L'origine de la musique ne wēt doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionNë r̄ossë, taketimer̄ën pe ne wēt tati yaqe që me Siw.
Tuwtōw, tekn̄wa te tuwtōw sise yin̄etog që ne yop vë wēt. Alë ne vegevage in tar̄ake n̄wë ne.
Në r̄ossë pe në r̄ossë, ne temët e n̄ot, yaqeyaqe ti me metëvönyö n̄ot.
Ne temët in on yaqe me n̄wë ne, nine yi tewetëw’ i tekn̄wa nine qētn̄og i tekn̄wa nine qur̄ i tekn̄wa.
Voy kön̄ pa, nine r̄ak tekn̄wa tati / ne temët in r̄ak tekn̄wa tati toge quy.
Nine on tō yaqe me n̄wë ne, nine / tekn̄wa voyi. Ne tayö pe tom ve vëyag wr̄og mi tuqun kë na, sise voyi wr̄og.
Tekn̄wa pe tom sise on tati voyi wr̄og, ne temët r̄ak ter̄og ise, qur̄ ise.
Sise r̄ak n̄wë ne vën, vën ~ kön̄ së, ne metëēn̄we n̄ot, tuqun kë në mar̄ër̄ë.
Tamer̄ën pe ne temët ve / r̄ēptog taketimer̄ën pe tom ne temët yaqe me metëvönyö sa, sise gatēt ti ne megoye n̄ot, ne megoye ten̄wën, ne tom:
“Vogmamer̄ö, woteye nëpe tuqun kë në pusune, kema tat ya ike ~ kema sur̄ ike p’ ëne ike sag e yön̄we.”
Taketimer̄ën sise ve vën, sise viye gena gë ~ sise mok r̄ake vēn e r̄ē wake. Ne wak’ in sise r̄ak ti ve taqe yön̄we.
Sise mok r̄ake vēn r̄ē wake, sise oye gena gë, sise mok r̄ake vēn, sise sage r̄akese, sise sur̄ r̄akese vēn e r̄ē wake sag p’ ëne.
Taketimer̄ën pe tom ne temët / ne mowe pe tom ne temët ve tō wr̄og me yön̄we, ne temët tō wr̄og pa ~ tekn̄wa ppa voyi yër̄e pa piti.
Alë nine yë vēn e r̄ē / nine tō voyvoy ēn̄we, ne tike pa voy ēn̄we, ne tayö ve tego.
Nine on yō ne gengon pe tekn̄wa on voyi r̄og ti, ne gon.
Nine tō vë~n vën, tō wate me payetēn̄we ’n ne qin pe ve mok r̄ake ne megoye na ti r̄ē wake; ne tō iy me yön̄we nine tike.
Tike vë~n vën nine qnoven̄i ne qnan ne megoye..
Nine yur̄ tom “Noke qnoven̄i ne qnë tayö te r̄ē mer̄ame ti pa, noke yin̄etog tom evo ne.”
Alë nine yëar̄! Ne yëar̄ vë~n vën, nine vor̄er̄age vēn e r̄ē wake, nine yō ne megoye kkë in vēn sag. Nine vēn vēn, vēn wate vën, nine yur̄ mie tom “Ququy! Kemir̄e mi ye?”
Ne megoye kë in gat tom “Noke magēk”. Tom “Pa ur̄ n’ ave tom tema mi r̄ekn̄a taike n̄wë ne? Tati tēnnēr̄ tom sör̄ö r̄ak në sa tike n̄wë ne! Sör̄ö vëyag ton ike, alë moketog ike ike sag magë.”
Pa tamer̄ën nine ve vegevage n̄wë ne, ne megoye kkë pe ne metegtog / ne megoye kkë in metegtog pe metegtog! Metegtog tom ne temët mik qur̄ ie
