Titre de la page
 
khaling
Index l
lʉ (ʔâl)
lit
litt
lʉt
lipt
lipt
lim
lʉm
lak
lakt
lakt-si
laŋt
lʉk
lʉk-si
liŋ
lʉŋt
let
lett
lept
len
lent
lent-si
le
lem
lemt
lʉnt
lʉnt-si
lɵk
lɵkt
loŋt
lɛtt
lɛp
lɛn
lɛnt
lɛm-thi
lɛm
lett-si (lʉ)

lɵ̂nkhʌ
lA
lɵt
lɵtt
lop-si
lɵp
lɵp
lɵpt
lɵnt
lom-si
lɵm
lʉ (ʔâl) Infinitive: आ:ल् ल्युन्य ʔâl lʉnɛ -
swim, wade (of pigs).
lit Infinitive: ल:न्‍न्य lʌ̂nnɛ intransitive verb
twist (limbs, fingers).

ghʌ̄rsʌ khɵstʌlo ʔʌsɛ̂l listɛ.
घर्स ख्योस्तलो अस्या:ल् लिस्त्य ।
As I ran, I twisted my foot.

ʔuŋeli listɛ.
उङेलि लिस्त्य ।
He looks guilty.
litt Infinitive: ल:न्‍न्य lʌ̂nnɛ transitive verb
turn over, flip.

ʔʌ̄m-ʔɛ kitap-po pana lʌttɛ.
अम्‌अ्य किताप्‌पो पाना लत्त्य ।
He turned the page of the book.

kōːro-ʔɛ lūŋ lʌttɛ.
कोऽरोअ्य लुङ्‌ लत्त्य ।
The landslide turned over the stones.
lʉt Infinitive: ल:न्‍न्य lʌ̂nnɛ transitive verb
say.

mɛ̂m-ʔɛ ʔɛstɛ̂m brâː ʔuŋʌ lûːtʌ.
म्या:म्‌अ्य अ्यास्त्या:म् ब्रा: उङ लु:त ।
I told him the words that my mother said.
lipt Infinitive: ल:म्‍न्य lʌ̂mnɛ transitive verb
dip.

ʔuŋʌ ki-ʔɛ khɵrsɛ̂i lʌptu.
उङ किअ्य ख्योर्स्या:इ लप्‍तु ।
I dip the potato in the chili.
lipt Infinitive: ल:म्‍न्य lʌ̂mnɛ transitive verb
light a fire.
add yeast.

ʔʌ̄m-ʔɛ mi-ʔɛ ʦuroʈ ʔilʌ̂msʌŋʌ.
अम्‌अ्य मिअ्य चुरोट् इल:म्सङ ।
He lit a cigarette for me.

ʦi lʌptu.
चि लप्‍तु ।
I added yeast to the alcohol.
lim Infinitive: लम्‍न्य lʌ̄mnɛ intransitive verb
sprout, flourish.

ki lîmtɛ.
कि लि:म्त्य ।
The potato sprouted.

bɛpar mʉtɛnʌ ʔʌ̄m lîmtɛ.
ब्यपार् म्युत्यन अम् लि:म्त्य ।
He started a business and is flourishing.
lʉm Infinitive: लम्‍न्य lʌ̄mnɛ transitive verb
parboil.

ʔʌ̄m-ʔɛ sɵ lʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य स्यो ल्यु:म्त्य ।
He parboiled the meat.
lak Infinitive: ला:न्य lâːnɛ transitive verb
lick.

khlêːp-ʔɛ ʔûŋpo ʔʌkhʌ̄r lâːnɛ jɛ̄ːdʉ.
ख्ले:प्‌अ्य उ:ङ्‌पो अखर् ला:न्य य्याद्‌यु ।
The dog likes to lick my hand.

bʌ̂i-ʔɛ bʌʦhʌ lāːgʉ.
बै:अ्य बछ लाग्यु ।
The cow licked its calf.
lakt Infinitive: ला:न्य lâːnɛ transitive verb
put on top of.

