Venventey and the mystery island doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionTog tog i van en, hag Lotya en, bastō Dagmel.
Yohē matag noyō kōyō tog tō yow Lotya en; yohē matag noyō kōyō tog tō van Dagmel en.
Kēy mo-tog van i tog i tog i tog i tog en – yohē matag noyō a yow Lotya en, kōyō me-psis.
Me-psis hōw, na-tm̄an. Ōl van na-han, Vēnvēntey.
Kēyt-/ Kōyō mō-bōg kē van, bōg kē van, van van van van – van van van van e, kē ni-lwo.
Mahē kēy togtog nen, yohē matag noyō a kōyō togtog van Dagmel en, kōyō visis. Visis yow nen, na-lqōvēn.
Kōyō mō-bōg kē van, van van van van, van nen e: na-lqōvēn e kē ma-m̄alm̄al liwo –
Tō kēy togtog van nen ewo tō, imam non Vēnvēntey, tiwag mi tita nonon, vav van hiy kē so: “Tege nen, gēn van akgoy igni n̄a– Dagmel. Akgoy igni. M̄alm̄al nōnōm, gēn te-lep hay anen.”
Tō kē wo “Itōk.”
Tō– Qōn̄ vitwag nen ewo tō kēy van tō akak/ hoghoggoy ēgēn. Hoghoggoy bah nen ewo tō –
Qeso kēy tog tō van, qele a kastom nongēn en: so tita nonoyō ne-myōs so ni-tēy sas na-hap qele nōk ewa, van hog van hiy m̄alm̄al… Kēy bōgbōg kē. Lep van ne-gengen nagan, so na-hap qele nōk e lep van.
Qōn̄ vitwag nen ewo tō, imam nonon tiwag mi tita nonon vap van hiy Vēnvēntey so: “Nēk lep ne-get gengen nōk, ba nēk van tēy a hiy m̄alm̄al nōnōm! Van tēy hiy tawayig.” Tō kē wo “Itōk!”
Kē ni-hatig hag tō ni-lep ne-get hinag nen, ni-tēy tō ni-van tēy ēgēn.
Kē ni-van me, van me, van me, van me, van me, van me qele so – qele hay en. Kē ni-tig lō me hay mētēgtap nōk –
Kē ni-van nognog levetō kōyō yow me, et yow me le-mtēgtap qele kē, et van qele kē, wa na-m̄alm̄al en, tiwag mi tita nonon, kōyō wow tō en, ne-vetvet tamge.
Ba tita nonon ni-wow van hiy kē, wo / wow van hiy na-m̄alm̄al e wo “Ey! Et yow e! Qēlgek kōyō vatag me anen! Van yow e, tēy goy ne-get gengen en den kōyō!”
Ba na-m̄alm̄al en ni-vav van hiy kē wo: “Nēk wo ne-myōs, ba van yow tēy goy ne-get den kē, den nok et buste!”
Kōyō mu-su vēyvaleh, mu-suhap hoyo.
Vēyvaleh levetō nen ewo tō, Vēnvēntey e ni-van hay me.
Tō tita non m̄alm̄al e wo “Itōk! Leveteg hōw ne-get hōw anen!”
Tō kēy leveteg hōw ne-get gengen nen; Vēnvēntey hatig hag ni-m̄ōl lok.
Kē mō-m̄ōl lok hag hiy imam nonon tiwag mi tita nonon e, kē et-vasem te a so, na-m̄alm̄al kōtō tita nonon kōyō ma-galeg hiy kē qele anen.
Kēy mo-tog van, tog van, tog i tog i tog i tog e – tita nonon tiwag mi imam nonon vav van lok se hiy kē: “Nēk lep ne-gengen nōk, ba nēk van n̄a hiy qulqul nōnōm, ba lev van hiy kē ne-gengen nagan!”
Kē ni-ansa van hiy kōyō wo “Ey! Kōmyō wo ne-myōs, ba ikōmyō van tēy!”
Wo “Óòó!! Ne-gengen, nēk so van tēy! Van tēy hiy igni! Van tēy hiy tawayig.”
Kē ni-hatig hag nen tō ni-tēy goy ne-get gengen en tō ni-van ēgēn.
Kē ni-van me, van me, van me, van me: qeso mē-dēn̄ se qele a, qeso, hayveg me a qeso l-erēa non olvela kēy agōh.
Et van, kōyō qēs tō nen, ne-vetvet se. Wa tita nonon ni-vetvet, ikē ni-vetvet / m̄alm̄al ni-vetvet se.
Kē ni-wow van hiy kē wo “Ey! M̄alm̄al, et yow en! Qēlgek kōyō vatag me yow en! Van yow e tēy goy ne-get gengen den kē!”
Kē ni-vap se van a ne-sem hole a qele a kē ma-vap tō en: “Tita, nēk wo ne-myōs, van yow, tēy goy! Ba nēk leg mi kē! ba no te-leg vēhte mi kē! – Tog vap qele nen! Kōyō vatag isqet me anen!”
Van hay me nen, wo “Itōk, leveteg hōw ne-gengen hōw le-mtēgtap anen!”
Kē ni-hatig hag nen tō, veteg van ne-get gengen, kē ni-m̄ōl: tita nonon hatig hag van nen, lepyak ne-get gengen en, hayveg tēy hay me.
Kē ni-m̄ōlm̄ōl hag le-mtehal nen e kē ni-dēmdēm ēgēn, so: “Uu! Qele ave qele gōh? Wun na-m̄alm̄al kē, kē / ikē wun et-malaklak te so kamyō so leg.”
Taēm a kē a mē-dēn̄ hag n-ēm̄ nen e, kē et-vasem hōn te van hiy tita nonon tiwag mi imam nonon so na-m̄alm̄al, kē ma-galeg hiy kē nē-dēmdēm qele nen vagyō en.
Tō kē ni-dēmdēm ēgēn.
Kē ni-mtiy hōw nen, ni-dēmdēm.
Le-mtap nen, kē matyak hag, vap van hiy imam nonon wo: “Na-taqēs, tiwag mi no-wogogo ave?” Kē wo “Hay anen.”
Kē van hay, lep yow me na-taqēs, no-wogogo nen ewo tō, kē ni-lep tō, kē ni-wokbaōt ēgēn!
Dēmdēm nonon van me so kē mas tot ni-siok vitwag.
Kē ni-hatig hag nen tō, ni-lepyak na-gasel nonon tiwag mi n-age nen, tō ni-wokbaōt, van, van van van van, hōw me a Ataw en. Hay me alge anen.
Van qele kē: nō-tōti nay hoyo liwo len̄ tig tō. Haytēyēh bi-siok.
Kē hatig hag nen, tot totototo–t tot lat; it lat; qētēg teh.
Kē ni-totot van nen, mahē ni-qōn̄. Kē ni-m̄ōl lok. Kē ni-van hag, ni-mtiy.
Le-mtap qōn̄qōn̄ a kē ni-matyak e kē ni-van lok hōw.
Kē a wow geh tō na-haphap nen ewo imam nonon, tiwag mi tita nonon, kōyō / kēy et-ēglal hōn te.
Tō– kē ni-van lok hōw, ni-tot lok se.
Tot ni-siok van, tot, tot tot tot tot tot tot tot tot tot to–t: mahē ni-qōn̄ kē ni-m̄ōl.
Kē mo-wow qele nen, gēn ta-vap vēh so kē mo-wow qele nen, wun ni-wik wonwon vitwag.
Ni-siok, van hōw tusu e ni-bah, tō – mahē nen a qeso, ikē ni-wowow a so ni-teteh ni-siok nen ewo tō: ēthēn vitwag ni-wot.
Ēthēn vitwag ni-wot me nen en, kēy m-ōl van na-han Rastētē. Ōl van na-han mey nu-su en, na-han Rastētē. Tō –
Mey nōk ewo tō, kōyō etetgoy kē van: m̄ey e taytay ni-siok nonon.
Ma-van van van, ni-siok mē-qēt: kē ni-dēmdēm so kē ni-van me so ni-vil ēgēn.
Kē ni-van me tō, ni-van me nen, hatig hag ni-tot nē-wtēn, nē-mtot, na-sam, na-tawye haphap del.
Van i van en mē-qēt: kē ni-hatig hag nen tō, ni-vil ēgēn.
Kē mi-vil, vil i vil e, vil qēt; tot qēt no-woh ni-qēt; ewo tō kē ni-dēmdēm so “Ni-siok gōh so no t-ak qele ave aē tō no ta-van?”
Kēy vēykal hay me a tenenen a Lahatow en.
Et van na-bak vitwag lol tō anen. Kē mo-lol etō kē me-n̄ya helhel qele gēn. Yow a lu-wutwut en.
Kē hatig hag nen tō ni-hyip a na-yo bak en.
Kē a me-hyip na-yo bak qele gōh nen en: ne-len̄ a me-lep na-yo bak nen en, kēy ma-hal, ma-van, ma-van, kē mi-tig, m-et hiy kēy ma-van van va–n en: me-qlen̄ tege yow Solomon en!
Tō kē wo “Okēy, itōk. Talōw nok van me, nok van qele anen. Nok dam tatag a na-yo qētēnge a ma-van en.”
Tō, kē ni-m̄ōl lok me nen, van me l-ēm̄ nen: sōsōn̄teg nowmat nonon, tēytēymat nowmat na-haphap nonon me a so kē so ni-van.
Mahē nognog / Mahē ni-qōn̄ nen ewo tō kē ni-van me ēgēn.
Kē ni-van me nen, yap hiy ni-siok, yap hiy yow a le-sle a– Vet-wawah e yow me anen.
Yap hōw ni-siok tō ni-hō ēgēn.
Kē mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō i hō en – mahē van hōw so ni-myen, kē et qele kē a na-pnō ni-wēt kal.
Kē so et yow qele kē, wo “Oo! Na-pnō gēn!”
Kē ni-hō ēgēn. Kē ni-hō tō ni-hō tō ni-hō tō ni-hō e, ni-hō nognog me a le-sle.
Nognog me le-sle nen e, et hay qele kē: lōmgep vitwag tig tō.
Tō kē ni-hō hay me, tō van hay me tō van me tō – ni-ol kal: wo nō-lōmgep e ni-wow yow me hiy kē, wo “Vēykal me! Nēk vanvan qele ave?”
Kē ni-hatig hag tō ni-hag taqlun̄ hōw tō ni-ten̄.
Wo “Qele ave?!” Kē wo “Ne-mgaysēn, nok vanvan ēwē me.” Wo “Vēykal me!”
Kē ni-van yow tō ni-tēy van ni-siok nonon tō, van me tō, kōyō hah kal hay tō, van me tō, leveteg van lē-vēthiyle – kōyō hatig hag tō, van hay l-ēm̄ ēgēn.
Kōyō van hay l-ēm̄ nen, kē wo: “Ne-mgaysēn, en tō gōh en, nok ak ithik veg nēk. Nok ak ithik veg nēk, veg nēk van ēwē me e, ōkēi nok ak ithik veg nēk.” Wo “Itōk.”
Kōyō hatig hag nen tō, togtog tiwag ēgēn. Togtog tiwag, qeso l-ēm̄ vitwag, qele agōh.
