Kpwat et ses frères doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Translation by sentence
en
Whole text transcription


Whole text translation
en

Mok suusuu pule maraw ēn qētēg m̄ērē heg.
Suusuu pule maraw heg avan moomä king avan m̄o, hahan i Qat.
Älähä nē ’n tasun̄ mon too qatuu [ak].
On too qēn̄, Qat ēn van hag, tē tärä tul too qatuu qētē nanaa, sa ga [mäkä ak] mē.
Nē ’n tärä va–van, nē ’n sēv, on rävräv nē tē mulä.
Nē ’n n̄oo, on matpäh, nē ’n van tägäh hag: nanaa nen̄ ēn tuu ajew lēh nok.
Nē tē tärä lēh.
Tärä tärä tärä va–van, nē ’n sēv, nē tē mulä.
Van, n̄oo, on matpäh nē ’n van ajew tägäh lēh hag: nanaa ēn tuu ajew lēh nok.
Nē tē tärä lēh. Vag-tēl gēn ek.
Tärä tärä va–van, nē ’n sēv, nē tē mulä.
On matpäh nē ’n row tägäh hag, nanaa ēn tuu ajew lēh nok.
Alē, nē sa “Ta! Noknok heg, na ga ’ēv woo to have heg, na ga ätä tuwoo sē gēn tē vaavaatuu lōk lēh nanaa na ok ēn tärä sēv!”
Nē ’n ’ēv, nē ’n ’ätä woo we i Wēmarawraw tē ät ma. Too vuu, hahan i Wēmarawraw.
Nē ’n ’ēv, nē ’n petn̄äg too m̄asgi nanaa nē ok ēn tärä sēv [ak], tē petn̄äg too m̄asgi, tē ’ēv mē.
Wēmarawraw nen̄ ēn row ma, ēn pahav lōk lēh ēn qētqētē nanaa nen̄ va–van,
nē tē tuu ajew lōk lēh, nē tē äm too m̄asgi gēn nen̄ Qat ok ēn petn̄äg.
Nē gēn tē äm gēn ek!
Äm, ēn äm, ēn äm va–van, nē tē vaavuh sa “Ēy! Sē wōn have heg ēn petn̄äg too m̄asgi nanaa heg, nē a siivä mun na!”
We Qat tē häläqäg jen le gawon.
Häläqäg ma mēn mon tälä, sa “A, nēk gēn nen̄, nēk ok tē vaavaatuu lōk lēh nanaa na ok ēn tē tärä sēv? Na gēn a vuh nēk noknok heg le!”
Alē, Wēmarawraw sa “Ta, nēk mētē vuh lee na! Na a pirin̄ nēk. Wōjō a tärä lōk lēh ēn ak nen̄.”
Wōrō tē tärä lōk lēh.
Tärä va–van, ēn sēv, wōrō tē wok / wōrō tē tasun̄.
Tasun̄ va–van ēn pah, wōrō tē vivih, tē ruruh to lē naw.
We Qat tē van tē vis mun tuutuan. Tuutuan nen̄ [gaprä tuwa jēm̄ēn tuwa].
Van, vis mun gēē sa “Ōh! Mok qatuu ak nok ēhē! Noknok heg, gēj a maēs a van have, gēj a van ēs gēn ek.”
We wēē tuutuan nen̄ ēn ron̄ we gēē tē gäl nē.
Sa “Gēj a van vēgēn gangēj qawōō?”
Gēē tē van hag lē qētē qawōō nen̄, sa “Sē gēn a vēgēn gēn ek?”
Gēē sa “Nēk! Nēk a vēgēn!”
We Qat tē vēgēn.
Nē ’n vēgēn jēn̄ to hag nen̄, we an̄ä nen̄ tē rēg / qētē qawōō nen̄ tē rēg.
Too sē jen gēē ēn mänäg qētē qawōō nen̄, qētē qawōō tē rēg, Qat ga hēw ēs avōh.
Alē, gēē tē van, gēē tē toto jen nē nē tē hag make [qawōō].
Gēē ’n van, ruruh mon [ak], gēē tē [sō].
Gēē tē sō jen [Vanōlav], gēē a maēs sa gēē a sō to [Lakon].
Qat tē hag maken va–– van, nē ’n ’ätä woo we taqa tē kakal ma.
Taqa ēn kakal ma, sa / nē sala “Ey! Tuak! Nēk ga pirin̄ ēs na?”
Taqa sa “Ga wē, na ga pirin̄ ēs nēk.”
Alē, nē tē mäkä ’n tien jen make än̄ä / qawōō, tē row jēn̄ hōw lē tanē, lōk lēh hag, nē ’n mäkä m̄ērē nen̄ va–van –
nē ’n lekteg kere haj on Qat ga vēgēn suusuu / a hēw suusuu, alē Qat tē hēw suusuu ēn tie taqa nen̄.
Jēn̄ hōw, ginteg tägäh hōw lē naw: mon ak gaiv nok!
Tuutuan ēn pal nok, mēn mon gamtō, mēn gamtō mon Qat gēē tē to mē!
Sa gēē a van mē [Lakon].
We nē tē lä ’n too [vinlah], nē tē row ol lolon, mēn ōjēn vätäl ga men, nē tē hälä suusuu gēē.
Gēē ’n sō va– van, lē sēnē naw, gēē ’n ’ätä woo we, vinlah nen̄ tē hälä ma.
Hälä hälä van ma, rigtäg we nē tē gän too vätäl ga men, tē ’äqä ’n vinn̄i.
Vinn̄i nē ’n hälä m̄o, tē ’äqä ’n vinn̄i, vinn̄i tē hälä ma.
Gēē ’n van, ’ätä “Ey! Sē ’n gän vätäl ga men heg?”
Gēē a ron̄ avōh sa i Qat (va) la, Qat va nok lē [vinlah].
Hag va–van, gēē tē ätä vērēgēl avōh, nē ’n gän lēh too vätäl tē äqä lēh.
Gēē tē ätä vērēgēl vata avōh ni.
Nē tē hälä m̄o. Van, jēn̄ to [Lakon] –
Nē ’n hälä hag m̄ērē nen̄ we, gēē tē [sō] rigtäg nē päh, gēē tē lä ’n vinlah nen̄. Lä hōw lē ak, gēē tē van.
Gēē ’n gih tē m̄ērē heg we nē tē wisis!
Puni tē ah we gēē tē äqä wutä nē.
We gēē tē sō va–van, jēn̄ [ma Lakon].
[Qat nē ’n jēn̄ m̄o nok salēn, nē tē vēgēn make vaj tē hag jērē gēē. Gēē ’n sō ma, jēn̄ lē en, nē ’n häläqäg sēwēl tē saqal worä mon ak mēn mon tälä.]
Nē sala “Gamu ’n ’ätä vinn̄i vätäl nen̄ tē hälä ma?”
Gēē sa “Aa!” — “Pa na nen̄!”. To “Nēk ēn row kēl make naha ma heg?”
Nē sa “Vinlah! Gamu ok ēn äqä wutä nen̄, na nen̄! Na lē vinlah nen̄.”
We gēē tē van ajew hag [le vanō].
Van, gēē tē n̄oo mēn too qatuu ätmät.
N̄oo mun nē, ätmät nen̄ ēn ’ätä gēē, nē sa “Ha’ēh! Noknok heg, gamu ga n̄oo vaan heg lē too um̄ä heg, na na a n̄oo päh heg.”
La nē ok tē gäl woo gēē to sa nē ok a vuh gēē.
On qēn̄, nē ’n row ma, Qat ēn [sirin̄ ēn valakärän] lē sini um̄ä, gēē pah gēē tē row ol lē valakärän nen̄ gēē tē n̄oo lolon.
Tan̄ro nen̄ ēn row ma on qēn̄, row ma, äm gēē, gēē gaiv. Gēē va lē valakärän.
On matpäh nē ’n row ma, nē sa: “Ey! Tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄, gamu gaiv, gamu have?”
La too tuan Qat nen̄ nē ok ga sa, nē ok a visvis on viivirin̄ ga ’ēv’ēv m̄ērē ek.
Nē sa “O! Nēk ēn row ma nen̄, gamä ’n ’ēv woo lē valakärän lē sini um̄ä hegi!”
Tan̄ro sa “Ha’ēh! Ga wē!”
Gēē tē van lēh lē m̄as, lä lēh gängän ma, wälwäl gängän pah, sa: “Ha’ōh! Gamu ’t n̄oo lēh!” Gēē tē n̄oo.
On qēn̄, nē ’n row tägäh lēh ma, sa a gän gēē, Qat ēn mäkä gēē ’n n̄oo lē gah. Gah avan um̄ä.
Nē ’n jej gah mēn pisliman m̄ērē heg, gah tē wät gēē tē row ol lolon, gēē tē n̄oo.
Tan̄ro ’n row tägäh ma, äm tägäh gēē, gēē gaiv.
On matpäh, nē ’n row ma nē sa, “Eh! Gēē wēē tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄ sa gēj a suusuu, na ’n row tägäh ma, gamu gaiv!”
We tuan Qat nen̄ ti vis mun nē sa: “O, nēk ēn row ma nen̄, i Qat ēn petn̄äg gamä lē gah! Gamä ’n n̄oo woo lē gah.”
Tan̄ro nen̄ sa: “Ha’ēh!” Nē tē van lōk lēh.
Gēē tē wälwäl. Gängän lēh, on rävräv gēn nen̄, nē sa: “Alē, gamu ’t n̄oo!”
On qēn̄ nē tē row lōk lēh ma.
Row lōk lēh ma nen̄: äm tägäh gēē, jej tägäh gah, gēē gaiv lolon.
La gēē va ’n n̄oo makē wolwol.
On matpäh nē ’n row lōk lēh ma, tuan Qat nen̄ sa / nē sala: “Ēh, wēē tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄ sa gēj ga suusuu, gamu gaiv!”
We tuan Qat nen̄ sa: “Oh, nēk ēn row ma nen̄, i Qat ēn petn̄äg gamä lē wolwol maken heg, gamä ’n n̄oo maken heg.” Sa “Ha’ēh!”
We talōw avan ēhē nen̄, gēē gēn tē wälwäl lēh to nen̄, Qat sa: “Wēē tuutuak, na tē mäkä kere gēj to, la gamu tē visvis jērē gēj to, noknok heg gēj ga to’ lōk lēh gēn ek!”
Sa “Noknok heg, na tē petn̄äg kere gēj to, gamu tē ’en vis on gēj to; ak, ēn manreg nok. Noknok heg gēj a mulä lēh älähä?”
