Titre de la page
 
khaling
Index
अ:न्‍न्य
अ:म्सिन्य
अ:म्‍न्य
अ:म्‍न्य
अन्सिन्य
अम्‍न्य
अर्न्य
अल्न्य
अ्या:न्सिन्य
अ्या:न्‍न्य
अ्याइन्य
अ्याइसिन्य
अ्याम्‍न्य
अ्याम्‍न्य
अ्यार्न्य
अ्यार्न्य
अ्याल्न्य
अ्यु:न्सिन्य
अ्युन्य
अ्वा:न्सिन्य
अ्वा:न्‍न्य
अ्वा:न्‍न्य
अ्वा:म्सिन्य
अ्वा:म्‍न्य
अ्वा:म्‍न्य
अ्वा:म्‍न्य
अ्वाइन्य
अ्वाम्‍न्य
अ्वार्न्य
अ्वार्न्य
अ्वाल्न्य
अ:न्‍न्य ʔʌ̂nnɛ (ʔʉtt) deponent verb
spoil (of grains, seeds).

bhrɛ̂m-rāːru ʔʌttɛnʌ mu-lîmwɛ.
भ्र्या:म्‌रारु अत्त्यन मुलि:म्व्य ।
Spoiled buckwheat seeds don't sprout.
अ:म्सिन्य ʔʌ̂msinɛ (ʔipt-si) reflexive verb
sleep.
अ:म्‍न्य ʔʌ̂mnɛ (ʔipt) transitive verb
put to sleep.

ʦɵʦʦɵ bhʌ̄ŋte ʔʌ̂mnɛ mʌttʉ.
च्योच्‍च्यो भङ्‌ते अ:म्‍न्य मत्त्यु ।
One has to put children to sleep gently.
अ:म्‍न्य ʔʌ̂mnɛ (ʔipt) transitive verb
cheat.

bʌ̄ŋpɛ saman ʔɛstɛnʌ ʔibîiti molo phoso ʔiʔipiti.
बङ्‌प्य सामान् अ्यास्त्यन इबि:इति मोलो फोसो इइपिति ।
He said that it was a good product and gave it to us, but he cheated us.
अन्सिन्य ʔʌ̄nsinɛ (ʔiŋ-si) reflexive verb
buy for oneself.

ʔûŋ tɵpi ʔunsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ त्योपि उन्सिङत ।
I bought myself a hat.
अम्‍न्य ʔʌ̄mnɛ (ʔʉm) transitive verb
put in the mouth.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔukoɔ̄m-bi ki ʔʉ̄mdetʉ.
अम्‌अ्य उक्‍वाम्‌बि कि अ्युम्देत्यु ।
He puts a potato in his mouth.
अर्न्य ʔʌ̄rnɛ (ʔʉrt) transitive verb
surround.

jakki suntʌla-po ʔukhāŋ sīŋkaʔɛ ʔʌ̄rnɛ mʌttʉ
याक्‌कि सुन्तलापो उखाङ्‌ सिङ्‌काअ्य अर्न्य मत्त्यु
We have to fence off the small orange tree with little sticks.

ʦhoɔ̄mpɛ ɦʌs sēipɛ-ɦɛmʔɛ ʔʌ̄rdetɛnu.
छ्वाम्प्य हस् सेइप्यह्‍याम्अ्य अर्देत्यनु ।
The audience surrounded the dancer.
अल्न्य ʔʌ̄lnɛ (ʔʉl) transitive verb
uproot.

gɵ̄ːthɛ jokkilo ɦûːsʌŋ ʔʌ̄lnɛnʌ khoɔ̂nnɛ mʌttʉ.
ग्योऽथ्य योक्‌किलो हु:सङ्‌ अल्न्यन ख्‍वा:न्‍न्य मत्त्यु ।
When we move the cowshed, we have to uproot the vertical pole and take it away.

