Les deux amis doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionLö qön̄ ni-tiwial, erege min bulsalar.
Erege min bulsalar, ni-tiwial ta Lotaqarqar, ni-tiwial ta Luwōnō.
Velqön̄, rōrō vanvan tiwial rōrō vēnvēn.
Tōar ta Lotaqarqar nē ni vēnvēn net sur o Tetgen, tōar ta Luwōnō ni vēnvēn me.
Rōrō van vēnvēn timiak ine, van wa rōrō {mö bul tiwial || me verdēn̄} avē, wa rōrō a tuntun. Rō a rēn̄ē na genrōrō o mes, rōrō a tun na genrōrō o dem.
Vaga, rōrō a da timiak ine.
Rōrō a gengen qēt wa rōrō a mōlmōl kēl. Tōar ni mōl kēl sōw a Luwōnō, tōar ni mōl kēl me a Lotaqarqar.
Tōar qön̄, rōrō a van kēl, vēnvēn; rōrō ma da timiak ine va~van, lö qön̄ ni-tiwial rōrō a vatvat kēl vita “Lö qön̄ iḡē, dōrōk a van kēl me talē vēnvēn.”
Rōrō mō mōlmōl kēl so ine, tōar ta Lotaqarqar ni miat. Tōar ta Lotaqarqar ni miat.
I tōar ta Luwōnō nē gētē gilal aē, vita i tōar ta Lotaqarqar mē miat.
Dēn̄ o qön̄ talō rōrō vanvan kēl me talē vēnvēn, tōar ta Luwōnō ni vanvan vēnvēn me, tōar ta Lotaqarqar ko ni vēnvēn sōw.
I vo ko mē miat, ni °tē vēn° so ine, nē mētē gis tës le o mes, ni °tē vēn° so ine, ni qal ren!
Tōar ta kēl sōw Luwōnō, nē ni vēn tës na gan, van nē ni ēl sur i bulsalan, nē ni °tēvēn°, nē ni qal ren. Ni tēvēn o mes so ine, ni qal ren.
Rōrō ma va~van, van tiwial, i tōar ta Lotaqarqar nē mē gis na gan o dem, dem mamē.
I tōar ta Luwōnō, nē mē gis na gan o dem, o dem gōwē, o dem ga qag.
Qēt, rōrō mē dēn̄ tiwial so ine, rōrō / “Oo, bulsal, dōrōk a tuntun!”
Rōrō mö tuntun qēt, rōrō a tuntun so ine, i bulsalan ma van me den Luwōnō nē ni ēl i bulsalan, na gan o mes goto monog wareg ten, nē ni big.
Ni tēwē rēn̄ē na gan, — / na gan ni vosur talo go monog wareg, ni ēl sur i bulsalan, goto monog wareg ten, nē ni big.
Na gan o dem, goto monog wareg ten, nē ni sir, nē ni gen.
Qēt, bulsalan nē ni ēlēl vita “I bulsal ko timiak avē? Na gan o gengen ko, o bigbig ko, nē goto vo momonog wareg?”
Qēt °wa na i° bulsalan kēl me ko ta Lotaqarqar, ni qaq min nē vita: “Bulsal? Nēk ēl rak no?” Bulsalan ta “Óòó!”
Ta “O mamarseg bulsal, no loko timiak gēn. Ba nēk kere qeqeneg. Nēk kere qeneg no. No, dōrōk to tog ti ko, ino mē miat vitia so ko, ba nēk kere qeneg no. No mita da le o so gē tisē min nēk.
Dōrōk te gengen qēt, dōrōk a varkal ti garqe, a lak lō o m̄ie laklak sur no no kara mōl ti sur taval maram.
Dōrōk a gengen qēt, dōrōk a salmiat na mogon̄ o tere savsav.”
Rōrō me le o rērēi biēg, rōrō a le o widiar, rōrō a le / a sev o dagarē, o dagarē mamē.
Qēt, i bulsalan ni qaq min nē vita: “Tere vo iḡē, nēr mō rōn̄teg vita nin a din̄din̄ sērēnin: e nēk i kōn̄ o rērēi biēg gēn.
Nēr ma qaq vita ‘O, nin a {ēlēl || sieg lō} na garmienin!’, e nēk i {vo || sieg} o dagarē gēn.
Vita ‘O, nin a wēlwēlēs metenin!’, e nēk i ul o m̄on dēvē widiar gēn.” (O widiar, rōrō mo m̄on gōr lē dēvē ni-tiwial.
Qēt, rōrō a tōrak ti a van.
Van va~van, mē dēn̄ a Sarevugvug: tere timiat döl nēr ta lak qēt vitia ti! °O° lak lō o timiat garaq so i bulsalan.
Rōrō a van me nē, rōrō a kal tas la laklak.
