Titre de la page
 
khaling
Index k
kʉtt
kipt
kʉr
kʉrt
kur-si
kak
kak
kakt
kaŋt
ki
kik
kukt
kukt
kik-si
kekt
kept
kept
ken
kel
kel
keŋ
kʉnt
kʉnt-si
kɵk
kɵkt
kɵŋt
kɛt-si
kɛt
kɛt
kɛpt-si
kɛpt
kɛnt
kɛm
kɛr
kɛl
kɛl-si
kɵ-si
kA
kritt
kript
krim
krakt
krakt-si
krikt
krikt
krʉk
kre
krem
krɵk
krɵŋt
krɵm
klekt
klekt-si
kɵtt
kɵpt
kɵlt
khʉtt-si
khʉtt
khʉtt
khʉtt
khip
khipt
khʉrt
khʉrt-si
khʉlt
khak
khakt
khakt-si
khukt
khʉŋ
khek
khekt
khett
khe
khem
khemt
kher
khʉn
khʉnt
khʉnt-si
khok
khok-si
khɵŋ
khɵŋt
khɛ
khɛtt-si
khɛtt
khɛp
khɛl
khritt
khrimt
khri
khrʉŋt
khrek
khrɵtt
khrɵpt
khlit
khlitt
khlʉm
khlep
khleŋ
khlok
khlɛt
khlɛt
khlɛt
khlɛm
khɵt
khɵtt
khɵp-si
khɵp
khɵr
khɵl
khot (dûː)
kʉtt (ɦu)
kʉtt Infinitive: क:न्‍न्य kʌ̂nnɛ transitive verb
water, make wet.

ʔʌ̄m-ʔɛ pūŋmɛ khoɔ̄m ku-ʔɛ kʌttɛ.
अम्‌अ्य पुङ्‌म्य ख्‍वाम् कुअ्य कत्त्य ।
He watered the garden.

gagri-bi ku kurutʌlo ʔûŋ ku-ʔɛ ʔikʉstʌ.
गाग्रिबि कु कुरुतलो उ:ङ्‌ कुअ्य इक्युस्त ।
I got wet while I was carrying the pitcher.
kipt Infinitive: क:म्‍न्य kʌ̂mnɛ transitive verb
bend into a circle, tighten a screw.

ʔʌ̄mʔɛ pōːlupo bhokomɛ kʌptɛ.
अम्अ्य पोऽलुपो भोकोम्य कप्‍त्य ।
He bent the edge of the basket.

tūmbi-po khroɔ̂m ʔinɛ kʌpte.
तुम्बिपो ख्र्वा:म् इन्य कप्‍ते ।
Tighten the lid of the container.
kʉr Infinitive: कर्न्य kʌ̄rnɛ transitive verb
carry.

ʔʌ̄m-ʔɛ pɛ̂l ʔipɛ kʉ̂r kʉ̂rtɛ.
अम्‌अ्य प्या:ल् इप्य क्यु:र् क्यु:र्त्य ।
He carried a heavy load.

ʔʌ̄m-ʔɛ bides-lʌkʌ bʌ̄ŋpɛ ghʌri ʔikʉrʌtʌ.
अम्‌अ्य बिदेस्‌लक बङ्‌प्य घरि इक्युरत ।
He brought me a nice watch from abroad.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʦɵ kʉ̂rtɛ̂m suk mʌɦinʌ dôː.
अम्‌अ्य च्यो क्यु:र्त्या:म् सुक् महिन दो: ।
She is three months pregnant.
kʉrt Infinitive: कर्न्य kʌ̄rnɛ transitive verb
bring for someone.

sʌlpu-ʔɛ ʔuʦɵ ʣɵ̂n.rʌ kʌ̄rdʉ.
सल्पुअ्य उच्यो ज्यो:न्‌र कर्द्‌यु ।
The bird brought food for its young.

ʔuŋʌ ʔīn koseli (sosel) kʌ̂rtɛnîm gɵ.
उङ इन् कोसेलि (सोसेल्) क:र्त्यनि:म् ग्यो
I have brought you a present.
kur-si Infinitive: कर्सिन्य kʌ̄rsinɛ reflexive verb
carry for oneself.

ʔûŋ ʣaklʌ kʌ̄rsiŋʌ.
उ:ङ्‌ जाक्‍ल कर्सिङ ।
I carry food for myself.
kak Infinitive: का:न्य kâːnɛ transitive verb
peel.

ki kʌgu.
कि कगु ।
I peel the potato.

ʔʌ̄m-ʔɛ tēr kâːktɛ.
अम्‌अ्य तेर् का:क्‌त्य ।
He peeled the bamboo.
kak Infinitive: का:न्य kâːnɛ intransitive verb
be tasteless.

ghrēːnʌ kaktɛ.
घ्रेऽन काक्‌त्य ।
The nettle had no taste.
kakt Infinitive: का:न्य kâːnɛ transitive verb
hoe, dig, bite, peck.

ʔuŋʌ ʔûː kaktu.
उङ ऊ: काक्‌तु ।
I hoe the field.

bhêi-ʔɛ ʔikakki.
भे:इअ्य इकाक्‌कि ।
Snakes bite.

phɵ-ʔɛ bup.lʌ kaktʉ.
फ्योअ्य बुप्‌ल काक्‌त्यु ।
The hen pecked the chick.
kaŋt Infinitive: कान्य kāːnɛ transitive verb
put over a heat source.

ʔuŋʌ kɛ̄ːp kāndu.
उङ क्याऽप् कान्दु ।
I put the pot in the fireplace.
ki Infinitive: किन्य kinɛ intransitive verb
fight, argue.

mɵ̂l mʉkilo kinɛ munʉ, bʌ̄ŋpɛ muʦhûː.
म्यो:ल् म्युकिलो किन्य मुन्यु, बङ्‌प्य मुछु: ।
When having a discussion, it is not good to argue.
kik Infinitive: कु:न्य kûːnɛ transitive verb
tie.

ʔuŋʌ ribʌ kigu.
उङ रिब किगु ।
I tie the rope.
kukt Infinitive: कु:न्य kûːnɛ transitive verb
hurt people's feelings, threaten without any reason.

ʔʌ̄m-ʔɛ kuktɛ.
अम्‌अ्य कुक्‌त्य ।
He hurt his feelings.

jakki brâː-bi kûːnɛ munʉ.
याक्‌कि ब्रा:बि कु:न्य मुन्यु ।
It is not good to seek revenge over small matters.
kukt Infinitive: कु:न्य kûːnɛ transitive verb
bend.

ʔʌ̄m-ʔɛ peperʦʌ kuktɛ.
अम्‌अ्य पेपेर्च कुक्‌त्य ।
He made tweezers.
kik-si Infinitive: कु:न्सिन्य kûnsinɛ reflexive verb
to hang oneself.
kekt Infinitive: के:न्य kêːnɛ transitive verb
pick.

ʔuŋʌ phɵrsiʣɛ kektu.
उङ फ्योर्सिज्य केक्‌तु ।
I pick pumpkin seeds.

ʔuŋʌ sēr kektu.
उङ सेर् केक्‌तु ।
I pick lice.
kept Infinitive: के:म्‍न्य kêmnɛ transitive verb
climb.
stick.

ʔuŋʌ sʌ̄ŋ keptʌ.
उङ सङ्‌ केप्‍त ।
I climbed up the tree.

ʔuŋʌ jasu ʔuʦōŋsʌmmʌ keptʌ.
उङ यासु उचोङ्‌सम्म केप्‍त ।
I climbed to the top of the chilaune (Schima wallichii).

nus-ʔɛ rôː keptʉ.
नुस्‌अ्य रो: केप्‍त्यु ।
The monkey climbs up the cliff.

