DIALOGUES 1: Read dialogues designed for phonetic research into the influence of speaker attitude on the realization of two sentence-final particles in Hanoi Vietnamese. This audio file was created by MIXING two audio files (see description). doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Translation by sentence
en
Whole text transcription


Whole text translation
en
Notes

Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.
Vội gì, đi một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.
Đã bảo là không đi được mà.
Đi đi.
Không là không! Lam lên công ty đã!
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.
Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.
Vội gì, một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.
Đã bảo là không đi được mà.
Đi đi.
Không là không! Lam lên công ty đã!
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.
Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.
Vội gì, đi một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.
Đã bảo là không đi được mà.
Đi đi.
Không là không! Lam lên công ty đã!
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.
Việc gì vậy? Hôm nay Lam được nghỉ mà.
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.
Thì Lương cứ nói đi xem nào.
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.
Việc gì vậy?
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.
Thì Lương cứ nói đi xem nào.
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.
Việc gì vậy? Hôm nay Lam được nghỉ mà.
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.
Thì Lương cứ nói đi xem nào.
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. <La...> Lam lên công ty ạ?
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty rồi ạ?
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?
Mm, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?
Mm, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi em ạ.
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.
Minh sáng nay có phải đi đâu không?
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?
(??) Không. Lam lên công ty.
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!
Minh sáng nay có phải đi đâu không?
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?
(??) Không. Lam lên công ty.
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!
Minh sáng nay có phải đi đâu không?
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?
(??) Không. Lam lên công ty.
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!
Minh sáng nay có phải đi đâu không?
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?
(??) Không. Lam lên công ty.
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!
Chơi đế chế không An?
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?
Có. Lam lên công ty rồi.
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.
Chơi đế chế không An?
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?
Có. Lam lên công ty rồi.
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.
Chơi đế chế không An?
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?
Có. Lam lên công ty rồi.
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi bạn ạ.
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi bạn ạ.
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?
Lam lên công ty rồi bạn ạ.
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.
Hi Lam. Where are you off to? Hi Anh! I’m off to the office. And you? I’m going out for breakfast. What about having coffee together? Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own! Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you. But I’ve told you I don’t have the time! Come on, come on! I said NO, I’m off to WORK!! Oh, all right, forget it then. Hi Lam. Where are you off to? Hi Anh! I’m off to the office. And you? I’m going out for breakfast. What about having coffee together? Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own! Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you. But I’ve told you I don’t have the time! Come on, come on! I said NO, I’m off to WORK!! Oh, all right, forget it then. Hi Lam. Where are you off to? Hi Anh! I’m off to the office. And you? I’m going out for breakfast. What about having coffee together? Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own! Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you. But I’ve told you I don’t have the time! Come on, come on! I said NO, I’m off to WORK!! Oh, all right, forget it then. Hello, Luong? What’s up? Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help. What do you mean? I’m off duty today! I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important! Oh, so what’s the big deal? Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important! OK, all right, I’m coming. Hello, Luong? What’s up? Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help. What is it about? I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important! Oh, so what’s the big deal? Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important! OK, all right, I’m coming. Hello, Luong? What’s up? Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help. What do you mean? I’m off duty today! I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important! Oh, so what’s the big deal? Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important! OK, all right, I’m coming. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? But I had an appointment with her today! Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? But I had an appointment with her today! Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi everyone! May I ask whether Lam is in? Hi! I’m afraid she’s gone to work. Oh? Off to work? But I had an appointment with her today! Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning. Hi Minh, are you going out this morning? Oh, no. And you, you’re off duty from work, right? No, I’m going to work. But today is your turn for housework! Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day?? Hi Minh, are you going out this morning? Oh, no. And you, you’re off duty from work, right? No, I’m going to work. But today is your turn for housework! Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day?? Hi Minh, are you going out this morning? Oh, no. And you, you’re off duty from work, right? No, I’m going to work. But today is your turn for housework! Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day?? Hi Minh, are you going out this morning? Oh, no. And you, you’re off duty from work, right? No, I’m going to work. But today is your turn for housework! Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day?? Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer? No thanks! Hey, have you seen Lam today? Yes, I have. She’s gone to work. No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today. Yeah, right. But today there was an unexpected task to do. Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer? No thanks! Hey, have you seen Lam today? Yes, I have. She’s gone to work. No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today. Yeah, right. But today there was an unexpected task to do. Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer? No thanks! Hey, have you seen Lam today? Yes, I have. She’s gone to work. No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today. Yeah, right. But today there was an unexpected task to do. Hi there! Is Lam at home? I’m afraid Lam has gone to work. No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date. Well, you give her a call to check. Hi there! Is Lam at home? I’m afraid Lam has gone to work. No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date. Well, you give her a call to check. Hi there! Is Lam at home? I’m afraid Lam has gone to work. No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date. Well, you give her a call to check. I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you. OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call. All right. But please make it short. Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone? Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already. Just one more minute, I’m almost finished. I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you. OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call. All right. But please make it short. Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone? Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already. Just one more minute, I’m almost finished. I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you. OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call. All right. But please make it short. Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone? Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already. Just one more minute, I’m almost finished. I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you. OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call. All right. But please make it short. Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone? Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already. Just one more minute, I’m almost finished.

