japhug
Index ŋ
ŋa
ŋɤɣlitɕaʁmbɯm
ŋɤjɕtsa
ŋɤn
ŋɤn
ŋɤnŋɤt
ŋɤnɯ
ŋɤnɯkɯmtsɯɣ
ŋɤqa
ŋɤqe
ŋɤrnɤŋɤr
ŋɤrŋɤr
ŋɤtɕɯkɤti
ŋɤtɕɯkɤti,khɯ
ŋga
ŋgɤɣ
ŋgɤjpɤn
ŋgɤjtshi
ŋgɤlɤʁɟa
ŋgɤm
ŋgɤr
ŋgɤrom
ŋgio
ŋgo
ŋgoŋpu
ŋgorli
ŋgra
ŋgrɤl
ŋgri
ŋgro
ŋgrɯ
ŋgumdʑɯɣpa
ŋgumdʑɯɣpa
ŋgurtɕaʁ
ŋguskor
ŋgute
ŋgɯ
ŋgɯ
ŋgɯŋgri
ŋgɯr
ŋgɯr
ŋgɯrŋgɯr
ŋgɯsɯ
ŋke
ŋkɤɲɟo
ŋkhor
ŋkhorwapa
ŋkhrɯl
ŋkhrɯli
ŋoj
ŋoʁ
ŋotɕu
ŋotɕuŋondɤt
ŋu
ŋu nɤ
ŋa transitive verb
directional: kɤ- devoir de l'argent, faire un crédit. 赊帐.

kɤ-ŋa-t-a
我欠了钱

nɤ-rŋɯl kɤ-ŋa-t-a, ɯ-qhu tɕe ɲɯ-kham-a
我欠了你钱,以后会还

ɣnɤsqi ɲɯ-ra, sqɯ-mpɕar nɯ-kho-t-a, nɯma mɯ́j-rtaʁ tɕe sqɯ-mpɕar kɤ-ŋa-t-a
原来需要二十块钱,我给了十块然后钱不够,我就赊了十块钱

kɯ-rɤχtɯ jɤ-ari-a ri, a-rŋɯl mɯ́j-rtaʁ tɕe kɤ-ŋa-t-a, tɕe a-nŋa nɯ-ɬoʁ
我去买东西钱不够就赊了账
See: rɤnŋa See: tɯ-nŋa
ŋɤɣlitɕaʁmbɯm noun
bousier. 蜣螂【牛屎虫】.
ŋɤjɕtsa noun
chef de village. 村长.
ŋɤn intransitive verb
directional: nɯ-
mauvais. 坏.
Etym: ŋan. féroce. 凶.
ŋɤn stative verb
ŋɤnŋɤt ideophone.2
la tête vers le bas. 形容低头的样子.

pjɤ-nɯʑɯβ tɕe ɯ-ku ŋɤnŋɤt ʑo pjɤ-phɤβ
他低着头睡着了
Ant: ŋɤrŋɤr
ŋɤnɯ noun
pis de la vache. 奶牛的乳房.
ŋɤnɯkɯmtsɯɣ noun
une espèce d'arbrisseau. 【红青椒】.

ŋɤnɯ kɯmtsɯɣ nɯ ruŋgu sɯŋgɯ arɤndɯndɤt ʑo tu-ɬoʁ ɕti, ɯ-zrɤm wuma ʑo wxti, kɯ-ɣɯrni ŋu. smɤnrɯɣ ci ɲɯ-ŋu. ɯ-ru nɯ kɯ-ɤβʑɯrdu ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤβzɯrχsɯm ŋu, kɯ-pɣi tsa ŋu, ɯ-qhu nɯ ɯ-rme kɯ-fse tu, ɯ-ru kɯ-zri tsa tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-rtaʁ ɲɯ-ɬoʁ ŋu, ɯ-mɯntoʁ nɯ ɯ-ru ɯ-taʁ lu-oʑɯrja ŋu, kɯ-ɣɯrni tsa ŋu. ɣʑo wuma ʑo rga.
红青椒到处都可以生长,包括草坪里和森林里。根长得很大,是红色的,是一种药材。茎是四方形的,叶子是三角形的,呈灰色,背面有细毛。茎长了以后就会分杈,花排列在茎上,是淡红色的。蜜蜂喜欢这种植物。
ŋɤqa noun
une espèce de champignon. 一种蘑菇.