Kōyō mo-tog van, tog van, tog van, tog van, tog i tog i tog e, qeso – na-tayben Vēnvēntey e kē mi-lwo ēgēn, kē mō-lōmgep a hēywē! Kē mō-bōybōy, kē m-/ a– na-tayben mē-wē a mē-wē a mē-wē!
Qōn̄ vitwag nen ewo tō – n-et liwo nonoy a qeso, mayanag nonoy. Ni-vav van hiy ige sil e so “Gēn tu-wuh Vēnvēntey talōw! Talōw e gēn wuh mat kē, kuy kē.” Tō kēy wo “Okēy, itōk.”
“Talōw lemtap, kimi van hēyēt, leh me nō-yōel, goy me no-yova, ko me ne-qet, gil ni-hnag, gil me no-tomag. Ami van tēy a le-gmel. Van tēy sey a le-gmel. Talōw lemtap, gēn matyak tot-matap, van me wuh kē, van qan̄yis kē, tō gen.”
Nen tō, kōyō hag tō / kēy matyak a lemtap, hag nen e, et qele kē ewa: nō-yōel ni-van me, no-yova ni-van me, na-tawye haphap del ni-qētqēt me a le-pnō en.
Ba mey a m-ak ēthēn aē en a, kē ni-haghag ni-dēmdēm so “Yē wow tō gōh kē? Na-hap qele gōh?”
Kōyō haghag van nen tō– qeso na-lo so ni-vanvan hiy yēpyep wah: lōmgep vitwag ni-van me!
Ni-van me nen, ni-ōlōl mey a m-ak ēthēn aē en.
Wo “Ee… Vēnvēntey ave?” Kē wo “Kē hay l-ēm̄ en.” Kē wo “Nok vasem yoyon̄ van hiy nēk: so, talōw lemtap e kēy van me tō wuh kē. Kōmyō et a nē-tēytēymat wow tō gōh? Kēy tu-wuh kē talōw lemtap! So kēy so / kēy so kuy kē ēgēn.” Kē wo “Òò! Itōk! Ten̄kyuw nēk a nē-kēkēn!”
Kē ni-van lok; kē van hay nen, vav van hiy kē wo: “Ey! Vēnvēntey!” Kē wo “Ōōy?” Kē wo “Ne-mgaysēn! Nēk wo ne-myōs sowo nēk wo ēh, ōkēy, dōyō vēlwoy dōyō qiyig agōh. Nēk mas hatig den no, nēk mas hō qelen̄ aveqiyig. Ba so nēk wo ne-myōs wo tog lap mi no, tō nēk mat ēgēn! Ige tu-wuh nēk talōw lemtap.”
Kē wo “Hēywē?!” Kē wo “Òòò!” – “Ōkēy, itōk! Qiyig lemyēpyep etō nok ronwe den nēk.” Kōyō wo “Itōk.”
Haghag van nen ewo tō kē wo “Ōkēy, dō van lē-tqē! Qiyig gōh nok gengen tiwag mi nēk laswan etō, nēk hō qelen̄ den no ēgēn. Nēk vayak den no.”
Kōyō van hay lē-tqē, gil ni-hnag; galeg a na-haphap mey a ne-qet, no-tomag, van tēy me l-ēm̄; tot na-lēt, van me tō, galeg ne-gengen ēgēn.
Kōyō galeg ne-gengen / galeg ne-gengen hiy kē, lemyēpyep qele nōk etō, kōyō gengen tiwag ēgēn.
Kōyō gengen tiwag van, van van van van va–van e, tō, ige / ne-gengen ni-bah, ige su mitimtiy ewo tō, kōyō hatig hag tō van ale ēgēn.
Kōyō van yow ale; yap hiy ni-siok nonon a kē mō-hō tō me aē en; kē ni-yem kal yow aē –
Tō kē ni-hatig hag tō ni-hō ēgēn. Kē wo “Ōkey! Nok van ēgēn.”
Kē ni-hatig hag tō ni-hō; kē ni-hō lō yow awsaēt tō ni-van tō ni-qlen̄ tege yow le-mtam̄e en –
Mey nōk, kēy / qeso kē ni-hatig den na-pnō mey a kē ma-van tō me tō ni-van: ēthēn a mey a Rastētē en!
Kē ni-vēhge van tita nonon tiwag mi imam nonon wo “Ēy! Gēn wow tō gōh; ba Vēnvēntey ave?! Kōmyō et-soksok te kē?! Kōmyō et-soksok te kē ba-hap?! Talōw, nok vanvan egal kē! Tog tō nōk, so kē n-ēh so kē na-mat? Talōw, vanvan egal kē!” – “Ōkey, itōk!”
“Kōmyō van hay lē-tqē, gil me na-mlin̄ vōyō, a ne-hyohyo qele gēn. Na-mlin̄: ni-hnag. Van tēy me, kōmyō van hay, goy me nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm! Nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm, goy me.” Wo “Itōk.”
Kōyō van hay, goy me nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm; ni-hnag a wōy vōyō, na-mlin̄, van tēy me –
Van tēy me, mōk veteg hōw nen, kōyō / kē wo “Ōkey, amyō sal! No ta-van qiyig! Qiyig e nok van sok kē.”
Tō– kōyō sal monog ni-tintin en, m̄on goy, van, van van van van van, van dēn̄ van a– nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm en.
Yēt goy qēt; kē ni-lep yak, van me tō – ni-yap hiy lok se ni-siok vitwag a– mahē a– Vēnvēntey van tō aē en.
Yap hiy nen tō, ni-hō ēgēn.
Kē ni-hō, ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō––, hōhō nognog hōw a– mahē a– ēthēn a ma-van tō aē am̄ag / Vēnvēntey ma-van tō aē en.
Et hay qele kē, n-et vitwag a– / a me-lep vasgēt si tō kē en, tig tō.
Kē ni-hō kal hay me nen, van hay me nen – van hay me nen, hag lap qele nōk, kē wo “Qele ave?”
Wo “Óòó, tateh, nok soksok me Vēnvēntey.” Kē wo “O, ne-mgaysēn! Kē mal hō a/ no mē-vētleg kē tō kē mal hō yak an̄qōn̄. Kē tateh me gōh. Ete kē mō-hō lō hag le-mtam̄e gēn! Nēk wo ne-myōs, ba nēk van lō hag / hō lō hag gēn. Veg, lemtap gōh kē e tō ige wow so kēy so wuh kē ēgēn. Ba ne-mgaysēn: kē mal van.”
Kē ni-hatig hag tō, tanēm raon lok se ni-siok nonon tō ni-van.
Ōkey. Vēnvēntey hō hag me nen, hō hō hō hō– hō hag me nen, van me le-pnō vitwag, na-pnō nan kēy ōl so ‘Anōta’. Solomon levetō.
Et van qele kē, na-lqōvēn vitwag tig tō a lē-vēthiyle a sisqet na-sle.
Kē ni-hō–, hō qal goy van nen – wo “Qele ave?!” Wo “Óòó, tateh! Nok van tatal ēwē me.” – “Vēykal me!”
Kē ni-van yow tō ni-tēy van ni-siok nonon ēgēn. kōyō hah kal veteg hay; vahgey veteg hōw; tō kōyō hatig hag nen tō van hay l-ēm̄ nen; dēn̄ hay n-ēm̄ –
Hag hiy hōw nen tō – kēy lep van ne-gengen nagan (Vēnvēntey en); lep van ne-gengen nagan tō kēy gengen – kē ni-vēhge van /
Ba na-pnō a– Anōta a kē mē-vēykal hay nen en: tateh ige tam̄an! ige lōqōvēn vēlēs! Ige lōqōvēn vēlēs, tateh tam̄an.
Tō– kēy hag van nen e kē vēhge kē van so / kē vēhge kē van so / so “Ave yagnignimi?!” Kē wo “Kēy levetō bo-wok, isqet kēy m̄ōl me.”
Kēytēl kē hag van nen tō kē ni-gengen; kē ni-gengen bah nen tō kē wow so hag m̄ōkheg nen kēy et qele kē a– tege wun lelo tēvēlēm? kēy et qele kē: na-qyet ni-gap m̄ōl me.
Van me, ni-yow taq a– a am̄ag a lō-fōret qele gēn. Hōw l-ēm̄ en.
Kē wo “Na-hap qele gōh?!” Kē wo “Ignimem anen!”
Kē ni-hatig hag, ni-tēy van nē-qētēnge e, van yow, lam̄ mat.
(Veg na-pnō a– kē ma-van aē nen en, kēy ōl so ‘Napnō Tey-Qeyet’.)
Kē ni-hatig hag, ni-lam̄ mat na-qyet mey nen.
Kēy hag van, van van van e, et qele kē na-qyet e ni-gapgap m̄ōl me.
Kē wo “Ba na-hap geh qele gōh?!” – “Yagnignimem anen!”
Kē me-lep nē-qētēnge, hatig, mu-wuh, wuh wuh wuh wu–h wuh e, wuh matmat qēt ige qeyet, kēy matmat qēt –
Ōkey tō kē ni-tog hiy hōw nen ēgēn. Kē ni-tog hiy hōw nen tō ni-tog ēgēn!
Tog, tog qeso: qiyig gōh kē en, kē ni-tog tiwag mi na-famlē vitwag, na-lqōvēn vitwag, me agōh. Van van van: ni-wik vitwag ni-pas, na-lqōvēn ni-tog mi na-tqan; kē ni-van leh van l-ēm̄ tegha.
Kē mo-tog qele nen, ma-van, ma-van, van van van van e: ige lōqōvēn a– ate a le-pnō del nen en, kēy del qēt kēy mo-tog qēt mi na-tqay.
Kēy me-psis wa na-tm̄an, na-lqōvēn, na-tm̄an, na-lqōvēn, a ige del nen e, kēy me-psipsis qēt.
Nen tō, qele so: na-pnō, kē ma-m̄adeg ēgēn, wa ige tam̄an aē, ige lōqōvēn aē. Ba am̄ag, ige lōqōvēn vēlēs.
Ba tō, Vēnvēntey van hay nen ewo tō, kē ni-galeg lil na-pnō en ēgēn!
Tō– kē n-ōl vasgēt kēy me a le-gmel nonoy ēgēn.
Van me nen, ni-vav van hiy kēy /
Veg, ige lōmlōmgep tiwag mi ige m̄alm̄al a kēy mi-lwo hag nen e, kēy vēhge van; vēhge van, so / so: “Ave imam nonmem?”
Ba ige lōqōvēn en so “Óó, imam nonmi, so Vēnvēntey mal wuh qēt!”
Bastō, kēy wo / kēy wo “Ōkey! En tō gōh kē, kem mas wuh kē! Kē mu-wuh imam nonmem, en tō gōh kē kem mas wuh kē qiyig! Kem tu-wuh kē qiyig. Qiyig e kem wuh kē!”
Nen tō, kēy van me nen tō– Vēnvēntey en ni-hatig hag nen, lep me na-mtig vitwag; hatig hag nen, mōk hōw le-ngoy, ni-wot woy.
Ni-wot woy nen, kē vav van hiy kēy wo: “En tō nōk a no mo-wot woy na-mtig nōk en, nē-dēmdēm nan alon so nok asēg na-famlē ēgēn.
Na-mtan nōk, ikimi mey a inōk, kimi tit-leg lok se vēhte ige mey a– le-mtan. Ige mey a lē-mlē mitig nōk, kimi tit-leg lok se vēhte mey a– lē-mlē mitig.
