The dance of the Fish doi


Continuous playing:

Transcription by sentence
Other
Whole text transcriptionTog tog me am̄ag en, yoge matag noyō.
Kōyō mo-tog van i tog en, wo-lqōvēn en mo-tog mi na-tqan: me-psis hōw en, na-tm̄an.
Kōyō bōw liwo kē me, kē ni-su liwo hag me qele nōk, tege n-ēte vitwag – na-hyo nan qele nōk –
tō– kōyō vanvan / kēy van a– / qeso taem nen en, na-taem ōm̄ōm̄ gayaq tēq- / ōm̄ōm̄ tēqē, aa? (taem ōm̄ōm̄ tēqē)
Kē vanvan geh lē-m̄ēt, ōm̄ nē-tqē nono-y: kēy helhel nowmat.
Ba tō yan̄fala e / kōyō so sal ta gan / sal hag ni-tintin dēvet nagan en aa, kōyō vap van hiy kē;
kōyō so: “Tētē! Nēk siseg van en, ba te nē-dēvet nagōm hag tō apwo / ne-get gēn / no-boyboy gēn. Nēk siseg van, na-maygay n-ak nēk e, nēk van me nēk yow kal hag alge nōk e, lep ni-tintin e gen.” – “O itōk tita!”
Kōyō van. Van van van van i van en, dēn̄ me kēy hilhil.
Nēk n-ēglal kēy hilhil? Kēy hil nē-tqē, tō so kēy wōq ēgēn. Kēy yuwyuw ēgēn.
Tō– yan̄fala en / su tam̄an su en, kōyō siseg van.
Kōyō siseg van i siseg en, yon̄teg yow qele kē a ige / kēy ōl kal me:
“HOOOOOOY!”
Yan̄fala yon̄teg – “Ēy! Hiqiyig gēn, yoy!”
Et yow en: tateh et geh.
E tita noyō e m̄ōl me nen, kē ni-vap van:
“Imam!” – “Mmm? M-akteg?” – “Kōmyō ma-van hēyēt, kōmyō ma-van lē-tqē, ba nok hag van i hag en nok yon̄teg yow qele kē: ige a laklak tō yow anen! Kēy laklak, kēy laklak, kēy hi na-mapto, na-mapto a– hiywē! No-yon̄yep...”
Amtan imam nonon wo “Eeee! Nēk hole qele nen ba-hap? Tateh so ni-galeg na-hap geh gōh: ige del kēy qēt lē-m̄ēt! Taem nen, taem hilhil ēgēn!”
“Óòó, imam, no et-galgal te!”
Tō – qōn̄ vitwag se nen e kēy van lok se, so ak qēt ni-hilhil namuy en.
Yan̄fala ni-hag van nen en, ni-haghag leptō nen: ige mōmō en, kēy wo “Yēhē!” (ige mōmō ēgēn)
“Tateh et hay le-pnō kē, tateh et a tateh et hay le-pnō kē!!
Hay le-pnō kē, tateh et hōn qal! Na-pnō me-bekbek a ne-bekbek!
Gēn van hay kē, lak goy na-lo vōnō kē!
Tō a– na-bago ni-yow deldel me, na-bago!
“Alē, ilil ēgē no me!”
Amtan ne-m̄e wo “Nēk tog a– vēlvēlēgē me hiy kemem so kem so ilil nēk!”
Amtan na-bago wo “Eh! Ami seyap soloteg ēwē no me en!”
Ne-m̄e hatig hag nen, tēy nō-wōwō: tēy nō-wōwō nen e, benem a na-bago en!
Benem qele nōk, benem qele nōk, alē van na-mu! Na-bago e ni-van.
“Tig hay mamah!” Kē ni-tig mah a le-lo.
Nō-mōmō valaplakas a le-naw en aa, kēy van me, qeso kēy van me, kēy van yoyon̄ me en “Alē! Benem no!”
Ne-m̄e ni-benem mey nōk, benem kē a– kē ni-van me / na-taqm̄ēn ni-van me namnamnan lēs, ne-kleklen lēs! Kē ni-van hay, tig mamah.
Kēy van tō en, yan̄fala su e vanvan yow me le-naw e ba tō– ni-taq bat ba n-et hiy kēy.
“Ōōy! Ige mōmō agōh! Kēy akteg qiyig? Ige gōh kē kēy laklak velqōn̄ en! O ba kēy ilil kēy, kēy wow tō agōh!”
Ige mōmō del a– yow le-naw en, kēy van m-ilil kēy, yatkelgi e wow tō wo “Nitog! Gēn tog vanvan! Kēy taple tēy maymay gēn! Kēy taple big gēn!”
Ne-m̄e wo “Tateh et geh le-pnō, ige del mē-qēt bi-hilhil! Tateh et geh!”
