japhug
Index a
aboʁboʁ
abrɤlbrɤl
aβdɤβde
aβdoʁβdi
aβdoʁdi
aβdoʁdi
aβraʁ
aβraʁ
aβrdaβrdoŋ
aβʁum
aβʁum
aβzdoʁβzdɯ
aβzdoʁβzdɯ
aβzu
aβzɯrχsɯm
aβʑɯrdu
acɤrlu
achala
achale
achɤle
achɤt
achɯcha
achɯrʁu
aci
acilaj
acu
acu
acɯfkri
aɕɤl
aɕɤrɣi
aɕɣa
aɕi
aɕi
aɕkala
aɕkho
aɕoʁri
aɕoχɕi
aɕpala
aɕprɯm
aɕprɯmtsɯ
aɕprɯmtsɯ
aɕpɯɕpa
aɕqhe
aɕqhlu
aɕquwa
aɕtɯɕte
aɕtɯɕte
adaʁlu
adrɤt
adʑɯgli
afɕɤra
afɕɤt
afɕɤt
afɕu
afkrɤχsɤl
afsoʁŋgi
afsuja
afsujɯja
afsɯfsu
aftɕaka
aɣɤmphɯmphri
aɣɤŋɯŋoʁ
aɣɤŋɯŋoʁ
aɣɤrlɯrlaʁ
aɣɤrlɯrlaʁ
aɣɤtɯɣ
aɣɤtɯɣ
aɣɤzdɯzda
aɣɤzdɯzda
aɣndɯɣnda
aɣrɤɣrum
aɣro
aɣɯci
aɣɯɕa
aɣɯɕɤrɯ
aɣɯɕkat
aɣɯɕkat
aɣɯɕnɯɕna
aɣɯɕnɯɕnaβ
aɣɯdɯχɯn
aɣɯɣli
aɣɯɣu
aɣɯjaʁ
aɣɯjɯjaʁ
aɣɯjwaʁ
aɣɯli
aɣɯlu
aɣɯlɯtshɤt
aɣɯmar
aɣɯmat
aɣɯmdoʁ
aɣɯmɲaʁ
aɣɯmphɯmphru
aɣɯmtɕhi
aɣɯmɯmi
aɣɯndzɣi
aɣɯndzrɯ
aɣɯndʑɯɣ
aɣɯntɤβ
aɣɯɲchaz
aɣɯŋgɤr
aɣɯŋgɯŋgɯ
aɣɯŋkɯ
aɣɯpɤrtsaβ
aɣɯpharɤβ
aɣɯpɯpɯ
aɣɯqe
aɣɯrɟit
aɣɯrkɯrkɯ
aɣɯrmbi
aɣɯrme
aɣɯrna
aɣɯrnɯɕɯr
aɣɯrŋa
aɣɯrŋɯl
aɣɯrpaʁ
aɣɯrqhu
aɣɯrtsi
aɣɯrtsɯrtsɤɣ
aɣɯrtɯrtaʁ
aɣɯrɯru
aɣɯrɯru
aɣɯrɯz
aɣɯrʑɯrʑɯɣ
aɣɯsmɤɣ
aɣɯsmɤn
aɣɯsɯm
aɣɯʂwaŋ
aɣɯtɕha
aɣɯtɕhɯtɕha
aɣɯtʂɤm
aɣɯtʂɯn
aɣɯtɯɣ
aɣɯxɕɤt
aɣɯzda
aɣɯzɤrŋɤn
aɣɯzrɯɣ
aɣɯʑɤzdaŋ
aɣɯʑɯʑat
aj
aja
aja
ajɤr
ajŋgɯɣ
ajpomxtshɯm
ajʁu
ajtshi
ajtshi
ajtɯ
ajχoʁ
akarɯ
akɤlɤt
akɤmtɕoʁ
akɤtɕɤβ
akhar
akhɤɟor
akhɤzŋga
akhi
akhra
akhrɤla
akhrɤlɯla
akhu
akundi
akɯ
akɯchoʁle
akɯzgumba
ala
alala
alɤɣɯ
alɤt
alɤt
alɟɣi
alo
alothi
alpɯm
aluj
aluj
alɯlɤt
alɯlju
alxaj
aɬɯt
ama
amar
amar
ambɤldʑɤm
ambi
ambi
amboʁ
ambrɤqɤt
ambɯmbi
ambɯmbi
amdzɯ
amdʑɯβ
amɤʁu
amgri
amkhɤrju
amnoʁ
amɲaχtshɯm
amɲɤm
amɲɯmɲo
amɲɯmɲo
amŋaʁ
amphɯmphɯr
amqaj
amtɕhoʁ
amtɕoʁ
amthoʁmthɯt
amthɯn
amto
amɯβde
amɯβde
amɯβɟɤt
amɯfse
amɯmi
amɯmi
amɯmto
amɯmtshɤm
amɯrga
amɯrmbat
amɯrmbɯ
amɯrpu
amɯrqhi
amɯsthaβ
amɯsɯz
amɯti
amɯtso
amɯtsɯtso
amɯtsɯtso
amɯtɯɣ
amɯxtɕhɯxtɕhɯt
amɯzɣɯt
amɯzwɤr
anamana
anaχtɯχto
anaχtɯχto
anbaʁ
andɤko
andɤr
andi
andichoʁle
ando
andu
andɯja
andɯndo
andɯndo
andzoʁjoʁ
andzɯndza
andzɯndzri
andzɯndzri
andzɯqoʁ
andzɯt
andʑɤmstu
andʑɯɣndʑɯɣ
andʑɯndʑu
andʑɯrɣa
anɤjɯjo
anɤjɯjo
anɤkhɤzŋgɯzŋga
anɤkhɤzŋgɯzŋga
anɤma
anɤmpɕɯpɕɤr
anɤmtsɯmtsioʁ
anɤmtsɯmtsioʁ
anɤntshɯntshi
anɤntshɯntshi
anɤqɤtsɯtsa
anɤrkɯrko
anɤrpɯrpaʁ
anɤrɯre
anɤrɯre
anɤsɯso
anɤtsɯtsɯ
anɤtɯtɯɣ
anɤtɯtɯɣ
anɤʑɤmŋɯmŋɤn
anɤʑɤmŋɯmŋɤn
angɯt
antɕhoʁjɤr
antɕhɯ
antɤm
anthɣar
antsɤndu
antɯ
anɯɕqhɯɕqhu
anɯɕqhɯɕqhu
anɯɣbɯɣbɯɣ
anɯɣbɯɣbɯɣ
anɯkɯjŋɤŋgɯ
anɯkɯjŋɯjŋu
anɯmbɯmbɣom
anɯmbɯmbɣom
anɯmgɯmgro
anɯmqaj
anɯndzɤqɯqɤr
anɯndzɤqɯqɤr
anɯpɕɯpɕoʁ
anɯphɤrɯri
anɯphotɯtɯɣ
anɯrgɯrga
anɯrgɯrga
anɯrqhɯrqhu
anɯrɯtʂɯtʂa
anɯrɯtʂɯtʂa
anɯʁɤndɯndu
anɯʁɤrɯri
anɯʁgrɯʁgra
anɯʁgrɯʁgra
anɯstɯstu
anɯsɯkhɯkho
anɯsɯslaʁ
aɲaj
aɲaʁndzɯm
aɲɟoʁ
aɲɟoʁ
aŋgɤjom
aŋgɤrŋgɤr
aŋgorji
apa
apɕɯβjɤl
apɤmbat
apɤɴqa
apɤpɣi
apɣaʁsci
apɣɤpɣi
apɣɯlu
aphala
aphɤlɤjɤt
apjɤntɤm
apupu
apɯpa
apɯpri
aqandʐɯlu
aqarŋɤmbru
aqarŋɯrŋe
aqɤrle
aqɤtsa
aqɤtʂha
aqhe
aqhoβlu
aqhowolu
aqurle
araʁ
araχtɯ
arɕɤt
arɕo
arɤɕɯɕrɤz
arɤkhɯmkhɤl
arɤmboʁɲɟi
arɤmbɯmbri
arɤmgrɯndɯr
arɤmgɯmgo
arɤmtɕɯmtɕoʁ
arɤmtʂɯmtʂaj
arɤmɯzda
arɤntɕhɯntɕhɯr
arɤɲɟiɲɟi
arɤɲɯɣ
arɤphɤjqa
arɤrɤɣ
arɤrkhɯrkhe
arɤrɴɢioʁ
arɤrqhɯrqhioʁ
arɤrtshɯm
arɤrtsɯrtsɤɣ
arɤstoʁsta
arɤt
arɤt
arɤtɕha
arɤtɕha
arɤtshi
arɤzdɯzda
arɤʑɯʑrɤz
arɣi
ari
arju
arɟambrɯɣ
arɟumtɕɤr
arku
arla
arla
arlɯrla
arlɯt
armbat
armbɯrmbɯ
armɤjɯβ
arndɤtsa
arɲɟɤle
arŋɤrtɯm
arŋi
arŋɯlɯz
arɴɢlɯm
aro
arqhi
arqɯrqoʁ
arʁɯrʁu
artaʁ
artaʁlaʁ
artaʁlaʁ
artɕhoʁ
artɕi
artɕɯwa
artsɯɣdu
artsɯrtso
artɯm
artɯmloʁ
artɯrtɤβ
artɯrtoʁ
artɯrtoʁ
arɯcɤrna
arɯɕoʁɕoʁ
arɯfsapaʁ
arɯfsɤlko
arɯjɤrɤβ
arɯkhɯtsa
arɯlaba
arɯldʑaŋkɯ
arɯlɯŋkɤr
arɯmɯntoʁ
arɯqromkemdoʁ
arɯʁmɤrsmɯɣ
arɯsrɯn
arɯsɯjno
arɯtɕheme
arɯtɤjpa
arɯtɤpɤtso
arɯtɤtɕɯ
arɯzdɯxthɯɣ
aʁdɤt
aʁe
aʁɤndɯndɤt
aʁjɤr
aʁɟa
aʁɟɤle
aʁloʁlu
aʁmbɯm
aʁzrɤwolu
aʁzɯɣβzaŋ
aʁzɯŋɤn
asaχpɯχpaʁ
asaχpɯχpaʁ
ascaʁa
ascɯsco
ascɯsco
asɤmɯβde
asɤmɯβde
asɤmɯmtshɯmtshɤm
asɤmɯmtshɯmtshɤm
asɤmɯsɯz
askɯ
asqhlu
asqɯsqɤr
asqɯsqɤr
astɤko
asti
astu
astɯsti
asɯɣ
asɯɣɲɯɣɲaʁ
asɯɣɲɯɣɲaʁ
asɯjaʁndzɯʁndzu
asɯjaʁndzɯʁndzu
asɯmɲɯmɲo
asɯsat
asɯsat
asɯsu
asɯxɕɯxɕɤt
asɯxɕɯxɕɤt
aʂŋaʁ
ata
ataʁki
atɕaʁ
atɕaʁlaʁ
atɕaʁlaʁ
atɕɤβ
atɕhɯtɕhɯ
atɕhɯtɕhɯ
atɕhɯz
atɕɯmthɯt
atɕɯtɕit
atɕɯtʂi
atɕɯxtaʁ
atɕɯxtaʁ
atɕɯxtʂot
atɤr
athɤri
athi
athoʁmphrɤt
athoχɕaβ
atsa
atsatsa
atshɤxtshɯ
atshoʁ
atshoʁ
atsɯtsu
atʂoʁloʁ
atu
atɯɣ
atɯta
awij
awɯwum
axtɕɯxte
axthom
aχa
aχchowolu
aχɕɯβ
aχɕɯldɤn
aχom
aχpɯχpjɤt
aχpɯχpjɤt
aχsi
aχsom
aχsɯko
aχtɕɤz
azbraʁ
azbraʁ
azdaʁ
azgroʁ
azgroʁ
azgrɯ
azgɯr
azgɯrloʁ
azɣɤʁrɯʁre
azɣɤʁrɯʁre
azmɯjqhɯjqha
aznɤltɕɯltɕɤm
aʑaʁ
aʑɤwu
aʑɴɢɯʑɴɢoʁ
aʑɴɢɯʑɴɢoʁ
aʑo
aʑɯrja
aʑɯχtso
aʑɯʑu
aboʁboʁ stative verb
directional: kɤ- se blottir ensemble. 集中在一起;缩成一团.

khɤzɤpɯ ra nɯ-mu ɯ-ɕki ko-k-ɤboʁboʁ-nɯ-ci ma ɲɯ-nɤndʐo-nɯ
因为冷,狗崽子们集拢在妈妈身边
See: nɤboʁboʁ See: boʁ
abrɤlbrɤl Variant: abrabrɤl stative verb
espacé, clairsemé. 稀疏不密(树).
aβdɤβde intransitive verb
directional: thɯ- être retardé, être reporté à plus tard. 拖延.

kɤ-nɤma nɯ thɯ-aβdɤβde pɯ-ra
工作拖延了
See: βde
aβdoʁβdi stative verb
aller bien. 平安;健康.

iʑora ɕɤxɕo ku-oβdoʁβdi-j
我们这段时间都日子过得很平安
See: βdi See: ɣɤβdi
aβdoʁdi - See: ɣɤβdi
aβdoʁdi stative verb
en bonne santé, paisible. 安宁(身体状况、生活条件).

jiʑora ɕɤfɕo ku-oβdoʁβdi-j
我们最近(这几年)身体没有异常现象
aβraʁ - See: βraʁ
aβraʁ intransitive verb
attaché. 拴着.

nɯtɕu khɯna pjɤ-k-ɤβraʁ-ci
那里以前拴过狗
aβrdaβrdoŋ stative verb
directional: thɯ- vigoureux, robuste. 粗壮.

iɕqha tɯrme nɯ kɯ-ɤβrdaβrdoŋ ci ɲɯ-ŋu
这个人很粗壮
Syn: jpumqa
aβʁum - See: βʁum
aβʁum -
être renversé. 口朝下.

ki khɯtsa ki aβʁum
这个碗口朝下
aβzdoʁβzdɯ - See: βzdɯ
aβzdoʁβzdɯ intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- être en ordre. 摆得整齐.

laχtɕha ra aβzdoʁβzdɯ ɕti
东西放得很整齐
aβzu intransitive verb

directional: tɤ- directional: nɯ- devenir. 变成.

yangyu ɲo-k-ɤβzu-ci
土豆长大了

tɤɕi kɤ-tɣa to-k-ɤβzu-ci
青稞可以收割了

directional: thɯ- grandir. 长成,成熟.

kɯki tɤ-pɤtso ʁʑɯnɯ chɤ-k-ɤβzu-ci
这个孩子已经长成青年了

yangyu chɤ-k-ɤβzu-ci
土豆成熟了
See: βzu1
aβzɯrχsɯm stative verb
Etym: bzur.gsum. triangulaire. 三角形.
aβʑɯrdu stative verb
directional: tɤ- Etym: bʑi.rdo. carré. 四方形.

aβzɯrdu, ɲɯ-ɤβʑɯrdu
是四方形的

kɯki rdɤstaʁ ki kɯ-ɤβʑɯrdu ci ɲɯ-ŋu
这块石头是方形的
acɤrlu intransitive verb
directional: tɤ- être mélangé. 混合.

ɲɯ-ɤcɤrlu, to-k-ɤcɤrlu-ci
混在一起了

ki tɤjmɤɣ ki ɲɯ-ɤcɤrlu
这些蘑菇混在一起

kɯrɯ kupa tɯrme ra acɤrlu-j ʑo ɕti
我们藏族跟汉族混合在一起
achala intransitive verb
capable. 能干.

aʑo achala-a tɕe, aj tu-spe-a jɤɣ
我很能干,我会做
achale - See: achala
achɤle -

ɯʑo achɤle, nɤʑo tɯ-achɤle
他很能干,你很能干

aʑo achɤle-a tɕe, aj tu-spe-a jɤɣ
我很能干,我会做
achɤt stative verb
directional: tɤ- être séparé par. 相差;相隔.

tɕiʑo tɕi-pɤrthɤβ kɯmŋu-pɤrme achɤt

tɕiʑo kɯmŋu-pɤrme achɤt-tɕi
我们之间相差五岁

jiʑo ji-kha pɤrthɤβ nɯ tɯ-sŋi tʂu jamar achɤt
我们之间相隔一天的路
achɯcha stative verb
directional: qui a du talent. 有才能.

to-k-ɤchɯcha-ci
他变得有才能了
achɯrʁu stative verb
directional: thɯ- directional: tɤ- être froissé. 皱着.

nɤ-ŋga to-k-ɤchɯrʁu-ci
你的衣服皱了
aci intransitive verb
directional: nɯ- être mouillé. 湿.

ɲo-k-ɤci-ci
湿了

ki tɯ-mɯ kɯ pjɤ-χtɕi tɕe, ɲo-k-ɤci-ci
被雨淋湿了
acilaj intransitive verb
directional: nɯ- être humide. 湿漉漉.

kɯki kɤ-ɕkho ɲɯ-ra ma ɲɯ-ɤcilaj
这个东西很湿,要晒一下

kɯki tɯ-ŋga ki ɲɯ-ɤcilaj tɕe, chɯ́-wɣ-ɕkho ɲɯ-ntshi
这件衣服很湿,只好晒一下

a-βri acilaj
我身上很湿

a-jaʁ ɲɯ-ɤcilaj
我的手很湿
acu - See: cu
acu stative verb
être mélangé dans. 掺在一起;和在一起.

rɟɤɣi ɯ-ŋgɯ ta-mar a-pɯ-ɤcu tɕe mɯm
在糌粑里加一点酥油就好吃
Syn:
acɯfkri stative verb
être sale, humide et en désordre. 又脏又湿又乱.
aɕɤl intransitive verb
directional: nɯ- souffrir de la cataracte. 患有白内障【白眼病】.

ɯ-mɲaʁ ɲo-k-ɤɕɤl-ci
他得了白内障

ɲo-k-ɤɕɤl-ci tɕe mɯ́j-mtɤm
得了白内障,他看不见了
aɕɤrɣi stative verb
être rapide. 快,迅速.

ɯ-rju ɲɯ-ɤɕɤrɣi
他话说得快

ɯ-mɢla ɲɯ-ɤɕɤrɣi
他步子走得快
aɕɣa intransitive verb
être du même âge. 同年.

tɕiʑo kɯ-ɤɕɣa ŋu-tɕi
我们俩同岁

ɲɯ-tɯ-ɤɕɣa-ndʑi
你们俩同岁

nɤj nɤ-mu cho aʑo ni aɕɣa-tɕi
我跟你母亲同岁
See: tɯ-ɕɣa
aɕi interjection
interjection qui exprime que l'on revient sur ce que l'on vient de dire. 对刚才说的话表示反悔.

aɕi, nɯ ma-tɤ-tɯ-ste
算了,你不要那么做

aɕi ma-jɤ-tɯ-ɕe tɕe, kɤ-nɯ-rɤʑi!
算了,不要走了,留在这里吧

aɕi, a-mɤ-tɤ-tɯ-qhe je
(我收回刚才说的话),你不要放在心上
aɕi stative verb
être mélangé dans. 掺在一起;和在一起.

ki smɤn ki ɯ-ŋgɯ pɤjmu aɕi tɕe aɣɯsmɤn
贝母是这种药的其中一个成分,这样药才有效
Syn: acu
aɕkala stative verb
directional: tɤ- être boiteux. 跛脚.

