japhug
Index m
ma
macatsɯt
mahi
maka
maldo
maldzɯ
maŋ
maŋdi
maŋe
maŋkɯ
maŋlo
maŋpa
maŋtaʁ
maŋthi
maqhu
mar
mar
marɲaŋ
marsɤr
marwɤr
maʁ
maʁ
maʁ
maʁ kɯ
masɤmdɤla
masɤrɯrju
matɕi
maχpɯn
maχtɕɯ
mba
mbala
mbalalu
mbalapɯ
mbanaʁxtsa
mbaqhu
mbarkhom
mbarqhi
mbaʁ
mbaʁŋgu
mbat
mbat
mbe
mbɤβ
mbɤβ
mbɤβ
mbɤr
mbɤr
mbɤt
mbɤxɕɯβ
mbɣaʁ
mbɣɤjroʁ
mbɣɤru
mbɣɤsroʁ
mbɣɤtɕɯkala
mbɣo
mbɣom
mbɣopɤl
mbɣorna
mbɣɯrloʁ
mbi
mbi
mbijtshi
mbjiz
mbjom
mblɯt
mboʁ
mboʁkhɯr
mboʁɲɟi
mbraj
mbraʑɯm
mbre
mbrɤjqhɤt
mbrɤmbrɯ
mbrɤndzoʁloʁ
mbrɤrɟɯɣ
mbrɤsɤm
mbrɤsno
mbrɤstshi
mbrɤt
mbrɤtaʁ
mbrɤz
mbri
mbri
mbro
mbro
mbrolu
mbrondza
mbroqa
mbrosta
mbroχkɕi
mbroχpa
mbrozga
mbrɯɣlu
mbrɯtɕɯ
mbuz
mbɯlwa
mbɯmχtɤr
mbɯrlɤn
mbɯrlɤnndoʁ
mbɯsɯt
mbɯt
mchɯn
mchɯnba
mcɯphɯt
mcɯrɯβrɯβ
mda
mdandzɯn
mdarɯ
mdaʁʑɯɣ
mdi
mdoʁmdi
mdɯ
mdɯnri
mdɯt
mdɯtpa
mdzadi
mdzadikɤdɤɣ
mdzar
mdzɤz
mdzoz
mdzukɤr
mdzumɤr
mdzurgi
mdzusŋun
mdzuzga
mdzɯt
mdʐɯɕɯɣ
mdʑɤl
me
me
me
mɤβdi ma
mɤɕi
mɤɕtʂa
mɤdɤmɲɤm
mɤ́ɣrɤz
mɤku
mɤkɯftshi
mɤ-kɯ-jɤɣ kɯ
mɤlɤn
mɤlɤndɤr
mɤlɤɲɟɤr
mɤlɤrjaŋ
mɤlɤrŋɤt
mɤlɤzjaŋ
mɤlɤzjɤɣ
mɤlmɤl
mɤlɯm
mɤmbrɯmɤmbrɤt
mɤmbɯr
mɤmu
mɤnɯɕaŋ
mɤŋgɯ
mɤŋi
mɤpaχcɤl
mɤpɕi
mɤpɕoʁ
mɤpɤrthɤβ
mɤra ma
mɤrdɤli
mɤrdom
mɤrnɤsɤŋo
mɤro
mɤrom
mɤrpaʁ
mɤrtsaβ
mɤrʑaβ
mɤsɲɯm
mɤstɤkɤmi
mɤtɕɯ
mɤtsamɤmu
mɤtsomɤmu
mɤtɯmaʁri
mɤχcɤl
mɤzɯr
mɤʑɯ
mgrɯn
mgɯ
mɢom
mi
mi
mɟa
mɟoʁra
mkɤɣɯr
mkhɤrmaŋ
mkhɤrŋa
mkhɤscoʁ
mkhɤz
mkhoŋ
mkhroŋ
mkhrɯmkhaŋ
mkhrɯn
mkhu
mkhu
mkhɯrlɤmnɯ
mkhɯrlu
mkɯm
mkɯt
mna
mnɤm
mnɤt
mnu
mnule
mnumne
mɲaqrɯ
mɲaʁlaχtɕhɯ
mɲaʁmtsaʁ
mɲaʁtɕhɯβ
mɲɤm
mɲɤt
mɲi
mɲo
mɲo
mɲoχpɣa
mɲɯka
mɲɯmaŋ
mɲɯrgɤt
mɲɯrɟɤβ
mɲɯrɟit
mɲɯrɯri
mɲɯʁʑi
mɲɯtɕhɤz
mŋaʁnɤmŋaʁ
mŋɤm
mŋɤm
mŋɤrmŋɤr
mŋulɤn
mŋurɯm
mŋɯn
mochi
moɣɤz
moli
moʁ
moʁmoʁ
mpɕa
mpɕɤr
mpɕu
mpɕɯmɤr
mpɤβmpɤβ
mphɤβmphɤβ
mphɣaʁmphɣaʁ
mphrɤt
mphruwa
mphrɯɣ
mphrɯmdɯt
mphrɯmɯ
mphɯl
mphɯli
mphɯr
mphɯrpa
mpja
mpɯ
mpɯmnu
mqlaʁ
mtɕhaʁnɤmtɕhaʁ
mtɕhɤnmbrɯ
mtɕhɤnmi
mtɕhɤtkho
mtɕhi
mtɕhinaʁ
mtɕho
mtɕhortɯn
mtɕhostɤt
mtɕhot
mtɕhɯβ
mtɕhɯtsaʁ
mtɕoʁ
mtɕɯr
mthama
mthɤrpɯ
mthu
mthuri
mthɯ
mthɯmɤr
mthɯrnda
mthɯt
mthɯxtɕɤr
mti
mto
mto
mtsaʁ
mtshalɤɣrum
mtshalɤɲaʁ
mtshalu
mtshɤm
mtshɤmdi
mtshɤmŋu
mtshɤri
mtshɤt
mtshi
mtshoŋ
mtshoʁlaŋ
mtshoʁzaŋ
mtshukha
mtshɯβ
mtshɯntɕha
mtshɯzwɤr
mtsɯɣ
mtsɯr
mtsɯrɕpaʁ
mtʂɤkhoz
mu
mu
mu
mu,cɯɣ
múcin
mɯβʑi
mɯɕtaʁ
mɯɣ
mɯɣmɯɣ
mɯ́j-fɕaʁ
mɯjphɤt
mɯjrɯ
mɯm
mɯma
mɯmta
mɯmtsrɯɣ
mɯndʐamɯχtɕɯɣ
mɯnmu
mɯntoʁ
mɯntoʁ sɤrtɕɯn
mɯɴɢɯ
mɯrkuj
mɯrkɯ
mɯrkɯrku
mɯrmɯmbju
mɯrmɯr
mɯrnɤmɯr
mɯrʁɯz
mɯrtsɯɣ
mɯrʑa
mɯsta
mɯsti
mɯtɕhɯmɯrɯz
mɯxte
mɯχtɤn
mɯzi
ma Variant: mɯma postposition
à part. 除了.

nɯ ma kɯ-tu me
没有其它的了
macatsɯt noun
chaise en bambou. 竹子编成的椅子.
mahi noun
buffle. 水牛.
maka adverb
pas du tout. 根本.

maka ʑo pɯ-mto-t-a me / pɯ-mto-t-a maka me
我什么也没有听到

ta-tɯt maka kɯ-tu me
他什么也没有说

ɯ-kɤ-nɯfse maka ʑo me
他谁也不认识
maldo noun
érable. 枫树.

maldo nɯ si wuma ʑo kɯ-mbro kɯ-wxti kɯ-jpum ci ŋu, ɯ-ru nɯ kɯ-pɣi tsa ci ŋu, ɯ-ru ɯ-taʁ nɯ ra ɯ-zbɤβ kɯ-fse tu, ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-jwaʁ wuma ʑo wxti, ɯ-βzɯr kɯmŋu tu, ɯ-si wuma ʑo ngɯt, mpɕɤr ma ɯ-rɯmu dɤn. ɯ-zrɤm nɯ rtazga ɯ-spa kɯ-pe ɲɯ-ŋu, ɯ-zbɤβ nɯ ra khɯtsa ɯ-spa tu-sɯ-βzu-nɯ ɲɯ-ŋgrɤl, ɯ-ru nɯ ŋgɤjpɤn chɯ-lɤt-nɯ tɕe, wuma ʑo kɯ-pe ɲɯ-ŋu, kha laχtɕha tɕhi kɯ-ra kɤ-βzu ɲɯ-sna.
枫树是长得又高、又大、又粗的树种,树干带有一点灰色,树干上有树瘤,枝桠多,叶子很大,有五个角,木质很结实,因为有很多花纹所以很美。根是作马鞍的好材料,树瘤用来作木碗。树干可以锯成板子,质量很好,是制作各种家具的好材料。
maldzɯ noun
une plante. 植物的一种.

maldzɯ nɯ ruŋgu kɯ-mbro kɯ-ɣɤndʐo tsa tu-kɯ-ɬoʁ sɯjno ci ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-tshɯɣa nɯ ra qarɣɤpɤt cho naχtɕɯɣ, ɯ-jwaʁ nɯ ra ɯ-rme tu, ɯ-ru kɯ-xtshɯ-xtshɯm ŋu, kɯ-qandʐi tɕe ɯ-taʁ ɯ-rme kɯ-tu ŋu, ɯ-mɯntoʁ li ɯ-fkɯm nɯ li ɯ-rme tu, tɕe pɯ-ɴɢaʁ tɕe ɯ-ŋgɯ ɯ-mɯntoʁ ɲɤ-nɯɬoʁ ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ-nɯɬoʁ ɕɯmɯma tɕe, aʁrɯrʁu tɕe ʑɯrɯʑɤri pjɯ-ɤstɤko tɕe kɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-mɯntoʁ χsɯ-mpɕar ma me, . kɯ-rɲɟi tɕe kɯ-ɤmtɕoʁ ŋu. ɯ-rɣi me.
|fv maldzɯ 是生长在气候比较寒冷的高山上的一种草。叶子形状和鹿茸花的一样,叶子上有毛,茎很细,是乌色的,上面也有一点毛。花萼上也有毛,掉下了以后,里面就露出花来。花刚露出来时,是皱着的,逐渐伸展。花是红色的,只有三片花瓣,是长而尖的。没有种子。 maldzɯ 是生长在气候比较寒冷的高山上的一种草。叶子形状和鹿茸花的一样,叶子上有毛,茎很细,是乌色的,上面也有一点毛。花萼上也有毛,掉下了以后,里面就露出花来。花刚露出来时,是皱着的,逐渐伸展。花是红色的,只有三片花瓣,是长而尖的。没有种子。
maŋ intransitive verb
Etym: maŋ. beaucoup. 很多.

ɯ-pjɤβlaʁ ɲɯ-maŋ
他想得多
maŋdi stative verb
directional: nɯ- être à l'ouest. 在西方.
maŋe intransitive verb
ne pas avoir (sensoriel). 没有(亲验).

shangge xingqi dianhua ɯ-kɯ-lɤt mataŋe
你上个星期没有打电话来

kɤ-mtshɤm mataŋe
听不到你的声音

pɯ-nɯ-tu pɯ-nɯ-me maŋe
可有可无

nɯ ma kɤ-pa maŋe
没有其它办法
See: ɣɤʑu
maŋkɯ stative verb
directional: kɤ- être à l'est. 在东方.
maŋlo stative verb
directional: lɤ- être en amont. 在上游.
maŋpa stative verb
directional: pɯ- être en bas. 在下面.
maŋtaʁ stative verb
directional: tɤ- être en haut. 在上面.
maŋthi stative verb
directional: thɯ- être en aval. 在下游.
maqhu stative verb
directional: nɯ-
être tard. 迟到.
être après. 以后.
mar transitive verb
mar transitive verb
directional: pɯ- enduire. 涂;擦.

