japhug
Index ʑ
ʑa
ʑa
ʑaka
ʑakastaka
ʑala
ʑaŋɬa
ʑaŋmu
ʑaŋndza
ʑaŋpjaʁ
ʑara
ʑaʁ
ʑaʁ
ʑatsa
ʑaʑa
ʑdraŋnɤʑdraŋ
ʑdraŋʑdraŋ
ʑdrɤβʑdrɤβ
ʑdɯɣʑdɯɣ
ʑɤn
ʑɤni
ʑɤŋgɯz
ʑɤwu
ʑɤzdaŋ
ʑgaʁ
ʑgɤβʑgɤβ
ʑgrɤɣʑgrɤɣ
ʑgrɯɣ
ʑɣɤβde
ʑɣɤβʁum
ʑɣɤβʁum
ʑɣɤβzɟɯr
ʑɣɤβzɟɯr
ʑɣɤɕphɣo
ʑɣɤɕphɣo
ʑɣɤɕthɯz
ʑɣɤɕtʂat
ʑɣɤɕtʂat
ʑɣɤɕɯfka
ʑɣɤɕɯɣmu
ʑɣɤɕɯɣmu
ʑɣɤɕɯnŋo
ʑɣɤɕɯnŋo
ʑɣɤɕɯntaβ
ʑɣɤɕɯɴqoʁ
ʑɣɤɕɯrga
ʑɣɤɕɯrga
ʑɣɤfɕɤt
ʑɣɤfɕɤt
ʑɣɤfsraŋ
ʑɣɤfsraŋ
ʑɣɤfstɯn
ʑɣɤfstɯn
ʑɣɤɣɤβdi
ʑɣɤɣɤβdi
ʑɣɤɣɤkhe
ʑɣɤɣɤkhe
ʑɣɤɣɤla
ʑɣɤɣɤla
ʑɣɤɣɤmbjom
ʑɣɤɣɤme
ʑɣɤɣɤme
ʑɣɤɣɤntaβ
ʑɣɤɣɤntaβ
ʑɣɤɣɤŋgi
ʑɣɤɣɤŋgi
ʑɣɤɣɤrndi
ʑɣɤɣɤrndi
ʑɣɤɣɤtɕa
ʑɣɤɣɤtɕa
ʑɣɤɣɤtɕɤt
ʑɣɤɣɤtɕɤt
ʑɣɤɣɤʑo
ʑɣɤɣɤʑo
ʑɣɤkho
ʑɣɤkho
ʑɣɤkro
ʑɣɤkro
ʑɣɤlɤrko
ʑɣɤmaŋlo
ʑɣɤmaŋlo
ʑɣɤmar
ʑɣɤmar
ʑɣɤmdzoz
ʑɣɤmɤmu
ʑɣɤmɤpɤrthɤβ
ʑɣɤmgɯ
ʑɣɤmgɯ
ʑɣɤmɲo
ʑɣɤmɲo
ʑɣɤmphɯr
ʑɣɤmphɯr
ʑɣɤmto
ʑɣɤmto
ʑɣɤnaχsoz
ʑɣɤnaχsoz
ʑɣɤnbaʁ
ʑɣɤndzɯ
ʑɣɤndzɯ
ʑɣɤnɤmpɕɤr
ʑɣɤnɤmpɕɤr
ʑɣɤnɤmqe
ʑɣɤnɤmqe
ʑɣɤnɤmtshɤr
ʑɣɤnɤmtshɤr
ʑɣɤnɤndʐo
ʑɣɤnɤndʐo
ʑɣɤnɤrko
ʑɣɤnɤrko
ʑɣɤnɤstu
ʑɣɤnɤstu
ʑɣɤnɤtsɯ
ʑɣɤnɤtsɯ
ʑɣɤnɤtɯɣ
ʑɣɤntsɣe
ʑɣɤntsɣe
ʑɣɤnɯβlu
ʑɣɤnɯβlu
ʑɣɤnɯkhramba
ʑɣɤnɯkhramba
ʑɣɤnɯkon
ʑɣɤnɯkon
ʑɣɤnɯmbrɤpɯ
ʑɣɤnɯmbrɤpɯ
ʑɣɤnɯmpa
ʑɣɤnɯmpa
ʑɣɤnɯsmɤn
ʑɣɤnɯsmɤn
ʑɣɤnɯtʂawku
ʑɣɤnɯtʂawku
ʑɣɤpa
ʑɣɤpa
ʑɣɤpɣaʁ
ʑɣɤpɣaʁ
ʑɣɤqɤr
ʑɣɤraχtɕɤz
ʑɣɤraχtɕɤz
ʑɣɤrɤβraʁ
ʑɣɤrɤβraʁ
ʑɣɤrɤɕi
ʑɣɤrɤɕi
ʑɣɤrɤphɯ
ʑɣɤrku
ʑɣɤrku
ʑɣɤrpu
ʑɣɤrpu
ʑɣɤrtsi
ʑɣɤrtsi
ʑɣɤrɯxtuxti
ʑɣɤrɯxtuxti
ʑɣɤrʑɣɤr
ʑɣɤʁmɯɣ
ʑɣɤʁmɯɣ
ʑɣɤsaʁjɤr
ʑɣɤsaʁjɤr
ʑɣɤsɤɕke
ʑɣɤsɤfɕu
ʑɣɤsɤfɕu
ʑɣɤsɤjɤr
ʑɣɤsɤjɤr
ʑɣɤsɤnbaʁ
ʑɣɤsɤnbaʁ
ʑɣɤsɤɲɟoʁ
ʑɣɤsɤɲɟoʁ
ʑɣɤsɤpa
ʑɣɤsɤpɣaʁsci
ʑɣɤsɤpɣaʁsci
ʑɣɤsɤri
ʑɣɤsɤri
ʑɣɤsɤrmbat
ʑɣɤsɤrmbat
ʑɣɤsɤrmi
ʑɣɤsɤrmi
ʑɣɤsɤrqhi
ʑɣɤsɤrqhi
ʑɣɤsɤrʁɯrʁu
ʑɣɤsɤrʁɯrʁu
ʑɣɤsɤstɤko
ʑɣɤsɤstɤko
ʑɣɤsɤsɯɣ
ʑɣɤsɤtsa
ʑɣɤsɤtsa
ʑɣɤsɤtɯɣ
ʑɣɤsɤtɯɣ
ʑɣɤsɤzɣɯt
ʑɣɤsɤzɣɯt
ʑɣɤsprɤt
ʑɣɤsprɯl
ʑɣɤstu
ʑɣɤsɯβde
ʑɣɤsɯβʁa
ʑɣɤsɯβʁa
ʑɣɤsɯβzi
ʑɣɤsɯβzi
ʑɣɤsɯɕqhlɤt
ʑɣɤsɯɕqhlɤt
ʑɣɤsɯɕqraʁ
ʑɣɤsɯɕqraʁ
ʑɣɤsɯfsaŋ
ʑɣɤsɯfsaŋ
ʑɣɤsɯɣlɯɣ
ʑɣɤsɯɣlɯɣ
ʑɣɤsɯɣɲaʁ
ʑɣɤsɯɣɲaʁ
ʑɣɤsɯɣʑi
ʑɣɤsɯɣʑi
ʑɣɤsɯmphɯr
ʑɣɤsɯmphɯr
ʑɣɤsɯmto
ʑɣɤsɯmto
ʑɣɤsɯndo
ʑɣɤsɯndo
ʑɣɤsɯndo
ʑɣɤsɯntshɤβ
ʑɣɤsɯntshɤβ
ʑɣɤsɯrku
ʑɣɤsɯrku
ʑɣɤsɯrtoʁ
ʑɣɤsɯrtoʁ
ʑɣɤsɯsat
ʑɣɤsɯsat
ʑɣɤsɯsŋaʁ
ʑɣɤsɯsŋaʁ
ʑɣɤsɯtɕɤt
ʑɣɤsɯxɕɤt
ʑɣɤsɯxɕɤt
ʑɣɤsɯxtɕhaʁ
ʑɣɤsɯxtshu
ʑɣɤsɯxtso
ʑɣɤsɯxtso
ʑɣɤsɯxtɯɣ
ʑɣɤsɯχsu
ʑɣɤsɯχsu
ʑɣɤsɯzdɯɣ
ʑɣɤsɯzdɯɣ
ʑɣɤta
ʑɣɤtshi
ʑɣɤtʂaβ
ʑɣɤtʂaβ
ʑɣɤwum
ʑɣɤwum
ʑɣɤxthom
ʑɣɤxthom
ʑɣɤχpjɤt
ʑɣɤχpjɤt
ʑɣɤχtɕi
ʑɣɤχtɕi
ʑɣɤχtɤt
ʑɣɤχtɤt
ʑɣɤznɤjo
ʑɣɤznɯɲɤmkhe
ʑɣɤznɯɲɤmkhe
ʑɣɤʑɣɤt
ʑi
ʑiwarɯmtɕhɤt
ʑmbɤr
ʑmbraʁlaʁli
ʑmbri
ʑmbri
ʑmbrijmɤɣ
ʑmbroko
ʑmbrɯ
ʑmbrɯβɟaj
ʑmbrɯɟoʁ
ʑmbrɯkɤlu
ʑmbrɯpɣa
ʑmbɯlɯm
ʑŋga
ʑŋgi
ʑŋgri
ʑŋgu
ʑɴɢoʁ
ʑɴɢro
ʑɴɢu
ʑɴɢɯloʁ
ʑo
ʑo
ʑro
ʑru
ʑʁɯnʑʁɯn
ʑu
ʑur
ʑɯ
ʑɯ
ʑɯβdaʁ
ʑɯβnɤlɯβ
ʑɯβʑɯβ
ʑɯɣ
ʑɯɣ
ʑɯm
ʑɯmkhɤm
ʑɯnmar
ʑɯŋkhɤm
ʑɯrɯʑɤri
ʑɯxsa
ʑɯxsɯr
ʑwɤrnɤlɤr
ʑwɤʑwɤr
ʑa transitive verb
directional: _ commencer. 开始.