Pa vën, ne temët gatēt se tom “Tego! Tati wegewoge! Noke tat qur̄ ike. Qutukn̄wa ëne noke n̄is tom noke gatēt ti ike tom: Nëpe tekn̄wa ve r̄ak në sa ti ike n̄wë ne, voyi ton ike, töm tom noke peon qur̄ ike ~ pa tör̄ö peon quyquy.”
Alë, r̄ak nao nine toge var̄ōn̄.
Toge var̄ōn̄, alë ne temët yur̄ mie tom “Pa ne gengon goye?” Ne wtë megoye kkë in gat tom “Èè! Ne gengon pe ve sag ëne yö / yö pëye.”
Nine oye ne pëye nine gon ne gengon, nine go~n gon gon pa ~
Taketimer̄ën pe nine gon pa ne gengon, nine oye sur̄ / sage sur̄ i ten̄wën kë, sör̄ö tō yōqyōq e yö vönyö.
To~toge yö r̄evr̄ov, nine tō n̄wuye.
Tō n̄wuye, tekn̄wa n̄wuyen̄wuye wr̄og me: n̄wuye wr̄og me sise yō / tekn̄wa te metëēn̄we penëne yō ne vegot megoy’ in nine ve ōy yeqyōq payetēn̄we.
Temane yur̄ mie tom “Ye ve sage sur̄ ike ti?”; tom “Ne temët.”
“Ve r̄ak ti n̄wë n’a?” Tom “Nine tō me, nine tō wate me, nine yë vor̄er̄age r̄ē wake, nine yō inoke, alë nine vën vën me nine gon pa ne gengon ekye, nine sage sur̄ inoke.”
“Pa n̄wë n’ a nine tati qur̄ ike?” Nine gat tom “Kamar̄e quyquy! Yin̄etog tom quyquy ur̄ n’ ave. Ne tittöm ena pe n̄wë ne: tom kamar̄e quyquy nine tat qur̄ inoke.”
Alë, kön̄ së wuyog, r̄ak pe n̄wë ne.
Tamer̄ën / Taketimer̄ën ne mowe pe / n̄wë ne nine tō yaqe me, tekn̄wa voyi. Temane mi r̄ekn̄ane sur̄ r̄ake nine vēn r̄ē wake, ne sag p’ ëne mi gena gë.
Ne temët tō me, sage sur̄ ie / gon pa gena gë, sage sur̄ie uw ~ Sör̄ö vovgoye vitikëyë payetēn̄we.
Alë ne kön̄ vitöyon, sise / temane vēnn̄og ie tegtag r̄ē mutu. Sur̄ie vēn r̄ē mutu mi gena gë, sag p’ ëne.
Alë ne temët tō uw me ~ tō yaqe me yö vönyö: tekn̄wa yër̄e pe.
Yëar̄ / tō vën/ tō vën yön̄we, yë vēn e r̄ē wake, ququy ena megoye penëne ve yër̄e.
Ta “Köö! Tekn̄wa sur̄ nö-k ququy ti vën evo ne?!”
Alë nine tōur̄ ne meyēpe, tōur̄ ne meyēpe vën vën, tō sor̄ i / tō sor̄ i ne meyēpe ’n temane / teman ne megoye, tō ti vën n̄wute pe ne töt metu ve tu ie.
Yë vor̄er̄age vēn r̄ē töt metu tegtag, ne megoye vēn sag. Alë nine vēn r̄önie.
Vēn wate vën, ne sage sur̄ / sage r̄aketi ne megoye ton ne keyov metu.
Oye ne pëy’ i gengon ne n̄wuyevog.
N̄wuyevog wate me, yö tën, sur̄ie uw, gon ne gengon, gon gon pa; pa tom “Pa noke n̄is tom noke vatik’ i ne yekeyake së.
Nine tom “Ike tu p’ ëne! Ike tu yö sar̄e; tu yö sar̄e, ike tu yëvog n’ ave pe nok’ on r̄ake.”
Nine tō pa ~ yë-r̄ö yë-r̄ēptog piti yö r̄evr̄ov. Ne n̄wute / Ne metēr̄ye r̄ōw yër̄e sen̄ogqut piti iw.
