japhug
Index r
ra
ra
raka
ralarala
rambɯm
raŋ
raŋ
raŋri
raŋɯŋi
raʁ
raʁ
raʁdoŋ
raʁjɯ
raʁle
raʁmaʁ
raʁraʁ
raʁrɯz
rasqaβ
rasti
raχpi
raχtɕɤz
raχtɕi
raχtɕi
raχtɕoŋ
raχtɕɯmχtɕɤz
raχtɕɯʁɟo
raχtsur
raχtsur
raχtɯ
raχtɯ
raχtɯtsɣe
raz
razmbe
razɴɢu
razri
rbɤrbɤt
rboʁrboʁ
rbɯɣrbɯɣ
rca
rcánɯ
rcaŋ
rcaŋpɕaʁ
rcaχtoŋ
rcɤlpa
rcɤmbeŋga
rcharcha
rchɤrchɤt
rchɯɣnɤlɯɣ
rchɯɣrchɯɣ
rcirci
rcɯɣrcɯɣ
rɕɯβrɕɯβ
rda
rdardɯl
rdɤβ
rdɤβzu
rdɤl
rdɤmbɯm
rdɤrkɤz
rdɤstaʁ
rdom
rdoŋ
rdɯl
rdzanɤrdza
rdzardza
rdzari
rdzɯrdzi
rɤβraʁ
rɤβʁa
rɤβzjoz
rɤcɤβ
rɤɕar
rɤɕar
rɤɕi
rɤɕkho
rɤɕkho
rɤɕom
rɤɕon
rɤɕphɤt
rɤɕphɤt
rɤɕtʂat
rɤɕtʂat
rɤɕtʂo
rɤɕtʂo
rɤɕtʂɯ
rɤɕtʂɯ
rɤfcɤr
rɤfɕɤt
rɤfɕɤt
rɤfɕɯfɕɤt
rɤfse
rɤfse
rɤfsjit
rɤfsoʁ
rɤfsoʁ
rɤftɕɤz
rɤftɕɤz
rɤɣdɤt
rɤɣdɯt
rɤɣlɤn
rɤɣndi
rɤɣo
rɤɣrɯ
rɤji
rɤjla
rɤjndoʁ
rɤjoʁβzɯr
rɤjroʁ
rɤjtshi
rɤjtshi
rɤjɯɣ
rɤjwaʁ
rɤɟar
rɤɟar
rɤɟom
rɤkha
rɤkhɯkhrɤt
rɤkhɯkhrɤt
rɤkrɤz
rɤkro
rɤkro
rɤkrɯ
rɤkɯkrɯ
rɤlaj
rɤli
rɤlkɯɣ
rɤloʁ
rɤluj
rɤma
rɤmat
rɤmbi
rɤmboʁɲɟi
rɤmbɯmbri
rɤmdzɯt
rɤmgrɯn
rɤmnɯ
rɤmɲo
rɤmɲo
rɤmpɕɤr
rɤmphrɯm
rɤmphɯr
rɤmphɯr
rɤmprɤt
rɤmrɯmrɤmrɯm
rɤmɯthu
rɤndaŋ
rɤndɯn
rɤndɯn
rɤndzraʁ
rɤndzri
rɤnŋa
rɤntɕha
rɤntɕha
rɤntɕhom
rɤntshom
rɤɲɟiɲɟi
rɤɲɟoʁɲɟi
rɤŋgat
rɤŋgɯm
rɤŋom
rɤɴqra
rɤpɕaʁ
rɤpɣaʁ
rɤpɣaʁ
rɤpɣi
rɤphɯ
rɤpjɤt
rɤpjɤt
rɤpjɤz
rɤpɯ
rɤqur
rɤraʁzɯz
rɤrcoʁ
rɤrɕɯβ
rɤrɤt
rɤrɤt
rɤrɟit
rɤrka
rɤrkɤz
rɤrma
rɤrmbɣo
rɤroʁ
rɤroʁ
rɤroʁrɯz
rɤroʁrɯz
rɤrti
rɤrtsɤɣ
rɤrtshɯm
rɤru
rɤrzɯɣ
rɤsat
rɤscɤt
rɤscɤt
rɤscoz
rɤskɤr
rɤskɤr
rɤsloʁ
rɤsloʁ
rɤspɤr
rɤspɤr
rɤspra
rɤspɯ
rɤsqa
rɤsta
rɤstu
rɤstɯm
rɤt
rɤtɕaʁ
rɤtɕɤβ
rɤtɕɤβ
rɤtɕɯmtɕaʁ
rɤtɣa
rɤtho
rɤthu
rɤthu
rɤthuthe
rɤtsɣe
rɤtshɤt
rɤtshɯɣ
rɤtʂɯβ
rɤtʂɯβ
rɤwaŋ
rɤwum
rɤxsɯr
rɤχpɯn
rɤzboʁ
rɤzda
rɤzga
rɤzgɤr
rɤznde
rɤʑa
rɤʑi
rga
rga
rgali
rgargɯn
rgawa
rgɤl
rgɤm
rgɤmpɯ
rgɤnmɯ
rgɤtpu
rgɤz
rgi
rgonma
rgoʁphɤr
rgot
rgɯdɯ
rgɯkhra
rgɯnba
rgɯni
rgɯnmdɯt
rgɯnsa
rgɯntɕɯn
rgɯpa
rgɯskɯ
rɣɤβrɣɤβ
rɣurɣu
ri
ri
ri
ri
ri
riβdaʁ
rirɤβ
rjaŋrjaŋ
rjɤnɤlɤt
rjɤnɤrjɤt
rjɤrjɤt
rjoʁrjoʁ
rɟa
rɟama
rɟamar
rɟambrɯɣ
rɟamtshu
rɟanatɕaʁri
rɟandzi
rɟaŋ
rɟaŋsoʁ
rɟara
rɟaʁ
rɟaspa
rɟawu
rɟɤβlun
rɟɤɕi
rɟɤdoʁ
rɟɤdɯm
rɟɤɣi
rɟɤkɤr
rɟɤlkhɤβ
rɟɤlsa
rɟɤntɕa
rɟɤŋgɤɣ
rɟɤpɕɤt
rɟɤskɤt
rɟɤskhi
rɟɤthaʁ
rɟɤthɤβ
rɟɤtpa
rɟɤtsha
rɟɤxtsa
rɟɤz
rɟum
rɟɯfsoʁ
rɟɯɣ
rɟɯɣ
rɟɯma
rɟɯmtsɯ
rɟɯnaŋlaŋspjɤt
rɟɯrŋom
rɟɯstɤβ
rɟɯtɕɯn
rka
rkaŋ
rkɤdɯt
rkɤl
rkɤsnom
rkɤtu
rkɤz
rkhe
rkhɤrkhɤt
rkhoŋnɤrkhoŋ
rkhɯβrkhɯβ
rko
rkoŋɟɤl
rkoŋtoŋ
rkorsa
rku
rku
rkɯn
rkɯwɯ
rla
rlaŋnɤrlaŋ
rlaŋrlaŋ
rlaʁ
rlaʁrlaʁ
rloŋrloŋ
rloŋrta
rloʁnɤrloʁ
rloʁrloʁ
rlu
rlɯm
rma
rmbatɕɯβ
rmbɯ
rmɤβja
rmɤβrmɤβ
rmɤmbe
rmi
rmɯrmi
rnaʁ
rnaʁ
rnaʁ
rnde
rndi
rndu
rndzɤkɤŋe
rnɤβʑi
rnɤjɯ
rnɤlu
rnɤrɯ
rɲaŋ
rɲɟaʁlo
rɲɟi
rɲo
rɲɯɣrɲɯɣ
rɲɯl
rŋama
rŋamoŋ
rŋapa
rŋawa
rŋɤβnɤrŋɤβ
rŋɤβrŋɤβ
rŋɤfsoʁ
rŋɤɣndʑɯr
rŋɤmboʁ
rŋɤrŋɤt
rŋɤʁjoʁ
rŋgɤβ
rŋgɤm
rŋgɯ
rŋgɯ
rŋi
rŋo
rŋu
rŋɯl
rŋɯlkhoz
rŋɯznɤrŋɯz
rŋɯzrŋɯz
ro
roko
rom
romɲa
roŋba
roŋwa
roŋzga
rorʁe
roʁ
roʁrɯz
rpɤŋgɯ
rpɣo
rpɣorɤku
rpjɯ
rpu
rpɯ
rqaco
rqɤnrqɤn
rqhaŋrqhaŋ
rqhɤrqhɤt
rqhoʁ
rqoʁ
rʁe
rʁɤβrʁɤβ
rʁɤrʁɤt
rʁom
rʁoʁrʁoʁ
rʁu
rʁɯβnɤrʁɯβ
rʁɯβrʁɯβ
rʁɯm
rsoŋrsoŋ
rsɯβnɤrsɯβ
rsɯβrsɯβ
rtaβrɤn
rtakhaŋ
rtalu
rtamdɯt
rtamu
rtaphu
rtaʁ
rtɕhɯɣrtɕhɯɣ
rtɕhɯʁjɯ
rtɤβ
rtɤdaʁ
rtɤltɕaʁ
rtɤmkɯχsɤl
rtoʁ
rtoʁldɤn
rtoʁldɤn mɯntoʁ
rtsa
rtsaka
rtsaʁjɯɣ
rtsatɯɣ
rtsawa
rtsɤmkɯɣ
rtsɤmtɕhɯ
rtsɤxtɕɤr
rtshartsha
rtshɤrtshɤt
rtshom
rtshɯβrtshɯβ
rtshɯrtshi
rtsi
rtsiaʁ
rtsimu
rtsot
rtsɯβ
rtsɯβ
rtsɯɕaŋlaŋmtɕɤt
rtsɯɣ
rtsɯpɣaʁ
rtsɯtpa
rtsɯtʂɯɣ
rtsɯz
ru
ru
ru
ruŋgu


rɯβ
rɯβluβra
rɯβnɤrɯβ
rɯcɤβŋgɤβ
rɯcɯnmu
rɯɕaŋchi
rɯɕɤtsha
rɯɕmi
rɯɕmɯlaʁ
rɯɕmɯχtɤm
rɯɕoŋβzu
rɯdaʁ
rɯfsɤri
rɯftɕaka
rɯftɕɤfkɤt
rɯɣ
rɯɣne
rɯɣnɤn
rɯjɤɣɤt
rɯɟuli
rɯkɤtɯm
rɯkhɤcɤl
rɯkhɤrlɤn
rɯkhon
rɯkhramba
rɯkɯɕnom
rɯkɯmaʁ
rɯkɯŋu
rɯlajɯ
rɯlaʁjɤt
rɯlɯ
rɯm
rɯmani
rɯmba
rɯmboʁkhɯr
rɯmpɕɯmɤr
rɯmphrɯmɯ
rɯmu
rɯmɯntoʁ
rɯndzaŋspa
rɯndzɤqhɤjɯ
rɯndzɤtshi
rɯɲɟele
rɯŋgɤlwoʁ
rɯŋgoŋpu
rɯŋundʑu
rɯŋɯŋɤn
rɯphɯrɤm
rɯphɯrɤm
rɯphɯrlaʁ
rɯpjɤβlaʁ
rɯpjɤŋkhɤr
rɯqajɯ
rɯqartsɤβ
rɯqhaχɕu
rɯra
rɯrawa
rɯrcaŋpɕaʁ
rɯrdɤβzu
rɯrɤt
rɯrgɤm
rɯri
rɯri
rɯrɟa
rɯrɟaŋrɟɤz
rɯrɟɯfsoʁ
rɯrtsi
rɯrtsɯpɣaʁ
rɯrtsɯtʂɯɣ
rɯru
rɯʁdɯʁdɯɣ
rɯʁdɯxpa
rɯʁgiwa
rɯʁlɤwɯr
rɯscɯscit
rɯskɤrwa
rɯsɲaŋne
rɯspa
rɯstɯnmɯ
rɯsɯso
rɯtɕɤmɯ
rɯtɕhɤβ
rɯtɕhɤfɕɤt
rɯtɕhɯtɕhi
rɯtɕhɯχtɤr
rɯtɕi
rɯtɤmtɯ
rɯtshoŋpa
rɯtʂa
rɯtɯsqa
rɯtɯwɯ
rɯwɯrawi
rɯwɯwi
rɯxpa
rɯxtuxti
rɯχamba
rɯχɕɯχɕɤβ
rɯχparɤβ
rɯχtɕɯrɯ
rɯχtsɯχtso
rɯz
rɯzdɯzdɯɣ
rwa
rwɤt
rwoʁrwoʁ
rzɤβrzɤβ
rzoŋ
rzoŋlu
rzoŋwa
rzoʁ
rzɯɴɢaʁ
rzɯrzi
rʑaʁ
rʑaʁtɕhɤt
rʑi
rʑɯɣnɤlɯɣ
rʑɯɣrʑɯɣ
ra stative verb
devoir. 应该.

kɯ-ɣɯsɯphɯt ɕe-a ra
我要去砍柴

avoir besoin de. 需要.

nɤʑɯɣ tɕhi ra?
你需要什么?

aʑɯɣ kɯ-ra me
我什么也不需要
ra -
pluriel. 复数.
raka noun
façon dont poussent les cornes (animaux). 长势(角).

kɯki jla ki ɯ-raka wuma ʑo ɲɯ-βdi
这头犏牛的角长得很好
ralarala adverb
très rapide. 飞快.
rambɯm noun
Etym: rwa.ⁿbum. ramure de cerf. 雄鹿的角.
raŋ stative verb
directional: tɤ- Etym: riŋ. long (temps). 长(时间,路程).

ki ɲɯ-fse nɯ ɲɯ-raŋ
这样、那样

mɤ-kɯ-fse mɤ-kɯ-raŋ ʑo maŋe
有很多种现象,预料不到的现象都有
raŋ noun
Etym: raŋ. soi-même. 自己.

nɤʑo tu-tɯ-ti mɤ-ra ma aʑo raŋ tu-nɯti-a jɤɣ
不用你说,我自己说

kɯki laχtɕha ki aʑo raŋ ɣɯ pɯ-kɯ-nɯ-tɯ-tu ɕti
这个东西是我自己曾经有过的
raŋri adverb
Etym: raŋ.re. chacun. 每个.

kɤndza thɯ́-wɣ-kro tɕe, tɯrme raŋri ɣɯ ɲɯ́-wɣ-kho ra
分食物的时候,要分给每一个人

tɯrme raŋri ɣɯ nɯ-mɲaʁ tu ɕti
每个人有眼睛
raŋɯŋi ideophone.7
Etym: raŋ. qui pend (substance visqueuse). 形容(黏稠的物质,如鼻涕)吊着的样子.

nɤɕnaβ raŋɯŋi ʑo pɯ-nɯɬoʁ
你的鼻涕流出来了

ɲɯ-nɯtɕhomba tɕe, ɯ-ɕnɤmtsrɯɣ raŋɯŋi ɲɯ-ɤsɯ-stu
他感冒了就吊着鼻涕

tɤjko pjɤ-tɕur tɕe, raŋɯŋi ɲɯ-pa
酸菜很酸,吊着有黏性的液体
raʁ intransitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- être bloqué. 卡住.

tɤtshoʁ ko-raʁ
钉子卡住了(取不出来)

tʂhazwa a-rqo thɯ-raʁ
茶叶卡在我的喉咙里了

kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ cho-raʁ
在洞里卡住了

directional: nɯ- s’accrocher. 钩住.

a-ŋga nɯ-raʁ
我的衣服被钩住了
raʁ noun
Etym: rag. laiton. 黄铜.
raʁdoŋ noun
Etym: rag.duŋ. trompette. 长号角.
raʁjɯ intransitive verb
directional: nɯ- faire semblant d'être incapable (pour ne pas avoir à travailler). 装作自己不会做.

ma-nɯ-tɯ-raʁjɯ kɯ nɯ-rɤma
你不要装作自己不会,要劳动!
Syn: nɯɕɯʁjɯ
raʁle intransitive verb
directional: tɤ- être poli. 客气.

tɤ-raʁle-a tɕe kɯ-dɤn mɯ-tɤ-ndza-t-a
我为了表现客气,没有吃很多

ma-tɤ-tɯ-raʁle je
不用客气
See: ɯ-ʁle
raʁmaʁ particle
d'accord ?. 好吗?.

nɤ-ŋga tɤ-ŋge raʁmaʁ ma ɲɯ-ɣɤndʐo
你多穿点衣服好吗,天气很冷。
raʁraʁ ideophone.2
noir comme du charbon. 形容极黑.

qaʑo kɯ ɯ-pɯ kɯ-ɲaʁ raʁraʁ ʑo ɲɤ-lɤt
绵羊下了黑黢黢的小羊羔
raʁrɯz transitive verb
directional: thɯ- balayer. 扫.

ɯ-thoʁ ko-ɴqhi tɕe thɯ-raʁrɯz
地变脏了,你扫一下吧
rasqaβ noun
aiguille à coudre. 缝衣针. See: taqaβ
rasti noun
navet (Brassica sp.). 芜菁【圆根】.

rasti nɯ zgoku tsa tu-ɬoʁ cha. ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-pɣi tsa ŋu. ɯ-qa nɯ kɯ-ɤrtɯm tɕe, kɯ-wxti ʑo ɲɯ-βze cha. stu kɯ-wxti nɯ sqamŋu spaprɤɣ ɯ-tɯrpa jamar ɲɯ-βze cha. ɯ-taʁ tɕe ɯ-sku nɯ kɯ-dɯ-dɤn tu-ɬoʁ cha, ɯ-pɕi nɯ pjɯ́-wɣ-nɯ-phɯt tɕe, ɯ-ŋgɯ mɤʑɯ ɲɯ-βze ɕti, tɕe nɯ pjɯ-kɯ-phɯt nɤ, ɲɯ-kɤ-nɤrqaʁ rmi. nɯ ɯ-ku nɯ rasti rmi, ɯ-qa nɯ rɤjndoʁ rmi. rasti nɯ kú-wɣ-sqa tɕe, kɤ-smi tɕe, pjɯ́-wɣ-sɯɣ-tɕur tɕe, tɤ-jko rmi, tɕe tɯ-mgo zmɤrɤβ wuma ʑo pe. tɯrme kɤ-ndza kɯmɯxte ʑo rga-nɯ. ɯ-jndoʁ nɯ paʁndza wuma ʑɤ pe. kú-wɣ-sqa tɕe, kɤ-smi tɕe, tɯrme kɯnɤ tú-wɣ-ndza ŋgrɤl. ɯ-jndoʁ kɤ-kɤ-sqa nɯ rɤsqa rmi.
圆根生长在比较高的山地里,有点灰色,它的根是圆形的,长得很大。最大可以长到15、16斤。上面长很多苗,外层的苗拔下后,里面的苗会继续长。这种拔苗的方法叫|fv kɤ-nɤrqaʁ 。苗叫|fv rasti ,根叫|fv rɤjndoʁ 。圆根苗煮熟了以后弄酸了,叫酸菜,是很好的菜。大多数人喜欢吃。圆根是喂猪的好饲料。煮熟后,人也可以吃。煮熟的圆根叫|fv rɤsqakɤ-nɤrqaʁ 。苗叫 rasti ,根叫 rɤjndoʁ 。圆根苗煮熟了以后弄酸了,叫酸菜,是很好的菜。大多数人喜欢吃。圆根是喂猪的好饲料。煮熟后,人也可以吃。煮熟的圆根叫 rɤsqa
Syn: tɤjkɤspa
raχpi intransitive verb
directional: tɤ- raconter. 陈述. See: χpi
raχtɕɤz transitive verb
directional: tɤ- bien traiter, accueillir chaleureusement. 款待.

jɯfɕɯr kɯ-mɯm to-sɤftɕaka tɤ́-wɣ-raχtɕaz-a
他昨天做了好吃的,款待了我

ndʐuwa ta-raχtɕɤz
他款待了客人
raχtɕi - See: χtɕi
raχtɕi intransitive verb
directional: pɯ- se laver le visage, se laver. 洗脸;洗澡.