ʔuŋʌ dʌraʣ-thēm-tʉ gɵ laktʌ.
उङ दराज्‌थेम्‌त्यु ग्यो लाक्‌त ।
I put clothes on top of the cupboard.

ʔɛ̂n ni ʔʌ̄mɦɛm-ʔɛ ʔudhʌ̂m laktɛnu.
अ्या:न् नि अम्ह्‍याम्‌अ्य उध:म् लाक्‌त्यनु ।
They have crossed the mountain by now.

ʔʌ̄m-ʔɛ ɦebelojo ŋʌ ʔubhâːtʌ thēm-bi mʌnʣe lakdetʉ.
अम्‌अ्य हेबेलोयो ङ उभा:त थेम्‌बि मन्जे लाक्देत्यु ।
She always puts a shawl over her shoulders.

nirʌme-ʔɛ gʌlbʌndi lakdetʉlo ɦɛpiŋʌ dhērkhʌtʉ.
निरमेअ्य गल्बन्दि लाक्देत्युलो ह्‍यपिङ धेर्खत्यु ।
When Nirame puts a scarf on, it really suits him.
lakt-si Infinitive: ला:न्सिन्य lânsinɛ reflexive verb
lie across.

ʔûː ʣhōŋkilo goru-po ʔubhâːtʌ-bi ʣowa lândensi.
ऊ: झोङ्‌किलो गोरुपो उभा:तबि जोवा ला:न्देन्सि ।
The yoke lies across the ox's shoulder as we plough fields.

lūŋ-them-bi kokʦʌlʌp lândensi.
लुङ्‌थेम्‌बि कोक्‍चलप् ला:न्देन्सि ।
The lizard is lying on the stone.
laŋt Infinitive: लान्य lāːnɛ transitive verb
stop laying eggs.

phɵ lāŋpɛ mu.
फ्यो लाङ्‌प्य मु ।
The chicken has stopped laying eggs.
lʉk Infinitive: लु:न्य lûːnɛ transitive verb
be destroyed.

ʔʌnʌmmîm pʌsʌm rāːru lʉktɛ.
अनम्मि:म् पसम् रारु ल्युक्‌त्य ।
The bean seeds from before were destroyed.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʦhēːbʌr lʉ̂ːktɛ.
अम्‌अ्य छेऽबर् ल्यु:क्‌त्य ।
He destroyed the sugarcane.
lʉk-si Infinitive: लु:न्सिन्य lûnsinɛ reflexive verb
be bent, bend over.

ʔûŋ gɵ sūːnɛ po lagi lûnsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ ग्यो सुऽन्य पो लागि लु:न्सिङत ।
I bent over to pick up the clothes.

tēr-po ʔuʦōŋ luksipɛ mʌttʉ.
तेर्‌पो उचोङ्‌ लुक्सिप्य मत्त्यु ।
The bamboo often has a bent tip.
liŋ Infinitive: लुऽन्य lūːnɛ transitive verb
insert.

ʦɵmɛ-bi sɵle lʌ̄ŋsʌʔʌ gɵ pherutʌ.
च्योम्यबि स्योले लङ्‌सअ ग्यो फेरुत ।
I threaded the needle and sewed the clothes.
lʉŋt Infinitive: लुऽन्य lūːnɛ deponent verb
support, bear (weight).

tɛ kʌ̄m ʔuʣʌgʔɛ lūndʉ.
त्य कम् उजग्अ्य लुन्द्‌यु
The foundation supports the house.

ɦebe ʣhūŋ lʉ-khojo ʔʌgɵ lūndʉ.
हेबे झुङ्‌ ल्युखोयो अग्यो लुन्द्‌यु
However cold it may be, my clothes can withstand it.

bʌʣar khoɔ̂nnɛ ʔʌgoʣi mulūndʉ.
बजार् ख्‍वा:न्‍न्य अगोजि मुलुन्द्‌यु ।
My pocket can't bear a trip to the market (I have no money).
let Infinitive: ले:न्‍न्य lênnɛ transitive verb
release, let go.

