Why was the house deserted doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Phonologic

Translation by sentence
en
Whole text transcription


Whole text translation
en
Words


Glosses
en


lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá ŋwò̰ tsé lô ǹdáʔɨ́ ntsí wú lê mbvꜛú ndꜜâ ʒɛ́.
à vùnꜛɨ́ ndꜜâ ʒì zꜛá lꜜá ǹdʒwí tsùm tsùm á fú ŋgḛ̌ yɛ́ fò̰.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ fꜜú lá á mɔ̂sɨ̀ ndzɛ́ ŋgꜛɯ́ zɯ́ zꜛɛ́ɣɨ̀ ndâ ʒǐ ǹtúʔú ŋkyì ndwɯ́ɣꜛɨ́ tꜜḛ̂ tsùm tsùm wú mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ tꜜíʔí ɣḛ̌ yɛ́ fò̰.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ndꜜâ ʒì bɨ́ ŋáʔɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣə́ mûndá m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́ ŋkyì wá tsùm tsùm tsùm tsùm ntʃꜛwírꜜə́ tɨ̂ʃyé sùɣú mbꜛó wꜜú sꜛúɣꜜú mbó wꜜú ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣú ǹtóŋꜛə́ bvꜜú ntꜜóŋ ntóŋ ndzáɣꜜə́ díʔí wə́.
ǹdꜛáꜜ ́ tíʔì ɨ̀ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́ ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́.
á kɨ́ fúə́ tə̂ndʒꜛwí lꜜá á ɣḛ̂ yɛ́ fò̰.
á tɨ́ ɣɛ̌n dá á zɛ́ ŋgə̌ zɯ́ ɲꜛɛ́tꜜɨ́ ndꜛâ ʒì ʃíʔìnɨ́ ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì ǹdꜛḛ́ꜜ ́.
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ǹdâ ʒì ɨ́ kɨ́ mbé tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋ wá ǹdꜛɔ́tꜜɨ́ ndɔ̀tɨ̀ ndꜛɔ́tꜜɨ́.
bɨ́ dzáɣɨ̀ ndzꜛáɣꜜɨ́ ntóŋə́ bvꜜú ndzàɣɨ́ dꜛíʔí wə́.
à ɣɯ̀nə̂ mbꜛé ndʒꜜwí wê á sóŋ ŋgɯ̌ zɯ̂ mꜛɨ́ lꜜánɨ́ ɨ́tʃꜜɛ́ mûndá ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ abvꜜúʔúnɨ́ ɨ́zꜜḛ́ ŋwɔ̂ŋ gwá mbꜛáʔà lànɨ́nꜛə́ ŋgyìŋə́ ŋgꜛɯ́ə̀ zíŋə̀ dzàŋə́ nù á mꜛûndꜛá zꜜɯ́ lâ.
ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì mꜛá ntꜜúʔú ntúʔú ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́ ndâ ʒì tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋə́ mbꜛáʔà kwàŋnꜛɨ́ ndzɛ̀ɣɨ́ lá ǹtíʔí ŋgꜛɛ́ ɲꜜám ŋgɛ́ ndwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ bvꜜúʔúnə̀.
à ɣɛ̀nə̂ ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́ yɛ́ bvꜜúʔúnɨ́ ǹtíʔí ntsí wú ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ bɨ́ yê ŋáʔꜛá ndꜜá zꜜá á ɣꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ŋwò̰ tsé kó !
à kònə̂ lá ɨ̀ʃíʔítɨ́ ndꜛɔ́ɣꜜə́ láŋ ʃꜜíʔítɨ́ ntʃɛ́ yí wú ;
m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́ ŋ̀kyì ɨ̀sꜛúɣꜜú mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ɨ̀ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú mɨ́kù myí ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ŋ̀kꜛwíʔꜜí ŋkɨ́ súɣꜜú mbô myí ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ;
ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nɨ́kɯ̀ŋə́ bə̰̌ zꜛɯ́ ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́ yí sꜛáɣꜜɨ́ á nɯ̂ŋ mùɣɨ̀ wú ǹtíʔə́ nó nó nó nó.
à nònə̂ nó nó ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ nꜜɨ́kɯ̀ŋ ná ŋkꜛwíʔꜜí ndɔ̀ɣɨ́ ŋkyì wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́ ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́ mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú !
à sùɣɨ̀nə̂ ntíʔí ʃíʔítɨ́ ntsí m̀bâ ꜛwá bvꜜúʔúnə́ bô̰ ɲáʔá ndꜛíŋꜜə́ ǹdzḛ́ nù tsùm tsùm tsùm.
mbꜛáʔà sùɣɨ̀nꜛɨ́ mbꜜô myí mꜛá lꜜá ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú nâtsɛ́ré bə̰̌ zꜛɯ́ə́ tákɔ̀ʔɔ̀ ndǒm nɨ̀bùʔù nɨ́ fáŋ á ɲɔ́ŋə̌ tɨ̂ʃyé ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́ nɨ́bꜜúʔú ná.
à kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná ǹtíʔí ŋáʔátɨ́.
m̀bâ wá mbꜛáʔà tsìnꜛə́ bvꜜúʔúnɨ́ lá á tsáɣɨ̀ mɯ́ɣɨ̀ myí ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ɨ̀dìʔí ɲꜛéꜜ ́ ŋwô̰ tsùm tsùm tsùm tsùm tsɨ́ lúŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wá.
àɲɛ̌ bꜛó ʃꜜwíə̀ bó nɨ̀lwí (àɲǐ) àɲìə́ kù nɨ̀dɯ́ɣɨ́ àtɔ̂ŋnə́ nɨ̀sɔ̀ŋ ɨ̀dzûm tsùm tsùm lùŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wâ.
m̀bâ wꜛá tʃꜜɛ̂ bvúʔúnɨ́ ɨ̀ɲé ʒì tíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́.
