japhug
Index t
ta
ta
ta
ta
ta
tacɯn
tal
talɤn
ta-ma
ta-mar
tamɢom
taŋ
taŋbu
taŋi
taɴɢoʁ
taqaβ
taqaβrna
tar
tartɕɯn
taʁ
taʁ
taʁ
ta-ʁa
ta-ʁɤndɤsci
ta-ʁɤndɤsi
taʁɤndu
ta-ʁi
ta-ʁjɯβ
ta-ʁɟaz
ta-ʁɟaz
ta-ʁɟaz,mar
taʁki
taʁlɤkɯm
taʁmbra
taʁmbra,lɤt
taʁndo
taʁndzɤr
taʁndzɤrpu
taʁrdo
ta-ʁrɤt
ta-ʁri
ta-ʁrɯ
ta-ʁrɯm
tasa
tatɕhoŋtɕhoŋ
tatpa
tatshi
taχpa
taχphe
ta-χpi
taχti
tɕa
tɕaɣi
tɕakɯɣ
tɕale
tɕamba
tɕamu
tɕaŋ
tɕaŋnɤ
tɕaŋtɣa
tɕaʁ
tɕaʁkɤr khɯtsa
tɕaʁmɤr
tɕaʁtshɯɣ
tɕaʁzgroʁ
tɕaχkɤr
tɕaχkhɤβ
tɕaχpa
tɕazga
tɕendɤre
tɕeri
tɕetha
tɕɤβ
tɕɤkɯ
tɕɤlo
tɕɤmɯ
tɕɤndi
tɕɤphɯ
tɕɤr
tɕɤt
tɕɤt
tɕɤt
tɕɤt
tɕɤthi
tɕɤtsaʁ
tɕɣaʁ
tɕɣɤrnɤtɕɣɤr
tɕɣɤrtɕɣɤr
tɕɣɤtɕɣɤt
tɕɣom
tɕɣomte
tɕɣomzaʁ
tɕhaŋβɟaj
tɕhaŋkha
tɕhaʁ
tɕhaʁla
tɕhaʁra
tɕhaχɕaŋ
tɕhaχpu
tɕhaχɯ
tɕheme
tɕhemekɤtsa
tɕhemɤli
tɕhemɤpɯ
tɕhɤfɕɤt
tɕhɤɣdɯ
tɕhɤjlɯz
tɕhɤjʁo
tɕhɤmkɯm
tɕhɤmlaŋ
tɕhɤphɯ
tɕhɤrɕɤt
tɕhɤrnaʁ
tɕhɤrprɯ
tɕhɤrʁu
tɕhɤrʁɯ
tɕhɤrzɤthɯm
tɕhɤska
tɕhɤt
tɕhɤt
tɕhɤtpa
tɕhɤz
tɕhɣaʁtɕhɣaʁ
tɕhi
tɕhi
tɕhindʐa
tɕhinthaʁ
tɕhitsuku
tɕhi kɯ-fse ci kɯnɤ
tɕhi maʁ nɤ
tɕhi napapa
tɕhom
tɕhoma
tɕhomba
tɕhorzi
tɕhoʁtɕhoʁ
tɕhot
tɕhoz
tɕhʁɯβnɤtɕhʁɯβ
tɕhɯ
tɕhɯβja
tɕhɯβroʁ
tɕhɯβtɕhɯβ
tɕhɯɕɤl
tɕhɯɕrɤm
tɕhɯɣur
tɕhɯjɤr
tɕhɯkɤɣar
tɕhɯla
tɕhɯlɤɣrum
tɕhɯma
tɕhɯmɲɯɣ
tɕhɯndza
tɕhɯŋ
tɕhɯŋkhɤr
tɕhɯŋkhɤru
tɕhɯŋtɕhɯŋ
tɕhɯpɣa
tɕhɯphɯɣ
tɕhɯpi
tɕhɯqhu
tɕhɯra
tɕhɯrdu
tɕhɯrkɯ
tɕhɯrqhioʁ
tɕhɯrtsɤm
tɕhɯrwa
tɕhɯʁja
tɕhɯʁjɯ
tɕhɯʁnɤz
tɕhɯskrɯt
tɕhɯsloŋ
tɕhɯsmɤn
tɕhɯt
tɕhɯtɕhɯtɕhɯt
tɕhɯtɕɯn
tɕhɯtɕɯnpaχɕi
tɕhɯte
tɕhɯthɤn
tɕhɯtoʁ
tɕhɯtsa
tɕhɯtɯɣ
tɕhɯwɯr
tɕhɯχpri
tɕhɯχtɤrci
tɕhɯχtso
tɕhɯzɯ
tɕhɯʑaŋ
tɕi
tɕi
tɕiʑo
tɕoχtsi
tɕrɯɣnɤtɕrɯɣ
tɕʁɯβnɤtɕʁɯβ
tɕʁɯznɤtɕʁɯz
tɕur
tɕur
tɕɯlɤβ
tɕɯxpa
tɕɯχtsi
tɤβ
tɤβɣemu
tɤβɣepɯ
tɤβɣerɟit
tɤβɣewa
tɤ-βɣo
tɤ-βɟu
tɤβri
tɤ-βzdɤr
tɤ-cɤβ
tɤ-chɯ
tɤcoʁcoʁ
tɤɕɤɣrum
tɤɕɤɲaʁ
tɤɕɤrloʁ
tɤɕɤrmbjɤβ
tɤɕɤt
tɤɕi
tɤɕime
tɤɕiʑmbraʁ
tɤ-ɕnɤz
tɤɕpaʁ
tɤ-ɕphɤt
tɤɕphɤtta
tɤɕqali
tɤ-ɕqhe
tɤɕqraʁ
tɤɕu
tɤ-di
tɤ-fkaβ
tɤ-fkɯm
tɤ-fsa
tɤfsaŋ
tɤ-fsɤri
tɤfsjit
tɤfsɯr
tɤ-ftaʁ
tɤ-ftsa
tɤɣ
tɤɣa
tɤ-ɣe
tɤɣɤco
tɤ-ɣi
tɤ-ɣi
tɤɣɟaj
tɤ-ɣɟaj
tɤɣle
tɤ-ɣmbaj
tɤɣro
tɤɣro tɤle
tɤ-ɣur
tɤɣursi
tɤjkɤspa
tɤjko
tɤjkopu
tɤjkɯz
tɤjlɤβ
tɤjlɤpi
tɤ-jli
tɤjlu
tɤ-jme
tɤjmɤɣ
tɤjmɤɣrʑɯɣ
tɤjmŋozdɯɣ
tɤ-jŋoʁ
tɤjpa
tɤjpɤqe
tɤjpɣom
tɤ-jroʁ
tɤjʁa
tɤjsaʁ
tɤ-jtsi
tɤ-jwaʁ
tɤkɤɣrum
tɤ-kɤrme
tɤ-kɤrtshi
tɤkɤzbɣaʁ
tɤ-kɤʑmbri
tɤkha
tɤkhe
tɤkhepɣɤtɕɯ
tɤkhespɤlbu
tɤ-khrɤl
tɤ-khɯ
tɤkhɯɣɲɟɯ
tɤkhɯrɲɯl
tɤkusci
tɤlɤβʑɤzu
tɤlɤɕom
tɤlɤndʑu
tɤlɤɴqhi
tɤlɤrpjɯ
tɤlɤtshaʁ
tɤlɤxchi
tɤlɤxtɕur
tɤlɟɣo
tɤlɟɣo,lɤt
tɤlmɯz
tɤ-loʁ
tɤ-loʁ
tɤ-lu
tɤlɯlɤt
tɤ-ɬaʁ
tɤ-ma
tɤ-mbe
tɤmbextsa
tɤmbɣo
tɤ-mbrɯ
tɤ-mbrɯ
tɤ-mbrɯ
tɤ-mbrɯ,ɕɯŋgɯ
tɤ-mbrɯ,ŋgɯ
tɤmbrɯm
tɤmcar
tɤ-mdɯ
tɤmdzɤqaqa
tɤmdzɤrgi
tɤ-mdzu
tɤ-mɤtɕɤz
tɤ-mɤtsa
tɤ-mkɯm
tɤmphoʁ
tɤ-mtɕar
tɤ-mtɕho
tɤmtɕhoʁ
tɤ-mthɯm
tɤmtshɤr
tɤmtshɤz
tɤ-mtsɯ
tɤmtsɯr
tɤ-mtɯ
tɤmtɯkɯn
tɤmtɯɲaʁ
tɤ-mu
tɤ-muj
tɤmɯm
tɤmɯmɯm
tɤmɯt
tɤndɤɣ
tɤndɤɣri
tɤndɤku
tɤndɤr
tɤndoʁ
tɤ-ndɯr
tɤ-ndzraʁ
tɤndʐo
tɤndʐo,tɤrqɯ
tɤ-ndʑɯɣ
tɤngɯt
tɤ-nmaʁ
tɤntɤβ
tɤɲi
tɤ-ɲi
tɤ-ɲɟoʁɲɟi
tɤŋe
tɤ-ŋɤm
tɤŋɤmɕɣɤphɯt
tɤŋgɤr
tɤŋgɯ
tɤ-ŋgɯm
tɤŋkhɯt
tɤ-ŋkɯ
tɤɴqa
tɤɴqhi
tɤ-pa
tɤ-pɤloʁ
tɤ-pɤndɯr
tɤpɤr
tɤ-pɤri
tɤ-pɤro
tɤ-pɤtso
tɤpɤtsoβraʁ
tɤpɣi
tɤphɯ
tɤphɯxtsɯ
tɤ-pi
tɤpjaʁ
tɤpjɤz
tɤpra
tɤ-prɤm
tɤprɯ
tɤ-pɯ
tɤ-qaʁrɯ
tɤqɤt
tɤqɤt,lɤt
tɤ-qɤtɕɤz
tɤqiaβjmɤɣ
tɤ-rca
tɤ-rca
tɤ-rca,me
tɤrcoʁ
tɤrɕɤz
tɤ-re
tɤresɤpɯpa
tɤre tɤɟaʁ
tɤrɤɕom
tɤ-rɤku
tɤrɤm
tɤrɤmɕkho
tɤrɤt
tɤrɤze
tɤrga
tɤ-rɣa
tɤ-rɣe
tɤ-ri
tɤ-rɟit
tɤrɟɯsti
tɤrka
tɤrka
tɤrkakɕi
tɤ-rkhɤrkhɤt
tɤrkhɤz
tɤ-rkhom
tɤrkopa
tɤrkoz
tɤ-rkuz
tɤrkɯ
tɤrmbɣo
tɤrmbja
tɤrmbjajmɤɣ
tɤrmbjɤβ
tɤ-rme
tɤ-rmi
tɤrmɯɣlu
tɤ-rmɯχtɕɤz
tɤrɲɟo
tɤ-rɴɢioʁ
tɤ-ro
tɤrpat
tɤ-rpi
tɤ-rpɯ
tɤ-rqhioʁ
tɤ-rqhu
tɤrʁaʁ
tɤrʁaʁɕa
tɤrʁaʁkɕi
tɤ-rtaʁ
tɤ-rtɕhɣaʁ
tɤ-rtɕhɣaʁ,tɕɤt
tɤ-rtɕi
tɤ-rte
tɤrtoʁlu
tɤrtsa
tɤ-rtsɤɣ
tɤ-rtsho
tɤ-rtshom
tɤ-rtsi
tɤ-rtsɯz
tɤru
tɤ-ru
tɤ-rʑaβ
tɤ-rʑaʁ
tɤ-rʑaʁ
tɤ-rʑɯɣ
tɤ-ʁamɟa
tɤ-ʁar
tɤ-ʁarndzom
tɤʁaʁ
tɤ-ʁdɤn
tɤ-ʁjar
tɤ-ʁjoʁ
tɤ-ʁjoʁ
tɤ-ʁlapaʁtsa
tɤsapɣɤtɕɯ
tɤscɤr
tɤ-scoz
tɤ-se
tɤsepu
tɤsɤɣ
tɤsɤɣʑa
tɤsɤmu
tɤsɤrŋu
tɤsɤsqɤri
tɤ-skrɤβ
tɤ-sno
tɤ-snom
tɤ-sno ɯ-jaʁ
tɤ-sɲa
tɤsɲɤmtsɯ
tɤ-sŋɯt
tɤ-spa
tɤ-spɯ
tɤspɯɕku
tɤ-sqhaj
tɤ-sta
tɤ-ste
tɤsthoʁsi
tɤsto
tɤstu
tɤtar
tɤtɕɤfkɯm
tɤtɕɤri
tɤ-tɕɤz
tɤ-tɕhɤz
tɤ-tɕɯ
tɤtɕɯβraʁ
tɤ-tɕɯɣ
tɤ-tɕɯpɯ
tɤ-tɕɯrʑaβ
tɤte
tɤtɤɣ
tɤ-thɤβ
tɤtho
tɤthotʂu
tɤthu
tɤton
tɤtshoʁ
tɤ-tshɯɣ
tɤtshɯtsha
tɤtsoʁ
tɤ-tsrɯ
tɤ-tsɯr
tɤ-tʂɤm
tɤtʂo
tɤtʂu
tɤtɯr
tɤ-wa
tɤ-wɤmɯ
tɤ-wi
tɤwu
tɤwɯ
tɤ-wɯ
tɤwɯrte
tɤxtɕɤβ
tɤ-xtɕɤr
tɤ-xtɤɣ
tɤ-xtsɤr
tɤχsɤr
tɤχtɯχtɤt
tɤzdɯɣ
tɤ-zgra
tɤzmbɯr
tɤzɲɟoʁ
tɤzraj
tɤzraʁ
tɤ-zrɤm
tɤ-ʑi
tɤʑŋgrɯt
tɤʑri
tɤʑɯn
tɣa
tha
thamaka
thamatham
thamtɕɤt
thamtham
thaŋ
thaŋ
thaʁ
thaʁ,tɕhot
thaʁɕa
thaʁmu
thaʁŋkhor
thaʁtɕɤz
thaʁtsa
thathor
thawaʁ
thaχthi
thɤβ
thɤfka
thɤfkɤlɤɣi
thɤjbra
thɤjco
thɤjtɕu
thɤlwa
thɤlwaɲaʁ
thɤr
thɤr
thɤstɯɣ
thɤtɕɯ
thɤwum
thɣe
tho
tho,thɯɣ
thon
thoɲa
thoŋkɤn
thoŋlaʁ
thoŋthɤr
thoʁ
thoʁ
thoʁltɕi
thotsi
thoχtɤm
thrɤβthrɤβ
thu
thu
thɯ
thɯ
thɯchu
thɯci
thɯci fse ci ndʐa ɕti kɯ
thɯɣ
thɯɣ
thɯɣ
thɯɣ
thɯɣɕɤr
thɯɣskrɯt
thɯm
thɯraŋ
thɯrdu
thɯrnaʁ
thɯrʑi
thɯrʑi
thɯrʑi,ʑɯ
thɯthɤci
ti
toŋkɤr
toŋku
toŋtsi
toʁde
tsa
tsaβ
tsanla
tsantʂa
tsaŋga
tsaʁ
tsɤndɤn
tsɣaʁtsɣaʁ
tsɣi
tsha
tsha
tshajqajɯ
tshala
tshaŋ
tshaŋlaŋ
tshapa
tshaʁ
tshatsha
tshawa
tshɤcɯm
tshɤdɯɣ
tshɤko
tshɤmbɤr
tshɤmdzu
tshɤndʐi
tshɤnmu
tshɤɲcɤnɯ
tshɤrkɯ
tshɤrme
tshɤrqhu
tshɤrtɯl
tshɤrɯ
tshɤʁrɯ
tshɤt
tshɤt
tshɤthɤr
tshɤtʂot
tshɤwɤre
tshɤχɕaŋ
tshɤz
tshi
tshi
tshi
tshi
tshitsuku
tshjencɯ
tshoŋ
tshoŋpawa
tshoŋwa
tshoʁ
tshoʁ
tshoʁɕaŋ
tshoz
tshu
tshuβdɯn
tshupa
tshuxtoʁ
tshɯ
tshɯɣru
tshɯmɕtʂat
tshɯntshɯn
tshɯptshɯp
tshɯrɟɯn
tshɯtho
tshwi
tsjaŋnɤtsjaŋ
tsjaŋtsjaŋ
tslɯɣnɤtslɯɣ
tslɯɣtslɯɣ
tso
tso me
tsrɤt
tsri
tsu
tsuku
tsɯm
tsɯmnɤtsɯm
tsɯmɯtsami
tsɯntu
tsɯʁot
tʂaβ
tʂamɯɣ
tʂaŋ
tʂaŋka
tʂaŋχtɤm
tʂapa
tʂaphɤr
tʂaqhu
tʂaʁ
tʂaʁ
tʂɤɕphɤt
tʂɤkɤcu
tʂɤm
tʂɤmar
tʂɤmthɯm
tʂɤmtshi
tʂɤmtshi
tʂɤndɤcu
tʂɤndo
tʂɤrkɯ
tʂɤrtaʁ
tʂɤsɤɴɢɤt
tʂɤχa
tʂɤχcɤl
tʂɤzɤn
tʂha
tʂhazwa
tʂhɤlu
tʂhɤrqhu
tʂhɤt
tʂhɤt
tʂhɤtnɤtʂhɤt
tʂhɤzwa
tʂhɯβnɤtʂhɯβ
tʂhɯɣ
tʂhɯznɤtʂhɯz
tʂo
tʂoʁ
tʂot
tʂu
tʂɯβ
tʂɯɣlaʁ
tʂɯɣpa
tʂɯl
tʂɯmpa
tʂɯnlɤn
tʂɯtʂu
tu
tɯ-boʁ
tɯβɣi
tɯ-βlɤz
tɯβli
tɯ-βlɯz
tɯ-βra
tɯ-βri
tɯ-βri
tɯ-βri,ɕe
tɯ-ci
tɯciβɣuβɣu
tɯciɕku
tɯcifkɯm
tɯciwɯrwɯr
tɯcizʁe
tɯci pɣɤtɕɯ
tɯ-co
tɯcɯla
tɯcɯrqɯ
tɯcɯste
tɯ-ɕa
tɯ-ɕaqraʁ
tɯɕɤt
tɯ-ɕɣa
tɯ-ɕɣɤdi
tɯɕɣɤŋɤm
tɯ-ɕɣɤrgu
tɯ-ɕɣɤse
tɯ-ɕɣɤte
tɯ-ɕkat
tɯɕkho
tɯ-ɕkrɯt
tɯɕlu
tɯ-ɕmi
tɯ-ɕna
tɯ-ɕnaβ
tɯ-ɕnɤɣɲɟɯ
tɯ-ɕnɤjtsi
tɯ-ɕnɤku
tɯ-ɕnɤkɯm
tɯ-ɕnɤmtsrɯɣ
tɯ-ɕnɤɴqhi
tɯ-ɕnɤse
tɯɕoʁ
tɯ-ɕoʁ
tɯ-ɕpɤβ
tɯ-ɕtʂi
tɯ-ɕtɯ
tɯ-ɕɯrɲo
tɯdi
tɯfcaʁ
tɯfcɤr
tɯfɕɤl
tɯfɕɤt
tɯ-fɕɤt
tɯ-fkur
tɯfsɤkha
tɯ-fsonam
tɯftsaʁ
tɯɣ
tɯɣ
tɯ-ɣdɤt
tɯ-ɣjɤn
tɯɣɟaβ
tɯ-ɣli
tɯ-ɣmaz
tɯ-ɣmba
tɯ-ɣmbaɕɤrɯ
tɯ-ɣmbɤβ
tɯ-ɣmɤr
tɯ-ɣmɯr
tɯ-ɣna
tɯ-ɣndʑɤr
tɯ-ɣɲi
tɯ-ɣrɤz
tɯɣro
tɯ-ɣrɯmke
tɯɣur
tɯɣurʑaʁ
tɯ-ja
tɯ-jaʁ
tɯ-jaʁ
tɯ-jaʁ,ɣi
tɯ-jaʁfkɯm
tɯ-jaʁmɤχa
tɯ-jaʁmu
tɯ-jaʁmundzoʁ
tɯ-jaʁndzu
tɯ-jaʁndzumaŋlo
tɯ-jaʁndzumɤpaχcɤl
tɯ-jaʁndzu aŋɤn
tɯ-jaʁqhu
tɯ-jaʁsta
tɯ-jaχpa
tɯji
tɯ-ji
tɯjimŋu
tɯjindo
tɯ-jlɤβ
tɯ-jmetɕɯrɯrɯ
tɯ-jmŋo
tɯjno
tɯjnozwa
tɯjpu
tɯ-jroʁ
tɯjʁo
tɯ-jɯɣ
tɯɟo
tɯ-ɟom
tɯ-ɟrɯɣ
tɯ-ɟɯɣ
tɯ-kɤcɯɣ
tɯ-kɤftɕaka
tɯ-kɤlɤmɲaʁ
tɯ-kɤpɤla
tɯ-kɤrnoʁ,mtɕɯr
tɯ-kha
tɯ-khɤftsɯɣ
tɯ-khɤl
tɯ-khi
tɯ-khroŋkhroŋ
tɯ-khɯr
tɯkon
tɯkrɤz
tɯ-kri
tɯkrimgo
tɯ-ku
tɯ-ku
tɯ-ku,rku
tɯ-ku,ta
tɯ-kuŋa
tɯ-kɯr
tɯl
tɯ-lasqra
tɯ-laz
tɯ-laz
tɯ-lchɯɣ
tɯ-ldʑa
tɯ-lɤn
tɯ-lɤt
tɯ-lpɤɣ
tɯ-ltɕhɯz
tɯlu
tɯ-lɯm
tɯ-lɯz
tɯ-lɯz,ɣi
tɯ-ɬɯm
tɯmbar
tɯmbaz
tɯ-mbɤtɯm
tɯmbri
tɯ-mbur
tɯ-mbɯ
tɯ-mchi
tɯ-mci
tɯmda
tɯmdi
tɯ-mdzɤɣ
tɯmdzoz
tɯ-mdzɯt
tɯ-mdʑu
tɯ-mdʑuri
tɯ-me
tɯ-menmaʁ
tɯ-mɤkhɤxtu
tɯ-mɤlɤjaʁ
tɯ-mɤmke
tɯ-mɤmɲaʁ
tɯ-mɤmu
tɯ-mɤndzoʁ
tɯ-mɤndzrɯ
tɯ-mɤndzu
tɯ-mɤŋɤn
tɯ-mɤpa
tɯ-mɤpɤl
tɯ-mɤpu
tɯ-mɤru
tɯ-mɤsɯmsɯm
tɯ-mɤtɕɤŋoʁ
tɯ-mga
tɯ-mgo
tɯmgozmɤrɤβ
tɯmgrɯnphoŋ
tɯ-mgɯr
tɯ-mɢla
tɯmɢɯt
tɯ-mi
tɯ-midi
tɯ-mɟa
tɯ-mɟa
tɯ-mɟɤrme
tɯ-mke
tɯ-mkɤqhu
tɯ-mkɤscur
tɯmnɯ
tɯmɲa
tɯ-mɲaʁ
tɯ-mɲaʁfkaβ
tɯ-mɲaʁndo
tɯ-mɲaʁrdu
tɯ-mɲaʁrme
tɯ-mɲaʁspɯ
tɯmɲɯɣ
tɯ-mɲɯɣ
tɯ-mɲɯtsi
tɯmŋu
tɯ-mpɕar
tɯ-mphɯr
tɯ-mphɯz
tɯ-mqaj
tɯ-mtɕhi
tɯ-mtɕhi
tɯ-mtɕhi
tɯ-mtɕhi,ɣɤχo
tɯ-mtɕhi,χo
tɯ-mtɕhirme
tɯmtɕhɯ
tɯmtɕi
tɯmtɕiβzɤrnaʁ
tɯ-mtɕoʁ
tɯ-mthɤɣ
tɯ-mthɤrɴɢɤβ
tɯ-mthɯ
tɯ-mtshi
tɯ-mtso
tɯ-mtɯ
tɯmu
tɯ-mɯ
tɯmɯɕoʁ
tɯmɯkɤmpɕi
tɯ-mɯm
tɯmɯpaʁ
tɯ-mɯrʁɯz
tɯmɯrtsɯɣ
tɯmɯʁrɯm
tɯ-ndzɤfkɯm
tɯ-ndzɤŋgrɯm
tɯ-ndzɣi
tɯ-ndzoʁ
tɯ-ndzrɯ
tɯ-ndzʁi
tɯ-ndzɯ
tɯ-ndzɯ
tɯ-ndzɯ,βzu
tɯ-ndʐi
tɯndʐiŋga
tɯ-nŋa
tɯnoʁ
tɯ-ntɕhaʁ
tɯ-ntɕhɯr
tɯ-nthoʁ
tɯ-ntsi
tɯ-nɯ
tɯɲcɣa
tɯ-ɲɤm
tɯ-ɲɤm
tɯ-ɲɤm
tɯ-ɲɤm
tɯ-ɲɤm,khe
tɯ-ɲɤm,phɤn
tɯ-ɲɤm,sɯ
tɯɲɤt
tɯɲɟoʁ
tɯɲoʁ
tɯ-ŋga
tɯŋgar
tɯŋgɤmbe
tɯ-ŋgɤndo
tɯ-ŋgo
tɯ-ŋgra
tɯ-ŋgru
tɯŋgu
tɯ-ŋgɯl
tɯ-ŋka
tɯ-ɴɢar
tɯpɕi
tɯ-pɕoʁ
tɯ-pɕɯrtɕhaʁ
tɯ-pɤchaʁ
tɯ-pɤɕnɤz
tɯ-pɤɣrum
tɯ-pɤɲɟi
tɯ-pɤŋi
tɯpɤr
tɯ-pɤrme
tɯpɣaʁ
tɯ-phaʁ
tɯ-phaʁja
tɯ-phoŋ
tɯ-phoŋbu
tɯ-phoŋbu
tɯ-phoŋbu,ndo
tɯ-phoʁ
tɯ-phɯ
tɯ-phɯɣ
tɯ-phɯm
tɯ-phɯxpa
tɯ-pjaχpa
tɯ-pju
tɯ-po
tɯpoli
tɯpri
tɯpu
tɯ-pu
tɯ-pɯsqhɯt
tɯ-qa
tɯ-qartsɯ
tɯ-qazgra
tɯ-qe
tɯ-qe
tɯ-qe,rɤrɕɯβ
tɯ-qejdi
tɯqejmɤɣ
tɯ-qɤsɤlɤt
tɯ-qhrɯmbɤβ
tɯqioʁ
tɯ-qom
tɯr
tɯ-rcu
tɯ-rdoʁ
tɯ-rɤʁaŋ
tɯrɤt
tɯrgi
tɯrgigrɯβgrɯβ
tɯrgilaŋlaŋ
tɯrgipaʁtsa
tɯrgismɤɣ
tɯ-rɣi
tɯ-rɣɯt
tɯ-ri
tɯ-rju
tɯrɟaʁ
tɯ-rɟɯ
tɯ-rkɤn
tɯrkɤz
tɯ-rkoŋɕɤl
tɯ-rla
tɯrma
tɯrmbɣi
tɯ-rmbi
tɯ-rmbɯ
tɯrme
tɯrmɯ
tɯrmɯkha
tɯ-rna
tɯ-rnamɕɤz
tɯrnda
tɯrndaku
tɯ-rnɤfsɯr
tɯ-rnɤɣɲɟɯ
tɯ-rnɤpɤl
tɯ-rni
tɯ-rnom
tɯ-rnoʁ
tɯ-rŋa
tɯrŋɤt
tɯrŋu
tɯ-ro
tɯrpa
tɯ-rpaʁ
tɯ-rpɣo
tɯ-rqɤpa
tɯ-rqo
tɯ-rqoloʁloʁ
tɯ-rqopa
tɯ-rqorɣe
tɯ-rqoʁ
tɯ-rqozbɤβ
tɯrsa
tɯrtɕhi
tɯ-rti
tɯ-rtsa
tɯ-rtsaku
tɯ-rtsɤɣ
tɯ-rtshɤz
tɯ-rtsi
tɯrtɯthɯ
tɯrɯm
tɯ-rɯrtsɤɣ
tɯ-rɯxpa
tɯ-rzɤz
tɯ-rzɯɣ
tɯ-rʑaβspa
tɯ-ʁɤjtshɯz
tɯ-ʁɤriɕɣa
tɯ-ʁɤt
tɯ-ʁjiz
tɯ-ʁjiz,ɣi
tɯ-ʁla
tɯ-ʁnoŋ
tɯ-ʁɲɯrgɯm
tɯ-ʁo
tɯ-ʁo
tɯ-ʁo,mbi
tɯ-ʁo,phi
tɯ-ʁoŋ
tɯ-sa
tɯ-scur
tɯ-sɤsci
tɯ-sɤxɕe
tɯsi
tɯ-skɤlwa
tɯ-skɤt
tɯ-skɤt
tɯ-skɤt,βzu
tɯ-skhrɯ
tɯ-skhrɯ mɯ-ɲɤ-βdi
tɯ-skhɯrdoʁ
tɯ-sla
tɯ-smɤt
tɯ-snaʁ
tɯ-sni
tɯ-sŋi
tɯsŋi ɲɯntaʁ
tɯ-sŋɯro
tɯ-spra
tɯsqa
tɯsqar
tɯ-sraŋ
tɯ-srɤm
tɯ-sroʁ
tɯ-sroʁ
tɯ-sroʁ
tɯ-sroʁ
tɯ-sroʁ,ɕe
tɯ-sroʁ,mbrɤt
tɯ-sroʁ,nɯwɤtku
tɯ-sroʁ,ri
tɯ-srɯt
tɯ-sta
tɯ-staʁ
tɯ-stɤt
tɯ-sɯm
tɯ-sɯm
tɯ-sɯm,ɕe
tɯ-sɯm,sɯndzɯ
tɯ-sɯm,χtɤt
tɯ-sɯmpa
tɯ-sɯso
tɯ-sɯso
tɯ-sɯso,lɤt
tɯ-ʂɯl
tɯt
tɯtaʁ
tɯtaχte
tɯ-tɕa
tɯ-tɕa
tɯ-tɕa,nɯjɤt
tɯ-tɕha
tɯ-tɕha
tɯ-tɕhaʁ
tɯ-tɕhaʁa
tɯ-tɕhɤɣdɯ
tɯtɕhɯ
tɯ-tɕɯlɤβ
tɯ-tɤɕrɤz
tɯ-tɤfskɤr
tɯ-tɤjŋgɤɣ
tɯ-tɤkhar
tɯ-tɤkhrɤz
tɯ-tɤlɤβ
tɯ-tɤlia
tɯ-tɤlkɯɣ
tɯtɤmda
tɯ-tɤmphrɯm
tɯ-tɤndzri
tɯ-tɤri
tɯ-tɤrtsɯɣ
tɯ-tɤrzɯɣ
tɯ-tɤʁol
tɯ-tɤsɯm
tɯ-tɤtɕhɯ
tɯ-tɤxɯr
tɯtɣa
tɯ-tɣa
tɯ-tɣa
tɯ-thɯ
tɯtsa
tɯtsɣe
tɯtshi
tɯtshot
tɯ-tshoz
tɯ-tsi
tɯtʂaŋ
tɯ-tʂɯn
tɯ-tun
tɯ-tɯcɤβ
tɯ-tɯcɯr
tɯ-tɯkro
tɯ-tɯm
tɯ-tɯmbrɯ
tɯ-tɯndzɯm
tɯ-tɯnɯna
tɯ-tɯŋgɯ
tɯ-tɯpɕɯrtɕhaʁ
tɯ-tɯphu
tɯ-tɯpɯ
tɯ-tɯrpa
tɯ-wɤt
tɯ-wɤtku
tɯwɯ
tɯwɯr
tɯ-xɕɤt
tɯ-xɕiridi
tɯ-xpa
tɯxpalɤskɤr
tɯ-xsoz
tɯ-xtɤci
tɯxtɤŋɤm
tɯ-xtɤpa
tɯ-xtsa
tɯxtsakɤɣɯɕqri
tɯ-xtsɤkɤŋgɯ
tɯ-xtsɤmbe
tɯ-xtshi
tɯ-xtu
tɯ-χpɣi
tɯ-χpɯm
tɯ-χpɯm,sɯtshoʁ
tɯ-χpɯm,tshoʁ
tɯ-χpɯmɯrna
tɯ-χsɯmχsoz
tɯ-χti
tɯ-χtispa
tɯz
tɯ-zboʁ
tɯ-zda
tɯ-zgoɕɤrɯ
tɯ-zgrɯ
tɯ-zloʁ
tɯ-ʑi
tɯ-ʑi,loʁ
tɯʑŋgrɯm
tɯʑo
tɯʑo-sɯso
tɯ-ʑrɤz
tɯ-ʑɯβ
ta transitive verb
ta transitive verb
ta transitive verb
ta transitive verb
directional: _ poser, mettre. 放置.

ɯ-ŋga pɯ-ta-t-a
我给他盖了被子

directional: tɤ- directional: pɯ- porter (lunettes, chapeau). 戴(眼镜。帽子).

χɕɤlmɯɣ tu-nɯ-te-a
我戴眼镜

χɕɤlmɯɣ tɤ-nɯ-te
你戴上眼镜吧

nɤ-ku ɯ-taʁ tɤ-rte ma-pɯ-tɯ-nɯ-te ma nɤ-tɯ-sɤjloʁ
你不要戴上帽子,不好看

directional: nɯ- relâcher, laisser, abandonner. 放(走);放下.

mɤ-ta-ta
我不会放过你的

tɯrɣi nɯ-ta-t-a
我留了种子

kɯki kɤ-nɤma ki kɤ-ta a-ʁjiz mɯ́j-ɣi
我不想放弃这个工作

nɤ-ndza-ro ma-nɯ-tɯ-te ma ɯ-kɯ-ndza me (nɤ-khɯɲcɤr ma-nɯ-tɯ-te)
你不要吃剩一口,不会有人吃你的剩饭

directional: kɤ- cuire. 蒸;熬.

qajɣi khon kɤ-ta-t-a
我蒸了馍馍

tʂha kɤ-ta-t-a
我熬了茶

directional: pɯ- se produire (gel). 下(霜).

