Le garçon qui terrifiait l’Ogresse doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
fr en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr en

Varean sasa mun nēk, jujun̄ ga rēē.
Muk mula tay ususraa ne, na ga mērēs ga la woy mula.
Tay vōnō nēy mō saa lē vōnō won, gatav, m̄o.
Nēy mō saa van van va– van, jujun̄ mō mat ni mō mat, ni mō mat vavavan –
Raqa tuwa, m̄arat tuwa.
Nōrō mō saa van van van van, mon m̄arat mō mat vutaa ni.
Alē, mon raqa ne taqan iē. Raqa nan̄ ni m-saa woy m̄aasen.
Ni m-tuy saa ni m-gis mon key. Key mogon ni mō mēnēē.
Ni m-van ma, tay vat tē tuy ti lē mataale.
Ni tē rara ti, ni tē tēw vat ne mē mon key.
Tēw tēw tēw tēw vat vavavan, qayn̄ēn mō rēē.
Mon vuvuy gaiv, mon vuvuy mō jay jēn ni.
Alē ni m-tēw vat van va– van, qayn̄ēn mō rēē; mō ris mon vuvuy mē.
Ti ni m-gis iē rowol lē vat ne, ni m-saa iē.
Saa van van vavavan, ni m-la putē, m̄arat.
Alē, putē m̄arat ne, gēngēn gaiv jēn raqa ne, ni tē vēn̄ēn putē ne mēn wa palak a men ti.
Mon putē ga mērēs t-gēngēn, ni ga rowol, van ēm palak, wa palak ga men, sugēn lē gat, van mē ma, vēn̄ēn nōtōn mē.
Gēngēn mu putē ne, wa palak vatwal woy.
Ni tē ēs woy mē sōsōn viven ti; la gēngēn, palak, palak ga men.
Nōrō m-saa van van va– van, putē m̄arat ne m-rēē, vit mun viven ron̄ “Evō!” Ron̄ “A?” Ron̄ “Na ga mērēs nēk a tusun̄ muk vus. Nēk a tusun̄ muk tay vus.”
Viven ron̄ “O, nutuk! Na gatē mērēs wōs tusun̄ mon̄ vus nan̄ suy na n-raqa.”
Alē, nōtōn vit ron̄ “Na nawon woy, evō! Taltal woy nēk ōl tē wokem vēlē wōs, wokem parakōt woy mun na. Na ga mērēs vinē nēy qilis, nōtam.”
Alē, viven gis iē, tusun̄ tay vus mun ni.
Gis iē, mō la tuli jajun̄, tuli woy. Ni m-ris wae mē.
(M̄o, ma vak jēk, wae gaiv.)
Ni m-la woy tultuli jajun̄, ni m-sēp pas woy, vivis woy gapēnis mogon, vaga mon vus, la mun ni nirō.
Matvas nan̄ ni ga mamat, ni van nōtam, ni vinē qilis, jalgēt mon vuvuy tē pira ka mē ti.
Vavavan, viven ron̄ “Nutuk, na tē vay nēk ti, nēk ōl pipira olbaōt m̄ay nan̄, nēk mētē van ley ras.”
Nōtōn ron̄ “Suy sa, evō?” Ron̄ “Óòǒ, suy Tamat Gēngēn iē, saa tē vak nan̄. Nōtnōtōn nivat. Nēy tē van kēlkēl ti, tē ran̄ putē ti, tē la mun viven ti, ni tē gēn ti.”
Ron̄ “M̄arē wujek.”, ron̄ “Ni ras, le…?”
Ron̄ “Óòǒ, tē ras sasa wōs. Maate nan̄ Tamat Gēngēn.”
Ron̄ “Ga wē, evō! Nēk tē suy woy na ti. Qōn̄ tuwa, na ga van suy Tamat Gēngēn.”
Viven ron̄ “Sōw, nutuk! Na tē rara woy nēk ti mētē van ley, na woy m̄aasēk, ka nēk a van jēn na Tamat Gēngēn ga ēl nēk, na ga saa woy m̄aasēk, mamrōs woy.”
Ni ron̄ “Taltal woy, evō! Nēk tē suy woy na ti, qōn̄ tuwa na ga van.”
Van va– van, putē nan̄ sa ni m-rēē, ni ron̄ “Evō, talōw na ga van.”
Ni ron̄ “O, nutuk, na tē ukaa wōs nēk.
– Suy sa? – Suy nēk mētē van, ni mtē gēn mamat nēk jēn na!
– O, taltal woy, na ga van vatnasē. Ni ōl gēn na, ga wē, ni ōl tē gēn wōs na, na ga van lōk ma suy nēk.”
Nōrō m-saa van van va– van, qōn̄ tuwa, ni mō gis mon vus, mata vinvinē, ni van.
Van van van, ni van ma suy Tamat Gēngēn ne, tē on ti le vuvuy.
Tamat Gēngēn ne mō ron̄ sē lēn̄ tē van ma. Lēn̄ nan̄ ga maymay ga maymay tam̄ay lēn̄vus!
Tepel tē jēv lē tavtēn, jarok tē kal ti meken, tē lan̄ vuvuy ti.
Vuvuy ga mērēs a kamaot, maate mō gis iē waa ti lē num.
Matvut.
Putē m-row tuy le mataalol.
Ron̄ “Ōōy!” Maate ron̄ “Ōy!”
Maate tē on ti lē num, ni m-suruu ni mēn jarok, javay; ni ron̄ –
Vurus maate ron̄ “Maate!” Ron̄ “Oo? – Mon̄ gēngēn iē?”
Ni ron̄ “Mm, muk gēngēn iē. – La ma jōrō gēn!”
Maate mō gēn woy ga varii, ni ni m-gēn ga rēē.
Alē ni m-vurus mula pē.
“Non̄ pē iē? – Mm! – La ma jōrō un!”
Maate nan̄ mō un pas pē, nōtōn ni un.
Pas, ni van jēn ni, rurus ni roy le mataalol. Ni van jēn ni. Vēsēj kal ti le mataalol, to vutaa ni.
Ni van lōk suy viven. Viven tē saa ti, ni vat mula ma.
Ni ron̄ “Evō! Nēk mō vit suy Tamat Gēngēn, ni tē gēn wōs na! Ka ni matvut woy na! Ti ni m-to lē num! Rurus ni ma sēj ni ti le mataalol.”
Nōtnōtōn van ma van ma van ma, jurun̄ saa le mataalol, viverō tē taka ti / viven tēlēy.
Ron̄ “O! Isē mō jaw vivej m̄ay ne? Gēj a van saa, ga vurus sē vivej, sa m-jaw ni.”
Van saa, vurus maate ron̄ “Evō! Nēk tē saa ti, sē m-sēj nēk lē mataalol m̄ay ne?”
Ron̄ “O, tēlēy nutnutuk! Tay putē ga varii m-van ma ne, ni m-gal na suy gēngēn, suy pē, ni m-sugēn karkaran̄kē [polpolon̄ta] na, ni m-vay na suy gēngēn mēn pē, ni tē jēv jēn lē vēlēk ti.
Ni m-gis iē, rurus na ti lē mataalol, lēē rakat ti lē mataalol, to jēn na.”
“O, ga wē!” (Tēlēy putputē nan̄, tēlēy pul vat.) “Ga wē, talōw, pul tēl ga van lē naw, tuwa ga saa. Suy ni ga gēn putē ga varii nan̄.”
Talōw matvas, pul tēl mō van lē naw, tuwa mō saa.
Saa van van van, ni ron̄ “Evō!” Ron̄ “Mm?” Ron̄ “Ni ga van ma qirii, le…?” Ron̄ “Mm!” – “Ni ga van vatēētēē ma, na a gēn ni! Ni ka m-qisgaa nēk nanono.”
Tē garat tēktēqēl lēwon ti, suy putē ne ka ni ga gēn ni.
Nōrō saa saa saa van van va– van, ni vurus mula viven, ron̄ “Evō, ni ga van ma le ga gasva?”
Ron̄ “Asval ti! Na m-ron̄ ka ni van ma, na tak vit jērēs mun nēk.”
Nōrō m-saa va–van, maate ne ron̄ sē, lēn̄ ti van nok mala ma.
Alē, maate ne vit ron̄ “Ni nok mala jek le, nutuk!”
Ron̄ “Vutwē?” Ron̄ “Ga wē. Ni van ma, na ga gēn ni!”
Putē nan̄ gis iē, tuy pēt mataalol, tēlēn̄ jēn ni.
Mō gis mon wotaray ni ga vus putē ga varii ne.
Lēn̄ mō vēē vaa-tuwa ma ga maymay, ga maymay mamaavis ka mamaavis jēn nanono.
Ni van sēv nanono, nanono ga varii; qirii ne ga maymay sasa.
Putē ne gis iē, ni matvut, saa sēw vak lē num ne, suruu ni mēn jarok.
Putē ne ni m-row tuy lē mataalol.
Ni vurus maate suy gēngēn, vēn̄ēn mala ni, ron̄ “Non̄ pē iē?” Ron̄ “Mm, iē!”
La pē mun ni ni m-un pas, rurus mala maate roy lē mataalol, sēj rakat ni saa lē mataalol. To jēn ni.
La nōtōn ne tē vus wōs putē ne.
Ni van lōk. Van lōk vak, vit mun viven ron̄ “Evō! Nēk mō suy woy na na van vaa-rō gēn jek le. La Tamat Gēngēn te gēn wōs na. Suy sa m̄ēē? La talōw, na ga van mula.”
Viven mō rara woy ni, ron̄ “Sōw nutuk! Nēk van nok vaa-rō, nēk mō ēs nok. Na tē mērēs wōs ka nēk a van mula. Ni ka jaw vaa-tēl ni a gēn nēk.”
Ron̄ “Talōw na a van mula, evō.”
Talōw, ni van mula.
Van mula, ni m-jaw jējēm men le qōn̄ nirō.
Ni vurus mula gēngēn, ron̄ “Gēngēn lē gakul tē taka ti lē gat.”
Ron̄ “La suy ma jōrō gēn.”
Ron̄ “Non̄ pē iē?” – “Nōk pē le wetelwa.” – “La ma jōrō un.”
Alē, maate m-un pas, putē m-un pas, ran̄ rurus ni roy, vēsēj rakat ni, vēsēj le mataalol.
Ni van lōk jēn ni. Ni van jēn̄ un viven.
Viven ron̄ “O nutuk, nēk gasva?” – “Na ga ēs woy! Ni tē gēn wōs na! Nēk mō vit ka Tamat Gēngēn tē gēn jujun̄ ti, la ni tē gēn wōs na, vaa-tēl ēn jēk! Vaa-tuwa ti!”
Nōtnōtōn kal ma, ēl sē lē mataalol ne, viverō tē taka mula ti, viven tēlēy.
“Auu! Iva nan̄ ka ni m-saa ti ka suy ni ga gēn putē nan̄, ni tē taka ti saa nan̄ lē mataalol. Vivej tē taka nok mala ti. Gasva m̄ēē?”
Ron̄ “Ga wē. Talōw vagvagē kēlkimi ga van, na na ga saa. Vagvagē nan̄ talōw le.
Alē, putē nan̄ van lōk suy viven, le qayn̄ēn vat. Talōw jēk, vagvagē van, nēy ka pul vat woy. Ga wē, talōw, kēlkimi ga van, na ga saa. Na ga saa na a gēn putē nan̄.”