ɯ-pɯ-tɯ-raχtɕi
你洗了脸没有?

pɯ-raχtɕi-a
我洗了脸

directional: nɯ- laver des choses. 洗东西.

jisŋi nɯ-raχtɕi-a
今天洗了衣服
raχtɕoŋ noun
Etym: rwa.tɕʰuŋ?. bovidé de couleur noire. 黑色的牛.
raχtɕɯmχtɕɤz transitive verb
bien traiter. 优待.

nɤʑo ɲɯ-tɯ-raχtɕɯmχtɕɤz
你优待他

ɲɯ-tɯ́-wɣ-raχtɕɯmχtɕɤz
他优待你
raχtɕɯʁɟo Variant: rɤχtɕɯʁɟo intransitive verb
directional: pɯ- laver. 洗澡.

paʁ ra cɯβloʁ ɯ-ŋgɯ pɯ-rɤχtɕɯʁɟo-nɯ
猪在池塘里洗澡了
See: χtɕi
raχtsur - See: χtsur
raχtsur transitive verb
directional: tɤ- considérer comme important. 觉得重要.

aʑo kɤ-nɤma ra tu-stu-a pɯ-ŋu tɕe, ŋgumdʑɯɣ ra kɯ tú-wɣ-raχtsur-a-nɯ pɯ-ŋu
因为我工作得很努力,领导们很器重我

kɤ-nɤma nɯ ra ri, kɤ-rɯndzɤtshi kɯnɤ kɤ-raχtsur ra
工作是需要的,但是吃饭也重要
raχtɯ - See: χtɯ
raχtɯ intransitive verb
directional: tɤ- acheter des choses. 买东西.

dianhua jɤ-tɯ-lɤt ri, aʑo pɯ-raχtɯ-a
你打电话的时候我正在买东西

nɤʑo jɤ-tɯ-ɤzɣɯt ri, aʑo tɤ-raχtɯ-a
你到来的时候,我已经买好东西了
raχtɯtsɣe intransitive verb
directional: thɯ- faire du commerce. 做生意. See: χtɯ See: ntsɣe
raz noun
Etym: ras. tissu. 布.
razmbe noun
vieux tissu. 旧的布料.
razɴɢu noun
espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

razɴɢu nɯ si kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu, rdɤstaʁ cho praʁ ɯ-taʁ jɯ-ʑɣɤɲɟoʁ tɕe, tu-ɬoʁ ŋu. ɯ-jwaʁ cho ɯ-ru nɯ ra ɯ-mat nɯ ra tɤ-ru cho aɣɯmdoʁ, ɯ-mat cho ɯ-jwaʁ ra fsapaʁ ra kɯ tu-ndza-nɯ ŋgrɤl
|fv razɴɢu 是一种非常矮小的树,爬在石头和岩石上。叶子、干和果实颜色和火棘一样,牲畜都吃它的果实和叶子。 razɴɢu 是一种非常矮小的树,爬在石头和岩石上。叶子、干和果实颜色和火棘一样,牲畜都吃它的果实和叶子。
razri noun
fil en coton. 棉线. See: tɤ-ri See: raz
rbɤrbɤt ideophone.2
ordonné. 形容排列整齐的样子.

tɯrme ra rbɤrbɤt ʑo ɲɯ-ndzur-nɯ
人站得很整齐

khɯtsa ɲɯ-ɤʑɯrja rbɤrbɤt ʑo
碗摆得很整齐
rboʁrboʁ ideophone.2
en grappe. 形容果子等集中、不分散的样子.

putao ɣɯ ɯ-mat nɯ rboʁrboʁ kɯ-pa ʑo ko-tshoʁ
葡萄结得又多又密
rbɯɣrbɯɣ ideophone.2
l'un a la suite de l'autre, très nombreux (graines dans une cosse). 形容果子很多,一个接着一个.

staχpɯcɤβ rbɯɣrbɯɣ ʑo chɤ-bzu
豌豆长了很多果子
rca -
expression d'une surprise, (oui, bien sûr). 表示惊叹语气.

wo, ɲɯ-ŋu rca!
对,是的!
rcánɯ adverb
exprime la surprise; utilisé avec l'irréel, exprime qu'il n'y a pas d'espoir pour que l'action se réalise. 表示惊叹语气的助词(和非实然式合用时表示“没有希望实现”).

nɯ rcánɯ ɲɯ-pe ko
这倒是很好

ɯʑo rcánɯ tɯ-tʂɯβ ri chɯ-βze, ɕoŋβzu ri ɲɯ-βze, smɤnba ri tu-βze, mɤ-spe ʑo me
他又搞裁缝又做木工还要行医,什么都会

nɤʑo rcánɯ ci lɤ-tɯ-nɤrʑaʁ
你倒是呆了很久
rcaŋ ideophone.1
tomber sur le dos. 仰着跌倒的样子.

rcaŋ ʑo kɤ-rŋgɯ
他仰着躺下了

rcaŋ ʑo pɯ-ndʐaβa
我仰着跌倒了
rcaŋpɕaʁ noun
Etym: skʲaŋ.pʰʲag. prosternations le long d'une route jusqu'à un lieu saint. 朝圣;磕长头.

ɬasa rcaŋpɕaʁ to-tsɯm
他去拉萨朝圣
See: rɯrcaŋpɕaʁ
rcaχtoŋ interjection
Etym: skʲag.gtoŋ. mange de la merde !. 一句脏话.
rcɤlpa noun
Etym: rkʲal.pa. estomac de bovidé. 牛胃.
rcɤmbeŋga noun
personne qui porte une veste usée. 穿破旧皮袄的人.
rcharcha Variant: rcarca ideophone.2
souriant. 笑嘻嘻.

tɤ-pɤtso rcharcha ɲɯ-nɤre
小孩子是笑嘻嘻的
rchɤrchɤt ideophone.2
cliquetis. 敲玻璃、铁皮的叮当声.
rchɯɣnɤlɯɣ - See: rchɯɣrchɯɣ
rchɯɣrchɯɣ ideophone.2
ridé. 形容皱纹很多的样子.

ɯ-rŋa tɤrʑɯɣ rchɯɣrchɯɣ ʑo to-βzu
他脸上长了很多皱纹

beaucoup de ... ensemble. 形容很多(人;动物)在一起.

rchɯɣrchɯɣ ʑo ku-tɯ-rɤʑi-nɯ ma mɯ́j-tɯ-rɤma-nɯ
你们在这里这么多人,什么都不做
rcirci Variant: rchirchi ideophone.2
être souriant. 形容笑得很高兴的模样.

rchirchi ɲɯ-nɤre
他笑得很高兴

ɯʑo ɲɯ-rga tɕe rcirci ʑo ɲɯ-ʑɣɤstu
因为他很高兴,笑得牙齿都露出来了
See: rcharcha See: mɯɣmɯɣ
rcɯɣrcɯɣ ideophone.2
rire sans s'arrêter. 形容笑个不停的样子.

mɤ-tɯ-ɣɤrcɯɣrcɯɣ
你不要笑个不停(女孩子一起说说笑笑时这么说)
rɕɯβrɕɯβ ideophone.2
rugueux. 形容粗糙(像砂纸一样),快要脱皮的样子.

tɯrgi ɯ-rqhu rɕɯβrɕɯβ ʑo ɲɯ-pa
杉树的树皮很粗糙,快要脱皮的样子
See: sɤrɕɯβrɕɯβ
rda noun
Etym: brda. signe. 信号;兆头.

rda to-lɤt (to-ʑmbri)
他敲钟了

ʁmaʁmi ra kɤ-rɤru tɤ-mda tɕe ɯ-rda tu-lɤt-nɯ ŋgrɤl
军人起床的时间到了就吹起床号
rdardɯl noun
poussière. 灰尘. See: rdɯl
rdɤβ intransitive verb
directional: thɯ- Etym: rdab.tɕʰal. échouer en affaire. 做亏本生意.

thɯ-rdaβ-a, thɯ-rdɤβ
我亏本,他亏本

jɤxtshi tɯtsɣe thɯ-rdaβ-a
我这一次做了亏本生意
rdɤβzu noun
Etym: rdo.bzu. maçon. 石匠.

rdɤβzu ŋu-a
我是石匠
See: rɯrdɤβzu
rdɤl intransitive verb
directional: kɤ- aller trop loin. 走过头.

nɯtɕu ku-rɤʑi pɯ-ra ri, kɤ-rdɤl
他本应该在这里停,但是他走过头了

ɯʑo ɕɯŋgɯ ko-rdal-a
我不小心走过他了

aʑo kɤ-nɯʑɯβ ko-rdal-a
我睡过头了

tɯtshot ko-rdɤl
时间已经超了
rdɤmbɯm noun
Etym: rdo.ⁿbum. tas de pierre, symbole bouddhique. 马尼堆;敖包.

rdɤmbɯm nɯ rdɤstaʁ ʁɟa ʑo kɤ-kɤ-rmbɯ ŋu tɕeri kú-wɣ-sɯ-ɤrtɯm tɕe ɯ-pɕi nɯ znde tú-wɣ-βzu ra. nɯ nɯ tɯ-ɟom ro ro jamar kɯ-mbro tɕe nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu nɯ sɤz kɯ-xtɕi tsa znde kú-wɣ-sɯ-ɤrtɯm ra tɕe nɯ ɯ-taʁ tɕe rdɤstaʁ kú-wɣ-rmbɯ tɕe rdɤstaʁ kɯ-wɣrum ɯ-qapi a-pɯ-dɤn tɕe pe. tɕe nɯ tɯrme tsuku kɯ rdɤmbɯm tu-ti-nɯ tsuku kɯ tshoko tu-ti-nɯ ŋu.
敖包全部是用石头堆成的,但是要把它弄成圆形,在外面砌墙,要砌得一庹多高,在(石堆)上面再砌小一点的圆墙。在上面堆上石头,白石头多一点就好。有的人把敖包叫作|fv rdɤmbɯm ,有的叫|fv tshokordɤmbɯm ,有的叫 tshoko
rdɤrkɤz noun
Etym: rdo.brkos. gravure sur pierre. 石刻.
rdɤstaʁ noun
Etym: rdo. pierre. 石头. See: nɯrdɤstaʁ
rdom intransitive verb
directional: nɯ- vagabonder. 流浪(带贬义).

ɲɯ-rdom
他在流浪

kɯ-nɤphɯphɯ aʁɤndɯndɤt ɲɯ-rdom
乞丐到处流浪
rdoŋ transitive verb
directional: pɯ- Etym: rduŋ. battre. 打; 夯土墙.

nɤ-stu tɤ-fse ma ta-rdoŋ
你表现好一点,不然就打你

caŋ pɯ-rdoŋ-a
我捶了墙

caŋ pa-rdoŋ
他捶了墙
Syn: ʁndɯ
rdɯl noun
Etym: rdul. poussière. 尘土.
rdzanɤrdza ideophone.3
qui se battent (animaux). 形容互相打架的样子.

paχtsa ni ɲɯ-ɤlɯlɤt-ndʑi rdzanɤrdza ɲɯ-ʑɣɤstu-ndʑi
两个猪仔在打架

ki khɯna ki rdzanɤrdza kɯ-ŋɤn (kɯ-ftsɤn) ci ɲɯ-ŋu
这条狗很凶
rdzardza ideophone.2
qui n'accepte pas les critiques. 形容爱顶嘴的样子.

a-phe kɯ-nɯkhɤja ci rdzardza ɲɯ-tɯ-ŋu
你跟我顶嘴

nɤki tɤ-pɤtso nɯ taʁndo mɤ-tso tɕe rdzardza ʑo tu-ʑɣɤstu ɕti
那个孩子不听话,总是爱顶嘴

plein de vie (petite plante). 形容神气勃勃的样子(小植物).
rdzari noun
Etym: rdza.ri. sommet de la montagne. 最高山上.
rdzɯrdzi ideophone.2
pleine d'épines (plante). 有刺(植物).

zɲɟa rdzɯrdzi ɲɯ-pa
黄刺泡儿有刺

rtɕhɯʁju rdzɯrdzi ɲɯ-pa
毛虫有毛
See: rzɯrzi
rɤβraʁ transitive verb
directional: nɯ-

a-mgɯr nɯ-rɤβraʁ
你抠我的背部吧

nɯ-nɯ-rɤβraʁ-a
我抠了一下痒

ma-nɯ-tɯ-rɤβraʁ
你不要抓痒!

paʁ na-rɤβraʁ
他给猪抓痒了

paʁ ɲɯ́-wɣ-rɤβraʁ tɕe rga
猪很喜欢抓痒

directional: pɯ- ratisser. 耙.

sɤtɕha ra pa-rɤβraʁ
他耙了地
rɤβʁa Variant: rɤβʁɯʁa intransitive verb
directional: tɤ- rugir. (猫、豹子)吼叫.

lɯlu ɲɯ-rɤβʁa
猫在吼叫

kɯrtsɤɣ ɲɯ-rɤβʁa
豹子在吼叫

mbala ɲɯ-rɤβʁa
公牛在吼叫
rɤβzjoz intransitive verb
directional: pɯ- étudier. 学习.

pɯ-rɤβzjoz-a
我读书了
See: βzjoz
rɤcɤβ intransitive verb
directional: thɯ- pousser des cosses. 结荚果. See: ɯ-cɤβ
rɤɕar intransitive verb
chercher quelque chose. 找东西.
rɤɕar - See: ɕar
rɤɕi Variant: rɤɕit transitive verb
directional: _ tirer. 拉.

tɯmbri kɤ-rɤɕi
你拉一下绳子吧

a-jaʁ kɤ-rɤɕi
你拉我的手吧

nɯ-rɤɕi-t-a
我拉了

tɯrɟaʁ kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi ʑo ko-rɤɕi-nɯ (ko-mtshi-nɯ)
他们跳舞的队伍拉得很长
rɤɕkho intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- sécher des choses. 晒东西.
rɤɕkho - See: ɕkho
rɤɕom intransitive verb
directional: kɤ- apparaître (peau du lait). 结奶皮.

tɤ-lu ko-rɤɕom
牛奶结了奶皮
See: ɕom2
rɤɕon intransitive verb
directional: tɤ- porter témoigner. 作证.

tu-nɯzdɯɣ mɤ-ra ma aʑo tu-rɤɕon-a jɤɣ
你不用担心(他冤枉你),我可以给你作证
rɤɕphɤt intransitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- réparer les habits. 补衣服. See: tɤ-ɕphɤt
rɤɕphɤt - See: ɕphɤt
rɤɕtʂat intransitive verb
directional: nɯ- économiser. 节约用东西.

ɯʑo wuma ɲɯ-rɤɕtʂat
他很节约
rɤɕtʂat - See: ɕtʂat
rɤɕtʂo intransitive verb
mesurer des choses. 量东西.

ʑara ɣɯ ku-rɤɕtʂo-a
我给他们量东西
rɤɕtʂo - See: ɕtʂo
rɤɕtʂɯ -
directional: kɤ- confier, déposer. 寄存.

laχtɕha kɤ-rɤɕtʂɯ-a
我把东西寄存起来了
rɤɕtʂɯ - See: ɕtʂɯ
rɤfcɤr intransitive verb
directional: tɤ- faire de la poterie. 做泥工.

aʑo tu-rɤfcar-a ɲɯ-sɯsam-a ma jinde kɯ-rɤfcaʁ maŋe
我想做泥工因为现在没有泥匠
See: tɯfcɤr
rɤfɕɤt intransitive verb
directional: nɯ- raconter, rapporter une information. 告诉;转告.
rɤfɕɤt - See: fɕɤt1
rɤfɕɯfɕɤt transitive verb
directional: thɯ- déchirer dans tous les sens. 乱撕.

ɯ-ŋga chɤ-rɤfɕɯfɕɤt
他乱撕了他的衣服

ɯ- benzi chɤ-rɤfɕɯfɕɤt
他乱撕了他的本子

tha-rɤfɕɯfɕɤt
他乱撕了
rɤfse intransitive verb
directional: thɯ- aiguiser les couteaux. 磨刀.
rɤfse - See: fse2
rɤfsjit intransitive verb
directional: thɯ- siffler. 吹口哨.