ʔuŋʌ māːlu keptʌ.
उङ मालु केप्‍त ।
I climbed the mountain.

ʔʌ̄m-ʔɛ suʦʌnapaʈi-bi keptɛ.
अम्‌अ्य सुचनापाटिबि केप्‍त्य ।
He pasted the notice (on the board)
kept Infinitive: के:म्‍न्य kêmnɛ transitive verb
sting.

rɵbe-ʔɛ ʔikepʌtʌ.
र्‍योबेअ्य इकेपत ।
The wasp stung me.

ʔʌnɵ̂l ghrēːnʌ-ʔɛ ʔʌ̄m keptɛ.
अन्यो:ल् घ्रेऽनअ्य अम् केप्‍त्य ।
Today he was stung by nettle.
ken Infinitive: केइन्य kēinɛ intransitive verb
jump around.

khɛlɛmbɛ ʔimʌçkilo kēinɛ munʉ.
ख्यल्याम्ब्य इमह्इकिलो केइन्य मुन्यु ।
When you catch a cold, it is better not to jump around.

ghrôːt-po ʔuʦɵ ʦoɔ̄isʌ kēisʌ ghʌ̄r.
घ्रो:त्‌पो उच्यो च्‍वाइस केइस घर् ।
The kid goat moves and jumps about.

lēldʌm kēide.
लेल्दम् केइदे ।
"The playground of the forest spirit" (place name).
kel Infinitive: केल्न्य kēlnɛ intransitive verb
blow strongly (wind).

ʔʌmiski ʔudiʦʦhɛ ʣhūŋ mʌri kêltɛ.
अमिस्कि उदिच्छ्य झुङ्‌ मरि के:ल्त्य ।
Yesterday morning the wind blew very strongly.
kel Infinitive: केल्न्य kēlnɛ transitive verb
split (bamboo).

ʔuŋʌ tēr kelu.
उङ तेर् केलु ।
I split bamboo.

biʣʌm.lal-ʔɛ dɛ̄mjoŋ pɵnɛpo lagi tēr kêltɛ.
बिजम्‌लाल्‌अ्य द्‌याम्योङ्‌ प्योन्यपो लागि तेर् के:ल्त्य ।
Bijamlal split bamboo in order to weave a mat.

ʔʌ̄mʔɛ ʔûː kêltɛ.
अम्अ्य ऊ: के:ल्त्य ।
He ploughed the field unevenly.

ʔûː ʣhōŋpɛ-ʔɛ ʔûː ʣhōːnɛ phulu-bi ʔunʔûː kêltʉtɛ.
ऊ: झोङ्‌प्यअ्य ऊ: झोऽन्य फुलुबि उन्ऊ: के:ल्त्युत्य ।
The ploughman ploughed their field unevenly in an exchange of labor.
keŋ Infinitive: केऽन्य kēːnɛ intransitive verb
cool down.

sāŋku kêŋtɛ.
साङ्‌कु के:ङ्‌त्य ।
The tea got cold.
kʉnt Infinitive: कैन्य kʌ̄inɛ transitive verb
stretch.

ʔʌ̄msu-ʔɛ ʔûː thɛ̂mnɛ phitʌ kʌ̂ntɛsu.
अम्सुअ्य ऊ: थ्या:म्‍न्य फित क:न्त्यसु ।
They stretched the measuring tape to measure the field.

ʦɵʦʦɵpo ŋeʦo kʌ̄inɛ munʉ.
च्योच्‍च्योपो ङेचो कैन्य मुन्यु ।
It is not good to pull children's ears.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʦɵʦʦɵpo ʔuŋeʦo kʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य च्योच्‍च्योपो उङेचो क:न्त्य ।
He pulled the child's ear.

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ sɵle kʌ̂ntɛnu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य स्योले क:न्त्यनु ।
They stretched the thread.
kʉnt-si Infinitive: कैसिन्य kʌ̄isinɛ reflexive verb
stretch oneself.

ʔʌpsipɛ bîrmɵ phʉktɛnʌ kʌ̂itɛsi.
अप्सिप्य बि:र्म्यो फ्युक्‌त्यन कै:त्यसि ।
The cat woke up and stretched.
kɵk Infinitive: को:न्य kôːnɛ transitive verb
know.

ʔuŋʌ lêl mʉnɛ kogu.
उङ ले:ल् म्युन्य कोगु ।
I know how to sing.
kɵkt Infinitive: को:न्य kôːnɛ transitive verb
cut.

ʔuŋʌ sɵ koktu.
उङ स्यो कोक्‌तु ।
I cut the meat.

mul purkhaʔɛ dhʌran koktʉ.
मुल् पुर्खाअ्य धरान् कोक्‌त्यु ।
The priest finalizes the wedding negociations.
kɵŋt Infinitive: कोऽन्य kōːnɛ transitive verb
freeze.

nōŋ-ʔɛ ki kôntɛ.
नोङ्‌अ्य कि को:न्त्य ।
The ice froze the potatoes.

lōːnɛm-bi nōŋ jelo ʣhestʉ ku kōndʉ.
लोऽन्याम्‌बि नोङ्‌ येलो झेस्त्यु कु कोन्द्‌यु ।
When it snows in winter, the water freezes in the hills.
kɛt-si Infinitive: क्या:न्सिन्य kɛ̂nsinɛ reflexive verb
bite oneself.

ʔûŋ ʔʌtāːpŋʌ kɛ̂nsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ अताप्ङ क्या:न्सिङत ।
I bit myself.
kɛt Infinitive: क्या:न्‍न्य kɛ̂nnɛ transitive verb
bite.

khlêːp-ʔɛ bîrmɵ kɛ̄ːdʉ.
ख्ले:प्‌अ्य बि:र्म्यो क्याद्‌यु ।
The dog bites the cat.

sʌpʌl-ʔɛ ʔikɛçki.
सपल्‌अ्य इक्याह्इकि ।
Gnats sting.
kɛt Infinitive: क्या:न्‍न्य kɛ̂nnɛ intransitive verb
be in trouble.

khespɵ kɛ̂nnu.
खेस्प्यो क्या:न्‍नु ।
The thieves are in trouble.
kɛpt-si Infinitive: क्या:म्सिन्य kɛ̂msinɛ reflexive verb
put on more (clothes).

ʔʌnɵ̂l tibi tūŋ ʣhūŋ lʉpɛ gɵmîm-ʔɛ ʔûŋ tibi gɵ kɛ̂msiŋʌtʌ.
अन्यो:ल् तिबि तुङ्‌ झुङ्‌ ल्युप्य ग्योमि:म्‌अ्य उ:ङ्‌ तिबि ग्यो क्या:म्सिङत ।
Today is a bit colder so I put on some more clothes.
kɛpt Infinitive: क्या:म्‍न्य kɛ̂mnɛ transitive verb
add.

ʔinɛ tibi ʦaksʌr kɛpte.
इन्य तिबि चाक्सर् क्याप्‍ते ।
Have some more chang!

ʔûŋ khɛpʦi tibi tuŋ ghole kɛpsɵʦʌje.
उ:ङ्‌ ख्याप्चि तिबि तुङ्‌ घोले क्याप्स्योचये ।
Give me some more money.
kɛnt Infinitive: क्याइन्य kɛ̄inɛ transitive verb
bore a hole, drill.

sʌ̄ŋkʌrmi-ʔɛ ʣhɛ̄l bʌnei mʉnɛ sʌ̄ŋ kɛ̂ntɛ.
सङ्‌कर्मिअ्य झ्याल् बनेइ म्युन्य सङ्‌ क्या:न्त्य ।
The carpenter drilled into the wood to make a window.

