L'origine de la musique Sēwēes'i'i doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionNo, n-sok Eli Field. No ga mōrōs kaka mi kimi sir sivie ēn-Sēwēes’i’i m-van ma bene.
Ēnei, nikē van deln̄e n-Vunulava, nikē van deln̄e n-’aklē vunuō lēn Torba, dirē k-tēk so n-Sēwēes’i’i ’alēn vonorē.
Ba n-Sēwēes’i’i m-qē’ēg Lēn Mērig.
Kaka ’abene se gēn.
Qōn̄ ne vōwal, ’amarga ne vōwal; ba di n-’uvusm̄ēl.
Di m-’og’ogo, ba qōn̄ ne vōwal e, n-ren̄e ne vōwal ne velē ma mē di n-ve-m̄ēl ne vōwal.
Lēn ve-m̄ēl ne vōwal anē, n-dudugi ne velimē.
Dōdōmia ’abene so: qōn̄ ne vōwal di ne bis ēn-dum̄ēl anē, ne / ’aluwō di ne bis ēn-vōrunagi ne van gaidin̄ velimē, e di ne van ne dar di lēn siriv ne vōwal. Lēn vava siriv.
Sōw di m-da ’a’ag, qiri anei, di ne bis, ’aluwō ne bis, n-ren̄e lik ne dada se nē.
Lēn masogi n-m̄ēl m-qē’, di ne van ma. Van ma, ne sagsag ne dardar.
Di m-dar da–dar: ga misin wal!
Di ne ’ēn gōr ēn-me’esala va–van begi m-rōn wal den, di wo “Oo!”
Nogi dōdōmia so wunva n-ren̄e ane (m)as van m̄as ma.
E di ne sagsag di ne dōdōm sir diē so: “Ba no anei, n-’uvusm̄ēl ga lōwōo anei, dasivie n-ren̄e anei m-gal bōrbōr no se gēn e?”
E di ne le kal ēn-’erē binigi val ruō. Val binigi n-lōwō qō m-qē’ēg suw ei m-din̄ sag ē, lēn qaga binigi valgi lik se nē.
Di m-vus ēn-qō rōv’e m̄ēldōl – wisi, wunva m̄ēldōl gēre. San̄wul velimē / nlōwō qō san̄wul velimē valgi, n-lōwō qō san̄wul velimē valgi.
E di ne sagsag anē rekso di m-sa–sag, n-logi m-qōn̄ ēn-dōdōmia a di m-van ma sir, so n-rēne ne van me sir diē duru k-bakbaka, si dasivie?!
E di ne sagsag anē di ne sursur ēn-nes.
Di ne mumumur qaqa wuva, ne rōn̄rōn̄ ēn-siriv ne dun̄dun̄ – bē ne odun̄ lēn siriv, ē di ne varvar ēn-qe’an di ne sursur di ne qē’ēg ’alēn ga da n-nes.
Ba n-nes / n-nes, tēktēk ’abene gitag ’ēn. Neln̄ogi ’abene wuva.
(Bae mi save singim sing ia?)
Di ne qē’ēg n-nes, di ne sur se gēn, so:
E o ē……
Di ne sursur se nē wo di ne varvar ’a’ag sa n-siriv as dun̄dun̄ ē, bē ’s odun̄ lēn siriv ē.
Va–van di ne aē va–van di ne dōm kēl so di n-’uvusm̄ēl ga lōwōo di ne le kal ēn-binigi, valgi valgi; di ne ran̄ kal, ne ran̄ qēl…
Ne da rekso qiri anei dirē sōn̄sōn̄ ēn-wōvarak. Ba di di m-qē’ēg ’an ’erē lōwō qō.
E di ne sur ’as:
Sōrōr ne sav e?
Sōrōr ne wer e