Nēr ma lak, lak lak lak lak lak lak, ira bulselen i vo ma qal miat ine vita “O! Bune bunbun ta maram!”
Na, i tōar °bulselen° ma qaq vita “O, ba no no kara mōl me ti den taval maram. Bune ta maram go tog vēti min no.”
Nēr a lak, a lak, nēr a rōn̄teg o bune bunbun ta maram gö luwō idian.
“Hmm! Rōn̄teg ti o bunbun ta maram! Avē ko mēn nin!”
Vita “Odian̄! No na kara mōl me ti!”
Na nēr vita “O ba, nin a kōn̄kōn̄ sērēnin!”
Wa nēr °tō° kōn̄ siri so ine, wo i bulsalan ni kōn̄ o rērēi biēg.
O rērēi biēg ni tēqēl wo, gö luwō sel nēr.
“Óòó, odian̄!” – “Ko, i nin qēt.”
Nēr a lak kēl, lak lak lak lak, wo nēr a rōn̄teg ta “O, bune bunbun ta maram!”
“Odian̄, ba ino, na kara mōl me ti!” – “O, nin a sisieg garmienin!”
Nēr a sieg lō na garmienēr se ne, bulsalan e nē ni sieg a dagarē.
Ba o dagarē, o dagarē mamē. Ēl ta o garmie timiat.
“Óòó, odian̄! Ko, nin qēt vēti!”
Nēr a lak kēl, lak lak la~ lak, nēr a rōn̄teg “Mm! Bunbun ta maram! Bunbun ta maram avē ko mēn nin!”
Bulsalan vita “Odian̄, ino, na kara mōl me ti! Kēmi tō rōrōn̄ o bōn e, i no!”
“O, nin a wēwēlēs metenēn!”
La masawre nēr mē wēlēs mete so ine wo, i vo e nē ni ul o m̄on widiar. Ni ēl na metenēr mē sēl, o widiar e nē ni sēl.
“O, odian̄! O ko nēn qēt vēti!“
Nēr a qēs viteg o laklak °nē° va~van, nēr qēt mē rēw qēt vitia o ës, iḡo i vo so kara miat ti, basbasne °inē° so ine, nē gē rēw basbasne o ës, qēt nēr a mōlmōl.
Ba nē ma qaq ti min i bulsalan vita “Masawre no mē vēt o ës, la masawre ine, nēk i mōl!”
Ma van me la masawre nē gē vēt o ës, ta “Oo, iḡo no gē vēt o ës, ba no ga baēr min kēmi vita ‘Kēmi döl, ri a taqölön̄, ri lak!’…”
La masawre nē mē vēt o ës so ine, a taqölön̄ ma lak “Ri var so ri var!”
Nēr ma lak. La masawre nēr ma lak, wo i bulsalan nē ni mōl.
Bulsalan ni vērēg. Mōlmōl, vērēg vērēg vērēg —
Nēr ta laklak, nē namatan gōr e, vita “No gö mörös ri var, ri var! At taqölön̄, ri var!”
Mē vēt o ës, vēt o ës ine vanvan, mē gilal vita iḡo, bulsalan më rës den nēr.
Wo nē ni vēt basbasne o ës.
O ës mē qēt, ni qaq min era bulbulsalan e (vita) “Ra (bul)bulsal! Na genkēmi o qō! Bulsëlëk ma lak meren birin̄ nēn oko! Na genkēmi qō, iḡo mē vērēg kēl!”
Ni-tiwial nē mō rōn̄teg timiak ine, ni vērēg tatag.
Vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg ne, bulsalan mē vērēg vērēg, vērēg tatag vērēg vērēg vērēg vērēg, wo bulsalan nē ma kal lin̄ereg lo lölö gövur, wa o timiat ni-tiwial ni var tut ge walag le mete gövur!
“Qō! Qōtōn̄ ti ē! No gō kur worwor na qōtōn̄!”
Qēt, o kaka talo erege bul rō min bulsalar ine ni qēt la masawre gēn.
Sōwō, o ës so nēr ma lak tek ti / bulsalan mö sur ti nēr ma lak tek ti lo / siag li tōw { Sarevugvug || Serevugvug}, o ës ine iḡo nēr ta da tek ti garqe a Vōnōlav.
La masawre o tan̄sar ni miat, nēk mörös ēl kēl nē lö kulë qön̄ ni töl si ni tēvēlēm, nēr ga da o laklak ine, e nēk ēl i sōgōn̄, si bulsalan̄, si ginon̄, si nōtōn̄.
La masawre ine nēk i ēl kēl nēr la laklak gēn.
Nēr gō ōl vita o ‘rösrösden̄e’ – garqe a Vōnōlav.
Wun gem so ine o kakaka {sur || talo} irege bul rō min bulsalar, wo sur o Sarevugvug.
Varean.