ɕŋɤr pjɤ-t-a
下了霜
ta transitive verb
tacɯn noun
Etym: fn:大襟. habit que l'on rabat au niveau de l'épaule. 大襟.
tal noun
jianzi. 毽子.
talɤn noun
Etym: fn:褡裢. besace. 褡裢.
ta-ma possessed noun
occupation. 事情.

aʑo a-ma ku-nɤma-nɯ ɕti (=a-tshɤt ku-rɤma-nɯ ɕti)
他们在替我工作
ta-mar possessed noun
beurre. 酥油. See: ʑɯnmar
tamɢom noun
tenaille, pince, pincette. 夹子. See: mɢom See: ɟɯmɢom
taŋ stative verb
directional: tɤ- intelligent (personne), authentique. 聪明;真的.

pjɯrɯ ɲɯ-taŋ
珊瑚是真货

rŋɯl ɲɯ-taŋ
银是纯的

smɤɣ kɯ-taŋ
纯毛
taŋbu noun
Etym: daŋ.po. premier mois. 一月.
taŋi noun
sécheresse. 旱灾.

taŋi to-ɣi
有了旱灾

taŋi ɲɯ-thɯ ma tɯ-mɯ mɯ́j-lɤt
旱灾很严重,不下雨
taɴɢoʁ noun
vanneries, cage. 篮子;笼子.

taɴɢoʁ tɤ-βzu-t-a
我编了篮子
taqaβ noun
aiguille. 针. See: rasqaβ
taqaβrna noun
chas de l'aiguille. 针眼.
tar intransitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- Etym: dar. se développer. 发展.

rgali chɤ-tar
小奶牛身体壮起来了

jiɕqha nɯra to-tar-nɯ
他变得比较富裕了
tartɕɯn noun
Etym: dar.tɕʰen. grand drapeau flottant au vent. 大经幡.
taʁ bitransitive verb
directional: thɯ- tisser. 织.

tɯ-ŋga ɲɯ-ɤsɯ-taʁ
他在织衣服

tɯŋgar ɲɯ-ɤsɯ-taʁ
他在织羊毛

a-mu pɯ-taʁ
我的母亲织布
taʁ stative verb
directional: pɯ- clair. 清楚;准确.

kɯ-tɯ-taʁ ɲɯ-ɕti wo
很清楚嘛

ɯ-tɤ-rʑaʁ wuma ɲɯ-taʁ
他的时间很准确

ɯ-ʁndo ɲɯ-taʁ
他的话很清楚
taʁ adverb
en haut. 上面.
ta-ʁa possessed noun
temps libre. 空的时间.

jisŋi a-ʁa tu
我今天有空

xingqier a-ʁa me ma ɯ-ro ra tu
星期二没有空,剩下的时间有空

a-ʁa qajdo-ʁa
我像乌鸦一样闲

a-ʁa me
我没有空
ta-ʁɤndɤsci - See: ta-ʁɤndɤsi
ta-ʁɤndɤsi possessed noun
échange de travail. 还工.

a-taʁɤndu ɣɯ-tɤ-lɤt, tɕe aʑo nɤ-ʁɤndɤsi ju-ɣi-a
你先来给我做工,然后我就来给你还工

ɯʑo kɯ a-taʁɤndu ɣɯ-ta-lɤt tɕe, aʑo ɯ-ʁɤndɤsi ɕe-a ra
他先来给我做工,我要给他还工
See: andu See: taʁɤndu
taʁɤndu noun
échange de travail. 还工.

a-taʁɤndu ɣɯ-tɤ-lɤt, tɕe aʑo nɤ-ʁɤndɤsi ju-ɣi-a
你先来给我做工,然后我就来给你还工

ɯʑo kɯ a-taʁɤndu ɣɯ-ta-lɤt tɕe, aʑo ɯ-ʁɤndɤsi ɕe-a ra
他先来给我做工,我要给他还工
See: ta-ʁɤndɤsi See: andu
ta-ʁi possessed noun
petit frère, petite sœur. 弟弟;妹妹.
ta-ʁjɯβ possessed noun
ombre. 影子. See: naʁjɯβ See: sqaβjɯβ
ta-ʁɟaz possessed noun
suie. 碳黑【锅烟墨】.
défaut. 缺点.
ta-ʁɟaz possessed noun
ta-ʁɟaz,mar -
directional: nɯ- décharger sa faute sur. 令……背黑锅.

nɤʑo nɤ-ʁɟaz nɯ aʑo ma-nɯ-kɯ-mar-a
别让我替你背黑锅
taʁki noun
de haut en bas. 上下. See: taʁ3
taʁlɤkɯm noun
balcon. 藏式房屋的阳台.
taʁmbra noun
taʁmbra,lɤt -
directional: nɯ-
pleurer en s'agitant de toutes ses forces (enfant). 哭得大吵大闹(小孩子).

tɤ-pɤtso tɤ-wu ɯ-tɯ-χɕu kɯ taʁmbra ʑo ɲɯ-lɤt ɲɯ-ɕti
小孩哭乱叫乱吼

s'élancer en sautant (cheval). 跳过去(马). See: lɤt1
taʁndo noun
parole. 话(长辈对下辈、老师对学生、领导对属下等). See: nɯstɤraʁndo See: nɯʁndomnɤt
taʁndzɤr noun
seau servant à mettre la pâtée des cochons. 喂猪用的木桶.
taʁndzɤrpu noun
coup avec la cuve pour nourrir les animaux. 用喂猪桶打人.
taʁrdo noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
ta-ʁrɤt possessed noun
charbon de bois. 碳.

si pɯ-nɯt ɯ-qhu tɕe ɯ-ʁrɤt ɲɯ-βze ŋu
把树木烧了之后就会变成碳
ta-ʁri possessed noun
saleté. 污垢.

ɯʑo ɯ-ʁri
他身上的污垢
ta-ʁrɯ possessed noun
corne. 角.
cor. 趼子. See: ɣɤʁrɯ See: ʁrɯlu
ta-ʁrɯm possessed noun
lumière. 光.

tɤtʂu ɯ-ʁrɯm
灯的光

reflet. 倒影.

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ a-ʁrɯm pjɤ-ntɕhɤr
水中有我的倒影

endroit frais à l'ombre, ombre. 阴凉的地方,影子.

kha ɯ-ʁrɯm
房子的影子
See: tɯmɯʁrɯm See: saʁrɯm
tasa noun
chanvre. 大麻. See: tɤsɤmu See: tɤsɤɣʑa See: tɤsɤrŋu See: tɤsɤsqɤri
tatɕhoŋtɕhoŋ noun
chute d'eau. 瀑布.
tatpa noun
Etym: dad.pa. foi. 信仰.

tatpa tɤ-ta-t-a
我崇拜(了)他
tatshi noun
Datshang. 大藏乡.
taχpa noun
récolte d'un an. 一年的庄稼.

ɣɯjpa taχpa ɯ-ɲɯ-pe ?
今年收成好不好?

taχpa ɲɯ-nɤkɤro, ɲɯ-pe ɕti
庄稼还可以
taχphe noun
paume de la main (utilisée pour baffer). 手掌(掴耳光).

tɕoχtsi ɯ-taʁ taχphe pɯ-lat-a
我拍了桌子
See: nɤχphe
ta-χpi possessed noun
Etym: dpe. forme, modèle. 形状;榜样.

ɯʑo a-ta-χpi sna
他值得做我的榜样
See: znɯχpi
taχti noun
modèle. 榜样.

ɯ-taχti ɲɯ-sna
可以当作榜样
tɕa stative verb
directional: nɯ- maigre. 瘦弱.

ɯ-sɯm ɲɯ-tɕa
他没有把握,没有信心
See: tɕale
tɕaɣi noun
perroquet. 鹦鹉.

tɕaɣi ɲɯ-tɯ-fse
你话多,唠叨得不停(你像鹦鹉一样)
tɕakɯɣ noun
Etym: dʑa.kʰug. sac pour les feuilles de thé. 茶叶袋.
tɕale stative verb
maigre. 瘦. See: tɕa Ant: jpumqa
tɕamba noun
une plante. 【冬寒菜】.

tɕamba nɯ sɯjno ci ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯm tɕe βzɯr kɯ-tu ci ŋu. ɯ-ru kɯ-zri tsa tu-βze cha, ɯ-ru ɯ-pɕi nɯ mɤ-mpɕu, qaɕpa ɯ-mgɯr tsa fse. ɯ-jwaʁ ɯ-sɤɣ-ndzoʁ nɯ tɕu, ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt tɕe, ɯ-mat ɲɯ-βze ŋu. ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ɯ-ŋgɯz kɯ-ɣɯrni ci ŋu, kɤ-ndza sna.
冬寒菜是叶子圆形,有角的植物,茎长得比较高,茎表面不光滑,像青蛙的背一样,在长叶子的部位,开花结果,花是白里透红的。可以吃。
tɕamu noun
Etym: dʑa.mo. espèce de plante. 植物的一种.

tɕamu nɯ χsɯ-tɯphu tu tɕe, sɯjno ci tu tɕe ɯ-jwaʁ kɯ-rʁom tsa ci ŋu, mɤ-mbro, ɯ-mɯntoʁ ɯ-ru kɯ-xtshɯm kɯ-zri tsa tu-ɬoʁ tɕe ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ɲɯ-lɤt ŋu, ɯ-mɯntoʁ ɯ-qhu pɕoʁ nɯ kɯ-ɣɯrni kɯ-qandʐi tsa ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ ɲɯ́-wɣ-sɯɣ-rom tɕe, tʂha kɤ-nɯ-ta sna, tɕe núndʐa tɕamu rmi. li ci tɯ-tɯphu nɯ, ɕkrɤz kɯ-do tsa ɣɯ ɯ-ci kɯ-ɣɯrni tɤ-se ʑo kɯ-fse pjɯ-nɯɬoʁ tɕe, cischiz tu-ojtɯ tɕe tɤ-rʑaʁ tɤ-rɲɟi tɕe ku-jkrɯt tɕe ɯ-rŋgɤm ɲɯ-βze tɕe ɯ-nɯnɯ wuma ʑo tʂha kɯ-ʑru tɯ-mtshi kɯ-mŋɤm kɯ-phɤn ɲɯ-ŋu khi, tɕeri wuma ʑo kɤ-mto rkɯn. ɕkrɤz ɯ-kɤχcɤl ri kɯ-rko ku-kɯ-ndzoʁ ci tu tɕe nɯ li tʂha ku-nɯ-ta-nɯ pɯ-ŋgrɤl. mɤʑɯ tɯ-tɯphu nɯ sɤjku ɯ-taʁ ku-kɯ-ndzoʁ tɕe, kɯ-rko ci ɲɯ-ŋu tɕe ɯ-nɯnɯ pjɯ́-wɣ-qrɯ tɕe ɲɯ-ɣɯrni tsa tɕe nɯnɯ li tʂha ɯ-rca kú-wɣ-nɯ-ta tɕe tʂha ɯ-mdoʁ ɲɯ-ɣɤmpɕɤr cha.
|fv tɕamu 有三种,其中一个是一种草,叶子有点粗糙,长得不高,花茎比较细长,开白花,花背面是暗红色的,把叶子晒干了以后,可以熬茶喝,所以叫作|fv tɕamu 。还有一种是比较老的青冈树上流出红色像血一样的液体滴在某个地方时,时间一长就会凝结成的坚硬的固体,那是一种优质的茶,据说可以治胃病,但是很罕见。在青冈树上也会长出一种硬东西,以前曾经有人把它当茶喝。还有一种是长在白桦树上的硬东西,打碎了里面是红色的,把它放在马茶里熬使茶水颜色好看。 tɕamu 有三种,其中一个是一种草,叶子有点粗糙,长得不高,花茎比较细长,开白花,花背面是暗红色的,把叶子晒干了以后,可以熬茶喝,所以叫作 tɕamu 。还有一种是比较老的青冈树上流出红色像血一样的液体滴在某个地方时,时间一长就会凝结成的坚硬的固体,那是一种优质的茶,据说可以治胃病,但是很罕见。在青冈树上也会长出一种硬东西,以前曾经有人把它当茶喝。还有一种是长在白桦树上的硬东西,打碎了里面是红色的,把它放在马茶里熬使茶水颜色好看。
tɕaŋ noun
fer. 马蹄铁.
tɕaŋnɤ conjunction
alors, sinon. 那就,不然就(提出自己的条件才答应别人的请求).
tɕaŋtɣa noun
couteau. 菜刀.
tɕaʁ intransitive verb
directional: pɯ- être mûr (pêche). 成熟(桃子).

qaɕti pjɤ-tɕaʁ
桃子成熟了
tɕaʁkɤr khɯtsa noun
bol en fer. 铁碗.
tɕaʁmɤr noun
Etym: ltɕags.dmar. briquet. 火镰.
tɕaʁtshɯɣ noun
Etym: ltɕags.tsʰigs. brûlure au fer rouge pour soigner les migraines. 烙(治头风的方式).

tɕaʁtshɯɣ ko-ta
他给他烙了印子。

smɤnba kɯ tu-kɯ-nɯsmɤn, tɯ-ku ɯ-taʁ ku-te nɯ tɕaʁtshɯɣ
医生治病的时候,放在头上的那个叫|fv tɕaʁtshɯɣ tɕaʁtshɯɣ
tɕaʁzgroʁ noun
Etym: ltɕags.sgrog. fers (pieds). 脚镣.
tɕaχkɤr noun
Etym: ltɕags.dkar. fer blanc. 白铁皮.
tɕaχkhɤβ noun
Etym: ltɕags.khab. cheminée. 火炉.
tɕaχpa noun
Etym: dʑag.pa. bandit. 强盗. See: nɯtɕaχpa
tɕazga noun
Etym: sga.skʲa. gingembre. 姜.
tɕendɤre conjunction
ensuite. 然后.
tɕeri conjunction
mais. 但是.
tɕetha noun
(action de) sonder les gens. 试探人.

tɕetha kɤ-βzu mɤ-mbat
试探人是不容易的
See: nɯtɕetha
tɕɤβ transitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- brûler. 烧.

pa-tɕɤβ
他烧了
tɕɤkɯ adverb
à l'est. 在东边.

tɕɤkɯ ku-ɕe-a
我往东边去

tɕɤkɯkɯ ʑo ri ku-rɤʑi-a
我在东边
Ant: tɕɤndi See: akɯ
tɕɤlo adverb
en amont. 上游. See: alo
tɕɤmɯ noun
Etym: dʑo.mo. none. 尼姑.
tɕɤndi adverb
à l'ouest. 在西边.

tɕɤndɯndi ʑo ku-rɤʑi-a
我在西边
Ant: tɕɤkɯ See: andi
tɕɤphɯ Variant: tɕhɤphɯ noun
Japhug. 茶堡区.

tɕɤphɯpɯ
茶堡人
tɕɤr stative verb
directional: kɤ- étroit. 窄.

nɯ ɯ-spa ɲɯ-tɕɤr
(布、板子的)材料很窄
Ant: rɟum See: arɟumtɕɤr
tɕɤt transitive verb
tɕɤt transitive verb
tɕɤt transitive verb
directional: _ retirer de, extraire de. 取出.

sɤcɯ nɯ-tɕat-a
我从锁里把钥匙取出来了

qaɟy ɯ-naŋtɕɯ thɯ-tɕat-a
我把鱼的内脏取出来了

ɯ-kri nɯ-tɕat-a
我把猪油熬出来了

tɯ-ɣli thɯ-tɕɤt-i
我们出圈肥了

tɤ-lu pɯ-tɕɤt
你挤奶吧

tɤ-ro tɤ-tɕat-a
我挺起胸膛了

ɯ-qom ra pjɤ-tɕɤt
她掉下了眼泪

directional: nɯ- enlever (habits). 脱(衣服).

a-ŋga nɯ-tɕat-a
我脱了衣服

directional: tɤ- attraper, pêcher. 捕到.

qaɟy tɤ-tɕat-a
我钓到鱼了

directional: thɯ- élever. 抚养(孩子).

a-mu a-wa cho a-pi ra kɯ thɯ́-wɣ-tɕat-a-nɯ ŋu
我父母和姐姐把我抚养成人

directional: thɯ- directional: pɯ- bannir de la maison, sortir de la maison. 赶出家门.

ɯʑo taʁndo mɯ-pjɤ-tso tɕe ɯ-ɣi ra kɯ pjɤ́-wɣ-tɕɤt
他不听指挥,家人就把他赶出家门了

tʂapa ɯ-ŋgɯ fsapaʁ ra chɯ́-wɣ-tɕɤt ɲɯ-ra
要把圈里的牲畜赶出来

kha ɯ-pɕi chɤ-tɕɤt
把他赶出家门了

directional: nɯ- causatif. 使.

nɤʑo pjɯ-kɯ-nɯβlu-a mɤ-kɯ-ŋgrɯ ɲɯ-tɕat-a ra
我不会让你骗我的

kɤ-ɤlɯlɤt mɤ-kɯ-ra ɲɤ-tɯ-tɕɤt
你们令他们不要打架

directional: tɤ- directional: thɯ- publier. 出版.

jɯɣi to-tɕɤt (chɤ-tɕɤt)
他出版了一本书

directional: tɤ- choisir (nom). 取(名).

ɯ-rmi tɤ-tɕat-a
我给他取了名字

directional: thɯ- finir. 结束.

kɤ-rɤndɯn ɯ-qa chɤ-tɕɤt pjɤ-ra
他把经念到最后

a-ɣe kɤ-ndo nɯ, ɯ-ndo ʑo thɯ-tɕat-a pɯ-ra
我把孙子养到他长大成人

kɤ-nɤma ɯ-jme chɯ-tɕat-a ra
我要把事情做到底
Syn: sɤβzu Syn: sɯɣjɤɣ
tɕɤt transitive verb
tɕɤthi adverb
en aval. 在下游. See: athi
tɕɤtsaʁ noun
petites tresses (coiffure de femme). 女人在额头上辫的小辫子.
tɕɣaʁ transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- extraire en pressant sur. 挤出来.

nɤ-jaʁ to-rɤspɯ, tɤ-tɕɣaʁ
你手上化脓,你挤一下

tɯ-ɣmbɤβ tɤ-tɕɣaʁ-a
我挤了脓肿

sɯmat nɯ-tɕɣaʁ-a
我把果子挤出来了
See: ndʑɣaʁ
tɕɣɤrnɤtɕɣɤr ideophone.3

tɤrmbja tɕɣɤrnɤtɕɣɤr ɲɯ-ɤsɯ-βzu
形容闪电一道一道地闪过发光
tɕɣɤrtɕɣɤr ideophone.2
rouge vif. 形容(颜色)红艳艳.

ɯ-ŋga ɲɯ-ɣɯrni tɕɣɤrtɕɣɤr ʑo
衣服颜色非常红
tɕɣɤtɕɣɤt ideophone.2
qui retient ses larmes. 形容(眼泪)含在眼眶里,快要流出来的样子.

ɯ-qom tɕɣɤtɕɣɤt ʑo to-stu
他的眼泪含在眼眶里
tɕɣom noun
xanthoxyle. 花椒.

tɕɣom nɯ si mɤ-kɯ-mbro ci ŋu, ɯ-mdzu tu, ɯ-ru ɯ-taʁ ɯ-mdzu rkɯn, ɯ-rtaʁ ɯ-taʁ ɯ-mdzu dɤn, tɕɣom nɯ sɯŋgɯ tɕɣom ci tu, kha ɯ-rkɯ pɯ-kɤ-nɯ-ji tɕɣom ci tu, pɯ-kɤ-nɯji tɕɣom nɯ tɕɣomte rmi, sɯŋgɯ tɕɣom nɯ tɕɣomzaʁ rmi, tɕɣomzaʁ ɣɯ ɯ-mat ndɯβ, tɕɣomte ɣɯ ɯ-mat jndʐɤz, thɯ-tɯt tɕe, chɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-mat ɯ-pɕi zɯ ɯ-kri tu, tɕe kú-wɣ-rtoʁ tɕe nɤmbju ʑo. ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe, ɯ-kri nɯ tɯ-mɲaʁ ɯ-ŋgɯ ku-ɕe tɕe toʁde wuma ʑo ɕɯmŋɤm. tú-wɣ-ndza tɕe mɤrtsaβ tɕe ɣɤzɯβzɯβ ʑo, ɯ-dɯχɯn mɯm. ndzɤtshi ɯ-ŋgɯ kú-wɣ-nɯ-lɤt tɕe mɯm.
花椒是一种矮小的树木,有刺,树干上刺不多,枝桠上刺多,有野生花椒,也有家边自己种的。自己种的叫|fv tɕɣomte (真花椒),野生的叫|fv tɕɣomzaʁ 。野花椒的果实小一些,家花椒的果实大一些。成熟了就变红,果实外面有一层油,看起来有光泽。摘花椒的时候,油进了眼睛,会痛一阵子。吃起来是麻的,很香。放在食物里很香。 tɕɣomte (真花椒),野生的叫 tɕɣomzaʁ 。野花椒的果实小一些,家花椒的果实大一些。成熟了就变红,果实外面有一层油,看起来有光泽。摘花椒的时候,油进了眼睛,会痛一阵子。吃起来是麻的,很香。放在食物里很香。
See: tɕɣomte See: tɕɣomzaʁ See: nɯtɕɣom
tɕɣomte noun
xanthoxyle cultivé. 家花椒.
tɕɣomzaʁ noun
xanthoxyle sauvage. 野花椒.
tɕhaŋβɟaj noun
outil pour brasser la bière d'orge. 搅拌青稞酒的工具.
tɕhaŋkha noun
entonnoir. 漏斗.

cha nɯ tɕhaŋkha kɯ tɤ-sɯ-rku-t-a
我用漏斗倒了酒进去

tɕhaŋkha a-pɯ-tu tɕe, cha kɤ-rku tɤ-mda tɕe mɤ-jit
有漏斗的话,倒酒就不会洒
tɕhaʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ-
diminuer. 减少.

tɯ-rdoʁ ɲɤ-tɕhaʁ
少了一个

Etym: tɕʰag. supporter, pouvoir rester en place. 稳得住;坐得住‘忍得住.

mɯ́j-tɕhaʁ-a
我坐不住

tɤ-pɤtso kɤ-rɤʑi mɯ́j-tɕhaʁ
小孩子坐不住

ɯ-tɯ-rga kɯ mɯ-pjɤ-tɕhaʁ
她高兴得忍不住(说漏了)
See: ɯ-tɕhaʁ2 See: sɯxtɕhaʁ See: ɣɤtɕhaʁ See: zndɤtɕhaʁ
tɕhaʁla noun
cour. 院子. Syn: rɟara
tɕhaʁra noun
toilettes. 厕所.
tɕhaχɕaŋ noun
attelle. (骨折)夹板.
tɕhaχpu noun
handicapé. 残疾人. See: ɯ-tɕhaʁ2
tɕhaχɯ noun
Etym: fn:茶壶. théière. 茶壶.
tɕheme noun
fille. 妇女.
tɕhemekɤtsa noun
une plante. 植物的一种.

tɕhemekɤtsa nɯ sɯjno kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu. ɯ-ru kɯ-ɤβʑɯrdu fse, ɯ-mdoʁ ɣɯrni. ɯ-βzɯr kɯ-fse kɯ-tu ŋu. ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-jwaʁ nɯ ɯ-ru ɯ-taʁ tɯ-rtsɤɣ tɯ-rtsɤɣ ku-fskɤr tɕe ku-ndzoʁ ŋu. ɯ-jwaʁ ɯ-rchɤβ nɯ tɕu ɯ-mɯntoʁ ku-oʑɯrja ŋu, tɕe ɯ-mɯntoʁ ku-kɤ-fskɤr nɯ ndʐa tɕhemekɤtsa ɲɯ-rmi. ɯ-ru tɯ-ldʑa ɯ-taʁ nɯ ɯ-jwaʁ χsɯ-tɤxɯr kɯβde-tɤxɯr jamar ma me, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤɲaʁndzɯm ŋu.
|fv tɕheme kɤtsa 是矮小的植物。茎四方形、红色、有棱角。茎长出来时,叶子就在茎上一节绕一圈地生长。花排列在叶子之间。因为花是绕着茎而长的,所以叫它|fv tɕheme kɤ-tsa (母女难分的意思)。一根茎上只有三四圈叶子,叶子是深绿色的。 tɕheme kɤtsa 是矮小的植物。茎四方形、红色、有棱角。茎长出来时,叶子就在茎上一节绕一圈地生长。花排列在叶子之间。因为花是绕着茎而长的,所以叫它 tɕheme kɤ-tsa (母女难分的意思)。一根茎上只有三四圈叶子,叶子是深绿色的。
tɕhemɤli noun
jeune fille. 姑娘.
tɕhemɤpɯ noun
jeune fille. 姑娘. See: tɕheme
tɕhɤfɕɤt noun
débats philolophiques sur le bouddhisme. 辩经.

χpɯn ra tɕhɤfɕɤt ɲɯ-ɤsɯ-βzu-nɯ (=ɲɯ-rɯtɕhɤfɕɤt-nɯ)
和尚们在辩经
See: rɯtɕhɤfɕɤt See: fɕɤt1
tɕhɤɣdɯ noun
jarre de vin. 酒坛子. Syn: tɕhorzi
tɕhɤjlɯz noun
Etym: tɕʰos.lugs. coutume. 风俗.

aʑo kɯɕɯŋgɯ ɣɯ ɯ-tɕhɤjlɯz nɯ kɤ-βzu rga-a
我喜欢根据古代的风俗穿衣服打扮
See: nɯtɕhɤjlɯz
tɕhɤjʁo noun
état d'ébriété. 发酒疯. See: nɯtɕhɤjʁo
tɕhɤmkɯm noun
jarre. 坛子.
tɕhɤmlaŋ noun
gobelet. 缸子.
tɕhɤphɯ noun
prix à payer, avantage. 代价;收获.

ɯ-tɕhɤphɯ me
不值得
See: ɯ-phɯ
tɕhɤrɕɤt noun
pluie torrentielle avec des grêlons. 夹着小冰雹的猛雨.
tɕhɤrnaʁ noun
Etym: tɕʰar.nag. pluie. 雨.

tɕhɤrnaʁ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
下雨
tɕhɤrprɯ noun
abri de pluie. 遮雨的地方.
tɕhɤrʁu noun
habit de femme en laine. 女式藏装,毛织品.
tɕhɤrʁɯ noun
habit de femme en tissu. 氆氇、羊毛、牛毛制成的女装.
tɕhɤrzɤthɯm noun
bouchon au fond des jarres d'alcool. 酒缸底部的塞子. See: tɕhorzi See: ɯ-thɯm
tɕhɤska noun
clarinette. 唢呐.
tɕhɤt intransitive verb
directional: nɯ- directional: lɤ- Etym: tɕʰad. s'effondrer de fatigue. 累倒.

ɲɤ-tɕhat-a
我累倒了

mbro lo-tɕhɤt
马走不动了

disparaître (culture). 消失(庄稼).

tɯpɕi jinde mɯ-la-ji-nɯ tɕe, ɲɤ-tɕhɤt
现在不种亚麻了,连种子都没有
Syn: ɲat
tɕhɤt noun
rendez-vous. 约会.

tɕhɤt nɯ-βzu-tɕi
我们俩约了时间
tɕhɤtpa noun
Etym: tɕʰad.pa. punition. 惩罚.

nɤ-tɕhɤtpa βze (=tɯ́-wɣ-znɯtɕhɤl)
他会惩罚你的
See: znɯtɕhɤtpa Syn: ɯ-tɕhɤl
tɕhɤz stative verb
contraire au bouddhisme. 违背佛教.

mɤ-kɯ-tɕhɤz me
不违背佛教

sroχtɕɤn kɤ-lɤt mɤ-tɕhɤz
杀生是违背佛教的行为
tɕhɣaʁtɕhɣaʁ ideophone.2
propre, sans dommage. 形容完整、干净的样子,没有受到损伤.

tɕhɣaʁtɕhɣaʁ ɲɤ-χtɕi
他洗得很干净了

si tɕhɣaʁtɕhɣaʁ lo-ftɕhur
(原来倒下来的)柴全部立起来了
tɕhi pronoun
Etym: tɕʰi. quoi. 什么.

kutɕu tɕhi ɯ-kɯ-pa jɤ-tɯ-ɣe?
你来这里做什么?

tɕhi kɯ-ra ʑo kɤ-nɤma cha
她什么都能做

tɕhi ɯ-skɤt ŋu, ɯ-ɲɯ́-tɯ-tso?
你知道什么意思吗?
tɕhi noun
escalier taillé dans un tronc. 用树干刻成的楼梯.
tɕhindʐa pronoun
Etym: tɕʰi.ⁿdra. pourquoi. 为什么.
tɕhinthaʁ noun
corde de tente. 用来搭帐篷的拉线.
tɕhitsuku pronoun
quoi que ce soit. 无论什么,一切.
tɕhi kɯ-fse ci kɯnɤ conjunction
au moins. 至少;起码.
tɕhi maʁ nɤ conjunction
au moins. 至少.
tɕhi napapa adverb
quoi qu'il arrive. 不顾一切,不管发生什么.

tɕhi napapa ʑo kɤ-nɤɕqa ɬoʁ
不管发生什么都要坚持
tɕhom stative verb
directional: tɤ- directional: nɯ- trop, excessif. 过分;太.

ɯ-tɯ-xtɕi ɲo-tɕhom
变得太小

a-tɯ-ɤɕqhe ɲɯ-tɕhom
我咳得太多
tɕhoma noun
ceinture. 皮带.

tɕhoma ɯ-mdʑu
腰带口子里面的钉子
tɕhomba noun
Etym: tɕʰam.pa. rhume. 感冒.
tɕhorzi noun
jarre. 坛子.
tɕhoʁtɕhoʁ Variant: ftɕhoʁftɕhoʁ ideophone.2
les deux oreilles dressées. 形容两只耳朵立起来,看起来很灵活的样子.

qala ɣɯ ɯ-rna nɯ tu-z-nɯndzi tɕhoʁtɕhoʁ ʑo
兔子把两只耳朵立起来了

sɯjno to-ɬoʁ tɕe tɕhoʁtɕhoʁ ʑo to-pa
草刚出土,直直地竖起来
tɕhot transitive verb
tɕhoz noun
Etym: tɕʰos. religion. 佛学.
tɕhʁɯβnɤtɕhʁɯβ ideophone.3
croquant. 形容食物脆.
tɕhɯ transitive verb
directional: tɤ- encorner. 用角顶(牛).

mbala kɯ tɤ́-wɣ-tɕhɯ-a
牛用角顶了我

zdoŋbu kɯ tɯ-mɲaʁ mɤ-tɕhi, xɕɤndʑu kɯ tɯ-mɲaʁ tɕhi
大事影响不了人,小事会伤害到人
tɕhɯβja noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.
tɕhɯβroʁ noun
tsampa. 糌粑的一种吃法.

tɤ-prɤm tɯ-sqar tɯ-mtɕoʁ khɯtsa ɯ-ŋgɯ pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe ɯ-taʁ tʂha tú-wɣ-rku tɕe ɲɯ́-wɣ-ɕmi tɕe tɯ-tshi kɯ-fse nɯ kú-wɣ-tshi tɕe nɯ tɕhɯβroʁ rmi
在碗里放一撮糌粑,倒上马茶,搅成粥就可以吃,这叫作|fv tɕhɯβroʁtɕhɯβroʁ
tɕhɯβtɕhɯβ Variant: tɕhɯptɕhɯp ideophone.2
apparition de gouttes d'eau. (看得到)水珠.

tɯ-ci ɯ-pɕi tɕhɯβtɕhɯβ ʑo ɲɤ-nɯ-ɬoʁ
(口袋、布)冒了水珠

tɯ-mɯ tɕhɯptɕhɯp ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
tɕhɯɕɤl noun
Etym: tɕʰu.ɕel. cristal. 水晶.

tɕhɯɕɤl-mprɯwa
水晶的念珠
tɕhɯɕrɤm noun
Etym: tɕʰu.sram. loutre. 水獭.
tɕhɯɣur noun
digue. 堤坝.
tɕhɯjɤr noun
digue. 堤坝.
tɕhɯkɤɣar noun
bord de l'eau. 水边.

ftɕar tɕe tɕhɯkɤɣar ɲ-ɯkɯ-nɯrɤχtɕi tɕe sɤscit
夏天的时候在水边洗东西很舒服

tɤ-pɤtso ra tɕhɯkɤɣar k-ɤɕe rga-nɯ
小孩子喜欢到水边去

tɤ-pɤtso ra tɕhɯkɤɣar kɤ-ɤnɯɣro rga-nɯ
小孩子喜欢在水边玩
tɕhɯla noun
habit d'homme en laine. 男式藏装,毛织品.
tɕhɯlɤɣrum noun
habit tibétain blanc. 白色的藏式服装. See: wɣrum See: tɕhɯla
tɕhɯma noun
navet (Brassica sp.). 芜菁的一种【冬圆根】.

tɕhɯma nɯ ɯ-tshɯɣa ra rasti cho naχtɕɯɣ, tɕeri ɯ-mdoʁ mɤ-nɤχtɕɯɣ, tɕhɯma nɯ ɯ-jwaʁ nɯ mpɕu, kɯ-xtɕɯ-xtɕi nɤmbju, ɯ-jwaʁ cho ɯ-jndoʁ nɯ ra rasti sɤznɤ mpɯ, rasti nɯ χɕitka tɕe pjɯ́-wɣ-ji, tɕe zgoku nɯ ra stonka mɤɕtʂa mɤ-kɤ-phɯt khɯ. a-pɯ-nɯɣur tɕe, mɤʑɯ arŋi cho mpɯ. tɕhɯma nɯ χɕitka sthɯci mɤ-lɤ́-wɣ-ji kɯ stonka tɕe lú-wɣ-ji. kɯmaʁ tɤ-rɤku kɤ́-wɣ-phɯt ɯ-mphru ɕɯmɯma tɕe lú-wɣ-ji tɕe tɯ-sla jamar tɕe kɤ-ndza tu-βze cha. li tɤjko ɯ-spa kɯ-pe ŋu. ɯ-jndoʁ nɯ paʁndza pe, kɤ́-wɣ-sqa tɕe tɯrme kɤ-ndza sna.
冬圆根样子和圆根一样,但是颜色不同,冬圆根的叶子是光滑的,有点光泽,叶子和根比圆根嫩。圆根在春天种下,在高山上的那些可以等到秋天才拔,打霜后才收会更绿、更嫩。冬圆根不要在春天种,等其他庄稼收完以后,马上把它种下,不到一个月就可以吃了。也是煮酸菜的好材料,根有是喂猪的好饲料,煮熟后人也可以吃。
tɕhɯmɲɯɣ noun
source. 泉水.
tɕhɯndza noun
flot. 水流.

tɕhɯndza mɤ-kɯ-βdi
水流很急(水面不平稳)

tɕhɯndza a-mɤ-pɯ-βdi tɕe, tɯ-ci ɯ-zgra wxti
水流很急的时候很吵
tɕhɯŋ ideophone.1
cliquetis de métaux. 形容(金属)撞击声,叮当声.
tɕhɯŋkhɤr noun
Etym: tɕʰu.ⁿkʰor. moulin à eau. 水车.
tɕhɯŋkhɤru noun
axe du moulin. 水磨的主杆.

tɕhɯŋkhɤru nɯ tɕhɯŋkhɤr ɯ-χcɤl ʑo ɕoŋtɕa tu-kɯ-ɕe tɕe βɣɤsni kɯ-ndo nɯ ŋu, ɯ-taʁ βɣɤrnɤjwaʁ kú-wɣ-tshoʁ ra
|fv tɕhɯŋkhɤr-ru 是水磨中间立着的部件,用来支撑磨心,前后左右装有木板。 tɕhɯŋkhɤr-ru 是水磨中间立着的部件,用来支撑磨心,前后左右装有木板。
tɕhɯŋtɕhɯŋ ideophone.2
pure, propre (eau). 形容(水)纯净、干净的样子.

tɯ-ci tɕhɯŋtɕhɯŋ ɲɯ-ɤmgri
水澄清得一点渣滓也没有的样子
tɕhɯpɣa noun
canard. 鸭子.
tɕhɯphɯɣ noun
Etym: tɕʰu.pʰugs. source d'un fleuve. 水源. See: ɯ-phɯɣ
tɕhɯpi noun
être trempé par la pluie. 被雨淋得湿透了.

tɕhɯpi ʑo ɲɤ-tɯ́-wɣ-ta
你被雨淋到了
tɕhɯqhu adverb
dessous de l'échelle. 梯子后面.
tɕhɯra noun
cuve à eau. 水缸(积累水的缸子).
tɕhɯrdu noun
Etym: tɕʰu.rdo. galet. 卵石.
tɕhɯrkɯ noun
gamelle de chien. 狗的饭盆,给狗吃饭的盆.
tɕhɯrqhioʁ noun
canal. 渠道.
tɕhɯrtsɤm noun
Etym: tɕʰu.rtsam.pa. tsampa. 糌粑的一种吃法.
tɕhɯrwa noun
Etym: pʰʲur.ba. quark, tvorog. 奶渣.
tɕhɯʁja noun
lentille d'eau. 浮萍.
tɕhɯʁjɯ noun
animaux aquatiques. 水虫.
tɕhɯʁnɤz Variant: tɕhɯʁɲɤz noun
monstre aquatique. 水怪.
tɕhɯskrɯt noun
fil épais que l'on coud sur le bord des habits tibétains. (藏装)缝在衣服边缘的粗线(头星子).
tɕhɯsloŋ noun
inondation. 洪水.
tɕhɯsmɤn noun
source chaude. 温泉.
tɕhɯt Variant: xtɕhɯt stative verb
directional: tɤ- pouvoir contenir. 容得下;装得下.

tɤ-fkɯm ɲɯ-tɕhɯt
口袋容得下(那么多)

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ ɲɯ-xtɕhɯt (mɯ́j-xtɕhɯt)
袋子里装得下(装不下)

lʁa ɯ-ŋgɯ thɯ-ɣnde ma a-pɯ-xtɕhɯt ɬoʁ
你把口袋塞紧一点因为必须装下
tɕhɯtɕhɯtɕhɯt adverb
en mettre autant que possible. 能装多少就装多少.

nɤ-khɯtsa tɕhɯtɕhɯtɕhɯt nɯ pɯ-nɯrke tɕe, ɯ-ro nɯ nɯ-βde
你碗里能装多少就装多少,把剩余的放在那里
tɕhɯtɕɯn noun
Chuchen. 金川.
tɕhɯtɕɯnpaχɕi noun
poire. 梨子. See: nɯtɕhɯtɕɯnpaχɕi
tɕhɯte noun
grand fleuve. 大河.
tɕhɯthɤn noun
Etym: tɕʰu.tʰan. coulée de boue. 洪水;泥石流.

tɕhɯthɤn chɤ-ɣi
来了泥石流
tɕhɯtoʁ noun
marais, endroit humide. 湿地.

tɕhɯtoʁ ɯ-ku
沼泽
tɕhɯtsa noun
petit ruisseau. 小河.
tɕhɯtɯɣ noun
Etym: tɕʰu.dug. source empoisonnée. 有毒的山泉.
tɕhɯwɯr noun
Etym: tɕʰu.bur. ampoule. 水疱.

a-jaʁ tɕhɯwɯr rɣurɣu ʑo to-rku
我手上长了水泡
See: cɯmbɤrom
tɕhɯχpri noun
salamandre. 四脚蛇.

tɕhɯχpri nɯ tɯ-ci ɯ-ŋgɯ ku-rɤʑi ŋu, qajɯ ci ŋu, kɯ-ɲɯ-ɲaʁ kɯ-nɤmbɯ-mbju ci ŋu, ɯ-mi kɯβdɤ-ldʑa tu, ɯ-mɤndzu kɯβdɤ-ldʑa ɣɤʑu, tɤ-ŋke tɕe ɯ-mɤlɤjaʁ ju-scɤt ɲɯ-ŋu, ɯ-jme ju-nɤkhɯkhrɯt ŋu, ɯ-ku nɯ qapri cho naχtɕɯɣ, ɯ-phoŋbu acilaj ʑo, tɯ-mtshi kɯ-mŋɤm smɤn ɲɯ-ŋu. kɯ-mdoʁmdi mɤ-kɯ-si chɯ́-wɣ-mqlaʁ tɕe stu kɯ-phɤn ɲɯ-ŋu khi.
四脚蛇栖息在水里,是一种虫,黑色,有光泽。有四只脚,每只脚上有四只脚趾,用四肢爬行,拖着尾巴。头部像蛇的一样,全身湿漉漉的,是治胃病的好药材,据说如果能整个活吞效果最好。
tɕhɯχtɤrci noun
source d'où coule une eau de couleur blanche. 流出白色的水的山泉.
tɕhɯχtso noun
eau propre, potable. 干净的水.
tɕhɯzɯ noun
élément du métier à tisser. 筘.

tɕhɯzɯ nɯ thɯ-kɯ-taʁ tɕe kɤ-taʁ ɯ-sɤ-ndo ɯ-kɯ-z-rɤsta spa ɣɯ si nɯ-kɤ-βzu ŋu, tsuku tɕe phu mu tu, tsuku tɕe kɯ-ɤntɤm ɕti
|fv tɕhɯzɯ 是用来夹住布料控制它的松紧程度的木条,有些是由凸出来和凹进去的两个部分组成的,有的是平的。 tɕhɯzɯ 是用来夹住布料控制它的松紧程度的木条,有些是由凸出来和凹进去的两个部分组成的,有的是平的。
tɕhɯʑaŋ noun
Etym: tɕʰu.ʑiŋ. irrigation. 灌溉.

tɕhɯʑaŋ thɯ-lat-a
我灌溉了(农田)
tɕi adverb
aussi. 也.
tɕi particle
marque de topique. 嘛.

kɤ-ntɕhoz ɯ-spa tɕi, ɕ-tɤ-χti
要用的东西嘛,得去买
tɕiʑo pronoun
nous deux. 我们俩.
tɕoχtsi noun
Etym: ltɕog.rtsi. table. 桌子.
tɕrɯɣnɤtɕrɯɣ ideophone.3
grincement de dent. 形容牙齿摩擦的响声.
tɕʁɯβnɤtɕʁɯβ ideophone.3
croquant. 形容食物脆.
tɕʁɯznɤtɕʁɯz ideophone.3
croquant. 形容食物脆.

tú-wɣ-ndza tɕe tɕʁɯznɤtɕʁɯz ɲɯ-ti
吃起来很脆
Ant: zwaʁnɤzwaʁ Ant: tɕʁɯβnɤtɕʁɯβ
tɕur stative verb
directional: nɯ- acide. 酸.