ɯ-mphru pjɯ-ʑe-a tɕe pjɯ-ndɯn-a ŋu ŋɤ
我紧接着(从头)开始读

tɯ-nɯrɤɣo chɤ-ʑa
他开始唱起歌来
See: sɤʑa
ʑa stative verb
directional: nɯ- avoir une atrophie musculaire. 肌肉萎缩.

ɯ-mi ɲɤ-ʑa
他脚的肌肉萎缩了

ɯ-jaʁ ɲɤ-ʑa
他手的肌肉萎缩了
ʑaka noun
chacun. 各自.

ʑaka tu-nɯsaχsɯ-tɕi ɕti

ʑaka kɤ-nɯ-βzu mɯ-rtaʁ-tɕi
ʑakastaka noun
par soi-même, chacun dans son coin. 各自各地.

mɯntoʁ ʑakastaka ɯ-mdoʁ xcat ʑo ɕti
花有各种各样的颜色

jiʑora ʑakastaka ji-ma nɯ-nɤma-j ra
我们要各自办各自的事情
ʑala noun
application de glaise sur les murs pour les rendre plus lisse. 在墙壁上涂上水泥使其光滑【敷墙壁】.
ʑaŋɬa noun
Etym: ʑiŋ.ɬa. silex que l'on place au milieu du champs. 放在田地中间的燧石. See: qapi1
ʑaŋmu noun
Etym: ʑiŋ.mo. le plus grand champs. 最大的田地.
ʑaŋndza noun
festin. 宴会.

ʑaŋndza chɤ-lɤt-nɯ
他们办了宴会

jiʑora ʑaŋndza thɯ-lɤt-i
我们办了宴会
ʑaŋpjaʁ noun
outil pour faire cuire les momo. 【烙片】用来炕馍馍的用具.
ʑara pronoun
eux. 他们.
ʑaʁ noun
Etym: ʑag. pellicule de graisse. 浮油.
ʑaʁ noun
Etym: ʑag. jour. 天.

ʑaʁ χsɤ-rʑaʁ
三天

ʑaʁ χsɯ-sŋi
三个白天
ʑatsa noun
bientôt. 快要.

dian ʑatsa arɕo ɲɯ-ŋu
快没有电了
ʑaʑa noun
longtemps avant. 早就.
pendant longtemps. 很久.

ʑaʑa ʑo jɤ-azɣɯt-a
我早就到了

ʑaʑa ʑo mɯ-jɤ-azɣɯt
他很久都没有来
ʑdraŋnɤʑdraŋ ideophone.3
地上有旧的衣服,他带走了.

tɯ-ŋgɤmbe ɯ-thoʁ ɲɯ-ɤta tɕe, ʑdraŋnɤʑdraŋ ka-tsɯm
ʑdraŋʑdraŋ ideophone.2
objet long et flexible. 形容物体(衣服,软树枝等)又长又软的样子.

tɯmbri ʑdraŋʑdraŋ ʑo ɲɯ-ɤta
绳子放在那里,很凌乱的样子
ʑdrɤβʑdrɤβ ideophone.2
objet long et mou. 形容物体长而软的样子.

razmbe ʑdrɤβʑdrɤβ ʑo ɲɯ-ɴqoʁ
烂布条又脏又长地在那里挂着

razmbe ʑdrɤβʑdrɤβ ʑo ɲɯ-ɤta
烂布条又脏又长地放在那里

nɤ-χsɯmχsoz jɤ-sɯɣe ʑdrɤβʑdrɤβ ʑo ma-tɯ-ʑɣɤstu
你要打起精神来,不要无精打采的样子
See: ɕthrɤβɕthrɤβ
ʑdɯɣʑdɯɣ ideophone.2
compact, solide. 形容物体紧凑或牢固.

nɤki tʂɤm ɲɯ-ɤrku tɕe, ʑdɯɣʑdɯɣ ʑo ɲɯ-ɤstu
板壁装得很紧凑

ɯ-ɕɣa ɯ-tɯ-pe kɯ ʑdɯɣʑdɯɣ ʑo ɲɯ-pa
他的牙齿很牢固

kɯm ʑdɯɣʑdɯɣ ʑo pjɤ-nɯ-sɤtsa
他把门锁得死死的
ʑɤn stative verb
moins bon. (比自己)差.

ɯ-kɤ-spa rkɯn tɕe, aʑo sɤznɤ ʑɤn
他会做的事情很少,他比我差
Ant: mna
ʑɤni pronoun
eux deux. 他们俩.
ʑɤŋgɯz adverb
l'un à l'autre. 互相.

tɕiʑo ʑɤŋgɯz azɣɤʁrɯʁre-tɕi
我们俩互相尊重
See: ɯ-ŋgɯ
ʑɤwu noun
Etym: ʑa.bo. boiteux. 跛子. Syn: ɕkala See: aʑɤwu
ʑɤzdaŋ noun
Etym: ʑe.sdaŋ. envie, volonté de dépasser les autres. 妒忌;有赶上别人的心.
ʑgaʁ adverb
tout juste. 刚好.

jisŋi tɕe, tɯ-sla ʑgaʁ ʑo tu-tsu ŋu
到今天就刚好满一个月了

kɯtʂɤɣ ɯ-taʁ kɯβde pjɯ́-wɣ-ta tɕe, sqi ʑgaʁ ŋu
六加四正好等于十
ʑgɤβʑgɤβ ideophone.2
grand, maigre et bossu. 形容高、瘦而驼背的样子. Syn: ɕkɤɣɕkɤɣ
ʑgrɤɣʑgrɤɣ ideophone.2
dur et froid (sensation lorsqu'on s'allonge sur le sol). 形容躺在地上又没有衣服盖的感觉,又冷又硬的感觉。.

ʑgrɤɣʑgrɤɣ ʑo ɲɯ-rŋgɯ
他躺在地上,感觉地面又硬又冷
See: nɯʑgrɤɣ
ʑgrɯɣ Variant: ʑgrɯ noun
certainement. 一定.
ʑɣɤβde intransitive verb
directional: thɯ- se suicider en se jetant à l'eau. 投河自尽.

ma-ɕ-thɯ-tɯ-ʑɣɤβde ma nɤ-mu ɲɯ-ɤkhu
你不要去投河自尽,你母亲在叫你
See: βde
ʑɣɤβʁum intransitive verb
s'allonger sur le ventre. 趴着(躺着).

pjɯ-ʑɣɤβʁum ku-nɯ-rŋgɯ ɲɯ-ŋu
他趴着睡
ʑɣɤβʁum - See: βʁum
ʑɣɤβzɟɯr intransitive verb
directional: nɯ- se transformer. 转变.
ʑɣɤβzɟɯr - See: βzɟɯr
ʑɣɤɕphɣo intransitive verb
directional: _ se sauver. 逃命.

jɤ-ʑɣɤɕphɣo-a
我逃命了
ʑɣɤɕphɣo - See: ɕphɣo
ʑɣɤɕthɯz intransitive verb
directional: kɤ- dévoiler sa réelle identité. 亮相.

fso tɕe ju-ɣi-a tɕe ɣɯ-ku-ʑɣɤɕthɯz-a
我明天来亲自亮相(给别人看我的真面目)
See: ɕthɯz
ʑɣɤɕtʂat intransitive verb
directional: nɯ- économiser ses forces. 节省自己的体力.

