japhug
Index p
pa
pa
pa
pa
pakuku
palaxtsa
paltsaʁ
pandɤɕku
pandi
panja
paqe
parɕaŋ
paʁ
paʁɕɤɣ
paʁɕi
paʁɕi
paʁɟu
paʁkɤjlɤβ
paʁkhar
paʁkho
paʁlu
paʁmu
paʁmurɯ
paʁndza
paʁtsa
paʁtsarna
paʁtshi
paʁzwamɯntoʁ
paskɤɣ
pasrɯ
paχpatʂɯβ
pɕaʁ
pɕawtsɯ
pɕintɕɤt
pɕirɯ
pɕiz
pɕizgɤkɯm
pɕoʁβʑi
pɕɯɣ
pe
pɤβ
pɤɕɤt
pɤɕthɤɣ
pɤjka
pɤjkhu
pɤjmɤtsɯŋgɤr
pɤjmu
pɤjŋgɯ
pɤjpe
pɤkhije
pɤkɯ
pɤlɤjlɯz
pɤlɤtɕɯ
pɤliaʁ
pɤŋɤxɕaj
pɤqa
pɤrmɤloŋ
pɣa
pɣaʁ
pɣatɤste
pɣɤjmɤt
pɣɤkhɯ
pɣɤlnɤpɣɤl
pɣɤloʁ
pɣɤlpɣɤl
pɣɤlpɣɤl nɤ pɣɤlpɣɤl
pɣɤmbri
pɣɤmuj
pɣɤɲaʁ
pɣɤrnoʁ
pɣɤrtsɤɣ
pɣɤtɕɯtɤŋgɤr
pɣɤzraʁ
pɣi
pɣo
pɣotaʁ
pha
phaloŋri
phama
phantsɯt
phaʁ
phaʁlu
phaʁɲɤl
phaʁrgot
phaʁrzi
phaʁzlasqamŋu
phaʁzoŋ
phɤβ
phɤβ
phɤn
phɤn
phɤnba
phɤnthoʁ
phɤr
phɤri
phɤrikɯnɤwu
phɤrtɕaʁ
phɤtɕhɯχtɤr
phɣo
phi
phima
phoβraŋ
phochi
pholi
phoŋ
phoŋnɤphoŋ
phoŋsti
phoroʁ
phoʁ
phoʁnɤphoʁ
phoʁphoʁ
phosɤr
phot
phozgra
phrɤβ
phrɤβnɤphrɤβ
phrɤl
phu
phuɲi
phɯ
phɯɕlaʁ
phɯɣ
phɯɣphɯɣ
phɯl
phɯqha
phɯqhloŋ
phɯrɤm
phɯrkhɯɣ
phɯsɤti
phɯslaʁ
phɯsthoŋ
phɯsthrɯβ
phɯsthɯβ
phɯt
phɯtʂhɯβ
phɯtʂhɯz
phɯzjaŋ
phɯzjɤɣ
pijma
piwalu
pja
pjalu
pjɤβlaʁ
pjɤl
pjɤrgɤt
pjɤt
pjɤʑŋgur
pjɤʑrɤz
pjɯrɯ
plaŋplaŋ
plaʁnɤplaʁ
plaʁplaʁ
ploʁploʁ
plɯt
popo
porɤt
poʁlɯ
poʁlɯrmbjɤβ
posti
poxco
praʁ
praʁɕku
praʁkɤsi
praʁkhaŋ
praʁɬɤrɲaŋ
praʁɲɤl
praʁsrɯm
praʁsrɯn
praʁʑɯn
praχpa
prɤdɤja
prɤdɤja,ta
prɤftsa
prɤku
prɤm
prɤmchi
prɤmɤl
prɤndʐi
prɤɲaʁ
prɤɲi
prɤschɯ
prɤt
pri
pri
pru
prɯ
prɯɣprɯɣ
prɯŋprɯŋ
pu
puj
puɟy
pɯɕɯɣ
pɯɣ
pɯlthi
pɯnbu
pɯpɯŋu nɤ
pɯthaŋ
pɯtshɯŋ
pɯwɯ
pɯz
pa -
pa transitive verb
directional: tɤ- faire. 办.

tɕhi tu-pe-a?
我怎么办?

aʑo akɯ ɕe-a, nɤʑo tɕhi tɯ-pe
我往东边去,你呢?

tɕhi tú-wɣ-pa ?
怎么办?

kutɕu tɕhi ɯ-kɯ-pa jɤ-tɯ-ɣe?
你来这里做什么?

dal tsa tɤ-pe
慢慢做

directional: kɤ- fermer. 关.

kɯm kɤ-pe
关门吧!

diandeng kɤ-pe
关电灯吧!

khɯɣɲɟɯ kɤ-pe
关窗户吧!

ɯʑo kɯ a- dianhua pjɤ-pa
他挂了我电话

nɤ- shouji kɤ-nɯ-pe ɯ́-jɤɣ?
麻烦你把手机关一下
See: kɤpa See: apa See: sɤpa
pa stative verb
directional: tɤ- auxiliaire employé avec les idéophones. 助动词(和状貌词连用).

ko-nɯ-rŋgɯ tɕe, ɯ-sɤ-rŋgɯ-ŋga loŋloŋ ʑo ɲɯ-pa
他睡着了以后,床上是拱起来的
pa adverb
en bas. 下面.
pakuku Variant: xpakuku adverb
tous les ans. 每年.
palaxtsa noun
botte en peau de chevrotain à la couture grossière. 靴筒全是獐皮子的一种靴子,针脚缝得比较粗糙.

palaxtsa nɯ ɯ-rkɯ kosca ŋu, tɕeri ɯ-ɕna ɣɯ ɯ-komɤr me, ɯ-xtsɤrkɯ ni ci kɤ-kɤ-sɯpa tɕe kɤ-kɤ-tʂɯβ ŋu. ɯ-ɕna kɯ-ɤmtɕoʁ tɕe tu-kɯ-ŋgɤɣ kɯ-fse nɯ tu, ɯ-xsɤrkɯ cho ɯ-xtsɤku ɣɯ kɤ-tʂɯβ nɯ konaʁ xtsa ɣɯ ɯ-tʂɯβ cho mɤ-naχtɕɯɣ, nɯ ɯ-ro nɯ ra konaʁxtsa cho lonba naχtɕɯɣ. palaxtsa nɯ mɤ-mpɕɤr ri ngɯt, kɯ-rɤma kɤ-ŋga nɤtsa.
|fv palaxtsa 的鞋边是用没有染过的皮子做成的,脚尖部分没有红皮子。鞋边直接合在一起缝成的,脚尖部分很尖,有钩起来的部分。鞋边和鞋筒连接的缝法和黑皮鞋不一样,其它完全一样。|fv palaxtsa 不美观但很结实,适合干活的人穿。 palaxtsa 的鞋边是用没有染过的皮子做成的,脚尖部分没有红皮子。鞋边直接合在一起缝成的,脚尖部分很尖,有钩起来的部分。鞋边和鞋筒连接的缝法和黑皮鞋不一样,其它完全一样。 palaxtsa 不美观但很结实,适合干活的人穿。
paltsaʁ Variant: pɤltsaʁ noun
glaise qui est appliquée sur les plaques de pierres. 涂在石板上的稀泥.
pandɤɕku noun
renoncule. 毛茛.

pandɤɕku nɯ sɯjno kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu, ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ ra kɯ-ɤrŋi ŋu, ɯ-zrɤm xtɕi, stɤmku tʂu ɯ-rkɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋe ŋu, ɯ-ru ɣɯ ɯ-βzɯr lu-ɕe ŋu, tú-wɣ-ndza tɕe mɤrtsaβ tɕe núndʐa pandɤɕku rmi.
毛茛是矮小的植物,茎和叶子全是绿色的,根细小。生长在山上的路边上,开黄色花,茎上长出很多菱角。吃起来很辣,所以叫|fv pandɤɕku (班地的葱) pandɤɕku (班地的葱)
pandi noun
Etym: panɖita. gelugspa. 黄教.
panja noun
feu (moine). 已故(指和尚).
paqe noun
purin. 猪屎. See: paʁ See:
parɕaŋ noun
Etym: par.ɕiŋ. xylographe. 印版.

parɕaŋ pɯ-rkaz-a
我刻了印版
paʁ noun
Etym: pʰag. porc. 猪.