ɯʑo ɲɯ-ɤɕkala
他跛脚

nɯ ɕɯŋgɯ mɯ-pɯ-aɕkala ri, tham tɕa to-k-ɤɕkala-ci
他以前不跛脚,现在就跛脚了
Syn: aʑɤwu See: ɕkala
aɕkho stative verb
qui a une ouverture large. 底部小,口很大.

ki tɯthɯ ki ɲɯ-ɤɕkho
这个锅子底小口大
aɕoʁri intransitive verb
directional: tɤ- aller et venir. 来回走动穿梭.
aɕoχɕi intransitive verb
inspirer et expirer. 吸气和呼气.
aɕpala intransitive verb
ayant des mouvement alertes. 动作灵活(小伙子).

kɯ-ɤɕpala ci ɲɯ-ŋu
他动作很灵活

jiɕqha tɯrme nɯ mɤ-kɯ-ɤɕpala ci rʁoʁrʁoʁ ɲɯ-ɕti
那个人动作不灵活
Syn: aphala
aɕprɯm intransitive verb
directional: kɤ- être mal raccommodé (habits, chaussure). 补得不平整,皱着的,不舒展(衣服、鞋子).

ko-k-ɤɕprɯm-ci
补得不好

ɯ-ɕphɤt mɯ-ko-ɣɤβdi tɕe, ɲɯ-ɤɕprɯm
补丁没有补好,所以不平整

kɤ-ɣɤβdi mɯ́j-khɯ tɕe, aɕprɯm
(衣服)没有能修补,所以不平整
aɕprɯmtsɯ intransitive verb
directional: kɤ- être mal raccommodé (habits, chaussure). 补得不好;皱着的(衣服、鞋子).

ko-k-ɤɕprɯmtsɯ-ci
补得不好

tɤ-ɕphɤt mɯ-ko-βdi tɕe ɲɯ-ɤɕprɯmtsɯ
补丁没有补好,所以不平整

pɤjkhu mɯ́j-mna tɕe ɲɯ-ɤɕprɯmtsɯ
(伤口)还没好,没有愈合
aɕprɯmtsɯ - See: aɕprɯm
aɕpɯɕpa stative verb
directional: nɯ- directional: kɤ- être plat. 瘪,扁.

ɲo-k-ɤɕpɯɕpa-ci, kɤ-aɕpɯɕpa
已经压扁了

ɯ-xtu ɲɤ-k-ɤɕpɯɕpa-ci
他肚子扁了
aɕqhe intransitive verb
directional: tɤ- tousser. 咳嗽.

ɲɯ-tɯ-ɤɕqhe, ɯʑo ɲɯ-ɤɕqhe
你咳嗽,他咳嗽

to-k-ɤɕqhe-ci
他咳嗽了

aʑo ku-oɕqhe-a
我正在咳嗽

aʑo sɲikuku ʑo tu-oɕqhe-a ŋu
我天天咳嗽

ɯ-ɲɯ-tɯ-ɤɕqhe ?
你咳嗽吗?

a-mɤ-tu-sɤ-ɕqhɯ-ɕqhe, smɤn ci tɤ-ndza-t-a
为了不咳嗽,我吃了药
See: tɤ-ɕqhe
aɕqhlu stative verb
concave. 凹.

pjɤ-k-ɤɕqhlu-ci
凹进去了
Syn: aχchowolu Syn: aʁloʁlu Syn: aqhowolu Syn: asqhlu Syn: arɴɢlɯm
aɕquwa stative verb
directional: tɤ- être aveugle. 瞎.

ɯ-mɲaʁ ntsi aɕquwa (ɯ-mɲaʁ ntsi mɤ-pe)
他一只眼睛瞎了
See: ɕquwa
aɕtɯɕte - See: ɕte
aɕtɯɕte intransitive verb
se contaminer les uns les autres. 互相传染.

tɯ-ŋgo nɯ ɲɤ-k-ɤɕtɯɕte-nɯ-ci
他们互相传染了
adaʁlu stative verb
directional: thɯ- avec du noir et du blanc (mélangés). 黑色和白色混在一起.

chɤ-k-ɤdaʁlu-ci
adrɤt stative verb
directional: pɯ- en désordre. 凌乱.

a-mɤ-pɯ-ɤdrɤt tɕe tɤ-rɤwum
(东西)不要这么乱,收拾一下
Syn: aphɤlɤjɤt
adʑɯgli intransitive verb
directional: nɯ- craquer les uns les autres (os). (骨头)互相摩擦发出声音.

a-mke ɯ-ɕɤrɯ ɲɯ-ɤndʑɯgli ɲɯ-ŋu tɕe glinɤgli ʑo ɲɯ-ti
我脖子的骨头互相摩擦发出咯咯声
See: glinɤgli
afɕɤra stative verb
directional: nɯ- être connu publiquement. 公开,传开.

ki tɯ-tɕha ki ɲɤ-k-ɤfɕɤra
这个消息已经传开了

mɤ-kɯ-ɤfɕɤra nɯ ɕɯ tso?
如果不公开的话,谁会知道?
See: sɤfɕɤra
afɕɤt - See: fɕɤt1
afɕɤt -

kɯki mɤ-afɕɤt
这个(故事)还没有讲
afɕu intransitive verb
directional: nɯ- se refroidir (objet). 冷却(东西).

tʂha nɯ-afɕu kóʁmɯz kú-wɣ-tshi ra
茶要凉一点喝

ki ɲɯ-sɤɕke tɕe, a-nɯ-ɤfɕu ɲɯ-ntshi
很烫,要先冷却一下

ki kɤ-tshi ɲɯ-jɤɣ ma ɲɤ-k-ɤfɕu-ci
这个已经凉了,可以喝

mɯ-ɲɤ-sɤɕke, ɲo-k-ɤfɕu-ci
已经不烫了,冷却了

a-nɯ-ɤfɕu ku-nɤjam-a
我在等它冷却一下

nɯkɤcu jiɕqha tɤ-ala pɯ-ŋu ri, tham ɲɤ-k-ɤfɕu-ci
刚才那个在沸腾,现在冷了

directional: tɤ- se reposer. 休息,放松,轻松.

a-tɤɣɲat tɤ-afɕu
我轻松了(休息好了)

tɤ-afɕu-a
我轻松了(休息好了)

nɯ kɯnɤ ʑo ɯ-ro mɯ-pjɤ-k-ɤfɕu-ci
这样他都不解恨
afkrɤχsɤl intransitive verb
directional: tɤ- Etym: bkra.gsal. être clair (voir). 清晰;明显.

kɯ-ɲaʁ kɯ-wɣrum ɲɯ-ɤfkrɤχsɤl
黑色和红色的区别很分明

to-k-ɤfkrɤχsɤl-ci
变清晰了
afsoʁŋgi stative verb
directional: tɤ- être clair. 颜色浅;色彩亮丽;亮堂.

afsoʁŋgi
很亮

to-k-ɤfsoʁŋgi-ci
变亮了

kɯki ɯ-mdoʁ kɯ-ɤfsoʁŋgi ci ŋu
颜色很浅
afsuja stative verb
être de même taille. 一样大;一样长;平等.

tɕiʑo afsuja-tɕi / tɕi-tɯ-mbro afsuja
我们长得一样高
See: sɤfsuja
afsujɯja intransitive verb
être de même longueur. 长短一致. See: sɤfsuja See: afsɯfsu
afsɯfsu stative verb
être égal. 长短一样.

nɤ-ndʑu ni ɲɯ-ɤfsɯfsu-ndʑi
你的筷子的长短一样
See: ɯ-fsu See: afsujɯja
aftɕaka stative verb
avoir les ornements et vêtements au complet. 服饰齐全. See:
aɣɤmphɯmphri Variant: amphɯmphri intransitive verb
directional: pɯ- être l'un après l'autre. 一个接着一个.

kɤ-nɤma ɲɯ-dɤn tɕe ɲɯ-ɤmphɯmphri ɕti
工作很多,连续不断

kɤtsa ra nɯ-kɯ-mŋɤm pjɤ-dɤn tɕe pjɤ-k-ɤɣɤmphɯmphri-ci
他们这一家人过去很多生病的,一个接着一个

iʑɤɣ ji-ma ra ɲɯ-ɤɣɤmphɯmphri ɕti
我们的工作连续不断,一个接着一个
aɣɤŋɯŋoʁ - See: ɣɤŋoʁ
aɣɤŋɯŋoʁ intransitive verb
directional: tɤ- se saluer les uns les autres. 互相打招呼.
aɣɤrlɯrlaʁ - See: ɣɤrlaʁ
aɣɤrlɯrlaʁ intransitive verb
s'évincer mutuellement. 互相倾轧.

kɯɕɯŋgɯ tɕe, tɤru ra tu-onɯsnɯɲɯɲaʁ-nɯ tɕe chɯ-ɤɣɤrlɯrlaʁ-nɯ pjɤ-ŋgrɤl
古时候,贵族们一直互相倾轧
See: rlaʁ
aɣɤtɯɣ - See: ɣɤtɯɣ
aɣɤtɯɣ intransitive verb

kɯm pjɤ-k-ɤɣɤtɯɣ-ci ɕti tɕe, kɤ-cɯ mɯ-pjɤ-khɯ
门是(被棍子)顶着的,打不开
aɣɤzdɯzda - See: ɣɤzda
aɣɤzdɯzda intransitive verb
se saluer les uns les autres. 互相打招呼. See: tɯ-zda See: rɤzda See: sɤzda See: nɤzda
aɣndɯɣnda stative verb
devenu ferme après avoir été piétinée (terre). 踩紧的.

tɯ-ji lo-ɕlu-nɯ ri, ɯ-taʁ to-ŋke-nɯ tɕe pjɤ-k-ɤɣndɯɣnda-ci
他们虽然种了地,但是因为踩在上面把地踩紧了
aɣrɤɣrum stative verb
être blanchâtre. 微白的. See: wɣrum
aɣro intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- directional: pɯ- jouer. 玩.

pɯ-aɣro-tɕi
(过去)我们在玩

a-xtɤɣ nɯ cho tɤ-anɯɣro-tɕi
我跟哥哥玩了一下

lanqiu pɯ-asɯ-lɤt-tɕi pɯ-anɯɣro-tɕi
(过去)我们打篮球
aɣɯci stative verb
qui a du jus. 有汁. See: tɯ-ci
aɣɯɕa stative verb
directional: thɯ- qui a beaucoup de chair. 肉多.

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯɕa
这只猪肉很多

nɤʑo nɤ-tɯ-ɤɣɯɕa nɯ!
你长得很胖啊
aɣɯɕɤrɯ stative verb
qui a la peau sur les os. 瘦. Syn: nɯɲɤmkhe See: ɕɤrɯ
aɣɯɕkat - See: ɣɯɕkat
aɣɯɕkat intransitive verb
porter comme charge. 驮着.

ki tɤrka ki tɤrɤku aɣɯɕkat
这头驴子驮的是粮食
aɣɯɕnɯɕna stative verb
qui a le sens de l'odorat. 有嗅觉.

kɯ-ɤɣɯɕnɯɕna ʁɟa ɕti tɕe, tɤ-di mtshɤm-nɯ
他们都有嗅觉,也会闻到臭味
See: tɯ-ɕna
aɣɯɕnɯɕnaβ stative verb
être visqueux. 黏稠,像胶水. See: tɯ-ɕnaβ
aɣɯdɯχɯn intransitive verb
directional: tɤ- avoir une bonne odeur. 香(气味).

jiɕqha tɯsqar nɯ ɲɯ-ɤɣɯdɯχɯn
这个糌粑气味很香

to-k-ɤɣɯdɯχɯn-ci
气味比以前香

pingguo nɯ kɯ-ɤɣɯdɯχɯn ci ɲɯ-ŋu
那个苹果有香味
See: ɯ-dɯχɯn
aɣɯɣli stative verb
qui produit beaucoup de purin. 粪很多的. See: tɯ-ɣli
aɣɯɣu intransitive verb
directional: tɤ- construction: participe sujet se préparer. 准备.

ku-oɣɯɣu-a
我在准备

ku-oɣɯɣu
他在准备

to-k-ɤɣɯɣu-ci
已经准备好了

rpɣo kɯ-ɕe to-k-ɤɣɯɣu-ci
他准备到高山上去

cɤmi kɯ-ɕe to-k-ɤɣɯɣu-ci
他准备去河边

aj Chengdu kɯ-ɕe tɤ-aɣɯɣu-a
我准备去成都

rqaco kɯ-ɕe to-k-ɤɣɯɣu-ci
他准备去呷脚
aɣɯjaʁ Variant: aɣɯjɯjaʁ stative verb
toucher les objets des autres. 乱摸别人的东西(偷东西).

jiɕqha tɯrme kɯ-ɤɣɯjaʁ ci ŋu
这个人会偷东西

toucher les objets des autres. 乱摸别人的东西(偷东西),做事很快.

tɤ-pɤtso nɯ kɯ-ɤɣɯjɯjaʁ ci ɲɯ-ŋu
那个孩子习惯乱摸别人的东西

ɕɯŋgɯ mɯ́j-fse to-k-ɤɣɯjɯjaʁ-ci
跟以前不一样,现在总是乱碰别人的东西

rapide. 做事很快.

jiɕqha nɯ ɲɯ-ɤɣɯjɯjaʁ
这个人做事很快
See:
aɣɯjɯjaʁ intransitive verb
directional: tɤ- avoir beaucoup de pattes. 有很多只脚(蜈蚣等虫子).

qaprɤftsa ɲɯ-ɤɣɯjɯjaʁ
蜈蚣有很多只脚

ɴɢoɕna ɲɯ-ɤɣɯjɯjaʁ ɲɯ-ɤɣɯmɯmi, ɯ-mɤlɤjaʁ ɲɯ-dɤn
蜘蛛有很多脚
See:
aɣɯjwaʁ intransitive verb
directional: tɤ- touffu, ayant beaucoup de feuilles. 叶子茂盛.

jiɕqha si nɯ ɲɯ-ɤɣɯjwaʁ
这棵树长出很多叶子

jiɕqha ɟu nɯ ɲɯ-ɤɣɯjwaʁ
这棵竹子长出很多叶子

wosun to-k-ɤɣɯjwaʁ-ci
莴笋跟以前不一样,现在长出很多叶子
aɣɯli stative verb
directional: tɤ- patient. 有耐性;不怕失败;不怕吃苦.

kɤ-rɤβzjoz nɯ, pjɯ-kɯ-ɤɣɯli ʑo ra, nɯ mɤɕtʂa kú-wɣ-spa mɤ-kɯ-cha
学习要有耐性,不然不是会成功的

nɤʑo ɲɯ-tɯ-ɤɣɯli tɕe ɲɯ-pe
你很有耐性,这样很好
aɣɯlu intransitive verb
qui a beaucoup de lait. 产奶多的(母牛).

ki nɯŋa ki ɲɯ-ɤɣɯlu
这个母牛产很多奶
See: tɤ-lu
aɣɯlɯtshɤt stative verb
à peu près du même âge. 跟自己年龄差不多的.

ndʑiʑo ɲɯ-tɯ-ɤɣɯlɯtshɤt-ndʑi
你们俩年龄差不多
See: ɯ-lɯtshɤt
aɣɯmar intransitive verb
qui peut produire beaucoup de beurre. 可以打出很多酥油.

ki nɯŋa ɯ-lu ɲɯ-ɤɣɯmar
这个母牛的奶可以打出很多酥油
See: ta-mar
aɣɯmat intransitive verb
directional: thɯ- faire beaucoup de fruits. 结很多果子.

pingguo ɲɯ-ɤɣɯmat
苹果树结很多果子

ʑɴɢɯloʁ ɲɯ-ɣɯmat
核桃结很多果子

ɣɯjpa ji-tɕɣom chɤ-k-ɤɣɯmat-ci
今年我们家的花椒结的果子比以前多
aɣɯmdoʁ intransitive verb
directional: tɤ- avoir la même couleur. 颜色相同.

to-k-ɤɣɯmdoʁ-ci
颜色以前不一样,现在一样了

tɕiʑo ɣɯ tɕi-ŋga ɲɯ-ɤɣɯmdoʁ
我们的衣服是同一个颜色的
See:
aɣɯmɲaʁ stative verb

qui a beaucoup de trous. 有很多小洞.

nɤki tshaʁ wuma ʑo ɲɯ-ɤɣɯmɲaʁ
那个筛子有很多眼儿

qui a des yeux. 有眼睛. See: tɯ-mɲaʁ
aɣɯmphɯmphru intransitive verb
directional: tɤ- cohérent, suivi. 连贯(话).

li to-k-ɤ-ɣɯmphɯmphru-ci
又变得连贯(连续不断)了

nɯɕɯŋgɯ ɯ-rju pɯ-aɣɯmphɯmphru ri, tham tɕe mɯ-ɲɤ-cha
他以前讲话比较连贯,现在不行了
aɣɯmtɕhi stative verb
bavard. 说话很多.

ki tɯrme ki kɯ-ɤɣɯmtɕhi ci ŋu
这个人说的话多
See:
aɣɯmɯmi stative verb
qui a beaucoup de pattes. 脚很多. See: aɣɯjɯjaʁ See: tɯ-mi
aɣɯndzɣi stative verb
qui a des crocs. 有獠牙.

srɯnmɯ ɲɯ-ɤɣɯndzɯndzrɯ ɲɯ-ɤɣɯndzɯndzɣi
妖精有爪子又有獠牙
See: tɯ-ndzɣi
aɣɯndzrɯ stative verb
qui a des griffes. 有爪子.

srɯnmɯ ɲɯ-ɤɣɯndzɯndzrɯ ɲɯ-ɤɣɯndzɯndzɣi
妖精有爪子又有獠牙
See: tɯ-ndzrɯ
aɣɯndʑɯɣ stative verb
directional: nɯ-
qui a beaucoup de résine. 树脂多.

tɯrgi ɲɯ-ɤɣɯndʑɯɣ
杉树有很多树脂

tɤtho ɲɯ-ɤɣɯndʑɯɣ
松树有很多树脂

collant. 有粘性.

ɯ-ɕtʂi pjɤ-ɬoʁ tɕe, ɯ-ɕtʂi ra ɲɯ-ɤɣɯndʑɯɣ ʑo
他流汗,一身黏糊糊的
See: tɤ-ndʑɯɣ
aɣɯntɤβ stative verb
qui a des bulles, moussant. 泡沫多的. See: tɤntɤβ
aɣɯɲchaz intransitive verb
identique. (话、动作都)一致;整齐.

