japhug
Index j
ja
ja
jaftɕɯn
jaftɕɯnkha
jamar
jaŋjaŋ
jaŋntsɤrpa
jaŋpho
japa
japandʐi
jaqhɤrŋgɤβ
jaqhɤrŋgɤβ,lɤt
jaramara
jaʁ
jaʁjɯ
jaʁlu
jaʁmba
jaʁmɤzdoʁzdoʁ
jasa
jasa,ta
jaχpɤtar
jɤβ
jɤβjɤβ
jɤɣ
jɤɣɤrna
jɤɣɤt
jɤlwa
jɤmtsa
jɤnlaʁ
jɤntɤn
jɤŋkhɤphɯt
jɤrjɤr
jɤrnɤjɤr
jɤxtshi
jɤznɤ
jɤzɯlu
jɣɤt
ji
jiɕqha
jima
jinde
jinɤji
jisŋi
jit
jiʑo
jkrɯt
jla
jlaʁar
jlɤβndʑu
jlɤdo
jlɤkrɯ
jlɤmtshi
jlɤndʐi
jlɤprɤm
jlɤtɯndzɯm
jmɤɣni
jmɤjmɤr
jmɤlu
jmɤrtaʁ
jmɤtɤsti
jmɯt
jndʐɤz
jndʐɯɣ
jnom
jŋaʁjŋaʁ
jom
joʁ
joʁβzɯr
jpɣom
jpum
jpumqa
jpumxtshɯm
jqu
jtshi
jtsraβ
jtʂhɤβnɤjtʂhɤβ
jɯβjɯβ
jɯfɕɯmɯr
jɯfɕɯndʐi
jɯfɕɯndʐɯɕɯŋgɯpa
jɯfɕɯndʐɯpa
jɯfɕɯndʐɯsŋi
jɯfɕɯr
jɯɣi
jɯɣmɯr
jɯl
jɯlco
jɯm
jɯm
jɯnbalazɯ
jɯxɕo
jwajwa
jwɤjwɤr
jxɤjxɤt
ja transitive verb
directional: kɤ- enfermer. 关.

nɯŋa kɤ-je
你把牛关起来吧

paʁ kɤ-je
你把猪关起来吧

qaʑo kɤ-ja-t-a
我把羊关起来了

directional: lɤ- amasser les grains. 把粮食堆在仓库里.

tɤɕi lɤ-ja-t-a
我把青稞堆在仓库里了
See: nɤrkɤja
ja stative verb
directional: kɤ- se faner. 凋谢.

ɯ-mɯntoʁ ko-ja
花凋谢了
Syn:
jaftɕɯn noun
Etym: job.tɕan. étriers. 马镫.
jaftɕɯnkha noun
cheville. 踝关节.
jamar adverb
environ. 左右.
Etym: jar.mar. à ce moment. 在那个时候.
jaŋjaŋ ideophone.2
calme. 安静.
complètement plat. 又平坦又宽阔(田地、草地).

jisŋi kɯ-ɣɤɕqali ri maŋe tɕe, jaŋjaŋ ʑo ɲɯ-pa
今天没有人大声说话,很安静

tɯji jaŋjaŋ ʑo ɲɯ-pa, ɲɯ-jom
田地很宽阔
jaŋntsɤrpa noun
hache que l'on peut tenir d'une seule main. 单手斧头.
jaŋpho noun
Etym: fn:洋炮. fusil. 枪.
japa adverb
l'année dernière. 去年.

japa to-mɯɕtaʁ tsa ma ɣɯjpa mɯ́j-mɯɕtaʁ
japandʐi noun
l'année d'avant. 前年.
jaqhɤrŋgɤβ noun
jaqhɤrŋgɤβ,lɤt noun
directional: nɯ- attacher les mains derrière le dos. 把手捆在背后.

aʑo jaqhɤrŋgɤβ nɯ́-wɣ-lat-a-nɯ
他们把我的手捆在背后了

a-jaqhɤrŋgɤβ na-lɤt-nɯ
他们把我的手捆在背后了
See: lɤt1
jaramara noun
Etym: jar.mar. chercher à gagner de l'argent par tout les moyens. 拉关系,到处想办法赚钱.

jaramara to-βzu-j
我们拉了关系想办法到处赚钱
jaʁ stative verb
directional: tɤ- épais. 厚.

tɤjpa ɲɯ-jaʁ
雪很厚
jaʁjɯ stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- épais et résistant. 厚实.