á lô̰ nù zǎ zɯ̂ ɣꜛɯ́ kꜜɨ́káŋ ǹtíʔí ntúm nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ nàlòmnɨ́ nàlòmnɨ́ ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m ábvúʔúnɨ́ wâ.
ŋwùá mbꜛáʔà kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná lꜜá á zúʔə̀ dzàŋə́ mbꜛáʔꜜá ŋwò̰ tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrə́ ábvꜜúʔúnə́ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ nɨ́bꜜúʔú ná ɨ̀fú ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.
ŋwǒ̰ bvùʔùnɨ́ wá mbꜛáʔà tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ ná lꜜá á kɨ̂ fꜛúə́ bvꜜúʔúnɨ́ wá ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.
bó bɨ́tsùm bɨ̀tsùm bɨ́ kɯ́ɨ̀ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ ndá zꜜá.
m̀bɔ́ŋ ǹdꜛáꜜ ́ lô ndáʔɨ́ ŋkèʔé bə̂ ŋkꜛwíʔꜜí ŋgɯ̌ zɯ́ yě lə́ŋtə́ (ŋgɯ́) kɨ̌ (yě) bə̌ yě tʃꜛɛ́ mꜜûndꜛá wꜜâ.
bó bɨ́tsùm bɨ́ tíʔì ŋkꜛɯ́ꜜɨ́ ŋgɛ̀n tsɛ̀ʔɛ̀ ɣɛ̀nə́ ŋgꜛɛ́ ŋwò̰ ɣḛ̂ yí ŋwò̰ ɣḛ̂ yɛ́.
ǹdʒɛ̀làʔà zə̰̀ lwìtə́ ꜛyɛ́ dꜜíʔí wíŋə̀.
A long time ago there was a man who built his house.
Once he had built his house, every day he went to the bush.
Regularly before going out, he made sure of sweeping his house, fetching water and feeling up all the calabashes with it before going to the bush.
Regularly before he even came home, someone had entered and prepared fire in the house, removed all the water, thrown it on the ground, washed his hands with it, washed his hands with it, prepared a fire, dug in the ashes, dug, dug and scattered it around.
The house was then just stinking, just stinking.
Regularly he went out in the morning to the bush.
Before going, he made sure of fixing his house nicely, fetching water and storing it.
Regularly before he even came back, his house was just the same, dirty, dirty, dirty.
The ash had been scattered, scattered, dug in, scattered around.
Later, one day, he said that he would really stay home, hide himself in a corner and see the person who actually does this type of thing in his house.
He fetched water, fetched, fetched, swept his house just as he was used to, then went quietly to hide in a corner.
After hiding in a corner, he then stayed there and to his surprise the door was opened and to his surprise someone entered !
Once in he squatted down, took a chair, sat down and stayed there ;
he took some water, washed his hands with it, washed, washed, washed, washed, washed well, washed his feet, prepared a fire, prepared a fire and washed his hands well again, washed, washed, washed ;
he got a pipe out of his bag - and the pipe was long ! - he lit it up and then he was smoking on and on.
After having smoked on and on, he put down the pipe and took some water again, washed his hands with it, washed, washed, washed !
After washing, he then sat down ; the man in the corner was carefully and quietly watching and saw all things.
Since he had washed his hands, he removed some bundle from his bag - a really big bundle ! - he put the bundle on the ground and loosened it.
Since he has loosen [the rope of] the bundle, he opened it a little.
The man in the corner looked and to his surprise, all the parts of a human body, they made the whole of the bundle.
A nail of hand, a finger of hand, a nose, a nail of foot, an eye, an ear, a tooth, all those things were the whole of the bundle.
The man remained in the corner ; his body started shaking, started shaking, started shaking, started shaking.
He did not know what to do, then he shot a very hot hot shit in the corner.
The person who had loosened the bundle heard how the person shot shit in the corner, threw the bundle and ran away.
The man in the corner who had shot the shit also ran out of the corner.
They both ran and abandoned the house.
The owner of the house never thought again of coming and having a look or of comming and staying in the house.
Both just ran away, each on his side.
My story ends here.

