Titre de la page
 
khaling
Index g
gʉt
gʉp-si
gʉp
gʉl
gʉl-si
gek
gent
gɛt
gɛnt

glʉmt
gleŋ
gɵtt
gɵpt
gɵlt
ghʉm
ghʉr
ghʉrt
ghaŋ
ghik
ghʉk
ghʉkt
ghukt-si
ghekt
ghept
ghɵŋ-si
ghɵŋ
ghɛn
ghɛnt
ghɛm-si
ghɛm
ghɛm
ghɛr
ghʉ
ghrim
ghrʉm
ghrikt
ghrʉkt
ghrʉk-si
ghren
ghrokt
ghrɛ
ghrɛtt
ghrɛmt
ghrɵm
ghlʉm
ghlaŋ
ghle
ghɵm
ghɵl
gʉt Infinitive: ग:न्‍न्य gʌ̂nnɛ transitive verb
reach.

ʦɵʦʦɵ-ʔɛ pūnʣʌ gʌ̂nnɛ muʦɛ̄ːbʉ.
च्योच्‍च्योअ्य पुन्ज ग:न्‍न्य मुच्याब्यु ।
The child cannot reach the rack above the hearth.

kakthʌm sēinɛ mʌs-ri-ʔɛ mugʉ̂ːtwɛ.
काक्थम् सेइन्य मस्‌रिअ्य मुग्यु:त्व्य ।
It was too far away to see.
gʉp-si Infinitive: ग:म्सिन्य gʌ̂msinɛ reflexive verb
hide.

ʔī:ʦi pɛ̂ːp-go-bi gʉpsîiti
इ:चि प्या:प्‌गोबि ग्युप्सि:इति
We hid in the bamboo grove.
gʉp Infinitive: ग:म्‍न्य gʌ̂mnɛ transitive verb
hide.

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ brâː gʉ̂ːptɛnu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य ब्रा: ग्यु:प्‍त्यनु ।
They hid information.

ʔʌ̄m-ʔɛ khɛpʦi gʉ̂ːptɛ.
अम्‌अ्य ख्याप्चि ग्यु:प्‍त्य ।
He hid the money.
gʉl Infinitive: गल्न्य gʌ̄lnɛ transitive verb
cover, hide from sight.

ʔʌnɵ̂l kɵ̂m-ʔɛ dhâm gʉ̂ltɛnʌ sāŋgʌr mutoɔ̂nnu.
अन्यो:ल् क्यो:म्‌अ्य धा:म् ग्यु:ल्त्यन साङ्‌गर् मुत्वा:न्‍नु ।
The stars are not visible today as the clouds hide the sky.

ʔīːʦi-ʔɛ mɛ ʦɵʦʦɵ gɵ-ʔɛ gʉliti.
इऽचिअ्य म्य च्योच्‍च्यो ग्योअ्य ग्युलिति ।
We covered the child with a piece of cloth.

ʣhūŋ noɔ̄m-bi ʦɵʦʦɵ gɵ-ʔɛ gʌ̄lnɛ mʌttʉ.
झुङ्‌ न्वाम्‌बि च्योच्‍च्यो ग्योअ्य गल्न्य मत्त्यु ।
We have to cover children with clothes in cold weather.
gʉl-si Infinitive: गल्सिन्य gʌ̄lsinɛ reflexive verb
cover oneself.

ʣhūŋ lōːtɛlo sirʌk-gobi gʌ̄lsiŋʌtʌ.
झुङ्‌ लोऽत्यलो सिरक्‌गोबि गल्सिङत ।
When it was cold, I covered myself in a quilt.

nōŋ jāːtɛlo sirʌk-goju gʌ̄ldensiŋʌtʌ.
नोङ्‌ यात्यलो सिरक्‌गोयु गल्देन्सिङत ।
When it snowed, I kept myself covered in a quilt.
gek Infinitive: गे:न्य gêːnɛ intransitive verb
hatch.

phɵpo bup.la gektɛnu.
फ्योपो बुप्‌ला गेक्‌त्यनु ।
The chicks hatched.

lūːʣʌpo ʔuboɔp gektɛnu.
लुऽजपो उब्वाप् गेक्‌त्यनु ।
The millet seeds germinated.
gent Infinitive: गेइन्य gēinɛ transitive verb
keep, save.

kʌ̄m phɛ̄r-bi pūŋmɛ gēinɛ mʌttʉ.
कम् फ्यार्‌बि पुङ्‌म्य गेइन्य मत्त्यु ।
We have to keep flowers near the house.

rām-ʔɛ dʉ̂ːt-po lagi bʌ̂i gêntɛ.
राम्‌अ्य द्‌यु:त्‌पो लागि बै: गे:न्त्य ।
Ram kept a cow for milk.
gɛt Infinitive: ग्या:न्‍न्य gɛ̂nnɛ intransitive verb
have free time.