Ron̄ “Ga wē, talōw nan̄, nēk tak gēn. Kēlkama mō saa nok, mērēn nitēl kēlkama tē matvut ti. Kama tē jaw wōs. Ga wē, nēk talōw nan̄ vagvagē vaa-vat.”
Talōw matvas, putē vagvagē ne van.
Van mula ma, gis mula mon vus. Van ma, vutuy ti lē mataalol.
Rowol saa, vay mula maate ne jēn le vuvuy.
Ron̄ “Gan̄ gēngēn meleti?”
Ron̄ “Mm, gēk gēngēn iē.” – “La ma jōrō gēn!”
Ron̄ “Non̄ pē meleti?”
Ron̄ “Mm, nōk pē meleti. Pē ne lē wetelwa.”
(M̄o, tē tav pē ti lē wetelwa. Noknok ne, tē tav ti lē potel; la m̄o, tē tav naw / tē tav pē ti lē wetelwa.)
Vēn̄ēn toktok pas mula maate ne, la pas pē mun ni, rurus mula ni roy, vēsēj rakat ni saa lē mataalol. To jēn ni.
Tēlēy putē m-kal ma, jurun̄ sē saa nan̄ maate tē taka ti.
Ron̄ “Óòǒ! Ava! Iva nan̄ ni m-saa ti suy ni ga gēn putē nan̄, vivej tē taka ti lē mataalol. Gasva m̄ēē?”
Ni m-kal ma nan̄, saa sēw vak lē num; gis mon wotaray, putē ga varii nan̄ ni ka mō wata lē vat ne.
Vus maate!
Jon̄ jara tē vak lē qōtōn ne.
Alē, ni van lōk jēn ni.
“Vagvagē talōw, na ga van ma vagvagē!”
Talōw matvas, ni van ma.
Ni m-la mula gēngēn, vēn̄ēn pas mula maate, vēn̄ēn ni, un pas pē, un pas pē –
Vēsēj ti lē mataalol ne, ni m-gis mon wotaray, waa vak lē num, vus maate ne, jon̄ jarēn ti lē qōtōn.
Ni vit mun viven ron̄ “Evō! Talōw matvas, nēk a van ti lē kērē pē, lē mēlēs pē, lē kērē pē. Nēk a ēl woy jarik. Ka jarik mō lat ma, nan̄ ēn na m-mat. Ka jarik ōl gaiv, na tē mat wōs.”
E lē matvas, viven tuy jēn lē vēy, van ti lē kērē pē, saa tēgēy jarēn.
Saa van va– van, putē ne vus pas nēy wō Tamat Gēngēn ne, jon̄ pas jarēy tē vak lē qōtōn ne.
Ni van ma lē mēlēs pē, row saa ti lē mēlēs pē, jara van jēn ni.
Alē, viven tē saa ti lē kērē pē. Ēl sē tē woy nōtōn tē sala ma, jara tē van ma.
Viven mō rara ron̄ “A! Nutuk mō mat! Jarēn mō van ma!”
Ni m-ēl sē tē sala ma, valrēē mēn jarēn.
Pē tē ran̄ ni ma. Van ma van ma van ma, jēn̄ wōn viven ne.
Viven gis iē, saa sēw roy lē pē, ran̄ ni jējēm ka ni m-mat.
Ni ga ēs woy.
Ni m-gal woy viven mēn jarēn.
Jarē Tamat Gēngēn ni ka m-suwa ni mē.
Viven mō la mula ni, nōrō van lōk lē qayn̄ēn vat, pas.
Varean.Merci.
Thank you very much, sir.
I have another story which I’d like to tell you.
Once upon a time, people were living in the forest – a long time ago.
One day, people began to die, one after the other.
Then there was a couple – a woman and a man.
They lived together for a while, until one day her husband passed away.
But this woman was pregnant, and she now had to live on her own.
One day she took hold of her walking stick – one she had enchanted.
She walked around, and found a rock standing alongside the road.
With tears in her eyes, she began to poke the rock with her magic stick.
And as she poked the rock again and again, suddenly a large cave formed in it.
The woman was homeless – as her house had decayed.
And so she poked the rock on and on, which created a large cavity; and this became her new home.
Without further ado, she entered the cave and settled in it.
She stayed there for some time, and finally gave birth to her child, a boy.
But then, the woman had no food to give to her little boy; she could only feed him with wild figs, when she found some that were ripe enough.
Every time her baby wanted to eat, she would go out and look for wild figs; when she found a ripe one she would put it in her basket, and bring it back to feed her child.
Often she had no other food for her baby, than just a single wild fig.
He had nothing more to survive than his mother’s milk, and a ripe fig for food.
So that’s how they lived together for several years. One day, as the boy had grown up, he asked his mother “Mum!” – “Yes?” she said, – “I’d like you to make me a bow. Please make me a bow.”
– “Oh boy!” replied his mother. “I’m not going to make you a bow, I’m a woman!”
– “It doesn’t matter, Mum!” he replied. “It’s alright if it’s not perfect, just make me an ordinary bow. I just want to go and hunt lizards outside.”
So his mother set off to make a bow for him.
Then she found some midribs of sago leaves – just the midrib – and made arrows out of them.
(In the olden days, we had no metal arrows.)
So she found these midribs of sago leaves, cut them the right size, and fastened their points. Then she bent the bow and gave it to him, with two arrows.
As he woke up the next morning, he went outside, and began to shoot small lizards; he went on playing like that around his house.
At some point, his mother told him: “My son, I’m warning you: if you wander around like that, make sure you don’t go too far.”
“Why, Mum?” he asked. – “Because there’s an Ogress living over there. She has four sons who walk around, kidnap children, and bring them to their Ogress mother for her dinner.”
– “Oh, really?” – and he added “But does she live far away from here?”
– “No no” she replied, “not too far. But that old witch is an Ogress.”
– “That’s fine, Mum! You can trust me. One of these days, I’ll go and meet that Ogress.”
– “Please, my son! I’m imploring you, please, don’t go! Don’t leave me alone! If you go there, the Ogress will find you, and I’ll end up all alone and miserable.”
– “Don’t worry, Mum! Just trust me. One day I’ll go.”
Time went by, and the little boy grew bigger. One day he said “Mum! Tomorrow is the day.”
– “No my son”, she replied, “I won’t allow you.”
– “Why?” – “Because if you go, she’ll eat you alive, and I’ll lose you!”
– “No no, stop worrying!” he said. “Let me give it a try. If she eats me, well, so be it; but if she doesn’t, I promise I’ll come back to you.”
They stayed together for a while, but eventually came the day when he grabbed his bow and arrows, and left.
He walked all the way until he got to the Ogress, who was lying in her house.
The Ogress felt like the wind was rising. It grew stronger and stronger, it was like a hurricane!
Basket dishes fell on the floor, cooking leaves rose up in the air, even the house was being lifted up!
When she saw her house ready to be blown away, the old witch jumped into her oven pit.
She was terrified.
The boy landed right on her doorstep.
“Hey!” he said. – “Hey!” answered the witch.
She was hiding in her oven pit, her head covered with cooking leaves of burao.
He called her again “Hey, old witch!” – “Yes?” – “Got some food?”
– “Uh, yes, sure, I have food.”– “Bring it on,” he said, “let’s eat together!”
The old woman ate just a little, and he ate lots.
And then he asked her for water.
“Got some water?” – “Yes!” – “Bring it on, let’s share it!”
The old woman drank some, and so did the boy.
And then it was time to leave. He dragged her out to the doorway, tied her up above the doorway, and left her there hanging as he walked away from her.
He went back to his mother’s. At last she was able to see him again!
“Mum,” he said, “You warned me against the Ogress, but she didn’t eat me. In fact she was even scared of me! She jumped in her oven pit! And then I hung her up above the doorway.”