ʈʌp bɛ̄inɛ ʔʌ̄m-ʔɛ ʔuŋeʦo kɛ̂ntɛ.
टप् ब्याइन्य अम्‌अ्य उङेचो क्या:न्त्य ।
She pierced her ear to wear an earring.
kɛm Infinitive: क्याम्‍न्य kɛ̄mnɛ transitive verb
chew.
repeat.

ʔuŋʌ jûː kɛmu.
उङ यु: क्यमु ।
I chew rice.

ʔuŋʌ gipsi kɛmu.
उङ गिप्सि क्यमु ।
I chew beans.

bʌ̂i-ʔɛ ŋârbupo ʔusʌ̄ŋ kɛ̄ːmʉ.
बै:अ्य ङा:र्बुपो उसङ्‌ क्याम्यु ।
The cow chews the branches of the Ficus sarmentosa.

ʔʌ̄m ʦi-ʔɛ sēːdʉlo tûːŋʌ brâː kɛ̂mʣɛ.
अम् चिअ्य सेऽद्‌युलो तु:ङ ब्रा: क्या:म्ज्य ।
When he is drunk, he keeps on saying the same words.
kɛr Infinitive: क्यार्न्य kɛ̄rnɛ transitive verb
not allow.

sʌ̄ŋ-bi khoɔ̂nnɛ ʔʌmɛ̂mʔɛ ʔikɛrʌtʌ.
सङ्‌बि ख्‍वा:न्‍न्य अम्या:म्अ्य इक्यरत ।
My mother did not allow me to fetch firewood.

ʣhɛ̄l ɦɵ̂ltɛnʌ sʌ̄ŋʔɛ kɛ̂rtɛ.
झ्याल् ह्‍यो:ल्त्यन सङ्‌अ्य क्या:र्त्य ।
He opened the window and propped it open with a stick.
kɛl Infinitive: क्याल्न्य kɛ̄lnɛ transitive verb
cluster together, wear one's hair in a bun.

bhokoɔr mos-ʔɛ golɖo kɛ̂ltɛ.
भोक्‍वार् मोस्‌अ्य गोल्डो क्या:ल्त्य ।
The bear clustered the branches of the Symlocos ramossissima together (to make a shelter in tree).

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔudhōːsʌm ʦulʈho kɛ̂ltɛnʌ kɛ̄m mʉtɛ.
अम्‌अ्य उधोऽसम् चुल्ठो क्या:ल्त्यन क्याम् म्युत्य ।
She wore her hair in a bun and did work.

ʔuʔûː-bi woŋâm-ʔɛ sʌ̄ŋ ghas mʌrʌ̄inɛpo lagi ʔʌ̄m-ʔɛ mʌ̄nʦʌp kɛ̂ltɛ.
उऊ:बि वोङा:म्‌अ्य सङ्‌ घास् मरैन्यपो लागि अम्‌अ्य मन्चप् क्या:ल्त्य ।
He tied the plants in his field into bundles so that other people would not cut them.

ʣɛkoɔ̄i mʌtnije ʔɛ̂nnɛ-ʔɛ dephu was nērnʌ ʣɛlʌm kɛ̂lnu.
ज्यक्‍वाइ मत्‍निये अ्या:न्‍न्यअ्य देफु वास् नेर्न ज्यलम् क्या:ल्नु ।
In order to get good crops, they perform the Jyalam ceremony after the Waas festival.

lūːʣʌ-jûː kɛ̄lsʌ ʔɛʣɛ̄ːsʌmmʌ sɛ̄mkîm khijo mʌttʉ.
लुऽजयु: क्याल्स अ्यज्यासम्म स्याम्कि:म् खियो मत्त्यु ।
If we steam the millet porridge for a long time after having stirred it, it becomes soft.
kɛl-si Infinitive: क्याल्सिन्य kɛ̄lsinɛ reflexive verb
bundle oneself (in clothes).

ʔûŋ gɵ-goju kɛ̂lsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ ग्योगोयु क्या:ल्सिङत ।
I bundled myself in my clothes.
kɵ-si Infinitive: क्यो:न्सिन्य kɵ̂nsinɛ reflexive verb
make noise.

ʔusenɛ khlêːp mʌri kɵ̂ntɛsi.
उसेन्य ख्ले:प् मरि क्यो:न्त्यसि ।
In the evening the dog made a lot of noise.
kA Infinitive: क्योन्य kɵnɛ transitive verb
eat (hard things).

nɵ̂r-ʔɛ ghrôːt kʉtɛ.
न्यो:र्‌अ्य घ्रो:त् क्युत्य ।
The tiger ate the goat.

ʔuŋʌ sɵ kʌŋʌ.
उङ स्यो कङ ।
I eat meat.

ʔʌ̄mʔɛ bʌ̄rsu kʉtɛ.
अम्अ्य बर्सु क्युत्य ।
He ate cucumber.
kritt Infinitive: क्र:न्‍न्य krʌ̂nnɛ transitive verb
cut in slices (potatoes).

ʔuŋʌ ki krʌçsʌ koɔ̄i khibu.
उङ कि क्रह्इस क्‍वाइ खिबु ।
I slice the potato to cook curry.
kript Infinitive: क्र:म्‍न्य krʌ̂mnɛ transitive verb
cut.

ʔʌ̄msu-ʔɛ ʔarasʌ̄ŋ krʌptɛsu.
अम्सुअ्य आरासङ्‌ क्रप्‍त्यसु ।
They sawed the wood.

ʔuŋʌ bêːlʌ-ʔɛ rɵ̂ː krʌptʌ.
उङ बे:लअ्य र्‍यो: क्रप्‍त ।
I cut the rice with a sickle.
krim Infinitive: क्रम्‍न्य krʌ̄mnɛ transitive verb
close eyes.

ʔûŋ ʔʌ̂msiŋʌlo ʔʌmʌs krimu.
उ:ङ्‌ अ:म्सिङलो अमस् क्रिमु ।
I close my eyes when I sleep.
krakt Infinitive: क्रा:न्य krâːnɛ transitive verb
force (to eat), insert forcefully.

ʔʌm-ʔɛ ʦɵʦʦɵ jûː kraktɛ.
अम्‌अ्य च्योच्‍च्यो यु: क्राक्‌त्य ।
He forced the child to eat rice.

kupo paip-bi sāŋ kraktɛ.
कुपो पाइप्‌बि साङ्‌ क्राक्‌त्य ।
The brambles got stuck in the water pipe.
krakt-si Infinitive: क्रा:न्सिन्य krânsinɛ reflexive verb
force oneself to eat.

ʔûŋ jûː krânsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ यु: क्रा:न्सिङत ।
I forced myself to eat a meal.
krikt Infinitive: क्रु:न्य krûːnɛ deponent verb
become dry and hard (of earth), suffer from hypothermia.

bhēŋsi krʌktɛ.
भेङ्‌सि क्रक्‌त्य ।
The paddy field dried up.

ʣhūŋ-ʔɛ ʔikrikʌtʌ.
झुङ्‌अ्य इक्रिकत ।
I suffered from hypothermia.

ʔʌmupu krʌkdetʉ.
अमुपु क्रक्देत्यु ।
I have stomach cramps.
krikt Infinitive: क्रु:न्य krûːnɛ transitive verb
set aside (for the future).