So “K-sōrōr ēn-sava? Nikē lōgōg bōrbōr no, ē k-sōrōr ē / sōrōr ēn-sava? E no, nik e sōrōr no sir so / rekso n-lōwō qō ga wer mē no. No m-vus ēn-qō, n-lōwōgi ga wer m̄ēldōl. E nik as sōrōr bōrbōr m̄as no se nē!”
Di ne var ēn-qe’an di ne sur, sur sur, sur ēn-nes sur ēn-nes van va–van ē di ne rēv kirm̄ō’.
Ba di m-qē’ēg ē n-laklak anē, di m-qē’ēg ’a’ag wal sa n-siriv as dun̄dun̄ / n-bē as odun̄ lēn siriv ē.
Sōw. Di ne mōl kēl lēn m̄ogi.
Di ne mōl kēl lēn m̄ogi ē, ne dōdōdōm bene ne sursur ēn-nes anē ne varvar ’a’ag ne da n / so di ne qē’ēg so ne van ma n-laklaka va’a gen.
Ba n-tēktēk ’alēn nes anē di ē barav rōs. Di n-tēktēk ’alēn nes anē di ga qō’qō’ / wuva.
Vol nes ’alēn Sēwēes’i’i ga qō’qō’.
Ba di s-lulu wuva sa n-mōnō dōdōmia so: Sōrōr ē k-sōrōr ēn-sava? Sōrōr sir so n-ren̄e m-gal diē?!
Óòó, di ga ’awi’ se nē, di ga mōrōs so k-sōrōr diē sir ēn-mugi n-’erē lōwō qō ga ’ōg mē diē, rekso di m-gen nev m̄ēldōl.
Di m-gen viaqlu n-gamal, vag-wal wunva si vag-ruō.
Ē di ga ’awi’ so n-ren̄e ne sōrōr bōrbōr diē so di m-van ē m-dardar lēge.
Sōw. Di ne ’ōgo, ’ōgo va–van, di ne qē’ēg ’alēn ga ’ōw ēn-nes anē ’ōw menteg, sōw.
Di ē lama’i rōs so me da bēn sēvie.
Qōn̄ ne vōwal di ne van kēl ma.
Kēl ma lēn siriv, ba n-bē m-’um ’i.
Wunva rekso n-vul ne vōwal mal qē’ – ē n-bē m-’ō’ qēl ma n-’uvu dōa’ ne vōwal, ’ō’ din̄ ma lēn siriv, ’ev’ē barbar suw ma lēn vava siriv, bē ne m̄esm̄es kal sag rana.
Da m-’ōg ga mōnō misin ē, n-lōlō dōa’ ē m-dor den, ēne n-vingi ’abēne ne ’og ’i, rekso n-tram ’an qorogi wuva bene.
Ē ne dun̄dun̄ ’an ge anē, di ne van kēl ma ne rōn̄ ne / so di ne sur kēl ēn-nes mugi, ne rōn̄ so ‘Ba enē m-sēsēe!’
Ē di ne tēk so “Ba n-sav nē titēe?” (Tēk ’a Lēmērig nei). “Ba n-sav nē titēe?”
So “No mvan ma ’i ’ōw’ōw no m-rōn̄rōn̄ ē ga sēsēe; ba enē no m-rōn̄ ē, ga sēsēe lik! No ē lama’i rōs so n-sava nē!”
Di ne van qēl suwō ne ’ēn: “O! Dōa’!”
Di ne tēk mēn e raga ’an̄sara, ’aklē ’an̄sara, ne tēk me dirē so dirē k-van suwō, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-van suwō k-da kirm̄ō’, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-’u’ ’ēn no, ga ōn sur ga ōn barbara.
Ē di ne tēk mē dirē so: “Ere ’am kē’kē’, ere van ē le no ma / n-qan̄qan̄ bē / n-siriv anē, n-dōma’a, n-dōma’a, n-dōma’a!”
Ē ne tēk mē dirē so: “Ere van nē, le ma n-dōma’a gidē k-’orgōr ’ēn no!”