ʔīn ʦemsinɛ ʔigɛ̂i.
इन् चेम्सिन्य इग्या:इ ।
You have time to play.
Syn: jitt
gɛnt Infinitive: ग्याइन्य gɛ̄inɛ transitive verb
go frequently.

ʦɵʦʦɵ-ɦɛm-ʔɛ kʌ̄mbi-kʌ ʔiskul gɛ̂nnu.
च्योच्‍च्योह्‍याम्‌अ्य कम्बिक इस्कुल् ग्या:न्‍नु ।
The children go to school from their homes.

kɛ̄m mʉk-bi ʔʌ̄m-ʔɛ dôːt gɛ̄ndʉ.
क्याम् म्युक्‌बि अम्‌अ्य दो:त् ग्यान्द्‌यु ।
He often goes to Khumbu for work.
Infinitive: ग्योन्य gɵnɛ intransitive verb
be (inanimate).

dēl phɛ̄r-bi ku gɵnɛ mʌttʉ.
देल् फ्यार्‌बि कु ग्योन्य मत्त्यु ।
There has to be a water source near villages.
glʉmt Infinitive: ग्लम्‍न्य glʌ̄mnɛ transitive verb
brood.
protect.

phɵ-ʔɛ ʔuti glʌ̂mtɛ.
फ्योअ्य उति ग्ल:म्त्य ।
The hen sat on her eggs.

pʌrewʌ-ʔɛ ʔuti glʌ̄mdetʉ.
परेवअ्य उति ग्लम्देत्यु ।
The pigeon is brooding.

dʉspɛ-ʔɛ ʔok glʌ̄mnɛ mʌttʉ.
द्‌युस्प्यअ्य ओक् ग्लम्‍न्य मत्त्यु ।
The elder must protect us.
gleŋ Infinitive: ग्लेऽन्य glēːnɛ intransitive verb
splash (out of a container).

ʔʌ̄m-ʔɛ gagri-bîm ku loʈa-bi lêntɛlo glêŋtɛnʌ mɵptɛ.
अम्‌अ्य गाग्रिबि:म् कु लोटाबि ले:न्त्यलो ग्ले:ङ्‌त्यन म्योप्‍त्य ।
When he poured water from the jar to the pitcher, it splashed out and spilled over.

gagri-bîm ku lêntʌlo glêŋtɛnʌʔʌ mɵptɛ.
गाग्रिबि:म् कु ले:न्तलो ग्ले:ङ्‌त्यनअ म्योप्‍त्य ।
When I poured the water from the jar, it splashed out and spilled over.
Syn: phlʉkt
gɵtt Infinitive: ग्वा:न्‍न्य goɔ̂nnɛ transitive verb
fill.

ʔuŋʌ gagri-bi ku goɔttʌ.
उङ गाग्रिबि कु ग्वात्त ।
I filled the pitcher with water.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûŋ ʦîl ʔigɵstʌ.
अम्‌अ्य उ:ङ्‌ चि:ल् इग्योस्त ।
He got angry with me.

ʔik-tāːp-bi ʦîl goɔ̂i lʉsi munʉ.
इक्‌ताप्‌बि चि:ल् ग्वा:इ ल्युसि मुन्यु ।
We should not be angry with each other.
gɵpt Infinitive: ग्वा:म्‍न्य goɔ̂mnɛ transitive verb
jump over.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌwʌ goɔptɛ.
अम्‌अ्य कव ग्वाप्‍त्य ।
He jumped across the river.

ʔuŋʌ kʌlʌm goɔptʌ.
उङ कलम् ग्वाप्‍त ।
I jumped over the pit.

ʔuŋʌ ribʌ goɔptʌ.
उङ रिब ग्वाप्‍त ।
I jumped over the rope.

wɛʦibim goɔ̂mnɛ munʉ.
व्यचिबिम् ग्वा:म्‍न्य मुन्यु ।
It is inauspicious to jump over a broom.
gɵlt Infinitive: ग्वाल्न्य goɔ̄lnɛ deponent verb
become numb from cold.

