Solme Lamalit doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


dʉspɛʔɛ blɛttɛnûm tûːba ʔʌnʌmmîm ʔunkʌtha bʌŋpɛ gɵ
ʔʌnʌm tûːba delbi tin bhai daʣu bhai moːtnu ʔe
mʌnʌ mɛ tin bhai daʣu bhaihɛmbi ʔundʉspɛ ʔunwɛ̂ː ʦʌi tibîː soːʣo mʌnʌ goːdu moːtɛ ʔe
mʌkʌ sʌmʌjʌ jemto khɵstɛlo
ʔʌmhɛm bia mʌ̂ntɛnnu bia mʌ̂ntɛnnulo mɛ ʔunwɛ̂ː delmɛ bʌŋpɛ moːtɛ ʔe, ʣipo moːtɛ ʔe
mʌnʌ ʔunkʌmbi ʣɵnɛ tuːnɛ tɛːthʌ mɛːthʌ khɵlêŋ wɛ̂ːpo bʌŋpɛ ʦhukto khɵstɛ̂m goːtɛ ʔe
ʔuwɛ̂ːpo sakpu ʔuʦɵsu mʉ̂itiʔe
sôlmɛkolo lʌmʌlit
sôlmɛ melsem mʌnʌ ʔudʉspɛ ʔuʦɵ, lʌmʌlit ʔuʦhɛri mʌnʌ lɛsbɛ ʔuʦɵ
mʌnʌ dui bhai ʔuʦɵ, ʔusʦɵsu, ʔʌmhɛmpo ʔunpʌriwʌrbi bʌŋpɛ ʦhukto khɵstɛ̂m mɛ ʔuwɛsuʔʌ thɵsu
mɛbenʌ mɛsu nʌʦʌr lʉ̂iti
mʌnʌ tunɵ̂l mɛ ʔuwɛhɛm kipɛ mʌ̂ntɛnnu rʌeʦʌ
bʉre mɛːtshɛ kipɛ mʌ̂ntɛnnu
mʌnʌ ʔuwɛ̂ːʔɛ sîŋtɛsu mâŋkenʌgo ʣhʌgʌrʌ ʦhʉktɛ?
mâŋke ʔikutnu?
mʌnʌ ʔuwɛsuʔʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe
melsemhɛmpo ʔunkoɔmʔɛ kîn phʉktɛ,
mʌnʌ ʔok kiktʌkʌ
tɛ melsemhɛmʔɛ moʔokho ni ʔik ni mukiki
mʌnʌ lɵ ʔikmêihɛm ʦʌi bhʌmdeljo lɛikinʌ thoɔpki
mɛ ʔuswɛsu ʦʌi nʌʦʌr lʉ̂itinʌ mɛ ʔuswɛ̂ːʔɛ ʔunwɛ̂ː delmɛ thoɔp mʌ̂nnɛnʌ
ʔunkʌmbi mʌbʌŋpɛ ʦhûː nije mʌ̂msinɛʔɛ mesʌ lʉ̂ːtɛsu, ʣhʌ̂ntɛsu
mʌnʌ ʔutuːbɵjo lɛ̂ntɛnunʌ thoɔptɛnu, ʔʌbʌ mɛ ʔuwɛsu ni baʈho mɛsuʔɛ ni thoɔppɛ tʌ̂ŋ mʉssu.