En tō nōk en, ige mey a le-mtan nōk, kēy leg mi ige mey a– a lēml/ a– na-mtig a no mo-wot woy en, lē-mlen. Tō, nok tot woy na-famlē ēgēn.”
Kēy wo “Itōk.”
Tō kēy plan ēgēn, so en tō nōk, tō kēy mas wuh kē qiyig agōh. Kē wo “Itōk. Itōk a itōk.”
Kē hatig hag nen tō haghag: kē ni-haghag, ige sōsōn̄teg me e wa nō-yōel, no-yova, na-lēt, na-haphap del ni-van sey me le-gmel ēgēn.
Kēy mē-tēymat na-haphap van van van van van, mē-qēt me – kēy wo “Talōw a lemtap e nēk mat. Talōw lemtap e nēk mat ēgēn, kem wuh nēk.” Kē wo “Itōk.”
Nen tō– kēy hatig hag nen tō, qeso – mahē van hōw tō ni-myēpyep; tō kēy gengen qēt bah le-gmel; kalō yow me nen ewo tō kēy van tō hi yak no-yon̄yep ēgēn.
Kēy hi yak no-yon̄yep tō kēy / kēy haw van van van van van van van van van van van van e, kēy wo “Vēnvēntey!”
Kē wo “Oy!” kē ni-taygoy.
Kēy wow van. Kēy wow van, van van van van van van van e, kēy ōl na-han e kē ni-taygoy – Tō –
Mey nōk wo / ēthēn hōhō tō me ēgēn. Ēthēn hōhō tō me.
Van me nen tō, van me tō, ni-yap kal ni-siok nonon hay; kē ni-van hay.
Kē ni-van hay nen tō, ni-dēn̄ hay nen, ni-van hay nen, kēy yon̄teg qele kē / kē yon̄teg qele kē a kēy ōl kē a la-laklak e ēgēn. (laklak a la-kastom en: no-yon̄yep).
Nen ewo tō kē ni-van me a vētmahē a kēy laklak tō aē e kē ni-tig yoyon̄, so kēy t-ōl qiyig Vēnvēntey ave?
So yon̄teg qele kē, kēy ōl kē van gēn.
Kē ni-mōp lō van nōk: kē yon̄teg qele kē, kēy ōl kē a van nōk.
“Ts, haa! kē vatag lok gēn!” Kē ni-vēy lok se.
Kē ni-vēy lok se me tō, van me tō wa – ni-tig hiy hōw, kēy ōl m̄ēt kē.
Tō– kē ni-van me nen tō– tan̄ van hiy kē ēgēn, wo “Vēnvēntey!” Wo “Na-hap?” Wo “Nok vanvan goy nēk me. Tita kōyō imam vasem so nēk so m̄ōl!”
Kē wo “O ba, makōh! Dō ta-van vēh te qele gōh! Dō ta-van vēh te qele gōh. No / Makōh nok vav van hiy ige kē kēy mas hi na-wtagbōlga! Bah ewo tō dō qoyo van. Ba dō van qele gōh, kēy tu-wuh qiyig dōyō.”
Tō, kē vav van hiy kēy wo “Ē, me kē! Nok vav van hiy kimi so: En tō gōh en, ikimi / kimi wo ne-myōs wo wuh no, kimi hi na-wtagbōlga, van a– qētēg a– ate igōh kē, van tō van tō dēn̄ yow lemtap tō nok lōs, tō van tō van tō wo nok n̄ayn̄ay, tō– kimi t-ak vēh so wuh no ēgēn.” Kēy wo “Oo, itōk!”
Nen tō, kēy hatig hag nen tō: kēy wow nōk wo sisqet na-lo son̄wul nanm̄e vōyō a qeso vētmahē nognog / qētēg nognog meyen me ēgēn.
Hatig hag nen tō – hiylat veteg n-age en ēgēn.
Hiylat veteg n-age e tō a qeso na-laklak e ni-vanvan, tō ni-van, tō ni-van wa! a qeso: kēy van hōw tō a lōslōs matmat kēy wa kōyō hatig hag nen tō a kē ni-kēy qal van Vēnvēntey tō a– kōyō gitgityak hiy e °ba e° ale gēn.
Gityak yow me nen, van yow nen, ni-hatig hag nen wa: lam̄ woywoy qēt ni-siok nonoy; lam̄ lat qēt na-sam; lam̄ lat qēt no-woh; no-woyeyeh-bē, hatig hag nen, wonyeg woywoy qēt –
“Sōwlē! Yap hiy ni-siok nondō e tō dōyō van!”
Kōyō hatig hag, yap hiy ni-siok noyō: mey nōk e, na-laklak qēs tō! et-tuq qete! na-laklak qēs tō hay en!
Hatig hag nen tō, yap hiy ni-siok nen tō kōyō hō hiy ēgēn.
Kōyō hō tō hō tō hō tō hō tō, wun, tege qele n̄a– Qōgmagde nōk – Vēnvēntey ni-vav van hiy kē wo: “Ae! Ne-mgaysēn! Na-londō mō-qōn̄ n-age vitwag.” Wo “Na-hap?”
Wo “Ne-telvap! Mey nōk a kēy kasēm qiyig dōyō e kēy yap lok dōyō me e wuh dōyō ēgēn. Ba en tō gōh kē, nēk mas hō maymay a hō maymay a hō maymay! Dōyō qēt mas hō maymay.”
Kōyō hatig hag nen tō, kōyō hō ēgēn. Kōyō hō, hō hō hō hō hō a / Kēy wow tō hay en a qeso, mahē na-laklak ni-van hōw tō a qeso a– ni-men ēgēn! Kēy et-yon̄teg goy te kēy a so, im̄ey e ave!
Nen tō, kēy ma-hat/ wow van tō wow tō wa kēy kē tuq hōw nen: kēy ōl tay me: “Vēnvēntey!!”
Ōl kē me qele kē: tateh, a kēy yow lō me wa mi na-qyēn̄, mi n-ih en, van me so wuh kē ēgēn.
Ōl me qele kē, ōl higap kē! Kēy hatig hag nen tō, gityak ēgēn. Gityak yow ale en. Kēy dēmsas e: “Gityak tog ale ōk!”
Kēy gityak yow ale qele kē, et van qele kē: na-tawye siok del geh nen, na-haphap del mal het qēt. Na-haphap del mal het qēt, tō a–
Kēy woseg hiy na-gayga, wo “Ooo! Makōh! Gēn traem tog kōyō! Telvap tog kōyō so kōyō ave!”
Kēy hatig hag, telvap. Telvap van van van van van van, ukēg veteg ne-telvap e, van van van van: wun kē ni-qēsdi tege Mētētē en: kōyō wun tege qele n̄a Aplōw.
Ōkey! Kēy yap lok me, yap me, yap me, yap me qele kē: kōyō tateh.
Amtan Vēnvēntey wo “Ae! N-age e mē-qēsdi me gōh en aa, kēy mal mēstēm dōyō ēgēn. Nēk tō-hō malkōh vēh ēgēn!”
Kōyō hō van nen, kē ni-vav van hiy kē wo: “Vēnvēntey! Ne-gengen nagandō agōh!” Wo “Na-hap?” – “Ni-tintin a tita kōyō imam ma-sal tō!” Kē wo “Ōw, tō dō gen!”
Kē ni-hatig hag, ōw ōw ōw ōw, ōw dēn̄ nē-yēdēp son̄wul, suwyeg; kē ni-hatig hag, n-ōw, nē-yēdēp son̄wul, suwyeg – Ma-van qele nen, van i van en, dēn̄ me son̄wul tēvēlēm –
Ni-tintin a tita nonoyō a mo-m̄on tō van hiy kē a so kē ni-van goy / van yow hiy Vēnvēntey en, ni-tintin en me-mehgēt leptō qele nen, sewsew levetō qele anen!
Kē ni-lep van nagan vitwag, tō kē ni-lep nagan vitwag, tō kōyō gengen ēgēn. Kōyō gengen, kōyō hō.
Kōyō hōhō me, ba – la-taēm nen, ne-met yakyak.
Kōyō hō me, hō me, hō me, hō me: kōyō vēyvēykal me hiy a– hag a le-n̄ye a Telvēt a kēy ōl a so ‘Len̄ye Vetvay’.
Kōyō hō kal me yow gēn. Kōyō hōhō me nen e, van dam me mahē yow anen.
Ba titamas non Vēnvēntey, tiwag mi m̄alm̄al en. (M̄alm̄al nonon a mey a kē mo-hoggoy tō kē en.) Kōyō tig tō qotmet en, kōyō vēlvēl ses. Kōyō van qotmet.
Kōyō vēlvēl ses hag me tō van hag me hiy Lokey nen, m̄alm̄al en ni-wow van hiy kē, wo “Ēy! Et yow e, Vēnvēntey gēn!”
Amtan titamas nonon wo “Nagōm hinag aē so nēk so gatay kē?! Nagōm hinag tateh! Nēk nen a m-ak a tō a kē a me-qlen̄ den gēn en!”
E kōyō kal hiy van. Vēlvēl ses lok, van, van van van van van van, van van e – M̄alm̄al e wo “Hēē! Et yow e, Vēnvēntey!”
Amtan titamas non Vēnvēntey wo “Wō nēk gatay tō kē nen, wō nagōm hinag aē?! Nēk gatay kē en, nēk nen a ma-galeg a tō a kē a me-qlen̄ den gēn en!”
Kōyō mo-wow van qele anen: dam hiy qotmet hag qele anen; van van i van en, dēn̄ hag me a Lotya en. M̄alm̄al e ni-vap lok se van a no-hohole a kē vasem so “Hēē! Et yow e, Vēnvēntey, hō tō gēn!”
Kē a ni-hig veteg yow nen ewo tō ni-siok e, na-n̄ye qētok e, ni-at kal hay me a– Vēnvēntey vatag e ēgēn!
Tō titamas wo “Oo!! Hēywē?!” Tō a kōyō tig hiy hōw nen: m̄alm̄/ titamas nonon wow so kōyō so van, m̄alm̄al e wo “Tig day kōyō! Tig day!”
Kōyō mō-hō i hō e, hō kal hay me nen, m̄alm̄al e ma-van yow a mē-tēy goy a na-kye siok nen e, Vēnvēntey a hag tō am̄ag anen.
Tēy van ni-siok e tō ni-yap kal hay me: Vēnvēntey hatig hag vēl van na-haphap hiy titamas nonon e, tiwag mi wōlōmgep vitwag a ēthēn en; tō wa kēy vēykal tēy –
kē vap van hiy m̄alm̄al e wo “Ōkey. Dō hatig gōh kē, atmi van! Kamyō van suwsuw a lē-bēhey. Atmi van, atmi m̄ōl.”
Kōyō hatig nen, van. Vēnvēntey ni-suwsuw a lē-bē-hey.
Van hay me nen tō– kē mu-suwsuw bah nen en, ba ne-vet vitwag aē hag en (ne-vet vitwag aē hag en) kē wun suwsuw wun apwo vet anen, wun?
Ne-vet nen e kē ma-lawlaw a ma-lawlaw a ma-lawlaw qēt a qele a so na-day.
Kē ma-lawlaw qēt a qele a so na-day tō– kōyō hatig hag nen tō– hatig hag nen tō, hēw tēqēl lok yow me le-pnō a– mahē a– m̄alm̄al a ma-van me aē tō– kōyō hatig hag tō– kōyō leg galgalsi tō– tog lap tō– ni-bah ēgēn.

