La pêche doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionO susrēg ble mraw sa, m-van tm̄e seg.
O rqa valrēg ma i ntōn wo m̄erm̄er rqa sutwal brēmalwo, tuar otik.
Tōlnēr togtog avvan, tuar rāvrēv, vverār ron̄: “Tōlgēn s-sēw a Tō. Tōlgēn s-van sālsēl ngatōlgēn o mās.”
Tōlnēr m-sēw ror a Tō nen̄, o m̄erm̄er rqa vilwo sa tan i tuan o brinti tik sa s-togtog tan i vverār s-van sālsēl.
Sālsēl sālsēl avvan, brinti m̄erm̄er sa ni me-mrō, ni so tān̄.
Tān̄tēn̄ avvan i tuan ron̄ “Vēv, nēk s-ron̄ ma sur i meme sei, ni t-tān̄ ti ni va-mrōs so / wedek ni va-mrōs susus.”
Ron̄ “Bek, tuqa, ngakmur o wgargar sutwal.”
Avvan, rār m-togtog avvan, tuan sa ron̄ “Nēk s-row mama, nēk s-la o sus min ni ti nēk qra van kēl āt nēk qra sālsēl kēl.”
“Ar tuqa galāg titi! Ngakmur o wgargar me-rō.”
O brinti m̄erm̄er sa tān̄ tān̄ tān̄ vavvan, tuan ron̄ / m̄erm̄er rqa vilwo ron̄: “Vēv, row ma sur ni!”
Ni m-tān̄ avvan, na qtegaran t-wow nok ti.
Ni ron̄ wa “Tuqa! Ngakmur o wgargar me-vāt gēn dek le.”
O m̄erm̄er rqa sa ni m-tog avvan na llon me-ttās sur tuan sa o nti tik, beb atwal wor ni, o brinti m̄erm̄er sa t-tān̄ t’ sa, t-tān̄ ti ni me-tur wēgi o wavan vata le naw.
Ni m-beb atwal wor ni, ni ron̄ “Va-wē! Vēv! Varvar nēk sur ak nēk s-la m̄o o sus min i tsik la, nēk s-van tēmē ma, va-wē kmār ka me-to.”
Rār so to. Rār m-to nen̄, rār m-van dēn lē mta mrēsrēs a Tō, rār so rev o nti sri Tō.
Rār m-rev o nti sri a Tō, rār so to.
Rār m-van van van avvan, van sag a Dangon, rār so rev mlē tuar sri a Dangon gor i vverār.
I vverār ka m-nōs a Tō wa ni m-kal vga a Tō, rār a Dangon rār so rev mlē tuar sri.
Ni me-vrisa srēg rār, ron̄ “Ar row kēl ma! Bek! Kmār m-varvar sē nēk kak s-la o sus min i tsik, nēk so-mrōs tēmē! Bek, kmār me-van atwal wor.”
Ni m-van dēn̄ sag a Dangon, ni m-nōs aē avvan, ni m-kal vasul o sri a Dangon.
Rār m-van rār so rev o sri a Sri-ōw.
Rār m-rev o sri a Sri-ōw, i vverār me-tkār rār avvan dēn̄ a Sri-ōw wo vverār s-nōsnōs mōmōl rār so row kal vga, i vverār m-row kal vga rār m-van sag rār so rev o sri a Lētn̄in.
Rār m-rev o sri a Lētn̄in, rār m-van dēn a Lētn̄in, vverār m-dēn̄ sag a Lētn̄in, rār so van dēn Lētn̄in, rār so van.
Van sag nen̄ avvan, rār so rev tuar sri a Turtektō.
Rār s-tur aē, rār s-tek vagvagē ror ma a Tō le naw, rār m-tek vagvagē a Tō, rār ron̄ “Va-wē, a Tō van dek dār m-van dēn aē.”
Rār m-tek vagvagē a Tō rār so van.
Van sag, vverār m-dēn̄ sag a Turtektō, rār m-van atwal nok sag nen̄, salvut atwal rār so row sag a Mke Grāt; o m̄erm̄er sa, i vverār t-rāsrēs ma sur rār ti, m̄erm̄er rqa vilwo sa ron̄ /
M̄erm̄er rqa vilwo m-varvar ror le qarn̄a grāt ron̄: “O Vu! O vu, kak nēk aē nen̄? Na s-aqtē āt tarwi tsik sa? Nēk s-gān!”
Ni m-aqtē ror tarwi tsēn, o Vu so / rār m-tek wor sē o leb so kal.
Ron̄ kak: “Vu! Nēk aē nen̄? Na s-aqtē āt i tsik, nēk s-gān ni?”
Ni m-aqtē ror i tuan sa, o Vu so gān.
Ni m-tek sē o dar so kal, o Vu m-gān nok ni.
Ni ron̄ kak “Vu! kak nēk aē? Na s-salvut mlē āt? nēk s-gān na.”
I vven sa m-sal-/ I tuan sa m-salvut ror, o Vu so gān mlē ni, vverār m-dēn̄ sē ma, rār nok obek.
Vverār m-van ma nen̄, m-tān̄ wor tān̄ wor avvan, ni so ris wor o m̄la.
Ni m-ris sē o bsē va-ttās, ni so ris atwal wor o m̄la.
Ni so to atal wor ni o m̄la.
Vverār, ni o m̄la.
Alē, susrig vat ma gēn: nēk m-van le m̄ōs, nēk m-vus o m̄la, nēk so vrisa wālōg mē o qtē bsē s-vagvāt.
Nen̄ en, nēk s-kuk le nēk s-rēn̄ va-m̄gisgis.
La kak nēk mte vrisa wālōg tēmē mi o qtē bsē, nēk s-gān o m̄la nen̄, v-marmar.