ɯʑo kɯ tɯ-ndʐi na-mar
他给皮子上油了

nɤ-ɕnaβ aʁɤndɯndɤt ma-nɯ-tɯ-mar ma ɲɯ-sɤjloʁ
你别到处擦鼻涕,很恶心

khɤndzo ɣɯ-ta tɤ-mda tɕe, ɲɯ́-wɣ-mar ra
用蒸笼的时候,要先擦一点油
See: ta-ʁɟaz,mar
marɲaŋ noun
beurre rance. 陈酥油.
marsɤr noun
beurre frais. 新鲜酥油.
marwɤr noun
boîte où l'on met le beurre. 酥油盒.
maʁ stative verb
maʁ stative verb
ne pas être. 不是. Ant: ŋu See: rɯkɯmaʁ See: nɯkɯmaʁ See: nɤɣmaʁ See: kɯmaʁ See: znɤmaʁmaʁ See: ɣɤmaʁ
maʁ noun
Etym: fn:码. taille (chaussures). 码(鞋子).

nɤ-xtsa nɯ thɤstɯ-maʁ tu-tɯ-ŋge ŋu?
你穿多少码的鞋子?
maʁ kɯ conjunction
non seulement. 不但……也…….
masɤmdɤla adverb
en avance. 提前.

nɤki tɤ-rɟit nɯ masɤmdɤla ʑo to-ŋke
那个小孩子提前会走路了

jisŋi masɤmdɤla ʑo tɤ-nɯsaχsɯ-j
我们今天提前吃了午餐
See: mda
masɤrɯrju adverb
en cachette. 悄悄的. See: arju
matɕi conjunction
sinon, parce que. 不然,因为.

nɤ-ŋga nɯ-nɯ-tɕɤt matɕi ɲɯ-ɣɯtshɤdɯɣ nɤ
你脱下衣服,不然很热

mɤʑɯ nɤ-kɯ tsa kɤ-cit matɕi nɤ-ndi nɯ mɯ́j-xtɕhɯt nɤ
你往左边站一点,不然你右边的那个人站不下(坐不下)
maχpɯn noun
Etym: dmag.dpon. stratège, général,. 军师;将军.

maχpɯn lo-ndo
他当了军师
maχtɕɯ interjection
je te l'avais bien dit. 本来应该这样.

maχtɕɯ tɤ-tɯt-a nɯ mɤ-tɯ-ste kɯ
你怎么没有照我说地去做呢?

maχtɕɯ ma-jɤ-tɯ-ɕe tɤ-tɯt-a ri mɯ́j-tɯ-khɯ tɕe
我本来叫你不要去,但是(你)没有听(果然出了问题)
mba stative verb
directional: nɯ-
mince. 薄.

ɕoʁɕoʁ ɲɯ-mba
纸很薄

nɤ-ŋga ɲɯ-mba
你的衣服很薄

ɯ-sɯm ɲɯ-mba
他心软

peu profond. 浅.
mbala noun
bœuf. 黄牛.
mbalalu noun
année du bœuf. 牛年.
mbalapɯ noun
petit de vache. 小黄牛.
mbanaʁxtsa noun
botte en cuir noir. 黑皮鞋.
mbaqhu noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
mbarkhom noun
Mbarkham. 马尔康.
mbarqhi noun
distance. 距离.

mbarqhi ɯ-ɲɯ́-βdi kɯ tú-wɣ-tshɤt ɲɯ-ra
要试一下(话筒离嘴的)距离合不合适
See: arqhi See: armbat
mbaʁ intransitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ-
se casser. 破裂,裂开.

rkɤsnom ɯ-srɯβ ɲɤ-mbaʁ
裤子(的针脚)裂缝了

tɯ-ŋga ɯ-srɯβ ɲɤ-mbaʁ
衣服裂缝了

ɟu chɤ-mbaʁ
竹子裂开了

ɕoŋtɕa ɲɤ-mbaʁ
木料裂开了

znde ɲɤ-mbaʁ
墙裂开了

avoir une ouverture (habit). 叉开(衣服).

ɕɤntsɯt nɯ χchoʁe ʑo ɯ-ndo tu-kɯ-mbaʁ tu
女式长衫的下面左右两边都是叉开的
mbaʁŋgu noun
Etym: ⁿbag.mgo. masque de danse. 跳神时戴的面具.
mbat stative verb
directional: tɤ-
léger (travail). 轻松.

(kɤ-nɤtsoʁ) mɯ́j-mbat ma ɣɯ-lɣa ra
找人参果不容易,因为要挖地

kɤ-ɕe ɲɯ-mbat
去很轻松

être presque fini. 快要没有了.

tɤŋe tɤ-mbat / ɲɤ-mbat
太阳快要落山了

nɤ-tɤ-rʑaʁ tɤ-mbat
你快没有时间了

kɤ-ndza to-mbat
快没有食物了

bon marché. 便宜.

ɯ-phɯ ɲɯ-mbat
很便宜
mbat stative verb
mbe stative verb
directional: nɯ- ancien. 旧.

tɯ-ŋga ɲɯ-mbe
衣服是旧的
Ant:
mbɤβ intransitive verb
directional: kɤ- avoir fini de fermenter, avoir été distillé (alcool fort). 酿出来(酒、奶渣等).

cha ko-mbɤβ
酒酿出来了

tɕhɯrwa wuma ɲɯ-mbɤβ
奶渣酿出来
Syn: aβzu
mbɤβ intransitive verb
directional: pɯ-
se calmer, se taire (d'une foule). 平静下来(喧哗的人).

mkhɤrmaŋ ra pjɤ-mbɤβ-nɯ
老百姓平静下来了

se refroidir (eau bouillante). 冷却(开水).

tɯthɯ ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ɲɯ-ɤla tɕe mbuz ɲɯ-ŋu, tɕe tɯ-ci kɯ-mɯɕtaʁ kɤ-lat-a tɕe pɯ-mbɤβ
锅里的水开了,快要溢出来,所以我倒了一点冷水冷却一下

être bien peignée (chevelure, vers le bas). (头发)整齐,梳理好了的.

nɤ-ku pɯ-sɤɕɤt ma a-pɯ-mbɤβ tɕe ʁzraŋʁzraŋ a-mɤ-pɯ-pa
梳一下头,头发要整齐,不要乱蓬蓬的
mbɤβ intransitive verb
directional: pɯ- camper. 宿营.

mbroχpa ra nɯre ri pjɤ-mbɤβ-nɯ
草地人在那里宿营了
mbɤr stative verb
directional: pɯ- bas, petit. 低;矮.

nɤʑo ɲɯ-tɯ-mbro, aʑo ɲɯ-mbar-a
你很高,我很矮

tɤ-pɤtso kɯ-mbro ɣɤʑu, kɯ-mbɤr ɣɤʑu
有的孩子长得高,有的长得矮

ɯ-phoŋbu ɲɯ-mbɤr
他身材很矮
See: ɣɤmbɤr Ant: mbro1
mbɤr intransitive verb
directional: pɯ- bien épousseté. 拍得干净. See: sɤphɤr
mbɤt -
vite!. 快点!.

mbɤt, tɤ-mda!
快点,时间到了
mbɤxɕɯβ noun
une plante. 植物的一种.

mbɤxɕɯβ nɯ sɯjno kɯ-xtɕi ci ŋu, ɯ-ru ɣɯrni, ɯ-jwaʁ rʁom, rɕɯβrɕɯβ ʑo pa, ɯ-mɯntoʁ qarŋe, pjɯ́-wɣ-qlɯt tɕe ɯ-lu tu, paʁndza sna, tɯrme kɤ-ndza mɤ-sna.
|fv mbɤxɕɯβ 是一种矮小的植物,茎是红色的,叶子像砂纸一样粗糙,花是黄色的,把茎折断时有乳汁,可以喂猪,人不能吃 mbɤxɕɯβ 是一种矮小的植物,茎是红色的,叶子像砂纸一样粗糙,花是黄色的,把茎折断时有乳汁,可以喂猪,人不能吃
mbɣaʁ intransitive verb
directional: _ se retourner. 翻身.

qiche cho-mbɣaʁ
汽车翻车了
mbɣɤjroʁ noun
sillon. 犁沟.
mbɣɤru noun
partie de la charrue. 犁杆.

mbɣopɤl ɯ-taʁ chɯ́-wɣ-tshoʁ tɕe ɯ-ɕnɤz nɯ stuxsi ɯ-taʁ lú-wɣ-βraʁ tɕe nɯ mbɣɤru rmi
固定铧头的部分上面再装一根木杆,木杆的另一头拴在牛轭上,这根木杆叫犁干。
mbɣɤsroʁ noun
partie de la charrue. 犁的组成部分之一.

mbɣɤsroʁ nɯ mbɣɤru cho mbɣopɤl ni ndʑi-kɯ-ɣɯthaʁ ŋu
|fv mbɣɤsroʁ 是连接犁头和主干和的部分。 mbɣɤsroʁ 是连接犁头和主干和的部分。
mbɣɤtɕɯkala noun
montagne du village de Mangi. 蒙岩村的一座山之一.
mbɣo noun
charrue. 犁头.
mbɣom stative verb
directional: tɤ- occupé, pressé. 忙.

tɤ-mbɣom-a tɕe kɤ-ari-a
我很急地去了

tɤ-mbɣom ma tɯ-maqhu
你快一点,不然你会迟到

ma-tɤ-tɯ-mbɣom
不用那么着急

ɯ-ɲɯ́-tɯ-mbɣom?
你很急吗?

kɤ-mbɣom mɤ-ra / tɯ-mbɣom mɤ-ra
不用着急
See: ɕɯmbɣom See: ɣɤmbɣomru
mbɣopɤl noun
partie de la charrue. 用来固定铧头的部分.

mbɣopɤl nɯ qraʁ ɯ-sɤ-tshoʁ nɯ ŋu, mbɣopɤl ɯ-pa qraʁ tú-wɣ-tshoʁ, mbɣɤru chɯ́-wɣ-tshoʁ tɕe kɤ-ntɕhoz tɯ-sna ɕti
|fv mbɣopɤl 是用来固定铧头的部分,|fv mbɣopɤl 下端装上铧头,上端连上犁杆,就可以用了。 mbɣopɤl 是用来固定铧头的部分, mbɣopɤl 下端装上铧头,上端连上犁杆,就可以用了。
mbɣorna noun
partie de la charrue. 犁把.

mbɣorna nɯ mbɣopɤl ɯ-ku ɯ-taʁ ku-ndzoʁ tɕe kɯ-ɕlu ɣɯ ɯ-jaʁ sɯ-ndo spa ŋu
犁把是装在犁头上,供耕地人掌握方向的把手
mbɣɯrloʁ noun
Etym: mbrug.glog. tonnerre. 雷.

mbɣɯrloʁ to-βzu
打雷了
mbi transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- donner. 给.

ɯʑo kɯ nɯ́-wɣ-mbi-a
他给我了
mbi intransitive verb
mbijtshi transitive verb
directional: nɯ- donner à boire et à manger. 喂东西吃;喂东西喝.

a-mu kɯ nɯ́-wɣ-mbijtshi-a
我母亲给了我吃喝
See: ŋgɤjtshi
mbjiz stative verb
directional: nɯ- s'effacer (couleur). 褪色.

tɯ-nga ɲo-mbjiz
衣服褪色了

tɤ-scoz ɲo-mbjiz
字褪色了
mbjom stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- rapide. 快(跑的速度).

kɯ-mbjom ci ɲɯ-ŋu
他是个跑得快的人

qiche ɲɯ-mbjom
汽车开得很快

wo, nɤ-tɯ-mbjom !
啊,你这么快就(回来了)!
mblɯt non human intransitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- être détruit, disparaître. 绝种;绝后.

ji-paʁrɟit nɯ-mblɯt
我们的猪绝种了
See: plɯt
mboʁ noun
tissu de lin rectangulaire. 正方形的麻布.

mboʁ nɯ ɯ-spa tasa ŋu, tasa lú-wɣ-pɣo tɕe lú-wɣ-rɯm tɕe tú-wɣ-rɯtɤβri tɕe kú-wɣ-sqa, kɤ́-wɣ-sqa tɕe ɯ-ŋgɯ thɤfkɤlɤɣi kú-wɣ-lɤt ra, nɯ mɤɕtʂa ku-smi mɤ-cha. kɤ-smi tɕe, ɲɯ́-wɣ-z-mɯɕtaʁ tɕe ɲɯ́-wɣ-χtɕi tɕe tɤ-zbaʁ tɕe kú-wɣ-sɤrɤt tɕe kɤ-taʁ kú-wɣ-thɯ ŋu. tɕe kɤ-taʁ thɯ-jɤɣ tɕe tɯ-rtɯthɯ ŋu tɕe ɣɯ-xtsɯ ra ɯ-xtsɯ pɯ-rtaʁ tɕe ɲɯ-mba ŋu ɲɯ-mpɕu ŋu tɕe chɯ́-wɣ-tʂɯβ tɕe, kɯ-ɤβʑɯrdɯ-rdu ʑo ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe ɯ-βzɯr tɯ-ka nɯ tɕu ɯ-jndɯz cho ɯ-ltɕi kú-wɣ-tshoʁ tɕe kɤ-ntɕhoz tu-βze ŋu. tɕe ɯ-mboʁ nɯ kɯ-tɣa tɕe tɯ-fcaʁ ŋu, tɯ-mbri cho tɯ-ɲcɣa ɣɯ ɯ-fkɯm ŋu, tɯ-mthɤɣ ɲɯ́-wɣ-rtɤβ ŋu tɕe mɤ-saʁdɯɣ.
|fv mboʁ 的材料是大麻。要把麻捻成细线,搓紧,再反搓成一绞一绞的,然后煮了。煮的时候,要放大量的草木灰,不然煮不熟。煮熟了以后晾凉,然后洗干净。干了以后,把线卸下来堆在一旁,然后在牵杆上牵起来。织完了以后就成麻布,还要捶打。捶打好了以后,麻布就变薄了,变得很光滑,然后就把麻布缝成四方形的,在四个角做上流苏和彩色布条,这样就可以用了。|fv mboʁ 在收割的时候可以垫背或者裹绳子和镰刀,可以围在腰间,不碍事。 mboʁ 的材料是大麻。要把麻捻成细线,搓紧,再反搓成一绞一绞的,然后煮了。煮的时候,要放大量的草木灰,不然煮不熟。煮熟了以后晾凉,然后洗干净。干了以后,把线卸下来堆在一旁,然后在牵杆上牵起来。织完了以后就成麻布,还要捶打。捶打好了以后,麻布就变薄了,变得很光滑,然后就把麻布缝成四方形的,在四个角做上流苏和彩色布条,这样就可以用了。 mboʁ 在收割的时候可以垫背或者裹绳子和镰刀,可以围在腰间,不碍事。
mboʁkhɯr noun
paquet. 包裹(用正方形的布). See: rɯmboʁkhɯr
mboʁɲɟi adverb
en milles morceaux. 粉粹.