S1 doi

stop écouter
Lö qön̄ ni-tiwial, erege min bulsalar.

S2 doi

stop écouter
Erege min bulsalar, ni-tiwial ta Lotaqarqar, ni-tiwial ta Luwōnō.

S3 doi

stop écouter
Velqön̄, rōrō vanvan tiwial rōrō vēnvēn.

S4 doi

stop écouter
Tōar ta Lotaqarqar nē ni vēnvēn net sur o Tetgen, tōar ta Luwōnō ni vēnvēn me.

S5 doi

stop écouter
Rōrō van vēnvēn timiak ine, van wa rōrō {mö bul tiwial || me verdēn̄} avē, wa rōrō a tuntun. Rō a rēn̄ē na genrōrō o mes, rōrō a tun na genrōrō o dem.

S6 doi

stop écouter
Vaga, rōrō a da timiak ine.

S7 doi

stop écouter
Rōrō a gengen qēt wa rōrō a mōlmōl kēl. Tōar ni mōl kēl sōw a Luwōnō, tōar ni mōl kēl me a Lotaqarqar.

S8 doi

stop écouter
Tōar qön̄, rōrō a van kēl, vēnvēn; rōrō ma da timiak ine va~van, lö qön̄ ni-tiwial rōrō a vatvat kēl vita “Lö qön̄ iḡē, dōrōk a van kēl me talē vēnvēn.”

S9 doi

stop écouter
Rōrō mō mōlmōl kēl so ine, tōar ta Lotaqarqar ni miat. Tōar ta Lotaqarqar ni miat.

S10 doi

stop écouter
I tōar ta Luwōnō nē gētē gilal aē, vita i tōar ta Lotaqarqar mē miat.

S11 doi

stop écouter
Dēn̄ o qön̄ talō rōrō vanvan kēl me talē vēnvēn, tōar ta Luwōnō ni vanvan vēnvēn me, tōar ta Lotaqarqar ko ni vēnvēn sōw.

S12 doi

stop écouter
I vo ko mē miat, ni °tē vēn° so ine, nē mētē gis tës le o mes, ni °tē vēn° so ine, ni qal ren!

S13 doi

stop écouter
Tōar ta kēl sōw Luwōnō, nē ni vēn tës na gan, van nē ni ēl sur i bulsalan, nē ni °tēvēn°, nē ni qal ren. Ni tēvēn o mes so ine, ni qal ren.

S14 doi

stop écouter
Rōrō ma va~van, van tiwial, i tōar ta Lotaqarqar nē mē gis na gan o dem, dem mamē.

S15 doi

stop écouter
I tōar ta Luwōnō, nē mē gis na gan o dem, o dem gōwē, o dem ga qag.

S16 doi

stop écouter
Qēt, rōrō mē dēn̄ tiwial so ine, rōrō / “Oo, bulsal, dōrōk a tuntun!”

S17 doi

stop écouter
Rōrō mö tuntun qēt, rōrō a tuntun so ine, i bulsalan ma van me den Luwōnō nē ni ēl i bulsalan, na gan o mes goto monog wareg ten, nē ni big.