ŋɤqa nɯ stɤmku ri tu-ɬoʁ ŋu tɕe, ɯ-mgɯr ɯ-qhu nɯ kɯ-wɣrum ŋu, ɯ-rʑɯɣ nɯ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ŋu, ɯ-ru nɯ li kɯ-wɣrum ŋu, kɤ-ndza mɯm, phaʁzla ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu tɕe phazla ŋɤqa kɤ-ti tu.
|fv ŋɤqa 长在草地上,背面和干是白色的,菌褶带有红色,好吃。长在五月份,所以叫“五月|fv ŋɤqa ”。 ŋɤqa 长在草地上,背面和干是白色的,菌褶带有红色,好吃。长在五月份,所以叫“五月 ŋɤqa ”。
ŋɤqe noun
bouse de vache. 牛粪.
ŋɤrnɤŋɤr ideophone.2 Ant: ŋɤnŋɤt
ŋɤrŋɤr ideophone.2
qui tend le cou. 形容伸脖子的样子.

ɯ-ku ŋɤrŋɤr ʑo to-joʁ
他伸了脖子(看)

ɯ-ku ŋɤrŋɤr ʑo chɤ-tɕɤt
他把头(从窗户)探出来伸着脖子看
ŋɤtɕɯkɤti noun
ŋɤtɕɯkɤti,khɯ -
directional: tɤ- obéir en tous points. 完全顺从.

ŋɤtɕɯkɤti a-tɤ-tɯ-khɯ ra
你要完全顺从吩咐

ŋɤtɕɯkɤti tu-sɯkhi-a ra
我要令他完全顺从
ŋga transitive verb
directional: tɤ- mettre (un vêtement). 穿衣服.

tɤ-rte tɤ-ŋge
你戴上帽子

tɯ-ŋga pɯ-ŋga-t-a
(睡觉的时候)我把衣服盖在身上了
ŋgɤɣ non human intransitive verb
directional: _ courbé. 弯(树).

tɯɲcɣa chɯ-ŋgɤɣ ɲɯ-ŋu
镰刀是弯的

ɕɤmiŋoʁ chɯ-ŋgɤɣ ɲɯ-ŋu
铁钩是弯的

paχɕi ɲɤ-ɣɤmat tɕe, ɯ-rtaʁ ra pjɤ-ŋgɤɣ ʑo
因为苹果熟了,导致树枝弯下来了
See: kɤɣ
ŋgɤjpɤn noun
planche de bois. 木板.

ŋgɤjpɤn nɯ rɟaŋsoʁ kɯ thɯ-kɤ-sɯ-phaʁ ŋu. tɤrɤm nɯ tɯ-rpa kɯ ɯ-rɯmu thɯ-kɤ-z-nɯɴqhu tɕe thɯ-kɤ-phaʁ ŋu.
|fv ŋgɤjpɤn 是用锯子锯成的板子,|fv tɤrɤm 是用斧头顺着纹路劈成的。 ŋgɤjpɤn 是用锯子锯成的板子, tɤrɤm 是用斧头顺着纹路劈成的。
ŋgɤjtshi transitive verb
directional: nɯ- donner à boire et à manger. 喂.

tɤwɯ nɯ kɯ ɲó-wɣ-ŋgɤjtshi
老年人喂了他们
See: mbijtshi
ŋgɤlɤʁɟa noun
chauve. 秃子.
ŋgɤm noun
pente de terre (à 90 degrés). (垂直)的土坡【土崖】.
ŋgɤr stative verb
directional: kɤ- étroit. 狭窄.

kɯspoʁ ɲɯ-ŋgɤr
洞很狭窄

sɤxɕe ɲɯ-ŋgɤr
去的地方很狭窄

nɤ-ro ɯ-tɯ-ŋgɤr
你很小气
Ant: jom See: aŋgɤrŋgɤr See:
ŋgɤrom noun
méthode de tissage. 织布的方法,两根线交错着【单巴子】.
ŋgio intransitive verb
directional: pɯ- glisser. (从高处一直)滑下来.

pɯ-ŋgio
他滑下来了

pɯ-ŋgio-a
我滑下来了

ɕoŋtɕa pɯ-ŋgio
木料滑下来了

rdɤstaʁ pjɤ-ŋgio
石头滑下来了
ŋgo intransitive verb
directional: tɤ- cuire (les momos). 烤熟(馍馍).

qajɣi to-ŋgo
馍馍烤熟了
ŋgoŋpu noun
Etym: ⁿgoŋ.po. désastre. 祸事.
ŋgorli noun
bovidé sans corne. 无角牛.
ŋgra intransitive verb
directional: pɯ- tomber. 掉下来.