S1 doi

stop écouter
Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?

Hi Lam. Where are you off to?


NOTE : Dialogue 1, first reading
NOTE : Bối cảnh: Lam gặp Anh trên phố. Trong tình huống này, Lam muốn để Anh biết rằng Lam cần phải ưu tiên việc này nên không thể đi uống coffee với Anh.
NOTE : Context: Lam and Anh meet on the street. Lam wants Anh to know that he (Lam) really has to go to work and can by no means have coffee with him (Anh).

S2 doi

stop écouter
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?

Hi Anh! I’m off to the office. And you?

S3 doi

stop écouter
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?

I’m going out for breakfast. What about having coffee together?

S4 doi

stop écouter
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.

Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own!

S5 doi

stop écouter
Vội gì, đi một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.

Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you.

S6 doi

stop écouter
Đã bảo là không đi được mà.

But I’ve told you I don’t have the time!

S7 doi

stop écouter
Đi đi.

Come on, come on!

S8 doi

stop écouter
Không là không! Lam lên công ty đã!

I said NO, I’m off to WORK!!

S9 doi

stop écouter
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.

Oh, all right, forget it then.

S10 doi

stop écouter
Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?

Hi Lam. Where are you off to?


NOTE : Dialogue 1, second reading
NOTE : Bối cảnh: Lam gặp Anh trên phố. Trong tình huống này, Lam muốn để Anh biết rằng Lam cần phải ưu tiên việc này nên không thể đi uống coffee với Anh.
NOTE : Context: Lam and Anh meet on the street. Lam wants Anh to know that he (Lam) really has to go to work and can by no means have coffee with him (Anh).

S11 doi

stop écouter
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?

Hi Anh! I’m off to the office. And you?

S12 doi

stop écouter
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?

I’m going out for breakfast. What about having coffee together?

S13 doi

stop écouter
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.

Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own!

S14 doi

stop écouter
Vội gì, một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.

Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you.


NOTE : In this reading, the syllable đi is not read.

S15 doi

stop écouter
Đã bảo là không đi được mà.

But I’ve told you I don’t have the time!

S16 doi

stop écouter
Đi đi.

Come on, come on!

S17 doi

stop écouter
Không là không! Lam lên công ty đã!

I said NO, I’m off to WORK!!

S18 doi

stop écouter
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.

Oh, all right, forget it then.

S19 doi

stop écouter
Chào Lam. Cậu đi đâu đấy?

Hi Lam. Where are you off to?


NOTE : Dialogue 1, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : Bối cảnh: Lam gặp Anh trên phố. Trong tình huống này, Lam muốn để Anh biết rằng Lam cần phải ưu tiên việc này nên không thể đi uống coffee với Anh.
NOTE : Context: Lam and Anh meet on the street. Lam wants Anh to know that he (Lam) really has to go to work and can by no means have coffee with him (Anh).