Nine tō, tamer̄ën nine tō yaqe me, nine viye ti ne voygë i wēt.
Toy töt r̄ër̄ë, ne / n’ ë; ne tiyit r̄ër̄ë ~ ne tevog me, ne tivig ~ Nine tivig, ne mok ne voygë n̄wë n/ tekn̄wa ve r̄ekr̄ak ne wēt.
Ne mok n’ ör̄e, i ne n̄wute ain; ne qot yen̄weyan̄we; alë ne tetoy töt r̄ër̄ë pe yepyop ne wēt ie, nine vor̄tur̄.
Pa vën ~ ne voygë in ta-togin pa, ne makesēg ne voygë in me ~ ne megoye penëne tom “Pa, ike take yō! Ike take yō n̄wë n’ ave tekn̄wa temët ve sewesawe.”
Alë nine kër̄ë-vog ne wēt, nine eye-vog ne wēt.
Tamer̄ën nine ter̄ake, ne wēt nine wēt magëne; ne vëyag nine r̄ak / ne vëyag ne r̄ak i ne myan ne megoye, sör̄ö sawe toygot ne wēt.
Sör̄ö sawe n̄wë ne nine ve sur̄ ne wēt.
Sör̄ö r̄ak n̄wë ne vën vën, vën wate taketimer̄ën pe tom tekn̄wa suy pe voyi yër̄e ti, metmetog ti ne temët, töm tom “Oow! Taketimer̄ën pe ne, ne temët yër̄e ton ne vönyö.” Alë sise yeqeyaqe me.
Tamer̄ën sise vën me moyn̄i vönyö, ne yekeyake ve tu yö vönyö.
“Ēy! Tamer̄ën tite ve vën, ye pe ve yöy ti yö vönyö?!”
Alë teman ne megoye gat tom: “Noke yin̄etog kimi pa, kema ve vën kema miti tuqun kë kye ve vën, noke sur̄ake / noke vēnn̄og i ne megoye kye ti vēn e r̄ē metu.”
Tom “Nine magëne?” ~ “Noke yin̄etog tom iti ye pe ve totot tiyin̄e yö vönyö.”
Taketimer̄ën sise vën wr̄og me, se yë me yö sar̄e sise yō tör̄öqate r̄övir̄ö r̄ö ve yekeyake. Sör̄ö ve sawe / sawe r̄og ne wēt.
Ne temët r̄ak ti ne myan ne megoye, sör̄ö ve sawe toygot ne töt wēt.
Alë sise r̄ōn̄ tom në wisi sise nao.
Sise tom “Oo! Ne yekeyake mer̄awe ne!” Sise sōw ise.
Tekn̄wa tr̄ö sise voyi vën sise tar̄e ne tiyit r̄ër̄ë sise vën me sise sur̄. Alë sise / tr̄ö r̄ōt ne r̄ër̄ë, ne toy töt-r̄ër̄ë; tr̄ö r̄ōt n’ ë / tr̄ö r̄ōt ne tuqetuqesan̄we.
Sise vën me sise r̄ak ur̄ n’ ave pe n̄wë ne temët ve / tekn̄wa tr̄ö sawe ~
Taketimer̄ën pe sise qētēg r̄ake n̄wë ne, tekn̄wa pe ve wēt ve wēt, tekn̄wa pe ve sur̄ ne wēt vën ur̄ i ne temët, sise sur̄; tekn̄wa pe ve sawe toygot ne wēt, sise sawe.
Vën vën, taketimer̄ën sise paëne yöymer̄ën ie, r̄akevtaye ne wēt ve yaqe me, sise paëne sise yöymer̄ën ie; sise voyi yeqeyaqe vën tom sise r̄ak ter̄og ne temët in ~ ne temët qog ne megoye ne vëyag.
Tamer̄ën nine vëyag n̄wë ne, nine viye r̄aker̄ake pa ne voygë i ne wēt ena ne vëyagvog yër̄e.
Tamer̄ën nine vëyagvog yër̄e ëne, yoqse piti: tekn̄wa te metëvönyö in yöymer̄ën piti ie n̄wë n’ ave ne wēt ve yaqe ti.