Over there, the sons of the Ogress were on their way back home. Suddenly they looked up above the door, and saw their mother hanging from there.
“Oh!” they said, “Who did that to our mother? Hurry up, let’s ask her who did that!”
They ran up, and ask their old mother “Mum! Who tied you up to the door and left you hanging like that?”
– “Oh my children! It’s a small boy who came here, and lured me into eating and drinking; he was stuffing me like crazy! He asked me for food and water, and forced it into my mouth!
And then suddenly he dragged me all the way to the doorway, tied me up above the door, and he walked away!”
– “Alright!” they said. (Remember she had four children.) “Tomorrow, only three of us will go down to the sea, but one will stay here. He’ll just wolf that small boy down!”
So the next morning, three of them went to the sea, while one stayed home.
After a while, he asked “Mother!” – “Yes?” she said, – “Do you think he’ll come today?” – “Yes.” – “I can’t wait! As soon as he comes, I’ll wolf him down! He did you so wrong yesterday…”
He was gnashing his teeth noisily, impatient to eat the little boy.
They waited for a long, long time. “Mother!” he asked again, “when do you think he’ll come?”
– “Be patient!” she said. “As soon as I hear him come, I’ll let you know.”
After a while, the old witch began to feel the wind again.
“Oh my son!” she said. “Here he comes again!”
– “Oh really? Perfect! Bring him on, I’ll just eat him up!”
The boy quickly went to stand close to the door, hidden from sight.
He was holding a club, ready to hit our small boy upon his arrival.
But the wind grew stronger and stronger – considerably stronger than yesterday.
The hurricane of yesterday was nothing in comparison: the one today was far stronger.
Scared to death, the boy jumped in the oven pit, and covered himself with cooking leaves.
The other child landed right at the doorway.
He asked the old witch for food, and fed her again; then he asked “Got any water?” – “Yes!” she replied.
Once he had had her drink all the water, he dragged the old woman out to the doorway, tied her up above the door – and walked away.
Her son didn’t even get a chance to catch the boy!
So he returned back home. When he arrived, he told his mother “Mum! Even though you forbade me, I’ve been there twice already. Yet that Ogress never ate me! How’s this?! Tomorrow, I’m going there again.”
His mother, in tears, tried to dissuade him: “Oh, my boy! You went there twice, and you survived. But I don’t want to see you go back. If you do once more, she’ll eat you.”
– “I’ll go again tomorrow, Mum.”
And the next day indeed, he went again.
So he went again, and did exactly like the other two days.
Asked again for food, she answered “There’s some food in that basket up there, that’s hanging from the hook.”
– “Alright, let’s eat together!”
“What about water?” he asked. – “There’s some in the calabash.” – “Let’s drink it.”
So she drank, and he drank, then he dragged her out, and hung her up there above the door.
Walked away again. Went back to his mother.
“My son!” she exclaimed, “what happened?” – “I’m alive! She hasn’t eaten me. You warned me against an Ogress who ate people, but she never ate me. That’s the third time already – let me go once again!”
Meanwhile, the witch’s boys came back home, looked up at the door, and saw their mother hanging again.
“Good grief! Our brother was supposed to wait for that boy and eat him up; yet here she is again, swinging up there above the doorway. Once again we find our mother hanging and tied up! How is this possible?!”
“Alright,” said one of them. “Tomorrow’s the last chance. The three of you will go out, while I’ll stay here. Tomorrow has to be the last time.
Right now, that boy is back with his mother, in his cave. But tomorrow, well, there are four of us; the three of you can go, but I’ll stay here. I’ll stay here and gulp him down.”
– “Alright,” they replied. “Tomorrow is your turn. The three of us, we stayed here for these three days, but we all felt terrified, so nobody did anything. Alright, tomorrow will be the fourth and last chance.”
So the next morning, our boy set off for the last time.
{This time, he had taken his bow. When he arrived, he leaned it against the doorstep.}
He went in, and asked the old woman to come out.
“Got some food left?” he asked.
– “Yes I have some food.” – “Let’s eat it!”
“Got some water left?”
– “Yes I have water. It’s in the calabash.”
(In the olden days, people would carry water in calabashes. Nowadays, we use bottles; but before that, it used to be calabashes.)
{Again he stuffed the old witch with food, gave her water, dragged her out, and hung her up above the doorway. Then walked away.
As her three sons returned home, they caught sight of their old mother hanging from above.
“Oh no, man! Our brother was supposed to wait for that boy and eat him up; yet here’s our mother, swinging up there above the doorway. How is this just possible?!”
And then he came back! She went down to hide in the oven pit. This time he was holding a club – that little boy who was born on a rock.
He killed the Ogress!
Then he began smearing his own head with her blood.
And he went away.
“Alright, he thought, tomorrow will be the last time. I’ll come back for the last time.”
And the next morning, he came back.
He brought together food again, force-fed the Ogress again, got her to drink water, lots of water –}
He hung her above the door, seized his club, and suddenly he killed the Ogress! Once he had killed her, he began smearing his own head with her blood.
[Earlier on, he had] said to his own mother: “Mother! Tomorrow morning, you will walk down to the river end. Watch out for my blood. If you see my blood flow down, this will mean I’ll be dead. If you see no blood, then I won’t be dead.”
So that morning, as soon as she rose from her bed, his mother went to the river end, and sat there watching out for the blood.
While she sat there waiting, the boy had killed the Ogress and her four sons, and was covering his own head with their blood.
He walked to the river, and let himself float all the way downhill, his body dripping with blood.
Sitting by the river, his mother suddenly caught sight of her son floating on the water, followed by a long trail of blood.
“Alas!” she cried, “My son is dead! He is covered in blood!”
She was watching him come closer, following the bloody river.
The water was dragging his body down, slowly, till it came where his mother was.
Without further ado, she waded through the river to drag him out – thinking he was dead already.
In fact he was alive!
He had just played a trick on his mother.
The blood he had covered himself with was that of the Ogress.
His mother took him in her arms, and they both walked back to their cave, finally.
Thanks.