ʔuwɛ̂ː goːduʔɛ ni thoɔptɛ̂m thoɔptɛ̂m kʌm mɛ̂m ʔʌtʦhʌŋʌ thoɔptɛ
hɛpi mʌçtêːnʌ thoɔptɛ
khʌʣâːŋʌ ʦhʉktɛ
mʌnʌ mɛ nɵ̂lkʌʔa kʌmgobi khɵtlêŋ kɛm mʉmʉ̂ːtɛnu
khɵtlepo kɛm mʉnɛʔɛ kʌmgojôm kɛmʔɛ bʌndʌ̂ŋ mujʌtwɛ, ʔuʦɵsu jo seinɛ mʌçpɛ
ghole kɛmʔɛ ʔutap seisinɛ sʌrsinɛ, hʌrsinɛ mujʌtwɛ
sʌrsinɛ hʌrsinɛ mujʌtwɛ̂m pʌʦhi ʔudhoŋ ʔudhoːsʌmbʉtʉ mʌri ser ʦhaːtnu, mʌiloʔɛ poɔtkhʌtɛ
serkolôm hʌs ʦʌi ʔʌnʌm bîːʔɛ khoɔtthertɛnu ʔe
mʌkʌ bîː ʔɛçkîm hɛphem ŋoŋŋo hêŋmîm wo
mâŋ khojo ŋʌ tɛ hʌs kɵpɛ tûːba raksʌs hêŋmîm
tunɵ̂l bîː hoːtɛnʌ mɛ ʔumɛ̂m ni ʣhôŋ kʉ̂rtɛnʌ khoɔttɛ
kʌmbikʌ thêntɛnʌ khoɔttɛ̂m ʔudhʌ̂m hêmtɛnʌ
ghoɔlpɛ thuːnɛmgojo khoɔttɛnʌ sʌŋbʉtʉ woɔ̂ntɛnʌ tʉtɛ ʔe
mɛ nɵ̂lkʌ mɛ ʔuʦɵsu mɛ ʔuʦɵsu lʌthaliŋgʌ ʦhʉkiti
ʣun seipɛ ʔumɛ̂mŋʌ thênkhʌtɛ̂m pʌʦhi ʔuʦɵsu ʌlʌpʌtrʌi ʦhʉkiti
mʌnʌ delkʌmbi ʔusmɛ̂m loɔmto tɛːthʌ mɛːthʌ khɵsti, jʌkkʌbɵjo hɵ̂ipɛsti tûː halobʌne mʉpɛ mʌnʌ ʔûː ʣhoŋpɛ hʌs thɵkhʌtɛsu mʌnʌ sîŋtɛsu
ʔe, halobʌne mʉpɛ, ʔûŋpo ʔʌmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi?
ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi lʉ̂ːtɛnʌ sîŋtɛsu
mʌnʌ mɛ halobʌne mʉpɛʔɛ muʦʌkwɛ
mʌnʌ jʌkkʌbɵjo tôː pɵpɛ tûː melsem moːtɛ
mʌnʌ ʔʌmʔɛ lʉ̂ːtɛsu
jʌkkʌ jʌkkʌ̂m tôː pɵtôŋ mʉpɛ melsembɵjo sʌ̂ŋbi khɵʦi wɵ
ʔʌmʔɛ ʔilʉʦi
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu mɛjo khɵsti
mɛjo hɵ̂ipɛstinʌ sîŋtɛsu
ʔe tôː mʉpɛ mɛ̂m ʦhʉnʉ̂ː ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi?
mʌnʌ mɛ tôː mʉpɛʔɛ lʉ̂ːtɛsu
ʔûŋpo tɛ ʔʌkɛm mʉssɵʦʌsuje, mʌnʌ ʔuŋʌ lʌ̂nsu.
ʔe, tôː pɵpɛ mɛ̂m ʦhʉnʉ̂ː ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵtɛ wo?
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsuʔʌ mesʌ sîŋtɛsu ʔe
mʌnʌ mɛ tôː pɵpɛ melsemʔɛ pheri lʉ̂ːtɛsu
ʔûŋpo tɛ ʔʌkɛm mʉjije mʌnʌ tʌ̂ŋ lʌ̂nsu
mɛ ʦɵʦʦɵsuʔʌ ni mâŋ wo kɛm mʉnɛ kɵ̂ːktɛsu hola nʌ
mʌmâŋ kɛm mʌssʌtɛsu
mʌnʌ ʔɛʣɛ mɛ tôː pɵpɛ melsemʔɛ tûː sɵle pʌmdel bissuʔʌ mʌnʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe
jʌkkʌ jʌkkʌ̂m ghoɔlpɛ thuːnɛmbɵjo khɵʦi
mʌnʌ mɛ thuːnɛmbɵjo tûː ghoɔlpɛ sʌŋ gɵ
mɛpo ʔutuŋbʉtʉ khɵʦinʌ tɛ sɵle pʌmdel kôŋ hêrsɵi wɵ
tɛ sɵle pʌmdel mɛlmîː khoɔ̂ilo mɛ ghoɔlpɛ dheksu rʌmdʉkho ʔesmɛ̂m mɛ dheksutʉ mu,
murʌmdʉkho mɛ sʌŋbʉtʉ ʔesmɛ̂m mumu.