S1 doi

stop écouter
O susrēg ble mraw sa, m-van tm̄e seg.

S2 doi

stop écouter
O rqa valrēg ma i ntōn wo m̄erm̄er rqa sutwal brēmalwo, tuar otik.

S3 doi

stop écouter
Tōlnēr togtog avvan, tuar rāvrēv, vverār ron̄: “Tōlgēn s-sēw a Tō. Tōlgēn s-van sālsēl ngatōlgēn o mās.”

S4 doi

stop écouter
Tōlnēr m-sēw ror a Tō nen̄, o m̄erm̄er rqa vilwo sa tan i tuan o brinti tik sa s-togtog tan i vverār s-van sālsēl.

S5 doi

stop écouter
Sālsēl sālsēl avvan, brinti m̄erm̄er sa ni me-mrō, ni so tān̄.

S6 doi

stop écouter
Tān̄tēn̄ avvan i tuan ron̄ “Vēv, nēk s-ron̄ ma sur i meme sei, ni t-tān̄ ti ni va-mrōs so / wedek ni va-mrōs susus.”

S7 doi

stop écouter
Ron̄ “Bek, tuqa, ngakmur o wgargar sutwal.”

S8 doi

stop écouter
Avvan, rār m-togtog avvan, tuan sa ron̄ “Nēk s-row mama, nēk s-la o sus min ni ti nēk qra van kēl āt nēk qra sālsēl kēl.”

S9 doi

stop écouter
“Ar tuqa galāg titi! Ngakmur o wgargar me-rō.”

S10 doi

stop écouter
O brinti m̄erm̄er sa tān̄ tān̄ tān̄ vavvan, tuan ron̄ / m̄erm̄er rqa vilwo ron̄: “Vēv, row ma sur ni!”

S11 doi

stop écouter
Ni m-tān̄ avvan, na qtegaran t-wow nok ti.

S12 doi

stop écouter
Ni ron̄ wa “Tuqa! Ngakmur o wgargar me-vāt gēn dek le.”

S13 doi

stop écouter
O m̄erm̄er rqa sa ni m-tog avvan na llon me-ttās sur tuan sa o nti tik, beb atwal wor ni, o brinti m̄erm̄er sa t-tān̄ t’ sa, t-tān̄ ti ni me-tur wēgi o wavan vata le naw.

S14 doi

stop écouter
Ni m-beb atwal wor ni, ni ron̄ “Va-wē! Vēv! Varvar nēk sur ak nēk s-la m̄o o sus min i tsik la, nēk s-van tēmē ma, va-wē kmār ka me-to.”

S15 doi

stop écouter
Rār so to. Rār m-to nen̄, rār m-van dēn lē mta mrēsrēs a Tō, rār so rev o nti sri Tō.

