Titre de la page
 
khaling
Index n
naŋt
nʉk
nʉk-si
nekt
ner
nɵŋt
nɛp
nɛm-si
nɛm
nɛr
nɛl
nɛl

nɵ-si
nɵtt
nɵm
naŋt Infinitive: नान्य nāːnɛ transitive verb
pile up, make a heap.

ʔʌmiski seksʌ̄ŋ nāŋtʌkʌ.
अमिस्कि सेक्सङ्‌ नाङ्‌तक ।
Yesterday we piled firewood.

khɵlêŋ phôr tūːju nāːnɛ mʌttʉ.
ख्योले:ङ्‌ फो:र् तुऽयु नान्य मत्त्यु ।
We have to pile all the garbage in one place.
nʉk Infinitive: नु:न्य nûːnɛ transitive verb
rub with fingers or hands.

ʔuŋʌ surti nugu.
उङ सुर्ति नुगु ।
I rubbed out the tobacco.

ʔʌ̄m-ʔɛ lūŋkupɛ nʉ̂ːktɛ.
अम्‌अ्य लुङ्‌कुप्य न्यु:क्‌त्य ।
He rolled the foxtail amaranth.

ʔʌ̄msu nûː lʉ̂iti.
अम्सु नु: ल्यु:इति ।
They wrestled.
nʉk-si Infinitive: नु:न्सिन्य nûnsinɛ reflexive verb
rub for oneself.
cover up for oneself (after a mistake).

ʔûŋ surti nûnsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ सुर्ति नु:न्सिङत ।
I rubbed out tobacco for myself.

mʌɦɵpɛ rɵ̂ː munûnsi.
मह्‍योप्य र्‍यो: मुनु:न्सि ।
The unripe rice does not break off the stem on its own.

ʔʌ̄m-ʔɛ kɛ̄m phɛ̂ltɛ mʌnʌ jo nûntɛsi.
अम्‌अ्य क्याम् फ्या:ल्त्य मन यो नु:न्त्यसि ।
He did bad work and covered it up.
nekt Infinitive: ने:न्य nêːnɛ transitive verb
cover.

ʔên nɵ neknuwo.
ए:न् न्यो नेक्‍नुवो ।
Cover your noses!

ʔên-dhōŋ neknuje, phʌ̄rki phʉktɛ.
ए:न्‌धोङ्‌ नेक्‍नुये, फर्कि फ्युक्‌त्य ।
Cover your head, there is a dust storm.

kɵ̂m-ʔɛ malu nektɛ.
क्यो:म्‌अ्य मालु नेक्‌त्य ।
The clouds covered the mountains.

ʦhʌdʌmpur-ʔɛ dhʌp.lu nektɛ.
छदम्पुर्‌अ्य धप्‌लु नेक्‌त्य ।
The flood covered the boulders.

rāːru pɵk-ʔɛ nêːnɛ mʌttʉ.
रारु प्योक्‌अ्य ने:न्य मत्त्यु ।
We must cover the seeds with soil.
ner Infinitive: नेर्न्य nērnɛ transitive verb
finish.

ʔuŋʌ kʌ̄m nerutʌ.
उङ कम् नेरुत ।
I finished the house.

ʔuŋʌ brâː sāːphʌm rêːnɛ nerutʌ.
उङ ब्रा: साफम् रे:न्य नेरुत ।
I finished writing the letter.

ʔʌ̄msu jûː-ʣɵ̂n neriti.
अम्सु यु:ज्यो:न् नेरिति ।
They finished eating their meal.

ʔʌmiski rɵ̂ː jâː mʉnɛ nêrtɛ.
अमिस्कि र्‍यो: या: म्युन्य ने:र्त्य ।
The rice planting ended yesterday.
nɵŋt Infinitive: नोऽन्य nōːnɛ transitive verb
accuse.

ʔukhɛpʦi ʣhɛ̂mtɛlo ʔûŋ go ʔinɵŋʌtʌ.
उख्याप्चि झ्या:म्त्यलो उ:ङ्‌ गो इन्योङत ।
His money disappeared and he accused me.
nɛp Infinitive: न्या:म्‍न्य nɛ̂mnɛ intransitive verb
be short (of a path).
be quick.

lɛ̄m nɛppɛ gōːtɛ.
ल्याम् न्याप्प्य गोऽत्य ।
There was a shortcut.
Ant: ʦhʉ
nɛm-si Infinitive: न्याम्सिन्य nɛ̄msinɛ -
dive.

