Titre de la page
 
khaling
Index p
phlɛpt (ʔulɵ̂l)
pit
pʌtt
pipt
pʉm
pil
paŋ
pi
pi
pûnbhʌ
pʉk
pʉkt
pʉŋt
pek
pet
pen
pent
per
pʉnt
pɵkt

pɛt
pɛtt
pɛnt
pɛr
pɛl
pɛl-si

pA-si
pA
prekt
preŋ
prɵk
prɵŋ
prɛm-si
prɛm
prɵt
pɵtt
plʉt-si
plʉt
plʉm-si
plʉm
plek
plept
plent
plent
plent
plokt
plɵŋ-si
plɵŋ
phit
phitt
phʉt
phipt
phʉm
phil
phʉl
phak
phak-si
phaŋt
phi
phi
phʉk
phiŋ
phekt
phek
phek-si
phett
pher
pher
phʉnt
phɵk
phɵkt
phɛt
phɛn
phɛnt
phɛm
phɛr
phɛl
phript
phre
phrɵk
phrɛpt-si
phrɛpt
phlʉkt
phlem
phlʉnt
phlɛpt
phlɵ
phlɵm
phɵp-si
phon
phont
phɵl
pott (roɔ̄m)
phlɛpt (ʔulɵ̂l) Infinitive: उल्यो:ल् फ्ल्या:म्‍न्य ʔulɵ̂l phlɛ̂mnɛ transitive verb
ape.

ʔʌlɵ̂l muphlɛpte.
अल्यो:ल् मुफ्ल्याप्‍ते ।
Don't mock me!
pit Infinitive: प:न्‍न्य pʌ̂nnɛ transitive verb
bring.

ʔuŋʌ kʌwʌ-ka ku pidu.
उङ कवका कु पिदु ।
I bring water from the river.
pʌtt Infinitive: प:न्‍न्य pʌ̂nnɛ deponent verb
spring.

sʌ̄ŋpo phɛ̄r-bi ku pʌttɛ.
सङ्‌पो फ्यार्‌बि कु पत्त्य ।
Water sprung out near the tree.
pipt Infinitive: प:म्‍न्य pʌ̂mnɛ transitive verb
tuck into a narrow space, tuck behind ear.
wring out.

sʌ̄ŋkʌrmi-ʔɛ pensil ʔuŋeʦo-bi pʌpdetʉ.
सङ्‌कर्मिअ्य पेन्सिल् उङेचोबि पप्देत्यु ।
The carpenter keeps the pencil tucked behind his ear.

ʔuŋʌ betho pʌpdetu.
उङ बेथो पप्देतु ।
I wear the khukuri tucked into my waist.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʣhʌçpɛ rumal pʌptɛ.
अम्‌अ्य झह्इप्य रुमाल् पप्‍त्य ।
He wrung out the wet handkerchief.

khʌ̂mnɛ-kʌ lɛ̂l gunduruk sʌ̄rnɛ-nʌ pʌ̂mnɛ mʌttʉ.
ख:म्‍न्यक ल्या:ल् गुन्दुरुक् सर्न्यन प:म्‍न्य मत्त्यु ।
Before cooking the gundruk, we must wash it and wring it out.
pʉm Infinitive: पम्‍न्य pʌ̄mnɛ transitive verb
hold in one's fist, make a fist.

ʔʌ̄m-ʔɛ betho pʉ̄mdetʉ.
अम्‌अ्य बेथो प्युम्देत्यु ।
He is holding the khukuri in his hand.

ʔʌ̄m-ʔɛ khɛpʦi pʌ̂msʌtɛ.
अम्‌अ्य ख्याप्चि प:म्सत्य ।
He put money into his hand.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔʌkhʌ̄r pʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य अखर् प्यु:म्त्य ।
He held my hand in his fist.
pil Infinitive: पल्न्य pʌ̄lnɛ transitive verb
milk (cow), squeeze.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔukāːphi-bim ɖʌnɖiphor pîltɛ.
अम्‌अ्य उकाफिबिम् डन्डिफोर् पि:ल्त्य ।
He squeezed the pimples on his cheek.

ŋʌlu sʌ̄rnɛ mʌnʣʌn pilutʌnʌ lɛttʌ.
ङलु सर्न्य मन्जन् पिलुतन ल्यात्त ।
I squeezed out the toothpaste to brush my teeth.

ʔʌ̄m-ʔɛ gɵ̄ːthɛ-bi ʔudiʦʦhɛ duni gɛ̄i pîltɛ.
अम्‌अ्य ग्योऽथ्यबि उदिच्छ्य दुनि ग्याइ पि:ल्त्य ।
He milked the cow in the cowshed in the morning.
paŋ Infinitive: पान्य pāːnɛ intransitive verb
lessen, die (impolite).

ʦi pâŋtɛ.
चि पा:ङ्‌त्य ।
The beer lost its taste.

ɦʌs pâŋtɛ.
हस् पा:ङ्‌त्य ।
The man died.

ʦɵʦʦɵpo khɛlɛmbɛ mupâŋwɛ.
च्योच्‍च्योपो ख्यल्याम्ब्य मुपा:ङ्‌व्य ।
The child's cold persisted.

mikmɵ pâŋtɛ.
मिक्‍म्यो पा:ङ्‌त्य ।
The smoke dissipated.

ɦussu pâŋtɛnʌ noɔ̄m-po ʦheʦhe lōːtɛ.
हुस्सु पा:ङ्‌त्यन न्वाम्‌पो छेछे लोऽत्य ।
The fog lifted and we could feel the warmth of the sun.
pi Infinitive: पिन्य pinɛ intransitive verb
come (level).

ʔûŋ dēl-bi ʔʌmiski piŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ देल्‌बि अमिस्कि पिङत ।
I came to the village yesterday.
pi Infinitive: पिन्य pinɛ intransitive verb
fart.

ʔʌ̄m pūːtɛ.
अम् पुऽत्य ।
He farted.
pûnbhʌ Infinitive: पु:न्भन्य pûnbhʌnɛ intransitive verb
be unable to get up.

goru bʉre ʦhʉktɛnʌ pʉkbhāːtɛ.
गोरु ब्युरे छ्युक्‌त्यन प्युक्भात्य ।
When the ox got too old, it could not get up anymore.
pʉk Infinitive: पु:न्य pûːnɛ intransitive verb
drop (from a high place).

jʉnɛm-bi kōːro pʉktɛ.
य्युन्याम्‌बि कोऽरो प्युक्‌त्य ।
There was a landslide in summer time.

ʔʌtêm mʌri nōŋ pʉktɛ.
अते:म् मरि नोङ्‌ प्युक्‌त्य ।
There was heavy snowfall this year.
Syn: thɵp
pʉkt Infinitive: पु:न्य pûːnɛ transitive verb
throw down onto the ground from a basket.

ʔuŋʌ sʌ̄ŋ puktʌ.
उङ सङ्‌ पुक्‌त ।
I threw the firewood onto the ground.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔukʉ̂r ghlôŋ puktɛ.
अम्‌अ्य उक्यु:र् घ्लो:ङ्‌ पुक्‌त्य ।
He threw down his load violently.