ʔuŋʌ tʌptʌru lêːsuŋtʌ.
उङ तप्‍तरु ले:सुङ्‌त ।
I dropped the stick.

ʔʌ̄m-ʔɛ bhēnde thūːnɛm-bi lêːsʉtnu.
अम्‌अ्य भेन्दे थुऽन्याम्‌बि ले:स्युत्‍नु ।
He released the sheep in the forest (to graze).

kʌmʌ̄i mʉtôŋ mōːtɛ̂m ʔûː tɛ pala-kʌ lêːsʉtɛ.
कमै म्युतो:ङ्‌ मोऽत्या:म् ऊ: त्य पालाक ले:स्युत्य ।
He was producing crops but has now abandoned the field.

solari-ʔɛ phɵ khoɔttɛ mʌnʌ khlêːp-ʔɛ koɔ̂ltɛlo, phɵ phlʉ̂ː lêːtɛ.
सोलारिअ्य फ्यो ख्‍वात्त्य मन ख्ले:प्‌अ्य क्‍वा:ल्त्यलो, फ्यो फ्ल्यु: ले:त्य ।
The jackal caught the chicken, but when the dog chased it, it let go.
lett Infinitive: ले:न्‍न्य lênnɛ transitive verb
feel, experience.

ʔuŋʌ phaplu khoɔ̂nnɛ ɦêː lʉ mʌ̄msiŋʌtâm, tɛ pala lʉ lettʌ.
उङ फाप्‍लु ख्‍वा:न्‍न्य हे: ल्यु मम्सिङता:म, त्य पाला ल्यु लेत्त ।
I wondered what Phaplu was like, but now I have experienced it.

ʔʌ̄m ʔipdɵktɛlo lokphei-ʔɛ kɛ̂ːtɛm lʉ mulênwɛsi.
अम् इप्द्‌योक्‌त्यलो लोक्फेइअ्य क्या:त्याम् ल्यु मुले:न्व्यसि ।
He fell asleep, so he did not realize he was bitten by a leech.

khepɛ ɦʌs ribʌ bɛ̄ipɛ-ʔɛ mʌri lʉ lettɛ̂m sʌmmʌ rɛ̂ːptɛ.
खेप्य हस् रिब ब्याइप्यअ्य मरि ल्यु लेत्त्या:म् सम्म र्‍या:प्‍त्य ।
The policeman beat the thief in such a way that he felt it.
lept Infinitive: ले:म्‍न्य lêmnɛ transitive verb
support with something.

ʔuŋʌ sɵʦiko-bi leptunʌ sɵ koktu.
उङ स्योचिकोबि लेप्‍तुन स्यो कोक्‌तु ।
I put the meat on the chopping board and cut it.

karɖ.borɖ-bi lepsʌ rekkilo ʔʌʦher bʌ̄ŋpɛ ʦhûː.
कार्ड्‌बोर्ड्‌बि लेप्स रेक्‌किलो अछेर् बङ्‌प्य छु: ।
When we write with cardboard under the paper, the letters are nice.

ʔuŋʌ kʉ̂r kurulo lêːpʣʌ leptu.
उङ क्यु:र् कुरुलो ले:प्ज लेप्‍तु ।
When I carry loads, I support it with a pad (on my forehead).
len Infinitive: लेइन्य lēinɛ intransitive verb
pay a visit.

dʌrʌm-po kʌ̄m-bi lēːskhɵŋʌtʌ.
दरम्‌पो कम्‌बि लेऽस्ख्योङत ।
I paid a visit to my friend's house.