S20 doi

stop écouter
Chào Anh. Lam lên công ty. Còn Anh?

Hi Anh! I’m off to the office. And you?

S21 doi

stop écouter
Tớ đi ăn sáng. Đi uống cà phê không?

I’m going out for breakfast. What about having coffee together?

S22 doi

stop écouter
Thôi. Lam lên công ty đã. Anh đi một mình nhé.

Erm, sorry, I have to go to work. I’m afraid you’ll have to go on your own!

S23 doi

stop écouter
Vội gì, đi một tẹo thôi mà. Có chuyện quan trọng lắm.

Oh, please, just a small coffee. There’s something I really want to talk about with you.

S24 doi

stop écouter
Đã bảo là không đi được mà.

But I’ve told you I don’t have the time!

S25 doi

stop écouter
Đi đi.

Come on, come on!

S26 doi

stop écouter
Không là không! Lam lên công ty đã!

I said NO, I’m off to WORK!!

S27 doi

stop écouter
Thôi được rồi, không đi thì thôi vậy.

Oh, all right, forget it then.

S28 doi

stop écouter
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?

Hello, Luong? What’s up?


NOTE : Dialogue 2, first reading.
NOTE : Cách đọc: Trong tình huống này, Lương muốn cho Lam biết rằng việc lên công ty lúc này là rất quan trọng và phải được ưu tiên trước bất cứ việc nào. Mặt khác đây cũng giống như một lời đề nghị ai đó làm việc gì trước. Khi hỏi câu (6), Lương bắt đầu thấy sốt ruột và mất bình tĩnh.
NOTE : Reading instructions: Luong wants to make it clear to Lam that the urgent job awaiting him at work is really important, and must have priority above all else. But at the same time, he wants to be nice and encouraging, presenting the request as a proposal. When the dialogue gets to Luong's last line, he is starting to lose his temper.

S29 doi

stop écouter
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.

Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help.

S30 doi

stop écouter
Việc gì vậy? Hôm nay Lam được nghỉ mà.

What do you mean? I’m off duty today!

S31 doi

stop écouter
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.

I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important!

S32 doi

stop écouter
Thì Lương cứ nói đi xem nào.

Oh, so what’s the big deal?

S33 doi

stop écouter
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.

Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important!

S34 doi

stop écouter
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.

OK, all right, I’m coming.

S35 doi

stop écouter
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?

Hello, Luong? What’s up?


NOTE : Dialogue 2, second reading.
NOTE : Cách đọc: Trong tình huống này, Lương muốn cho Lam biết rằng việc lên công ty lúc này là rất quan trọng và phải được ưu tiên trước bất cứ việc nào. Mặt khác đây cũng giống như một lời đề nghị ai đó làm việc gì trước. Khi hỏi câu (6), Lương bắt đầu thấy sốt ruột và mất bình tĩnh.
NOTE : Reading instructions: Luong wants to make it clear to Lam that the urgent job awaiting him at work is really important, and must have priority above all else. But at the same time, he wants to be nice and encouraging, presenting the request as a proposal. When the dialogue gets to Luong's last line, he is starting to lose his temper.

S36 doi

stop écouter
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.

Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help.

S37 doi

stop écouter
Việc gì vậy?

What is it about?


NOTE : In this reading, the speaker overlooked the second part of the line: 'Hôm nay Lam được nghỉ mà.' meaning 'I’m off duty today!'

S38 doi

stop écouter
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.

I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important!

S39 doi

stop écouter
Thì Lương cứ nói đi xem nào.

Oh, so what’s the big deal?

S40 doi

stop écouter
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.

Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important!

S41 doi

stop écouter
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.

OK, all right, I’m coming.

S42 doi

stop écouter
Alo! Lương à! Có việc gì vậy?

Hello, Luong? What’s up?