ʔʌ̄m-ʔɛ rāːru phettɛlo puksʌ mʉtɛ.
अम्‌अ्य रारु फेत्त्यलो पुक्स म्युत्य ।
When he sowed, he threw down too many seeds in one spot.
pʉŋt Infinitive: पुऽन्य pūːnɛ intransitive verb
have plugged ears (from a change in air pressure).

ʔudhʌ̂m-tʉkʌ ghʌ̄rsʌ wʌjʌ-bi jeŋʌtʌlo, ʔʌŋeʦo pûntɛ.
उध:म्‌त्युक घर्स वयबि येङतलो, अङेचो पु:न्त्य ।
When I ran down from the mountain to the lowlands, my ears felt clogged.
pek Infinitive: पे:न्य pêːnɛ transitive verb
braid.

ʔʌ̄m-ʔɛ bʌ̄ŋpɛ dhōːsʌm pêːktɛ.
अम्‌अ्य बङ्‌प्य धोऽसम् पे:क्‌त्य ।
She braided her beautiful hair.

ʔik-ʔɛ dhʌʣurʌ pektiki.
इक्‌अ्य धजुर पेक्‌तिकि ।
We braided dhajura.

ʔʌ̄msu-ʔɛ kɛ̄m pêːktɛsu.
अम्सुअ्य क्याम् पे:क्‌त्यसु ।
They wrapped up their work.
pet Infinitive: पे:न्‍न्य pênnɛ transitive verb
pick (fruit), pluck (flowers).

ʔʌ̄m-ʔɛ suntʌla pêːtɛ.
अम्‌अ्य सुन्तला पे:त्य ।
He picked oranges.

ʔuŋʌ ʔīn suntʌla pênsʌnɛ.
उङ इन् सुन्तला पे:न्सन्य ।
I will pick a orange for you.
pen Infinitive: पेइन्य pēinɛ intransitive verb
come to an end.

ʔʌnɵ̂l riʦhepaʦhe ʔusomine pēi.
अन्यो:ल् रिछेपाछे उसोमिने पेइ ।
The function will end in the evening.
pent Infinitive: पेइन्य pēinɛ transitive verb
bring to an end.

ʔʌ̄mʔɛ rɵ̂ː jâː mʉ̂n dûː pêntɛ.
अम्अ्य र्‍यो: या: म्यु:न् दु: पे:न्त्य ।
He finished the rice planting.
per Infinitive: पेर्न्य pērnɛ transitive verb
take (with tweezers), be squeezed.

ʔʌ̄m-ʔɛ peperʦʌ-ʔɛ mi pêrtɛnʌ lɛttɛ.
अम्‌अ्य पेपेर्चअ्य मि पे:र्त्यन ल्यात्त्य ।
He took out the firebrand with fire tongs.

sʌ̄ŋ-ʔɛ ʔʌbrepʦo pêrtɛ.
सङ्‌अ्य अब्रेप्चो पे:र्त्य ।
My finger was pinched by the piece of wood.

ʔuŋʌ peperʦʌ-ʔɛ pērsʌ ghrēːnʌ ʦêːktʌ.
उङ पेपेर्चअ्य पेर्स घ्रेऽन चे:क्‌त ।
I plucked the nettle with tweezers.

laskʌ-ʔɛ ʦɵʦʦɵpo khʌ̄r pêrtɛnʌ koɔ̄r ʦhʉktɛ.
लास्कअ्य च्योच्‍च्योपो खर् पे:र्त्यन क्‍वार् छ्युक्‌त्य ।
The child pinched his hand in the door and injured it.
pʉnt Infinitive: पैन्य pʌ̄inɛ transitive verb
beat.

ʔʌ̄m-ʔɛ kōŋkʌdʌm-ʔɛ lūːʣʌ pʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य कोङ्‌कदम्‌अ्य लुऽज प:न्त्य ।
He beat the millet with the mallet.

pʌ̂ipɛ khɵrsɛ̂i ki-ʔɛ lʌpʣʉtɛ.
पै:प्य ख्योर्स्या:इ किअ्य लप्ज्युत्य ।
He dipped the potato in the crushed chilli.

ʔuŋʌ khʌ̄rpʌm-ʔɛ pʌ̂ntʌ.
उङ खर्पम्‌अ्य प:न्त ।
I pounded it with my fist.
pɵkt Infinitive: पो:न्य pôːnɛ transitive verb
throw down forcefully.

ʣhʌ̄mlʌ mʉssulo pôː lʉ̂iti.
झम्ल म्युस्सुलो पो: ल्यु:इति ।
When they wrestled, they threw each other to the ground.

ʔʌ̄mʔɛ bʌl pɵk-ju poktɛlo mʌri prɵktɛ.
अम्अ्य बल् प्योक्‌यु पोक्‌त्यलो मरि प्र्योक्‌त्य ।
When he threw the ball down to the ground, it bounced.
Infinitive: प्यन्य pɛnɛ intransitive verb
be dawn.

kɵ pāːtɛ.
क्यो पात्य ।
It is dawn.

ʔudiʦʦhɛ bhɵ̂ŋ ʣelo kɵ pɛ.
उदिच्छ्य भ्यो:ङ्‌ जेलो क्यो प्य ।
It gets light at five.
pɛt Infinitive: प्या:न्‍न्य pɛ̂nnɛ transitive verb
spend the night.

jakki kʌ̄m-bi kɵ pɛ̂ːtʌ.
याक्‌कि कम्‌बि क्यो प्या:त ।
I spent the night in the little house.
pɛtt Infinitive: प्या:न्‍न्य pɛ̂nnɛ transitive verb
poke.

sāŋ-ʔɛ mʌs pɛttɛ.
साङ्‌अ्य मस् प्यात्त्य ।
The vegetation poked his eyes.

ghrʌ̄ŋ wɛmutʌnʌ ʦɵmɛ-ʔɛ pɛçsʌ bhɵ̄ːlɛ lɛttʌ.
घ्रङ्‌ व्यमुतन च्योम्यअ्य प्याह्इस भ्योऽल्य ल्यात्त ।
I got pricked by a thorn and dug it out with a needle with difficulty.
pɛnt Infinitive: प्याइन्य pɛ̄inɛ transitive verb
attack.

thūːnɛm-bi ʔûŋ mos-ʔɛ ʔipɛ̄ːstʌ.
थुऽन्याम्‌बि उ:ङ्‌ मोस्‌अ्य इप्याऽस्त ।
I was attacked by a bear in the forest.
pɛr Infinitive: प्यार्न्य pɛ̄rnɛ deponent verb
get angry.

kɛ̄m mumʌtwɛlo ʔʌ̄m ʔuʦîl-ʔɛ pɛ̂rtɛ.
क्याम् मुमत्व्यलो अम् उचि:ल्‌अ्य प्या:र्त्य ।
When his work did not go well, he got angry.
pɛl Infinitive: प्याल्न्य pɛ̄lnɛ transitive verb
coil.

lʌɦʌrʌ-ʔɛ sʌ̄ŋ pɛ̄ːlʉ.
लहरअ्य सङ्‌ प्याल्यु ।
The vine coils around the tree.