ɕɤxɕo ɲɯ-ʑɣɤɕtʂat-a ɲɯ-ntshi ma a-phoŋbu mɤ-cha ɲɯ-ŋu
我这几天要节省自己的体力,因为身体不行
ʑɣɤɕtʂat - See: ɕtʂat
ʑɣɤɕɯfka intransitive verb
directional: tɤ- manger à sa faim. 吃饱.

aʑo tɤ-ʑɣɤɕɯfka-a
我吃饱了

tɤ-ʑɣɤɕɯfka je
你要吃饱啊!不用客气!
ʑɣɤɕɯɣmu intransitive verb
s'effrayer soi-même. 自己吓唬自己.

nɤʑo tɯ-ʑɣɤɕɯɣmu mɤ-ra ma mɤ-ʁdɯɣ
你不用害怕,没有事
See: mu1
ʑɣɤɕɯɣmu - See: ɕɯɣmu
ʑɣɤɕɯnŋo intransitive verb
causer soi-même sa propre défaite. 使自己失败. Syn: See: nŋo
ʑɣɤɕɯnŋo - See: ɕɯnŋo
ʑɣɤɕɯntaβ intransitive verb
rester sans rien faire. 该做的不想做;不想动.

ɲɯ-ʑɣɤ-ɕɯntaβ
他安静下来了
See: ɣɤntaβ
ʑɣɤɕɯɴqoʁ intransitive verb
directional: tɤ- se laisser pendre. 让自己身体悬吊着.

tɤ-pɤtso to-ʑɣɤɕɯɴqoʁ tɕe, ɲɯ-ɤnɯɣro, ɲɯ-ɣɤɕtʂaŋlaŋ ʑo
小孩子把自己挂上去了,在那里吊着玩
ʑɣɤɕɯrga intransitive verb
se faire plaisir. 让自己开心.

laχtɕha ɯ-kɤ-sɯso nɯ to-χtɯ ndɤre ɲɯ-ʑɣɤɕɯrga
他买到了他想买的东西,很开心
ʑɣɤɕɯrga - See: ɕɯrga
ʑɣɤfɕɤt intransitive verb
directional: tɤ- rapporter sa situation à qqun. 把自己的情况告诉别人.

a-ɕki tɤ-ʑɣɤfɕɤt
他把他的情况跟我说了
ʑɣɤfɕɤt - See: fɕɤt1
ʑɣɤfsraŋ intransitive verb
directional: tɤ- se protéger. 保护自己.
ʑɣɤfsraŋ - See: fsraŋ
ʑɣɤfstɯn intransitive verb
s'occuper de soi-même. 照顾自己.
ʑɣɤfstɯn - See: fstɯn
ʑɣɤɣɤβdi intransitive verb
se soulager (en se massant, par exemple). 令自己好受一些(例如,揉自己的身体).

tɯʑo kɤ-ʑɣɤɣɤβdi mɤ-sɤcha
不能令自己好受一些(因为太痛)
ʑɣɤɣɤβdi - See: ɣɤβdi
ʑɣɤɣɤkhe intransitive verb
directional: pɯ- se moquer de soi-même, faire de l'autodérision. 贬低自己.

ma-pɯ-tɯ-ʑɣɤɣɤkhe
不要贬低自己
ʑɣɤɣɤkhe - See:
ʑɣɤɣɤla intransitive verb
directional: pɯ- se baigner. 沐浴.
ʑɣɤɣɤla - See: ɣɤla
ʑɣɤɣɤmbjom intransitive verb
directional: nɯ- s'efforcer à aller le plus vite possible. 使自己跑得更快.

nɤ-mbro qale sthɯci a-nɯ-ʑɣɤɣɤmbjom
你的马要令自己跑得像风一样快
ʑɣɤɣɤme intransitive verb
directional: nɯ- disparaître. 消失(躲起来,不让别人发现自己). See:
ʑɣɤɣɤme - See: ɣɤme
ʑɣɤɣɤntaβ intransitive verb
rester sans bouger. 坐稳,动都不动.

tɤ-ndzur, nɯtɕu ma-nɯ-tɯ-ʑɣɤɣɤntaβ ʑo kɯ
你站起来,不要在那里动都不动
ʑɣɤɣɤntaβ - See: ɣɤntaβ
ʑɣɤɣɤŋgi intransitive verb
directional: pɯ- dire que l'on a raison. 说自己是对的.
ʑɣɤɣɤŋgi - See: ɣɤŋgi
ʑɣɤɣɤrndi intransitive verb
directional: kɤ- se calmer. 镇静.

nɤʑo kɤ-ʑɣɤɣɤrndi ɲɯ-ra
你要镇静下来
ʑɣɤɣɤrndi - See: ɣɤrndi
ʑɣɤɣɤtɕa Variant: ʑɣɤzɣɤtɕa intransitive verb
directional: pɯ- admettre sa faute. 承认自己的错.

pjɤ-ʑɣɤɣɤtɕa
他承认了自己的错误
ʑɣɤɣɤtɕa - See: ɣɤtɕa
ʑɣɤɣɤtɕɤt intransitive verb
directional: tɤ- se porter volontaire pour. 自告奋勇.

kɯ-rɤma kɤ-ɕe ɲɯ-ra tɕe, aʑo tɤ-ʑɣɤɣɤtɕat-a
需要人,我自告奋勇去做了
ʑɣɤɣɤtɕɤt - See: ɣɤtɕɤt
ʑɣɤɣɤʑo - See: ʑo1
ʑɣɤɣɤʑo intransitive verb
directional: tɤ- se rendre léger. 令自己变轻.

tɤ-muj jamar ʑo to-ʑɣɤɣɤʑo
他令自己变得像羽毛一样轻
ʑɣɤkho intransitive verb
se donner à. 把自己交给.

nɤʑo ʁgra ɯ-jaʁ nɯtɕu ɲɯ-tɯ-nɯ-ʑɣɤkho ʑo ɯ-mɤ-kɯ-ɕti-ci?
你是不是把自己交到敌人的手里了?
See: sɯkho
ʑɣɤkho - See: kho1
ʑɣɤkro intransitive verb
directional: pɯ- se séparer. 分开(一个群体).
ʑɣɤkro - See: kro
ʑɣɤlɤrko Variant: zɣɤnɤrko intransitive verb
directional: tɤ- s'encourager soi-même, garder confiance. 自己鼓励自己.

nɤʑo tɤ-ʑɣɤlɤrko, tɕe ʑa a-tɤ-tɯ-mna
你要坚持,就会早点痊愈
See: nɤrko1
ʑɣɤmaŋlo intransitive verb
directional: lɤ- se mettre en amont. 到上游的地方.
ʑɣɤmaŋlo - See: maŋlo
ʑɣɤmar intransitive verb
s'enduire. 给自己涂.
ʑɣɤmar - See:
ʑɣɤmdzoz intransitive verb
avoir de l'amour propre. 自重,注意自己的言行.

tɯrme sɤtɕha jɤ-kɯ-ɤri tɕe, tɯ-kɯ-ʑɣɤmdzoz ra
出远门的时候要会自重
See: mdzoz
ʑɣɤmɤmu -
directional: tɤ- se proposer spontanément pour prendre en charge. 自己占主要地位;自我推荐.

jiɕqha nɯ-phe tɯ-rju kɤ-βzu ɲɯra ri, aʑo tɤ-ʑɣɤmɤmu-a
要跟他们说,主要出面的是我(主要的话是我说的)

jiɕqha nɯ-phe tɯ-rju kɤ-βzu ɲɯ-ra ri, aʑo mɤ-ʑɣɤmɤmu-a
要跟他们说,但是我不会主要出面(婉转的意思:那句话不好说)
ʑɣɤmɤpɤrthɤβ intransitive verb
directional: tɤ- se mettre au milieu. 走到中间.

to-ʑɣɤmɤpɤrthɤβ
他走到中间了
ʑɣɤmgɯ intransitive verb
avoir confiance en soi. 自信.

nɯsthɯci nɤ-kɤ-cha kɯ-tu ci tɯ-ŋu ɕi kɯma, nɤ-tɯ-ʑɣɤmgɯ nɯ!
你是不是有那么大的本事,你这么自信
ʑɣɤmgɯ - See: mgɯ
ʑɣɤmɲo intransitive verb
directional: tɤ- se préparer. 准备.

kɯ-ɕe tɤ-ʑɣɤmɲo-a
我准备去
Syn: rɤŋgat
ʑɣɤmɲo - See: mɲo1
ʑɣɤmphɯr intransitive verb
directional: kɤ- s'envelopper dans. 把自己裹在…里.
ʑɣɤmphɯr - See: mphɯr
ʑɣɤmto intransitive verb
directional: pɯ- se voir. 看到自己.