NOTE : Dialogue 2, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : Cách đọc: Trong tình huống này, Lương muốn cho Lam biết rằng việc lên công ty lúc này là rất quan trọng và phải được ưu tiên trước bất cứ việc nào. Mặt khác đây cũng giống như một lời đề nghị ai đó làm việc gì trước. Khi hỏi câu (6), Lương bắt đầu thấy sốt ruột và mất bình tĩnh.
NOTE : Reading instructions: Luong wants to make it clear to Lam that the urgent job awaiting him at work is really important, and must have priority above all else. But at the same time, he wants to be nice and encouraging, presenting the request as a proposal. When the dialogue gets to Luong's last line, he is starting to lose his temper.

S43 doi

stop écouter
Lam à! Lam lên công ty đã. Lương có việc cần nhờ đây.

Hi, Lam! Come over to the office right away. There’s an urgent task for which I need your help.

S44 doi

stop écouter
Việc gì vậy? Hôm nay Lam được nghỉ mà.

What do you mean? I’m off duty today!

S45 doi

stop écouter
Lam cứ lên đi rồi Lương nói, chuyện quan trọng mà.

I’ll tell you the details when you’re here. It’s really important!

S46 doi

stop écouter
Thì Lương cứ nói đi xem nào.

Oh, so what’s the big deal?

S47 doi

stop écouter
Lam lên công ty đã! Lương đã bảo là quan trọng rồi mà.

Lam, please don’t argue and come over to the office right away! I’ve told you it’s important!

S48 doi

stop écouter
Ừ, thôi được rồi. Chờ Lam nhé.

OK, all right, I’m coming.

S49 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3, first reading.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S50 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S51 doi

stop écouter
Thế ạ. <La...> Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?


NOTE : There is a slight disfluency preceding the noun 'Lam'.

S52 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S53 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3, second reading.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S54 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S55 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?

S56 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S57 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S58 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S59 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?

S60 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S61 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3; the participants switched roles. First reading.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S62 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S63 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty rồi ạ?

Oh? Off to work?


NOTE : The speaker added the syllable rồi, not present in the script for this sentence; it is repeated from the previous sentence.

S64 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S65 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3; the participants switched roles. Second reading.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S66 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S67 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?

S68 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S69 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3; the participants switched roles. Third reading.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S70 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S71 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?

S72 doi

stop écouter
Mm, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.


NOTE : In this token, a nasal segment, /m/, was substituted for the word 'Ừ' indicated in the script.

S73 doi

stop écouter
Các anh chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 3; the participants switched roles. Fourth reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : Bạn của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ ngạc nhiên và hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ nhất mang thái độ bình thường không có sự nghi ngờ hay ngạc nhiên. Câu hỏi thứ hai kèm theo một thái độ ngạc nhiên.
NOTE : Context: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in, with some other friends. In this context, he expresses surprise when being told that she is away, but he does not express resentment, irritation or anger. The first question does not carry any special hint of surprise or suspicion. The second question conveys surprise.

S74 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S75 doi

stop écouter
Thế ạ. Lam lên công ty ạ?

Oh? Off to work?

S76 doi

stop écouter
Mm, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.


NOTE : In this token, a nasal segment, /m/, was substituted for the word 'Ừ' indicated in the script.

S77 doi

stop écouter
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 4a. First reading.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Bạn trai của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ rất ngạc nhiên và nghi ngờ câu trả lời của Minh, đồng thời hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ hai mang thái độ mất bình tĩnh hoặc tức giận
NOTE : Context/reading instructions: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in at that time, with some other friends. In this context, Lam’s boyfriend expresses resentment, irritation and distrust when Minh tells him that she is away. The last question carries a restless, irritated attitude. It is addressed to the other persons present, but is answered by Minh.

S78 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S79 doi

stop écouter
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!

Oh? Off to work? But I had an appointment with her today!

S80 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S81 doi

stop écouter
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 4a. Second reading.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Bạn trai của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ rất ngạc nhiên và nghi ngờ câu trả lời của Minh, đồng thời hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ hai mang thái độ mất bình tĩnh hoặc tức giận
NOTE : Context/reading instructions: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in at that time, with some other friends. In this context, Lam’s boyfriend expresses resentment, irritation and distrust when Minh tells him that she is away. The last question carries a restless, irritated attitude. It is addressed to the other persons present, but is answered by Minh.