ɯ-tɯ-tɕur kɯ tɯ-ku ɲɯ-kɯ-sɯ-sɤphɤr ɲɯ-ŋu
酸到昏了头
tɕur transitive verb
insérer dans. 插(筷子、吸管、笔).

cai ɯ-ŋgɯ ndʑu pɯ-tɕur-a
你用筷子夹菜

chɤmda ɯ-ŋgɯ tɕe chɤmdɤru pɯ-tɕur-a
你把吸管插进坛坛酒了
Syn:
tɕɯlɤβ noun
pipe. 烟斗.
tɕɯxpa noun
conclue, réglée (affaire). 定好(交易).

tɕɯxpa pɯ-nɯ-rku-tɕi
我们把事情定好了
tɕɯχtsi noun
Tchogtse. 卓克基.
tɤβ bitransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- battre le grain. 脱粒.

ʑara pɯ-tɤβ-nɯ
他们脱粒了

tɤɕi pɯ-taβ-a
我把青稞脱了粒

qaj pɯ-taβ-a
我把小麦脱了粒
tɤβɣemu noun
veuve. 寡妇.
tɤβɣepɯ noun
orphelin. 孤儿.
tɤβɣerɟit noun
orphelin. 孤儿.
tɤβɣewa noun
veuf. 鳏夫.
tɤ-βɣo possessed noun
oncle (frère du père, mari de la sœur du père ou mari de la sœur de la mère). 伯父;叔叔.
lama. 对喇嘛的尊称.
tɤ-βɟu possessed noun
matelas. 褥子.

a-βɟu
我的褥子
tɤβri noun
écheveau. 一绞.

tasa lɤ-pɣo-t-a, lɤ-rɯm-a, tɤβri tɤ-βzu-t-a
我捻了大麻,搓成绞
tɤ-βzdɤr possessed noun
Etym: sdor. beurre (que l'on met dans le thé ou la tsampa). 加(在糌粑里、在茶里)的酥油.

a-mu kɯ a-βzdɤr pa-lɤt
母亲给我加了酥油
See: βzdɤr
tɤ-cɤβ possessed noun
espèce. 种类.

qarmɯrwa nɯ βʑɯ tɤ-cɤβ ŋu ɕi, pɣa tɤ-cɤβ ŋu mɤ-χsɤl
不知道蝙蝠是老鼠的一种、还是鸟的一种
tɤ-chɯ possessed noun
Etym: kʰʲewu. coin. 楔子.
tɤcoʁcoʁ noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.
tɤɕɤɣrum noun
orge blanc. 白青稞.
tɤɕɤɲaʁ noun
orge noir. 黑青稞.
tɤɕɤrloʁ noun
orge à barbe courte. 短芒的青稞.
tɤɕɤrmbjɤβ noun
orge en bottes. 捆成一把的青稞杆.
tɤɕɤt noun
Etym: ɕad. peigne. 梳子.
tɤɕi noun
orge. 青稞.

tɤɕi nɯ jiʑo ra ji-kɤ-ndza pjɯ-me mɤ-kɯ-khɯ ʑo ŋu, tɤɕi nɯ tɤ-ɬoʁ ɕɯmɯma tɕe, ɯ-jwaʁ rɟum tsa tɕe tɤ-rɲɟi tɕe ɯ-ku amtɕoʁ, ɯ-zrɤm dɤn, ɯ-ru lo-rɤrtsɯrtsɤɣ ŋu, ɯ-rtsɤɣ ɯ-pɤrthɤβ nɯ ɯ-ru tɯ-tɣa ro ro ntsɯ tu, ɯ-rtsɤɣ kɯβde jamar ta-lɤt tɕe, ɯ-kɯɕnom tu-lɤt ŋu. ɯ-kɯɕnom ɣɯ ɯ-ru nɯ lɤ-ɬoʁ tɕe ɯ-rtsɤɣ me, tɕe ɯ-kɯɕnom kɯ-wxti nɯ ra tɯ-tɣa kɯ-tu tu, ɯ-kɯɕnom ɯ-rdoʁ raŋri ɣɯ ɯ-ʑmbraʁ kɯ-zɯ-zri ʑo tu, ɯ-ʑmbraʁ wuma rʁom. tɤɕi nɯ wuma ʑo arɤphɤjqa tɕe tɯ-phɯ nɯ tɕu ɕnɤcɤ-ldʑa ŋgɯsqɯ-ldʑa jamar ɲɯ-βze kɯ-cha tu. tɤɕi nɯ tɯ-sqar ɯ-spa ŋu.
青稞是我们必不可少的食物。青稞刚长出来的时候,叶子比较宽,顶端是尖的,根须多,茎是一节一节的,每一节之间的茎有一拃多长,一般长出四节就抽穗。穗干没有节,穗子有的有一拃长,穗子上每一颗粒上都有一根芒,十分粗糙。一颗青稞可以长出很多根苗,七八根,九十根的都有。青稞是糌粑的原料。
tɤɕime noun
jeune fille. 小姐.
tɤɕiʑmbraʁ noun
barbe d'orge. 青稞芒.
tɤ-ɕnɤz possessed noun
bout d'un fil. 线的一端.

tɤ-ri ɲɤ-k-ɤɬɯt-ci tɕe ɯ-ɕnɤz mɯ-ɲɤ-sɤmto tɕe kɤ-ɕar ɲɯ-ra
线乱了看不到头绪,要把它的一端找出来

tɤ-ri ɯ-ɕnɤz ɲɯ́-wɣ-ɕar tɕe tú-wɣ-ɣɤrtɯm
把线的一端找出来,(然后)把线缠起来
See: tɯ-pɤɕnɤz
tɤɕpaʁ noun
soif. 口干.

tɤɕpaʁ ɲɤ-nɤɕqa tɕe mɯ-ko-tshi
他忍住口干没有喝
See: ɕpaʁ
tɤ-ɕphɤt possessed noun
pièce de tissu pour raccommoder les habits. 补丁.

tɯ-ŋga ɯ-ɕphɤt kɤ-ta-t-a
衣服上打了补丁
See: ɕphɤt
tɤɕphɤtta noun
type de pas d'aiguille. 小针脚的缝法(沿着补丁的边缘).
tɤɕqali noun
cri. 叫声.

tɤɕqalɯli ta-βzu (=tɤ-ɣɤɕqali)
大声地叫喊了一下
See: ɣɤɕqali
tɤ-ɕqhe possessed noun
toux. 咳嗽.

nɤʑo tɤ-ɕqhe ɯ-ɲɯ-mna ?
你的咳嗽好了没有?

nɤʑo nɤ-ɕqhe ɯβrɤ-ɣɤʑu?
你有没有咳嗽?

nɤʑo nɤ-ɕqhe ɯ-ɲɯ-mna ?
你的咳嗽好了没有?

tɤ-ɕqhe ɣɤʑu ɕi ?
你咳嗽吗?
See: aɕqhe
tɤɕqraʁ noun
astuce. (耍)聪明,(耍)诡计.

tɤɕqraʁ kɯ pjɯ-ʑɣɤsɯβʁa ɕti
他耍了诡计就赢了

ɯʑo kɯ tɤɕqraʁ ntsɯ tu-βze ŋgrɤl
他总是耍聪明
Ant: tɤkhe See: ɕqraʁ
tɤɕu noun
fraicheur. 阴凉.

tɤɕu ɣɤʑu (=ɲɯ-ɣɤɕu)
(这里)很凉快
See: nɤɕu See: ɣɤɕu
tɤ-di possessed noun
odeur. 气味.
puanteur. 臭味. See: ɯ-dɯɕŋaʁ See: ɯ-dɯχɯn See: kɯɲidi
tɤ-fkaβ possessed noun
Etym: ⁿgebs. couvercle. 盖子. See: fkaβ
tɤ-fkɯm possessed noun
récipient. 可以装东西的物体(如口袋、盆子等).
tɤ-fsa possessed noun
piège. 圈套;陷阱.

kɯki qala ɯ-fsa tɤ-lat-a
这是我给兔子布下的陷阱

kɯki aʑo a-tɤ-fsa ŋu
这是我的圈套
tɤfsaŋ noun
feuilles de genévrier. 柏树叶. See: fsaŋ
tɤ-fsɤri possessed noun
ficelle en lin. 麻绳. See: tasa See: tɤ-ri See: rɯfsɤri
tɤfsjit noun
siffler. 口哨.

tɤfsjit ci thɯ-lat-a
我吹了口哨
See: rɤfsjit
tɤfsɯr noun
cible. 靶子.
tɤ-ftaʁ possessed noun
Etym: rtags. signe. 记号.

ɯ-ftaʁ to-ta
他做了记号
tɤ-ftsa possessed noun
neveux (enfants de la sœur). 外甥.

a-ftsa
我的外甥
tɤɣ numeral
un. 一. Syn:
tɤɣa Variant: tɤɣal adverb
visible. 看得见的.

tɤɣal ɣɤʑu tɕe, kɤfsɯfse ɲɯ-sɤmto
完全看得见

tɤɣal mɯ́j-rɤʑi tɕe, mɯ́j-sɤmto
他不在看得见的地方,看不见他
tɤ-ɣe possessed noun
petits enfants. 孙子.
tɤɣɤco noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
tɤ-ɣi possessed noun
gens de la famille. 家人.

a-ɣi
我的家人
tɤ-ɣi possessed noun
glaise que l'on applique sur le toit. 涂在房顶上的黄泥巴.
tɤɣɟaj noun
fait de forcer. 撬开.

kɯm kɤ-cɯ mɯ́j-khɯ tɕe tɤɣɟaj tɤ-lɤt-i
门打不开我们就把它撬开了
See: nɤɣɟaj
tɤ-ɣɟaj possessed noun
rame. 桨.

ɯʑo kɯ tɤ-βɟaj ta-lɤt
他划船了
See: ʑmbrɯβɟaj See: tɕhaŋβɟaj See:
tɤɣle noun
bâton servant à maintenir à trame. 拉住经线的木棒.
tɤ-ɣmbaj possessed noun
face d'une montagne. 山的一面.

jɯɣi tɯ-tɤ-ɣmbaj pɯ-sthɯt-a
我写完了一页书
tɤɣro noun
jeu. 游戏.

tɤ-pɤtso nɯ tɤɣro kɤ-βzu rga
小孩子喜欢游戏

ɯ-tɤɣro ra to-βzu
他做了一下逗他玩的动作
tɤɣro tɤle -

tɤɣro tɤle kɯ ku-rɤʑi
他一直都在玩
tɤ-ɣur possessed noun
haie. 篱笆.

ɯ-ɣur tu-βzu-nɯ tɕe ku-omdzɯ-nɯ ɲɯ-ŋu
他们围着坐
tɤɣursi noun
branches flexibles sur le balcon pour parer le vent. 走缘边用来档风的树苗.

jɤɣɤt laχtsɯ ɯ-pɤrthɤβ qale sɤ-tshi tɤ-kɤ-βzu si ɯ-mnɯ thɯ-kɤ-mphɯr nɯ, nɯ maʁ nɤ thɯ-kɤ-ndzri nɯ; rorʁe ɯ-taʁ pɯ-kɤ-sɤqatʂha nɯ tɤ-ɣursi rmi
走缘柱头之间,用来挡风的树苗裹成或者拧成的,穿插在穿杆上的叫|fv tɤɣursi tɤɣursi
tɤjkɤspa noun
navet (Brassica sp.). 芜菁【圆根】. Syn: rasti See: tɤjko
tɤjko noun
feuilles de navet. 芜菁叶子【酸菜】.
tɤjkopu noun
saucisse aux légumes. 大肠. See: tɯ-pu
tɤjkɯz noun
en secret. 偷偷地.

tɤjkɯz tu-βze ɲɯ-ŋu
他瞒着别人做
See: nɤjkɯz
tɤjlɤβ noun
vapeur. 蒸汽. See: sɤjlɤβ
tɤjlɤpi noun
pâte. 面团. See: tɤjlu
tɤ-jli possessed noun
valeur (d'une personne). 身价.

tɤ-pɤtso ɯ-jli ɲɯ-wxti tɕe kɤ-sɤβlo ɲɯ-ɴqa
小孩子很宝贝,不好伺候
tɤjlu noun
farine. 面粉.
tɤ-jme possessed noun
queue. 尾巴.

ɯ-jme
它的尾巴
See: jmɤrtaʁ See: jmɤlu See: ɯ-kɤlɤjme
tɤjmɤɣ noun
champignon. 蘑菇.
tɤjmɤɣrʑɯɣ noun
lamelles des champignons. 菌褶.
tɤjmŋozdɯɣ noun
cauchemar. 噩梦.

tɤjmŋozdɯɣ pɯ-tu
我做了噩梦
See: nɤjmŋozdɯɣ See: tɯ-jmŋo
tɤ-jŋoʁ possessed noun
crochet. 钩子.
tɤjpa noun
neige. 雪.

tɤjpa ko-lɤt
下雪了

qartsɯ ja-zɣɯt tɤjpa ku-lɤt ŋgrɤl ɕti wo
到了冬天就会下雪

kutɕu ko tɤjpa mɯ-ka-lɤt
这里倒没有下雪

tɤjpa pɤjkhu mbarkhom jieshang mɯ-pa-sɤzɣɯt
雪还没有到马尔康街上
See: arɯtɤjpa
tɤjpɤqe noun
espèce de corbeau. 寒鸦. See: qajdo
tɤjpɣom noun
glace. 冰.

tɤjpɣom lɤ-k-ɤβzu-ci
结了冰

tɤjpɣom ko-ta
结了冰

tɯ-ci ɯ-taʁ tɤjpɣom kɤ-kɯ-ta
结了冰的地方
See: jpɣom
tɤ-jroʁ possessed noun
trace. 痕迹.

a-jroʁ
我的痕迹

ɯ-jroʁ jo-thɯ (jo-tɕɤt)
他留下了痕迹
tɤjʁa noun
col. 垭口.
tɤjsaʁ noun
débris. 赃物;落叶.

sɤtɕha pjɤ-mbɯt tɕe, ndzom ɯ-pa tɤjsaʁ cho-ɣi
地塌下来了,漂浮物流到桥下
Syn:
tɤ-jtsi possessed noun
pilier. 柱子.
tɤ-jwaʁ possessed noun
comitative: kɤ́jwɯjwaʁ feuille. 叶子.

kɤ́jwɯjwaʁ ʑo nɯ-phɯt-a
我连着叶子一起砍掉了

sɯjwaʁ
树叶
tɤkɤɣrum noun
à la chevelure blanche. 白发.

rgɤtpu tɤkɤɣrum
白发老头
See: See: wɣrum
tɤ-kɤrme possessed noun
cheveux. 头发. See: See: tɤ-rme
tɤ-kɤrtshi possessed noun
épaisseur des cheveux. 头发的密度.

a-kɤrtshi ɲɯ-mba
我的头发很稀疏

a-kɤrtshi ɲɯ-jaʁ
我的头发很密
See:
tɤkɤzbɣaʁ noun
migraine. 头风病.

tɤkɤzbɣaʁ nɯ jɯsŋi soz tɕe a-tɤ-ʑe tɕe, fsosoz tɕe ɯ-tɯ-mŋɤm ɲɯ-ʑi ŋu
头风病,如果今天早上得了这个病,要到明天早上才能好起来。
tɤ-kɤʑmbri possessed noun
insolation. 中暑.

tɤ-kɤʑmbri nɯ, nɯ-ɣɯtshɤdɯɣ nɯ-tɕhom tɕe tɯ-kɯr ɯ-ŋgɯ tɯ-mdʑu ɯ-taʁ tɤ-ndɤr ɲɯ-ɬoʁ ŋu tɕe wuma ʑo sɤɣdɯɣ. tɤ-pɤtso nɯ-kɤʑmbri kɯ-ɣi ŋgrɤl
气候太热容易导致中暑。嘴里,舌头上出很多痘痘,很难受。小孩子中暑得比较多。

tɤŋe wuma ʑo ɲɯ-sɤɕke tɕe a-kɤʑmbri pjɯ-sɯɣe ɲɯ-ŋu
太阳很晒,令我中暑了
tɤkha conjunction
au moment de. 临...之前.
tɤkhe noun
imbécile. 傻瓜. Ant: tɤɕqraʁ
tɤkhepɣɤtɕɯ noun
Emberiza sp.. 鹀.

tɤkhepɣɤtɕɯ nɯ pɣa kɯ-xtɕi ci ŋu, phu nɯ pɣi ri ɯ-mke cho ɯ-rqo pa nɯ ra kɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-mi kɯ-qarŋe ŋu, ɯ-jme ɯ-ku nɯ ra kɯ-wɣrumtɕe mpɕɤr, mu nɯ mɤ-mpɕɤr, pha ɯ-phoŋbu ʑo pɣi, ɯ-taʁ kɯ-ɲaʁ kɯ-khra tu, tɤ-khe pɣɤtɕɯ nɯ kɯ qajɯ cho tɤ-rɤku tu-ndze ŋu, tɕe ɯ-kɯ-qha dɤn, tɕe pɣɤtɕɯ nɯ ɯ-ŋgɯz khe tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu. kha ɯ-rkarkɯ ra kɤ-rɤʑi χɕu. ɯ-loʁ nɯ tʂu ɯ-rkɯ kɯ-ɤrmbat ʑo sɯphɯ kɯ-xtɕi ɯ-qa, xɕaj ɯ-qa ra ku-βze ŋu tɕe, nɯɣɯmto. tɤkhepɣɤtɕɯ ɲɯ-khe tɕe βʑar kɯ ɯʑo ɯ-loʁ ɯ-ŋgɯ ɯ-ŋgɯm nɯ ra tu-ndze tɕe, ɯ-sta nɯ tɕu βʑar kɯ ɯʑo ɯ-ŋgɯm ko-lɤt tɕe, ɯ-ŋgɯm nɯ nɯ-ʁaʁ tɕe chɯ-wxti ɲɯ-ŋu tɕe, tɕe tɤkhepɣɤtɕɯ kɯ sɤ-mɯ-mu ʑo ku-χse ɲɯ-ra.
|fv tɤkhe pɣɤtɕɯ 是一种小鸟,公的虽然是灰的,颈和脖子下面带有红色,脚是黄色的,尾巴顶端有白色,很漂亮。母的不漂亮,全身是灰色的,上面还带有黑色的斑点。|fv tɤkhe pɣɤtɕɯ 吃虫子和粮食,很多人讨厌它。据说它在鸟类当中是比较笨的一只。它喜欢在房子周边活动,把窝打在离路边不远的小树和草丛底下,容易发现。因为|fv tɤkhe pɣɤtɕɯ 笨,所以鹞子就会在它的窝里吃掉它的蛋,然后把自己的蛋下在里面。蛋孵出了以后,小鹞子会长大,它也只好带着害怕的心理喂养它们。 tɤkhe pɣɤtɕɯ 是一种小鸟,公的虽然是灰的,颈和脖子下面带有红色,脚是黄色的,尾巴顶端有白色,很漂亮。母的不漂亮,全身是灰色的,上面还带有黑色的斑点。 tɤkhe pɣɤtɕɯ 吃虫子和粮食,很多人讨厌它。据说它在鸟类当中是比较笨的一只。它喜欢在房子周边活动,把窝打在离路边不远的小树和草丛底下,容易发现。因为 tɤkhe pɣɤtɕɯ 笨,所以鹞子就会在它的窝里吃掉它的蛋,然后把自己的蛋下在里面。蛋孵出了以后,小鹞子会长大,它也只好带着害怕的心理喂养它们。
tɤkhespɤlbu noun
bêta. 傻乎乎.
tɤ-khrɤl possessed noun
Etym: kʰral. prix à payer. 自己应该承担的责任;应该付出的代价.

ki a-khrɤl ŋu
这是我的责任

a-khrɤl nɯ-n-nɤma-t-a
我做了我的那一份(工作)
tɤ-khɯ possessed noun
fumée. 烟.

tɤ-khɯ ta-tɕɤt
他求了烟
See: nɤkhɯ See: ɣɤkhɯ1 See: sɤkhɯ See: khɯɣɲɟɯ
tɤkhɯɣɲɟɯ noun
cheminée. 烟囱. See: ɯ-ɣɲɟɯ
tɤkhɯrɲɯl noun
fumée qui ne se dissipe pas. 驱散不了;在山腰停留的烟子(人为的烟子、炊烟).

tɤkhɯrɲɯl ɣɤʑu
有驱散不了的烟子
tɤkusci noun
il était une fois. 故事的开头语.
tɤlɤβʑɤzu noun
trompettes de la mort. 灰喇叭菌.

tɤlɤβʑɤzu nɯ tɯrgi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ qromke mdoʁ ŋu, ɯ-tshɯɣa nɯ laba ɯ-taʁ tɤ-kɤ-ɕthɯz kɯ-fse ŋu, kɤ-ndza sna, ɯ-rʑɯɣ me, ndoʁ
灰喇叭菌长在杉木林里,紫色,形状像朝天的喇叭,可以吃,没有菌褶,脆。
tɤlɤɕom noun
peau du lait. 奶皮. See: ɕom2
tɤlɤndʑu noun
bâton à baratter. 搅奶的棍子. See: tɤ-lu See: ndʑu
tɤlɤɴqhi noun
lait séché (sur les casseroles). 干了的奶渍(锅子上). See: ɴqhi See: tɤ-lu
tɤlɤrpjɯ noun
lait caillé. 变质了的牛奶. See: tɤ-lu See: rpjɯ
tɤlɤtshaʁ noun
filtre à lait. 用来过滤牛奶的瓢. See: tɤ-lu See: tshaʁ
tɤlɤxchi noun
lait frais. 新鲜牛奶. See: tɤ-lu See: chi
tɤlɤxtɕur noun
lait aigre. 酸奶,把酥油打出来以后剩下的奶水. See: tɤ-lu See: tɕur1
tɤlɟɣo noun
tɤlɟɣo,lɤt -
directional: kɤ- attraper au collet (cheval, bovidé). 套(动物). See: lɤt1
tɤlmɯz noun
branches ou paille dont on recouvre les balcons. 铺在走缘地上的泥土下面的麦草;豌豆;枝桠,用来防止泥土漏掉.
tɤ-loʁ possessed noun
terrier, nid. 鸟窝,野兽的洞.
berceau. 摇篮.
tɤ-loʁ possessed noun
anneau. 圆圈.
tɤ-lu possessed noun
comitative: kɤ́lɯlu lait. 奶汁.

tɤ-lu pɯ-tɕɤt
你挤奶吧
See: nɤlu
tɤlɯlɤt noun
guerre. 战争.

tɤlɯlɤt to-rɤru tɕe tɯŋgo jo-ɣi
发生了战乱和瘟疫

tɤlɯlɤt to-βzu-nɯ
他们打仗了
See: alɯlɤt
tɤ-ɬaʁ possessed noun
tante (sœur de la mère, femme du frère du père, femme du frère de la mère, femme du frère). 姨母;伯母;婶母;舅母;嫂子.

a-ɬaʁ
我的姨母
tɤ-ma possessed noun
mère (noble). 母亲(贵族用语).

a-pa a-ma
我父母
tɤ-mbe possessed noun
habit rapiécé. 烂衣服(背缝缝补补很多次的破旧衣服).
tɤmbextsa noun
botte faite de lin, de laine et de cuir. 用麻布、羊毛和皮子作成的靴子.
tɤmbɣo noun
sourd. 聋子. See: ɣɤmbɣo
tɤ-mbrɯ possessed noun
emphatic: tɤmbrɯ tɤʁɟa colère. 生气(状态).

tɤmbrɯ tɤʁɟa kɯ ku-rɤʑi
他非常生气
See: tɤ-mbrɯ,ŋgɯ
tɤ-mbrɯ possessed noun
tɤ-mbrɯ possessed noun
tɤ-mbrɯ,ɕɯŋgɯ transitive verb
directional: tɤ- énerver. 惹人生气.

a-mbrɯ ta-ɕɯŋgɯ
他惹我生气了
See: sɤmbrɯ See: sɤmbrɯŋgɯ
tɤ-mbrɯ,ŋgɯ -
directional: tɤ- s'énerver. 生气.

a-taʁ ɯ-mbrɯ ɲɯ-ŋgɯ
他生我的气
tɤmbrɯm noun
Etym: ⁿbrum. rougeole. 疹子.
tɤmcar noun
pinces. 火钳. See: ɯ-tɤmcar
tɤ-mdɯ possessed noun
neveux (enfants du frère). 侄子.

a-mdɯ
我的侄子
tɤmdzɤqaqa noun
pousses du |fv ɴɢolo ɴɢolo . |fv ɴɢolo 的新苗 ɴɢolo 的新苗 .
tɤmdzɤrgi noun
chardon. 大蓟.

tɤmdzɤrgi nɯ sɯjno ci ŋu, ɯ-zrɤm wɣrum khro mɤ-wxti, nɯɕɯmɯma ʑo kɤ-phɯt khɯ, ɯ-jwaʁ nɯ ɯ-thoʁ pjɯ-tɯɣ ʑo ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-mdzu wuma ʑo dɤn, ɯ-jwaʁ ɯ-βzɯr ɣɯ ɯ-mdzu nɯ mɤʑɯ ʑo mtɕoʁ cho rɲɟi. ɯ-χcɤl ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-βzɯr tu. ɯ-ru ɯ-taʁ nɯ ra kɯnɤ ɯ-mdzu tu. ɯ-ru tɤ-zri tsa tɕe, li ɯ-jwaʁ ɲɯ-ɬoʁ tɕe, ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mɯntoʁ ʁmɤrsmɯɣ tsa ŋu, ɯ-mɯntoʁ pɯ-ŋgra tɕe, ɯ-rɣi ɲɯ-βze tɕe, ɯ-rɣi ɯ-ku zɯ li ɯ-rme kɯ-fse tu, qale kɯ ju-nɯtsɯm cha. tɤmdzɤrgi nɯ ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe, ɯ-di ci tu.
大蓟是一种植物,根是白色的,长得不大,一下子就可以拔掉,叶子贴在地面上,叶子上长满刺,叶子边的刺(比叶面的刺)长和尖。中间长茎,有棱角。茎上也长有刺。茎长高后,又长叶子,开花。花是紫色的,花凋谢后,就结种子,种子上也长有细毛状的东西,可以被风吹走。扯大蓟时会发出臭味。
tɤ-mdzu possessed noun
épine. 刺.
tɤ-mɤtɕɤz possessed noun
trace de pied. 脚印.

a-mɤtɕɤz
我的脚印
See: tɤ-tɕɤz
tɤ-mɤtsa possessed noun
cousin. 堂兄弟姐妹.
tɤ-mkɯm possessed noun
oreiller. 枕头.

aʑo a-mkɯm
我的枕头
tɤmphoʁ noun
tsampa. 糌粑的一种吃法.

khɯtsa ɯ-ŋgɯ tʂha ɯ-qiɯ kɯ-xtɕi tú-wɣ-rku tɕe ɯ-taʁ tɯ-sqar pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe tɕhɯβroʁ staʁnɤ kɯ-spɯ tsa ɲɯ́-wɣ-ɕmi tɕe tú-wɣ-ndza tɕe nɯnɯ tɤmphoʁ rmi.
在碗里倒小半碗的水,再放上少量糌粑,搅均匀后就可以吃。比|fv tɕhɯβroʁ 干一点 。这种吃法叫作|fv tɤmphoʁtɕhɯβroʁ 干一点 。这种吃法叫作 tɤmphoʁ
tɤ-mtɕar possessed noun
pièce de tissu triangulaire utilisée dans les habits tibétains. 藏式服装中的长三角形的布料.

kɯrɯŋga chɯ́-wɣ-tʂɯβ tɕe, tɯ-ŋga ɣɯ χchoʁe ʑo tɤ-mtɕar tú-wɣ-lɤt ra ma nɯ mɤɕtʂa mɤ-nɯɣɯŋke
缝藏装时,衣服的左右两边必须要缝上三角形布料,不然不便于走路。
tɤ-mtɕho possessed noun
cale, coin. 楔子【尖】.

qaʁ ɯ-mtɕho
锄头的楔子
Syn: tɤ-chɯ
tɤmtɕhoʁ noun
écharde. 木刺(插入皮肉).

a-jaʁ tɤmtɕhoʁ to-ɕe
我的手被木刺刺到

a-jaʁ tɤmtɕhoʁ thɯ-ari tɕe ɲɯ-mŋɤm
我的手被木刺刺到,很痛
tɤ-mthɯm possessed noun
viande cuite. 熟肉.
tɤmtshɤr noun
chose étrange. 怪事.

ki ʑo tɤ-fse tɕe, tɤmtshɤr ci ɬoʁ
这种情况下,会出现怪事
See: sɤmtshɤr See: nɤmtshɤr
tɤmtshɤz -
directional: kɤ- hyperostose. 骨质增生.

tɤmtshɤz ko-ndo
他得了骨质增生

a-tɤmtshɤz ɲɤ-ta
我的骨质增生又发作了

ɕɤrɯ pɯ-mɲɤt tɕe ɯ-rɯruz kɤ-ɣɤmna mɯ-pɯ-kɯ-khɯ tɕe, nɯ ɯ-stu nɯ ɯ-zbɤβ ku-ndzoʁ ɲɯ-ŋgrɤl tɕe, ɯ-nɯnɯ tɤ-rʑaʁ tɤ-rɲɟi tɕe, kɤ-nɤma nɤɴqa kɯ-fse, tɯ-mɯ tɤ-ɲɟɯr kɯ-fse tɕe wuma ʑo ɲɯ-mŋɤm. nɯnɯ tɤmtshɤz kɤ-kɯ-ndo rmi.
骨折当时没能治好,在骨折的地方会长出胞来,时间一长,劳累了,天气变化了都会很痛。这种病叫骨质增生病。
tɤ-mtsɯ possessed noun
bouton. 扣子.

tɤmtsɯ kɤ-lɤt / nɯ-rle
你把扣子扣上/解开
tɤmtsɯr noun
faim. 饥饿.

tɤmtsɯr ɲɤ-nɤɕqa tɕe mɯ-to-ndza
他忍住饥饿没有吃
See: mtsɯr
tɤ-mtɯ possessed noun
nœud. 结.

tɤ-mtɯ tɤ-lat-a
我打了(个)结

ɯ-ku ɯ-mtɯ (= ɯ-kɤχcɤl)
他头顶上
See: rɯtɤmtɯ
tɤmtɯkɯn adverb
exprès. 故意.

tɤmtɯkɯn mɯ-ɲɤ-sɤŋo
他是故意没有听的
Syn: tɤrkoz
tɤmtɯɲaʁ noun
nœud. 死结.
tɤ-mu possessed noun
mère. 母亲.

a-mu a-wa
我的父母
tɤ-muj possessed noun
plumes. 羽毛. See: pɣɤmuj
tɤmɯm noun
chose que l'on aime manger. 自己喜欢吃的东西.

nɤ-tɤmɯm pɯ-ndzoʁ
你可以享用好吃的东西了
See: mɯm
tɤmɯmɯm noun
clochette. 铃铛.
tɤmɯt noun
souffle. 吹出来的气. See: ɣɤmɯt
tɤndɤɣ noun
Etym: dug. poison. 毒.
tɤndɤɣri noun
enfant illégitime. 私生子.

tɤndɤɣri pjɤ-tɕɤt-ndʑi
他们俩有了私生子
See: nɤndɤɣri
tɤndɤku noun
espèce de plante. 【万年青】.

tɤndɤku nɯ si kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu, ɯ-jwaʁ cho ɯ-mɯntoʁ nɯ ra khɯjŋga fse ri xtɕi, ɯ-ru ldʑɯz, sɤndɤɣ
野生万年青是矮小的树种,叶子和花和洋角花相似,但小一些,树干柔软,有毒性。
tɤndɤr noun
bouton. 粉刺.
tɤndoʁ noun
copeaux (à la hache). 切屑(斧头).
tɤ-ndɯr possessed noun
débris, lie. 渣滓.

tɤ-ndɯr ɲo-ri
剩下了渣滓
tɤ-ndzraʁ possessed noun
morceau de tsampa, de glaise roulé en boule. 糌粑坨.

chɤ-rgɤz tɕe, tɤ-ndzraʁ ma ɲo-me
他老得只剩下一坨

rɟɤɣi-ndzraʁ ɯ-tɯ́-ndze
你吃不吃糌粑坨坨
tɤndʐo noun
froid. 寒冷的(天气). See: ɣɤndʐo See: nɤndʐo
tɤndʐo,tɤrqɯ noun

ɣɯjpa rcanɯ tɤndʐo tɤrqɯ pɯ-thɯɣ
今年非常寒冷
See: nɤndʐɤrqɯ
tɤ-ndʑɯɣ possessed noun
résine. 松香;树脂.

tɯrgi ɯ-ndʑɯɣ
杉树树脂
See: aɣɯndʑɯɣ
tɤngɯt noun
possessions en commun. 共同拥有的东西.

kɯki luyinji tɕi-tɤngɯt ŋu
这个录音机是我们俩共同拥有的
See: nɤngɯt
tɤ-nmaʁ possessed noun
mari. 丈夫.
tɤntɤβ noun
bulle. 水泡.
écume. 泡沫. See: aɣɯntɤβ
tɤɲi noun
bâton. 拐棍.

tɤɲi kɤ-ndo
拄着拐棍
See: nɤɲi
tɤ-ɲi possessed noun
tante (sœur du père). 姑母.

a-ɲi
我的姑妈
tɤ-ɲɟoʁɲɟi possessed noun
ordure. 垃圾.

tɕiʑo saχsɯ nɯ-anɯri-tɕi ɯ-qhu tɕi-tɤ-ɲɟoʁɲɟi ra ɣɯ-jo-ru-nɯ
在我们俩出去吃中午饭之后,他们捡了垃圾
tɤŋe noun
soleil. 太阳.