woŋade lɵmi lʉ̂ːtɛsunʌ
ʔʌrei mʉssʉssu, phîŋsʉssu, mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu mɛ thuːnɛmbɵjo khɵsti.
mʌnʌ mɛ tôː pɵpɛʔɛ lʉ̂ːtɛsu hêŋsʌ̂ŋ mɛː khɵstinʌ mʉssu
mɛ sɵle kôŋ hêrsʉssu
melo ni mɛ sɵleʔɛ ni mɛ ghoɔlpɛ sʌŋ ʔʌtʦhʌŋʌ mɛ̂ː rʌ̂mtɛ
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu hoɔi gɵsʌ mɛ sʌŋ phɛrjo khɵsti.
mɛbelo ʔusmɛ̂m mɛ sʌŋtʉ̂m moːtɛ rʌeʦʌ
mʌnʌ ʔusmɛ̂mʔɛ ʦɵʦʦɵ hoɔi ŋitɛ̂m pʌʦhi tha thɵtɛ, tɛbi ʦɵʦʦɵhɛm hoːtnu
bhaː ʔaːpo ʔʌʦɵsu, bhaː woŋâmpo ʦɵsu mʌ̂mtɛsi mʌnʌ
mɛtʉ sʌŋtʉkʌ mɛ sʌŋpo phɛrbuju khîːmɵ tɛ̂nsʉtɛ
jukûm ʔʌkhîːmɵ lâːksukho, ʔûŋpo ʔʌʦɵsu, mulâːksukho, ʔûŋpo ʦɵsu moʔo
ʔɛ̂nnɛ ʔʌmpo ʔujɛʦhɛ goːtɛ
mʌnʌ mɛ ʔukhîːmɵ tɛ̂nsʉtɛ̂m ni mɛ ʦɵʦʦɵsuʔʌ ni bhʌŋte lâːkʣʉssu ʔe
ʔubʉ̂nkeŋʌ lâːkʣʉssu ʔe
mʌnʌ mɛ ʔuʦɵsu ʔɛ̂nnɛ, sôlmɛ lʌmʌlitsu ʔɛ̂nnɛ tha thɵtɛ
mʌnʌ mɛbelo mɛ bîː ʦʌrʌn khoɔçlepɛ moːtɛ
mɛ ʔumɛ̂mʔɛ thoɔpru tɛ̂ntɛ sʌŋtʉkʌ mʌnʌ ʔuʦɵsu mɛ bîːʔɛ tʉtɛ̂m bʌjʌbʉtʉ woɔ̂ntɛsu
mʌnʌ lêmtɛsu, khaʣa mʌttɛsu
mʌnʌ ʔɛʣɛ bîː hɵ̂n bela ʦhʉktɛ
bîː hɵlo mɛbi mʉjinʌkho mɛ bîːʔɛ kɵpɛ̂ŋ
kɵkkhʌpɛŋʌ ʦhûː mʌnʌ mɛ ʔumɛ̂mʔɛ kʌm phîŋtɛsu
kʌm phîŋtɛsulo ʦɵʦʦɵsuʔʌ lɛm muʦʌksu
mʌnʌ bhʌŋtêŋ lʉ̂ːtɛsu
tɛlʌ jʌkkʌbɵjo ʔihɵ̂ipɛʦîm pʌʦhi haŋgɛ lɛmbɵjo ʔihɵ̂ipɛʦi
mɛ haŋgɛ lɛmbi phaŋphaŋ ghekpɛlʌ maːmʌ ʔikhɵʦi
sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ ʦʌi khoɔ̂nnɛ mʌttʉ
mɛlʌ ʔikhɵʦikhôŋ kʌm ʔihɵ̂ipɛʦi lʉ̂ːtɛsu
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu sôlmɛ lʌmʌlitsu khɵsti
mʌnʌ jʌkkʌ mɛ haŋgɛ lɛmbɵjo hɵ̂ipɛstîm pʌʦhi mɛ sôlmɛʔɛ ni ʦɛmhɵːtɛ rʌeʦʌ
mʌnʌ ʣitdi mʉtɛ, sôlmɛ ʔudʉspɛ lʌmʌlit ʔuʦhɛri
mʌnʌ ʔudʉspɛʔɛ ʣitdi mʉtɛ.