S18 doi

stop écouter
Ni tēwē rēn̄ē na gan, — / na gan ni vosur talo go monog wareg, ni ēl sur i bulsalan, goto monog wareg ten, nē ni big.

S19 doi

stop écouter
Na gan o dem, goto monog wareg ten, nē ni sir, nē ni gen.

S20 doi

stop écouter
Qēt, bulsalan nē ni ēlēl vita “I bulsal ko timiak avē? Na gan o gengen ko, o bigbig ko, nē goto vo momonog wareg?”

S21 doi

stop écouter
Qēt °wa na i° bulsalan kēl me ko ta Lotaqarqar, ni qaq min nē vita: “Bulsal? Nēk ēl rak no?” Bulsalan ta “Óòó!”

S22 doi

stop écouter
Ta “O mamarseg bulsal, no loko timiak gēn. Ba nēk kere qeqeneg. Nēk kere qeneg no. No, dōrōk to tog ti ko, ino mē miat vitia so ko, ba nēk kere qeneg no. No mita da le o so gē tisē min nēk.

S23 doi

stop écouter
Dōrōk te gengen qēt, dōrōk a varkal ti garqe, a lak lō o m̄ie laklak sur no no kara mōl ti sur taval maram.

S24 doi

stop écouter
Dōrōk a gengen qēt, dōrōk a salmiat na mogon̄ o tere savsav.”

S25 doi

stop écouter
Rōrō me le o rērēi biēg, rōrō a le o widiar, rōrō a le / a sev o dagarē, o dagarē mamē.

S26 doi

stop écouter
Qēt, i bulsalan ni qaq min nē vita: “Tere vo iḡē, nēr mō rōn̄teg vita nin a din̄din̄ sērēnin: e nēk i kōn̄ o rērēi biēg gēn.

S27 doi

stop écouter
Nēr ma qaq vita ‘O, nin a {ēlēl || sieg lō} na garmienin!’, e nēk i {vo || sieg} o dagarē gēn.

S28 doi

stop écouter
Vita ‘O, nin a wēlwēlēs metenin!’, e nēk i ul o m̄on dēvē widiar gēn.” (O widiar, rōrō mo m̄on gōr lē dēvē ni-tiwial.

S29 doi

stop écouter
Qēt, rōrō a tōrak ti a van.

S30 doi

stop écouter
Van va~van, mē dēn̄ a Sarevugvug: tere timiat döl nēr ta lak qēt vitia ti! °O° lak lō o timiat garaq so i bulsalan.

S31 doi

stop écouter
Rōrō a van me nē, rōrō a kal tas la laklak.

S32 doi

stop écouter
Nēr ma lak, lak lak lak lak lak lak, ira bulselen i vo ma qal miat ine vita “O! Bune bunbun ta maram!”

S33 doi

stop écouter
Na, i tōar °bulselen° ma qaq vita “O, ba no no kara mōl me ti den taval maram. Bune ta maram go tog vēti min no.”

S34 doi

stop écouter
Nēr a lak, a lak, nēr a rōn̄teg o bune bunbun ta maram gö luwō idian.

S35 doi

stop écouter
“Hmm! Rōn̄teg ti o bunbun ta maram! Avē ko mēn nin!”

S36 doi

stop écouter
Vita “Odian̄! No na kara mōl me ti!”

S37 doi

stop écouter
Na nēr vita “O ba, nin a kōn̄kōn̄ sērēnin!”

S38 doi

stop écouter
Wa nēr °tō° kōn̄ siri so ine, wo i bulsalan ni kōn̄ o rērēi biēg.

S39 doi

stop écouter
O rērēi biēg ni tēqēl wo, gö luwō sel nēr.

S40 doi

stop écouter
“Óòó, odian̄!” – “Ko, i nin qēt.”

S41 doi

stop écouter
Nēr a lak kēl, lak lak lak lak, wo nēr a rōn̄teg ta “O, bune bunbun ta maram!”

S42 doi

stop écouter
“Odian̄, ba ino, na kara mōl me ti!” – “O, nin a sisieg garmienin!”

S43 doi

stop écouter
Nēr a sieg lō na garmienēr se ne, bulsalan e nē ni sieg a dagarē.

S44 doi

stop écouter
Ba o dagarē, o dagarē mamē. Ēl ta o garmie timiat.