ʔʌmɛ̂mʔɛ nʌmʌ-po lagi rɵ̂ː rāːru krʌktʉtɛ̂m gɵ.
अम्या:म्अ्य नमपो लागि र्‍यो: रारु क्रक्‌त्युत्या:म् ग्यो ।
My mother has set aside rice seeds for next year.
krʉk Infinitive: क्रु:न्य krûːnɛ intransitive verb
roar.

nɵ̂r krʉktɛ.
न्यो:र् क्र्युक्‌त्य ।
The tiger roared.

goru kruk-tôŋ mu.
गोरु क्रुक्‌तो:ङ्‌ मु ।
The ox is bellowing.
kre Infinitive: क्रेन्य krenɛ intransitive verb
hesitate.

brâː sūːnɛ ʔûŋ nɛ kreŋʌtʌ.
ब्रा: सुऽन्य उ:ङ्‌ न्य क्रेङत ।
I hesitated to ask.

ʔʌ̄m phinɛ nɛ krēːtɛ.
अम् फिन्य न्य क्रेऽत्य ।
He was hesitant to beg.
krem Infinitive: क्रेम्‍न्य krēmnɛ transitive verb
roast next to the embers.

ʔuŋʌ ki mi-bi kremutʌnʌ ʣûŋtʌ.
उङ कि मिबि क्रेमुतन जु:ङ्‌त ।
I roasted a potato in the fire and ate it.
krɵk Infinitive: क्रो:न्य krôːnɛ deponent verb
to make physically uncomfortable (a sharp object).

thumʌn-ʔɛ ʔikrôŋŋʌ.
थुमन्‌अ्य इक्रो:ङ्‌ङ ।
I feel uncomfortable in the bed.
krɵŋt Infinitive: क्रोऽन्य krōːnɛ transitive verb
wedge, fix.

ʔʌ̄mʔɛ poɔ̄ndʉ po ʔulɛ krôntɛ.
अम्अ्य प्वान्द्‌यु पो उल्य क्रो:न्त्य ।
He fixed the handle of the axe.
krɵm Infinitive: क्र्वाम्‍न्य kroɔ̄mnɛ deponent verb
freeze, harden.

māːlu-tʉ nōŋ kroɔ̄mpɛ gɵ.
मालुत्यु नोङ्‌ क्र्वाम्प्य ग्यो ।
The snow is frozen in the mountains.

lōːnɛm-bi ʣhūŋ-ʔɛ ʔikroɔ̄mki.
लोऽन्याम्‌बि झुङ्‌अ्य इक्र्वाम्कि ।
We are freezing cold in winter.

ʔɛ̂n ʣhūŋ-ʔɛ ʔikroɔ̂msi-mîm ɦola.
अ्या:न् झुङ्‌अ्य इक्र्वा:म्सिमि:म् होला ।
The cold will probably freeze us.
klekt Infinitive: क्‍ले:न्य klêːnɛ transitive verb
paste, plaster, rub.

ʔuŋʌ ɦʌlʌlam pɵk-ʔɛ kʌ̄m klektu.
उङ हललाम् प्योक्‌अ्य कम् क्‍लेक्‌तु ।
I plaster the house with red earth.

ʔuŋʌ ʔʌkʌ̄m tûː mʌ̄ina ghroktûŋtam, ʔɛ̂n klêːnɛ mʌçpɛ ʦhʉktɛ.
उङ अकम् तु: मैना घ्रोक्‌तु:ङ्‌ताम, अ्या:न् क्‍ले:न्य मह्इप्य छ्युक्‌त्य ।
I was away from my house for a month, and it now needs to be replastered.

ʔiʔʌʦhʌ tēl-ʔɛ klekte.
इअछ तेल्‌अ्य क्‍लेक्‌ते ।
Rub your baby with oil.
klekt-si Infinitive: क्‍ले:न्सिन्य klênsinɛ reflexive verb
rub oneself.

bîrmɵ ghiu ʔuʣɵʣɵ dâːlo ɦʌs-kolo mʌri klênsi.
बि:र्म्यो घिउ उज्योज्यो दा:लो हस्‌कोलो मरि क्‍ले:न्सि ।
When a cat wants butter, it rubs around humans’ legs.
kɵtt Infinitive: क्‍वा:न्‍न्य koɔ̂nnɛ transitive verb
winnow.

ʔuŋʌ lūːʣʌ ʣhūŋ koɔttu.
उङ लुऽज झुङ्‌ क्‍वात्तु ।
I winnow the millet (using the wind).

ʔʌ̄m-ʔɛ ŋimim brâː koɔttʉ.
अम्‌अ्य ङिमिम् ब्रा: क्‍वात्त्यु ।
He tells everybody what he hears.
kɵpt Infinitive: क्‍वा:म्‍न्य koɔ̂mnɛ transitive verb
wear, cover with a roof.

ʔuŋʌ gɵ koɔptu.
उङ ग्यो क्‍वाप्‍तु ।
I wear clothes.

ʔik-ʔɛ lūŋ-ʔɛ kʌ̄m koɔptiki.
इक्‌अ्य लुङ्‌अ्य कम् क्‍वाप्‍तिकि ।
We rooved the house with stone slabs.

ʔʌ̄m-ʔɛ sirʌk koɔptɛ.
अम्‌अ्य सिरक् क्‍वाप्‍त्य ।
He covered himself with a blanket.
kɵlt Infinitive: क्‍वाल्न्य koɔ̄lnɛ transitive verb
chase; follow.

dhōːʦer ʔûː-bi wōŋpɛ phɵ ʔuŋʌ koɔ̄ldunu.
धोऽचेर् ऊ:बि वोङ्‌प्य फ्यो उङ क्‍वाल्दुनु ।
I chase after the chickens that enter the wheat field.

khlêːp-ʔɛ solʌri koɔ̂ltɛ.
ख्ले:प्‌अ्य सोलरि क्‍वा:ल्त्य ।
The dog chased the jackal.

lɛ̂ljo khoɔçpɛ ɦʌs koɔ̄ldunu.
ल्या:ल्यो ख्‍वाह्इप्य हस् क्‍वाल्दुनु ।
I follow the people who are walking ahead.
khʉtt-si Infinitive: ख:न्सिन्य khʌ̂nsinɛ reflexive verb
comb oneself.

ʔʌnɵ̂l ʔûŋ sʌrsiŋʌtʌnʌ khʌ̂nsiŋʌtʌ.
अन्यो:ल् उ:ङ्‌ सर्सिङतन ख:न्सिङत ।
Today I bathed and combed my hair.
khʉtt Infinitive: ख:न्‍न्य khʌ̂nnɛ transitive verb
touch.

ʔʌ̄m-ʔɛ bhār khʌ̂nnɛ ʦɛ̄ːbʉ.
अम्‌अ्य भार् ख:न्‍न्य च्याब्यु ।
He can touch the ceiling.
khʉtt Infinitive: ख:न्‍न्य khʌ̂nnɛ transitive verb
comb.

ʔuŋʌ ʔʌdhōːsʌm khʌttʌ.
उङ अधोऽसम् खत्त ।
I combed my hair.
khʉtt Infinitive: ख:न्‍न्य khʌ̂nnɛ transitive verb
add soil around potato plants.

ki sʌ̂nnɛ-kʌ lɛ̂l khʌ̂nnɛ mʌttʉ.
कि स:न्‍न्यक ल्या:ल् ख:न्‍न्य मत्त्यु ।
One has to add soil around the potato plant before it can bear fruit.
khip Infinitive: ख:म्‍न्य khʌ̂mnɛ transitive verb
cook.