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ ɕ-pɯ-ru-a ri, pjɯ-ntɕhar-a ɲɯ-ŋu tɕe pɯ-ʑɣɤmto-a
我往水里看了一下,里面有我的倒影,我看到我自己了
ʑɣɤmto - See: mto
ʑɣɤnaχsoz Variant: ʑɣɤznaχsoz intransitive verb
directional: tɤ- se remettre d'aplomb. 使自己提起精神.

tʂha kɤ-tshi tɕe tɤ-ʑɣɤnaχsoz
喝点茶,提起精神
ʑɣɤnaχsoz - See: naχsoz
ʑɣɤnbaʁ - See:
ʑɣɤndzɯ intransitive verb
directional: tɤ- se réconforter soi-même. 宽慰自己.

tɯʑo kɤ-nɯ-ʑɣɤndzɯ a-pɯ-kɯ-cha ra
自己要会宽慰自己
ʑɣɤndzɯ - See: ndzɯ
ʑɣɤnɤmpɕɤr intransitive verb
se trouver beau. 觉得自己漂亮.

tɕhemɤpɯ ra kɯ ``aʑo mpɕar-a" ntsɯ sɯso-nɯ ɕti nɤ, ɲɯ-ʑɣɤ-nɤmpɕɤrnɯ ɕti
姑娘们总觉得自己长得很漂亮
ʑɣɤnɤmpɕɤr - See: nɤmpɕɤr
ʑɣɤnɤmqe intransitive verb
se faire insulter. 招人骂.
ʑɣɤnɤmqe - See: nɤmqe
ʑɣɤnɤmtshɤr intransitive verb
directional: nɯ- trouver bizarre quelque chose à propos de soi. 觉得自己的事情奇怪.

ɲɯ-ʑɣɤnɤmtshar-a ɕti ma pɯ-nɯʑɯβ-a ɕti ri, nɯ kɯnɤ mɤ-kɯ-mbrɤt ʑo ɲɯ-ɤχom-a
我觉得很奇怪,虽然我睡了,还是不停地打哈欠
See: sɤmtshɤr
ʑɣɤnɤmtshɤr - See: nɤmtshɤr
ʑɣɤnɤndʐo intransitive verb
directional: nɯ- attraper froid. 令自己受凉.

nɯ-ʑɣɤnɤndʐo-a
我令自己受凉了

ma-nɯ-tɯ-ʑɣɤ-nɤndʐo
你不要令自己受凉
See: tɤndʐo
ʑɣɤnɤndʐo - See: nɤndʐo
ʑɣɤnɤrko intransitive verb
directional: tɤ- se forcer. 强迫自己.

kɤ-ndza a-tɤ-tɯ-ʑɣɤnɤrko
你强迫自己吃
See: rko See: anɤrkɯrko
ʑɣɤnɤrko - See: nɤrko1
ʑɣɤnɤstu intransitive verb

ɯ-zda mɯ́j-nɤste ma ɯʑo ɲɯ-ʑɣɤ-nɤstu
他不相信别人,只相信自己

mɯ́j-ʑɣɤnɤstu
他没有自信
ʑɣɤnɤstu - See: nɤstu
ʑɣɤnɤtsɯ intransitive verb
directional: kɤ- dissimuler (ses actions). 隐瞒(自己的行为).

kɯmaʁ tɤ́-wɣ-nɤma qhe kɤ-ʑɣɤnɤtsɯ mɤ-phɤn, tɯrme ra kɯ ciz qhe sɯz-nɯ ɕti.
自己做了坏事的时候隐瞒是没有用的,因为人们始终是会知道的
ʑɣɤnɤtsɯ - See: nɤtsɯ
ʑɣɤnɤtɯɣ intransitive verb
directional: _ faire en sorte de rencontrer, d'obtenir. 想办法拿到/遇到.

laχtɕha kɯ-pe tɤ-tu tɕe, ɲɯ-kɯ-ʑɣɤ-nɤtɯɣ ra
有好东西的时候,要想办法拿到手
ʑɣɤntsɣe intransitive verb
se trahir. 出卖自己.

nɤʑo ɲɯ-tɯ-nɯ-ʑɣɤntsɣe ʑo ɲɯ-ɕti
你自己出卖自己
See: tɯtsɣe See: rɤtsɣe See: raχtɯtsɣe
ʑɣɤntsɣe - See: ntsɣe
ʑɣɤnɯβlu intransitive verb
directional: pɯ- se laisser tromper. 被骗. See:
ʑɣɤnɯβlu - See: nɯβlu
ʑɣɤnɯkhramba intransitive verb
directional: tɤ- être trompé. 被骗. See: khramba See: rɯkhramba
ʑɣɤnɯkhramba - See: nɯkhramba
ʑɣɤnɯkon intransitive verb
directional: tɤ- ne se soucier que de soi. 只顾自己.
ʑɣɤnɯkon - See: nɯkon
ʑɣɤnɯmbrɤpɯ intransitive verb
directional: tɤ- se laisser monter. 让……骑在自己背上.

mbro tɯrme nɯ kɯ to-ʑɣɤnɯmbrɤpɯ
马让人骑在它背上了
See: mbro2
ʑɣɤnɯmbrɤpɯ - See: nɯmbrɤpɯ
ʑɣɤnɯmpa - See: nɯmpa
ʑɣɤnɯmpa intransitive verb
s'occuper de soi-même. 照顾自己.

kɤ-ʑɣɤnɯmpa pjɯ-kɯ-cha ra
一定要会照顾自己
ʑɣɤnɯsmɤn intransitive verb
se traiter. 看病.

nɤʑo ɕɯ-tɯ-ʑɣɤ-nɯsmɤn ɯ-ŋu?
你去看病
ʑɣɤnɯsmɤn - See: nɯsmɤn
ʑɣɤnɯtʂawku -
prendre soin de soi. 照顾自己.

nɤʑo tu-tɯ-ʑɣɤnɯtʂawku mɯ́j-tɯ-cha ɕti
你都不会照顾自己
ʑɣɤnɯtʂawku - See: nɯtʂawku
ʑɣɤpa intransitive verb
directional: tɤ-
construction: participe sujet faire semblant. 装做.

pɯ-kɯ-maʁ ɲɯ-ʑɣɤpa
他装作不是他

être orgueilleux. 傲慢.

jiɕqha nɯ kɯ-ʑɣɤpa ci ɲɯ-ŋu
他是个傲慢的人

s'appeler soi-même. 自称.