S82 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S83 doi

stop écouter
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!

Oh? Off to work? But I had an appointment with her today!

S84 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S85 doi

stop écouter
Các anh/chị cho em hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi everyone! May I ask whether Lam is in?


NOTE : Dialogue 4a, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Bạn trai của Lam đến tìm. Lúc này có các bạn cùng phòng với Lam và một số người bạn khác cũng ở đó. Trong tình huống này bạn Lam tỏ thái độ rất ngạc nhiên và nghi ngờ câu trả lời của Minh, đồng thời hỏi lại các bạn Lam xem có phải là Lam lên công ty không. Câu hỏi thứ hai mang thái độ mất bình tĩnh hoặc tức giận
NOTE : Context/reading instructions: Lam’s boyfriend comes round to see her. Lam’s two roommates are in at that time, with some other friends. In this context, Lam’s boyfriend expresses resentment, irritation and distrust when Minh tells him that she is away. The last question carries a restless, irritated attitude. It is addressed to the other persons present, but is answered by Minh.

S86 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi em ạ.

Hi! I’m afraid she’s gone to work.

S87 doi

stop écouter
Anh bảo sao? Lam lên công ty ạ? Hôm nay em có hẹn với Lam mà!

Oh? Off to work? But I had an appointment with her today!

S88 doi

stop écouter
Ừ, Lam có việc gấp nên đi từ sáng rồi.

Yeah, there was some urgent work, so she left for the office early this morning.

S89 doi

stop écouter
Minh sáng nay có phải đi đâu không?

Hi Minh, are you going out this morning?


NOTE : Dialogue 5. First reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam và Minh có cuộc trò chuyện. Minh là người lười biếng và không bao giờ giúp ai làm việc nhà cả. Trong tình huống này Minh đã khiến cho Lam bực bội.
NOTE : Context/reading instructions: Lam thinks that Minh is not doing his share of the housekeeping, and Lam has come to resent this situation.

S90 doi

stop écouter
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?

Oh, no. And you, you’re off duty from work, right?

S91 doi

stop écouter
(??) Không. Lam lên công ty.

No, I’m going to work.

S92 doi

stop écouter
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.

But today is your turn for housework!

S93 doi

stop écouter
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!

Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day??

S94 doi

stop écouter
Minh sáng nay có phải đi đâu không?

Hi Minh, are you going out this morning?


NOTE : Dialogue 5. Second reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam và Minh có cuộc trò chuyện. Minh là người lười biếng và không bao giờ giúp ai làm việc nhà cả. Trong tình huống này Minh đã khiến cho Lam bực bội.
NOTE : Context/reading instructions: Lam thinks that Minh is not doing his share of the housekeeping, and Lam has come to resent this situation.

S95 doi

stop écouter
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?

Oh, no. And you, you’re off duty from work, right?

S96 doi

stop écouter
(??) Không. Lam lên công ty.

No, I’m going to work.

S97 doi

stop écouter
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.

But today is your turn for housework!

S98 doi

stop écouter
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!

Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day??

S99 doi

stop écouter
Minh sáng nay có phải đi đâu không?

Hi Minh, are you going out this morning?


NOTE : Dialogue 5. Inverted roles; first reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam và Minh có cuộc trò chuyện. Minh là người lười biếng và không bao giờ giúp ai làm việc nhà cả. Trong tình huống này Minh đã khiến cho Lam bực bội.
NOTE : Context/reading instructions: Lam thinks that Minh is not doing his share of the housekeeping, and Lam has come to resent this situation.

S100 doi

stop écouter
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?

Oh, no. And you, you’re off duty from work, right?

S101 doi

stop écouter
(??) Không. Lam lên công ty.

No, I’m going to work.

S102 doi

stop écouter
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.

But today is your turn for housework!

S103 doi

stop écouter
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!

Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day??