ɯʑo ci thɯ-rɤfsjit
他吹了口哨
See: tɤfsjit
rɤfsoʁ intransitive verb

ɯʑo kɤ-rɤfsoʁ ɲɯ-rkaŋ
他很会挣钱
rɤfsoʁ - See: fsoʁ1
rɤftɕɤz intransitive verb
directional: nɯ- castrer les animaux. 阉割. Syn: ɣɤβdi
rɤftɕɤz - See: ftɕɤz
rɤɣdɤt transitive verb
directional: pɯ- découper en sections. 砍;锯成一段一段.

si pa-rɤɣdɤt
他把木头锯成了几段

ɕoŋtɕa pa-rɤɣdɤt
他把木料锯成了几段

ɕom pɯ-rɤɣdat-a
我把铁锯了几段

tɯmbri pɯ-rɤɣdat-a
我把绳子剪了几段
See: rɤrzɯɣ
rɤɣdɯt transitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- écorcher. 剥皮(保持完整的皮子).

thɯ-rɤɣdɯt-a, tha-rɤɣdɯt
我剥了皮、他剥了皮

qala tha-rɤɣdɯt
他剥了兔子的皮

tshɤt qaʑo tha-rɤɣdɯt
他剥了羊的皮

xɕiri kɯ kumpɣa ɲɤ-rɤɣdɯt
黄鼠狼喝光了鸡的血(还没有吃到肉)

tɯrme kɯ tu-kɤ-ntɕha nɯnɯ, ɯ-rqhu mɯ-tu-kɤ-phaʁ nɯ, ɯ-ndʐi mɯ-tu-kɤ-phaʁ nɯ tɕe, chɤ-rɤɣdɯt tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu. xɕiri kɯ kumpɣa ta-ndza tɕe, ɯ-se ku-tshi ma, ɯ-ɕa mɯ-tu-ndze ɲɯ-βde nɯnɯ, li ɲɤ-rɤɣdɯt tu-kɯ-ti khɯ.
宰动物的时候,不破皮子地剥皮叫做|fv chɤrɤɣdɯt 。黄鼠狼喝鸡的血,不吃它的肉也叫做|fv ɲɤrɤɣdɯt chɤrɤɣdɯt 。黄鼠狼喝鸡的血,不吃它的肉也叫做 ɲɤrɤɣdɯt
rɤɣlɤn transitive verb
directional: tɤ- Etym: len. prendre pour prétexte. 拿为借口.

nɯ aʑo tu-kɯ-rɤɣlan-a ɲɯ-ŋu
你在怪我

nɤʑo tu-tɯ́-wɣ- ɲɯ-ŋu
他在怪你

nɤʑo ɲɤ-tɯ-nɯβde-t, aj tu-kɯ-rɤɣlan-a ɲɯ-ŋu
你弄丢了还怪我
rɤɣndi transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- directional: _ bourrer. 硬塞.

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ tha-rɤɣndi
他硬塞进口袋里

kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ pa-rɤɣndi
他硬塞进洞里

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ tɯ-ŋga thɯ-rɤɣndi-t-a
我把衣服硬塞进口袋里
rɤɣo noun
chanson. 歌.

rɤɣo thɯ-βzu-t-a
我唱了歌

rɤɣo pɯ-lat-a
我演奏了音乐

rɤɣo ci thɯ-tɯt-a
我唱了一首歌

a-rɤɣo ci thɯ-βze
给我唱一首歌吧!
See: nɯrɤɣo
rɤɣrɯ intransitive verb
directional: pɯ- traiter une douleur en appliquant un objet chaud. 用热的东西治关节炎.

χtɕoŋ kɯ-tu nɯnɯ, kɯɕpaz ɯ-tʂɤm tɯ-χpɯm ɲɯ́-wɣ-mar tɕe, chɯ́-wɣ-ɣɤmpja tɕe kɤ-rɤɣrɯ kɤ-ti ɲɯ-ŋu
关节炎患者在膝盖上涂旱獭油发热,这是治疗关节炎的方法
rɤji intransitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- planter, semer. 播种.

aʑo pɯ-rɤji-a
我播种了
See: ji
rɤjla noun
Etym: ras + lwa.ba. habit d'homme en lin. 布制成的男装.
rɤjndoʁ noun
racine de navet. 芜菁的根.
rɤjoʁβzɯr transitive verb
directional: tɤ- débarrasser, ranger une pièce. 收拾;弄整齐.

laχtɕha tɤ-rɤjoʁβzɯr
你收拾一下东西

nɯ fse a-mɤ-pɯ-ɤnɯta, tɤ-rɤjoʁβzɯr
东西不能这样放着,你收拾一下
See: joʁ See: βzɯr See: joʁβzɯr
rɤjroʁ intransitive verb
directional: _
laissant de longues traces. 留下长条的痕迹.
ayant des rayures. 有纹路.
directional: pɯ- (avoir de la morve) qui pend au nez. 挂着(鼻涕).

ɯ-ɕnaβ ra pjɯ-rɤjroʁ ʑo
他挂着鼻涕
rɤjtshi transitive verb
donner à boire à quelqu'un. 给别人喝.

aʑo tɤtɕɯ ra nɯ-ɕki cha ɲɯ-rɤjtshi-a ŋgrɤl
我给男生们喝酒
rɤjtshi - See: jtshi
rɤjɯɣ transitive verb
directional: lɤ- faire de la ficelle en roulant dans les mains. 搓线(用手).

tɯ-ŋgru lu-kɤ-rɤjɯɣ
搓成线的牛筋
Syn: pɣo Syn: rɯm
rɤjwaʁ stative verb
directional: nɯ- directional: tɤ- pousser des feuilles. 长出叶子.

χɕitka jɤ-ɣe tɕe, sɯku ɲɯ-rɤjwaʁ ɲɯ-ŋu
到了春天,树长出叶子
See: tɤ-jwaʁ See: ɣɤjwaʁ
rɤɟar - See: ɟar
rɤɟar intransitive verb

ku-rɤɟar-a
我在切圆根
rɤɟom transitive verb
directional: _ mesurer. 一排一排地量.

tɯmbri nɯ-rɤɟom-a
我把绳子一排一排地量了一下

si nɯ-rɤɟom-a
我把木头一排一排地量了一下
See: tɯ-ɟom
rɤkha intransitive verb
directional: tɤ- construire une maison. 修房子.

aʑo tu-nɯ-rɤkha-a ŋu
我修(自己的)房子
See: kha
rɤkhɯkhrɤt Variant: rɤkhrɯkhrɤt transitive verb
directional: thɯ- érafler. 划来划去. See: tɯ-tɤkhrɤz
rɤkhɯkhrɤt - See: khrɤt1
rɤkrɤz intransitive verb
directional: tɤ- Etym: gros. discuter. 商量.

tɤ-rɤkrɤz-tɕi
我们俩商量过了

khro tɤ-rɤkrɤz-nɯ
他们商量了很久
See: tɯkrɤz See: nɯkrɤz
rɤkro intransitive verb
partager des choses. 分东西.
rɤkro - See: kro
rɤkrɯ transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- couper. 切.

si thɯ-rɤkrɯ-t-a
我切了木头

yangyu pɯ-rɤkrɯ-t-a
我切了洋芋

tɤ-mthɯm pɯ-rɤkrɯ-t-a
我切了肉
See: kɯkrɯ
rɤkɯkrɯ transitive verb
directional: pɯ- découper en morceaux. 切成几块. See: kɯkrɯ See: rɤkrɯ
rɤlaj transitive verb
directional: pɯ- pétrir la pâte. 揉面;挼.

tɤjlu pɯ-rɤlaj-a
我揉了面

tɤrcoʁ pɯ-rɤlaj-a
我揉了泥土

tɤjlu pjɯ́-wɣ-rɤlaj tɕe mɯm
面要揉才好吃
rɤli transitive verb
directional: tɤ- dédommager. 赔偿.

a-laχtɕha ɲɤ-tɯ-βde-t, tɤ-rɤli
你把我的东西弄丢了,你要赔!

ɯ-laχtɕha ɲɤ-nɯβde-t-a, tɤ-rɤli-t-a
我把他的东西弄丢了,我给他赔了
Syn: nɯmbe
rɤlkɯɣ transitive verb
directional: tɤ- enrouler en cercle. 卷成一圈.

tɯmbri tɤ-rɤlkɯɣ-a
我把绳子卷成一圈一圈
See: tɯ-tɤlkɯɣ Syn: zɣɯrkɯrkɯ Syn: rɤstɯm
rɤloʁ intransitive verb
directional: kɤ- faire un nid. 打窝.

qajdo ɲɯ-rɤloʁ
乌鸦在做巢

paʁ ɲɯ-rɤloʁ
猪在做窝
See: tɤ-loʁ1
rɤluj stative verb
directional: tɤ- pleurer sans cesse (enfant). 小孩子不停的哭喊;撒娇.
rɤma intransitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- travailler. 劳动.

jisŋi ɕ-pɯ-rɤma-a
我今天去劳动了
See: ta-ma See: nɤma
rɤmat intransitive verb
directional: thɯ- faire des fruits. 结果子.

jiɕqha nɯ cho-rɤmat
那个结了果
See: ɯ-mat
rɤmbi intransitive verb
directional: nɯ- donner à quelqu'un. 给别人.

yangyu nɯ-rɤmbi-a
我给了洋芋

stoʁ nɯ-rɤmbi-a
我给了胡豆

nɯ-rɤmbi-j ma khɯnɤmu ɲɯ-ɕti tɕe a-mɤ-thɯ-rɤpɯ ma mɯ́j-saχɕɯn
我们把它拿去送人了。因为是母狗,生崽的话很不卫生。
See:
rɤmboʁɲɟi transitive verb
directional: nɯ- écraser en petits morceaux. 弄碎(搓成碎片). See: rɤɲɟiɲɟi See: rɤɲɟoʁɲɟi
rɤmbɯmbri transitive verb
directional: tɤ- perdre au fil du chemin. 一边走路一边撒下.

tɤ-fkɯm pjɤ-spoʁ tɕe, ɯ-ŋgɯ kɯ-tu nɯra to-tɯ-rɤmbɯmbri-t
袋子有洞,所以把里面的东西撒得一路都是
See: arɤmbɯmbri
rɤmdzɯt intransitive verb
directional: tɤ-
décider. 决定,……说了算.

nɤʑo tɤ-rɤmdzɯt
你说了算

znde pjɯ́-wɣ-phɯt tɕe ma-pɯ́-wɣ-phɯt, nɤʑo tɯ-rɤmdzɯt
你决定要不要拆石墙

dépendre de. 取决于.

nɯ kɤ-nɤma pe mɤ-pe rɤmdzɯt
看工作做得好不好
Syn: zrɤtɕha See: mdzɯt
rɤmgrɯn - See: mgrɯn
rɤmnɯ intransitive verb
directional: nɯ- germer (arbre). 发芽(树).
rɤmɲo intransitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备.
rɤmɲo - See: mɲo1
rɤmpɕɤr intransitive verb
directional: tɤ- se maquiller. 打扮(装饰).

jisŋi to-tɯ-rɤmpɕɤr
你今天打扮了

tɤ-rɤmpɕar-a
我打扮了
See: mpɕɤr
rɤmphrɯm transitive verb
directional: _ aligner en rangées. 排整齐.

kɯmɕku kɤ-ji tɕe, lothi chɯ́-wɣ-rɤmphrɯm tɕe, tɯ-rdoʁ ɯ-thɤcu nɯ tɕu ntsɯ tɯ-rdoʁ kɯ-fse chɯ́-wɣ-ji tɕe tɕe chɯ́-wɣ-rɤmphrɯm ɲɯ-ŋu
种大蒜的时候,要一个接着一个地排下来
Syn: sɤʑɯrja See: tɯ-tɤmphrɯm
rɤmphɯr intransitive verb
directional: tɤ- préparer des pains ou des raviolis. 包包子;包饺子.

kɤ-rɤmphɯr-a
我包了包子
rɤmphɯr - See: mphɯr
rɤmprɤt transitive verb
directional: nɯ- interrompre. 中断.

ɯʑo kɯ ɯ-ma ɲɤ-rɤmprɤt
他中断了工作

tɯ-mɯ ka-lɤt tɕe kha kɤ-βzu nɯ-rɤmprɤt-i pɯ-ra
因为下雨,我们中断了修房子的工程
See: prɤt
rɤmrɯmrɤmrɯm ideophone.2
(dire) les uns après les autres. 接二连三(说).

rɤmrɯmrɤmrɯm ʑo to-nɯ-ti-nɯ
他们接二连三地说出了自己的想法
rɤmɯthu intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- demander partout. 到处问.

aʑo tɤ-rɤmɯthu-a
我到处问了
Syn: nɤthɯthu See: thu1
rɤndaŋ intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- réfléchir. 思考,考虑.

ta-ma kɤ-nɤma tɕe, koŋla pjɯ-kɯ-rɤndaŋ ra
工作的时候需要思考
See: ɯ-ndaŋ,lɤt
rɤndɯn intransitive verb
directional: pɯ- lire à haute voix. 诵经;背书.

χpɯn ra ɲɯ-rɤndɯn-nɯ
和尚们在诵经
rɤndɯn - See: ndɯn
rɤndzraʁ transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- pétrir. 用手捏.

rɟɤɣi tɤ-rɤndzraʁ-a
我把糌粑捏成一坨了

tɤrcoʁ nɯ-rɤndzraʁ-a
我把泥土捏成一坨了

tɯ-pu nɯ-rɤndzraʁ
我把血肠的馅儿捏下去了

tɯrme ɲɤ-rɤndzraʁ
他把人捏成一坨了(打得很惨了)
rɤndzri transitive verb
directional: kɤ- tordre la paille pour la faire sécher. 拧(干草).

tɯɣro kɤ-rɤndzri-t-a
我把干草拧成一绞了
See: ndzri See: tɯ-tɤndzri
rɤnŋa intransitive verb
directional: pɯ- devoir de l'argent. 欠账.

ɯʑɤɣ, ɯ-phe pɯ-rɤnŋa-a
我以前欠他的钱

aʑo nɤ-ɕki rɤnŋa-a
我欠你的钱
See: ŋa See: tɯ-nŋa
rɤntɕha intransitive verb
directional: pɯ- tuer des animaux. 屠宰.
rɤntɕha - See: ntɕha
rɤntɕhom intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿtɕʰams. effectuer une danse rituelle. 跳神.

rgɯnba ɲɯ-rɤntɕhom-nɯ
庙里在跳神
rɤntshom intransitive verb
directional: kɤ- Etym: bsɲen.mtsʰams. faire une retraite. 闭关修行.

βlama ɲɯ-rɤntshom
喇嘛在修行

βlama ko-rɤntshom
喇嘛修行了
rɤɲɟiɲɟi transitive verb
directional: nɯ- écraser en petits morceaux. 弄碎(搓成碎片). See: rɤmboʁɲɟi See: rɤɲɟoʁɲɟi
rɤɲɟoʁɲɟi transitive verb
directional: pɯ- écraser en petits morceaux. 弄碎(搓成碎片).

yangyu pɯ-rɤɲɟoʁɲɟi-t-a
我把土豆弄碎了
See: rɤɲɟiɲɟi See: rɤmboʁɲɟi
rɤŋgat intransitive verb
directional: tɤ- se préparer à, être sur le point de. 准备.

kɯ-ɕe tɤ-rɤŋgat-a
我准备出发

tɯ-mɯ kɯ-lɤt ɲɯ-rɤŋgat
快要下雨了

kɯ-mbɯt ɲɯ-rɤŋgat
快要垮了
Syn: ʑɣɤmɲo
rɤŋgɯm intransitive verb
directional: thɯ- pondre. 下蛋.

pɣa chɤ-rɤŋgɯm
鸟下了蛋

kumpɣa ɲɯ-rɤŋgɯm
鸟在下蛋
See: tɤ-ŋgɯm
rɤŋom noun
énervement. 气愤.

rɤŋom kɯ pɯwɯ pjɤ-sat
气得把驴子弄死了
See: nɯrɤŋom
rɤɴqra transitive verb
directional: nɯ- (faire de façon) incomplète. (做得)不完整.

jiɕqha pɯ-mdoʁmdi ri, pɯ-rɤɴqra-t-a
刚才是完整的,我弄了个缺口(例如馍馍咬了一口)

a-qajɣi pɯ-rɤɴqra-t-a
我没有把馍馍吃完

kɯrtsɤɣ kɯ paʁ to-ndza tɕe, chɤ-rɤɴqra
豹子吃了猪,吃得不完整

jɯfɕɯr χpi kɤ-fɕɤt mɯ-pɯ-sthɯt-a tɕe, nɯ-rɤɴqra-t-a
昨天我没有把故事讲完,讲得不完整
See: ɯ-ɴqra
rɤpɕaʁ intransitive verb
directional: lɤ- se prosterner. 跪下磕头.

lɤ-rɤpɕaʁa-a (=pɕaʁ lɤ-βzu-t-a)
我磕了头
See: pɕaʁ
rɤpɣaʁ intransitive verb
défricher. 开荒.
rɤpɣaʁ - See: pɣaʁ
rɤpɣi transitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- mélanger la farine et l'eau. 和面.

qajɣi βze-a pɯ-ŋu tɕe, tɤjlu pɯ-rɤpɣi-t-a
我准备做馍馍,就和了面
rɤphɯ transitive verb
donner un prix. 定价格.

ki laχtɕha ki kɤ-rɤphɯ-t-a
我定了这个东西的价格
See: ʑɣɤrɤphɯ See: ɯ-phɯ
rɤpjɤt intransitive verb
directional: nɯ- bourrer. 装满(肠子、肺).
rɤpjɤt - See: pjɤt
rɤpjɤz transitive verb
directional: thɯ- tresser (les cheveux, fils). 编(头发,线).

nɤ-ku thɯ-rɤpjɤz
你编辫子吧
See: tɤpjɤz
rɤpɯ intransitive verb
directional: thɯ- mettre bas (animaux). 生崽子(动物).

nɯŋa thɯ-rɤpɯ
奶牛生了崽子

paʁ thɯ-rɤpɯ
猪生了崽子
See: tɤ-pɯ
rɤqur intransitive verb
directional: tɤ- ramasser. 收藏.

laχtɕha tɤ-rɤqur-a
我把东西收起来了

laχtɕha kɤ-ntɕhoz mɤ-kɯ-ra nɯ ra tɤ-rɤqur-a
我把不用的东西收藏起来了

laχtɕha kɯ-ra nɯ ra a-pɯ-ɤta, mɤ-kɯ-ra nɯ ra tɤ-rɤqur
需要的东西方在那里,不需要的东西收藏好

a-ŋga nɯ thamtɕɤt mɯ́j-ra tɕe tɤ-rɤqur-a
我不需要那么多衣服,所以就把它收藏起来了
rɤraʁzɯz - See: raʁrɯz
rɤrcoʁ intransitive verb
directional: pɯ- mélanger de l’eau et de la terre. 和泥.