ʁmaʁmi ra wuma ʑo ɲɯ-ɤɣɯɲchaz-nɯ, nɯsthɯci ʑo kɯ-dɤn nɤ, tɯrme tɯ-rdoʁ kɯ-ŋu ɲɯ-fse
士兵操练发出整齐,动作一致好像只有一个人一样
aɣɯŋgɤr stative verb
qui a beaucoup de lard. 猪膘多.

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯŋgɤr
这只猪膘很多
aɣɯŋgɯŋgɯ intransitive verb
directional: thɯ- être l'un dans l'autre (sac etc). 一层一层套在一起(袋子)、由很多层组成的.

cho-k-ɤɣɯŋgɯŋgɯ-ci
本来不是一层一层套在一起的,现在是了

paʁɕi nɯ kɤ-ɣɯŋgɯŋgɯ ʑo kɤ-ndza sna
苹果可以连皮子一起吃。

tɯ-rju kɯ-ɤmɯtso tɤ-βze, kɯ-ɤɣɯŋgɯŋgɯ nɯ ma-tɤ-tɯ-ti
你话讲得清楚一点,不要好像话中有话
aɣɯŋkɯ stative verb
qui a la couenne épaisse. 皮子很厚(猪).

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯŋkɯ
这只猪的皮子很厚
See: tɤ-ŋkɯ
aɣɯpɤrtsaβ intransitive verb
directional: tɤ- zélé, assidu. 勤快.

iɕqha ta-ma nɯ wuma ɲɯ-ɤɣɯpɤrtsaβ
他工作很勤快

ki ɯ-ʁɤri staʁ ta-ma wuma ʑo to-k-ɤɣɯpɤrtsaβ-ci
他工作比以前勤快很多
aɣɯpharɤβ intransitive verb
directional: tɤ- généreux. 大方.

ɕɯŋgɯ staʁ to-k-ɤɣɯpharɤβ-ci
他比以前大方

ɯ-ndzɤtshi cho wuma kɯ-ɤɣɯpharɤβ ɲɯ-ŋu
他对吃的东西舍得花钱
aɣɯpɯpɯ stative verb
qui a beaucoup de petits. 生很多崽子. See: tɤ-pɯ
aɣɯqe stative verb
qui produit beaucoup d'excréments. 屙很多屎.

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯqe
这头猪产很多肥料
See:
aɣɯrɟit stative verb
qui a beaucoup d'enfants. 生很多孩子. See: tɤ-rɟit
aɣɯrkɯrkɯ intransitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- s'enrouler. 盘起来.

qapri ko-k-ɤɣɯrkɯrkɯ-ci
蛇盘起来了

tɤ-ri ɲɯ-ɤɣɯrkɯrkɯ
线是盘起来的
aɣɯrmbi stative verb
qui urine souvent. 经常撒尿.

nɤki tɤ-pɤtso nɯ ɲɯ-ɤɣɯrmbi
那个小孩子经常撒尿
See: tɯ-rmbi
aɣɯrme stative verb
directional: thɯ- poilu. 毛多.

cho-k-ɤɣɯrme-ci
他长出了很多毛

ɣzɯ ɯ-rŋa nɯ tɯrme mɤ-fse kɯ aɣɯrmɯrme
猴子的脸跟人脸不同的地方就是长有很多毛
See: tɤ-rme
aɣɯrna stative verb
qui a des oreilles. 长有耳朵.

nɤki tɯrme ra kɯ-ɤɣɯrna ʁɟa ɕti tɕe mtshɤm-nɯ
那些人是长了耳朵的,会听见的
See: tɯ-rna
aɣɯrnɯɕɯr intransitive verb
directional: nɯ- rougeâtre. 淡红色.

ki ɯ-mdoʁ ɲɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr
这个东西变成淡红色

kɯki ɯ-mdoʁ ɲɤ-k-ɤɣɯrnɯɕɯr-ci
这个东西的颜色变淡红色
See: ɣɯrni
aɣɯrŋa stative verb
se ressembler. 脸很像.

a-pi cho ɯ-ɲɯ-ɤ́ɣɯrŋa-tɕi?
我跟哥哥像不像?
See: ɣɤrŋa See: tɯ-rŋa
aɣɯrŋɯl stative verb
qui a beaucoup d'argent. 有很多银子,很多钱. See: rŋɯl
aɣɯrpaʁ intransitive verb
s'entendre bien. 合得来.

nɯni ɲɯ-ɤɣɯrpaʁ-ndʑi
那两个人很合得来
See: anɤrpɯrpaʁ See: tɯ-rpaʁ
aɣɯrqhu stative verb
qui a une écorce épaisse. 树皮很厚、很多.

sɤjku cho mbraj ni aɣɯrqhu-ndʑi
白桦树和红桦树树皮很多
See: tɤ-rqhu
aɣɯrtsi stative verb
directional: thɯ- qui produit beaucoup de graisse. 产油多.

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯrtsi
这只猪的油很多
See: tɤ-rtsi
aɣɯrtsɯrtsɤɣ stative verb
directional: tɤ- composé de sections. 一节一节组成的.

jima ɲɯ-ɤɣɯrtsɯrtsɤɣ
玉米是一节一节的

ɟu ɲɯ-ɤɣɯrtsɯrtsɤɣ
竹子是一节一节的
See: arɤrtsɯrtsɤɣ See: tɯ-rtsɤɣ
aɣɯrtɯrtaʁ intransitive verb
directional: tɤ- avoir beaucoup de branches. 枝桠多.

kɯki si ɲɯ-ɤɣɯrtɯrtaʁ
这棵树有很多枝桠

kɯki huatong ɯ-jɯ ki ɲɯ-ɤɣɯrtɯrtaʁ
这个话筒的支架有架脚(三脚架)

to-k-ɤɣɯrtɯrtaʁ-ci
枝桠比以前多
See: tɤ-rtaʁ
aɣɯrɯru stative verb
que l'on peut faire en même temps que quelque chose d'autre. 可以顺便进行(不需要专门去).

aʑo nɯ-anɯri-a tɕe, cai tu-χti-a ɲɯ-ɤɣɯrɯru tɕe ɲɯ-tsɯm-a ŋu
我回家的时候,可以顺便买菜带回家
aɣɯrɯru stative verb
qui a plusieurs troncs, et peu de feuilles et de branches. 树干很多,叶子和树枝不多.

ki si ki kɯ-ɤɣɯrɯru ci ɲɯ-ŋu ma ɯ-jwaʁ mɯ́j-dɤn
这棵树树干很多,树叶不多
See: ɯ-ru
aɣɯrɯz stative verb
hériter (d'un trait). 继承.

ɯʑo ɯ-skɤt kɯ-sna nɯ, ɯ-wa ɲɤ-k-ɤɣɯrɯz-ci
他的声音很好听,是继承了他父亲

aʑo a-wa fse-a ma ɲɤ-k-ɤɣɯrɯz-a-ci
我像我父亲因为遗传他

nɤʑo ɲɤ-k-ɤɣɯrɯz-a-ci tɕe a-tɕhaʁa ɣɤʑu
我遗传你,我有双眼皮
aɣɯrʑɯrʑɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- ridé. 皱(脸).

tɕheme ra nɯ-rti nɯ ɲɯ-ɤɣɯrʑɯrʑɯɣ
女孩们的裙子是皱着的

to-k-ɤɣɯrʑɯrʑɯɣ-ci
变得有皱褶了

nɤki nɯ to-rgɤz ma ɯ-rŋa ra to-ɣɯrʑɯrʑɯɣ
他已经老了,满脸都是皱纹
See: tɤ-rʑɯɣ
aɣɯsmɤɣ stative verb
directional: thɯ- qui a beaucoup de laine. 毛长得多.

ki qaʑo ki ɲɯ-ɤɣɯsmɤɣ
这只羊长了很多毛
See: smɤɣ
aɣɯsmɤn intransitive verb
directional: tɤ- avoir un effet médical. 有药性.

ɕɯŋgɯ staʁnɤ ɯ-jaʁ to-oɣɯsmɤn
(药)医他的手效果比以前好
See: smɤn
aɣɯsɯm intransitive verb
directional: nɯ- s’entendre. 一条心;想得一致.

ɲɯ-ɤɣɯsɯm-tɕi
我们俩想得一致

ʑara ɲɯ-ɤɣɯsɯm-nɯ
他们想得一致

jisŋi tɕi-tɯkrɤz ɲɯ-ɣi ma ɲɯ-ɤɣɯsɯm-tɕi
今天我们谈得很融洽

to-k-ɤɣɯsɯm-ndʑi-ci
他们俩变得齐心了
See:
aɣɯʂwaŋ stative verb
directional: tɤ- se correspondre. 相称.

nɤ-ŋga cho nɤ-xtsa ra a-pɯ-ɤɣɯmdoʁ tɕe ɲɯ-ɤɣɯʂwaŋ
你的衣服和鞋子如果颜色一样的话就很搭

tɯ-rju nɯ ɯ-qhu ɯ-ʁɤri kɯ-ɤɣɯʂwaŋ tu-kɯ-ti ra
话要说得前后一致
aɣɯtɕha intransitive verb
directional: tɤ- être par paire. 成双.

ki tɯ-xtsa ki ɲɯ-ɤɣɯtɕha
这些鞋子是成双的(码是一样的)

ki tɯ-xtsa mɯ-ɲɯ-ɤɣɯtɕha
这些鞋子不是成双的(码不一样)

kɯki tɯ-xtsa ɯ-χtɯ to-k-ɤɣɯtɕha-ci
这些鞋子买了成双的
aɣɯtɕhɯtɕha -

nɯ-laχtɕha kɯ-ɤɣɯtɕhɯtɕha ʁɟa ɲɯ-ŋu
他们的东西全是成双的
See: tɯ-tɕha1
aɣɯtʂɤm stative verb
directional: thɯ- qui produit beaucoup de graisse. 产的油脂多.

ki paʁ ki ɲɯ-ɤɣɯtʂɤm
这只猪的油很多
aɣɯtʂɯn intransitive verb
directional: pɯ- Etym: drin. être le bienfaiteur. 有恩.

jɯfɕɯndʐi wuma pjɤ-k-ɤɣɯtʂɯn-ci
他前几天(对别人)有恩

a-taʁ tɯ-aɣɯtʂɯn
你对我有恩
See: tɯ-tʂɯn
aɣɯtɯɣ stative verb
directional: tɤ- Etym: dug. vénéneux. 有毒性.

to-k-ɤɣɯtɯɣ-ci
毒性比以前大

jiɕqha ɣʑo kɯ kó-wɣ-mtsɯɣ-a tɕe, wuma ɲɯ-ɤɣɯtɯɣ
我被蜜蜂叮了,毒性很大

βɣɤrtshi kɯ kó-wɣ-mtsɯɣ-a tɕe ɲɯ-ɤɣɯtɯɣ
我被蚊子叮了,有毒

jɯfɕɯndʐi smɤn mɯ-pɯ-aɣɯtɯɣ, jɤxtshi pa-ɣɤjɯ tɕe ɲɯ-ɤɣɯtɯɣ
前几天农药毒性不够大,这一次他多加了一些,现在就有毒性了
aɣɯxɕɤt stative verb
efficace. 效果好.

ki smɤn ki ɲɯ-ɤɣɯxɕɤt
这种药很有效
aɣɯzda intransitive verb
directional: kɤ- être ensemble. 互相陪伴.

ko-k-ɤɣɯzda-ndʑi-ci
他们俩互相陪伴了
aɣɯzɤrŋɤn intransitive verb
manger tout seul. 自己一个人吃.

nɯ-tɯ-ɤɣɯzɤrŋɤn
你自己一个人吃了

nɤ-zda mɯ-kɤ-tɯ-nɤjo, nɯ-tɯ-ɤɣɯzɤrŋɤn
你没有等你的伙伴,你自己一个人吃了
Syn: rɯndzɤqhɤjɯ
aɣɯzrɯɣ stative verb
qui a beaucoup de poux. 身上虱子多. See: zrɯɣ
aɣɯʑɤzdaŋ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ʑe.sdaŋ. envieux. 爱嫉妒别人.

ki ɯ-ʁɤri mɯ-pɯ-aɣɯʑɤzdaŋ ri tham wuma to-k-ɤɣɯʑɤzdaŋ-ci
他以前不妒忌别人,现在就很妒忌
aɣɯʑɯʑat stative verb
directional: tɤ- espiègle, coquin. 调皮.

a-ʁi aɣɯʑɯʑat
我的弟弟很调皮
aj pronoun
moi. 我. See: aʑo
aja - See: ja1
aja intransitive verb
être enfermé. 被关(牲畜).

nɯtɕu aja
被关在那里
ajɤr intransitive verb
directional: nɯ- en biais, de travers. 歪,偏.

ɲɤ-k-ɤjɤr-ci
以前不歪,现在歪了

luyinji nɯ ɲɯ-ɤjɤr
录音机放歪了
ajŋgɯɣ stative verb
courbé. 弯着.

ɯ-phoŋbu ɲɯ-ɤjŋgɯɣ
他的身子是弯着的
See: azgrɯ See: ajʁu
ajpomxtshɯm stative verb
directional: thɯ- d'une grosseur inégale. 粗细不一.

tɤ-ri ɲɯ-ɤjpomxtshɯm
线有一头粗另一头细

thɯ-ajpomxtshɯm
变得粗细不一了
ajʁu intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- courbé. 弯(路、植物、人的四肢等).

ki si ki ɲɯ-ɤjʁu
这棵树是弯的

kɯki dianxian ki ɲɯ-ɤjʁu
这根电线是弯的

kɯki laʁjɯɣ ki kutɕu pɯ-ata tɕe to-k-ɤjʁu-ci
这根棍子放在这里就变弯了

romɲa kutɕu pɯ-ata ri ɲɤ-k-ɤjʁu-ci
梁放在这里就变弯了
See: amɤʁu
ajtshi - See: jtshi
ajtshi intransitive verb

nɤʑo ɲɯ-tɯ-jtshi mɤ-ra ma ajtshi
你不用给他喝了,已经给了

smɤn ɯ-j-ajtshi
给他喝药了没有

tɤ-pɤtso ra tɤ-lu ajtshi
牛奶已经给小孩喝了
ajtɯ intransitive verb
directional: tɤ- s'accumuler. 累积.

tɯ-ci nɯ tɤ-ajtɯ
水积起来了

tɤ-scoz nɯ tɤ-rʑaʁ kɯ-rɲɟi tu-kɯ-stu pjɯ́-wɣ-βzjoz tɕe, ku-ojtɯ kɯ-ra ɕti
文化知识是要长期积累起来的

laχtɕha khro to-k-ɤjtɯ-ci
积累了很多东西

kɤ-ndza mɯma ajtɯ
除了食物,什么都可以积累
ajχoʁ intransitive verb
directional: kɤ- avoir le ventre plat. 肚子瘪.

ɯ-xtu ko-k-ɤjχoʁ-ci
他肚子瘪了

tɤ-fkɯm nɯ ɲɯ-ɤjχoʁ
口袋是瘪的
See: ɲchoʁ
akarɯ noun
origan. 牛至.

akarɯ nɯ sɯjno kɯ-xtɕi ci ŋu, ɯ-ru kɯ-xtshɯ-xtshɯm kɯ-ɣɯrni ci ŋu, ʁnɯ-tɣa jamar ma mɤ-mbro, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯm, kɯ-rɲɟi tsa ci ŋu, ɯ-di mnɤm, ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɣɯrni ɯ-ŋgɯ kɯ-wɣrum tsa ci ŋu, ɯ-zrɤm kɯ-xtɕɯ-xtɕi ma me, ɯʑo smɤn ɯ-ŋgɯ kɤ-lɤt ɲɯ-sna.
牛至是一种小型植物,茎很细,呈红色,只有约两拃高,有椭圆形小叶,花红里透白,有香味,根很小。可入药。
akɤlɤt intransitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- se détacher. 分裂;脱掉.

ɯ-rpaʁ chɤ-k-ɤkɤlɤt-ci
他肩膀脱臼了

tɯ-jaʁ ɯ-βzɯr nɯ tɕu ``hu" tu-kɯ-ti qhe tɕe sporɟɤlɯla ɯ-taʁ tú-wɣ-lɤt qhe tɕe a-pɯ-tɯɣ ʑo qhe tɕe ɯʑo ɲɯ-ɤkɤlɤt ɲɯ-ŋu
在手边“呒呒”地吹一下的时候,呼出的气如果吹到四脚蛇的尾巴上,尾巴就会脱节

qaʁ nɯ ɯ-jɯ cho-χɕoʁ qhe tɕe ɲɯ-ɤkɤlɤt ɕti
他拿锄头的把子抽了一下就脱落了

nɤ-ŋga kɤ-tʂɯβ ma akɤlɤt ɲɯ-ŋu
你把衣服补一下,不然就会脱成两半
akɤmtɕoʁ stative verb
directional: lɤ- pointu (sur le sommet). (顶部、尖头)很尖.

ɯ-ku ɲɯ-ɤkɤmtɕoʁ
尖头很尖

lo-k-ɤkɤmtɕoʁ-ci
(用了很久),顶部就变得很尖

mbrɯtɕɯ ɲɤ-sa tɕe lo-k-ɤkɤmtɕoʁ-ci
刀子磨损后,顶部变得很尖
See: See: amtɕoʁ
akɤtɕɤβ stative verb
directional: nɯ- être croisé. 交叉.
akhar intransitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- se mettre autour. 围着(坐、站).

ɲɯ-rɯndzɤtshi-nɯ pjɤ-k-ɤkhar-nɯ-ci
他们围着吃饭了
See: sɤkhar See: nɤkhar
akhɤɟor stative verb
ni rond ni carré. 不圆不方. Syn: amkhɤrju
akhɤzŋga intransitive verb
directional: nɯ- directional: jɤ- crier. 喊.

atu tɯrme ci ɣɤʑu ɲɯ-ɤkhɤzŋga
上头有个人在喊

staʁthɤr ɲɤ-k-ɤkhɤzŋga-ci
斯达塔尔喊了
See: akhu See: nɤkhɤzŋga
akhi interjection
exprime que le locuteur estime avoir de la chance. 表示自己很幸运.

akhi ma pɯ-ŋgrɯ!
很幸运,成功了
akhra intransitive verb
directional: tɤ- Etym: kʰra. bariolé. 花的(颜色);有花纹的.

jiɕqha tɯ-ŋga nɯ ɲɯ-ɤkhra
这件衣服是花的

jiɕqha nɯŋa nɯ kɯ-ɤkhra ɲɯ-ŋu
这头牛是花的

ɯ-rŋa to-k-ɤkhra-ci
他脸花了

ɯ-skhrɯ mɯ́j-βdi tɕe ɯ-rŋa to-k-ɤkhra-ci
她怀孕,脸花了(有斑纹)
See:
akhrɤla stative verb
bariolé. 花的(颜色).
akhrɤlɯla Variant: akhrɤlɯlu stative verb
bariolé, aux couleurs bigarrées et voyantes. 花花绿绿.