S16 doi

stop écouter
Rār m-rev o nti sri a Tō, rār so to.

S17 doi

stop écouter
Rār m-van van van avvan, van sag a Dangon, rār so rev mlē tuar sri a Dangon gor i vverār.

S18 doi

stop écouter
I vverār ka m-nōs a Tō wa ni m-kal vga a Tō, rār a Dangon rār so rev mlē tuar sri.

S19 doi

stop écouter
Ni me-vrisa srēg rār, ron̄ “Ar row kēl ma! Bek! Kmār m-varvar sē nēk kak s-la o sus min i tsik, nēk so-mrōs tēmē! Bek, kmār me-van atwal wor.”

S20 doi

stop écouter
Ni m-van dēn̄ sag a Dangon, ni m-nōs aē avvan, ni m-kal vasul o sri a Dangon.

S21 doi

stop écouter
Rār m-van rār so rev o sri a Sri-ōw.

S22 doi

stop écouter
Rār m-rev o sri a Sri-ōw, i vverār me-tkār rār avvan dēn̄ a Sri-ōw wo vverār s-nōsnōs mōmōl rār so row kal vga, i vverār m-row kal vga rār m-van sag rār so rev o sri a Lētn̄in.

S23 doi

stop écouter
Rār m-rev o sri a Lētn̄in, rār m-van dēn a Lētn̄in, vverār m-dēn̄ sag a Lētn̄in, rār so van dēn Lētn̄in, rār so van.

S24 doi

stop écouter
Van sag nen̄ avvan, rār so rev tuar sri a Turtektō.

S25 doi

stop écouter
Rār s-tur aē, rār s-tek vagvagē ror ma a Tō le naw, rār m-tek vagvagē a Tō, rār ron̄ “Va-wē, a Tō van dek dār m-van dēn aē.”

S26 doi

stop écouter
Rār m-tek vagvagē a Tō rār so van.

S27 doi

stop écouter
Van sag, vverār m-dēn̄ sag a Turtektō, rār m-van atwal nok sag nen̄, salvut atwal rār so row sag a Mke Grāt; o m̄erm̄er sa, i vverār t-rāsrēs ma sur rār ti, m̄erm̄er rqa vilwo sa ron̄ /

S28 doi

stop écouter
M̄erm̄er rqa vilwo m-varvar ror le qarn̄a grāt ron̄: “O Vu! O vu, kak nēk aē nen̄? Na s-aqtē āt tarwi tsik sa? Nēk s-gān!”

S29 doi

stop écouter
Ni m-aqtē ror tarwi tsēn, o Vu so / rār m-tek wor sē o leb so kal.

S30 doi

stop écouter
Ron̄ kak: “Vu! Nēk aē nen̄? Na s-aqtē āt i tsik, nēk s-gān ni?”

S31 doi

stop écouter
Ni m-aqtē ror i tuan sa, o Vu so gān.

S32 doi

stop écouter
Ni m-tek sē o dar so kal, o Vu m-gān nok ni.

S33 doi

stop écouter
Ni ron̄ kak “Vu! kak nēk aē? Na s-salvut mlē āt? nēk s-gān na.”

S34 doi

stop écouter
I vven sa m-sal-/ I tuan sa m-salvut ror, o Vu so gān mlē ni, vverār m-dēn̄ sē ma, rār nok obek.

S35 doi

stop écouter
Vverār m-van ma nen̄, m-tān̄ wor tān̄ wor avvan, ni so ris wor o m̄la.

S36 doi

stop écouter
Ni m-ris sē o bsē va-ttās, ni so ris atwal wor o m̄la.

S37 doi

stop écouter
Ni so to atal wor ni o m̄la.

S38 doi

stop écouter
Vverār, ni o m̄la.

S39 doi

stop écouter
Alē, susrig vat ma gēn: nēk m-van le m̄ōs, nēk m-vus o m̄la, nēk so vrisa wālōg mē o qtē bsē s-vagvāt.

S40 doi

stop écouter
Nen̄ en, nēk s-kuk le nēk s-rēn̄ va-m̄gisgis.

S41 doi

stop écouter
La kak nēk mte vrisa wālōg tēmē mi o qtē bsē, nēk s-gān o m̄la nen̄, v-marmar.