S1 doi

stop écouter
lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá ŋwò̰ tsé lô ǹdáʔɨ́ ntsí wú lê mbvꜛú ndꜜâ ʒɛ́.

lɯ̀ʔɯ̀ ŋkwá

Introductory Formula

ŋwò̰

person

tsé

some

S+Aux

ǹdáʔɨ́

[-F]C+ever

ntsí

[-F]C+stay

wú

there

OK !

mbvꜛú

[-F]C+build

ndꜜâ

house

ʒɛ́

his+DmA long time ago there was a man who built his house.

S2 doi

stop écouter
à vùnꜛɨ́ ndꜜâ ʒì zꜛá lꜜá ǹdʒwí tsùm tsùm á fú ŋgḛ̌ yɛ́ fò̰.

à

1

vùnꜛɨ́

P0+build+CA

ndꜜâ

house

ʒì

his

zꜛá

the

lꜜá

Am

ǹdʒwí

days

tsùm

all

tsùm

all

1

fú

S+go out

ŋgḛ̌

[-F]C+go

yɛ́

him

fò̰

farmOnce he had built his house, every day he went to the bush.

S3 doi

stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ fꜜú lá á mɔ̂sɨ̀ ndzɛ́ ŋgꜛɯ́ zɯ́ zꜛɛ́ɣɨ̀ ndâ ʒǐ ǹtúʔú ŋkyì ndwɯ́ɣꜛɨ́ tꜜḛ̂ tsùm tsùm wú mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ tꜜíʔí ɣḛ̌ yɛ́ fò̰.

1

ɣꜛɯ́

Cd+Aux

ntꜜɨ́

[-F]C+Aux

fꜜú

[+F]C+go out

lá

Am

1

mɔ̂sɨ̀

S+must

ndzɛ́

[-F]C+see

ŋgꜛɯ́

that

zɯ́

he

zꜛɛ́ɣɨ̀

P0+sweep

ndâ

house

ʒǐ

his

ǹtúʔú

[-F]C+carry

ŋkyì

water

ndwɯ́ɣꜛɨ́

[-F]C+fill

tꜜḛ̂

calabashes

tsùm

all

tsùm

all

wú

with it

mbꜛɔ́ꜜ ́ŋ

[-F]C+be well

tꜜíʔí

[+F]C+then

ɣḛ̌

[+F]C+go

yɛ́

him

fò̰

farmRegularly before going out, he made sure of sweeping his house, fetching water and feeling up all the calabashes with it before going to the bush.

S4 doi

stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ndꜜâ ʒì bɨ́ ŋáʔɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣə́ mûndá m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́ ŋkyì wá tsùm tsùm tsùm tsùm ntʃꜛwírꜜə́ tɨ̂ʃyé sùɣú mbꜛó wꜜú sꜛúɣꜜú mbó wꜜú ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ múɣú ǹtóŋꜛə́ bvꜜú ntꜜóŋ ntóŋ ndzáɣꜜə́ díʔí wə́.

1

ɣꜛɯ́

Cd+Aux

ntꜜɨ́

[-F]C+Aux

kꜜwɛ́

[+F]C+come back

ndꜜâ

house

ʒì

his

bɨ́

2

ŋáʔɨ́

S+open

ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́

[-F]C+prepare

múɣə́

fire+Loc

mûndá

in house

m̀bꜛɔ́ʔꜜɔ́

[-F]C+remove

ŋkyì

water

wá

the

tsùm

all

tsùm

all

tsùm

all

tsùm

all

ntʃꜛwírꜜə́

[-F]C+throw+Loc

tɨ̂ʃyé

ground

sùɣú

[-F]C+wash

mbꜛó

hands

wꜜú

with it

sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

mbó

hands

wꜜú

with it

ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́

[-F]C+prepare

múɣú

fire

ǹtóŋꜛə́

[-F]C+dig

bvꜜú

ash

ntꜜóŋ

[-F]C+dig

ntóŋ

[-F]C+dig

ndzáɣꜜə́

[-F]C+spread

díʔí

place

wə́

with it+DmRegularly before he even came home, someone had entered and prepared fire in the house, removed all the water, thrown it on the ground, washed his hands with it, washed his hands with it, prepared a fire, dug in the ashes, dug, dug and scattered it around.