S1 doi

stop écouter
Tog tog i van en, hag Lotya en, bastō Dagmel.

S2 doi

stop écouter
Yohē matag noyō kōyō tog tō yow Lotya en; yohē matag noyō kōyō tog tō van Dagmel en.

S3 doi

stop écouter
Kēy mo-tog van i tog i tog i tog i tog en – yohē matag noyō a yow Lotya en, kōyō me-psis.

S4 doi

stop écouter
Me-psis hōw, na-tm̄an. Ōl van na-han, Vēnvēntey.

S5 doi

stop écouter
Kēyt-/ Kōyō mō-bōg kē van, bōg kē van, van van van van – van van van van e, kē ni-lwo.

S6 doi

stop écouter
Mahē kēy togtog nen, yohē matag noyō a kōyō togtog van Dagmel en, kōyō visis. Visis yow nen, na-lqōvēn.

S7 doi

stop écouter
Kōyō mō-bōg kē van, van van van van, van nen e: na-lqōvēn e kē ma-m̄alm̄al liwo –

S8 doi

stop écouter
Tō kēy togtog van nen ewo tō, imam non Vēnvēntey, tiwag mi tita nonon, vav van hiy kē so: “Tege nen, gēn van akgoy igni n̄a– Dagmel. Akgoy igni. M̄alm̄al nōnōm, gēn te-lep hay anen.”

S9 doi

stop écouter
Tō kē wo “Itōk.”

S10 doi

stop écouter
Tō– Qōn̄ vitwag nen ewo tō kēy van tō akak/ hoghoggoy ēgēn. Hoghoggoy bah nen ewo tō –

S11 doi

stop écouter
Qeso kēy tog tō van, qele a kastom nongēn en: so tita nonoyō ne-myōs so ni-tēy sas na-hap qele nōk ewa, van hog van hiy m̄alm̄al… Kēy bōgbōg kē. Lep van ne-gengen nagan, so na-hap qele nōk e lep van.

S12 doi

stop écouter
Qōn̄ vitwag nen ewo tō, imam nonon tiwag mi tita nonon vap van hiy Vēnvēntey so: “Nēk lep ne-get gengen nōk, ba nēk van tēy a hiy m̄alm̄al nōnōm! Van tēy hiy tawayig.” Tō kē wo “Itōk!”

S13 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag tō ni-lep ne-get hinag nen, ni-tēy tō ni-van tēy ēgēn.

S14 doi

stop écouter
Kē ni-van me, van me, van me, van me, van me, van me qele so – qele hay en. Kē ni-tig lō me hay mētēgtap nōk –

S15 doi

stop écouter
Kē ni-van nognog levetō kōyō yow me, et yow me le-mtēgtap qele kē, et van qele kē, wa na-m̄alm̄al en, tiwag mi tita nonon, kōyō wow tō en, ne-vetvet tamge.