ʦɵʦʦɵpo ŋʌlu ɦʌllei ʦhûː jo ʔʌ̄lkikho nūːri ŋʌlu bʌ̄ŋpɛ lʌ̄m.
च्योच्‍च्योपो ङलु हल्‍लेइ छु: यो अल्किखो नुऽरि ङलु बङ्‌प्य लम्‌
If we pull out children's teeth when they are loose, the new teeth grow well.

sʌ̄ŋ-bi thânpɛ kaʈi ʣʌmʌrʌ-ʔɛ ʔʌ̄lnɛ mʌttʉ.
सङ्‌बि था:न्प्य काटि जमरअ्य अल्न्य मत्त्यु ।
We have to use a hammer to pull out nails that have been nailed into wood.
अ्या:न्सिन्य ʔɛ̂nsinɛ (ʔɛt-si) reflexive verb

ʔodi mʉ-tōː ʔɛ̂nsi.
ओदि म्युतोऽ अ्या:न्सि ।
We will be careful of what we say.

mɛʔo ʔɛ̂ntɛsi ?
म्यओ अ्या:न्त्यसि ?
Did I say that?
अ्या:न्‍न्य ʔɛ̂nnɛ (ʔɛt) intransitive verb with object
say.

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ bʌʣar khoɔçkʌ ʔɛstɛnu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य बजार् ख्‍वाह्इक अ्यास्त्यनु ।
They said "We will go to the market".
अ्याइन्य ʔɛ̄inɛ (ʔɛnt) transitive verb
bend.

ʔuŋʌ tēr ʔɛ̄ndu.
उङ तेर् अ्यान्दु ।
I bend the bamboo.
अ्याइसिन्य ʔɛ̄isinɛ (ʔɛnt-si) reflexive verb
look from the side, dodge.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔɛ̄isisʌ sêntɛ.
अम्‌अ्य अ्याइसिस से:न्त्य ।
He looked from the side (with the upper body bent in half).
अ्याम्‍न्य ʔɛ̄mnɛ (ʔɛm) transitive verb
expel (spirits).

nokʦho-ʔɛ bhut pret ʔɛ̂mtɛnu.
नोक्‍छोअ्य भुत् प्रेत् अ्या:म्त्यनु ।
The shaman expelled the bad spirits.
अ्याम्‍न्य ʔɛ̄mnɛ (ʔɛm) transitive verb
widen a basket.

ʔɛ̄msipɛ wārbʌlʌŋ pʉtɛ.
अ्याम्सिप्य वार्बलङ्‌ प्युत्य ।
He wove a basket with a funnel-shaped opening.
अ्यार्न्य ʔɛ̄rnɛ (ʔɛr) intransitive verb
make numb (of zanthoxyllum).

ʔʌkpɛ ʔɛ̄r.
अक्प्य अ्यार् ।
The zanthoxyllum has a numbing taste.
अ्यार्न्य ʔɛ̄rnɛ (ʔɛr) transitive verb
widen an opening (not on clothing).

nala mi-bi ghōŋ-sʌ nala-po ʔukoɔ̄m sʌ̄ŋʔɛ ʔɛ̂rtɛnʌ dhuktɛ.
नाला मिबि घोङ्‌स नालापो उक्‍वाम् सङ्‌अ्य अ्या:र्त्यन धुक्‌त्य ।
He heated the hose in the fire, widened its mouth and connected it to another one.
अ्याल्न्य ʔɛ̄lnɛ (ʔɛl) transitive verb
come off.

kuna-bi tɵ̂npɛ kʉ̂r kʌ̄r-bela-bi ʔɛ̄lnɛ mʌttʉ.
कुनाबि त्यो:न्प्य क्यु:र् कर्‌बेलाबि अ्याल्न्य मत्त्यु ।
When taking a load from a terrace wall, one has to pull it forward.