Dirē m-van ē m-le ma n-dōma’a dirē m-lis, lis ga mō’ōl’ōl; dirē k-’orgōr sag, dirē k-’u’ di ne ’ōqōl.
Ē di ne ’ōw ēn-’ew’i nes. Nes vōrunagi dirē k-sur so:
Bē ēl ē dōva ē a ē
Nē, nes vōrunagi nē di m-’ōw sir so di m-rōn̄ ’ōw’ōw ē n-siriv.
So di m-le n-dōa’ so ne da so ne van ma n-siriv, wo di as da ’a’ag m̄as.
Sōw ē dirē k-le ma n-dōma’a, n-dōma’a sa m-da m-dun̄dun̄ rekso n-siriv ē.
Di ne ’ōw ēn-nes vōrunagi nē. Sōw.
Dirē k-da ne van ma ne ris nes. Dirē k-’ōw ēn-nes ga mēw, ne van valakra ne van a Vunulava, ne van deln̄e n-Vunulava, ne van a Lōkōno, ne van a M̄ō’o, ne van a M̄o’lava, ne van a Urbarbara – e dirē k-le le, k-vanvan ē, k-vanvan ’ō’, k-dada.
Si nikē rōn̄ dirē k-da qiri anei e raga n-bē lēn vonogi gitag, dir ga dun̄ valakra. Sirē dir ē lama’i rōs so n-siriv ga dun̄ sēvēe.
Ba si nik a Vunulava nik ga lama’i so n-siriv ga ’ōqōl sēvēe.
Wo dirē / lēn masogi n-laklaka nē m-qē’, di ne van lēn siriv anē di ne da nōlōl ne vōwal.
Di ne bi’ n-man̄ra lēn siriv anē di ne kal ba’a lēn vava siriv ē wo di ne aō. Di ne aō, so n/ rekso n-neln̄ogi me rōwluō sēvēe.
Qē’ēg ’ōw’ōw anē, di m-qē’ēg anē gaidin̄ wal ēn- / va’i ēnei –
Si nik ga mōrōs so nikē ’ana n-neln̄om alē nik ga ul ēn-Sēwēes’i’i ne van viaqluō n-neln̄o sul ’er nik me van lēn vava siriv nikē aō.
Siwo nik wo m-ul ēn-Sēwēes’i’i, neln̄om wo m-rōwluō, den ēn-siriv o nik anē nik ga itōk nik ga ’iris m̄as, nik me ul m̄as lēn Sēwēes’i’i lēn sul ’er.
Ē sōw. No m-van vol ’ekē, no k-rōn̄rōn̄ anē kamam k-vervēlēs sir dirē k-tēktēk mē no so n-ge anē, nikē van le n-bōk lōwōo mun e Speiser, nikē sōk sier so dir m-rēv so mun e raga Urbarbara / Urbarbara. Ba dir mak le wōva suwō sirēn siriv ne gitag lēn vonorē!
N-ge anē dirē m-sōk sier ’a Lēmērig. N-laklak anē, ēn-nes/ ’erē nes ga mēw wa dirē m-’ōw nes ’alēn Mirig gēs. Gatgat ’alēn Lēmērig.
Dōdōmia ’abēne so: Si wo nik ēn-bē wo ne gitag lēn vonom, nik wo m-da m̄as n-ge ē anē ba nik me ’u’ valakra, sirēn nik ē lama’i rōs ēn-siriv.
So n-dōdōmia anē, n-laklaka nē m-le den ēn-siriv wo n-’amarga anē, di n-Liwen’ama’.
N-Liwen’ama’. Rekso n-’o’onogi lēn sala ēs nodē ga elel, so di n-’uvusm̄ēl ga elel soqsoq wal.
E dir m-qē’ēg ēn-laklak anē sōw ga ’ōg va’i gaidin̄ qiri anei.
M-qē’ wal ē kē nē.