ʔuŋʌ bhêi phlêmtʌlo ʔʌsɛ̂l pɛ̂ltɛ.
उङ भे:इ फ्ले:म्तलो अस्या:ल् प्या:ल्त्य ।
When I stepped on a snake, it wrapped itself around my leg.

murōŋkilo nala pɛ̄lnɛnʌ tɵnɛ mʌttʉ.
मुरोङ्‌किलो नाला प्याल्न्यन त्योन्य मत्त्यु ।
When it isn't in use, we have to roll up the hose and put it away.

kɛ̄m mʉ̂n bela-bi khʌ̄r pɛ̄ldepɛ, ʣɵ̂n bela-bi koɔ̄m ɦâːkdepɛ.
क्याम् म्यु:न् बेलाबि खर् प्याल्देप्य, ज्यो:न् बेलाबि क्‍वाम् हा:क्देप्य ।
When it is time to work his arms are crossed tight, when it is time to eat his mouth is wide open.

ʦi-ʔɛ sêːtɛnʌ ʔulēm pɛ̂ltɛ.
चिअ्य से:त्यन उलेम् प्या:ल्त्य ।
He got drunk and could not speak properly.

ʔʌ̄m ʦi-ʔɛ sêːtɛnʌ ʔusɛ̂l pɛ̂ldetɛ.
अम् चिअ्य से:त्यन उस्या:ल् प्या:ल्देत्य ।
He got drunk and could not walk straight.
pɛl-si Infinitive: प्याल्सिन्य pɛ̄lsinɛ reflexive verb

ʣhūŋ noɔ̄m-bi khlêːp pɛ̄lsisʌ ʔʌ̂msi.
झुङ्‌ न्वाम्‌बि ख्ले:प् प्याल्सिस अ:म्सि ।
The dog sleeps curled up in the cold season.

sip-bhêi pɛlsipɛ mu.
सिप्‌भे:इ प्याल्सिप्य मु ।
The python is coiled up.
Infinitive: प्युन्य pʉnɛ transitive verb
dry over smoke.

pūnʣʌ-bi lūːʣʌ pʉnɛ mʌttʉ.
पुन्जबि लुऽज प्युन्य मत्त्यु ।
We have to dry millet on the rack above the hearth.

mi-bi pʉkim ŋɵsɵ ʦɛnʉ.
मिबि प्युकिम् ङ्‌योस्यो च्यन्यु ।
Fish smoked over the fire is delicious.
pA-si Infinitive: प्यो:न्सिन्य pɵ̂nsinɛ reflexive verb
cut oneself.

betho-ʔɛ pɵ̂nsiŋʌtʌ.
बेथोअ्य प्यो:न्सिङत ।
I cut myself with the khukuri.
pA Infinitive: प्योन्य pɵnɛ transitive verb
weave.
cut.

ʔʌ̄m-ʔɛ bʌ̄ŋpɛ lʌ̄ŋ pɵnɛ kɵ̄ːgʉ.
अम्‌अ्य बङ्‌प्य लङ्‌ प्योन्य क्योऽग्यु ।
He knows how to weave nice baskets.

tēr kâːktʌlo betho-ʔɛ ʔʌkhʌ̄r pʉtɛ.
तेर् का:क्‌तलो बेथोअ्य अखर् प्युत्य ।
When I peeled the bamboo, I cut my hand with the khukuri.
prekt Infinitive: प्रे:न्य prêːnɛ transitive verb
slap.
crack open.

ʦɵʦʦɵ ŋôːnu-khojo prêːnɛ munʉ.
च्योच्‍च्यो ङो:नुखोयो प्रे:न्य मुन्यु ।
Even if they cry, children should not be slapped.

jʌkʌ̂m prekte.
यक:म् प्रेक्‌ते ।
Slap him!

mi prektʉ.
मि प्रेक्‌त्यु ।
Sometimes fires give off sparks.

ʔʌgɵ-bi ɦilo prektɛ.
अग्योबि हिलो प्रेक्‌त्य ।
My clothes were sprayed with mud.

gipsi noɔ̄m-ʔɛ ghɵ̂ŋtɛlo prekkhʌtɛ.
गिप्सि न्वाम्‌अ्य घ्यो:ङ्‌त्यलो प्रेक्खत्य ।
As the sun heated the soybeans, the pods broke open.
preŋ Infinitive: प्रेऽन्य prēːnɛ intransitive verb
break off (of something hard).

ŋʌlu-po ʔuʦōŋ prêŋtɛ.
ङलुपो उचोङ्‌ प्रे:ङ्‌त्य ।
The tip of the tooth broke off.

sʌ̄ŋ rʌ̂ntʌlo sāŋkʌsum prêŋtɛ.
सङ्‌ र:न्तलो साङ्‌कसुम् प्रे:ङ्‌त्य ।
When I cut the wood, woodchips flew off.
prɵk Infinitive: प्रो:न्य prôːnɛ intransitive verb
jump (up).

ʦɵʦʦɵ-ɦɛm prôːnu-prôːnunʌ sôː-ʔɛ mʌtnu.
च्योच्‍च्योह्‍याम् प्रो:नुप्रो:नुन सो:अ्य मत्‍नु ।
Children jump around a lot and get hungry.
prɵŋ Infinitive: प्रोऽन्य prōːnɛ intransitive verb
be done properly.

ʔûŋpo ʔʌkɛ̄m muprɵ̂ŋwɛ.
उ:ङ्‌पो अक्याम् मुप्र्यो:ङ्‌व्य ।
My work was not good.

ʔʌ̄mpo ʔujûːkoɔ̄i muprɵ̂ŋwɛ.
अम्पो उयु:क्‍वाइ मुप्र्यो:ङ्‌व्य ।
His food was not properly cooked.
prɛm-si Infinitive: प्र्याम्सिन्य prɛ̄msinɛ reflexive verb

ʔûŋ ʔʌtāːpŋʌ prɛ̄msiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ अताप्ङ प्र्याम्सिङत ।
I scratched myself.
prɛm Infinitive: प्र्याम्‍न्य prɛ̄mnɛ transitive verb
scratch, claw.

thūːnɛm-bɵjo mos-ʔɛ ɦʌs prɛ̂mtɛ.
थुऽन्याम्‌ब्योयो मोस्‌अ्य हस् प्र्या:म्त्य ।
The bear mawled the man in the forest.

ghrʉs pêːtʌlo, ʔughrʌ̄ŋ-ʔɛ ʔiprɛmʌtʌ.
घ्र्युस् पे:तलो, उघ्रङ्‌अ्य इप्र्यमत ।
When I picked wild roseberry, I got scratched by the thorns scratched.
prɵt Infinitive: प्र्वा:न्‍न्य proɔ̂nnɛ transitive verb
fall off.

mʌkʌ̄i ʣhuta-bikʌ prɵstɛ.
मकै झुताबिक प्र्योस्त्य ।
The cob of maize fell from the bundle (when stored).

bʌ̂i-ʔɛ lūːʣʌ prɵ̂ːtɛ.
बै:अ्य लुऽज प्र्यो:त्य ।
The cow bit off the millet.