tɤŋe ci ci ɣɤʑu ci ci maŋe
一会有太阳,一会没有

tɤŋe tɤ-ɬoʁ
太阳升起了

tɤŋe ɲɤ-k-ɤβzu-ci
(云散了,)太阳就露面了
See: slɤŋe
tɤ-ŋɤm possessed noun
douleur. 痛.

ndʑi-ŋgo ndʑi-ŋɤm a-pɯ-me
但愿你们俩没有什么病痛
See:
tɤŋɤmɕɣɤphɯt noun
sensation de soulagement lorsqu'on arrache une dent qui fait souffrir. 好得又快又彻底(牙齿痛得厉害的时候,把发痛的牙齿拔掉了就一下子不痛了).

tɤŋɤmɕɣɤphɯt to-βzu tɕe nɯɕɯmɯma ʑo to-mna
牙一拔就不痛了
See: tɯ-ɕɣa See: phɯt
tɤŋgɤr noun
lard. 膘.
tɤŋgɯ noun
prêt. 借的东西.

tɯjpu tɤŋgɯ na-mɟa (=tɯjpu na-nɤŋgɯ)
他借了粮食
See: nɤŋgɯ
tɤ-ŋgɯm possessed noun
œuf. 蛋.
tɤŋkhɯt noun
poing. 拳.

a-tɤŋkhɯt
我的拳头
See: nɤŋkhɯt
tɤ-ŋkɯ possessed noun
couenne. 猪皮.

paʁ ɯ-ŋkɯ ɲɯ-jaʁ
猪的皮很厚
tɤɴqa noun
difficulté. 辛苦.

kɯmɤlɤxso ji-tɤɴqa pjɤ-ɕti
我们白辛苦了
See: ɴqa
tɤɴqhi noun
saletés. 污垢. See: ɴqhi See: tɤlɤɴqhi
tɤ-pa possessed noun
père (noble). 父亲(贵族用语).

a-pa a-ma
我的父母
tɤ-pɤloʁ possessed noun
manche. 袖子.

a-pɤloʁ
我的袖子
tɤ-pɤndɯr possessed noun
mauvais caractère. 做事遇到挫折回家就发脾气.

nɤ-pɤndɯr a-mɤ-jɤ-tɯ-ɣɯt je
别回来发脾气
tɤpɤr noun
épi de maïs. 玉米包.
tɤ-pɤri possessed noun
repas du soir. 晚饭.

a-pɤri to-mda
我要吃晚餐
tɤ-pɤro possessed noun
cadeau. 礼物(自己亲手拿给别人).

a-pɤro
我给别人的礼物

a-pɤro ɲɯ-ta-mbi ŋu
我把礼物送给你

aʑɯɣ nɤ-pɤro jo-tɯ-ɣɯt
你给我带了礼物
Syn: skɯrma Syn: tɤ-rkuz Syn: mpɕɯmɤr
tɤ-pɤtso possessed noun
enfant. 孩子.

tɤ-pɤtso ɯ-skɤt
小孩子的语气

ɯ-pɤtso ɣɤʑu
她怀上了小孩
See: nɯtɤpɤtso See: arɯtɤpɤtso
tɤpɤtsoβraʁ noun
petit phasme. 小的树枝虫.

tɤpɤtsoβraʁ nɯ sɯjnombrombro cho kɯ-naχtɕɯ-χtɕɯɣ ŋu, li ʁnɯ-tɯphu tu, ldʑaŋkɯ ci kɯ-pɣi ci tu, ndʑi-tɯ-xtshɯm naχtɕɯɣ tɕe nɯ a-pɯ́-wɣ-mto tɕe nɯ maʁ nɤ tɯ-taʁ a-tɤ-ɣi tɕe, nɯ maʁ nɤ tɯʑo tɤ-rɟit tu, nɯ maʁ nɤ tɯ-kɯmdza ra nɯ-rɟit tu tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu tɕe núndʐa tɤ-pɤtso βraʁ ɲɯ-rmi
|fv tɤpɤtsoβraʁ 和秤杆虫一模一样,也有两种,绿色的和灰色的,两种一样细。据说如果人看见了它,或者如果它爬到人的身上来了,要么自己会有身孕,要么自己亲戚会有身孕,所以叫|fv tɤpɤtsoβraʁ (小孩子的象征) tɤpɤtsoβraʁ 和秤杆虫一模一样,也有两种,绿色的和灰色的,两种一样细。据说如果人看见了它,或者如果它爬到人的身上来了,要么自己会有身孕,要么自己亲戚会有身孕,所以叫 tɤpɤtsoβraʁ (小孩子的象征)
tɤpɣi noun
maladie de l'œil. 眼病.

a-mɲaʁ tɤpɣi to-ɣi
我眼睛上长了白点

tɤ-mɲaʁ-rdu kɯ-ɲaʁ ɯ-taʁ kɯ-wɣrum kɯ-xtɕɯ-xtɕi nɯ-kɯ-ɬoʁ nɯ, wuma ʑo mŋɤm tɕe tɤpɣi rmi
黑眼珠上长了白点,很疼。
tɤphɯ noun
motte de terre. 土块.
tɤphɯxtsɯ noun
fait d'écraser les mottes de terre. 打土巴.

tɤphɯxtsɯ tɤ-βzu-t-a
我打了土巴
See: tɤphɯ See: xtsɯ See: nɤphɯxtsɯ
tɤ-pi possessed noun
grand frère, grande sœur. 哥哥;姐姐.

a-pi
我的哥哥(我的姐姐)

hôte. 客人.

tɤ-ndza-nɯ je ma tɤ-pi ɯ-zɤz mɤ-sɤfka kɤ-ti tɕe tha mɤ-tɯ-fka-nɯ
你们吃吧,俗话说:“做客人的食物吃不饱”,你们会吃不饱的
tɤpjaʁ noun
morceau de bois coupé en parallélépipède. 木方条.
tɤpjɤz noun
tresse. 辫子.

a-tɤpjɤz
我的辫子

tɤpjɤz tha-βzu
他编了辫子
See: rɤpjɤz
tɤpra noun
messager, envoyé. 使者;派出去的人.

aʑo nɤ-tɤpra tu-βze-a jɤɣ
我可以当你的使者
See: ɣɤxpra
tɤ-prɤm possessed noun
nourriture en poudre. 粉状粮食.

tɤ-prɤm pɯ-lɤt
加一点粉吧
tɤprɯ noun
abri de pluie. 避雨的地方. See: prɯ See: nɤprɯ
tɤ-pɯ possessed noun
petit (animal). 崽子.
intérêt. 利息.

tɤ-pɯ nɯ ɯʑoz kú-wɣ-ja
要把小的关要另外的圈里

ɯ-pɯ tɤ-nɯ-pe
你把它收藏起来

ɯ-pɯ to-nɯ-pa
他收藏起来了
See: ɯ-pɯ,pa
tɤ-qaʁrɯ Variant: ɯ-qataʁrɯ possessed noun
sabot. 蹄子. See: tɯ-qa
tɤqɤt noun
tɤqɤt,lɤt -
directional: lɤ- séparer une chambre en deux. 把大房间隔成两个小房间.

kha tɤqɤt lɤ-lat-a
我把房子隔开了
See: qɤt See: lɤt1
tɤ-qɤtɕɤz possessed noun
trace de patte. 脚印(动物). See: tɤ-tɕɤz See: tɯ-qa
tɤqiaβjmɤɣ noun
lactaire. 乳菇【苦苦菌】.

tɤqiaβjmɤɣ nɯ tɯrgi ɕkrɤz ɯ-ŋgɯ ra tu-ɬoʁ ŋu. ɯ-tɯ-wxti nɯ jmɤɣni jamar fse, ɯ-mdoʁ nɯ pɣi, pjɯ́-wɣ-qru tɕe ɯ-ŋgɯ tɤ-lu kɯ-fse ɲɯ-nɯɬoʁ ŋu, kɤ-ndza mɤ-mɯm, qiaβ ri mɤ-sɤndɤɣ
苦苦菌长在杉木林和青冈树林里,长得和杉木菌一样大小,颜色是灰色的,把它打烂时里面会流出像牛奶一样的汁,不好吃,因为太苦,但是没有毒。
tɤ-rca possessed noun
avec, en suivant. 跟……一起.

a-rca jɤ-ɣi
跟我来!

ɯʑo kɯnɤ a-rca lu-nɯɣi ŋu
他也跟我回去
tɤ-rca possessed noun
tɤ-rca,me -
irrémédiable. 无法挽救.

a-laʁtɕha ra thɯ-arɕo tɕe a-rca nɯ-me
我东西没有了,再也无法挽救

a-rca ci na-ɣɤme
他把我的事情弄得很乱
tɤrcoʁ noun
boue. 泥巴.

tɤrcoʁ ɕ-pɯ-βzu-t-a
我和了泥
See: rɤrcoʁ See: ɣɤrcoʁ
tɤrɕɤz noun
mur en latte de saule. 用杨柳树的细条编成的墙壁【巴巴】.

tɤrɕɤz nɯ kɯɕɯŋgɯ tɤrɤm kɤ-tɕɤt tʂɤm kɤ-rku mɤ-kɯ-cha ra kɯ tɤqɤt ɯ-sɤ-lɤt nɯ-kɤ-βzu pjɤ-ŋu tɕe ʑmbri ɣɯ ɯ-rtaʁ kɯ-xtshɯm tsa kɤ-mɲɤm ɲɯ-ɕar-nɯ tɕe tɤ-jtsi pɤrthɤβ rorʁe ɲɯ-lɤt-nɯ tɕe nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu ɲɯ-taʁ-nɯ kɯ-fse tɕe ɲɯ-βzu-nɯ pjɤ-ŋu, tɕe nɯnɯ kɤ-βzu tɕe si pjɯ-ɣɯrŋi ra ma nɯ-rom tɕe tu-rko ɕti tɕe kɤ-taʁ mɤ-khɯ. tɕe nɯ tɤrɕɤz nɯ́-wɣ-rku nɯ-rom tɕe, wuma ʑo nɤrko, ɯ-ŋgɯ ku-kɯ-rɤʑi tɕe mpja. tsuku kɯ ɯ-pɕi tɤrcoʁ ʑala tu-lɤt-nɯ pjɤ-ŋu tɕe, nɯ kɯ-fse nɯ mɤʑɯ ʑo mpja.
柳条墙是过去那些没钱改木板装板壁的人家用来隔房间的。他们找来比较细的、均匀的柳枝条,在柱子之间装上横干,(把枝条)编在上面,就成了柳条墙。要趁柳条没干的时候(编),因为干了就变硬,不能编。柳条墙装了以后,干了,就比较坚固,住在里面暖和。有的人在外面糊上细泥巴,这样更暖和。
tɤ-re possessed noun
rire. 笑.

a-re ma-tɯ-tɕɤt
你不要让我耻笑你(你小看我了,我不是那种人)

tɤ-re sɤ-tɕɯ-tɕɤt
当笑话

tɤ-re sɤ-tɕɯ-tɕɤt ma-tɤ-kɯ-sɯβzu-a
你不要取笑我
See: tɤre tɤɟaʁ See: nɤre See: sɤre
tɤresɤpɯpa noun
moquerie. 取笑人.

tɤresɤpɯpa ma-tɤ-kɯ-sɯβzu-a
你不要嘲笑我

tɤresɤpɯpa ta-βzu
他取笑了他
See: tɤ-re
tɤre tɤɟaʁ noun
plaisanteries. 说说笑笑. See: nɤrɤɟaʁ
tɤrɤɕom noun
lame de binette. 锄刃.

tɤrɤɕom nɯ tɤrɤt ɯ-pa tu-kɤ-tshoʁ ɕom ci ŋu. sɤ-ntʂu ɣɯ ɯ-laʁdɯn nɯ tɤrɤt ŋu tɕe, tɤrɤt ɯ-spa nɯ si ɯ-rtaʁ pjɯ́-wɣ-phɯt tɕe, ɯ-rtaʁ nɯ li ɯ-rtaʁ kɯ-tu pjɯ-ŋu ra tɕe, ɯ-rtaʁ tɯ-rdoʁ nɯ pjɯ́-wɣ-ɣɤ-zri ɲɯ́-wɣ-βzu tɕe tɯ-rdoʁ nɯ pjɯ́-wɣ-ɣɤ-xtɯt, ɯ-rtaʁ kɯ-xtɯt pɯ-kɤ-βzu nɯ chɯ́-wɣ-sɯ-ɤmtɕoʁ tɕe nɯ tɕu tɤ-rɤɕom tú-wɣ-tshoʁ. ɯ-rtaʁ kɯ-zri nɯ chɯ́-wɣ-βʑoʁ chɯ́-wɣ-ɣɤ-mpɕu tɕe, nɯnɯ tɤrɤt ɯ-jɯ ŋu, kɤ-ntʂu tɕe nɯ tú-wɣ-ntɕhoz tɕe, kɤ-ntʂu aɲaj tɕe tɤ-rɤku mɤ-sɯ-mɲɤt.
锄刃是安装在锄头下面的铁。锄草的专用工具叫锄头。锄头是用砍下的树枝作成的,树枝要有叉,其中的一支砍长,另一支砍短一点,砍得较短的那个叉要削尖一些,在那里安装锄刃。长的那一支要削光滑,成了锄头的把子。锄草的时候用它就速度快,不损坏庄稼。
tɤ-rɤku possessed noun
récolte. 庄稼.

ji-rɤku
我们的庄稼
tɤrɤm noun
planche de bois. 木板.
tɤrɤmɕkho noun
parquet. 地板.
tɤrɤt noun
binette. 锄草用的锄头. See: tɤrɤɕom
tɤrɤze noun
prince, jeune maître de maison. 少爷.
tɤrga noun
emphatic: tɤrga tɤχi emphatic: tɤrga tɤle bonheur. 幸福.

tɤrga tɤχi kɯ ku-rɤʑi-a
我非常幸福

tɤrga tɤle kɯ jɤ-nɯɣe-a
我兴高采烈地回家了
tɤ-rɣa possessed noun
voisin. 邻居.

a-rɣa
我的邻居
Syn: jɯlco See: andʑɯrɣa
tɤ-rɣe possessed noun
perle. 珍珠.

a-rɣe
我的珍珠
tɤ-ri possessed noun
fil. 线.

tɤ-ri nɯ-sɤβzu-t-a
我把毛搓成了线

nɤ-xtsa ɯ-ri nɯ-βzu-t-a
我给你做了鞋带
See: ɣɯri See: smɤɣri See: razri
tɤ-rɟit possessed noun
enfant. 孩子. See: rɤrɟit
tɤrɟɯsti noun
enfant unique. 独生子. See: tɤ-rɟit
tɤrka noun
mule. 骡子.
tɤrka noun
jumeaux. 双胞胎.
tɤrkakɕi noun
Etym: kʰʲi. chien de berger. 牧羊犬.
tɤ-rkhɤrkhɤt possessed noun
chemin de montagne en pierre avec des marches. 用石板铺成的山路.

cupa-rkhɤrkhɤt
石板山路
tɤrkhɤz noun
crasse qui s'accumule lorsqu'on ne se lave pas pendant longtemps. 长期不洗而积累下来的污垢.
tɤ-rkhom possessed noun
rachis (plume). 羽干.
tɤrkopa noun
forcer. 迫使.

ɯ-tɕɯ tɤrkopa ʑo jo-sɯxɕe ɕti ma ɯʑo kɯ pjɤ-nɤla pjɤ-maʁ
他是强迫儿子去的,他儿子不是自愿的

ɯ-tɕɯ tɤrkopa ʑo chɤ-sɯɕkɯt
他强迫儿子把饭吃完了
Syn: mɤkɯftshi
tɤrkoz noun
exprès, de force. 故意,强迫.

kɤ-ndza a-ʁjiz mɯ́j-ɣi ri ɯʑo kɯ tɤrkoz thɯ́-wɣ-sɯ-ndza-a
虽然我没饿,但他强迫我吃

tɤrkoz tɤ-ndza-t-a pɯ-ra
我被迫吃了

ɯʑo kɯ tɤrkoz ta-lɤt ɕti
是他故意打的

ɯ-jaʁ tɤrcoʁ kɯ-tu nɯ, a-ŋga ɯ-taʁ tɤrkoz na-mar/na-sɤtɕaʁ
他把手上的泥巴故意擦在了我衣服上
Syn: mɤkɯftshi
tɤ-rkuz possessed noun
cadeau. 礼物(临走之前给的).

aʑo tɤ-rɤŋga-t-a, tɕe a-me kɯ a-rkuz rŋɯl ta-rku (ta-βzu)
我临走之前,我女儿给了我一点钱
tɤrkɯ noun
support pour les seaux d'eau que l'on porte sur le dos. 背水的时候,用来垫水桶底子的圆圈. See: aɣɯrkɯrkɯ
tɤrmbɣo noun
tambour. 鼓.
tɤrmbja noun
éclair. 闪电.

ftɕar tɕe tɯ-mɯ lɤt tɯ-kha tɕe tɤrmbja tu-βze ŋgrɤl, ɯ-mphru tɕe mbɣɯrloʁ tu-βze ŋu
夏天下雨的时候经常会出现闪电,然后紧接着就会打雷

tɤrmbja ɲɯ-ɤsɯ-βzu
在闪电
tɤrmbjajmɤɣ noun
une espèce de champignon. 一种蘑菇.

tɤrmbjajmɤɣ to-ɬoʁ
蓝菌长出来了
Syn: kɤrŋijmɤɣ
tɤrmbjɤβ noun
blé en botte. 捆成一把的麦杆.
tɤ-rme possessed noun
comitative: kɤ́rmɯrme poils. 毛. See: aɣɯrme
tɤ-rmi possessed noun
nom. 名字.

ɯ-rmi tɤ-tɕɤt-i (=tɤ-sɤrmi-j)
我们给他取了名字

a-tɤ-rmi pɯ-rɤt
你给我写名单

ɯ-rmi ɲɯ-ɬoʁ
很出名
See: rmi See: sɤrmi
tɤrmɯɣlu noun
année du dragon. 龙年.
tɤ-rmɯχtɕɤz possessed noun
surnom. 小名. See: tɤ-rmi
tɤrɲɟo noun
étagère où l'on pose les outils de cuisine. 厨架;放厨具的木板(钉在墙上).
tɤ-rɴɢioʁ possessed noun
invagination. 槽.

tɤ-rɴɢioʁ thɯ-tɕat-a / thɯ-βzu-t-a
我挖了一条槽
See: tɤ-rqhioʁ See: arɤrɴɢioʁ
tɤ-ro possessed noun
en trop. 多余的.
reste. 剩下的部分.

kɯki tɤ-ro tɕe, nɯ ma mɯ́j-ra
太多了,不需要了

tɯ-tɣa ro ro kɯ-rɲɟi
一拃多一点

ki aʑo a-ro ŋu tɕe, ɯ-tɯ-ndze
这是我吃剩的,你吃不吃?
See: ɯ-rozre
tɤrpat noun
suie sur le plafond. 沾在天花板上的烟黑【烟层】.

tɤrpat ɯ-mdoʁ
咖啡色
tɤ-rpi possessed noun
soutra. (诵)经.

tɤ-rpi wuma ʑo kɯ-wxti ɲɤ-sɯ-βzu-nɯ pjɤ-ra
只好请(喇嘛)诵经
tɤ-rpɯ possessed noun
oncle (frère de la mère et ses fils). 舅舅;舅舅的儿子.

a-rpɯ
我的舅舅
tɤ-rqhioʁ possessed noun
invagination, entaille. 槽. See: tɤ-rɴɢioʁ
tɤ-rqhu possessed noun
enveloppe, coquille, carapace. 壳.
écorce. 树皮.
tɤrʁaʁ noun
proie. 猎物. See: ɣɤrʁaʁ See: nɤrʁaʁ
tɤrʁaʁɕa noun
viande issue de la chasse. 猎物的肉.
tɤrʁaʁkɕi noun
chien de chasse. 猎狗.
tɤ-rtaʁ possessed noun
branche. 树杈. See: artaʁ
tɤ-rtɕhɣaʁ possessed noun
tɤ-rtɕhɣaʁ,tɕɤt -
mettre des bâtons dans les roues, entraver. 作梗.

ɯ-rtɕhɣaʁ ɲɤ-tɕɤt
(工作本来很顺利),是他从中作梗
tɤ-rtɕi possessed noun
complément alimentaire. 补品.

a-rtɕi kɤ-βzu ɲɯ-ra ma a-qhoχpa mɯ́j-sna
要补养身体,因为内脏不好
tɤ-rte possessed noun
comitative: kɤ́rtɯrte coiffe, chapeau. 头帕;帽子.

a-rte
我的帽子

nɤ-rte ma-nɯ-tɯ-nɯ-βde
你不要把帽子弄丢了
See: nɤrte
tɤrtoʁlu noun
colostrum. 初乳,母牛下了牛犊之后第一次挤的奶.

nɯŋa ɲo-ɬoʁ tɕe ɯ-tɤrtoʁlu pɯ-arɕo pɯ-tsu
奶牛生了仔,但是初乳的阶段已经过了
tɤrtsa noun
vague. 波浪;波纹.

tɤrtsa to-βzu
起了波浪
tɤ-rtsɤɣ classifier
Etym: rtseg. un étage. 一层楼.

χsɤ-rtsɤɣ
三层楼

ki kha ki ɯ-tɤ-rtsɤɣ ɲɯ-mbro
这个房子(每一)层楼都很高
tɤ-rtsho possessed noun
surface de la partie coupée. 锯过;砍过;剪过的口子.
éteule (de blé). (麦)桩、(麦)茬.
tɤ-rtshom possessed noun
bruit. 噪音;声音.

tɯrme ɲɯ-nɤŋkɯŋke ma ɯ-rtshom ɣɤʑu
有人在走来走去,(听得到)声音
tɤ-rtsi possessed noun
Etym: rtsi. huile de porc. 猪油. See: aɣɯrtsi
tɤ-rtsɯz possessed noun
Etym: rtsis. nombre, chiffre. 数目(计算的结果).

ɯ-rtsɯz ko-ndo (=ɯ-χsɤr ko-ndo)
他记下了数字
See: rtsi
tɤru noun
espèce d'arbre. 【火棘】.

tɤ-ru nɯ si wuma mɤ-kɯ-mbro ci ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-qhu nɯ kɯ-pɣi tsa ŋu, ɯ-ru ɯ-rqhu nɯ li kɯ-pɣi tsa ŋu, kɯ-nɤrko ci ŋu, kɯ-rɤma ra ɣɯ nɯ-laʁdɯn ɯ-jɯ kɤ-nɯ-βzu sna. ɯ-mat nɯ thɯ-tɯt tɕe ɣɯrni, paʁ kɤ-sɯχsu sna. zgoku ɯ-taʁ pa ʑo tu-ɬoʁ cha.
火棘是一种比较矮的树,叶子背面是灰色的,树皮也是灰色的,比较坚实,农民可以用来制造各种农具的把儿。果实成熟时是红色的,可以喂猪。山上山下都可以生长。
tɤ-ru noun
chef de village. 寨首.

a-ru
先生(对别人的尊称)
tɤ-rʑaβ possessed noun
épouse. 妻子.

a-rʑaβ
我的妻子
tɤ-rʑaʁ classifier
une nuit. 一夜.
tɤ-rʑaʁ possessed noun
temps. 时间.

tɤ-rʑaʁ tɤ-rɲɟi tɕe, mɤ-saχsɤl
时间长了就会不清楚

ɯ-rʑaʁ ɲɯ-zri / ɯ-rʑaʁ mɯ́j-zri
他很无聊/他不无聊

a-rʑaʁ mɯ́j-ɕe
我很无聊

tɤ-rʑaʁ kɯmɤlɤxso a-mɤ-nɯ-ɕe ma nɤja
不要浪费时间,因为可惜

tɤ-rʑaʁ nɯ pɤrmɤloŋ ɲɯ-ɕe mɤ-pe
浪费时间是不好的

nɤ-rʑaʁ nɯfse ʑo a-mɤ-nɯ-tɯ-nɯɕe
你不要白白浪费时间

tɤ-rʑaʁ ɯ-taʁ nɯ tɕu ju-kɯ-zɣɯt ra
要在规定的时间到达
tɤ-rʑɯɣ possessed noun
ride. 皱纹.
tɤ-ʁamɟa possessed noun
retard. 耽误.

a-ʁamɟa pɯ-tu
耽误了我的时间

nɤ-ʁamɟa pɯ-sɤβzu-t-a
我耽误了你的时间

nɤ-ʁamɟa ɣɤʑu
耽误了你的时间
See: znɤʁamɟa
tɤ-ʁar possessed noun
ailes. 翅膀.
longueur d'un bras. 人的一只手那么长.
tɤ-ʁarndzom possessed noun
os des ailes. 翅膀的骨头.
tɤʁaʁ noun
fête, réunion. 聚会.

tɤʁaʁ ɲɯ-sɤscit
聚会很开心
See: nɤʁaʁ See:
tɤ-ʁdɤn possessed noun
Etym: gdan. coussin. 垫子. See: nɤʁdɤn
tɤ-ʁjar possessed noun
fils de chaîne. 经线.

kɤ-taʁ chɯ́-wɣ-βzu tɕe tɤ-ri lo-thi lu-kɯ-ɕe nɯ ɯ-ʁjar ŋu tɤ-ri ku-ndi ku-kɤ-lɤt nɯ ɯ-jlɤβ ŋu
织布时,上下竖着的线叫经线,左右穿过去的线叫纬线。
Ant: tɯ-jlɤβ
tɤ-ʁjoʁ possessed noun
serviteur de. 仆人.
tɤ-ʁjoʁ - See: ʁjoʁ
tɤ-ʁlapaʁtsa possessed noun
arrière-bras. 胳膊.
tɤsapɣɤtɕɯ noun
parus sp.. 山雀.
tɤscɤr noun
frayeur. 恐惧.

tɤ-scɤr kɯ nɯ-kɤpa ʑo ɲɤ-me
他们吓得不知所措
See: nɤscɤr
tɤ-scoz possessed noun
lettre. 字;信.

xiangbolin kɯ tɤ-scoz ɲɯ-ɤsɯ-rɤt
向柏霖在写字

a-jaʁ tɤ-scoz jɤ-ɣe
我收到了一封信

iʑo ji-rju nɯ ɯ-scoz maŋe tɕe mɯ́j-pe
我们的语言没有文字是不好的
See: rɤscoz
tɤ-se possessed noun
sang. 血.
tɤsepu noun
boudin. 血肠.
tɤsɤɣ noun
amant. 情夫.

aʑo a-tɤsɤɣ me
我没有情夫
See: nɤsɤɣ
tɤsɤɣʑa noun
type de chanvre. 大麻的一种. See: tasa
tɤsɤmu noun
type de chanvre. 大麻的一种(能结种子的). See: tasa
tɤsɤrŋu noun
grains de chanvre frits. 炒的麻子. See: rŋu See: tasa
tɤsɤsqɤri noun
fil de lin. 麻线. See: tasa
tɤ-skrɤβ possessed noun
fil très fin, cheveu. 细线;头发.

cai ɯ-ŋgɯ tɤ-skrɤβ ɣɤʑu
菜里面有头发
tɤ-sno possessed noun
selle. 马鞍.

mbro ɯ-sno thɯ-ta-t-a
我给马装上了鞍子
tɤ-snom possessed noun
sœur (employé par les garçons). 姐姐;妹妹(男性专用).

a-snom
我的姐姐
tɤ-sno ɯ-jaʁ noun
partie inférieure de la selle en contact avec le dos du cheval, faite en laine. 马鞍垫;鞍鞯.
tɤ-sɲa possessed noun
tresse. 辫子.

a-sɲa
我的辫子
Syn: tɤpjɤz
tɤsɲɤmtsɯ noun
broche. 夹头发的装饰品.
tɤ-sŋɯt possessed noun
morsure. (咬)一口.

a-jaʁ mɯ́j-so tɕe, a-sŋɯt kɯ kɤ-sɯ-ndo-t-a
因为我手上拿着东西,所以用牙齿咬住了

aʑo paχɕi ɯ-taʁ tɤ-sŋɯt tu-nɯ-lat-a ɲɯ-jɤɣ ma mbrɯtɕɯ mɯ́j-ra
我可以就这么咬苹果,不需要刀子
tɤ-spa possessed noun
matériau. 材料.
utilité, but. 用途;目标.
pour. 用来…….

khɯna nɯ kha kɯ-rɯru ɯ-spa ŋu
看家是狗的义务

nɯ tɕhi ɯ-spa ɲɯ-ŋu ?
那个有什么用呢?

tɤ-pɤtso kɤ-mbi ɯ-spa kɯ-chi to-χtɯ.
他买糖果给小孩子吃了
tɤ-spɯ possessed noun
pus. 脓. See: rɤspɯ
tɤspɯɕku noun
poireau sauvage. 野韭菜.

tɤ-spɯ ɕku nɯ kha ɯ-mbe ɣɯ znde ku kɯ-fse nɯ ra tu-ɬoʁ rga, ɯ-mdoʁ pɣi, ɯ-jwaʁ kɤ-lɯ-lju ŋu, ɯ-ru me, tɯ-phɯ ɯ-ŋgɯ kɯ-dɯ-dɤn tu-ɬoʁ ɕti, ɯ-mɯntoʁ ndɯβ ri dɤn. ɯ-di nɯ kɯ-ɣɤjlu kɯ-fse tu. ɕku di mnɤm ri, kɤ-ndza mɤ-mɯm. ɯ-zrɤm dɤn.
|fv tɤ-spɯ ɕku 一般生长在旧房子墙壁顶上,是灰色的,叶子是圆柱形的,没有茎,一秆里有很多根。花小而多。发出腥的味道。有点葱的味道,但不好吃。根很多。 tɤ-spɯ ɕku 一般生长在旧房子墙壁顶上,是灰色的,叶子是圆柱形的,没有茎,一秆里有很多根。花小而多。发出腥的味道。有点葱的味道,但不好吃。根很多。
tɤ-sqhaj possessed noun
sœur (employé par les filles). 姐姐;妹妹(女性专用).

a-sqhaj
我的姐姐
tɤ-sta possessed noun
endroit où on va enterrer un mort. 坟地.

tɤ-sta pjɯ́-wɣ-lɣa tɕe, tɯ-ɕpɤβ nɯ pjɯ́-wɣ-rku ŋu
挖了坟地,就把尸体装下去了
See: tɯ-sta See: ɯ-sta
tɤ-ste possessed noun
vessie. 膀胱.
tɤsthoʁsi noun
poutre. 梁.
poutre du balcon. 走缘上的小梁【撑杆】.

jɤɣɤt ɯ-taʁ khɤxtu ɯ-pa stukɤr ɯ-tshɤt ɕoŋtɕa kɯ-xtshɯm chɯ-kɤ-lɤt nɯ tɤsthoʁsi rmi
在走缘和房背之间代替大梁的细梁叫|fv tɤsthoʁsi tɤsthoʁsi
Syn: ɕɯjaʁ
tɤsto noun
grande jarre. 大坛子.
tɤstu intransitive verb
au revoir. 再见.

kɯ-sɤfstɯn tɤ-stu je
再见,照顾人家
tɤtar noun
bâton fin. 细木棍. See: nɤtar See: jaχpɤtar
tɤtɕɤfkɯm noun
pommette. 酒窝. Syn: khrambakɯm
tɤtɕɤri noun
type de pas d'aiguille. 大针脚的线.

kɯ-mɤku tɤtɕɤri pɯ-lat-a tɕe nɯ kóʁmɯz tɤ-ɕphɤt ɯ-ta thɯ-βzu-t-a
我先用针脚大一点的线把补丁固定了,然后就(用小针脚)把补丁做好了
tɤ-tɕɤz possessed noun
trace de pied. 痕迹;足印.

a-tɕɤz
我的脚印
tɤ-tɕhɤz possessed noun
franges colorées. 吊边布(衣服边缘的彩色布料).

ɯ-ŋga ɯ-tɕhɤz ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɲɯ-ɣɤβlɯβlɯɣ ʑo
他衣服的彩色布料很多,显得很耀眼
tɤ-tɕɯ possessed noun
fils. 儿子.

a-tɕɯ
我的儿子

garçon. 男孩;男子. See: arɯtɤtɕɯ
tɤtɕɯβraʁ noun
bardane. 牛蒡.

tɤtɕɯβraʁ nɯ arɤndɯndɤt tu-ɬoʁ ɕti, tɕe ɯ-qa rɲɟi, ngɯt, pakuku tu-ɬoʁ cha, ɯ-ru nɯ aɣɯrnɯɕɯr tsa tɕe tu-rɲɟi tsa cha. tɯrme tɯ-fsu jamar tu-mbro cha, ɯ-ru ɯ-χcɤl tɤ-kɯ-ɣe nɯ tɕu ɯ-jwaʁ ku-ndzoʁ tɕe nɯ ɯ-rca nɯ tɕu ɯ-rtaʁ ɲɯ-ɬoʁ, ɯ-jwaʁ wuma ʑo wxti, ɯ-jwaʁ ɯ-qhu chu nɯ kɯ-wɣrum tsa ŋu, ɯ-ʁɤri nɯ kɯ-ɤrŋi tsa ŋu. ɯ-rtaʁ ɯ-kɤχcɤl raŋri tɕu ɯ-mat kɯ-dɤn ʑo ku-ndzoʁ ŋu. ɯ-mat ɯ-rqhu nɯ ɯ-mdzu tu, kɯ-tɕɯ-tɕɤr kɯ-rɲɟi tsa ŋu, kɯ-dɤn ʑo aɣɯŋgɯŋgɯ tɕe nɯ ɯ-ŋgɯ kóʁmɯz ɯ-rɣi ŋu. ɯ-rɣi ɯ-kɤχcɤl zɯ ɯ-rme tu, ɯ-rɣi wuma ʑo dɤn, ɯ-rɣi ɣɯ ɯ-rme nɯ tɯ-ɕa ɯ-taʁ nɤ tɕaʁ tɕe rɤʑa, ɯ-mat kɤ́rqhɯrqhu nɯ ku-ondzoʁjoʁ cha tɕe tɯrme tɯ-ŋga ɯ-taʁ ku-ndɤm cha tɕe βʑɯ kɯ wuma ʑo nɯɣme ma ɯ-rme ɯ-taʁ ka-ndzoʁ tɕe kɤ-sɯ-ta mɯ́j-khɯ tɕe pjɯ́-wɣ-sat ɲɯ-ŋgrɤl, tɕe núndʐa ʑɯɣsɯr rmi
牛蒡到处可以生长,根又长又结实,年年生长,茎是淡红色的,长得比较高,和人一样高,茎长出来再长出叶子,叶子长出来的地方就分叉,叶子很大,背面白色,正面绿色。每一根杈子顶上结很多果实,果实的外壳有刺,又细又长,有很多层,最里面才是种子。种子头上有很多毛,那些毛碰到皮肤上就会发痒。果实连同壳会粘在一起,也会粘在人的衣服上,老鼠最怕它,因为一旦粘在皮毛上,他们无法弄掉,它甚至会使他们丧命,所以它叫“|fv ʑɯxsɯrʑɯxsɯr
See: ʑɯxsɯr
tɤ-tɕɯɣ possessed noun
germe d'arbre. 树的萌芽;新发出来的叶子.

tɤ-tɕɯɣ lo-lɤt
(树)发芽了
See: ɣɤtɕɯɣ
tɤ-tɕɯpɯ possessed noun
garçon. 小男孩. See: tɤ-tɕɯ
tɤ-tɕɯrʑaβ possessed noun
bru. 媳妇. See: tɤ-rʑaβ See: tɤ-tɕɯ
tɤte adverb
c'est à dire, en gros. 总的来说.
tɤtɤɣ noun
armoire. 柜子(装粮食).
tɤ-thɤβ possessed noun
mésentente. 纠纷.

ndʑi-thɤβ tɤ-βzu-t-a
我给他们俩调解了纠纷

tɤ-thɤβ tɤ-fɕɤt-i
我们调解了纠纷
Syn: ɣɤɕphɤr
tɤtho noun
Etym: tʰaŋ. pin. 松树.

tɤtho nɯ zgoku kɯ-mbro tsa tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ taqaβ kɯ-fse kɯ-zri ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ ɯ-rtaʁ ɣɯ ɯ-βri aʁɤndɯndɤt ku-ndzoʁ ŋu, aɣɯjwaʁ, ɯ-mdoʁ nɯ tɯrgi ɯ-jwaʁ mdoʁ cho naχtɕɯɣ, tɯ-xpa lɤ-skɤr ɯ-mdoʁ ɲɯ-nɤsci mɤ-cha. ɯ-ru jpum tsa aɣɯrtɯrtaʁ, ɯ-tɯ-ɤɣɯrtɯrtaʁ nɯ ɕɤɣ ʑo fse, ɯ-mat tu, tɯrgi laŋlaŋ cho naχtɕɯɣ ri, artɯm. tɤtho ɯ-ru nɯ li ɕɤɣ jamar ma kɤ-rɤɣdɤt mɤ-rtaʁ. ŋgɤjpɤn nɯ li kɯ-ʑru kɤ-sɯpa ŋu, ma qajɯ kɯ mɤ-ndze. tɤtho si nɯ wuma ʑo ɯ-tɤ-ndʑɯɣ dɤn tɕe wuma ʑo kɤ-βlɯ pe.
松树生长在高山上,叶子长得像针一样,比较长,叶子在枝桠上到处生长,很茂盛,颜色和杉树的颜色一样,一年四季不变色。树干比较粗,长出很多枝桠,枝桠生长的方式很像柏树,有果实,像杉树的果实一样但是是球形的。松树的树干也只能锯成和柏树那么多的几段。用松树的木料制造的木板算是比较优质的,因为蛀虫不爱咬。因为松树的树脂多,所以很好烧。
tɤthotʂu noun
torche en pin. 松明.
tɤthu noun
laine. 毛布. Syn: tɯŋgar
tɤton noun
vers le haut, vers l'amont. 往上;往上游.
tɤtshoʁ noun
clou. 钉子.
tɤ-tshɯɣ possessed noun
œillère. 马笼头.

mbro ɯ-tshɯɣ tɤ-ta-t-a
我给马戴上了马笼头
tɤtshɯtsha noun
salpêtre. 硝.
tɤtsoʁ noun
Potentilla anserina (gro-ma). 人参果.
tɤ-tsrɯ possessed noun
pousses. 萌芽.
tɤ-tsɯr possessed noun
fissure. 裂缝.