ʔûŋ ku-bʉju nɛmsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ कुब्युयु न्याम्सिङत ।
I dove into the water.
nɛm Infinitive: न्याम्‍न्य nɛ̄mnɛ transitive verb
immerse (completely).

ku-bʉju gɵ nɛmutʌ.
कुब्युयु ग्यो न्यमुत ।
I put the clothes into the water.
nɛr Infinitive: न्यार्न्य nɛ̄rnɛ deponent verb
be twisted (of lower limbs).

ʔʌ̄m tsêmtɛsilo ʔutʌ̄mʦhu nɛ̂rtɛ.
अम् त्से:म्त्यसिलो उतम्छु न्या:र्त्य ।
When he was playing, he twisted his knee.
Syn: lit
nɛl Infinitive: न्याल्न्य nɛ̄lnɛ transitive verb
accuse.

ʔʌ̄m-ʔɛ mʌkhepɛ ɦʌs nɛ̂ltɛ.
अम्‌अ्य मखेप्य हस् न्या:ल्त्य ।
He accused a man who did not steal.
nɛl Infinitive: न्याल्न्य nɛ̄lnɛ intransitive verb
become blunt.

ʔuŋʌ khʌ̂ntʌlo lūŋ-bi dhɛ̂rtɛnʌ ghoʦapo ʔuʦhûː nɛ̂ltɛ.
उङ ख:न्तलो लुङ्‌बि ध्या:र्त्यन घोचापो उछु: न्या:ल्त्य ।
When I planted the pole, it hit a stone and became blunt.

sēlmɛ lūŋ-bi dhɛ̂rtɛnʌ nɛ̂ltɛ.
सेल्म्य लुङ्‌बि ध्या:र्त्यन न्या:ल्त्य ।
The spear hit a stone and became blunt.
Infinitive: न्युन्य nʉnɛ intransitive verb
be good.

mâŋ ʣɵ̂n.rʌ bʌ̂i bikilo sɵ nʉpɛ ʦhûː?
मा:ङ्‌ ज्यो:न्‌र बै: बिकिलो स्यो न्युप्य छु:?
What kind of food will fatten the cows?

dʌbai ʣʉtɛnʌ ʔʌ̄m nōːtɛ.
दबाइ ज्युत्यन अम् नोऽत्य ।
He took the medicine and got better.

ʔɛnɛ̄ː ŋeçpɛ muŋʌtʌ, molo ʔɛ̂n ni nʉŋʌtʌ.
अ्यन्या ङेह्इप्य मुङत, मोलो अ्या:न् नि न्युङत ।
I was sick but I recovered.

ʔʌtêm rɵ̂ː nōːtɛ.
अते:म् र्‍यो: नोऽत्य ।
This year's rice crop is good.
nɵ-si Infinitive: न्यो:न्सिन्य nɵ̂nsinɛ reflexive verb
take a rest.

tɛ kɛ̄m nēr-nʌʔʌ nɵssiki.
त्य क्याम् नेर्‌नअ न्योस्सिकि ।
After this work is finished, let's take a rest.
nɵtt Infinitive: न्वा:न्‍न्य noɔ̂nnɛ transitive verb
dip into sauce (used for millet or buckwheat paste).

ʔuŋʌ gojaŋ koɔ̄i noɔttu.
उङ गोयाङ्‌ क्‍वाइ न्वात्तु ।
I dip (the millet/buckwheat paste) into the bean curry.
nɵm Infinitive: न्वाम्‍न्य noɔ̄mnɛ transitive verb
smell.

ʣhʌppɛ sɵ mʌri noɔ̄m.
झप्प्य स्यो मरि न्वाम् ।
Spoiled meat is very smelly.

sɛ̂l musʌ̄rki-kho ʔumûr noɔ̄m.
स्या:ल् मुसर्किखो उमु:र् न्वाम् ।
If we don't wash our feet, they smell.

ʣhes khoɔçkilo pūŋmɛ noɔ̄mnɛ munʉ, ʔumûr-ʔɛ dhōŋ ŋêi mʉ̄ːdʉ.
झेस् ख्‍वाह्इकिलो पुङ्‌म्य न्वाम्‍न्य मुन्यु, उमु:र्‌अ्य धोङ्‌ ङे:इ म्युऽद्‌यु ।
When we go to the mountains, we shouldn’t smell the flowers, as they can cause headaches.

ʔīːʦi-ʔɛ ʦi mûr nɵmiti.
इऽचिअ्य चि मु:र् न्योमिति ।
We smell the chang.