Kēy van tō wa kēy so qētēg, atkelgi van hay tō a / kēy qētēg (kēy akteg kēy? qeso kēy bit). Kēy bit ēgēn!
(Nēk n-ēglal? Hōw M̄otlap e kēy qētēg bit, aa?)
Okey wa kēy qētēg bit hōw wa no-qolqol en! Na-duw en!
Ige mēlēglēg en aa? Yoge mōmō mey a ne-mlēmlēg olbaot ēwē en, a– tateh kala / tateh ilil mi kēy en, kēy van me nen e wo “Ēyēyēy! Alē igēn igēn igēn igēn!”
Amtan ne-m̄e wo “Iyah! Suw ēwē kēy mi na-malvay en, na-malvay! Ak mēlēmlēg ēwē kēy! Veg qeso kēy van namuy me en, qeso na-haphap del ma-bah qēt ēgēn!”
Veg kēy nen a kēy vap a so “Nitog, ige taple big gēn!” en.
Iyah! Suw veteg kēy van mi mey nōk, suw veteg kēy van ige mēlēmlēg sil en!
Tō a kēy den̄ yak hag na-mapto tō a– tēlge lōs kal hay.
Kēy a lōs kal hay nen a se a no-yon̄yep e, wuuw!
Kēy wowlil qele gōh e mey yan̄fala su e ni-taq bat ba ni-yon̄teg hiy.
“Ōōy! N-am̄e eh nōk!” – kē ni-yon̄yon̄teg a n-eh en. “Uuuu! Mey nōk, hiywē!”
Ma-van i van i van en, ba bahnegi a laswan en aa, na-mgēl.
(ēglal na-mgēl? Na-yn̄on ne-glōw)
Tō kēy lak a n-eh a so:/ Nagbu e nagbu e wus wo m̄e/ Nagbu nagbu e wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Ēn m̄e tōl e row e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ Tōl row e
N-eh qele gēn.
Tō– kēy lak lak lak lak lak lak, lak me nen ewa so “Ige wun m̄ōlm̄ōl tō!”
E kēy lak lō, lak le-naw ewa munumnuw yow le-naw e qeleqlen̄.
Kē ni-vēl a n-ilto nonoy en, yan̄fala su en, nō-lōm̄gep en.
Kē ni-vēl n-ilto e, ni-van me wo / ige m̄ōl lok me nen wa “Ēy! Nō-mōkhe / (ne-me, ne-me) Nō-mōkhe me gēn, yoy!”
Yan̄fala su wo “Awōō! Kimi vanvan lē-m̄ēt, ba ige ma-van me tō ma-lak gōh, ma-lak ma-lak ma-lak ma-lak ma-lak...”
“Eeh!” – “Et hōw kēy lak tō agōh!” – Wo “Kēy van me ave?”
Amtan wo (kē ni-vap van hiy imam nonon ēgēn) “Imam, talōw wo ige van lē-m̄ēt e, kēy van! Ba ēntēl tita hag lap. Ba kōmyō et te munmōyō tog kēy!”
“Okey okey, itōk itōk!”
Matyak hag le-mtap nen: kēy den̄ no-koy a so qētqēt se lē-m̄ēt ēgēn!
Tō a kēy vanvan hay lē-m̄ēt e wah: tēlge van lok me tō taq bat.
Amtan wo “Gēn taq dēyē me agōh!”
Kē so et yow qele kē le-naw qele kē aa kēy qētēg wut yak!
“Et tō kē vitwag nōk, et van kē vitwag nōk!”
A wut yak me nen ewo tō a– qētēg ilil se kēy ēgēn!
Amtan imam nonon wo “Akē ige mōmō!” Wo “Ooh!”
Nēk et yow lē-n̄ēlmet en, ne-met e ni-mah goy kēy en: kēy van me tō, ilil kēy ilil kēy ilil i ilil en, ewa na-duw tiwag mi no-qolqol e wo “Ino te muk!”
Amtan ne-m̄e wo “Iyah!” – kē ni-benem soloteg ēwē kēy van.
(a so kē ni-benem soloteg ēwē a, qeso– kēy van lēt me aa, qeso kēy van me, na-hap del mal bah.)
Tō kēy ōl lok se hag en:/ M̄e ol e/ M̄e ol e rōw/ No wo kēkē sav e ?
N-eh gēn.
Ba kēy den̄ yak hag nen tō a kēy lak kal me.
Kēy lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak me tō wa qeso wa na-laklak kē ni-neneh kēy wah:
imam nonon yan̄fala en ni-yow lō tēy me na-gasel.