jisŋi pɯ-rɤrcoʁa (=tɤrcoʁ pɯ-βzu-t-a)
我今天和了泥

kha ɲɯ-ɤsɯ-βzu-nɯ tɕe, pɯ-rɤrcoʁ-a
他们在修房子,所以我就和了泥

ʑala ɲɯ-ɤsɯ-lɤt tɕe, pɯ-rɤrcoʁ-a
他在糊墙,所以我就和了泥
See: tɤrcoʁ See: ɣɤrcoʁ
rɤrɕɯβ transitive verb
rɤrɤt - See: rɤt
rɤrɤt intransitive verb
écrire. 写字.
rɤrɟit intransitive verb
directional: thɯ- donner naissance à un enfant. 生孩子.

chɤ-rɤrɟit (=ɯ-rɟit to-tu)
她生了孩子
See: tɤ-rɟit
rɤrka intransitive verb
directional: thɯ- faire des jumeaux. 生双胞胎.

tshɤt chɤ-rɤrka
山羊生了双胞胎
See: tɤrka2
rɤrkɤz -
graver un xylographe. 刻印版.

kɯ-rɤrkɤz
刻印版的人
rɤrma intransitive verb
directional: kɤ- habiter. 居住.

jiʑo chengdu kɤ-rɤrma-j
我们住在成都了
See: rma See: tɯrma
rɤrmbɣo intransitive verb
directional: lɤ- s'accumuler (eau). 积水.
rɤroʁ - See: roʁ
rɤroʁ intransitive verb
directional: tɤ- graver. 刻.
rɤroʁrɯz intransitive verb
directional: tɤ- changer les affaire et balayer le sol. 收拾和扫地.

kha ra ɲɯ-ɤdrɤt tɕe tɤ-rɤroʁrɯz-a
家里很乱,我又收拾了,又扫了地
See: roʁrɯz
rɤroʁrɯz - See: raʁrɯz
rɤrti intransitive verb
directional: thɯ- mettre bas (cheval). 生崽(马).

mbro chɤ-rɤrti
马生崽了
Syn: rɤpɯ Syn: Syn: rɤrɟit See: ɯ-rti
rɤrtsɤɣ stative verb
directional: tɤ- avoir la tige qui pousse. 拔节.

tɤɕi to-rɤrtsɤɣ
青稞拔节了
See:
rɤrtshɯm intransitive verb
directional: nɯ- ne pas finir. 没有做完.

a-ma na-rɤrtshɯm
我的工作没有做完

ɯ-rju nɯ ɲɤ-rɤrtshɯm
他话没有说完

ta-ma ɲɤ-rɤrtshɯm
工作没有做完

kɤ-nɤma nɯ kɤ-tshɯt mɯ-pɯ-ŋgrɯ tɕe, nɯ-rɤrtshɯm-i pɯ-ra
工作没有能完成,所以我们只好半途而废了
rɤru intransitive verb
directional: tɤ-
se lever. 起床;起来.

jɯfɕo tɤ-rɤru-a
我今天早上起来了

tʂu (tʂɤχcɤl) tɤ-rɤru ma ɲɯ-tɯ-saʁdɯɣ
你起来,你挡到(我的路)

jiɕqha nɯ nɯ-nɤkhɤzŋga-t-a ri, maka mɯ́j-rɤru
我叫了,但是他根本不起床

fermenter (vin). 发酵(酒).

cha to-rɤru (=ɲɤ-xtsu)
酒发酵了
rɤrzɯɣ Variant: rɤrzɯrzɯɣ transitive verb
directional: pɯ- couper en sections. 锯成一段一段、一节一节.

si pɯ-rɤrzɯɣ-a
我把木头锯成几段了

tɯmbri pɯ-rɤrzɯɣ-a
我把绳子剪成几段了
Syn: rɤɣdɤt See: tɯ-rzɯɣ
rɤsat intransitive verb
tuer des animaux. 杀动物. See: sɤsat1
rɤscɤt - See: scɤt
rɤscɤt intransitive verb
directional: _ déménager, déplacer. 搬走.
rɤscoz intransitive verb
directional: tɤ- écrire. 写出来.

ɲɯ-rɤscoz (tɤ-scoz ɲɯ-ɤsɯ-rɤt)
他在写信

jaχpa rɯmu tɤ-tɯ-nɯrɤscoz ɕti
这是你签的字(这是你自己一手造成的)
See: tɤ-scoz
rɤskɤr - See: skɤr
rɤskɤr intransitive verb
directional: tɤ- peser. 称东西.
rɤsloʁ - See: sloʁ
rɤsloʁ intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ-

paʁ ɲɤ-rɤsloʁ
猪拱地了
rɤspɤr - See: spɤr
rɤspɤr intransitive verb
changer de lieu de résidence. 搬迁. Syn: cit
rɤspra transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- prendre par poignées. 一把一把地拿.

sɯjno nɯ-rɤspra-t-a
我一把一把地拿了草
See: tɯ-spra
rɤspɯ intransitive verb
directional: tɤ- laisser couler du pus. 化脓.

a-jaʁ to-rɤspɯ
我的手化脓了
See: tɤ-spɯ
rɤsqa noun
navet cuit. 煮熟了的圆根. See: rasti
rɤsta intransitive verb
directional: kɤ- immobile, fixé, rester à un endroit. 固定;长期;待在一个地方不动;定型.

ɯ-kɯ-rɤma kɯ-rɤsta ʑo ŋu
他长期给他做事

nɤʑo nɯtɕu kɤ-rɤsta
你待在那里不要动
rɤstu stative verb
directional: tɤ- honnête. 老实.

kɯ-rɤstu ci ɲɯ-ŋu, ɯ-stu tu-ti ɲɯ-ɕti
他是个老实人,他说真话
See: ɯ-stu1
rɤstɯm transitive verb
directional: tɤ- enrouler une corde autour de son bras pour la ranger. 把凌乱的绳子收拢整齐.

tɯmbri tɤ-rɤstɯm-a
我把绳子收拢整齐
Syn: rɤlkɯɣ See: stɯm
rɤt transitive verb
directional: pɯ-
écrire. 写.

tɤ-scoz ci pɯ-rat-a
我写了一封信

dessiner. 画.
rɤtɕaʁ transitive verb
directional: pɯ- fouler du pied. 踩.

cai ma-pɯ-tɯ-rɤtɕaʁ
你别踩菜

a-mi ma-pɯ-tɯ-rɤtɕaʁ
你别踩我的脚

mbro pɯ́-wɣ-rɤtɕaʁ-a
马踩到我了
rɤtɕɤβ - See: tɕɤβ
rɤtɕɤβ intransitive verb
directional: pɯ- défricher par le feu. 烧荒.

jisŋi tɯji ɯ-ŋgɯ ɕ-pɯ-rɤtɕaβ-a
我今天到田地里去烧荒了
See: ɲɟɤβ
rɤtɕɯmtɕaʁ transitive verb
directional: pɯ- piétiner et écraser. 乱踩(植物).

tɯji ɯ-ŋgɯ ma-jɤ-tɯ-ɕe-nɯ ma, tɤ-rɤku tɯ-rɤtɕɯmtɕaʁ-nɯ, tɕe tu-wxti mɤ-cha
你们不要到地里去,会踩到庄稼,以后就长不大
See: rɤtɕaʁ
rɤtɣa transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- mesurer avec deux doigts. 用大拇指和食指量尺寸.

thɯ-rɤtɣa-t-a
我量了木头

tɯmbri nɯ-rɤtɣa-t-a
我量了绳子
Syn: rɤɟom See: tɯ-tɣa1
rɤtho intransitive verb
directional: lɤ- directional: tɤ- pousser des bourgeons. 长蓓蕾. See: ɯ-tho
rɤthu - See: thu1
rɤthu intransitive verb
demander à quelqu'un. 问某人;向某人请教.

ɯʑo ɯ-ɕki ɕɯ-rɤthu-a
我去向他请教

a-ɕki tɤ-tɯ-rɤthu
你问了我
See: rɤthuthe
rɤthuthe intransitive verb
directional: nɯ- demander la permission. 征求……的同意.

a-ɕki ɣɯ-nɯ-rɤthuthe
我征求了我的同意

mɤ-kɤ-rɤthuthe kɯ jo-ɣi
他没有征求同意就来了
See:
rɤtsɣe intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- vendre. 卖.

tɤ-rɤtsɣe-tɕi
我们俩卖了东西

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɤtsɣe
那个人在卖东西
See: ntsɣe
rɤtshɤt transitive verb
directional: tɤ- essayer, comparer. 试一下,比一下.

tɤ-rɤtshat-a
我试了一下

ɯʑo kɯ tɯ-ŋga ta-rɤtshɤt
他试了衣服
See: tshɤt1
rɤtshɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- faire avec modération. 小心做,适当地做.

cha kɤ-tshi tu-rɤtshɯɣ-a ɕti
我小心不要喝太多酒
rɤtʂɯβ - See: tʂɯβ
rɤtʂɯβ intransitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- coudre. 缝;补.

chɤ-rɤtʂɯβ
他缝了
rɤwaŋ noun
Etym: raŋ.dbaŋ. responsabilité. 责任.

ɯʑo to-ngo ri, aʑo a-rɤwaŋ pɯ-me
虽然他生病了,但是我没有责任
rɤwum transitive verb
directional: tɤ- ranger, rassembler (des objets dispersés). 收拾;收拢.

laχtɕha tɤ-rɤwum
你收拾一下东西

tɯ-ŋga tɤ-rɤwum
你收拾一下衣服

fsapaʁ tɤ-rɤwum
你把牲畜赶回来

ɯ-ndo tɕe kɤ-rɤwum mɤ-kɯ-sɤcha ʑo ɲɯ-βze ŋu
到最后就不可收拾
See: wum See: stɯm
rɤxsɯr intransitive verb
directional: tɤ-

z-rɤxsɯr
炒锅(用来炒菜的工具)
rɤχpɯn intransitive verb
directional: lɤ- devenir moine. 当和尚.

kɤ-rɤχpɯn mɯ́j-nɤlɤn
他不答应当和尚
See: χpɯn See: nɯχpɯn
rɤzboʁ transitive verb
directional: tɤ- prendre par poignées. 一把一把地拿.

sɯjno tɤ-rɤzboʁ-a
我一把一把地拿了草
Syn: rɤspra See: tɯ-zboʁ
rɤzda transitive verb
directional: tɤ- saluer (avant le départ). 打招呼.

ɕ-ta-rɤzda
他向他打了招呼

tɤ-tɯ-rɤŋgat tɕe, ɯʑo ɕ-tɤ-rɤzde je
你要出发的时候,给他打个招呼

tɯ-ɕe tɤ-mda tɕe, a-ɣɯ-tɤ-kɯ-rɤzda-a je
当你要走的时候,来跟我打一声招呼
See: nɤzda See: ɣɤzda See: tɯ-zda
rɤzga intransitive verb
directional: kɤ- faire du miel. 酿蜜.

ɣʑo ɲɯ-rɤzga
蜜蜂在酿蜜

jiɕqha tɯrme nɯ kɯ-rɯkɯŋu kɯ ɣʑo kɯ-rɤzga ʑo ɲɯ-fse
这个人把所有的财物都带回家,跟采蜜的蜜蜂一样
See: zga2
rɤzgɤr intransitive verb
directional: thɯ-
planter une tente. 搭帐篷.

staχpɯ cho-rɤzgɤr
豌豆到处蔓延(在其他地方“搭帐篷”)

réparer une tente. 缝帐篷.

iʑora kɯre ku-rɤzgɤr-i
我们在缝帐篷
See: zgɤr
rɤznde intransitive verb
directional: tɤ- construire en empilant. 垒起来.

tɤ-rɤznde-a (=znde tɤ-βzu-t-a)
我修了墙
See: znde1 See: znde2
rɤʑa stative verb
directional: tɤ- gratter. 痒.

ɯ-mgɯr ɲɯ-rɤʑa
他背部很痒

βɣɤrtshi kɯ tu-kɯ-ndza tɕe ɯ-sta ɲɯ-rɤʑa
被蚊子咬就很痒
rɤʑi Variant: rɤʑit intransitive verb
directional: kɤ-
rester. 留下.

nɯtɕu ko-rɤʑi
他留在那里了

kɤ-rɤʑit-a
我呆了

ʁnɯ-sla pɯ-rɤʑi-nɯ
他们呆了两个月

se trouver à un certain endroit. 在某个地方.

ŋotɕu ku-tɯ-rɤʑi?
你在哪里?
rga stative verb
directional: nɯ- être content. 高兴.

aʑo ɲɯ-rga-a
(听到这个消息)我很高兴

nɯ ma kɤ-nɯrga mɯ́j-khɯ ʑo ɲɯ-rga-a
我无比得高兴
rga intransitive verb with object
directional: nɯ- Etym: dga. aimer. 喜欢.

kɤ-rɯɕmi mɯ́j-rga
他不爱说话
See: nɯrga See: ɕɯrga
rgali noun
génisse. 小奶牛.
rgargɯn noun
Etym: dgan. personne âgée. 老年人.
rgawa noun
Etym: dga.ba. cérémonie pour les morts. 为死人办的仪式.
rgɤl ideophone.1
tou d'un coup. 突然.

rgɤl ʑo pɯ-ndʐaβ
他突然间摔下去了
rgɤm noun
Etym: sgam. boîte. 箱子.
rgɤmpɯ noun
petite boîte. 小盒子. See: tɤ-pɯ
rgɤnmɯ noun
Etym: rgan.mo. vieillarde. 老太太.
rgɤtpu noun
Etym: rgad.po. vieillard. 老人.
rgɤz stative verb
directional: thɯ- Etym: rgas. être vieux, vieillir. 年老.

jiɕqha rgɤtpu nɯ cho-rgɤz
那位老年人变老了

nɯŋa do chɤ-rgɤz
老奶牛变老了

kha to-rgɤz
房子老了
rgi stative verb
rgonma noun
Etym: rgod.ma. jument. 母马.
rgoʁphɤr noun
bol en bois ayant un couvercle. 有盖子的木碗.
rgot stative verb
Etym: rgod. robuste. 身强力壮;不好对付.
rgɯdɯ noun
léproserie. 麻风病医院.
rgɯkhra noun
Etym: kʰra. vache à pois. 黑白相间;红白相间的牛.
rgɯnba noun
Etym: dgon.pa. temple. 庙.
rgɯni noun
vache rousse. 红毛牛.
rgɯnmdɯt noun
groupe de neuf nœuds (sur un khatag ou avec un fil normal). 在哈达上打九个结.
rgɯnsa noun
Etym: dgun.sa. pâturage d'hiver. 冬天的牧场.
rgɯntɕɯn noun
grand monastère. 大庙.
rgɯpa noun
Etym: dgu.pa. neuvième mois. 九月.
rgɯskɯ noun
vache dont la tête, le ventre et le haut du dos sont blancs, les membres et les flancs noirs. 头、肚子和背梁白色,四肢和两侧黑色的牛.
rɣɤβrɣɤβ ideophone.2
transparent. 形容透明而光亮的样子.

tɤŋgɤr rɣɤβrɣɤβ ʑo ɲɯ-pa
猪膘显得很透明

ɯ-qom rɣɤβrɣɤβ ʑo to-stu
(小孩子)快要眼泪哗哗的样子
rɣurɣu ideophone.2
semblable à une ampoule. 形容物体像水泡的样子.

qaɕpa ɯ-ŋgɯm rɣurɣu ʑo ɲɯ-pa
青蛙卵又圆又透明

a-jaʁ cɯmbɤrom rɣurɣu ʑo to-rku
我手上长了水泡
ri -
et ... alors?. 呢.

a-wa ri?
我们爸爸呢?
ri transitive verb
ri postposition
locatif. 在.
ri conjunction
mais. 但是.
ri intransitive verb
directional: nɯ- rester. 剩下.

ɯʑo nɯ-ri
剩下了他

ɯ-ro ɲɤ-ri
有剩余的

a-ʑɯβ ko-ri (=pjɤ-rtaʁ)
我睡够了
See: βri See: tɯ-sroʁ,ri See: nɯʑɯβri
riβdaʁ noun
Etym: ri.bdag. divinité des montagnes. 山神.
rirɤβ noun
Etym: ri.rab. haute montagne. 高山.
rjaŋrjaŋ ideophone.2
long et cylindrique. 长,圆柱形的.
rjɤnɤlɤt -
long et fin, aux mouvements agiles. 又细又长,动作灵活.