ʔīːʦi-ʔɛ sɵkoɔ̄i khipiti.
इऽचिअ्य स्योक्‍वाइ खिपिति ।
We cooked meat curry.

ʔuŋʌ koɔ̄i khibu.
उङ क्‍वाइ खिबु ।
I cook curry.
khipt Infinitive: ख:म्‍न्य khʌ̂mnɛ transitive verb
tie tightly.

ghaspo kʉ̂r ghʌsari-ʔɛ khʌptɛ.
घास्पो क्यु:र् घसारिअ्य खप्‍त्य ।
He tied the load of grass with a long rope.

ʔīːʦi-ʔɛ sɵle-ʔɛ khipi.
इऽचिअ्य स्योलेअ्य खिपि ।
Let's tie it with a thread.
khʉrt Infinitive: खर्न्य khʌ̄rnɛ transitive verb
cause to turn.

ku-ʔɛ ghʌʈʈa khʌ̄rdʉ.
कुअ्य घट्टा खर्द्‌यु ।
The water powers the mill.

ʔuŋʌ khʉrʉ̂ː khʌ̄rdu.
उङ ख्युर्‍यु: खर्दु ।
I turn the grinding stone.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔu-nûː ghole khʌ̂rtɛ.
अम्‌अ्य उनु: घोले ख:र्त्य ।
He thought hard about it.
khʉrt-si Infinitive: खर्सिन्य khʌ̄rsinɛ reflexive verb

was ʦhoɔ̄mkilo ʣhʌp-lʌkʌ khʌ̄rsiki.
वास् छ्वाम्किलो झप्‌लक खर्सिकि ।
When we dance Waas, we turn from the right.

prithibi noɔ̄m.ɦēm-lʌkʌ noɔ̄mkhūŋthʌ khʌ̂rsi.
प्रिथिबि न्वाम्‌हेम्‌लक न्वाम्खुङ्‌थ ख:र्सि ।
The earth rotates from west to east.

ʔûŋ ʔikkɛ̄mpo lagi dēl-bi khʌrsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ इक्‌क्याम्पो लागि देल्‌बि खर्सिङत ।
I went around the village for the sake of our work.
khʉlt Infinitive: खल्न्य khʌ̄lnɛ transitive verb
twist, turn one's stomach.

ʔʌ̄mʔɛ paktʌsi-po lʌɦʌrʌ khʌ̂ltɛ.
अम्अ्य पाक्‌तसिपो लहर ख:ल्त्य ।
He twisted the vine (in order to get its fiber).

ʔûŋ gari-bi wōːŋʌlo mʌri ʔikhʌ̄lŋʌ.
उ:ङ्‌ गारिबि वोऽङलो मरि इखल्ङ ।
When I ride in a car, I get motion sickness.
khak Infinitive: खा:न्य khâːnɛ transitive verb
stitch, put together.

pen-ʔɛ dhʌʣurʌ khâːktɛ.
पेन्‌अ्य धजुर खा:क्‌त्य ।
He attached the dhajura with a pin.
khakt Infinitive: खा:न्य khâːnɛ transitive verb
shy away from.

ʔuŋʌ ɦêlpɵ khaktʌ.
उङ हे:ल्प्यो खाक्‌त ।
I felt shy in front of my in-law.

ʔûŋ ʔʌkhân lōːtɛ.
उ:ङ्‌ अखा:न् लोऽत्य ।
I felt shy.
khakt-si Infinitive: खा:न्सिन्य khânsinɛ reflexive verb

khânsiŋʌtʌ.
खा:न्सिङत ।
I felt shy.
khukt Infinitive: खु:न्य khûːnɛ deponent verb
hinder grow, prevent from thriving.

ghoɔ̄lpɛ sʌ̄ŋʔɛ jakki sʌ̄ŋ khuktʉ.
घ्वाल्प्य सङ्‌अ्य याक्‌कि सङ्‌ खुक्‌त्यु ।
The big tree hinders the growth of the small tree.
khʉŋ Infinitive: खुऽन्य khūːnɛ transitive verb
start.

ʔuŋʌ pōːlu khuŋu.
उङ पोऽलु खुङु ।
I start weaving the basket.

ʔīːʦi-ʔɛ lʌ̄ŋ khʉŋiti.
इऽचिअ्य लङ्‌ ख्युङिति ।
We started weaving the basket.
khek Infinitive: खे:न्य khêːnɛ intransitive verb
burn (food).

jûː khektɛ.
यु: खेक्‌त्य ।
The rice burned.
khekt Infinitive: खे:न्य khêːnɛ transitive verb
hang.

ʔuŋʌ pūnʣʌ-bi mʌkʌi khektu.
उङ पुन्जबि मकै खेक्‌तु ।
I hang corn on the rack over the oven.

ʔīːʦi-ʔɛ gɵ kheki.
इऽचिअ्य ग्यो खेकि ।
We hang the clothes.
khett Infinitive: खे:न्‍न्य khênnɛ transitive verb
cover one's head.

daksu soɔçkilo ʦopdem khênnɛ mʌttʉ.
दाक्सु स्वाह्इकिलो चोप्देम् खे:न्‍न्य मत्त्यु ।
When we greet people, we have to cover our head with a hat.

ʔʌnʌ̄m wɵ jāːtɛlo ghūm khet.thertɛnu.
अनम् व्यो यात्यलो घुम् खेत्‌थेर्त्यनु ।
Long ago when it rained, people used to cover themselves with bamboo rain ponchos.
khe Infinitive: खेन्य khenɛ transitive verb
steal.

khespɵ-ʔɛ khɛpʦi khetɛ.
खेस्प्योअ्य ख्याप्चि खेत्य ।
The thief stole money.
khem Infinitive: खेम्‍न्य khēmnɛ transitive verb
tie.

ʣhūŋ kēl-lo, gɵ̄ːthɛ-po ʦhēlmɛ ghʌra-bi khēmnɛ mʌttʉ.
झुङ्‌ केल्‌लो, ग्योऽथ्यपो छेल्म्य घराबि खेम्‍न्य मत्त्यु ।
When there is a storm, we have to tie the cowshed mat to the beam.
khemt Infinitive: खेम्‍न्य khēmnɛ deponent verb
be clumsy, break whatever one touches.

ʔʌ̄m mâŋ-ʔɛːjo mukhēmdʉ.
अम् मा:ङ्‌अ्यायो मुखेम्द्‌यु ।
He breaks everything he touches. (Nothing lasts in his hands)

ʔûŋ mâŋ-ʔɛːjo mʌkhēmŋʌ.
उ:ङ्‌ मा:ङ्‌अ्यायो मखेम्ङ ।
Nothing lasts in my hands.
kher Infinitive: खेर्न्य khērnɛ intransitive verb
be stuck, be in tight spot.

rôːlɛ̄m-bi kherʌtʌ.
रो:ल्याम्‌बि खेरत ।
I was stuck on the path on the cliff.

rôːlūŋ kep-pɛ ɦʌs khêrtɛ.
रो:लुङ्‌ केप्‌प्य हस् खे:र्त्य ।
The rock climber was stuck on the rock face.

nokʦɵ ɦōːtɛlo, nôː ʦoɔ̄rnɛ khɛpʦi mugōːwɛnʌ kherʌtʌ.
नोक्‍च्यो होऽत्यलो, नो: च्‍वार्न्य ख्याप्चि मुगोऽव्यन खेरत ।
When the money lender came and I had no money to pay back the debt, I was in a tight spot.
khʉn Infinitive: खैन्य khʌ̄inɛ intransitive verb
fall down.

tōŋbɛ tuŋutʌnʌ ʔûŋ khʉ̄ːstʌ.
तोङ्‌ब्य तुङुतन उ:ङ्‌ ख्युऽस्त ।
After I drank tongba, I fell down.

kānla-bi ʦɵʦʦɵ thūːtɛlo ʔudhōŋlʌ khʉ̄ːstɛ.
कान्लाबि च्योच्‍च्यो थुऽत्यलो उधोङ्‌ल ख्युऽस्त्य ।
When the child fell from the terrace wall, he fell headfirst.

tōŋbɛ-ʔɛ sêːtɛnʌ ʔudhōŋlʌ khʉ̄ːstɛ.
तोङ्‌ब्यअ्य से:त्यन उधोङ्‌ल ख्युऽस्त्य ।
He was drunk on tongba and fell headfirst.
khʉnt Infinitive: खैन्य khʌ̄inɛ transitive verb
stick (a pole) into the ground.