ɯ-ŋga ɲɯ-ɤkhrɤlɯla ʑo tɕe mɯ́j-mpɕɤr
他的衣服花花绿绿,不好看
See: akhra
akhu intransitive verb
directional: jɤ- appeler. 叫(某人).

atu tɯrme ci ɲɯ-ɤkhu
上头有个人在叫(你)

aʑo a-ɕki ɲɯ-ɤkhu
他在叫我

chɤ-k-ɤkhu-ci
他从里面(往外面)叫了
See: akhɤzŋga See: nɤkhɤzŋga
akundi intransitive verb
directional: kɤ- être aligné de gauche à droite. 左右排列的.

tɕiʑo tɕi-kha ku-okundi ŋu
我们的家,一个在左边一个在右边
akɯ adverb
à l'est. 在东边. See: tɕɤkɯ
akɯchoʁle noun
vent du nord. 北风. See: qale See: andichoʁle
akɯzgumba noun
ver blanc. 蛴螬.
ala intransitive verb
directional: tɤ- bouillir. 开(水)、沸腾.

tɯ-ci to-k-ɤla-ci
水开了
alala adverb
bien sûr. 理所当然.

alala, ʑatsa ɣi-a ɕti
当然,我可以早点来
alɤɣɯ intransitive verb
directional: nɯ- être connecté. 连在一起.

jiɕqha laχtɕha nɯ ɲɯ-ɤlɤɣɯ-ndʑi
这两个东西是连在一起的

tɤ-ri nɯ ɲɤ-k-ɤlɤɣɯ-ndʑi-ci tɕe nɯ-rla-t-a
两根线缠在一起了,我把它们解开了
See: sɤlɤɣɯ
alɤt - See: lɤt1
alɤt intransitive verb

kɯm sɤcɯ mɤ-alɤt
门没有锁上
See: sɤlɤt See: akɤlɤt
alɟɣi intransitive verb
bouger (dent). 摇动(牙齿).

a-ɕɣa ɲɤ-k-ɤlɟɣi-ci tɕe ɲɯ-mŋɤm
我的牙齿松动了,很痛
alo adverb
en amont. 上游. See: tɕɤlo
alothi intransitive verb
directional: lɤ- être aligné d'amont en aval. 一个在上游一个在下游.

tɕi-kha lu-olothi ŋu
我们的家一个在上游一个在下游

ndʑiʑo lɤ-ɤlothi-ndʑi tɕe tɤ-ndzur-ndʑi
你们俩上下站着
alpɯm stative verb
en commun. 共同的.

kɯki laχtɕha ki alpɯm ɕti
这个东西是(我们)共同拥有的
Syn: angɯt
aluj - See: luj
aluj intransitive verb
directional: tɤ- être recouvert. 被遮住,被裹起来.
alɯlɤt intransitive verb
directional: tɤ- se battre. 打架.

ʑɤni alɯlɤt-ndʑi ɲɯ-ŋu tɕe tɤ-βri-t-a
他们俩差一点打架了,我保护了他(把他们俩劝开了)

to-k-ɤnɯmqaj-ndʑi-ci tɕe tu-olɯlɤt-ndʑi
他们俩吵架了,还打了起来

to-k-ɤlɯlɤt-ndʑi-ci
他们俩打架了

nɯ-ɕki tɤ-alɯlat-a
我跟他们打架了
See: lɤt1
alɯlju stative verb
directional: thɯ- cylindrique. 圆柱形.

kɯ-ɤlɯlju ɲɯ-ŋu
(这只笔)是圆柱形的
alxaj intransitive verb
directional: nɯ- négligé (habits). 衣冠不整.

ɯ-ro ɯ-ŋga ɲɯ-ɤlxɤj
他的上衣是敞开着的,没有扣好

jiɕqha ɯ-ŋga nɯ ɲɤ-k-ɤlxɤj-ci
他的衣服乱了(他没有发觉)
aɬɯt intransitive verb
directional: nɯ- dans le désordre. 乱.

kɤtɯm pjɤ-ɴɢia tɕe ɲɯ-ɤɬɯt
线团散了就乱了

kɤtɯm ɲɤ-k-ɤɬɯt-ci
线团散了
Syn: atʂoʁloʁ
ama interjection
exprime la surprise. 表示惊奇.

ama, ɯ-tɯ-mpɕɤr nɯ!
哎呀,多么漂亮!
amar - See:
amar intransitive verb
être enduit. 被涂在…….
ambɤldʑɤm stative verb
directional: nɯ- au caractère doux et calme. 性格文静.

ɯʑo ʁo ɲɯ-ɤmbɤldʑɤm ɕti
他倒是性格平静的人

jiɕqha nɯ ɯ-kɤ-qha ra rkɯn tɕe, kɯ-ɤmbɤldʑɤm ci ɕti
那个人很少生气,性格文静
ambi - See:
ambi intransitive verb
être donné. 给了.

ɯʑo ambi ma jɯfɕɯr nɯ-mbi-t-a
已经给了他,我昨天就给了

tɤ-pɤtso ɯ-smɤn ambi
小孩子的药已经给了

ki tɤ-pɤtso saχsɯ ɣɯ ɯ-smɤn ambi, tɯrmɯ ɣɯ nɯ mɤ-ambi
给了中午的药,没有给下午的(药)
amboʁ intransitive verb
directional: nɯ- exploser. 爆炸;爆裂.

ɕɤmɯɣdɯ nɯ-amboʁ
枪爆炸了

qandʑi ɲɯ-ɤmboʁ ŋu
子弹可能会爆炸

dahuoji ɲɯ-ɤmboʁ
打火机爆炸了

mɯzi ɲɤ-k-ɤmboʁ-ci
火药爆炸了
See: stoʁmboʁ
ambrɤqɤt stative verb
directional: nɯ- être différent. 有区别.

kɯ-wɣrum kɯ-ɲaʁ ɲɯ-ɤmbrɤqɤt
白色和黑色容易分得开

ɲo-k-ɤmbrɤqɤt-ci
变得有区别

tsɯʁot cho qajdo ndʑi-skɤt ɲɯ-ɤmbrɤqɤt
野鸡和乌鸦的叫声是有区别的
See: sɤmbrɤqɤt
ambɯmbi - See:
ambɯmbi intransitive verb
se donner les uns les autres. 互相送.

ɕnɤto ɲɯ-ɤmbɯmbi-nɯ ŋgrɤl
他们互相送鼻烟
amdzɯ Variant: amdzɯt intransitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- s'asseoir. 坐.

kɤ-amdzɯt
他坐了

ko-k-ɤmdzɯ-ci
他坐了(我来的时候他已经坐下来了)

ma-tɤ-tɯ-ndzur kɯ thɯ-amdzɯ
你不要站在那里,坐下(对小孩子,严厉的口气)
amdʑɯβ intransitive verb
directional: pɯ- serré (avec une pince ou avec ses dents). 紧;密封(用钳子、牙齿夹得很紧 ).

ki ɯ-srɯβ ɲɯ-ɤmdʑɯβ (=ɲɯ-mphrɤt)
这个缝隙很紧

tamɢom nɯnɯ ɲɯ-ɤmdʑɯβ
夹子夹得很紧

kɯki ɯ-srɯβ pjɤ-tu ri pjɤ-sɯɲcɤr tɕe pjɤ-k-ɤmdʑɯβ-ci
这个东西原来有缝隙,把它按住了就变得很紧,缝隙都看不出来
amɤʁu stative verb
souffrir de rachitisme, avoir les jambe courbée. 患佝偻病(弯着脚). See: tɯ-mi See:
amgri intransitive verb
directional: nɯ- claire (eau). 清(水).

ki tɯ-ci ɲɯ-ɤmgri
水很清

kɯki tɯ-ci ɲɤ-k-ɤmgri-ci
水变清了

ki cha mɯm ma ɲɯ-ɤmgri
这个酒很清,好喝
Ant: qarndɯm See: arɤmgrɯndɯr
amkhɤrju stative verb
directional: nɯ- ni rond ni carré. 不圆不方.

tɤ-fkɯm ki kɯ-ɤmkhɤrju ɲɯ-ŋu
这个袋子又不圆又不方

kɯki ɲɯ-ɤmkhɤrju
这个东西又不圆又不方
Syn: akhɤɟor
amnoʁ stative verb
directional: tɤ- très large. 容量大.

ki tɤ-fkɯm ki ɲɯ-ɤmnoʁ tɕe khro ɲɯ-xtɕhɯt
这个袋子容量很大,可以装很多东西

ki kha ki ɲɯ-ɤmnoʁ
这个房子容量很大
amɲaχtshɯm stative verb
directional: tɤ- être mesquin. 小心眼;斤斤计较.

ɲɯ-tɯ-amɲaχtshɯm
你斤斤计较
See: tɯ-mɲaʁ See: xtshɯm
amɲɤm stative verb
directional: thɯ- homogène. 均匀.

jaʁmba ɲɯ-ɤmɲɤm
厚薄均匀

jpumxtshɯm ɲɯ-ɤmɲɤm
粗细均匀

stoʁ ndɯβjndʐɤz ɲɯ-ɤmɲɤm
胡豆大小均匀

ɯ-skɤt ɲɯ-ɤmɲɤm
他的声音(高低)很均匀

ɯ-mɲɯtɕhɤz ɲɯ-ɤmɲɤm
他的性格比较稳定

cho-k-ɤmɲɤm-ci
原来不均匀,现在变得很均匀

kɯ-ɤmɲɤm ɲɯ-ŋke (mɤ-kɯ-nɯna ʑo ɲɯ-ŋke)
(汽车)不停地开
Syn: amɯzɣɯt
amɲɯmɲo - See: mɲo2
amɲɯmɲo stative verb
comme prévu. 预料之中.

ɯʑo kɯ jɯfɕɯr "ɣi-a" ɲɯ-ti tɕe, jɯxɕo tɕe amɲɯmɲo ʑo jo-ɣi
他昨天说要来,今天早上果然就来了
See: mɲo1
amŋaʁ intransitive verb
directional: nɯ- moelleux (tissus). 松软【泡】(绒布).

smɤɣ ɲɤ-saʁ tɕe ɲɯ-ɤmŋaʁ
羊毛梳了以后就很软

ɲɤ-k-ɤmŋaʁ-ci
变软了
amphɯmphɯr stative verb
envelopper de plusieurs couches. 一层一层地裹着.
amqaj intransitive verb
se disputer. 争吵.

ɯʑo ɲɯ-ɤmqaj
他在争吵
See: anɯmqaj See: tɯ-mqaj
amtɕhoʁ intransitive verb
directional: thɯ- être en ordre. 整齐.

ndʑu tɯ-spra ɲɯ-ɤmtɕhoʁ
那把筷子很整齐

ɯ-rɟit ra cho-wxti-nɯ tɕe cho-k-ɤmtɕhoʁ-nɯ-ci
他的孩子们长大,都能做事了
See: sɤmtɕhoʁ
amtɕoʁ intransitive verb
directional: nɯ- pointu. 尖.

jiɕqha mbrɯtɕɯ nɯ ɯ-ku ɲɯ-ɤmtɕoʁ
这把刀很尖

ndʑu ɯ-ku nɯ ɲɯ-ɤmtɕoʁ
筷子很尖

qaʁ ɯ-ku ɲɯ-ɤmtɕoʁ
锄头很尖

ɕɤmtshoʁ ɯ-ku kɯ-ɤmtɕoʁ ŋu
钉子很尖
See: akɤmtɕoʁ
amthoʁmthɯt intransitive verb
directional: thɯ- suffisant. 刚刚够用.

kɤ-ntɕhoz amthoʁmthɯt
刚刚够用

japa qhu ʁo tɕe, ji-ŋga ji-ndza ra thɯ-amthoʁmthɯt
从去年开始,我们吃的、穿的就足够了
amthɯn intransitive verb
directional: nɯ- Etym: mtʰun. s'apprécier réciproquement. 谈恋爱.

ʑɤni ɲɯ-ɤmthɯn-ndʑi
他们在谈恋爱
amto intransitive verb
être visible. 看得见.

khɯɣɲɟɯ ju-kɯ-ru tɕe, qhaqhu nɯra tɯrme nɯra amto
往窗子外面看的话,看得见房子后面的人
amɯβde - See: βde
amɯβde intransitive verb
directional: nɯ- se quitter, se séparer. 互相离别,互相分开.

ɲɤ-k-ɤmɯβde-ndʑi-ci
他们互相离别了
amɯβɟɤt intransitive verb
directional: nɯ- recevoir à parts égales. 平均分到.

jiʑora mɯ-ɲɤ-k-ɤmɯβɟɤt-i ma kɤ-nɯkro ɯ-spa pjɤ-rkɯn
我们没有分到,因为要分的东西太少了
See: βɟɤt
amɯfse intransitive verb
directional: kɤ- se connaître. 互相认识.

tɕiʑo amɯfse-tɕi
我们俩互相认识

jiʑo kɤ-amɯfse-j kɯmŋuxpa tɤ-tsu
我们几个认识已经五年了

tɕiʑo kɤ-amɯfse-tɕi nɯ kɯβdɤxpa tɤ-tsu
我们俩认识已经四年了
amɯmi intransitive verb
directional: tɤ- s’entendre. 合得来.

ʑɤni ɲɯ-ɤmɯmi-ndʑi
他们俩合得来

ndʑiʑo ni kɯ-ɤmɯmi ɲɯ-tɯ-ŋu-ndʑi
你们俩合得来
Syn: ɲɟɯɣ
amɯmi adverb
certainement. 肯定;必然.

nɯ ɲɯ-ti ri amɯmi ɕti ma nɯ fse ŋgrɤl
他那样说就肯定是那样的了
amɯmto intransitive verb
directional: nɯ- se voir. 互相看见.

kutɕu cho xiaoshuigou zgo nɯra ɲɯ-ɤmɯmto
这里和小水沟上的山互相看得见

tɕiʑo ni kɤ-ɤmɯmto mɯ-pɯ-rɲo-tɕi
我们俩从来都没有见过面

ŋotɕu tɯ-rɤʑi ma mɯ-ɲɯ-ɤmɯmto-tɕi
你在哪里,我们俩见不到对方
amɯmtshɤm intransitive verb
directional: tɤ- s'entendre les uns les autres. 互相听得到对方的声音.

dianhua kɤ-lɤt mɯ́j-khɯ tɕe mɯ-ɲɯ-ɤmɯmtshɤm-tɕi
电话没有打成,所以我们俩听不到对方的声音
See: mtshɤm
amɯrga noun
albanais. 阿尔巴尼亚人.
amɯrmbat intransitive verb
directional: tɤ- être proche. 挨近;接近.

tɕiʑo ni mɯ-ɲɯ-ɤmɯrmbat-tɕi
我们俩很远

nɤj nɤ-kha cho aʑo a-kha nɯ mɯ-ɲɯ-ɤmɯrmbat-ndʑi
你的家离我的家很远

jiʑora amɯrmbat-i
我们很接近
See: armbat
amɯrmbɯ intransitive verb
directional: tɤ- être rempli. 被堆满;被装满.

ɯ-tɯ-dɤn kɯ tɤ-k-ɤmɯrmbɯ-ci zjaŋzjaŋ
装满了
amɯrpu intransitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- se heurter. 互相碰撞.

ko-k-ɤmɯrpu-ndʑi-ci
他们俩相撞了

ɯ-tɯ-ɤŋgɤrŋgɤr kɯ ɲɯ-ɤmɯrpu-tɕi
很狭窄,所以我们俩就相撞了
amɯrqhi intransitive verb
directional: tɤ- loin l'un de l'autre. 相距很远.

a-kha cho a- bangongshi ɲɯ-ɤmɯrqhi-ndʑi tɕe aʑo ʑa kɤ-zɣɯt mɯ-to-khɯ
我家离办公室很远,所以就迟到了
See: arqhi
amɯsthaβ intransitive verb
directional: kɤ- être l'un à côté de l'autre (deux morceaux). 互相接触.

tɕiʑo kɤ-amɯsthaβ-tɕi
我们俩挨在一起

tɤjmɤɣ to-ɬoʁ-nɯ tɕe ɲɯ-dɤn tɕe ɲɯ-ɤmɯsthaβ ʑo
长出了很多菌子,挨在一起

jiʑora kɤ-amɯrmbat-i tɕe kɤ-amɯsthaβ-i ʑo ɕti
我们挨得很近,挨在一起
amɯsɯz intransitive verb
directional: nɯ- s'ébruiter, être connu de tous. 传开.

nɤʑo jɯfɕɯndʐi kɯre jɤ-tɯ-ɣe tɕe a-rkɯ tɯrme ra nɯ-ɕki ɲɤ-k-ɤmɯsɯz-ci
你前天到这里的消息已经传开了,我周围的人都知道

kɤ-nɤtsɯ mɤ-ra tɕe a-nɯ-ɤmɯsɯz jɤɣ
这件事不用保密,可以公开
See: sɯz
amɯti intransitive verb
directional: tɤ- se parler. 彼此说.

tɕhi kɯ-fse nɯ kɤ-ɤmɯti ra ma nɯ mɤɕtʂa mɤ-kɤ-ɤmɯtso
有什么事情要互相说,才能互相理解

jiʑora tɕhi kɯ-fse nɯra tɤ-amɯti-j
我们互相说明了情况
amɯtso intransitive verb
directional: tɤ- clair (parole). 清楚(话、事情).

tɯ-rju mɯ-ɲɯ-ɤmɯtso
话不清楚

tɤ-amɯtso-tɕi
我们俩说通了

kɯɕɯŋgɯ mɯ-pjɤ-k-ɤmɯtso-ndʑi tɕe, tham tɕe tɤ-amɯti-ndʑi tɕe to-k-ɤmɯtso-ndʑi
他们俩以前说不通,现在互相说话就说通了
amɯtsɯtso intransitive verb
se comprendre. 互相理解.

tɕiʑo ni kɯ-ɤmɯtsɯtso ɕti-tɕi
我们俩很了解对方

kɤ-ɤmɯtsɯtso a-tɤ-tɯ-βze je
你要讲得很清楚

très clair. 非常清楚.

ɯʑo kɯ kɤ-ɤmɯtsɯtso to-βzu
他讲得很清楚
See: tso
amɯtsɯtso - See: amɯtso
amɯtɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- se rencontrer. 相逢.

ɲo-k-ɤmɯtɯɣ-ndʑi-ci
他们俩相逢了
amɯxtɕhɯxtɕhɯt stative verb
être serré les uns contre les autres. 挤挤挨挨,非常拥挤.

ji-tɯ-dɤn kɯ mɯ-ɲɯ-ɤmɯxtɕhɯxtɕhɯt-i ʑo
我们(人)多到非常拥挤

tʂu ɯ-taʁ qiche ɯ-tɯ-dɤn kɯ mɯ-ɲɯ-ɤmɯxtɕhɯxtɕhɯt-nɯ ʑo
路上汽车多到挤也挤不动
amɯzɣɯt intransitive verb
directional: nɯ- égal, homogène. 均匀.