Alē, nē sa: “Noknok heg, gēj a wälwäl, gēē ’n wälwäl hōw m̄ērē heg, naw gaiv. E! Too sē row vil naw!”
Alē, too tuan Qat tē van.
Qat vis mun nē sa “Nēk a van, qis manreg mon̄ pō nēk tē vēgēn makē ram̄os.”
Too tuan ēn van hōw, qis manreg mon pō, row vēgēn makē ram̄os, tē hag.
Gēē ’n hag jērē va–van –
“Eh! (i) vä nen̄ ēn van tē ’ät’ät avōh! Too tē van lēh!”
Ēn van sēwēl hōw, qis manreg mon pō, tē row vēgēn hag makē ram̄os, tē hag.
Gēē ’n mäkä va–van m̄ērē nen̄, gēē vata pah ēn van.
Alē, Qat woo mētēn i / (haha tan̄ro nen̄ i Qasval) Qasval woo ’n haghag.
Wōrō ’n hag va–van, naw tē ’ät avōh, wōrō tē räkäs.
Räkäs mongēē wälwäl nen̄, Qat gēn tē mäkä to sa nē ok a to’ jen nē.
Nē ’n häläqäg tägäh m̄ērē heg, Tan̄ro tē row [tuwoo] nē.
Nē tē wähä Tan̄ro mēn too qet ga tutun, Tan̄ro tē häläqäg kēl talvōn um, nē tē häläqäg talvōn.
Va–van, we tē wähä kere vata nagē Tan̄ro nen̄ mēn too qet ga tutun we nē tē ginteg.
Ginteg hōw nen̄, tuutuan pah nok makē ram̄os.
Nē tē row vēgēn hag, nē gēn tē luwluw gēn ek, sa: “Mok ram̄os! Na a marēs nēk a rēg! Nēk a vutgi!”
We ram̄os nen̄ tē rēg, tē vutgi ajew.
Gēē tē vēgēn suusuu. Tan̄ro tē vēgēn suusuu gēē ma.
Gēē ’n vēgēn vēgēn va–n, Qat sa: “Mok ram̄os! Nēk rēg, nēk vutgi lēh hag!”
Ram̄os nen̄ tē vutgi sa tē vutgi kakaran̄kē vata hag, hag nen̄ to lē pōlō.
Gēē ’n jēn̄ hag nen̄, sa “Ha’ēh! Mok ram̄os! Nēk ēt kaōl!”
We ’n ram̄os nen̄ tē kaōl.
Kaōl kaōl kaōl va–van, jēn̄ hōw lē vanō nen̄, nē tē häläqäg jen, tuutuan tē häläqäg (jen), nē tē gih lekteg uhli ram̄os nen̄.
Tan̄ro nen̄ ēn kakal ma, va rigtäg we: nē tē ukäg ram̄os, ram̄os tē ’äqä wutä i Qasval.
Tē ’äqä wutä Tan̄ro nen̄: sēv lōk lēh ma Lakon.
We i Qat, mēn tuutuan, tē haghag Vanōlav.
Suusuu ēn pah woo to heg, Tan̄ro tē mät.
Gēē tē hag lōk lēh lē mongēē vanō ok gēē ok ēn row jen ēhē.
Nē gēn woo, mok suusuu.
Here is how my story begins.
This is the story of our former King, called Kpwat.
The story of how he carved himself a huge canoe.
One day, Kpwat went to the bush, and chopped down a large rosewood tree (Pterocarpus indicus) to make himself a canoe.
He chopped at it until it fell down; then evening came, and he returned back home.
He went to sleep, and on the next day, went back to the bush – but the tree was standing there again!
So he started to chop it again.
He chopped it on and on and on until it fell; then he went back home.
After a night at home, on the morning he walked back up to the bush – but the tree was standing up there once again!
So he went on to cut it down again. That was now the third time!
He chopped it down, felled it, and went back home.
On the next morning he dashed back up to the bush, and saw the tree standing there once again.
“Alright!” he thought, “This time, I’m going to hide somewhere here, and watch to figure out who has been standing back up that tree I keep trying to chop down!”
So off he went to hide, and as he watched out, suddenly Butterfly appeared. It was a god, called Butterfly.
So Kpwat was hiding, holding a piece of wood from the tree he had been chopping down into a canoe: he had taken away that piece and gone into hiding.
As soon as he had landed in, Butterfly began to assemble back together the trunk of the rosewood tree.
He stood it up again, and started looking for that last piece Kpwat had hidden away.
There he was now, searching everywhere!
Butterfly searched on and on: “Hey!” he exclaimed “Whoever hid a piece of this tree somewhere, I wish they brought it back to me!”
And suddenly Kpwat leapt out from the bushes.
“Ha ha!” he exclaimed, brandishing his axe, “So that was you! You were the one who kept standing back this rosewood tree every time I chopped it down? I’m killing you right now!”
“Mercy! Don’t kill me!” cried Butterfly, “I will help you. You and I will start your canoe again!”
So they resumed their work again.
They chopped the tree down, and began to carve it.
When they finished carving the canoe, they tied the pieces together, and finally dragged the canoe down to the sea.
Then Kpwat went back to his brothers. He had eleven of them.
“Brothers!” he told them, “I now own an immense canoe! From now on, we’ll be able to go wherever we like!”
As they heard him, his brothers decided to trick him.
“Let’s go pick up some almonds, shall we?” they proposed.
Once they had walked all the way up to the canarium trees, Kpwat asked “Alright, so who’s climbing first?”
“You!” they replied, “You climb first!”
So Kpwat climbed the tree.
But as he reached the top of the tree, suddenly the canarium tree began to swell up!
One of the brothers had cast a spell on the tree so it would swell up, and make Kpwat unable to come back down.
Suddenly they took off and ran away from him, while he remained stuck on top of that tree.
They rushed to find his canoe, dragged it out to the sea and began paddling.
They were paddling away from Vanua Lava, aiming to reach Gaua.
As for Kpwat, he was still sitting on top of the tree, when he suddenly saw a spider coming to him.
As the spider came close, he said “Hey, my friend! Can you help me out?”
– “Yes, said the spider, I can help you.”
So it started to spin its silk from the top of the almond tree, slid all the way down to the ground, then back up, on and on and on ~
when the web became solid enough for Kpwat to clamber along, he followed the spider’s silk all the way to the ground.
As soon as he touched down, he rushed towards the shore, and realised his canoe had disappeared!
His brothers had stolen it, and run away with his wife, Kpwat’s wife!
They were on their way to Gaua.
Without further ado, Kpwat seized a coconut, and jumped inside. He had taken a supply of sweet bananas, and began to drift on the sea behind them.
As for them, they were travelling on their canoe, in the middle of the ocean, when suddenly they took sight of a coconut that was drifting towards them.
As it was drifting closer and closer, Kpwat ate one of his sweet bananas, and threw the skin away.
The banana skin he tossed away also began to drift towards the canoe.
As soon as they saw it, they said “Hey! Who just ate this sweet banana?”
They had no idea this was really Kpwat, Kpwat who was hiding in the coconut.
So on they went, still bemused of what was happening. Then he ate a second banana, and threw the skin away again.
Still, they did not understand who that was.