paʁ nɯ kha pjɯ-kɤ-nɯ-χsu ŋu tɕe, ɯ-ɕa kɤ-ndza ɯ-spa ŋu, paʁ nɯ ɯ-rme kɯ-ɲaʁ tu, kɤ-khra tu, kɯ-ɣɯrni tu, kɯ-wɣrum tu, tsuku ɯ-xtu kɯ-wɣrum ɯ-ro ra kɯ-ɲaʁ tu, ɯ-mi kɯ-wɣrum tu, ɯ-jme ɯ-ku kɯ-wɣrum tu, ɯ-laz tɯ-snaʁ kɯ-wɣrum tu, paʁ kɯ mɤ-ndze ʑo me, tɯ-xpa ʁnɯ-xpa jamar cho-χsu tɕe kɤ-ntɕha tu-βze ŋu, paʁ ɯ-pɯ ta-ndo tɕe, kɯβdɤ-sla tɕe chɯ-rɤpɯ ŋu, ɯ-pɯ nɯ tɯ-ɣjɤn na-lɤt tɕe, kɯ-dɤn sqi sqaptɯɣ jamar kɯ-tu tu, ʁnɯz jamar ma kɯ-me tu, paʁɕa nɯ ɯ-ɕɤmi ɕa cho ɯ-rnom ɯ-ɕa nɯ stu kɯ-mɯm ŋu. paʁɕa laʑu chɯ́-wɣ-tɕɤt khɯ, tɤ-ŋgɤr pjɯ́-wɣ-qaʁ khɯ, tɕhi kɯ-ra tú-wɣ-stu khɯ.
猪是自己在家里喂的,可以用来吃肉。猪有黑毛的,有花毛的,有红毛的,有白毛的。有些腹部是白色的,其它的腹部是黑色的。有的脚是白的,有的尾端白,有的额头上有白点。猪什么都吃,喂了一两年就可以宰了。猪怀小猪要四个月才下,每胎多的有十一头,少的只有两头。猪肉是大腿上和排骨最香。可以弄成腊肉,也可以剥成猪膘,根据需要怎么弄都行。
See: paqe See: paskɤɣ See: pɤjŋgɯ
paʁɕɤɣ noun
Ephedra sinica. 草麻黄.

paʁɕɤɣ nɯ kɤntɕhɯ-tɯphu tu, si ci tu, sɯjno ci tu. si nɯ wuma sthɯci mɤ-mbro, ɕɤɣ ɯ-ŋgɯ tɯ-tɯphu ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrqhi ju-kɯ-ru tɕe, kɯ-ɤndɯndo kɯ-fse ŋu, kɯ-ɤrmbat tɕe, tɕe kɯ-ɤndɯndo maʁ, ɯ-ru ɕɤɣ cho naχtɕɯɣ, ɯ-rtaʁ wuma ʑo xtɯt, lu-rɲɟi mɤ-cha, ɯ-jwaʁ nɯ qartsɯmɤftɕar ʑo ɯ-tɯ-ɤrŋi kɯ nɤmar ʑo, pjɯ́-wɣ-sɤkhɯ tɕe, ɯ-di ɕɤɣ ɣɯ sthɯci mɤ-mɯm. paʁɕɤɣ li sɯjno ci tu tɕe, tɯ-ji ɯ-ŋgɯ tɤ-rɤku ɯ-rca tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-zrɤm xtɕi, kɤ-phɯt mbat, ɯ-ru me, ɯ-jwaʁ nɯ taqaβ kɯ-fse tɕe, kɯ-rɲɟi ŋu, ɯ-rtsɤɣ tu. ɯ-rtsɤɣ ɯ-taʁ ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-βze cha, ɯ-di ɯʑoz ci tu.
|fv paʁɕɤɣ 有几种,有一种是树,另一种是草。树的那种长得不太高,是柏树的一种。叶子从远方看好像是连在一起的,近看却不是连在一起的。树干和柏树的一样,枝桠很短,长不长,叶子一年四季的都是油绿色的。熏的时候,味道不如柏树香。另一种|fv paʁɕɤɣ 是草,和庄稼长在一起,根小,容易拔掉,没有茎,叶子像针一样,很长,有节。节上开花。有异样的味道。 paʁɕɤɣ 有几种,有一种是树,另一种是草。树的那种长得不太高,是柏树的一种。叶子从远方看好像是连在一起的,近看却不是连在一起的。树干和柏树的一样,枝桠很短,长不长,叶子一年四季的都是油绿色的。熏的时候,味道不如柏树香。另一种 paʁɕɤɣ 是草,和庄稼长在一起,根小,容易拔掉,没有茎,叶子像针一样,很长,有节。节上开花。有异样的味道。
paʁɕi noun
pomme. 苹果.
paʁɕi noun
pomme. 苹果.
paʁɟu noun
verrat. 种公猪.
paʁkɤjlɤβ noun
tête de cochon. 猪头(把骨头取出而剩下的皮肉缝成筒形,两只耳朵各一头,鼻子在中间).
paʁkhar noun
Etym: ⁿkʰor. enclos à cochons. 猪圈.
paʁkho noun
porcherie. 猪的房间.
paʁlu noun
année du porc. 猪年.
paʁmu noun
truie. 母猪.
paʁmurɯ noun
os de cochon conservés dans l'intestin. 猪骨头(装在大肠里保存).
paʁndza noun
nourriture du cochons. 猪食.
paʁtsa noun
porcelet. 猪崽.
paʁtsarna noun
une plante. 植物的一种.

paʁtsarna nɯ sɯjno kɯ-tshu tsa ci ŋu, ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ ɯ-ru nɯ ra wuma ʑo mpɯ, wuma ʑo arŋi. ɯ-ru ɯ-ŋgɯ kɯ-so ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ kɤ-βzɯr χsɯm ŋu tɕe, paʁrna tsa fse, tɕe núndʐa paʁtsarna ɲɯ-rmi. ɯ-ru ɯ-kɤχcɤl zɯ tɤ-fkɯm kɯ-fse ci ɯ-ku kɯ-ɤmtɕoʁ ci tu-ɬoʁ. ʑɯrɯʑɤri tɕe ɲɯ-mbaʁ tɕe ɯ-mɯntoʁ ɯ-spa kɯɕnom kɯ-fse tu-βze tɕe ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋe tu-oʑɯrja ɲɯ-ŋu. ki sɯjno ki ɲɯ-tshu ɲɯ-mpɯ tɕe paʁ cho nɯŋa jla ra kɤsɯfse ɲɯ-rga-nɯ, tɯrme kɤ-ndza mɤ-sna.
|fv paʁtsarna 是一种又肥又嫩的草。茎和叶子的很嫩,很绿。茎是空心的。叶子是三角形的,有点像猪耳朵,所以称它为|fv paʁtsarna 。茎的顶端上长出像口袋一样,上面尖的东西,逐渐破开了以后,里面漏出穗状的花,花是黄色的,成行的排列在茎上。 paʁtsarna 是一种又肥又嫩的草。茎和叶子的很嫩,很绿。茎是空心的。叶子是三角形的,有点像猪耳朵,所以称它为 paʁtsarna 。茎的顶端上长出像口袋一样,上面尖的东西,逐渐破开了以后,里面漏出穗状的花,花是黄色的,成行的排列在茎上。
paʁtshi noun
nourriture pour cochon. 喂猪的.
paʁzwamɯntoʁ noun
pissenlit. 蒲公英.

paʁzwa mɯntoʁ nɯ ɯ-jwaʁ lu-orɤrkhɯrkhe, ɯ-ku lu-omtɕoʁ ŋu, ɯ-spjɯŋ nɯ qhoʁsjɯβ ŋu. ɯ-spjɯŋ tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-kɤχcɤl ri ɲɯ-rɯmɯntoʁ ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ-rom tɕe, tu-ɣɤmɯt tɕe qale rca ju-nɯɕe ŋu. ki sɯjno ki tɤ-ɕqhe smɤn, tɯ-ɕɣa kɯ-mŋɤm smɤn, tshɤtʂot smɤn ŋu
蒲公英叶子不连贯而尖,茎是空心的。茎长出来时,顶上开花。当花凋谢的时候,一吹花絮就顺着风飞走。这种草有治咳、治牙痛,退烧等作用。
paskɤɣ noun
porc à engraisser. 催肥的猪;肥猪. See: paʁ See: skɤɣ
pasrɯ noun
Etym: ba.so. ivoire. 象牙.
paχpatʂɯβ noun
type de pas d'aiguille. 缝针的方法.
pɕaʁ noun
prosternation. 礼拜.

sroŋma ɯ-ʁɤri pɕaʁ lɤ-βzu-t-a
我在护神前做了礼拜
See: rɤpɕaʁ
pɕawtsɯ noun
Etym: fn:票子. billet de banque. 钞票.
pɕintɕɤt adverb
à partir de ce moment là. 从此以后.

nɯ ɯ-qhu pɕintɕɤt tɕe
从此以后
pɕirɯ noun
Etym: pʰʲi.ru. arrière de la selle. 后鞍桥.
pɕiz transitive verb
directional: nɯ- directional: _ Etym: pʰʲis. essuyer. 擦.