ɯ-mdoʁ ɲɯ-ɤmɯzɣɯt
颜色均匀

mɯ-ɲɯ-ɤmɯzɣɯt
不均匀

ki tɯ-tɕha ki aʁɤndɯndɤt ɲɤ-k-ɤmɯzɣɯt-ci
这个消息到处传遍了
amɯzwɤr intransitive verb
directional: nɯ-
se répandre (feu). 蔓延(火).

taŋi tɤ-ɣe tɕe ɣndʑɤβ a-mɤ-tɤ-lɯɣ ra ma ɲɯ-ɤmɯzwɤr mbat
天旱的时候不要有火灾,不然活容易蔓延

se répandre. 传开.

ki tɯ-tɕha ki ɲɤ-k-ɤmɯzwɤr-ci tɕe ɲɤ-k-ɤmɯsɯz-ci
这个消息传开了
See: zwɤr1
anamana adverb
Etym: a.na.ma.na. identique. 一模一样.

kɯki tɯ-ŋga ki ni anamana ɲɯ-ŋu-ndʑi
这两件衣服是一模一样的
Syn: naχtɕɯɣ
anaχtɯχto - See: naχto
anaχtɯχto intransitive verb
se regarder fixement les uns uns les autres. 互相盯着.
anbaʁ intransitive verb
directional: kɤ- se cacher. 躲藏.

pjɯ-kɯ-mto mɯ-tɤ-pe tɕe, ku-kɯ-ɤnbaʁ ra
不适合被人发现的时候,就应该躲起来

nɤʑo cischiz ɕ-kɤ-ɤnbaʁ tɕe a-mɤ-pɯ-tɯ́-wɣ-mto
你在某个地方躲起来,免得别人看见你

ku-tɯ-ɤnbaʁ mɤ-ra ma tɤɣa jɤ-ɣi
你别躲起来了,出来
andɤko intransitive verb
directional: nɯ- se tendre (allongé, horizontalement). 横着伸直.

qapri tʂɤχcɤl ʑo ɲɤ-k-ɤndɤko-ci
蛇在路中间

tɤ-ri nɯ pɯ-ajʁu ɕti ri, ɲɤ-k-ɤndɤko-ci
线原来是弯的,现在变直了
andɤr intransitive verb
directional: nɯ- être touché (blessure). 被碰(疮、伤口).

a-ʑmbɤr nɯ-andɤr
碰了一下我的疮

nɤ-jaʁ pjɤ-ɴɢraʁ ri, ko-tɯ-nɯ-sɯrput tɕe ɲɤ-k-ɤndɤr-ci
你的手受伤了,你不小心就碰了一下
See: sɤndɤr1
andi adverb
à l'ouest. 在西边.
andichoʁle noun
vent du sud. 南风. See: qale See: akɯchoʁle
ando intransitive verb
directional: tɤ- être pris. 带上.

ando ma tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ arku
带上了,在口袋里
See:
andu intransitive verb
directional: nɯ- s'échanger. 兑换.

ɕku pɯ-rkɯn ɕti ri sqɯ-mpɕar nɯ-andu
大蒜很少,要十块钱

tɯ-tɯrpa kɯ sqɯ-mpɕar andu
一斤可以卖十块钱
See: sɤndu
andɯja intransitive verb
directional: tɤ- se rassembler. 聚集.

to-k-ɤndɯja-nɯ-ci
他们聚在一起了

jiʑora jisŋi ta-ndɯja-j
我们今天聚会了
andɯndo - See:
andɯndo intransitive verb
directional: nɯ- s'attacher. 粘在一起.
andzoʁjoʁ intransitive verb
directional: kɤ- coller ensemble. 粘在一起.

laχtɕha ɲɯ-ɤndzoʁjoʁ
东西粘在一起
andzɯndza intransitive verb
directional: tɤ-
se manger les uns les autres. 互相吃.
se faire du mal les uns aux autres. 互相伤害.

jiɕqha nɯ to-k-ɤnɯmqaj-ndʑi tɕe tu-ondzɯndza-ndʑi ɲɯ-ŋu
他们俩吵架了,互相伤害对方
See: ndza
andzɯndzri - See: ndzri
andzɯndzri stative verb
directional: lɤ- être tordu, enroulé (fil, corde). 揪着(绳子).
andzɯqoʁ intransitive verb
directional: tɤ- hoqueter. 打嗝儿.

to-k-ɤndzɯqoʁ-ci
他打嗝了

ma-tɤ-tɯ-ɤndzɯqoʁ ntsɯ ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要总是打嗝,很讨厌
andzɯt intransitive verb
directional: tɤ- aboyer. 狗吠.

khɯna ɲɯ-ɤndzɯt
狗在叫

khɯna to-k-ɤndzɯt-ci
狗叫了一声

qapar ɲɯ-ɤndzɯt
豺狗在叫
andʑɤmstu stative verb
lisse (tissu). 平整(衣服).
andʑɯɣndʑɯɣ stative verb
l'un à côté de l'autre. 一个挨着一个.

ɯ-ɕɣa wuma ɲɯ-ɤndʑɯɣndʑɯɣ, mɯ-ɲɯ-ɤχa
他的牙齿很密,没有洞
andʑɯndʑu stative verb
directional: nɯ- raide (cadavre). 僵直.

pjɤ-si tɕe ɲɤ-k-ɤndʑɯndʑu-ci
他死了就僵直了
See: ndʑu
andʑɯrɣa stative verb
directional: tɤ- être voisins. 住在一起;挨着的. See: tɤ-rɣa
anɤjɯjo - See: nɤjo
anɤjɯjo intransitive verb
s'attendre l'un l'autre. 互相等待.

kɯ-mbɣom kɯ-dal anɤjɯjo
急躁的和缓慢的到最后会一起到达
anɤkhɤzŋgɯzŋga - See: nɤkhɤzŋga
anɤkhɤzŋgɯzŋga intransitive verb
s'appeler les uns les autres. 互相喊叫. See: akhu
anɤma intransitive verb
être fait. 做好(事情).

pɤjkhu mɤ-anɤma
事情还没有做好
anɤmpɕɯpɕɤr intransitive verb
se trouver beau les uns les autres. 互相觉得漂亮.

ɲɯ-ɤnɤmpɕɯmpɕɤr-ndʑi
他们俩互相觉得漂亮
See: mpɕɤr
anɤmtsɯmtsioʁ - See: nɤmtsioʁ
anɤmtsɯmtsioʁ intransitive verb
directional: tɤ- se donner des coups de bec les uns aux autres.

to-k-ɤnɤmtsɯmtsioʁ-nɯ-ci
(公鸡)互相啄了起来
anɤntshɯntshi - See: nɤntshi
anɤntshɯntshi intransitive verb
s'aimer l'un l'autre. 相爱.

ɲɯ-ɤnɤntshɯntshi-ndʑi
他们俩相爱
Syn: anɯrgɯrga
anɤqɤtsɯtsa intransitive verb
adéquat. 合适;相配.

ɯ-fkɯm cho ɯ-ŋgɯ nɯ ɲɯ-ɤnɤqɤtsɯtsa-ndʑi
口袋和内容刚刚合适
See: aqɤtsa
anɤrkɯrko intransitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- se forcer les un les autres. 互相逼迫.

jiɕqha tɯrme nɯ kɯ ``tʂha kɤ-tshi ra" ɲɯ-ti ri, aʑo ``mɤ-tshi-a" tɤ-tɯt-a ri, mɯ́j-khɯ tɕe tɤ-anɤrkɯrko-tɕi
那个人叫我喝茶,我说不喝,我们争了一段时间

ɯʑo kɯ ``nɤʑo kɤ-rɤʑi, aj ju-ɕe-a" ɲɯ-ti ri, aʑo kɯ ``nɤʑo kɤ-rɤʑi tɕe aj ju-ɕe-a" tɤ-tɯt-a tɕe, tɤ-anɤrkɯrko-tɕi
那个人叫我留下,说他自己会去,我叫他留下,说我自己去,互相争了一下
See: nɤrko1
anɤrpɯrpaʁ intransitive verb
directional: nɯ- s'entendre bien ensemble. 合得来.

tɕiʑo tɯtsɣe kɤβzu ɲɯ-ɤnɤrpɯrpaʁ-tɕi
我们做生意很合得来

tɕiʑo ki tshoŋ βzu-tɕi tɕe, anɤrpɯrpaʁ-tɕi wo
我们做生意,非常投合

ɯʑo cho ɲɯ-ɤnɤrpɯrpaʁ-tɕi
我们俩关系融洽
See: aɣɯrpaʁ See: nɤrpaʁ
anɤrɯre - See: nɤre
anɤrɯre intransitive verb
se moquer les uns des autres. 互相取笑.

ɲɯ-ɤnɤrɯre-ndʑi
他们俩互相取笑
anɤsɯso intransitive verb
directional: tɤ- se manquer l'un à l'autre. 互相想念.

jiɕqha nɯ cho ɲɯ-ɤnɤsɯso-ndʑi
他跟这个人互相想念着对方

anɤsɯso-ndʑi
他们俩互相想念着对方
See: sɯso
anɤtsɯtsɯ stative verb
être caché. 隐藏着. See: nɤtsɯ
anɤtɯtɯɣ - See: atɯɣ
anɤtɯtɯɣ intransitive verb
se rencontrer par hasard. 正巧相遇.

kɯ-rɤχtɯ jo-ɕe-ndʑi tɕe ɲɤ-k-ɤnɤtɯtɯɣ-ndʑi-ci
他们俩去卖东西,偶然地碰见了
anɤʑɤmŋɯmŋɤn - See: nɤʑɤmŋɤn
anɤʑɤmŋɯmŋɤn intransitive verb
s'envier les uns les autres. 互相妒忌.
angɯt stative verb
commun, que l'on possède ensemble. 共同的.

angɯt-i
我们都有一份
Syn: alpɯm See: nɤngɯt
antɕhoʁjɤr intransitive verb
directional: nɯ- être incomplet. 疏漏.

nɤ-laχtɕha koŋla tɤ-rɤwum tɕe a-mɤ-nɯ-ɤntɕhoʁjɤr
你把东西收拾好,不要漏掉

ɯβrɤ-ɲɤ-k-ɤntɕhoʁjɤr-ci kɯ
应该没有疏漏了吧
Syn: atɕɯtɕit
antɕhɯ stative verb
directional: nɯ- nombreux. 数量多.

jisŋi tɯrme ɲɯ-ɤntɕhɯ-nɯ tɕe ndzɤtshi khro tsa kɤ-βzu ra
今天人很多,要多做一点饭菜

aʑo ji-rɣa ra nɯ nɯ-kha kɤntɕhɯ-ɣjɤn jɤ-ari-a
我去了我们邻居的家很多次

aj chengdu kɤntɕhɯ-ɣjɤn thɯ-ɣe-a
我来过成都很多次
antɤm intransitive verb
directional: nɯ- plat. 平(地).

stɤmku ɲɯ-ɤntɤm
草地很平

khɤxtu antɤm
房背很平

ɯ-thoʁ antɤm
地很平
See: apjɤntɤm
anthɣar intransitive verb
directional: tɤ- rebondir. 弹起来.

tɤ-k-ɤnthɣar-ci
弹起来了

directional: nɯ- être perdu. 丢失了.

a-taqaβ ɲɤ-k-ɤnthɣar-ci tɕe maŋe
我的针不见了
antsɤndu intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- être échangé par erreur. 无意中被交换.

laχtɕha ɲɯ-ɤntsɤndu
东西不小心调换了

tɕiʑo tɕi-ŋga nɯ ɲɤ-k-ɤntsɤndu-ci
我们俩的衣服不小心弄错了

tɯ-rju ɯ-qhu ɯ-ʁɤri ɲɤ-k-ɤntsɤndu-ci
颠倒说话了
See: sɤntsɤndu See: sɤndu
antɯ intransitive verb
avoir l'ouverture tournée vers le haut. 放平,口朝上.

sɤlaŋphɤn antɯ tɕe pe ma nɯ maʁ tɯ-ci jit ɕti
盆子要放平,不然水流出来
anɯɕqhɯɕqhu - See: nɯɕqhu
anɯɕqhɯɕqhu intransitive verb

être opposé, être le contraire (parole). 相反(话).

ndʑiʑo ndʑi-kɤ-ti ɲɯ-ɤnɯɕqhɯɕqhu
他说的话跟你说的话是相反的

revenir chacun sur sa parole. 互相违背(约定的事情).

tɯkrɤz tɤ-βzu-tɕi ŋu tɕe, mɤ-anɯɕqhɯɕqhu-tɕi ra nɤ!
我们商量好了,不要违背约定
anɯɣbɯɣbɯɣ - See: nɯɣbɯɣ
anɯɣbɯɣbɯɣ intransitive verb
se manquer les uns aux autres. 互相思念.

ɲɯ-ɤnɯɣbɯɣbɯɣ-ndʑi
他们俩互相思念
See: bɯɣ
anɯkɯjŋɤŋgɯ intransitive verb
directional: nɯ- se jurer l'un à l'autre. 互相立下誓言.

ɲɤ-k-ɤnɯkɯjŋɤŋgɯ-ndʑi
他们俩互相立下了誓言
Syn: anɯkɯjŋɯjŋu Syn: nɯkɯjŋu
anɯkɯjŋɯjŋu intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- se jurer l'un à l'autre. 互相立下誓言.

to-k-ɤnɯkɯjŋɯjŋu-ndʑi
他们俩互相立下了誓言
Syn: See: nɯkɯjŋu
anɯmbɯmbɣom - See: nɯmbɣom
anɯmbɯmbɣom intransitive verb
se manquer les uns aux autres. 互相思念.
anɯmgɯmgro intransitive verb
s'attendre les uns les autres. 互相盼望.
anɯmqaj intransitive verb
directional: tɤ- se disputer. 吵架.

jiɕqha kɤtsa ra ɲɯ-ɤnɯmqaj-nɯ
他们一家在吵架

to-k-ɤnɯmqaj-ndʑi
他们吵架了
See: tɯ-mqaj See: amqaj
anɯndzɤqɯqɤr - See: nɯndzɤqɤr
anɯndzɤqɯqɤr intransitive verb
manger chacun dans son coin. 各自吃各的.

tɯrme ʁnɯ-rdoʁ ma maŋe-tɕi tɕe, kɤ-ɤnɯndzɤqɯqɤr mɤ-nɯ-cha-tɕi
只有我们俩,不能各自吃的各的
See: ndza See: qɤr
anɯpɕɯpɕoʁ intransitive verb
directional: tɤ- tourné dans la même direction. 朝同一个方向;方向准确.

jiɕqha nɯ kɯ-ɤnɯpɕɯpɕoʁ ci ɲɯ-ŋu
他朝同一个方向

ɲɯ-ɤnɯpɕɯpɕoʁ-ndʑi
他们俩朝同一个方向

ki tɯ-rju ʁnɯ-ŋka ki mɯ-ɲɯ-ɤnɯpɕɯpɕoʁ kɯ ɲɯ-ɤnɯɕqhɯɕqhu ɕti
这两句话不相符合,是矛盾的
See: tɯ-pɕoʁ
anɯphɤrɯri intransitive verb
directional: nɯ- être l'un en face de l'autre. 一个对着一个(隔着河、山对着山).

kɯki jiʑora ɲɯ-ɤnɯphɤrɯri-j
我们隔着(河)相对

tɕɤndi phɤri ra cho ɲɯ-ɤnɯphɤrɯri-j
我们跟对面的(那一家人)隔着(河)相对

tɯji cho praʁ ɲɯ-ɤnɯphɤrɯri-ndʑi
这面山是田地,那一面是岩石(相对着)
See: phɤri
anɯphotɯtɯɣ intransitive verb
moyen. 恰当的;中等的;不多不少.

kɯ-ɤnɯphotɯtɯɣ ci ra
需要一个中等的

tɯ-rju nɯ ɣɯ ɯ-tsa tsa tɤ-βze, kɯ-ɤnɯphotɯtɯɣ tsa tɤ-βze a-mɤ-tɤ-tɕhom
话要讲得适当一些,不要太多
anɯrgɯrga - See: nɯrga
anɯrgɯrga intransitive verb
s'aimer l'un l'autre. 相爱.
anɯrqhɯrqhu intransitive verb
directional: tɤ- l'un dos à l'autre. 背对背.

tɕiʑo ni tɤ-anɯrqhɯrqhu-tɕi
我们俩背对着背

kɤ-nɯ-rŋgɯ-tɕi tɕe tɤ-anɯrqhɯrqhu-tɕi
我们俩睡觉的时候背对着背
See:
anɯrɯtʂɯtʂa - See: nɯrɯtʂa
anɯrɯtʂɯtʂa -
s'envier les uns les autres. 互相妒忌.
anɯʁɤndɯndu intransitive verb
directional: tɤ- s'échanger des travaux les uns les autres. 互相换工.

tɕiʑo anɯʁɤndɯndu-tɕi
我们俩互相换工
See: taʁɤndu
anɯʁɤrɯri intransitive verb
directional: tɤ- l'un en face de l'autre. 面对面.

jiɕqha nɯni ɲɯ-ɤnɯʁɤrɯri-ndʑi
他们俩面对面

tɕiʑo ni tu-onɯʁɤrɯri-tɕi ŋu
我们俩面对面

to-k-ɤnɯʁɤrɯri-ndʑi-ci
他俩面对面

tu-onɯʁɤrɯri-ndʑi tɕe ku-omdzɯ-ndʑi
他们俩对着坐
See: ɯ-ʁɤri
anɯʁgrɯʁgra - See: nɯʁgra
anɯʁgrɯʁgra intransitive verb
se considérer les uns les autres comme des ennemis. 互相敌视. See: ʁgra
anɯstɯstu intransitive verb
directional: tɤ- être sur une même ligne. 呈一条直线.

khɯtsa cho ɕoʁɕoʁ ɲɯ-ɤnɯstɯstu-ndʑi
碗和纸在同一水平线上
Syn: anɯpɕɯpɕoʁ See: astu
anɯsɯkhɯkho intransitive verb
directional: nɯ- se battre pour. 争夺;互相抢.

paʁtsa ni ndʑi-ndza ɲɯ-ɤnɯsɯkhɯkho-ndʑi
两个小猪互相抢食物

tɤ-pɤtso ni ndʑi-kɯmtɕhɯ ɲɯ-ɤnɯsɯkhɯkho-ndʑi
两个小孩子互相抢玩具
See: nɯsɯkho
anɯsɯslaʁ intransitive verb
directional: tɤ- assidu, qui travaille rapidement. 勤快.

ta-ma ɲɯ-ɤnɯsɯslaʁ
他工作做得很快(很勤快)

nɯ ta-ma kɤ-nɤma tu-kɯ-ɤnɯsɯslaʁ ʑo jɤɣ wo
这个工作可以做得快一些(长辈对晚辈说的话)

kɯ-rɤma jɤ-tɯ-ari tɕe, a-tɤ-tɯ-ɤnɯsɯslaʁ ʑo je!
你去工作的时候要勤快一些!

