L'Anguille doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Translation by sentence
en
Whole text transcription


Whole text translation
en

Na v-mōrōs na v-usräg sur tuar ususräg m-daw l-muk o vōnō a Kōrō, o ususräg vet l-mere.
Nassan Wusēmelmel.
Nēr ta-sasaa ti, nēr t-mumug ti, nēr t-riv o lem ti. Sur vōsōg o däm iē.
Nēr t-riv o lem ti, nēr v-siräg o m̄alm̄al irō.
Täre m̄alm̄al irō irru v-van täv o bē.
Van täv o bē nen̄, o masle bē nen̄, na-ssan Bēkōs.
Irru m-van vak, irru tävtäv o bē ti, ru vē-ēl ēs ve-rrēt ma gor mke da qēl den irru, irru vē-ēl na-tam̄nēn lē-bē.
Ēl na-tam̄nēn lē-bē o tudun nen̄, o man vutwal.
Irru mē-ēl m̄ar di ēn, ti irru v-mōrōs ak irru vē-ēl mala.
Va– van, wa irru m-täv bas o bē, ru v-tēs ni. Tēs ni ak tlēr ak mōl.
Lōmgäv nen̄ ron̄: “Na v(a)ta-van tiag wōs mē kumur, tēlēn van ler vak sē nēr vus na.”
Sē täre m̄alm̄al nen̄ ron̄: “V-bek. Nēr vutu-vus wes wōs nēk. Nēr vutu-vus wes wōs nēk. Tēlēn tō-mōl ti. Tlēn mōl la kämär ka v-saa vutwal mē nēk. Daw ak m̄ar tlēn v-läg vutwal.”
Tlēr vē-tēstēs nen̄ va– van sē irru marmar wē, ni v-van tiag irru.
Van tiag irru, nēr van vak nen̄, van vak mälmäln̄e m̄as.
M̄e däm ne, ti irru v-votog wor vata ni ti ni v-turtur lä-mälmäln̄e däm, le-vwon.
Ti irru v-van tär sur nēr va.
Nēr t-riv mala o lem ti, ti irru m-sag bul.
Sa– sag m̄ar dē va–va–van ru m-durun̄ vak le-vwon, van irru v-borbor.
Va–van ru t-rivriv nok mala o lem ti.
Irru t-rivriv nok mala o lem ti van wa irru v-vōrurur.
Vōrurur va– van, irat m̄arm̄arat saa ti, tē-ēl vēvgäg gor ti.
Ēl vēvgäg ēl vēvgäg va– van, sē nēr / irat m̄arm̄arat nēr ron̄: “Rarm̄er wudi ak irru t-vōrurur ti ak sur o sa, ti a?”
Rru v-sesag va–van rru m-durun̄ bertäg vak le-vwon v-vōrurur.
Tuar sē v-van vak, sag velrig ēs irru.
Tuar m̄arat van vak, sag velrig mē irru, wasn̄i tuwal tēlēr t-riv o lem ti.
Van wa irru m-durun̄ mala vak, le-vwon, o m̄arat nen̄ v-durun̄ tiag irru.
Vē-ēl vak nen̄, sē vē-ēl ēs m̄ar ne, o lōmgäv nen̄ t-tur ti, mälmäln̄e m̄as nen̄.
Ēl m̄ar nen̄, sēv tevräkät den irru, van mala vak, kēl vata vak. Sur ra dōn m̄arm̄arat le m̄as ne.
Ti v-vit mala mun era-tdun m̄arm̄arat nen̄: “Utēlm̄er! Tuar lōmgäv tur ti vak nen̄ ni saattär ma noknok ne, na-mēgēn o llorqa to tiag bas ni.”
Ti dōn m̄arm̄arat nen̄ nēr ron̄ “Vutwē! O lōmgäv tur tu vak ne ni o telräg varō.”
Sē nēr v-mōl gatam gor ni.
Nēr v-mōl gatam gor ni, nēr van dälgēt va– van nēr van bul ti nēr van vutwäg ma.
Van vutwäg ma, nēr mo-gor ma gor ni, nm̄alan m-row ēs m̄ar ne, ti ni t-tur ti l-tēnē sul, m-van dälgēt nok gor ni.
Nēr t-vēn ni ti, t-vus ni mē o mätgil nen̄ ti-gil o lem mē ti.
Va– van, sē ni m-ron̄ va-ssa wē ni v-sōv ror.
Sōv ror nen̄, mē-ēl ēs m̄ar ne, o mere nok, m-ris nok o mere mē.
Sē ni v-täsol. Ti täre o m̄alm̄al nen̄ sōgōn mala o walas nen̄ o bē llon.
Nēr m-va–van ne m̄ar dē va–van na-bēn mammas irru v-tigis n̄oln̄olo mala na-bēn wa ni v-täsol mala. Va–van van wa van mäln̄e masle bē ne, rru v-tigis vavagē mala ni / mē o walas tuwal, o walas bē tuwal ne sē, sē v-sēw vak lē-bē ne.
V-sēw vak lē-qēl bē v-luwo ne, sē irru v-sēw tiag mala ni vak.
Bas, tēlēr ēn saa ti lē-qēl bē nen̄ noknok dē, wa o täre o m̄alm̄al nen̄ vitwäg mē o Wusēmelmel nen̄.
O qēl bē v-luwo nen̄, kma t-var ti na-ssan o Qēl Wusēmelmel.
Bas o ususräg / o qan̄re ususräg na-mēgēn nen̄ wudi o susräg bule maraw m-bas ēn wor ti iē nen̄.
I would like to tell a story from my village of Koro: the story of the eel.
His name was Wusēmelmel.
People were going about with their daily lives, attending their garden work. They were digging holes in the ground for the yam-planting season.
And as they were digging holes in their gardens, they sent off two of their girls.