ʦɵʦʦɵ-ʔɛ ʔʌʦɵ̂ːlûm prɵ̂ːtɛ.
च्योच्‍च्योअ्य अच्यो:लु:म् प्र्यो:त्य ।
This child won my heart.
pɵtt Infinitive: प्वा:न्‍न्य poɔ̂nnɛ transitive verb
bloom, go moldy.
tie.

sāŋlo-ʔɛ khlêːp poɔttɛ.
साङ्‌लोअ्य ख्ले:प् प्वात्त्य ।
He tied up the dog with a chain.

ʔʌ̄m-ʔɛ thoɔpru-ʔɛ kʌmbʌr-bim ʔugɵ poɔttɛ.
अम्‌अ्य थ्वाप्रुअ्य कम्बर्‌बिम् उग्यो प्वात्त्य ।
He tied his clothes to his waist with a belt.

gɵ̄ːthɛ mʉkilo tēr-ʔɛ ʦhēlmɛ poɔ̂nnɛ mʌttʉ.
ग्योऽथ्य म्युकिलो तेर्‌अ्य छेल्म्य प्वा:न्‍न्य मत्त्यु ।
When we set up a cowshed, we have to attach the mat with bamboo strips.

ʔaru poɔttʉlo tāːp-po kʌ̄m mʌ̄mki, dhɛrʉ poɔttʉlo ʦēlpɛ kʌ̄m mʌ̄mki.
आरु प्वात्त्युलो ताप्‌पो कम् मम्कि, ध्यर्‍यु प्वात्त्युलो चेल्प्य कम् मम्कि ।
When the plum blossoms, we miss our home, when the wild cherry blossoms, we miss our relatives' house.

thūːnɛm-bi bʌ̄ŋpɛ taktibuŋ poɔttɛ.
थुऽन्याम्‌बि बङ्‌प्य ताक्‌तिबुङ्‌ प्वात्त्य ।
Beautiful rhododendrons bloomed in the forest.

kɛ̄ːp-bi tɵ̂npɛ khɛlkhɛ̂m poɔttɛ.
क्याऽप्‌बि त्यो:न्प्य ख्याल्ख्या:म् प्वात्त्य ।
There are beer dregs in the pot.

thōːʦi nūːri ɦɵlo ʣhes poɔttʉnʌ ʔoɔ̄m-ʔoɔm ʦhûː.
थोऽचि नुऽरि ह्‍योलो झेस् प्वात्त्युन अ्वाम्‌अ्वाम् छु: ।
In autumn, the highlands turn yellow.

ʔʌ̄msu-po ʔus-sʉ̂r poɔttɛ.
अम्सुपो उस्‌स्यु:र् प्वात्त्य ।
Their relationship blossomed into marriage.

ʔosilo bʌjʌ-bi leŋaksi-po ʔukâː ghrokkilo bubūːjʌ poɔttʉ.
ओसिलो बयबि लेङाक्सिपो उका: घ्रोक्‌किलो बुबुऽय प्वात्त्यु ।
When we throw banana skin into a damp corner, it grows moldy.

ʔʌdhōːsʌm poɔttɛ.
अधोऽसम् प्वात्त्य ।
My hair turned white.
plʉt-si Infinitive: प्‍ल:न्सिन्य plʌ̂nsinɛ reflexive verb

ʔubhrēːnɛ-ʔɛ kɛ̄m-kʌ plʌ̂ntɛsi.
उभ्रेऽन्यअ्य क्याम्‌क प्‍ल:न्त्यसि ।
Because he was lazy, he took time off from his work.

bhêi ʔukâː-bikʌ plʌ̂ntɛsi.
भे:इ उका:बिक प्‍ल:न्त्यसि ।
The snake moulted.
plʉt Infinitive: प्‍ल:न्‍न्य plʌ̂nnɛ transitive verb
come off, detach.

ɦʌçpɛ ku-ʔɛ khʌ̄r plʉstɛ.
हह्इप्य कुअ्य खर् प्‍ल्युस्त्य ।
The hot water blistered his hand.

ʔʌsɛ̂l lūŋ-bi dhuktʌnʌ ʔʌsēndi plʉstɛ.
अस्या:ल् लुङ्‌बि धुक्‌तन असेन्दि प्‍ल्युस्त्य ।
My foot hit a stone and my nail came off.

bʌ̂i-ʔɛ kilo-lʌkʌ ribʌ plʉ̂ːtkhʌtɛnʌ bali kʉtɛ.
बै:अ्य किलोलक रिब प्‍ल्यु:त्खत्यन बालि क्युत्य ।
The cow pulled the rope off the pole and ate the crops.

bʌʦhʌ-ʔɛ ribʌ plʉ̂ːtkhʌtɛnʌ ʔumɛ̂m-po dʉ̂ːt tʉ̂ŋkhʌtɛ.
बछअ्य रिब प्‍ल्यु:त्खत्यन उम्या:म्‌पो द्‌यु:त् त्यु:ङ्‌खत्य ।
The calf detached the rope and drank its mother's milk.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔutɵpi plʉ̂ːtɛ.
अम्‌अ्य उत्योपि प्‍ल्यु:त्य ।
He took off his hat.
plʉm-si Infinitive: प्‍लम्सिन्य plʌ̄msinɛ reflexive verb
immerse oneself.

ʔik pouri ʦēmsikilo ku-bi plʌ̄msinɛ mʌttʉ.
इक् पोउरि चेम्सिकिलो कुबि प्‍लम्सिन्य मत्त्यु ।
When we swim, we have to immerse ourselves in the water.
Syn: nɛm See: blʉm
plʉm Infinitive: प्‍लम्‍न्य plʌ̄mnɛ transitive verb
dip into liquid, rinse, submerse.

ʔʌ̄m-ʔɛ ɦʌçpɛ koɔ̄i-bi ʔukhʌ̄r plʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य हह्इप्य क्‍वाइबि उखर् प्‍ल्यु:म्त्य ।
He dipped his hand into the hot curry.

ʔik-ʔɛ pāŋlaŋ khʌpkilo ku-bi plʌ̄msʌ sʌ̄rnɛ mʌttʉ.
इक्‌अ्य पाङ्‌लाङ्‌ खप्किलो कुबि प्‍लम्स सर्न्य मत्त्यु ।
When we cook yams, we have to rinse them and wash them in water.

ʔʌ̄m-ʔɛ ki plʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य कि प्‍ल्यु:म्त्य ।
He rinsed the potatoes.
plek Infinitive: प्‍ले:न्य plêːnɛ transitive verb
break off.

sʌ̄ŋ-po ʔughrēm plektɛ.
सङ्‌पो उघ्रेम् प्‍लेक्‌त्य ।
The tree branch broke off.

ʔʌ̄mʔɛ sâːk ʦêːktɛlo pleksʌ mʉtɛ.
अम्अ्य सा:क् चे:क्‌त्यलो प्‍लेक्स म्युत्य ।
When he picked the green vegetables, he used a twisting motion.
plept Infinitive: प्‍ले:म्‍न्य plêmnɛ transitive verb
hold under the arm.
fold.