ŋgɤjpan kɯ-jaʁjɯ ci ɲɯ-ŋu
这是厚实的木板
See: jaʁ
jaʁlu noun
manchot. 独臂的人.
jaʁmba noun
épaisseur. 厚薄;厚度. See: jaʁ See: mba
jaʁmɤzdoʁzdoʁ noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.

jarmɤzdoʁzdoʁ nɯ pɣɤtɕɯ kɯ-xtɕɯ-xtɕi ci ŋu, ɯ-mdoʁ pɣi, ɯ-ʁar ɯ-rkɯ ra hanɯni ɲaʁ, ɲɯ-nɯqambɯmbjom tɕe wuma ʑo ɣɤji, ɯ-mtsioʁ kɯnɤ kɯ-xtɯ-xtɯt ma me, qajɯ tu-ndze ŋu, ɯʑo sti ma kɤ-mto me. ɯ-mi nɯ ra kɯ-pɣi ɯ-ŋgɯz kɯ-qarŋɯrŋe tsa ŋu.
|fv jarmɤzdoʁzdoʁ 是很小的鸟,灰色,翅膀边缘略黑。起飞非常快,嘴很短,吃虫子。只能看见它单独飞行。脚也是黑里带黄的。 jarmɤzdoʁzdoʁ 是很小的鸟,灰色,翅膀边缘略黑。起飞非常快,嘴很短,吃虫子。只能看见它单独飞行。脚也是黑里带黄的。
jasa noun
jasa,ta transitive verb
directional: tɤ- respect. 尊重人.

tɯrme kɯ-wxti ra jasa tú-wɣ-ta ra
要尊重长辈
Syn: zɣɤʁre
jaχpɤtar noun
frapper dans mains, applaudir. 拍掌,鼓掌.

jaχpɤtar to-lɤt-nɯ
他们鼓掌了
See: tɤtar
jɤβ stative verb
jɤβjɤβ ideophone.2
faible lueur (au lever du jour). 蒙蒙亮.

soz jɤβjɤβ ʑo lɤ-pa tɕe aʑo tɤ-ndzu-a
今天天蒙蒙亮的时候我就出发了
jɤɣ stative verb
directional: pɯ- directional: tɤ- s'accomplir, se finir. 完成.

ji-kha pɤjkhu mɯ-tɤ-jɤɣ
我们家在装修,还没有完成

aʑɯɣ pɯ-jɤɣ
我成功了

a-kɤ-nɤma pɯ-jɤɣ
我把工作做完了

ɯ-kɤ-nɤma jɤɣ mɤ-jɤɣ ʑo tɕe li ɲɤ-khrɤt
工作还没有做完又给他布置了(另外一个任务)

ɯ-rju jɤɣ mɤ-jɤɣ ʑo tɕe to-nɤla
话没有说完就答应了

ɯ-pa tɤ-jɤɣ tɕe mɤ-tɯ-mɤrʑaβ mɤ-khɯ
已经商量好了,你不能不嫁人

être possible. 可以.

tɤ-ti jɤɣ ma a-ʁa tu
你可以说,我有空
See: sɯɣjɤɣ
jɤɣɤrna noun
partie du balcon où l'on fait sécher la nourriture. 上走檐(晒粮食用的).
jɤɣɤt noun
construction suspendue au deuxième étage des maisons tibétaines, servant à faire sécher la nourriture. 在藏式房屋二楼的位置上一个向外伸出的悬空部分,外围有木架围着。木架是由几根竖着的木杆和加在上面的许多横杆构成,另外再借着这些垂直穿插着一些细树枝。这个通风的架构可用来晾晒食物或其他物品。【走缘】.