βʑɯ nɯ kha zɯ rjɤnɤlɤt ʑo tu-ŋke ŋu
老鼠,身子和尾巴又细又长,在房间里走动
rjɤnɤrjɤt ideophone.3

qapri ci rjɤrjɤt nɤ rjɤrjɤt thɯ-ari
蛇细长细长地过去了
rjɤrjɤt ideophone.2
long et fin. 细长.

rjɤrjɤt ci ɲɯ-ŋu
是细长细长的

romɲa tsuku rjɤrjɤt pjɤ-phɯt-nɯ
他们砍了许多(树,做成)小梁

rester peu de temps. 耽误很短时间.

rjɤrjɤt ci ɕ-to-ti
快快当当地去说了

rjɤrjɤt ci tɯpri ʑ-ɲɤ-nɯmnɤt
快快当当地传达了口信

rjɤrjɤt ci ɕe-a ŋu
我只去耽误一会就回来

tɯpri ɯ-kɯ-nɯmnɤt ci rjɤrjɤt jɤ-ari-a
我快快当当地传达了口信
rjoʁrjoʁ ideophone.2
cylindrique. 形容圆柱形.
rɟa noun
Etym: rgʲa. pantholops hodgsoni. 藏羚.
rɟama noun
Etym: rgʲa.ma. balance. 称.
rɟamar noun
bovidé de couleur noire dont le haut du dos et le bout des oreilles sont marrons clairs. 全身黑色,耳尖和背梁棕色的牛.
rɟambrɯɣ noun
Etym: rgʲa.ⁿbrug. espèce de chien dont le corps est noir et les yeux sont entourés de rouges. 四眼狗.
rɟamtshu noun
Etym: rgʲa.mtsʰo. mer. 海.
rɟanatɕaʁri noun
Etym: rgʲa.nag ltɕags.ri. la grande muraille de chine. 万里长城;一种佛教图纹.
rɟandzi noun
bovidé de couleur noire avec une tache blanche sur le front. 全身黑色的牛,在额头上带有白色.
rɟaŋ noun
Etym: rgʲaŋ. lointain. 长远.

rɟaŋ ɣɯ ɯ-sɯso kɤ-lɤt ra
要有长远打算

rɟaŋ ʑo z-jo-fskɤr
他绕了个大圈
See: rɯrɟaŋrɟɤz
rɟaŋsoʁ noun
Etym: sog.le. scie. 锯.
rɟara noun
cour. 院子. Syn: tɕhaʁla
rɟaʁ intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- danser. 跳舞.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɟaʁ-nɯ
他们在跳舞

pjɯ-rɟaʁ-a ŋgrɤl, aj tɯrɟaʁ rga-a
我喜欢跳舞
See: tɯrɟaʁ
rɟaspa adverb
à peu près, plutôt. 差不多;比较.

nɤ-tɕhomba rɟaspa to-mna tɕe ɲɯ-pe
你的感冒差不多好了
Syn: nɤkɤro
rɟawu noun
Etym: rgʲa.bo. barbe. 连鬓胡.
rɟɤβlun noun
Etym: rgʲa.blon. ministre. 宰相;大臣.
rɟɤɕi noun
embauchoir. 楦头.
rɟɤdoʁ noun
fibres de chanvre. 大麻皮(用来织麻布的纬线和经线,编绳子).
rɟɤdɯm noun
grumeaux (dans la pâte de farine). 没有搅均匀的面坨坨.

tɤjlu pɯ-tɯ-lɤt tɕe koŋla nɯ-ɕmi tɕe, rɟɤdɯm a-mɤ-nɯ-βze
你和面的时候,要好好搅拌不要有坨坨
rɟɤɣi noun
tsampa. 糌粑的一种吃法.

rɟɤɣi pɯ-nɯ-lat-a
我倒了糌粑

rɟɤɣi tɤ-nɯ-βzu-t-a
我挼了糌粑

rɟɤɣi nɯ khɯtsa ɯ-ŋgɯ rtsɤmtɕhɯ pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe ɯ-taʁ ta-mar tɯ-snaʁ pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe ɯ-taʁ tɯ-ɣndʑɤr khɯtsa tú-wɣ-sɯ-mtshɤt tɕe tú-wɣ-ɕmi tɕe tú-wɣ-rɤlaj tɕe tú-wɣ-ndza ŋu.
|fv rɟɤɣi 就是在碗里倒上糌粑水,然后放上一小块酥油,再放上满碗的糌粑然后搅匀,挼好就可以吃了。 rɟɤɣi 就是在碗里倒上糌粑水,然后放上一小块酥油,再放上满碗的糌粑然后搅匀,挼好就可以吃了。
rɟɤkɤr Variant: rɟɤkɤrji noun
Etym: rgʲa dkar. Inde. 印度.

rɟɤkɤr zɯ βlama ra kɯ srɯnmɯ ra tu-nɯkon-nɯ ɲɯ-ŋu
在印度,喇嘛们把全世界的妖精管制在那里。
rɟɤlkhɤβ noun
Etym: rgʲal.kʰab. pays. 国家.
rɟɤlsa noun
Etym: rgʲal.sa. palais. 宫殿.

tɕɯχtsi rɟɤlsa
卓克基官寨
rɟɤntɕa noun
Etym: rgʲan.tɕʰa. bijoux, décoration. 装饰品.
rɟɤŋgɤɣ noun
poutre horizontale. 横梁.

rɟɤŋgɤɣ nɯ rɟɯɣ cho nɯ kɯ-naχtɕɯɣ nɯ
|fv rɟɤŋgɤɣ 跟|fv rɟɯɣ 一样 rɟɤŋgɤɣrɟɯɣ 一样
rɟɤpɕɤt noun
Etym: *rgʲa.pʰʲed. demi livre. 半斤.
rɟɤskɤt noun
Etym: rgʲa.skas. escalier en bois. 板梯.
rɟɤskhi noun
vannerie. 簸箕.
rɟɤthaʁ noun
verrou. 插销.
rɟɤthɤβ noun
Etym: rgʲa.tʰab. four chinois. 炉子.
rɟɤtpa noun
Etym: brgʲad.pa. huitième mois. 八月.
rɟɤtsha noun
Etym: rgʲa.tsʰʷa. plaque de sel. 盐的大块.

jiʑo pɯ-xtɕi-j tɕe, rɟɤtsha ɯ-ntɕhɯr ntsɯ tu-nɯntsɯɣ-i pɯ-ŋu
我们小时候一直舔盐块
rɟɤxtsa noun
botte à semelle épaisse. 鞋底又厚又硬的靴子.
rɟɤz stative verb
être développé. 发达.

nɤki nɯ ɯ-ɕa wuma ʑo kɯ-rɟɤz ci ɲɯ-ŋu
那个人肌肉很发达

ɯ-sɯm rɟɤz (=ɯ-ro jom; ɯ-mɲaʁsta jom)
他心胸宽阔
rɟum stative verb
directional: nɯ- large. 宽(布,纸).

ki ɯ-spa ɲɯ-rɟum
很宽
Ant: tɕɤr See: arɟumtɕɤr
rɟɯfsoʁ noun
fait de gagner de l'argent. 挣钱. See: tɯ-rɟɯ See: fsoʁ1 See: ɣɯrɟɯfsoʁ
rɟɯɣ intransitive verb
directional: _ Etym: rgʲug. courir. 跑.

kɤ-rɟɯɣ-a, nɯ-rɟɯɣ-a
我跑了
See: nɤrɟɯrɟɯɣ
rɟɯɣ noun
poutre horizontale. 横梁.

tɤ-jtsi ɯ-χto ɯ-taʁ kɯ-rɤsta ɣɯ tɤpjaʁ nɯ rɟɯɣ rmi
固定在柱子的杈子上面的横梁叫|fv rɟɯɣ rɟɯɣ
rɟɯma noun
vis. 螺丝.

rɟɯma tɤ-sprat-a
我拧了螺丝
rɟɯmtsɯ noun
pincette en bambou. 竹子制成的夹子. Syn: ɟɯmɢom
rɟɯnaŋlaŋspjɤt noun
Etym: rgʲu.naŋ.loŋ.spʲod. richesses. 财富.

rɟɯnaŋlaŋspjɤt pjɯ-kɤ-khɯ
保佑我们能顺利地创造财富
rɟɯrŋom noun
convoitise des richesses. 贪财.

rɟɯrŋom ma-tɯ-βze
不要贪财
See: tɯ-rɟɯ See: sŋom See: nɯrɟɯrŋom
rɟɯstɤβ noun
Etym: rgʲu.stobs. capacité à gagner de l'argent. 赚钱的本事,财力.
rɟɯtɕɯn noun
Etym: rgʲu.tɕʰen. résor. 宝物,贵重物品.
rka transitive verb
rkaŋ stative verb
vigoureux. 硬朗.

a-mu kɯɕnɯsqaprɤɣ ʑo thɯ-azɣɯt ri, wuma ʑo rkaŋ
虽然我母亲已经76岁,但是她很能干

ki tɕheme ki mɯ-ɲɤ-rkaŋ
这个女子怀孕了
rkɤdɯt noun
Etym: rkaŋ.??. clarinette. 唢呐.
rkɤl stative verb
directional: tɤ- en sécurité (endroit). 安全;防危险(地方)、不容易受到攻击.

kɯki sɤtɕha ki, ɯ-rkɯ thamtɕɤt praʁ kɯ ku-fskɤr ɲɯ-ɕti tɕe, ɲɯ-rkɤl
这个地方周围都是悬崖,很安全

kha pjɯ́-wɣ-sɤtsa tɕe kɯ-rkɤl kɤ-nɯmga ŋu
锁了房子的门是为了安全
rkɤsnom noun
Etym: rkaŋ.snam. pantalon. 裤子.
rkɤtu noun
marteau de bois. 木槌(用来敲打麻织品).
rkɤz transitive verb
directional: pɯ- Etym: rkos. graver, sculpter. 雕刻.

parɕaŋ pɯ-rkaz-a
我刻了印版

parɕaŋ pa-rkɤz
他刻了印版
rkhe transitive verb
directional: pɯ- graver. (一节一节地)刻.

tɕoχtsi pɯ-rkhe-t-a
我刻了桌子

ɲɯ-rʑi tɕe a-jaʁ pjɤ-rkhe
东西很重,我手上留了个印

pjɤ-tɯ-rkhe-t
你刻了
rkhɤrkhɤt ideophone.2
bruit de frappement léger. 形容轻轻的敲击声.

tɕheme nɯ ɯ-xtsa ɯ-qa kɯ-ɤmtɕoʁ kɯ-mbro to-ŋga tɕe tu-ŋke tɕe rkhɤnɤrkhɤt ɲɯ-ti
那位女孩子穿着高跟鞋,走路的时候就有咚咚咚的声音
rkhoŋnɤrkhoŋ ideophone.3
bruit d'un pierre qui se cogne contre du bois. 形容石头撞击木头的声音.

tɤrɤm ɯ-taʁ rdɤstaʁ tú-wɣ-lɤt tɕe, rkhoŋnɤrkhoŋ tu-ti ŋu
在木板上扔石头的时候就会发出砰砰声
Syn: phoŋnɤphoŋ
rkhɯβrkhɯβ Variant: rkhɯrkhɯp ideophone.2
bruit de coup sur une planche de bois. 敲木板的声音. Syn: rchɤrchɤt See: nɤrkhɯrkhɯβ
rko stative verb
directional: thɯ- directional: nɯ- directional: tɤ-
dur. 硬.

nɤrŋi ɯ-kɤcɯɣ chɤ-rko
婴儿的囟门闭合了

obstiné. 顽固.

ɲɯ-rko
很硬/他很顽固
See: nɯrkorlɯt
rkoŋɟɤl noun
Etym: rkaŋ.rgʲal. démon à un pied. 独脚鬼.
rkoŋtoŋ noun
fémur. 胫骨.
Etym: rkaŋ.duŋ. trompette en fémur humain. 胫骨号筒.
rkorsa noun
toilette. 厕所.
rku transitive verb
directional: tɤ- directional: _
mettre dans. 装进.

laχtɕha khɯɣɲɟɯ ɯ-ŋgɯ nɯ-rku-t-a
我把东西装进窗子里了

ɯ-ŋgɯ ɲɤ-rku
他放在里面了

kɤ-rku xtɕhɯt
装得下

mɤʑɯ tú-wɣ-rku tɕhɯt
还装得下

tɤɕi lʁa ɯ-ŋgɯ tɤ-rku-t-a
我把青稞装到口袋里

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ thɯ-rku-t-a
我装进口袋里了

kɯɕnom ɯ-rdoʁ chɤ-rku
青稞穗的颗粒结满了

directional: pɯ- verser. 倒进.

tʂha pɯ-rku-t-a
我倒了茶

directional: kɤ- traiter une luxation. 治(扭伤了的关节).

ɯ-jaʁ ɲɤ-nɯ-ɬoʁ tɕe, kɤ-rku-t-a
他的手扭伤了,我给他治了
rku transitive verb
rkɯn stative verb
directional: nɯ- Etym: dkon. peu. 少.

nɤ-mɤ-kɤ-tso to-rkɯn
你不懂的东西变少了
rkɯwɯ noun
lampe à beurre. 酥油灯.
rla transitive verb
directional: nɯ- détacher. 解开.

tɤ-mtɯ nɯ-rla-t-a
我解开了结

tɤ-mtɯ na-rla
他解开了结

nɤ-xtsa nɯ-rle
你解开鞋子吧
rlaŋnɤrlaŋ ideophone.3

rŋgɯ rlaŋnɤlaŋ pɯ-ndʐaβ
圆形的大石包滚下去了
See: slaŋslaŋ See: ɕlaŋɕlaŋ See: claŋclaŋ See: rloŋrloŋ See: rloʁrloʁ
rlaŋrlaŋ ideophone.2
rond. 圆形(又圆又大).

tɤphɯ ɯ-tɯ-wxti kɯ rlaŋrlaŋ ʑo ɲɯ-pa
土巴又圆又大

yangyu kɯwxtɯwxti rlaŋrlaŋ ʑo thɯ-nɯɬoʁ
(人家挖出来的时候)洋芋又大又圆

sla to-kɯ-ɤrtɯm ci rlaŋrlaŋ
圆圆的月亮
rlaʁ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: brlag. disparaître. 失踪.

a-taqaβ ɲɤ-rlaʁ
我的针不见了

a-mbrɯtɕɯ ɲɤ-rlaʁ
我的刀不见了

a-laχtɕha ɲɤ-rlaʁ
我的东西不见了

kɯ-rlaʁ kha
被遗弃的房子
See: ɣɤrlaʁ
rlaʁrlaʁ ideophone.2
rond et dur. 形容圆又硬的样子.

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ tɯsqar chɤ-sɯmtshɤt rlaʁrlaʁ ʑo ɲɯ-pa
袋子里的糌粑装得很满,涨鼓鼓的
rloŋrloŋ ideophone.2
sphérique. 形容球形(比较大)的样子.

jla ŋgorli rloŋrloŋ ɲɯ-pa
无角犏牛显得圆圆的
See: rloʁrloʁ See: rlaŋrlaŋ See: rwoʁrwoʁ
rloŋrta noun
rlung rta. 经幡.
Etym: rluŋ.rta. chance. 运气.

ɯ-rloŋrta ɲɯ-taʁ
他运气好
rloʁnɤrloʁ ideophone.3
qui a une tête ronde. 头部圆圆的,动作又灵活又可爱.

tɤ-pɤtso rloʁrloʁ nɤ rloʁrloʁ ɲɯ-ɤnɯɣro
小孩子在玩

tɤ-pɤtso chɤ-wxti tɕe rloʁnɤrloʁ ʑo tu-ŋke to-cha
小孩子大了就能走路了
See: rloŋrloŋ See: rwoʁrwoʁ
rloʁrloʁ ideophone.2
sphérique. 球形(比较小).

ɯ-ku rloʁrloʁ ʑo ɲɯ-pa
他的头是圆形的
rlu stative verb
rlɯm ideophone.1
complètement. 全部.

nɤ-tʂha rlɯm kɤ-tshi
你把你的茶全部喝完

jiʑo rlɯm kɯ kɤ-tshi-j ɕti
我们都喝了
rma intransitive verb
directional: kɤ- habiter chez quelqu'un. 留宿.

jɯɣmɯr kutɕu kɤ-nɯ-rma
你今天晚上在这里留宿吧

jɯɣmɯr mbarkhom kɤ-rma
你今天晚上在马尔康留宿吧

ku-nɯ-rma ɲɯ-sɯsɤm
他想在这里留宿
Syn: nɯkho See: sɯrma
rmbatɕɯβ noun
espèce de plante. 【灰灰菜】.

rmbatɕɯβ nɯ sɯjno ci ŋu, tɯ-ɟom jamar tu-mbro cha, ɲɯ-ɤɣɯrtɯ-rtaʁ cha, ɯ-rɣi wuma ʑo dɤn, ɯ-jwaʁ ɯ-qhu chu nɯ kɯ-pɣi tu, kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr tu, tɯ-ɣndʑɤr tɤ-kɤ-mar kɯ-fse tu, pha ɯ-phoŋbu nɯ kɯ-pɣi ŋu, kɤ-ndza sna, paʁ wuma ʑo rga
灰灰菜是一种植物,可以长一米多高,可以长出很多枝桠,结的种子很多,叶子的背面有的是灰色的,也有的是淡红色的,好像上面涂了一层面粉,全身是灰色的,人可以吃,猪特别喜欢。
rmbɯ transitive verb
directional: tɤ- amasser. 堆起来(不整齐).

tɯjpu ta-rmbɯ
他把粮食堆起来了

rdɤstaʁ tɤ-rmbɯ-t-a
我把石头堆起来了

tɯ-ɣli tɤ-rmbɯ-t-a
我把肥料堆起来了

tɤjpa to-rmbɯ
她把雪堆起来了
See: amɯrmbɯ See: tɯ-rmbɯ
rmɤβja noun
Etym: rma.bʲa. paon. 孔雀.
rmɤβrmɤβ ideophone.2
une couche fine. 形容薄薄的一层,不完全透明的样子.

jisŋi zdɯm ci rmɤβrmɤβ ɣɤʑu
今天云很薄,不完全透明

tɯ-ci ɲɤ-nɤrʑaʁ tɕe ɯ-taʁ ɯ-ɕom kɯ-fse ci rmɤβrmɤβ ko-ta, tɕe kɤ-tshi mɯ-ɲɤ-sna
水放久了就会在表面上形成薄薄的一层,不能再喝了
Syn: ʂmɤβʂmɤβ
rmɤmbe noun
mue (mammifère). 脱毛;换毛. See: tɤ-rme See: mbe See: nɯrmɤmbe
rmi intransitive verb
directional: tɤ- s’appeler. 名字叫.

jiɕqha nɯ nɯ ɲɯ-rmi
他叫这个

nɤʑo tɕhi tɯ-rmi?
你叫什么名字

aʑo χpɤltɕin rmi-a, nɤʑo xiangbolin ɲɯ-tɯ-rmi ɣe
我叫柏尔青,你叫向柏霖
See: tɤ-rmi
rmɯrmi adverb
tous sans exception. 每一个,一个都不漏.

kɯmdza rmɯrmi nɯ jo-ɣi-nɯ
每一个亲戚都到了
rnaʁ stative verb
rnaʁ stative verb
directional: pɯ- profond. 深.

jɯ-xtu ɯ-tɯ-rnaʁ nɯ
我们很饿(肚子很深)
rnaʁ stative verb
rnde transitive verb
directional: pɯ- subir un désastre (ne s'emploie pas seul). 吃亏;遭殃.

kɤ-rndu sɤznɤ pɯ-rnde-t-a
我不但没有得到好处,反而遭殃了

kɤ-rndu sɤznɤ kɤ-rnde
不但没有得到好处,反而遭殃了
rndi intransitive verb
directional: tɤ- sage, qui ne s'enfuit pas à chaque occasion. 不爱到处乱跑,听话.

ki fsapaʁ ki ɲɯ-rndi
这个动物不爱到处乱跑

ɕɯŋgɯ staʁ to-rndi
以前很调皮,爱到处乱跑,现在不调皮了
rndu transitive verb
directional: pɯ-
obtenir. 拿到.
trouver. 找到.

tɤjmɤɣ pjɤ-rndu
他找到蘑菇了

laχtɕha kɤ-χtɯ pjɤ-rndu
买到东西了

pɯ-rndu-tɕi
我们俩找到了

kɤ-rndu sɤznɤ pɯ-rnde-t-a
不但没有得到好处,反而遭殃了
rndzɤkɤŋe noun
ombre de la montagne. 太阳落山的时候山上的阴影.