ɯ-rnom ɕɤrɯ ɣɯ ɯ-tsɯr lo-ɕe (=lo-ɣɤtsɯr)
他肋骨骨折了
See: ɣɤtsɯr
tɤ-tʂɤm possessed noun
huile animale. 动物的油脂.
tɤtʂo noun
lœss. 粘土;黄土.
tɤtʂu noun
lampe. 灯.

aʑo tɤtʂu ci tu-ci-a ɲɯ-ntshi
我要开灯
See: sɤtʂu
tɤtɯr noun
outil pour graver les motifs sur l'argent. 刻花纹的工具.
tɤ-wa possessed noun
père. 父亲.

a-mu a-wa
我父母
tɤ-wɤmɯ possessed noun
frère (employé par les filles). 兄弟(女性专用).

a-wɤmɯ
我的哥哥(弟弟)
tɤ-wi possessed noun
grand-mère. 奶奶;婆婆.
tɤwu noun
pleurs. 哭.

tɤwu kɯ a-ku ʑo tɤ-mŋɤm
我哭得令我头疼
See: ɣɤwu See: nɤwu
tɤwɯ noun
couverture de feutre. 遮雨的毡子.
tɤ-wɯ possessed noun
grand-père (c'est le terme par lequel les animaux s'adressent aux être humains dans les histoires). 爷爷;公公 (在故事里面,也是动物对人的称呼).
tɤwɯrte noun
chapeau en feutre. 毡子制成的帽子. See: tɤ-rte
tɤxtɕɤβ noun
herbe pour les animaux. 喂动物的草. See: ɣɤxtɕɤβ
tɤ-xtɕɤr possessed noun
corde. 用来捆东西的绳索. See: xtɕɤr
tɤ-xtɤɣ possessed noun
frère (employé par les garçons). 兄弟(男性专用).

a-xtɤɣ
我的兄弟
tɤ-xtsɤr possessed noun
enceinte (vache). 怀孕(母牛).

nɯŋa ɯ-xtsɤr tu tɕe, kɯ-ɤrqhi ma-jɤ́-wɣ-no ra
这个母牛怀孕了,不可以赶到远处去

ftsoʁ ɯ-xtsɤr kɯ-tu
怀孕的母犏牛

qra ɯ-xtsɤr kɯ-mbro
快要生的母牦牛
tɤχsɤr noun
nombre. 数目.

tɤχsɤr ɯ-kɯ-sti ɕti-a ma koŋla a-kɤ-spa me
我只是充数的,我什么也不会
tɤχtɯχtɤt noun
avis, information. 通知.

tɤχtɯχtɤt ɯ-kɯ-lɤt ɯʑo pɯ-ŋu
通知大家的是他

a-tɤχtɯχtɤt na-lɤt
他通知了我
tɤzdɯɣ noun
emphatic: tɤzdɯɣ tɤsŋɤl peine. 辛苦;艰苦.

a-tɤzdɯɣ a-tɤsŋɤl pɯ-rtaʁ
我受够了苦难
See: nɯzdɯsŋɤl
tɤ-zgra possessed noun
son. 声音;噪音.

ɯ-pɕi tɤ-zgra ɣɤʑu
外面很吵

tɤ-zgra ɲɯ-thɯ tɕe, koŋla mɯ́j-sɤmtshɤm
噪音很严重,根本就听不见

tɤ-zgra ɲɤ-ftshi
没有那么吵了
tɤzmbɯr noun
boue. 泥沙.

zgo pjɤ-mbɯt tɕe, tɤzmbɯr chɤ-ɣi tɕe, ndzom ɯ-pa chɤ-sti
山塌下来了,泥沙把桥下堵住了,
tɤzɲɟoʁ noun
branche flexible utilisée pour fouetter les animaux. 用来打牲畜的木条. See: nɤzɲɟoʁ
tɤzraj noun
espèce d'arbre. 银木.
tɤzraʁ noun
honte. 廉耻心.

aʑo tɤzraʁ kɯ pɯ-thɯɣ ʑo
我羞愧极了

kɯki tɯrme ki tɤzraʁ mɯ́j-tso, tɤzraʁ mɯ́j-mtshɤm
这个人不要脸,不懂羞耻
See: nɤzraʁ
tɤ-zrɤm possessed noun
racine. 根.
tɤ-ʑi possessed noun
jeune femme (ayant des enfants). 少奶奶.
tɤʑŋgrɯt noun
cicatrice. 疤痕.

a-tɤʑŋgrɯt
我的疤痕
tɤʑri noun
rosée. 露水. See: nɤʑri
tɤʑɯn noun
vers le bas, vers l'aval. 往下;往下游.
tɣa intransitive verb
directional: kɤ- récolter. 收割.

kɤ-tɣa tɤ-sɤsqɤr-i
我们请了别人帮忙收割
See: tɯtɣa2
tha adverb
dans un moment. (不然)过一会儿就.

tɕe tha tɕe a-pɯ-ŋu
一会再说吧

nɤ-ŋga tɤ-ŋge ma tha tɯ-nɯtɕhomba
你把衣服穿上,不然会感冒
thamaka noun
Etym: tʰa.mag. tabac. 烟.

thamaka a-nɯ-tɯ-ftɕɤt
你戒烟吧
thamatham - See: thamtham
thamtɕɤt adverb
Etym: tʰams.tɕad. complètement, tout. 全部.
thamtham adverb
Etym: tʰam. maintenant. 现在.
thaŋ noun
Etym: tʰaŋ. plaine. 平坝.
thaŋ particle
marqueur de supposition. 表示推测.

wo nɯnɯ wuma ʑo mɯm thaŋ nɤ!
这个应该很好吃吧!
thaʁ noun
thaʁ,tɕhot -
directional: nɯ- directional: pɯ- Etym: tʰag.tɕʰod. prendre une décision. 决定.

thaʁ pɯ-tɕhot-a
我决定了

tɕi-tɯkrɤz tɤ-ɣe tɕe thaʁ nɯ-tɕhot-tɕi
我们商议好了就做了决定
thaʁɕa noun
Etym: ⁿtʰag.ɕa. élément du métier à tisser. 筘【板板】.

thaʁɕa nɯ tɤrɤm thɯ-kɤ-βʑoʁ tɕe nɯ-kɤ-ɣɤmpɕu tɕe stɤsmɤt thɯ-kɤ-sɤmtɕoʁ ŋu, thɯ-kɯ-taʁ tɕe kɤ-taʁ ɯ-sqar ɯ-sɤ-lɤt ɯ-spa ŋu
|fv thaʁɕa 是把木板削平了以后,两头削尖了,用来让经线和纬线的交叉部分上下移动的工具 thaʁɕa 是把木板削平了以后,两头削尖了,用来让经线和纬线的交叉部分上下移动的工具
thaʁmu noun
Etym: ⁿtʰag.ma. élément du métier à tisser. 榨刀.

thaʁmu nɯ thɯ-kɯ-taʁ tɕe kɤ-taʁ ɯ-sqar ɯ-chɯ-sɤ-ɤsɯɣ ɯ-jlɤβ ɯ-ɲɯ-sɤ-ɤrʁe ɯ-spa ŋu. tɤrɤm ɯ-rkɯ zɯ ɕom kɯ-mba tsa pɯ-kɤ-tshoʁ ci ŋu
织布时,榨刀是用来把经线和纬线的交叉部分弄紧,然后穿纬线的工具。是边上装着一块薄铁片的木板。
thaʁŋkhor noun
Etym: tʰag.ⁿkʰor. moulin à prière que l'on fait tourner avec les doigts. 指捻转经筒.
thaʁtɕɤz noun
Etym: tʰag.btɕas. appareil à tisser. 织布机.
thaʁtsa noun
ceinture colorée. 花带.
thathor noun
partie en métal de la ceinture. 腰带的扣子. See: tɕhoma
thawaʁ noun
assiette. 木盘子.
thaχthi noun
lanière. 背带(用线织成的).
thɤβ Variant: lthɤβ noun
clin d'œil. 眨眼.

a-mɲaʁ thɤβ ʑo tɤ-stu-t-a
他眨了眼
thɤfka noun
Etym: tʰab.ka. foyer. 灶.
thɤfkɤlɤɣi noun
cendre végétale. 草木灰. Syn: sqhɤthɤlɤɣi
thɤjbra noun
type de herse. 簧耙.
thɤjco noun
Etym: fn:抬轿. palanquin. 轿子.
thɤjtɕu pronoun
quand. 什么时候.

thɤjtɕu jamar tɯ-lɤt?
你大概什么时候打电话?

thɤjtɕu chiz tɯ-nɯɣi kɯ?
不知道你什么时候回来?
thɤlwa noun
comitative: kɤ́thɤlwɯlwa Etym: tʰal.ba. terre. 土.
thɤlwaɲaʁ noun
tchernozyom. 黑土地. See: ɲaʁ
thɤr intransitive verb
directional: tɤ- Etym: tʰar. se sauver. 保命.

to-thɤr
他得救了
thɤr stative verb
directional: tɤ- complet. 满满.

tɯ-xpa kɯ-thɤr ʑo
整整一年
Syn: mtshɤt
thɤstɯɣ pronoun
combien. 多少.

thɤstɯɣ tɯ-zɣɯt ?
你有多大?

thɤstɯɣ thɯ-tɯ-ɤzɣɯt ?
你多大了?

nɤʑo kɯrɯskɤt pɯ-tɯ-βzjoz nɯ thɤstɯɣ to-tsu ?
你藏语学了多久?

thɤstɯ-tɯrpa
几斤
thɤtɕɯ noun
marteau. 二锤.

thɤtɕɯ nɯ kɯ-rɤznde ra ɣɯ nɯ-laʁdɤn ŋu rdɤstaʁ ra ɯ-sɤz-ɣɤβdoʁβdi ŋu, ɯ-ku nɯ ɕom tɕe ɯ-jɯ laʁjɯɣ thɯ-kɤ-tshoʁ ci ŋu
榔头是石匠的工具,是用来修理石头的,头是铁作成,把子是一节木棒。
thɤwum noun
une espèce d'arbre. 乔木的一种【马鹿柴】.

thɤwum nɯ si kɯ-mbro kɯ-jpum tsa ci ŋu, aʁɤndɯndɤt ʑo tu-ɬoʁ cha. wuma ʑo ɲɯ-ɤɣɯrtɯrtaʁ cha. ɯ-jwaʁ artɯm tɕe ɯ-ku lu-omtɕoʁ ŋu. si ɯ-ru cho ɯ-rtaʁ nɯ kɯ-ɣɯrni ŋu. ɯ-si mɤ-ngɯt, ndoʁ, sna me, kɤ-nɯβlɯ kɯnɤ khro mɤ-pe, ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mɯntoʁ ɯ-jɯ nɯ zri tsa ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe kɯ-ɣɯrni ʂɣɤlʂɣɤl ʑo kɯ-pa ŋu, laŋlaŋ ɯ-mat cho naχtɕɯɣ, tɕeri kɤ-ndza mɤ-sna ma wuma ʑo qiaβ.
马鹿柴是长得又高又粗的树种,到处都可以生长,长很多枝条。叶子是圆形的,一头尖。树干和树枝都是紫红色的。木质不结实,很脆,不能做什么材料,连烧火都不好。开白色的花。花梗有点长。果实成熟时是红而透明的,像|fv laŋlaŋ 的果实,但是不能吃,因为很苦。 laŋlaŋ 的果实,但是不能吃,因为很苦。
thɣe noun
gland. 橡子. See: nɯthɣe
tho noun
tho,thɯɣ Variant: thoʁ,thɯɣ -
directional: tɤ- concordant. 相符;一致(消息);很巧.

tho ɲɯ-thɯɣ
是相符的

ɯʑo kɯ ta-tɯt cho nɤj tu-tɯ-ti nɯ tho ɲɯ-thɯɣ
他说的和你说的完全相符
thon stative verb
thoɲa noun
ovidé. 羊.
thoŋkɤn noun
récipient en cuivre. 红铜铸成的罐子,没有盖子.
thoŋlaʁ noun
une période, un endroit. 一段(时间、地方).

nɤʑo jɤxtshi jɤ-tɯ-ɣe ɯ-thoŋlaʁ nɯ mɯ́j-ɣɤndʐo, mɯ́j-ɣɯtshɤdɯɣ tɕe ɲɯ-sɤscit
你这一次来的那一段时间既不冷也不热,很舒服
thoŋthɤr noun
baguette de tassage. 推弹杆.

thoŋthɤr nɯ thɯ́-wɣ-rzoŋ tɕe qandʑi sɤ-ɣnda ɯ-spa ŋu
推弹杆是用来把子弹塞进枪筒里的工具。
thoʁ transitive verb
directional: pɯ- marcher sur. 踏.

a-mi pɯ-thoʁ-a (a-mi pɯ-ta-t-a, a-mi kɯ pɯ-zrɤtɕaʁ-a)
我踩上了
Syn: rɤtɕaʁ
thoʁ noun
Etym: tʰog. foudre. 霹雷.

thoʁ pjɤ-ɣi
打雷了

ɣɯjpa kɯ-nɯtʂoŋtshaβ lo-ɕe-nɯ tɕe, tɤ-tɕɯ ci thoʁ kɯ tó-wɣ-tsɯɣ tɕe pjɤ-si
今年,他们去采虫草时,有一个男人给雷劈死了。
thoʁltɕi noun
fer météoritique?. 铁块(陨石).
thotsi noun
sceau. 印章(在馍馍上).

qajɣi ɯ-taʁ thotsi kɤ-ta
要在馍馍上盖印章
Syn: mthɯmɤr
thoχtɤm noun
impôt. 税.

ɯ-thoχtɤm lɤ-kho-j
我们(给土司)交了粮食
thrɤβthrɤβ ideophone.2
dont l'épaisseur n'est pas uniforme (soupe de riz). 形容稀稠不均匀的样子(稀饭).

tɯtshi thrɤβthrɤβ ʑo ɲɯ-pa
稀饭稀稠不均匀
thu transitive verb
directional: tɤ- demander. 问.

tɤ-thu-t-a
我问了他

nɤ-kɤ-thu tɤ-the jɤɣ
你可以问你的问题

a-kɤ-thu nɯ ma thɯ-arɕo
我没有其他问题了

tɤ́-wɣ-thu-a
他向别人问了我的情况

a-ɕki ta-thu
他问了我

kɯmaʁ ci tu-the-a ŋu
我再问一个问题
thu noun
borne, marque (pile de pierre). 用来当标记的石堆.
thɯ transitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- monter une tente, faire un pont. 搭(桥、帐篷).

ndzom kɤ-thɯ-t-a (kú-wɣ-ta, kú-wɣ-thɯ)
我搭了桥

zgɤr pɯ-thɯ-t-a
我搭了帐篷

construire une route. 修(路).

tʂu lɤ-thɯ-t-a (=lɤ-tɕat-a)
我修了路

séparer les fils. 牵(线).

kɤ-pɣo lɤ-jɤɣ tɕe, kɤtaʁ kɤ-thɯ-t-a
搓完线,我就把它牵了

laisser (une trace). 留下痕迹.

ɯ-jroʁ jo-thɯ (jo-tɕɤt)
它留了痕迹
See: ndɯ1
thɯ intransitive verb
directional: nɯ- grave. 严重.

wuma sthɯci mɯ́j-thɯ ɲɯ-ti, ɯ́-ŋu
他说没有那么严重,是吗?

a-rna ɲɯ-thɯ ɲɯ-ŋu tɕe, koŋla mɯ́j-mtsham-a
我耳背,听不清楚

ɯ-ku kɯ-mɲɤm ɲɯ-thɯ
他头疼得很厉害
thɯchu adverb
en aval. 在下游. See: ɯ-thɤcu
thɯci pronoun
quelque chose, n'importe quoi, n'importe lequel. 某个;随便什么;任何一个. See: thɯthɤci
thɯci fse ci ndʐa ɕti kɯ -
il y a sans doute une raison. 也许会有办法;也许会过得去;也许是应该的.

tɯmgo kɤ-sɯ-ndo mɯ́j-khɯ ri, thɯci fse ci ndʐa ɕti kɯ (mɤ-mtsɯr ndʐa ɕti kɯ)
他不肯带食物走,他可能自己有办法(他可能不饿)
thɯɣ stative verb
thɯɣ noun
Etym: tʰug. taureau, bouc non castré. 种羊;种牛.
thɯɣ intransitive verb
directional: kɤ- être détestable. 令人讨厌.

kɤ-thɯɣ!
糟糕!

nɤʑo ki ndɤre, ko-tɯ-thɯɣ!
你这个人糟糕到无可救药的地步

nɤʑɯɣ thɯɣ ma!
到最后受苦就是你自己

ji-zdɯɣ ɲɯ-thɯɣ
我们在受苦受难
thɯɣ noun
signe. 记号.

thɯɣ tɤ-ta-t-a
我打了记号
thɯɣɕɤr noun
marque des charpentiers sur le bois. 木工打记号的线;墨线.
thɯɣskrɯt noun
marque des tailleurs sur les tissus. 裁缝在布料上用来打记号的线.
thɯm noun
récipient. 瓢子.

ɲchɣaʁthɯm
桦树皮的瓢子
thɯraŋ noun
Etym: tʰeɦu.raŋ. nain, une sorte de démon. 一种鬼,矮人.
thɯrdu noun
Etym: tʰur.rdo. poids (d'une balance). 砝码,秤砣.
thɯrnaʁ noun
Etym: tʰur.sraŋ. balance de précision. 秤.
thɯrʑi noun
Etym: tʰugs.rje. compassion. 同情,怜悯.
thɯrʑi noun
thɯrʑi,ʑɯ -
directional: tɤ- Etym: thugs.rdʑe.ʑu. implorer la miséricorde. 求饶.

nɤ-ɕki thɯrʑi tu-nɯʑi-a
我向求饶
thɯthɤci pronoun
quel, lesquels. 一些什么.

phɯrkhɯɣ ɯ-ŋgɯ nɤ-ŋga thɯthɤci arku
在你挎包装了一些什么衣服
See: thɯci
ti transitive verb
directional: tɤ- past stem: tɯt generic: kɯ-ti inf.1sg: to-ti-a dire. 说.

nɯ tu-kɯ-ti mɤ-ŋgrɤl
不能这样说

li ci tɤ-ti
你再说一遍

pɤjkhu a-ʁa tu me mɤ-xsi, a-kɤ-ti me
我现在说不准

tɕhi tu-ti-a a-pɯ-ŋu ɲɯ-ra?
我本应该说什么呢?

ki kɤ-nɤma ki nɤj nɤ-taʁ ɲɯ-ti-a ŋu nɤ!
这件事情全靠你了

ki kɤ-nɤma ki ɯʑo ɯ-taʁ ɲɯ-ti-a ntshi
这件事情只好靠他了

tɕhi nɯ mɤ-tɯ-nɯ-ti
你什么话都说出来

nɤ-kɤ-nɯ-ti ci ɣɤʑu
你还好意思说

directional: thɯ- directional: pɯ- annoncer. 宣布.

tɤ-kɤ-nɯkrɤz nɯ tɯrme ra nɯ-ɕki chɯ-tɯ-ti ra
你要向人们宣布决议
toŋkɤr noun
Etym: duŋ.dkar. conque. 螺.
toŋku noun
casserole en cuivre. 铜、生铁铸造的锅子【鼎锅】.
toŋtsi noun
Etym: doŋ.rtse. centime. 一角.
toʁde adverb
moment. 一会儿.
tsa adverb
Etym: tsa. plutôt, un peu. 比较;稍微.

nɤʑo ndi tsa nɯ-cit
你稍微转过去一点

khɯtsa ɯ-ŋgɯ tɯ-ci kɯ-dɤn tsa tɤ-rke
你在碗里倒多一点水
tsaβ stative verb
fort (alcool). 浓度高(酒).

cha ɲɯ-tsaβ
酒的浓度高

ki tɕheme ki ɯ-sɯm sna ri, ɯ-mtɕhi tsaβ wo!
这个女子心地好,但是嘴上很泼辣
Ant: mnu
tsanla noun
Btsanlha. 小金.
tsantʂa noun
if. 红豆杉.
tsaŋga noun
corbeau (corvus dauuricus). 达乌里寒鸦.
tsaʁ adverb
au moins. 至少,起码.

tɤ-rɤru tɕe, tɕhi maʁ nɤ nɤ-rŋa tsaʁ pɯ-χtɕi ma
你起床,起码把脸洗一下

tɕhi maʁ nɤ tɯ-sŋi smɤn tɯ-ɣjɤn kɤ-ndza ra
一天至少要吃一次药
tsɤndɤn noun
Etym: tsan.dan. santal. 檀木.
tsɣaʁtsɣaʁ ideophone.2
rouge vif. 红艳艳.

mɯntoʁ ɲɯ-ɣɯrni tsɣaʁtsɣaʁ ʑo
花红艳艳
See: tɕɣɤrtɕɣɤr
tsɣi intransitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- pourrir. 腐烂.

yangyu pjɤ-tsɣi
洋芋腐烂了

tɯ-ŋga pjɤ-tsɣi
衣服烂了

ɕoŋtɕa pjɤ-tsɣi
木料腐烂了
tsha noun
Etym: tsʰwa. sel. 盐.
tsha stative verb
tshajqajɯ noun
puceron. 蚜虫.
tshala noun
Etym: tsʰa.la. soudage. (焊接用的)铁水.

tshala ka-lɤt
他(把东西)焊了。
tshaŋ noun
armoire. 柜子. Syn: waŋtshaŋ
tshaŋlaŋ noun
clochette. 铃.
tshapa noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
tshaʁ noun
Etym: tsʰags. crible. 筛子.

ki tɤɕi ki tshaʁ pɯ-lat-a
我筛了青稞

tshaʁ ɯ-mɲaʁ
筛子的漏孔,眼子
See: sɯxtshaʁ
tshatsha noun
Etym: tsha.tsha. impressions sur argile. (用模型印出来的)小泥像. See: tshɤcɯm See: tshɤrkɯ
tshawa noun
Etym: tsʰa.ba. tuberculose. 肺结核.
tshɤcɯm noun
petite maison où l'on met les tshatsha. 装泥像用的小房子. See: tshatsha
tshɤdɯɣ noun
chaleur. 天气热. See: ɣɯtshɤdɯɣ See: nɯtshɤdɯɣ Ant: tɤndʐo
tshɤko noun
tas de pierre, symbole bouddhique. 玛尼堆.
tshɤmbɤr noun
grande lampe à beurre. 最大的酥油灯.
tshɤmdzu noun
espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

tshɤmdzu nɯ si ci ŋu, wuma ʑo mbɤr, ɯ-mdzu rɲɟi cho mtɕoʁ, ɯ-jwaʁ ɯ-βzɯr ra kɯnɤ ɯ-mdzu tu, ɯ-zrɤm nɯ kɯ-qarŋe kɯ-qiaβ ŋu tɕe tɯ-xtu kɯ-mŋɤm ɯ-smɤn ɯ-spa ŋu
|fv tshɤmdzu 是一种树,比较矮,刺长而尖,叶子边缘也有刺,根是黄色的,带有苦味,是治拉肚子的药材原料之一。 tshɤmdzu 是一种树,比较矮,刺长而尖,叶子边缘也有刺,根是黄色的,带有苦味,是治拉肚子的药材原料之一。
tshɤndʐi noun
peau de chèvre. 山羊皮. See: tshɤt2 See: tɯ-ndʐi
tshɤnmu noun
chèvre. 母山羊. See: tshɤt2
tshɤɲcɤnɯ noun
une espèce de champignon. 【刷把菌】.

tshɤɲcɤnɯ nɯ ɕkrɤz ɯ-ŋgɯ tɯrgi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-qarŋe tu, ɕa ɯ-mdoʁ tu, ɯ-tshɯɣa nɯ zɣɤmbu fse, ɯ-ku nɯ tɯ-jaʁndzu kɯ-fse kɯ-xtshɯm-xtshɯm ʑo ŋu, kɤ-ndza sna
刷把菌长在青冈树林里,有的是黄色的,有的颜色像人的皮肤一样,形状像扫把,尖端像细小的手指,能吃。
tshɤrkɯ noun
moule pour tshatsha. 泥像的模型. See: tshatsha
tshɤrme noun
poil de chèvre. 山羊毛. See: tshɤt2 See: tɤ-rme
tshɤrqhu noun
natte. 席子.
tshɤrtɯl noun
habit en peau d'agneau. 羔羊皮袄.
tshɤrɯ noun
veste de peau d'agneau. 羔羊皮袄.
tshɤʁrɯ noun
corne de chèvre. 山羊角. See: tshɤt2 See: ta-ʁrɯ
tshɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ-
essayer. 试.

nɤ-tsa ɯ-ɲɯ-βze tɤ-tshɤt
你试一下适不适合你

xingqiwu a-kɤ-tɯ-tshɤt
你星期五试一下吧

tester. 考验. See: rɤtshɤt
tshɤt noun
chèvre. 山羊. See: tshɤnmu
tshɤthɤr noun
Etym: tsʰe.tʰar. libérer des animaux vivant. 放生.

tshɤthɤr lo-lɤt
他放生了(某种生物)
tshɤtʂot noun
Etym: tsʰa.drod. fièvre. 发烧. See: nɯtshɤtʂot
tshɤwɤre noun
lézard. 壁虎.

tshɤwɤre nɯ praʁ ɯ-rchɤβ, zndɤrchɤβ ra ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, qajɯ kɯ-wxti tsa ci ɲɯ-ŋu, ɯ-phoŋbu alɯlju, ɯ-jme nɯ ɲɯ-ɤɕpɯɕpa tɕe, ɯ-phaʁ βzɯr nɯ ɯ-thoʁ pjɯ-tɯɣ ŋu, ɯ-mɤlɤjaʁ ɣɤʑu, ɯ-mdoʁ nɯ qapri mdoʁ cho naχtɕɯɣ, ɯʑo stu ʑo kɤ-cha nɯ ju-mtsaʁ tɕe qapri ɲɯ-prɤt, tɕe li tɯ-jwaʁ ci z-ɲɯ-ɕar tɕe, qapri na-prɤt ɯ-stu nɯ tɕu ku-tshoʁ tɕe qapri li ku-sɤndɯ-ndɤm ɲɯ-cha, tɕe qapri tu-nɯsmɤn ɲɯ-cha.
壁虎生活在岩石缝里,墙壁缝里,是一种大虫。身子是圆柱形的,尾巴扁,尾巴的棱边着地。有四只脚,颜色和蛇一样。(传说)壁虎从蛇背跳过时会使蛇断裂,它最大的本事就是去找一片草叶,夹在蛇断裂的部位,可以把蛇的两段接起来,把蛇治好。
tshɤχɕaŋ noun
branche d'arbre que l'on met sur le toit après les cérémonie religieuse. 念完经后插在屋顶上的树枝.

tshɤχɕaŋ nɯ pakuku ʑo nɯ-kɯ-ɣɤrpi tɕe pjɯ-tu ra, sɤjku ɣɯ ɯ-rtaʁ ɯ-rtsimu kɯ-βdi, ɯ-rtaʁ ra ɯ-tɯ-nɯgrɤl kɯ-ɤmɲɤm tsa pjɯ-ŋu ra, ɯ-rtaʁ ɣɯ ɯ-mujmaj raŋri nɯ tɕu qarma muj kɯ-wɣrum nɯ maʁ nɤ smɤɣ kɯ-wɣrum tɯ-sna ntsɯ kú-wɣ-sthoʁ. tɕe tɤ-rpi ɲɯ-jɤɣ tɕe, kha ɣɯ lɤftsɤz ɯ-taʁ pjɯ́-wɣ-sɤtsa ra, kɯ-ɤrqhi ju-kɯ-ru tɕe, mɯntoʁ kɯ-wɣrum nɯ-kɯ-lɤt fse.
每年请和尚来家里念经时,必须要有|fv tshɤχɕaŋ ,必须是长得美观的白桦树枝,枝桠排列得比较均匀的,在每一根枝桠顶端上都要扎上白马鸡的羽毛或者白羊毛。念完经后就要插在房背上的白石头堆中,从远方看,像盛开的白花。 tshɤχɕaŋ ,必须是长得美观的白桦树枝,枝桠排列得比较均匀的,在每一根枝桠顶端上都要扎上白马鸡的羽毛或者白羊毛。念完经后就要插在房背上的白石头堆中,从远方看,像盛开的白花。
tshɤz stative verb
frais et tendre. 新鲜;清脆(吃起来很脆).

ki yangyu ki ɲɯ-tshɤz tɕe ɲɯ-mɯm
这个洋芋又新鲜又好吃
tshi transitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- boire. 喝.

tɯ-ci ka-tshi
他喝了水

cha pɯ-asɯ-tshi-j
我们在喝酒

chɤmda pɯ-tshi-t-a
我喝了坛坛酒

tʂha ku-tshi-tɕi pɯ-ŋu
我们俩在喝茶(原来)
See: jtshi
tshi transitive verb
directional: nɯ- étrangler. 勒住.

ɯ-mke ɲɤ-tshi
他把他的脖子勒住了(横着)

ɯ-mke to-tshi
他把他吊死了
See: ʑɣɤtshi
tshi transitive verb
directional: _ bloquer. 挡住,拦住.

ɕkom nɯ jɤ-tshi
你把麂子拦住吧!

fsapaʁ nɯ-tshi
你把牲畜拦住吧!

ʑmbri to-wxti tɕe qale ju-tshi, mɯ-ju-sɯɣe ɲɯ-cha
杨树长出高了以后可以挡风
See: nɤtʂɤtshi
tshi pronoun
quoi. 什么.

tshi tú-wɣ-pa ɲɯ-ra?
应该怎么办?
Syn: tɕhi1 See: tshitsuku
tshitsuku pronoun
quoi que ce soit. 无论什么,一切.
tshjencɯ noun
couteau. 猎刀.
tshoŋ noun
Etym: tsʰoŋ. commerce. 生意.
tshoŋpawa noun
Etym: tsʰoŋ.pa.ba. marchand. 老板;商人.
tshoŋwa noun
Etym: tsʰoŋ.ba. marchand. 商人.
tshoʁ transitive verb
directional: kɤ- attacher sur, mettre sur. 带上,放在……上.

khɯna ɯ-mke tɤmɯmɯm ko-tshoʁ
他在狗的脖子上拴了铃铛

dianlu kɤ-nɯ-tshoʁ-i
我们装了电炉

faire des fruits. 结(果子).

paχɕi kɯ ɯ-mat ko-tshoʁ
苹果树结了果

ʑɴɢɯloʁ kɯ ɯ-mat ko-tshoʁ
核桃结了果
tshoʁ transitive verb
tshoʁɕaŋ noun
décoration faite avec des branches et des plumes de crossoptilon. 用树枝和白马鸡的羽毛做成的装饰.
tshoz intransitive verb
directional: tɤ- Etym: tsʰaŋs. être au complet. 齐全(零散的东西,几个人).

a-rɣe pɯ-nɯ-prat-a tɕe, pɯ-ʁndɤr tɕeri tɤ-wum-a tɕe nɯ ʁo tɤ-tshoz
我把珠子弄断,撒在地上了捡了以后倒是齐全的

kɯki jɯɣi ki ɲɯ-tshoz
这本书是完整的
Syn: ndzɯr
tshu stative verb
directional: kɤ- directional: thɯ- gros. 胖.

paʁ ko-tshu
猪变胖了

skɤm pjɤ-tshu
菜牛是胖的

nɤ-tɕɯ ɯ-ɲɯ́-tshu?
你儿子胖不胖?
tshuβdɯn noun
Tshobdun. 草登乡.
tshupa noun
Etym: tsʰo.pa. village. 村子.
tshuxtoʁ noun
confiance. 信用.

kɯki tɯrme ki ɯ-tshuxtoʁ kɯ-tu ci ŋu
他是个讲信用的人

nɤʑo nɤ-tshuxtoʁ ɣɤʑu
你讲信用

aʑo ki tshuxtoʁ ɯ-ku rɤʑi-a ɕti
我会守信用的

nɤʑo tshuxtoʁ a-kɤ-tɯ-rɤʑi ra nɤ!
你要讲信用
tshɯ transitive verb
directional: _ s'accommoder de ce qu'il y a. 去一个地方使用本地的东西(不带自己的东西)、将就.

kɤ-tshɯ mɯ́j-khɯ ma kutɕu maŋe tɕe, kɤ-nɯɣɯt pɯ-ra
没有办法使用本地的东西,只好带过来了

kutɕu ɣɯ kɤndza nɯra kɤ-tshɯ-t-a mɯ-kɤ-nɯɣɯt-a
我没有把自己地方的食物带来,我吃了这里的食物
tshɯɣru noun
soude; alcali. 碱.
tshɯmɕtʂat noun
capacité à économiser. 节约开支.

kɤndzɤtshi tshɯmɕtʂat ɯ-kɯ-βzu nɯ kha tɤ-mu nɯ ŋu
一家人的开支是家庭主妇计划的
tshɯntshɯn ideophone.2
en bon état. 形容塌实、齐全的状态.

laχtɕha nɯtɕu nɯ-ta-t-a tɕe, tshɯntshɯn ɲɯ-ɤ<nɯ>ta
我把东西放在那里,没人会碰

nɤ-ŋga tɤ-tɯ-ɕɯɴqoʁ ɯ-sta tshɯntshɯn ɲɯ-ɤ<nɯ>ta
你把衣服挂在那里,没人会碰

kha ra tɤ-rɤwum-a tshɯntshɯn ʑo
我把家的东西收拾得很好
tshɯptshɯp ideophone.2
sensation de condensation (dans la brume). 形容空气中弥漫着潮气(水蒸气凝结)的感觉.
tshɯrɟɯn adverb
Etym: tsʰe.rgʲun. souvent. 经常.

tshɯrɟɯn nɯɣi ɕti
他经常回来
tshɯtho noun
cabri. 山羊羔.
tshwi noun
Etym: tsʰos. teinture. 染料.
tsjaŋnɤtsjaŋ ideophone.3 See: zjaŋzjaŋ See: zjɤɣzjɤɣ
tsjaŋtsjaŋ ideophone.2
haut. 身子高(比其他人高).

ɲɯ-mbro ʑo tsjaŋtsjaŋ
他很高
tslɯɣnɤtslɯɣ ideophone.3
bouillir en faisant de grosses bulles. 水沸腾,翻滚的样子.
tslɯɣtslɯɣ ideophone.2
envelopper complètement. 形容包成一团(成了圆形)、包得又紧又大状.