A mo-yow lō tēy me tō wa ige del gitgityak tō a yowyow qēt le-naw, wa na-mgēl magaysēn en, kē so ni-yow tig wa ni-yow tig lēlēge!
So ni-gityak e ni-gityak lēlēge; tō imam nonon ni-pgiy maymay kē ēgēn.
Kē ni-ten̄, ni-ten̄ “Awē! Ukēg no! Awē ukēg no, nok van lok hiy ige le-naw, nok van!”
Wo “Tateh, tateh; van me tō, tateh tateh tateh, kem t-ak magaysēn vēste nēk! Van me van me van me van me!” – “Awē! Ukēg no! Ukēg no!”
Ten̄ me tō– ak ēplōn yan̄fala su / lōm̄gep noyō aē ēgēn. Ak ēplōn aē.
Kēy togtog van itōk.
Kēy vanvan hēyēt e, kōyō siseg mahgeyō.
Kōyō iseg van i iseg i iseg e, tō– yan̄fala su e / wōlōm̄gep nonon yoge en, ni-tiy et en, ni-boboel kē ēgēn! Kē ni-boel na-mgēl en. “Iiii! Nēk m̄ōl!”
Ba am̄ag den kē ni-boboel kē en, kē ni-vap van hiy na-mgēl e so “Nēk traem vatne tog no b-eh a kimi laklak aē en!”
Tō na-mgēl e ma-vatne kē van, tō mey en n-ēglal galsi qēt n-eh en, ba tō kē n-ak boel kē ēgēn.
Kē ni-vap van hiy kē “Nēk m̄ōl! M̄ōl! Et-imam nōnōm te gōh! Mey gōh imam mino tiwag mi tita mino! Nēk m̄ōl!”
Na-mgēl su ten̄ magaysēn.
Kē ni-ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ e wa–
Ige m̄ōl lok me, ewa –
“Qele ave, kōmyō siseg galsi?” – “Ooh! Imam, na-mgēl gōh ma-vatne no b-eh a namnan a namnan!”
Wo “Hiywē?” – wo “Ooh!” – “O ba itōk!”
E talōw ewa kēy van lok se lē-m̄ēt.
Kōyō siseg van, iseg i iseg en wa na-mgēl ni-boel kē.
“Ēy! Nēk m̄ōl! M̄ōl! M̄ōl! Et-imam nōnōm te gōh, mey gōh imam mino!”
Vag-tiwag, vag-yō, vag-tēl; vag-vet-negi nan ewo tō na-mgēl en, kē ni-m̄ōl ēgēn. Kē ni-gey ēgēn.
Kē ni-van yow tō– kē wo “Itōk! Nēk et-bus te no, ba nok m̄ōl ēgēn.”
Tō– van yow nen tō, dēn̄ yow le-naw en; kē ni-van, kē ni-vaysig qal na-naw en, tō na-glon en aa, kē ni-van me na-glo m̄e ēgēn (ne-m̄e).
Tō kē ni-van yow; van yow nen ewo tō tita noyō e m̄ōlm̄ōl lok me den hēyēt.
Tō mey yan̄fala su wo “Tita! Na-mgēl m-akmēhteg, tō may van le-naw!”
Kēy valag yow le-naw qele kē a– kē ten̄ tō.
“Eey!” (e kē ten̄ tō nōk e, kē may gey n̄a– yow le-lam)
A so– mey nōk en aa, n-et; ba en tō nōk e kē mal vēhgi mōmō ēgēn.
“Eeh, van lok me, van lok me, van lok me! Nēk tog ak magaysēn wōlōm̄gep kē, van lok me! Tog ak magaysēn kē!”
Kē wo “Itōk. Ba kē ni-vōyvōy magaysēn no en! Ba itōk, nok m̄ōl lok.”
Tō imam nonon ni-gey yow hiy kē / tō wa ni-geygey leptō yow hiy kē wah, kē ni-dēn̄ me nōk; tō kē ni-mnuw tēqēl tō– ni-qlen̄ ēgēn.
Tō kē ni-van lok: kōyō van lok hay me l-ēm̄ tō–
yan̄fala su en, wōlōm̄gep e, kē ni-lanem / kē ni-vatne ige le-lo vōnō en b-eh a te kēy lak tō a kēy ōlōl a so ne-m̄e ōk
(Ne-m̄e? Nēk van tō M̄otlap nēk m-et te mu tō kēy m-ak ne-m̄e?)
Tō kē ni-vatne kēy aē.
Tō kēy tēy n-eh ne m̄e ēgēn.
Tō– ni-bah: kaka namuk ni-bah hōw gēn.
Nagbu e nagbu e wus wo m̄e/ Nagbu nagbu e wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Ēn m̄e tōl e row e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ Tōl row e/ Natmat e vel bo wo sav/ Natmat e vel be wus wo ne m̄e/ Wus wo m̄e/ Ee iiiii
Bah gēn.