zhuozi nɯ-pɕiz
擦一下桌子

nɤ-rŋa pɯ-pɕiz
擦一下脸

nɤ-ŋga nɯ-pɕiz
擦一下衣服

nɤ-ɕnaβ nɯ-pɕiz
擦一下鼻涕

kɯki kɯ a-jaʁ mɯ́j-pɕiz
我的手用这个擦不到
pɕizgɤkɯm noun
Etym: pʰʲi.sgo. grande porte. 大门.
pɕoʁβʑi noun
Etym: pʰʲogs.bʑi. dans toutes les directions. 四周.
pɕɯɣ ideophone.1
bruit de l'eau qu'on jette, bruit d'une vague qui se brise sur le bord du fleuve. 泼水的声音、波浪撞水边的声音.

tɯ-ci pɕɯɣ ʑo ta-lɤt
他扑一声把水泼了
pe stative verb
directional: tɤ-
bien. 好.
bon. 善良.

nɯ ɲɯ-pe mɤ-kɯ-pe maŋe
那很好,没有错误

nɤʑɯɣ nɤ-kha ra ɯ-ɲɯ-pe-nɯ?
你家的人好不好?

nɯ kɯ-fse kɯ-pe me
那是最好的了,没有比这个好的

tɤ-pɤtso pɯ-ŋke ri mɤ-kɯ-pe kɯ-me ʑo pɯ-ndʐaβ
小孩子走路的时候,没有什么原因就摔倒了

mɯ-tu-tɯ-pe mɤ-βdi ma tɯ-kɤ-stu pjɯ-tu ra
如果你哪一天遇到不幸的事情,就要有解决的办法

nɯ ɕɯŋgɯ aʑo mɯ-tɤ-pe-a zɯ, ɯʑo wuma ʑo pɯ-stu
以前我遇到问题的时候,他帮了我很多
Ant:
pɤβ noun
natte. 席子.
pɤɕɤt noun
pouce. 一寸.
pɤɕthɤɣ noun
sangle ventrale. 马肚带.
pɤjka noun
Etym: fn:北瓜. courge. 瓜子的一种【南瓜】.

pɤjka nɯ lu-kɤ-ji ci ŋu, tɤ-rɤku rca pjɯ́-wɣ-ji ŋu. sɤtɕha kɯ-mpja tsa ɬoʁ, rpɣo pɕoʁ kɯ-mɯɕtaʁ tu-ɬoʁ mɤ-cha. ɯ-jwaʁ ɯ-qhu pɕoʁ ɯ-mdzu dɤn tɕe ɯ-rʁom ʑo tɤjmɤɣ ɯ-sɤ-χtɕi pe, ɯ-jwaʁ wxti, ɯ-βzɯr kɯmŋu tu, ɯ-ru kɯ-zri tsa jɯ-ɕe ŋu, ɯ-taʁ tu-ɬoʁ mɤ-cha, ɯ-thoʁ pjɯ-ɤɲɟoʁ tɕe jɯ-ɕe ŋu, si cho sɯjno ru na-tɯɣ tɕe, li tu-ortɯ-rtɤβ tɕe ɯ-taʁ tu-ɕe cha. ɯ-ru ɯ-taʁ kɯnɤ ɯ-mdzu tu. tɕe ɯ-ru ɯ-taʁ tɕe, ɯ-jwaʁ ku-ndzoʁ tɕe, ɯ-jwaʁ χsɯm jamar nɯ-ɬoʁ tɕe, ɯ-mɯntoʁ ku-ndzoʁ ŋu. ɯ-mɯntoʁ ʁnɯ-tɯphu tɕe, tɯ-tɯphu nɯ ɯ-mat chɯ-βze mɤ-cha tɕe, nɯ phu ŋu tu-ti-nɯ ŋgrɤl, li ci tɯ-tɯphu nɯ, ɯ-mat chɯ-βze cha tɕe, nɯ mu ŋu tu-ti-nɯ ŋu, ɯ-mɯntoʁ ɯ-mdoʁ kɯ-qarŋɯ-rŋe ʑo ŋu, kɯ-ɤrɯlaba ŋu, ɯ-βzɯr kɯmŋu tu. pɤjka ɯ-mat kɯ-wxtɯ-wxti chɯ-βze cha, kɯ-ɤrtɯm tɕe kɯ-zri ŋu. sɤtɕha ɯ-taʁ pjɯ-kɯ-ru nɯ aqarŋɯrŋe, tɯ-mɯ ɯ-pɕoʁ tu-kɯ-ru nɯ, ldʑaŋnaʁ ŋu. pɤjka stu kɯ-wxti nɯ ɣnɤsqi tɯ-rpa jarma chɯ-βze cha. thɯ-do tɕe ɯ-rqhu nɯ rko tɕe ɯ-ɕa ɣɯ ɯ-ŋgɯ ɯ-rɣi chɯ-fka ŋu. pɤjka nɯ kɤ-ndza sna, tɯ-mgo zmɤrɤβ ŋu. thɯ-do tɕe, nɯ fse kú-wɣ-nɯ-sqa tɕe, ɯ-lpɤɣ tú-wɣ-ndza tɕe mɯm.
南瓜是自己种的一种植物,是种在庄稼地里,种在气候比较温和的地方,山上气候冷的地方的能生长。叶子的背面有很多小刺,很粗糙,可以用来刷洗菌子。叶子大,有个棱角,茎可以长得比较长,不是往上长,是爬在地上的。遇到了树干或草茎就会缠着往上长。茎上也有刺。茎上长出三四片叶子的时候就开花。有两种花,一种是不能结果的,一种是不能结果的,有人说它是公的,另一种是可以结果的,有人说它是母的。花是大黄色的,形状像喇叭,有五个棱角。南瓜能结很大的果实,是椭圆形的。朝地的那面是淡黄色是,朝天的那面是深绿色的。最大的南瓜有20多斤左右。老了皮子变硬,种子也就饱满了。南瓜可以吃,是一种菜。老南瓜煮以后,成块的吃了很好吃。

pɤjka tɤ-kɯ-ɬoʁ nɯ, ɯ-mɯntoʁ ku-ndzoʁ ŋu, ɯ-mɯntoʁ kɤ-ndzoʁ tɕe, tɤ-pɤtso (ɯ-ɕki) ``ma-ɕ-kɤ-tɯ-sɯjaʁndze ma mɯntoʁ mbɯt" tu-kɯ-ti ŋu
白瓜开花的时候,给孩子说:“你不要指,不然它的花会掉下来”
pɤjkhu adverb
encore. 还;先;暂时.

pɤjkhu a-ŋga tu-ŋge-a, pɤjkhu a-rte tu-nɤrte-a ra
我还要穿衣服,还要戴帽子

shiwuhao ri lɤ-ari tɕe, pɤjkhu mɯ-thɯ-nɯɣe
他十五号就去了,还没有回来

pɤjkhu nɤʑo thɯ-ɣi ra
暂时先要你一个人下来

pɤjkhu aʑo mɤ-ndzu-a
我还没有准备好
pɤjmɤtsɯŋgɤr noun
lard au dessus de la queue. 猪尾部划出来的膘.
pɤjmu noun
Etym: fn:贝母. beimu. 贝母.

pɤjmu ruŋgu
贝母生长的草山(最寒冷的地方)
pɤjŋgɯ noun
auge. 猪槽. See: paʁ
pɤjpe noun
pâte aplatie. 面块.

kupa pɤjpe
面条
pɤkhije interjection
attend un peu. 等一下.
pɤkɯ noun
viande du tronc du cochon. 猪的排骨.
pɤlɤjlɯz noun
méthode. 办法.
pɤlɤtɕɯ noun
momo au beurre. 酥油馍馍.
pɤliaʁ noun
rouleau à pâtisserie. 擀面棍.
pɤŋɤxɕaj noun
espèce d'herbe. 草的一种(猪可以吃的). See: xɕaj1
pɤqa noun
pattes de cochon farcies. 有肉馅的猪脚. See: paʁ See: tɯ-qa
pɤrmɤloŋ noun
gaspillage. 浪费.

pɤrmɤloŋ mɯ-nɯ-ari
没有浪费

pɤrmɤloŋ ma-nɯ-tɯ-sɯxɕe
你别浪费
pɣa noun
oiseau. 鸟.
pɣaʁ transitive verb
directional: _ retourner. 打翻.

nɤ-ŋga ɲɤ-tɯ-pɣaʁ
你把衣服穿反了

sɯpɣo tha-pɣaʁ
他把柴垛弄翻了

a-ŋga kɤ-ŋga ɲɤ-nɯ-pɣaʁ-a ri, mɯ-pjɤ-sɯχsal-a
我把衣服穿反了但是没有注意

labourer. 耕(地).

tɯji la-pɣaʁ, lɤ-pɣaʁ-a
他耕了地,我耕了地

stɤmku la-pɣaʁ
他耕了草坪

faire s'effondrer (mur). 推倒(墙).

znde tha-pɣaʁ
他把墙推倒了

ouvrir (couvercle). 揭开.