mboʁɲɟi ʑo ɲɤ-ɕe
粉粹了
See: arɤmboʁɲɟi
mbraj noun
bouleau rouge. 红桦树.

mbraj nɯ sɤjku cho kɯ-naχtɕɯɣ ŋu ri, mbraj ɣɯ ɯ-rqhu nɯ kɯ-ɣɯrni ŋu, sɤjku ɣɯ ɯ-rqhu kɯ-wɣrum ŋu, ndʑi-jwaʁ ɲɯ-naχtɕɯɣ
红桦树和白桦树相同,但红桦树的树皮是红色的,而白桦树是白色的,它们俩的叶子一样。
mbraʑɯm noun
une espèce de champignon. 一种蘑菇.

mbraʑɯm nɯ stɤmku kɯ-ɤmɯrmbɯrmbat ʑo tu-ɬoʁ, tɤjmɤɣ kɯ-ndɯ-ndɯβ ʑo ŋu, thɯ-kɤ-ɣɯri ʑo fse, kɯ-wɣrum ŋu, kɤ-ndza wuma mɯm, ftɕar tɕe tu-ɬoʁ ŋu
|fv mbraʑɯm 是长在草地上的一丛丛的小菌子,像是用线串起来的,呈白色,好吃,夏天生长。 mbraʑɯm 是长在草地上的一丛丛的小菌子,像是用线串起来的,呈白色,好吃,夏天生长。
mbre intransitive verb
auspicieux (prédiction). 吉祥(预兆).

a-mphrɯmɯ ɲɯ-mbre
算的卦很吉祥
mbrɤjqhɤt noun
gentiane. 秦艽.

mbrɤjqhɤt nɯ sɯŋgɯ tu-kɯ-ɬoʁ sɯjno ci ŋu. smɤn kɤ-βzu ɲɯ-sna, ɯ-jwaʁ rɲɟi, jaʁ, mpɕu, ɯ-ru kɯ-nɤrko tsa ci ŋu, ɯ-ru ɯ-taʁ ɯ-jwaʁ nɯ tɯ-rtsɤɣ tɯ-rtsɤɣ lu-oʑɯrja tɕe, ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ ni ndʑi-pɤrthɤβ ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu, ɯ-mɯntoʁ wɣrum. ɯ-zrɤm nɯ wɣrum, ɯ-ru cho ɯ-zrɤm ɯ-khɤntshɤm ri ɯ-rme kɯ-rɲɟi kɯ-ngɯt ʑo tu. qartsɯ tɕe pjɯ-rom ɯ-fsaqhe tɕe pjɯ-ɬoʁ ŋu.
秦艽是生长在森林里的草,可以入药。叶子长、厚、光滑。茎比较结实。叶子一节一节地长在茎上,叶子和茎的中间开花,花是白色的。根也是白色的,在根和茎交界处有又长又结实的毛。冬天枯萎,第二年又生长。
mbrɤmbrɯ noun
légumineuse. 豆类.
mbrɤndzoʁloʁ noun
auge. 马槽.
mbrɤrɟɯɣ noun
course de cheval. 赛马.

mbrɤrɟɯɣ βzu-j
我们赛马
See: nɯmbrɤrɟɯɣ
mbrɤsɤm noun
vannerie en forme de cuve utilisée pour faire sécher les grains. 放在房顶用来晒粮食,竹子编成的盆型的簸箕.
mbrɤsno noun
selle. 马鞍.
mbrɤstshi noun
gruau de riz. 粥;稀饭.
mbrɤt intransitive verb
directional: nɯ- se casser, se couper (corde, fil). 断(线).

tɤ-ri ɲo-mbrɤt
线断了

tɯmbri ɲɤ-mbrɤt
绳子断了

jiɕqha nɯ-mbrɤt loβ !
刚才电话断了!
See: prɤt
mbrɤtaʁ adverb
à cheval. 马背上.

mbrɤtaʁ cha-a
我会骑马
See: See: taʁ3
mbrɤz noun
Etym: ⁿbras. riz. 米.
mbri intransitive verb
directional: tɤ- fort (bruit), crier. 响;叫.

mbɣɯrloʁ ɲɯ-mbri
打雷了

pɣɤtɕɯ to-mbri
鸟叫了

ɯ-rmi ɲɤ-mbri (=to-caʁ)
他出名了
See: ʑmbri1
mbri intransitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- se déchirer soudainement (habit). 烂掉(衣服).

tɯ-ŋga cho-mbri

tɯ-ŋga ɲɤ-mbri
衣服破了
See: pri1
mbro stative verb
directional: tɤ- haut. 高.

ɯ-phoŋbu ɲɯ-mbro
他身材很高

aʑo staʁnɤ tɤ-mbro
他比我高了

nɤʑo jamar tɤ-mbro
他长得跟你一样高了
Ant: mbɤr1
mbro noun
cheval. 马. See: mbrɤtaʁ See: nɯmbrɤpɯ
mbrolu noun
année du cheval. 马年.
mbrondza noun
nourriture pour cheval. 马料.
mbroqa noun
sabot. 马蹄,马的脚.
mbrosta noun
écurie. 马厩. Syn: rtakhaŋ
mbroχkɕi noun
chien tibétain. 藏獒.
mbroχpa noun
Etym: mbrog.pa. nomades. 牧民.
mbrozga noun
selle. 马鞍.
mbrɯɣlu noun
Etym: ⁿbrug.lo. année du dragon. 龙年.
mbrɯtɕɯ noun
couteau. 刀.

mbrɯtɕɯ ɯ-ɕɣa
刀刃

mbrɯtɕɯ ɯ-pɯ
小刀
mbuz non human intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- déborder. 溢出来.

tʂha pjɤ-mbuz
茶溢出来了

tɯ-ci cho-mbuz
水溢出来了
mbɯlwa noun
Etym: ⁿbul.ba. salaire d'un lama. 和尚的工资.
mbɯmχtɤr noun
Etym: ⁿbum.tʰer. cent mille. 100000.
mbɯrlɤn noun
Etym: ⁿbur.len. rabot. 刨. See: nɯmbɯrlɤn
mbɯrlɤnndoʁ noun
copeaux. 刨花.
mbɯsɯt noun
râpeuse. 丝丝(擦成).

lɤpɯɣ mbɯsɯt thɯ-lat-a
我把萝卜擦成丝丝
mbɯt intransitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- s’écrouler. 塌毁下来;垮下来.

ŋgɤm ki mbɯt ɲɯ-ŋu
这个土坡快要塌下来

tʂu ɲɯ-mbɯt pɯ-mto-t-a
我看到路在塌方

kha ɲɯ-mbɯt
房子在垮

tʂu cho-mbɯt
路塌下来了
mchɯn transitive verb
directional: tɤ- Etym: mkʰʲen. percevoir la vraie nature de quelqu'un (pouvoir de sprulsku). 活佛看穿别人的本性.

sprɯskɯ kɯ kɯ-mchɯn ɕti
活佛能看穿人的本性(|fv -是宾语泛指标记) -是宾语泛指标记)
mchɯnba noun
Etym: mkʰʲen.pa. don de prédiction. 预知力.

ɯ-mchɯnba ɣɤʑu
他有预知力
mcɯphɯt noun
crachat. (吐的)口水.

mcɯphɯt thɯ-lat-a
我吐了口水
See:
mcɯrɯβrɯβ noun
personne qui bave tout le temps. 总是流口水的人.

nɤʑo mcɯrɯβrɯβ ki
你这个爱流口水的家伙
See: tɯ-mci See:
mda non human intransitive verb
directional: tɤ- arriver au moment de. 到时间.

pɤjkhu mɯ́j-mda
还没有到时间

saχsɯ pɤjkhu mɯ́j-mda
还没有到中午餐

ʑa qanɯ ɲɯ-ŋu tɕe, kɤ-nɯɕe mda
快天黑了,该回去了

tɤŋe tɤ-anɯri tɕe kɤ-nɯɕe mda
太阳落山了,该回去

nɤj tɯ-nɯɕe mda
你该回去了

a-βra tɤ-mda
轮到我了

tɤ-rɤku kɯ-mda
成熟的庄稼

tɤ-rɤku kɤ-phɯt tɤ-mda
收割的时间到了

kɤ-nɯftɕaka tɤ-mda
到了准备(晚餐)的时间

nɤ-tɯ-ci (kɤ-rku) ɯ-ɲɯ́-mda?
你杯子还有没有水?
See: masɤmdɤla
mdandzɯn noun
grosse perle du chapelet. 玛尼珠最大的珠子.

mphruwa nɯ tɯ-mke pjɯ́-wɣ-nɯ-rʁe tɕe, ɯ-mdandzɯn nɯ tɯ-ʁɤri ɯ-stu ɲɯ́-wɣ-znɤtɯɣ ŋu
脖子上戴玛尼珠的时候,大珠子要放在前面
mdarɯ noun
Etym: ɖa.ma.ru. damaru. 鼗.
mdaʁʑɯɣ noun
Etym: mda.gʑu. arc et flèches. 弓箭.
mdi stative verb
être au complet, être entièrement là. 全部;齐全.

laχtɕha ɲɯ-mdi
东西齐全

nɤ-laχtɕha kɯ-mdi ʑo tɤ-wum
你收拾你所有的东西吧!
See: mdoʁmdi
mdoʁmdi stative verb
directional: tɤ- entier, complet (un objet). 完整(指一个物体,不能表示零散的东西聚齐).

tɯ-ndʐi ɲɯ-mdoʁmdi
皮子是完整的
See: mdi
mdɯ intransitive verb
directional: thɯ-
vivre jusqu'à. 到达(年龄).

ɯ-lɯz nɯ cho-mdɯ
他年龄大了

kɯrcɤsqi (pɤrme) cho-mdɯ
他活到80岁

être assez long (fil). 够长(线;绳子).

tɤ-ri nɯ kú-wɣ-lɤt qhe ɲɯ-zri tɕe kuchɯ-rkɯ mɤɕtʂa ku-mdɯ ɲɯ-cha
这根线很长,牵过去可以牵到那边的墙角
Syn: ɕaβ2
mdɯnri noun
cérémonie effectuée lorsqu'un membre de la famille part en voyage. 家里有人出行的时候,为了保佑他安全顺利而念的经. Syn: ndʐɯnɬa
mdɯt transitive verb
directional: thɯ- vouloir de tout son cœur. 一心想着(有把握会成功).

a-ɣe kɤ-zrɤβzjoz kɯ-ra nɯ chɯ-mdɯt-a ʑo ɕti
我一心想着让孙子继续读书

aʑo a-phoŋbu kɤ-sɯɣndʐɯm nɯ chɯ-mdɯt-a ʑo ɕti
我一心想锻炼身体

aʑo kɯrɯ-skɤt kɤ-βzjoz nɯ chɯ-mdɯt-a ʑo ɕti
我一心想着学藏语
mdɯtpa noun
Etym: mdud.pa. nœud que fait un lama en attachant un bsrungs. 喇嘛打护身线的结.
mdzadi noun
puce. 跳蚤.

mdzadi wuma kɯ-sɤndza ɲɯ-ŋu sɤɣdɯɣ ŋotɕu χtɕɯrɯpa ku-kɯ-rŋgɯ kɯnɤ tɯ-phe ju-zɣɯt ɕti
跳蚤咬人很不舒服,你在哪里睡觉,它都会跟着你的
mdzadikɤdɤɣ noun
espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

mdzadikɤdɤɣ nɯ si kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu, ɯ-di wuma ʑo mnɤm, ɯ-ru kɯ-pɣi tsa ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-tɕɤr kɯ-rɲɟi tsa ŋu, ɯ-mɯntoʁ ɯ-tshɯɣa phaʁrzi kɯ-fse tɕe tɯ-pɕoʁ ci ma kɯ-me kɯ-ndɯ-ndɯβ kɯ-dɯ-dɤn kɯ-wɣrum ŋu
|fv mdzadikɤdɤɣ 是矮小的树,味道很浓,树干是灰色的,叶子细长,花的形状像牙刷一样,只长在一面,长得小而密,是白色的。 mdzadikɤdɤɣ 是矮小的树,味道很浓,树干是灰色的,叶子细长,花的形状像牙刷一样,只长在一面,长得小而密,是白色的。
mdzar transitive verb
directional: pɯ- égoutter, essorer. 滗干. See: ndzar Syn: sɯɣndzar
mdzɤz stative verb
directional: tɤ- Etym: mdzes. honorable. 体面;好听.