rndzɤkɤŋe tɤ-anɯri
rnɤβʑi noun
chapeau à quatre bords. 圆盔耳帽.
Etym: rna.bʑi. casserole en fer. 生铁锅,有四个把子.
rnɤjɯ noun
Etym: rna.ju. boucle d'oreille. 耳环.
rnɤlu noun
sans oreille. 缺耳朵的.
rnɤrɯ noun
Etym: rna.ru?. casserole en fer. 生铁锅,有两个把子.
rɲaŋ stative verb
directional: nɯ- Etym: rɲiŋ. ancien. 陈旧.

tamar nɯ ʑaʑa ɲɯ-rɲaŋ ɕti
酥油很快就会变味
rɲɟaʁlo noun
bâton qui sert à caler la porte. 门闩.

rɲɟaʁlo ɯ-thaʁ pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe, kɤ-cɯ mɤ-khɯ
插上插销,门就不能打开了

rɲɟaʁlo nɯ-lat-a
我闩了门。

rɲɟaʁlo-ɣɲɟɯ
门闩的洞
See: rɟɤthaʁ
rɲɟi stative verb
directional: thɯ- long. 长.

tɯmbri ɲɯ-rɲɟi
绳子很长

qha kɯrɯ-ŋga nɯ ɲɯ-rɲɟi
这件藏装很长
See: ɣɤrɲɟi Ant: Syn: zri See: xtɯrɲɟi
rɲo transitive verb
directional: tɤ- essayer, goûter. 尝试.

tɤjko kɤ-ndza tɤ-rɲo-t-a ri, pjɤ-tɕur
我尝过酸菜,很酸

ɯ-ɲɯ-mɯm kɯ tu-rɲam-a ɲɯ-ra
我要尝一下好不好吃

directional: pɯ- faire l'expérience de, avoir déjà. 体会;曾经……有过.

pjɯ́-wɣ-rɲo mɤɕtʂa mɤ-kɯ-tso
自己亲身体会之前不能了解

tɕhi pɯ-nɯ-ŋɯ-ŋu pjɯ́-wɣ-rɲo ra
无论什么事情都要亲身体会

tɤjko kɤ-ndza pɯ-rɲo-t-a
我曾经吃过酸菜

kɤ-ɕe pɯ-rɲo-t-a
我去过
rɲɯɣrɲɯɣ ideophone.2
long, fin et flexible. 形容又细又长又柔软,很没有精神的样子.

khɯɣɲɟɯ zɯ, laʁjɯɣ rɲɯɣrɲɯɣ ɲɤ-tɕɤt
他把从窗户(往外面)探出来根木棒

jiɕqha nɯ rɲɯɣrɲɯɣ ɲɤ-nɯ-ɬoʁ
(细长的东西)出来了
rɲɯl intransitive verb
directional: pɯ-
fâner. 凋谢.

mɯntoʁ pjɤ-rɲɯl
花凋谢了

se délabrer (maison). 塌下来了.

kha pjɤ-rɲɯl (=pjɤ-mbɯt)
房子塌下来了

Etym: rɲid. avoir complètement pourri. 完全腐烂掉了.

pjɤ-tsɣi tɕe pjɤ-rɲɯl
腐烂了

rɯdaʁ pjɤ-si tɕe pjɤ-rɲɯl
动物死了然后就腐烂了
Syn: mbɯt Syn: See: ja2
rŋama noun
(porter à) complétion. (做)到底,(做)得彻底.

ɯʑo kɯ kɤ-nɤma ra rŋama mɤ-kɯ-ɬoʁ ɲɯ-βde ɲɯ-ɕti
我做事做到一半就放弃

rŋama mɯ-chɤ-tɯ-tɕɤt
你没有吧事情做得彻底
rŋamoŋ noun
Etym: rŋa.moŋ. chameau. 骆驼.

rŋamoŋ raŋzga
骆驼(固有的)鞍子
rŋapa noun
Etym: lŋa.pa. cinquième mois. 五月.
rŋawa noun
Rngaba. 阿坝.
rŋɤβnɤrŋɤβ ideophone.3
rŋɤβrŋɤβ ideophone.2
haut et fin. 形容细而高的样子.

kumpɣa kɯ ɯ-ku rŋɤβrŋɤβ ʑo to-joʁ
鸡把头伸得很高(东看西看)
rŋɤfsoʁ noun
vache dont la tête est blanche. 白头牛.
rŋɤɣndʑɯr intransitive verb
directional: thɯ- faire frire de la tsampa et moudre des grains d'orge. 又炒糌粑又磨面. See: rŋu See: ɣndʑɯr See: sɤrŋɤɣndʑɯr
rŋɤmboʁ noun
grains d'orge grillés. 青稞爆花.
rŋɤrŋɤt ideophone.2
imposant. 形容雄伟;又高又宽的样子.

praʁ rŋɤrŋɤt ʑo ɲɯ-pa
悬崖又高又宽
rŋɤʁjoʁ noun
Etym: rŋa.gjog. bâton courbé avec lequel on frappe le tambour. 用来打鼓的棍子.
rŋgɤβ transitive verb
directional: tɤ- attacher. 捆绑.

tɯrme ka-ndo-nɯ tɕe ɯ-jaʁ tu-rŋgɤβ-nɯ ŋu
他们抓人的时候就把他的手捆起来

aʑo kɯ ɯ-jaʁ tɤ-rŋgaβ-a
我捆了他的手
Syn: zgroʁ1 See: tɯ-mthɤrɴɢɤβ See:
rŋgɤm noun
morceau dur. 硬块;固体.

χɕɤlkara ɯ-rŋgɤm ɲɯ-ŋu ma ɯ-ɣndʑɤr ɲɯ-maʁ
冰糖是由硬块组成的,不是粉状的。
rŋgɯ intransitive verb
directional: kɤ- directional: lɤ- s'allonger. 躺.

nɯŋa ko-rŋgɯ
牛躺下了

jla ko-rŋgɯ
犏牛躺下了

tɯrme kɤ-nɯ-rŋgɯ
人躺下了

kɤ-nɯ-rŋgɯ-j
我们躺下了

ɯ-thoʁ lɤ-rŋgɯ
他在地上躺下了

directional: kɤ- dormir. 睡觉. See: nɯkhɤrŋgɯ
rŋgɯ noun
gros rocher. 岩石.
rŋi stative verb
être encore rouges (braises). (火种)还在燃烧,还没有熄灭,还有复燃的可能.

smi ɲɯ-rŋi
火种还没有熄灭
rŋo transitive verb
directional: nɯ- emprunter (un objet). 向别人借(能归还原物).

nɤ-ɕki sɲɯɣjɯ nɯ-rŋo-t-a
我向你借了一只笔
See: ɕɯrŋo
rŋu bitransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: rŋo. frire (le blé). 干炒(麦子).

tɤɕi tɤ-rŋu-t-a
我炒了青稞

tɤɕi chɯ́-wɣ-rŋu tɕe nɯ kóʁmɯz nɤ tɯsqar ɲɯ-βze ɕti
炒了青稞就可以做糌粑
rŋɯl noun
Etym: dŋul. argent. 银子. See: aɣɯrŋɯl
rŋɯlkhoz noun
sac pour mettre de l'argent. 装银子的口袋.
rŋɯznɤrŋɯz ideophone.2

rŋɯznɤrŋɯz ɲɯ-tɯ-nɤŋkɯŋke
你那么瘦,在那里走来走去(骂人的话)
rŋɯzrŋɯz Variant: rŋɯzŋɯz ideophone.2
osseux, maigrichon. 过瘦.

fsapaʁ mɤ-kɯ-mthu ci rŋɯzrŋɯz ɲɯ-ŋu
那个牲畜又弱又瘦

tɯrme mɤ-kɯ-mthu ci rŋɯzrŋɯz ɲɯ-ŋu
那个人又弱又瘦
ro stative verb
directional: nɯ- en trop. 多余的.

ki tɯ-ŋga ki ɲɯ-ro, kɤ-ɕɣɤz ɲɯ-ra
这件衣服是多余的,要还给人家(多拿了属于别人的衣服)

ki ɯ-phɯ ki kɤ-kho ɲɤ-ro tɕe ɲɯ-ta-fsɯɣ
你多给了钱,我找一下零钱给你

directional: tɤ- qui ressort. 高出;凸出来.

tu-ro ʑɣɤrʑɣɤr ʑo ɲɯ-ŋu
有(一两根)凸出来
roko noun
type de métal, ressemble au laiton. 金属的一种,类似于黄铜.

roko tɕhoma
铜的皮带扣子
rom stative verb
directional: tɤ- séché. 晒干的.

si to-rom
木料干了
romɲa noun
poutre. 小梁.
roŋba noun
Etym: roŋ.pa. locuteurs du rgyalrong oriental. 讲四土话的藏族.

ɣnɤsqi-xpa ɕɯŋgɯ zɯ roŋba-skɤt pjɤ-βzjoz
他20年前学了四土话
roŋwa noun
Etym: roŋ.ba. agriculteurs. 农民.
roŋzga noun
bosse (chameau). 峰(骆驼).

rŋamoŋ roŋzga
rorʁe noun
走缘边小柱头之间的穿杆.

jɤɣɤt laχtsɯ cho mɤro ɣɯ ɯ-kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ jɯ-kɤ-rʁe laʁjɯɣ nɯ rorʁe rmi
走缘柱头和梁架的洞里穿过去的木棒叫|fv rorʁe rorʁe
roʁ transitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ-
graver. 雕刻.
acculer (chasseur). 追到最险要的地方不让动物逃走(猎人).

ɕoŋβzu kɯ ji-lɤtɕhom tha-roʁ
木匠刻了我们的大奶桶
roʁrɯz noun
changement et balayage. 收拾东西和扫地.

kha tɕe sɤskɯsku ʑo roʁrɯz kɤ-βzu ra
家里每天早上都要打扫和收拾东西
See: rɤroʁrɯz See: raʁrɯz
rpɤŋgɯ noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
rpɣo noun
en haut de la montagne. 高山上.
rpɣorɤku noun
cultures de haute montagne. 高山作物(胡豆、豌豆、青稞、小麦、原根、莜麦). See: rpɣo See: tɤ-rɤku
rpjɯ stative verb
directional: tɤ- abîmé (lait). 变质(牛奶).

tɤ-lu to-rpjɯ
牛奶坏了
rpu bitransitive verb
directional: kɤ- cogner. 撞;碰撞.

ɯ-taʁ kɤ-rpu-a
我撞了他
rpɯ stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- sale (cheveux). 头发又脏又长.

ɯ-ku chɤ-rpɯ
他的头发脏了
rqaco noun
Rqakyo (village de Gdongbrgyad). 尕脚村.
rqɤnrqɤn ideophone.2
doré. 形容红中带有金黄的晚霞的颜色.

prɤɲi ɲɯ-ɣɯrni ʑo rqɤnrqɤn
晚霞是红色的

ɯ-mɲaʁ ɕɤwɤr to-βzu tɕe ɲɯ-ɣɯrni ʑo rqɤnrqɤn
他眼睛有结膜炎,非常红
rqhaŋrqhaŋ ideophone.2
grand et mince. 形容大而瘦的样子.

si pjɤ-rom tɕe rqhaŋrqhaŋ ʑo ɲɯ-pa
树干了,显得又大又瘦
rqhɤrqhɤt ideophone.2
qui vient de sortir (champignon, plante). 形容菌子、草等又新鲜又结实的样子.
rqhoʁ ideophone.1
coup de fusil. 打枪的声音.

ɕɤmɯɣdɯ rqhoʁ ʑo ta-lɤt
他啪一声地射了枪
See: ɣɤrqhoʁrqhoʁ
rqoʁ transitive verb
directional: kɤ- prendre dans les bras. 抱;搂.

kɤ́-wɣ-rqoʁ-a
他抱了我

ko-rqoʁ
抱了他

directional: tɤ- prendre dans les bras et relever. 抱起来.

ta-rqoʁ
他把他抱起来了
See: tɯ-rqoʁ See: arqɯrqoʁ
rʁe transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- enfiler, passer à travers. 穿.

ɕnɤloʁ na-rʁe
我穿了牛鼻圈

zndɤrchɤβ na-rʁe
他(把东西)穿进墙缝了

taqaβrna na-rʁe (nɯ-rʁe-t-a)
他穿了针(我穿了针)

ɯ-jaʁ ɯ-pɤloʁ ɯ-ŋgɯ tha-rʁe
他把手穿进袖子里了

rkɤsnom ɯ-mi tha-rʁe
他把脚穿进裤子里了
See: nɯrʁe
rʁɤβrʁɤβ ideophone.2
rugueux. 形容粗糙的样子.
séparées, pas ramassées ensemble (feuilles). 不连贯;分散(叶子).

zdɯɬa ɣɯ ɯ-jwaʁ nɯ kú-wɣ-rtoʁ qhe mɤ-andzoʁjoʁ kɯ rʁɤβrʁɤβ ʑo pa, tɕeri ɲɯ́-wɣ-nɤmɯma tɕe mnu ma mɤ-rʁom
芍药花的叶子看起来不连贯、零碎,但是摸起来很光滑,不粗糙
rʁɤrʁɤt ideophone.2
tenant qqch très fort. 形容抓得很紧、抱得很紧的样子.

qajɯ nɯ sɯjno ɯ-ku rʁɤrʁɤt ʑo ku-ɴqoʁ ŋu
虫子紧紧地抓住植物
rʁom stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- rugueux. 粗糙.

tɯ-ŋga ɲɯ-rʁom
衣服很粗糙

nɯ ɯ-ɣmbɤrme ɲɯ-rʁom
他的胡子很粗糙
Ant: mnu
rʁoʁrʁoʁ ideophone.2
frisé (cheveu). 卷(头发).
peu agile. 不灵活.

ɯ-ku rʁoʁrʁoʁ ʑo ɲɯ-pa

ɯ-ku kɯ-ɤrʁɯrʁu ci rʁoʁrʁoʁ ɲɯ-ŋu
他的头发是卷卷的

jiɕqha tɯrme nɯ mɤ-kɯ-ɤɕpala ci rʁoʁrʁoʁ ɲɯ-ɕti
那个人动作不灵活
rʁu stative verb
directional: pɯ- s'évaporer. 蒸发掉.

tɯ-ci tú-wɣ-sɤla qhe pjɯ-rʁu ɕti
烧开水的时候水会蒸发掉

directional: nɯ- se tarir (lait d'une vache). 干(奶水).

nɯŋa nɯ-rɤpɯ ɯ-qhu χsɯ-sla jamar tɕe ɯ-lu ɲɯ-rʁu ɕti
奶牛生崽三个月后,奶水就干了
rʁɯβnɤrʁɯβ ideophone.3
pressé. 急躁.

jiɕqha tɯrme rcánɯ rʁɯβnɤrʁɯβ kɯ-znɤʁamɟa ci ɲɯ-ŋu
那个人做事很急躁

rʁɯβnɤrʁɯβ ɲɯ-ɤsɯ-ndza
他在大声地吃(又脆又干的东西)
See: sɤrʁɯrʁɯβ
rʁɯβrʁɯβ ideophone.2
qui porte beaucoup de fruit. 结的果子很多.
devenu rugueux après avoir été séché. 由于干燥而变得很粗糙.

jiɕqha si nɯ rʁɯβrʁɯβ kɯ-ɤɣɯmat ci ɲɯ-ŋu
那棵树结的果子很多

ɯ-mat rʁɯβrʁɯβ ʑo ɲɯ-pa
果子很多

si ɯ-rtaʁ rʁɯβrʁɯβ ɲɯ-pa
树枝很多

sɤtɕha to-khrɯ rʁɯβrʁɯβ ʑo
地变得很干
rʁɯm ideophone.1
se recroqueviller d'un seul coup. 突然间卷起来;突然收拢起来.

qarma mtshalu ɣɯ ɯ-mat, tɯ-jaʁ a-nɯ-ɤtɯɣ qhe, rʁɯm ʑo ɲɯ-ti tɕe, ɯ-rɣi nɯ pjɯ-nɯɬoʁ, ɯ-rqhu nɯ lu-orʁɯrʁu ŋu
荨麻的果子碰到手就会突然间收拢起来,种子很快落地

tɤŋkɯ chɯ́-wɣ-nɯ-pu tɕe tɤ-sɤɕke tɕe, rʁɯm ʑo tu-ti tɕe ku-owɯwum ŋu
烤猪皮的时候,烧烫了就会马上卷起来,收拢起来
rsoŋrsoŋ ideophone.2
très poilu. 形容毛茸茸.