S5 doi

stop écouter
ǹdꜛáꜜ ́ tíʔì ɨ̀ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́ ɲúʔə́ tsɛ̀ʔɛ̀ ɲùʔùnə́.

ǹdꜛáꜜ ́

house

tíʔì

S+then

ɨ̀ɲúʔə́

[-F]C+stink+Ipf

tsɛ̀ʔɛ̀

just

ɲùʔùnə́

smell

ɲúʔə́

[-F]C+stink+Ipf

tsɛ̀ʔɛ̀

just

ɲùʔùnə́

smellThe house was then just stinking, just stinking.

S6 doi

stop écouter
á kɨ́ fúə́ tə̂ndʒꜛwí lꜜá á ɣḛ̂ yɛ́ fò̰.

1

kɨ́

S+also

fúə́

[-F]C+go out+Loc

tə̂ndʒꜛwí

morning

lꜜá

Am

1

ɣḛ̂

S+go

yɛ́

him

fò̰

farmRegularly he went out in the morning to the bush.

S7 doi

stop écouter
á tɨ́ ɣɛ̌n dá á zɛ́ ŋgə̌ zɯ́ ɲꜛɛ́tꜜɨ́ ndꜛâ ʒì ʃíʔìnɨ́ ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì ǹdꜛḛ́ꜜ ́.

1

tɨ́

S+Aux

ɣɛ̌n

[+F]C+go

dá

Am

1

zɛ́

S+see

ŋgə̌

that+that

zɯ́

he

ɲꜛɛ́tꜜɨ́

Exh+prepare

ndꜜâ

house

ʒì

his

ʃíʔìnɨ́

nicely

ǹtúʔú

[-F]C+carry

mɨ̂ŋkyì

waters

ǹdꜛḛ́ꜜ ́

[-F]C+keepBefore going, he made sure of fixing his house nicely, fetching water and storing it.

S8 doi

stop écouter
á ɣꜛɯ́ ntꜜɨ́ kꜜwɛ́ ǹdâ ʒì ɨ́ kɨ́ mbé tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋ wá ǹdꜛɔ́tꜜɨ́ ndɔ̀tɨ̀ ndꜛɔ́tꜜɨ́.

1

ɣꜛɯ́

Cd+Aux

ntꜜɨ́

[-F]C+Aux

kꜜwɛ́

[+F]C+come back

ǹdâ

house

ʒì

his

ɨ́

9

kɨ́

S+also

mbé

[-F]C+be

tsɛ̀ʔɛ́

just+Loc

dzàŋ

type

wá

the

ǹdꜛɔ́tꜜɨ́

[-F]C+be dirty

ndɔ̀tɨ̀

[F]C+be dirty

ndꜛɔ́tꜜɨ́

[-F]C+be dirtyRegularly before he even came back, his house was just the same, dirty, dirty, dirty.

S9 doi

stop écouter
bɨ́ dzáɣɨ̀ ndzꜛáɣꜜɨ́ ntóŋə́ bvꜜú ndzàɣɨ́ dꜛíʔí wə́.

bɨ́

2

dzáɣɨ̀

S+scatter

ndzꜛáɣꜜɨ́

[-F]C+scatter

ntóŋə́

[-F]C+dig

bvꜜú

ash

ndzàɣɨ́

[-F]C+scatter

dꜛíʔí

place

wə́

with it+AmThe ash had been scattered, scattered, dug in, scattered around.

S10 doi

stop écouter
à ɣɯ̀nə̂ mbꜛé ndʒꜜwí wê á sóŋ ŋgɯ̌ zɯ̂ mꜛɨ́ lꜜánɨ́ ɨ́tʃꜜɛ́ mûndá ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ abvꜜúʔúnɨ́ ɨ́zꜜḛ́ ŋwɔ̂ŋ gwá mbꜛáʔà lànɨ́nꜛə́ ŋgyìŋə́ ŋgꜛɯ́ə̀ zíŋə̀ dzàŋə́ nù á mꜛûndꜛá zꜜɯ́ lâ.

1

ɣɯ̀nə̂

P0+Aux+Ca

mbꜛé

[-F]C+be+Loc

ndʒꜜwí

day

wê

this

1

sóŋ

S+say

ŋgɯ̌

that

zɯ̂

he

mꜛɨ́

Fut

lꜜánɨ́

really

ɨ́tʃꜜɛ́

[+F]C+stay+Loc

mûndá

in house

ɨ́lwɛ̀ʔɛ̀tə́

[+F]C+hide

ꜛyɛ́

him+Loc

abvꜜúʔúnɨ́

corner

ɨ́zꜜḛ́

[+F]C+voir

ŋwɔ̂ŋ

person

gwá

Rel

mbꜛáʔà

that+1

lànɨ́nꜛə́

P0+really+R

ŋgyìŋə́

[-F]C+come+Ipf

ŋgꜛɯ́ə̀

[-F]C+do+Ipf

zíŋə̀

this

dzàŋə́

type

nù

thing

Loc

mꜛûndꜛá

in house

zꜜɯ́

he

AmLater, one day, he said that he would really stay home, hide himself in a corner and see the person who actually does this type of thing in his house.