On and on they drifted, until they were in sight of Gaua.
As he was still drifting like this, they pulled their canoe closer, and seized the coconut. They took it in their canoe, and went on.
As they were holding it in their hands, Kpwat inside suddenly broke wind!
The smell made them toss the coconut away.
So on they went, closer and closer till they reached our island of Gaua.
But Kpwat had reached the shores already: he had climbed a pandanus tree and was waiting for his brothers there. No sooner had they landed on the beach than he jumped down from the tree, and destroyed his own canoe with his axe.
He asked them “Did you see the banana skin that was floating on the sea?”
“Yes,” they replied. — Well, that was me! — But how did you even get here?!”
“Aboard a coconut!” he replied, “You remember the one you threw away? well, that was me. I was in that coconut.”
So they began to walk inland to find a village.
They found a place to sleep, at the house of a giant ogre.
As soon as he had seen them, the ogre had invited them to stay with him: “Alright, he said, tonight you will all sleep over here in this house of mine; as for me, I’ll sleep over there.”
But he was really fooling them, with a plan to kill them.
And indeed, that same night he set off towards that room – but Kpwat had already flicked open the central pillar of the house, and they had all walked inside to sleep there.
So when the evil spirit came in during the night, he searched for them everywhere, but could not find them. They were hiding in the central pillar!
The next morning, he came in and asked them: “My friends! I came here during the night, but I couldn’t find you: where were you?”
Now one of Kpwat’s brothers was a bit stupid, and would always tell away secrets like this one.
“Of course, he replied. When you came to visit us, we were all hiding in this pillar, in the middle of your house!
– Oh, really?” said the ogre. “Perfect!”
Then they went back to the garden, picked some food again, came back to bake it. “Alright,” he said, “It’s time you went back to sleep!” and off they went to sleep.
During the night, the ogre quickly came back again to kill them, but this time Kpwat had made them sleep in the roof.
He had flicked open a rafter with his fingers like this, and suddenly the post split open, allowing them to jump inside and spend the night there.
As the ogre rushed in, he searched them, but to no avail.
The next morning, he came back and asked “Hey, my friends! I came here during the night so we could have a chat, but when I looked for you, you were nowhere to be found!”
So Kpwat’s brother replied: “Well, when you came in, Kpwat had just hidden us in the rafters! We were just sleeping inside the roof.”
“Oh I see!” replied the ogre, and off he went.
So they cooked and had dinner together once again, until night came: “Alright, time y’all went to sleep!”
But once again, during the night he hurried in.
Hurried in, searched them, flicked the rafters open and checked, but they were not inside.
This time, they were sleeping in the cross beam.
When he came back in the morning, he asked “Hey, my friends! I came here during the night so we could have a chat, but you weren’t here.”
One of Kpwat’s brothers replied: “That’s because Kpwat had hidden us in the cross beam up over there, we were simply sleeping inside.” – “Oh alright.” he said.
The next day, as they were cooking together again, Kpwat said to his brothers: “Brothers, I’m thinking of a solution for us all; but if you give us away, then that will be the time for us to run away!”
“I’ll try to find us a good hiding, but don’t go about revealing it! Remember that our canoe is in pieces, how would be able to return?”
“Here’s the plan”, he added. “Right now, we are cooking without salt. Well, one of us should go find some salt water!”
So one of Kpwat’s brothers went off.
Kpwat had given him instructions: “When you get there, smash your bamboo bottle, and start climbing on a Casuarina tree.”
So his brother went down to the coast, smashed his bottle in pieces, climbed up a Casuarina tree, and waited.
His brothers waited for him for a while…
and then: “Hey! That guy went away but is not coming back! Someone else take his turn!”
Another one walked to the coast, smashed his bamboo, then climbed up the tree, and waited.
They did exactly like this on and on and on, until they were all gone.
Finally, the only ones left were Kpwat and… Kpwasval (that was the ogre’s name).
So the two of them waited for a while, but the salt water never came; and finally they took the baking out of the oven.
As they were taking the food out, Kpwat was already thinking of escaping.
Suddenly he tried to leap out like this, but the ogre jumped in the way.
So he took a piece of hot taro and threw it at the ogre’s face; but the ogre managed to jump to the other side of the ground oven, and so did Kpwat.
Again, he took a piece of hot taro and through it straight onto the ogre’s face – and dashed away.
He fled all the way to the shore, where all his brothers had climbed up the Casuarina tree.
Without further ado he rushed up the tree, and exclaimed: “My tree! I want you to grow up! Be tall!”
The Casuarina tree suddenly grew up and up and up till it was very tall.
They started climbing one after the other – but the Ogre climbed right after them!
They kept climbing on and on, and Kpwat said: “My tree! Grow up once more! Be taller again!”
So the tree lengthened like crazy, reaching up all the way to the clouds.
When they managed to reach the top, he exclaimed: “Alright, my tree! Now please bend down!”
And the Casuarina suddenly bent down.
It bent down, down, down, all the way to an island. One after the other, the brothers jumped down from the tree – while one of them was holding the tree top firmly in his hands.
But the Ogre was still climbing on all fours, and getting closer and closer… At this moment they let go of the top of the tree, and suddenly the giant Kpwasval was thrown away in the air –
Yes, the Ogre was thrown into the air – and fell down all the way back to this land of Gaua.
As for Kpwat and his brothers, they went back to live on Vanua Lava.
This is how the story ends, with the death of the Ogre.
They went back to live in their island again, the one they had left before.
So this was the story I wanted to tell.