ɯ-sɯm pjɤ-sɤzdɯɣ ri, kɯ-mdzɤz to-βzu tɕe ɯ-rŋa ɲɤ-nɤre
他虽然心里难受,他为了体面做出笑容

nɯ tu-kɯ-ti tɕe ɲɯ-mdzɤz
这样说好听一点

nɤ-sɯm mɯ-pɯ-anɯri kɯnɤ, kɯ-mdzɤz tɤ-βze ma ma-tɤ-tɯ-nɯjʁo
你即使心里不高兴,你要做得好看一些,不要骂人
mdzoz transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- Etym: mdzaŋs. interdire, éviter. 忌讳;禁止;回避.

nɤki chabei nɯ tɤ-mdzoz, a-mɤ-pɯ-ɴɢrɯ
小心茶杯,不要打破了

ɯʑo kɯ na-mdzoz
他避开了

kɯki to-rɯkɯmaʁ ri, aʑo nɯ-mdzoz-a tɕe mɯ-jɤ-ari-a
他们家里出了事故(死了人),我回避了他的葬礼,没有去

jiɕqha nɯ pjɤ-si, aʑo nɯ-mdzoz-a
那个人死了,我回避了他的葬礼

a-ɕqhe ɣɤʑu tɕe, cha ɲɯ-mdzoz-a ɲɯ-ntshi
我咳嗽,忌酒
See: tɯmdzoz
mdzukɤr noun
Etym: mdzo.dkar. mdzo de couleur blanche. 白色的犏牛.
mdzumɤr noun
Etym: mdzo.dmar. mdzo de couleur marron claire. 褐色的犏牛.
mdzurgi noun
Mdzorge. 若尔盖.
mdzusŋun noun
Etym: mdzo.sŋon. yak hybride au pelage bariolé. 杂色的犏牛(看起来是青色的).
mdzuzga noun
Etym: mdzo.sga. attelage. 驮架.
mdzɯt intransitive verb
décider. 决定,做主.

nɤʑo tɯ-mdzɯt
你说了算

aʑo mɤ-nɯ-mdzɯt-a
我做不了主

ji-kɯ-mdzɯt
我们的领导

(pas) forcément. (不)一定.

nɯ ʁo mɤ-mdzɯt
那个倒不一定
Syn: rɤmdzɯt
mdʐɯɕɯɣ noun
Etym: ⁿdre.ɕig. punaise. 臭虫.
mdʑɤl intransitive verb
directional: tɤ- Etym: mdʑal. faire un pèlerinage. 朝圣.

ɯʑo ɬasa ɕ-to-mdʑɤl
他去拉萨朝圣了
me stative verb
me intransitive verb
directional: nɯ- not exist. 不存在;没有.

aʑo mɤ-kɯ-pe ku-me-a

aʑɯɣ mɤ-kɯ-pe ku-me
我没有什么不好的

ɕkrɤz tɤ-me tɕe nɯnɯ xɕaj ɲɯ-βzu-nɯ sna
没有青冈树的时候可以用|fv xɕaj 来代替 xɕaj 来代替

ɯʑo nɯ-me
他没有了(过世了)
Ant: tu Syn: maŋe See: tɤ-rca,me
me postposition
que ce soit ... ou bien .... 不管……都.

aʑo me, nɤʑo me, ɯʑo me, kɤsɯfse ɕe-j ra
不管是我、你还是他,我们都要去
mɤβdi ma -
au cas où. 万一.

tɤ-pɤtso pjɯ-ndʐaβ mɤβdi ma mɤ-nɯɣɯfɕɤt
万一小孩子摔倒了,就不好交代

ɯʑo tu-ngo mɤβdi ma nɤj nɤ-taʁ ŋu
万一他生病了的话,就是你的责任了
mɤɕi stative verb
directional: thɯ- riche. 富有.

jiɕqha nɯ kɯ-fse kɯ-mɤɕi me
没有人比他有钱

mbroχpa thɯ-mɤɕi rɯʁgiwa, roŋwa thɯ-mɤɕi rɯkhɤrlɤn, kupa thɯ-mɤɕi rɯstɯnmɯ
牧民富有了就请人念经,农民富有了就修房子,汉族富有了就结婚
mɤɕtʂa adverb
jusqu'à. 一直到.

lɤsɤr ɯ-qhu mɤɕtʂa a-ʁa me ɲɯ-ŋu
一直到新年以后我都没有空

nɯ mɤɕtʂa nɯ kɤ-ti mɯ-pɯ-mtsha-ma
我从来没有听过(别人这样)说

sinon. 不然.

nɯ mɤɕtʂa aʑo mɤ-ɣi-a
不然我是不会来的
mɤdɤmɲɤm noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

mɤdɤmɲɤm nɯ si kɯ-mbro tsa ci ŋu, ɯ-ru nɯ ra kɯ-pɣi ci ŋu, ɯ-jwaʁ ndɯβ ri dɤn, arŋi, ɯ-si nɯ mɤ-jpum, kɤ-ntɕhoz mɤ-sna ma ndoʁ tɕe mɤ-ngɯt, kɤ-nɯ-βlɯ ma mɤ-sna, ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ɲɯ-lɤt tɕe, ɯ-rtaʁ ɯ-kɤχcɤl zɯ kɯ-ndɯ-ndɯβ kɯ-dɯ-dɤn tɯtɯrca ku-ndzoʁ ŋu.
|fv mɤdɤmɲɤm 是一种长的比较高的树种,树干是灰色的,叶子小而多,是绿色的,树干不粗,不能使用因为脆,不结实。只能用来烧火。开淡红色的花,在树枝的顶端一朵朵地开在一起。 mɤdɤmɲɤm 是一种长的比较高的树种,树干是灰色的,叶子小而多,是绿色的,树干不粗,不能使用因为脆,不结实。只能用来烧火。开淡红色的花,在树枝的顶端一朵朵地开在一起。
mɤ́ɣrɤz conjunction
de toute manière, en revanche. 反而.
mɤku stative verb
directional: _ être avant. 以前;在前面.

lɤ-mɤku-a
我在前面

kɯ-nɯsaχsɯ ju-ɣi-j pɯ-ŋu tɕe aʑo ɲɯ-mɤku-a pɯ-ŋu
我们来吃中午餐的时候,我走在前面
mɤkɯftshi adverb
forcer. 逼迫.

mɤkɯftshi tú-wɣ-sɯ-ndza-a pɯ-ɕti
他逼我吃

mɯ-pɯ-kɯ-nɯ-cha kɯnɤ, mɤkɯftshi tú-wɣ-znɤma kɯ-ra ɕti
虽然不能做,但是还是被迫做

tɤ-fka-a ɕti ri, mɤkɯftshi ʑo tɤ-ndza-t-a pɯ-ra
我饱了,但还是被迫吃了
See: sɯftshi
mɤ-kɯ-jɤɣ kɯ adverb
non seulement. 不但.
mɤlɤn noun
absolument. 一定;必须.
mɤlɤndɤr -
imposant. 高大.

kha rcanɯ mɤlɤndɤr ci ɲɯ-ŋu
房子很高大
mɤlɤɲɟɤr ideophone.6
énorme. 形容高大(搬都搬不动).

rŋgɯ mɤlɤɲɟɤr ci ɲɯ-ŋu tɕe kɤ-ɣɤrɤt mɯ́j-sɤcha
石包很高大,搬也搬不动
See: ɣɤɲɟɤrɲɟɤr
mɤlɤrjaŋ -

stukɤr mɤlɤrjaŋ pjɤ-phɯt
他砍了很长(的一棵树做)檩子
See: rjoʁrjoʁ
mɤlɤrŋɤt ideophone.6

wenchuan zgo ra mɤlɤrŋɤt ɲɯ-ŋu
汶川的山又高又宽
mɤlɤzjaŋ ideophone.6

a-ɣe mɤlɤzjaŋ ʑo thɯ-aβzu (=zjaŋzjaŋ ʑo kɯ-pa thɯ-aβzu)
我的孙子战法得很高了
mɤlɤzjɤɣ ideophone.5

yangyu mɤlɤzjɤɣ to-rku
他把洋芋装得满满的
mɤlmɤl ideophone.2
très meuble (terre). 形容土地松软的样子.

tɯji mɤlmɤl ʑo cho-sthɯt-nɯ
他们下种完了,田地很松软

tɯji pɯ-jɤɣ tɕe, tɯji ra mɤlmɤl ʑo ɲɯ-pa
下种完了的时候,整个地面又松软又平整
mɤlɯm stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- aux dimensions importantes. 体积大.

ɯʑo ʁnɯ-pɤrme chɤ-zɣɯt tɕe chɤ-mɯlɯm
他到两岁,变大了
See: tɯ-lɯm
mɤmbrɯmɤmbrɤt adverb
par intermittence. 断断续续. See: mbrɤt
mɤmbɯr stative verb
directional: _ Etym: ⁿbur. saillant. 凸.

znde ɲɯ-mɤmbɯr tɕe, mbɯt ɲɯ-ŋu
墙有个凸出的地方,快要塌下来了

pjɤ-mɤmbɯr
地上凸出来了
mɤmu intransitive verb
directional: lɤ- être la part la plus importante. 是主要的;占多数.

kɯre kɤ-rɤma nɯ jiʑora kɤ-mɤmu ɬoʁ
这个工作的重点部分要我们做

jiʑo ji-tɯrme nɯra kɤ-mɤmu ɬoʁ
要以我们的人为重点

a-tɤ-rʑaʁ kɯ-mɤmu nɯ nɯre pɯ-ari ɕti
我的时间主要花在那一方面

tɯ-ci kɤ-tshi a-kɤ-mɤmu ra
你主要还是喝水(不只要吃药)
mɤnɯɕaŋ adverb
je ne sais pas (expression toute faite, emprunt au situ). 我不知道(四土话借词).
mɤŋgɯ intransitive verb
être à l'intérieur. 在里面.

ɯʑo tɯrme kɯ-mɤŋgɯ ɕti tɕe ɯ-rŋa tu.
他是重要的人物,他面子很大

stu kɯ-mɤŋgɯ
最里层
Ant: mɤpɕi See: ɯ-ŋgɯ
mɤŋi noun
Mangi (village de Gdongbrgyad). 蒙岩村.
mɤpaχcɤl stative verb
directional: tɤ- être au centre. 在中间.

ɯʑo to-mɤpaχcɤl
他站在中间了
See: mɤχcɤl
mɤpɕi intransitive verb
se trouver à l'extérieur. 在外面.

stu kɯ-mɤpɕi
最外层的
See: ɯ-pɕi
mɤpɕoʁ noun
Etym: ma.pʰʲogs. l'envers, l'autre côté. 反面.
mɤpɤrthɤβ intransitive verb
directional: tɤ- être entre deux. 在两个的中间.

tɯrme χsɯm a-pɯ-tu-j, ɯ-χcɤl nɯ kɯ-mɤpɤrthɤβ
我们有三个人,中间的那个在(我们俩)中间

kɯ-mɤku nɯ tshɯraŋ ɲɯ-ŋu, kɯ-maqhu nɯ lɤβzaŋ ɲɯ-ŋu, waŋtɕin ɲɯ-mɤpɤrthɤβ
前面的是次让,后面的是罗桑,王金在中间
See: ɯ-pɤrthɤβ
mɤra ma conjunction
non seulement. 不但.

jisŋi tɤ-rɯndzɤtshi-a tɕe tɯmgo nɯ mɤra ma tɤjko kɯnɤ tɤ-ndza-t-a
我今天不但吃了饭,还吃了酸菜
mɤrdɤli noun
personne sans foi ni loi. 无法无天的人.

mɤrdɤli ɲɤ-ɕe qhe, nɯ ɯ-qhu kɤ-ndzɯmbra mɤ-nɤjtshɯ
他变得无法无天,从此以后,再教育也没有用
mɤrdom noun
fléau. 连枷.

mɤrdom ɯ-mu
连枷的把手

mɤrdom-mɲa
连枷打粮食的部分
mɤrnɤsɤŋo noun
mal comprendre une parole. 听错.

ɯʑo kɯ ɲɯ-ti ri, mɤrnɤsɤŋo ɲɤ-βzu-t-a
我听错了他讲的话
See: tɯ-rna See: sɤŋo1
mɤro noun
endroit sur lequel on fait sécher la nourriture. 粮架.

mɤro nɯ ɕoŋtɕa mɤ-kɯ-jpum tsa pjɯ́-wɣ-phɯt tɕe, choʁe chɯ́-wɣ-βʑoʁ tɕe ɲɯ́-wɣ-sɤɕpɯɕpa tɕe kɯ-spoʁ χsɯm tú-wɣ-sɤʑɯrja, tɕe nɯ kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ rorʁe nɯ mɤro ɯ-kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ ɲɯ-ɕe kɯ-tɕhɯt ɯ-tshɤt ma mɤ-kɯ-jpum pjɯ-ŋu ra. tɕe mɤ-ro ɯ-thoʁ pjɯ́-wɣ-lɣa tɕe ɲɯ́-wɣ-sɤʑɯrja tɕe pjɯ́-wɣ-sɤtsa tɕe, ɯ-kɯ-spoʁ mɤro raŋri ɣɯ tú-wɣ-z-nɯstɯ-stu tɕe rorʁe ɲɯ́-wɣ-rʁe tɕe tɤ-rɤku kú-wɣ-sɤro ŋu. tɕe nɯ tɤ-rɤku tú-wɣ-rɤwum cho tú-wɣ-sɯɣ-rom kɤ-nɯmga ŋu.
粮架就是把不太粗的木料砍下来,左右两边削下来,使它变扁,然后顺着木料的长度打三个洞,然后在洞里穿木棒,木棒的粗度要刚好配合洞的大小。在地面挖洞把粮架插在里面,这样排成一行,使粮架的每一个洞对端,然后穿木棒就把粮食架上去。粮架的作用是收拾粮食让它干。
mɤrom stative verb
directional: thɯ- directional: tɤ- enfler. 肿.

to-mɤrom
肿了

a-mi thɯ-mɤrom
我的脚肿了
mɤrpaʁ transitive verb
directional: tɤ- porter à l’épaule. 扛在肩上.

tɤ-mɤrpaʁ-a
我扛了

ki laχtɕha ki tɤ-mɤrpaʁ
你把这根东西扛在肩上
Syn: nɤrpaʁku See: tɯ-rpaʁ
mɤrtsaβ stative verb
directional: nɯ- piquant. 辣.