S1 doi

stop écouter
Varean sasa mun nēk, jujun̄ ga rēē.

Thank you very much, sir.

S2 doi

stop écouter
Muk mula tay ususraa ne, na ga mērēs ga la woy mula.

I have another story which I’d like to tell you.

S3 doi

stop écouter
Tay vōnō nēy mō saa lē vōnō won, gatav, m̄o.

Once upon a time, people were living in the forest – a long time ago.

S4 doi

stop écouter
Nēy mō saa van van va– van, jujun̄ mō mat ni mō mat, ni mō mat vavavan –

One day, people began to die, one after the other.

S5 doi

stop écouter
Raqa tuwa, m̄arat tuwa.

Then there was a couple – a woman and a man.

S6 doi

stop écouter
Nōrō mō saa van van van van, mon m̄arat mō mat vutaa ni.

They lived together for a while, until one day her husband passed away.

S7 doi

stop écouter
Alē, mon raqa ne taqan iē. Raqa nan̄ ni m-saa woy m̄aasen.

But this woman was pregnant, and she now had to live on her own.

S8 doi

stop écouter
Ni m-tuy saa ni m-gis mon key. Key mogon ni mō mēnēē.

One day she took hold of her walking stick – one she had enchanted.

S9 doi

stop écouter
Ni m-van ma, tay vat tē tuy ti lē mataale.

She walked around, and found a rock standing alongside the road.

S10 doi

stop écouter
Ni tē rara ti, ni tē tēw vat ne mē mon key.

With tears in her eyes, she began to poke the rock with her magic stick.

S11 doi

stop écouter
Tēw tēw tēw tēw vat vavavan, qayn̄ēn mō rēē.

And as she poked the rock again and again, suddenly a large cave formed in it.

S12 doi

stop écouter
Mon vuvuy gaiv, mon vuvuy mō jay jēn ni.

The woman was homeless – as her house had decayed.