ʔûŋ disɛ̂ː ʔikʌ̄m-bi lēiŋʌ.
उ:ङ्‌ दिस्या: इकम्‌बि लेइङ ।
I will visit you at your house tomorrow.
lent Infinitive: लेइन्य lēinɛ transitive verb
swallow.
push down, pour.

bhêi-ʔɛ bhoro lêntɛ.
भे:इअ्य भोरो ले:न्त्य ।
The snake swallowed the frog.

kalegoru-ʔɛ malegoru ʔudhaghʌra-ju lênsʉtɛ.
कालेगोरुअ्य मालेगोरु उधाघरायु ले:न्स्युत्य ।
Kalegoru [ox name] pushed Malegoru [ox name] off the terrace wall.

noɔ̄m-ʔɛ ʔʌmʌs lênkhʌtɛ.
न्वाम्‌अ्य अमस् ले:न्खत्य ।
The sun dazzled my eyes.

gagri-bîm ku loʈa-ju lêntɛ.
गाग्रिबि:म् कु लोटायु ले:न्त्य ।
He poured the water from the pitcher into a metal pot.

ʔuŋʌ ʔʌtāːp-ʔɛ ŋʌ dʉ̂ːt lēndunʌ ʣʌŋʌ.
उङ अताप्‌अ्य ङ द्‌यु:त् लेन्दुन जङ ।
I pour myself milk and drink it.
lent-si Infinitive: लेइसिन्य lēisinɛ reflexive verb
change (one's clothes).
slide down slowly.
pour for oneself.

ʔʌ̄m gɵ lêitɛsi.
अम् ग्यो ले:इत्यसि ।
He changed clothes.

ʔʌ̄m jôː mulêiwɛsi.
अम् यो: मुले:इव्यसि ।
He did not slide into the river.

ʔʌ̄m kanla-lʌ mɛ-ju lêitɛsi.
अम् कान्लाल म्ययु ले:इत्यसि ।
He slid down the terrace wall.
le Infinitive: लेन्य lenɛ transitive verb
have sex.
lem Infinitive: लेम्‍न्य lēmnɛ intransitive verb
be sweet.

khudo dhuma lêmtɛ.
खुदो धुमा ले:म्त्य ।
The honey is too sweet!
lemt Infinitive: लेम्‍न्य lēmnɛ transitive verb
soothe, comfort.

ʦɵʦʦɵ lēmnɛnʌʔʌ kɛ̄m mʉ mʌ̂nnɛ mʌttʉ.
च्योच्‍च्यो लेम्‍न्यनअ क्याम् म्यु म:न्‍न्य मत्त्यु ।
We have to encourage children to work.

kipɛ ɦʌs-ɦɛm lēmnɛ mʌttʉ.
किप्य हस्‌ह्‍याम् लेम्‍न्य मत्त्यु ।
We have to calm the people who are arguing.

ʦɵʦʦɵ ŋɵktɛlo, ʔuŋʌ ʔʌ̄m lêmtʌ.
च्योच्‍च्यो ङ्‌योक्‌त्यलो, उङ अम् ले:म्त ।
When the child cried I soothed him.
lʉnt Infinitive: लैन्य lʌ̄inɛ transitive verb
overlap, cover over.
repeat.

ʣhūŋ lōːtɛnʌ gɵ lʌ̂ntʌ.
झुङ्‌ लोऽत्यन ग्यो ल:न्त ।
As it was cold, I put on a second layer of clothes.

pɛp-ʔɛ ʔilʉstâm brâː ʔʌnûːjo lʌ̂ntɛ.
प्याप्‌अ्य इल्युस्ता:म् ब्रा: अनु:यो ल:न्त्य ।
I repeated to myself the words my father told me.
lʉnt-si Infinitive: लैसिन्य lʌ̄isinɛ reflexive verb
adopt a family name.
put on shaman garb.