ɯʑo ta-ma pe tɕe, tu-onɯsɯslaʁ ʑo ɕti
他工作得很好,很勤快

to-k-ɤnɯsɯslaʁ-ci tɕe, ʑaʑa ɲɤ-sthɯt
因为他很勤快所以早就完工了
aɲaj intransitive verb
directional: tɤ- rapide (travail). 迅速;快(工作).

jiɕqha nɯ ɯ-ma ɲɯ-ɤɲaj
他工作得很快

aʑo a-ma aɲaj
我工作得很快

to-k-ɤɲaj-ci
比以前快
See: sɤɲaj
aɲaʁndzɯm intransitive verb
directional: tɤ- marron foncé. 黑褐色.

tʂha kɤ-ta-t-a ri, nɯ-ala, ɲɤ-ɬoʁ tɕe ɲɤ-k-ɤɲaʁdzɯm-ci
我把茶烧开了,把茶叶熬出来了就变成黑褐色
aɲɟoʁ - See: ɲɟoʁ
aɲɟoʁ intransitive verb
être collé. 贴着.
aŋgɤjom stative verb
directional: nɯ- large, ouvert. 宽敞.

tɯ-ŋga ɲɯ-ɤŋgɤjom
衣服很宽

kha ɲɯ-ɤŋgɤjom
房子很宽

ɲɤ-k-ɤŋgɤjom-ci
变宽了
Ant: aŋgɤrŋgɤr See: jom
aŋgɤrŋgɤr stative verb
directional: kɤ- à l'étroit. 拥挤(房子).

ko-k-ɤŋgɤrŋgɤr-ci
变得很拥挤

tɕi-sta ɲɯ-ɤŋgɤrŋgɤr
我们俩的房间很窄

ki tɕi-sta ko-k-ɤŋgɤrŋgɤr-ci
我们俩的房间比以前拥挤了
See: ŋgɤr Ant: aŋgɤjom
aŋgorji stative verb
calme, silencieux. 安静.

ɲɯ-ɤŋgorji
很安静

kɯ-rɤma ra tɤ-nɯna-nɯ tɕe ɲɯ-ɤŋgorji
打工的人休息了,现在很安静
apa intransitive verb
directional: nɯ-
devenir. 变成(自然形成的).
être fermé. 关着.

kɯm ɲɯ-ɤpa
门是关着的

félicitation pour.... 恭喜…….

ɲɯ-tɯ-mna tɕe pɯ-apa
你痊愈了,恭喜你了

être en tort (au négatif). 有错(否定式).

tɯʑo mɯ-pɯ-kɯ-ɤpa tɕe tɯ-zda ɯ-ɕki kɤ-ti mɤ-mbat
自己有错的时候不好说别人

nɯ mɯ-pɯ-apa-a ko!
很对不起!(我没有对)
See: See: sɤpa
apɕɯβjɤl intransitive verb
directional: tɤ- en biais, penché. 斜着.

ndzom ɲɯ-ɤpɕɯβjɤl tɕe mɯ́j-nɯɣɯŋke
桥是斜着的,不好走
apɤmbat intransitive verb
directional: tɤ- facile à faire. 容易做.

jiɕqha nɯ ʁo kɯ-ɤpɤmbat ci ɲɯ-ŋu
这倒是一件容易的事情

jiɕqha kɤ-nɤma ʁo ɲɯ-ɤpɤmbat
这个工作倒很容易做

ɯ-ɲɯ-ɤpɤmbat
容不容易?

mɯ-ɲɯ-ɤpɤmbat
不容易
apɤɴqa intransitive verb
directional: tɤ- dur à faire. 难做.

jiɕqha kɤ-nɤma ɲɯ-ɤpɤɴqa
这个工作很难做
Ant: apɤmbat See: ɴqa See:
apɤpɣi stative verb
gris. 带有灰色. See: pɣi
apɣaʁsci intransitive verb
directional: tɤ- se retourner. 翻过去.
apɣɤpɣi intransitive verb
directional: thɯ- grisâtre. 淡灰色.

tɯ-ŋga ɯ-mdoʁ kɯ-ɤpɣɤpɣi ci ɲɯ-ŋu
衣服的颜色是淡灰色

rɯdaʁ kɯ-ɤpɣɤpɣi ci ɲɯ-ŋu
是一头淡灰色的野兽
Syn: apɣɯlu See: pɣi
apɣɯlu intransitive verb
directional: thɯ- grisâtre. 灰扑扑.

jiɕqha nɯ kɯ-ɤpɣɯlu ci ɲɯ-ŋu
刚才那个是灰扑扑的
Syn: apɤpɣi See: pɣi
aphala intransitive verb
ayant des mouvement alertes. 动作灵活(小伙子).

kɯ-ɤphala ci ɲɯ-ŋu
他动作很灵活
Syn: aɕpala
aphɤlɤjɤt stative verb
directional: pɯ- en désordre. 凌乱.

a-mɤ-pɯ-ɤphɤlɤjɤt kɯ tɤ-rɤwum
(东西)不要这么乱,收拾一下
Syn: adrɤt
apjɤntɤm stative verb
directional: nɯ- plat. 平整.

khɤxtu ɲɯ-ɤpjɤntɤm
房背是平的
apupu intransitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- prospère. 美满.

nɯnɯ tɯrme nɯ nɯ ɕɯŋgɯ tɕe wuma ʑo pɯ-ŋgɯ ri, tham tɕe chɤ-mɤɕi tɕe cho-k-ɤpupu-ci
那个人以前很穷,现在变得很富有了
apɯpa intransitive verb
directional: tɤ- s'accumuler. 积累.

nɤ-smɤn khro to-k-ɤpɯpa-ci
你的药积累了很多
Syn: ajtɯ
apɯpri stative verb
en continu. 连续不断.

kɯ-ɤpɯpri laʁnɯ-sŋi ʑo pjɤ-rɤʑi
他连续待了几天

tɯ-xpa ɯ-ŋgɯ kɯ-ɤpɯpri ʑo tɤ-ngo-a
我在一年里生病了很多次
aqandʐɯlu intransitive verb
directional: nɯ- noirâtre, sombre, violacé. 乌黑;紫.

tɯ-mɯ nɤmkha zdɯm kɯ-ɤqandʐɯlu ʑo ko-ɣi
天上来了乌云
Syn: apɣɯlu
aqarŋɤmbru intransitive verb
directional: thɯ- jaune pâle. 淡黄色.

nɤ-ŋga kɯ-ɤqarŋɤmbru ɲɯ-ŋu
你的衣服是淡黄色的

ɲɯ-ɤqarŋɤmbru
是淡黄色的
aqarŋɯrŋe stative verb
jaune clair. 淡黄.

ɲɯ-ɤqarŋɯrŋe
是淡黄色的
See: qarŋe Ant: qarŋɯrŋe
aqɤrle intransitive verb
directional: nɯ- être séparé. 分开的.

stoʁ cho staχpɯ aqɤrle
胡豆和豌豆是分开的
See: sɤqɤrle
aqɤtsa intransitive verb
directional: tɤ- préparé. 组装起来(机器、器具).
aqɤtʂha intransitive verb
directional: nɯ- être croisé. 交叉.

tɤ-ri ɲɯ-ɤqɤtʂha
线互相交叉

si ra pjɤ-k-ɤqɤtʂha-ci
树交叉在一起
aqhe stative verb
directional: nɯ- guérir. 痊愈.

ɯ-ku ɯ-kɯ-mŋɤm ɲɤ-k-ɤqhe-ci
他头痛痊愈了
aqhoβlu stative verb
concave. 凹进去. See: See: ʁlɯβʁlɯβ
aqhowolu stative verb
concave. 凹. Syn: aχchowolu Syn: aʁloʁlu Syn: aɕqhlu Syn: asqhlu Syn: arɴɢlɯm
aqurle intransitive verb
directional: tɤ- construction: infinitive collaborer. 协作共事;互相帮忙.

tɤ-scoz kɤ-rɤt pɯ-aqurle-tɕi
我们一起写了信
See: qur
araʁ noun
Etym: a.rag. alcool distillé. 白酒.
araχtɯ stative verb
endroit bien caché. 僻静,不容易被别人发现的地方.

ki sɤtɕha ɲɯ-ɤraχtɯ tɕe tɯrme kɯ-ɕe rkɯn
这个地方很僻静,去的人少
arɕɤt intransitive verb
avoir une relation de parenté. 有血缘关系.

jiʑo kɯmdza mɤ-arɕɤt-i
我们没有一点亲戚关系

jiɕqha nɯ nɤ-kɯmdza mɤ-arɕɤt
那个不是你的亲戚
arɕo intransitive verb
directional: thɯ- finir. 完;用光了.

tʂha thɯ-arɕo
没有茶了

kɤndza chɯ-ɤrɕo
没有吃的

kɤ-ndza a-mɤ-thɯ-ɤrɕo, kɤ-ŋga a-mɤ-thɯ-ɤrɕo
希望不会缺吃的,也不会缺穿的

a-mɤ-thɯ-ɤrɕo ma ɯ-qhu tɕe me
不要用完,不然以后就没有了
arɤɕɯɕrɤz intransitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- bariolé en bandes. 几种不同颜色的成条形的纹路(一般指某个物体的切面,例如:猪肉的切面一层肥肉、一层瘦肉).

kɯki ɯ-mdoʁ kɯ-ɤrɤɕɯɕrɤz ɲɯ-ŋu
这个东西有不同颜色的纹路
arɤkhɯmkhɤl Variant: arɤkhɯkhɤl intransitive verb
directional: tɤ- hétérogène. 不均匀.

a-βri kɯ-mŋɤm ɲɯ-ɤrɤkhɯmkhɤl
身体有些地方疼,一些地方不疼

tɤ-rɤku ɲɯ-ɤrɤkhɯmkhɤl
有些地方有庄稼,有些地方没有

tɯji ɯ-ŋgɯ tɤ-rɤku wuma ʑo ɲɯ-pe ri, ɲɯ-ɤrɤkhɯmkhɤl
田里的庄稼长得很好,但是很不均匀
See: tɯ-khɤl
arɤmboʁɲɟi intransitive verb
directional: nɯ- tomber en milles morceaux. 粉粹. See: mboʁɲɟi
arɤmbɯmbri intransitive verb
pas rassemblé en un endroit, dispersé sur un chemin. 不密集(一些地方多,一些地方少),一路上撒下的. See: rɤmbɯmbri
arɤmgrɯndɯr stative intransitive verb
directional: nɯ- dont la lie et la partie liquide ne se mélangent pas. 渣滓和液体部分间隔分明. See: amgri
arɤmgɯmgo stative verb
ayant des grumeaux. 不均匀,一坨一坨的(粥).

tɯtshi lɤ́-wɣ-sɤla tɕe khro ɲɯ́-wɣ-ɕmi tɕe mɤ-arɤmgɯmgo
煲粥的时候要搅拌很多次才会均匀
Syn: arɤtshi
arɤmtɕɯmtɕoʁ stative verb
nombreux et rassemblés. 很多;聚集在一起.

ɯ-zrɯɣ ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɲɯ-ɤrɤmtɕɯmtɕoʁ ʑo
他身上长满了虱子
arɤmtʂɯmtʂaj intransitive verb
directional: tɤ- collant. 黏糊.

cha ɲɯ-mɯm ɲɯ-ɤrɤmtʂɯmtʂaj
酒好喝,很稠厚

mbrɤz ɲɤ-mɲɤt tɕe ɲɯ-ɤrɤmtʂɯmtʂaj
饭变味了,是黏糊糊的
arɤmɯzda intransitive verb
directional: nɯ- se transmettre les informations les uns aux autres. 互相传递(信息、消息、话),通知每一个人.

jiʑora nɯ-arɤmɯzda-j tɕe tɤ-rɤŋgat-i
我们互相通知了,准备出发
Syn: arɤzdɯzda Syn: asɤmɯsɯz Syn: asɤmɯmtshɯmtshɤm
arɤntɕhɯntɕhɯr stative verb
en mille morceaux. 有很多碎片. See: tɯ-ntɕhɯr
arɤɲɟiɲɟi intransitive verb
directional: nɯ- tomber en lambeaux, tomber en morceau. 成碎片.

guamian ɲɤ-k-ɤrɤɲɟiɲɟi-ci
挂面成了碎片

a- chabei pjɤ-ɴɢrɯ tɕe ɲɤ-k-ɤrɤɲɟiɲɟi-ci
我的茶杯破了,成了碎片
arɤɲɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- en grande quantité. 很多.

ɯʑo ɯ-ŋga arɤɲɯɣ ʑo ɕti
他有很多衣服

tɤ-scoz a-kɤ-rɤt ɯ-spa arɤɲɯɣ ʑo
我要写的字很多
arɤphɤjqa intransitive verb
directional: nɯ- pousser (plusieurs pousses à partir d'un grain). 一颗种子可以长成很多根苗.

ki cai ɲɯ-ɤrɤphɤjqa
这种菜长很多根苗

tɤɕi ɲɯ-ɤrɤphɤjqa
青稞长很多根苗

tɤ-rɤku wuma ʑo ɲɯ-ɤrɤphɤjqa
庄稼长很多根苗

tɤɕi lo-ji tɕe wuma ʑo ɲɤ-k-ɤrɤphɤjqa-ci
种了青稞以后,长了很多根苗
See: tɯ-qa
arɤrɤɣ intransitive verb
directional: nɯ- se produire au moment prévu. 在预定的时间发生.

aʑo a-ʑɯβ ɲɤ-k-ɤrɤɣ-ci
我在预定的时间就想睡觉了

jisŋi saχsɯ ɯ-qhu tɕe ku-kɯ-rŋgɯ tɕe a-pɯ-kɯ-nɯʑɯβ tɕe ɯ-fso saχsɯ ɯ-mphru, li tɯ-ʑɯβ pjɯ-ɣi ŋu, tɕe nɯ ɯ-sta nɯ-kɤ-βzu nɯ ɲɯ-kɯ-ɤrɤrɤɣ tu-kɯ-ti ŋu
今天午饭后睡觉睡着了,第二天午饭后又想瞌睡了,这种习惯性的现象叫做|fv ɲɯ-kɤrɤrɤɣ ɲɯ-kɤrɤrɤɣ
See: ɯ-rɤɣ
arɤrkhɯrkhe stative verb
directional: lɤ- directional: thɯ- pas cohérent. 不平整;不连贯;吞吞吐吐.

tʂu ɲɯ-ɤrɤrkhɯrkhe
路不平整

si ɲɯ-ɤrɤrkhɯrkhe
木料上刻得不均匀

jiɕqha ɯ-rju ɲɯ-ɤrɤrkhɯrkhe
他说话吞吞吐吐

tɤrɤm ɲɯ-ɤrɤrkhɯrkhe
木板不平整
See: rkhe
arɤrɴɢioʁ intransitive verb
avoir une encoche. 有一条槽. See: tɤ-rɴɢioʁ
arɤrqhɯrqhioʁ intransitive verb
qui a des entailles. 有一条一条的槽口;纹路. See: tɤ-rqhioʁ
arɤrtshɯm intransitive verb
directional: nɯ- ne pas être fini. 没有完成.

ɲɤ-k-ɤrɤrtshɯm-ci
没有做完

kɤ-nɤma kɤ-tshɯt mɯ-pjɤ-khɯ tɕe ɲɤ-k-ɤrɤrtshɯm-ci
工作没有能做完,所以没有完成
See: ɯ-rtshɯm
arɤrtsɯrtsɤɣ stative verb
composé de sections. 一节一节组成的. See: aɣɯrtsɯrtsɤɣ See: tɯ-rtsɤɣ
arɤstoʁsta stative verb
fiable. 可靠;说话算数.

jiɕqha nɯ ɯ-rju mɤ-kɯ-ɤrɤstoʁsta ci ŋu
这是说话不算数的一个人

stable. 稳定. Ant: ɲɟɯrmbloʁ
arɤt - See: rɤt
arɤt intransitive verb
être écrit. 写着.

ɯ-taʁ a-rmi arɤt
上面写着我的名字
arɤtɕha - See: zrɤtɕha
arɤtɕha intransitive verb

ɯ-ngra pe mɤ-pe nɯ, kɤ-nɤma pe mɤ-pe arɤtɕha
他的工钱高不高,看他工作做得好不好

kɤ-zɣɯt tɯ-cha mɤ-tɯ-cha nɯ kɤ-rɟɯɣ tɯ-cha mɤ-tɯ-cha arɤtɕha
你能不能早到,看你能不能跑步
arɤtshi intransitive verb
directional: nɯ- trop cuit. 煮得很烂,变得像粥一样.

kɤ́-wɣ-sqa tɕe a-mɤ-nɯ-ɤrɤtshi ra ma mɤ-mɯm
煮饭的时候,不要煮得太烂,不然不好吃
arɤzdɯzda intransitive verb
directional: nɯ- se transmettre les informations les uns aux autres. 互相传递(信息、消息、话),通知每一个人.

ɕe-j tɤ-mda tɕe, kɤ-ɤrɤzdɯzda ra
我们要走的时候,要互相通知
Syn: arɤmɯzda
arɤʑɯʑrɤz intransitive verb
directional: nɯ- ayant des bandes de couleurs différentes. 有几种不同颜色的成条形的纹路(物体表面的颜色).

kɯki kɯ-ɤrɤʑɯʑrɤz ci ɲɯ-ŋu
这个东西有几种不同颜色的纹路
See: arɤɕɯɕrɤz See: tɯ-ʑrɤz
arɣi stative verb
directional: tɤ- s'accumuler. 积累.

tɯ-ci to-k-ɤrɣi-ci
水积起来了
ari intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- couler. 漏.

pjɤ-spoʁ tɕe pjɤ-k-ɤri-ci
有了洞就漏了水

tɯ-ci pjɤ-k-ɤri-ci
水漏了

khɯtsa ɲɯ-ɤri
碗在漏水

aʑo tɤrca tɤ-ari-a
我加入了

ɯʑo ɯ-zdɤrca mɤ-kɯ-ɤri ci ɲɯ-ŋu
他是个不合群的人
See:
arju intransitive verb
directional: tɤ- parler. 说话.