ɯ-fkaβ tɤ-pɣaʁ-a (=tɤ-mɟa-t-a)
我揭开了盖子
pɣatɤste noun
espèce de rapace. 猛禽的一种.

pɣa tɤ-ste nɯ qale kɯ-tshi cho naχtɕɯɣ, qajdo sɤznɤ xtɕi, ɯ-βri kɯ-pɣi ŋu, rɯdaʁ kɯ-xtɕi ra tu-ndze ŋgrɤl, tɤ-rɤku tu-ndze mɤ-ŋgrɤl.
|fv pɣatɤste 和|fv qalekɯtshi 相似,比乌鸦小,身子是灰色的,吃小动物,不吃粮食。 pɣatɤsteqalekɯtshi 相似,比乌鸦小,身子是灰色的,吃小动物,不吃粮食。
pɣɤjmɤt noun
type d'herbe. 草的一种.
pɣɤkhɯ noun
hibou. 猫头鹰.

pɣɤkhɯ nɯ pɣa ci ŋu, wxti tsa qandʑɣi jamar tu, lɤŋɤtʂɤ-tɯrpa jamar zɣɯt, ɯ-phoŋbu nɯ kɯ-pɣi tɕe kɯ-qandʐi tsa ŋu, ɯ-ku nɯ lɯlu ku tsa fse ri pɣa ŋu tɕe ɯ-mtsioʁ tu, ɯ-mtsioʁ moŋtaʁ ɣɯ ɯ-ku nɯ lu-ŋgɤɣ tsa ɲɯ-ŋu, ɯ-mɲaʁ nɯ ɕɤr tɕe ɲɯ-mto ma sŋi tɕe mɯ́j-mto tɕe ɯʑo ɯ-kɤ-ndza kɯ-ɕar nɯ ɕɤr ʁɟa ju-ɬoʁ ɲɯ-ŋu, tɕe βʑɯ tu-ndze, qaɲi tu-ndze, qala kɯ-fse nɯ ra tu-ndze ɲɯ-ŋu. ɕɤr tɕe tu-mbri ŋgrɤl, tɕe `uhu' tu-ti ɲɯ-ŋu, tɕe tsuku tɯrme wuma ʑo kɯ-nɯrmɯ kɯ-nɯmtɕi tu-nɯ tɕe ɕɤr ɲɯ-kɯ-rɤma-nɯ pɣɤkhɯ tu-sɤrmi-nɯ ŋgrɤl.
猫头鹰是一种鸟,和隼一样大,可以达到五六斤重,身子灰里带黑。头有点像猫,但有鸟喙,因为是鸟。上鸟喙的顶端是钩着的。眼睛只有夜里才看见东西,白天看不见。它只有晚上才出来觅食,吃老鼠、鼹鼠、兔子等动物。它会在夜里叫,叫声是‘uhu’。所以人们把喜欢晚收工,早出工,晚上工作的人称作“猫头鹰”。
pɣɤlnɤpɣɤl ideophone.3
scintillant. 形容一闪一闪的样子.
en marchant. 形容一步一步走动的样子.
pɣɤloʁ noun
nid. 鸟巢.
pɣɤlpɣɤl ideophone.2
brillant. 形容光芒耀眼,金光闪闪的样子.

χɕɤl ɲɯ-nɤmbju pɣɤlpɣɤl ʑo
玻璃金光闪闪

ʁmbɣi pɣɤlpɣɤl ʑo ɲɤ-ɬoʁ
太阳出来了,光芒四射
pɣɤlpɣɤl nɤ pɣɤlpɣɤl ideophone.3
en courant. 形容步子迈得快的样子.

pɣɤlpɣɤl nɤ pɣɤlpɣɤl ʑo pjɤ-ɣi
她跑回来了
pɣɤmbri noun
chant d'oiseau. 鸟的叫声. See: mbri1 See: pɣa
pɣɤmuj noun
plumes d'oiseau. 羽毛. See: tɤ-muj See: pɣa
pɣɤɲaʁ noun
faisan (pucrasia macrolopha). 勺鸡. See: ɲaʁ
pɣɤrnoʁ noun
une espèce de champignon. 【鸡油菌】.

pɣɤrnoʁ nɯ si kɯ-xtɕi tsa ɯ-taʁ ku-ndzoʁ tɕe kɯ-qarŋe tsa ŋu, kɤ-ndza sna
鸡油菌是长在小树上的一种菌子,呈黄色,可以吃。
See: tɯ-rnoʁ
pɣɤrtsɤɣ noun
maladie de la peau de la main. 疣.
pɣɤtɕɯtɤŋgɤr noun
une plante. 植物的一种.

pɣɤtɕɯ tɤŋgɤr nɯ stɤmku tu-ɬoʁ ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrtɯm ŋu, tɕe ɯ-thoʁ pjɯ-ɤɲɟoʁ ʑo ɲɯ-ŋu. ɯ-jwaʁ ʁnɯz ma maŋe, kɯ-jɯ-jaʁ ɲɯ-ŋu, tɕe ɲɯ-ndoʁ. pjɯ́-wɣ-qrɯt tɕe ɯ-ci kɯ-ɤrɤmtʂɯmtʂaj kɯ-fse ɲɯ-ɬoʁ ɲɯ-ŋu. ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-ru ʁnɯ-tɣa jamar tɤ-zri tɕe, ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-ɬoʁ ɲɯ-ŋu. ɯ-mɯntoʁ pa zɯ tɤ-fkɯm kɯ-fse kɯ-xtɕɯ-xtɕi ɣɤʑɯ tɕe, ɯ-mɯntoʁ ɯ-pa pjɤ-ɴqoʁ, ɯ-mŋu ɯ-taʁ tu-ru ɲɯ-ŋu. ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ɲɯ-mtshɤt tɕe, ɲɯ-chi. ɯ-mɯntoʁ nɯ kɯ-qarŋe tɕe, staχpɯ ɯ-mɯntoʁ tsa ɲɯ-fse. ɯ-mɯntoʁ kɯ-dɤn tu-oʑɯrja ɲɯ-ŋu.
|fv pɣɤtɕɯ tɤ-ŋgɤr 生长在草地上。叶子是圆形的,贴在地面上。只有两片叶子,又厚又脆,掰开时里面流出有粘性的液体。茎长出两拃的时候就开花。花的下面有一个像口袋一样的小东西,吊在花的下面,口朝上。里面装满水,很甜。花是黄色的,像豌豆的花一样,花很多,成行地长在茎上。 pɣɤtɕɯ tɤ-ŋgɤr 生长在草地上。叶子是圆形的,贴在地面上。只有两片叶子,又厚又脆,掰开时里面流出有粘性的液体。茎长出两拃的时候就开花。花的下面有一个像口袋一样的小东西,吊在花的下面,口朝上。里面装满水,很甜。花是黄色的,像豌豆的花一样,花很多,成行地长在茎上。
pɣɤzraʁ noun
espèce d'oiseau. 一种鸟.

pɣɤzraʁ nɯ pɣa kɯ-xtɕi tsa ci ŋu, ɯ-phoŋbu nɯ tɤŋkhɯt jamar ma me, ɯ-βri kɯ-pɣi ɯ-taʁ kɯ-ɲaʁ kɯ-ɤkhra ŋu, zgo ɯ-χcɤl ɕaŋtaʁ sɤtɕha kɯ-mbro ku-rɤʑi ŋu, qajɯ kɯ-fse, sɯmat kɯ-fse tu-ndze ŋgrɤl. kɯmŋu kɯtʂɤɣ jamar tɯtɯrca ku-rɤʑi-nɯ ŋu. qartsɯmɤftɕar kɤ-mto tu ɕti. ɯ-mtɕhi nɯ kɯ-ɲaʁ ŋu, ɯ-mi nɯ ra kɯ-wɣrum tɕe kɯ-pɣi kɯ-fse ŋu. tɤ-rɤku ɯ-taʁ rɯŋɯŋɤn mɤ-ŋgrɤl
|fv pɣɤzraʁ 是一种比较小的鸟,整个身子只有拳头那么大,身子是灰色上面有黑条纹。栖息在半山以上,海拔高的地方,吃虫子和野果等,五六只成群一起生活。一年四季都可以看到它。嘴是黑色的,脚是白里带灰色。一般不会破坏庄稼。 pɣɤzraʁ 是一种比较小的鸟,整个身子只有拳头那么大,身子是灰色上面有黑条纹。栖息在半山以上,海拔高的地方,吃虫子和野果等,五六只成群一起生活。一年四季都可以看到它。嘴是黑色的,脚是白里带灰色。一般不会破坏庄稼。
pɣi stative verb
directional: nɯ- gris. 灰.
pɣo transitive verb
directional: lɤ- faire de la ficelle en roulant dans les mains (dans le sens des aiguilles d'une montre). 捻线(顺时针).