ʔʌ̄m-ɦɛm doɔ̄snʌŋ lʌ̂itɛnnu.
अम्‌ह्‍याम् द्‍वास्‍नङ्‌ लै:त्यान्‍नु ।
They adopted a family name.

boɔ̄l nokʦho ʔugɵ lʌ̂itɛsi.
ब्वाल् नोक्‍छो उग्यो लै:त्यसि ।
The shaman put on his garb.
lɵk Infinitive: लो:न्य lôːnɛ intransitive verb
be auspicious, be a success (of a religious gathering).

was lɵktɛ.
वास् ल्योक्‌त्य ।
The festival was a success.
lɵkt Infinitive: लो:न्य lôːnɛ transitive verb
dig up the ground (of animal), toss around (boiling things).

kɵs-ʔɛ ki loktɛ.
क्योस्‌अ्य कि लोक्‌त्य ।
The porcupine dug up the potatoes.

ʔuŋʌ ʔusūːtʌ ki loktʌnʌ lʌttʌ.
उङ उसुऽत कि लोक्‌तन लत्त ।
I tossed around the boiling potatoes and turned them over.
loŋt Infinitive: लोऽन्य lōːnɛ deponent verb
be in the way of something being properly set up.

lūŋʔɛ thūːmʌn lôndetʉ.
लुङ्‌अ्य थुऽमन् लो:न्देत्यु ।
The stone is in the way of the mattress lying flat.
lɛtt Infinitive: ल्या:न्‍न्य lɛ̂nnɛ transitive verb
take out.

gɵ noɔ̄m lɛttu.
ग्यो न्वाम् ल्यात्तु ।
I take the clothes out into the sun.

sos lɛtte!
सोस् ल्यात्ते!
Take out the dishes!

ʔibhɵ̂l lɛtte!
इभ्यो:ल् ल्यात्ते!
Summon your strength!

sʌ̄ŋ-po mikmɵ-ʔɛ mʌs-po mikmɵ lɛttɛ.
सङ्‌पो मिक्‍म्योअ्य मस्‌पो मिक्‍म्यो ल्यात्त्य ।
The smoke makes our eyes water.
lɛp Infinitive: ल्या:म्‍न्य lɛ̂mnɛ transitive verb
light on fire.
infect (of epidemic).

mi-ʔɛ lūːsʌm lɛ̂ːptɛ.
मिअ्य लुऽसम् ल्या:प्‍त्य ।
The thatch caught on fire.

ʔulɛ̂m-ʔɛ phɵ lɛ̂ːptɛnu.
उल्या:म्‌अ्य फ्यो ल्या:प्‍त्यनु ।
The sickness spread among the chicken.
lɛn Infinitive: ल्याइन्य lɛ̄inɛ intransitive verb
come out.

ʔʌ̄m laskʌ-lʌ lɛ̄ːstɛ.
अम् लास्कल ल्याऽस्त्य ।
He came out the door.

rɵ̂ːpo bala lɛ̄ːstɛ.
र्‍यो:पो बाला ल्याऽस्त्य ।
The rice crop came up.

kerapo buŋga lɛ̄ːstɛ.
केरापो बुङ्‌गा ल्याऽस्त्य ।
The banana tree matured and bore fruit.
lɛnt Infinitive: ल्याइन्य lɛ̄inɛ transitive verb
take out, bring out (of an enclosed location).

ʔuŋʌ sos lɛ̄ndu.
उङ सोस् ल्यान्दु ।
I take out the pot.

ghrōːdʉ-ɦɛm pakhʌ lɛ̂nnuje.
घ्रोऽद्‌युह्‍याम् पाख ल्या:न्‍नुये ।
Take the goats outside.
lɛm-thi Infinitive: ल्याम्‌थिन्य lɛ̄m-thinɛ intransitive verb
walk.