ɯ-mtɕhirme rsoŋrsoŋ ʑo ɲɯ-pa
他的胡须是毛茸茸的
rsɯβnɤrsɯβ -
bruit de feuilles mortes. 树叶沙沙响的声音.

sɯŋgɯ rsɯpnɤrsɯp ɲɯ-ŋke
他在森林里走动,发出沙沙声

soʁma ɯ-ŋgɯ rsɯpnɤrsɯp kɤ-ari
他在干草里去了,发出沙沙声
See: ɣɤrsɯβrsɯβ See: sɯβsɯβ
rsɯβrsɯβ Variant: rsɯprsɯp ideophone.2
poilu. 毛多的.

kɤɣɯrme ci rsɯprsɯp ɲ-ɯŋu
毛很多

ɯ-mi ɯ-rme rsɯprsɯp ʑo ɲɯ-pa
他脚上的毛很多

sɤtɕha ra rsɯprsɯp ʑo ɲɯ-pa
地上草很多
rtaβrɤn noun
Etym: rta. cheval castré. 骟马.
rtakhaŋ noun
écurie. 马厩. Syn: mbrosta
rtalu noun
Etym: rta.lo. année du cheval. 马年.
rtamdɯt noun
Etym: rta.mdud. un type de nœud. 一种打结的方式.
rtamu noun
jument. 母马. Syn: rgonma
rtaphu noun
étalon. 公马. See: χsɤβ
rtaʁ stative verb
directional: tɤ- assez. 足够.

kɤ-ndza ɲɯ-rtaʁ
够吃

kɤ-ŋga ɲɯ-rtaʁ
够穿

ɯʑo kɯ tɯ-rtaʁ kɯ-me ʑo ɲɯ́-wɣ-rɯɣne-a ɲɯ-ŋu
他无端地埋怨我
rtɕhɯɣrtɕhɯɣ ideophone.2
qui a un problème. 形容有毛病,让人看不顺眼的样子.

ki tɯrme ki rtɕɯɣrtɕɯɣ ʑo ɯ-tshɯɣa mɯ́j-βdi
这个人样子不顺眼

ki laχtɕha ki rtɕɯɣrtɕɯɣ, sna maŋe
这个东西有毛病,不能要
rtɕhɯʁjɯ noun
chenille. 毛虫.
rtɤβ transitive verb
directional: pɯ- frapper. 打(用细长的东西).

laʁjɯɣ pa-rtɤβ
他用棍子打了

tɤ-pɤtso mɯ́j-khɯ tɕe, tɤtar pɯ-rtaβ-a
小孩子不听话,我用了一根木条打他

directional: nɯ- directional: kɤ- attacher. 缠线;拴(鞋带);围起来.

mthɯxtɕɤr na-rtɤβ
他拴了腰带

xtsɤxtɕɤr na-nɯ-rtɤβ
他系了鞋带
See: ɯ-rtɯrtɤβ
rtɤdaʁ noun
corde en poil. 牛毛搓成的绳子.
rtɤltɕaʁ noun
Etym: rta.ltɕag. fouet de cheval. 打马的鞭子.
rtɤmkɯχsɤl adverb
directement. 干脆.

kɤ-ɕe mɯ́j-tɯ-sɯsɤm ɕti qhe rtɤmkɯχsɤl kɤ-nɯ-rɤʑi
你既然不想去,就干脆留在这里
rtoʁ transitive verb
directional: tɤ- Etym: rtogs. regarder. 看.

laχtɕha tɤ-rtoʁ-a
我看了东西

jɯɣi ta-rtoʁ
他看了书

directional: tɤ- vérifier. 查看.

smɤnba kɯ tɤ́-wɣ-rto-ʁa
医生给我看病了

directional: kɤ- observer. 观察.

ɯʑo kɤ-rtoʁ-a ri, wuma ʑo ɲɯ-stu
经过我的观察,我认为他是很努力的人
Syn: χpjɤt See: nɯsɯrtoʁ
rtoʁldɤn noun
Etym: rtogs.ldan. sage. 得道者.
rtoʁldɤn mɯntoʁ noun
type de fleur. 和尚花.
rtsa transitive verb
directional: nɯ- enlever les organes sexuels des animaux femelles. 取出雌性动物的胎盘或子宫.

paʁ na-rtsa
他阉割了母猪
rtsaka noun
herbe verte. 青草.
rtsaʁjɯɣ noun
Etym: dbʲug. bâton pour frapper les contrevenants à l'ordre dans le monastère. 宗教活动时,维持纪律的和尚用来打人的棍子.
rtsatɯɣ noun
Etym: rtswa.dug. herbe non identifiée qui rend malade le bétail qui l'absorbe. 有毒的草,学名不明,牲畜吃了就生病.
rtsawa noun
Etym: rtsa.ba. importance. 重要性.

ɯ-rtsawa ɲɯ-wxti
很重要
rtsɤmkɯɣ noun
Etym: rtsam.kʰug. sac à rtsampa. 糌粑口袋.
rtsɤmtɕhɯ noun
eau que l'on met dans le bol pendant que l'on mange de la tsampa. 挼糌粑时倒进碗里的水.
rtsɤxtɕɤr noun
bande colorée. 花带子(小孩子带的).

rtsɤxtɕɤr nɯ-nɯrtaβ-a
我带了花带子
rtshartsha ideophone.2
un peu rugueux. 形容略粗糙的样子.

(qaɕparaz) khro mɤ-mpɕu, rʁom tsa rtshartsha
(那种草)不光滑,有点粗糙
rtshɤrtshɤt ideophone.2
fin et résistant (feuille). 形容叶子、纸等薄而结实,不易折破的样子.
rtshom intransitive verb
avoir une fente (seau en bois). 木板间的隙缝中出现裂口(木桶变干之后).

zɯm ɲɤ-rtshom tɕe ɲɤ-ri
木桶有了裂口就在漏水

zɯm tɯ-ɕoʁ tɯ-ɕoʁ tɤ-kɤ-sprɤt ɲɯ-ŋu tɕe, a-tɤ-zbaʁ tɕe ɲɯ-rtshom ɲɯ-ŋu, tɯ-ci tɤ-me tɕe ɲɯ-rtshom ɲɯ-ŋu
木桶是由一条一条的木板条组成的,只要变干它就会出现裂口
rtshɯβrtshɯβ ideophone.2
grossier et piquant (surface). 形容平面表面粗糙的样子.
rtshɯrtshi ideophone.2
râpeux. 形容物体摸起来粗糙刮手的样子.
rtsi transitive verb
directional: tɤ-
calculer. 算.

tɤ-rtsi-t-a
我算了

ji-nɯŋa thɤstɯɣ ɣɤʑu kɯ tɤ-rtsi-t-a
我数了一下我们家的牛有多少头

Etym: rtsi. considérer comme. 当成.

ki kɤ-rtsi kɯ-tu me nɤ
这不算什么
Syn: χsɤr1 See: kɤrtsi
rtsiaʁ stative verb
escarpé et sinueux (chemin). 陡峭;难走(路).

tʂu ɲɯ-rtsiaʁ
路很陡峭
rtsimu noun
façon dont poussent les branches (arbre). (树木的)长势.

ki si ki ɯ-rtsimu ɲɯ-βdi
这棵树长势很美
rtsot noun
Etym: rtsod. vengeance. 报仇.

maka rtsot tu-βze-a ɲɯ-ntshi
我要报仇
rtsɯβ stative verb
qui contient beaucoup de gros grains. 粗粮多.

tɤjlu ɲɯ-rtsɯβ
面粉加的粗粮多
rtsɯβ intransitive verb
rtsɯɕaŋlaŋmtɕɤt noun
Etym: rtsi.ɕiŋ.tham.tɕɤt. toutes les plantes. 所有的草木.
rtsɯɣ transitive verb
directional: _ Etym: rtsigs. empiler. 堆起来.

si pɯ-rtsɯɣ-a
我把木头堆起来了

tɤɕi pɯ-rtsɯɣ-a
|fv kɤ-rmbɯ 和|fv kɤ-rtsɯɣ 不一样,后者用于木料,而前者用于肥料 kɤ-rmbɯkɤ-rtsɯɣ 不一样,后者用于木料,而前者用于肥料
rtsɯpɣaʁ noun
labourage après la récolte. 庄稼收割了以后重新翻地.

rtsɯpɣaʁ lɤ-lɤt-i
我们翻了地
See: rɯrtsɯpɣaʁ See: nɯrtsɯpɣaʁ
rtsɯtpa noun
poils épais. 粗毛.
rtsɯtʂɯɣ noun
Etym: rtsi.sgrig. compte. 帐.

nɤ-rtsɯtʂɯɣ te-a ra, ma-ta-ta
我要跟你算帐,我不会放过你的
rtsɯz transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- calculer. 算.

thɤstɯɣ ɲɯ-ɤmɯβɟɤt-i nɯ-rtsɯz-a
我算了一下我们每个人可以分多少

fsapaʁ tɤ-rtsɯz-a
我数了一下牲畜
Syn: χsɤr1 See: rtsi
ru intransitive verb
directional: _ case: ɯ-ɕki regarder. 看.

a-tɤ-lu ɯ-jo-ɣɯt kɯ ɕ-pjɯ-ru-a
我要去看牛奶送来了没有

a-ɕki jɤ-ru
你往我这边看

tɯrme nɯra z-jɤ-ru
你看一下这些人

tɯrme ra nɯ-ɕki z-jɤ-ru
你看一下这些人

ɯ-jme ɯ-pɕoʁ jɤ-ru
他颠倒着睡(头朝着脚的方向)

ci a-mɤ-ɕ-tɤ-ru tɕe, ci ntsɯ tu-dɤn pjɤ-ŋgrɤl
只要少看一次,就会变得多一点
See: nɯpɕɯru
ru transitive verb
directional: _ amener. 带.

si ɕ-pɯ-asɯ-ru-a
(前一段时间)我背柴了回来

a-zrɯɣ pɯ-re ra
你帮我找虱子吧

nɤ-ɕki jɯɣi ki ɣɯ-tɤ-ru-t-a
我从你那里把书拿上来了

a-tɤ-lu jo-ɣɯt tɕe ɕ-tɤ-ru-t-a
牛奶带来了,我把它拿上来了
ru transitive verb
directional: pɯ- prédire l'avenir. 算命.

mphrɯmɯ pɯ-re
你算命吧

mphrɯmɯ pɯ-ru-t-a
我算了命

βlama nɯ-sqar-a tɕe mphrɯmɯ pa-ru
我请了喇嘛算命
ruŋgu Variant: rɯŋgu noun
pâturage. 牧场.
stative verb
épais (liquide qui contient beaucoup de matière grasse). 浓(液体里的牛奶或者油).

tɤ-lu kɯ-rɯ to-lɤt
他倒了很多牛奶(茶里的牛奶很浓)

tɤ-lu mɯ́j-rɯ tɕe qhluqhlu ʑo ɲɯ-pa
牛奶不浓,(茶里)只有一点点白色
noun
Etym: ri. lieu d'habitation temporaire dans la montagne. 山上、牧草上暂住的地方(帐篷里).

rɯ ɲɯ-scat-a
我在搬帐篷
rɯβ stative verb
directional: kɤ- impraticable. 不好走(杂草、灌木丛生).

sɯŋgɯ ɲɯ-rɯβ
森林不好走
rɯβluβra stative verb
qui donne de bons conseils. 善于出主意.

ɯʑo kɯ-rɯβluβra ci ɲɯ-ŋu
这个人善于出主意
See: βluβra
rɯβnɤrɯβ ideophone.3
qui coule sans s'arrêter goute à goute. 不停地漏出来;不停地滴出来.

tɤ-se rɯβrɯβ nɤ rɯβrɯβ ɲɯ-nɯɬoʁ
血一滴一滴地流出来

tɯ-ci rɯβrɯβ nɤ rɯβrɯβ ɲɯ-nɯftsaʁ
一滴一滴地漏水
rɯcɤβŋgɤβ stative verb
directional: tɤ- Etym: fn:骄傲. être orgueilleux. 骄傲.

ma-tɯ-rɯcɤβŋgɤβ
你不要骄傲

tɤ-rɯcɤβŋgaβ-a
我在他面前骄傲了一下

ɯʑo kɤ-rɯcɤŋgɤβ mɤ-spe
他不会骄傲自大
rɯcɯnmu intransitive verb
directional: tɤ- répandre des rumeurs. 挑拨离间.

a-mɤ-tɯ-rɯcɯnmu
你不要挑拨离间

jiɕqha kɯ-rɯcɯnmu ci ɲɯ-ŋu
这个人爱挑拨离间
See: cɯnmu
rɯɕaŋchi intransitive verb
directional: tɤ- aimer se maquiller et porter des habits luxueux. 喜欢打扮,穿豪华的衣服,爱美.

iɕqha tɕheme nɯ ɲɯ-rɯɕaŋchi
这个女子喜欢打扮

ɕɯŋgɯ mɯ-pɯ-rɯɕaŋchi, tham to-rɯɕaŋchi
他以前不打扮,现在就最爱打扮了
rɯɕɤtsha intransitive verb
directional: tɤ- faire attention. 小心.

tɤ-rɯɕɤtsha ma ɲɯ-sɤɣʑɯr
你小心,很危险
Syn: rɯndzaŋspa
rɯɕmi intransitive verb
directional: tɤ- parler. 讲.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯɕmi
那个人在说话

qajdo to-rɯɕmi
乌鸦说话了

li ci tɤti ma jiɕqha tu-rɯɕmi tɕe mɯ-kɤ-tso-a
你再讲一次,刚才他在讲话,我没有听清楚

tɤ-rɯɕmi jɤɣ
你可以讲
rɯɕmɯlaʁ intransitive verb
parler. 讲话.

aʑo kɤ-rɯɕmɯlaʁ mɤ-cha-a wo
我不善于给别人打招呼

kɯm ɯ-pɕi nɯtɕu kɯ-rɯɕmɯlaʁ kɯ-fse ci ɣɤʑu
门后面好像有人在讲话
rɯɕmɯχtɤm intransitive verb
directional: pɯ- dire des balivernes. 啰嗦,说废话.

ma-tɯ-rɯɕmɯχtɤm kɯ nɤ-ma nɯ ʑ-nɯ-nɤme
不要说废话,去干你的事
See: rɯɕmi
rɯɕoŋβzu intransitive verb
directional: nɯ- faire des travaux du bois. 做木工.

ʑara ɣɯ ku-rɯɕoŋβzu-a
我在他们家里做木工
See: ɕoŋβzu
rɯdaʁ noun
Etym: ri.dʷags. bête sauvage. 野兽.
rɯfsɤri transitive verb
directional: lɤ- filer pour faire une ficelle. 搓成线.

tasa cho mphɯli lɤ-rɯfsɤri-t-a
我把大麻和亚麻搓成线
See: tɤ-fsɤri
rɯftɕaka intransitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备.

kɯ-ɕe ɲɯ-rɯftɕaka
他准备去
See: See: nɯftɕaka See: sɤftɕaka
rɯftɕɤfkɤt intransitive verb
directional: tɤ- donner son avis, donner des suggestions. 给别人出主意(自作多情).

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯftɕɤfkɤt
那个人在给别人出主意
See: ftɕɤfkɤt
rɯɣ stative verb
précieux. 贵重.
rɯɣne transitive verb
directional: nɯ- critiquer. 责怪.

nɯ-rɯɣne-t-a
我骂了他

nɯ́-wɣ-rɯɣne-a
他骂了我

pɯ-az-rɯɣne
(以前)他在骂他

aj pɯ-ɣɤtɕa-a, ma-nɯ-kɯ-rɯɣne-a
我错了,你不要骂我
rɯɣnɤn intransitive verb
directional: nɯ- s'opposer, chercher à causer des ennuis. 作对;找茬.

a-ɕki ɲɯ-rɯɣnɤn
他跟我作对

ma-nɯ-tɯ-rɯɣnɤn
你不要(跟他)作对
rɯjɤɣɤt intransitive verb
directional: pɯ- aller aux toilettes. 上厕所. See: jɤɣɤt
rɯɟuli intransitive verb
jouer de la flûte. 吹笛子. See: ɟuli
rɯkɤtɯm intransitive verb
directional: tɤ- enrouler de fil l'appareil pour tisser, enrouler un fil en boule. 左右缠绕,把线缠成球形.

tɤ-ri tɤ-rɯkɤtɯm
你缠线吧
rɯkhɤcɤl intransitive verb
directional: pɯ- bavarder. 聊天.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯkhɤcɤl
那个人在聊天

pɯ-rɯkhɤcɤl-i
我们聊天了
rɯkhɤrlɤn intransitive verb
directional: tɤ- construire une maison. 修房子.

roŋwa thɯ-mɤɕi rɯkhɤrlɤn
农民富有了就修房子
See: khɤrlɤn
rɯkhon intransitive verb
directional: tɤ- préparer au cas où. 预备.

ɯ-qhu kɤ-nɤma nɯnɯ tham tɕe tu-kɯ-rɯkhon ra
以后的工作要现在预备好(以防万一)
See: ɯ-khon
rɯkhramba intransitive verb
directional: tɤ- mentir. 撒谎.

jiɕqha nɯ rɯkhramba
那个人在撒谎

mɤ-kɯ-rɯkhramba ci ŋu
他是一个不撒谎的人

nɯkhramba
rɯkɯɕnom intransitive verb
directional: tɤ- monter en épi. 抽穗. See: kɯɕnom
rɯkɯmaʁ intransitive verb
directional: thɯ- maladroit. 笨拙,经常损坏东西.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯkɯmaʁ
那个人动作笨拙
See: maʁ1 See: nɯkɯmaʁ
rɯkɯŋu stative verb
directional: tɤ- attentionné envers sa famille. 关心家庭.

tɯrme kɯ-rɯkɯŋu ci ɲɯ-ŋu
他是个顾家的人

jiɕqha tɯrme ɲɯ-rɯkɯŋu tɕe, laχtɕha wuma ɲɯ-ɤsɯ-χtɯ
那个人很顾家,买很多东西回家
Ant: rɯkɯmaʁ See: ŋu
rɯlajɯ intransitive verb
directional: thɯ- chanter un chant de montagne. 唱山歌.

chɤ-rɯlajɯ
他唱了山歌
See: lajɯ
rɯlaʁjɤt intransitive verb
faire du travail manuel. 做手工活. See: laʁjɤt
rɯlɯ noun
boulette. 小丸;小团;小球.
rɯm transitive verb
directional: lɤ- faire de la ficelle en roulant dans les mains (sens inverse des aiguilles d'une montre). 搓线(逆时针方向).

tɤ-ri lɤ-rɯm-a
我搓了线
Syn: pɣo Syn: rɤjɯɣ
rɯmani intransitive verb
directional: nɯ- réciter les mantras. 念玛尼.

rgɤrgɯn ra ɲɯ-rɯmani-nɯ
老年人们在念玛尼
rɯmba noun
Etym: rim.pa. espèce. 种类.
rɯmboʁkhɯr transitive verb
directional: thɯ- envelopper avec un tissu rectangulaire. 用正方形的布包起来.

cho-rɯmboʁkhɯr
他把它包起来了
See: mboʁkhɯr
rɯmpɕɯmɤr intransitive verb
directional: tɤ- célébrer. 庆祝.

tɤ-rɯmpɕɯmɤr-i
我们庆祝了
rɯmphrɯmɯ intransitive verb
directional: pɯ-
prédire l'avenir. 算命.
se faire les griffes (chat). 抓(猫).

lɯlu ɲɯ-rɯmphrɯmɯ
猫喜欢乱抓
rɯmu noun
Etym: ri.mo. motif. 纹路.

jaχpa rɯmu
手纹
rɯmɯntoʁ intransitive verb
directional: nɯ- fleurir. 开花.

khɯjŋga ɲɤ-rɯmɯntoʁ
杜鹃花开了

pɤjka ɲɤ-rɯmɯntoʁ
白瓜开花了
See: mɯntoʁ
rɯndzaŋspa intransitive verb
directional: tɤ- Etym: mdzaŋs.pa. faire attention. 小心.

tɤ-rɯndzaŋspa ma kɯ-mɯrkɯ tɯ-ɕlɯɣ
你小心一点,不然会被偷东西的
rɯndzɤqhɤjɯ intransitive verb
directional: tɤ- manger derrière le dos des autres. 瞒着别人偷吃.

jiɕqha ɲɯ-rɯndzɤqhɤjɯ
那个人瞒着别人偷吃东西

tɤ-rɯndzɤqhɤjɯ-tɕi
我们俩偷吃了东西

ma-tɤ-tɯ-rɯndzɤqhɤjɯ
你不要瞒着别人偷吃!
rɯndzɤtshi intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- prendre un repas. 吃一顿.

thɯ-rɯndzɤtshi
你吃饭吧!

tu-rɯndzɤtshi ɯ-ɲɯ́-cha?
他能不能吃饭?(说一个病人)
See: ndzɤtshi2
rɯɲɟele intransitive verb
directional: thɯ- tendre les jambes. 伸脚.

thɯ-rɯɲɟele-a
我伸了脚

sɤrɲɟɤle
rɯŋgɤlwoʁ intransitive verb
gaspiller, éparpiller. 乱撒;浪费.

ma-pɯ-tɯ-rɯŋgɤlwoʁ
你不要乱撒
Syn: rɯtɕhɯχtɤr Syn: lwoʁ
rɯŋgoŋpu intransitive verb
directional: tɤ- provoquer des désastres. 惹祸;破坏东西.

jisŋi tɤ-rɯŋgoŋpu-a
我今天破坏了东西
rɯŋundʑu intransitive verb
directional: tɤ- chercher à s'attirer les faveurs des gens. 讨好;跟别人说好话.