S13 doi

stop écouter
Alē ni m-tēw vat van va– van, qayn̄ēn mō rēē; mō ris mon vuvuy mē.

And so she poked the rock on and on, which created a large cavity; and this became her new home.

S14 doi

stop écouter
Ti ni m-gis iē rowol lē vat ne, ni m-saa iē.

Without further ado, she entered the cave and settled in it.

S15 doi

stop écouter
Saa van van vavavan, ni m-la putē, m̄arat.

She stayed there for some time, and finally gave birth to her child, a boy.

S16 doi

stop écouter
Alē, putē m̄arat ne, gēngēn gaiv jēn raqa ne, ni tē vēn̄ēn putē ne mēn wa palak a men ti.

But then, the woman had no food to give to her little boy; she could only feed him with wild figs, when she found some that were ripe enough.

S17 doi

stop écouter
Mon putē ga mērēs t-gēngēn, ni ga rowol, van ēm palak, wa palak ga men, sugēn lē gat, van mē ma, vēn̄ēn nōtōn mē.

Every time her baby wanted to eat, she would go out and look for wild figs; when she found a ripe one she would put it in her basket, and bring it back to feed her child.

S18 doi

stop écouter
Gēngēn mu putē ne, wa palak vatwal woy.

Often she had no other food for her baby, than just a single wild fig.

S19 doi

stop écouter
Ni tē ēs woy mē sōsōn viven ti; la gēngēn, palak, palak ga men.

He had nothing more to survive than his mother’s milk, and a ripe fig for food.

S20 doi

stop écouter
Nōrō m-saa van van va– van, putē m̄arat ne m-rēē, vit mun viven ron̄ “Evō!” Ron̄ “A?” Ron̄ “Na ga mērēs nēk a tusun̄ muk vus. Nēk a tusun̄ muk tay vus.”

So that’s how they lived together for several years. One day, as the boy had grown up, he asked his mother “Mum!” – “Yes?” she said, – “I’d like you to make me a bow. Please make me a bow.”

S21 doi

stop écouter
Viven ron̄ “O, nutuk! Na gatē mērēs wōs tusun̄ mon̄ vus nan̄ suy na n-raqa.”

– “Oh boy!” replied his mother. “I’m not going to make you a bow, I’m a woman!”

S22 doi

stop écouter
Alē, nōtōn vit ron̄ “Na nawon woy, evō! Taltal woy nēk ōl tē wokem vēlē wōs, wokem parakōt woy mun na. Na ga mērēs vinē nēy qilis, nōtam.”

– “It doesn’t matter, Mum!” he replied. “It’s alright if it’s not perfect, just make me an ordinary bow. I just want to go and hunt lizards outside.”

S23 doi

stop écouter
Alē, viven gis iē, tusun̄ tay vus mun ni.

So his mother set off to make a bow for him.

S24 doi

stop écouter
Gis iē, mō la tuli jajun̄, tuli woy. Ni m-ris wae mē.

Then she found some midribs of sago leaves – just the midrib – and made arrows out of them.

S25 doi

stop écouter
(M̄o, ma vak jēk, wae gaiv.)

(In the olden days, we had no metal arrows.)

S26 doi

stop écouter
Ni m-la woy tultuli jajun̄, ni m-sēp pas woy, vivis woy gapēnis mogon, vaga mon vus, la mun ni nirō.

So she found these midribs of sago leaves, cut them the right size, and fastened their points. Then she bent the bow and gave it to him, with two arrows.

S27 doi

stop écouter
Matvas nan̄ ni ga mamat, ni van nōtam, ni vinē qilis, jalgēt mon vuvuy tē pira ka mē ti.

As he woke up the next morning, he went outside, and began to shoot small lizards; he went on playing like that around his house.

S28 doi

stop écouter
Vavavan, viven ron̄ “Nutuk, na tē vay nēk ti, nēk ōl pipira olbaōt m̄ay nan̄, nēk mētē van ley ras.”

At some point, his mother told him: “My son, I’m warning you: if you wander around like that, make sure you don’t go too far.”

S29 doi

stop écouter
Nōtōn ron̄ “Suy sa, evō?” Ron̄ “Óòǒ, suy Tamat Gēngēn iē, saa tē vak nan̄. Nōtnōtōn nivat. Nēy tē van kēlkēl ti, tē ran̄ putē ti, tē la mun viven ti, ni tē gēn ti.”

“Why, Mum?” he asked. – “Because there’s an Ogress living over there. She has four sons who walk around, kidnap children, and bring them to their Ogress mother for her dinner.”

S30 doi

stop écouter
Ron̄ “M̄arē wujek.”, ron̄ “Ni ras, le…?”

– “Oh, really?” – and he added “But does she live far away from here?”

S31 doi

stop écouter
Ron̄ “Óòǒ, tē ras sasa wōs. Maate nan̄ Tamat Gēngēn.”

– “No no” she replied, “not too far. But that old witch is an Ogress.”

S32 doi

stop écouter
Ron̄ “Ga wē, evō! Nēk tē suy woy na ti. Qōn̄ tuwa, na ga van suy Tamat Gēngēn.”

– “That’s fine, Mum! You can trust me. One of these days, I’ll go and meet that Ogress.”

S33 doi

stop écouter
Viven ron̄ “Sōw, nutuk! Na tē rara woy nēk ti mētē van ley, na woy m̄aasēk, ka nēk a van jēn na Tamat Gēngēn ga ēl nēk, na ga saa woy m̄aasēk, mamrōs woy.”

– “Please, my son! I’m imploring you, please, don’t go! Don’t leave me alone! If you go there, the Ogress will find you, and I’ll end up all alone and miserable.”

S34 doi

stop écouter
Ni ron̄ “Taltal woy, evō! Nēk tē suy woy na ti, qōn̄ tuwa na ga van.”

– “Don’t worry, Mum! Just trust me. One day I’ll go.”

S35 doi

stop écouter
Van va– van, putē nan̄ sa ni m-rēē, ni ron̄ “Evō, talōw na ga van.”

Time went by, and the little boy grew bigger. One day he said “Mum! Tomorrow is the day.”

S36 doi

stop écouter
Ni ron̄ “O, nutuk, na tē ukaa wōs nēk.

– “No my son”, she replied, “I won’t allow you.”

S37 doi

stop écouter
– Suy sa? – Suy nēk mētē van, ni mtē gēn mamat nēk jēn na!

– “Why?” – “Because if you go, she’ll eat you alive, and I’ll lose you!”

S38 doi

stop écouter
– O, taltal woy, na ga van vatnasē. Ni ōl gēn na, ga wē, ni ōl tē gēn wōs na, na ga van lōk ma suy nēk.”

– “No no, stop worrying!” he said. “Let me give it a try. If she eats me, well, so be it; but if she doesn’t, I promise I’ll come back to you.”