S1 doi

stop écouter
No, n-sok Eli Field. No ga mōrōs kaka mi kimi sir sivie ēn-Sēwēes’i’i m-van ma bene.

S2 doi

stop écouter
Ēnei, nikē van deln̄e n-Vunulava, nikē van deln̄e n-’aklē vunuō lēn Torba, dirē k-tēk so n-Sēwēes’i’i ’alēn vonorē.

S3 doi

stop écouter
Ba n-Sēwēes’i’i m-qē’ēg Lēn Mērig.

S4 doi

stop écouter
Kaka ’abene se gēn.

S5 doi

stop écouter
Qōn̄ ne vōwal, ’amarga ne vōwal; ba di n-’uvusm̄ēl.

S6 doi

stop écouter
Di m-’og’ogo, ba qōn̄ ne vōwal e, n-ren̄e ne vōwal ne velē ma mē di n-ve-m̄ēl ne vōwal.

S7 doi

stop écouter
Lēn ve-m̄ēl ne vōwal anē, n-dudugi ne velimē.

S8 doi

stop écouter
Dōdōmia ’abene so: qōn̄ ne vōwal di ne bis ēn-dum̄ēl anē, ne / ’aluwō di ne bis ēn-vōrunagi ne van gaidin̄ velimē, e di ne van ne dar di lēn siriv ne vōwal. Lēn vava siriv.

S9 doi

stop écouter
Sōw di m-da ’a’ag, qiri anei, di ne bis, ’aluwō ne bis, n-ren̄e lik ne dada se nē.

S10 doi

stop écouter
Lēn masogi n-m̄ēl m-qē’, di ne van ma. Van ma, ne sagsag ne dardar.

S11 doi

stop écouter
Di m-dar da–dar: ga misin wal!

S12 doi

stop écouter
Di ne ’ēn gōr ēn-me’esala va–van begi m-rōn wal den, di wo “Oo!”

S13 doi

stop écouter
Nogi dōdōmia so wunva n-ren̄e ane (m)as van m̄as ma.

S14 doi

stop écouter
E di ne sagsag di ne dōdōm sir diē so: “Ba no anei, n-’uvusm̄ēl ga lōwōo anei, dasivie n-ren̄e anei m-gal bōrbōr no se gēn e?”

S15 doi

stop écouter
E di ne le kal ēn-’erē binigi val ruō. Val binigi n-lōwō qō m-qē’ēg suw ei m-din̄ sag ē, lēn qaga binigi valgi lik se nē.

S16 doi

stop écouter
Di m-vus ēn-qō rōv’e m̄ēldōl – wisi, wunva m̄ēldōl gēre. San̄wul velimē / nlōwō qō san̄wul velimē valgi, n-lōwō qō san̄wul velimē valgi.

S17 doi

stop écouter
E di ne sagsag anē rekso di m-sa–sag, n-logi m-qōn̄ ēn-dōdōmia a di m-van ma sir, so n-rēne ne van me sir diē duru k-bakbaka, si dasivie?!

S18 doi

stop écouter
E di ne sagsag anē di ne sursur ēn-nes.

S19 doi

stop écouter
Di ne mumumur qaqa wuva, ne rōn̄rōn̄ ēn-siriv ne dun̄dun̄ – bē ne odun̄ lēn siriv, ē di ne varvar ēn-qe’an di ne sursur di ne qē’ēg ’alēn ga da n-nes.

S20 doi

stop écouter
Ba n-nes / n-nes, tēktēk ’abene gitag ’ēn. Neln̄ogi ’abene wuva.

S21 doi

stop écouter
(Bae mi save singim sing ia?)

S22 doi

stop écouter
Di ne qē’ēg n-nes, di ne sur se gēn, so:

S23 doi

stop écouter
E o ē……

S24 doi

stop écouter
Di ne sursur se nē wo di ne varvar ’a’ag sa n-siriv as dun̄dun̄ ē, bē ’s odun̄ lēn siriv ē.

S25 doi

stop écouter
Va–van di ne aē va–van di ne dōm kēl so di n-’uvusm̄ēl ga lōwōo di ne le kal ēn-binigi, valgi valgi; di ne ran̄ kal, ne ran̄ qēl…

S26 doi

stop écouter
Ne da rekso qiri anei dirē sōn̄sōn̄ ēn-wōvarak. Ba di di m-qē’ēg ’an ’erē lōwō qō.

S27 doi

stop écouter
E di ne sur ’as:

S28 doi

stop écouter
Sōrōr ne sav e?

S29 doi

stop écouter
Sōrōr ne wer e

S30 doi

stop écouter
So “K-sōrōr ēn-sava? Nikē lōgōg bōrbōr no, ē k-sōrōr ē / sōrōr ēn-sava? E no, nik e sōrōr no sir so / rekso n-lōwō qō ga wer mē no. No m-vus ēn-qō, n-lōwōgi ga wer m̄ēldōl. E nik as sōrōr bōrbōr m̄as no se nē!”

S31 doi

stop écouter
Di ne var ēn-qe’an di ne sur, sur sur, sur ēn-nes sur ēn-nes van va–van ē di ne rēv kirm̄ō’.

S32 doi

stop écouter
Ba di m-qē’ēg ē n-laklak anē, di m-qē’ēg ’a’ag wal sa n-siriv as dun̄dun̄ / n-bē as odun̄ lēn siriv ē.