ʔuŋʌ ʣhola plepkhʌtʌ.
उङ झोला प्‍लेप्खत ।
I held the bag under my arm.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔulâm-bi ʣhola pleptɛ.
अम्‌अ्य उला:म्‌बि झोला प्‍लेप्‍त्य ।
He held the bag in his armpit.

sʌ̄lpu-ʔɛ ʔulepti pleptɛ.
सल्पुअ्य उलेप्‍ति प्‍लेप्‍त्य ।
The bird folded its wings.

ʔʌ̄m-ʔɛ gɵpo ʔuʦōŋ pleptɛnʌ phêrtɛ.
अम्‌अ्य ग्योपो उचोङ्‌ प्‍लेप्‍त्यन फे:र्त्य ।
He folded the seam on the cloth and sewed it.
plent Infinitive: प्‍लेइन्य plēinɛ transitive verb
postpone.

kɛ̄m-bi khoɔ̂nnɛ plêntʌ.
क्याम्‌बि ख्‍वा:न्‍न्य प्‍ले:न्त ।
I postponed going to work.
plent Infinitive: प्‍लेइन्य plēinɛ transitive verb
worship.

negi nokʦhoʔɛ negi plêntɛ.
नेगि नोक्‍छोअ्य नेगि प्‍ले:न्त्य ।
The shaman worshiped the Negi.
plent Infinitive: प्‍लेइन्य plēinɛ transitive verb
remove (a beam).

ʔuŋʌ ɦûːsʌŋ-bikʌʔʌ ghʌra plêntʌ.
उङ हु:सङ्‌बिकअ घरा प्‍ले:न्त ।
I removed the beam from the forked pillar.
Syn: lett
plokt Infinitive: प्‍लो:न्य plôːnɛ deponent verb
get red (in the face), turn sour (of fermented alcohol).

ʔʌ̄m ghʉ̂rtɛlo ʔukāːphi ploktɛ.
अम् घ्यु:र्त्यलो उकाफि प्‍लोक्‌त्य ।
When he ran his face got red.

ʦunʈhi-bîm phuksʌm thân.ʦi ploktɛ.
चुन्ठिबि:म् फुक्सम् था:न्‌चि प्‍लोक्‌त्य ।
The young chang in the wooden pot turned sour (after the top popped out).
plɵŋ-si Infinitive: प्‍लोन्सिन्य plōnsinɛ reflexive verb
prepare oneself.

phōŋ kanʦha pōːlu pɵnɛ plôntɛsi.
फोङ्‌ कान्छा पोऽलु प्योन्य प्‍लो:न्त्यसि ।
Uncle readied himself for basket weaving.
plɵŋ Infinitive: प्‍लोऽन्य plōːnɛ transitive verb
set (something) up for an activity.

ʦɵʦʦɵʔɛ ʔuʦēmdo-ɦɛm plɵ̂ŋtɛnu.
च्योच्‍च्योअ्य उचेम्दोह्‍याम् प्‍ल्यो:ङ्‌त्यनु ।
The child set out his toys to prepare for play.
phit Infinitive: फ:न्‍न्य phʌ̂nnɛ intransitive verb
get angry, feel an urge, get riled up.

kɛ̄m phɛ̂ltɛlo ʔʌ̄m ʔuʦîl phistɛ.
क्याम् फ्या:ल्त्यलो अम् उचि:ल् फिस्त्य ।
He got angry when he did his work badly.

kɛ̄m mʉnɛ ʔʌ̄mpo ʔuʣhok phistɛ.
क्याम् म्युन्य अम्पो उझोक् फिस्त्य ।
He got riled up about his work.
phitt Infinitive: फ:न्‍न्य phʌ̂nnɛ transitive verb
start up, make angry.

kɛ̄m mʉnɛ ʔʌ̄m-ʔɛ ʔuʣhok phʌttɛ.
क्याम् म्युन्य अम्‌अ्य उझोक् फत्त्य ।
He found the motivation to finish his work.

suklʌpʌkʦhe prʌtipʌdapo nɵ̂l was phʌçki.
सुक्‍लपक्‍छे प्रतिपदापो न्यो:ल् वास् फह्इकि ।
We start the Waas ceremony on the day of Shuklapaksha pratipada.

ʔinɛ ʔuʦîl ʔiphʌttʉ.
इन्य उचि:ल् इफत्त्यु ।
You made him angry.

noɔ̄m gōːtɛlo kɛ̄m mʉnɛ bhrēŋtiki, dumʌ ghrʌ̄m khɛ̂ːptɛlo ʔik-ʣhok phʌçtiki.
न्वाम् गोऽत्यलो क्याम् म्युन्य भ्रेङ्‌तिकि, दुम घ्रम् ख्या:प्‍त्यलो इक्‌झोक् फह्इतिकि ।
While it was sunny we were lazy about doing work, when the evening approached we found the motivation to finish it.
phʉt Infinitive: फ:न्‍न्य phʌ̂nnɛ transitive verb
come off (of the handle of a knife).

sʌ̄ŋ rʌ̂ntʌlo betho phʉstɛ.
सङ्‌ र:न्तलो बेथो फ्युस्त्य ।
When I was chopping firewood, the handle came off the khukuri.

ʔuŋʌ betho dap.lʌ-ka phûːtʌ.
उङ बेथो दाप्‌लका फु:त ।
I unsheathed the khukuri.

gɵ̄ːthɛ jôːnɛpo lagi ʔʌ̄m-ʔɛ ghoʦa phʉ̂ːtɛ.
ग्योऽथ्य यो:न्यपो लागि अम्‌अ्य घोचा फ्यु:त्य ।
He pulled out the pole to move the cowshed.

ʔōːʦu-ʔɛ wɛʦhibim bʌnei mʉnɛ sʌpʌ phʉstu.
ओऽचुअ्य व्यछिबिम् बनेइ म्युन्य सप फ्युस्तु ।
We picked broomgrass to make a broomstick.
phipt Infinitive: फ:म्‍न्य phʌ̂mnɛ transitive verb
suck out from, suck in.

ʔʌ̄mʔɛ brʌmsʌŋ-lʌ tōŋbɛ phʌptɛ.
अम्अ्य ब्रम्सङ्‌ल तोङ्‌ब्य फप्‍त्य ।
He sucked tongba from a straw.

sʉ̂rʔɛ pūŋmɛ phʌpnu
स्यु:र्अ्य पुङ्‌म्य फप्‍नु
Bees drink flowers (pollen).

ʦɵʦʦɵʔɛ dʉ̂ːt phʌptʉ.
च्योच्‍च्योअ्य द्‌यु:त् फप्‍त्यु ।
The baby drinks milk.
phʉm Infinitive: फम्‍न्य phʌ̄mnɛ transitive verb
put under a carpet/mat, put into the ground by covering with earth, put into the ashes.

sʌkʌr lʌ̄m pɵk-goju phʉ̂mtɛ.
सकर् लम् प्योक्‌गोयु फ्यु:म्त्य ।
He put the sweet yam leaf branches into the earth.