S16 doi

stop écouter
Ba tita nonon ni-wow van hiy kē, wo / wow van hiy na-m̄alm̄al e wo “Ey! Et yow e! Qēlgek kōyō vatag me anen! Van yow e, tēy goy ne-get gengen en den kōyō!”

S17 doi

stop écouter
Ba na-m̄alm̄al en ni-vav van hiy kē wo: “Nēk wo ne-myōs, ba van yow tēy goy ne-get den kē, den nok et buste!”

S18 doi

stop écouter
Kōyō mu-su vēyvaleh, mu-suhap hoyo.

S19 doi

stop écouter
Vēyvaleh levetō nen ewo tō, Vēnvēntey e ni-van hay me.

S20 doi

stop écouter
Tō tita non m̄alm̄al e wo “Itōk! Leveteg hōw ne-get hōw anen!”

S21 doi

stop écouter
Tō kēy leveteg hōw ne-get gengen nen; Vēnvēntey hatig hag ni-m̄ōl lok.

S22 doi

stop écouter
Kē mō-m̄ōl lok hag hiy imam nonon tiwag mi tita nonon e, kē et-vasem te a so, na-m̄alm̄al kōtō tita nonon kōyō ma-galeg hiy kē qele anen.

S23 doi

stop écouter
Kēy mo-tog van, tog van, tog i tog i tog i tog e – tita nonon tiwag mi imam nonon vav van lok se hiy kē: “Nēk lep ne-gengen nōk, ba nēk van n̄a hiy qulqul nōnōm, ba lev van hiy kē ne-gengen nagan!”

S24 doi

stop écouter
Kē ni-ansa van hiy kōyō wo “Ey! Kōmyō wo ne-myōs, ba ikōmyō van tēy!”

S25 doi

stop écouter
Wo “Óòó!! Ne-gengen, nēk so van tēy! Van tēy hiy igni! Van tēy hiy tawayig.”

S26 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag nen tō ni-tēy goy ne-get gengen en tō ni-van ēgēn.

S27 doi

stop écouter
Kē ni-van me, van me, van me, van me: qeso mē-dēn̄ se qele a, qeso, hayveg me a qeso l-erēa non olvela kēy agōh.

S28 doi

stop écouter
Et van, kōyō qēs tō nen, ne-vetvet se. Wa tita nonon ni-vetvet, ikē ni-vetvet / m̄alm̄al ni-vetvet se.

S29 doi

stop écouter
Kē ni-wow van hiy kē wo “Ey! M̄alm̄al, et yow en! Qēlgek kōyō vatag me yow en! Van yow e tēy goy ne-get gengen den kē!”

S30 doi

stop écouter
Kē ni-vap se van a ne-sem hole a qele a kē ma-vap tō en: “Tita, nēk wo ne-myōs, van yow, tēy goy! Ba nēk leg mi kē! ba no te-leg vēhte mi kē! – Tog vap qele nen! Kōyō vatag isqet me anen!”

S31 doi

stop écouter
Van hay me nen, wo “Itōk, leveteg hōw ne-gengen hōw le-mtēgtap anen!”

S32 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag nen tō, veteg van ne-get gengen, kē ni-m̄ōl: tita nonon hatig hag van nen, lepyak ne-get gengen en, hayveg tēy hay me.

S33 doi

stop écouter
Kē ni-m̄ōlm̄ōl hag le-mtehal nen e kē ni-dēmdēm ēgēn, so: “Uu! Qele ave qele gōh? Wun na-m̄alm̄al kē, kē / ikē wun et-malaklak te so kamyō so leg.”

S34 doi

stop écouter
Taēm a kē a mē-dēn̄ hag n-ēm̄ nen e, kē et-vasem hōn te van hiy tita nonon tiwag mi imam nonon so na-m̄alm̄al, kē ma-galeg hiy kē nē-dēmdēm qele nen vagyō en.

S35 doi

stop écouter
Tō kē ni-dēmdēm ēgēn.

S36 doi

stop écouter
Kē ni-mtiy hōw nen, ni-dēmdēm.

S37 doi

stop écouter
Le-mtap nen, kē matyak hag, vap van hiy imam nonon wo: “Na-taqēs, tiwag mi no-wogogo ave?” Kē wo “Hay anen.”

S38 doi

stop écouter
Kē van hay, lep yow me na-taqēs, no-wogogo nen ewo tō, kē ni-lep tō, kē ni-wokbaōt ēgēn!

S39 doi

stop écouter
Dēmdēm nonon van me so kē mas tot ni-siok vitwag.

S40 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag nen tō, ni-lepyak na-gasel nonon tiwag mi n-age nen, tō ni-wokbaōt, van, van van van van, hōw me a Ataw en. Hay me alge anen.

S41 doi

stop écouter
Van qele kē: nō-tōti nay hoyo liwo len̄ tig tō. Haytēyēh bi-siok.

S42 doi

stop écouter
Kē hatig hag nen, tot totototo–t tot lat; it lat; qētēg teh.

S43 doi

stop écouter
Kē ni-totot van nen, mahē ni-qōn̄. Kē ni-m̄ōl lok. Kē ni-van hag, ni-mtiy.

S44 doi

stop écouter
Le-mtap qōn̄qōn̄ a kē ni-matyak e kē ni-van lok hōw.

S45 doi

stop écouter
Kē a wow geh tō na-haphap nen ewo imam nonon, tiwag mi tita nonon, kōyō / kēy et-ēglal hōn te.

S46 doi

stop écouter
Tō– kē ni-van lok hōw, ni-tot lok se.

S47 doi

stop écouter
Tot ni-siok van, tot, tot tot tot tot tot tot tot tot tot to–t: mahē ni-qōn̄ kē ni-m̄ōl.

S48 doi

stop écouter
Kē mo-wow qele nen, gēn ta-vap vēh so kē mo-wow qele nen, wun ni-wik wonwon vitwag.

S49 doi

stop écouter
Ni-siok, van hōw tusu e ni-bah, tō – mahē nen a qeso, ikē ni-wowow a so ni-teteh ni-siok nen ewo tō: ēthēn vitwag ni-wot.

S50 doi

stop écouter
Ēthēn vitwag ni-wot me nen en, kēy m-ōl van na-han Rastētē. Ōl van na-han mey nu-su en, na-han Rastētē. Tō –

S51 doi

stop écouter
Mey nōk ewo tō, kōyō etetgoy kē van: m̄ey e taytay ni-siok nonon.

S52 doi

stop écouter
Ma-van van van, ni-siok mē-qēt: kē ni-dēmdēm so kē ni-van me so ni-vil ēgēn.

S53 doi

stop écouter
Kē ni-van me tō, ni-van me nen, hatig hag ni-tot nē-wtēn, nē-mtot, na-sam, na-tawye haphap del.

S54 doi

stop écouter
Van i van en mē-qēt: kē ni-hatig hag nen tō, ni-vil ēgēn.

S55 doi

stop écouter
Kē mi-vil, vil i vil e, vil qēt; tot qēt no-woh ni-qēt; ewo tō kē ni-dēmdēm so “Ni-siok gōh so no t-ak qele ave aē tō no ta-van?”

S56 doi

stop écouter
Kēy vēykal hay me a tenenen a Lahatow en.

S57 doi

stop écouter
Et van na-bak vitwag lol tō anen. Kē mo-lol etō kē me-n̄ya helhel qele gēn. Yow a lu-wutwut en.

S58 doi

stop écouter
Kē hatig hag nen tō ni-hyip a na-yo bak en.

S59 doi

stop écouter
Kē a me-hyip na-yo bak qele gōh nen en: ne-len̄ a me-lep na-yo bak nen en, kēy ma-hal, ma-van, ma-van, kē mi-tig, m-et hiy kēy ma-van van va–n en: me-qlen̄ tege yow Solomon en!

S60 doi

stop écouter
Tō kē wo “Okēy, itōk. Talōw nok van me, nok van qele anen. Nok dam tatag a na-yo qētēnge a ma-van en.”

S61 doi

stop écouter
Tō, kē ni-m̄ōl lok me nen, van me l-ēm̄ nen: sōsōn̄teg nowmat nonon, tēytēymat nowmat na-haphap nonon me a so kē so ni-van.

S62 doi

stop écouter
Mahē nognog / Mahē ni-qōn̄ nen ewo tō kē ni-van me ēgēn.

S63 doi

stop écouter
Kē ni-van me nen, yap hiy ni-siok, yap hiy yow a le-sle a– Vet-wawah e yow me anen.

S64 doi

stop écouter
Yap hōw ni-siok tō ni-hō ēgēn.

S65 doi

stop écouter
Kē mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō, mō-hō i hō en – mahē van hōw so ni-myen, kē et qele kē a na-pnō ni-wēt kal.

S66 doi

stop écouter
Kē so et yow qele kē, wo “Oo! Na-pnō gēn!”

S67 doi

stop écouter
Kē ni-hō ēgēn. Kē ni-hō tō ni-hō tō ni-hō tō ni-hō e, ni-hō nognog me a le-sle.

S68 doi

stop écouter
Nognog me le-sle nen e, et hay qele kē: lōmgep vitwag tig tō.