ʔīːʦi ʔʌmiski ghole lɛmthîiti.
इऽचि अमिस्कि घोले ल्याम्थि:इति ।
We walked at lot yesterday.

jakki lɛ̄m-bi lāː mʌssi-tōː lɛ̄mthūːwɵ.
याक्‌कि ल्याम्‌बि ला मस्सितोऽ ल्याम्थुऽव्यो ।
Be careful while walking on the small path!
lɛm Infinitive: ल्याम्‍न्य lɛ̄mnɛ transitive verb
burn off (fur or feathers, before preparing the meat).

phɵ-po ʔusoɔ̄m lɛ̄mnɛ mʌttʉ.
फ्योपो उस्वाम् ल्याम्‍न्य मत्त्यु ।
We have to burn off the chicken's feathers.
lett-si (lʉ) Infinitive: ल्यु ले:न्सिन्य lʉ lênsinɛ reflexive verb

ʔûŋ jûː-ʔɛ soɔ̂mŋâm lʉ lênsiŋʌ.
उ:ङ्‌ यु:अ्य स्वा:म्ङा:म् ल्यु ले:न्सिङ ।
I feel like I ate my full.
Infinitive: ल्युन्य lʉnɛ intransitive verb
feel.

ʔûŋ ʣhūŋ lōːtɛ.
उ:ङ्‌ झुङ्‌ लोऽत्य ।
I feel cold.

sôː lōːtɛ.
सो: लोऽत्य ।
I feel hungry.

kʉmîn lōːtɛ.
क्युमि:न् लोऽत्य ।
I felt thirsty.

noɔ̄mʦhuŋ lōːtɛ.
न्वाम्छुङ्‌ लोऽत्य ।
It is sunny.

ʔʌ̄m nʉpɛ ɦʌs ɦêŋ lʉŋʌ.
अम् न्युप्य हस् हे:ङ्‌ ल्युङ ।
I think that he is a nice man.

mʌri noɔ̄m nōːtɛnʌ, mi phɛ̄r-bi mukkhêŋ lōːtɛ.
मरि न्वाम् नोऽत्यन, मि फ्यार्‌बि मुक्खे:ङ्‌ लोऽत्य ।
It was very sunny, it felt like sitting by a fire.

ʦɵʦʦɵ piŋgo lōːtɛ.
च्योच्‍च्यो पिङ्‌गो लोऽत्य ।
Children play on the swing.
lɵ̂nkhʌ Infinitive: ल्यो:न्खन्य lɵ̂nkhʌnɛ transitive verb
fall.

mʌlo gekpɛ bup.la-ʔɛ kānla dhâː lʉkhʌtɛ.
मलो गेक्प्य बुप्‌लाअ्य कान्ला धा: ल्युखत्य ।
The chick that just went out fell from the terrace wall.
lA Infinitive: ल्योन्य lɵnɛ transitive verb
take from.

ʔuŋʌ khɛpʦi lok lûŋtʌ.
उङ ख्याप्चि लोक् लु:ङ्‌त ।
I loaned money.

ʔīːʦi bɛŋk-bi khɛpʦi lɵk-bi khɵʦi.
इऽचि ब्याङ्‌क्‌बि ख्याप्चि ल्योक्‌बि ख्योचि ।
We went to the bank to take out money.

ʔûŋ ʔʌ̄m-kolo khɛpʦi lɵnɛ gɵ.
उ:ङ्‌ अम्‌कोलो ख्याप्चि ल्योन्य ग्यो ।
I have to take money from him.

bʌ̂i-ʔɛ ghas lʉtɛnʌ kʉtɛ.
बै:अ्य घास् ल्युत्यन क्युत्य ।
The cow reached for the higher branches of the tree and ate some leaves.
lɵt Infinitive: ल्वा:न्‍न्य loɔ̂nnɛ transitive verb
damage.

lūŋ-ʔɛ rɵ̂ːtɛnʌ ʔudhōŋ lɵstɛ.
लुङ्‌अ्य र्‍यो:त्यन उधोङ्‌ ल्योस्त्य ।
He was hit by a stone and hurt his head.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔʌkɛ̄ːp ʔilɵssɵstʌ.
अम्‌अ्य अक्याऽप् इल्योस्स्योस्त ।
He damaged my pot.
lɵtt Infinitive: ल्वा:न्‍न्य loɔ̂nnɛ transitive verb
reach into.