These two girls were asked to go and fetch some fresh water.
They went to fetch some water from a creek called Bēkōs.
So off they went; but as they were busy drawing the water, suddenly a male silhouette appeared on the surface of the water, just above the two girls.
In fact, that silhouette on the water was no more than a deed of magic.
As soon as they caught sight of him, they wanted to see him better.
So they finished drawing their water, and beckoned him – beckoned him to follow them.
The young man said “I can't follow you: if I go with you, I might get killed.”
“No way,” they replied. “Nobody will kill you, don't worry. Let's go! Follow us, we want to be with you. It would be as if the three of us were married together.”
The two girls kept insisting on and on, until he finally accepted to go with them.
So he followed them, till they reached the edge of their garden.
It was a garden of yams: they asked the boy to just stand and wait there, on the bushy edge of the field.
The two girls went back to the group of people.
Everyone was busy poking holes in the ground, and the two girls were sitting together.
But as they were working, they would constantly glance over towards the bush, and laugh.
Then they would get back to digging the ground.
But just as they'd get back to their work, they couldn't help giggling again.
And as they giggled, the men around them began to notice, and kept an eye on them.
The men kept watching, until one of them said: “Hey men, it sounds like those two girls are giggling for some reason, but why?”
The girls were sitting there, constantly glancing sideways towards the bush, and giggling.
So one of the men decided to come and sit beside them.
He came to sit beside the two girls, and went on poking the ground just next to them.
So when they both glanced again towards the bush, that man followed their look.
And as he looked sideways like this, he saw that boy standing there, on the edge of the garden.
Immediately, the man got up and walked away from the two girls: he went back to the other men, in the other garden.
“My friends!” he said to the other men, “There's a boy standing over there right now, and our girls are about to elope with him!”
“Hey that's true!” some of the men replied, “And that boy standing over there is quite the handsome man…”
So they all walked out to ambush him.
They set off to ambush him, walked around him all together at once.
All of a sudden they were all there, encircling him. The boy startled as he realised he was standing in the middle of a mob that was surrounding him from all sides.
Then they started firing arrows at him, and assaulting him with the sticks they had been using for digging holes in the ground.
Suddenly, he felt dizzy and collapsed on the ground.
And as he fell down, everyone saw an eel. He had turned into an eel!
So he tried to creep away. The two girls quickly found a coconut gourd and went to fill it with water.
They quickly came back, and as his body was getting dry, they would spill water on it to keep it wet, so he could slither further. They went on like this till they got close to the river shore: at that point the two girls emptied one last gourd of water onto his body, so he could jump into the creek.
As soon as he had jumped into the large creek, they decided to follow him, and jumped too.
From that day onwards, the three of them have lived in that creek – the two girls together with Wusēmelmel.
Still today, we call that large creek “the River of Wusēmelmel”.
Such is the end of the story, a traditional story of ours: this is how it finishes.