ʁnɯ-xpa pjɤ-wxti qhe tɤ-pi to-ʑɣɤpa
因为他大两岁,所以自称哥哥
Syn: nɯɕpɯz Syn: znɤjpɯjpe Syn: ʑɣɤrtsi
ʑɣɤpa - See: pa1
ʑɣɤpɣaʁ intransitive verb
directional: _ se retourner. 翻身.

aʑo stɤmku ri pɯ-rŋgɯ-a tɕe thɯ-ʑɣɤpɣaʁ-a ma a-pa qajɯ ɣɤʑu
我躺在草坪的时候翻了身,因为我的下面有虫子

thɯ-ʑɣɤpɣaʁ nɤ thɯ-ʑɣɤpɣaʁ
他(在地上)滚动
See: mbɣaʁ See: apɣaʁsci
ʑɣɤpɣaʁ - See: pɣaʁ
ʑɣɤqɤr intransitive verb
directional: nɯ- solitaire. 孤僻. See: qɤr
ʑɣɤraχtɕɤz intransitive verb
bien se traiter soi-même. 优待自己.
ʑɣɤraχtɕɤz - See: raχtɕɤz
ʑɣɤrɤβraʁ intransitive verb
se gratter. 给自己抓痒.

paʁ khrɯɣnɤkhrɯɣ ɲɯ-ʑɣɤrɤβraʁ
猪在抓痒
ʑɣɤrɤβraʁ - See: rɤβraʁ
ʑɣɤrɤɕi intransitive verb
se défaire de. 摆脱,挣脱.

a-jaʁ ka-ndo ri, kɤ-ʑɣɤrɤɕi-a tɕe kɤ-sɯɕlɯɣ-a
他抓住了我的手,我就挣脱了,让他松手了
ʑɣɤrɤɕi - See: rɤɕi
ʑɣɤrɤphɯ intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɯ- mesurer ses forces. 量力而行.

tɯʑo pjɯ-kɯ-ʑɣɤrɤphɯ ra
要量力而行

nɤ-mtɕhi ma-tɯ-ɣɤχɤm kɯ koŋla kɤ-ʑɣɤrɤphɯ
不要说大话,要量力而行
ʑɣɤrku intransitive verb
se mettre dans. 把自己装进.

aʑo lʁa ɯ-ŋgɯ thɯ-ʑɣɤrku-a
我把自己装进口袋里了
Syn: ʑɣɤsɤri
ʑɣɤrku - See:
ʑɣɤrpu intransitive verb
directional: kɤ- se cogner soi-même. 撞到自己.
ʑɣɤrpu - See: rpu
ʑɣɤrtsi stative verb

se considérer comme. 自称;把自己视为.
se compter parmi. 把自己算在里面.

ɯʑo to-nɯ-ʑɣɤrtsi
他没有吧自己算在里面
See: ʑɣɤpa2
ʑɣɤrtsi - See: rtsi
ʑɣɤrɯxtuxti intransitive verb
être vaniteux. 自大. See: wxti
ʑɣɤrɯxtuxti - See: rɯxtuxti
ʑɣɤrʑɣɤr ideophone.2
avoir des brins qui dépassent (dans une touffe). 形容一束东西当中,有一两根凸出来,显得不整齐的样子.

tu-ro ʑɣɤrʑɣɤr ʑo ɲɯ-ŋu
有(一两根)凸出来
See: ʑɣɤʑɣɤt
ʑɣɤʁmɯɣ transitive verb
directional: tɤ- décider par soi-même. 自己决定.

jisŋi kɯ-nɯɕe ku-ʑɣɤʁmɯɣ-a (kɤ-nɯɕe ku-ʑɣɤʁmɯɣ-a)
我决定今天回去
ʑɣɤʁmɯɣ - See: ʁmɯɣ
ʑɣɤsaʁjɤr intransitive verb
prendre du retard. 耽误时间.
ʑɣɤsaʁjɤr - See: saʁjɤr
ʑɣɤsɤɕke intransitive verb
se brûler. 烫到自己.

ma-pɯ-tɯ-ʑɣɤsɤɕke
你不要烫到自己
See: ɕke See:
ʑɣɤsɤfɕu intransitive verb
directional: tɤ- se reposer un peu. 歇一会.

pjɤ-tɯ-ɴqa tɕe, tɤ-ʑɣɤsɤfɕu
你累了,休息一下
ʑɣɤsɤfɕu - See: afɕu
ʑɣɤsɤjɤr transitive verb
se mettre de travers. 斜着身子.

ɯ-stu kɤ-ɤmdzɯ, ma-nɯ-tɯ-ʑɣɤsɤjɤr ʑo
你坐直,不要斜着坐

ɯʑo tɤ-ŋke tɕe, ɲɯ-ʑɣɤsɤjɤr ʑo ɲɯ-ŋu
他走路的时候是斜着身子的
ʑɣɤsɤjɤr - See: ajɤr
ʑɣɤsɤnbaʁ Variant: anbaʁ intransitive verb
directional: kɤ- se cacher. 躲起来.

ko-tɯ-ʑɣɤsɤnbaʁ ɕti tɕe mɯ-pɯ-ta-mto
你躲起来了,我没有看到你
ʑɣɤsɤnbaʁ - See: anbaʁ
ʑɣɤsɤɲɟoʁ intransitive verb
: kɤ- directional: se coller sur. 把(自己的)身体贴在.

kɤ-anbaʁ-a tɕe znde ɯ-taʁ kɤ-ʑɣɤsɤɲɟoʁ-a
我躲起来的时候把身体贴在墙上了
ʑɣɤsɤɲɟoʁ - See: ɲɟoʁ
ʑɣɤsɤpa intransitive verb
directional: nɯ- se transformer en. 变成. Syn: ʑɣɤβzɟɯr
ʑɣɤsɤpɣaʁsci intransitive verb
se retourner. 翻身.

tɤ-ʑɣɤsɤpɣaʁsci-a
我翻了身(例如,睡觉的时候)

tɤ-ʑɣɤsɤpɣaʁsci
他翻了身

tu-tɯ-ʑɣɤsɤpɣaʁsci ntsɯ ɲɯ-ŋu, ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不停地翻身,很烦
ʑɣɤsɤpɣaʁsci - See: apɣaʁsci
ʑɣɤsɤri intransitive verb
directional: tɤ- devenir membre, être sociable. 加入;合群.

kɯ-ʑɣɤsɤri ci ɲɯ-ŋu
他是一个合群的人

ndʑi-rca to-zɣɤsɤri
他加入了他们俩的队伍

aʑo tɤrca tɤ-ʑɣɤsɤri-a
我加入其中了
Syn: ʑɣɤsɯrku
ʑɣɤsɤri - See: sɤri
ʑɣɤsɤrmbat intransitive verb
directional: _ s'approcher. 靠近.

tɤ-ʑɣɤsɤrmbat-a
我靠近了
Ant: arqhi See: mbarqhi See: amɯrmbat
ʑɣɤsɤrmbat - See: armbat
ʑɣɤsɤrmi intransitive verb
directional: tɤ- se choisir comme nom. 给自己取名. See: rmi See: tɤ-rmi
ʑɣɤsɤrmi - See: sɤrmi
ʑɣɤsɤrqhi intransitive verb
directional: _ s'éloigner. 离得远一点.
ʑɣɤsɤrqhi - See: arqhi
ʑɣɤsɤrʁɯrʁu transitive verb
directional: tɤ- directional: tɤ- se ramasser, se blottir. 缩成一团.
ʑɣɤsɤrʁɯrʁu - See: arʁɯrʁu
ʑɣɤsɤstɤko intransitive verb
tendre son corps. 舒展筋骨. See: astu See: sɤstu2
ʑɣɤsɤstɤko - See: sɤstɤko
ʑɣɤsɤsɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- faire le maximum. 努力;抓紧时间.

tɯ-βzjoz kɤ-ʑɣɤsɤsɯɣ ra
要努力学习
See: asɯɣ
ʑɣɤsɤtsa intransitive verb
directional: thɯ- se verrouiller automatiquement. 自动地锁起来(门).

kɯm chɤ-nɯ-ʑɣɤsɤtsa
门自动地关起来了
ʑɣɤsɤtsa - See: atsa
ʑɣɤsɤtɯɣ intransitive verb
aller à la rencontrer de. 去找(某人). See: amɯtɯɣ
ʑɣɤsɤtɯɣ - See: atɯɣ
ʑɣɤsɤzɣɯt intransitive verb
directional: _ se rendre à, auprès de. 去到. See: zɣɯt See:
ʑɣɤsɤzɣɯt - See: sɤzɣɯt
ʑɣɤsprɤt intransitive verb
directional: tɤ- se livrer (à la justice). 把自己交给上级,自首.

aʑo tɤ-ʑɣɤsprat-a
我自首了
ʑɣɤsprɯl intransitive verb
directional: nɯ- Etym: sprul. se déguiser, se transformer. 装扮成,转变成.

ɬɤndʐi nɯ tɯrme ɲɯ-ʑɣɤsprɯl ŋgrɤl
鬼会把自己变成人
ʑɣɤstu intransitive verb
directional: tɤ- faire en sorte de devenir ainsi. 使自己变成那样.

tɕhɣaʁtɕhɣaʁ ʑo tɤ-ʑɣɤstu

phoʁphoʁ to-ʑɣɤstu
他使自己变得很干净
See:
ʑɣɤsɯβde intransitive verb
directional: pɯ- se faire jeter. 被摔下来.

mbro to-nɯmbrɤpɯ tɕe pjɤ-ʑɣɤsɯβde
他骑了马,被摔下来了
See: βde
ʑɣɤsɯβʁa intransitive verb
directional: pɯ- faire en sorte de gagner. 使自己赢.
ʑɣɤsɯβʁa - See: βʁa
ʑɣɤsɯβzi intransitive verb
se rendre saoul. 喝醉.

kɤ-ʑɣɤsɯβzi mɤ-ra
别喝醉
ʑɣɤsɯβzi - See: βzi
ʑɣɤsɯɕqhlɤt intransitive verb
directional: _ faire en sorte de disparaître. 使自己消失.