ʔʌ̄m-ʔɛ kɛ̄ːp-bʉju ʔukhʌ̄r loɔttɛ.
अम्‌अ्य क्याऽप्‌ब्युयु उखर् ल्वात्त्य ।
He put his hand into the pot.

woŋâm-po ʔusambule-bi ʔʌ̄m-ʔɛ ʔukhʌ̄r loɔttɛ.
वोङा:म्‌पो उसाम्बुलेबि अम्‌अ्य उखर् ल्वात्त्य ।
He put his hand in somebody else's bag.

ʔuŋʌ pʌsʌl-bîm saman ʔīn loɔ̂nsʌnɛ.
उङ पसल्‌बि:म् सामान् इन् ल्वा:न्सन्य ।
I will fetch your things in the shop.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔudʌrʌm-po ʔubrâː sāːphʌm loɔssʌtɛ.
अम्‌अ्य उदरम्‌पो उब्रा: साफम् ल्वास्सत्य ।
He fetched his friend's letter.
lop-si Infinitive: ल्वा:म्सिन्य loɔ̂msinɛ reflexive verb
catch for oneself.
lɵp Infinitive: ल्वा:म्‍न्य loɔ̂mnɛ transitive verb
catch.

ŋɵ lobutʌ.
ङ्‌यो लोबुत ।
I caught a fish.

ʔīːʦi-ʔɛ ʔɛnɛke pʌrewa roɔ̂p lɵpiti.
इऽचिअ्य अ्यन्यके परेवा र्‍वा:प् ल्योपिति ।
We caught a dove a while ago (by hand).

ʔʌʦɵpo daksu lobutʌ.
अच्योपो दाक्सु लोबुत ।
I received a greeting from my son.
lɵp Infinitive: ल्वा:म्‍न्य loɔ̂mnɛ intransitive verb
be soft.

ʔʌ̄m-po ʔunûː loɔppɛ gɵ.
अम्‌पो उनु: ल्वाप्प्य ग्यो ।
He is generous.
lɵpt Infinitive: ल्वा:म्‍न्य loɔ̂mnɛ transitive verb
have a nervous tick.

ʔʌmʌs loɔptɛ.
अमस् ल्वाप्‍त्य ।
I blinked involuntarily.

ʔʌkhʌ̄r sʌkʌ loɔptʉ.
अखर् सक ल्वाप्‍त्यु ।
I have a nervous tick in my hand.
lɵnt Infinitive: ल्वाइन्य loɔ̄inɛ deponent verb
miscarry.

mes loɔ̂ntɛ.
मेस् ल्वा:न्त्य ।
The buffalo cow miscarried.
lom-si Infinitive: ल्वाम्सिन्य loɔ̄msinɛ reflexive verb
search for for oneself.

ʔûŋ sʌ̄ŋ loɔ̄msiŋʌ.
उ:ङ्‌ सङ्‌ ल्वाम्सिङ ।
I collect firewood for myself.
lɵm Infinitive: ल्वाम्‍न्य loɔ̄mnɛ transitive verb
search for.

ʔuŋʌ sʌ̄ŋ lomu.
उङ सङ्‌ लोमु ।
I am looking for firewood.

ʔok-po dēl-bîm ʦɵʦʦɵ ʣhɛ̂mtɛnʌ loɔ̄mnɛ mʌçpɛ gɵ.
ओक्‌पो देल्‌बि:म् च्योच्‍च्यो झ्या:म्त्यन ल्वाम्‍न्य मह्इप्य ग्यो ।
A child in our village is lost and we have to search for him.