jɤɣɤt jɤ-ari-a
我上了厕所

jɤɣɤt nɯ znde ɯ-taʁ tɯ-mɢɯt kú-wɣ-sɤtsa tɕe ɯ-taʁ nɯ tɕu romɲa chɯ́-wɣ-lɤt, romɲa nɯ tɯ-mɢɯt cho pjɯ́-wɣ-sɯ-ɤqɤtʂha tɕe pjɯ́-wɣ-ta ra. romɲa ɯ-taʁ nɯ tɕu χɕaʁ chɯ́-wɣ-ta, tɕe nɯ ɯ-taʁ tɕe tɤ-lmɯz chɯ́-wɣ-ta, nɯ ɯ-taʁ tɕe thɤlwa chɯ́-wɣ-lɤt tɕe tɯ-mɢɯt ɯ-ɕnɤz ɯ-taʁ nɯ tɕu, koʑi komɤl tɯ-ldʑa ka kú-wɣ-lɤt, koʑi komɤl cho romɲa ni pjɯ-ɤnɯpɕɯ-pɕoʁ ɲɯ-ra. nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu jɤɣɤt laχtsɯ pjɯ́-wɣ-tshoʁ tɕe, tɯ-mɢɯt tɯ-ldza ɯ-taʁ nɯ tɕu jɤɣɤt laχtsɯ nɯ tɯ-ldʑa pjɯ-tu ra, nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu li koʑi komɤl pjɯ́-wɣ-tshoʁ, nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu, tɤsthoʁsi chɯ́-wɣ-lɤt tɕe tɤsthoʁsi nɯ tɯ-mɢɯt tú-wɣ-z-nɯjɯn tɕe pjɯ́-wɣ-ta, tɯ-ldʑa pjɯ-tu khɯ, ʁnɯ-ldʑa pɯ-tu kɯnɤ khɯ, tɕe jɤɣɤt laχtsɯ raŋri ɯ-taʁ chɯ́-wɣ-ta ra. nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu li romɲa tɤsthoʁsi cho pjɯ́-wɣ-sɯ-ɤqɤtʂha tɕe pjɯ́-wɣ-ta ra, nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu cupa chɯ́-wɣ-ta, tɕe thɤlwa chɯ́-wɣ-lɤt, tɕe pjɯ́-wɣ-ɣnda, tɕe khɤxtu ɲɯ-βze ŋu. tɕe jɤɣɤt laχtsɯ ɣɯ ɯ-kɯ-spoʁ tu tɕe, nɯ tɕu rorʁe ɲɯ́-wɣ-rʁe tɕe, ftɕar tɕe tɯ-ɣro tú-wɣ-sɤro ŋu, stonka tɕe tɤ-rɤku tú-wɣ-sɤro ŋu tɕe rasti kɯnɤ nɯ tɕu tú-wɣ-sɯɣrom khɯ. tɕe jɤɣɤt nɯ ŋkhorwapa ra ɣɯ nɯ-ɲɤm wuma phɤn.
在外墙上斜插小木梁,在上面交叉着放上横梁(作为走缘的地面)。在(横梁)上面铺一层劈好了的木料,再铺上麦草、豌豆草或者枝桠,然后铺上泥土。然后在小木梁的一头放上|fv koʑi 和|fv komɤl 各一条,|fv koʑi |fv komɤl 和|fv romɲa 朝同一个方向。上面插上柱子,每一根|fv tɯ-mɢɯt 上面要有一根柱子。上面又插上|fv koʑi komɤl ,在上面就放上|fv tɤsthoʁsi ,|fv tɤ-sthoʁsi 要顺着|fv tɯ-mɢɯt 的方向装上去,可以是一根一根的,也可以是两根两根的,每根柱子上都要放。在那上面还要交叉着放|fv romɲa ,上面铺上石板,再铺上泥土,然后把泥土锤紧,也就成了房背。柱子上面有洞,在那里穿上横干,春天可以架饲草,秋天可以架粮食和圆根苗。走缘对农民用处很大。 koʑikomɤl 各一条, koʑi komɤlromɲa 朝同一个方向。上面插上柱子,每一根 tɯ-mɢɯt 上面要有一根柱子。上面又插上 koʑi komɤl ,在上面就放上 tɤsthoʁsitɤ-sthoʁsi 要顺着 tɯ-mɢɯt 的方向装上去,可以是一根一根的,也可以是两根两根的,每根柱子上都要放。在那上面还要交叉着放 romɲa ,上面铺上石板,再铺上泥土,然后把泥土锤紧,也就成了房背。柱子上面有洞,在那里穿上横干,春天可以架饲草,秋天可以架粮食和圆根苗。走缘对农民用处很大。
See: rɯjɤɣɤt
jɤlwa noun
Etym: jol.ba. rideau. 帘.
jɤmtsa noun
casserole en fer. 炒菜锅(用生铁制成的).