ɯʑo kɤ-ari nɤ kɤ-ari tɕe, kɤ-ʑɣɤsɯɕqhlɤt
他走下去,走下去,最后不见了踪影
ʑɣɤsɯɕqhlɤt - See: ɕqhlɤt
ʑɣɤsɯɕqraʁ intransitive verb
directional: tɤ- se rendre intelligent. 令自己变聪明.

tɯʑo tu-kɯ-ʑɣɤsɯɕqraʁ ra
要想办法令自己变聪明
See: znɤɕqɯɕqraʁ
ʑɣɤsɯɕqraʁ - See: ɕqraʁ
ʑɣɤsɯfsaŋ intransitive verb
directional: tɤ- faire des fumigations rituelles pour soi-même. 为自己求烟子.

tɤ-ʑɣɤsɯfsaŋ-a
我为自己求了烟子
See: fsaŋ
ʑɣɤsɯfsaŋ - See: sɯfsaŋ
ʑɣɤsɯɣlɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- se détacher. 解脱;逃脱.

khɯna ɲɤ-ʑɣɤsɯɣlɯɣ
狗脱链了

tɯrme kú-wɣ-ja ri ɲɤ-ʑɣɤsɯɣlɯɣ
他被关(进监狱),但是逃脱了
ʑɣɤsɯɣlɯɣ - See: lɯɣ
ʑɣɤsɯɣɲaʁ intransitive verb
directional: nɯ- se noircir. 给自己抹黑.

tɤ-pɤtso ni tɤɣro kɯ ɲɯ-ʑɣɤsɯɣɲaʁ-ndʑi ʑo
小孩子玩着把自己弄黑了
ʑɣɤsɯɣɲaʁ - See: sɯɣɲaʁ
ʑɣɤsɯɣʑi - See: ʑi
ʑɣɤsɯɣʑi intransitive verb
se calmer. 平静下来.
ʑɣɤsɯmphɯr -
directional: tɤ- s'envelopper dans. 把自己裹在…里.
ʑɣɤsɯmphɯr - See: mphɯr
ʑɣɤsɯmto intransitive verb
directional: pɯ- se faire voir. 让别人看到自己.

ma-pɯ-tɯ-ʑɣɤsɯmto
你不要让人看见你

ɯʑo mɯ-to-rɯndzaŋspa tɕe pjɤ-ʑɣɤsɯmto
他不小心让人看见了
ʑɣɤsɯmto - See: mto
ʑɣɤsɯndo - See:
ʑɣɤsɯndo intransitive verb
directional: kɤ-
se faire attraper. 被人抓.
se contrôler. 自我控制.

ɯʑo kɤ-ʑɣɤsɯndo mɤ-kɯ-cha ci ɲɯ-ŋu
他是不能控制自己的人
ʑɣɤsɯndo - See:
ʑɣɤsɯntshɤβ intransitive verb
directional: tɤ- paniquer, se mettre dans tous ses états. 慌张.
ʑɣɤsɯntshɤβ - See:
ʑɣɤsɯrku intransitive verb
se mettre dans. 让自己加入.
ʑɣɤsɯrku - See:
ʑɣɤsɯrtoʁ intransitive verb

smɤnba ɯ-phe kɯ-ʑɣɤsɯrtoʁ lɤ-ari
他去看病了

ɕ-tɤ-ʑɣɤsɯrtoʁ
你去看病吧

smɤnba a-tɤ-tɯ-ʑɣɤsɯrtoʁ
你找医生看你的病吧

smɤnba ci kɯ-ʑɣɤsɯrtoʁ jɤ-ari-a
我去看医生了
ʑɣɤsɯrtoʁ - See: rtoʁ
ʑɣɤsɯsat intransitive verb
directional: pɯ- se faire tuer. 遭人杀害.
ʑɣɤsɯsat - See: sat
ʑɣɤsɯsŋaʁ intransitive verb
directional: tɤ- se faire ensorceller. 招人给自己施法术.
ʑɣɤsɯsŋaʁ - See: sŋaʁ1
ʑɣɤsɯtɕɤt stative verb
ʑɣɤsɯxɕɤt intransitive verb
directional: nɯ- s'entraîner. 训练自己.

ɲɯ-ʑɣɤsɯxɕat-a
我自己训练
Syn: sɯɣʑaʁ See: ɕɤt
ʑɣɤsɯxɕɤt - See: sɯxɕɤt
ʑɣɤsɯxtɕhaʁ intransitive verb
diminuer de lui-même. 令自己变少.

pɕawtsɯ ɯʑo ndɤre mɤ-nɯ-ʑɣɤsɯxtɕhaʁ
钱不会自己变少
ʑɣɤsɯxtshu - See: tshu
ʑɣɤsɯxtso intransitive verb
faire en sorte de comprendre. 让自己明白.

tɯ-rju kɤ-ʑɣɤsɯxtso ra
要弄明白这句话的意思

tɤ-kɤ-tɯt nɯra kɤ-ʑɣɤsɯxtso ma tha nɤ-ɕɯ-kɤ-rɤfɕɤt me
你要弄清他所讲的话,不然的话你转述不出来
ʑɣɤsɯxtso - See: tso
ʑɣɤsɯxtɯɣ intransitive verb
directional: _ se rapprocher et entrer en contact avec. 靠拢.

ma-thɯ-tɯ-ʑɣɤsɯxtɯɣ ma nɤ-ŋga sɯ-pɣi
你不要靠拢,会把你衣服弄脏
Syn: ʑɣɤχtɤt
ʑɣɤsɯχsu intransitive verb
se nourrir. 自己喂自己. Syn: ngu
ʑɣɤsɯχsu - See: χsu
ʑɣɤsɯzdɯɣ intransitive verb
se donner du mal. 大费周章;不辞辛苦.
ʑɣɤsɯzdɯɣ - See: sɯzdɯɣ
ʑɣɤta intransitive verb
directional: _ s’adosser à, s'appuyer. 靠.

ɯ-zda ɯ-taʁ pjɤ-ʑɣɤta
他躺在别人的身上了

aʑo ɲɤ-ɲat-a tɕe, ɯ-taʁ kɤ-ʑɣɤta-a
我很累,所以靠在他身上

directional: nɯ- rester et ne pas vouloir partir. 留在别人家里不肯走.

tɯrme ɯ-kha ɲɤ-ʑɣɤta
他留在人家的屋子里不肯走

ma-nɯ-tɯ-ʑɣɤta kɯ nɯɕe-tɕi
你不要待在这里,我们走吧
Syn: See:
ʑɣɤtshi intransitive verb
directional: tɤ- se pendre. 上吊.

to-ʑɣɤtshi
他上吊自尽了
See: tshi2
ʑɣɤtʂaβ intransitive verb
directional: _ se laisser tomber par terre. (故意)倒在地上.
ʑɣɤtʂaβ - See: tʂaβ
ʑɣɤwum -
se refermer. 自己合拢;自然合拢.
ʑɣɤwum - See: wum
ʑɣɤxthom intransitive verb
directional: lɤ- s'allonger horizontalement. 躺下.

nɯ ɕɯmɯma ʑo ɯ-thoʁ nɯ tɕu lo-ʑɣɤxthom
他马上就躺在地上
ʑɣɤxthom - See: xthom
ʑɣɤχpjɤt intransitive verb
directional: kɤ- s'observer. 观察自己.

nɤʑo kɤ-nɯ-ʑɣɤχpjɤt tɕe, tɤ-wa ɯ-ɲɯ-tɯ-fse kɯ?
你观察一下自己,是不是像一个父亲的样子
ʑɣɤχpjɤt - See: χpjɤt
ʑɣɤχtɕi intransitive verb
se laver. 洗自己.
ʑɣɤχtɕi - See: χtɕi
ʑɣɤχtɤt - See:
ʑɣɤχtɤt intransitive verb
Etym: gtad. s'appuyer sur. 靠.