S11 doi

stop écouter
ǹtúʔú mɨ̂ŋkyì mꜛá ntꜜúʔú ntúʔú ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́ ndâ ʒì tsɛ̀ʔɛ́ dzàŋə́ mbꜛáʔà kwàŋnꜛɨ́ ndzɛ̀ɣɨ́ lá ǹtíʔí ŋgꜛɛ́ ɲꜜám ŋgɛ́ ndwɛ̀ʔɛ̀tə́ ꜛyɛ́ bvꜜúʔúnə̀.

ǹtúʔú

[-F]C+carry

mɨ̂ŋkyì

waters

mꜛá

the

ntꜜúʔú

[-F]C+carry

ntúʔú

[-F]C+carry

ndzꜛɛ́ɣꜜɨ́

[-F]C+sweep

ndâ

house

ʒì

his

tsɛ̀ʔɛ́

just

dzàŋə́

type+Rel

mbꜛáʔà

that+1

kwàŋnꜛɨ́

P0+Aux+R

ndzɛ̀ɣɨ́

sweep

lá

Am

ǹtíʔí

[-F]C+then

ŋgꜛɛ́

[-F]C+go

ɲꜜám

[-F]C+be quiet

ŋgɛ́

[-F]C+go

ndwɛ̀ʔɛ̀tə́

[-F]C+hide

ꜛyɛ́

him+Loc

bvꜜúʔúnə́

corner+DmHe fetched water, fetched, fetched, swept his house just as he was used to, then went quietly to hide in a corner.

S12 doi

stop écouter
à ɣɛ̀nə̂ ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́ yɛ́ bvꜜúʔúnɨ́ ǹtíʔí ntsí wú ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ bɨ́ yê ŋáʔꜛá ndꜜá zꜜá á ɣꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ŋwò̰ tsé kó !

à

1

ɣɛ̀nə̂

P0+go+Ca

ndꜛwɛ́ʔꜜɛ́tə́

[-F]C+hide

yɛ́

him+Loc

bvꜜúʔúnɨ́

corner

ǹtíʔí

[-F]C+then

ntsí

stay

wú

there

ŋgꜛɯ́

[-F]C+stay

zꜜɯ́

he

zꜜḛ́

Pr+see+Ipf

bɨ́

2

S+come

ŋáʔꜛá

[-F]C+open

ndꜜá

house

zꜜá

the

1

ɣꜛɯ́

S+say

zꜜɯ́

he

zꜜḛ́

Pr+see+Ipf

ŋwò̰

person

tsé

some

kó

S+enterAfter hiding in a corner, he then stayed there and to his surprise the door was opened and to his surprise someone entered !

S13 doi

stop écouter
à kònə̂ lá ɨ̀ʃíʔítɨ́ ndꜛɔ́ɣꜜə́ láŋ ʃꜜíʔítɨ́ ntʃɛ́ yí wú ;

à

1

kònə̂

P0+enter+Ca

lá

Am

ɨ̀ʃíʔítɨ́

[-F]C+go down

ndꜛɔ́ɣꜜə́

[-F]C+take

láŋ

chair

ʃꜜíʔítɨ́

[-F]C+go down

ntʃɛ́

[-F]C+stay

yí

him

wú

thereOnce in he squatted down, took a chair, sat down and stayed there ;

S14 doi

stop écouter
m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́ ŋ̀kyì ɨ̀sꜛúɣꜜú mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ɨ̀ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú mɨ́kù myí ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́ mꜜúɣɨ́ ŋ̀kꜛwíʔꜜí ŋkɨ́ súɣꜜú mbô myí ʃíʔìnɨ́ sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú ;

m̀bɔ́ʔɔ́tɨ́

[-F]C+remove

ŋ̀kyì

water

ɨ̀sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

mbô

hands

myí

his

wú

with it

ɨ̀sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

sùɣù

[-F]C+wash

sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

sùɣù

[-F]C+wash

sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

ɨ̀ʃíʔìnɨ́

well

sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

mɨ́kù

feet

myí

his

ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́

prepare

mꜜúɣɨ́

fire

ɨ̀ɲꜛɛ́tꜜɨ́

prepare

mꜜúɣɨ́

fire

ŋ̀kꜛwíʔꜜí

[-F]C+again

ŋkɨ́

[-F]C+also

súɣꜜú

[-F]C+wash

mbô

hands

myí

his

ʃíʔìnɨ́

well

sꜛúɣꜜú

wash

sùɣù

wash

sꜛúɣꜜú

washhe took some water, washed his hands with it, washed, washed, washed, washed, washed well, washed his feet, prepared a fire, prepared a fire and washed his hands well again, washed, washed, washed ;

S15 doi

stop écouter
ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nɨ́kɯ̀ŋə́ bə̰̌ zꜛɯ́ ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́ yí sꜛáɣꜜɨ́ á nɯ̂ŋ mùɣɨ̀ wú ǹtíʔə́ nó nó nó nó.