moʔo ni mɛ̂mʔɛ ni tɛ phaŋphaŋ ghekpɛlʌŋʌ khoɔ̂nnɛ ʔɛstɛ̂m
mʌnʌ sôlmɛʔɛ ʣitdi mʉtɛ mɛ phaŋphaŋ ghekpɛlʌŋʌ khɵsti
mɛlʌkʌ̂ŋ khɵsti, mɛ jʌkkʌ ʔukhoɔmlʌbɵjo hɵ̂ipɛsti
mɛ kuhɛm tibîː gɵpɛ, kʌwʌhɛm gɵpɛ mɛjo hɵ̂ipɛsti
mʌnʌ jʌkkʌbɵjo ni sakpu hʌs tɵʦi
mʌnʌ bhʌŋte theː sênsulʌ ni ʦûːsu pipsu hêŋ jɵʦi
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu tʌ ʦɵʦʦɵsuʔʌ hʌlla mɛsu
jʌkkʌ ʦûːsu pipsu go rʌeʦʌ
mʌnʌ khʌlêŋbʌlêŋ mʉsʌ tibîː ʔubhɛl khɵʦi
mʌnʌ melo ni mɛ ʦûːsu pipsu hêŋ joɔçpɛ ni sokpu hʌs kɵpɛ mîn kɵpɛ khɵtlêŋ tɛphêm ʣʌntuhɛm kɵpɛ sokpu go rʌeʦʌ
ʔʌbui mɛ sokpu phɛr mɛjôm khɵsti
mʌnʌ ʔʌbʌ sokpusuʔʌ ŋissu
mʌnʌ sokpusuʔʌ ʔʌbʌ ʣhʉkkhɵʦi ʔɛ̂nnɛʔɛ ʔʌ! ʔoːʦûŋ sɵ ʔesʦûːsu pipsu pîije wɵ, pîije wɵ tɛjôm pîije wɵ lʉ̂ːtɛsu
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu ni ʣhʌn thoɔrsesʌ sokpu phɛrjôŋ khɵsti
mʌnʌ sokpusuʔʌ lemto lemto ʔuskʌm phɛrjo hɵ̂ːtpɛtɛsu.
ʔunkʌmbɵjo hoːpɛstɛnu
lʌmʌlit tɛjo mɛjo khɛkhɛ̂mbi ʦêmtɛsi khɛkhɛ̂mbi khɵlestɛlo
sôlmɛ mɛbi moːtɛ̂m hebelo ʔʌʣoːŋʌ sêːtɛsunʌ jo ŋʌ ʔuhi ni tʉ̂ŋkhʌtɛsu
mʌnʌ dumʌ ghrîmtɛ mɛ nɵ̂l
dumʌ ghrîmtɛ̂m pʌʦhi ʔʌ̂msin belabi lʌmʌlit sîŋtɛsu
ʔʌnɵ̂l ʦûːkolo ʔiʔʌ̂msije, pipkolo ʔiʔʌ̂msi hou
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ lʉ̂ːtɛsu
ʔûŋ ni ʔʌtapŋʌ ʔʌmsiŋʌ
mɛbenʌ mokho tukûm demphetʉ ʔʌmsi ʔei lʉ̂ːtɛsu
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ lʉ̂ːtɛsu moʔo tukûm mɛtʉ ni mikmɵ lʉ mâŋ
ʔûŋ tɛtʉ ni muʔʌmsiŋʌ
mʌnʌ sokpuʔʌ mokho bhartʉ ʔʌmsi ʔei lʉ̂ːtɛsunʌ