jɤmtsa pjɤ-ɲɟɤβ
炒菜锅凹进去了
jɤnlaʁ noun
Etym: jan.lag. nom commun aux balcons et aux terrasses des maisons tibétaines. 房背、走缘的通称.

kha ɣɯ jɤɣɤt cho khɤxtu nɯ ra jɤnlaʁ rmi
房子的走缘和房背都叫|fv jɤnlaʁ jɤnlaʁ
jɤntɤn noun
Etym: jon.tan. savoir. 技术;知识.

nɤ-jɤntɤn, qiche kɤ-lɤt tu
你的技术是开汽车
See: nɯjɤntɤn
jɤŋkhɤphɯt noun
coup avec le dos de la main. 用手背打.

ɯ-taʁ jɤŋkhɤphɯt ci tɤ-lat-a
我用手背打了一下他
jɤrjɤr ideophone.2
allure de qqn portant une lourde charge. 形容背着很重的东西,很难受的样子;歪歪斜斜的样子.

jɤrjɤr ʑo ɲɯ-ɤsɯ-ndo
他拿着很重的东西

jɤrjɤr ʑo ɲɯ-rɤʑi
他背着很重的东西站在那里

jiɕqha tɕheme ɲɤ-sɤfɕi ɯ-xtu jɤrjɤr ɲɤ-pa
那个女怀孕了,肚子显得很重

jɤrjɤr ʑo ma-tɯ-ʑɣɤstu
你别做出这么一副笨拙的样子!

ɯ-fkur ɲɯ-nɤrʑi tɕe, jɤrjɤr ʑo tɤ-ʑɣɤstu
他觉得背的东西很重,显得很难受
jɤrnɤjɤr ideophone.3

jɤrjɤr nɤ jɤrjɤr ka-tsɯm
他带走了(很重的东西)
jɤxtshi adverb
cette fois-ci. 这一次.
jɤznɤ adverb
à partir de. 从……一直到.

andi kɤ-ɣe-a jɤznɤ tɯ-mɯ pɯ-a<nɯ>sɯ-lɤt ɕti
我从那边来到这里一直都在下雨

jɯfɕɯr jɤznɤ tɯ-mɯ pɯ-asɯ-lɤt tɕe tham to-stat
昨天开始下雨,现在就停了

aʑo zhongguo ju-ɣi-a ɕɯŋgɯ jɤznɤ pɯ-a<nɯ>ɕqhe-a ɕti
我来中国之前已经在咳嗽

tɯ-kɯ-mŋɤm tu-ʑe ɕɯŋgɯ jɤznɤ tú-wɣ-z-nɯsmɤn ra
在开始生病之前就要治疗
jɤzɯlu noun
Etym: yos.lo. année du lapin. 兔年.
jɣɤt intransitive verb
directional: _ revenir. 转回.

jiɕqha nɯ-ɣe ri li kɤ-jɣɤt
他来了,又回去了

jiɕqha nɯ-ɣe-a tɕe li kɤ-jɣat-a
我来了又回去了

tɕiʑo kɯ-nɯsaχsɯ kɤ-ari-tɕi tɕe, li nɯ-nɯ-jɣɤt-tɕi
我们去吃中午餐,又回来了
ji transitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- planter. 种(菜、植物等)、播种.