S1 doi

stop écouter
Mok suusuu pule maraw ēn qētēg m̄ērē heg.

Here is how my story begins.

S2 doi

stop écouter
Suusuu pule maraw heg avan moomä king avan m̄o, hahan i Qat.

This is the story of our former King, called Kpwat.

S3 doi

stop écouter
Älähä nē ’n tasun̄ mon too qatuu [ak].

The story of how he carved himself a huge canoe.

S4 doi

stop écouter
On too qēn̄, Qat ēn van hag, tē tärä tul too qatuu qētē nanaa, sa ga [mäkä ak] mē.

One day, Kpwat went to the bush, and chopped down a large rosewood tree (Pterocarpus indicus) to make himself a canoe.

S5 doi

stop écouter
Nē ’n tärä va–van, nē ’n sēv, on rävräv nē tē mulä.

He chopped at it until it fell down; then evening came, and he returned back home.

S6 doi

stop écouter
Nē ’n n̄oo, on matpäh, nē ’n van tägäh hag: nanaa nen̄ ēn tuu ajew lēh nok.

He went to sleep, and on the next day, went back to the bush – but the tree was standing there again!

S7 doi

stop écouter
Nē tē tärä lēh.

So he started to chop it again.

S8 doi

stop écouter
Tärä tärä tärä va–van, nē ’n sēv, nē tē mulä.

He chopped it on and on and on until it fell; then he went back home.

S9 doi

stop écouter
Van, n̄oo, on matpäh nē ’n van ajew tägäh lēh hag: nanaa ēn tuu ajew lēh nok.

After a night at home, on the morning he walked back up to the bush – but the tree was standing up there once again!

S10 doi

stop écouter
Nē tē tärä lēh. Vag-tēl gēn ek.