ɨ̀fɯ́ɣɨ́

[-F]C+remove

nɨ́kɯ̀ŋə́

pipe+Loc

bə̰̌

bag

zꜛɯ́

he

ŋ̀kɔ̀ŋtɨ́

stem

yí

its

sꜛáɣꜜɨ́

P0+be long

1

nɯ̂ŋ

S+put

mùɣɨ̀

fire

wú

there

ǹtíʔə́

[-F]C+then+Ipf

nó

[-F]C+drink

nó

[-F]C+drink

nó

[-F]C+drink

nó

[-F]C+drinkhe got a pipe out of his bag - and the pipe was long ! - he lit it up and then he was smoking on and on.

S16 doi

stop écouter
à nònə̂ nó nó ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ nꜜɨ́kɯ̀ŋ ná ŋkꜛwíʔꜜí ndɔ̀ɣɨ́ ŋkyì wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́ ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́ mbô myí wú ɨ̀sꜛúɣꜜú sùɣù sꜛúɣꜜú !

à

1

nònə̂

P0+drink+Ca

nó

[-F]C+drink

nó

drink

ɨ̀ɲꜛɔ́ŋ

[-F]C+put

nꜜɨ́kɯ̀ŋ

pipe

ná

the

ŋkꜛwíʔꜜí

[-F]C+again

ndɔ̀ɣɨ́

[-F]C+take

ŋkyì

water

wûmꜛɔ́ʔꜜɔ́

some

ɨ̀sꜛúɣꜜɨ́

[-F]C+wash

mbô

hands

myí

his

wú

with it

ɨ̀sꜛúɣꜜú

[-F]C+wash

sùɣù

[-F]C+wash

sꜛúɣꜜú

[-F]C+washAfter having smoked on and on, he put down the pipe and took some water again, washed his hands with it, washed, washed, washed !

S17 doi

stop écouter
à sùɣɨ̀nə̂ ntíʔí ʃíʔítɨ́ ntsí m̀bâ ꜛwá bvꜜúʔúnə́ bô̰ ɲáʔá ndꜛíŋꜜə́ ǹdzḛ́ nù tsùm tsùm tsùm.

à

1

sùɣɨ̀nə̂

P0+wash+Ca

ntíʔí

[-F]C+then

ʃíʔítɨ́

go down

ntsí

stay

m̀bâ

man

ꜛwá

the+Loc

bvꜜúʔúnə́

corner

bô̰

S+be careful

ɲáʔá

[-F]C+be gentle

ndꜛíŋꜜə́

[-F]C+look+Ipf

nꜜdzḛ́

[-F]C+see

nù

things

tsùm

all

tsùm

all

tsùm

allAfter washing, he then sat down ; the man in the corner was carefully and quietly watching and saw all things.

S18 doi

stop écouter
mbꜛáʔà sùɣɨ̀nꜛɨ́ mbꜜô myí mꜛá lꜜá ɨ̀fɯ́ɣɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú nâtsɛ́ré bə̰̌ zꜛɯ́ə́ tákɔ̀ʔɔ̀ ndǒm nɨ̀bùʔù nɨ́ fáŋ á ɲɔ́ŋə̌ tɨ̂ʃyé ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́ nɨ́bꜜúʔú ná.

mbꜛáʔà

that+1

sùɣɨ̀nꜛɨ́

P0+wash+R

mbꜜô

hands

myí

his

mꜛá

the

lꜜá

the

ɨ̀fɯ́ɣɨ́

[-F]C+remove

nꜛɨ́bꜜúʔú

bundle

nâtsɛ́ré

some+Loc

bə̰̌

bag

zꜛɯ́ə́

he

tákɔ̀ʔɔ̀

big

ndǒm

Ideophone : big

nɨ̀bùʔù

bundle

nɨ́

5

fáŋ

P0+be big

1

ɲɔ́ŋə̌

S+put+Loc

tɨ̂ʃyé

ground

ŋ̀kꜛyɛ́ɣꜜɨ́

[-F]C+loosen

nɨ́bꜜúʔú

bundle

ná

theSince he had washed his hands, he removed some bundle from his bag - a really big bundle ! - he put the bundle on the ground and loosened it.