S69 doi

stop écouter
Tō kē ni-hō hay me, tō van hay me tō van me tō – ni-ol kal: wo nō-lōmgep e ni-wow yow me hiy kē, wo “Vēykal me! Nēk vanvan qele ave?”

S70 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag tō ni-hag taqlun̄ hōw tō ni-ten̄.

S71 doi

stop écouter
Wo “Qele ave?!” Kē wo “Ne-mgaysēn, nok vanvan ēwē me.” Wo “Vēykal me!”

S72 doi

stop écouter
Kē ni-van yow tō ni-tēy van ni-siok nonon tō, van me tō, kōyō hah kal hay tō, van me tō, leveteg van lē-vēthiyle – kōyō hatig hag tō, van hay l-ēm̄ ēgēn.

S73 doi

stop écouter
Kōyō van hay l-ēm̄ nen, kē wo: “Ne-mgaysēn, en tō gōh en, nok ak ithik veg nēk. Nok ak ithik veg nēk, veg nēk van ēwē me e, ōkēi nok ak ithik veg nēk.” Wo “Itōk.”

S74 doi

stop écouter
Kōyō hatig hag nen tō, togtog tiwag ēgēn. Togtog tiwag, qeso l-ēm̄ vitwag, qele agōh.

S75 doi

stop écouter
Kōyō mo-tog van, tog van, tog van, tog van, tog i tog i tog e, qeso – na-tayben Vēnvēntey e kē mi-lwo ēgēn, kē mō-lōmgep a hēywē! Kē mō-bōybōy, kē m-/ a– na-tayben mē-wē a mē-wē a mē-wē!

S76 doi

stop écouter
Qōn̄ vitwag nen ewo tō – n-et liwo nonoy a qeso, mayanag nonoy. Ni-vav van hiy ige sil e so “Gēn tu-wuh Vēnvēntey talōw! Talōw e gēn wuh mat kē, kuy kē.” Tō kēy wo “Okēy, itōk.”

S77 doi

stop écouter
“Talōw lemtap, kimi van hēyēt, leh me nō-yōel, goy me no-yova, ko me ne-qet, gil ni-hnag, gil me no-tomag. Ami van tēy a le-gmel. Van tēy sey a le-gmel. Talōw lemtap, gēn matyak tot-matap, van me wuh kē, van qan̄yis kē, tō gen.”

S78 doi

stop écouter
Nen tō, kōyō hag tō / kēy matyak a lemtap, hag nen e, et qele kē ewa: nō-yōel ni-van me, no-yova ni-van me, na-tawye haphap del ni-qētqēt me a le-pnō en.

S79 doi

stop écouter
Ba mey a m-ak ēthēn aē en a, kē ni-haghag ni-dēmdēm so “Yē wow tō gōh kē? Na-hap qele gōh?”

S80 doi

stop écouter
Kōyō haghag van nen tō– qeso na-lo so ni-vanvan hiy yēpyep wah: lōmgep vitwag ni-van me!

S81 doi

stop écouter
Ni-van me nen, ni-ōlōl mey a m-ak ēthēn aē en.

S82 doi

stop écouter
Wo “Ee… Vēnvēntey ave?” Kē wo “Kē hay l-ēm̄ en.” Kē wo “Nok vasem yoyon̄ van hiy nēk: so, talōw lemtap e kēy van me tō wuh kē. Kōmyō et a nē-tēytēymat wow tō gōh? Kēy tu-wuh kē talōw lemtap! So kēy so / kēy so kuy kē ēgēn.” Kē wo “Òò! Itōk! Ten̄kyuw nēk a nē-kēkēn!”

S83 doi

stop écouter
Kē ni-van lok; kē van hay nen, vav van hiy kē wo: “Ey! Vēnvēntey!” Kē wo “Ōōy?” Kē wo “Ne-mgaysēn! Nēk wo ne-myōs sowo nēk wo ēh, ōkēy, dōyō vēlwoy dōyō qiyig agōh. Nēk mas hatig den no, nēk mas hō qelen̄ aveqiyig. Ba so nēk wo ne-myōs wo tog lap mi no, tō nēk mat ēgēn! Ige tu-wuh nēk talōw lemtap.”

S84 doi

stop écouter
Kē wo “Hēywē?!” Kē wo “Òòò!” – “Ōkēy, itōk! Qiyig lemyēpyep etō nok ronwe den nēk.” Kōyō wo “Itōk.”

S85 doi

stop écouter
Haghag van nen ewo tō kē wo “Ōkēy, dō van lē-tqē! Qiyig gōh nok gengen tiwag mi nēk laswan etō, nēk hō qelen̄ den no ēgēn. Nēk vayak den no.”

S86 doi

stop écouter
Kōyō van hay lē-tqē, gil ni-hnag; galeg a na-haphap mey a ne-qet, no-tomag, van tēy me l-ēm̄; tot na-lēt, van me tō, galeg ne-gengen ēgēn.

S87 doi

stop écouter
Kōyō galeg ne-gengen / galeg ne-gengen hiy kē, lemyēpyep qele nōk etō, kōyō gengen tiwag ēgēn.

S88 doi

stop écouter
Kōyō gengen tiwag van, van van van van va–van e, tō, ige / ne-gengen ni-bah, ige su mitimtiy ewo tō, kōyō hatig hag tō van ale ēgēn.

S89 doi

stop écouter
Kōyō van yow ale; yap hiy ni-siok nonon a kē mō-hō tō me aē en; kē ni-yem kal yow aē –

S90 doi

stop écouter
Tō kē ni-hatig hag tō ni-hō ēgēn. Kē wo “Ōkey! Nok van ēgēn.”

S91 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag tō ni-hō; kē ni-hō lō yow awsaēt tō ni-van tō ni-qlen̄ tege yow le-mtam̄e en –

S92 doi

stop écouter
Mey nōk, kēy / qeso kē ni-hatig den na-pnō mey a kē ma-van tō me tō ni-van: ēthēn a mey a Rastētē en!

S93 doi

stop écouter
Kē ni-vēhge van tita nonon tiwag mi imam nonon wo “Ēy! Gēn wow tō gōh; ba Vēnvēntey ave?! Kōmyō et-soksok te kē?! Kōmyō et-soksok te kē ba-hap?! Talōw, nok vanvan egal kē! Tog tō nōk, so kē n-ēh so kē na-mat? Talōw, vanvan egal kē!” – “Ōkey, itōk!”

S94 doi

stop écouter
“Kōmyō van hay lē-tqē, gil me na-mlin̄ vōyō, a ne-hyohyo qele gēn. Na-mlin̄: ni-hnag. Van tēy me, kōmyō van hay, goy me nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm! Nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm, goy me.” Wo “Itōk.”

S95 doi

stop écouter
Kōyō van hay, goy me nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm; ni-hnag a wōy vōyō, na-mlin̄, van tēy me –

S96 doi

stop écouter
Van tēy me, mōk veteg hōw nen, kōyō / kē wo “Ōkey, amyō sal! No ta-van qiyig! Qiyig e nok van sok kē.”

S97 doi

stop écouter
Tō– kōyō sal monog ni-tintin en, m̄on goy, van, van van van van van, van dēn̄ van a– nē-yēdēp son̄wul tēvēlēm en.

S98 doi

stop écouter
Yēt goy qēt; kē ni-lep yak, van me tō – ni-yap hiy lok se ni-siok vitwag a– mahē a– Vēnvēntey van tō aē en.

S99 doi

stop écouter
Yap hiy nen tō, ni-hō ēgēn.

S100 doi

stop écouter
Kē ni-hō, ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō ni-hō––, hōhō nognog hōw a– mahē a– ēthēn a ma-van tō aē am̄ag / Vēnvēntey ma-van tō aē en.

S101 doi

stop écouter
Et hay qele kē, n-et vitwag a– / a me-lep vasgēt si tō kē en, tig tō.

S102 doi

stop écouter
Kē ni-hō kal hay me nen, van hay me nen – van hay me nen, hag lap qele nōk, kē wo “Qele ave?”

S103 doi

stop écouter
Wo “Óòó, tateh, nok soksok me Vēnvēntey.” Kē wo “O, ne-mgaysēn! Kē mal hō a/ no mē-vētleg kē tō kē mal hō yak an̄qōn̄. Kē tateh me gōh. Ete kē mō-hō lō hag le-mtam̄e gēn! Nēk wo ne-myōs, ba nēk van lō hag / hō lō hag gēn. Veg, lemtap gōh kē e tō ige wow so kēy so wuh kē ēgēn. Ba ne-mgaysēn: kē mal van.”

S104 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag tō, tanēm raon lok se ni-siok nonon tō ni-van.

S105 doi

stop écouter
Ōkey. Vēnvēntey hō hag me nen, hō hō hō hō– hō hag me nen, van me le-pnō vitwag, na-pnō nan kēy ōl so ‘Anōta’. Solomon levetō.

S106 doi

stop écouter
Et van qele kē, na-lqōvēn vitwag tig tō a lē-vēthiyle a sisqet na-sle.

S107 doi

stop écouter
Kē ni-hō–, hō qal goy van nen – wo “Qele ave?!” Wo “Óòó, tateh! Nok van tatal ēwē me.” – “Vēykal me!”