So he went on to cut it down again. That was now the third time!

S11 doi

stop écouter
Tärä tärä va–van, nē ’n sēv, nē tē mulä.

He chopped it down, felled it, and went back home.

S12 doi

stop écouter
On matpäh nē ’n row tägäh hag, nanaa ēn tuu ajew lēh nok.

On the next morning he dashed back up to the bush, and saw the tree standing there once again.

S13 doi

stop écouter
Alē, nē sa “Ta! Noknok heg, na ga ’ēv woo to have heg, na ga ätä tuwoo sē gēn tē vaavaatuu lōk lēh nanaa na ok ēn tärä sēv!”

“Alright!” he thought, “This time, I’m going to hide somewhere here, and watch to figure out who has been standing back up that tree I keep trying to chop down!”

S14 doi

stop écouter
Nē ’n ’ēv, nē ’n ’ätä woo we i Wēmarawraw tē ät ma. Too vuu, hahan i Wēmarawraw.

So off he went to hide, and as he watched out, suddenly Butterfly appeared. It was a god, called Butterfly.

S15 doi

stop écouter
Nē ’n ’ēv, nē ’n petn̄äg too m̄asgi nanaa nē ok ēn tärä sēv [ak], tē petn̄äg too m̄asgi, tē ’ēv mē.

So Kpwat was hiding, holding a piece of wood from the tree he had been chopping down into a canoe: he had taken away that piece and gone into hiding.

S16 doi

stop écouter
Wēmarawraw nen̄ ēn row ma, ēn pahav lōk lēh ēn qētqētē nanaa nen̄ va–van,

As soon as he had landed in, Butterfly began to assemble back together the trunk of the rosewood tree.

S17 doi

stop écouter
nē tē tuu ajew lōk lēh, nē tē äm too m̄asgi gēn nen̄ Qat ok ēn petn̄äg.

He stood it up again, and started looking for that last piece Kpwat had hidden away.

S18 doi

stop écouter
Nē gēn tē äm gēn ek!

There he was now, searching everywhere!

S19 doi

stop écouter
Äm, ēn äm, ēn äm va–van, nē tē vaavuh sa “Ēy! Sē wōn have heg ēn petn̄äg too m̄asgi nanaa heg, nē a siivä mun na!”

Butterfly searched on and on: “Hey!” he exclaimed “Whoever hid a piece of this tree somewhere, I wish they brought it back to me!”

S20 doi

stop écouter
We Qat tē häläqäg jen le gawon.

And suddenly Kpwat leapt out from the bushes.

S21 doi

stop écouter
Häläqäg ma mēn mon tälä, sa “A, nēk gēn nen̄, nēk ok tē vaavaatuu lōk lēh nanaa na ok ēn tē tärä sēv? Na gēn a vuh nēk noknok heg le!”

“Ha ha!” he exclaimed, brandishing his axe, “So that was you! You were the one who kept standing back this rosewood tree every time I chopped it down? I’m killing you right now!”

S22 doi

stop écouter
Alē, Wēmarawraw sa “Ta, nēk mētē vuh lee na! Na a pirin̄ nēk. Wōjō a tärä lōk lēh ēn ak nen̄.”

“Mercy! Don’t kill me!” cried Butterfly, “I will help you. You and I will start your canoe again!”

S23 doi

stop écouter
Wōrō tē tärä lōk lēh.

So they resumed their work again.

S24 doi

stop écouter
Tärä va–van, ēn sēv, wōrō tē wok / wōrō tē tasun̄.

They chopped the tree down, and began to carve it.

S25 doi

stop écouter
Tasun̄ va–van ēn pah, wōrō tē vivih, tē ruruh to lē naw.

When they finished carving the canoe, they tied the pieces together, and finally dragged the canoe down to the sea.

S26 doi

stop écouter
We Qat tē van tē vis mun tuutuan. Tuutuan nen̄ [gaprä tuwa jēm̄ēn tuwa].

Then Kpwat went back to his brothers. He had eleven of them.

S27 doi

stop écouter
Van, vis mun gēē sa “Ōh! Mok qatuu ak nok ēhē! Noknok heg, gēj a maēs a van have, gēj a van ēs gēn ek.”

“Brothers!” he told them, “I now own an immense canoe! From now on, we’ll be able to go wherever we like!”

S28 doi

stop écouter
We wēē tuutuan nen̄ ēn ron̄ we gēē tē gäl nē.

As they heard him, his brothers decided to trick him.

S29 doi

stop écouter
Sa “Gēj a van vēgēn gangēj qawōō?”

“Let’s go pick up some almonds, shall we?” they proposed.

S30 doi

stop écouter
Gēē tē van hag lē qētē qawōō nen̄, sa “Sē gēn a vēgēn gēn ek?”

Once they had walked all the way up to the canarium trees, Kpwat asked “Alright, so who’s climbing first?”

S31 doi

stop écouter
Gēē sa “Nēk! Nēk a vēgēn!”

“You!” they replied, “You climb first!”

S32 doi

stop écouter
We Qat tē vēgēn.

So Kpwat climbed the tree.

S33 doi

stop écouter
Nē ’n vēgēn jēn̄ to hag nen̄, we an̄ä nen̄ tē rēg / qētē qawōō nen̄ tē rēg.

But as he reached the top of the tree, suddenly the canarium tree began to swell up!

S34 doi

stop écouter
Too sē jen gēē ēn mänäg qētē qawōō nen̄, qētē qawōō tē rēg, Qat ga hēw ēs avōh.

One of the brothers had cast a spell on the tree so it would swell up, and make Kpwat unable to come back down.

S35 doi

stop écouter
Alē, gēē tē van, gēē tē toto jen nē nē tē hag make [qawōō].

Suddenly they took off and ran away from him, while he remained stuck on top of that tree.

S36 doi

stop écouter
Gēē ’n van, ruruh mon [ak], gēē tē [sō].

They rushed to find his canoe, dragged it out to the sea and began paddling.

S37 doi

stop écouter
Gēē tē sō jen [Vanōlav], gēē a maēs sa gēē a sō to [Lakon].

They were paddling away from Vanua Lava, aiming to reach Gaua.

S38 doi

stop écouter
Qat tē hag maken va–– van, nē ’n ’ätä woo we taqa tē kakal ma.

