La pieuvre doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionHōrega verue: resiga sise mi ne megole mē.
Hōr vēn të ōr ven̄ode lo.
Hōr vē rōw me — hōr not ne gerite.
Not pah ne gerite, ōr n̄wule me —
Remë mē ni vese hi megole mē të “Nike toge pe k'!” / Hōr pi n' ëv. Të “Nike toge pe k', noke vēn…” /
Hōr not pah ne gerite, ōr vēn me, ōr pi n' ëv.
Hōr pi n' ëv pah, n' ëv ni gow, ōr tor ne gerite.
Tor pah ne gerite, resiga megole mē ve toge pe ni vese / remë mē ni vese hivie të: “Nike toge pe k'! Noke vēn lete. Noke vēn lete ke hiar gengën. Hiar gengën, n̄wule me, dōr riëv hi ne gerite, ōr gën mi ne gerite.”
Pah vēn remë mē ni vēn lete.
Vēn lete — ne megole ni toge vēn vēn vēn, ne gerit' in ni kal o.
Kal o dë ne li lugu. Ni vēnvēn, ni not ne megole ne.
Not pah ne megole ne — Not mēse, ni da o ne vot ni mok / not mēse ne megole ni tor nie.
Tor ne megole ne!
Tor ne megole ne, tor gōr urvë wulë iu — ni vēn, ni vin ri rega.
Vin ri rega, ni hag pe ne.
Pah vēn, resiga ne — resiga tēmetō ne ni n̄wule wahe me —
Vē me, ni riëv. Riëv pah, toge vēn të ōr gengën.
Të ni gengën, ni hiarvie ne megole mē vēn, ne megole mē tategë.
Të nie ve gel kōke si vete.
Pah vēn ni holul ne tertor gerite.
Pa ne megole mē pe ne! Deda ne gerite pe none k'! Ne megole mē pe ne!
Ne gerite vin hag ri rega.
Pah vēn ni rōw rake vēn, ni hag ni gengën, ni rōn̄ vēn ne gerite vese të “Gën netu, gën netu, gën netu!”
Të ni gengën ne megole mē.
Pah vēn ni rōn̄ vēn të: “Ne sigë nōk ve vese të ‘Gën netu, gën netu, gën netu!’ n' ēve da wë nōk?”
Të ni hō rake ne vere gerite me: tate da gerite, megole mē pe!
Ni hō rake megole mē me të ni gën, ni rōn̄ ne gerite të: “Gën netu, gën netu, gën netu!”
Vē—n vēn, ni rōn̄ vegelale të: “A! Ne sige nōk vese të noke gën ne megole mino!”
Vēn, ni hō rake ne vere gerite me ne, ni itë të deda gerite, ne puhun megole mē! Ni it' vegelale të ne puhun megole mē! Ne puhu tēle!
Pah wë ne ni itë të ne puhun megole mē, hō rake vēn ni it' vegelale wë ne ni gergarōn̄ hi ne megole mē, të mat mēt.
Pah wë ne ne gerite ni rōw rake vēn ni iu dë ne ri rega, ni vēn pe ni n̄wule wulë li pē nine.
Pa remë mē ni itë wë ne: të nie mat gën ne megole mē, ni gel ni ten̄tën̄ hi ne megole mē —
Ne gerite ni iu hur me dë ne ri rega; ni vēn pe ni n̄wule wulë li pē nine.
Ni vēn ni toge vete hōr v' ōla t' ē.
Kilale të ne qehline pe nōkōke, ne vegevage pi gerite tate pero, na n̄wōdōl weren̄o.
Noke lōlwie ē nike, Carlos / e, Alex.

S1 doi

stop écouter
Hōrega verue: resiga sise mi ne megole mē.

S2 doi

stop écouter
Hōr vēn të ōr ven̄ode lo.

S3 doi

stop écouter
Hōr vē rōw me — hōr not ne gerite.

S4 doi

stop écouter
Not pah ne gerite, ōr n̄wule me —

S5 doi

stop écouter
Remë mē ni vese hi megole mē të “Nike toge pe k'!” / Hōr pi n' ëv. Të “Nike toge pe k', noke vēn…” /

S6 doi

stop écouter
Hōr not pah ne gerite, ōr vēn me, ōr pi n' ëv.