ʣhūŋ-ʔɛ ʔʌkhʌ̄r goɔ̂ltɛ.
झुङ्‌अ्य अखर् ग्वा:ल्त्य ।
My hand became numb from cold.

lonɛm-bi ʣhūŋ-ʔɛ ʔigoɔ̄lki.
लोन्याम्‌बि झुङ्‌अ्य इग्वाल्कि ।
In winter the cold numbs us.
ghʉm Infinitive: घम्‍न्य ghʌ̄mnɛ transitive verb
bend (something hard).

ʔuŋʌ pɛ̂ːp ʔukhāŋ-bi ŋʌ ghûmtʌnʌ bʌ̂i ʔughas bîŋtʌnu.
उङ प्या:प् उखाङ्‌बि ङ घु:म्तन बै: उघास् बि:ङ्‌तनु ।
I bent the bamboo trunk to give fodder to the cows.

gɵ̄ːthɛ mʉkilo ʦʉp ghʌ̄mnɛ mʌttʉ.
ग्योऽथ्य म्युकिलो च्युप् घम्‍न्य मत्त्यु ।
When we make cowsheds, we have to bend the rafter.

nōŋ-ʔɛ tēr ghʉ̂mtɛ.
नोङ्‌अ्य तेर् घ्यु:म्त्य ।
The snow bent the bamboo.
ghʉr Infinitive: घर्न्य ghʌ̄rnɛ intransitive verb
run.

ʔʌ̄m ʔiskul khɵstɛlo noɔ̄m tɛ̄inɛ khɛ̂ːptɛnʌ ghʉ̂rtɛ.
अम् इस्कुल् ख्योस्त्यलो न्वाम् त्याइन्य ख्या:प्‍त्यन घ्यु:र्त्य ।
When he was on the way to school, he was late so he ran.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûŋ ghʌ̄r ʔimʉstʌ.
अम्‌अ्य उ:ङ्‌ घर् इम्युस्त ।
He made me run.
ghʉrt Infinitive: घर्न्य ghʌ̄rnɛ transitive verb
drive, make run.

ʔuŋʌ gari ghʌ̄rdu.
उङ गारि घर्दु ।
I drive the bus.

sɵbem khlêːp-ʔɛ ghʌ̂rtɛ.
स्योबेम् ख्ले:प्‌अ्य घ:र्त्य ।
The dog ran away with the bread.

lʌ̄ŋ-ju gɵpɛ sɵ khlêːp-ʔɛ lɛttɛnʌ ghʌ̂rtɛ.
लङ्‌यु ग्योप्य स्यो ख्ले:प्‌अ्य ल्यात्त्यन घ:र्त्य ।
The dog took the meat from the basket and ran away with it.
ghaŋ Infinitive: घान्य ghāːnɛ intransitive verb
agree.

ʔʌ̄m kɛ̄m mʉnɛ ghâŋtɛ.
अम् क्याम् म्युन्य घा:ङ्‌त्य ।
He agreed to do the work.

ʔûŋ khoɔ̂nnɛ mughʌŋʌwʌ.
उ:ङ्‌ ख्‍वा:न्‍न्य मुघङव ।
I did not agree to go.

dʉs.pɛ-ʔɛ ʔɛ̂nnulo ghāːnɛ mʌttʉ.
द्‌युस्‌प्यअ्य अ्या:न्‍नुलो घान्य मत्त्यु ।
We have to agree when elders say something.
ghik Infinitive: घु:न्य ghûːnɛ intransitive verb
become entangled.

ghrôːt ghiktɛ.
घ्रो:त् घिक्‌त्य ।
The goat got tangled in the rope and was left hanging.
See: kik
ghʉk Infinitive: घु:न्य ghûːnɛ intransitive verb
bend (inanimate).

nōŋ jāːtɛlo tēr ghʉktɛ.
नोङ्‌ यात्यलो तेर् घ्युक्‌त्य ।
The bamboo bent under the snow.
See: ghʉkt
ghʉkt Infinitive: घु:न्य ghûːnɛ transitive verb
bend (less than one meter).

nōŋ-ʔɛ tēr ghuktɛ.
नोङ्‌अ्य तेर् घुक्‌त्य ।
The snow bent the bamboo.
ghukt-si Infinitive: घु:न्सिन्य ghûnsinɛ reflexive verb
bend.

daksu soɔçkilo ghûnsinɛ mʌttʉ.
दाक्सु स्वाह्इकिलो घु:न्सिन्य मत्त्यु ।
We have to bow when we greet people.
ghekt Infinitive: घे:न्य ghêːnɛ deponent verb
crack.