As for Kpwat, he was still sitting on top of the tree, when he suddenly saw a spider coming to him.

S39 doi

stop écouter
Taqa ēn kakal ma, sa / nē sala “Ey! Tuak! Nēk ga pirin̄ ēs na?”

As the spider came close, he said “Hey, my friend! Can you help me out?”

S40 doi

stop écouter
Taqa sa “Ga wē, na ga pirin̄ ēs nēk.”

– “Yes, said the spider, I can help you.”

S41 doi

stop écouter
Alē, nē tē mäkä ’n tien jen make än̄ä / qawōō, tē row jēn̄ hōw lē tanē, lōk lēh hag, nē ’n mäkä m̄ērē nen̄ va–van –

So it started to spin its silk from the top of the almond tree, slid all the way down to the ground, then back up, on and on and on ~

S42 doi

stop écouter
nē ’n lekteg kere haj on Qat ga vēgēn suusuu / a hēw suusuu, alē Qat tē hēw suusuu ēn tie taqa nen̄.

when the web became solid enough for Kpwat to clamber along, he followed the spider’s silk all the way to the ground.

S43 doi

stop écouter
Jēn̄ hōw, ginteg tägäh hōw lē naw: mon ak gaiv nok!

As soon as he touched down, he rushed towards the shore, and realised his canoe had disappeared!

S44 doi

stop écouter
Tuutuan ēn pal nok, mēn mon gamtō, mēn gamtō mon Qat gēē tē to mē!

His brothers had stolen it, and run away with his wife, Kpwat’s wife!

S45 doi

stop écouter
Sa gēē a van mē [Lakon].

They were on their way to Gaua.

S46 doi

stop écouter
We nē tē lä ’n too [vinlah], nē tē row ol lolon, mēn ōjēn vätäl ga men, nē tē hälä suusuu gēē.

Without further ado, Kpwat seized a coconut, and jumped inside. He had taken a supply of sweet bananas, and began to drift on the sea behind them.

S47 doi

stop écouter
Gēē ’n sō va– van, lē sēnē naw, gēē ’n ’ätä woo we, vinlah nen̄ tē hälä ma.

As for them, they were travelling on their canoe, in the middle of the ocean, when suddenly they took sight of a coconut that was drifting towards them.

S48 doi

stop écouter
Hälä hälä van ma, rigtäg we nē tē gän too vätäl ga men, tē ’äqä ’n vinn̄i.

As it was drifting closer and closer, Kpwat ate one of his sweet bananas, and threw the skin away.

S49 doi

stop écouter
Vinn̄i nē ’n hälä m̄o, tē ’äqä ’n vinn̄i, vinn̄i tē hälä ma.

The banana skin he tossed away also began to drift towards the canoe.

S50 doi

stop écouter
Gēē ’n van, ’ätä “Ey! Sē ’n gän vätäl ga men heg?”

As soon as they saw it, they said “Hey! Who just ate this sweet banana?”

S51 doi

stop écouter
Gēē a ron̄ avōh sa i Qat (va) la, Qat va nok lē [vinlah].

They had no idea this was really Kpwat, Kpwat who was hiding in the coconut.

S52 doi

stop écouter
Hag va–van, gēē tē ätä vērēgēl avōh, nē ’n gän lēh too vätäl tē äqä lēh.

So on they went, still bemused of what was happening. Then he ate a second banana, and threw the skin away again.

S53 doi

stop écouter
Gēē tē ätä vērēgēl vata avōh ni.

Still, they did not understand who that was.

S54 doi

stop écouter
Nē tē hälä m̄o. Van, jēn̄ to [Lakon] –

On and on they drifted, until they were in sight of Gaua.

S55 doi

stop écouter
Nē ’n hälä hag m̄ērē nen̄ we, gēē tē [sō] rigtäg nē päh, gēē tē lä ’n vinlah nen̄. Lä hōw lē ak, gēē tē van.

As he was still drifting like this, they pulled their canoe closer, and seized the coconut. They took it in their canoe, and went on.

S56 doi

stop écouter
Gēē ’n gih tē m̄ērē heg we nē tē wisis!

As they were holding it in their hands, Kpwat inside suddenly broke wind!

S57 doi

stop écouter
Puni tē ah we gēē tē äqä wutä nē.

The smell made them toss the coconut away.

S58 doi

stop écouter
We gēē tē sō va–van, jēn̄ [ma Lakon].

So on they went, closer and closer till they reached our island of Gaua.

S59 doi

stop écouter
[Qat nē ’n jēn̄ m̄o nok salēn, nē tē vēgēn make vaj tē hag jērē gēē. Gēē ’n sō ma, jēn̄ lē en, nē ’n häläqäg sēwēl tē saqal worä mon ak mēn mon tälä.]

But Kpwat had reached the shores already: he had climbed a pandanus tree and was waiting for his brothers there. No sooner had they landed on the beach than he jumped down from the tree, and destroyed his own canoe with his axe.

S60 doi

stop écouter
Nē sala “Gamu ’n ’ätä vinn̄i vätäl nen̄ tē hälä ma?”

He asked them “Did you see the banana skin that was floating on the sea?”

S61 doi

stop écouter
Gēē sa “Aa!” — “Pa na nen̄!”. To “Nēk ēn row kēl make naha ma heg?”

“Yes,” they replied. — Well, that was me! — But how did you even get here?!”

S62 doi

stop écouter
Nē sa “Vinlah! Gamu ok ēn äqä wutä nen̄, na nen̄! Na lē vinlah nen̄.”

“Aboard a coconut!” he replied, “You remember the one you threw away? well, that was me. I was in that coconut.”

S63 doi

stop écouter
We gēē tē van ajew hag [le vanō].

So they began to walk inland to find a village.

S64 doi

stop écouter
Van, gēē tē n̄oo mēn too qatuu ätmät.

They found a place to sleep, at the house of a giant ogre.

S65 doi

stop écouter
N̄oo mun nē, ätmät nen̄ ēn ’ätä gēē, nē sa “Ha’ēh! Noknok heg, gamu ga n̄oo vaan heg lē too um̄ä heg, na na a n̄oo päh heg.”

As soon as he had seen them, the ogre had invited them to stay with him: “Alright, he said, tonight you will all sleep over here in this house of mine; as for me, I’ll sleep over there.”