ɲɯ-tɯ-ɤrju tɕe pɯ-kɯ-sɯmtsham-a
你说话,让我听见了

nɯ ɲɯ-ɤrju
他在说那个

a-mɤ-tɯ-ɤrju
不要说话

tɤ-arju-a
我说了

ma-tɯ-ɤrju
你别说话
arɟambrɯɣ stative verb
aux yeux entourés de rouge (chien). 四眼狗. See: rɟambrɯɣ
arɟumtɕɤr intransitive verb
directional: tɤ- directional: rɟum ayant des largeurs différentes. 宽窄不一.

to-k-ɤrɟumtɕɤr-ci
宽窄不一了

tɯ-ŋga ɯ-spa ɲɯ-ɤrɟumtɕɤr tɕe, ɣɯ́-nɯβʑit ɲɯ-ra
衣服的材料宽窄不一,要剪一下
See: tɕɤr
arku intransitive verb
directional: tɤ- être dans. 装在.

a-tɯ-ci tu, arku
杯子里装着水
See:
arla - See: rla
arla intransitive verb

tɤ-mtsɯ arla
结是解开的
arlɯrla intransitive verb
directional: nɯ- s'étendre. 舒展.

nɤ-phoŋbu a-nɯ-ɤrlɯrla!
舒展一下筋骨!
arlɯt stative verb
nombreux. 多.

tɯrme ɲɯ-ɤrlɯt
人很多

tɯ-ci ɲɯ-ɤrlɯt
水很多
Syn: dɤn Syn: xcat
armbat stative verb
directional: _ proche. 近.

kɤ-ɤrmbat nɯ-ɣi
你来近一点的地方

ki nɤj nɤ-ɕki ɯ-j-armbat?
离你那里远不远?
armbɯrmbɯ intransitive verb
directional: tɤ- en tas. 堆起来的;积在一起. See: rmbɯ
armɤjɯβ intransitive verb
être le crépuscule. 黄昏;天黑.

ko-k-ɤrmɤjɯβ-ci
天黑了
arndɤtsa stative verb
directional: nɯ- dressé et imposant. 矗立.

jinde kha ra rcanɯ tɯ-mɯ ɯ-pa kɯ-ɤrndɤtsa ʑo kɯ-mbro tu-βzu-nɯ ɲɯ-ŋu
现在修的房子非常巨大
arɲɟɤle intransitive verb
directional: thɯ- se tendre. 伸展.

cho-k-ɤrɲɟɤle-ci
他伸出来了

kɯ-ɤrɲɟɤle ci ɲɯ-ŋu kɯ-zri tsa ɲɯ-ŋu ɯ-skɤt ɲɯ-ŋu
“伸着”表示“长一点”的意思
arŋɤrtɯm stative verb
qui a le visage rond. 脸很圆. See: tɯ-rŋa See: artɯm
arŋi intransitive verb
directional: nɯ- bleu, vert. 蓝色;绿色.

stomku ɲɤ-k-ɤrŋi-ci
草坪变绿了

xɕaj ɲɤ-k-ɤrŋi-ci
草变绿了

tɯ-ŋga kɯ-ɤrŋi ɲɯ-ŋu
衣服是绿色的

tɯ-mɯ kɯ-ɤrŋi
青天、天宫

tɯ-ci ɯ-tɯ-rnaʁ kɯ ɲɯ-ɤrŋi ʑo ndɯrndɯr
水很深,显得很蓝

nɤ-tɯ-ɤrŋi kɯ kupa ʑo ɲɯ-tɯ-fse
你穿那么蓝的衣服,就像汉人一样
arŋɯlɯz Variant: arŋilɯz intransitive verb
directional: nɯ- bleuâtre. 淡蓝色.

laχtɕha ɯ-mdoʁ ɲɯ-ɤrŋɯlɯz
那个东西的颜色是淡蓝色的

jiɕqha nɯ ɯ-mdoʁ kɯ-ɤrŋɯlɯz ci ɲɯ-ŋu
那个东西的颜色是淡蓝色的
See: arŋi
arɴɢlɯm intransitive verb
directional: kɤ- concave. 凹(地面).

ko-k-ɤrɴɢlɯm-ci
凹进去了

ɯ-thoʁ ɲɯ-ɤrɴɢlɯm
地面是凹进去的
See: sqlɯm
aro intransitive verb with object
directional: tɤ- posséder. 拥有.

ɕɯŋgɯ pɯ-me, tham to-k-ɤro-ci
以前没有,现在有了

aʑo nɯ aro-a
我拥有那个东西

nɯ pɯ-aro-nɯ
他们以前拥有那个东西(现在没有了)

nɯ tɤ-aro-nɯ tu-kɯ-ti tɕe, ɕɯŋgɯ pɯ-me, tham to-tu
“他们拥有了”的意思就是以前没有,现在就有了

nɤʑo nɤ-kɯ-ra nɯ aʑo aro-a
我有你需要的那个东西

aʑo tɤ-rte aro-a
我有帽子

tɯ-rɟɯ aro-a
我有财产

aʑo a-kɯ-ɤro nɯ lonba nɯ-kho-t-a
我把拥有的东西全部给了(他)

aʑo qaʑo aro-a nɯra kɯki ŋu
这是我所拥有的绵羊

aʑo tɤ-rɟit χsɯm aro-a (= a-rɟit χsɯm tu)
我有三个孩子
arqhi stative verb
directional: _ lointain. 远.

jiɕqha sɤtɕha ɲɯ-ɤrqhi
这个地方很远

wuma arqhi
非常远
Ant: armbat See: mbarqhi See: amɯrqhi
arqɯrqoʁ intransitive verb
directional: kɤ- se prendre dans les bras. 互相拥抱.

nɤ-rʑaβ cho kɤ-tɯ-ɤrqɯrqoʁ-ndʑi
你跟你妻子互相拥抱了
See: rqoʁ
arʁɯrʁu stative verb
directional: tɤ- froissé. 皱(衣服).

nɤ-ku ɲɯ-ɤrʁɯrʁu
你的头是皱着的

nɤ-ŋga ɲɯ-ɤrʁɯrʁu
你的衣服是皱着的

to-k-ɤrʁɯrʁu-ci (=to-k-ɤɣɯrʑɯrʑɯɣ-ci)
变皱了
See: achɯrʁu
artaʁ intransitive verb
directional: nɯ- fourchu. 分叉;成双.

ki si nɯ tɯ-ldʑa ma pɯ-me ri ɲɤ-k-ɤrtaʁ-ci
这棵树原来只有一根,现在分叉了
See: tɤ-rtaʁ See: jmɤrtaʁ
artaʁlaʁ - See: rtaʁ
artaʁlaʁ stative verb
suffisant. 足够.

kɤ-mbi ɯ-spa ɲɯ-rkɯn tɕe kɯ-ɤrtaʁlaʁ maŋe
给的东西太少,不够分给大家
See: ɣɤrtaʁ
artɕhoʁ stative verb
directional: _ rassemblé à un endroit. 堆在一边,集中在一个地方.

tɯrme ra lo-rɟɯɣ-nɯ tɕe tɕelo lo-k-ɤrtɕhoʁ-nɯ-ci
那些人跑上去集中在上面了
artɕi stative verb
directional: nɯ- être apaisée (soif). 解(渴).

a-ɕpaʁ nɯ-artɕi
我不渴了

directional: kɤ- avoir assez (dormi). (睡)够.

a-ʑɯβ kɤ-artɕi
我睡够了
artɕɯwa noun
mendiant. 乞丐.
artsɯɣdu Variant: artsɯrdu intransitive verb
directional: pɯ- occupé. 事务繁忙.

a-ma pɯ-artsɯɣdu
我工作变得很紧张

stonka pɯ-ɣe tɕe ɯ-kɤtɣa cho kɤ-nɤma ra artsɯɣdu
秋天来了,收割等农活非常忙碌

ɯ-ŋgɯ jɤznɤ tu-kɯ-znɤʁɤmɟa tɕe, ɯ-ndo tɕe kɤ-nɤma mɤ-kɤ-ɤrtsɯɣdu phɤn
一开始把时间抓紧的话,到最后就不会那么紧张
artsɯrtso intransitive verb
directional: tɤ- s'empiler. 重叠.

iʑo ji-khɯtsa dɤn tɕe artsɯrtso ʑo ɕti
我们有很多碗,都是叠在一起的
artɯm stative verb
directional: tɤ- rond. 圆形.

kɯki ɯ-mŋu ɲɯ-ɤrtɯm
它的口是圆形的

qajɣi ɲɯ-ɤrtɯm
馍馍是圆的

lanqiu ɲɯ-ɤrtɯm
篮球是圆的

baigua ɲɯ-ɤrtɯm
白瓜是圆的
See: arŋɤrtɯm
artɯmloʁ stative verb
en forme de boule. 球形.

ki tɯrme ki ɲɯ-tshu ɲɯ-ɤrtɯmloʁ ʑo
这个人很胖,身体像球形一样

ɲɯ-ɤrtɯmloʁ ʑo tslɯɣtslɯɣ
又圆又硬
artɯrtɤβ intransitive verb
directional: tɤ- s'emmêler. 缠在一起.

tɤ-ri ɲɯ-ɤrtɯrtɤβ
线缠在一起

tɯmbri tu-ortɯrtɤβ
绳子缠在一起

tɤ-ri to-k-ɤrtɯrtɤβ-ci tɕe nɯ-sɤqɤrle-t-a
线缠在一起了,我就把它分开了
See: rtɤβ Syn:
artɯrtoʁ - See: rtoʁ
artɯrtoʁ intransitive verb
se regarder les uns les autres. 互相看.
arɯcɤrna stative verb
directional: tɤ-
rond. 圆形的.
courbées l'une vers l'autre (cornes). 往里面弯(角).

jla ɯ-ʁrɯ ɲɯ-ɤrɯcɤrna
犏牛的角往里面弯,几乎形成了圆形

ɯ-mŋu ɲɯ-ɤrtɯm tɕe ɲɯ-ɤrɯcɤrna
(碗的)口是圆的
Syn: artɯm See: cɤrna
arɯɕoʁɕoʁ stative verb
comme du papier. 像纸一样.

ɯ-tɯ-wɣrum kɯ ɲɯ-ɤrɯɕoʁɕoʁ
像纸一样白
See: ɕoʁɕoʁ
arɯfsapaʁ stative verb
comme un animal. 像牲畜一样.

ɯ-tɯ-khe kɯ ɲɯ-ɤrɯfsapaʁ ʑo
他像牲畜一样笨
See: fsapaʁ
arɯfsɤlko stative verb
reculé, à l'écart (endroit). 偏僻.
arɯjɤrɤβ Variant: arɯjɤrɯrɤβ stative verb
Etym: ja.rabs. poli. 文明;有礼貌.
arɯkhɯtsa stative verb
comme un bol. 像碗一样.

li sɤlaŋphɤn ɯ-tɯ-xtɕi kɯ ɲɯ-ɤrɯkhɯtsa ɕti
这个盆子像碗一样小
See: khɯtsa
arɯlaba intransitive verb
ressemblant à une trompette. 像喇叭的形状.

kɯ-ɤrɯlaba ci ɲɯ-ŋu
有喇叭的形状
Syn: ajpomxtshɯm
arɯldʑaŋkɯ stative verb
directional: nɯ- verdâtre. 淡绿色.

ɲɯ-ɤrɯldʑaŋkɯ
是淡绿色的
See: ldʑaŋkɯ
arɯlɯŋkɤr stative verb
directional: nɯ- bleu ciel. 天蓝色.

kɯ-ɤrɯlɯŋkɤr ci ɲɯ-ŋu
是天蓝色的东西
arɯmɯntoʁ stative verb
comme une fleur. 像花一样.

ɯ-tɯ-ɤrɯmɯntoʁ nɯ!
他像一朵花一样没有价值

ɯ-tɯ-mpɕɤr kɯ ɲɯ-ɤrɯmɯntoʁ
漂亮得像花一样
See: mɯntoʁ
arɯqromkemdoʁ stative verb
violet. 带有紫色. See: qromkemdoʁ
arɯʁmɤrsmɯɣ stative verb
bordeau. 带有紫红色. See: ʁmɤrsmɯɣ
arɯsrɯn stative verb
comme du coton. 像棉花一样.

ɯ-tɯ-mnu kɯ ɲɯ-ɤrɯsrɯn
像棉花一样柔软
arɯsɯjno stative verb
comme une herbe. 像……草一样…….

kɤ-phɯt ɯ-tɯ-mbat kɯ ɲɯ-ɤrɯsɯjno ʑo
像拔一根草一样容易拔
See: sɯjno1
arɯtɕheme stative verb
comme une fille. 像女子一样.

nɤki tɤ-tɕɯ nɯ ɯ-tɯ-ndʑɤm kɯ ɲɯ-ɤrɯtɕheme ʑo ɕti
那个男生像女子一样温柔
See: tɕheme
arɯtɤjpa stative verb
comme de la neige. 像雪一样.

ɯ-tɯ-wɣrum kɯ ɲɯ-ɤrɯtɤjpa ʑo
像雪一样白
See: tɤjpa
arɯtɤpɤtso stative verb
comme un enfant. 像小孩子一样.

nɤki tɯrme nɯ ɲɯ-ɤrɯtɤpɤtso
那个人像小孩子一样
See: tɤ-pɤtso
arɯtɤtɕɯ stative verb
comme un garçon. 像男孩子一样.

nɤki tɕheme nɯ ɯ-tɯ-rkaŋ kɯ ɲɯ-ɤrɯtɤtɕɯ ʑo ɕti
那个女子像男生一样壮
See: tɤ-tɕɯ
arɯzdɯxthɯɣ stative verb
qui arrive à peine à survivre. 勉强过日子.

zdɯxthɯɣ
aʁdɤt intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- glisser. 跌倒.

a-mi pɯ-aʁdɤt
我的脚(被)绊了一下

ɲɯ-ɤci tɕe pɯ-aʁdat-a
地很湿,我就跌倒了

ɲɯ-ɣɤrɤβ tɕe pɯ-aʁdat-a
坡很陡,我就跌倒了

pjɤ-k-ɤʁdɤt-ci
他跌倒了

rdɤstaʁ ɯ-taʁ pɯ-aʁdat-a
我给石头绊倒了
aʁe intransitive verb with object
directional: pɯ- avoir à boire, avoir à manger. 喝到,吃到.

tɤ-ndza-t-a tɕe pɯ-aʁe-a
我吃到了

paχɕi to-χtɯ ri mɯ-pɯ-aʁe-a
他买了苹果,但是我没有吃到
aʁɤndɯndɤt adverb
partout. 到处. See: ŋotɕuŋondɤt See: nɤndɯndɤt
aʁjɤr intransitive verb
directional: nɯ- être en retard. 耽误时间;迟到.

toʁde nɯ-aʁjar-a
我耽误了一下

tɯ-rju ɲɯ-ti tɕe, nɯ-aʁjar-a
他说话,我就耽误了时间

fso tɕe aʁjar-a ra ɲɯ-ŋu
我明天要耽误一下时间(没有时间上课)
aʁɟa intransitive verb
directional: thɯ-
chauve. 秃.

ɯ-kɤrme chɤ-k-ɤʁɟa-ci
他变成光头了

Etym: gja?. dénudé (terrain). 光秃秃.

jiɕqha stɤmku ɲɯ-ɤʁɟa
草坪光秃秃的

Wenchuan zgo ra ɲɯ-ɤʁɟa-nɯ
汶川的山是光秃秃的
aʁɟɤle intransitive verb
directional: nɯ- nu, vide (lieu). 光秃秃(不均匀).

tɯ-mɯ nɯ-aʁɟɤle
天晴了,云散了

ɯ-ku ɲɯ-ɤʁɟɤle
他头发稀少了
See: aʁɟa
aʁloʁlu stative verb
concave. 凹陷.

ko-k-ɤʁloʁlu-ci
变成凹进去了

jiɕqha ɲɯ-ɤʁloʁlu tɕe, nɯ ɯ-stu nɯ to-k-ɤjtɯ-ci tɯ-ci
那个东西是凹进去的,在那里就积了水

ki sɤtɕha ɲɯ-ɤʁloʁlu tɕe, tɯ-ci tu-orɣi mbat
这个地方是凹进去的,水会在里面积起来流不走
Syn: See: ɯ-ʁlu
aʁmbɯm intransitive verb
directional: kɤ- concave. 凹(物体).

tɯthɯ ko-oʁmbɯm
锅子凹进去了

ko-k-ɤʁmbɯm-ci
凹进去了

ɯ-laz ko-nɯrpu tɕe ko-oʁmbɯm
他不小心撞了额头,额头就凹进去了

ma-kɤ-tɯ-sɯrpe ma tha aʁmbɯm
你不要撞他,不然就会凹进去
aʁzrɤwolu stative verb
directional: nɯ- ébouriffé. 乱蓬蓬.

ɯ-ku ɲɯ-ɤʁzrɤwolu
他头发乱蓬蓬

nɤ-ku ɲɤ-k-ɤʁzrɤwolu-ci tɕe, kɤ-sɤɕɤt ɲɯ-ra
你的头发变得乱蓬蓬的,要梳头

nɯ ɕɯŋgɯ kɯ-pɯ-pe pɯ-ɕti ri, tham tɕe ɲɤ-k-ɤʁzrɤwolu-ci
以前好好的,现在变得乱蓬蓬的
aʁzɯɣβzaŋ stative verb
directional: tɤ- Etym: gzugs.bzaŋ. d'allure avenante, impressionnant. 相貌堂堂.

ɲɯ-ɤʁzɯɣβzaŋ
他相貌堂堂

nɤki nɯ kɯ-ɤʁzɯɣβzaŋ ci ŋu
那是一个相貌堂堂的人

nɯ ɕɯŋgɯ ɯ-ʁzɯɣ mɯ-pɯ-pe ri, tham to-k-ɤʁzɯɣβzaŋ-ci
以前相貌不好,现在相貌变得很好
Ant: aʁzɯŋɤn
aʁzɯŋɤn stative verb
Etym: gzugs.ŋan. d'une apparence peu avenante. 相貌不好. Ant: aʁzɯɣβzaŋ
asaχpɯχpaʁ - See: saχpaʁ
asaχpɯχpaʁ intransitive verb
se respecter les uns les autres. 互相尊重.

tɕiʑo ni ʑɤŋgɯz asaχpɯχpaʁ-tɕi
我们俩互相尊重
ascaʁa stative verb
blanc et noir, comme une pie. 黑白相间,像喜鹊的羽毛一样. See: scaʁa
ascɯsco - See: sco
ascɯsco intransitive verb
se raccompagner les uns les autres. 互相送行.
asɤmɯβde - See: βde
asɤmɯβde intransitive verb
pouvoir se résigner à se quitter. 舍得离别.

mɯ-pjɤ-k-ɤsɤmɯβde-ndʑi-ci
他们俩不舍得离别
asɤmɯmtshɯmtshɤm - See: amɯmtshɤm
asɤmɯmtshɯmtshɤm intransitive verb
directional: nɯ- se transmettre les nouvelles les uns aux autres. 互相传递消息;互相报信.