ʔʌmɛ̂mpo ʔudhindiri ghektɛ.
अम्या:म्पो उधिन्दिरि घेक्‌त्य ।
My mother's heel became cracked.

bʌjʌ ghekpɛ gɵ.
बय घेक्प्य ग्यो ।
The earth is cracked.
ghept Infinitive: घे:म्‍न्य ghêmnɛ transitive verb
have an illegal relationship.
ghɵŋ-si Infinitive: घोन्सिन्य ghōnsinɛ reflexive verb

wɵ-ʔɛ ʣhʌçkilo mi-bi ghōnsinɛ mʌttʉ.
व्योअ्य झह्इकिलो मिबि घोन्सिन्य मत्त्यु ।
When we have been drenched by the rain, we need to warm ourselves by the fire.

ɦulu-bi ghônsiŋʌ.
हुलुबि घो:न्सिङ ।
I warmed myself up by the hearth.
ghɵŋ Infinitive: घोऽन्य ghōːnɛ transitive verb
heat, warm.

ʔīːʦi-ʔɛ sɵbem ghɵŋiti.
इऽचिअ्य स्योबेम् घ्योङिति ।
We warmed the bread.
ghɛn Infinitive: घ्याइन्य ghɛ̄inɛ intransitive verb
tear (resulting in a hole).

mi-ʔɛ ɦʉstɛnʌ gɵ ghɛ̄ːstɛ.
मिअ्य ह्‍युस्त्यन ग्यो घ्याऽस्त्य ।
The cloth was burnt and a hole formed.
ghɛnt Infinitive: घ्याइन्य ghɛ̄inɛ transitive verb
make a hole.

ʔispɵ-ʔɛ sɵ̂rpo phɛʣi ghɛ̂ntɛ.
इस्प्योअ्य स्यो:र्पो फ्यजि घ्या:न्त्य ।
The mouse made a hole in the sack of rice.
ghɛm-si Infinitive: घ्याम्सिन्य ghɛ̄msinɛ reflexive verb
to get along, be on good terms with each other.

ʔʌ̄msu tuju ghɛmsîiti.
अम्सु तुयु घ्याम्सि:इति ।
They started to get along.
ghɛm Infinitive: घ्याम्‍न्य ghɛ̄mnɛ transitive verb
spread on a surface, put tighly together.

ʔʌ̄m-ʔɛ sakpu ʦhēlmɛ ghɛ̂mtɛnʌ khoɔ̄r mʉtɛ.
अम्‌अ्य साक्पु छेल्म्य घ्या:म्त्यन ख्‍वार् म्युत्य ।
He made a fence by joining two mats together.

sʌ̄ŋ ghɛ̄mpɛ gɵ.
सङ्‌ घ्याम्प्य ग्यो ।
The wood planks are joined together closely.
ghɛm Infinitive: घ्याम्‍न्य ghɛ̄mnɛ deponent verb
set (sun).

bhɵ̂ŋ ʣēːtɛlo noɔ̄m ghɛ̂mtɛ.
भ्यो:ङ्‌ जेऽत्यलो न्वाम् घ्या:म्त्य ।
The sun set at five o'clock.
ghɛr Infinitive: घ्यार्न्य ghɛ̄rnɛ intransitive verb
have insomnia.

ʔʌnɵ̂l senɛ ghɛrʌtʌ.
अन्यो:ल् सेन्य घ्यरत ।
I could not sleep last night.
ghʉ Infinitive: घ्युन्य ghʉnɛ transitive verb
bury a baby away from the house.

ɦʌs mʌ̂nnulo ghʉnɛ mʌttʉ.
हस् म:न्‍नुलो घ्युन्य मत्त्यु ।
When someone dies, they must be buried.