ɲɯ-tɯ-mɤrtsaβ
你脾气很泼辣
mɤrʑaβ intransitive verb
directional: nɯ- se marier (fille). 嫁人.

ɯ-me nɯ-mɤrʑaβ
他女儿结了婚
See: tɤ-rʑaβ
mɤsɲɯm stative verb
directional: tɤ- aimer manger les tissus, les cordes (bovidé). 喜欢吃麻织品,毛织品,皮革(牛).

fsapaʁ ɲɯ-mɤsɲɯm
牲畜爱吃纺织品
mɤstɤkɤmi adverb
de façon incompréhensible. 莫名其妙.

tʂu mɤstɤkɤmi ʑo pjɤ-mbɯt
路莫名其妙地塌下来了
mɤtɕɯ intransitive verb
directional: jɤ- aller dans la maison de son épouse après le mariage. 入赘(在别人家当女婿).

nɤʑo z-jɤ-tɯ-mɤtɕɯ ɕti
你是去上门的

nɤʑo ɣɯ-jɤ-tɯ-mɤtɕɯ ɕti
你是来上门的
See: tɤ-tɕɯ
mɤtsamɤmu noun
nouvelle famille. 新建立的家庭.
mɤtsomɤmu noun
conflit avec la belle-famille. 婆媳关系不和(的家庭).

ʑara nɯ-mɤtsomɤmu ɲɯ-thɯ
他们家的婆媳关系非常严重
mɤtɯmaʁri conjunction
comme ... le dit. 正如……所说的.

nɤj mɤtɯmaʁri = nɤj mɤ-tɯ-ti maʁ ri
正如你说的

ɯʑo mɤtɯmaʁri = ɯʑo mɤ-ti maʁ ri
正如他说的
See: ti See: maʁ1
mɤχcɤl intransitive verb
directional: tɤ- être au milieu. 在中间.

nɤʑo jɤ-mɤku tɕe aj tu-mɤχcal-a (tu-mɯpɤχcal-a)
你走前面吧,我走中间
See: See: ɯ-χcɤl
mɤzɯr intransitive verb
directional: lɤ- directional: thɯ- directional: kɤ- directional: nɯ-
être sur le côté. 在旁边.

pɯ-ŋke-j pɯ-ŋu tɕe, aʑo ɲɯ-mɤzɯr-a pɯ-ŋu (chɯ-mɤzɯr-a pɯ-ŋu)
我们走的时候,我在边缘

Etym: zur. reculé (endroit). 偏远;偏僻.
mɤʑɯ adverb
encore. 还有.

jisŋi mɤʑɯ nɤ-kɤ-thu ɯ́-tu
你今天还有问题吗?

mɤʑɯ tu-ti-a ŋu nɤ?
我再说一次吗?

mɤʑɯ pɯ-pɯ-ŋu nɤ
还有就是
See:
mgrɯn transitive verb
directional: nɯ- Etym: mgron. recevoir (un hôte), régaler (un hôte) avec. 接待;款待.

ɯʑo kɯ ɯ-zda na-mgrɯn tɕe, tʂha na-jtshi
他接待了客人,给他茶喝

aʑo ci ɲɯ-ta-mgrɯn
我请你吧
mgɯ transitive verb
directional: nɯ- avoir confiance en, admirer. 佩服;信任.

ɯʑo kɯ ɲɯ-tɯ́-wɣ-mgɯ
他很信任你

nɤʑo nɤ-ma tɤ-tɯ-nɤma-t nɯ ra ɲɯ-ta-mgɯ
我很相信你把工作做好了
mɢom transitive verb
directional: tɤ- se mordre les lèvres (de rage). 咬牙切齿(用上唇咬着下唇的表情).

to-sɤmbrɯ tɕe ɯ-mtɕhi to-mɢom
他生气了就做出咬牙切齿的表情

nɤ-mtɕhi ma-tɤ-tɯ-mɢom
你不要咬牙切齿
See: tamɢom
mi stative verb
directional: pɯ- directional: nɯ- directional: thɯ- s’éteindre. 灭.

smi ɲɤ-mi
火灭了

tɤtʂu ɲɤ-mi
灯灭了

ɣndʑɤβ pjɤ-mi
火灾灭了

pɯlthi kɤ-nɯt pɯ-tsu tɕe ʑaʑa mɯ́j-mi
引火线点燃以后久久不熄
See: ɣɤmi
mi noun
peuplier. 杨树.

mi nɯ si kɯ-mbro kɯ-wxti ci ŋu, tɯ-ci kɯ-tu zɯ tu-ɬoʁ ŋu, wuma ʑo ɣɤ-wxti, ɯ-jwaʁ tɯ-sni ɯ-tshɯɣa kɯ-fse ŋu, ɯ-jwaʁ mba, mpɕu, kɯ-wxti tsa ɲɯ-βze cha, ɯ-mnɯ ɣɯ jwaʁ jndʐɤz, thɯ-do tɕe ɯ-jwaʁ ɲɯ-ndɯβ ŋu. mi ɣɯ ɯ-βri nɯ kɯ-ɤrŋi ŋu, ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-si nɯ kɤ-ntɕhoz sna, tɕe mpɕɤr ri khro mɤ-ngɯt.
白杨是高大的树种,生长在有水的地方,长得很快,叶子薄、光滑、长得比较大,树苗的叶子很大,树老叶子也就变小。树身是绿色的,枝桠多,木料可以使用,很美但不是很结实。
mɟa transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- directional: _ prendre. 拿;捡.

nɯ-mɟe
你拿一下

nɤkɤcu tɕhaχɯ kɤ-mɟe
你把那边的茶壶拿过来

absorber. 吸收.

a-phoŋbu kɯ smɤn mɯ́j-mɟe tɕe kɤ-nɯsmɤn mɯ́j-khɯ
我吸收不了药,没有办法把病治好

recevoir (des mains de quelqu'un). 接到(从别人的手中).

tɤ-scoz ci nɯ-mɟa-t-a
我接到了一封信

ouvrir (couvercle). 揭开.

tɤ-fkaβ tɤ-mɟa-t-a (=tɤ-pɣaʁ-a)
我揭开了盖子
mɟoʁra noun
Etym: mgʲogs.rwa. corne où l'on met la poudre à fusil. 火药角.
mkɤɣɯr noun
collier. 项链.
mkhɤrmaŋ noun
Etym: ⁿkʰor.dmaŋs. peuple. 百姓.
mkhɤrŋa noun
Etym: ⁿkʰar.rŋa. gong. 锣.
mkhɤscoʁ noun
masque. 口罩.
mkhɤz stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: mkʰas. être bon à. 擅长.

ɕoŋβzu ɲɯ-mkhɤz
木匠很厉害

kɤ-rɤrɤt ɲɯ-mkhɤz
他很擅长写字
mkhoŋ noun
abri à bestiaux (dans les pâturages). (牧场上的)牛棚.
mkhroŋ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿkʰruŋ. se réincarner. 投胎;转世.

sprɯskɯ to-mkhroŋ
活佛转世了
mkhrɯmkhaŋ noun
Etym: kʰrims.kʰaŋ. prison. 监狱.
mkhrɯn stative verb
directional: tɤ- avare. 吝啬.

ɲɯ-znɤje tɕe ɲɯ-mkhrɯn
他很不舍得,很吝啬
mkhu stative verb
Etym: mkʰo. être nécessiteux. 缺吃少穿.

jiɕqha nɯ kɯ-mkhu ci ɕti
那个人缺吃少穿

tɤ-mkhu
他要了(别人给他东西)

ɯ-pɕawtsɯ maŋe, rŋɯl ɲɯ-mkhu
他没有钱,很缺钱

tɯ-ŋga ɲɯ-mkhu
他缺衣服
mkhu intransitive verb
directional: tɤ- réclamer. 向别人要.

laχtɕha ci pjɤ-tu tɕe ɲɤ-nɯsŋom tɕe to-mkhu
因为想得到那个东西,他向别人要了
mkhɯrlɤmnɯ noun
Etym: ⁿkʰor.lo. perceuse. 钻子.
mkhɯrlu noun
Etym: ⁿkʰor.lo. roue. 轮子.
mkɯm intransitive verb
directional: thɯ- directional: lɤ- avoir la tête tournée dans une certaine direction dans son lit. 头朝着(哪个方向)睡.

soz tɤ-tɕɯ nɯ rɤru tɤkha tɕe, tɕheme nɯ ɣɯ ɯ-jme pɕoʁ nɯ tɕu ntsɯ chɯ-mkɯm pjɤ-ŋu
早上,那个男孩子起来的时候,发现自己的头总是朝着他妻子的脚(独角鬼13)
See: tɤ-mkɯm See: nɤmkɯm
mkɯt intransitive verb
directional: tɤ- avaler de travers (avec du xanthoxyle). 呛到(吃花椒的时候).

to-mkɯt-a
我呛到了
mna intransitive verb
directional: tɤ-
meilleur. 优秀.
guérir. 痊愈;康复.

a-ɕqhe to-mna
我的咳嗽好了

nɤ-ɕqhe ɯ-ɲɯ́-mna?
你的咳嗽好了没有?

smɤn tu-ndze-a tɕe, a-ɕqhe a-tɤ-mna
我吃药,希望我的咳嗽会好

(smɤnba kɯ tɤ́-wɣ-nɯsman-a) mna ɕi mɤ-mna mɤxsi
医生给我治了病,不知道有没有效

a-tɤ-mna tsa tɕe, tɕe nɯɣi
(他母亲)好一些,他就会回来
See: ɣɤmna Ant: ʑɤn
mnɤm intransitive verb
directional: nɯ- avoir une odeur. 发出气味.

cha ɯ-di ɲɯ-mnɤm
酒有味道

ɯ-dɯχɯn ɲɯ-mnɤm
香味很浓

nɤki kɤ-ndza nɯ ɲɯ-mɲɤt tɕe ɯ-di ɲɯ-mnɤm
那个食物坏了,有臭味了
See: nɤmnɤm See: ɕɯmnɤm
mnɤt transitive verb
directional: _ refaire. 重新做.

kɤ-nɤma tú-wɣ-sɤpe tɕe kɤ-mnɤt mɤra
如果工作做好了的话,不需要重新做

kɤ-nɤma tɤ-mnɤt ma mɯ́jpe
你把工作重新做一遍,因为没有做好

kɤ-rɤrɤt pɯ-mnɤt
你重新写一遍

kɤ-ti tɤ-mnɤt
你重新讲一遍

kɤ-ɕe ci jɤ-mnɤt ɲɯ-ntshi
需要重新去一趟

kɤ-nɯrɤɣo ci thɯ-mnɤt ɲɯ-ntshi
要重新唱一遍
mnu stative verb
directional: nɯ-
lisse. 光滑.
doux. 柔软.

tɯ-ŋga ɲɯ-mnu
衣服很柔软

cha ɲɯ-mnu
酒的浓度低
See: mnumne See: mnule Ant: rʁom Ant: tsaβ
mnule stative verb
doux et chaux. 又柔软又光滑又暖和. See: mnumne See: mnu
mnumne stative verb
doux et chaux. 又柔软又光滑又暖和.

kɯ-mnumne ci ɲɯ-ŋu
它又柔软又光滑
See: mnu See: mnule
mɲaqrɯ noun
regard. 瞪眼.