ɲɤ-k-ɤsɤmɯmtshɯmtshɤm-nɯ-ci
他们互相传递了消息
asɤmɯsɯz intransitive verb
directional: nɯ- se transmettre les informations les uns aux autres. 互相传递消息. Syn: arɤmɯzda Syn: arɤzdɯzda Syn: asɤmɯmtshɯmtshɤm See: sɯz
askɯ stative verb
qui est blanche sur le dos (vache). 脊梁上有花纹(牛类).

nɯ nɯŋa nɯ ɲɯ-ɤskɯ
这头牛脊梁上有白色
asqhlu intransitive verb
directional: pɯ- concave. 凹.

pjɤ-k-ɤsqhlu-ci
凹进去了
Syn: aχchowolu Syn: aʁloʁlu Syn: aqhowolu Syn: aɕqhlu Syn: arɴɢlɯm
asqɯsqɤr - See: sqɤr
asqɯsqɤr intransitive verb
s'aider les uns les autres pour faire des travaux. 互相帮忙做事.

asqɯsqɤr-i
我们互相帮忙(互相请)
astɤko intransitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- droit. 直;站直;伸直.

cho-k-ɤstoko-ci
变直了

kɯki tɯrme ɲɯ-ɤstɤko
这个人身材端正,站得很直

ɲɯ-tɯ-ɤstɤko
你身材端正
See: astu See: sɤstɤko
asti intransitive verb
directional: nɯ- être bouché. 堵塞着.

kɯ-spoʁ ɯ-j-ásti?
堵了没有

kɯ-spoʁ ɲɤ-k-ɤstɯsti-ci tɕe, kɤ-ɣɤmɯt mɯ́j-khɯ
洞堵上了,不能吹了
See: sti1
astu stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- droit. 直.

si ɲɯ-ɤstu
树是直的

tʂu ɲɯ-ɤstu
路是直的

ɕoŋtɕa ɲɯ-ɤstu
木材是直的

ɯ-ʁɤri ɲɯ-ɤstu
他很顺利
See: astɤko See: sɤstu2 See: ɯ-stu1
astɯsti transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- être bouché. 堵塞.

ɯ-ɕna ɲɯ-ɤstɯsti
他鼻子塞了

a-sŋɯro nɯ-astɯsti
我呼吸有点困难
See: sti1
asɯɣ intransitive verb
directional: kɤ- serré, tendu. 紧.

ɯ-xtɕɤr ɲɯ-ɤsɯɣ
绑得很紧

ɯ-ma ɲɯ-ɤsɯɣ
他工作很紧张
See: sɤsɯɣ
asɯɣɲɯɣɲaʁ - See: sɯɣɲaʁ
asɯɣɲɯɣɲaʁ intransitive verb
se noircir les uns les autres. 互相抹黑.

ɲɤ-k-ɤsɯɴqhɯɴqhi-ndʑi tɕe, ɲɤ-k-ɤsɯɣɲɯɣɲaʁ-ndʑi-ci ʑo
他们俩互相弄脏了,互相弄黑了
asɯjaʁndzɯʁndzu - See: sɯjaʁndzu
asɯjaʁndzɯʁndzu intransitive verb
directional: kɤ- se montrer du doigt les uns les autres. 互相指.
asɯmɲɯmɲo intransitive verb
directional: nɯ- se pardonner. 互相谅解.

ndʑiʑo ʁo tɯ-asɯmɲɯmɲo-ndʑi ɕti nɤ
你们俩倒挺能互相谅解的
asɯsat - See: sat
asɯsat intransitive verb
se tuer les uns les autres. 互相残杀.

pjɤ-k-ɤsɯsat-ndʑi-ci
他们俩互相残杀了
asɯsu intransitive verb
directional: tɤ- copuler. 交配.

jiɕqha qajɯ ni ɲɯ-ɤsɯsu-ndʑi
虫子在交配
asɯxɕɯxɕɤt - See: sɯxɕɤt
asɯxɕɯxɕɤt intransitive verb
directional: pɯ- s'enseigner les uns aux autres. 互相教.
aʂŋaʁ intransitive verb
directional: nɯ- se faire une entorse, se fouler le pied. 扭伤;崴.

ɯ-mi ɲɯ-k-ɤʂŋaʁ-ci
他崴了脚

ɯ-mke ɲɯ-k-ɤʂŋaʁ-ci
他崴了脖子

ɯ-mthɤɣ ɲɯ-k-ɤʂŋaʁ-ci
他崴了腰

a-mi ``rŋaʁ" ʑo ɲɯ-ti tɕe nɯ-aʂŋaʁ
我的脚“喀嚓”一声就扭伤了
ata intransitive verb
directional: _ être posé. 放着. See:
ataʁki intransitive verb
l'un au dessus et l'autre en dessous. 一个在上面,一个在下面.

a-mtɕhi cho a-ɕna tu-otaʁki ŋu
我的嘴巴和鼻子一个在上面,一个在下面
See: taʁ3
atɕaʁ intransitive verb
directional: nɯ- être sali. 沾上(脏东西、水).

ɯ-taʁ ɲɤ-k-ɤtɕaʁ-ci
沾在上面了

a-ŋga ɯ-taʁ tɤndʑɯɣ ɲɤ-k-ɤtɕaʁ-ci
衣服上沾上了树脂
atɕaʁlaʁ stative verb
directional: nɯ-
atɕaʁlaʁ - See: atɕaʁ
atɕɤβ intransitive verb
directional: tɤ- arriver à complétion. (时间)到了.

tɯ-sla tɤ-atɕɤβ ʑo pɯ-rɤʑi-a
我在这里待了整整一个月

directional: nɯ- croisés (mains, vêtements). 交错着(衣服、手).
atɕhɯtɕhɯ - See: tɕhɯ
atɕhɯtɕhɯ intransitive verb
directional: tɤ- s'encorner les uns les autres. 互相顶.

mbala nɯ ɲɯ-ɤtɕhɯtɕhɯ-ndʑi
公牛互相顶着
See: sɤtɕhɯ See: nɤkɤtɕhɯ
atɕhɯz intransitive verb
directional: tɤ- éternuer. 打喷嚏.

nɯ-tɕhomba-a ɲɯ-ŋu ma ɲɯ-ɤtɕhɯz-a
我在打喷嚏,感冒了

jiʑora tɕe, tu-kɯ-ɤtɕhɯz tɕe, tɯrme ra kɯ, nɤ-kɯ-nɤkhu tu ɲɯ-ŋu tu-ti-nɯ, nɯ maʁ nɤ, tɯ-ci kɯ a-pɯ-kɯ-sɯɣro tɕe, tɯ-ci nɤ-kɯ-mbi tu ŋu tu-ti-nɯ
人打喷嚏的时候,大家就说“有人要请你”;人被水呛到的时候,别人就说“有人要给你水”
atɕɯmthɯt intransitive verb
directional: tɤ- être formé de nombreux morceaux de tissu. 由很多布块组成.

ki raz kɯ ra kɤ-tɕɯmthɯt ɲɯ-khɯ
可以把这几块布拼在一起

ki raz kɯ ra a-pɯ-tu tɕe, ɲɯ-ɤtɕɯmthɯt ɕti
有了这些布块就可以拼成有用的东西
atɕɯtɕit intransitive verb
directional: nɯ- être incomplet. 遗漏.

a- cai pɯ-atɕɯtɕit
我的菜掉了一些

laχtɕha koŋla tɤ-rɤwum tɕe a-mɤ-nɯ-ɤtɕɯtɕit
你要把东西带全,不要带漏
Syn: antɕhoʁjɤr
atɕɯtʂi intransitive verb
directional: _ se produire en même temps. 几件事同时进行;状况没有改变.

nɤ-kɯ-mŋɤm kɯ-mna ɯ-ɲɯ-ɤtɕɯtʂi
你的病继续好转吗?

ɲɯ-ɤtɕɯtʂi ɕti
没有变化
See: sɤtɕɯtʂi
atɕɯxtaʁ - See: taʁ2
atɕɯxtaʁ stative verb
directional: tɤ-

kɤ-fɕɤt stɯsti kɯ mɯ-ɲɯ-ɤtɕɯxtaʁ, mɯ-ɲɯ-ɤmɯtso tɕe tɯpɤr pjɯ́-wɣ-lɤt ɲɯ-ra
光是讲述不够清楚,所以要拍照片
atɕɯxtʂot intransitive verb
directional: tɤ- prospère. 兴旺.

ɯ- gongsi ɲɯ-ɤtɕɯxtʂot
他的公司很兴旺

kɤntɕhaʁ wuma ʑo ɲɯ-ɤtɕɯxtʂot, tɕhi kɯ-ra ʑo ɣɤʑu
城市非常兴旺,要什么就有什么
atɤr intransitive verb
directional: tɤ- tomber. 掉下.

pjɤ-k-ɤtɤr-ci
掉下去了

pɯ-atɤr
掉下去了

nɤ-tʂoŋtʂoŋ rca j-atɤr j-atɤr ʑo ɲɯ-ŋu
你的杯子很快就要掉下去
athɤri Variant: athɤrɯri intransitive verb
se connecter. 自然地连接起来. See: sɤthɤri
athi adverb
en aval. 下游. See: tɕɤthi
athoʁmphrɤt transitive verb
directional: tɤ- adéquate (pièces). 吻合(零件、盖子).

ɕoŋβzu ɯ-kɯ-βzu nɯ ɣɯ ɯ-tɯ-sprɤt nɯra wuma ɲɯ-ɤthoʁmphrɤt
他做木匠的时候,把接头接得非常好
See: sɤthoʁmphrɤt
athoχɕaβ intransitive verb
qui peut être relié. (可以)连在一起.

tɤ-ri ɯ-ɕnɤz ni mɯ-ɲɯ-ɤthoχɕaβ / tɤ-ri ɯ-ɕnɤz mɯ-ɲɯ-ɤthoχɕaβ-ndʑi
绳子的的两头不能接在一起
Syn: alɤɣɯ
atsa intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- directional: tɤ- être planté. 插着.

tɤtshoʁ to-k-ɤtsa-ci
钉子是插着的
atsatsa interjection
exprime la douleur (brûlure). 表示很痛,很烫.
atshɤxtshɯ intransitive verb
directional: tɤ- construction: infinitive construction: degree pressé. 急促;紧张.

ɯ-tɯ-ɕe ɲɯ-ɤtshɤxtshɯ
他去得很仓促

kɤ-nɤma ɲɯ-ɤtshɤxtshɯ
他工作很紧张

a-sŋɯro ɲɯ-ɤtshɤxtshɯ
我呼吸很困难
atshoʁ - See:
atshoʁ intransitive verb
être attaché. 附着. See: ndzoʁ
atsɯtsu intransitive verb
directional: pɯ- avoir le temps. 来得及.

nɤ-kɯ-mŋɤm a-tɤ-mna tɕe, kɤ-nɤma atsɯtsu ɕti wo
你的病康复了,工作还来得及做。

来不及休息
See: tsu
atʂoʁloʁ intransitive verb
directional: tɤ- être mélangé. 混合.

tɤɕi qaj atʂoʁloʁ
青稞和小麦混在一起了

tɯ-rdoʁ tɯ-rdoʁ kɯ fɕɤt-i ma lonba kɯ tɯrca tu-ti-j ri ji-rju atʂoʁloʁ
我们一个一个地讲故事,要是我们一起讲的话就会乱
atu - See: nɤtu
atɯɣ intransitive verb with object
directional: nɯ-
rencontrer. 遇见.
toucher. 触碰.

nɯ-atɯɣ-ndʑi
他们俩遇到了(他)

tɕhomba ɲɤ-k-ɤtɯɣ-a-ci
我感冒了
atɯta intransitive verb
directional: nɯ- se relâcher les uns les autres. 放开对方,放手.

ɲɤ-k-ɤtɯta-nɯ-ci
他们放开对方了
awij intransitive verb
directional: kɤ- se fermer (yeux). 闭着眼睛.

tɯ-ʑɯβ pɯ-ɣe tɕe, tɯ-mɲaʁ ɲɯ-ɤwi
打瞌睡的时候,眼睛是闭着的
awɯwum intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- se rassembler. 聚集在一起.

kɤ-nɤʁaʁ tɤmda tɕe chɯ-ɤwɯwum-i ŋgrɤl
要玩的时候,我们就聚在一起
See: wum
axtɕɯxte stative verb
de taille différente. 大小不一.

kɤndʑɯʁi ni wuma ɲɯ-ɤxtɕɯxte-ndʑi
两兄弟一个大一个小

kɯ-ɤxtɕɯxte ci ɣɤʑu-ndʑi
有一个大有一个小
See: xtɕi See: mɯxte
axthom intransitive verb
être posé. 横放着.

nɯre ri axthom tɕe ata ɕti
在那里放着
aχa intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- manquer un morceau. 缺(口).

tʂu ɲɯ-ɤχa
路面破了坑

ɯ-ɕɣa ɲɯ-ɤχa
他牙齿缺了个口子

pjɤ-k-ɤχa-ci
少了个口子

khɯtsa ɲɯ-ɤχa
碗缺了个口子

ɯ-sta ɲɯ-ɤχa
他不在(缺席了)
See: ɕɣɤχa
aχchowolu intransitive verb
directional: kɤ- creux, concave. 凹.

tʂu kɯ-ɤχchowolu ɯ-stu nɯ tɕu, qiche tu-ɣɤrkhoŋloŋ ʑo ɲɯ-ŋu tɕe ɲɯ-sɤɣdɯɣ
路凹下去的地方,汽车就会颠簸,坐起来很不舒服
Syn: aʁloʁlu See: ʁlɯβʁlɯβ
aχɕɯβ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: gɕib. être debout ou allongé l'un à côté de l'autre. 一起躺着;一起站着.

stukɤr ɲɯ-ɤχɕɯβ
梁是双根的

tɯmbri ɲɯ-ɤχɕɯβ
绳子是两股的

tɕelo ɲɯ-ɤχɕɯβ-ndʑi tɕe ɲɯ-ndzur-ndʑi
他们俩一起在那里站着
See: saχɕɯβ
aχɕɯldɤn stative verb
en sécurité. 安全;安康.

ku-oχɕɯldɤn-i
我们都平安无事
See: χɕɯldɤn
aχom intransitive verb
directional: tɤ- bailler. 打哈欠.

a-ʑɯβ ɲɯ-ɣi tɕe, tɤ-aχom-a
我困了,所以打了哈欠

khɯna ɲɯ-ɤχom
狗在打哈欠

a, ɲɯ-ɤχom-a
啊,我在打哈欠
aχpɯχpjɤt - See: χpjɤt
aχpɯχpjɤt intransitive verb
se regarder les uns les autres. 互相观察(行为).

ma-tɯ-ɤχpɯχpjɤt-nɯ
你们不要互相学坏
aχsi stative verb
directional: tɤ- propre. 干净;没有剩余.

tɕhaʁla ra to-raʁrɯz-nɯ tɕe to-k-ɤχsi-ci
他们扫了院子,现在院子显得很干净了
See: saχsi
aχsom intransitive verb
directional: nɯ- être réveillé. 清醒.

nɯ-aχsom-a
我醒了

ɲɤ-k-ɤχsom-ci
他醒了

jiɕqha pɯ-nɯʑɯβa ri, tham tɕe nɯ-aχsom-a
我刚才睡着了,现在就醒了

nɤki tɤ-pɤtso nɯ kɯ-ɤχsom ci ɲɯ-ŋu
这个小孩子看起来很聪明
aχsɯko stative verb
directional: tɤ- propre. 干净.

jiɕqha ra nɯ-kha ra wuma ɲɯ-ɤχsɯko
他们的家很整洁
See: aχsi
aχtɕɤz noun
Etym: gtɕes. terme affectueux pour les enfants. 对下一代的爱称.
azbraʁ - See: zbraʁ
azbraʁ intransitive verb
être attaché sur quelque chose. 被绑在另外一个物体上.
azdaʁ intransitive verb
directional: tɤ- avoir deux couches. 有双层.

jɤlwa ɲɯ-ɤzdaʁ
有双层窗帘

khɯɣɲɟɯ kɯ-ɤzdaʁ ɣɤʑu
有双层窗子
azgroʁ - See: zgroʁ1
azgroʁ intransitive verb
être attaché. 被绑.
azgrɯ intransitive verb
directional: tɤ- courber le dos. 弯下腰;鞠躬.

jiɕqha tɯrme nɯ ɲɯ-ɤzgrɯ
那个人弯着腰

to-k-ɤzgrɯ-ci
他弯下了腰
azgɯr intransitive verb
directional: tɤ- être recroquevillé. 驼背;全身蜷缩.

ɯʑo to-ngo tɕe, ɲɯ-ɤzgɯr ʑo
因为他病了,所以全身蜷缩

a-mgɯr tɤ-mŋɤm tɕe tu-ostu-a ŋu, mɯ-tɤ-mŋɤm tɕe pjɯ-ɤzgɯr-a ŋu
我背痛的时候就坐直,不痛的时候就弯腰

to-k-ɤzgɯr-ci
他背驼了
See: azgrɯ See: azgɯrloʁ See: ɯ-zgɯr
azgɯrloʁ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: sgur. se recroqueviller. 蜷缩.

pjɤ-k-ɤzgɯrloʁ-ci
他缩成了一团
See: azgɯr
azɣɤʁrɯʁre - See: ɣɤʁre
azɣɤʁrɯʁre intransitive verb
se respecter les uns les autres. 互相尊重.

tɕiʑo ʑɤŋgɯz azɣɤʁrɯʁre-tɕi
我们俩互相尊重
azmɯjqhɯjqha intransitive verb
se faire du mal les uns aux autres. 互相伤害.

ʑɤni to-k-ɤzmɯjqhɯjqha-ndʑi-ci
他们俩互相伤害了对方
See: qha
aznɤltɕɯltɕɤm intransitive verb
directional: pɯ- se couvrir les uns les autres. 用衣服互相盖.

pɯ-aznɤltɕɯltɕɤm-tɕi
我们互相盖了
aʑaʁ intransitive verb
directional: pɯ- couler. 漏水.

tɯthɯ ɲɯ-ɤʑaʁ
锅子在漏水

pjɤ-k-ɤʑaʁ-ci
漏水了
See: ari
aʑɤwu stative verb
directional: nɯ- être boiteux. 跛脚.

ɯ-mi ɲɯ-ɤʑɤwu
他跛脚

kɯ-ɤʑɤwu ʑo jo-nɯɕe
他跛着脚地回家了
Syn: aɕkala See: ʑɤwu
aʑɴɢɯʑɴɢoʁ - See: ʑɴɢoʁ
aʑɴɢɯʑɴɢoʁ intransitive verb
accroché les uns avec les autres. 钩在一起.

βʑɯxsɯr nɯ aʑɴɢɯʑɴɢoʁ
牛蒡子的果子钩在一起
aʑo pronoun
moi. 我.

aʑo maʁ-a!
不是我!
See: aj
aʑɯrja intransitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- directional: _ faire la queue. 排队.

tɯrme ɲɯ-dɤn tɕe ɲɯ-ɤʑɯrja-nɯ ʑo
人很多,在排队

tɤjmɤɣ ɲɯ-ɤʑɯrja
菌子长得很整齐

thɯ-aʑɯrja-j
我们排队了

znde ɯ-taʁ zɯ tɯrme ra ɲɯ-ɤkɤʑɯrja-nɯ-ci
人们背靠着墙排起了队
aʑɯχtso stative verb
directional: tɤ- propre, bien entretenu. 干净,整洁(有人弄干净).

tɯ-ci ɲɯ-ɤʑɯχtso
水很干净

kɤndza ɲɯ-ɤʑɯχtso
食物很干净

mɯ́j-tɯ-ɤʑɯχtso
你不干净
See: χtso
aʑɯʑu intransitive verb
directional: tɤ- faire de la lutte. 摔跤;角力.

tɤ-aʑɯʑu-ndʑi
他们俩一起角力了