S45 doi

stop écouter
“Óòó, odian̄! Ko, nin qēt vēti!”

S46 doi

stop écouter
Nēr a lak kēl, lak lak la~ lak, nēr a rōn̄teg “Mm! Bunbun ta maram! Bunbun ta maram avē ko mēn nin!”

S47 doi

stop écouter
Bulsalan vita “Odian̄, ino, na kara mōl me ti! Kēmi tō rōrōn̄ o bōn e, i no!”

S48 doi

stop écouter
“O, nin a wēwēlēs metenēn!”

S49 doi

stop écouter
La masawre nēr mē wēlēs mete so ine wo, i vo e nē ni ul o m̄on widiar. Ni ēl na metenēr mē sēl, o widiar e nē ni sēl.

S50 doi

stop écouter
“O, odian̄! O ko nēn qēt vēti!“

S51 doi

stop écouter
Nēr a qēs viteg o laklak °nē° va~van, nēr qēt mē rēw qēt vitia o ës, iḡo i vo so kara miat ti, basbasne °inē° so ine, nē gē rēw basbasne o ës, qēt nēr a mōlmōl.

S52 doi

stop écouter
Ba nē ma qaq ti min i bulsalan vita “Masawre no mē vēt o ës, la masawre ine, nēk i mōl!”

S53 doi

stop écouter
Ma van me la masawre nē gē vēt o ës, ta “Oo, iḡo no gē vēt o ës, ba no ga baēr min kēmi vita ‘Kēmi döl, ri a taqölön̄, ri lak!’…”

S54 doi

stop écouter
La masawre nē mē vēt o ës so ine, a taqölön̄ ma lak “Ri var so ri var!”

S55 doi

stop écouter
Nēr ma lak. La masawre nēr ma lak, wo i bulsalan nē ni mōl.

S56 doi

stop écouter
Bulsalan ni vērēg. Mōlmōl, vērēg vērēg vērēg —

S57 doi

stop écouter
Nēr ta laklak, nē namatan gōr e, vita “No gö mörös ri var, ri var! At taqölön̄, ri var!”

S58 doi

stop écouter
Mē vēt o ës, vēt o ës ine vanvan, mē gilal vita iḡo, bulsalan më rës den nēr.

S59 doi

stop écouter
Wo nē ni vēt basbasne o ës.

S60 doi

stop écouter
O ës mē qēt, ni qaq min era bulbulsalan e (vita) “Ra (bul)bulsal! Na genkēmi o qō! Bulsëlëk ma lak meren birin̄ nēn oko! Na genkēmi qō, iḡo mē vērēg kēl!”

S61 doi

stop écouter
Ni-tiwial nē mō rōn̄teg timiak ine, ni vērēg tatag.

S62 doi

stop écouter
Vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg vērēg ne, bulsalan mē vērēg vērēg, vērēg tatag vērēg vērēg vērēg vērēg, wo bulsalan nē ma kal lin̄ereg lo lölö gövur, wa o timiat ni-tiwial ni var tut ge walag le mete gövur!

S63 doi

stop écouter
“Qō! Qōtōn̄ ti ē! No gō kur worwor na qōtōn̄!”

S64 doi

stop écouter
Qēt, o kaka talo erege bul rō min bulsalar ine ni qēt la masawre gēn.

S65 doi

stop écouter
Sōwō, o ës so nēr ma lak tek ti / bulsalan mö sur ti nēr ma lak tek ti lo / siag li tōw { Sarevugvug || Serevugvug}, o ës ine iḡo nēr ta da tek ti garqe a Vōnōlav.

S66 doi

stop écouter
La masawre o tan̄sar ni miat, nēk mörös ēl kēl nē lö kulë qön̄ ni töl si ni tēvēlēm, nēr ga da o laklak ine, e nēk ēl i sōgōn̄, si bulsalan̄, si ginon̄, si nōtōn̄.

S67 doi

stop écouter
La masawre ine nēk i ēl kēl nēr la laklak gēn.

S68 doi

stop écouter
Nēr gō ōl vita o ‘rösrösden̄e’ – garqe a Vōnōlav.

S69 doi

stop écouter
Wun gem so ine o kakaka {sur || talo} irege bul rō min bulsalar, wo sur o Sarevugvug.

S70 doi

stop écouter
Varean.