smɤɣ lɤ-pɣo-t-a
我捻了羊毛

srɯn lɤ-pɣo-t-a
我捻了棉花

tɤ-rme lɤpɣo-t-a
我捻了毛
pɣotaʁ noun
tissage. 吊线和织布. See: pɣo See: taʁ1
pha noun
Etym: pʰal(tɕʰer). entier, complet. 整个.

pha ɯ-ku ʑo cho-wɣrum
整个头都白了

pha ɯ-phoŋbu ʑo ɲɯ-mŋɤm
他全身痛

pha kɤntɕhaʁ ʑo ɕ-tɤ-khat-a
我走了遍了整个城市
phaloŋri adverb
pleins d'endroits (dans la montagne). 很多地方(山川).

phaloŋri ʑo ɕ-to-khɤt/ɕ-to-ŋke
他走遍了所有的山川
phama noun
Etym: pʰa.ma. parents. 父母.
phantsɯt noun
Etym: fn:盘子. assiette. 盘子.
phaʁ transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- directional: tɤ- couper. 劈;剖.

si nɯ-phaʁ-a
我劈了木头

ɕoŋtɕa nɯ-phaʁ-a
我劈了柴

tɤ-fkɯm nɯ-phaʁ-a
我把口袋弄坏了(装的东西太多就破了)

tɯ-ŋga thɯ-phaʁ-a
我撕了衣服

tɤ-ri thɯ-phaʁ-a
我撕了线

paχɕi ɯ-sɤ-phaʁ maŋe, mbrɯtɕɯ a-pɯ-tu tɕe pe ri
没有东西切苹果,有刀子就好了
See: mbaʁ
phaʁlu noun
Etym: pʰag.lo. année du porc. 猪年.
phaʁɲɤl noun
fait de s'allonger sur le côté. 半身躺着. See: tɯ-phaʁ See: nɯphaʁɲɤl
phaʁrgot noun
Etym: pʰag.rgod. sanglier. 野猪.
phaʁrzi noun
Etym: pʰag.ze. brosse à dent traditionnelle en poil de cochon. 用猪鬃毛作成的牙刷.
phaʁzlasqamŋu noun
Etym: zla. deux semaines. 半个月.
phaʁzoŋ noun
Etym: pʰag.??. sûtra lu pour les cochons lorsqu'ils sont malades. 为猪念的经.
phɤβ transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- abaisser. 弄低,降下来.

a-ku pɯ-phaβ-a ma nɯ-rpe-a ɲɯ-ŋu
我低了头,因为差一点撞了

nɤ-ku ko-tɯ-nɯ-rpu-t tɕe pjɤ-tɯ-phɤβ pjɤ-ra
你撞了头,你本来应该低头

nɤ-ku pɯ-phɤβ ma tɯ-nɯ-rpe
你低头,小心撞了

ki laχtɕha ɯ-phɯ ɲɯ-wxti, ɯ-koŋ pɯ-phɤβ
这个东西很贵,价格卖便宜一点吧

directional: pɯ- peigner. 梳理(头发).

nɤ-kɤrme pɯ-phɤβ
梳理一下头发

directional: nɯ- appliquer une couche de graisse (sur les poteries qui viennent de sortir du four). 上油(给出窑的坛子).

tɯfcɤr nɯ-phɤβ-i
我们给刚出窑的坛子上了一层油
See: mbɤβ2
phɤβ noun
ferment de vin. 酿酒用的曲子.
phɤn stative verb
phɤn stative verb
directional: tɤ- Etym: pʰan. avoir un (bon) effet. 有效果,起作用.

pɯ-me mɤ-phɤn ma ɣɯ-ndza ra, pɯ-tu mɤ-phɤn ma ɣɯ-ɕtʂat ra
粮食再少也不能不吃,粮食再多也不能不节约
phɤnba noun
bienfait. 好处.

kɯrɯ skɤt pjɯ-βzjoz-a tɕe a-phɤnba tu
学藏语对我是有用的
phɤnthoʁ noun
Etym: pʰan.tʰog. avantage. 好处. See:
phɤr transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- secouer, agiter pour faire tout tomber d'un récipient. 抖掉;倒完.

nɤki tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ kɤ-phɤr
你(把青稞)抖进口袋里吧

ɯ-kɯr ɲɤ-phɤr
我张开了嘴巴(目瞪口呆)

pjɤ-nɤscɤr tɕe, ɯ-kɯr ɲɤ-phɤr
我被吓到了,就张开了嘴巴
See: sɤphɤr See: mbɤr2
phɤri adverb
Etym: pʰa.rol. de l'autre côté. 对面;对岸.

kɯchu phɤri, ndɯchu phɤri
phɤrikɯnɤwu noun
une plante. 植物的一种.

phɤri kɯnɤwu nɯ kha ɯ-rkɯ sɯjno kɯ-dɤn kɯ-fse fsapaʁ ɯ-ɣli kɯ-dɤn kɯ-fse ra tu-ɬoʁ ŋu. tɯrme tɯ-fsu jamar tu-βze cha. ɯ-jwaʁ nɯ ɕɤɣ ɯ-jwaʁ ɯ-tshɯɣa fse ri nɯ sɤz rɟum, ɯ-ru nɯ khro mɤ-jpum, ɯ-ru kɯ-zɯ-zri tɤ-ɬoʁ tɕe, ɯ-taʁ ɯ-mɯntoʁ ku-ndzoʁ ŋu, tɕe ɯ-mɯntoʁ ɯ-tshɯɣa nɯ stoʁ ɯ-mɯntoʁ fse, ɯ-mdoʁ nɯ nɤmkha ɯ-mdoʁ kɯ-ɤɲaʁndzɯm tsa ŋu. ɯʑo sɯjno nɯ tɯ-ɕɣa ɯ-smɤn kɤ-βʑu ɲɯ-khɯ khi, kɯɕɯŋgɯ kɯ-wxti ra kɯ phɤri kɯnɤwu tu-sɤrmi-nɯ pɯ-ŋu. kɤ-ndza mɤ-sna. fsapaʁ ndza kɯnɤ mɤ-sna
|fv phɤri kɯnɤwu 是长在房子周围,草多、牲畜粪多的地方。可以长到人的高度。叶子形状像柏树的叶子,但宽一些,茎不粗,茎长得长了,就在上面开花。花的形状像胡豆的花,是深蓝色的。据说这种草可以作成牙痛的药。以前老人们称它是|fv phɤri kɯnɤwu (为对面哭的意思)。不能吃,连牲畜都不能吃。 phɤri kɯnɤwu 是长在房子周围,草多、牲畜粪多的地方。可以长到人的高度。叶子形状像柏树的叶子,但宽一些,茎不粗,茎长得长了,就在上面开花。花的形状像胡豆的花,是深蓝色的。据说这种草可以作成牙痛的药。以前老人们称它是 phɤri kɯnɤwu (为对面哭的意思)。不能吃,连牲畜都不能吃。
phɤrtɕaʁ noun
support sur lequel on met le bout inférieur du fuseau. 用来放纺锤的下一端的托子(一般是碗的底部,或者小石板).
phɤtɕhɯχtɤr noun
éparpiller partout. 撒得一地都是.

phɤtɕhɯχtɤr ʑo pɯ-ta-t-a (pɯ-lat-a)
我撒得一地都是了
See: rɯtɕhɯχtɤr
phɣo intransitive verb
directional: nɯ- fuir. 逃跑.

khɯna ɣɤʑu tɕe nɯ-phɣo-a
我看到狗就跑了
phi transitive verb
phima noun
Etym: pʰʲi.ma. partie extérieur des habits tibétains. 衣服面子(藏装).
phoβraŋ noun
Etym: pʰo.braŋ. palais. 宫殿.
phochi noun
Etym: pho.kʰʲi. chien. 公狗.
pholi noun
chat. 公猫.
phoŋ noun
Etym: bum.bu. bouteille. 瓶子.
phoŋnɤphoŋ ideophone.3
bruit de morceaux de bois qui s'entrechoquent. 形容木头撞击的声音.

kɯm ɯ-taʁ laχtɕha a-kɤ-rpu tɕe phoŋnɤphoŋ ti
东西撞击在木门上就发出砰砰声
Syn:
phoŋsti noun
bouchon. 瓶盖. See: sti1
phoroʁ Variant: phɤroʁ noun
Etym: pʰo.rog. corbeau (corvus corax). 渡鸦.
phoʁ transitive verb
directional: _ verser une partie. (从大袋子)舀出来,分装在(小袋子里).