mʌnʌ lʌmʌlit jo ghâŋtɛ
lɵ bhartʉ ʔʌmsiŋʌ
mʌnʌ bhartʉ mukde mʌttɛsu
mʌnʌ mɛtʉ ʔʌptɛsu
mɛ lʌmʌlitʔɛ tha thɵtɛ ʔûŋ jo ʔisêiŋʌsu, ʔûŋ jo ʔikɵŋʌsu ʔɛ̂nnɛ
mʌnʌ bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi
mʌnʌ mɛ mukdebi ʔʌmʔɛ mɛbi ʔʌmsinɛ ʔʌm ni ʔʌbʌ ʔunûː mugoːwɛ ŋʌ
ʔisêiŋʌsu ʔɛ̂nnɛ ʔʌmʔɛ tha mʉtɛ̂m goːtɛ
mʌnʌ tɛː mɛː sêntɛ tûː kɛphɛm thɵkhʌtɛ
kɛphɛmbuju ʦêrtɛ mʌnʌ mas bektɛ ke mɛju hʌllei mʉtɛnʌ phiʈei mʉtʉtɛ
mʌnʌ ʔumukdebi mɛ kɛphɛm ʔʌptʉtɛ
mʌnʌ ʔutap ʦʌi jʌkkʌ khɵstɛnʌ gʌ̂mtɛsi
mʌnʌ ʔusenɛ sokpusu khɵŋiti
ʔɛ̂n ʦʌi lʌmʌlit ʔipdɵktɛ ʔɛ̂n ʦʌi seʦi ʔɛstinʌ
ʣhîr hʌttɛsu hʌlʌlʌ joɔçpɛ, ʣhîrkolo bhartʉ khɵŋiti
mʌnʌ mɛ mukde goju lʌmʌlit mu hola mimsîitinʌ mɛ ʣhîr ʦɛ̂n khʌ̂ntɛsu
mʌnʌ mistɛ hola ʔɛstinʌ mɛbenʌ brʌmsʌŋʔɛ ʔuhi phʌptɛsu
mʌnʌ mɛbelo lʌ̂ilʉiti ʔe sôlmɛ sôlmɛ ʦɛnoːtɛ, lʌmʌlit lʌmʌlit khaːtɛ
mas ku tʉ̂ŋtɛsu mɛ khaːtɛ̂m ho
mʌnʌ lʌmʌlit ni jʌkkʌ gʌ̂mkhantɛsi
mʌnʌ mɛ sokpusu ʔusmukdeju ʔɵstinʌ ʔipsîiti
ʔudʉspɵkʌ kɵ paːtɛ, noɔm ʔoɔptɛ
mʌnʌ lʌmʌlit hoːloːtɛ
ʦhʌkkʌi ʦhʉkiti
lʌ ʔʌmiski tɛ lʌmʌlit sestîm ni pheri hoːtɛ
khjou mâŋ ʦhʉktɛ?
ʦhʌkkʌi ʦhʉkiti lɛbɛ lɛbɛ
mʌnʌ ʔɛʣɛ ʔûŋ kʌmtuŋtʉ gɵpɛ balihɛm seibi khoɔ̂nnɛ mʌçpɛ
ʣaːskʌm seibi khoɔ̂nnɛ mʌçpɛ, kɛm lɛːstɛ
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ ʔûŋ seibi khoɔ̂iŋʌ
mɛ balihɛm ʔuŋʌ sendunʌ jeŋʌ sɵ lʉ̂ːtɛsunʌ ʔuʦûːsu pipsu lʉ̂ːtɛsunʌ khɵstɛ
mʌnʌ ʔûːbʉtʉ khɵstɛ̂m pʌʦhi mɛ ʣaːskʌmhɛm khɵlêŋ kɛmto ʔoɔlto mʉtɛ ʦa telto ghrokto mʉtɛ ʦa bhleptɛnu
mʌnʌ mɛ thuːnɛmpôːʔʌ kɵpɛ hêŋ joɔçpɛ bʌnei mʉtʉtɛnʌ