si ɯ-taʁ ko-ʑɣɤχtɤt
他靠在树上

znde ɯ-taʁ ko-ʑɣɤχtɤt
我靠在墙上

ɯ-zda ɯ-taʁ ko-ʑɣɤχtɤt
他依靠了他的伙伴

aʑo ɲɯ-ɤɲat-a tɕe, ɯ-taʁ kɤ-ʑɣɤχtat-a tɕe tɤ-nɯna-a
我累了所以靠在他身上休息了
Syn: ʑɣɤta
ʑɣɤznɤjo intransitive verb
directional: kɤ- faire attendre les autres. 令别人等.

ma-kɤ-tɯ-ʑɣɤ-z-nɤjo
你让别人等你
ʑɣɤznɯɲɤmkhe intransitive verb
directional: nɯ- se faire maigrir. 令自己变瘦. Ant: nɯɲɤmsɯ See: See:
ʑɣɤznɯɲɤmkhe - See: nɯɲɤmkhe
ʑɣɤʑɣɤt ideophone.2
avoir des brins qui dépassent (dans une touffe). 形容一束东西当中,有一两根凸出来,显得不整齐的样子.

kuxtɕo ɯ-taʁ si nɯ ɲɯ-ro ʑɣɤʑɣɤt ʑo
背篼里装的柴有(一根两根)凸出来
See: ʑɣɤrʑɣɤr
ʑi intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- directional: thɯ- se résorber, se calmer. 平静下来;减轻;消肿.

ɯ-kɯ-mŋɤm ɲɤ-ʑi
他的痛减轻了

ɯ-mbrɯ ɲɤ-ʑi
他的气消了

a-mtshi kɯ-mŋɤm daldaltsɯtsa ʑo nɯ-ʑi
我的胃疼(肝)慢慢地减轻了

tʂha ku-tshi-a qhe ɲɯ-ʑi ɕti
喝了茶就会好一点(解渴,或者不再打瞌睡了)

tɯ-mɯ ɲɤ-ʑi
雨停了

qale ɲɤ-ʑi
风停了

ɯ-tɯ-ɣmbɤβ pjɤ-ʑi
他的脓肿消肿了
ʑiwarɯmtɕhɤt noun
Etym: ʑi.ba ri.mtɕʰod. une célébration bouddhique. 一种法事.
ʑmbɤr noun
ulcère. 疮.

a-rŋa ʑmbɤr ɲɤ-ɬoʁ
我脸上生了疮
ʑmbraʁlaʁli noun
une plante. 植物的一种.

ʑmbraʁlaʁli nɯ sɯjno ci ŋu, ɯ-ru kɯ-mpɯ tsa ŋu, kɯ-ɤlɯlju ŋu, ɯ-jwaʁ ʁnɯz ma ku-tshoʁ mɤ-cha. ɯ-jwaʁ ni ndʑi-pɤrthɤβ ri ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-βze tɕe ɯ-jwaʁ nɯ nɯ-ɴɢɤt tɕe, ɯ-mɯntoʁ pjɯ-ŋgra tɕe ɯ-mat nɯ ɯ-jwaʁ ɯ-pa pjɤ-ɴqoʁ ŋu. ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe ɣɯrni. ɯ-ŋgɯ ɯ-ci cho ɯ-rdoʁ ra kɯnɤ ɣɯrni. mɤ-sɤndɤɣ. tɤ-pɤtso ra kɯ tu-ndza-nɯ ŋgrɤl. nɯ tú-wɣ-ndza tɕe ``tɯ-rqo ʑmbraʁ mɤ-ɕe" tu-ti-nɯ ŋgrɤl.
|fv ʑmbraʁlaʁli 是一种植物,茎有点柔软,呈圆柱形。只长两片叶子。花夹在两片叶子中间,叶子展开了以后,花凋落结成果实吊在叶子下面。果实成熟后变红。没有毒性。小孩子们经常吃这个果实。据说吃了它“青稞的芒不会进入喉咙”。 ʑmbraʁlaʁli 是一种植物,茎有点柔软,呈圆柱形。只长两片叶子。花夹在两片叶子中间,叶子展开了以后,花凋落结成果实吊在叶子下面。果实成熟后变红。没有毒性。小孩子们经常吃这个果实。据说吃了它“青稞的芒不会进入喉咙”。
ʑmbri transitive verb
directional: thɯ- faire du bruit, jouer d'un instrument de musique. 发出声音;演奏音乐.

ɟuli thɯ-ʑmbri-t-a
我吹了竹笛

zɯxtɕhɤl ta-ʑmbri
他打钹了

mkhɤrŋa ta-ʑmbri
他敲锣了
See: mbri1
ʑmbri noun
saule. 柳树.
ʑmbrijmɤɣ noun
Hericium erinaceus. 猴头菌【杨柳菌】.

ʑmbrijmɤɣ nɯ ʑmbri kɯ-wxti ɯ-taʁ tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu, kɯmaʁ tɤjmɤɣ ra cho nɯ-tshɯɣa mɯ́j-naχtɕɯɣ, ɯʑo kɯ-ɤrtɯm rloŋrloŋ ɲɯ-ŋu, ɯ-βri nɯ tɤ-rme kɯ-fse ʁɟa ɲɯ-ŋu, kɤ-ndza ɲɯ-sna, ɯ-mdoʁ kɯ-ɤqarŋɯrŋe tsa ɲɯ-ŋu.
杨柳菌长在较高大的柳树上,样子和其他蘑菇不同。呈圆球形,全身长满毛,可以吃。颜色是淡黄色。
ʑmbroko noun
Sonchus oleraceus. 苦苣菜【空洞菜】.

ʑmbroko nɯ tɯ-xpa tu-kɯ-ɬoʁ sɯjno ŋu, ɯ-ru ɯ-ŋgɯ nɯ kɯ-so ŋu, pjɯ́-wɣ-qlɯt tɕe mpɯ, tɕe ɯ-lu tu, fsapaʁ ndza wuma pe ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋe tɕe kɤ-rɯlaba ŋu
苦苣菜是一年生的植物,茎是空心的,撇断的时候是嫩的,有乳汁。是很好的饲草。花黄色,喇叭形。
ʑmbrɯ noun
Etym: gru. bateau. 船.

ʑmbrɯ kɤ-lat-a
我划了船
ʑmbrɯβɟaj noun
rame. 桨.
ʑmbrɯɟoʁ noun
clayonnage. 杨柳枝条.
ʑmbrɯkɤlu noun
type de saule. 柳树的一种(看起来被据掉一样).
ʑmbrɯpɣa noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.

ʑmbrɯpɣa nɯ pɣa tɤŋkhɯt staʁnɤ wxti, ɯ-mi kɯ-qarŋe ŋu, ɯ-mtsioʁ nɯ ɲaʁ rɲɟi tsa ɯ-jme nɯ ɯ-phoŋbu sɤz rɲɟi, ɯ-muj ɯ-mdoʁ wuma mpɕɤr, kɯ-ɲaʁ ra kɯnɤ nɤmbju, ɯ-xtɤpa ra ʁmɤrsɤr ɯ-mdoʁ tu, ɯ-rqo pa cho ɯ-ʁar χchoʁe ra kɯ-wɣrum tɯ-snaʁ ka tu. tɯ-ji ɯ-ŋgɯ ju-ɣi mɤ-ŋgrɤl, stɤmku cho sɯŋgɯ ra ku-rɤʑi ɕti.
|fv ʑmbrɯpɣa 是一种鸟,略大于拳头。脚黄色,嘴黑色,尾巴比身子长。羽毛颜色很美,黑色有光泽。腹部是橙色的,脖子和翅膀上各有一块白点。这种鸟不会来到庄稼地里,只是在草地和森林里生活。 ʑmbrɯpɣa 是一种鸟,略大于拳头。脚黄色,嘴黑色,尾巴比身子长。羽毛颜色很美,黑色有光泽。腹部是橙色的,脖子和翅膀上各有一块白点。这种鸟不会来到庄稼地里,只是在草地和森林里生活。
ʑmbɯlɯm noun
une espèce de champignon. 【油辣枯】.

ʑmbɯlɯm nɯ sɤjku cho mbraj ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-qhu nɯ kɯ-ɤqarŋɯ-rŋe tɕe kɯ-nɤmbju tsa ŋu, ɯ-rʑɯɣ cho ɯ-ru nɯ kɯ-wɣrum ŋu, tú-wɣ-ndza tɕe kɯ-xtɕɯ-xtɕi qiaβ cho mɤrtsaβ
油辣枯长在白桦树和红桦树林里,背面带有黄色,有点光泽,下面菌褶和干是白色的。吃的时候,有点苦,有点辣。
ʑŋga transitive verb
directional: tɤ- aider qqn à s'habiller. 帮别人穿衣服.