tɯ-ci thɯ-phoʁ, lɤ-phoʁ
把水舀出来

tɤɕi kɤ-phoʁ
把青稞分装在小袋子里吧

nɤ-tʂha thɯ-phoʁ-a, kɤ-tshi ma
我分了一点茶给你,你喝吧
See:
phoʁnɤphoʁ ideophone.3

phoʁnɤphoʁ ko-nɯɕe
他一点也没有耽搁就回去了
phoʁphoʁ ideophone.2
solide. 结实,安然无恙,衣冠端正.

laχtɕha ra phoʁphoʁ ʑo ɯ-pɯ to-nɯ-panɯ
他们很小心地保管了东西

kɯm phoʁphoʁ ʑo ko-nɯ-pa-nɯ
他们把门关得很紧

tɯ-ŋga phoʁphoʁ ʑo ɲɤ-nɯ-ta (ɯ-kɯ-nɯ-ndo pjɤ-me)
衣服放在那里很安全(没有人拿)
phosɤr noun
jeune garçon. 青年. See:
phot intransitive verb
directional: tɤ- Etym: pʰod. oser. 敢.

jiɕqha nɯ kɤ-saʁndɯ ɲɯ-phot
他敢打人

ku-ɕe ɲɯ-phot
他敢去

praʁ ɯ-ku ku-ɕe ɲɯ-phot
他敢到悬崖去

sɯku tu-ɕe ɲɯ-phot
他敢到树上

tɕhi pɯ-nɯ-ŋɯ-ŋu phot
他什么都敢做

ɯ-mɤ-kɤ-phot me
他什么都敢做
phozgra noun
cri (lama). 吼声(喇嘛的).
phrɤβ ideophone.1
bruit de grains ou de billes qui s'éparpillent sur le sol. 很多颗粒一下子撒在地上的声音.

ɯʑo kɯ stoʁ tɯ-spra to-ndo tɕe phrɤβ ʑo pa-βde
他抓了一把胡豆一下子扔下去了
phrɤβnɤphrɤβ ideophone.3

sɤrwa pa-lɤt tɕe, ɯ-zgra phrɤβphrɤβ nɤ phrɤβphrɤβ ʑo ɲɯ-ti
打了冰雹,发出噼噼啪啪的声音
phrɤl transitive verb
directional: pɯ- expliquer. 解释.

tɯ-rju pɯ-phrɤl
你解释一下

tɯ-rju pɯ-phral-a tɕe nɤʑo tɯ-sɯz
你已经解释了,你现在知道

tsuku tɤ-mu kɯ ɯ-rɟit ɯ-ɕki ``ɲɯ-tɯ-nɯkhɤja" to-ti ri, ɯ-rɟit nɯ kɯ ``tu-nɯkhɤja-a maʁ, pjɯ-phral-a ɕti" to-ti
有些母亲对孩子说“你顶嘴”,而孩子回答:“我不是顶嘴,是在解释”
phu stative verb
fier. 有自信.

ɯ-sɯm ɲɯ-phu
他很有自信
phuɲi noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

phuɲi nɯ si kɯ-mbɯ-mbɤr ci ŋu, ɯ-ru ɣɯ ɯ-mdoʁ nɯ aɣɯrnɯɕɯr, ɯ-rqhu rɕɯβrɕɯβ ʑo pa, ɯ-jwaʁ xtɕi ri jaʁ tsa ɯ-rme kɯ-fse tu. ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋɯ-rŋe ŋu. ɯ-mnɯ nɯ ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe, kɯ-ndɯβ nɯ ra saχsɯ ɲɯ́-wɣ-βzu sna, kɯ-jndʐɤz nɯ ra zɣɤmbu ɲɯ́-wɣ-βzu sna.
|fv phuɲi 是矮小的树种,树干是淡红色,树皮很粗糙(到处都裂开、快要脱落的样子),叶子比较小,但是有点厚,上面有毛。花是淡黄色的。把它的苗拔下后,小的可以作耍把,大的可以作扫把。 phuɲi 是矮小的树种,树干是淡红色,树皮很粗糙(到处都裂开、快要脱落的样子),叶子比较小,但是有点厚,上面有毛。花是淡黄色的。把它的苗拔下后,小的可以作耍把,大的可以作扫把。
phɯ noun
souffle. 吹冷气.

tɯ-ci ɲɯ-sɤɕke tɕe phɯ tɤ-ti tɕe kɤ-tshi
水很烫,你吹一下才喝
phɯɕlaʁ ideophone.6 See: slaʁ
phɯɣ transitive verb
directional: pɯ- déployer, ouvrir (parapluie, tente). 撑开.

san pɯ-phɯɣ
你把伞撑开吧

zgɤr pɯ-phɯɣ
你把帐篷撑开吧
phɯɣphɯɣ noun
son. 麦类的粗糠秕.
phɯl transitive verb
directional: lɤ- Etym: pʰul. offrir. 献给;上供.

βlama ɯ-ʁɤri lɤ-phɯl-a
我献给喇嘛了

tɯjpu lɤ-phɯl-a
我给他献了粮食
phɯqha noun
grosse racine. 干树根.
phɯqhloŋ ideophone.7
phɯrɤm noun
herse. 耙.

phɯrɤm thɯ-rɤɕi-t-a
我耙了地
See: rɯphɯrɤm See: nɯphɯrɤm
phɯrkhɯɣ noun
Etym: kʰug. sac que l'on porte en bandoulière. 挎包. Ant: ɕɤkhoz
phɯsɤti noun
soufflet. 吹火筒. See: ti
phɯslaʁ ideophone.5

pɣa phɯslaʁ ʑo thɯ-nɯqambɯmbjom
鸟突然就飞走了

phɯslaʁ ʑo nɯ-ʑɣɤɣɤme
突然间消失了
See: ɕlaʁ
phɯsthoŋ -

ɯ-re phɯsthoŋ ʑo ɲɤ-ɕlɯɣ
他失声突然笑出来
phɯsthrɯβ ideophone.7
phɯsthɯβ ideophone.7
en un instant. 突然间.

phɯsthɯβ ʑo ɲɤ-nɤre
他突然间笑起来了
phɯt transitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- couper. 割;砍.

si lɤ-phɯt-a
我砍了树

a-ndzrɯ nɯ-phɯt-a (=nɯ-kraɣ-a, nɯ-ʁndzar-a)
我剪了指甲

directional: nɯ- arracher, cueillir. 拔;扯;摘.

mɯntoʁ nɯ-phɯt-a
我摘了花

sɯjno nɯ-phɯt-a, lɤ-phɯt-a
我拔了草

directional: pɯ- enlever, diminuer. 减.

ɣnɤsqi ɯ-ŋgɯ χsɯm pjɯ́-wɣ-phɯt tɕe, sqaɕnɯz ma ɲɯ-me ŋu
二十减三等于十七

directional: pɯ- démolir. 拆.

znde pɯ-phɯt-a
我拆了墙
See: ɣɯsɯphɯt
phɯtʂhɯβ ideophone.7
phɯtʂhɯz ideophone.7
bruit d'explosion soudaine. 形容突然爆炸的声音.

tɤntɤβ phɯtʂhɯz ʑo ɲɯ-ɤmboʁ
水泡噗嗤一声就爆裂了
phɯzjaŋ ideophone.5

phɯzjaŋ ʑo tɤ-ndzur
他突然间站起来了,显得比别人高
phɯzjɤɣ ideophone.6

tɯrme phɯzjɤɣ tɤ-nɯɬoʁ
突然冒出个人来
pijma noun
terre jaune (de mauvaise qualité). 黄泥巴.
piwalu noun
Etym: bʲi.ba.lo. année du rat. 鼠年.
pja noun
oiseau. 鸟.
pjalu noun
Etym: bʲa.lo. année du coq. 鸡年.
pjɤβlaʁ noun
tromperie. 阴谋;骗局.

pjɤβlaʁ to-βzu
他用了阴谋
See: rɯpjɤβlaʁ
pjɤl transitive verb
directional: tɤ- contourner. 绕过.

nɯtɕu khɯna ci ɣɤʑu, tɤ-pjal-a
那边看到有狗,我就绕过去了

mɯ-mɤ-ɲɯ-tɯ-mbɣom nɤ tu-kɯ-nɯ-pjal-a ma kɯsthɯci a-zrɯɣ a-ndʑrɯ ɲɯ-dɤn
你不急的话你绕过我吧,我身上有这么多的虱子和虮子

directional: kɤ- Etym: bʲol. traverser. 穿过.

sɯŋgɯ kɤ-pjal-a
我穿过了森林
pjɤrgɤt noun
Etym: bʲa.rgod. vautour (gyps himalayensis). 高山兀鹫.