S1 doi

stop écouter
Tog tog me am̄ag en, yoge matag noyō.

S2 doi

stop écouter
Kōyō mo-tog van i tog en, wo-lqōvēn en mo-tog mi na-tqan: me-psis hōw en, na-tm̄an.

S3 doi

stop écouter
Kōyō bōw liwo kē me, kē ni-su liwo hag me qele nōk, tege n-ēte vitwag – na-hyo nan qele nōk –

S4 doi

stop écouter
tō– kōyō vanvan / kēy van a– / qeso taem nen en, na-taem ōm̄ōm̄ gayaq tēq- / ōm̄ōm̄ tēqē, aa? (taem ōm̄ōm̄ tēqē)

S5 doi

stop écouter
Kē vanvan geh lē-m̄ēt, ōm̄ nē-tqē nono-y: kēy helhel nowmat.

S6 doi

stop écouter
Ba tō yan̄fala e / kōyō so sal ta gan / sal hag ni-tintin dēvet nagan en aa, kōyō vap van hiy kē;

S7 doi

stop écouter
kōyō so: “Tētē! Nēk siseg van en, ba te nē-dēvet nagōm hag tō apwo / ne-get gēn / no-boyboy gēn. Nēk siseg van, na-maygay n-ak nēk e, nēk van me nēk yow kal hag alge nōk e, lep ni-tintin e gen.” – “O itōk tita!”

S8 doi

stop écouter
Kōyō van. Van van van van i van en, dēn̄ me kēy hilhil.

S9 doi

stop écouter
Nēk n-ēglal kēy hilhil? Kēy hil nē-tqē, tō so kēy wōq ēgēn. Kēy yuwyuw ēgēn.