S33 doi

stop écouter
Sōw. Di ne mōl kēl lēn m̄ogi.

S34 doi

stop écouter
Di ne mōl kēl lēn m̄ogi ē, ne dōdōdōm bene ne sursur ēn-nes anē ne varvar ’a’ag ne da n / so di ne qē’ēg so ne van ma n-laklaka va’a gen.

S35 doi

stop écouter
Ba n-tēktēk ’alēn nes anē di ē barav rōs. Di n-tēktēk ’alēn nes anē di ga qō’qō’ / wuva.

S36 doi

stop écouter
Vol nes ’alēn Sēwēes’i’i ga qō’qō’.

S37 doi

stop écouter
Ba di s-lulu wuva sa n-mōnō dōdōmia so: Sōrōr ē k-sōrōr ēn-sava? Sōrōr sir so n-ren̄e m-gal diē?!

S38 doi

stop écouter
Óòó, di ga ’awi’ se nē, di ga mōrōs so k-sōrōr diē sir ēn-mugi n-’erē lōwō qō ga ’ōg mē diē, rekso di m-gen nev m̄ēldōl.

S39 doi

stop écouter
Di m-gen viaqlu n-gamal, vag-wal wunva si vag-ruō.

S40 doi

stop écouter
Ē di ga ’awi’ so n-ren̄e ne sōrōr bōrbōr diē so di m-van ē m-dardar lēge.

S41 doi

stop écouter
Sōw. Di ne ’ōgo, ’ōgo va–van, di ne qē’ēg ’alēn ga ’ōw ēn-nes anē ’ōw menteg, sōw.

S42 doi

stop écouter
Di ē lama’i rōs so me da bēn sēvie.

S43 doi

stop écouter
Qōn̄ ne vōwal di ne van kēl ma.

S44 doi

stop écouter
Kēl ma lēn siriv, ba n-bē m-’um ’i.

S45 doi

stop écouter
Wunva rekso n-vul ne vōwal mal qē’ – ē n-bē m-’ō’ qēl ma n-’uvu dōa’ ne vōwal, ’ō’ din̄ ma lēn siriv, ’ev’ē barbar suw ma lēn vava siriv, bē ne m̄esm̄es kal sag rana.

S46 doi

stop écouter
Da m-’ōg ga mōnō misin ē, n-lōlō dōa’ ē m-dor den, ēne n-vingi ’abēne ne ’og ’i, rekso n-tram ’an qorogi wuva bene.

S47 doi

stop écouter
Ē ne dun̄dun̄ ’an ge anē, di ne van kēl ma ne rōn̄ ne / so di ne sur kēl ēn-nes mugi, ne rōn̄ so ‘Ba enē m-sēsēe!’

S48 doi

stop écouter
Ē di ne tēk so “Ba n-sav nē titēe?” (Tēk ’a Lēmērig nei). “Ba n-sav nē titēe?”

S49 doi

stop écouter
So “No mvan ma ’i ’ōw’ōw no m-rōn̄rōn̄ ē ga sēsēe; ba enē no m-rōn̄ ē, ga sēsēe lik! No ē lama’i rōs so n-sava nē!”

S50 doi

stop écouter
Di ne van qēl suwō ne ’ēn: “O! Dōa’!”

S51 doi

stop écouter
Di ne tēk mēn e raga ’an̄sara, ’aklē ’an̄sara, ne tēk me dirē so dirē k-van suwō, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-van suwō k-da kirm̄ō’, k-’ōt kal ma mē diē. Dirē k-’u’ ’ēn no, ga ōn sur ga ōn barbara.

S52 doi

stop écouter
Ē di ne tēk mē dirē so: “Ere ’am kē’kē’, ere van ē le no ma / n-qan̄qan̄ bē / n-siriv anē, n-dōma’a, n-dōma’a, n-dōma’a!”

S53 doi

stop écouter
Ē ne tēk mē dirē so: “Ere van nē, le ma n-dōma’a gidē k-’orgōr ’ēn no!”

S54 doi

stop écouter
Dirē m-van ē m-le ma n-dōma’a dirē m-lis, lis ga mō’ōl’ōl; dirē k-’orgōr sag, dirē k-’u’ di ne ’ōqōl.