ʔīːʦi-ʔɛ bʌ̂i poɔ̂ide kilo khʉ̄ːsti.
इऽचिअ्य बै: प्वा:इदे किलो ख्युऽस्ति ।
We planted a pole to tie up the cows.

ʔʌmiski dʌla muʔʌ̂mwɛsi, ʔʌnɵ̂l simʉwɛ khʌ̄ndʉ.
अमिस्कि दला मुअ:म्व्यसि, अन्यो:ल् सिम्युव्य खन्द्‌यु ।
Yesterday he did not go to sleep on time, so today he is dozing off.

ʔuŋʌ simʉwɛ khʌ̄ndu.
उङ सिम्युव्य खन्दु ।
I doze off.
khʉnt-si Infinitive: खैसिन्य khʌ̄isinɛ reflexive verb
go into the ground.

ghoʦa khʌ̄ikilo, pɵk gɵkde-bi bhʌ̄ŋtɛ khʌ̄isi.
घोचा खैकिलो, प्योक् ग्योक्देबि भङ्‌त्य खैसि ।
When we stick the cowshed pole into the ground, it goes in nicely.
khok Infinitive: खो:न्य khôːnɛ transitive verb
shave, cut (hair, mustache).
grate.

ʔuŋʌ ʔʌdhōːsʌm khogu.
उङ अधोऽसम् खोगु ।
I shave my hair.
khok-si Infinitive: खो:न्सिन्य khônsinɛ reflexive verb
shave.

ʔûŋ khônsinɛ mʌttʉ.
उ:ङ्‌ खो:न्सिन्य मत्त्यु ।
I have to shave.
khɵŋ Infinitive: खोऽन्य khōːnɛ intransitive verb
come (to a higher place).

ʔʌmiski ʔikʌ̄m-bi khɵŋʌtʌ.
अमिस्कि इकम्‌बि ख्योङत ।
Yesterday I came up to your house.
khɵŋt Infinitive: खोऽन्य khōːnɛ transitive verb
bring (to a higher place).

ʔuŋʌ sʌ̄ŋ khôntʌ.
उङ सङ्‌ खो:न्त ।
I brought up the firewood.
khɛ Infinitive: ख्यन्य khɛnɛ intransitive verb
be bitter.

rʌ̄m khāːtɛ.
रम् खात्य ।
It is too salty.

tɛ̂mphɛr khɛpɛ gɵ.
त्या:म्फ्यार् ख्यप्य ग्यो ।
Bitter gourd is bitter.
khɛtt-si Infinitive: ख्या:न्सिन्य khɛ̂nsinɛ reflexive verb
be blocked.

ku khɛçsipɛ gɵ.
कु ख्याह्इसिप्य ग्यो ।
The water has been blocked.

ku khɛ̂ntɛsi.
कु ख्या:न्त्यसि ।
Water collected.
khɛtt Infinitive: ख्या:न्‍न्य khɛ̂nnɛ transitive verb
block, squeeze into (as in a door).

ku khɛçsʌ dhi mʉ̂npɛ gɵ.
कु ख्याह्इस धि म्यु:न्प्य ग्यो ।
A pond was formed by blocking the water.

bali-bi bʌ̂i mʌwōːnɛpo lagi lɛ̄m khɛ̂npɛ gɵ.
बालिबि बै: मवोऽन्यपो लागि ल्याम् ख्या:न्प्य ग्यो ।
The path is blocked so that the cow cannot go into the crops.

ʦɵʦʦɵpo ʔukhʌ̄r laskʌ-ʔɛ khɛttɛnʌ koɔ̄r ʦhʉktɛ.
च्योच्‍च्योपो उखर् लास्कअ्य ख्यात्त्यन क्‍वार् छ्युक्‌त्य ।
The child injured his hand by trapping it in the door.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûː ʣhɵ̄ːŋʉlo ʔuʦhēu ʦhīːmʉ mʌnʌ ʔukuna khɛttʉ.
अम्‌अ्य ऊ: झ्योऽङ्‌युलो उछेउ छिऽम्यु मन उकुना ख्यात्त्यु ।
When he ploughs the field, he ploughs tightly from the first row up to the terrace wall.
khɛp Infinitive: ख्या:म्‍न्य khɛ̂mnɛ transitive verb
be about to.

leŋaksi dʌ̄mnɛ khɛ̄ːbʉ.
लेङाक्सि दम्‍न्य ख्याब्यु ।
The banana is about to ripen.

kɵ toɔ̂nnɛ khɛ̄ːbʉ.
क्यो त्वा:न्‍न्य ख्याब्यु ।
The day is about to break.

ʔûŋ bides khoɔ̂nnɛ khɛbu.
उ:ङ्‌ बिदेस् ख्‍वा:न्‍न्य ख्यबु ।
I am about to go abroad.

ʔɛ̂n ʔûŋ ʔʌ̂msinɛ khɛbu.
अ्या:न् उ:ङ्‌ अ:म्सिन्य ख्यबु ।
I am about to go to sleep now.
khɛl Infinitive: ख्याल्न्य khɛ̄lnɛ transitive verb
press.

kōl-bi tori khɛ̄lsʌ tēl lɛ̂nnɛ mʌttʉ.
कोल्‌बि तोरि ख्याल्स तेल् ल्या:न्‍न्य मत्त्यु ।
We extract oil by crushing the mustard seed in the seed-crusher.

ʔʌ̄m-ʔɛ khespɵ khɛ̂ltɛnʌ brâː sîŋtɛ.
अम्‌अ्य खेस्प्यो ख्या:ल्त्यन ब्रा: सि:ङ्‌त्य ।
He pressured the thief and asked him questions.
khritt Infinitive: ख्र:न्‍न्य khrʌ̂nnɛ transitive verb
count.

ʔuŋʌ brepʦo tʌ̄rsʌ khrʌttu.
उङ ब्रेप्चो तर्स ख्रत्तु ।
I count on my fingers.

ʔuŋʌ khɛpʦi khrʌttu.
उङ ख्याप्चि ख्रत्तु ।
I count money.

ʔʌ̄m-ʔɛ dipawali-bi bʌ̄ŋpɛ deusi khrʌttʉ.
अम्‌अ्य दिपावालिबि बङ्‌प्य देउसि ख्रत्त्यु ।
He recites the deusi very well during the Dipavali festival.
khrimt Infinitive: ख्रम्‍न्य khrʌ̄mnɛ transitive verb
step on.