S10 doi

stop écouter
Tō– yan̄fala en / su tam̄an su en, kōyō siseg van.

S11 doi

stop écouter
Kōyō siseg van i siseg en, yon̄teg yow qele kē a ige / kēy ōl kal me:

S12 doi

stop écouter
“HOOOOOOY!”

S13 doi

stop écouter
Yan̄fala yon̄teg – “Ēy! Hiqiyig gēn, yoy!”

S14 doi

stop écouter
Et yow en: tateh et geh.

S15 doi

stop écouter
E tita noyō e m̄ōl me nen, kē ni-vap van:

S16 doi

stop écouter
“Imam!” – “Mmm? M-akteg?” – “Kōmyō ma-van hēyēt, kōmyō ma-van lē-tqē, ba nok hag van i hag en nok yon̄teg yow qele kē: ige a laklak tō yow anen! Kēy laklak, kēy laklak, kēy hi na-mapto, na-mapto a– hiywē! No-yon̄yep...”

S17 doi

stop écouter
Amtan imam nonon wo “Eeee! Nēk hole qele nen ba-hap? Tateh so ni-galeg na-hap geh gōh: ige del kēy qēt lē-m̄ēt! Taem nen, taem hilhil ēgēn!”

S18 doi

stop écouter
“Óòó, imam, no et-galgal te!”

S19 doi

stop écouter
Tō – qōn̄ vitwag se nen e kēy van lok se, so ak qēt ni-hilhil namuy en.

S20 doi

stop écouter
Yan̄fala ni-hag van nen en, ni-haghag leptō nen: ige mōmō en, kēy wo “Yēhē!” (ige mōmō ēgēn)

S21 doi

stop écouter
“Tateh et hay le-pnō kē, tateh et a tateh et hay le-pnō kē!!

S22 doi

stop écouter
Hay le-pnō kē, tateh et hōn qal! Na-pnō me-bekbek a ne-bekbek!

S23 doi

stop écouter
Gēn van hay kē, lak goy na-lo vōnō kē!

S24 doi

stop écouter
Tō a– na-bago ni-yow deldel me, na-bago!

S25 doi

stop écouter
“Alē, ilil ēgē no me!”

S26 doi

stop écouter
Amtan ne-m̄e wo “Nēk tog a– vēlvēlēgē me hiy kemem so kem so ilil nēk!”

S27 doi

stop écouter
Amtan na-bago wo “Eh! Ami seyap soloteg ēwē no me en!”

S28 doi

stop écouter
Ne-m̄e hatig hag nen, tēy nō-wōwō: tēy nō-wōwō nen e, benem a na-bago en!

S29 doi

stop écouter
Benem qele nōk, benem qele nōk, alē van na-mu! Na-bago e ni-van.

S30 doi

stop écouter
“Tig hay mamah!” Kē ni-tig mah a le-lo.

S31 doi

stop écouter
Nō-mōmō valaplakas a le-naw en aa, kēy van me, qeso kēy van me, kēy van yoyon̄ me en “Alē! Benem no!”

S32 doi

stop écouter
Ne-m̄e ni-benem mey nōk, benem kē a– kē ni-van me / na-taqm̄ēn ni-van me namnamnan lēs, ne-kleklen lēs! Kē ni-van hay, tig mamah.

S33 doi

stop écouter
Kēy van tō en, yan̄fala su e vanvan yow me le-naw e ba tō– ni-taq bat ba n-et hiy kēy.

S34 doi

stop écouter
“Ōōy! Ige mōmō agōh! Kēy akteg qiyig? Ige gōh kē kēy laklak velqōn̄ en! O ba kēy ilil kēy, kēy wow tō agōh!”

S35 doi

stop écouter
Ige mōmō del a– yow le-naw en, kēy van m-ilil kēy, yatkelgi e wow tō wo “Nitog! Gēn tog vanvan! Kēy taple tēy maymay gēn! Kēy taple big gēn!”