ɯ-phe tɤ-rɯŋundʑu-a
我跟他说了好话
See: nɯŋundʑu
rɯŋɯŋɤn intransitive verb
directional: tɤ- causer des dégâts. 搞破坏;捣乱.

tɤ-rɟit kɯ-rɯŋɯŋɤn ci ɲɯ-ŋu
他是一个(爱)搞破坏的孩子

tɕhɯthɤn chɤ-ɣi tɕe to-rɯŋɯŋɤn
洪水来了,搞了破坏
rɯphɯrɤm intransitive verb
directional: thɯ- herser. 耙地. See: phɯrɤm
rɯphɯrɤm - See: nɯphɯrɤm
rɯphɯrlaʁ intransitive verb
directional: thɯ- Etym: ⁿpʰro.brlag. ruiner. 倾家荡产;破坏.

nɯ-kha thamtɕɤt cho-phɯt, nɯ-laχtɕha chɤ-sɤrɕo tɕe chɤ-rɯphɯrlaʁ
他拆了房子,浪费了他们的东西,把财产花光了
rɯpjɤβlaʁ stative verb
directional: tɤ- rusé. 狡猾.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯpjɤβlaʁ
那个人很狡猾
rɯpjɤŋkhɤr intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿkʰor. tourner dans le ciel (oiseau). 盘旋.

qaliaʁ ɲɯ-rɯpjɤŋkhɤr
老鹰在盘旋
rɯqajɯ intransitive verb
directional: nɯ- avoir des vers. 生蛆.

tɤ-mthɯm ɲɤ-rɯqajɯ
肉生蛆了
See: qajɯ See: nɯqajɯ
rɯqartsɤβ intransitive verb
directional: kɤ- récolter. 收割.

kɤ-rɯqartsɤβ-i
我们收割了

ɲɯ-rɯqartsɤβ-nɯ
他们在收割
See: qartsɤβ
rɯqhaχɕu intransitive verb
directional: tɤ- se vanter. 炫耀.

jiɕqha nɯ ɲɯ-rɯqhaχɕu
那个人在夸耀自己

laχtɕha to-nɯχtɯ tɕe ɲɯ-rɯqhaχɕu
他买了东西就炫耀

ma-tɯ-rɯqhaχɕu ntsɯ
你不要总是夸耀自己

``nɤʑo tɯ-rɯqhaχɕu ntsɯ sɤznɤ, nɤ-rɟɯ nɯra mɤ-tɯ-rɯre kɯ" toti
他对算命先生说:“比起夸耀自己(很会算命),你还不如看好你的财产”(算命先生被贼偷了东西的故事)
rɯra intransitive verb
directional: _ aller voir. 探望.

ɯʑo ɲɯ-ngo tɕe z-jɤ-rɯra-a (=z-jɤ-rtoʁ-a)
他生病,我就去看他了
rɯrawa intransitive verb
directional: nɯ- Etym: re.ba. exiger des autres. 要求别人为自己付出.

ɯʑo a-ɕki rŋɯl kɤ-mbi ɲɯ-nɯrawa
他要求我给他钱

ɯʑo a-ɕki tu-kɤ-qur ntsɯ ɲɯ-nɯrawa ŋu
他总是要求我帮他
rɯrcaŋpɕaʁ intransitive verb
Etym: brkʲaŋs.pʰʲag. se prosterner jusqu'à un lieu saint tout le long de la route. 磕长头(到观音桥). See: rcaŋpɕaʁ
rɯrdɤβzu intransitive verb
faire de la maçonnerie. 做石工.

ʑara ɣɯ ku-rɯrdɤβzu-a
我在给他们做石工
See: rdɤβzu
rɯrɤt transitive verb
directional: tɤ- décider des soutras à réciter pour quelqu'un. 喇嘛规定(给别人)念经.

nɯ-rpi kɯ-ɴqɯ-ɴqa ʑo to-rɯrɤt-nɯ
(喇嘛们)规定给他们念隆重的佛经
Syn: khrɤt2
rɯrgɤm noun
Etym: rus.sgam?. cercueil. 棺材.
rɯri adverb
Etym: re.re. chacun. 每个.
rɯri - See: raŋri
rɯrɟa transitive verb
directional: pɯ- maudire. 咒骂,诅咒.

nɤʑo kɯ pɯ-kɯ-rɯrɟa-a
你咒骂我了
See: ɯ-rɟa
rɯrɟaŋrɟɤz intransitive verb
perdre du temps. 拖延时间.

ma-tɯ-rɯrɟaŋrɟɤz kɯ tɤ-mbɣom ma kɤ-nɤma kɤ-sthɯt mɤ-tsu
别拖延时间,抓紧时间,不然的话这件事情做不完
rɯrɟɯfsoʁ - See: ɣɯrɟɯfsoʁ
rɯrtsi noun
montagne. 高山.
Etym: ri.rtse. dieu de la montagne. 山神.
rɯrtsɯpɣaʁ intransitive verb
directional: lɤ- retourner la terre après la récolte. 庄稼收割了以后重新翻地. See: rtsɯpɣaʁ See: nɯrtsɯpɣaʁ
rɯrtsɯtʂɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- Etym: rtsi.sgrig. faire les comptes. 算帐.

thɯ-rɯrtsɯtʂɯɣ-a / rtsɯtʂɯɣ thɯ-ta-t-a
我算账了
rɯru transitive verb
directional: nɯ- garder, surveiller. 守卫;看守.

fsapaʁ nɯ-rɯre
我看一下牲畜吧

smi nɯ-rɯre
你看火吧
See: ru1 Syn: nɤmdzɯ
rɯʁdɯʁdɯɣ stative verb
directional: tɤ- case: ɣɯ gêner. 妨碍别人做事.

tɯrme ɣɯ ɲɯ-rɯʁdɯʁdɯɣ
他妨碍别人的工作

aʑɯɣ ɲɯ-rɯʁdɯʁdɯɣ
他妨碍我的工作
rɯʁdɯxpa stative verb
directional: tɤ- empêcher. 妨碍.

ɲɯ-rɯʁdɯxpa
他在妨碍人

phɤnba kɤ-βzu mɤ-kɯ-cha ci pɯ-ŋu kɯnɤ, ma-tɤ-kɯ-rɯʁdɯxpa ra
没有能力帮别人的话,也不可以妨碍别人
See: rɯʁdɯʁdɯɣ See: ʁdɯxpa
rɯʁgiwa intransitive verb
directional: tɤ- faire lire des soutras pour les morts. 请人念经. See: ʁgiwa
rɯʁlɤwɯr intransitive verb
directional: tɤ- Etym: glo.bur. soudain. 突然.

wenchuan waɟɯ to-rɯʁlɤwɯr ɕti
汶川大地震发生得很突然
rɯscɯscit stative verb
oisif. 清闲;安逸.

ɯ-tɯ-rɯscɯscit nɯ!
他真清闲
rɯskɤrwa intransitive verb
directional: kɤ- faire tourner les moulins à prière. 转经.

kɯ-rɯskɤrwa jɤ-ari-a
我去转经了

ɕ-kɤ-rɯskɤrwa-a
我去转经了

aʑo χsɯ-tɤxɯr kɤ-rɯskɤrwa-a
我转经转了三周
See: skɤrwa
rɯsɲaŋne intransitive verb
directional: pɯ- jeûner. 念哑巴经(禁食斋) 我念了哑巴经. See: sɲaŋne See: nɯsɲaŋne
rɯspa noun
Etym: rigs.pa. génie. 天才.
rɯstɯnmɯ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ston.mo. se marier. 结婚.

ji-me tɤ-rɯstɯnmɯ
我们的女儿结了婚

ji-tɕɯ tɤ-rɯstɯnmɯ
我们的儿子结了婚

kɯ-rɯstɯnmɯ ɣɤʑu
有人在结婚

ɕ-tɤ-rɯstɯnmɯ-a
我去结婚了

kɯ-rɯstɯnmɯ tɤrca ju-ɕe-a ŋu
我去参加婚礼
rɯsɯso intransitive verb

directional: thɯ- réfléchir. 想.
se souvenir. 回忆.

ɲɯ-rɯsɯso
他在想

directional: pɯ- comparer. 比较.

nɤʑo cho pjɯ-kɯ-rɯsɯso tɕe, aʑo kɯ a-laz ɲɯ-sna
跟你比较的话,我的命要好一些
See: sɯso
rɯtɕɤmɯ intransitive verb
directional: lɤ- devenir none. 当尼姑. See: tɕɤmɯ See: nɯtɕɤmɯ
rɯtɕhɤβ noun
endroit où il n'y a que des rochers et pas d'herbe. 高山上只有岩石没有草的地方.
rɯtɕhɤfɕɤt intransitive verb
participer à un débat philosophique. 辩经.

χpɯn ra ɲɯ-rɯtɕhɤfɕɤt-nɯ
和尚们在辩经
See: tɕhɤfɕɤt
rɯtɕhɯtɕhi intransitive verb
chicaner. 讲究,计较.

nɤ-kɤ-qha ɯ-tɯ-dɤn nɯ, a-mɤ-tɯ-rɯtɕhɯtɕhi
你不喜欢的东西太多了,不要这么计较
rɯtɕhɯχtɤr intransitive verb
directional: thɯ- éparpiller, gaspiller. 乱撒,浪费.

ma-pɯ-tɯ-rɯtɕhɯχtɤr
你不要浪费
See: rɯŋgɤlwoʁ See: phɤtɕhɯχtɤr
rɯtɕi conjunction
mais. 但是.
rɯtɤmtɯ transitive verb
directional: thɯ- faire un nœud. 打结.

tɤ-ri ɯ-ndo thɯ-rɯtɤmtɯ-t-a
我在线的一头打了个结
See: tɤ-mtɯ
rɯtshoŋpa intransitive verb
directional: pɯ- Etym: tsʰoŋ.pa. faire du commerce. 做生意.

pjɤ-rɯtshoŋpa
他以前做生意(现在不做了)
rɯtʂa noun
envie. 妒忌.

rɯtʂa ʁo kɯ-pe ci maʁ
妒忌是不好的
See: nɯrɯtʂa
rɯtɯsqa intransitive verb
directional: lɤ- directional: kɤ- manger du gruau de blé. 吃麦子粥.

lɤ-rɯtɯsqa-j
我们吃了麦子粥

ʑara kɤ-rɯtɯsqa rga-nɯ
他们喜欢吃麦子粥
See: tɯsqa
rɯtɯwɯ stative verb
directional: tɤ- être sur le point de pousser des épis (de l'orge). 快要抽穗(青稞).

tɤɕi to-rɯtɯwɯ
青稞快要抽穗
rɯwɯrawi ideophone.8
confus. 心情烦乱.

ɯ-kɤ-nɯzdɯɣ ɲɯ-dɤn tɕe, ɯ-sɯm rɯwɯrawi ɲɯ-xtsu
他担心的事情很多,心烦意乱

ɯ-sɯm rɯwɯrawi ʑo ɲɯ-βze
心情很烦乱
See: ɣɤrɯβrɯβ
rɯwɯwi ideophone.7

tɯ-ci rɯwɯwi ʑo pɯ-ɣe
水慢慢地往下流
rɯxpa noun
Etym: rig.pa. mémoire. 记性.
rɯxtuxti transitive verb
directional: tɤ- respecter. 尊重;抬高;奉承.

tu-ta-rɯxtuxti ŋu nɤ!
我尊重你
rɯχamba stative verb
être présomptueux. 骄傲;自大.
rɯχɕɯχɕɤβ intransitive verb
directional: tɤ- parler de façon exagérée. (讲话)夸张.

nɤʑo ʁo tɯ-rɯχɕɯχɕɤβ ntsɯ ɕti nɤ
你讲话总是很夸张
See: χɕɤβ
rɯχparɤβ transitive verb
directional: tɤ- se vanter. 卖弄,夸耀自己. Syn: znɤchacha
rɯχtɕɯrɯ stative verb
Etym: gtɕer.bu. tout nu. 裸体;光着身子. See: χtɕɯrɯpa
rɯχtsɯχtso intransitive verb
aimer la propreté. 爱干净(有洁癖).

ɲɯ-tɯ-rɯχtsɯχtso
你爱干净

mɯ́j-tɯ-rɯχtsɯχtso
你不爱干净

ɲɯ-tɯ-rɯχtsɯχtso tɕe, aʑo a- beibei mɯ́j-tɯ-ntɕhoz (tɯrme ɯ- beibei mɯ́j-tɯ-ntɕhoz)
你爱干净,所以不愿意用我的杯子(你不用别人的杯子)
See: χtso
rɯz stative verb
directional: pɯ- Etym: rigs. vrai. 真实.

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt ɲɯ-ti-nɯ, ɕ-thɯ-nɤrɯra-a ri, ɲɯ-rɯz
我听说外面在下雨,我去看了一下是真的
rɯzdɯzdɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- raconter ses malheurs. 诉苦.

ɯʑo a-phe ɲɯ-rɯzdɯzdɯɣ
他向我诉苦

ɯʑo pjɤ-nɤɴqa tɕe pɯ-rɯzdɯzdɯɣ ntsɯ
因为觉得辛苦,他不停地诉苦
rwa noun
Etym: sbra.ba. tente de nomade en poil de yak. 牧民的帐篷(毛制成的).
rwɤt transitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- creuser. 挖.

ŋgɤm lɤ-rwat-a
我挖了土墙
rwoʁrwoʁ ideophone.2
plein de petites boules ou de petits morceaux de même taille. 很多小球或大小一致的小块.

staχpɯ rwoʁrwoʁ ʑo ɲɯ-pa
豌豆是圆的

tɤ-pɤtso kɯxtɕɯxtɕi rwoʁrwoʁ ɲɯ-ɤʑɯrja-nɯ
小孩子在排队
See: rloʁrloʁ See: rloŋrloŋ See: rlaŋrlaŋ
rzɤβrzɤβ ideophone.2
flou. 模模糊糊,不清楚.

χɕɤlmɯɣ a-pɯ-me tɕe, tɤscoz ra rzɤβrzɤβ ʑo ɲɯ-pa tɕe mɯ́j-sɯχsal-a
没有眼镜的话,文字模模糊糊,我根本看不清楚

zdɯm lɤ-kɯ-ɣe ʑo rzɤβrzɤβ ɲɯ-fse
好像起了雾一样,模模糊糊地看不清
rzoŋ transitive verb
directional: thɯ- Etym: rdzoŋ. mettre dedans. 往里装.

thɯ-rzoŋ-a
我装了

tha-rzoŋ
他装了

ɕɤmɯɣdɯ thɯ-rzoŋ
你给枪装子弹吧
rzoŋlu ideophone
très occupé. 忙得不可开交.

a-ma ɯ-tɯ-dɤn kɯ rzoŋlu ʑo ɲɯ-xtsu
我事情很多,忙得不可开交
rzoŋwa noun
dot. 嫁妆.
rzoʁ intransitive verb
Etym: rdzogs. pousser (complète). (完全)长出了.

lɯtoʁ ɲɤ-rzoʁ
(春天的时候),草木复苏

a-ʁɲɤlwa nɯ-rzoʁ
我受了很多苦

tɤ-rɤku ra ɲɤ-rzoʁ
庄稼全部生长起来了

ta-ma ɲɯ-rzoʁ ʑo ɕti
很多事情同一个时间堆在一起,无从下手
rzɯɴɢaʁ noun
Rdzong.'gag. 松岗乡.
rzɯrzi Variant: rdzɯrdzi ideophone.2
inquiet. 形容担心,放心不下的状态.

rdzɯrdzi ɲɯ-mu-a
我害怕

rzɯrzi ɲɯ-mu-a
我害怕

frais (temps). 冷飕飕.

jisŋi tɯ-mɯ rzɯrzi ci ɲɯ-ŋu, ɲɯ-ɣɤndʐo
今天冷飕飕的
See: rdzɯrdzi
rʑaʁ intransitive verb
directional: tɤ- se passer un certain nombre de jours. 过几天.

χsɯm to-rʑaʁ
过了三天
See: tɤ-rʑaʁ1
rʑaʁtɕhɤt noun
limite de temps. 期限.
rʑi stative verb
directional: tɤ- lourd. 重.

ɯ-fkur ɲɯ-rʑi
他背的东西很重

rdɤstaʁ ɲɯ-rʑi
石头很重
Ant: ʑo1
rʑɯɣnɤlɯɣ -
qui rampe en se tortillant. 形容蜿蜒爬行的样子.

qapri nɯ rʑɯɣnɤlɯɣ ʑo jɤ-ari
蛇蜿蜒爬行的样子
rʑɯɣrʑɯɣ ideophone.2
gros et lisse. 形容横放在那里,又粗又光滑的样子.

lɤpɯɣ ɯ-tɯ-wxti kɯ rʑɯɣrʑɯɣ ʑo ɲɯ-pa
萝卜放在那里又粗又光滑