kʌmju jaːtɛ mʌnʌ ʔuʦûːsu pipsu mɛ sokpusu lʉ̂ːtɛsu
tukûm ʔûːtʉm ʣaːskʌm ni thuːnɛmpôː hɵnʌ mʌri ʣɛ rʌeʦhʌ
tɛ pôː ni sênnɛ mʌttʉ
mʌnʌ ʔuʦûːkolo lʌmʌlitkolo ʔʌmsu thuːnɛmpôː sêibi khoɔçpɛ ʦhʉkiti
mʌnʌ lʌphu selmɛ kʌrpɛ ʦʌi lʌmʌlit ʔuʦûː ʦʌi ʔusathi
mʌnʌ mɛttʉ ʔûːbʉtʉ hɵipɛstîm pʌʦhi ʔuʦûː lʉ̂ːtɛ ʔe
ʦûːʔʌ tîːlʌ gʌurabi khɛttɵ
ʔûŋ tukkʌ thuːnɛmtʉ khoɔ̂iŋʌnʌ ʔuŋʌ hʌrke mʌŋʌnʌ jedu
mɛbelo ʔuŋʌ jedu helo ʦûːʔɛ ʔimʌs krim mʌnʌ ʔikre hɛmwɵ lʉ̂ːtɛ
thuːnɛmgotʉ khɵstɛ ʔe, lʌmʌlit lʌphu selmɛkolo
mʌnʌ mɛttʉlʌkʌ ʦhûː ʦhûː ʦhûː mɛ sɵ̂u jaːtɛ sɵ̂u ʔimʌs krʌmbhâː mʉwɵ ʔikre hɛmbhâː mʉwɵ lʉ̂ːtɛ ʔe
mɛ lʌito mesʌ, bhroɔçto mɛlʌ mɛju jaːtɛlo ʔuʦûːʔɛ ʔumʌs krîmdetɛ ʔukre hɛ̂mdetɛ
mʌnʌ lʌphu selmɛʔɛ mʌnʌ selmɛʔɛ, ʔusʌndhibɵjo ʔɵ̂ːptɛnʌ sêːtɛ ʔe
mʌnʌ mɛ ʔulɛːʣi krʌptɛnʌ kʌm hɵ̂ːtɛ
mʌnʌ ʔupip lemʌ mʌttɛ ʔe
tɛ ʦûːʔɛ thuːnɛmpôːpo ʔuʦɵ̂ː wêntɛnʌ hɵ̂ŋsʉtɛ̂m
tɛ laskʌbɵjo ʔikiːgʉ ʔe
mʌnʌ kʌmgojo gɵpɛ, sobʌmrobʌmbîm khɵtlêŋ ʣɛhɛm doːrʌm ʔihɛ̂mnu ʔe
bhʌmdelbɵjo khɵtlêŋ ʔihɛ̂mnu ʔe
mʌnʌ mukde ʔimɛnʌ mɛjo ʔiʔʌ̂msi ʔe
ʔidhaŋku phɛrbi khʉrmi ʔitɛʔe ʔamkhi ʔitɛʔe
mʌnʌ phɵpoti joŋʌ ʈhik ʔimɛtɛ ʔe
theːsʌ ʔiʔʌ̂msi ʔe sɵ
mʌnʌ theːsʌ doːrʌm hɛmbi ʔilɛi mʌnʌ kʌm ʔiwoŋ helo ʔombauʣuk mʉnɛ mʌçpɛ ʔe
hekkhep ʔiwoŋ hekkhep ʔiwoŋ, mɛbeː piʦʦheŋʌ ʔombauʣuk ʔimɛ ʔe sɵ" lʉ̂ːtɛnʌ lemʌ mʌttɛ
mʌnʌ mɛ ʔupipʔɛ mɛ sokpunîmʔɛ khɵtlêŋ doːrʌmhɛm lɛ̂ntɛnʌ hɛ̂mtɛ,
mʌnʌ khɵtlêŋ ʔuʦûːʔʌ he ʔɛstɛ, ʔʌʣoː heːsʌ lemʌ mʌttɛ meːsʌ̂ŋ khɵtlêŋ mʉtɛ
mʌnʌ ʔɛʣɛ noɔmʔɛ ʔêmtɛlo ʔipdɵktɛ.