S36 doi

stop écouter
Ne-m̄e wo “Tateh et geh le-pnō, ige del mē-qēt bi-hilhil! Tateh et geh!”

S37 doi

stop écouter
Kēy van tō wa kēy so qētēg, atkelgi van hay tō a / kēy qētēg (kēy akteg kēy? qeso kēy bit). Kēy bit ēgēn!

S38 doi

stop écouter
(Nēk n-ēglal? Hōw M̄otlap e kēy qētēg bit, aa?)

S39 doi

stop écouter
Okey wa kēy qētēg bit hōw wa no-qolqol en! Na-duw en!

S40 doi

stop écouter
Ige mēlēglēg en aa? Yoge mōmō mey a ne-mlēmlēg olbaot ēwē en, a– tateh kala / tateh ilil mi kēy en, kēy van me nen e wo “Ēyēyēy! Alē igēn igēn igēn igēn!”

S41 doi

stop écouter
Amtan ne-m̄e wo “Iyah! Suw ēwē kēy mi na-malvay en, na-malvay! Ak mēlēmlēg ēwē kēy! Veg qeso kēy van namuy me en, qeso na-haphap del ma-bah qēt ēgēn!”

S42 doi

stop écouter
Veg kēy nen a kēy vap a so “Nitog, ige taple big gēn!” en.

S43 doi

stop écouter
Iyah! Suw veteg kēy van mi mey nōk, suw veteg kēy van ige mēlēmlēg sil en!

S44 doi

stop écouter
Tō a kēy den̄ yak hag na-mapto tō a– tēlge lōs kal hay.

S45 doi

stop écouter
Kēy a lōs kal hay nen a se a no-yon̄yep e, wuuw!

S46 doi

stop écouter
Kēy wowlil qele gōh e mey yan̄fala su e ni-taq bat ba ni-yon̄teg hiy.

S47 doi

stop écouter
“Ōōy! N-am̄e eh nōk!” – kē ni-yon̄yon̄teg a n-eh en. “Uuuu! Mey nōk, hiywē!”

S48 doi

stop écouter
Ma-van i van i van en, ba bahnegi a laswan en aa, na-mgēl.

S49 doi

stop écouter
(ēglal na-mgēl? Na-yn̄on ne-glōw)

S50 doi

stop écouter
Tō kēy lak a n-eh a so:/ Nagbu e nagbu e wus wo m̄e/ Nagbu nagbu e wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Ēn m̄e tōl e row e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ Tōl row e

S51 doi

stop écouter
N-eh qele gēn.

S52 doi

stop écouter
Tō– kēy lak lak lak lak lak lak, lak me nen ewa so “Ige wun m̄ōlm̄ōl tō!”

S53 doi

stop écouter
E kēy lak lō, lak le-naw ewa munumnuw yow le-naw e qeleqlen̄.

S54 doi

stop écouter
Kē ni-vēl a n-ilto nonoy en, yan̄fala su en, nō-lōm̄gep en.

S55 doi

stop écouter
Kē ni-vēl n-ilto e, ni-van me wo / ige m̄ōl lok me nen wa “Ēy! Nō-mōkhe / (ne-me, ne-me) Nō-mōkhe me gēn, yoy!”

S56 doi

stop écouter
Yan̄fala su wo “Awōō! Kimi vanvan lē-m̄ēt, ba ige ma-van me tō ma-lak gōh, ma-lak ma-lak ma-lak ma-lak ma-lak...”

S57 doi

stop écouter
“Eeh!” – “Et hōw kēy lak tō agōh!” – Wo “Kēy van me ave?”

S58 doi

stop écouter
Amtan wo (kē ni-vap van hiy imam nonon ēgēn) “Imam, talōw wo ige van lē-m̄ēt e, kēy van! Ba ēntēl tita hag lap. Ba kōmyō et te munmōyō tog kēy!”

S59 doi

stop écouter
“Okey okey, itōk itōk!”

S60 doi

stop écouter
Matyak hag le-mtap nen: kēy den̄ no-koy a so qētqēt se lē-m̄ēt ēgēn!