ʦɵʦʦɵ mistɛnʌ ghʉktʌkʌ.
च्योच्‍च्यो मिस्त्यन घ्युक्‌तक ।
We buried the child after it died.
ghrim Infinitive: घ्रम्‍न्य ghrʌ̄mnɛ intransitive verb
get dark.

dumʌ ghrîmtɛ.
दुम घ्रि:म्त्य ।
It became dark.
ghrʉm Infinitive: घ्रम्‍न्य ghrʌ̄mnɛ intransitive verb
be tired.

kɛ̄m mʉnɛ-ʔɛ ghrʉmʌtʌ.
क्याम् म्युन्यअ्य घ्र्युमत ।
I am tired from work.
ghrikt Infinitive: घ्रु:न्य ghrûːnɛ transitive verb
take, hold on.

ʔikhlêːp ghrʌkte !
इख्ले:प् घ्रक्‌ते !
Hold your dog!

ʔʌnûː rikhʌ, ʔûŋ ghrikʌje.
अनु: रिख, उ:ङ्‌ घ्रिकये ।
I am feeling dizzy, hold me.
Syn:
ghrʉkt Infinitive: घ्रु:न्य ghrûːnɛ transitive verb
prepare food for someone.
ghrʉk-si Infinitive: घ्रु:न्सिन्य ghrûnsinɛ reflexive verb
cook.

dʌla kɛ̄m-bi khoɔ̂nnɛ gɵ, ʔɛ̂n ʔûŋ ghrûnsiŋʌ.
दला क्याम्‌बि ख्‍वा:न्‍न्य ग्यो, अ्या:न् उ:ङ्‌ घ्रु:न्सिङ ।
It is time to go to work soon, so I will now cook the meal.
ghren Infinitive: घ्रेइन्य ghrēinɛ intransitive verb
be lazy, be reluctant to do something (because one feels a little tired).

wɵ-bi lɛm-thinɛ ghrēːstʌ
व्योबि ल्याम्‌थिन्य घ्रेऽस्त
I did not feel like walking in the rain.

melo lɵ̂npɛnɛ ghrēːstɛ.
मेलो ल्यो:न्प्यन्य घ्रेऽस्त्य ।
He did not feel like going to fetch it at that time.
ghrokt Infinitive: घ्रो:न्य ghrôːnɛ transitive verb
throw.

ʈhik bʌjʌ-bi phôr ghrôːnɛ mʌttʉ.
ठिक् बयबि फो:र् घ्रो:न्य मत्त्यु ।
We have to throw the garbage in an appropriate place.

bʌʣar-bi ʔʌdʌrʌm ghrok-tûŋtʌ
बजार्‌बि अदरम् घ्रोक्‌तु:ङ्‌त
I left my friend in town.
ghrɛ Infinitive: घ्र्यन्य ghrɛnɛ intransitive verb
burn.

ʔuketi-bɵjo ghɵ̂r ghrāːtɛ.
उकेतिब्योयो घ्यो:र् घ्रात्य ।
A torch lit up on the other side (of the hill).
ghrɛtt Infinitive: घ्र्या:न्‍न्य ghrɛ̂nnɛ transitive verb
light something, switch on.

ʔuŋʌ bʌtti ghrɛtu.
उङ बत्ति घ्र्यतु ।
I switch on the light.

dumʌ ghrîmtɛ bʌtti ghrɛ̂nnɛ mʌttʉ.
दुम घ्रि:म्त्य बत्ति घ्र्या:न्‍न्य मत्त्यु ।
It is dark, so we have to switch on the light.

lɛ̄mdu-bi dumʌ ghrîmtɛnʌ ghɵ̂r ghrɛçsʌ kʌ̄m ɦɵ̂iti.
ल्याम्दुबि दुम घ्रि:म्त्यन घ्यो:र् घ्र्याह्इस कम् ह्‍यो:इति ।
It got dark on the way so we lit a torch and came home.

ʔʌnʌ̄m ʈʌrʦ.laiʈ mugōːwɛlo ʔusenɛ ghɵ̂r ghrɛçsʌ ɦʌs lɛmthūːthertɛnu.
अनम् टर्च्‌लाइट् मुगोऽव्यलो उसेन्य घ्यो:र् घ्र्याह्इस हस् ल्याम्थुऽथेर्त्यनु ।
Long ago, when there were no flashlights, people would light torches and walk around.
ghrɛmt Infinitive: घ्र्याम्‍न्य ghrɛ̄mnɛ transitive verb
be disgusted.

ʔuŋʌ phôr ghrɛ̄mdu.
उङ फो:र् घ्र्याम्दु ।
I am disgusted by dirt.