ɯ-ku pjɤ-ɴɢraʁ tɕe, tslɯɣtslɯɣ to-mphɯr
他的头破了,被包成一团了

ɯ-jaʁ to-mphɯr tslɯɣtslɯɣ ʑo
他把手包成一团了

rond et dur. 形容又圆又硬的样子.

a-rqo ci thɯci chɤ-ɕe tɕe tslɯɣtslɯɣ ʑo ɲɯ-ɤrku tɕe kɤ-tɕɤt mɯ́j-khɯ
我喉咙里卡了个东西,取不出来
tso intransitive verb with object
directional: kɤ- comprendre, se rendre compte, savoir. 懂;发觉;知道.

hanɯni ci, mɤʑɯ kɯ-taʁ tsa a-kɤ-tso-a ɲɯ-ra
我还需要弄清楚一点(你再讲一次)

lonba kɤ-tso-a
我完全懂了

tu-kɯ-ti a-pɯ-ŋu tɕe, tɯrme ra ʑatsa mɤ-tso-nɯ
如果说这句话,人家听不懂

nɤj tɤ-tɯ-tɯt nɯ aj mɯ́j-tso-a
我不明白你刚说的话
tso me -
perdre conscience. 失去知觉.

tso ɲɤ-me-a tɕe pjɤ-nɯʑɯβ-a
我不只知不觉地睡着了

ne pas être en âge de comprendre. 不懂事,幼稚.

ki tɤ-pɤtso ki pɤjkhu tso maŋe
这个小孩子还不懂事
tsrɤt transitive verb
directional: lɤ- directional: _ allonger. 伸长.

ɯ-mke lo-tsrɤt
他伸了脖子
tsri stative verb
directional: nɯ- salé. 咸.

tsha nɯ kɯ-tsri ŋu
盐是咸的

ɯ-tɯ-tsri ko-tɕhom
太咸了

ɯ-tɯ-tsri mɯ́j-rtaʁ
不够咸
tsu intransitive verb
avoir le temps. 来得及.

mɯ́j-tsu-a
我来不及

pɤjkhu tɤ-rʑaʁ ɣɤʑu, ɲɯ-tsu
还有时间,还来得及

directional: tɤ- se passer ... (temps). 到(时间).

kɯmŋu-xpa pɯ-tsu
已经过了五年

kɯmŋu-xpa to-tsu
到了五年

kɯtʂɤ-sŋi ma mɯ-jɤ-tsu-a
我只来了六天了

directional: pɯ- en arriver au point de .... 到了……的地步.

ɲɤ-nɯzdɯɣ ʑo pjɤ-tsu
已经到了非常担心的地步了

nɤʑo ʑaʑa ʑo mɯ-jɤ-tɯ-ɤzɣɯt tɕe, nɯ-ta-nɯzdɯɣ ʑo pɯ-tsu
你很久都不到,我已经到了很担心你的地步了

jɤ-ɣe-a pɯ-tsu, mɤʑɯ ɲɯ-nɤrɯra-a ra
我既然来了,我就再看一下
See: atsɯtsu See: sɤtsu See: sɯxtsu1
tsuku noun
certains. 一些;某些.
tsɯm transitive verb
directional: _ emporter. 拿走;带去.

tɯrme ɣɯ ɯ-laχtɕha nɯ tɯʑo kɯ jú-wɣ-tsɯm ra ma kɤ-sɯtsɯm mɤ-pe ma a-pɯ-tshoz ra
别人的东西要亲自送过去,不要请人,因为要齐全
tsɯmnɤtsɯm ideophone.3
scintillant. 形容星星点点的闪光.

tɕheme ɯ-rte ɯ-taʁ kɯ-nɤmbju tsɯmnɤtsɯm ʑo ɲɯ-pa
妇女的帽子一闪一闪地发光
tsɯmɯtsami ideophone.8

ɯ-rŋa ra qame tsɯmɯtsami ɣɤʑu
他满脸都是黑痣
tsɯntu noun
ciseaux. 剪刀.
tsɯʁot noun
faisan (phasianus colchicus). 雉鸡【野鸡】.

tsɯʁot nɯ pɣa ci ŋu, khro mɤ-wxti, kumpɣa jamar tu, phu nɯ wuma ʑo mpɕɤr, ɯ-jme rɲɟi, ɯ-ku kɯ-ɲaʁ ŋu, ɯ-taʁ ldʑaŋkɯ kɯ-nɤmbju tu, ɯ-phoŋbu kɯ-ɣɯrni, kɯ-qarŋe, ldʑaŋkɯ kɯ-ɲaʁ nɯ ra kɯ-ɤtʂoʁloʁ tu, tɕe wuma ʑo mpɕɤr, ɯ-mi aqarŋɯrŋe tsa ŋu, tɕe mpɕɤr, tsɯʁot mu nɯ kɯ-pɣi tsa ŋu tɕe nɯ mɤ-mpɕɤr. kɯ-mbro ʑo ɲɯ-nɯqambɯmbjom mɤ-cha. sɯku jamar ma tu-ɕe mɤ-cha. sɯmat, tɤ-rɤku, qajɯ nɯ ra tu-ndze ŋu. ɯʑo ɯ-kɯ-ndza dɤn. qandʑɣi, qaliaʁ, xɕiri, khɯna, lɯlu nɯnɯ ra kɯ tú-wɣ-ndza ɕti, ɯʑo tɯ-ji ɯ-rkɯ kɤ-nɤru wuma ʑo χɕu. tsɯʁot nɯ tɯ-ji ɯ-ŋgɯ sɯŋgɯ nɯ ra chɯ-rɤŋgɯm ŋu, ɯ-ŋgɯm nɯ kumpɣa ɯ-ŋgɯm jamar tu. kɤ-ndza sna.
野鸡是一种鸟,有鸡那么大,公的很漂亮,尾巴长,头是黑的,上面有绿色的光泽,身子有红色、黄色、绿色、黑色交错着,非常漂亮,脚是浅黄色。母野鸡全身是灰色的,不漂亮。飞不高,只能飞到树上去。吃野果、粮食、虫子。很多动物吃野鸡,隼、雕、黄鼠狼、狗、猫都吃。野鸡吃粮食很厉害,在田地里和森林里下蛋。蛋和鸡蛋一样大,可以吃。
tʂaβ transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- directional: _
faire dégringoler, rouler. 令……滚下去.
faire s'effrondrer. 令……倒下.

pɯ-kɯ-tʂaβ-a
你把我绊倒了

pɯ-tʂaβ-a
我把他绊倒了

a-ʑɯβ ɯ-tɯ-ɣi kɯ ɣɯ-tʂaβ-a ɲɯ-ɕti nɤma, ɲɯ-βʁa
我困得快要倒下去了,因为睡意很厉害
See: ndʐaβ See: nɤtʂaβlaβ
tʂamɯɣ noun
placard. 藏式的碗柜.
tʂaŋ stative verb
directional: tɤ- Etym: draŋ. être juste. 公平.

tɯ-rju ɲɯ-tʂaŋ
那句话是公平的

rɟama ɲɯ-tʂaŋ
称很准
See: tɯtʂaŋ
tʂaŋka noun
pièce (d'or, d'argent). (金、银)币.
tʂaŋχtɤm noun
Etym: draŋ.gtam. vérité. 真话. See: ɯ-stɤrju
tʂapa noun
étable (bovins, ovins). 牛圈;羊圈.
tʂaphɤr noun
Etym: grʷa.pʰor. bol de moine. 僧碗.
tʂaqhu noun
bord du chemin du côté de la montagne, du côté le plus haut. 靠山的路边. Ant: tʂɤndo See: tʂu See:
tʂaʁ stative verb
Etym: drag. avoir de l'effet, aller mieux. 有效果,好.

iɕqha a-ʑɯβ wuma ʑo pɯ-ɣe ri, tɤ-rɯɕmi-tɕi, tʂha kɤ-tshi-t-a tɕe ɲɤ-tʂaʁ, tɕe nɯtshɯci a-ʑɯβ mɯ-ɲɤ-ɣi
刚才很瞌睡,我们聊一下,我又喝了茶,现在就好多了

a-kɯ-mŋɤm ɲɤ-tʂaʁ
我病好了
Syn: mna Syn: ftshi
tʂaʁ transitive verb
directional: nɯ- mettre en morceaux avec ses doigts. 捏烂;捏细.

paʁtshi ɲɤ-tʂaʁ
他把猪食捏碎了

( yangyu ) ɲɤ-rɤndzraʁ nɤ ɲɤ-tʂaʁ
他把洋芋捏了一把,捏烂了

directional: pɯ- réprimer. 镇压.

ŋgundʑɯɣ ɣɯ-ndo tɤ-ra tɕe, tɯrme kɯ-ŋɤn nɯra kɤ-tʂaʁ pjɯ-kɯ-cha ra, tɯrme kɯ-pe nɯra kɤ-ntɕhoz pjɯ-kɯ-cha ra.
当了领导要会镇住坏人,重用好人
tʂɤɕphɤt noun
plantain. 车前草.

tʂɤɕphɤt nɯ tʂɤrkɯ ra wuma ʑo kɤ-ɬoʁ rga, ɯ-jwaʁ sɤtɕha ɯ-taʁ pjɯ-ɤɲɟoʁ ʑo ŋu, ɯ-mɯntoʁ nɯ ɯ-ru kɯ-zri tsa tu-ɬoʁ tɕe nɯ-taʁ ku-ndzoʁ ŋu, ɯ-mdoʁ kɯ-mpɕɤr ra me, ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe ɯ-ŋgru tu. tɯ-ɕɣa kɯ-mŋɤm ɯ-smɤn ŋu. ɯ-mdoʁ kɯ-ɤpɣɯlu tsa ŋu. pakuku tu-ɬoʁ ŋu.
车前草一般生长在路边上,叶子贴在地面上,茎长到一定程度后在上面开花,花色不美,撕扯叶子时有(较结实的)筋。可以治牙痛。颜色是淡灰色。年年都长。
See: tʂu See: ɕphɤt
tʂɤkɤcu noun
bord du chemin du côté est (lorsqu'il n'y a pas de distinction de hauteur entre les deux bords du chemin). 路的两边没有高低之分时,靠近东方的边缘. See: tʂu
tʂɤm noun
cloison. 板壁.
tʂɤmar noun
beurre que l'on emporte pour le voyage. 路上吃的酥油. See: tʂu See: ta-mar
tʂɤmthɯm noun
viande que l'on emporte pour le voyage. 路上吃的肉. See: tʂu See: tɤ-mthɯm
tʂɤmtshi noun
fait de conduire le chemin. 引路.

ɯʑo kɯ a-tʂɤmtshi ta-βzu
他给我引了路;他指引了我
See: mtshi See: tʂu See: ɣɯtʂɤmtshi
tʂɤmtshi noun
fait de guider le chemin. 带路;引路.

kɯki tʂu ki nɤ-tʂɤmtshi aj tu-βze-a
我给你带路
See: ɣɯtʂɤmtshi
tʂɤndɤcu noun
bord du chemin du côté ouest (lorsqu'il n'y a pas de distinction de hauteur entre les deux bords du chemin). 路的两边没有高低之分时,靠近西方的边缘.
tʂɤndo noun
bord du chemin du côté du fleuve, du côté le plus bas. 靠水的路边. Ant: tʂaqhu See: tʂu See: ɯ-ndo
tʂɤrkɯ noun
bord du chemin. 路边. See: tʂu See: ɯ-rkɯ
tʂɤrtaʁ noun
carrefour. 岔路. See: tʂu See: tɤ-rtaʁ
tʂɤsɤɴɢɤt noun
croisée de chemin. 岔路. See: tʂu See: ɴɢɤt
tʂɤχa noun
fondrière, nid-de-poule. 路上的坑洼(缺口).

tɯ-ɤtɤr pɯ-kɯ-rɲo kɯ tʂɤχa nɯɣme
曾经摔倒过的人怕路上的缺口(惊弓之鸟)
See: aχa See: tʂu
tʂɤχcɤl noun
milieu du chemin. 路中间. See: tʂu See: ɯ-χcɤl
tʂɤzɤn noun
ration pour la route. 盘缠. See: tʂu
tʂha noun
thé, petit déjeuner. 茶,早饭.

tʂha kɤ́tɤlɯlu
奶茶
tʂhazwa noun
feuilles de thé qui restent après que le thé ait été bu. 茶喝完了以后留下的茶叶.
tʂhɤlu noun
thé au lait. 奶茶. See: nɯtʂhɤlu
tʂhɤrqhu noun
natte utilisée pour conserver le thé. 装茶的席子.
tʂhɤt stative verb
arrogant. 傲慢.

jiɕqha tɯrme nɯ kɯ-tʂhɤt ci ŋu
那个人
tʂhɤt ideophone.1
bruit de gouttes qui tombent. 滴水的声音.
tʂhɤtnɤtʂhɤt ideophone.3

tɯ-ci tʂhɤtnɤtʂhɤt ɲɯ-nɯftsaʁ

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-nɯftsaʁ

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-ɣi

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-ti
一滴一滴地漏水
tʂhɤzwa noun
lie du thé. 茶里的渣滓.
tʂhɯβnɤtʂhɯβ ideophone.3
bruit produit lorsque l'on se mouche le nez. 擤鼻涕的声音.

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-ɕna mɯ-chɯ-pɕiz tɕe, tʂhɯβnɤtʂhɯβ tu-sɯ-ti ɲɯ-ŋu
小孩子没有擤好鼻涕就发出呼哧呼哧的声音
tʂhɯɣ adverb
peut-être. 大概;可能.

nɤʑo tʂhɯɣ thɯ-tɯ-nɯkɯmaʁ
你可能错了

nɯ tʂhɯɣ maʁ lo
大概不是吧
tʂhɯznɤtʂhɯz ideophone.3
petit bruit d'explosion. 形容爆炸的细小声音.

tɤɕi chɯ́-wɣ-rŋu tɕe, tɤ-smi tɕe, tʂhɯznɤtʂhɯz ʑo ɲɯ-ɤmboʁ ŋu
炒青稞的时候,炒熟了就会爆炸发出声音
tʂo transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- payer. 付.

ɯ-nŋa ɲɤ-tʂo
他还了债
See: nɯnŋɤtʂo
tʂoʁ transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- directional: pɯ- ajouter de l’eau. 掺和.

tɯ-ci kɤ-tʂoʁ
掺水吧

cha to-tʂoʁ
他掺了酒
tʂot stative verb
directional: tɤ- clair. 清楚;清晰;明显.

tʂu ɲɯ-tʂot
路很清晰(因为走的人多,路没有消失)
tʂu noun
chemin. 路.

ɯ-tɯ-tsɣe wuma ɯ-tʂu ɲɯ-ɕe
他生意做得很顺利

tʂu lo-βzu
开路了

nɤ-tʂu!
请进!(主人对客人的客套话)

ɯ-tʂu tɤ-cɯ-t-a
我给他让了路

a-tʂu nɯ-βze (=tɤ-ci)
给我让路
See: tʂɯtʂu See: ftɕɤru See: nɯtʂu1 See: nɯtʂu2 See: ntʂu See: nɤtʂɤtshi
tʂɯβ transitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- Etym: ⁿdrub. coudre. 缝.

tɯ-xtsa kɤ-tʂɯβ-a
我缝了鞋子
tʂɯɣlaʁ noun
ramure de cerf à 12 branches. 十二叉的鹿角.
tʂɯɣpa noun
Etym: drug.pa. sixième mois. 六月.
tʂɯl transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: sgril. enrouler (vêtement). 包、裹(衣服).

thɯ-tʂɯl-a
我裹了(衣服)

tɯ-ŋga thɯ-tʂɯl
你把衣服裹起来吧

ɯ-ku to-tʂɯl tslɯɣtslɯɣ ʑo (=to-mphɯr)
他把头包得又厚有紧
Syn: mphɯr
tʂɯmpa noun
tablier. 围腰帕.
tʂɯnlɤn noun
Etym: drin.len. bienfait. 报恩.
tʂɯtʂu adverb
en chemin. 路上. See: tʂu
tu stative verb
directional: tɤ- exister, se trouver. 有.

aj nɯ kóʁmɯz jieshang ɕ-pɯ-tu-a tɕe jɤ-azɣɯt-a
我刚才在街上,刚刚到(家)

mɤ-kɯ-pe tɤ-tu tɕe tu-ti-a
有错误的时候我就说

aʑɯɣ rŋɯl tu
我有钱

khɯtsa-ŋgɯ tɯ-ci tu
碗里有水
tɯ-boʁ classifier
troupeau, groupe. 一群;一队.

qaʑo tɯ-boʁ
一群羊

kɯ-nɤʁaʁ tɯrme tɯboʁ tu
有一群人在休息
tɯβɣi noun
balle. 糠.
tɯ-βlɤz possessed noun
Etym: blas. devoir. 义务.

tɕhaʁra chɯ-raʁrɯz-a ma a-βlɤz ɕti
我扫厕所,因为这是我的义务

aʑo nɤme-a ra ma a-βlɤz ɕti
我一定要做,因为是我的义务

a-βlɤz kɯ-tu me
我没有什么要承担的责任
tɯβli noun
pousses. 秧.

tɯβli pɯ-ta-t-a

tɯβli pɯ-ji-t-a
我插了秧了
tɯ-βlɯz possessed noun
par cœur. 背诵,不需要模型.

a-βlɯz pɯ-ndɯn-a
我背诵了

a-βlɯz nɯ-ari
我不需要模型就做了

a-βlɯz chɯ-taʁ-a khɯ
我不用模型就会织(花带)
See: nɯβlɯz
tɯ-βra possessed noun
part. 自己的那一份.

a-βra nɯ-nɯ-ta-t-a
我给自己留了一份

au tour de.... 轮到…….

aʑo tɤ-ndza-t-a tɕe nɤʑo (nɤ-)βra tɤ-ndze
我已经吃了,轮到你吃了
tɯ-βri possessed noun
corps. 身体(上的皮肤).
tɯ-βri possessed noun
tɯ-βri,ɕe -
se faire avoir. 吃亏.

nɤ-βri ɕe
你要吃亏
tɯ-ci possessed noun
eau. 水.

mɯntoʁ ɯ-tɯ-ci kɤ-lɤt ɲɯ-ra
要给花浇水

jus, lait (d'une plante). 汁(植物). See: aɣɯci
tɯciβɣuβɣu noun
têtard. 蝌蚪.
tɯciɕku noun
poireau sauvage. 野韭菜.

tɯciɕku nɯ tɯ-ci ɯ-rkɯ qambɯt ɯ-ŋgɯ rdɤstaʁ ɯ-rchɤβ tu-ɬoʁ ŋu. ɯ-tshɯɣa ra lonba tɤ-spɯ ɕku fse, tɕeri ɯ-mdoʁ arŋi. kɯ-ɣɤjlu di me. tu-tɯ-ɬoʁ tú-wɣ-ndza tɕe mɯm.
|fv tɯciɕku 生长在大河边的沙滩里和石头缝里,形状完全和|fv tɤspɯɕku 一样,但是颜色是绿色的,没有腥味。刚长出来时吃起来很香。 tɯciɕku 生长在大河边的沙滩里和石头缝里,形状完全和 tɤspɯɕku 一样,但是颜色是绿色的,没有腥味。刚长出来时吃起来很香。
tɯcifkɯm noun
gourde. 水壶,装水的东西. See: tɤ-fkɯm
tɯciwɯrwɯr noun
tourbillon. 漩涡.
tɯcizʁe noun
action de transporter de l'eau. 背水.

tɯcizʁe tɤ-βzu-t-a
我背了很多水
See: nɯtɯcizʁe
tɯci pɣɤtɕɯ noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.
tɯ-co classifier
toute la vallée. 整条沟.

mbarkhom rcanɯ, kha tɯ-co ʑo ɣɤʑu
马尔康整条沟都是房子
tɯcɯla noun
eau bouillante. 开水. See: ala
tɯcɯrqɯ noun
eau froide. 冷水.
tɯcɯste noun
sac amniotique. 羊膜囊.

ɯ-tɯcɯste chɤ-ndʑɣaʁ
她羊水破了
tɯ-ɕa possessed noun
Etym: ɕa. muscle. 肌肉.
tɯ-ɕaqraʁ possessed noun
omoplate. 肩胛骨.
tɯɕɤt noun
habitude. 习惯.

ki nɤʑo nɤ-tɯɕɤt ɕti
这是你的习惯
tɯ-ɕɣa possessed noun
dent. 牙齿.

a-ɕɣa qajɯ kɯ ɲɯ-ɤsɯ-ndza
我长了虫牙了。

tɯ-ɕɣa qajɯ kɯ tu-ndze tɕe wuma ʑo mŋɤm
有蛀牙,很痛

a-ɕɣa ɲɯ-mŋɤm
牙疼!
See: aɕɣa
tɯ-ɕɣɤdi possessed noun
haleine fétide. 口臭.

nɤ-ɕɣa nɯ-χtɕi ma nɤ-ɕɣɤdi mnɤm ko
你要刷牙,你有口臭
See: tɯ-ɕɣa See: tɤ-di
tɯɕɣɤŋɤm noun
mal aux dents. 牙疼. See: tɯ-ɕɣa See:
tɯ-ɕɣɤrgu possessed noun
qualité de la dentition. 牙齿的质量.

ɯ-ɕɣɤrgu ɲɯ-sna
他牙口很好
See: tɯ-ɕɣa
tɯ-ɕɣɤse possessed noun
saignement des dents. 牙龈流血.

ɯ-ɕɣɤse pjɤ-ɬoʁ
他牙龈流血了
tɯ-ɕɣɤte possessed noun
molaires et prémolaires. 臼齿. See: tɯ-sa
tɯ-ɕkat classifier
charge sur une bête de somme. 驮子. See: ɣɯɕkat
tɯɕkho noun
chose en train d'être séchée. 正在晒干的东西. See: ɕkho
tɯ-ɕkrɯt possessed noun
Etym: mkʰris. bile. 胆.
tɯɕlu noun
labour. 耕地.

jla kɯ tɯɕlu ɲɯ-rɤɕi pɯ-ra tɕe, jla a-pɯ-me tɕe tɯ-mgo kɤ-ndza mɯ-pɯ-ŋgrɯ
只有犏牛才能耕地,没有犏牛就没有饭吃
See: ɕlu
tɯ-ɕmi possessed noun
parole. 话.

ɯ-ɕmi ɲɯ-dɤn
他话很多
See: rɯɕmi
tɯ-ɕna possessed noun
nez. 鼻子. See: ɕnɤxsɯr See: tɯ-ɕnɤɣɲɟɯ
tɯ-ɕnaβ possessed noun
morve sèche. 干的鼻涕. See: aɣɯɕnɯɕnaβ
tɯ-ɕnɤɣɲɟɯ possessed noun
narine. 鼻孔. See: tɯ-ɕna See: ɯ-ɣɲɟɯ
tɯ-ɕnɤjtsi possessed noun
arête du nez. 鼻梁. See: tɤ-jtsi
tɯ-ɕnɤku possessed noun
bout du nez. 鼻尖.
tɯ-ɕnɤkɯm possessed noun
partie entre le nez et la lèvre. 人中.
tɯ-ɕnɤmtsrɯɣ possessed noun
morve liquide. 湿鼻涕. See: tɯ-ɕnaβ
tɯ-ɕnɤɴqhi possessed noun
crottes de nez. 鼻子上的干鼻涕.
tɯ-ɕnɤse possessed noun
saigner du nez. 鼻血.

a-ɕnɤse ɲɯ-ɬoʁ
我正流鼻血
tɯɕoʁ noun
type de servage. 负责交粮食以及干徭役的农民.
tɯ-ɕoʁ classifier
une douelle. 一条桶板.

zɯm ɯ-ɕoʁ
木桶的板
tɯ-ɕpɤβ possessed noun
cadavre. 尸体.
tɯ-ɕtʂi possessed noun
sueur. 汗.

a-ɕtʂi pɯ-ɬoʁ
我流了汗

ki ta-ma ɲɯ-ɴqa tɕe a-ɕtʂi ʑo pa-tɕɤt
这个工作很辛苦,搞得我一身都是汗
See: sɯɕtʂi
tɯ-ɕtɯ possessed noun
Etym: stu. organe sexuel féminin. 女性生殖器.
tɯ-ɕɯrɲo possessed noun
expérience. 经验.

nɤ-ɕɯrɲo kɯ-tu ci tɯ-ɕti
你是个见过世面的人

ki kɯ-fse kɤ-nɤma aʑɯɣ a-ɕɯrɲo me
这种事情我没尝试过
See: rɲo
tɯdi noun
arc. 弓.

kɯɣɤrʁaʁ kɯ tɯdi to-lɤt
猎人射了箭
tɯfcaʁ noun
tissu ou morceau de cuir utilisé pour protéger les vêtements lorsque l'on porte quelque chose sur le dos. 背东西时垫在背上保护衣服的麻布或皮子. See: nɤfcaʁ
tɯfcɤr noun
poterie. 泥工.

tɯfcɤr tɤ-βzu-t-a
我做了泥工
See: rɤfcɤr
tɯfɕɤl noun
Etym: bɕal. diarrhée. 拉肚子.
tɯfɕɤt noun
récit (de ce dont on a été témoin). 叙述(自己的所见所闻).

a-tɯfɕɤt pɯ-βze
跟我说一下你所经历的事情
See: fɕɤt1
tɯ-fɕɤt classifier
un brin. 一股;一根.

tɤrɤm χsɯ-fɕɤt ci tɤ-kɤ-sɯpa
把三张木板拼在一起(平着放)
tɯ-fkur classifier
fardeau. 一背.

si tɯ-fkur
一背柴

si sqɯ-fkur z-jɤ-re ra
你要背十背柴回来
tɯfsɤkha noun
aube. 黎明.

tɯfsɤkha ɲɤ-k-ɤβzu-ci
到了黎明时分

tɯfsɤkha ʑŋgri
金星
See: fsoʁ2 See: tɤkha
tɯ-fsonam possessed noun
Etym: bsod.nams. chance. 运气.
tɯftsaʁ noun
eau qui coule dans la maison lorsqu'il pleut. 下雨的时候,房子里漏水.

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-nɯftsaʁ

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-ɣi

tɯftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-ti
一滴一滴地漏水
See: nɯftsaʁ
tɯɣ intransitive verb
directional: _ entrer en contact avec. 接触到,碰到.

ɯ-thoʁ pɯ-tɯɣ
着地了
tɯɣ noun
Etym: dug. poison. 毒.
tɯ-ɣdɤt classifier
section. 一段.

tʂu tɯ-ɣdɤt
一段路

tɤ-ri χsɯ-ɣdɤt tɤ-sɯxɕe-t-a (tɤ-βzu-t-a; tɤ-lat-a; nɯ-sɤɣri-t-a)
我把线切成了三段
tɯ-ɣjɤn classifier
fois. 一次.

χsjɤn; χsɯ-ɣjɤn
三次
tɯɣɟaβ noun
barattage. 搅酥油.

ta-mar tɯ-tɯɣɟaβ
一桶酥油
See: ɣɟaβ
tɯ-ɣli possessed noun
engrais, purin. 肥料;粪. See: aɣɯɣli
tɯ-ɣmaz possessed noun
blessure. 伤口.

ɯ-ɣmaz pɯ-tɕat-a
我给他留了伤口
See: nɯɣmaz
tɯ-ɣmba possessed noun
joue. 腮.
tɯ-ɣmbaɕɤrɯ possessed noun
pommettes. 颧骨.
tɯ-ɣmbɤβ possessed noun
ulcère. 脓包.
tɯ-ɣmɤr possessed noun
bouche. 嘴.
tɯ-ɣmɯr classifier
un soir. 一天晚上.

nɯ ɯ-ɣmɯr
那一天晚上
See: jɯɣmɯr See: ɕɯŋgɯmɯr
tɯ-ɣna classifier
trente boisseaux. 三十升.
tɯ-ɣndʑɤr possessed noun
farine, tsampa. 面粉;糌粑. See: ɣndʑɯr
tɯ-ɣɲi possessed noun
ami, allié. 朋友;友人. Ant: ʁgra
tɯ-ɣrɤz possessed noun
ensemble. 跟别人一起.
tɯɣro noun
paille. 干草.

tɯɣro sɤ-ɕkho
晒草的地方
tɯ-ɣrɯmke possessed noun
poignet. 手腕. See: tɯ-zgrɯ
tɯɣur noun
givre. 霜.

tɯɣur pjɤ-ta
下了霜
See: ɕŋɤr
tɯɣurʑaʁ noun
blé d'hiver. 冬种.
tɯ-ja possessed noun
grand frère, grande sœur (terme utilisé par les nobles). 哥哥;姐姐(贵族用语).
tɯ-jaʁ possessed noun
main. 手.

a-jaʁqhu / a-jaʁ ɯ-qhu
我的手背

a-jaχpa
我的手掌

jiɕqha nɯ ɯ-jaʁ kɯ-rɲɟi ɕi ŋu
那个人喜欢偷东西

ɯ-jaʁ kɯ-βdi
手艺很好的人
tɯ-jaʁ possessed noun
tɯ-jaʁ,ɣi -
obtenir. 拿到;抓到;收到.

ɯ-jaʁ mɯ-jɤ-ɣe
没有到手

ɯ-jaʁ tɕhi nɯ-kɯ-ɣe ʑo tu-ndze ɲɯ-ɕti
它能抓到什么就吃什么
See: ɣɤnɯʑɯβ See: tɯ-ʑɯβ See: ɯ-χsoŋχsɤz,ɣi See: tɯ-ʁjiz,ɣi See: tɯ-lɯz,ɣi
tɯ-jaʁfkɯm possessed noun
gant. 手套.
tɯ-jaʁmɤχa Variant: tɯ-jaʁmuχa possessed noun
espace entre le pouce et l'index. 虎口.
tɯ-jaʁmu possessed noun
pouce. 大拇指.
tɯ-jaʁmundzoʁ classifier
un doigt. 一根指头. See: tɯ-ndzoʁ
tɯ-jaʁndzu possessed noun
doigt. 手指.
tɯ-jaʁndzumaŋlo possessed noun
index. 食指.
tɯ-jaʁndzumɤpaχcɤl possessed noun
majeur. 中指.
tɯ-jaʁndzu aŋɤn possessed noun
auriculaire. 小指.
tɯ-jaʁqhu possessed noun
dessus de la main. 手背.
tɯ-jaʁsta noun
assurance, entraînement. 心中有数;熟练.

a-jaʁsta nɯ-aβzu
我心中有数要怎么做

tɤ-scoz kɤ-nɤma nɯ aʑo a-jaʁsta ɕti
我对写字(整理文件)心中有数

tɕhi kɤ-nɤma pɯ-nnɯ-ŋɯ-ŋu nɯnɯ tɯ-jaʁsta ɲɯ-βze kɯ-ra ɲɯ-ɕti ɲɯ-ŋu, nɯ maʁ nɤ kɤ-ɤɣɯmphɯphru mɯ́j-khɯ
无论什么工作都要练习才行
See:
tɯ-jaχpa possessed noun
paume. 手掌.

jaχpa rɯmu
手纹
See: See:
tɯji noun
semailles. 播种.

tɯji to-mda
播种的时间到了
See: ji
tɯ-ji possessed noun
champs. 田地. See: ji
tɯjimŋu noun
le bord du champs du côté de la montagne. 靠山的田边.
tɯjindo noun
le bord du champs du côte opposé à la montagne. 靠水的田边,靠山那一边的对面.
tɯ-jlɤβ possessed noun
fils de trame. 纬线. Ant: tɤ-ʁjar See: jlɤβndʑu
tɯ-jmetɕɯrɯrɯ noun
excroissance du bassin. 尾椎骨.
tɯ-jmŋo possessed noun
rêve. 梦.

ɯ-jmŋo ko-ntɕhɤr
他做了梦
See: ɣɤjmŋo
tɯjno noun
légume. 蔬菜.

tɯjno tɤ-kɤ-xsɯr
炒的菜
tɯjnozwa noun
légumes dans la soupe. 菜汤里的菜叶.
tɯjpu noun
nourriture. 粮食.
tɯ-jroʁ classifier
une rangée. 一行,一路线.

qaj tɯ-jroʁ
一行麦子
Syn: tɯ-rɣɯt See: tɤ-jroʁ See: nɯjroʁ See: rɤjroʁ
tɯjʁo noun
insulte. 骂人的话.

tɯjʁo ta-khɤt
他骂了很久

tɯjʁo χɕu
他骂人很厉害
tɯ-jɯɣ classifier
pièce de tissu. 一匹布.

raz tɯ-jɯɣ
一匹布
tɯɟo noun
fantôme. 鬼(草登话).
tɯ-ɟom classifier
Etym: ⁿdom.pa. longueur des deux bras étendus. 一庹【一排】.
tɯ-ɟrɯɣ classifier
plein de choses en désordre. 一大堆(很乱).

laχtɕha tɯ-ɟrɯɣ ʑo jo-ɣɯt
他带来一大堆很乱的东西
See: ɟrɯɣɟrɯɣ
tɯ-ɟɯɣ classifier
un troupeau. 一群.

mbro tɯ-ɟɯɣ
一群马
tɯ-kɤcɯɣ possessed noun
sommet de la tête, fontanelle. 头顶;囟门.
tɯ-kɤftɕaka possessed noun
coiffure, bijoux portés sur la tête. 头饰. See: See:
tɯ-kɤlɤmɲaʁ possessed noun
traits du visage. 面容的五官. See: tɯ-mɤlɤjaʁ
tɯ-kɤpɤla possessed noun
Etym: kapāla. sommet du crâne. 头盖骨.
tɯ-kɤrnoʁ,mtɕɯr intransitive verb
avoir un vertige. 头晕.

a-kɤrnoʁ ɲɯ-mtɕɯr ntsɯ pɯ-ŋu.
我当时总是头晕
tɯ-kha classifier
Etym: kʰa. pied. 尺.
tɯ-khɤftsɯɣ classifier
un tour d'aiguille. 一针(缝衣服的时候).
tɯ-khɤl classifier
endroit. 一个地方.

jiʑo zgo tɤ-ari tɕe, χsɯ-khɤl tɤ-nɯna-j
我们上山时,在三个不同的地方休息了一下
See: ɯ-khɯkhɤl See: arɤkhɯmkhɤl
tɯ-khi possessed noun
chance. 运气.

ji-khi ma jisŋi tɯ-mɯ ɲɯ-jɯm
我们很幸运今天天气很好

jɯfɕɯr, ji-rɣa ra kɯ cai nɯ́-wɣ-mbi-j tɕe ji-khi pɯ-ŋu
昨天邻居给了我们菜,我们很幸运

nɤ-khi ɲɯ-ŋgɯ
你运气真好
tɯ-khroŋkhroŋ possessed noun
trachée. 喉管.
tɯ-khɯr possessed noun
Etym: kʰur. place dans la hiérarchie. 官职.
tɯkon noun
Etym: fn:权. pouvoir. 权力.
tɯkrɤz noun
Etym: gros. discussion. 商量.

nɯ-tɯkrɤz to-ɣi
他们商议好了
See: rɤkrɤz See: nɯkrɤz
tɯ-kri possessed noun
huile. 油.

nɤ-tɯ-kri ɲɯ-sɤle-a
我给你熬一点油
tɯkrimgo noun
pain frit. 油馍馍.
tɯ-ku possessed noun
tête. 头.

a-ku nɯ-βze
给我编头发吧

ndʑi-ku a-nɯ-tɯ-ɤnɯβzɯβzu-ndʑi je
你们互相编头发吧

haut. 上面.

sɯjno ɣɯ ɯ-ku
草的叶子和茎
See: nɤkɤtɕhɯ See: kɤlu See: ɯ-kɤlɤjme
tɯ-ku possessed noun
tɯ-ku,rku -
s'occuper de, participer à. 多管闲事;参与.

nɤ-ku sɤ-rku kɯ-me, nɯra a-mɤ-thɯ-tɯ-nɯkon
没有你的事,你不要管

nɤ-ku ma-kɤ-tɯ-nɯ-rke
你不要管闲事

a-ku mɯ-kɤ-nɯrku-t-a
我没有参与
tɯ-ku,ta -
s'allonger, poser la tête. 躺下.

a-ku pɯ-nɯ-ta-t-a tɕe pjɤ-nɯʑɯβ-a
我躺下睡觉了
tɯ-kuŋa noun
col. 衣领. Syn: tɯ-mkɤscur
tɯ-kɯr possessed noun
bouche. 嘴.

nɤʑo nɤ-kɯr ɯ-tɯ-wxti!
你真自吹自捧!
tɯl intransitive verb
directional: nɯ- devenir mauvais à manger (tsampa). 面或者糌粑变味了.

tɯsqar ɲɤ-tɯl
糌粑变味了

tɤjlu ɲɤ-tɯl
面变味了
tɯ-lasqra possessed noun
raie des cheveux. 头路.
tɯ-laz possessed noun
front. 额头.
tɯ-laz possessed noun
Etym: las. karma. 运气.

a-laz ɯ-tɯ-khe
我的命很苦

a-laz tu
我运气好

nɤʑo nɤ-laz ɲɯ-sna
你命好

tɕi-laz mɤ-khɤm
我们没有缘分
tɯ-lchɯɣ classifier
section (d'un sac, d'un récipient). 一节(口袋、容器).
tɯ-ldʑa classifier
un brin. 一根;一条.

tɯ-mbri tɯ-ldʑa
一根绳子

tɤ-ri tɯ-ldʑa
一条线

sɯjno tɯ-ldʑa
一根草

tɯ-ci tɯ-ldʑa
一条河

qapri tɯ-ldʑa
一条蛇

qaɟy tɯ-ldʑa
一条鱼

ɯ-mi tɯ-ldʑa
一只脚
tɯ-lɤn possessed noun
réponse. 答案.