jiɕqha jaŋjy nɯ lɤ-ji-t-a
我种了土豆

si tɯβli nɯ ɕ-pɯ-ji-t-a
我种了树苗

tɯrgi tɯβli ɕ-pɯ-ji-t-a
我种了杉树苗
See: rɤji
jiɕqha adverb
à l'instant. 刚才.
jima noun
Etym: fn:御麦. maïs. 玉米.
jinde noun
maintenant. 现在.
jinɤji ideophone.3
son de gémissement. 形容不停地呻吟的样子.

ɲɯ-nɤmŋɤm tɕe jinɤji ʑo ɲɯ-ti
他很痛,不停地呻吟
jisŋi noun
aujourd'hui. 今天.
jit intransitive verb
directional: pɯ- couler. 流出来;溢出来;倒出来;洒(水).

tɯ-rŋa sɤ-mar nɯ pjɤ-jit
擦脸的(液体)溢出来了

jiɕqha phoŋ ɯ-ŋgɯ cha nɯ pjɤ-jit
酒从这个瓶子溢出来了

phoŋ ɯ-ŋgɯ tɤ-lu nɯ pjɤ-jit
牛奶从瓶子溢出来了

jiɕqha a-tʂha kɯre pɯ-ata ri pjɤ-jit
茶刚才放在这里,不小心倒了
jiʑo pronoun
nous. 我们.
jkrɯt intransitive verb
directional: kɤ- se solidifier. 凝固.

tɯkri nɯ-sɤla-t-a tɕe ɲo-mɯɕtaʁ tɕe ko-jkrɯt
我烧了油,冷了就凝固了
jla noun
hybride de yak et de vache. 犏牛.