S1 doi

stop écouter
Në r̄ossë, taketimer̄ën pe ne wēt tati yaqe që me Siw.

S2 doi

stop écouter
Tuwtōw, tekn̄wa te tuwtōw sise yin̄etog që ne yop vë wēt. Alë ne vegevage in tar̄ake n̄wë ne.

S3 doi

stop écouter
Në r̄ossë pe në r̄ossë, ne temët e n̄ot, yaqeyaqe ti me metëvönyö n̄ot.

S4 doi

stop écouter
Ne temët in on yaqe me n̄wë ne, nine yi tewetëw’ i tekn̄wa nine qētn̄og i tekn̄wa nine qur̄ i tekn̄wa.

S5 doi

stop écouter
Voy kön̄ pa, nine r̄ak tekn̄wa tati / ne temët in r̄ak tekn̄wa tati toge quy.

S6 doi

stop écouter
Nine on tō yaqe me n̄wë ne, nine / tekn̄wa voyi. Ne tayö pe tom ve vëyag wr̄og mi tuqun kë na, sise voyi wr̄og.

S7 doi

stop écouter
Tekn̄wa pe tom sise on tati voyi wr̄og, ne temët r̄ak ter̄og ise, qur̄ ise.

S8 doi

stop écouter
Sise r̄ak n̄wë ne vën, vën ~ kön̄ së, ne metëēn̄we n̄ot, tuqun kë në mar̄ër̄ë.

S9 doi

stop écouter
Tamer̄ën pe ne temët ve / r̄ēptog taketimer̄ën pe tom ne temët yaqe me metëvönyö sa, sise gatēt ti ne megoye n̄ot, ne megoye ten̄wën, ne tom:

S10 doi

stop écouter
“Vogmamer̄ö, woteye nëpe tuqun kë në pusune, kema tat ya ike ~ kema sur̄ ike p’ ëne ike sag e yön̄we.”

S11 doi

stop écouter
Taketimer̄ën sise ve vën, sise viye gena gë ~ sise mok r̄ake vēn e r̄ē wake. Ne wak’ in sise r̄ak ti ve taqe yön̄we.

S12 doi

stop écouter
Sise mok r̄ake vēn r̄ē wake, sise oye gena gë, sise mok r̄ake vēn, sise sage r̄akese, sise sur̄ r̄akese vēn e r̄ē wake sag p’ ëne.

S13 doi

stop écouter
Taketimer̄ën pe tom ne temët / ne mowe pe tom ne temët ve tō wr̄og me yön̄we, ne temët tō wr̄og pa ~ tekn̄wa ppa voyi yër̄e pa piti.

S14 doi

stop écouter
Alë nine yë vēn e r̄ē / nine tō voyvoy ēn̄we, ne tike pa voy ēn̄we, ne tayö ve tego.

S15 doi

stop écouter
Nine on yō ne gengon pe tekn̄wa on voyi r̄og ti, ne gon.

S16 doi

stop écouter
Nine tō vë~n vën, tō wate me payetēn̄we ’n ne qin pe ve mok r̄ake ne megoye na ti r̄ē wake; ne tō iy me yön̄we nine tike.

S17 doi

stop écouter
Tike vë~n vën nine qnoven̄i ne qnan ne megoye..

S18 doi

stop écouter
Nine yur̄ tom “Noke qnoven̄i ne qnë tayö te r̄ē mer̄ame ti pa, noke yin̄etog tom evo ne.”

S19 doi

stop écouter
Alë nine yëar̄! Ne yëar̄ vë~n vën, nine vor̄er̄age vēn e r̄ē wake, nine yō ne megoye kkë in vēn sag. Nine vēn vēn, vēn wate vën, nine yur̄ mie tom “Ququy! Kemir̄e mi ye?”

S20 doi

stop écouter
Ne megoye kë in gat tom “Noke magēk”. Tom “Pa ur̄ n’ ave tom tema mi r̄ekn̄a taike n̄wë ne? Tati tēnnēr̄ tom sör̄ö r̄ak në sa tike n̄wë ne! Sör̄ö vëyag ton ike, alë moketog ike ike sag magë.”

S21 doi

stop écouter
Pa tamer̄ën nine ve vegevage n̄wë ne, ne megoye kkë pe ne metegtog / ne megoye kkë in metegtog pe metegtog! Metegtog tom ne temët mik qur̄ ie

S22 doi

stop écouter
Pa vën, ne temët gatēt se tom “Tego! Tati wegewoge! Noke tat qur̄ ike. Qutukn̄wa ëne noke n̄is tom noke gatēt ti ike tom: Nëpe tekn̄wa ve r̄ak në sa ti ike n̄wë ne, voyi ton ike, töm tom noke peon qur̄ ike ~ pa tör̄ö peon quyquy.”

S23 doi

stop écouter
Alë, r̄ak nao nine toge var̄ōn̄.

S24 doi

stop écouter
Toge var̄ōn̄, alë ne temët yur̄ mie tom “Pa ne gengon goye?” Ne wtë megoye kkë in gat tom “Èè! Ne gengon pe ve sag ëne yö / yö pëye.”