S104 doi

stop écouter
Minh sáng nay có phải đi đâu không?

Hi Minh, are you going out this morning?


NOTE : Dialogue 5. Inverted roles; second reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam và Minh có cuộc trò chuyện. Minh là người lười biếng và không bao giờ giúp ai làm việc nhà cả. Trong tình huống này Minh đã khiến cho Lam bực bội.
NOTE : Context/reading instructions: Lam thinks that Minh is not doing his share of the housekeeping, and Lam has come to resent this situation.

S105 doi

stop écouter
Tớ không. Hôm nay Lam được nghỉ làm nhỉ?

Oh, no. And you, you’re off duty from work, right?

S106 doi

stop écouter
(??) Không. Lam lên công ty.

No, I’m going to work.

S107 doi

stop écouter
Nhưng hôm nay đến phiên Lam trực nhật.

But today is your turn for housework!

S108 doi

stop écouter
(??) Hôm nay không được. Lam lên công ty! Minh không giúp Lam một ngày được à!

Today I can't: I’m going to work; you don’t mean you can’t help me this one day??

S109 doi

stop écouter
Chơi đế chế không An?

Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer?


NOTE : Dialogue 6, first reading.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: An hỏi Minh xem Lam đi đâu và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết Lam đi làm chứ không được nghỉ.
NOTE : Context/reading instructions: An asks Minh where Lam is, and expresses great surprise when told that Lam has gone to work, and is not off duty as expected.

S110 doi

stop écouter
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?

No thanks! Hey, have you seen Lam today?

S111 doi

stop écouter
Có. Lam lên công ty rồi.

Yes, I have. She’s gone to work.

S112 doi

stop écouter
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.

No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today.

S113 doi

stop écouter
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.

Yeah, right. But today there was an unexpected task to do.

S114 doi

stop écouter
Chơi đế chế không An?

Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer?


NOTE : Dialogue 6, second reading.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: An hỏi Minh xem Lam đi đâu và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết Lam đi làm chứ không được nghỉ.
NOTE : Context/reading instructions: An asks Minh where Lam is, and expresses great surprise when told that Lam has gone to work, and is not off duty as expected.

S115 doi

stop écouter
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?

No thanks! Hey, have you seen Lam today?

S116 doi

stop écouter
Có. Lam lên công ty rồi.

Yes, I have. She’s gone to work.

S117 doi

stop écouter
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.

No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today.

S118 doi

stop écouter
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.

Yeah, right. But today there was an unexpected task to do.

S119 doi

stop écouter
Chơi đế chế không An?

Hi An! Want to come and play “Age of Empires” on the computer?


NOTE : Dialogue 6, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: An hỏi Minh xem Lam đi đâu và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết Lam đi làm chứ không được nghỉ.
NOTE : Context/reading instructions: An asks Minh where Lam is, and expresses great surprise when told that Lam has gone to work, and is not off duty as expected.

S120 doi

stop écouter
Không chơi đâu. Sáng nay cậu gặp Lam không?

No thanks! Hey, have you seen Lam today?

S121 doi

stop écouter
Có. Lam lên công ty rồi.

Yes, I have. She’s gone to work.

S122 doi

stop écouter
(??) Sao? Lam lên công ty? Tớ tưởng hôm nay Lam được nghỉ cơ mà.

No way! Lam, gone to work? But I thought she was off duty today.

S123 doi

stop écouter
Ừ. Hôm nay Lam có việc đột xuất.

Yeah, right. But today there was an unexpected task to do.

S124 doi

stop écouter
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi there! Is Lam at home?


NOTE : Dialogue 7, first reading.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Minh và An ở nhà, người yêu Lam đến tìm. Hai người có hẹn nhưng Lam đi vắng nên người này thấy bực bội và tỏ ra giận dỗi.
NOTE : Context/reading instructions: Minh and An are at home. Lam’s boyfriend comes to visit her. They have an appointment, but Lam is out; her boyfriend is disappointed and expresses anger.

S125 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi bạn ạ.