ɯʑo kɯ a-ɕki mɲaqrɯ ci to-lɤt
他瞪了我一眼
See: nɯmɲaqrɯ
mɲaʁlaχtɕhɯ noun
gaspillage. 浪费.

mɲaʁlaχtɕhɯ ma-nɯ-tɯ-sɯxɕe
你不要浪费

kɯki tɯ-mgo tɤ-βzu-t-a ri, koŋla mɯ-ta-ndza-nɯ tɕe mɲaʁlaχtɕhɯ nɯ-ari
我做的饭他们没有吃完,被浪费了
mɲaʁmtsaʁ noun
criquet. 蝗虫.
mɲaʁtɕhɯβ noun
clin d'œil. 眨眼.

mɲaʁtɕhɯβ ci pɯ-lat-a
我眨了眼
mɲɤm noun
espèce d'arbre. 【野白杨】.

mɲɤm nɯ sɤtɕha kɯ-mbɤr tsa zgoku tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ mi ɣɯ cho naχtɕɯɣ ri xtɕi cho mba, ɯ-ru kɯ-pɣi ŋu, wuma ʑo ɣɤ-wxti, ɯ-si nɯ mɯ-tɤ-nɤkhɯ mɤɕtʂa mɤ-ngɯt
野白杨生长在半山上,叶子和白杨一样,但比较小和薄,树干是灰色的,长得很快,木质要经过烟熏才结实。
mɲɤt stative verb
directional: nɯ- se détériorer (nourriture), faible, maigre (personne). 食物变味;人虚弱、瘦.

tɤ-mthɯm ɲɤ-mɲɤt
肉变味了

nɤʑo ɲɤ-tɯ-mɲɤt
你瘦了
mɲi stative verb
peu. 少.
mɲo transitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备.

laχtɕha tɤ-mɲɤm
你准备东西吧

ɕoŋtɕa tɤ-mɲɤm
你准备木料吧

kɤ-ndza tɤ-mɲɤm
你准备食物吧

nɤ-ŋga tɤ-mɲo-t-a
我给你准备了衣服

nɤ-tʂha tɤ-mɲo-t-a
我给你准备早饭

nɤ-kɤ-nɤma tɤ-mɲo-t-a
我准备了你的工作
See: Syn: nɯftɕaka
mɲo stative verb
être prévisible. 在预料之中.

nɤ-laχtɕha tɯ-nɯβde ɲɯ-mɲo ɕti ma aʁɤndɯndɤt ʑo ɕɯ-tɯ-khɤt ɲɯ-ra
你总是到处走,肯定会丢东西

ɯʑo ndʐaβ ɲɯ-mɲo ɕti ma tɤ-ŋke tɕe tʂu pjɯ-ru ɲɯ-maʁ
他走路的时候不看路,肯定会摔跤
mɲoχpɣa noun
décorations (sur les pains à la vapeur). 包子上的花纹.
mɲɯka noun
humiliation. 耻辱.

ɯ-mɲɯka pjɤ-ɬoʁ
他受耻辱了
See: nɯmɲɯka
mɲɯmaŋ noun
Etym: mi.dmaŋs. tout le monde. 群众.
mɲɯrgɤt noun
Etym: mi.rgod. yéti. 野人.
mɲɯrɟɤβ noun
laic. 凡人,非宗教徒.
mɲɯrɟit noun
Etym: mi. progéniture. 孩子.
mɲɯrɯri noun
Etym: mi.re.re. chaque personne. 每个人.

mɲɯrɯri nɯ kɯ nɯ-kɤ-sɯso nɯ to-nɯ-ti-nɯ
每个人讲了自己的想法

mɲɯrɯri nɯ ɯ-tɯ-rju ɯ-tshɯɣa mɯ́j-naχtɕɯɣ
每个人讲话的方式都不一样
mɲɯʁʑi noun
Etym: mi.gʑi. humeur. 脾气,态度.

ɯ-mɲɯʁʑi βdi
他脾气好
See: nɯmɲɯʁʑi
mɲɯtɕhɤz noun
humeur. 脾气.

ɯ-mɲɯtɕhɤz tu
他有他的脾气

nɤ-mɲɯtɕhɤz ɲɯ-βdi (ɲɯ-tɯ-nɯmɲɯtɕhɤz)
你脾气很好
See: mɲɯʁʑi
mŋaʁnɤmŋaʁ ideophone.3
ouvrant la bouche avec difficulté, à l'article de la mort. 形容嘴巴一开一张,有气无力的样子.

ɯ-kɯ-mŋɤm ɯ-tɯ-thɯ kɯ ɯ-ɣmɤr mŋaʁnɤmŋaʁ tu-ste ma mɯ́j-cha
他病得很严重,嘴巴只能慢慢地一开一张(没有力气把话说出来)
mŋɤm stative verb
directional: tɤ- avoir mal. 痛.

a-xtu ɲɯ-mŋɤm
我肚子很痛

ndʑi-kɯ-mŋɤm ɯβrɤ-pɯ-tu?
你们俩没有生病吧?
mŋɤm stative verb
mŋɤrmŋɤr ideophone.2
regardant en allongeant le cou. 形容伸着脖子到处张望的样子.

khɤxtu ri ɲɯ-ndzur tɕe mŋɤrmŋɤr ʑo pjɯ-nɤrɯra ɲɯ-ŋu
他在房背上伸着脖子到处张望
mŋulɤn noun
semelle. 鞋底.
mŋurɯm noun
ouverture qui peut se refermer en tirant sur un fil (pantalon, sac). (可以收拢的)口(口袋、裤子).

lʁɤtɕɯ mŋurɯm kɤ-βzu-t-a
我把口袋的口收拢了。
mŋɯn stative verb
directional: pɯ-
content (d'avoir obtenu quelque chose). (得到了某个东西)很满意.

laχtɕha nɯ-kɯ-mbi-a nɯ pɯ-mŋɯn
你给了我的东西,我很满意(我很需要这个东西)

kɯ-mŋɯn maŋe
不需要(这个东西)

wo ki pɯ-mŋɯn rcanɯ wuma pɯ-pe
很需要(这个东西),很好

nɯ́-wɣ-mbi-a tɕe pɯ-mŋɯn
他给了我,我很满意

kɯ-mŋɯn ʑo ta-ndza
他很痛快地吃了

rassuré. 放心;心里踏实.

kɤ-nɯna mɯ́j-mŋɯn
(工作没有做好就)无法安心地休息
Syn: See: nɤmŋɯn
mochi noun
Etym: kʰʲi. chien. 狗.
moɣɤz noun
habit en laine féminin. 女子的毛织品衣服.
moli noun
chatte. 母猫.
moʁ transitive verb
directional: tɤ- manger de la tsampa. 吃粉状的食物;吃干糌粑.

tɯ-ɣndʑɤr to-moʁ
他吃了干糌粑

aʑo tɯ-ɣndʑɤr tɤ-moʁ-a
我吃了干糌粑
moʁmoʁ ideophone.2
très fine (poudre). 形容粉末极细,或者土壤软而看起来肥沃的样子.

sɯβɣi ɲɯ-ndɯβ moʁmoʁ ʑo
木屑是细的

βɣa kɯ tɯ-ɣndʑɤr kɯ-ndɯβ ʑo moʁmoʁ chɤ-tɕɤt (chɤ-ɣɤndɯβ ʑo moʁmoʁ)
水磨把糌粑磨得很细
mpɕa transitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿpʰʲa. reprocher, ne pas pouvoir pardonner. 责怪.

nɤʑɯɣ nɯ mɯ-tɤ-nɤma-t-a tɕe ma-tɤ-kɯ-mpɕa-a a ma
你的那个我没有做,不要责怪我
mpɕɤr intransitive verb
directional: thɯ- Etym: mtɕʰor. beau. 美,好看,好听. See: ɯ-kɯmpɕɤr
mpɕu stative verb
directional: nɯ- lisse. 光滑.

laʁdɯn ɯ-jɯ ɲɯ-mpɕu
工具的把子是光滑的

tɤ-jtsi ɲɯ-mpɕu
柱子是光滑的
mpɕɯmɤr noun
célébration. 庆祝.

ɯ-mpɕɯmɤr tɤ-βzu-t-a
我祝贺了他
mpɤβmpɤβ ideophone.2
épais et mou. 形容泡沫或蘑菇厚而软的样子. Syn: mphɤβmphɤβ
mphɤβmphɤβ ideophone.2
épais et mou. 形容泡沫或蘑菇厚而软的样子. Syn: mpɤβmpɤβ
mphɣaʁmphɣaʁ ideophone.2
très serré. 形容紧的样子.

ɯ-mthɤɣ mphɣaʁmphɣaʁ ʑo ko-xtɕɤr
他把腰带系得很紧
mphrɤt stative verb
directional: tɤ- Etym: ⁿpʰrod. bien fermé, sans interstice. 关紧,密封,没有缝隙.

rgɤm ɲɯ-mphrɤt
盒子关得很密封

khɯɣɲɟɯ mɯ́j-mphrɤt tɕe a-lɤ-mphrɤt ɲɯ-ra
窗子没有关紧,要关紧

mphruwa noun
chapelet. 玛尼珠子.
mphrɯɣ noun
Etym: pʰrug. habit tibétain en laine. 氆氇.
mphrɯmdɯt noun
Etym: ⁿpʰreŋ.mdud. groupe de neuf nœuds (sur un khatag ou avec un fil normal). 在哈达上打九个结.
mphrɯmɯ noun
prédiction. 看相;算命.

βlama kɯ a-mphrɯmɯ pa-ru
喇嘛给我算了命
See: rɯmphrɯmɯ
mphɯl intransitive verb
directional: nɯ- Etym: ⁿpʰel. se multiplier (animaux). 繁殖(动物).

paʁ ɲɤ-mphɯl
猪繁殖了
mphɯli noun
fibres de sésame. 芝麻皮(用来制火绒、麻布的纬线).
mphɯr transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- envelopper. 包.

kɯ-chi ɕoʁɕoʁ ɯ-ŋgɯ tɤ-mphɯr-a
我把这颗糖包在纸里了

ki tɯ-ŋga ki tɤ-mphɯr
你把衣服折起来

smɤn tɤ-mphɯr-a
我包了药

ɕkɤbɯ kɤ-mphɯr-a
我包了韭菜包子
mphɯrpa noun
bâton pour frapper les chiens. 打狗棒.
mpja stative verb
directional: thɯ- chaud. 热.

tɯ-ŋga ɲɯ-mpja
衣服很热

kɯ-mpja tɤ-ndze
你吃热的吧

nɤ-ŋga ra kɯ-mpja tɤ-ŋge
衣服穿暖一些
See: ɣɤmpja
mpɯ stative verb
directional: kɤ-
être mou. 柔软.
être tendre. 嫩.

tɯ-pa ɲɯ-mpɯ
坐的地方很软

sɤtɕha ko-mpɯ
地变软了

yangyu nɯnɯ chɯ́-wɣ-pu ɕɯŋgɯ tɕe rko ri, thɯ-smi tɕe ɲɯ-mpɯ ŋu loβ
洋芋煨熟之前很硬,熟了之后就是软的
mpɯmnu stative verb
directional: nɯ- mou. 柔软.

kɯki tɯ-nga ki ɲɯ-mpɯmnu tɕe, kɤ-ŋga ɲɯ-sɤscit
这件衣服很软,穿起来很舒服
mqlaʁ transitive verb
directional: thɯ- avaler. 吞.

tɯ-mgo thɯ-mqlaʁ-a
我把饭吞了

tɯ-ci thɯ-mqlaʁ-a
我咽了水

a-mci thɯ-mqlaʁ-a
我吞了口水

smɤn thɯ-mqlaʁ-a
我吞了药
mtɕhaʁnɤmtɕhaʁ ideophone.3
bruit que l'on fait lorsqu'on évalue le goût d'un aliment après l'avoir avalé. 细嚼慢咽的声音.

kɤ-rɯndzɤtshi ɯ-ʁjiz mtɕhaʁnɤmtɕhaʁ mɯ́j-ɣi
他细嚼慢咽发出声音,不想吃饭
mtɕhɤnmbrɯ noun
Etym: mtɕʰod.ⁿbru. grains destinés aux monastères. 供神的粮食.

rgɯnba smi pɯ́-wɣ-βlɯ tɕe, (fsaŋ lɤ́-wɣ-ta tɕe) tɤ-khɯ tu-tɕɤt nɯ ɣɯ ɯ-ŋgɯ kú-wɣ-lɤt cho rgɯnba lú-wɣ-sɤri ŋu
在寺庙里求烟仔,就把(粮食)用柏树枝熏一下供神
Syn: kɤsɤri
mtɕhɤnmi noun
Etym: mtɕʰod.me. lampe à beurre allumée. 点过的酥油灯.
mtɕhɤtkho noun
Etym: mtɕʰod.kʰaŋ. endroit où l'on fait des fumigations rituelles. 烧香的地方;经堂.
mtɕhi noun
argousier. 沙棘.

mtɕhi nɯ zgoku aʁɤndɯndɤt tu-ɬoʁ cha, ɯ-ru mɤ-astu, kɤ-jʁɯ-jʁu ŋu, ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-mdzu wuma ʑo mtɕoʁ, jpum. ɯ-ru nɯ kɯ-ɲaʁ ŋu. ɯ-rqhu jaʁ, ɯ-si nɯ kɤ-ɣɯŋgɯŋgɯ kɯ-fse ŋu, ɯ-rtaʁ ɯ-rqhu nɯ mpɕu, ɯ-si nɯ kɤ-βlɯ kɯnɤ mɤ-sna, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-pɣi tsa tɕe kɯ-ndɯ-ndɯβ, pɣɤmuj ɯ-tshɯɣa fse. ɯ-mɯntoʁ kɤ-mto me, ɯ-mat kɤ-tshoʁ ɕɯmɯma tɕe, ldʑaŋsɤr ŋu, thɯ-tɯt wuma ʑo qarŋe, ɯ-tɯ-tɕur saχaʁ ri mɤ-sɤndɤɣ.
沙棘在高山上到处生长,树干不直,弯弯曲曲的,枝桠多,刺又锋利又粗。树干是黑色,树皮很厚。树木是由一圈一圈的年轮组成的,枝桠的树皮是光滑的。木质连烧火都不好。叶子是灰色的,很小,形状像羽毛。看不见花,果实才开始结时是浅绿色,成熟后是黄色。吃起来很酸,但没有毒性。
mtɕhinaʁ noun
espèce de chien dont la bouche est noire et le corps rouge. 黑嘴巴的狗.
mtɕho transitive verb
directional: pɯ- fixer. 固定.