S108 doi

stop écouter
Kē ni-van yow tō ni-tēy van ni-siok nonon ēgēn. kōyō hah kal veteg hay; vahgey veteg hōw; tō kōyō hatig hag nen tō van hay l-ēm̄ nen; dēn̄ hay n-ēm̄ –

S109 doi

stop écouter
Hag hiy hōw nen tō – kēy lep van ne-gengen nagan (Vēnvēntey en); lep van ne-gengen nagan tō kēy gengen – kē ni-vēhge van /

S110 doi

stop écouter
Ba na-pnō a– Anōta a kē mē-vēykal hay nen en: tateh ige tam̄an! ige lōqōvēn vēlēs! Ige lōqōvēn vēlēs, tateh tam̄an.

S111 doi

stop écouter
Tō– kēy hag van nen e kē vēhge kē van so / kē vēhge kē van so / so “Ave yagnignimi?!” Kē wo “Kēy levetō bo-wok, isqet kēy m̄ōl me.”

S112 doi

stop écouter
Kēytēl kē hag van nen tō kē ni-gengen; kē ni-gengen bah nen tō kē wow so hag m̄ōkheg nen kēy et qele kē a– tege wun lelo tēvēlēm? kēy et qele kē: na-qyet ni-gap m̄ōl me.

S113 doi

stop écouter
Van me, ni-yow taq a– a am̄ag a lō-fōret qele gēn. Hōw l-ēm̄ en.

S114 doi

stop écouter
Kē wo “Na-hap qele gōh?!” Kē wo “Ignimem anen!”

S115 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag, ni-tēy van nē-qētēnge e, van yow, lam̄ mat.

S116 doi

stop écouter
(Veg na-pnō a– kē ma-van aē nen en, kēy ōl so ‘Napnō Tey-Qeyet’.)

S117 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag, ni-lam̄ mat na-qyet mey nen.

S118 doi

stop écouter
Kēy hag van, van van van e, et qele kē na-qyet e ni-gapgap m̄ōl me.

S119 doi

stop écouter
Kē wo “Ba na-hap geh qele gōh?!” – “Yagnignimem anen!”

S120 doi

stop écouter
Kē me-lep nē-qētēnge, hatig, mu-wuh, wuh wuh wuh wu–h wuh e, wuh matmat qēt ige qeyet, kēy matmat qēt –

S121 doi

stop écouter
Ōkey tō kē ni-tog hiy hōw nen ēgēn. Kē ni-tog hiy hōw nen tō ni-tog ēgēn!

S122 doi

stop écouter
Tog, tog qeso: qiyig gōh kē en, kē ni-tog tiwag mi na-famlē vitwag, na-lqōvēn vitwag, me agōh. Van van van: ni-wik vitwag ni-pas, na-lqōvēn ni-tog mi na-tqan; kē ni-van leh van l-ēm̄ tegha.

S123 doi

stop écouter
Kē mo-tog qele nen, ma-van, ma-van, van van van van e: ige lōqōvēn a– ate a le-pnō del nen en, kēy del qēt kēy mo-tog qēt mi na-tqay.

S124 doi

stop écouter
Kēy me-psis wa na-tm̄an, na-lqōvēn, na-tm̄an, na-lqōvēn, a ige del nen e, kēy me-psipsis qēt.

S125 doi

stop écouter
Nen tō, qele so: na-pnō, kē ma-m̄adeg ēgēn, wa ige tam̄an aē, ige lōqōvēn aē. Ba am̄ag, ige lōqōvēn vēlēs.

S126 doi

stop écouter
Ba tō, Vēnvēntey van hay nen ewo tō, kē ni-galeg lil na-pnō en ēgēn!

S127 doi

stop écouter
Tō– kē n-ōl vasgēt kēy me a le-gmel nonoy ēgēn.

S128 doi

stop écouter
Van me nen, ni-vav van hiy kēy /

S129 doi

stop écouter
Veg, ige lōmlōmgep tiwag mi ige m̄alm̄al a kēy mi-lwo hag nen e, kēy vēhge van; vēhge van, so / so: “Ave imam nonmem?”

S130 doi

stop écouter
Ba ige lōqōvēn en so “Óó, imam nonmi, so Vēnvēntey mal wuh qēt!”

S131 doi

stop écouter
Bastō, kēy wo / kēy wo “Ōkey! En tō gōh kē, kem mas wuh kē! Kē mu-wuh imam nonmem, en tō gōh kē kem mas wuh kē qiyig! Kem tu-wuh kē qiyig. Qiyig e kem wuh kē!”

S132 doi

stop écouter
Nen tō, kēy van me nen tō– Vēnvēntey en ni-hatig hag nen, lep me na-mtig vitwag; hatig hag nen, mōk hōw le-ngoy, ni-wot woy.

S133 doi

stop écouter
Ni-wot woy nen, kē vav van hiy kēy wo: “En tō nōk a no mo-wot woy na-mtig nōk en, nē-dēmdēm nan alon so nok asēg na-famlē ēgēn.

S134 doi

stop écouter
Na-mtan nōk, ikimi mey a inōk, kimi tit-leg lok se vēhte ige mey a– le-mtan. Ige mey a lē-mlē mitig nōk, kimi tit-leg lok se vēhte mey a– lē-mlē mitig.

S135 doi

stop écouter
En tō nōk en, ige mey a le-mtan nōk, kēy leg mi ige mey a– a lēml/ a– na-mtig a no mo-wot woy en, lē-mlen. Tō, nok tot woy na-famlē ēgēn.”

S136 doi

stop écouter
Kēy wo “Itōk.”

S137 doi

stop écouter
Tō kēy plan ēgēn, so en tō nōk, tō kēy mas wuh kē qiyig agōh. Kē wo “Itōk. Itōk a itōk.”

S138 doi

stop écouter
Kē hatig hag nen tō haghag: kē ni-haghag, ige sōsōn̄teg me e wa nō-yōel, no-yova, na-lēt, na-haphap del ni-van sey me le-gmel ēgēn.

S139 doi

stop écouter
Kēy mē-tēymat na-haphap van van van van van, mē-qēt me – kēy wo “Talōw a lemtap e nēk mat. Talōw lemtap e nēk mat ēgēn, kem wuh nēk.” Kē wo “Itōk.”

S140 doi

stop écouter
Nen tō– kēy hatig hag nen tō, qeso – mahē van hōw tō ni-myēpyep; tō kēy gengen qēt bah le-gmel; kalō yow me nen ewo tō kēy van tō hi yak no-yon̄yep ēgēn.

S141 doi

stop écouter
Kēy hi yak no-yon̄yep tō kēy / kēy haw van van van van van van van van van van van van e, kēy wo “Vēnvēntey!”

S142 doi

stop écouter
Kē wo “Oy!” kē ni-taygoy.

S143 doi

stop écouter
Kēy wow van. Kēy wow van, van van van van van van van e, kēy ōl na-han e kē ni-taygoy – Tō –

S144 doi

stop écouter
Mey nōk wo / ēthēn hōhō tō me ēgēn. Ēthēn hōhō tō me.

S145 doi

stop écouter
Van me nen tō, van me tō, ni-yap kal ni-siok nonon hay; kē ni-van hay.

S146 doi

stop écouter
Kē ni-van hay nen tō, ni-dēn̄ hay nen, ni-van hay nen, kēy yon̄teg qele kē / kē yon̄teg qele kē a kēy ōl kē a la-laklak e ēgēn. (laklak a la-kastom en: no-yon̄yep).

S147 doi

stop écouter
Nen ewo tō kē ni-van me a vētmahē a kēy laklak tō aē e kē ni-tig yoyon̄, so kēy t-ōl qiyig Vēnvēntey ave?

S148 doi

stop écouter
So yon̄teg qele kē, kēy ōl kē van gēn.

S149 doi

stop écouter
Kē ni-mōp lō van nōk: kē yon̄teg qele kē, kēy ōl kē a van nōk.

S150 doi

stop écouter
“Ts, haa! kē vatag lok gēn!” Kē ni-vēy lok se.

S151 doi

stop écouter
Kē ni-vēy lok se me tō, van me tō wa – ni-tig hiy hōw, kēy ōl m̄ēt kē.

S152 doi

stop écouter
Tō– kē ni-van me nen tō– tan̄ van hiy kē ēgēn, wo “Vēnvēntey!” Wo “Na-hap?” Wo “Nok vanvan goy nēk me. Tita kōyō imam vasem so nēk so m̄ōl!”

S153 doi

stop écouter
Kē wo “O ba, makōh! Dō ta-van vēh te qele gōh! Dō ta-van vēh te qele gōh. No / Makōh nok vav van hiy ige kē kēy mas hi na-wtagbōlga! Bah ewo tō dō qoyo van. Ba dō van qele gōh, kēy tu-wuh qiyig dōyō.”

S154 doi

stop écouter
Tō, kē vav van hiy kēy wo “Ē, me kē! Nok vav van hiy kimi so: En tō gōh en, ikimi / kimi wo ne-myōs wo wuh no, kimi hi na-wtagbōlga, van a– qētēg a– ate igōh kē, van tō van tō dēn̄ yow lemtap tō nok lōs, tō van tō van tō wo nok n̄ayn̄ay, tō– kimi t-ak vēh so wuh no ēgēn.” Kēy wo “Oo, itōk!”