S7 doi

stop écouter
Hōr pi n' ëv pah, n' ëv ni gow, ōr tor ne gerite.

S8 doi

stop écouter
Tor pah ne gerite, resiga megole mē ve toge pe ni vese / remë mē ni vese hivie të: “Nike toge pe k'! Noke vēn lete. Noke vēn lete ke hiar gengën. Hiar gengën, n̄wule me, dōr riëv hi ne gerite, ōr gën mi ne gerite.”

S9 doi

stop écouter
Pah vēn remë mē ni vēn lete.

S10 doi

stop écouter
Vēn lete — ne megole ni toge vēn vēn vēn, ne gerit' in ni kal o.

S11 doi

stop écouter
Kal o dë ne li lugu. Ni vēnvēn, ni not ne megole ne.

S12 doi

stop écouter
Not pah ne megole ne — Not mēse, ni da o ne vot ni mok / not mēse ne megole ni tor nie.

S13 doi

stop écouter
Tor ne megole ne!

S14 doi

stop écouter
Tor ne megole ne, tor gōr urvë wulë iu — ni vēn, ni vin ri rega.

S15 doi

stop écouter
Vin ri rega, ni hag pe ne.

S16 doi

stop écouter
Pah vēn, resiga ne — resiga tēmetō ne ni n̄wule wahe me —

S17 doi

stop écouter
Vē me, ni riëv. Riëv pah, toge vēn të ōr gengën.

S18 doi

stop écouter
Të ni gengën, ni hiarvie ne megole mē vēn, ne megole mē tategë.

S19 doi

stop écouter
Të nie ve gel kōke si vete.

S20 doi

stop écouter
Pah vēn ni holul ne tertor gerite.

S21 doi

stop écouter
Pa ne megole mē pe ne! Deda ne gerite pe none k'! Ne megole mē pe ne!

S22 doi

stop écouter
Ne gerite vin hag ri rega.

S23 doi

stop écouter
Pah vēn ni rōw rake vēn, ni hag ni gengën, ni rōn̄ vēn ne gerite vese të “Gën netu, gën netu, gën netu!”

S24 doi

stop écouter
Të ni gengën ne megole mē.

S25 doi

stop écouter
Pah vēn ni rōn̄ vēn të: “Ne sigë nōk ve vese të ‘Gën netu, gën netu, gën netu!’ n' ēve da wë nōk?”

S26 doi

stop écouter
Të ni hō rake ne vere gerite me: tate da gerite, megole mē pe!

S27 doi

stop écouter
Ni hō rake megole mē me të ni gën, ni rōn̄ ne gerite të: “Gën netu, gën netu, gën netu!”

S28 doi

stop écouter
Vē—n vēn, ni rōn̄ vegelale të: “A! Ne sige nōk vese të noke gën ne megole mino!”

S29 doi

stop écouter
Vēn, ni hō rake ne vere gerite me ne, ni itë të deda gerite, ne puhun megole mē! Ni it' vegelale të ne puhun megole mē! Ne puhu tēle!

S30 doi

stop écouter
Pah wë ne ni itë të ne puhun megole mē, hō rake vēn ni it' vegelale wë ne ni gergarōn̄ hi ne megole mē, të mat mēt.

S31 doi

stop écouter
Pah wë ne ne gerite ni rōw rake vēn ni iu dë ne ri rega, ni vēn pe ni n̄wule wulë li pē nine.

S32 doi

stop écouter
Pa remë mē ni itë wë ne: të nie mat gën ne megole mē, ni gel ni ten̄tën̄ hi ne megole mē —

S33 doi

stop écouter
Ne gerite ni iu hur me dë ne ri rega; ni vēn pe ni n̄wule wulë li pē nine.

S34 doi

stop écouter
Ni vēn ni toge vete hōr v' ōla t' ē.

S35 doi

stop écouter
Kilale të ne qehline pe nōkōke, ne vegevage pi gerite tate pero, na n̄wōdōl weren̄o.

S36 doi

stop écouter
Noke lōlwie ē nike, Carlos / e, Alex.