jla nɯ fsapaʁ kɯ-wxti ci ŋu, ɯ-rme jndʐɤz, khro mɤ-rɲɟi, jla ɯ-ɲɤm a-pɯ-pe tɕe ɯ-rme nɤmbju, ɯ-ʁrɯ jpum tsa rɲɟi, ʑɯrɯʑɤri lu-omtɕoʁ ŋu, ɯ-jme ɣɯ ɯ-rme nɯ khro mɤ-dɤn, rɲɟi, ɯ-ʁrɯ ɯ-rca pa tsa ri ɯ-rna ku-ndzoʁ ŋu. nɯ ɯ-pa ri ɯ-mɲaʁ ŋu, jla ɯ-ku wxti, ɯ-mtɕi jpum, ɯ-ɕna ɲɯ́-wɣ-sɯ-spoʁ tɕe, nɯ tɕu ɯ-si tɤ-loʁ ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe, tɕe nɯ ɲɯ́-wɣ-rʁe, tɕe nɯ tɕu tɯ-mbri kú-wɣ-tshoʁ tɕe nɯ ɕnɤri ŋu tɕe, ɣɯ-mtshi tɤ-ra tɕe, tɯ-mbri nɯ kú-wɣ-ndo tɕe jla nɯ tɯ-qhu ju-ɣi ŋu, tɕe jla ju-ɕe mɯ-tɤ-jɤɣ tɕe nɯ tɯ-mbri nɯ cischiz kú-wɣ-βraʁ tɕe jla ku-nɯ-rɤʑi ŋu. jla ju-nɯɕɯ-ce tɤ-jɤɣ tɕe, nɯ-ɕnɤri nɯ jla ɯ-ʁrɯ ɯ-taʁ tú-wɣ-rtɤβ tɕe tɤ-mtɯ tú-wɣ-lɤt jla ju-nɯɕe ɕti. jla nɯ kɯ-rɯŋkhorwa ra ɣɯ kɤ-rɤji cho kɤ-ɕlu pjɯ-me mɤ-kɯ-khɯ ʑo ɕti ma tɯ-ɕlu ɯ-kɯ-rɤɕi nɯ ɕti. nɯ a-pɯ-maʁ tɕe, tɤ-rɤku kɤ-ji mɤ-khɯ. tɕe jla sna mɤ-sna cho taŋ mɤ-taŋ nɯ ɯ-jme ɯ-rme ɯ-ʁrɯ ɯ-qɯ-qataʁrɯ ɯ-mtɕhi nɯ ra ku-χpjɤt ŋu. jla nɯ sɯjno ndze, tɯ-jpu ndze, tɯ-kri tshi, tɕeri li ɯ-ŋgo tu tɕe pjɯ-nɯtɕhɯtɯɣ ŋgrɤl, pjɯ-nɯrtsatɯɣ ŋgrɤl. jla kɯmɯxte kɯ-ɲaʁ ŋu tɕeri li kɯ-wɣrum kɯ-ɣɯrni kɯ-pɣi nɯ ra tu, ʑakastaka nɯ-rmi tu : raχtɕoŋ, sɯli, mdzukɤr, mdzumɤr, mdzusŋun, kanaʁ, ɕasca, rɟamar, rɟandzi nɯ ra kɤ-ti tu-ŋgrɤl
犏牛是高大的牲畜,毛很粗,不长。如果膘好,毛就有光泽。脚又粗又长,逐渐变尖,尾巴上的毛不多、很长,角的下面紧接着就是耳朵,再下面就是眼睛。犏牛的头很大,嘴巴很粗。把鼻子打穿后,就可以穿上鼻圈,再系上一根绳子,那就是鼻索。需要牵走的时候,就拿着那根绳子,犏牛就跟在后面走,不要它走的时候,就把绳子随便拴在什么地方,它就会待在那里。要让它走时,就把绳子缠在角上,打上结,就会走了。犏牛是农民耕田播种不可缺少的,因为只有它能拉犁耕地,没有它,就不能种庄稼。判断犏牛品种的好坏与真假要观察尾巴、毛、角、嘴和蹄子。犏牛吃草,吃粮食,喝油,但是它也有一些病,如水中毒、草中毒等。大部分犏牛是黑色的,但是也有白色、红色和灰色的,各种都有自己的名称。
jlaʁar noun
veau d'hybride de yak et de vache. 犏牛犊.
jlɤβndʑu noun
bâton duquel on défile la trame. 纬线的杆子. See: tɯ-jlɤβ See: ndʑu
jlɤdo noun
vieux yak hybride. 老犏牛. See: jla See: ɯ-do
jlɤkrɯ noun
hotte. 背篼.
jlɤmtshi noun
action de mener un yak hybride. 牵犏牛. See: nɯjlɤmtshi
jlɤndʐi noun
peau de yak hybride. 犏牛皮子. See: jla See: tɯ-ndʐi
jlɤprɤm noun
poudre pour nourrir les yaks hybrides. 喂犏牛的粉. See: jla See: tɤ-prɤm
jlɤtɯndzɯm noun
paire de yak hybrides (pour tirer la charrue). 一对犏牛(拖犁头的). See: jla See: tɯ-tɯndzɯm
jmɤɣni noun
russule rouge. 红菇【杉木菌】.

jmɤɣni nɯ tɯrgi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, kɤ-ndza mɯm ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr tsa ŋu. ftɕar tɕe tɯrgi kɯ-xtɕi ɯ-ŋgɯ ɯ-ŋgɯ ŋu stonka tɕe tɯrgi kɯ-wxti ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu
杉木菌长在杉木林里,好吃,颜色带有点红色,夏天长在小杉木林里,秋天长在大杉木林里。
See: ɣɯrni See: tɤjmɤɣ
jmɤjmɤr ideophone.2
doux. 形容柔软的样子.
jmɤlu noun
sans queue. 缺了尾巴的动物. See: tɤ-jme
jmɤrtaʁ -
espèce d'insecte. 虫子的一种. See: tɤ-jme See: artaʁ
jmɤtɤsti noun
espèce de champignon. 菌子的一种. See: jmɤɣni
jmɯt transitive verb
directional: nɯ- oublier. 忘记.