ʔʌ̄msu-ʔɛ ghoɔ̄lpɛ lūŋ gʌ̄l-ʔɛ ʔɛ̂ltɛsu.
अम्सुअ्य घ्वाल्प्य लुङ्‌ गल्‌अ्य अ्या:ल्त्यसु ।
They lifted the boulder with a crowbar.

ʔʌsɛ̂l dhuktʌlo sēndi ʔɛ̂ltɛ.
अस्या:ल् धुक्‌तलो सेन्दि अ्या:ल्त्य ।
My nail came off when I bumped my foot.
अ्यु:न्सिन्य ʔʉ̂nsinɛ (ʔu-si) reflexive verb
survive.

ʔûŋ ŋeçpɛ muŋʌtam bhɵ̄ːlɛ bhɵ̄ːlɛ ʔʉ̂nsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ ङेह्इप्य मुङताम् भ्योऽल्य भ्योऽल्य अ्यु:न्सिङत ।
As I was sick, I survived with difficulty.
अ्युन्य ʔʉnɛ (ʔʉ) transitive verb
take care, save.

ʔuŋʌ reskʌp ʦɵʦʦɵ ʔʉ̂ŋtʌ.
उङ रेस्कप् च्योच्‍च्यो अ्यु:ङ्‌त ।
I took care of an orphan.

ɖʌkʈʌr-ʔɛ mʌ̂nnɛ khɛppɛ ŋeçpɛ ɦʌs ʔʉtɛ.
डक्टर्‌अ्य म:न्‍न्य ख्याप्प्य ङेह्इप्य हस् अ्युत्य ।
The doctor saved the sick person who was about to die.

titi titi ghoɔ̄lpɛ bup.la-ɦɛm bhɵ̄ːlɛ bhɵ̄ːlɛ ʔʉ̂ŋtʌnu.
तिति तिति घ्वाल्प्य बुप्‌लाह्‍याम् भ्योऽल्य भ्योऽल्य अ्यु:ङ्‌तनु ।
I saved the chicks with difficulty.
अ्वा:न्सिन्य ʔoɔ̂nsinɛ (ʔɵtt-si) reflexive verb
bring back for oneself.

ʔuŋ-po lagi bejoŋ ʔoɔ̂nsiŋʌtʌ.
उङ्‌पो लागि बेयोङ्‌ अ्वा:न्सिङत ।
I brought the comb back for myself (and left the other things).
अ्वा:न्‍न्य ʔoɔ̂nnɛ (ʔɵt) intransitive verb
come back, return.

ʔûŋ jelekhoɔm-kʌ dēlkʌm ʔɵstʌ.
उ:ङ्‌ येलेख्‍वाम्‌क देल्कम् अ्योस्त
I returned to my village from Kathmandu.

ʔik kāːku-kʌʔʌ phʌ̂lle ʔoɔçtiki.
इक् काकुकअ फ:ल्‍ले अ्वाह्इतिकि ।
We came back to Phuleli from Kanku.
अ्वा:न्‍न्य ʔoɔ̂nnɛ (ʔɵtt) transitive verb
bring back, cause to turn around.

bʌʣar khoɔçtoŋ mupɛ ɦʌs ʔʌ̄m-ʔɛ ʔoɔttɛ.
बजार् ख्‍वाह्इतोङ्‌ मुप्य हस् अम्‌अ्य अ्वात्त्य ।
He brought it back to the person who is going to the market.

ʔuŋʌ ʔûː ʣhoŋulo goru ʔoɔttu.
उङ ऊ: झोङुलो गोरु अ्वात्तु ।
When I plough fields, I make the ox turn around.
अ्वा:म्सिन्य ʔoɔ̂msinɛ (ʔɵp-si) reflexive verb
shoot oneself.
अ्वा:म्‍न्य ʔoɔ̂mnɛ (ʔɵp) transitive verb
shoot.