S61 doi

stop écouter
Tō a kēy vanvan hay lē-m̄ēt e wah: tēlge van lok me tō taq bat.

S62 doi

stop écouter
Amtan wo “Gēn taq dēyē me agōh!”

S63 doi

stop écouter
Kē so et yow qele kē le-naw qele kē aa kēy qētēg wut yak!

S64 doi

stop écouter
“Et tō kē vitwag nōk, et van kē vitwag nōk!”

S65 doi

stop écouter
A wut yak me nen ewo tō a– qētēg ilil se kēy ēgēn!

S66 doi

stop écouter
Amtan imam nonon wo “Akē ige mōmō!” Wo “Ooh!”

S67 doi

stop écouter
Nēk et yow lē-n̄ēlmet en, ne-met e ni-mah goy kēy en: kēy van me tō, ilil kēy ilil kēy ilil i ilil en, ewa na-duw tiwag mi no-qolqol e wo “Ino te muk!”

S68 doi

stop écouter
Amtan ne-m̄e wo “Iyah!” – kē ni-benem soloteg ēwē kēy van.

S69 doi

stop écouter
(a so kē ni-benem soloteg ēwē a, qeso– kēy van lēt me aa, qeso kēy van me, na-hap del mal bah.)

S70 doi

stop écouter
Tō kēy ōl lok se hag en:/ M̄e ol e/ M̄e ol e rōw/ No wo kēkē sav e ?

S71 doi

stop écouter
N-eh gēn.

S72 doi

stop écouter
Ba kēy den̄ yak hag nen tō a kēy lak kal me.

S73 doi

stop écouter
Kēy lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak me tō wa qeso wa na-laklak kē ni-neneh kēy wah:

S74 doi

stop écouter
imam nonon yan̄fala en ni-yow lō tēy me na-gasel.

S75 doi

stop écouter
A mo-yow lō tēy me tō wa ige del gitgityak tō a yowyow qēt le-naw, wa na-mgēl magaysēn en, kē so ni-yow tig wa ni-yow tig lēlēge!

S76 doi

stop écouter
So ni-gityak e ni-gityak lēlēge; tō imam nonon ni-pgiy maymay kē ēgēn.

S77 doi

stop écouter
Kē ni-ten̄, ni-ten̄ “Awē! Ukēg no! Awē ukēg no, nok van lok hiy ige le-naw, nok van!”

S78 doi

stop écouter
Wo “Tateh, tateh; van me tō, tateh tateh tateh, kem t-ak magaysēn vēste nēk! Van me van me van me van me!” – “Awē! Ukēg no! Ukēg no!”

S79 doi

stop écouter
Ten̄ me tō– ak ēplōn yan̄fala su / lōm̄gep noyō aē ēgēn. Ak ēplōn aē.

S80 doi

stop écouter
Kēy togtog van itōk.

S81 doi

stop écouter
Kēy vanvan hēyēt e, kōyō siseg mahgeyō.

S82 doi

stop écouter
Kōyō iseg van i iseg i iseg e, tō– yan̄fala su e / wōlōm̄gep nonon yoge en, ni-tiy et en, ni-boboel kē ēgēn! Kē ni-boel na-mgēl en. “Iiii! Nēk m̄ōl!”

S83 doi

stop écouter
Ba am̄ag den kē ni-boboel kē en, kē ni-vap van hiy na-mgēl e so “Nēk traem vatne tog no b-eh a kimi laklak aē en!”

S84 doi

stop écouter
Tō na-mgēl e ma-vatne kē van, tō mey en n-ēglal galsi qēt n-eh en, ba tō kē n-ak boel kē ēgēn.

S85 doi

stop écouter
Kē ni-vap van hiy kē “Nēk m̄ōl! M̄ōl! Et-imam nōnōm te gōh! Mey gōh imam mino tiwag mi tita mino! Nēk m̄ōl!”

S86 doi

stop écouter
Na-mgēl su ten̄ magaysēn.