S25 doi

stop écouter
Nine oye ne pëye nine gon ne gengon, nine go~n gon gon pa ~

S26 doi

stop écouter
Taketimer̄ën pe nine gon pa ne gengon, nine oye sur̄ / sage sur̄ i ten̄wën kë, sör̄ö tō yōqyōq e yö vönyö.

S27 doi

stop écouter
To~toge yö r̄evr̄ov, nine tō n̄wuye.

S28 doi

stop écouter
Tō n̄wuye, tekn̄wa n̄wuyen̄wuye wr̄og me: n̄wuye wr̄og me sise yō / tekn̄wa te metëēn̄we penëne yō ne vegot megoy’ in nine ve ōy yeqyōq payetēn̄we.

S29 doi

stop écouter
Temane yur̄ mie tom “Ye ve sage sur̄ ike ti?”; tom “Ne temët.”

S30 doi

stop écouter
“Ve r̄ak ti n̄wë n’a?” Tom “Nine tō me, nine tō wate me, nine yë vor̄er̄age r̄ē wake, nine yō inoke, alë nine vën vën me nine gon pa ne gengon ekye, nine sage sur̄ inoke.”

S31 doi

stop écouter
“Pa n̄wë n’ a nine tati qur̄ ike?” Nine gat tom “Kamar̄e quyquy! Yin̄etog tom quyquy ur̄ n’ ave. Ne tittöm ena pe n̄wë ne: tom kamar̄e quyquy nine tat qur̄ inoke.”

S32 doi

stop écouter
Alë, kön̄ së wuyog, r̄ak pe n̄wë ne.

S33 doi

stop écouter
Tamer̄ën / Taketimer̄ën ne mowe pe / n̄wë ne nine tō yaqe me, tekn̄wa voyi. Temane mi r̄ekn̄ane sur̄ r̄ake nine vēn r̄ē wake, ne sag p’ ëne mi gena gë.

S34 doi

stop écouter
Ne temët tō me, sage sur̄ ie / gon pa gena gë, sage sur̄ie uw ~ Sör̄ö vovgoye vitikëyë payetēn̄we.

S35 doi

stop écouter
Alë ne kön̄ vitöyon, sise / temane vēnn̄og ie tegtag r̄ē mutu. Sur̄ie vēn r̄ē mutu mi gena gë, sag p’ ëne.

S36 doi

stop écouter
Alë ne temët tō uw me ~ tō yaqe me yö vönyö: tekn̄wa yër̄e pe.

S37 doi

stop écouter
Yëar̄ / tō vën/ tō vën yön̄we, yë vēn e r̄ē wake, ququy ena megoye penëne ve yër̄e.

S38 doi

stop écouter
Ta “Köö! Tekn̄wa sur̄ nö-k ququy ti vën evo ne?!”

S39 doi

stop écouter
Alë nine tōur̄ ne meyēpe, tōur̄ ne meyēpe vën vën, tō sor̄ i / tō sor̄ i ne meyēpe ’n temane / teman ne megoye, tō ti vën n̄wute pe ne töt metu ve tu ie.

S40 doi

stop écouter
Yë vor̄er̄age vēn r̄ē töt metu tegtag, ne megoye vēn sag. Alë nine vēn r̄önie.

S41 doi

stop écouter
Vēn wate vën, ne sage sur̄ / sage r̄aketi ne megoye ton ne keyov metu.

S42 doi

stop écouter
Oye ne pëy’ i gengon ne n̄wuyevog.

S43 doi

stop écouter
N̄wuyevog wate me, yö tën, sur̄ie uw, gon ne gengon, gon gon pa; pa tom “Pa noke n̄is tom noke vatik’ i ne yekeyake së.

S44 doi

stop écouter
Nine tom “Ike tu p’ ëne! Ike tu yö sar̄e; tu yö sar̄e, ike tu yëvog n’ ave pe nok’ on r̄ake.”

S45 doi

stop écouter
Nine tō pa ~ yë-r̄ö yë-r̄ēptog piti yö r̄evr̄ov. Ne n̄wute / Ne metēr̄ye r̄ōw yër̄e sen̄ogqut piti iw.

S46 doi

stop écouter
Nine tō, tamer̄ën nine tō yaqe me, nine viye ti ne voygë i wēt.

S47 doi

stop écouter
Toy töt r̄ër̄ë, ne / n’ ë; ne tiyit r̄ër̄ë ~ ne tevog me, ne tivig ~ Nine tivig, ne mok ne voygë n̄wë n/ tekn̄wa ve r̄ekr̄ak ne wēt.