ɯʑo kɯ tɤrkoz ʑo a-lɤn mɯ-tu-βze ɲɯ-ŋu
他故意不给我回音(不理我)
See: ɣɯlɤn
tɯ-lɤt possessed noun
puîné. 老二(兄弟姐妹).
tɯ-lpɤɣ classifier
gros morceau. 一大块.

tɤ-rcoʁ tɯ-lpɤɣ
一滩泥

smɤɣ tɯ-lpɤɣ
一团一团的羊毛

tɯ-mtɕhi ʁnɯ-lpɤɣ kɤ-sɤmɯrpu ʁo mbat ɕti
动嘴唇倒很容易

nɤki nɯ ɣɯ ʁnɯ-lpɤɣ nɯ χo, nɯ ma ɯ-kɤ-spa me
那个人只会动嘴,没有什么本事
tɯ-ltɕhɯz classifier
une touffe. 一绺(头发).

tɯ-kɤrme tɯ-ltɕhɯz
一绺头发
tɯlu noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
tɯ-lɯm possessed noun
dimension. 体积.

tɤ-fkɯm ɣɯ tɯjpu chɯ́-wɣ-rku tɕe, kɯdɤn chɯ́-wɣ-rku tɕe, ɯ-lɯm wxti, kɯrkɯn chɯ́-wɣ-rku tɕe ɯ-lɯm xtɕi
口袋里的粮食装的多,(体积)就撑得大,装得少,(体积)就撑不大

nɤki tɯrme nɯ ɯ-lɯm wxti mɤ-wxti maŋe ma ɯ-sni kɯ-xtɕɯ-xtɕi ɲɯ-ɕti
这个人体积大不大都没有用,胆子很小

nɤki kha ɯ-lɯm ndɤre ɲɯ-wxti ri, ɯ-ŋgɯ ra ku-nɯ-pe mɯ-ku-nɯ-pe mɤ-xsi
这个房子看起来体积很大,不知里面好还是不好
See: mɤlɯm
tɯ-lɯz possessed noun
âge. 年龄.
tɯ-lɯz,ɣi -
prendre de l'âge. 上了年纪.

a-wi ɯ-lɯz thɯ-ɣe
我奶奶年龄大了

a-mu ɯ-lɯz thɯ-ɣe
我母亲年龄大了
tɯ-ɬɯm classifier
une période de sommeil. (睡)一觉.

tɯ-ɬɯm pɯ-nɯʑɯβ-a
我睡一觉

a-ʑɯβ ci tɯ-ɬɯm pɯ-ɣe
我睡一觉
tɯmbar noun
ventre de bovidé. 牛肚子.
tɯmbaz noun
coulée de boue. 泥石流.

tɯmbaz chɤ-ɣi
发生了泥石流
tɯ-mbɤtɯm possessed noun
rein. 肾.
tɯmbri noun
Etym: ⁿbreŋ. corde. 绳子. See: nɯmbrɯmtsaʁ
tɯ-mbur possessed noun
sur les cuisses (lorsqu'on est assis en tailleur). 盘着坐时,腿上的部位. Syn: tɯ-rpɣo
tɯ-mbɯ possessed noun
organe sexuel masculin. 男生殖器.
tɯ-mchi possessed noun
bile. 胆(动物). See: prɤmchi
tɯ-mci possessed noun
salive. 口水.

tɯ-mci thɯ́-wɣ-βde ɯ-qhu kɤ-nɯɕɣɤz mɤ-khɯ
吐出了口水不能收回去(你送出的礼物不能拿回来)
See: mcɯrɯβrɯβ See: mcɯphɯt
tɯmda noun
Etym: mda. fusils traditionnels. 土枪.
tɯmdi adverb
tout le monde. 大家.
tɯ-mdzɤɣ possessed noun
clitoris. 阴蒂.
tɯmdzoz noun
interdit, tabou. 忌讳. See: mdzoz
tɯ-mdzɯt possessed noun
ordre. 命令.

rɟɤlpu nɯ kɯ ɯ-pa ra ɣɯ nɯ-mdzɯt pjɤ-lɤt
土司给他的属下下来命令
tɯ-mdʑu possessed noun
langue. 舌头.

tɕhoma ɯ-mdʑu
皮带的尖头
tɯ-mdʑuri possessed noun
tendon de la langue. 舌头的筋.
tɯ-me possessed noun
fille. 女儿.
tɯ-menmaʁ possessed noun
Etym: mag.pa. beau-fils. 女婿.
tɯ-mɤkhɤxtu possessed noun
partie supérieure du pied. 脚背.
tɯ-mɤlɤjaʁ possessed noun
quatre membres. 四肢,手脚. See: tɯ-kɤlɤmɲaʁ
tɯ-mɤmke possessed noun
partie de la jambe entre le mollet et la cheville. 小腿和踝骨节相连的部分.
tɯ-mɤmɲaʁ possessed noun
astragale. 距骨.
tɯ-mɤmu possessed noun
gros orteil. 大脚趾.
tɯ-mɤndzoʁ possessed noun
orteil. 脚趾.
tɯ-mɤndzrɯ possessed noun
griffes. 爪子.
tɯ-mɤndzu possessed noun
doigts de pied. 脚趾. See: tɯ-mi
tɯ-mɤŋɤn possessed noun
petit orteil. 小脚趾.
tɯ-mɤpa possessed noun
plante du pied. 脚底. See: tɯ-mi
tɯ-mɤpɤl possessed noun
Etym: sbar.mo. plante du pied. 脚底.
tɯ-mɤpu possessed noun
mollet. 小腿.
tɯ-mɤru possessed noun
trace de pieds. 脚印. See: tɯ-mi
tɯ-mɤsɯmsɯm possessed noun
talon. 脚跟.
tɯ-mɤtɕɤŋoʁ possessed noun
creux du genou. 膝盖后面;腘.
tɯ-mga possessed noun
ce que l'on obtient. 收获.

kɯmɤlɤxso pjɯ-tɯ-zdɯɣ ɲɯ-ɕti ma nɤ-mga me
你白白辛苦了,没有得到任何好处
Syn: ɯ-mbrɤzɯ See: nɯmga
tɯ-mgo possessed noun
nourriture. 粮食.
tɯmgozmɤrɤβ noun
plat. 菜.
tɯmgrɯnphoŋ noun
bouteille d'alcool pour offrir aux hôtes. 招待客人的酒瓶.
tɯ-mgɯr possessed noun
dos. 背.
tɯ-mɢla classifier
pas. 一步.

tɯ-mɢla kɤ-scɤt ɯ-tɤ́-cha
(你儿子)会走路了吗?

tɯ-mɢla cinɤ ma-jɤ-tɯ-te!
一步都不要迈进!

tɯ-mɢla ju-cit ŋu
(小孩子会)走路
tɯmɢɯt noun
poutre qui soutient le balcon. 支撑走檐的梁.

jɤɣɤt ɯ-pa stukɤr ɯ-tshɤt ɕoŋtɕa nɯ tɯmɢɯt rmi
走缘下面起大梁作用的木料叫|fv tɯmɢɯt tɯmɢɯt
tɯ-mi possessed noun
jambe. 脚.

tɯ-mi ɯ-pɤl
脚掌
See: tɯ-mɤndzu See: amɤʁu
tɯ-midi possessed noun
odeur de pied. 脚臭.

nɤ-midi ɯ-tɯ-mnɤm nɯ
你的脚很臭啊
tɯ-mɟa possessed noun
mâchoire inférieure. 下巴.
tɯ-mɟa possessed noun
avantage, ce que l'on reçoit. 收入.
tɯ-mɟɤrme possessed noun
barbe. 胡子.
tɯ-mke possessed noun
Etym: ske. cou. 脖子.
tɯ-mkɤqhu possessed noun
nuque. 项,颈背【脑后勺】.
tɯ-mkɤscur possessed noun
col. 衣领. See: tɯ-mke Syn: tɯ-kuŋa
tɯmnɯ noun
alène. 锥.
tɯmɲa noun
flèche. 箭.
tɯ-mɲaʁ possessed noun
Etym: mig. œil. 眼睛.
tɯ-mɲaʁfkaβ possessed noun
paupière supérieure. 上眼皮.
tɯ-mɲaʁndo possessed noun
coin du l'œil. 眼边.
tɯ-mɲaʁrdu possessed noun
prunelle. 眼珠.
tɯ-mɲaʁrme possessed noun
sourcil. 眉毛.
tɯ-mɲaʁspɯ possessed noun
chassie. 眼屎.
tɯmɲɯɣ noun
cancer de l'estomac. 胃癌.

lɯlu ɯ-rme chɯ́-wɣ-ndza tɕe, tɯmɲɯɣ βze
吞了猫的毛就会得胃癌。
See: nɯmɲɯɣ
tɯ-mɲɯɣ possessed noun
Etym: mid. œsophage. 食道. See: nɯmɲɯɣ
tɯ-mɲɯtsi classifier
Etym: mi.tsʰe. vie. 一辈子.

kɯki kha ki χsɯ-tɯmɲɯtsi to-tsu (=chɤ-mda)
这座房子已经住过三代人
tɯmŋu noun
nom commun à plusieurs champs à Kamnyu. 干木鸟村几块田地的统称.
tɯ-mpɕar classifier
feuille, un yuan. 一张;一元.

sɯjwaʁ tɯ-mpɕar
一片叶子

jɯɣi tɯ-mpɕar
一张纸
tɯ-mphɯr classifier
rouleau, paquet. 一包;一卷.

raz tɯ-mphɯr
一卷布
tɯ-mphɯz possessed noun
fesse. 屁股.
tɯ-mqaj possessed noun
critique. 批评.

a-mqaj pɯ-tu
我被批评了
tɯ-mtɕhi possessed noun
lèvres. 嘴唇.
Etym: mtɕʰu. bouche. 嘴.

nɤ-mtɕhi kɤ-ndɤm
你闭嘴

cha ɯ-kɯ-tshi ɯ-mtɕhi kɯ-nɯʑɯβ ɯ-qe
喝了酒的人的嘴,瞌睡的人的屁(酒话是心理话)

nɤ-mtɕhi mɤ-mpɕɤr
你讲话很不客气(没有甜言蜜语)
See: tɯ-mtɕhi,χo
tɯ-mtɕhi possessed noun
tɯ-mtɕhi possessed noun
tɯ-mtɕhi,ɣɤχo -
fanfaronner. 说大话.

ɯ-mtɕhi ɲɯ-ɣɤχɤm
他在说大话

a-mtɕhi ku-ɣɤχam-a
我正在说大话
See:
tɯ-mtɕhi,χo -
directional: tɤ- fanfaronner. 说大话.

ɯ-mtɕhi ɲɯ-χo
他爱说大话
tɯ-mtɕhirme possessed noun
moustaches. 胡子,胡须.
tɯmtɕhɯ noun
Etym: mtɕʰu. crachat rituel. 念经时,一边吹一边吐口水,治病的方式.
tɯmtɕi noun
matin. 早晨.
tɯmtɕiβzɤrnaʁ noun
très tôt le matin. 大清早.

tɯmtɕiβzɤrnaʁ ʑo tɤ-rɤru-a
我起得很早
tɯ-mtɕoʁ classifier
une pincée; une touffe. 一撮.
tɯ-mthɤɣ possessed noun
taille. 腰. See: tɯ-mthɤrɴɢɤβ See: mthɯxtɕɤr
tɯ-mthɤrɴɢɤβ noun
encolure du pantalon. 裤兜.

ɯ-mthɤrɴɢɤβ chɤmdɤru chɯ-nɯrʁe
他把竹竿插在裤兜里

tɯɲcɣa ɯ-mthɤrɴɢɤβ to-rʁe
他把镰刀插在裤兜里
See: tɯ-mthɤɣ See: rŋgɤβ
tɯ-mthɯ possessed noun
bénéfice. 赚到的钱(收入减去开支).

tɯ-sla nɤ-mthɯ tɕhi jamar ɣɤʑu
你一个月能赚多少钱?

ɯ-mthɯ to-ndza
他赚了他的钱
See:
tɯ-mtshi possessed noun
Etym: mtɕʰin.pa. foie. 肝.
tɯ-mtso possessed noun
repas du midi, goûter. 带去山上吃的中午饭【路餐】、五点钟吃的那顿饭.

tɯ-mtsomthɯm
路餐里面的肉
tɯ-mtɯ possessed noun
coiffure traditionnelle des hommes tibétains. 藏族男人的传统发型.

ɯ-mtɯ ɲɤ-nɯ-sɯ-ta
他剃头的时候在头顶上留了一撮头发
tɯmu noun
peur. 害怕.

tɯmu kɯ ɯ-lu ʑo pjɤ-cɯ
他被吓得魂飞魄散
tɯ-mɯ possessed noun
temps, pluie. 天气;雨.

tɯ-mɯ kɯ-ɤrŋi
青天(天宫)

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
在下雨

tɯ-mɯ ko-lɤt (=jo-ɣɯt)
下雨了

tɯ-mɯ ci ci ku-lɤt, ci ci mɯ́j-lɤt
有时候下雨,有时候不下雨

tɯ-mɯ lɤt ɲɯ-ŋu rca
快要下雨了

tɯ-mɯ chɯ tu-ru
他仰着(睡)

jɯfɕɯr ji-mɯ pɯ-pe
我们昨天(遇到了)很好的天气

ɯ-ndzɯ mɤ-kɯ-sɤŋo ɯ-mɯ mbɯt
不听劝告的人没有好下场(他的天要垮下来)

tɯ-mɯ pɯ-pa-fkaβ ʑo ɕ-tɤ-khat-a
我走遍了天下
tɯmɯɕoʁ noun
sarrasin. 荞麦.
tɯmɯkɤmpɕi Variant: tɯmɯ kɯmɤɕi noun
paradis. 天堂.
tɯ-mɯm classifier
une gorgée. 一口(水).
tɯmɯpaʁ noun
limace. 蛞蝓.
tɯ-mɯrʁɯz classifier
coup de griffe. (抓)一下.

lɯlu kɯ tɯ-mɯrʁɯz ci to-lɤt
猫抓了一下
See: mɯrʁɯz
tɯmɯrtsɯɣ noun
pincer. 捏,掐,拧.

a-rʑaβ kɯ tɯmɯrtsɯɣ ta-lɤt
我的妻子掐了我一下

nɤ-qe thɯ-tɯ-rɤrɕɯβ tɕe, kutɕu tɯrme kɯmŋu ɣɤʑu-j tɕe, tɯmɯrtsɯɣ kɯmŋu tu-lat-a ra
你放了屁,我们这里有五个人,所以我就要掐你五次
See: mɯrtsɯɣ
tɯmɯʁrɯm noun
si haut qu'il cache le ciel. 高得遮住蓝天.

kha nɯ tɯmɯʁrɯm ʑo to-zɣɯt
这个房子高得遮住蓝天
See: ta-ʁrɯm See: tɯ-mɯ
tɯ-ndzɤfkɯm Variant: tɯ-ndzɤkɯm possessed noun
estomac. 胃.
tɯ-ndzɤŋgrɯm possessed noun
tempes. 太阳穴.
tɯ-ndzɣi possessed noun
canines. 獠牙.
tɯ-ndzoʁ classifier
gousse. 蒜瓣.

kɯmɕku tɯ-ndzoʁ
一瓣蒜
tɯ-ndzrɯ possessed noun
ongle. 指甲.

a-ndzrɯ nɯ-nɯ-phɯt-a
我剪了指甲
tɯ-ndzʁi possessed noun
clavicule. 锁骨.
tɯ-ndzɯ possessed noun
conseil. 教育、劝告的话.

ɯ-ndzɯ mɤ-kɯ-sɤŋo ɯ-mɯ mbɯt
不听劝告的人没有好下场(他的天要垮下来)
tɯ-ndzɯ possessed noun
tɯ-ndzɯ,βzu -
directional: pɯ- ordonner. 命令.

nɤ-ndzɯ ɲɯ-βze-a
我命令你

dangzhongyang kɯ ji-ndzɯ pa-βzu
党中央命令我们
See: βzu1
tɯ-ndʐi possessed noun
peau. 皮肤. See: cɤndʐi See: tshɤndʐi See: qartshɤndʐi
tɯndʐiŋga noun
habit en peau. 皮衣.
tɯ-nŋa possessed noun
dette. 债.

tɯ-nŋa sqɯ-mpɕar nɯ-tɕat-a
我欠了十块钱

a-nŋa nɯ mɤʑɯ tʂam-a ra
我还得还债
See: ŋa
tɯnoʁ noun
sauce. 沾水;酱.
tɯ-ntɕhaʁ classifier
goutte. 一滴.

tɯ-mɯ ɯ-ntɕhɯ-ntɕhaʁ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
点点滴滴地下雨(大雨点子)
tɯ-ntɕhɯr classifier
morceau, débris. 碎片.

rdɤstaʁ tɯ-ntɕhɯr
一个石头碎片

tɯ-ji tɯ-ntɕhɯr
一块地
See: ɯ-ntɕhantɕhɯr
tɯ-nthoʁ classifier
petit rond. 小圆点.

tɤ-se tɯ-nthoʁ pjɤ-ɕe
地上滴了一滴血
tɯ-ntsi classifier
un membre d'une paire. 一只.

tɯ-xtsa tɯ-ntsi
一只鞋子
tɯ-nɯ possessed noun
sein. 乳房.
tɯɲcɣa noun
faucille. 镰刀.
tɯ-ɲɤm possessed noun
Etym: ɲam. chair, gras. 身上的肉(人、动物).
tɯ-ɲɤm possessed noun
tɯ-ɲɤm possessed noun
tɯ-ɲɤm possessed noun
tɯ-ɲɤm,khe -
maigre. 瘦. Syn: nɯɲɤmkhe
tɯ-ɲɤm,phɤn -
très utile. 有用.

kɯki sɲɯɣjɯ ki a-ɲɤm wuma pɯ-phɤn ma khro tɤ-ntɕhoz-a
这支笔对我很有用,我用了很久
tɯ-ɲɤm,sɯ -
gros, gras. 肥;胖. See: nɯɲɤmsɯ
tɯɲɤt noun
éboulement. 山崩;滑坡.

tɯɲɤt pjɤ-ɣi
出现了山崩
tɯɲɟoʁ noun
homme de main. 助手.
tɯɲoʁ noun
grains et balle. 颗粒和糠秕混合.
tɯ-ŋga possessed noun
habit. 衣服. See: ŋga See: stɤnga See: kɯrɯŋga See: kupaŋga
tɯŋgar noun
tissu de laine. 羊毛布(尚未缝成衣服).
tɯŋgɤmbe noun
vêtements abîmés. 破旧的衣服. See: tɯ-ŋga See: tɤ-mbe
tɯ-ŋgɤndo possessed noun
bord des vêtements. 衣角.
tɯ-ŋgo possessed noun
maladie. 病. See: ngo
tɯ-ŋgra possessed noun
salaire. 工资. See: nɯŋgra
tɯ-ŋgru possessed noun
tendon. 筋.
tɯŋgu noun
casserole pour faire frire la tsampa. 炒青稞的锅.

tɯŋgu nɯ tɯsqar ɯ-sɤ-rŋu ɯ-rkoz ŋu, tɯthɯ nɯ rnaʁ, tɯŋgu nɯ mɤ-rnaʁ, antɤm
炒锅是专门用来炒青稞的
tɯ-ŋgɯl classifier
une boucle, un tour (à propos d'intestins enroulés comme des cordes). 一圈(肠子).

tɯ-pu tɯ-ŋgɯl
一圈肠子
See: tɯ-tɤjŋgɤɣ
tɯ-ŋka classifier
une parole, un bruit. 一声;一句.

tɯ-ŋka tɯ-ŋka tu-ti-a ŋu nɤ
我一句一句地说

une bouchée. 一口,嚼过的食物.

tɤ-rɟit nɯ tɯ-ŋka kɤ-mbi kɯ chɯ́-wɣ-ɣɤwxti ɕti
小孩子是用大人嚼过的食物喂大的
See: nɤŋka
tɯ-ɴɢar possessed noun
crachat. 痰.

ɯ-thoʁ nɤ-ɴɢar ma-thɯ-βde ma ɲɯ-sɤʑɯloʁ
你不要在地上吐痰,很恶心。
tɯpɕi noun
lin. 亚麻.
tɯ-pɕoʁ noun
Etym: pʰʲogs. côté, direction. 方向.

tɯ-pɕoʁ ci pjɯ-phɤn, tɯ-pɕoʁ ci pjɯ-ʁdɯɣ ɲɯ-ɕti
(这种药)一方面有好处,一方面又有副作用

ɯ-pɕoʁ a-mɤ-pɯ-naχtɕɯɣ qhe li ɯ-ti mɤ-naχtɕɯɣ
只要方向不一样说法就不一样(解释动词的趋向前缀的时候)
tɯ-pɕɯrtɕhaʁ classifier
une fois. 一倍. Syn: tɯ-tɤlɤβ See: tɯ-tɯpɕɯrtɕhaʁ
tɯ-pɤchaʁ possessed noun
nombril. 肚脐.
tɯ-pɤɕnɤz possessed noun
anus. 肛门. See: tɯ-pu See: tɤ-ɕnɤz
tɯ-pɤɣrum possessed noun
gros intestin. 大肠. See: tɯ-pu
tɯ-pɤɲɟi possessed noun
bas-ventre. 小肚子.
tɯ-pɤŋi possessed noun
intestin grêle. 小肠. See: tɯ-pu
tɯpɤr noun
Etym: par. dessin. 画,照片.

nɤ-tɯpɤr pjɯ-lat-a tɕe, tɯrme ɯ-ɕki ɲɯ-kham-a
我给你拍照片,给别人看
tɯ-pɤrme classifier
année. 一岁(年龄).

nɤʑo thɤstɯ-pɤrme thɯ-tɯ-azɣɯt?
你多大了?

aʑo fsusqafsum-pɤrme thɯ-azɣɯt-a
我三十三岁
tɯpɣaʁ noun
défrichage. 开荒.

tɯpɣaʁ lo-tɕɤt-ndʑi
他们俩开荒了
See: pɣaʁ
tɯ-phaʁ possessed noun
un côté. 一边;半边.

ɯ-phaʁ ntsi (kɯ) ko-sɯ-rtoʁ
他斜着眼睛看了
tɯ-phaʁja possessed noun
époux. 丈夫;伴侣.
tɯ-phoŋ classifier
Etym: bum-pa. bouteille. 一瓶.

cha tɯ-phoŋ
一瓶酒
tɯ-phoŋbu possessed noun
Etym: pʰuŋ.po. corps. 身体.

nɤ-phoŋbu ɣɯ ɯ-βri ma-pɯ-tɯ-sɯxɕe ma!
你不要伤着身体!
See: tɯ-phoŋbu,ndo
tɯ-phoŋbu possessed noun
tɯ-phoŋbu,ndo -
trembler de froid. (冷得)发抖(无法控制).

a-phoŋbu kɤ-ndo ʑo mɯ́j-khɯ
我冷得发抖
tɯ-phoʁ possessed noun
salaire. 工资. Syn: tɯ-ŋgra
tɯ-phɯ classifier
tronc. 一棵.

si tɯ-phɯ
一棵树
tɯ-phɯɣ possessed noun
fortune. 财产,财力.

jiɕqha tɯrme nɯ ɯ-phɯɣ tu
那个人很有财力
tɯ-phɯm possessed noun
pan du vêtement. 衣兜.

ɯ-phɯm nɯ tɕu tasa-rŋu ci tɯ-lʁɤtɕɯ ɲɤ-rku
他把一袋炒麻籽装在衣兜里了
tɯ-phɯxpa possessed noun
cuisse. 大腿.
tɯ-pjaχpa possessed noun
aisselle. 膈肢窝.

jɯɣi ɯ-pjaχpa to-rku
他把书夹在腋下
See: nɯpjaχpa
tɯ-pju possessed noun
moelle. 骨髓.
tɯ-po classifier
Etym: ⁿbo. unité de mesure. 斗.
tɯpoli noun
une gerbe d'herbe. 一捆青草.
tɯpri noun
message. 口信.

a-tɯpri jo-lɤt
他给我带了口信
See: znɯxpri
tɯpu noun
moxibustion. 艾灸.

a-tɯpu ka-ta
他给我烧艾灸
tɯ-pu possessed noun
intestin. 肠.
tɯ-pɯsqhɯt possessed noun
fin de l'œsophage. 食管的末端.
tɯ-qa possessed noun
racine. 根.
patte. (动物)的脚.
fond. 底部.

tɤ-fkɯm ɣɯ ɯ-qa
袋子的底部

mtshu ɯ-qa zɯ
在湖底

ɯ-qa ʑo tu-nɯɬoʁ naʁzi-a
我想寻根问底

ɯ-kɤ-thu nɯ ɯ-qa ʑo tu-nɯɬoʁ naʁzi
他想寻根问底

nɯ-tɯ-khe kɯ ɯ-qa ʑo ɲɤ-me
他们笨到极点
tɯ-qartsɯ classifier
coup de pied. 踢一脚.

tɯ-qartsɯ ta-lɤt
它踢了一脚
See: sɯqartsɯ
tɯ-qazgra possessed noun
bruit de pas. 脚步声. See: tɤ-zgra
tɯ-qe possessed noun
excrément, pet. 屎;屁.

a-qe nɯ-lat-a
我拉了屎

a-qe thɯ-lat-a
我放了屁
See: khrambaqe See: zdɯmqe
tɯ-qe possessed noun
tɯ-qe,rɤrɕɯβ -
directional: thɯ- péter sans faire de bruit. 悄悄地放屁.

ɯ-qe tha-rɤrɕɯβ
他放了屁
tɯ-qejdi possessed noun
odeur de bouse. 屎的臭味.

nɤ-qejdi ɯ-tɯ-sɤjloʁ nɯ
你的屎的臭味很难闻
See: See: tɤ-di
tɯqejmɤɣ noun
une espèce de champignon. 【牛屎菌】.

tɯ-qe jmɤɣ nɯ tɯ-qe ɯ-taʁ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mdoʁ kɯ-wɣrum tu, kɯ-qandʐi tu, kɯ-ɣɯrni tu, kɯ-sɤndɤɣ me ri ɯ-kɯ-ndza me
牛屎菌长在粪上,有的是白色的,有的是乌色的,有的是红的,没有毒性,但也没人吃。
tɯ-qɤsɤlɤt possessed noun
anus. 肛门.
tɯ-qhrɯmbɤβ possessed noun
rot. 饱嗝.

a-qhrɯmbɤβ ɲɯ-sɯɣe
我打了个嗝儿

tɕɣom tɤ-ndza-t-a, a-qhrɯmbɤβ la-sɯɣe
我吃了花椒,就打嗝了

pijiu kɤ-tshi-t-a, a-qhrɯmbɤβ ja-sɯɣe
我一喝啤酒就要打嗝
See: nɤqhrɯmbɤβ
tɯqioʁ noun
vomi. 呕吐物.

tɯqioʁ tɤ-khat-a
我吐了很久(很多)
See: qioʁ
tɯ-qom possessed noun
larme. 眼泪.
tɯr transitive verb
directional: _ dépasser. 冲过去.

fsapaʁ kɯ kɤ́-wɣ-tɯr-a
牲畜在我面前冲过去了
tɯ-rcu possessed noun
veste. 皮袄.

a-rcu
我的皮袄
tɯ-rdoʁ classifier
un morceau. 一块;一个.

khɯtsa tɯ-rdoʁ
一个碗

tɤ-ŋgɯm tɯ-rdoʁ
一个鸡蛋

mbrɤz tɯ-rdoʁ
一粒米

zɣɤmbu tɯ-rdoʁ
一把扫把

mbrɯtɕɯ tɯ-rdoʁ
一把刀

ndzom tɯ-rdoʁ
一座桥

rɤɣo tɯ-rdoʁ
一首歌

tɯ-ŋga tɯ-rdoʁ
一件衣服

ʁmaʁdɤr tɯ-rdoʁ
一面旗

mɯntoʁ tɯ-rdoʁ
一朵花

ɯ-rdɯ-rdoʁ ʑo ma me
只剩下几个

ɯ-zda ra ʁnɯz ɣɯ nɯ-kɤ-ndza nɯ ɯʑo tɯ-rdoʁ kɯ tu-ndze mɤɕtʂa mɯ́j-rtaʁ
他的吃量是其他(小孩子)的两倍

Etym: rdog.po. grains. 粮食. Syn: tɯjpu
tɯ-rɤʁaŋ possessed noun
Etym: raŋ.dbaŋ. capacité de décision. 自我主张的权利.

a-rɤʁaŋ me
我身不由己
See: znɯrɤʁaŋ
tɯrɤt noun
style d'écriture, façon d'écrire. 字体. See: rɤt
tɯrgi noun
sapin. 杉树.

tɯrgi nɯ zgo kɯ-mbro ɴqiaβ tsa tu-ɬoʁ ŋu, si wuma ʑo kɯ-mbro, ɯ-ru nɯ kɯ-jpɯ-jpum kɯ-mbɯ-mbro ŋu, ɯ-rtaʁ nɯ khro mɤ-jpum tɕe, ɯ-βri nɯ tɕu mɤ-kɯ-ɤmtɕhoʁ tu-oʑɯrja ŋu. ɯ-rtaʁ maŋpa nɯ ra zri, taʁ tɤ-ari ɯ-jija ɯ-rtaʁ nɯ tu-xtɯt ŋu, ɯ-rtaʁ nɯ ɯ-taʁ nɯ tɕu, li ɯ-rtaʁ ɲɯ-nɯ-ɴɢɤt ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ taqaβ fse ri, xtɯt aɕpɯɕpa, tɕe ɯ-rtaʁ ɯ-taʁ ɯ-jwaʁ ɯ-tɯ-ndzoʁ nɯ tɤ-muj kɯ-fse ɯ-tshɯɣa ŋu. tɯrgi ɯ-jwaʁ nɯ arŋi tɕe pɣi tsa, ɯ-mat nɯ qaɟy ɯ-rqhu tsa fse, alɯlju tɕe rɲɟi tsa, tɕe nɯ ɯ-ŋgɯ nɯ tɕu, ɯ-rɣi arku, thɯ-tɯt tɕe, qaɟy rqhu kɯ-fse nɯ raŋri ʑo ɲɤ-ɴɢaʁ, tɕe ɯ-rɣi pjɯ-nɯɬoʁ ŋu ma ɯ-zrɤm taʁ tu-mphɯl mɤ-cha, tɕe ɯ-mat nɯ tɯrgi laŋlaŋ rmi. tɯrgi ɯ-ru nɯ wuma ʑo tɤrɤm ɯ-spa kɯ-ʑru, tɯrgi tɯ-phɯ nɯ kɯβdɤsqi-ɟom, kɯmŋɤsqi-ɟom kɯ-mbro ɲɯ-ɕti. tɕe nɯ nɯ́-wɣ-phɯt tɕe ɕoŋtɕa ɕnɤcɤ-rzɯɣ kɤ-βzu rtaʁ. tɕe ɯ-rtaʁ nɯ ra kɤ-nɯβlɯ ma mɯ́j-sna, ɯ-ru nɯ ŋgɤjpɤn chɯ́-wɣ-lɤt tɕe, laχtɕha tɕhi kɯ-ra kɤ-βzu sna.
杉树生长在比较高的山阴(背阴的山坡)上,是一种高大的树。树干长得又粗又高,枝桠都不粗,在树上长得不整齐。树枝下面的长,越是长在上面就越短。在枝桠上有分杈,叶子长得像针,短而扁,叶子在枝桠上的长法像羽毛的形状。杉树的叶子青而灰,果实像鱼鳞,是圆柱形的,种子装在里面。成熟后,像鳞片的那些东西个个都展开了,种子就会出来,因为杉树不能用根繁殖。这种果实叫|fv tɯrgilaŋlaŋ 。杉树的树干是做木板最好的原料,一棵杉树有14-15米高,砍下来足够锯成七八节木料。枝桠只能烧火用,树干锯成木板,可以作成各种家具。 tɯrgilaŋlaŋ 。杉树的树干是做木板最好的原料,一棵杉树有14-15米高,砍下来足够锯成七八节木料。枝桠只能烧火用,树干锯成木板,可以作成各种家具。
tɯrgigrɯβgrɯβ noun
une espèce de champignon. 【杉木蘑菇】.

tɯrgi grɯβgrɯβ nɯ tɯrgi kɯ-wxti kɯ-ʁjɤr ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, stonka mɤɕtʂa mɤ-ɬoʁ, grɯβgrɯβ cho ɯ-mdoʁ naχtɕɯɣ ɯ-ru jpum cho wxti ɯ-di mɤ-naχtɕɯɣ
杉木蘑菇是长在茂密高大的杉木林里,到秋天才能生长,颜色和松茸一样,但主干比较粗大,味道不一样。
tɯrgilaŋlaŋ noun
pomme du sapin. 杉树果.

nɯ-tɯrgilaŋlaŋ
tɯrgipaʁtsa noun
écureuil. 松鼠.
tɯrgismɤɣ noun
Usnea sp.. 松萝.
tɯ-rɣi noun
graine. 种子.
tɯ-rɣɯt classifier
brin de fil. 一股线.
tɯ-ri classifier
cent. 一百. Syn: ɣurʑa
tɯ-rju possessed noun
parole. 话.

tɯ-rju to-nɤtsɯmɣɯt
他传播了谣言

tɯ-rju kɯ-ɕɤɣ tɯ-ŋka kɤ-spa-t-a
我学了一个新词
tɯrɟaʁ noun
danse. 舞蹈.

a-tɯrɟaʁ ci kɤ-fɕɤt
你给我跳一支舞

tɯrɟaʁ kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi ʑo ko-rɤɕi-nɯ (ko-mtshi-nɯ)
他们跳舞的队伍拉得很长
See: rɟaʁ See: fɕɤt1
tɯ-rɟɯ possessed noun
Etym: rgʲu. fortune. 财富.

tɯ-tsɣe kɤ-βzu ɣɯ ɯ-rɟɯ ɲɯ-rtaʁ
他有做生意的本钱
tɯ-rkɤn possessed noun
Etym: rkan. palais. 上腭.
tɯrkɤz noun
Etym: rkos. sculpture. 雕塑.
tɯ-rkoŋɕɤl classifier
Etym: rkaŋ. une are. 一亩.
tɯ-rla possessed noun
âme, principe vital. 灵魂,生命的根源.

tɯ-mu kɯ ɯ-rla ɲɤ-me
他吓坏了
tɯrma noun
vie quotidienne; tâches quotidiennes. 过日子;日常生活.

tɯrma ko-ndo (tɯrma ɯʑoz ko-ndo)
他安家过日子(他离家在另一个地方过日子)

ndʑi-tɯrma nɯ wuma pjɤ-khɯ
他们俩日子过得很好
tɯrmbɣi noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
tɯ-rmbi possessed noun
urine. 尿.
tɯ-rmbɯ classifier
tas. 一堆.

tɯ-ɣli tɯ-tɯ-rmbɯ
一堆粪
See: rmbɯ
tɯrme noun
homme. 人.
quelqu'un d'autre. 别人.

kɯki tɯrme ɣɯ ɯ- shouji ŋu
这是别人的手机
tɯrmɯ noun
après midi. 下午.

nɤ-tɯrmɯ ko-ɣi
已经很晚,你来不及了

soz tɕi tu ŋgrɤl tɯrmɯ tɕi tu ŋgrɤl
早上也有,下午也有
See: nɯrmɯ
tɯrmɯkha noun
crépuscule. 黄昏.
tɯ-rna possessed noun
comitative: kɤ́rnɯrna Etym: rna. oreille. 耳朵. See: mɤrnɤsɤŋo
tɯ-rnamɕɤz possessed noun
Etym: rnam.ɕes. âme. 灵魂.
tɯrnda noun
partie en bois des maisons tibétains. 藏式房屋的用木料做成的部分.

kɯrɯ kha ɯ-taʁ ɕoŋtɕa kɤ-ntɕhoz kɯ-kɯ-ra nɯ jɤɣɤt cho khɤxtu nɯ ra tɯrnda rmi
藏式房屋上所有用木料做成的部分,如走缘、房背等都叫|fv tɯrnda tɯrnda
tɯrndaku noun
étage au dessus. 楼上.
tɯ-rnɤfsɯr possessed noun
partie poilue devant les oreilles. 耳朵前面长小头发的部位.
tɯ-rnɤɣɲɟɯ possessed noun
conduit auditif. 耳孔. See: tɯ-rna See: ɯ-ɣɲɟɯ
tɯ-rnɤpɤl possessed noun
lobe de l'oreille. 耳垂.
tɯ-rni possessed noun
gencive. 牙龈.
tɯ-rnom possessed noun
côte. 肋骨.
tɯ-rnoʁ possessed noun
cerveau. 脑子.

a-rnoʁ ma-tɯ-ci
你不要(在我耳边)这么吵(令我受不了)
See: nɤrnoʁ
tɯ-rŋa possessed noun
visage. 脸.

a-rŋa tɤ-chaβ-a ma ɲɯ-qiaβ
我做鬼脸因为很苦

tɯʑo tɯ-rŋa qambrɯ tɤ-ari kɯnɤ mɤ́-wɣ-nɯ-mto, tɯrme ra nɯ-rŋa zrɯɣ tɤ-ari kɯnɤ ɣɯ́-mto
容易看到别人的缺点,不容易看到自己的缺点
See: aɣɯrŋa See: ɣɤrŋa
tɯrŋɤt noun
piège. 陷阱.

tɯrŋɤt pɯ-βzu-t-a
我设了陷阱
tɯrŋu noun
orge frit. 炒青稞. See: rŋu
tɯ-ro possessed noun
Etym: braŋ. poitrine. 胸膛.