ma-nɯ-tɯ-jmɯt
你不要忘记

ɲɤ-jmɯt
他忘记了

ɲo-nɯ-jmɯt
我忘了

ɲo-kɯ-jmɯt-a
你把我忘了

mɯ́j-tɯ-cha wo ma nɤ-ma ntsɯ, nɤ-koŋtso ntsɯ tu-tɯ-nɤme qhe, kɯmaʁ ra ɲɯ-tɯ-nɯ-jmɯt ɲɯ-ɕti
你不行吧,因为你只顾着你的工作,会忘记其它事情
Ant: ɕɯftaʁ
jndʐɤz stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- épaisse (poudre). 粗(粉状).

ʑɴɢɯloʁ ɲɯ-jndʐɤz
核桃很大

tɯsqar chɤ-jndʐɤz
糌粑磨得很粗
jndʐɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- ruminer. 反刍.

nɯŋa ɲɯ-jndʐɯɣ
牛在反刍
jnom stative verb
flexible. 柔软;有弹性. See: ldʑɯz
jŋaʁjŋaʁ ideophone.2
au corps fin et élancé (femme). 形容身子苗条的样子(女子).

iɕqha tɕheme nɯ ɯ-phoŋbu jŋaʁjŋaʁ ʑo ɲɯ-pa
那个女子身体很苗条
jom stative verb
directional: nɯ- large. 宽;辽阔.

sɤtɕha ɲɯ-jom
地方很宽

ɯ-sɤ-ta ɲɯ-jom
放的地方很宽

kha ɲɯ-jom
屋子很宽

ɯ-ro jom (ɯ-sɯmrɟɤz)
他心胸宽阔

ɯ-mɲaʁsta jom
他心胸宽阔
See: ɣɤjom
joʁ transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- directional: lɤ- lever. 抬起;举起;放在上面.

kɯki laχtɕha tɤ-joʁ-a
我把这根东西放上去了

ɯʑo kɯ luyinji pɯ-asɯ-ndo tɕe la-joʁ
他把手上拿着的录音机放在上面了

a-jaʁ tɤ-joʁ-a
我把手举起来了

ɯ-stɤt chɤ-joʁ
他起了半身

directional: _ ranger, mettre de côté. 收起来;收在一边.

nɤ-ŋga nɯ-tɕɤt tɕe ju-joʁ-a
你把衣服脱下来,我给你收起来

khɯtsa ra tɤ-wum tɕe lɤ-joʁ!
你把这些碗收起来放在(柜子里)
Syn: wum
joʁβzɯr noun
rangement. 收拾.

joʁβzɯr tɤ-βzu-t-a
我收拾

kɯra laχtɕha ra ɲɯ-dɤn tɕe, joʁβzu kɤ-βzu ɲɯ-ra
这里东西很多,需要收拾
See: rɤjoʁβzɯr
jpɣom intransitive verb
directional: kɤ- geler. 冻.

ɕɤfɕo ɲɯ-mɯɕtaʁ tɕe tɯ-ci ko-jpɣom
这几天很冷,水结成冰了

nɤki ɯ-pɕi ma-nɯ-tɯ-te ma ɲɯ-mɯɕtaʁ tɕe jpɣom
你别把这个东西放在外面,现在很冷就会冻坏
jpum stative verb
directional: nɯ- large (diamètre). 粗(直径).

si ɲɯ-jpum
树很粗
jpumqa stative verb
directional: thɯ- épais. 粗壮.

kɯ-jpumqa ci ɲɯ-ŋu
是粗壮的
Syn: aβrdaβrdoŋ Ant: tɕale See: jpum
jpumxtshɯm noun
épaisseur. 粗细;粗度. See: jpum See: xtshɯm See: ajpomxtshɯm
jqu transitive verb
directional: pɯ-
être capable de soulever. 背得起.