ʔuŋʌ sisa khrʌ̂mtʌ.
उङ सिसा ख्र:म्त ।
I stepped on the glass.

bʌ̂ipo sɛ̂l-ʔɛ ɦilo khrʌ̂mtɛ.
बै:पो स्या:ल्‌अ्य हिलो ख्र:म्त्य ।
The cow stepped on the mud.

ʔāːpo ʔʌsɛ̂l-ʔɛ ʣhikra khrʌ̂mtɛ.
आपो अस्या:ल्‌अ्य झिक्रा ख्र:म्त्य ।
I stepped on the twig.

ʔʌmupu ŋestɛnʌ nokʦho-ʔɛ rotʌlʌm ʔikhrimʌtʌ.
अमुपु ङेस्त्यन नोक्‍छोअ्य रोतलम् इख्रिमत ।
The shaman healed my indigestion.

ʔuŋʌ ɦilo khrʌ̂mtʌnʌ bhoɔ̄rʣɛm ʔimʉstʌ.
उङ हिलो ख्र:म्तन भ्वार्ज्याम् इम्युस्त ।
I stepped in the mud and got a rash.
khri Infinitive: ख्रिन्य khrinɛ transitive verb
help walk (a child or a disabled person).

ʦɵʦʦɵ-ʔɛ lɛmthinɛ muʦɛ̄ːbʉ, khrinɛ mʌttʉ.
च्योच्‍च्योअ्य ल्याम्थिन्य मुच्याब्यु, ख्रिन्य मत्त्यु ।
When a child can't walk yet, we have to help it walk.

ʦɵʦʦɵ-ɦɛm lɛ̄mthinɛ muʦɛ̂ːpnu, thinu, wɛtɛ̄ː khrinɛ mʌttʉ.
च्योच्‍च्योह्‍याम् ल्याम्थिन्य मुच्या:प्‍नु, थिनु, व्यत्या ख्रिन्य मत्त्यु ।
When children cannot yet walk and fall down, we have to help them walk slowly.
khrʉŋt Infinitive: ख्रुऽन्य khrūːnɛ transitive verb
eat by crunching, chomp on.

ʔʌ̄m-ʔɛ khoɔ̄rpɛ khāːbu khrûntɛ.
अम्‌अ्य ख्‍वार्प्य खाबु ख्रु:न्त्य ।
He made crunching sounds as he ate the fried snack.

ʔuŋʌ bʌdʌm khrūndu.
उङ बदम् ख्रुन्दु ।
I chomp on peanuts.
khrek Infinitive: ख्रे:न्य khrêːnɛ transitive verb
bite into.

ʔuŋʌ mʌkʌ̄i khregu.
उङ मकै ख्रेगु ।
I bite into the corn.
khrɵtt Infinitive: ख्र्वा:न्‍न्य khroɔ̂nnɛ transitive verb
thread the weft through the warp.

ʔuŋʌ sɵle khroɔttu.
उङ स्योले ख्र्वात्तु ।
I thread the weft through the warp.
khrɵpt Infinitive: ख्र्वा:म्‍न्य khroɔ̂mnɛ transitive verb
cover.

ʔuŋʌ sāŋku khroɔptʌ.
उङ साङ्‌कु ख्र्वाप्‍त ।
I covered the tea.

lup-bim ʦi bhʌ̄ŋtei khroɔ̂mnɛ mʌttʉ.
लुप्‌बिम् चि भङ्‌तेइ ख्र्वा:म्‍न्य मत्त्यु ।
We have to tighly cover the alcohol in the jar.

jûː khʌpkilo khroɔ̂mnɛ mʌttʉ.
यु: खप्किलो ख्र्वा:म्‍न्य मत्त्यु ।
When we cook rice we have to cover it.
khlit Infinitive: ख्ल:न्‍न्य khlʌ̂nnɛ intransitive verb
be twisted, sprained (joint), go the wrong way (machine, key).

ʔʌtʌ̄mʦu khlistɛ.
अतम्चु ख्लिस्त्य ।
My knee is sprained.

ʔuʦhʌ̄mru khlistɛ.
उछम्रु ख्लिस्त्य ।
He twisted his back.
Syn: lit
khlitt Infinitive: ख्ल:न्‍न्य khlʌ̂nnɛ transitive verb
lock up.
bury.

ʔuŋʌ laskʌ-bi ʦabi khlʌttʌ.
उङ लास्कबि चाबि ख्लत्त ।
I locked the door.

mʌçpɛ ɦʌs ʔʌmiski khlʌttɛnu.
मह्इप्य हस् अमिस्कि ख्लत्त्यनु ।
They buried the deceased person yesterday.
khlʉm Infinitive: ख्लम्‍न्य khlʌ̄mnɛ transitive verb
bury.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌlʌm-bi khos khlʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य कलम्‌बि खोस् ख्ल्यु:म्त्य ।
He buried the taro in the pit.
khlep Infinitive: ख्ले:म्‍न्य khlêmnɛ transitive verb
sharpen, peel.

betho-ʔɛ koɔrʦoɔ̄m khlebutʌ.
बेथोअ्य क्‍वार्च्‍वाम् ख्लेबुत ।
I sharpened the wooden spatula with a khukuri.

seudana khlebutʌ.
सेउदाना ख्लेबुत ।
I peeled an apple.

ʦok-ʔɛ ɦʌlo khlebu.
चोक्‌अ्य हलो ख्लेबु ।
I sharpen the plough with an adze.

kɛrdo-ʔɛ ki khlebutʌ.
क्यार्दोअ्य कि ख्लेबुत ।
I peeled the potato with a knife.
Syn: ʦokt
khleŋ Infinitive: ख्लेऽन्य khlēːnɛ transitive verb
wrap (for burial).

ʔʌ̄msuʔɛ sispɵ khlʌ̄m.gɵ-bi khlêŋtɛsu.
अम्सुअ्य सिस्प्यो ख्लम्‌ग्योबि ख्ले:ङ्‌त्यसु ।
They wrapped the corpse in a burial cloth.
khlok Infinitive: ख्लो:न्य khlôːnɛ transitive verb
beat.

sʌmkhrʌ-bi thalʌm-ʔɛ ʣɛ khlɵ̂ːktɛ.
सम्ख्रबि थालम्‌अ्य ज्य ख्ल्यो:क्‌त्य ।
He beat the grains in the mortar with the pestle.

lɛthi-ʔɛ khlɵ̂ːktɛ.
ल्यथिअ्य ख्ल्यो:क्‌त्य ।
He kicked him.
khlɛt Infinitive: ख्ल्या:न्‍न्य khlɛ̂nnɛ transitive verb
burn.

mi-ʔɛ ʔikhlɛstʌ.
मिअ्य इख्ल्यास्त ।
I got burnt by the fire.

ʔûŋ bhlʌçpɛ ku-ʔɛ ʔikhlɛstʌ.
उ:ङ्‌ भ्लह्इप्य कुअ्य इख्ल्यास्त ।
I got burnt by boiling water.

jûː khîːptɛlo ʔukhʌ̄r mi-ʔɛ khlɛ̂ːtɛ.
यु: खि:प्‍त्यलो उखर् मिअ्य ख्ल्या:त्य ।
His hand was burnt by the fire as he cooked the meal.
khlɛt Infinitive: ख्ल्या:न्‍न्य khlɛ̂nnɛ transitive verb
make a mistake.

khɵleŋʌ jûː bîŋtʌnu molo tûː ʦʌ̄i khlɛ̂ːtuŋtʌ rʌiʦhʌ.
ख्योलेङ यु: बि:ङ्‌तनु मोलो तु: चै ख्ल्या:तुङ्‌त रैछ ।
I gave food to everybody, but I apparently missed one person.