S39 doi

stop écouter
Nōrō m-saa van van va– van, qōn̄ tuwa, ni mō gis mon vus, mata vinvinē, ni van.

They stayed together for a while, but eventually came the day when he grabbed his bow and arrows, and left.

S40 doi

stop écouter
Van van van, ni van ma suy Tamat Gēngēn ne, tē on ti le vuvuy.

He walked all the way until he got to the Ogress, who was lying in her house.

S41 doi

stop écouter
Tamat Gēngēn ne mō ron̄ sē lēn̄ tē van ma. Lēn̄ nan̄ ga maymay ga maymay tam̄ay lēn̄vus!

The Ogress felt like the wind was rising. It grew stronger and stronger, it was like a hurricane!

S42 doi

stop écouter
Tepel tē jēv lē tavtēn, jarok tē kal ti meken, tē lan̄ vuvuy ti.

Basket dishes fell on the floor, cooking leaves rose up in the air, even the house was being lifted up!

S43 doi

stop écouter
Vuvuy ga mērēs a kamaot, maate mō gis iē waa ti lē num.

When she saw her house ready to be blown away, the old witch jumped into her oven pit.

S44 doi

stop écouter
Matvut.

She was terrified.

S45 doi

stop écouter
Putē m-row tuy le mataalol.

The boy landed right on her doorstep.

S46 doi

stop écouter
Ron̄ “Ōōy!” Maate ron̄ “Ōy!”

“Hey!” he said. – “Hey!” answered the witch.

S47 doi

stop écouter
Maate tē on ti lē num, ni m-suruu ni mēn jarok, javay; ni ron̄ –

She was hiding in her oven pit, her head covered with cooking leaves of burao.

S48 doi

stop écouter
Vurus maate ron̄ “Maate!” Ron̄ “Oo? – Mon̄ gēngēn iē?”

He called her again “Hey, old witch!” – “Yes?” – “Got some food?”

S49 doi

stop écouter
Ni ron̄ “Mm, muk gēngēn iē. – La ma jōrō gēn!”

– “Uh, yes, sure, I have food.”– “Bring it on,” he said, “let’s eat together!”

S50 doi

stop écouter
Maate mō gēn woy ga varii, ni ni m-gēn ga rēē.

The old woman ate just a little, and he ate lots.

S51 doi

stop écouter
Alē ni m-vurus mula pē.

And then he asked her for water.

S52 doi

stop écouter
“Non̄ pē iē? – Mm! – La ma jōrō un!”

“Got some water?” – “Yes!” – “Bring it on, let’s share it!”

S53 doi

stop écouter
Maate nan̄ mō un pas pē, nōtōn ni un.

The old woman drank some, and so did the boy.

S54 doi

stop écouter
Pas, ni van jēn ni, rurus ni roy le mataalol. Ni van jēn ni. Vēsēj kal ti le mataalol, to vutaa ni.

And then it was time to leave. He dragged her out to the doorway, tied her up above the doorway, and left her there hanging as he walked away from her.

S55 doi

stop écouter
Ni van lōk suy viven. Viven tē saa ti, ni vat mula ma.

He went back to his mother’s. At last she was able to see him again!

S56 doi

stop écouter
Ni ron̄ “Evō! Nēk mō vit suy Tamat Gēngēn, ni tē gēn wōs na! Ka ni matvut woy na! Ti ni m-to lē num! Rurus ni ma sēj ni ti le mataalol.”

“Mum,” he said, “You warned me against the Ogress, but she didn’t eat me. In fact she was even scared of me! She jumped in her oven pit! And then I hung her up above the doorway.”

S57 doi

stop écouter
Nōtnōtōn van ma van ma van ma, jurun̄ saa le mataalol, viverō tē taka ti / viven tēlēy.

Over there, the sons of the Ogress were on their way back home. Suddenly they looked up above the door, and saw their mother hanging from there.

S58 doi

stop écouter
Ron̄ “O! Isē mō jaw vivej m̄ay ne? Gēj a van saa, ga vurus sē vivej, sa m-jaw ni.”

“Oh!” they said, “Who did that to our mother? Hurry up, let’s ask her who did that!”

S59 doi

stop écouter
Van saa, vurus maate ron̄ “Evō! Nēk tē saa ti, sē m-sēj nēk lē mataalol m̄ay ne?”

They ran up, and ask their old mother “Mum! Who tied you up to the door and left you hanging like that?”

S60 doi

stop écouter
Ron̄ “O, tēlēy nutnutuk! Tay putē ga varii m-van ma ne, ni m-gal na suy gēngēn, suy pē, ni m-sugēn karkaran̄kē [polpolon̄ta] na, ni m-vay na suy gēngēn mēn pē, ni tē jēv jēn lē vēlēk ti.

– “Oh my children! It’s a small boy who came here, and lured me into eating and drinking; he was stuffing me like crazy! He asked me for food and water, and forced it into my mouth!

S61 doi

stop écouter
Ni m-gis iē, rurus na ti lē mataalol, lēē rakat ti lē mataalol, to jēn na.”

And then suddenly he dragged me all the way to the doorway, tied me up above the door, and he walked away!”

S62 doi

stop écouter
“O, ga wē!” (Tēlēy putputē nan̄, tēlēy pul vat.) “Ga wē, talōw, pul tēl ga van lē naw, tuwa ga saa. Suy ni ga gēn putē ga varii nan̄.”

– “Alright!” they said. (Remember she had four children.) “Tomorrow, only three of us will go down to the sea, but one will stay here. He’ll just wolf that small boy down!”

S63 doi

stop écouter
Talōw matvas, pul tēl mō van lē naw, tuwa mō saa.

So the next morning, three of them went to the sea, while one stayed home.

S64 doi

stop écouter
Saa van van van, ni ron̄ “Evō!” Ron̄ “Mm?” Ron̄ “Ni ga van ma qirii, le…?” Ron̄ “Mm!” – “Ni ga van vatēētēē ma, na a gēn ni! Ni ka m-qisgaa nēk nanono.”

After a while, he asked “Mother!” – “Yes?” she said, – “Do you think he’ll come today?” – “Yes.” – “I can’t wait! As soon as he comes, I’ll wolf him down! He did you so wrong yesterday…”

S65 doi

stop écouter
Tē garat tēktēqēl lēwon ti, suy putē ne ka ni ga gēn ni.

He was gnashing his teeth noisily, impatient to eat the little boy.

S66 doi

stop écouter
Nōrō saa saa saa van van va– van, ni vurus mula viven, ron̄ “Evō, ni ga van ma le ga gasva?”

They waited for a long, long time. “Mother!” he asked again, “when do you think he’ll come?”

S67 doi

stop écouter
Ron̄ “Asval ti! Na m-ron̄ ka ni van ma, na tak vit jērēs mun nēk.”