S66 doi

stop écouter
La nē ok tē gäl woo gēē to sa nē ok a vuh gēē.

But he was really fooling them, with a plan to kill them.

S67 doi

stop écouter
On qēn̄, nē ’n row ma, Qat ēn [sirin̄ ēn valakärän] lē sini um̄ä, gēē pah gēē tē row ol lē valakärän nen̄ gēē tē n̄oo lolon.

And indeed, that same night he set off towards that room – but Kpwat had already flicked open the central pillar of the house, and they had all walked inside to sleep there.

S68 doi

stop écouter
Tan̄ro nen̄ ēn row ma on qēn̄, row ma, äm gēē, gēē gaiv. Gēē va lē valakärän.

So when the evil spirit came in during the night, he searched for them everywhere, but could not find them. They were hiding in the central pillar!

S69 doi

stop écouter
On matpäh nē ’n row ma, nē sa: “Ey! Tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄, gamu gaiv, gamu have?”

The next morning, he came in and asked them: “My friends! I came here during the night, but I couldn’t find you: where were you?”

S70 doi

stop écouter
La too tuan Qat nen̄ nē ok ga sa, nē ok a visvis on viivirin̄ ga ’ēv’ēv m̄ērē ek.

Now one of Kpwat’s brothers was a bit stupid, and would always tell away secrets like this one.

S71 doi

stop écouter
Nē sa “O! Nēk ēn row ma nen̄, gamä ’n ’ēv woo lē valakärän lē sini um̄ä hegi!”

“Of course, he replied. When you came to visit us, we were all hiding in this pillar, in the middle of your house!

S72 doi

stop écouter
Tan̄ro sa “Ha’ēh! Ga wē!”

– Oh, really?” said the ogre. “Perfect!”

S73 doi

stop écouter
Gēē tē van lēh lē m̄as, lä lēh gängän ma, wälwäl gängän pah, sa: “Ha’ōh! Gamu ’t n̄oo lēh!” Gēē tē n̄oo.

Then they went back to the garden, picked some food again, came back to bake it. “Alright,” he said, “It’s time you went back to sleep!” and off they went to sleep.

S74 doi

stop écouter
On qēn̄, nē ’n row tägäh lēh ma, sa a gän gēē, Qat ēn mäkä gēē ’n n̄oo lē gah. Gah avan um̄ä.

During the night, the ogre quickly came back again to kill them, but this time Kpwat had made them sleep in the roof.

S75 doi

stop écouter
Nē ’n jej gah mēn pisliman m̄ērē heg, gah tē wät gēē tē row ol lolon, gēē tē n̄oo.

He had flicked open a rafter with his fingers like this, and suddenly the post split open, allowing them to jump inside and spend the night there.

S76 doi

stop écouter
Tan̄ro ’n row tägäh ma, äm tägäh gēē, gēē gaiv.

As the ogre rushed in, he searched them, but to no avail.

S77 doi

stop écouter
On matpäh, nē ’n row ma nē sa, “Eh! Gēē wēē tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄ sa gēj a suusuu, na ’n row tägäh ma, gamu gaiv!”

The next morning, he came back and asked “Hey, my friends! I came here during the night so we could have a chat, but when I looked for you, you were nowhere to be found!”

S78 doi

stop écouter
We tuan Qat nen̄ ti vis mun nē sa: “O, nēk ēn row ma nen̄, i Qat ēn petn̄äg gamä lē gah! Gamä ’n n̄oo woo lē gah.”

So Kpwat’s brother replied: “Well, when you came in, Kpwat had just hidden us in the rafters! We were just sleeping inside the roof.”

S79 doi

stop écouter
Tan̄ro nen̄ sa: “Ha’ēh!” Nē tē van lōk lēh.

“Oh I see!” replied the ogre, and off he went.

S80 doi

stop écouter
Gēē tē wälwäl. Gängän lēh, on rävräv gēn nen̄, nē sa: “Alē, gamu ’t n̄oo!”

So they cooked and had dinner together once again, until night came: “Alright, time y’all went to sleep!”

S81 doi

stop écouter
On qēn̄ nē tē row lōk lēh ma.

But once again, during the night he hurried in.

S82 doi

stop écouter
Row lōk lēh ma nen̄: äm tägäh gēē, jej tägäh gah, gēē gaiv lolon.

Hurried in, searched them, flicked the rafters open and checked, but they were not inside.

S83 doi

stop écouter
La gēē va ’n n̄oo makē wolwol.

This time, they were sleeping in the cross beam.

S84 doi

stop écouter
On matpäh nē ’n row lōk lēh ma, tuan Qat nen̄ sa / nē sala: “Ēh, wēē tuutuak! Na ’n row ma on qēn̄ sa gēj ga suusuu, gamu gaiv!”

When he came back in the morning, he asked “Hey, my friends! I came here during the night so we could have a chat, but you weren’t here.”

S85 doi

stop écouter
We tuan Qat nen̄ sa: “Oh, nēk ēn row ma nen̄, i Qat ēn petn̄äg gamä lē wolwol maken heg, gamä ’n n̄oo maken heg.” Sa “Ha’ēh!”

One of Kpwat’s brothers replied: “That’s because Kpwat had hidden us in the cross beam up over there, we were simply sleeping inside.” – “Oh alright.” he said.

S86 doi

stop écouter
We talōw avan ēhē nen̄, gēē gēn tē wälwäl lēh to nen̄, Qat sa: “Wēē tuutuak, na tē mäkä kere gēj to, la gamu tē visvis jērē gēj to, noknok heg gēj ga to’ lōk lēh gēn ek!”

The next day, as they were cooking together again, Kpwat said to his brothers: “Brothers, I’m thinking of a solution for us all; but if you give us away, then that will be the time for us to run away!”

S87 doi

stop écouter
Sa “Noknok heg, na tē petn̄äg kere gēj to, gamu tē ’en vis on gēj to; ak, ēn manreg nok. Noknok heg gēj a mulä lēh älähä?”

“I’ll try to find us a good hiding, but don’t go about revealing it! Remember that our canoe is in pieces, how would be able to return?”

S88 doi

stop écouter
Alē, nē sa: “Noknok heg, gēj a wälwäl, gēē ’n wälwäl hōw m̄ērē heg, naw gaiv. E! Too sē row vil naw!”