ʔʌ̄m-ʔɛ brâː khlɛ̂ːtɛnʌ kîn phʉktɛ.
अम्‌अ्य ब्रा: ख्ल्या:त्यन कि:न् फ्युक्‌त्य ।
He misspoke and there was a dispute.
Syn: wak
khlɛt Infinitive: ख्ल्या:न्‍न्य khlɛ̂nnɛ transitive verb
scrape.

pôː ɦʌçsʌ khlɛ̂ːtɛnu.
पो: हह्इस ख्ल्या:त्यनु ।
They burned the pig's hair and scraped its skin.

ki jâː mʉkilo kānla khlɛ̂nnɛ mʌttʉ.
कि या: म्युकिलो कान्ला ख्ल्या:न्‍न्य मत्त्यु ।
When we plant potatoes, we have to scrape the terrace wall.
khlɛm Infinitive: ख्ल्याम्‍न्य khlɛ̄mnɛ transitive verb
hurt, curse.

ʔʌnʌ̄m khlɛ̄m lʉnɛ gōːthertɛ.
अनम् ख्ल्याम् ल्युन्य गोऽथेर्त्य ।
In the olden days, people used to curse each other.
khɵt Infinitive: ख्‍वा:न्‍न्य khoɔ̂nnɛ intransitive verb
go.

ʔûŋ kʌ̄m sēi-bi khɵstʌ.
उ:ङ्‌ कम् सेइबि ख्योस्त ।
I went to see the house.

ʔûŋ kʌleʣ khoɔ̂iŋʌ.
उ:ङ्‌ कलेज् ख्‍वा:इङ ।
I go to college.

ʔʌ̄m phʌrʌm khɛ̂i mʉk-bi dorphu bʌʣar khɵstɛ.
अम् फरम् ख्या:इ म्युक्‌बि दोर्फु बजार् ख्योस्त्य ।
He went to Dorphu bazaar to sell ginger.

ʔʌ̄m kitap ʔʌ̄ŋ-bi pʌsʌl khɵstɛ.
अम् किताप् अङ्‌बि पसल् ख्योस्त्य ।
He went to the bookshop to buy books.
khɵtt Infinitive: ख्‍वा:न्‍न्य khoɔ̂nnɛ transitive verb
take away.

nɵ̂r-ʔɛ ghrōːdʉ khoɔttɛ.
न्यो:र्‌अ्य घ्रोऽद्‌यु ख्‍वात्त्य ।
The tiger took away the goat.

kōːro-ʔɛ bhēŋsi khoɔttɛ.
कोऽरोअ्य भेङ्‌सि ख्‍वात्त्य ।
The landslide swept away the paddy fields.

ʔiskul-bi jâː mʉnɛ jakki pūŋmɛpo ʔukhāŋ khoɔttʌ.
इस्कुल्‌बि या: म्युन्य याक्‌कि पुङ्‌म्यपो उखाङ्‌ ख्‍वात्त ।
I took a small flower plant to school to plant.

ʔʌ̄m-ʔɛ nʌspʌti khɛ̂i mʉnɛ dorphu bʌʣar khoɔttɛ.
अम्‌अ्य नस्पति ख्या:इ म्युन्य दोर्फु बजार् ख्‍वात्त्य ।
He took pears to sell at Dorphu bazaar.
khɵp-si Infinitive: ख्‍वा:म्सिन्य khoɔ̂msinɛ reflexive verb
gather.

ɦʌs-ɦɛm rɵ̂ː jâː mʉnɛ khoɔ̂mtɛnnu.
हस्‌ह्‍याम् र्‍यो: या: म्युन्य ख्‍वा:म्त्यान्‍नु ।
People gathered to plant rice.
khɵp Infinitive: ख्‍वा:म्‍न्य khoɔ̂mnɛ transitive verb
gather.

saphulem khobutʌ.
साफुलेम् खोबुत ।
I gathered dry leaves.

mɵ̂l mʉnɛ ɦʌs khobutʌnu.
म्यो:ल् म्युन्य हस् खोबुतनु ।
I gathered people to have a discussion.

ʔuŋʌ ghole nôː khobutʌ.
उङ घोले नो: खोबुत ।
I have acquired a lot of debt.

ʔʌ̄m-ʔɛ bhēnde khɵ̂ːptɛnu.
अम्‌अ्य भेन्दे ख्यो:प्‍त्यनु ।
He gathered the sheep.
khɵr Infinitive: ख्‍वार्न्य khoɔ̄rnɛ transitive verb
snore.

ʔʌ̄m ʔipdɵktɛlo khɵ̂rtɛ.
अम् इप्द्‌योक्‌त्यलो ख्यो:र्त्य ।
He snored while sleeping.

ʔʌ̄m-ʔɛ khabu khɵ̂rtɛ.
अम्‌अ्य खाबु ख्यो:र्त्य ।
He fried up a snack.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûŋ khabu ʔikhɵ̂rsɵstʌ.
अम्‌अ्य उ:ङ्‌ खाबु इख्यो:र्स्योस्त ।
He fried up snacks for me.

ʔʌ̄msu ʣhʌ̄m.lʌ mʉssulo phʌ̄rki-bi khoɔ̄r lʉ̂iti.
अम्सु झम्‌ल म्युस्सुलो फर्किबि ख्‍वार् ल्यु:इति ।
They got smeared in dirt while wrestling.

ʦɛnupɛ koɔ̄i khʌpkilo mʌsʌlʌ-kolo tēl-bi phoɔ̄l-tōː khoɔ̄rnɛ mʌttʉ.
च्यनुप्य क्‍वाइ खप्किलो मसलकोलो तेल्‌बि फ्वाल्‌तोऽ ख्‍वार्न्य मत्त्यु ।
We have to parch curry in oil with spices to make it tasty.
khɵl Infinitive: ख्‍वाल्न्य khoɔ̄lnɛ transitive verb
transport.

ʔispɵ-ʔɛ ʣɛ mʌri khɵ̄ːlʉ.
इस्प्योअ्य ज्य मरि ख्योऽल्यु ।
The mouse carries a lot of grain.

kʌ̄m mʉnɛ lūŋ ʈrʌk-ʔɛ khɵ̄ːlʉ.
कम् म्युन्य लुङ्‌ ट्रक्‌अ्य ख्योऽल्यु ।
The truck transports the stones to build a house.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔʌbrâː khɵ̂ltɛ.
अम्‌अ्य अब्रा: ख्यो:ल्त्य ।
He reported my words to other people.

ʦhoɔmpulêm-ʔɛ ʔûn-ti khɵ̂ltɛnu.
छ्वाम्पुले:म्‌अ्य उ:न्‌ति ख्यो:ल्त्यनु ।
The ants carried their eggs.
khot (dûː) Infinitive: दु: ख्‍वा:न्‍न्य dûː khoɔ̂nnɛ -
be efficient.

ʔʌnɵ̂l rɵ̂ː jâː mʉnɛ dûː khɵstɛ.
अन्यो:ल् र्‍यो: या: म्युन्य दु: ख्योस्त्य ।
Today people planted rice very efficiently.

ʔikdûː khɵstɛ.
इक्दु: ख्योस्त्य ।
We were efficient.
kʉtt (ɦu) Infinitive: हु क:न्‍न्य ɦu kʌ̂nnɛ transitive verb
collect.

ʔʌ̄m-ʔɛ dʌi ʈhekʌ-bi ɦu kʌttʉ.
अम्‌अ्य दै ठेकबि हु कत्त्यु
He collected the curd in the pitcher.