– “Be patient!” she said. “As soon as I hear him come, I’ll let you know.”

S68 doi

stop écouter
Nōrō m-saa va–van, maate ne ron̄ sē, lēn̄ ti van nok mala ma.

After a while, the old witch began to feel the wind again.

S69 doi

stop écouter
Alē, maate ne vit ron̄ “Ni nok mala jek le, nutuk!”

“Oh my son!” she said. “Here he comes again!”

S70 doi

stop écouter
Ron̄ “Vutwē?” Ron̄ “Ga wē. Ni van ma, na ga gēn ni!”

– “Oh really? Perfect! Bring him on, I’ll just eat him up!”

S71 doi

stop écouter
Putē nan̄ gis iē, tuy pēt mataalol, tēlēn̄ jēn ni.

The boy quickly went to stand close to the door, hidden from sight.

S72 doi

stop écouter
Mō gis mon wotaray ni ga vus putē ga varii ne.

He was holding a club, ready to hit our small boy upon his arrival.

S73 doi

stop écouter
Lēn̄ mō vēē vaa-tuwa ma ga maymay, ga maymay mamaavis ka mamaavis jēn nanono.

But the wind grew stronger and stronger – considerably stronger than yesterday.

S74 doi

stop écouter
Ni van sēv nanono, nanono ga varii; qirii ne ga maymay sasa.

The hurricane of yesterday was nothing in comparison: the one today was far stronger.

S75 doi

stop écouter
Putē ne gis iē, ni matvut, saa sēw vak lē num ne, suruu ni mēn jarok.

Scared to death, the boy jumped in the oven pit, and covered himself with cooking leaves.

S76 doi

stop écouter
Putē ne ni m-row tuy lē mataalol.

The other child landed right at the doorway.

S77 doi

stop écouter
Ni vurus maate suy gēngēn, vēn̄ēn mala ni, ron̄ “Non̄ pē iē?” Ron̄ “Mm, iē!”

He asked the old witch for food, and fed her again; then he asked “Got any water?” – “Yes!” she replied.

S78 doi

stop écouter
La pē mun ni ni m-un pas, rurus mala maate roy lē mataalol, sēj rakat ni saa lē mataalol. To jēn ni.

Once he had had her drink all the water, he dragged the old woman out to the doorway, tied her up above the door – and walked away.

S79 doi

stop écouter
La nōtōn ne tē vus wōs putē ne.

Her son didn’t even get a chance to catch the boy!

S80 doi

stop écouter
Ni van lōk. Van lōk vak, vit mun viven ron̄ “Evō! Nēk mō suy woy na na van vaa-rō gēn jek le. La Tamat Gēngēn te gēn wōs na. Suy sa m̄ēē? La talōw, na ga van mula.”

So he returned back home. When he arrived, he told his mother “Mum! Even though you forbade me, I’ve been there twice already. Yet that Ogress never ate me! How’s this?! Tomorrow, I’m going there again.”

S81 doi

stop écouter
Viven mō rara woy ni, ron̄ “Sōw nutuk! Nēk van nok vaa-rō, nēk mō ēs nok. Na tē mērēs wōs ka nēk a van mula. Ni ka jaw vaa-tēl ni a gēn nēk.”

His mother, in tears, tried to dissuade him: “Oh, my boy! You went there twice, and you survived. But I don’t want to see you go back. If you do once more, she’ll eat you.”

S82 doi

stop écouter
Ron̄ “Talōw na a van mula, evō.”

– “I’ll go again tomorrow, Mum.”

S83 doi

stop écouter
Talōw, ni van mula.

And the next day indeed, he went again.

S84 doi

stop écouter
Van mula, ni m-jaw jējēm men le qōn̄ nirō.

So he went again, and did exactly like the other two days.

S85 doi

stop écouter
Ni vurus mula gēngēn, ron̄ “Gēngēn lē gakul tē taka ti lē gat.”

Asked again for food, she answered “There’s some food in that basket up there, that’s hanging from the hook.”

S86 doi

stop écouter
Ron̄ “La suy ma jōrō gēn.”

– “Alright, let’s eat together!”

S87 doi

stop écouter
Ron̄ “Non̄ pē iē?” – “Nōk pē le wetelwa.” – “La ma jōrō un.”

“What about water?” he asked. – “There’s some in the calabash.” – “Let’s drink it.”

S88 doi

stop écouter
Alē, maate m-un pas, putē m-un pas, ran̄ rurus ni roy, vēsēj rakat ni, vēsēj le mataalol.

So she drank, and he drank, then he dragged her out, and hung her up there above the door.

S89 doi

stop écouter
Ni van lōk jēn ni. Ni van jēn̄ un viven.

Walked away again. Went back to his mother.

S90 doi

stop écouter
Viven ron̄ “O nutuk, nēk gasva?” – “Na ga ēs woy! Ni tē gēn wōs na! Nēk mō vit ka Tamat Gēngēn tē gēn jujun̄ ti, la ni tē gēn wōs na, vaa-tēl ēn jēk! Vaa-tuwa ti!”

“My son!” she exclaimed, “what happened?” – “I’m alive! She hasn’t eaten me. You warned me against an Ogress who ate people, but she never ate me. That’s the third time already – let me go once again!”

S91 doi

stop écouter
Nōtnōtōn kal ma, ēl sē lē mataalol ne, viverō tē taka mula ti, viven tēlēy.

Meanwhile, the witch’s boys came back home, looked up at the door, and saw their mother hanging again.

S92 doi

stop écouter
“Auu! Iva nan̄ ka ni m-saa ti ka suy ni ga gēn putē nan̄, ni tē taka ti saa nan̄ lē mataalol. Vivej tē taka nok mala ti. Gasva m̄ēē?”

“Good grief! Our brother was supposed to wait for that boy and eat him up; yet here she is again, swinging up there above the doorway. Once again we find our mother hanging and tied up! How is this possible?!”

S93 doi

stop écouter
Ron̄ “Ga wē. Talōw vagvagē kēlkimi ga van, na na ga saa. Vagvagē nan̄ talōw le.

“Alright,” said one of them. “Tomorrow’s the last chance. The three of you will go out, while I’ll stay here. Tomorrow has to be the last time.

S94 doi

stop écouter
Alē, putē nan̄ van lōk suy viven, le qayn̄ēn vat. Talōw jēk, vagvagē van, nēy ka pul vat woy. Ga wē, talōw, kēlkimi ga van, na ga saa. Na ga saa na a gēn putē nan̄.”

Right now, that boy is back with his mother, in his cave. But tomorrow, well, there are four of us; the three of you can go, but I’ll stay here. I’ll stay here and gulp him down.”

S95 doi

stop écouter
Ron̄ “Ga wē, talōw nan̄, nēk tak gēn. Kēlkama mō saa nok, mērēn nitēl kēlkama tē matvut ti. Kama tē jaw wōs. Ga wē, nēk talōw nan̄ vagvagē vaa-vat.”