S1 doi

stop écouter
Na v-mōrōs na v-usräg sur tuar ususräg m-daw l-muk o vōnō a Kōrō, o ususräg vet l-mere.

I would like to tell a story from my village of Koro: the story of the eel.

S2 doi

stop écouter
Nassan Wusēmelmel.

His name was Wusēmelmel.

S3 doi

stop écouter
Nēr ta-sasaa ti, nēr t-mumug ti, nēr t-riv o lem ti. Sur vōsōg o däm iē.

People were going about with their daily lives, attending their garden work. They were digging holes in the ground for the yam-planting season.

S4 doi

stop écouter
Nēr t-riv o lem ti, nēr v-siräg o m̄alm̄al irō.

And as they were digging holes in their gardens, they sent off two of their girls.

S5 doi

stop écouter
Täre m̄alm̄al irō irru v-van täv o bē.

These two girls were asked to go and fetch some fresh water.

S6 doi

stop écouter
Van täv o bē nen̄, o masle bē nen̄, na-ssan Bēkōs.

They went to fetch some water from a creek called Bēkōs.

S7 doi

stop écouter
Irru m-van vak, irru tävtäv o bē ti, ru vē-ēl ēs ve-rrēt ma gor mke da qēl den irru, irru vē-ēl na-tam̄nēn lē-bē.

So off they went; but as they were busy drawing the water, suddenly a male silhouette appeared on the surface of the water, just above the two girls.

S8 doi

stop écouter
Ēl na-tam̄nēn lē-bē o tudun nen̄, o man vutwal.

In fact, that silhouette on the water was no more than a deed of magic.

S9 doi

stop écouter
Irru mē-ēl m̄ar di ēn, ti irru v-mōrōs ak irru vē-ēl mala.

As soon as they caught sight of him, they wanted to see him better.

S10 doi

stop écouter
Va– van, wa irru m-täv bas o bē, ru v-tēs ni. Tēs ni ak tlēr ak mōl.

So they finished drawing their water, and beckoned him – beckoned him to follow them.

S11 doi

stop écouter
Lōmgäv nen̄ ron̄: “Na v(a)ta-van tiag wōs mē kumur, tēlēn van ler vak sē nēr vus na.”

The young man said “I can't follow you: if I go with you, I might get killed.”

S12 doi

stop écouter
Sē täre m̄alm̄al nen̄ ron̄: “V-bek. Nēr vutu-vus wes wōs nēk. Nēr vutu-vus wes wōs nēk. Tēlēn tō-mōl ti. Tlēn mōl la kämär ka v-saa vutwal mē nēk. Daw ak m̄ar tlēn v-läg vutwal.”

“No way,” they replied. “Nobody will kill you, don't worry. Let's go! Follow us, we want to be with you. It would be as if the three of us were married together.”

S13 doi

stop écouter
Tlēr vē-tēstēs nen̄ va– van sē irru marmar wē, ni v-van tiag irru.

The two girls kept insisting on and on, until he finally accepted to go with them.

S14 doi

stop écouter
Van tiag irru, nēr van vak nen̄, van vak mälmäln̄e m̄as.

So he followed them, till they reached the edge of their garden.

S15 doi

stop écouter
M̄e däm ne, ti irru v-votog wor vata ni ti ni v-turtur lä-mälmäln̄e däm, le-vwon.

It was a garden of yams: they asked the boy to just stand and wait there, on the bushy edge of the field.

S16 doi

stop écouter
Ti irru v-van tär sur nēr va.

The two girls went back to the group of people.

S17 doi

stop écouter
Nēr t-riv mala o lem ti, ti irru m-sag bul.

Everyone was busy poking holes in the ground, and the two girls were sitting together.

S18 doi

stop écouter
Sa– sag m̄ar dē va–va–van ru m-durun̄ vak le-vwon, van irru v-borbor.

But as they were working, they would constantly glance over towards the bush, and laugh.

S19 doi

stop écouter
Va–van ru t-rivriv nok mala o lem ti.

Then they would get back to digging the ground.

S20 doi

stop écouter
Irru t-rivriv nok mala o lem ti van wa irru v-vōrurur.

But just as they'd get back to their work, they couldn't help giggling again.

S21 doi

stop écouter
Vōrurur va– van, irat m̄arm̄arat saa ti, tē-ēl vēvgäg gor ti.

And as they giggled, the men around them began to notice, and kept an eye on them.

S22 doi

stop écouter
Ēl vēvgäg ēl vēvgäg va– van, sē nēr / irat m̄arm̄arat nēr ron̄: “Rarm̄er wudi ak irru t-vōrurur ti ak sur o sa, ti a?”

The men kept watching, until one of them said: “Hey men, it sounds like those two girls are giggling for some reason, but why?”

S23 doi

stop écouter
Rru v-sesag va–van rru m-durun̄ bertäg vak le-vwon v-vōrurur.

The girls were sitting there, constantly glancing sideways towards the bush, and giggling.

S24 doi

stop écouter
Tuar sē v-van vak, sag velrig ēs irru.

So one of the men decided to come and sit beside them.

S25 doi

stop écouter
Tuar m̄arat van vak, sag velrig mē irru, wasn̄i tuwal tēlēr t-riv o lem ti.