ʔʌ̄m-ʔɛ lʌphu ʔɵ̂ːptɛnʌ bhîr sêːtɛ.
अम्‌अ्य लफु अ्यो:प्‍त्यन भि:र् से:त्य ।
He killed the deer by shooting it with his bow.
अ्वा:म्‍न्य ʔoɔ̂mnɛ (ʔɵpt) deponent verb
rise (of sun).

noɔ̄m ʔoɔptɛ.
न्वाम् अ्वाप्‍त्य ।
The sun rose.
अ्वा:म्‍न्य ʔoɔ̂mnɛ (ʔɵpt) deponent verb
jump.

nɛmdʉrêm ʔoɔptɛ.
न्याम्द्‌युरे:म् अ्वाप्‍त्य ।
The locust jumped.

ʦʌkʌpɛ ʔoɔpkhʌtɛ.
चकप्य अ्वाप्खत्य ।
The flea jumped.
अ्वाइन्य ʔoɔ̄inɛ (ʔɵnt) transitive verb
pronounce ritual words.

negi nokʦho-ʔɛ negi ʔoɔ̂ntɛ.
नेगि नोक्‍छोअ्य नेगि अ्वा:न्त्य ।
The nagi shaman pronounced ritual words pertaining to the nagi.

boɔ̄l nokʦho-ʔɛ mʌ̂n tʌ̄mrʌ ʔoɔ̂ntɛ.
ब्वाल् नोक्‍छोअ्य म:न् तम्र अ्वा:न्त्य ।
The priest who performs death rituals pronounced ritual words pertaining to the funeral.
अ्वाम्‍न्य ʔoɔ̄mnɛ (ʔɵmt) deponent verb
ripen (of grains).

lūːʣʌ ʔoɔ̂mtɛ.
लुऽज अ्वा:म्त्य ।
The millet ripened.

thōːʦi poɔttɛ ʣhes ʔoɔ̂mtɛ.
थोऽचि प्वात्त्य झेस् अ्वा:म्त्य ।
The cold season arrived (the highland ripened).
अ्वार्न्य ʔoɔ̄rnɛ (ʔɵr) transitive verb
break (the cob of the corn in such a way that the stalks remain in place).

ʔʌ̄m-ʔɛ mʌkʌi ʔɵ̂rtɛ.
अम्‌अ्य मकै अ्यो:र्त्य ।
He broke the cob of the corn.
अ्वार्न्य ʔoɔ̄rnɛ (ʔɵrt) transitive verb
croak.

ʔuŋʌ mʌkʌi muʔoɔ̂rsʌt.wʌlo ʔʌ̄m ʔuʦîl-ʔɛ ʔoɔ̂rtɛ
उङ मकै मुअ्वा:र्सत्‌वलो अम् उचि:ल्‌अ्य अ्वा:र्त्य
He became angry when I did not break off the ears of corn for him.

jʉnɛm-bi ʔusenɛ bhoro ʔoɔ̂rnu.
य्युन्याम्‌बि उसेन्य भोरो अ्वा:र्नु ।
Frogs croak at night in the spring.

jûː kɛ̄ːp-bi ku ʔoɔ̂rtɛ.
यु: क्याऽप्‌बि कु अ्वा:र्त्य ।
The water bubbled up in the cooking pot.
अ्वाल्न्य ʔoɔ̄lnɛ (ʔɵl) transitive verb
reimburse.
spit out.

nôː ʣɵkîm-pʌʦhi ʔoɔ̄lnɛ mʌttʉ.
नो: ज्योकि:म्‌पछि अ्वाल्न्य मत्त्यु ।
After we take a loan, we have to reimburse it.

ʔʌ̄m-ʔɛ phʌ̄l jûː mujɛtwɛ wôːnɵ mēːnʌ ʔɵ̂lsʉtɛ.
अम्‌अ्य फल् यु: मुय्यात्व्य वो:न्यो मेऽन अ्यो:ल्स्युत्य ।
He seemed not to like the millet porridge so he spit it out.