ɲɯ-jqe-a
我背得起

ɯ-ɲɯ́-tɯ-jqe?
你背得起吗?

mɯ-ɕɯ-tɯ-jqe nɯ-sɯ-so-t-a
我怕你背不起

jiɕqha laχtɕha nɯ tɤ-fkur-a ri pɯ-jqut-a
我把那个东西背起来了,我背得动(原来担心背不动)

tɯkhɯr ɲɯ-rʑi ri, ɲɯ-jqe-a
责任很重但是我背得起

pɤjkhu ɯ-ku mɤ-jqe
(婴儿的脖子)还支撑不了他的头

ɯ-ku to-nɯ-jqu
(婴儿的脖子)支撑得了他的头

être capable de supporter. 承受得了.

nɯ sthɯci kɯ-mŋɤm mɤ-jqe
他承受不了那么痛
jtshi transitive verb
directional: nɯ- donner à boire. 给别人喝.

tʂha nɯ-kɯ-jtshi-a
你给我喝茶了

cha nɯ-kɯ-jtshi-a
你给我喝酒了
jtsraβ intransitive verb
directional: nɯ- retarder son départ. 推迟出发时间.

toʁde nɯ-jtsraβ-a
我推迟了一下时间

ɯʑo toʁde nɯ-jtsraβ
他推迟了一下时间

ɯʑo ju-ɕe pɯ-ɕti ri, hanɯni ci mɯ́j-ndzu tɕe nɯ-jtsraβ pɯ-ra
他本来是要走的,但是因为没有准备好,只好推迟了出发的时间
jtʂhɤβnɤjtʂhɤβ ideophone.3
qui tire et arrache dans tous les sens. 形容乱扯的样子.

ɯ-ŋga jtʂhɤβnɤjtʂhɤβ ʑo jo-rɤɕi
他乱扯了他的衣服
jɯβjɯβ ideophone.2
beaucoup d'animaux. 很多(动物)密密麻麻地站着.

fsapaʁ jɯβjɯβ ʑo ɲɯ-rɤʑinɯ
很多牲畜在那里密密麻麻地站着
See: ʑɯβʑɯβ
jɯfɕɯmɯr noun
hier soir. 昨晚. See: jɯfɕɯr See: tɯ-ɣmɯr
jɯfɕɯndʐi noun
ces derniers jours. 前几天.
jɯfɕɯndʐɯɕɯŋgɯpa adverb
il y a trois ans. 三年前.
jɯfɕɯndʐɯpa adverb
l'année d'avant. 前年.
jɯfɕɯndʐɯsŋi adverb
avant-hier. 前天.
jɯfɕɯr adverb
hier. 昨天.
jɯɣi noun
Etym: ji.ge. lettre. 信;书.
jɯɣmɯr adverb
ce soir. 今晚.
jɯl noun
Etym: jul. village. 村庄(有地、有房子的地方).
jɯlco noun
voisin. 邻居. See: tɤ-rɣa
jɯm stative verb
directional: nɯ- être clair. 天晴.

jisŋi ɲɯ-jɯm
今天天晴

tɤŋe ɲɯ-jɯm
太阳很好
jɯm noun
Etym: jum. épouse de sprulsku. 活佛的妻子.
jɯnbalazɯ conjunction
Etym: jin.pa.la. non seulement... mais.... 既……又…….

jisŋi ɲɯ-jɯm jɯnbalazɯ, qale ɣɤʑu
今天既是晴天又刮风
jɯxɕo adverb
ce matin. 今天早上.
jwajwa ideophone.2
très fin. 形容薄的样子.
jwɤjwɤr ideophone.2
de travers (chapeau). 歪的,不周正(帽子).

nɤ-rte tɤ-sɤste ma jwɤjwɤr ʑo ɲɯ-pa
你把帽子戴正吧,是歪的
See: ʑwɤʑwɤr
jxɤjxɤt ideophone.2
au corps fin et élancé, qui est très active (femme). 形容身子苗条、很勤劳的样子(女子).

iɕqha tɕheme nɯ ɯ-phoŋbu ra jxɤjxɤt ʑo ɲɯ-pe
这个女子身体苗条,很勤劳的样子