ʔʌ̄m-ʔɛ thʌ̄rmɛ-ju buskoɔ̂m phʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य थर्म्ययु बुस्क्‍वा:म् फ्यु:म्त्य ।
He put the firebrand into the embers.
phil Infinitive: फल्न्य phʌ̄lnɛ transitive verb
squeeze out.

khos-po ʔughrēm phʌ̄lsʌ ʣɵnɛ mʌttʉ.
खोस्‌पो उघ्रेम् फल्स ज्योन्य मत्त्यु ।
People eat taro by squeezing it between their fingers so the skin comes off.

bʌ̂i rôːlʌ thūːtɛlo ʔumʌs phîltɛ.
बै: रो:ल थुऽत्यलो उमस् फि:ल्त्य ।
When the cow tumbled over the cliff, its eyes were gouged out.
phʉl Infinitive: फल्न्य phʌ̄lnɛ transitive verb
dig out, reveal.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌlʌm-ju tɵ̂npɛ khos phʉ̂ltɛ.
अम्‌अ्य कलम्‌यु त्यो:न्प्य खोस् फ्यु:ल्त्य ।
He dug out the yam kept in the pit.

woŋâm-ʔɛ gʉ̂ːptɛnûm brâː ʔʌ̄m-ʔɛ phʉ̂ltɛ.
वोङा:म्‌अ्य ग्यु:प्‍त्यनु:म् ब्रा: अम्‌अ्य फ्यु:ल्त्य ।
He revealed the secrets others had kept.
phak Infinitive: फा:न्य phâːnɛ transitive verb
separate.

ʔʌ̄m-ʔɛ kipɛ ɦʌs phâːktɛsu.
अम्‌अ्य किप्य हस् फा:क्‌त्यसु ।
He separated the fighting people.

ʔʌ̄m-ʔɛ dhōːsʌm phâːktɛnʌ pêːktɛ.
अम्‌अ्य धोऽसम् फा:क्‌त्यन पे:क्‌त्य ।
She parted the hair and braided it.
phak-si Infinitive: फा:न्सिन्य phânsinɛ reflexive verb

daʣubhai ʔok phaksiktʌkʌ.
दाजुभाइ ओक् फाक्सिक्‌तक ।
We brothers separated.

bhera mʌnʌ ghrôːt-ɦɛm phaksisʌ munu.
भेरा मन घ्रो:त्‌ह्‍याम् फाक्सिस मुनु ।
Sheep and goats remain separate.
phaŋt Infinitive: फान्य phāːnɛ transitive verb
mix (liquid).

ʔinɛ ʦi-bi ku ʔiphântɛ.
इन्य चिबि कु इफा:न्त्य ।
You diluted the beer.

ʔʌ̄mpo ʔuɦoɔ̄i-ʔɛ phântɛ.
अम्पो उह्‍वाइअ्य फा:न्त्य ।
Her voice stood out (in the noise).

ʔʌ̄mʔɛ dʉ̂ːt-bi ku phântɛ.
अम्अ्य द्‌यु:त्‌बि कु फा:न्त्य ।
He diluted the milk.
Syn: ŋɵl
phi Infinitive: फिन्य phinɛ transitive verb
beg.

ʣogi-ʔɛ phisʌʔʌ ʔuʦʌkhʌmɛ tʉ̄ːlʉ.
जोगिअ्य फिसअ उचखम्य त्युऽल्यु ।
The yogi fills his stomach by begging for food.

ʔīn-kolo khɛpʦi lok phinɛ ʔɛ̂iŋâm.
इन्‌कोलो ख्याप्चि लोक् फिन्य अ्या:इङा:म् ।
I would like to borrow money from you.
phi Infinitive: फिन्य phinɛ intransitive verb
be spoiled (of rice).

ʔʌ̄miskîm jûː phūːtɛ.
अमिस्कि:म् यु: फुऽत्य ।
Yesterday's rice spoiled.
phʉk Infinitive: फु:न्य phûːnɛ transitive verb
get up.

ʔûŋ ʔudiʦʦhɛ dʌla phûŋŋʌ.
उ:ङ्‌ उदिच्छ्य दला फु:ङ्‌ङ ।
I wake up early in the morning.

ʦi phʉktɛ.
चि फ्युक्‌त्य ।
The beer fermented.

ʔuŋʌ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm ʔudiʦʦhɛ dʌla phugunu.
उङ च्योच्‍च्योह्‍याम् उदिच्छ्य दला फुगुनु ।
I wake the children early in the morning.
phiŋ Infinitive: फुऽन्य phūːnɛ transitive verb
send.

tʌrkari ʔʌ̄ŋ-bi bʌʣar phiŋutʌ.
तर्कारि अङ्‌बि बजार् फिङुत ।
I sent him to the market to buy vegetables.

ʦɵʦʦɵ dʌla ʔiskul phūːnɛ mʌttʉ.
च्योच्‍च्यो दला इस्कुल् फुऽन्य मत्त्यु ।
We have to send the children to school early.
phekt Infinitive: फे:न्य phêːnɛ transitive verb
flick.

lʌphuʔɛ sēlmɛ phektʉ.
लफुअ्य सेल्म्य फेक्‌त्यु ।
The bow flicks out the arrow.

ʔu‍̂n-po sɵle thʌ̂nnɛ-kʌ lɛ̂l phêːnɛ mʌttʉ.
उ‍:न्‌पो स्योले थ:न्‍न्यक ल्या:ल् फे:न्य मत्त्यु ।
Before making thread you have to pull out / soften the wool.
phek Infinitive: फे:न्य phêːnɛ intransitive verb
have a terrible taste (of unripe bananas).

mʌdʌ̄mpɛ leŋaksi phêː.
मदम्प्य लेङाक्सि फे: ।
Unripe bananas taste terrible.
phek-si Infinitive: फे:न्सिन्य phênsinɛ reflexive verb
separate from.

ʦɵʦʦɵ bhoɔ̄rnûm pʌʦhi ʔumɛ̂m-kʌʔʌ phênsinu.
च्योच्‍च्यो भ्वार्नु:म् पछि उम्या:म्‌कअ फे:न्सिनु ।
After children grow up, they leave their mother.
phett Infinitive: फे:न्‍न्य phênnɛ transitive verb
sow.

dhōːʦer pheçki.
धोऽचेर् फेह्इकि ।
We sow wheat.

mʌbʌ̄ŋpɛ brâː phênnɛ munʉ.
मबङ्‌प्य ब्रा: फे:न्‍न्य मुन्यु ।
It is not good to spread rumours.
pher Infinitive: फेर्न्य phērnɛ transitive verb
sew.
join.

suʦikar-ʔɛ gɵ phêrtɛ.
सुचिकार्‌अ्य ग्यो फे:र्त्य ।
The tailor sewed the clothes.

pɛp-ʔɛ gɵ ʔiphersɵstʌ.
प्याप्‌अ्य ग्यो इफेर्स्योस्त ।
My father sewed my clothes for me.

gɵ phersɵʦʌje.
ग्यो फेर्स्योचये ।
Sew my clothes for me.
pher Infinitive: फेर्न्य phērnɛ intransitive verb
flap wings (during the night).

ʔusenɛ phɵ phêrtɛ.
उसेन्य फ्यो फे:र्त्य ।
During the night the chicken flapped its wings.
phʉnt Infinitive: फैन्य phʌ̄inɛ transitive verb
dig out.