S155 doi

stop écouter
Nen tō, kēy hatig hag nen tō: kēy wow nōk wo sisqet na-lo son̄wul nanm̄e vōyō a qeso vētmahē nognog / qētēg nognog meyen me ēgēn.

S156 doi

stop écouter
Hatig hag nen tō – hiylat veteg n-age en ēgēn.

S157 doi

stop écouter
Hiylat veteg n-age e tō a qeso na-laklak e ni-vanvan, tō ni-van, tō ni-van wa! a qeso: kēy van hōw tō a lōslōs matmat kēy wa kōyō hatig hag nen tō a kē ni-kēy qal van Vēnvēntey tō a– kōyō gitgityak hiy e °ba e° ale gēn.

S158 doi

stop écouter
Gityak yow me nen, van yow nen, ni-hatig hag nen wa: lam̄ woywoy qēt ni-siok nonoy; lam̄ lat qēt na-sam; lam̄ lat qēt no-woh; no-woyeyeh-bē, hatig hag nen, wonyeg woywoy qēt –

S159 doi

stop écouter
“Sōwlē! Yap hiy ni-siok nondō e tō dōyō van!”

S160 doi

stop écouter
Kōyō hatig hag, yap hiy ni-siok noyō: mey nōk e, na-laklak qēs tō! et-tuq qete! na-laklak qēs tō hay en!

S161 doi

stop écouter
Hatig hag nen tō, yap hiy ni-siok nen tō kōyō hō hiy ēgēn.

S162 doi

stop écouter
Kōyō hō tō hō tō hō tō hō tō, wun, tege qele n̄a– Qōgmagde nōk – Vēnvēntey ni-vav van hiy kē wo: “Ae! Ne-mgaysēn! Na-londō mō-qōn̄ n-age vitwag.” Wo “Na-hap?”

S163 doi

stop écouter
Wo “Ne-telvap! Mey nōk a kēy kasēm qiyig dōyō e kēy yap lok dōyō me e wuh dōyō ēgēn. Ba en tō gōh kē, nēk mas hō maymay a hō maymay a hō maymay! Dōyō qēt mas hō maymay.”

S164 doi

stop écouter
Kōyō hatig hag nen tō, kōyō hō ēgēn. Kōyō hō, hō hō hō hō hō a / Kēy wow tō hay en a qeso, mahē na-laklak ni-van hōw tō a qeso a– ni-men ēgēn! Kēy et-yon̄teg goy te kēy a so, im̄ey e ave!

S165 doi

stop écouter
Nen tō, kēy ma-hat/ wow van tō wow tō wa kēy kē tuq hōw nen: kēy ōl tay me: “Vēnvēntey!!”

S166 doi

stop écouter
Ōl kē me qele kē: tateh, a kēy yow lō me wa mi na-qyēn̄, mi n-ih en, van me so wuh kē ēgēn.

S167 doi

stop écouter
Ōl me qele kē, ōl higap kē! Kēy hatig hag nen tō, gityak ēgēn. Gityak yow ale en. Kēy dēmsas e: “Gityak tog ale ōk!”

S168 doi

stop écouter
Kēy gityak yow ale qele kē, et van qele kē: na-tawye siok del geh nen, na-haphap del mal het qēt. Na-haphap del mal het qēt, tō a–

S169 doi

stop écouter
Kēy woseg hiy na-gayga, wo “Ooo! Makōh! Gēn traem tog kōyō! Telvap tog kōyō so kōyō ave!”

S170 doi

stop écouter
Kēy hatig hag, telvap. Telvap van van van van van van, ukēg veteg ne-telvap e, van van van van: wun kē ni-qēsdi tege Mētētē en: kōyō wun tege qele n̄a Aplōw.

S171 doi

stop écouter
Ōkey! Kēy yap lok me, yap me, yap me, yap me qele kē: kōyō tateh.

S172 doi

stop écouter
Amtan Vēnvēntey wo “Ae! N-age e mē-qēsdi me gōh en aa, kēy mal mēstēm dōyō ēgēn. Nēk tō-hō malkōh vēh ēgēn!”

S173 doi

stop écouter
Kōyō hō van nen, kē ni-vav van hiy kē wo: “Vēnvēntey! Ne-gengen nagandō agōh!” Wo “Na-hap?” – “Ni-tintin a tita kōyō imam ma-sal tō!” Kē wo “Ōw, tō dō gen!”

S174 doi

stop écouter
Kē ni-hatig hag, ōw ōw ōw ōw, ōw dēn̄ nē-yēdēp son̄wul, suwyeg; kē ni-hatig hag, n-ōw, nē-yēdēp son̄wul, suwyeg – Ma-van qele nen, van i van en, dēn̄ me son̄wul tēvēlēm –

S175 doi

stop écouter
Ni-tintin a tita nonoyō a mo-m̄on tō van hiy kē a so kē ni-van goy / van yow hiy Vēnvēntey en, ni-tintin en me-mehgēt leptō qele nen, sewsew levetō qele anen!

S176 doi

stop écouter
Kē ni-lep van nagan vitwag, tō kē ni-lep nagan vitwag, tō kōyō gengen ēgēn. Kōyō gengen, kōyō hō.

S177 doi

stop écouter
Kōyō hōhō me, ba – la-taēm nen, ne-met yakyak.

S178 doi

stop écouter
Kōyō hō me, hō me, hō me, hō me: kōyō vēyvēykal me hiy a– hag a le-n̄ye a Telvēt a kēy ōl a so ‘Len̄ye Vetvay’.

S179 doi

stop écouter
Kōyō hō kal me yow gēn. Kōyō hōhō me nen e, van dam me mahē yow anen.

S180 doi

stop écouter
Ba titamas non Vēnvēntey, tiwag mi m̄alm̄al en. (M̄alm̄al nonon a mey a kē mo-hoggoy tō kē en.) Kōyō tig tō qotmet en, kōyō vēlvēl ses. Kōyō van qotmet.

S181 doi

stop écouter
Kōyō vēlvēl ses hag me tō van hag me hiy Lokey nen, m̄alm̄al en ni-wow van hiy kē, wo “Ēy! Et yow e, Vēnvēntey gēn!”

S182 doi

stop écouter
Amtan titamas nonon wo “Nagōm hinag aē so nēk so gatay kē?! Nagōm hinag tateh! Nēk nen a m-ak a tō a kē a me-qlen̄ den gēn en!”

S183 doi

stop écouter
E kōyō kal hiy van. Vēlvēl ses lok, van, van van van van van van, van van e – M̄alm̄al e wo “Hēē! Et yow e, Vēnvēntey!”

S184 doi

stop écouter
Amtan titamas non Vēnvēntey wo “Wō nēk gatay tō kē nen, wō nagōm hinag aē?! Nēk gatay kē en, nēk nen a ma-galeg a tō a kē a me-qlen̄ den gēn en!”

S185 doi

stop écouter
Kōyō mo-wow van qele anen: dam hiy qotmet hag qele anen; van van i van en, dēn̄ hag me a Lotya en. M̄alm̄al e ni-vap lok se van a no-hohole a kē vasem so “Hēē! Et yow e, Vēnvēntey, hō tō gēn!”

S186 doi

stop écouter
Kē a ni-hig veteg yow nen ewo tō ni-siok e, na-n̄ye qētok e, ni-at kal hay me a– Vēnvēntey vatag e ēgēn!

S187 doi

stop écouter
Tō titamas wo “Oo!! Hēywē?!” Tō a kōyō tig hiy hōw nen: m̄alm̄/ titamas nonon wow so kōyō so van, m̄alm̄al e wo “Tig day kōyō! Tig day!”

S188 doi

stop écouter
Kōyō mō-hō i hō e, hō kal hay me nen, m̄alm̄al e ma-van yow a mē-tēy goy a na-kye siok nen e, Vēnvēntey a hag tō am̄ag anen.

S189 doi

stop écouter
Tēy van ni-siok e tō ni-yap kal hay me: Vēnvēntey hatig hag vēl van na-haphap hiy titamas nonon e, tiwag mi wōlōmgep vitwag a ēthēn en; tō wa kēy vēykal tēy –

S190 doi

stop écouter
kē vap van hiy m̄alm̄al e wo “Ōkey. Dō hatig gōh kē, atmi van! Kamyō van suwsuw a lē-bēhey. Atmi van, atmi m̄ōl.”

S191 doi

stop écouter
Kōyō hatig nen, van. Vēnvēntey ni-suwsuw a lē-bē-hey.

S192 doi

stop écouter
Van hay me nen tō– kē mu-suwsuw bah nen en, ba ne-vet vitwag aē hag en (ne-vet vitwag aē hag en) kē wun suwsuw wun apwo vet anen, wun?

S193 doi

stop écouter
Ne-vet nen e kē ma-lawlaw a ma-lawlaw a ma-lawlaw qēt a qele a so na-day.

S194 doi

stop écouter
Kē ma-lawlaw qēt a qele a so na-day tō– kōyō hatig hag nen tō– hatig hag nen tō, hēw tēqēl lok yow me le-pnō a– mahē a– m̄alm̄al a ma-van me aē tō– kōyō hatig hag tō– kōyō leg galgalsi tō– tog lap tō– ni-bah ēgēn.