S19 doi

stop écouter
à kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná ǹtíʔí ŋáʔátɨ́.

à

1

kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́

P0+loosen+R

nꜛɨ́bꜜúʔú

bundle

ná

the

ǹtíʔí

[-F]C+then

ŋáʔátɨ́

[-F]C+open partlySince he has loosen [the rope of] the bundle, he opened it a little.

S20 doi

stop écouter
m̀bâ wá mbꜛáʔà tsìnꜛə́ bvꜜúʔúnɨ́ lá á tsáɣɨ̀ mɯ́ɣɨ̀ myí ŋgꜛɯ́ zꜜɯ́ zꜜḛ́ ɨ̀dìʔí ɲꜛéꜜ ́ ŋwô̰ tsùm tsùm tsùm tsùm tsɨ́ lúŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wá.

m̀bâ

man

wá

Rel

mbꜛáʔà

that+1

tsìnꜛə́

P0+stay+R+Loc

bvꜜúʔúnɨ́

corner

lá

Am

1

tsáɣɨ̀

S+send

mɯ́ɣɨ̀

eyes

myí

his

ŋgꜛɯ́

[-F]C+say

zꜜɯ́

he

zꜜḛ́

Pr+see+Ipf

ɨ̀dìʔí

places

ɲꜛéꜜ ́

body

ŋwô̰

person

tsùm

all

tsùm

all

tsùm

all

tsùm

all

tsɨ́

8

lúŋə̌

S+fill+Loc

mꜛú

in

nɨ̀bùʔù

bundle

wá

theThe man in the corner looked and to his surprise, all the parts of a human body, they made the whole of the bundle.

S21 doi

stop écouter
àɲɛ̌ bꜛó ʃꜜwíə̀ bó nɨ̀lwí (àɲǐ) àɲìə́ kù nɨ̀dɯ́ɣɨ́ àtɔ̂ŋnə́ nɨ̀sɔ̀ŋ ɨ̀dzûm tsùm tsùm lùŋə̌ mꜛú nɨ̀bùʔù wâ.

àɲɛ̌

nail

bꜛó

hand

ʃꜜwíə̀

finger

bó

hand

nɨ̀lwí

nose

(àɲǐ)

(nail)

àɲìə́

nail

kù

foot

nɨ̀dɯ́ɣɨ́

eye

àtɔ̂ŋnə́

ear

nɨ̀sɔ̀ŋ

tooth

ɨ̀dzûm

things

tsùm

all

tsùm

all

lúŋə̌

S+fill+Loc

mꜛú

in

nɨ̀bùʔù

bundle

theA nail of hand, a finger of hand, a nose, a nail of foot, an eye, an ear, a tooth, all those things were the whole of the bundle.

S22 doi

stop écouter
m̀bâ wꜛá tʃꜜɛ̂ bvúʔúnɨ́ ɨ̀ɲé ʒì tíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́ ǹtíʔə́ ntʃꜛíʔꜜínə́.

m̀bâ

man

wꜛá

the

tʃꜜɛ̂

S+stay+Loc

bvúʔúnɨ́

corner

ɨ̀ɲé

body

ʒì

his

tíʔə̀

S+then+Ipf

ntʃꜛíʔꜜínə́

[-F]C+shake+Ipf

ǹtíʔə́

[-F]C+then+Ipf

ntʃꜛíʔꜜínə́

[-F]C+shake+Ipf

ǹtíʔə́

[-F]C+then+Ipf

ntʃꜛíʔꜜínə́

[-F]C+shake+Ipf

ǹtíʔə́

[-F]C+then+Ipf

ntʃꜛíʔꜜínə́

[-F]C+shake+IpfThe man remained in the corner ; his body started shaking, started shaking, started shaking, started shaking.

S23 doi

stop écouter
á lô̰ nù zǎ zɯ̂ ɣꜛɯ́ kꜜɨ́káŋ ǹtíʔí ntúm nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ nàlòmnɨ́ nàlòmnɨ́ ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m ábvúʔúnɨ́ wâ.

1

lô̰

S+want

nù

thing

zǎ

Rel

zɯ̂

he

ɣꜛɯ́

Fut+do

kꜜɨ́káŋ

in vain

ǹtíʔí

[-F]C+then

ntúm

[-F]C+shoot

nꜛɨ́bvꜜúrɨ́

excrement

nàlòmnɨ́

hot

nàlòmnɨ́

hot

ŋgꜛɯ́ bꜜə̂m

Ideophones : hot

ábvúʔúnɨ́

Loc+corner

theHe did not know what to do, then he shot a very hot hot shit in the corner.