ʔuŋʌ khos kʌlʌm phʌ̂ntʌ.
उङ खोस् कलम् फ:न्त ।
I dug out the taro pit.

ʔispɵ-ʔɛ pɵk phʌ̂ntɛ.
इस्प्योअ्य प्योक् फ:न्त्य ।
The mouse dug into the ground.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʣhola-bîm ʔusaman phʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य झोलाबि:म् उसामान् फ:न्त्य ।
He took things out of his bag.

ʔʌ̄m-ʔɛ brâː phʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य ब्रा: फ:न्त्य ।
He brought up a topic in conversation.
phɵk Infinitive: फो:न्य phôːnɛ transitive verb
split.

tēr phɵktɛ.
तेर् फ्योक्‌त्य ।
The bamboo split.

ʣhūŋ-ʔɛ tēr phɵ̂ːktɛ.
झुङ्‌अ्य तेर् फ्यो:क्‌त्य ।
The storm broke the bamboo.

sɛs phôːnɛ mʌttʉ.
स्यास् फो:न्य मत्त्यु ।
We have to split the plank.

ʔʌ̄m-ʔɛ sɛs phɵ̂ːktɛ.
अम्‌अ्य स्यास् फ्यो:क्‌त्य ।
He split the plank.

pāŋliŋ phɵkutu.
पाङ्‌लिङ्‌ फ्योकुतु ।
We split the plank.

gɵ̄ːthɛpo ʦhana ghʌra-ʔɛ phônpɛ gɵ.
ग्योऽथ्यपो छाना घराअ्य फो:न्प्य ग्यो ।
The roof of the cowshed is tied with horizontal poles.
phɵkt Infinitive: फो:न्य phôːnɛ transitive verb
clap hands, attack (of birds).

ʔuŋʌ phopok.ʦa phoksʌ nus koɔ̂ltʌnu.
उङ फोपोक्‌चा फोक्स नुस् क्‍वा:ल्तनु ।
I clapped together the bamboo slits to keep away the monkeys.

khʌ̄r phoktʌ.
खर् फोक्‌त ।
I clapped my hands.

gʌgakpɵ-ʔɛ ŋôŋŋo phoktɛ.
गगाक्प्योअ्य ङो:ङ्‌ङो फोक्‌त्य ।
The crow attacked the eagle.
phɛt Infinitive: फ्या:न्‍न्य phɛ̂nnɛ transitive verb
exchange, swap.

ʔōːʦu-ʔɛ pensil phɛstu.
ओऽचुअ्य पेन्सिल् फ्यास्तु ।
We swapped pencils.
phɛn Infinitive: फ्याइन्य phɛ̄inɛ intransitive verb
miss each other on the way.

ʔīːʦi lɛ̄mdu-bi phɛ̄ːsti.
इऽचि ल्याम्दुबि फ्याऽस्ति ।
We missed each other on the way.
phɛnt Infinitive: फ्याइन्य phɛ̄inɛ transitive verb
exchange (for something new).

ʔʌgɵ ʣhistɛnʌ woŋâm gɵ phɛ̂ntʌ.
अग्यो झिस्त्यन वोङा:म् ग्यो फ्या:न्त ।
My clothes got wet and I changed them.
phɛm Infinitive: फ्याम्‍न्य phɛ̄mnɛ intransitive verb
be tangled.

ʔudhōːsʌm phɛ̂mtɛ.
उधोऽसम् फ्या:म्त्य ।
His hair is tangled.
phɛr Infinitive: फ्यार्न्य phɛ̄rnɛ deponent verb
get full from.

ʔûŋ kiʔɛ ʔiphɛrʌtʌ.
उ:ङ्‌ किअ्य इफ्यरत ।
I got full on potatoes.
Syn:
phɛl Infinitive: फ्याल्न्य phɛ̄lnɛ transitive verb
be damaged, go bad.

ʔʌmiskîm jûː phɛ̂ltɛ.
अमिस्कि:म् यु: फ्या:ल्त्य ।
Yesterday's meal has gone bad.

pôː-ʔɛ khoɔ̄r phɛ̂ltɛ.
पो:अ्य ख्‍वार् फ्या:ल्त्य ।
The pig damaged its pen.

kōːro ɦɵstɛlo kʌ̄m phɛ̂ltɛ.
कोऽरो ह्‍योस्त्यलो कम् फ्या:ल्त्य ।
The landslide damaged the house.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʣuwatas ʦēmsi ʔimʉstʌnʌ ʔûŋ ʔiphɛlʌtʌ.
अम्‌अ्य जुवातास् चेम्सि इम्युस्तन उ:ङ्‌ इफ्यलत ।
He made me play cards and corrupted me.

ʔuŋʌ reɖijo phɛlutʌ.
उङ रेडियो फ्यलुत ।
I damaged the radio.
phript Infinitive: फ्र:म्‍न्य phrʌ̂mnɛ transitive verb
spit out, spray.
attack as a group.

nokʦho-ʔɛ ŋeçpɛ ɦʌs sʌttɛlo sɵ̂r phʌrʌm-ʔɛ phrʌptɛnʌ nōːtɛ.
नोक्‍छोअ्य ङेह्इप्य हस् सत्त्यलो स्यो:र् फरम्‌अ्य फ्रप्‍त्यन नोऽत्य ।
When the shaman treated the sick person, he sprayed him with rice and ginger (from his mouth) and he got better.

lʌ̄ŋ pɵkilo tēr ku-ʔɛ phrʌp-tōː mʉnɛ mʌttʉ.
लङ्‌ प्योकिलो तेर् कुअ्य फ्रप्‌तोऽ म्युन्य मत्त्यु ।
When we weave baskets, the bamboo strips must be sprinkled with water.

phoɔ̄r-ɦɛm-ʔɛ ʦōŋri phrʌptɛnu.
फ्वार्‌ह्‍याम्‌अ्य चोङ्‌रि फ्रप्‍त्यनु ।
The dholes attacked the female hybrid yak in a pack.
phre Infinitive: फ्रेन्य phrenɛ transitive verb
pull a seedling out of a bundle (for millet), lay out small bundles of seedlings for planting (for rice).

ʔʌ̄mʔɛ rɵ̂ːrāːru phretɛ.
अम्अ्य र्‍यो:रारु फ्रेत्य ।
He laid out bundles of rice seedlings (in the field, for planting).

ropa mʉkilo rāːru phre-tōː mʉnɛ mʌttʉ.
रोपा म्युकिलो रारु फ्रेतोऽ म्युन्य मत्त्यु ।
During the rice planting, we have to separate out the bundles of rice seedlings.
phrɵk Infinitive: फ्रो:न्य phrôːnɛ transitive verb
untie.

ʣuta-po ribʌ phrogutʌ.
जुतापो रिब फ्रोगुत ।
I untied my shoelaces.

bʌ̂i phrôːnɛ mʌttʉ.
बै: फ्रो:न्य मत्त्यु ।
We have to untie the cow.

khlêːp phroksûŋtʌ.
ख्ले:प् फ्रोक्सु:ङ्‌त ।
I untied the dog.
phrɛpt-si Infinitive: फ्र्या:म्सिन्य phrɛ̂msinɛ reflexive verb
scratch oneself.