pjɯ-mtɕham-a
我固定

rɟɤɕi thɯ-rku-t-a tɕe, pɯ-mtɕho-t-a tɕe nɯ-sɤsɯɣ-a.
我套了楦头,把它固定了并弄紧了

qaʁ ɯ-jɯ thɯ-tshoʁ-a tɕe thɯ-mtɕho-t-a
我把锄头装上了把子并把它固定了
Syn: rɤsta
mtɕhortɯn noun
Etym: mtɕʰod.rten. stûpa. 塔.
mtɕhostɤt transitive verb
louer. 赞美;奉承.

jisŋi skɤrma kɯ-sna tu-ta-mtɕhostɤt-nɯ ŋu tɕe
在今天这个吉利的日子,我赞颂你们(山神)
mtɕhot -
mot de prière. 求神仙保佑.
mtɕhɯβ intransitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- mouiller, s’infiltrer. 浸入;渗入.

tɯ-ŋga ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ɲɤ-ɕe tɕe ɲɤ-mtɕhɯβ
水渗入到衣服里,浸湿了衣服

a-ŋga ɲɤ-k-ɤci-ci tɕe tɯ-ci kɯ ɲɤ-mtɕhɯβ
我的衣服湿了,浸泡了水

si (ɕoŋtɕa) ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ɲɤ-mtɕhɯβ
水渗透到木头里

stoʁ ko-mtɕhɯβ
胡豆(被水)泡了

directional: kɤ- ajouter. 添加.

kɤ-ndza mɯ́j-nɤrtaʁ tɕe kɤ-mtɕhɯβ ɲɯ-ɬoʁ
他觉得食物不够,要加一点

aʑo kɤ-ndza mɯ́j-nɤrtaʁ-a tɕe ku-kɯ-mtɕhɯβ-a ɲɯ-ntshi
我觉得食物不够,你要给我添一点
mtɕhɯtsaʁ noun
une maladie (boutons purulents sur la bouche, fièvre). 嘴唇上生疮,化脓,发烧.

ɯ-mtɕhɯtsaʁ ɲɤ-ɬoʁ
他嘴上生了疮
See: nɯmtɕhɯtsaʁ
mtɕoʁ stative verb
directional: tɤ- aiguisé. 锋利.

mbrɯtɕɯ ɲɯ-mtɕoʁ
刀很锋利

tɯmnɯ ɲɯ-mtɕoʁ
锥子很锋利

rɟaŋsoʁ ɲɯ-mtɕoʁ
锯子很锋利

mɤ-kɯ-mtɕoʁ
mtɕɯr intransitive verb
directional: _ tourner. 转动.

aʑo kɤ-mtɕɯr-a
我转过了(转身)

a-kɤrnoʁ ɲɯ-mtɕɯr
我头晕

mkhɯrlu ɲɯ-mtɕɯr
车在转动

zdɯm ɲɯ-mtɕɯr
云在转动

tɯ-mɯ mɤ-mtɕɯr zdɯm mtɕɯr
人世间的事变化无常
See: nɤmtɕɯrlu See: sɯmtɕɯr
mthama noun
le dernier. 最后;最终.

tɕetha ɯ-qhu mthama tɕe kɯ-pe ci βze
最终会有好结果

Etym: mtʰa.ma. le plus mauvais. 最低级.

nɤki laχtɕha nɯ ʁo stu mɤ-kɯ-pe mthama ʑo nɯ ɲɯ-ɕti
这个东西是最差的
mthɤrpɯ noun
décoration en argent qui pend de la ceinture. 垂吊在腰带上的银装饰品.
mthu stative verb
directional: thɯ-
qui a confiance en lui. 有自信(性情).

nɤ-sɯm ɯ-tɯ-mthu nɯ
你自以为是

ɯ-snoŋwa ɲɯ-mthu
他很有自信,觉得自高自大

qui a de la graisse. 膘情好;强壮.

ɯ-ɲɤm ɲɯ-pe tɕe ɲɯ-mthu
(牛)膘情很好,很强壮

ɯ-ɲɤm mɯ́j-pe tɕe mɯ́j-mthu, ndʐaβ ɲɯ-ŋu
牛膘情不好,不强壮,快要倒了

nɯŋɤdo nɯ ɲɯ-mthu, mɯ́j-mthu
老母牛膘情很好,膘情不好

Etym: mtʰo. trop haut (coup de fusil). 打枪瞄高. Ant: ʁma See: nɤmthu
mthuri noun
Etym: mtʰo.ris. feu mon père. 已故的父亲.

a-wa mthuri
我已故的父亲
mthɯ noun
Etym: mtʰu. mantra. 咒经.

mthɯ cho-lɤt
他念了咒经

ɯ-mthɯ thɯ-lat-a
我对他念了咒语
See: nɯmthɯ2
mthɯmɤr noun
sceau. 印章.

mthɯmɤr pɯ-ta-t-a
我盖了个章
Syn: thotsi
mthɯrnda noun
Etym: mtʰur.mda. rênes. 缰绳.
mthɯt transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- Etym: mtʰud. relier, rallonger. 连接起来(补充一部分).

ki tɯmbri ki mɯ́j-rtaʁ tɕe kɤ-mthɯt ɲɯ-ɬoʁ
这条绳子不够,需要把它连接起来

tɤ-ri nɯ kɯ mɯ́j-ɕaβ tɕe kɤ-mthɯt-a
绳子不够长,我就接了一段

ɯ-ŋga ɯ-ndo pɯ-mthɯt-a
我补了他的衣角

tɤ-pɤloʁ ɯ-ku thɯ-mthɯt-a
我补了袖子
Syn: sɤlɤɣɯ
mthɯxtɕɤr noun
ceinture (large, tissée à la main). 腰带. See: tɯ-mthɤɣ See: xtɕɤr
mti Variant: mtɯj noun
turquoise. 碧玉;绿松石.
mto transitive verb
directional: pɯ- voir. 看见.

lɯlu kɯ aʑo ʁnɯz ʑo ka-ndo pɯ-mto-t-a
我看见过猫抓了两只(小鸡)
mto stative verb
directional: tɤ-
être capable de voir. 看得见.

ɯ-mɲaʁ ɲɯ-mto ʂɯŋʂɯŋ ʑo
他眼睛看得很清楚(视力很好)

ɯ-mɲaʁ χchoʁe ni to-mto
他的双眼复明了

être fiable (prédiction). 灵(算卦).

ɯ-mphrɯmɯ wuma ʑo mto
他算的卦很灵
mtsaʁ intransitive verb
directional: _ sauter. 跳.

lanqiu mɯ́j-mtsaʁ, ɯ- qi mɯ́j-rtaʁ
篮球跳不了,气不够

aʑo pjɯ-kɯ-ɣɤrat-a-nɯ mɤ-ra ma aʑo pjɯ-nɯ-mtsaʁ-a jɤɣ
你们不需要把我扔下去,我自己跳

ɯ-rtsa ɲɯ-mtsaʁ, ɯ-sni ɲɯ-mtsaʁ
他的脉搏在跳动
Syn: nɯmdar See: nɯmbrɯmtsaʁ
mtshalɤɣrum noun
espèce d'ortie. 荨麻的一种.
mtshalɤɲaʁ noun
ortie. 荨麻的一种.
mtshalu noun
ortie. 荨麻【和麻】.

mtshalu kɯ kɤ́-wɣ-mtsɯɣ-a
被荨麻蛰到了

mtshalu nɯ sɯjno ci ŋu, kha ɯ-rkɯ kɯ-ɤrmbat tsa zndɤrchɤβ ɯ-ŋgɯ nɯ ra dɤn, mtshalu ɯ-ru ɯ-taʁ ɯ-jwaʁ ɯ-taʁ nɯ ra ɯ-rme dɤn tɕeri ɯ-rme sɤmtsɯɣ, ɯ-rme tɯ-ɕa ɲɯ-ɤtɯɣ tɕe ɕɯmŋɤm tɤ-ndɤr ʑo tu-tɕɤt ɕti, ɯ-mat tu-βze ɕɯŋgɯ kɤ-ndza sna. tɯ-xpa tɯ-xpa tu-ɬoʁ ŋu.
和麻是一种植物,生长在房子周边的墙缝里,和麻的茎和叶子上都长有细毛但这些细毛会蛰人,细毛碰到皮肤时,导致疼痛,皮肤上生痘痘,结果之前可以吃,每年都会发芽。
See: mtshalɤɲaʁ See: mtshalɤɣrum See: qarmamtshalu See: nɯmtshalu
mtshɤm transitive verb
directional: pɯ-
entendre. 听见.

ɯ-pɯ́-tɯ-mtshɤm
你听见了吗?

sentir. 闻到.

tɤ-khɯ ɯ-di pjɯ-tɯ-mtshɤm tɕe tú-wɣ-sɤɕqhe-a ŋu
我一闻到烟味都会咳嗽

ɯ-di ɲɯ-mtsham-a
我闻到它的气味了

ressentir. 感觉到.

tɤ-mpja ɲɯ-mtsham-a
我感觉到热

tɤ-ŋɤm ɲɯ-mtsham-a
我感觉到痛

tɤkhe tshɤfkri mɤ-mtshɤm
傻子感觉不到汤里加了很多盐

tɤkhe tshɤdɯɣ mɤ-mtshɤm
傻子感觉不到热
See: sɤmtshɤm See: amɯmtshɤm
mtshɤmdi noun
nom commun à plusieurs champs à Kamnyu. 干木鸟村几块田地的统称.
mtshɤmŋu noun
plage. 海边.
mtshɤri adverb
Etym: mtshar. étrange. 奇怪.

mtshɤri ɲɯ-sɯsam-a ma a-zda ra mɯ́j-nɤndʐo-nɯ ri aʑo ɲɯ-nɤndʐo-a
我觉得奇怪,其他人不冷,我却觉得很冷

nɯ tɕhi pɯ-ŋu kɯma mɯ́j-sɯʁjit-a tɕe mtshɤri ɲɯ-sɯsam-a
很奇怪,我根本就想不起到底是什么回事
See: sɤmtshɤr
mtshɤt stative verb
directional: tɤ- rempli. 满(再也不能装了).

tɯ-ci to-mtshɤt
满了水

lʁa to-mtshɤt
口袋满了

khɯtsa to-mtshɤt
碗满了

zɯm to-mtshɤt
桶满了
Syn: fka1 See: sɯmtshɤt
mtshi transitive verb
directional: tɤ- directional: _ conduire. 带路;牵.

jla tɤ-mtshi-t-a
我牵了犏牛

mbro tɤ-mtshi-t-a
我牵了马

tɕhaʁla zɯ tɯmbri ci kɤ-mtshi-t-a (kɤ-lat-a)
我在院子里拉了一根绳子(晒衣服)
mtshoŋ stative verb
directional: tɤ- Etym: mtsʰuŋs. être complet. 齐备;齐全.

laχtɕha ɯ-kɯ-χtɯ jɤ-ari-a ri, kɯ-mtshoŋ ʑo ɣɤʑu
我去买东西,需要的东西全部都有

xinhua shudian ɯ-ŋgɯ zɯ laχtɕha kɤ-χtɯ kɯ-mtshoŋ ʑo ɣɤʑu
在新华书店里,需要的东西全部都有

ɯ-ftɕaka ɲɯ-mtshoŋ
都准备齐全

a-ftɕaka tɤ-mtshoŋ
我什么都准备齐全了

ɯʑo ɯ-tɕha ɲɯ-mtshoŋ, mɤ-kɯ-rtaʁ maŋe
他条件齐全,没有什么欠缺的
mtshoʁlaŋ noun
Etym: mtsʰo.glaŋ. animal mythique vivant dans la mer (hippopotame). 海象(河马).
mtshoʁzaŋ noun
Etym: mtsʰog.zaŋs. la plus grosses des casseroles en cuivre. 最大的红铜锅子.

mtshoʁzaŋ nɯ tɯthɯ ɯ-ŋgɯz stu ʑo kɯ-wxti ŋu, tɯ-ci kɯɕnɯz zɯm tɕhɯt tu-kɯ-ti pjɤ-ŋu tɕe, tɯ-zɯm nɯ kɯtʂɤsqi kɯɕnɤsqi tɯ-rpa kɯ-tɕhɯt tu. ɯ-spa nɯ zaŋ ŋu, ɯ-mŋu kɯ-jɯ-jom ŋu, ɯ-mŋu tɕhi kɯ-jom nɯ ɯ-phoŋbu kɯnɤ jpum, ɯ-mthɤɣ ri ɯ-xtɕɤr kɯ-fse ci ku-ɕe ŋu tɕe nɯ ɯ-mthɯxtɕɤr tu-ti-nɯ ŋgrɤl. ɯ-mthɯxtɕɤr cho ɯ-mŋu ɯ-pɤrthɤβ nɯ ra thɯci tsuku ʑo ɯ-χpi ku-oʑɯrja ŋu, qaɟy ɯ-χpi, pɣa ɯ-χpi, lɤntsa, ʁjaŋtʂoŋ, rɟanaʁ tɕaʁri, kɯɕnom nɯ ra tu. mtshoʁzaŋ nɯ kɯɕɯŋgɯ rgɯnba kɯ-wxti tɯrme kɯ-dɤn ɣɯ nɯ-tʂha sɤ-ta, tɯ-tshi ɯ-sɤ-βzu nɯ ra pjɤ-ŋu.
|fv mtshoʁzaŋ 是锅里面最大的一种,据说能装七桶水,每一桶有六七十斤重。是用红铜铸成的。口很宽,口有多宽锅身就有多粗,在锅身中间箍着一根薄铜条,人们说是锅子的腰带。腰带和口之间排列着各种各样的图案,有鱼形花纹、鸟形花纹以及各种佛教图纹。过去,在大寺庙和人多的时候用来熬茶,煮粥。 mtshoʁzaŋ 是锅里面最大的一种,据说能装七桶水,每一桶有六七十斤重。是用红铜铸成的。口很宽,口有多宽锅身就有多粗,在锅身中间箍着一根薄铜条,人们说是锅子的腰带。腰带和口之间排列着各种各样的图案,有鱼形花纹、鸟形花纹以及各种佛教图纹。过去,在大寺庙和人多的时候用来熬茶,煮粥。
mtshukha noun
bord du lac. 海岸;湖边.
mtshɯβ intransitive verb
directional: nɯ- se noyer. 溺死.