pjɤrgɤt nɯ praʁ kɯ-mbro ɯ-ku zɯ ɕ-ku-rma ɲɯ-ŋu, ɯ-ro cho ɯ-ku nɯ kɯ-wɣrum ɲɯ-ŋu, wuma ʑo ɲɯ-wxti. fsusqɯ-tɯrpa jamar tu, kɯ-ɤɲaʁndzɯm tu ɲɯ-ŋgrɤl, pjɤrgɤt ɯ-ŋgɯz kɯ-wxti ɲɯ-ŋu, pjɤrgɤt βlama ŋu nɯ tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋgrɤl, fsapaʁ cho tɯrme ɕa tu-ndze ɲɯ-ŋgrɤl, co ra mɤ-ɣi, nɤmkha zɯ tu-nɯpjɤŋkhɤr rga, ɯ-mɤlɤjaʁ ɯ-ndzrɯ ɕɤmiɕtʂɤt fse. ɯ-rme kɯ-wɣrum kɯ-zri ɲɯ-ŋu, ɯ-mtsioʁ nɯ tu-ŋgɤɣ ŋu.
兀鹫一般栖息在悬崖峭壁上,胸部和头部是白色的,很大,有三十来斤。有的是黑色的,是在兀鹫之中比较大的,据说是它们的喇嘛。它吃牲畜和人肉。不会飞到山谷里,喜欢在空中旋转。爪子像铁钩一样,羽毛白而长,嘴是勾起来的。
pjɤt transitive verb
directional: nɯ- bourrer (saucisson). 装满(肠子、肺).

tɯ-pu nɯ-pjɤt
把肠子装满

paʁ ɯ-rtshɤz nɯ-pjɤt
把猪肺装满
pjɤʑŋgur noun
saucisson. 猪肉香肠.

pjɤʑŋgur ɲɯ́-wɣ-rku
把肉泥灌入香肠
See: pjɤt
pjɤʑrɤz noun
méthode de tissage. 织布的方法,四根线交错着,纹路的方向变来变去.
pjɯrɯ noun
Etym: bʲu.ru. corail. 珊瑚.
plaŋplaŋ ideophone.2
étendu et lisse. 形容又光滑又宽的样子.

tɤjpɣom plaŋplaŋ kɯ-pa ʑo nɯ-atɯɣ-ndʑi
他们俩遇到一块又光滑又宽的冰片
plaʁnɤplaʁ ideophone.3

qapri kɯ ɯ-mdʑu plaʁnɤplaʁ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-stu
蛇(慢慢地)把舌头一伸一缩的
plaʁplaʁ ideophone.2
doux au toucher. 形容摸起来很光滑的样子.
tout blanc. 形容一片纯白的样子.

tɤjpa plaʁplaʁ ʑo ko-sɯwɣrum
雪把大地染成了白茫茫的一片

ɕɤfɕo ndɤre, thɯ-nɯrmɤmbe-nɯ, koŋla plaʁplaʁ ʑo thɯ-pa-nɯ
这几天它们脱了毛,变得光溜溜的
ploʁploʁ ideophone.2
en boule. 形容圆形的. See: See: ɕploʁɕploʁ
plɯt transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ-
détruire. 灭亡.

jima ɯ-rɣi nɯ-plɯt-i
我们把玉米的种子用得一点都不剩了

anéantir la descendance. 断根. See: mblɯt
popo noun
récipient en terre. 沙锅.

popo nɯ tɤ-rcoʁ kɯ tɤ-kɤ-sɯ-βzu ŋu, ɯ-mŋu artɯm, ɯ-xtu kɯnɤ artɯm, ɯ-xtu cho ɯ-mŋu ɯ-pɤrthɤβ ɯ-mke ci tu, ɯ-jɯ kɯ-rɟɯ-rɟum tu, tɤ-mthɯm sɤ-sqa pe, tɤ-ala pɯ-tsu tɕe ʑaʑa mɤ-fɕu tɕe tɤ-mthɯm pɯ́-wɣ-sqa tɕe wuma ʑo ku-smi cha tɕe rgargɯn ra nɯ-kɤ-ndza wuma ʑo nɤtsa.
|fv popo 是用泥做成的,口和肚子都是圆形的,口和肚子之间有颈,把很粗,是煮肉的好器具。一旦煮开了,不容易凉,煮肉煮得很熟,很适合老年人吃。 popo 是用泥做成的,口和肚子都是圆形的,口和肚子之间有颈,把很粗,是煮肉的好器具。一旦煮开了,不容易凉,煮肉煮得很熟,很适合老年人吃。
porɤt noun
petite araignée. 小蜘蛛.
poʁlɯ noun
type d'avoine. 莜麦.
poʁlɯrmbjɤβ noun
avoine en bottes. 捆成一把的莜麦杆.
posti noun
planche en bois recouvrant le mur dans la cuisine. 【墙裙】贴在墙壁上的木板,大概只有一米高.
poxco noun
récipient en cuivre. 铜罐子,口小腹大,有斜着的倒水用的嘴口,没有盖子.

poxco nɯ kontsi nɯ ɯ-ŋgɯz kɯ-wxti tsa ci ŋu, tɯ-ci sqamnɯz tɯ-rpa jamar tɕhɯt, nɯ sɤz kɯ-xtɕi tɕi tu, poxco ɯ-mtɕhi ɯ-phaʁ ntsi ri ɲɯ-ru ŋu, ɯ-xtu kɯ-wxtɯ-wxti ŋu, ɯ-spa nɯ zaŋ ŋu, ɯ-jɯ wuma ʑo ngɯt. kɯɕɯŋgɯ tɕe tʂha ɯ-sɤ-ta pjɤ-ŋu, tɯrme kɯ-ɤro pjɤ-rkɯn. tɯrme kɯ-tshu nɯ-xtu kɯ-wxti nɯ ra poxco tu-sɤrmi-nɯ ŋgrɤl.
|fv poxco 是罐子里面比较大的一种,可以容下十二斤水,比较小的也有。罐子嘴是斜的,有很大的肚子,是用红铜铸成的,把很结实。过去,是用来熬茶的罐子,拥有这种罐子的人不多。肚子很大,比较胖的人有时候说他们是|fv poxcopoxco 是罐子里面比较大的一种,可以容下十二斤水,比较小的也有。罐子嘴是斜的,有很大的肚子,是用红铜铸成的,把很结实。过去,是用来熬茶的罐子,拥有这种罐子的人不多。肚子很大,比较胖的人有时候说他们是 poxco
praʁ noun
Etym: brag. falaise. 崖山.
praʁɕku noun
oignon. 葱.

praʁɕku nɯ tɯ-ji ɯ-ŋgɯ lu-kɤ-nɯ-ji ci ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ kɤ-ɕpɯ-ɕpa kɯ-tɕɤr tɕe kɯ-rɲɟi tsa ŋu, ɯ-ru me, ɯ-tho tu, kɤ-ndza mɯm. ɯ-mdoʁ ldʑaŋnaʁ ŋu.
|fv praʁɕku 是自己种在地里的(农作物),叶子又扁又窄又长,没有茎,有花梗,好吃。颜色是深绿色。 praʁɕku 是自己种在地里的(农作物),叶子又扁又窄又长,没有茎,有花梗,好吃。颜色是深绿色。
praʁkɤsi noun
une espèce de chêne. 槲栎的一种.
praʁkhaŋ noun
grotte. 山洞.
praʁɬɤrɲaŋ noun
Etym: brag lha.rɲiŋ. falaise. 悬崖.
praʁɲɤl noun
grotte. 岩洞.
praʁsrɯm Variant: praʁʂɯm noun
Etym: brag.sram. un mammifère. 哺乳动物的一种.

praʁsrɯm nɯ praʁ ɯ-ŋgɯ ku-kɯ-rɤʑi tɕe ɯ-rme wuma ɲɯ-mpɕɤr tɕe spoŋsrɤm cho tɕhɯɕrɤm nɯra kɯ-naχtɕɯɣ ɲɯ-ŋu-nɯ ɯʑo praʁ ɯ-ŋgɯ ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu tɕe núndʐa praʁsrɯm ɲɯ-rmi
|fv praʁsrɯm 是生活在岩石里的一种动物,毛长得很美,同水獭和|fv spoŋsrɤm 一样,因为生活在岩石里所以叫 |fv praʁsrɯm praʁsrɯm 是生活在岩石里的一种动物,毛长得很美,同水獭和 spoŋsrɤm 一样,因为生活在岩石里所以叫 praʁsrɯm
praʁsrɯn noun
Etym: brag.srin. nain, une sorte de démon. 鬼的一种(矮人,投小石头).
praʁʑɯn noun
grotte. 山洞.
praχpa noun
caverne sous la falaise. 岩洞.
prɤdɤja noun
prɤdɤja,ta -
griffer partout. 到处乱抓.
mettre en désordre (oiseau). 乱撒东西(鸟).