“Here’s the plan”, he added. “Right now, we are cooking without salt. Well, one of us should go find some salt water!”

S89 doi

stop écouter
Alē, too tuan Qat tē van.

So one of Kpwat’s brothers went off.

S90 doi

stop écouter
Qat vis mun nē sa “Nēk a van, qis manreg mon̄ pō nēk tē vēgēn makē ram̄os.”

Kpwat had given him instructions: “When you get there, smash your bamboo bottle, and start climbing on a Casuarina tree.”

S91 doi

stop écouter
Too tuan ēn van hōw, qis manreg mon pō, row vēgēn makē ram̄os, tē hag.

So his brother went down to the coast, smashed his bottle in pieces, climbed up a Casuarina tree, and waited.

S92 doi

stop écouter
Gēē ’n hag jērē va–van –

His brothers waited for him for a while…

S93 doi

stop écouter
“Eh! (i) vä nen̄ ēn van tē ’ät’ät avōh! Too tē van lēh!”

and then: “Hey! That guy went away but is not coming back! Someone else take his turn!”

S94 doi

stop écouter
Ēn van sēwēl hōw, qis manreg mon pō, tē row vēgēn hag makē ram̄os, tē hag.

Another one walked to the coast, smashed his bamboo, then climbed up the tree, and waited.

S95 doi

stop écouter
Gēē ’n mäkä va–van m̄ērē nen̄, gēē vata pah ēn van.

They did exactly like this on and on and on, until they were all gone.

S96 doi

stop écouter
Alē, Qat woo mētēn i / (haha tan̄ro nen̄ i Qasval) Qasval woo ’n haghag.

Finally, the only ones left were Kpwat and… Kpwasval (that was the ogre’s name).

S97 doi

stop écouter
Wōrō ’n hag va–van, naw tē ’ät avōh, wōrō tē räkäs.

So the two of them waited for a while, but the salt water never came; and finally they took the baking out of the oven.

S98 doi

stop écouter
Räkäs mongēē wälwäl nen̄, Qat gēn tē mäkä to sa nē ok a to’ jen nē.

As they were taking the food out, Kpwat was already thinking of escaping.

S99 doi

stop écouter
Nē ’n häläqäg tägäh m̄ērē heg, Tan̄ro tē row [tuwoo] nē.

Suddenly he tried to leap out like this, but the ogre jumped in the way.

S100 doi

stop écouter
Nē tē wähä Tan̄ro mēn too qet ga tutun, Tan̄ro tē häläqäg kēl talvōn um, nē tē häläqäg talvōn.

So he took a piece of hot taro and threw it at the ogre’s face; but the ogre managed to jump to the other side of the ground oven, and so did Kpwat.

S101 doi

stop écouter
Va–van, we tē wähä kere vata nagē Tan̄ro nen̄ mēn too qet ga tutun we nē tē ginteg.

Again, he took a piece of hot taro and through it straight onto the ogre’s face – and dashed away.

S102 doi

stop écouter
Ginteg hōw nen̄, tuutuan pah nok makē ram̄os.

He fled all the way to the shore, where all his brothers had climbed up the Casuarina tree.

S103 doi

stop écouter
Nē tē row vēgēn hag, nē gēn tē luwluw gēn ek, sa: “Mok ram̄os! Na a marēs nēk a rēg! Nēk a vutgi!”

Without further ado he rushed up the tree, and exclaimed: “My tree! I want you to grow up! Be tall!”

S104 doi

stop écouter
We ram̄os nen̄ tē rēg, tē vutgi ajew.

The Casuarina tree suddenly grew up and up and up till it was very tall.

S105 doi

stop écouter
Gēē tē vēgēn suusuu. Tan̄ro tē vēgēn suusuu gēē ma.

They started climbing one after the other – but the Ogre climbed right after them!

S106 doi

stop écouter
Gēē ’n vēgēn vēgēn va–n, Qat sa: “Mok ram̄os! Nēk rēg, nēk vutgi lēh hag!”

They kept climbing on and on, and Kpwat said: “My tree! Grow up once more! Be taller again!”

S107 doi

stop écouter
Ram̄os nen̄ tē vutgi sa tē vutgi kakaran̄kē vata hag, hag nen̄ to lē pōlō.

So the tree lengthened like crazy, reaching up all the way to the clouds.

S108 doi

stop écouter
Gēē ’n jēn̄ hag nen̄, sa “Ha’ēh! Mok ram̄os! Nēk ēt kaōl!”

When they managed to reach the top, he exclaimed: “Alright, my tree! Now please bend down!”

S109 doi

stop écouter
We ’n ram̄os nen̄ tē kaōl.

And the Casuarina suddenly bent down.

S110 doi

stop écouter
Kaōl kaōl kaōl va–van, jēn̄ hōw lē vanō nen̄, nē tē häläqäg jen, tuutuan tē häläqäg (jen), nē tē gih lekteg uhli ram̄os nen̄.

It bent down, down, down, all the way to an island. One after the other, the brothers jumped down from the tree – while one of them was holding the tree top firmly in his hands.

S111 doi

stop écouter
Tan̄ro nen̄ ēn kakal ma, va rigtäg we: nē tē ukäg ram̄os, ram̄os tē ’äqä wutä i Qasval.

But the Ogre was still climbing on all fours, and getting closer and closer… At this moment they let go of the top of the tree, and suddenly the giant Kpwasval was thrown away in the air –

S112 doi

stop écouter
Tē ’äqä wutä Tan̄ro nen̄: sēv lōk lēh ma Lakon.

Yes, the Ogre was thrown into the air – and fell down all the way back to this land of Gaua.

S113 doi

stop écouter
We i Qat, mēn tuutuan, tē haghag Vanōlav.

As for Kpwat and his brothers, they went back to live on Vanua Lava.

S114 doi

stop écouter
Suusuu ēn pah woo to heg, Tan̄ro tē mät.

This is how the story ends, with the death of the Ogre.

S115 doi

stop écouter
Gēē tē hag lōk lēh lē mongēē vanō ok gēē ok ēn row jen ēhē.

They went back to live in their island again, the one they had left before.

S116 doi

stop écouter
Nē gēn woo, mok suusuu.

So this was the story I wanted to tell.