– “Alright,” they replied. “Tomorrow is your turn. The three of us, we stayed here for these three days, but we all felt terrified, so nobody did anything. Alright, tomorrow will be the fourth and last chance.”

S96 doi

stop écouter
Talōw matvas, putē vagvagē ne van.

So the next morning, our boy set off for the last time.

S97 doi

stop écouter
Van mula ma, gis mula mon vus. Van ma, vutuy ti lē mataalol.

{This time, he had taken his bow. When he arrived, he leaned it against the doorstep.}

S98 doi

stop écouter
Rowol saa, vay mula maate ne jēn le vuvuy.

He went in, and asked the old woman to come out.

S99 doi

stop écouter
Ron̄ “Gan̄ gēngēn meleti?”

“Got some food left?” he asked.

S100 doi

stop écouter
Ron̄ “Mm, gēk gēngēn iē.” – “La ma jōrō gēn!”

– “Yes I have some food.” – “Let’s eat it!”

S101 doi

stop écouter
Ron̄ “Non̄ pē meleti?”

“Got some water left?”

S102 doi

stop écouter
Ron̄ “Mm, nōk pē meleti. Pē ne lē wetelwa.”

– “Yes I have water. It’s in the calabash.”

S103 doi

stop écouter
(M̄o, tē tav pē ti lē wetelwa. Noknok ne, tē tav ti lē potel; la m̄o, tē tav naw / tē tav pē ti lē wetelwa.)

(In the olden days, people would carry water in calabashes. Nowadays, we use bottles; but before that, it used to be calabashes.)

S104 doi

stop écouter
Vēn̄ēn toktok pas mula maate ne, la pas pē mun ni, rurus mula ni roy, vēsēj rakat ni saa lē mataalol. To jēn ni.

{Again he stuffed the old witch with food, gave her water, dragged her out, and hung her up above the doorway. Then walked away.

S105 doi

stop écouter
Tēlēy putē m-kal ma, jurun̄ sē saa nan̄ maate tē taka ti.

As her three sons returned home, they caught sight of their old mother hanging from above.

S106 doi

stop écouter
Ron̄ “Óòǒ! Ava! Iva nan̄ ni m-saa ti suy ni ga gēn putē nan̄, vivej tē taka ti lē mataalol. Gasva m̄ēē?”

“Oh no, man! Our brother was supposed to wait for that boy and eat him up; yet here’s our mother, swinging up there above the doorway. How is this just possible?!”

S107 doi

stop écouter
Ni m-kal ma nan̄, saa sēw vak lē num; gis mon wotaray, putē ga varii nan̄ ni ka mō wata lē vat ne.

And then he came back! She went down to hide in the oven pit. This time he was holding a club – that little boy who was born on a rock.

S108 doi

stop écouter
Vus maate!

He killed the Ogress!

S109 doi

stop écouter
Jon̄ jara tē vak lē qōtōn ne.

Then he began smearing his own head with her blood.

S110 doi

stop écouter
Alē, ni van lōk jēn ni.

And he went away.

S111 doi

stop écouter
“Vagvagē talōw, na ga van ma vagvagē!”

“Alright, he thought, tomorrow will be the last time. I’ll come back for the last time.”

S112 doi

stop écouter
Talōw matvas, ni van ma.

And the next morning, he came back.

S113 doi

stop écouter
Ni m-la mula gēngēn, vēn̄ēn pas mula maate, vēn̄ēn ni, un pas pē, un pas pē –

He brought together food again, force-fed the Ogress again, got her to drink water, lots of water –}

S114 doi

stop écouter
Vēsēj ti lē mataalol ne, ni m-gis mon wotaray, waa vak lē num, vus maate ne, jon̄ jarēn ti lē qōtōn.

He hung her above the door, seized his club, and suddenly he killed the Ogress! Once he had killed her, he began smearing his own head with her blood.

S115 doi

stop écouter
Ni vit mun viven ron̄ “Evō! Talōw matvas, nēk a van ti lē kērē pē, lē mēlēs pē, lē kērē pē. Nēk a ēl woy jarik. Ka jarik mō lat ma, nan̄ ēn na m-mat. Ka jarik ōl gaiv, na tē mat wōs.”

[Earlier on, he had] said to his own mother: “Mother! Tomorrow morning, you will walk down to the river end. Watch out for my blood. If you see my blood flow down, this will mean I’ll be dead. If you see no blood, then I won’t be dead.”

S116 doi

stop écouter
E lē matvas, viven tuy jēn lē vēy, van ti lē kērē pē, saa tēgēy jarēn.

So that morning, as soon as she rose from her bed, his mother went to the river end, and sat there watching out for the blood.

S117 doi

stop écouter
Saa van va– van, putē ne vus pas nēy wō Tamat Gēngēn ne, jon̄ pas jarēy tē vak lē qōtōn ne.

While she sat there waiting, the boy had killed the Ogress and her four sons, and was covering his own head with their blood.

S118 doi

stop écouter
Ni van ma lē mēlēs pē, row saa ti lē mēlēs pē, jara van jēn ni.

He walked to the river, and let himself float all the way downhill, his body dripping with blood.

S119 doi

stop écouter
Alē, viven tē saa ti lē kērē pē. Ēl sē tē woy nōtōn tē sala ma, jara tē van ma.

Sitting by the river, his mother suddenly caught sight of her son floating on the water, followed by a long trail of blood.

S120 doi

stop écouter
Viven mō rara ron̄ “A! Nutuk mō mat! Jarēn mō van ma!”

“Alas!” she cried, “My son is dead! He is covered in blood!”

S121 doi

stop écouter
Ni m-ēl sē tē sala ma, valrēē mēn jarēn.

She was watching him come closer, following the bloody river.

S122 doi

stop écouter
Pē tē ran̄ ni ma. Van ma van ma van ma, jēn̄ wōn viven ne.

The water was dragging his body down, slowly, till it came where his mother was.

S123 doi

stop écouter
Viven gis iē, saa sēw roy lē pē, ran̄ ni jējēm ka ni m-mat.

Without further ado, she waded through the river to drag him out – thinking he was dead already.

S124 doi

stop écouter
Ni ga ēs woy.

In fact he was alive!

S125 doi

stop écouter
Ni m-gal woy viven mēn jarēn.

He had just played a trick on his mother.

S126 doi

stop écouter
Jarē Tamat Gēngēn ni ka m-suwa ni mē.

The blood he had covered himself with was that of the Ogress.

S127 doi

stop écouter
Viven mō la mula ni, nōrō van lōk lē qayn̄ēn vat, pas.

His mother took him in her arms, and they both walked back to their cave, finally.

S128 doi

stop écouter
Varean.

Merci.

Thanks.