I’m afraid Lam has gone to work.

S126 doi

stop écouter
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.

No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date.

S127 doi

stop écouter
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.

Well, you give her a call to check.

S128 doi

stop écouter
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi there! Is Lam at home?


NOTE : Dialogue 7, second reading.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Minh và An ở nhà, người yêu Lam đến tìm. Hai người có hẹn nhưng Lam đi vắng nên người này thấy bực bội và tỏ ra giận dỗi.
NOTE : Context/reading instructions: Minh and An are at home. Lam’s boyfriend comes to visit her. They have an appointment, but Lam is out; her boyfriend is disappointed and expresses anger.

S129 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi bạn ạ.

I’m afraid Lam has gone to work.

S130 doi

stop écouter
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.

No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date.

S131 doi

stop écouter
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.

Well, you give her a call to check.

S132 doi

stop écouter
Hai bạn cho mình hỏi Lam có nhà không ạ?

Hi there! Is Lam at home?


NOTE : Dialogue 7, third reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Minh và An ở nhà, người yêu Lam đến tìm. Hai người có hẹn nhưng Lam đi vắng nên người này thấy bực bội và tỏ ra giận dỗi.
NOTE : Context/reading instructions: Minh and An are at home. Lam’s boyfriend comes to visit her. They have an appointment, but Lam is out; her boyfriend is disappointed and expresses anger.

S133 doi

stop écouter
Lam lên công ty rồi bạn ạ.

I’m afraid Lam has gone to work.

S134 doi

stop écouter
Cậu bảo sao? Lam lên công ty? Không thể thế được, bọn mình hẹn nhau rồi mà.

No way! Lam, gone to work? That’s impossible, we had a date.

S135 doi

stop écouter
Cậu thử gọi điện hỏi Lam xem.

Well, you give her a call to check.

S136 doi

stop écouter
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.

I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you.


NOTE : Dialogue 8, first reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam đang trên đường lên công ty thì gặp Lương. Lúc này người yêu Lam gọi điện đến. Lam mải nghe điện thoại nên Lương giục Lam nhanh để lên công ty.
NOTE : Context/reading instructions: Lam meets Luong on his (Lam’s) way to work. At that moment, Lam’s girlfriend gives him a ‘phone call. Lam starts a ‘phone conversation; Luong urges Lam to be quick and come to work.

S137 doi

stop écouter
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.

OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call.


NOTE : Lúc này Lam có điện thoại.
NOTE : Lam’s phone rings

S138 doi

stop écouter
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.

All right. But please make it short.

S139 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.

Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone?


NOTE : Chờ Lam nghe điện thoại lâu nên Lam giục.
NOTE : Lam spends a long time on the ‘phone, so Luong urges him again to be quick.

S140 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.

Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already.


NOTE : Lam mải nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng Lương giục. Lương bắt đầu sốt ruột và có phần bực bội.
NOTE : Lam is engrossed in the ‘phone conversation, and does not pay attention to Luong. Luong gets fretful and irritated.

S141 doi

stop écouter
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.

Just one more minute, I’m almost finished.

S142 doi

stop écouter
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.

I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you.


NOTE : Dialogue 8, second reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam đang trên đường lên công ty thì gặp Lương. Lúc này người yêu Lam gọi điện đến. Lam mải nghe điện thoại nên Lương giục Lam nhanh để lên công ty.
NOTE : Context/reading instructions: Lam meets Luong on his (Lam’s) way to work. At that moment, Lam’s girlfriend gives him a ‘phone call. Lam starts a ‘phone conversation; Luong urges Lam to be quick and come to work.

S143 doi

stop écouter
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.

OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call.


NOTE : Lúc này Lam có điện thoại.
NOTE : Lam’s phone rings

S144 doi

stop écouter
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.

All right. But please make it short.

S145 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.

Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone?


NOTE : Chờ Lam nghe điện thoại lâu nên Lam giục.
NOTE : Lam spends a long time on the ‘phone, so Luong urges him again to be quick.

S146 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.

Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already.