ʔûŋpo ʔʌʦhʌ̄mru sūːtɛnʌ phrɛ̂msiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌पो अछम्रु सुऽत्यन फ्र्या:म्सिङत ।
My back was itching and I scratched myself.
phrɛpt Infinitive: फ्र्या:म्‍न्य phrɛ̂mnɛ transitive verb
scratch.

ʔuŋʌ ʔʌdhōŋ phrɛptʌ.
उङ अधोङ्‌ फ्र्याप्‍त ।
I scratched my head.

ghrōːdʉ-ʔɛ sʌkʌr phrɛptɛnʌ kʉtɛ.
घ्रोऽद्‌युअ्य सकर् फ्र्याप्‍त्यन क्युत्य ।
The goat scratched at the sweet potato and ate it.
phlʉkt Infinitive: फ्लु:न्य phlûːnɛ deponent verb
splash out.

loʈa-bi ku lêntʌlo phluktɛnʌ mɵptɛ.
लोटाबि कु ले:न्तलो फ्लुक्‌त्यन म्योप्‍त्य ।
When he poured the water into the jug, it splashed out and spilled over.

dhiridhi-bîm ku mʌri phluktʉ.
धिरिधिबि:म् कु मरि फ्लुक्‌त्यु ।
The water in the ocean splashes onto the beach.
Syn: gleŋ
phlem Infinitive: फ्लेम्‍न्य phlēmnɛ transitive verb
tread.

ʔûŋ kʌwʌ-bi lūŋ phlēmsʌ lɛ̄ːstʌ.
उ:ङ्‌ कवबि लुङ्‌ फ्लेम्स ल्याऽस्त ।
I crossed the river by stepping on stones.

ʔûŋ bʌ̂i-ʔɛ ʔiphlemʌtʌ.
उ:ङ्‌ बै:अ्य इफ्लेमत ।
I was trampled by a cow.
phlʉnt Infinitive: फ्लैन्य phlʌ̄inɛ transitive verb
take off (clothes, accessories).

ʔuŋʌ sʌ̄rsinɛka lɛ̂l ghʌri phlʌ̂ntʌ.
उङ सर्सिन्यका ल्या:ल् घरि फ्ल:न्त ।
I took off my watch before having a bath.

ʔʌ̄m ghāl-ʔɛ mʌttɛnʌ ʔugɵ phlʌ̂ntɛ.
अम् घाल्‌अ्य मत्त्यन उग्यो फ्ल:न्त्य ।
He took off his clothes as he was feeling hot.
phlɛpt Infinitive: फ्ल्या:म्‍न्य phlɛ̂mnɛ transitive verb
fold.

ʔuŋʌ gɵ phlɛptʌ.
उङ ग्यो फ्ल्याप्‍त ।
I folded the clothes.
phlɵ Infinitive: फ्ल्योन्य phlɵnɛ transitive verb
help.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌ̄m mʉnɛ ʔiphlɵŋʌtʌ.
अम्‌अ्य कम् म्युन्य इफ्ल्योङत ।
He helped me to build the house.
phlɵm Infinitive: फ्ल्वाम्‍न्य phloɔ̄mnɛ transitive verb
knead.

ʔuŋʌ sɵbem ɦʌ̂nnɛpo lagi phʌ̄l phlomutʌ.
उङ स्योबेम् ह:न्‍न्यपो लागि फल् फ्लोमुत ।
I kneaded the flour to bake bread.

ʔīːʦi-ʔɛ sɵ̂r jûː phloɔ̄msʌ ʣɵji.
इऽचिअ्य स्यो:र् यु: फ्ल्वाम्स ज्योयि ।
We mix together our food and eat it.

ʔʌ̄m ʔʌmiski ʦi-ʔɛ sêːtɛnʌ bat phlɵ̂mtɛ.
अम् अमिस्कि चिअ्य से:त्यन बात् फ्ल्यो:म्त्य ।
He was drunk yesterday and mixed up the topics of the conversation.
phɵp-si Infinitive: फ्वा:म्सिन्य phoɔ̂msinɛ reflexive verb
bend.

ʔīːʦi masʈʌr-ʔɛ phɵpsi ʔimʉsti.
इऽचि मास्टर्‌अ्य फ्योप्सि इम्युस्ति ।
The master made us bow.

ʔīːʦi tephēm mʌbʌ̄ŋpɛ ʔʌpsikde-bi ŋʌ phɵpsiji.
इऽचि तेफेम् मबङ्‌प्य अप्सिक्देबि ङ फ्योप्सियि ।
We lay down to sleep in such a messy place.

mɛ̂mʦʉnʉ daksu soɔçkilo ʔusɛ̂l-ju phoɔ̂msinɛ mʌttʉ.
म्या:म्च्युन्यु दाक्सु स्वाह्इकिलो उस्या:ल्‌यु फ्वा:म्सिन्य मत्त्यु ।
When we salute our mother, we have to bow before her feet.
phon Infinitive: फ्वाइन्य phoɔ̄inɛ intransitive verb
be bridged, be connected.

sʉ̂r phoɔ̄i.
स्यु:र् फ्वाइ ।
A wedding takes place.
phont Infinitive: फ्वाइन्य phoɔ̄inɛ intransitive verb
build.

ʔikʔɛ kʌwʌ-bi khɵ phoɔ̄itiki.
इक्अ्य कवबि ख्यो फ्वाइतिकि ।
We built a bridge on the river.
phɵl Infinitive: फ्वाल्न्य phoɔ̄lnɛ transitive verb
swarm (of bees).

ʔunɵ̂l bara bʌʣi sʉ̂r phoɔ̄lnu.
उन्यो:ल् बारा बजि स्यु:र् फ्वाल्नु ।
Bees swarm at noon.

ʣɛ phoɔ̄lkilo dʌla dhōŋ.
ज्य फ्वाल्किलो दला धोङ्‌ ।
Grain dries more quickly when we stir it around.

bâŋpɵsu-ʔɛ brâː phɵ̂ltɛsu.
बा:ङ्‌प्योसुअ्य ब्रा: फ्यो:ल्त्यसु ।
The matchmakers opened the discussion.

koɔ̄i khʌpkilo phoɔ̄lnɛ mʌttʉ.
क्‍वाइ खप्किलो फ्वाल्न्य मत्त्यु ।
When we cook vegetables, we have to stir them.
pott (roɔ̄m) Infinitive: र्‍वाम् प्वा:न्‍न्य roɔ̄m poɔ̂nnɛ -
have renewed energy.
be terrified.

phɵssɵ-kolo ʣoɔ̄noʔɛ sutkeri-po ʔuroɔ̄m poɔttʉ.
फ्योस्स्योकोलो ज्वानोअ्य सुत्केरिपो उर्‍वाम् प्वात्त्यु ।
Chicken and caraway soup renews the new mother's strength.

tikîm nɵ̂r krûː-mîm ŋiŋʌ-lo ŋʌ sirimaksi ʔʌroɔ̄m poɔttʉ.
तिकि:म् न्यो:र् क्रु:मि:म् ङिङलो ङ सिरिमाक्सि अर्‍वाम् प्वात्त्यु ।
When I hear that tiger's roar, my body is overcome with fear.