ʑɴɢɯloʁ pjɤ-ŋgra
核桃掉下来了

sɯmat pjɤ-ŋgra
水果掉下来了

rdɤstaʁ pjɤ-ŋgra
石头掉下来了

tɤɕi ɲɯ-ŋgra
青稞颗粒掉落

qaj ɯ-tɯ-mda thɯ-tɕhom tɕe kɤ́-wɣ-tɣa tɕe pjɯ-ŋgra ɕti
小麦太熟了,收割的时候掉到地面上
See: kra
ŋgrɤl stative verb
directional: tɤ- être habituellement ainsi. (平时)是这样.
ŋgri stative verb
directional: nɯ- fin (gruau). 稀(粥).

tɯtshi ɲɯ-ŋgri
粥很稀
Ant: ndzɤβ
ŋgro stative verb
directional: thɯ- puissant, important, honorable. 有权有势;有地位;值得尊重的人.

βlama ɲɯ-ŋgro
喇嘛很受尊重
Syn: ɣɤʁre
ŋgrɯ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: ⁿgrub. accomplir. 成功;完成.

jisŋi ji-sɯphɯt pɯ-ŋgrɯ
今天我们砍柴的任务完成了

jisŋi ji-ma pɯ-ŋgrɯ
今天我们的工作完成了

qartsɤβ pɯ-ŋgrɯ
收割完成了

aʑɯɣ pɯ-ŋgrɯ
我成功了

aʑo a-kɤ-sɯso nɯ pɯ-ŋgrɯ
我的愿望实现了

aʑo a-kɤ-nɤma nɯ pɯ-ŋgrɯ
我的工作完成了
Syn: ngrɯβ See:
ŋgumdʑɯɣpa - See: ŋgumdʑɯɣpa
ŋgumdʑɯɣpa -
chef. 领导人.

ŋgumdʑɯɣpa to-ndo
他当了领导
ŋgurtɕaʁ noun
type de pas d'aiguille. 缝针的方法. See: nɯŋgurtɕaʁ
ŋguskor noun
fouet. 皮鞭(打猪用的).
ŋgute possessed noun
qui a une grande tête. 大头.
ŋgɯ intransitive verb
ŋgɯ stative verb
directional: nɯ- pauvre. 穷.

jiɕqha nɯ kɯ-ŋgɯ ci ɲɯ-ŋu
他是个穷人
ŋgɯŋgri Variant: ŋgringri ideophone.2
long et dur, qui ne casse pas facilement. 形容硬而细,不易折断的样子.
ŋgɯr noun
Etym: mgur. chant mystique. 道情.
ŋgɯr ideophone.2
bruit du canon. 放炮的声音. See: ɣɤŋgɯrŋgɯr
ŋgɯrŋgɯr ideophone.2
large et profonde (étendue d'eau). 形容水面很宽,水很深的样子.

tɯ-ci ŋgɯrŋgɯr ʑo ɲɯ-pa
水很深

cha tɯ-khɯtsa ʑo ŋgɯrŋgɯr kɤ-tshi-t-a
我喝了满满的一碗酒
ŋgɯsɯ noun
Adenophora sp.. 沙参.

ŋgɯsɯ tʂu ɯ-rkɯ tɯ-ji ɯ-rkɯ zgoku pɕoʁ ra tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-qa nɯ smɤn ɲɯ-ŋu khi, ɯ-ŋgɯ nɯ kɯ-wɣrum ŋu, ɯ-pɕi nɯ kɯ-pɣi tsa ŋu, ɯ-zrɤm nɯ mɤ-ndoʁ, ɯ-ru nɯ kɯ-xtshɯm kɯ-zri tsa ŋu, kɯ-qandʐi tsa ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrtɯm tɕe kɯ-ndɯβ tsa ŋu, mɤʑɯ tɯ-tɯphu nɯ ɯ-jwaʁ kɯ-tɕɤr tɕe kɯ-ɤmtɕoʁ tsa ŋu, ɯ-mɯntoʁ nɯ tshaŋlaŋ kɯ-fse tɕe ɯ-mdoʁ lɯŋkɤr ŋu tɕɤn ɯ-ru ɯ-taʁ lu-oʑɯrja ŋu.
|fv ŋgɯsɯ 生长在地边,路边和山上,听说它的根是药材,根里面是白色的,外面是土灰色的,不脆。茎细长,乌色。一种|fv ŋgɯsɯ 有小而圆的叶子,而另一种有窄而尖的叶子。两种|fv ŋgɯsɯ 的花像铃铛,天蓝色,排列在茎的顶端上。 ŋgɯsɯ 生长在地边,路边和山上,听说它的根是药材,根里面是白色的,外面是土灰色的,不脆。茎细长,乌色。一种 ŋgɯsɯ 有小而圆的叶子,而另一种有窄而尖的叶子。两种 ŋgɯsɯ 的花像铃铛,天蓝色,排列在茎的顶端上。
ŋke intransitive verb
directional: _ marcher. 走路.