ʔuŋʌ ʔunɵkhlimɛ kʌ̄rdepɛ ʦɵʦʦɵ ghrɛ̄mdu.
उङ उन्योख्लिम्य कर्देप्य च्योच्‍च्यो घ्र्याम्दु ।
I am disgusted by snotty-nosed children.

ʔûŋ baʣighrɛ̄m-kʌ ʔʌ-ghrɛ̂m lōːtɛ.
उ:ङ्‌ बाजिघ्र्याम्‌क अघ्र्या:म् लोऽत्य ।
I am disgusted by dirt.
ghrɵm Infinitive: घ्र्वाम्‍न्य ghroɔ̄mnɛ intransitive verb
happen at the same time, have clashing schedules.

tunɵ̂l-ŋʌ sukpu riʦhepaʦhe ghrɵ̂mtɛnu.
तुन्यो:ल्‌ङ सुक्पु रिछेपाछे घ्र्यो:म्त्यनु ।
Three events happened at the same time.

ʔʌ̄m-ɦɛmʔɛ rapʦha-kolo phʌ̂lle-bîm was ghroɔ̄m mumʉ̂ːtwɛnu.
अम्‌ह्‍याम्अ्य राप्छाकोलो फ:ल्‍लेबि:म् वास् घ्र्वाम् मुम्यु:त्व्यनु ।
They did not plan the Rapcha and the Phuleli Waas celebrations for the same time.
ghlʉm Infinitive: घ्लम्‍न्य ghlʌ̄mnɛ intransitive verb
be deep.

tɛ khos kʌlʌm tiptibi mughlʉ̂mwɛ.
त्य खोस् कलम् तिप्‍तिबि मुघ्ल्यु:म्व्य ।
This yam pit is not deep enough.
ghlaŋ Infinitive: घ्लान्य ghlāːnɛ intransitive verb
win.

ʦes ʦêmsinɛ-bi ʔûŋ ghlʌŋʌtʌ.
चेस् चे:म्सिन्यबि उ:ङ्‌ घ्लङत ।
I won at chess.

ʔûŋ-kʌ ʔʌ̄m ghlâŋtɛ.
उ:ङ्‌क अम् घ्ला:ङ्‌त्य ।
He beat me.
ghle Infinitive: घ्लेन्य ghlenɛ transitive verb
worship.

khɛ̂lʦɵ-ʔɛ negi ghlenu.
ख्या:ल्च्योअ्य नेगि घ्लेनु ।
Khaling people worship Nagi as a house deity.
ghɵm Infinitive: घ्वाम्‍न्य ghoɔ̄mnɛ transitive verb
redirect, force into a specific direction.

ʔʌ̄m-ʔɛ phɵ ghoɔ̄msʌ khoɔttɛ.
अम्‌अ्य फ्यो घ्वाम्स ख्‍वात्त्य ।
He blocked the chicken's path and led it away.

ɦʌs mʌ̂nnulo sak ɦʌpta-bi lɵ ghoɔ̄mnɛ mʌttʉ.
हस् म:न्‍नुलो साक् हप्‍ताबि ल्यो घ्वाम्‍न्य मत्त्यु ।
The final death ritual has to be performed within two weeks of death.

ʔʌ̄m mistɛnʌ sak ɦʌptʌ-bi ʔulɵ ghɵ̂mtɛnu.
अम् मिस्त्यन साक् हप्‍तबि उल्यो घ्यो:म्त्यनु ।
Within two weeks of his death, they performed the final death ritual.
ghɵl Infinitive: घ्वाल्न्य ghoɔ̄lnɛ intransitive verb
grow in width.

tʌktho-bi pôː ɦɛpiŋʌ ghɵ̂ltɛ.
तक्थोबि पो: ह्‍यपिङ घ्यो:ल्त्य ।
The pig grew a lot in one year.

ghoɔ̄lpɛ kʌwʌ goɔ̂mnɛ mudêi.
घ्वाल्प्य कव ग्वा:म्‍न्य मुदे:इ ।
It is not possible to cross big rivers.

ʔʌtêm ghoɔ̄l-ghoɔ̄lpɛ phɵrsi sîːtɛnu.
अते:म् घ्वाल्‌घ्वाल्प्य फ्योर्सि सि:त्यनु ।
This year we had very big pumpkins.