kumpɣa kɯ ɯ-thoʁ ra chɯ-rɤβraʁ tɕe, prɤdɤja ʑo pjɯ-te ŋu
鸡把地面抓得到处都是抓过的痕迹
prɤftsa noun
ours noir. 狗熊. See: pri2 See: tɤ-ftsa
prɤku noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
prɤm transitive verb
directional: pɯ- ajouter de la farine. 加面粉(水、汤里).

paʁtshi pɯ-prɤm
在猪食里加一点面粉吧

a-tʂha ci pɯ-prɤm
给我的茶加点面粉吧
See: tɤ-prɤm
prɤmchi noun
bile d'ours. 熊胆. See: pri2 See: tɯ-mchi
prɤmɤl Variant: n-prAmAl noun
partie couverte sous les sapins où l'on peut se protéger de la pluie. 高大的杉树能遮雨的地方.
prɤndʐi noun
peau d'ours. 熊皮子. See: pri2 See: tɯ-ndʐi
prɤɲaʁ noun
ours noir. 狗熊. See: pri2
prɤɲi noun
reflets empourprés (au crépuscule ou à l'aube). 早霞;晚霞.
prɤschɯ noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
prɤt transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- casser (fil, corde), couper. 弄断(线);迸断.

tɯmbri pɯ-prɤt
你把绳子弄断吧

ɕomskrɯt nɯ-prɤt
你把铁丝弄断吧

tɤ-ri nɯ-prɤt
你把线弄断吧
See: mbrɤt See: rɤmprɤt
pri transitive verb
directional: thɯ- déchirer. 撕.

tɯ-ŋga thɯ-pri-t-a
我撕了衣服

jɯɣi thɯ-pri-t-a
我撕了书
See: mbri2
pri noun
ours. 熊.

pri nɯ χsɯ-tɯphu tu, ndzɤpri kɯ-rmi ci tu, prɤɲaʁ kɯ-rmi ci tu, prɤftsa kɯ-rmi ci tu, ndzɤpri nɯ pɤjmu ruŋgɯ nɯ tɕu tu ɲɯ-ngrɤl, sɤ-ndza ɲɯ-ŋgrɤl, ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-pɣi kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ɲɯ-ŋu, ɯ-mɤlɤjaʁ nɯ prɤɲaʁ cho kɯ-naχtɕɯɣ ɕti, qrorni cho sɯmat tu-ndze ɲɯ-ŋgrɤl. prɤɲaʁ nɯ kɯ-wxti ŋu, tɯ-ji ɯ-ŋgɯ kɯ-nɤru ju-ɣi ŋgrɤl, jima stoʁ ndze ŋgrɤl, tú-wɣ-nɤrʁaʁ tɕe tɯ-phe jɤ-armbat tɕe χsɯ-mɢla jamar kɯ-tu tɕe tu-ndzur ɲɯ-ŋgrɤl, tɕe tu-kɯ-mtsɯɣ tɤ-ɣɯɣu ŋgrɤl. kɤ-nɯsɯku wuma rkaŋ, ɕkrɤz ɯ-mat tu-ndze tɕe pjɯ-χtsɤβ ŋgrɤl ɕti. ɯʑo nɯ kɯ-ɲaʁ ŋu, ɯ-ro χcɤl zɯ kɯ-wɣrum tɯ-snaʁ tu, ɯ-mtɕhi amtɕoʁ tsa. ɯ-mɤlɤjaʁ tɯrme ɣɯ tsa fse. prɤftsa kɯ-xtɕi tsa ŋu, prɤɲaʁ cho naχtɕɯɣ tsa, sɤ-ndza tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu.
熊有三种,一种叫马熊、一种叫狗熊、另一种叫|fv prɤftsa 。马熊一般生活在贝母山上,会吃人,颜色是灰里带红的,四肢和狗熊的一样,吃红蚂蚁和树果。狗熊很大,经常到田地里来偷吃粮食,吃玉米和胡豆。捕猎它的时候,相隔距离只有三步的时候它就会站立起来,准备咬人。善于爬树,吃青冈树的果实的时候还要把(树的枝桠)搓揉起来。身子是黑色的,在胸部中间有白毛,嘴巴有点尖。四只脚和人的一样。|fv prɤftsa 长得比较小,有点像狗熊,据说吃人。 prɤftsa 。马熊一般生活在贝母山上,会吃人,颜色是灰里带红的,四肢和狗熊的一样,吃红蚂蚁和树果。狗熊很大,经常到田地里来偷吃粮食,吃玉米和胡豆。捕猎它的时候,相隔距离只有三步的时候它就会站立起来,准备咬人。善于爬树,吃青冈树的果实的时候还要把(树的枝桠)搓揉起来。身子是黑色的,在胸部中间有白毛,嘴巴有点尖。四只脚和人的一样。 prɤftsa 长得比较小,有点像狗熊,据说吃人。
pru noun
un nom de hameau. 房名.
prɯ stative verb
imperméable. 不进水.

tɯwɯr nɯ tú-wɣ-nɤqhɤŋga jɤɣ ma wuma ʑo prɯ
雨衣可以披在肩上,不容易进水
prɯɣprɯɣ ideophone.2
très serré. 形容很紧,不容易解开.

rgɤm ɯ-ŋgɯ prɯɣprɯɣ ʑo pjɯ-ɤrku ɕti
箱子里装得很满

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ prɯɣprɯɣ ʑo chɯ-ɤrku
口袋里装得很满

tɤ-mtɯ prɯɣprɯɣ chɤ-lɤt
把扣子扣得很紧

bien rassasié. 形容吃饱的样子.

a-tɯ-fka kɯ prɯɣprɯɣ ʑo ɲɯ-pa
我吃得很饱

tɤ-fka prɯɣprɯɣ ʑo
他很饱
prɯŋprɯŋ ideophone.2
solide. 形容(绑得)很紧、很扎实.

prɯŋprɯŋ ʑo ko-tʂɯβ
他缝得很扎实
pu transitive verb
directional: thɯ- directional: lɤ- cuire dans les braises. 煨.

jaŋjy lɤ-pe
你把土豆烤一下

qajɣi lɤ-pe
你把馍馍烤一下

tɤ-mthɯm thɯ-pu-t-a
我烤了肉

pɤjka lɤ-pu-t-a
我烤了白瓜
See: tɯpu
puj noun
type de sapin. 杉树的一种.
puɟy noun
instrument pour bourrer les saucisses et les boudins. 装血肠的工具.
pɯɕɯɣ noun
sac à poudre. 装火药的皮袋.

pɯɕɯɣ nɯ ɕɤmɯɣdɯ ɣɯ ɯ-fkɯm mɯ-ɲɯ-kɯ-sɤci ɯ-spa ŋu
枪袋是用来防止枪杆受潮的。
pɯɣ stative verb
directional: tɤ- se gonfler. 膨胀.

tɤɕi kɤ́-wɣ-sqa tɕe to-pɯɣ tɕe tɯthɯ ɯ-ŋgɯ mɯ-ɲɤ-xtɕhɯt
煮青稞的时候,煮熟了就发胀,锅里就装不下了
pɯlthi noun
mèche. 火绳.

pɯlthi nɯ smi sɤ-zwɤr ŋu
火绳是用来点火的部件。
pɯnbu noun
Etym: bon.po. bonpo. 黑教.
pɯpɯŋu nɤ -
en ce qui concerne, à propos. 至于,关于.
pɯthaŋ noun
type de métal. 白铜.
pɯtshɯŋ noun
petit récipient en cuivre. 红铜小罐子.

pɯtshɯŋ nɯ kontsi kɯ-xtɕɯ-xtɕi ci ŋu, tɯ-ci rɟɤpɕɤt jamar ma mɤ-tɕhɯt, ɯ-spa nɯ li tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu, ɯ-mdoʁ aɣrɤɣrum tsa, ɯ-mŋu zɯ ɯ-mtɕhi kɯ-zri tsa ʑo tu, ɯ-jɯ wuma ʑo ngɯt, ɯ-xtu mɤ-wxti, ɯ-qa nɯ kɯ-ntɯ-ntaβ ŋu. kɯɕɯŋgɯ tɕe, tɯrme kɯ-ŋgro ra ɣɯ nɯ-cha ɯ-z-nɤrkɯrku pjɤ-ŋu.
|fv pɯtshɯŋ 是比较小的罐子,只容得下半斤水,据说是用铜做成,颜色有点白,有比较长的嘴,把很结实,肚子不大,底部放起来很稳。过去,是用来给贵宾倒酒的罐子。 pɯtshɯŋ 是比较小的罐子,只容得下半斤水,据说是用铜做成,颜色有点白,有比较长的嘴,把很结实,肚子不大,底部放起来很稳。过去,是用来给贵宾倒酒的罐子。
pɯwɯ noun
âne. 驴子.
pɯz stative verb
directional: tɤ- pourri (bois), usé jusqu'à la corde (habits). 朽烂(木头),破烂(衣服).