S48 doi

stop écouter
Ne mok n’ ör̄e, i ne n̄wute ain; ne qot yen̄weyan̄we; alë ne tetoy töt r̄ër̄ë pe yepyop ne wēt ie, nine vor̄tur̄.

S49 doi

stop écouter
Pa vën ~ ne voygë in ta-togin pa, ne makesēg ne voygë in me ~ ne megoye penëne tom “Pa, ike take yō! Ike take yō n̄wë n’ ave tekn̄wa temët ve sewesawe.”

S50 doi

stop écouter
Alë nine kër̄ë-vog ne wēt, nine eye-vog ne wēt.

S51 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine ter̄ake, ne wēt nine wēt magëne; ne vëyag nine r̄ak / ne vëyag ne r̄ak i ne myan ne megoye, sör̄ö sawe toygot ne wēt.

S52 doi

stop écouter
Sör̄ö sawe n̄wë ne nine ve sur̄ ne wēt.

S53 doi

stop écouter
Sör̄ö r̄ak n̄wë ne vën vën, vën wate taketimer̄ën pe tom tekn̄wa suy pe voyi yër̄e ti, metmetog ti ne temët, töm tom “Oow! Taketimer̄ën pe ne, ne temët yër̄e ton ne vönyö.” Alë sise yeqeyaqe me.

S54 doi

stop écouter
Tamer̄ën sise vën me moyn̄i vönyö, ne yekeyake ve tu yö vönyö.

S55 doi

stop écouter
“Ēy! Tamer̄ën tite ve vën, ye pe ve yöy ti yö vönyö?!”

S56 doi

stop écouter
Alë teman ne megoye gat tom: “Noke yin̄etog kimi pa, kema ve vën kema miti tuqun kë kye ve vën, noke sur̄ake / noke vēnn̄og i ne megoye kye ti vēn e r̄ē metu.”

S57 doi

stop écouter
Tom “Nine magëne?” ~ “Noke yin̄etog tom iti ye pe ve totot tiyin̄e yö vönyö.”

S58 doi

stop écouter
Taketimer̄ën sise vën wr̄og me, se yë me yö sar̄e sise yō tör̄öqate r̄övir̄ö r̄ö ve yekeyake. Sör̄ö ve sawe / sawe r̄og ne wēt.

S59 doi

stop écouter
Ne temët r̄ak ti ne myan ne megoye, sör̄ö ve sawe toygot ne töt wēt.

S60 doi

stop écouter
Alë sise r̄ōn̄ tom në wisi sise nao.

S61 doi

stop écouter
Sise tom “Oo! Ne yekeyake mer̄awe ne!” Sise sōw ise.

S62 doi

stop écouter
Tekn̄wa tr̄ö sise voyi vën sise tar̄e ne tiyit r̄ër̄ë sise vën me sise sur̄. Alë sise / tr̄ö r̄ōt ne r̄ër̄ë, ne toy töt-r̄ër̄ë; tr̄ö r̄ōt n’ ë / tr̄ö r̄ōt ne tuqetuqesan̄we.

S63 doi

stop écouter
Sise vën me sise r̄ak ur̄ n’ ave pe n̄wë ne temët ve / tekn̄wa tr̄ö sawe ~

S64 doi

stop écouter
Taketimer̄ën pe sise qētēg r̄ake n̄wë ne, tekn̄wa pe ve wēt ve wēt, tekn̄wa pe ve sur̄ ne wēt vën ur̄ i ne temët, sise sur̄; tekn̄wa pe ve sawe toygot ne wēt, sise sawe.

S65 doi

stop écouter
Vën vën, taketimer̄ën sise paëne yöymer̄ën ie, r̄akevtaye ne wēt ve yaqe me, sise paëne sise yöymer̄ën ie; sise voyi yeqeyaqe vën tom sise r̄ak ter̄og ne temët in ~ ne temët qog ne megoye ne vëyag.

S66 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine vëyag n̄wë ne, nine viye r̄aker̄ake pa ne voygë i ne wēt ena ne vëyagvog yër̄e.

S67 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine vëyagvog yër̄e ëne, yoqse piti: tekn̄wa te metëvönyö in yöymer̄ën piti ie n̄wë n’ ave ne wēt ve yaqe ti.