NOTE : Lam mải nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng Lương giục. Lương bắt đầu sốt ruột và có phần bực bội.
NOTE : Lam is engrossed in the ‘phone conversation, and does not pay attention to Luong. Luong gets fretful and irritated.

S147 doi

stop écouter
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.

Just one more minute, I’m almost finished.

S148 doi

stop écouter
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.

I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you.


NOTE : Dialogue 8, third reading
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam đang trên đường lên công ty thì gặp Lương. Lúc này người yêu Lam gọi điện đến. Lam mải nghe điện thoại nên Lương giục Lam nhanh để lên công ty.
NOTE : Context/reading instructions: Lam meets Luong on his (Lam’s) way to work. At that moment, Lam’s girlfriend gives him a ‘phone call. Lam starts a ‘phone conversation; Luong urges Lam to be quick and come to work.

S149 doi

stop écouter
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.

OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call.


NOTE : Lúc này Lam có điện thoại.
NOTE : Lam’s phone rings

S150 doi

stop écouter
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.

All right. But please make it short.

S151 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.

Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone?


NOTE : Chờ Lam nghe điện thoại lâu nên Lam giục.
NOTE : Lam spends a long time on the ‘phone, so Luong urges him again to be quick.

S152 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.

Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already.


NOTE : Lam mải nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng Lương giục. Lương bắt đầu sốt ruột và có phần bực bội.
NOTE : Lam is engrossed in the ‘phone conversation, and does not pay attention to Luong. Luong gets fretful and irritated.

S153 doi

stop écouter
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.

Just one more minute, I’m almost finished.

S154 doi

stop écouter
May quá gặp cậu đây rồi. Tớ có việc cần bàn với cậu đây.

I’m so lucky to chance across you. There’s something I must discuss with you.


NOTE : Dialogue 8, fourth reading. Indication before the start: to read 'slowly'.
NOTE : In dialogues 5 to 8, attitudes were elicited on the bare sentence Lam lên công ty, without the addition of SFPs. These materials are unusual in Vietnamese, contravening a basic principle of Vietnamese discourse. It was attempted to record them nonetheless to tentatively explore relationships of compensation between SFPs and intonation. Two of the speakers pointed out that these sentences were not good; one of the two chose not to record them, whereas the other considered that he could give them a try.
NOTE : Bối cảnh/cách đọc: Lam đang trên đường lên công ty thì gặp Lương. Lúc này người yêu Lam gọi điện đến. Lam mải nghe điện thoại nên Lương giục Lam nhanh để lên công ty.
NOTE : Context/reading instructions: Lam meets Luong on his (Lam’s) way to work. At that moment, Lam’s girlfriend gives him a ‘phone call. Lam starts a ‘phone conversation; Luong urges Lam to be quick and come to work.

S155 doi

stop écouter
Ừ, chờ Lam chút. Lam nghe điện thoại.

OK, just wait a minute, I’ve got a ‘phone call.


NOTE : Lúc này Lam có điện thoại.
NOTE : Lam’s phone rings

S156 doi

stop écouter
Ừ, nghe đi. Nhưng đừng có lâu quá nhé.

All right. But please make it short.

S157 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Sao nghe điện thoại lâu thế.

Lam, come to work! Do you really have to spend such a long time on the ‘phone?


NOTE : Chờ Lam nghe điện thoại lâu nên Lam giục.
NOTE : Lam spends a long time on the ‘phone, so Luong urges him again to be quick.

S158 doi

stop écouter
Lam lên công ty! Đợi lâu quá rồi đấy.

Lam, you come to work! I’ve been waiting too long already.


NOTE : Lam mải nghe điện thoại nên không nghe thấy tiếng Lương giục. Lương bắt đầu sốt ruột và có phần bực bội.
NOTE : Lam is engrossed in the ‘phone conversation, and does not pay attention to Luong. Luong gets fretful and irritated.

S159 doi

stop écouter
Đợi Lam chút nữa thôi, xong ngay đây.

Just one more minute, I’m almost finished.