S24 doi

stop écouter
ŋwùá mbꜛáʔà kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́ nꜛɨ́bꜜúʔú ná lꜜá á zúʔə̀ dzàŋə́ mbꜛáʔꜜá ŋwò̰ tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrə́ ábvꜜúʔúnə́ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ nɨ́bꜜúʔú ná ɨ̀fú ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.

ŋwùá

person+Rel

mbꜛáʔà

that+1

kyɛ̀ɣɨ̀nɨ́

P0+loosen+R

nꜛɨ́bꜜúʔú

bundle

ná

the

lꜜá

Am

1

zúʔə̀

S+hear

dzàŋə́

type+Rel

mbꜛáʔꜜá

that

ŋwò̰

person

tùmnɨ́

P0+shoot+R

nꜛɨ́bvꜜúrə́

excrement+Loc

ábvꜜúʔúnə́

corner

ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́

[-F]C+throw

nɨ́bꜜúʔú

bundle

ná

the

ɨ̀fú

[-F]C+go out

ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́

[-F]C+run+DmThe person who had loosened the bundle heard how the person shot shit in the corner, threw the bundle and ran away.

S25 doi

stop écouter
ŋwǒ̰ bvùʔùnɨ́ wá mbꜛáʔà tùmnɨ́ nꜛɨ́bvꜜúrɨ́ ná lꜜá á kɨ̂ fꜛúə́ bvꜜúʔúnɨ́ wá ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́.

ŋwǒ̰

person+Loc

bvùʔùnɨ́

corner

wá

Rel

mbꜛáʔà

that+1

tùmnɨ́

P0+shoot+R

nꜛɨ́bvꜜúrɨ́

excrement

ná

the

lꜜá

Am

1

kɨ̂

S+also

fꜛúə́

[-F]C+go out+Loc

bvꜜúʔúnɨ́

corner

wá

the

ŋ̀kꜛɯ́ꜜə́

[-F]C+run+DmThe man in the corner who had shot the shit also ran out of the corner.

S26 doi

stop écouter
bó bɨ́tsùm bɨ̀tsùm bɨ́ kɯ́ɨ̀ ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́ ndá zꜜá.

bó

they

bɨ́tsùm

all

bɨ̀tsùm

all

bɨ́

2

kɯ́ɨ̀

S+run

ɨ̀ɲꜛɛ́ʔꜜɛ́

[-F]C+throw

ndá

house

zꜜá

theThey both ran and abandoned the house.

S27 doi

stop écouter
m̀bɔ́ŋ ǹdꜛáꜜ ́ lô ndáʔɨ́ ŋkèʔé bə̂ ŋkꜛwíʔꜜí ŋgɯ̌ zɯ́ yě lə́ŋtə́ (ŋgɯ́) kɨ̌ (yě) bə̌ yě tʃꜛɛ́ mꜜûndꜛá wꜜâ.

m̀bɔ́ŋ

owner

ǹdꜛáꜜ ́

house

S+Aux

ndáʔɨ́

[-F]C+ever

ŋkèʔé

[-F]C+Neg

bə̂

return

ŋkꜛwíʔꜜí

[-F]C+again

ŋgɯ̌

[-F]C+say

zɯ́

he

yě

Fut+come

lə́ŋtə́

[+F]C+look

(ŋgɯ́)

(that)

kɨ̌

[+F]C+or

(yě)

([+F]C+come)

bə̌

[+F]C+return

yě

[+F]C+come

tʃꜛɛ́

[+F]C+stay+Loc

mꜜûndꜛá

in house

wꜜâ

theThe owner of the house never thought again of coming and having a look or of comming and staying in the house.

S28 doi

stop écouter
bó bɨ́tsùm bɨ́ tíʔì ŋkꜛɯ́ꜜɨ́ ŋgɛ̀n tsɛ̀ʔɛ̀ ɣɛ̀nə́ ŋgꜛɛ́ ŋwò̰ ɣḛ̂ yí ŋwò̰ ɣḛ̂ yɛ́.

bó

they

bɨ́tsùm

both

bɨ́

2

tíʔì

S+then

ŋkꜛɯ́ꜜɨ́

[-F]C+run

ŋgɛ̀n

[-F]C+go

tsɛ̀ʔɛ̀

just

ɣɛ̀nə́

go

ŋgꜛɛ́

[-F]C+go

ŋwò̰

person

ɣḛ̂

S+go

yí

him

ŋwò̰

person

ɣḛ̂

S+go

yɛ́

him+DmBoth just ran away, each on his side.

S29 doi

stop écouter
ǹdʒɛ̀làʔà zə̰̀ lwìtə́ ꜛyɛ́ dꜜíʔí wíŋə̀.

ǹdʒɛ̀làʔà

story

zə̰̀

my

lwìtə́

P0+end

ꜛyɛ́

it+Loc

dꜜíʔí

place

wíŋə̀

this+DmMy story ends here.