ɯ-ŋga tɤ-ʑŋga-t-a
我帮他穿衣服了

directional: pɯ- border le lit à qqn. 帮别人盖被子.

pɯ-ʑŋga-t-a
我帮他盖了被子
See: ŋga
ʑŋgi intransitive verb
directional: _ porter du bois. 背柴.

ɕ-pɯ-ʑŋgi-a
我去背柴了
ʑŋgri noun
étoile. 星星.

ʑŋgri kɯ-nɯqambɯmbjom
流星
ʑŋgu intransitive verb
directional: kɤ- passer une rivière en bateau. 坐船渡河.

tɯ-ci ɯ-taʁ ko-ʑŋgu (=tɯ-ʑŋgu ko-lɤt)
他坐船渡了河

kɤ-ʑŋgu-a
我渡了河

kɯ-ʑŋgu
船夫
ʑɴɢoʁ transitive verb
directional: kɤ- accrocher. 钩住.

a-tɤ-ri kɤ-ʑɴɢoʁ
你帮我牵线吧(用两只手的手指把线分开)
See: ɴqoʁ
ʑɴɢro noun
guimbarde. 口簧琴.

ʑɴɢro nɯ-ʑmbri-t-a
我吹了口簧琴

ʑɴɢro ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
他在吹口簧琴
ʑɴɢu transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- éplucher, décortiquer. 削;掰开.

jima pɯ-ʑɴɢu-t-a
我剥了玉米

stoʁ pɯ-ʑɴɢu-t-a
我掰了胡豆

ʑɴɢɯloʁ pɯ-ʑɴɢu-t-a
我掰了核桃

rɤjndoʁ pɯ-ʑɴɢu-t-a
我剥了圆根
ʑɴɢɯloʁ noun
noix. 核桃.

mbrɯtɕɯ kɯ ʑɴɢɯloʁ nɯ-sɯphaʁ-a
我用刀子把核桃撬开了

ʑɴɢɯloʁ nɯ si kɯ-wxtɯ-wxti ci ŋu, ɯ-mat nɯ ɯ-rqhu kɯ-rkɯ-rko ŋu, ɯ-ŋgɯ nɯ tɯ-rnoʁ ɯ-tshɯɣa fse, tú-wɣ-ndza tɕe wuma ʑo mɯm, ɯ-kri tu, ɯ-mat nɯ tɤ-rtɕi sna.
核桃是一种高大的树,果子壳很硬,形状像大脑,吃起来很香,含有油脂,有滋补的作用。

Golok. 果洛.
ʑo stative verb
directional: tɤ- léger. 轻.

ɯ-fkur ɲɯ-ʑo
他的负担很轻
Ant: rʑi
ʑo particle
particule emphatique. 强调助词.
ʑro noun
type d'arbrisseau. 灌木的一种.
ʑru stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- grand et fort. 强壮.
de bonne qualité, précieux. 质量好;优质;贵重.

ɕoŋtɕa ɲɯ-ʑru
木料质量很好
ʑʁɯnʑʁɯn ideophone.2
haut sur ses pieds. 形容脚高而细长的样子.
ʑu noun
Etym: ʑo. yaourt. 酸奶.
ʑur stative verb
directional: tɤ- en quantité suffisante. 足够.

kɤ-znɯkro mɯ́j-ʑur
不够分给人家

kɤ-rɤmbi mɯ́j-ʑur
不够送
Syn: rtaʁ
ʑɯ transitive verb
ʑɯ stative verb
directional: tɤ- pas seulement. 不只.

a-ʁi tɤtɕɯ kɯmŋu nɯ mɤ-ʑɯ ma mɤʑɯ tɕheme ci tu
不只五个弟弟,还有一个妹妹

tɯrme tɯ-rdoʁ mɯ́j-ʑɯ ma laχsɯm ɣɤʑu-nɯ
不只一个人,有两三个人

paχɕi ɯ-tɯ-wxti kɯ tɤŋkhɯt mɯ́j-ʑɯ (mɤ-kɯ-ʑɯ) jamar ɲɯ-wxti
苹果比拳头大一点
See: mɤʑɯ
ʑɯβdaʁ noun
Etym: gʑi.bdag. dieu de la montagne. 山神.
ʑɯβnɤlɯβ ideophone.4
beaucoup de gens allant dans tous les sens s'occupant chacun de leur tâche. 形容很多人来回走动,各自做自己的事情的场面.

tɯrme ra ʑɯβnɤlɯβ ʑo ɲɯ-rɤma-nɯ
很多人来回走动,各自做自己的事情
See: jɯβjɯβ See: ɟɯɣɟɯɣ
ʑɯβʑɯβ Variant: ʑɯpʑɯp ideophone.2
beaucoup de chose dressées, beaucoup de gens debout. 形容很多人、东西、动物等密密麻麻地站着的样子.

tɤ-rtsho ʑɯβʑɯβ ʑo ɲɯ-pa
麦桩密密麻麻地立在那里

tɯrme ʑɯβʑɯβ ʑo ɲɯ-ndzur-nɯ
很多人在那里站着

fsapaʁ ra zgoku zɯ ʑɯβʑɯβ ʑo ɲɯ-rɤʑi-nɯ
山上牲畜很多,密密麻麻
ʑɯɣ stative verb
directional: pɯ- avoir complètement pourri. 完全腐烂掉.

nɯŋa pjɤ-ndʐaβ tɕe, pjɤ-ʑɯɣ
奶牛摔倒了,死了然后尸体完全腐烂掉了
Syn: rɲɯl
ʑɯɣ transitive verb
Etym: bʑugs. dire bonsoir. 请晚安.

sɤrma a-tɤ-ʑɯɣ-nɯ
他们要向他请安
ʑɯm stative verb
directional: nɯ-
bon à manger. 好吃.

jɯfɕɯr, cai tɤ-ndza-t-a pɯ-ʑɯm
昨天吃的菜,很好吃

ki kɤ-ndza ki ɲɯ-mɯm tɕe, tú-wɣ-nɯ-ndza tɕe ɲɯ-ʑɯm
这种食物很好吃,吃了感觉很好

désaltérant. 解渴的.

aʑo tɤ-lu kɤ-tshi-t-a, ɲɯ-ʑɯm
我喝了牛奶,很解渴

agréable. 舒服.

ki tɯ-ŋga tɤ-ŋga-t-a tɕe, ɲɯ-mpja tɕe pɯ-ʑɯm
我穿了这件衣服,很暖很舒服
ʑɯmkhɤm noun
domaine. 管辖区.
beaucoup, un long moment. 很多;很长时间.

ʑɯmkhɤm ɯ-xpa
很多年

tɯrme ʑɯmkhɤm ʑo jo-ɣi-nɯ
来了很多人

Etym: ʑiŋ.kʰams. un long moment. 很长时间. See: ʑɯŋkhɤm
ʑɯnmar noun
Etym: ʑun.mar. beurre clarifié. 融酥(净化黄油). See: ta-mar
ʑɯŋkhɤm noun
Etym: ʑiŋ.kʰams. la terre entière. 全世界.

ʑɯŋkhɤm ɯ-ku zɯ
世界上
See: ʑɯmkhɤm
ʑɯrɯʑɤri adverb
progressivement. 渐渐.

ʑɯrɯʑɤri tɕe chɯ-chɯ-mɤɕi-ndʑi nɤ chɯ-chɯ-mɤɕi-ndʑi
他们俩逐渐变得越来越富裕
See: ɯ-ʑɤrʑɯr
ʑɯxsa noun
Etym: bʑugs.sa. siège, place où l'on s'assoit (honorifique). 座位(敬语).
ʑɯxsɯr noun
fruit de la bardane. 牛蒡子. See: tɤtɕɯβraʁ
ʑwɤrnɤlɤr ideophone.4
gesticulant. 形容指手画脚的样子.

ʑwɤrnɤlɤr ʑo ma-tɯ-ʑɣɤstu kɯ phoʁphoʁ kɤ-rɤʑi
你不要指手画脚,规矩一点
ʑwɤʑwɤr ideophone.2
de travers (chapeau). 形容不周正的样子(帽子). Syn: jwɤjwɤr