ɯ-ro ɲɯ-ŋgɤr
他心胸狭窄(小气)

ɯ-ro ɲɯ-jom
他心胸广阔(不计较)

colère. (生的)气.

ɯ-ro lo-ɣi
他生气了

ɯ-ro jo-zɣɯt
他的坏脾气又发了

ɯ-ro ɲɤ-ʑi
他气消了

nɯ kɯnɤ ʑo ɯ-ro mɯ-pjɤ-k-ɤfɕu-ci
这样他都不解恨
tɯrpa noun
hache. 斧头. See: tɯ-tɯrpa
tɯ-rpaʁ possessed noun
Etym: pʰrag. épaule. 肩膀.
tɯ-rpɣo possessed noun
sur les cuisses (lorsqu'on est assis en tailleur). 盘着坐时,腿上的部位.

a-rpɣo
我的腿上
Syn: tɯ-mbur
tɯ-rqɤpa possessed noun
poitrine. 胸膛(的上半部分).

tɤ-pɤtso ɯ-rqɤpa ɲɯ-ɤci tɕe ɯ-mtʂɤkhoz ɲɯ-ra
小孩子的胸膛很湿,要给他带口水巾
See: tɯ-rqo
tɯ-rqo possessed noun
gorge. 喉咙.

a-pɯ-sɤtso ra ma a-rqo ɲɯ-qhrɯt ʑo tɕe, mɤ-tɯ-tso thaŋ ɲɯ-sɯsam-a ŋu
希望听得清楚,因为我的喉咙倒了(嗓子哑了),我怕你听不清楚
tɯ-rqoloʁloʁ possessed noun
pomme d'Adam. 喉结.
tɯ-rqopa possessed noun
bas de la gorge. 喉咙的下半部分. See: tɯ-rqo
tɯ-rqorɣe possessed noun
collier. 项圈.
tɯ-rqoʁ classifier
quantité qui peut tenir entre l'avant-bras et le bras fléchi. 一抱.

si tɯ-rqoʁ tɤ-ɣɯt-a
我抱了一抱的柴
See: rqoʁ
tɯ-rqozbɤβ possessed noun
goitre. 甲状腺肿瘤.
tɯrsa noun
Etym: dur.sa. tombe. 坟墓.
tɯrtɕhi noun
espèce de plante. 【酸酸草】.

tɯrtɕhi nɯ sɯjno kɯ-mbɤr tsa ci ŋu, ɯ-zrɤm wuma ʑo rɲɟi dɤn, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrtɯm xɯrxɯr tɕe ɯ-rkɯ nɯ ra kɯ-rʁom tsa tu, ɯ-ʁɤri nɯ kɯ-ɤrŋi ŋu, ɯ-qhu nɯ kɯ-ɤrŋi tu kɯ-ɣɯrni tu, ɯ-ru tú-wɣ-ndza tɕe wuma zo tɕur, paʁ kɤ-mbi sna.
酸酸草是一种矮小的草。根又多又长。叶子是圆形的,边缘有些粗糙的小齿,正面是绿色的,背面有的是绿色的,有的是红色的。茎吃起来很酸,可以喂猪。
tɯ-rti possessed noun
jupe. 裙子. See: ɯ-rti
tɯ-rtsa possessed noun
Etym: rtsa. pouls. 脉搏.
tɯ-rtsaku possessed noun
Etym: rtsa. point d'acupuncture. 穴位.
tɯ-rtsɤɣ classifier
une section, un étage, une toise. 一节;一层楼;一丈.
tɯ-rtshɤz possessed noun
poumon. 肺.
tɯ-rtsi possessed noun
nourriture pour bovidés. 牛的食物.
tɯrtɯthɯ noun
tissu de lin. 麻布.
tɯrɯm noun
sorte. 种类.

jɯfɕɯr tɤ-rɯndzɤtshi tɕe jɯ-mgo zmɤrɤβ kɤntɕhɯ tɯrɯm pɯ-tu
昨天我们吃饭的时候,有好几种菜
tɯ-rɯrtsɤɣ possessed noun
Etym: tsʰigs. articulation. 关节.
tɯ-rɯxpa possessed noun
Etym: rig.pa. mémoire. 记性.

a-rɯxpa mɯ-ɲo-sna
我记性不好
tɯ-rzɤz possessed noun

bagages (cadeau que l'on offre avant le départ). 行李.
Etym: rdzas. dot. 嫁妆. Syn: tɤ-rkuz
tɯ-rzɯɣ classifier
section. 一段.
un moment. 一会儿.

nɤʑo pɤjkhu tɯ-rzɯɣ tɤ-nɯna tɕe tɕetha rɤma-tɕi
你暂时休息一下,等一会我们再工作

tʂu tɯ-rzɯɣ
一段路

ɟu tɯ-rzɯɣ
一节竹子
See:
tɯ-rʑaβspa possessed noun
fiancée. 未婚妻.
tɯ-ʁɤjtshɯz possessed noun
avoir une utilité. 发挥作用.

tɤtʂu nɯ ɕɤr tɕe tɯ-ʁɤjtshɯz ɲɯ-ɕe
晚上的时候,灯发挥很大的作用

nɤ-rɟit nɯ ju-nɯ-ɕe ɲɯ-ɕti tɕe, nɤ-ʁɤjtshɯz mɯ́j-ɕe
你的孩子离开家了,对你没有用了(不会再照顾你了)
tɯ-ʁɤriɕɣa possessed noun
incisives. 门牙.
tɯ-ʁɤt possessed noun
capacité de travail. (工作或办事的)能力.

a-ʁɤt maŋe
我没有能力做那么多事情
tɯ-ʁjiz possessed noun
tɯ-ʁjiz,ɣi possessed noun
avoir envie. 想吃,想要.

a-ʁjiz mɯ́j-ɣi
我不想
tɯ-ʁla possessed noun
avant-bras. 胳膊.
tɯ-ʁnoŋ possessed noun
Etym: gnoŋ. remords. 内疚.

a-ʁnoŋ me
我问心无愧

nɤ-ʁnoŋ maŋe
你问心无愧
See: nɯʁnoŋ
tɯ-ʁɲɯrgɯm possessed noun
pourtour des yeux. 眼圈骨.

nɤ-ʁɲɯrgɯm chɯ-tɯ-phɤβ
你的脸色变了,你的表情变了。
tɯ-ʁo possessed noun
tɯ-ʁo possessed noun
tɯ-ʁo,mbi -
directional: nɯ- regretter, ne pas être satisfait, être déçu. 介意;灰心;失望.

a-ʁo mɤ-mbi
我不介意

a-ʁo ɲɯ-mbi ɕti
我很失望
See: nɤʁombi See: tɯ-ʁo,phi
tɯ-ʁo,phi -
décevoir. 令……失望.

ɯʑo kɯ a-ʁo ɲɯ-phi
我对他很失望

a-ʁo ɲɯ-tɯ-phi
我对你很失望

a-ʁo ɲɯ-nɯ-phi-a
我对我自己很失望
See: tɯ-ʁo,mbi
tɯ-ʁoŋ possessed noun
Etym: dbaŋ. pouvoir. 权力.
tɯ-sa possessed noun
dents de sagesse. 智齿.
tɯ-scur possessed noun
creux de la main. 手掌心.
tɯ-sɤsci possessed noun
Etym: skʲe. anniversaire, lieu de naissance. 生日;出生的地方.

nɤ-sɤsci ŋotɕu pɯ-ŋu?
你生在哪里?
tɯ-sɤxɕe possessed noun
direction, but vers lequel on va. 去向;去的目标. See:
tɯsi noun
mort. 死亡.

tɯsi kɤ-nɤjo ɕti
只有等死

ɯ-tɯsi mda
他的死期到了
See: si1
tɯ-skɤlwa possessed noun
Etym: skal.ba. partie. 份.
tɯ-skɤt possessed noun
Etym: skad. voix. 声音.

kɤ-nɯrɤɣo ɯ-skɤt ɲɯ-sna
他唱歌的声音

tɕhi ɯ-skɤt ɲɯ-ŋu, ɯ-ɲɯ-tɯ-tso
你懂不懂什么意思?

mbro tɯ-skɤt kɯ-tso ci, a-mbro tɤ-rku-nɯ ra
给我准备一匹能听懂人话的马

aʑo kɯ-ŋɤn ɯ-skɤt ntsɯ tu-βze ɲɯ-ŋu
他总是说我的坏话
tɯ-skɤt possessed noun
tɯ-skɤt,βzu -
imiter. 模仿;装作.

tɕaɣi nɯ pjɯ́-wɣ-sɯxɕɤt tɕe, tɯrme ɯ-skɤt tu-βze spe tu-ti-nɯ ŋgrɤl
如果教它的话,鹦鹉会模仿人话
See: βzu1
tɯ-skhrɯ possessed noun
corps. 身体.

ɯ-skhrɯ mɯ-pjɤ-βdi
她怀孕了
tɯ-skhrɯ mɯ-ɲɤ-βdi -
tomber enceinte. 怀孕.

ɯ-skhrɯ mɯ-ɲɤ-βdi
她怀孕了
tɯ-skhɯrdoʁ possessed noun
testicules. 睾丸.
tɯ-sla classifier
un mois. 一个月. See: sla See: kɤrɤsla See: slɤŋe
tɯ-smɤt possessed noun
Etym: smad. le bas du corps. 下半身. See: smɤʁjoʁ
tɯ-snaʁ classifier
morceau. 一小块.

tɯ-ji tɯ-snaʁ
一块地
tɯ-sni possessed noun
cœur. 心脏.

ɯ-sni ɲɯ-xtɕi
他很胆小

ɯ-sni ɲɤ-zdɯɣ
他很伤心
See: nɤsnɯndo
tɯ-sŋi classifier
un jour. 一天.

wo, nɯ ɯ-sŋi ʑo tɕe a-pɯ-ŋu
就在那一天吧!
tɯsŋi ɲɯntaʁ adverb
un jour entier. 一整天.
tɯ-sŋɯro possessed noun
souffle. 气(一口).

a-sŋɯro ci lɤ-tɕat-a
我呼了气

a-sŋɯro ci lɤ-rɤɕi-t-a
我吸了一口气

ɯ-sŋɯro kɤ-lɤt ɲɤ-nɤɕqa
他屏住了呼吸

ɯ-sŋɯro lo-k-ɤrɕo-ci (=ɯ-sroʁ lo-mbrɤt)
他断气了
tɯ-spra classifier
poignée. 一捧.

mbrɤz tɯ-spra
一捧米

tɯ-jaʁ ɯ-spra
双手捧东西的姿势
tɯsqa noun
soupe d'avoine, de blé et de haricots que l'on donne aux enfants et à ceux qui récupèrent les excréments de chevaux pour faire de l'engrais. 粥.

tɯsqa kɤ-βzu-t-a
我熬了粥

qaj tɤɕi kú-wɣ-sqa tɕe, nɯnɯ tɯsqa tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu
煮了小麦和青稞,那叫做粥
See: sqa See: rɯtɯsqa
tɯsqar noun
tsampa. 糌粑.
tɯ-sraŋ classifier
Etym: sraŋ. once. 一两.
tɯ-srɤm possessed noun
lignée. 人的根源(祖宗,财富等). See: tɤ-zrɤm
tɯ-sroʁ possessed noun
Etym: srog. vie. 生命.

a-sroʁ ngɯt
我命大(不容易死)

jla nɯ ŋkhorwapa ra nɯ-sroʁ ɯ-kɯ-ndo pɯ-ŋu
犏牛是农民们的命根子

ɯ-sroʁ to-tɕɤt
让他丧命了
tɯ-sroʁ possessed noun
tɯ-sroʁ possessed noun
tɯ-sroʁ possessed noun
tɯ-sroʁ,ɕe -
directional: pɯ- perdre la vie. 丧命.

nɯŋa dɯxpa ma ɯ-sroʁ pjɤ-ɕe, tɯ-ci ri mɯ-pjɤ-k-ɤʁe-ci
奶牛很可怜,(去喝水的时候)丧了命,一口水也没有喝到
tɯ-sroʁ,mbrɤt -
directional: lɤ- expirer, rendre le dernier soupir. 断气. See: nɯsroʁmbrɤt
tɯ-sroʁ,nɯwɤtku -
directional: tɤ- risquer sa vie. 冒生命危险.

a-sroʁ ku-nɯwɤtke-a ɕti
我正冒着生命危险

a-sroʁ kɤ-nɯwɤtku ʑo kutɕu jɤ-ɣe-a ɕti
我冒着生命危险来到这里
See: tɯ-wɤtku
tɯ-sroʁ,ri transitive verb
directional: kɤ- sauver. 救.

nɤ-sroʁ kɤ-ri-t-a
我救了你的命
Syn: fsraŋ See: ri3
tɯ-srɯt classifier
un filet de lumière. 细小缝隙里透过的光.

tɤŋe tɯ-srɯt
一丝阳光
tɯ-sta possessed noun
lit. 床位(睡过的地方).

a-sta ku-βze-a
我在铺床

a-sta na-βzu
他给我留了床位(座位)

place. 位子;原位(坐过的地方).

khɯtsa a-tʂha pɯ-kɤ-rku ɯ-sta nɯ tɕu a-tɯjno tɤ-rke
在我原来喝过茶的那个碗里给我装菜

jɤ-nɯ-ɣi jɤɣ ma nɤ-sta nɯ-βzu-t-a
你来吧,我给你让位了

nɤ-sta tɤ-nɯ-fse
你规矩一下!;你恢复原来的面目吧!
See: tɤ-sta See: ɯ-sta
tɯ-staʁ classifier
une poêlée. 一锅,炒出一锅糌粑的时间.

tɯ-staʁ thɯ-rŋu-t-a
我炒了一锅糌粑

tɯ-staʁ-rŋu jamar pɯ-atsɯtsu
过了炒一锅糌粑的时间
tɯ-stɤt possessed noun
Etym: stot. le haut du corps. 上半身.

tɯ-stɤt kɤ-βde
脱下藏装右手的袖子(便于做事)
See: stɤnga
tɯ-sɯm possessed noun
Etym: sems. état d'esprit. 性情.

ɯ-sɯm wuma ʑo ŋɤn
他疑心很重

a-sɯm mba, kɤ-rɤntɕha mɤ-cha-a
我心很软,不能宰猪

ɯ-sɯm mɯ́j-βdi
他不放心

ɯ-sɯm ɲɯ-ɤstu
他很正直,很忠诚

aʑo a-sɯm tɕe ...
我认为,

ɯ-sɯm kɤ-χtɤt ʑo pjɯ-rɤβzjoz ŋu
他很专心,一心一意地读书

ɯ-sɯm lu-mtshɤt kɯ-me ci pjɤ-ŋu
他是个贪得无厌的人

aʑo nɯtɕu tɕe nɤ-ɕki ɣi-a tɕe, nɤ-sɯm pjɯ-tu ra
你要有心理准备,我那个时候去你家

tɯrme ɯ-sɯm, mbro ɯ-xtu
人的心,马的肚子(人心无法满足)
tɯ-sɯm possessed noun
tɯ-sɯm,ɕe -
vouloir. 想要.

a-sɯm mɯ-pɯ-ari ri, tɤ-fse-a pɯ-ra
虽然我不愿意,但是只好照着办

ɕɯ-kɤ-rŋgɯ a-sɯm mɯ́j-ɕe
我不想去睡觉
tɯ-sɯm,sɯndzɯ transitive verb
réconforter. 调解心态.

ɯʑo kɯ ɯ-sɯm ɲɯ-nɯ-sɯndzi
他在调解自己的心态
tɯ-sɯm,χtɤt -
être loyal envers. 对……忠心.

nɤ-ɕki a-sɯm ku-χtat-a ɕti
我对你忠心耿耿

se concentrer. 专心.

a-sɯm ku-χtat-a ʑo ku-rɤma-a
我很专心地做事

nɤ-sɯm kɤ-χtɤt ʑo pɯ-rɤβzjoz ra nɤ!
你要专心学习
tɯ-sɯmpa noun
Etym: sems.pa. pensée. 想法.

tɯ-sɯmpa kɯ-sɤɣdɯɣ
心里很烦

nɤ-sɯmpa kɤ-rku tɯrme
你的意中人
tɯ-sɯso possessed noun
souvenir, pensée. 记忆;思维.

a-sɯso jɤ-ɣe
我想起来了
See: See: rɯsɯso See: sɯso
tɯ-sɯso possessed noun
tɯ-sɯso,lɤt -
directional: thɯ- avoir l'intention de. 做……的打算;有……的想法.

kɤ-rɤʑi ɣɯ ɯ-sɯso ma-thɯ-tɯ-lɤt
你不要做留下来的打算
tɯ-ʂɯl classifier
Etym: srol. une bande de couleur. 一条很细的条纹.
tɯt intransitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- mûrir. 成熟.

qaj chɤ-tɯt
小麦熟了

sɯmat pjɤ-tɯt
水果熟了
tɯtaʁ noun
textile. 纺织品. See: taʁ1
tɯtaχte noun
méthode de tissage. 织布的方法,四根线交错着【斜纹子】.

raz nɯ tɯtaχte pɯ-nɯ-ŋu nɤ, tɯ-mpɕar, ŋgɤrom pɯ-nɯ-ŋu nɤ, tɯ-mpɕar
斜纹子只穿一件,单巴子也只穿一件(因为衣服少)
tɯ-tɕa possessed noun
faute. 错.

a-tɕa tu
我有错

ki aʑo a-tɕa ŋu
这是我的错
tɯ-tɕa possessed noun
tɯ-tɕa,nɯjɤt transitive verb
directional: nɯ- présenter ses excuses. 赔罪.

nɤ-tɕa ɣɯ-nɯ-nɯjɤt
你来赔罪
tɯ-tɕha possessed noun
information. 消息.

a-tɕha nɯ-khɤm
你要给我做解答

tɯ-tɕha na-tsɯm
他带了消息

tɯ-tɕha ja-ɣɯt
他把消息带给我了

tɕe tɤ-tɯ-ʑɣɤsɯrtoʁ tɕe, ɯ-ɲɯ́-tɯ-mna nɤ, a-tɕha a-kɤ-tɯ-khɤm
你看了病以后,如果病好的话,你要告诉我

nɤ-kɯ-mŋɤm ɯ-ɲɯ́-mna nɯra a-tɕha a-kɤ-tɯ-khɤm
你病好的消息要告诉我

tɯ-tɕha ja-sɤzɣɯt
他把消息带到了
See: ɣɯtɕha
tɯ-tɕha classifier
paire. 一对.

tɯ-xtsa tɯ-tɕha
一双鞋子

qala tɯ-tɕha
一对兔子

ɯ-me tɯ-tɕha to-sci
她生了一对女儿
tɯ-tɕhaʁ classifier
bouquet, boisseau. 一捆.
tɯ-tɕhaʁa possessed noun
à double paupière. 双眼皮.

aʑo a-tɕhaʁa me
我没有双眼皮
tɯ-tɕhɤɣdɯ classifier
tɯtɕhɯ noun
assassinat. 刺杀.

tɯtɕhɯ to-lɤt
他刺杀了人
See:
tɯ-tɕɯlɤβ classifier
temps de fumer une pipe. 一个烟斗的功夫.

thamakha tɯ-tɕɯlɤβ kɤ-sko ɯ-raŋ jamar
抽一个烟斗的时间(一个烟斗的功夫)
See: tɕɯlɤβ
tɯ-tɤɕrɤz noun
une bande colorée. 一溜(花纹). See: arɤɕɯɕrɤz
tɯ-tɤfskɤr classifier
un tour. 一圈.

tɯ-tɤfskɤr to-lɤt-nɯ
他们绕了一圈
See: fskɤr
tɯ-tɤjŋgɤɣ classifier
une boucle, un tour (à propos d'intestins enroulés comme des cordes). 一圈(肠子).

tɯ-pu tɯ-tɤjŋgɤɣ
一圈肠子
See: tɯ-ŋgɯl
tɯ-tɤkhar classifier
une muraille. 一堵围墙.
une troupe de gens qui entourent un endroit. 包围某个地方的一群人.
tɯ-tɤkhrɤz classifier
une rayure, une ligne. 一排;一路;一层.

ki tɯ-ŋga ki kɯ-wɣrum tɯ-tɤkhrɤz kɯ-ɲaʁ tɯ-tɤkhrɤz ku-ɕe ɲɯ-ŋu
这件衣服的花纹是一路白色、一路黑色的
Syn: tɯ-tɤmphrɯm Syn: tɯ-tɤɕrɤz See: khrɤt1
tɯ-tɤlɤβ classifier
couche. 层.

tɤ-βɟu kɤntɕhɯ-tɤlɤβ lɤ-ta-j
我们铺了几层褥子
tɯ-tɤlia classifier
un petit écheveau. 一小绞. See: tɤβri
tɯ-tɤlkɯɣ classifier
un tour de corde (enroulée en cercle). 一圈绳子.
tɯtɤmda adverb
chaque fois. 每次. See: mda
tɯ-tɤmphrɯm classifier
une rangée. 一路;一排.

jiʑora kutɕu ɲɯ-ɤʑɯrja-j tɕe, tɤ-tɕɯ tɯ-tɤmphrɯm, tɕheme tɯ-tɤmphrɯm nɯ kɯ-fse tu-kɯ-ndzur ɲɯ-ra
我们在这里排队,男的一排、女的一排
See: rɤmphrɯm
tɯ-tɤndzri classifier
une poignée. 一绞.

tɯɣro tɯ-tɤndzri
一绞青草
tɯ-tɤri classifier
ligature. 一串. See: tɤ-ri
tɯ-tɤrtsɯɣ classifier
pile. 一堆.
tɯ-tɤrzɯɣ classifier
une section. 一段. See: tɯ-rzɯɣ
tɯ-tɤʁol possessed noun
se préoccuper de choses qui ne le regarde pas. 多管闲事.
tɯ-tɤsɯm classifier
une partie. 一份.

χsɯ-tɤsɯm ɯ-ŋgɯ zɯ tɯ-tɯsɯm
三分之一
Syn: tɯ-tɯcɯr
tɯ-tɤtɕhɯ classifier
un coup de bêche. 挖一锄头.
tɯ-tɤxɯr classifier
un tour. 一圈.

jiʑo tɯ-tɤxɯr tɤ-lɤt-i
我们绕了一圈
See: xɯrxɯr
tɯtɣa noun
récolte. 庄稼. See: tɣa
tɯ-tɣa possessed noun

χsɤ-tɣa, χsɯ-tɣa
三拃

aʑo a-tɣa xtɯt ɕti
我的拃(手指的长度)很短
tɯ-tɣa classifier
empan. 一拃,张开大拇指和中指来测距的长度单位。.

χsɯ-tɣa jamar ma tu-mbro mɤ-cha
只能长到三拃高
tɯ-thɯ possessed noun
casserole. 锅子.

a-thɯ
我的锅子
See: nɯthɯ
tɯtsa noun
enclume. 铁镦.
tɯtsɣe noun
commerce. 生意.

tɯtsɣe chɤ-ta
他摆了摊子
See: ntsɣe
tɯtshi noun
gruau de riz. 粥;稀饭.

tɯtshi kɤ-tshi-t-a

a-tɯtshi kɤ-nɯ-tshi-t-a
See: tshi1
tɯtshot noun
Etym: dus.tsʰod. heure. 钟.

mɤʑɯ tɯtshot ʁnɯz cho tɯ-phaʁ jamar tɕe tu
还有两个半小时

mɤʑɯ sqamŋu skɤrma tɕe tɯtshot kɯtʂɤɣ zɣɯt ɲɯ-ŋu
还有十五分钟就到了六点种了

kɯkutɕu tɯtshot kɯβde kɤ-azɣɯt
这里已经是四点钟了

tɯtshot χsɯm cho ɣnɤsqi-skɤrma ko-zɣɯt
已经三点二十分了

tɯtshot mɯ-tɤ-rtoʁ-a
我没有看时间

tɯtshot ʑatsa zɣɯt ɲɯ-ŋu
时间差不多到了
tɯ-tshoz classifier
un ensemble. 一套.
tɯ-tsi possessed noun
longévité. 寿命.

ɯ-tsi pjɤ-zri
tɯtʂaŋ noun
impartialité. 公道.

tɕi-tɯtʂaŋ ci nɯ-lɤt
给我们讨个公道
See: tʂaŋ
tɯ-tʂɯn possessed noun
faveur, bonté. 恩.

a-taʁ nɤ-tʂɯn wxti
你对我恩重如山
tɯ-tun possessed noun
Etym: don. but, sens. 目的;意思.

ɯ-sɤ-ntɕhoz mɯ́j-naχtɕɯɣ tɕe, tɕe ɯ-tun nɯ mɯ́j-naχtɕɯɣ ɲɯ-ŋu
用在不同的语境里(这个词)的意思也不一样

ʁnaʁna ɯ-tun naχtɕɯɣ ɕti
两种(说法)的意思是一样的

ɯ-ti mɤ-naχtɕɯɣ ma ɯ-tun naχtɕɯɣ ɕti
说法不一样,意思一样
tɯ-tɯcɤβ classifier
une espèce. 一类;一种.

nɯ tɯ-tɯcɤβ ɲɯ-maʁ-nɯ
不是同一类的
See: tɤ-cɤβ
tɯ-tɯcɯr classifier
une partie. 一份.

χsɯ-tɯcɯr tú-wɣ-lɤt tɕe tɯ-tɯcɯr
三分之一

kɯmŋu-tɯcɯr ɯ-ŋgɯ χsɯ-tɯcɯr
五分之三
Syn: tɯ-tɤsɯm
tɯ-tɯkro classifier
une part. 一份.
tɯ-tɯm classifier
gousse d'ail. 一头蒜.
tɯ-tɯmbrɯ classifier
section (du balcon, pour mettre la nourriture). 一格;一空(走檐上,两个柱头之间可以装的粮食).

tɤ-rɤku jɤɣɤt zɯ kɯtʂɤɣ-tɯmbrɯ tú-wɣ-ta tɕe mɤro ɯ-taʁ tɕe tɯ-tɯmbrɯ ma me
走檐的六格等于粮架的一格
tɯ-tɯndzɯm classifier
bœuf (pour tirer la charrue). (套上犁的)一架牛.
tɯ-tɯnɯna classifier
borne (entre deux auberges de repos). 一里(两个休息的地点之间的距离).
tɯ-tɯŋgɯ classifier
des épis d'orge sur tout le toit. 满满一房背的青稞穗.

saχsɯ ɕɯŋgɯ tɯ-tɯŋgɯ pɯ-tɤβ-i
我们在午饭前打完了满满一房背的青稞穗
tɯ-tɯpɕɯrtɕhaʁ classifier
une génération, une classe. 一辈;一代、年级.

jiʑo tɯ-tɯpɕɯrtɕhaʁ pɯ-ŋu-j
我们是同一个年级的

un groupe (de gens). 一批(人). See: tɯ-pɕɯrtɕhaʁ
tɯ-tɯphu classifier
espèce. 种类,物种.

tɯ-tɯphu ɕti, ɯ-rmi mɤ-naχtɕɯɣ
是同一种,但是名字不一样

pɣa ɯ-tɯphu dɤn
鸟的种类很多

une ruche (abeilles). 一窝(蜜蜂).
tɯ-tɯpɯ classifier
famille. 一户人.
tɯ-tɯrpa classifier
livre. 一斤. See: tɯrpa
tɯ-wɤt possessed noun
manche. 袖子.

a-wɤt lɤ-pɣaʁ-a
我挽起袖子了
Syn: tɤ-pɤloʁ
tɯ-wɤtku possessed noun
bout des manches. 袖口. See: tɯ-sroʁ,nɯwɤtku See: tɯ-wɤt
tɯwɯ noun
bâton du fuseau. 吊干(纺锤的木棒).
tɯwɯr noun
habit de pluie. 蓑衣.
tɯ-xɕɤt possessed noun
Etym: ɕed. force. 力气.

ɯ-xɕɤt tɯ-tu ʑo tha-ɣɤmɯt
他用尽全力吹
tɯ-xɕiridi possessed noun
odeur de dessous de bras. 狐臭.

nɤ-xɕiridi ɯ-tɯ-sɤjloʁ nɯ
你的狐臭很难闻
See: tɤ-di
tɯ-xpa classifier
une année. 一年.

kɯmŋu-xpa to-tsu (=kɯmŋu-xpa ɲɤ-ɕe)
过了五年
See: kɤrɤxpa See: japa See: ɣɯjpa
tɯxpalɤskɤr adverb
Etym: lo.skor. toute l'année. 一年到头.
tɯ-xsoz classifier
un matin. 一个早晨.
tɯ-xtɤci possessed noun
remontées gastriques. 吐酸水.

a-xtɤci lo-ɣi
我吐酸水。
See: tɯ-xtu See: tɯ-ci
tɯxtɤŋɤm noun
dysenterie. 痢疾. See: tɯ-xtu See:
tɯ-xtɤpa possessed noun
ventre (animal). 动物的身下 (因为动物通过四肢站立,因此指的是与肚子相连的部分). See: tɯ-xtu
tɯ-xtsa possessed noun
chaussure. 鞋子.

nɤ-xtsa pɯ-tɕɤt
你脱鞋子吧
tɯxtsakɤɣɯɕqri noun
botte dont le haut est en peau de chevrotain, et le milieu en cuir teint en rouge. 靴筒上部是獐皮子,下部是染成红色的牛皮的一种靴子.

tɯ-xtsa kɤɣɯɕqri nɯ ɯ-ɕna ɯ-rkɯ cho ɯ-komɤr nɯ ra li mbanaʁtsa cho naχtɕɯɣ ri komɤr ɯ-sɤ-tʂɯβ tɤ-ri nɯ ɯ-mdoʁ kɯ-mpɕɤr ku-lɤt-nɯ ŋgrɤl. ɯ-rkɯ ɯ-tɯ-tʂɯβ nɯ ra kɤntɕhɯ ku-lɤt-nɯ ŋgrɤl. ɯ-rkɯ ɯ-taʁ tɕe komɤr pjɯ-tshoʁ-nɯ ɯ-taʁ kóʁmɯz cɤndʐi, nɯ maʁ nɤ mphrɯɣ nɯ maʁ nɤ raz kɯ-mpɕɤr kɯ-fse pjɯ-tshoʁ-nɯ. ɯ-xtsɤkɤŋgɯ nɯ li smɤɣ thɯ-kɤ-βzu pjɯ-tshoʁ-nɯ ŋu. tɕe nɯ tɯ-xtsa nɯ kɤ-tʂɯβ ɴqa, tɕe kɯ-mpɕɤr kɤ-nɯ-sɯpa ŋu
|fv tɯxtsa kɤɣɯɕqri (鞋的一种)的鞋尖、鞋边和鞋背上用红皮子,(做法)和黑皮鞋一样。缝红皮子要用彩色的线,缝鞋边的时候要缝几道。鞋边上面先缝上红皮子(作鞋面),然后上面再缝上麝香鹿皮、氆氇或者美观的棉布(作鞋筒)。鞋筒的内层又是用羊毛制成的。缝这种鞋子很困难,但是可以当作是(藏族服装)的装饰品之一。 tɯxtsa kɤɣɯɕqri (鞋的一种)的鞋尖、鞋边和鞋背上用红皮子,(做法)和黑皮鞋一样。缝红皮子要用彩色的线,缝鞋边的时候要缝几道。鞋边上面先缝上红皮子(作鞋面),然后上面再缝上麝香鹿皮、氆氇或者美观的棉布(作鞋筒)。鞋筒的内层又是用羊毛制成的。缝这种鞋子很困难,但是可以当作是(藏族服装)的装饰品之一。
tɯ-xtsɤkɤŋgɯ possessed noun
intérieur de la botte. 靴筒内衬.
tɯ-xtsɤmbe possessed noun
chaussures abîmées. 破旧的鞋子. See: tɯ-xtsa See: tɤ-mbe
tɯ-xtshi classifier
une fois. 一次.
tɯ-xtu possessed noun
ventre. 肚子.

ɯ-xtu ɯ́-khɯ?
他胃口好不好?
See: ɯ-xtɤfka See: xtɤtshɤt
tɯ-χpɣi possessed noun
Etym: bʲin.pa. cuisse. 大腿.
tɯ-χpɯm possessed noun
genou. 膝盖.

a-χpɯm pɯ-tshoʁ-a (lɤ-tshoʁ-a)
我跪下了
See: tɯ-χpɯm,tshoʁ
tɯ-χpɯm,sɯtshoʁ -
directional: pɯ- faire s'agenouiller. 使……跪下.
tɯ-χpɯm,tshoʁ -
directional: pɯ- s'agenouiller. 跪下.

a-χpɯm pɯ-tshoʁ-a
我跪下了
tɯ-χpɯmɯrna possessed noun
os du genou. 膝盖骨.
tɯ-χsɯmχsoz Variant: tɯ-χsoŋχsɤz possessed noun
vigueur. 精神.

nɤ-χsɯmχsoz ɯ-tɯ-me nɯ!
你真没有精神
tɯ-χti possessed noun
compagnon. 伙伴.
tɯ-χtispa possessed noun
fiancé. 未婚夫.
tɯz noun
Etym: dus. époque. 时代.

ndʑi-tɯz a-pɯ-βdi
祝你们俩一生平安
tɯ-zboʁ classifier
une poignée (herbes, oignon). 一把(草,葱).

xɕaj tɯ-zboʁ
一把草

ɕku tɯ-zboʁ
一把葱子

tasa tɯ-zboʁ
一把麻皮
tɯ-zda possessed noun
compagnon, autre. 伙伴;别人.

kha ɯ-zda kɤ-rɤʑit-a
我待在家里陪他了
See: ɣɤzda See: rɤzda See: sɤzda
tɯ-zgoɕɤrɯ possessed noun
colonne vertébrale. 脊椎骨.
tɯ-zgrɯ possessed noun
coude. 肘. See: tɯ-ɣrɯmke See: zgrɯtɕhɯ
tɯ-zloʁ classifier
fois. 一倍.

ʁɲɯ-zloʁ
两倍

kɯβde nɯ ʁnɯz ɣɯ ʁɲɯ-zloʁ ŋu
四是二的两倍
tɯ-ʑi possessed noun
tɯ-ʑi,loʁ -
avoir la nausée. 感到恶心.

ɯʑo ɯ-ʑi ɲɯ-loʁ
他感到恶心

a-ʑi ɲɯ-loʁ
我感到恶心
See: nɤʑɯloʁ
tɯʑŋgrɯm noun
cartilage. 软骨.

a-ɕna ɣɯ ɯ-tɯʑŋgrɯm
我鼻子的软骨
tɯʑo pronoun
soi-même (générique). 自己(泛指的人称代词).
tɯʑo-sɯso possessed noun
n'en faire qu'à sa tête. 随心所欲.

aʑo-sɯso kɤ-nɯpa mɯ́j-khɯ
我不能随心所欲
See: See: sɯso
tɯ-ʑrɤz classifier
une bande (couleur). 一路(颜色).
tɯ-ʑɯβ possessed noun
somnolence. 瞌睡.

a-ʑɯβ mɯ́j-ɣi
我睡不着

a-ʑɯβ mɯ́j-sɯɣe-nɯ
他们不让我睡觉

kɤntɕhaʁ ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯrnɯ tɕe, a-ʑɯβ mɯ́j-sɯɣe-nɯ
街上很吵,弄得我睡不着

a-rɣa ɲɯ-ɣɤɕqali-nɯ tɕe, a-ʑɯβ mɯ́j-sɯɣe-nɯ

a-rɣa ɲɯ-ɣɤɲcɣɤlɤt-nɯ tɕe, a-ʑɯβ mɯ́j-sɯɣe-nɯ
我的邻居很吵,弄得我睡不着
See: nɯʑɯβ