S87 doi

stop écouter
Kē ni-ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ ten̄ e wa–

S88 doi

stop écouter
Ige m̄ōl lok me, ewa –

S89 doi

stop écouter
“Qele ave, kōmyō siseg galsi?” – “Ooh! Imam, na-mgēl gōh ma-vatne no b-eh a namnan a namnan!”

S90 doi

stop écouter
Wo “Hiywē?” – wo “Ooh!” – “O ba itōk!”

S91 doi

stop écouter
E talōw ewa kēy van lok se lē-m̄ēt.

S92 doi

stop écouter
Kōyō siseg van, iseg i iseg en wa na-mgēl ni-boel kē.

S93 doi

stop écouter
“Ēy! Nēk m̄ōl! M̄ōl! M̄ōl! Et-imam nōnōm te gōh, mey gōh imam mino!”

S94 doi

stop écouter
Vag-tiwag, vag-yō, vag-tēl; vag-vet-negi nan ewo tō na-mgēl en, kē ni-m̄ōl ēgēn. Kē ni-gey ēgēn.

S95 doi

stop écouter
Kē ni-van yow tō– kē wo “Itōk! Nēk et-bus te no, ba nok m̄ōl ēgēn.”

S96 doi

stop écouter
Tō– van yow nen tō, dēn̄ yow le-naw en; kē ni-van, kē ni-vaysig qal na-naw en, tō na-glon en aa, kē ni-van me na-glo m̄e ēgēn (ne-m̄e).

S97 doi

stop écouter
Tō kē ni-van yow; van yow nen ewo tō tita noyō e m̄ōlm̄ōl lok me den hēyēt.

S98 doi

stop écouter
Tō mey yan̄fala su wo “Tita! Na-mgēl m-akmēhteg, tō may van le-naw!”

S99 doi

stop écouter
Kēy valag yow le-naw qele kē a– kē ten̄ tō.

S100 doi

stop écouter
“Eey!” (e kē ten̄ tō nōk e, kē may gey n̄a– yow le-lam)

S101 doi

stop écouter
A so– mey nōk en aa, n-et; ba en tō nōk e kē mal vēhgi mōmō ēgēn.

S102 doi

stop écouter
“Eeh, van lok me, van lok me, van lok me! Nēk tog ak magaysēn wōlōm̄gep kē, van lok me! Tog ak magaysēn kē!”

S103 doi

stop écouter
Kē wo “Itōk. Ba kē ni-vōyvōy magaysēn no en! Ba itōk, nok m̄ōl lok.”

S104 doi

stop écouter
Tō imam nonon ni-gey yow hiy kē / tō wa ni-geygey leptō yow hiy kē wah, kē ni-dēn̄ me nōk; tō kē ni-mnuw tēqēl tō– ni-qlen̄ ēgēn.

S105 doi

stop écouter
Tō kē ni-van lok: kōyō van lok hay me l-ēm̄ tō–

S106 doi

stop écouter
yan̄fala su en, wōlōm̄gep e, kē ni-lanem / kē ni-vatne ige le-lo vōnō en b-eh a te kēy lak tō a kēy ōlōl a so ne-m̄e ōk

S107 doi

stop écouter
(Ne-m̄e? Nēk van tō M̄otlap nēk m-et te mu tō kēy m-ak ne-m̄e?)

S108 doi

stop écouter
Tō kē ni-vatne kēy aē.

S109 doi

stop écouter
Tō kēy tēy n-eh ne m̄e ēgēn.

S110 doi

stop
Tō– ni-bah: kaka namuk ni-bah hōw gēn.

S111 doi

stop écouter
Nagbu e nagbu e wus wo m̄e/ Nagbu nagbu e wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Wus wo m̄e/ Ēn m̄e tōl e row e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ M̄e talere vus na e ne m̄e/ Tōl row e/ Natmat e vel bo wo sav/ Natmat e vel be wus wo ne m̄e/ Wus wo m̄e/ Ee iiiii

S112 doi

stop écouter
Bah gēn.