He came to sit beside the two girls, and went on poking the ground just next to them.

S26 doi

stop écouter
Van wa irru m-durun̄ mala vak, le-vwon, o m̄arat nen̄ v-durun̄ tiag irru.

So when they both glanced again towards the bush, that man followed their look.

S27 doi

stop écouter
Vē-ēl vak nen̄, sē vē-ēl ēs m̄ar ne, o lōmgäv nen̄ t-tur ti, mälmäln̄e m̄as nen̄.

And as he looked sideways like this, he saw that boy standing there, on the edge of the garden.

S28 doi

stop écouter
Ēl m̄ar nen̄, sēv tevräkät den irru, van mala vak, kēl vata vak. Sur ra dōn m̄arm̄arat le m̄as ne.

Immediately, the man got up and walked away from the two girls: he went back to the other men, in the other garden.

S29 doi

stop écouter
Ti v-vit mala mun era-tdun m̄arm̄arat nen̄: “Utēlm̄er! Tuar lōmgäv tur ti vak nen̄ ni saattär ma noknok ne, na-mēgēn o llorqa to tiag bas ni.”

“My friends!” he said to the other men, “There's a boy standing over there right now, and our girls are about to elope with him!”

S30 doi

stop écouter
Ti dōn m̄arm̄arat nen̄ nēr ron̄ “Vutwē! O lōmgäv tur tu vak ne ni o telräg varō.”

“Hey that's true!” some of the men replied, “And that boy standing over there is quite the handsome man…”

S31 doi

stop écouter
Sē nēr v-mōl gatam gor ni.

So they all walked out to ambush him.

S32 doi

stop écouter
Nēr v-mōl gatam gor ni, nēr van dälgēt va– van nēr van bul ti nēr van vutwäg ma.

They set off to ambush him, walked around him all together at once.

S33 doi

stop écouter
Van vutwäg ma, nēr mo-gor ma gor ni, nm̄alan m-row ēs m̄ar ne, ti ni t-tur ti l-tēnē sul, m-van dälgēt nok gor ni.

All of a sudden they were all there, encircling him. The boy startled as he realised he was standing in the middle of a mob that was surrounding him from all sides.

S34 doi

stop écouter
Nēr t-vēn ni ti, t-vus ni mē o mätgil nen̄ ti-gil o lem mē ti.

Then they started firing arrows at him, and assaulting him with the sticks they had been using for digging holes in the ground.

S35 doi

stop écouter
Va– van, sē ni m-ron̄ va-ssa wē ni v-sōv ror.

Suddenly, he felt dizzy and collapsed on the ground.

S36 doi

stop écouter
Sōv ror nen̄, mē-ēl ēs m̄ar ne, o mere nok, m-ris nok o mere mē.

And as he fell down, everyone saw an eel. He had turned into an eel!

S37 doi

stop écouter
Sē ni v-täsol. Ti täre o m̄alm̄al nen̄ sōgōn mala o walas nen̄ o bē llon.

So he tried to creep away. The two girls quickly found a coconut gourd and went to fill it with water.

S38 doi

stop écouter
Nēr m-va–van ne m̄ar dē va–van na-bēn mammas irru v-tigis n̄oln̄olo mala na-bēn wa ni v-täsol mala. Va–van van wa van mäln̄e masle bē ne, rru v-tigis vavagē mala ni / mē o walas tuwal, o walas bē tuwal ne sē, sē v-sēw vak lē-bē ne.

They quickly came back, and as his body was getting dry, they would spill water on it to keep it wet, so he could slither further. They went on like this till they got close to the river shore: at that point the two girls emptied one last gourd of water onto his body, so he could jump into the creek.

S39 doi

stop écouter
V-sēw vak lē-qēl bē v-luwo ne, sē irru v-sēw tiag mala ni vak.

As soon as he had jumped into the large creek, they decided to follow him, and jumped too.

S40 doi

stop écouter
Bas, tēlēr ēn saa ti lē-qēl bē nen̄ noknok dē, wa o täre o m̄alm̄al nen̄ vitwäg mē o Wusēmelmel nen̄.

From that day onwards, the three of them have lived in that creek – the two girls together with Wusēmelmel.

S41 doi

stop écouter
O qēl bē v-luwo nen̄, kma t-var ti na-ssan o Qēl Wusēmelmel.

Still today, we call that large creek “the River of Wusēmelmel”.

S42 doi

stop écouter
Bas o ususräg / o qan̄re ususräg na-mēgēn nen̄ wudi o susräg bule maraw m-bas ēn wor ti iē nen̄.

Such is the end of the story, a traditional story of ours: this is how it finishes.