S55 doi

stop écouter
Ē di ne ’ōw ēn-’ew’i nes. Nes vōrunagi dirē k-sur so:

S56 doi

stop écouter
Bē ēl ē dōva ē a ē

S57 doi

stop écouter
Nē, nes vōrunagi nē di m-’ōw sir so di m-rōn̄ ’ōw’ōw ē n-siriv.

S58 doi

stop écouter
So di m-le n-dōa’ so ne da so ne van ma n-siriv, wo di as da ’a’ag m̄as.

S59 doi

stop écouter
Sōw ē dirē k-le ma n-dōma’a, n-dōma’a sa m-da m-dun̄dun̄ rekso n-siriv ē.

S60 doi

stop écouter
Di ne ’ōw ēn-nes vōrunagi nē. Sōw.

S61 doi

stop écouter
Dirē k-da ne van ma ne ris nes. Dirē k-’ōw ēn-nes ga mēw, ne van valakra ne van a Vunulava, ne van deln̄e n-Vunulava, ne van a Lōkōno, ne van a M̄ō’o, ne van a M̄o’lava, ne van a Urbarbara – e dirē k-le le, k-vanvan ē, k-vanvan ’ō’, k-dada.

S62 doi

stop écouter
Si nikē rōn̄ dirē k-da qiri anei e raga n-bē lēn vonogi gitag, dir ga dun̄ valakra. Sirē dir ē lama’i rōs so n-siriv ga dun̄ sēvēe.

S63 doi

stop écouter
Ba si nik a Vunulava nik ga lama’i so n-siriv ga ’ōqōl sēvēe.

S64 doi

stop écouter
Wo dirē / lēn masogi n-laklaka nē m-qē’, di ne van lēn siriv anē di ne da nōlōl ne vōwal.

S65 doi

stop écouter
Di ne bi’ n-man̄ra lēn siriv anē di ne kal ba’a lēn vava siriv ē wo di ne aō. Di ne aō, so n/ rekso n-neln̄ogi me rōwluō sēvēe.

S66 doi

stop écouter
Qē’ēg ’ōw’ōw anē, di m-qē’ēg anē gaidin̄ wal ēn- / va’i ēnei –

S67 doi

stop écouter
Si nik ga mōrōs so nikē ’ana n-neln̄om alē nik ga ul ēn-Sēwēes’i’i ne van viaqluō n-neln̄o sul ’er nik me van lēn vava siriv nikē aō.

S68 doi

stop écouter
Siwo nik wo m-ul ēn-Sēwēes’i’i, neln̄om wo m-rōwluō, den ēn-siriv o nik anē nik ga itōk nik ga ’iris m̄as, nik me ul m̄as lēn Sēwēes’i’i lēn sul ’er.

S69 doi

stop écouter
Ē sōw. No m-van vol ’ekē, no k-rōn̄rōn̄ anē kamam k-vervēlēs sir dirē k-tēktēk mē no so n-ge anē, nikē van le n-bōk lōwōo mun e Speiser, nikē sōk sier so dir m-rēv so mun e raga Urbarbara / Urbarbara. Ba dir mak le wōva suwō sirēn siriv ne gitag lēn vonorē!

S70 doi

stop écouter
N-ge anē dirē m-sōk sier ’a Lēmērig. N-laklak anē, ēn-nes/ ’erē nes ga mēw wa dirē m-’ōw nes ’alēn Mirig gēs. Gatgat ’alēn Lēmērig.

S71 doi

stop écouter
Dōdōmia ’abēne so: Si wo nik ēn-bē wo ne gitag lēn vonom, nik wo m-da m̄as n-ge ē anē ba nik me ’u’ valakra, sirēn nik ē lama’i rōs ēn-siriv.

S72 doi

stop écouter
So n-dōdōmia anē, n-laklaka nē m-le den ēn-siriv wo n-’amarga anē, di n-Liwen’ama’.

S73 doi

stop écouter
N-Liwen’ama’. Rekso n-’o’onogi lēn sala ēs nodē ga elel, so di n-’uvusm̄ēl ga elel soqsoq wal.

S74 doi

stop écouter
E dir m-qē’ēg ēn-laklak anē sōw ga ’ōg va’i gaidin̄ qiri anei.

S75 doi

stop écouter
M-qē’ wal ē kē nē.