kɤ-ŋke kɤ-ari-a
我走路去了

pɯ-ŋke-a
我走了一下

ɯʑo kɤ-ŋke kɤ-anɯri
他走路回去了

aʑo nɯ-nɯ-ŋke-a, mkhɯrlu pɯ-me
我走路去了,没有车

yangma tɤ-me tɕe, kɤ-nɯ-ŋke ɬoʁ
没有自行车的时候只好自己走

nɯɕɯŋgɯ tɕiʑo lɤ-ari-tɕi nɯ tɤ-ŋke-tɕi pɯ-ra ma tham tɕe qiche ɯ-ŋgu tu-kɯ-ɕe khɯ
以前我们去的时候必须走路,现在可以坐车

sɤŋke mɯ́j-pe
不好走

dian ko-znɯna tɕe dianti kɯnɤ mɯ́j-ŋke
停电了,电梯也不走
ŋkɤɲɟo intransitive verb
directional: pɯ- passer. 路过;来往.

ɯʑo pɯ-ŋkɤɲɟo
他路过(这里)
ŋkhor intransitive verb
directional: _ Etym: ⁿkʰor. se rapprocher (animal). 慢慢地接近(动物).

kɯki khɯna ki ɕɤfɕo aʑo a-phe ku-ŋkhor ɲɯ-ŋu
这几天这条狗开始接近我了
ŋkhorwapa noun
Etym: ⁿkʰor.ba.pa. paysan. 农民.
ŋkhrɯl intransitive verb
directional: tɤ-
se desserrer. 变松(螺丝;门).

ɯ-ŋkhrɯli to-ŋkhrɯl
螺丝松了

ɯ-kɯm to-ŋkhrɯl kɤ-nɤcɯpa mɯ́j-khɯ
门变松,开关都不方便了

fléchir (résolution). 动摇(决心).

ɯ-sɯm to-ŋkhrɯl (=ɲɤ-ɲɟɯr)
他开始动摇了
ŋkhrɯli noun
vis. 螺丝.

ŋkhrɯli tɤ-spra-t-a
我拧了螺丝
ŋoj pronoun
où. 哪里.

nɤʑo ŋoj ku-tɯ-rɤʑi?
你在哪里?

ŋoj nɯ-ari ma mɯ-ɲɤ-mto-t-a
(书包)丢到哪里了,我看不到

ŋoj tɯ-ɕe
你去哪里?
See: ŋotɕu
ŋoʁ noun
crochet (pour attacher les vêtements). 用来勾住披衫(雨衣)的铁钩.
ŋotɕu pronoun
où. 哪里.

ŋotɕu ku-tɯ-rɤʑi?
你在哪里?

ŋotɕu tɯ-ɕe?
你去哪儿?

kɯki ŋotɕu ɲɯ-ŋgrɤl?
怎么可以这样?

ŋotɕu chiz ku-tɯ-nɯ-rɤʑi kɯ?
不知道你住在哪个地方?

ŋotɕu sɤtɕha ɣɯ ɯ-tɯrme nɯ pɯ-nnɯ-ŋɯ-ŋu ʑo khɯ
什么地方的人都可以
See: ŋoj
ŋotɕuŋondɤt adverb
partout. 到处.

ŋotɕuŋondɤt ʑo tu
到处都有
Syn: aʁɤndɯndɤt See: ŋotɕu See: ɕɯmɤɕɯ See: nɤndɯndɤt
ŋu stative verb
directional: tɤ- être. 是.
ŋu nɤ -
en ce qui concerne, à propos. 至于,关于.

aʑo ŋu nɤ, mɯ-tu-kɯ-nɯkon-a-nɯ ɲɯ-ŋu
我呢,你们都不关心我