ɲɤ-mtshɯβ
他溺死了
mtshɯntɕha noun
Etym: mtsʰon.tɕʰa. arme. 武器.
mtshɯzwɤr noun
lac. 湖.
mtsɯɣ transitive verb
directional: kɤ- mordre. 咬.

khɯna kɯ ndʐuwa ka-mtsɯɣ
狗咬了客人

lɯlu kɯ βʑɯ ka-mtsɯɣ
猫咬了老鼠

ɣʑo kɯ kɤ́-wɣ-mtsɯɣ-a
蜜蜂蛰了我
mtsɯr intransitive verb
directional: nɯ- avoir faim. 饿.

saχsɯ tɤ-ndze ma tɯrmɯ tɯ-mtsɯr
你吃中午饭,不然下午就会饿

tɤ-nɯsaχsɯ ma tɤ-pɤri ɕɯŋgɯ tɯ-mtsɯr
你吃中午饭,不然在晚餐之前就会饿)

aʑo ɲɯ-mtsɯr-a
我很饿

ɯʑo ɲɯ-mtsɯr
他很饿

nɤʑo ɲɯ-tɯ-mtsɯr ɯ-ŋu
你饿不饿

kɤ-mtsɯr ɲɯ-sɤɣdɯɣ
挨饿很辛苦

directional: thɯ- avoir très faim. 饿得厉害.
mtsɯrɕpaʁ intransitive verb
directional: nɯ- avoir soif et faim. 又饿又渴.

ɯʑo ʁo mtsɯrɕpaʁ ntsɯ ɕti kɯ
他一直又饿又渴的样子
mtʂɤkhoz noun
bavette. 口水巾.
mu intransitive verb
mu intransitive verb
directional: nɯ- avoir peur. 害怕.

aʑo pɯ-mu-a ma ɲɯ-sɤɣmu
因为很可怕,我害怕了
See: nɯɣmu See: ɕɯɣmu See: sɤɣmu
mu adverb
pas du tout. 根本没有.
mu,cɯɣ intransitive verb
vivre constament dans la peur. 提心吊胆,恐慌不安.

kɤ-mu kɤ-cɯɣ kɤ-rɤʑi kɯ-ra ɲɯ-sɤdɯɣ
整天提心吊胆的感觉不好受

ɲɯ-mu ɲɯ-cɯɣ ʑo
他提心吊胆

ma-tɯ-mu ma-tɯ-cɯɣ ma mɤ-ʁdɯɣ nɤ
你不要这样提心吊胆,不会有是的
múcin adverb
pas du tout. 根本没有.
mɯβʑi noun
Etym: me.bʑi. nakṣatra hasta. 轸宿.
mɯɕtaʁ stative verb
directional: thɯ- froid. 冷.

tɤjpa ɲɯ-mɯɕtaʁ
雪很冷

qale ɲɯ-mɯɕtaʁ
风很冷

rɯŋgu ɲɯ-mɯɕtaʁ
牧场很冷

ɯ-ku ra pjɤ-mɯɕtaʁ ʑo
他被吓到了
mɯɣ - See: ɕmɯɣ
mɯɣmɯɣ ideophone.2
souriant. 形容笑嘻嘻的模样.

mɯɣmɯɣ ɲɯ-nɤre
他笑嘻嘻的
mɯ́j-fɕaʁ -
il faut non seulement ... 不但要…….

tɯ-rɣi pjɯ-tu mɯ́j-fɕaʁ ma tɯ-ɣli kɯnɤ pjɯ-tu ra ma nɯ maʁ nɤ tɤ-rɤku tu-pe mɯ́j-cha
不但要有种子,也要有肥料,不然庄稼不会长好
mɯjphɤt intransitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- vomir. 呕吐.

yunche ɲo-βzu tɕe lo-mɯjphɤt
他晕车就吐了
Syn: qioʁ
mɯjrɯ intransitive verb
bien élevé. 受到良好的教育,孝顺.

ɯ-rɟit ra ɲɯ-mɯjrɯ-nɯ
他的孩子接受过很好的教育
mɯm stative verb
directional: tɤ- bon (goût). 香(味道)、好吃.

tɤ-mthɯm ɲɯ-mɯm
肉好吃

kɤ-ndzɤtshi ɲɯ-mɯm
食物好吃
mɯma postposition
à part. 除了.

kɤ-ndza mɯma a-jtɯ
除了食物,什么都能积攒
mɯmta stative verb
directional: thɯ- parler dans son sommeil, noctambule. 说梦话,患梦游症.

kɯ-mɯmta ci ɲɯ-ŋu
他是一个说梦话的人

cho-mɯmta
他说梦话了

ɲɯ-tɯ-mɯmta
你在说梦话
mɯmtsrɯɣ transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- aspirer à la paille. 吸吮(用吸管).

ɯʑo kɯ chɤmdɤru pa-mɯmtsrɯɣ
他吸了杂酒
mɯndʐamɯχtɕɯɣ noun
Etym: mi.ⁿdra.mi.gtɕig. toutes sortes. 各种各样.
mɯnmu intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- bouger. 动.

ɯʑo ɲɯ-mɯnmu
他在动

fsapaʁ ɲɯ-mɯnmu
牲畜在动
mɯntoʁ noun
Etym: me.tog. fleur. 花.

mɯntoʁ ɯ-spa
蓓蕾

stɤmku mɯntoʁ ɲɤ-lɤt
平原上的花开了

thaχtsa ɯ-χcɤl nɯ ɯ-mɯntoʁ rmi
花带中间的(图像)叫|fv mɯntoʁ mɯntoʁ
See: rɯmɯntoʁ See: arɯmɯntoʁ
mɯntoʁ sɤrtɕɯn noun
Etym: me.tog.gser.tɕan. fleur jaune. 金色的黄花.
mɯɴɢɯ noun
Ligularia fischeria. 山紫菀.

mɯɴɢɯ nɯ sɯjno ci ŋu. tɯ-ci ɯ-rkɯ tu-ɬoʁ rga. ɯ-jwaʁ ɯ-ru tu, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯ-rtɯm kɯ-wxtɯ-wxti ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-qhuʁɤri kɯ-mpɕɯ-mpɕu ŋu, ɯ-χcɤl ɯ-spjɯŋ tu-ɬoʁ tɕe, nɯ ɯ-kɤχcɤl ri ɲɯ-rɯmɯntoʁ. ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋɯ-rŋe kɯ-mpɕɯ-mpɕɤr ŋu, wuma ʑo nɤmbju, dɤn. ɯ-ru jpum. ɯ-ŋgɯ kɯ-so ŋu, tɤ-jko ɯ-cu kú-wɣ-nɯ-lɤt sna. fsapaʁ ndza pe. tɯ-ci kɯ-me ra tɕe tu-ɬoʁ mɤ-cha.
山紫菀是一种植物,一般生长在水边。叶子有茎,又大又圆。叶子前后两面都是光滑的。中间的茎生长时,在顶开花。花是大黄色的,很美,有光泽,长得很多。茎很粗,是空心的。可以放进酸菜里吃,也可以喂牲畜。没有水的地方长不出来。
mɯrkuj noun
espèce d'herbe. 草的一种. Syn: zgri
mɯrkɯ bitransitive verb
directional: tɤ- voler. 偷.

ɯʑo kɯ ta-mɯrkɯ ŋu
是他偷的
mɯrkɯrku noun
tous les soirs. 每天晚上.
mɯrmɯmbju noun
hirondelle. 燕子.

mɯrmɯmbju nɯ pɣa kɯ-xtɕi tsa ci ŋu, ɯ-βri ɲaʁ, ɯ-xtɤpa wɣrum, ɯ-jme artaʁ, tsɯntu fse, ɯ-ku xtɕi, jɤɣɤt ɯ-pa ri tɤ-rcoʁ kɯ kha tu-nɯ-βze ŋu, kɯ-dɯ-dɤn tɯtɯrca ku-rɤʑi-nɯ ŋu. tɯ-mɯ lɤt tɤ-kha tɕɤkɯ-ki ʑo ɲɯ-nɯqambɯmbjom ŋu tɕe, nɯ tɕu tɕe kɤ-mto dɤn ma nɯ mɤɕtʂa kɤ-mto rkɯn.
燕子是一种比较小的鸟,身子黑,腹部白,尾巴是分叉的,像剪刀一样。在走缘下用稀泥打窝,成群地生活在一起。快要下雨的时候,飞得很低,所以就见的多一些,在其它时候见的少一些。
mɯrmɯr ideophone.2
très fin (poudre). 形容磨得很细的样子.

tɯsqar ɲɯ-ndɯβ mɯrmɯr ʑo
糌粑磨得很细
mɯrnɤmɯr ideophone.2
bouchée après bouchée. 形容吃东西一口接着一口的样子.

rtɕhɯʁjɯ nɯ kɯ tɯrtɕhi ɯ-jwaʁ mɯrnɤmɯr tu-ndze ŋu
毛虫把酸酸草的叶子一口接着一口地吃得很快
mɯrʁɯz transitive verb
directional: pɯ- griffer. 抓.

lɯlu kɯ pɯ́-wɣ-mɯrʁɯz-a tɕe a-jaʁ pjɤ-qraʁ
猫把我抓了一下,抓破了我的手

ma-pɯ-tɯ-mɯrʁɯz ma tɯ-ɕɯmŋɤm
你别抓他,你令他很痛
mɯrtsɯɣ transitive verb
directional: nɯ- pincer (pour faire mal). 捏(惩罚人的方式).

nɯ́-wɣ-mɯrtsɯɣ-a
他捏了我

tɤ-pɤtso taʁndo mɯ-tɤ-tso tɕe, ɲɯ́-wɣ-mɯrtsɯɣ tɕe phɤn
小孩子不听话的时候捏一下就会好
mɯrʑa noun
Merja (village de Gdongbrgyad). 木尔渣村.
mɯsta stative verb
ancien. 古老.

wuma kɯ-mɯsta ci ɲɯ-ŋu
非常古老
mɯsti stative verb
directional: tɤ- seul. 孤单.

jiɕqha nɯ ɯʑosti ɲɯ-ŋu, kɯ-mɯsti ci ɲɯ-ŋu
他一个人,是个孤单的人
See: ɯ-sti
mɯtɕhɯmɯrɯz adverb
Etym: mi.tɕʰi.mi.rigs. toute sortes de. 各种各样.

tɯ-ŋga mɯtɕhɯmɯrɯz ɲɯ-xcat ʑo
有各种各样的衣服
mɯxte stative verb
être la majorité. 占多数.

kɯ-mɯxte ɯʑo kɯ ja-nɯtsɯm ɕti
他把大部分东西带回家了

kɯ-mɯxte aʑo tɤ-nɤma-t-a
大多数都是我做的

a-tɤ-rʑaʁ kɯ-mɯxte thɯ-arɕo ɕti
我的时间大部分都过完了

jiʑo kutɕu kɯrɯ tɯrme mɯxte-j
我们藏族在这里占多数的人口
mɯχtɤn stative verb
directional: tɤ- Etym: gtan. dans une situation stable. 踏实,稳定.

aʑɯɣ tɤ-mɯχtɤn
我的情况稳定了(不可能再有变动)

a-z-rɤʑi tɤ-mɯχtɤn
我住的地方固定了
mɯzi noun
Etym: mu.zi. poudre. 火药.