sokpunîm pip ni ʔipdɵktɛ
ʔipdɵktɛlo noɔmʔɛ ghɵ̂ŋtɛnʌ joŋpɛ mɛ ʔamkhiʔɛ ʔumʌs khɵtlêŋ pɵde mʌssʌtɛ
mʌnʌ thiːstɛlo ni ʔumʌs hâːnɛ nʉpɛkhokho, mɛbelo ni ʔumʌs hâːnɛ̂ŋ munoːwɛ
lʌmʌlitʔɛ mɛ ʔudoːrʌm khɵtlêŋ woɔ̂ntɛnʌ kʉr mʉdetɛ
mɛ wʌripʌri gɵpɛ khɵtlêŋ mʌmâŋ kʉr mʉdetɛ ʔʌsamanhɛm joŋʌ
mʌnʌ ʔumʌs hâːnɛŋʌ munoːwɛ
mʌnʌ mâŋ ʦhʉktɛ ʔʌmʌs ʔʌnɵ̂l hâːnɛ munʉ
melo ni ʔamkhiʔɛ pɵde ʦhʉkpɛ goːtɛ
mʌnʌ mɛbelo mâŋ mʉnɛ mâŋ mʉnɛ
tûː gheːgʉmɛ go bhrɵstɛ
gheːgʉmɛʔɛ khʉrmi ghɛrghɛr ʔɛstɛ̂m ŋitɛlo dhawa mʌ̂mkhʌtɛ ʔudhaŋkubʉtʉ khʉrmi goːtɛ̂m
mʌnʌ khʉrmiʔɛ mɛ ʔamkhi khɵ̂ːktɛ
mʌnʌ theː sêntɛlo ni lʌmʌlitʔɛ ni mɛ ʔudoːrʌmhɛm woɔ̂ntɛnʌ jʌkkʌ hoːpɛstɛ
mɛbenʌ koɔ̂lsa khoɔttɛ ʔupipʔɛ
lʌmʌlitʔɛ mʌkʌi pukto pukto khɵstɛ
ʦʌ̂mnɛ ʦʌ̂mnɛ khɛptɛlo luːʣʌ puktɛ
mʌnʌ mɛ luːʣʌ puktɛ̂mbi lɛsthuːtɛnʌ hɛpîŋ mɛkkʌ ghroktʉtɛ
theːsʌ koɔllʉsa koɔllʉsa hɛpi kakthʌm hɵ̂ipɛsti
hɛpi kakthʌm hɵ̂ipɛstîm pʌʦhi lʌmʌlitʔɛ sakpu luŋ ŋɛ̂ntɛ
mʌnʌ ʔulʉpphilʌ mɛju phɵpoti bhrɵ̂ːktɛnʌ
bʌgei mʉsʉtɛ mʌnʌ mɛ kʌwʌ ʦhʉktɛ
mʌnʌ tɛː keti sokpunîm mɛ ʔupip mɛː ʔuketi lʌmʌlit mɛ ʔuʦɛs
mʌnʌ mɛ ʔupipʔɛ sîŋtɛ
ʔei ʔʌʦɛsîː heːsʌ go ʔilɛːstɛ ʔuketibɵjo
mʌnʌ sokpuʔʌ lʉ̂ːtɛ ʔe pipîː ʔûŋ ni ʔʌroɔmbɵjo gɵpɛ ʔʌgɵʔɛ dʌltasu
mʌnʌ bhûŋ lɛitasu
tɛː keti lɛːsta mɛbelo pip jo mêŋ mʌ̂nsije
mʌnʌ ʔupip joŋʌ gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔugɵʔɛ rʌ̂mtɛsi dʌ̂ltɛsi
mʌnʌ mɛ kʌwʌbuju bhûŋ lɛitɛsîm mɛ kʌwʌʔɛŋʌ khoɔttɛnʌ mistɛ
mʌnʌ theːsʌ mɛ lʌmʌlitʔɛ ʔuwɛ̂ː seçpɛ sokpusu sêitɛsu ʔutap mîn ʦhʉktɛ
ʔutap baʈho moːtɛ̂m mîn ʦhʉktɛ mokho ʔʌm jo sêːtwɛsu
mɛbenʌ jaːthʌ ʔʌm ʔukʌm ʔɵstɛ
There is a good old story of ours that the elders told.
There were three brothers in a village.
The eldest was rather naive and an idiot.
When some time passed,
When they married, the elder one had a nice daughter-in-law (bride), she was favored by fortune.
She went about doing everything in their house, preparing food and drink, making everything nice.
The older brother had two children.
Their names were Solme and Lamalit.
The elder was a girl, Solme, and the younger was a boy, Lamalit.
The two younger brothers saw that he had a nice family and children.
They felt jealousy.
Then, one day, his younger brothers pretended to fight
They pretended to be a fighting old man and woman.
Their older brother asked them: Why did you fight?
Why did you fight?

The fought arose because of the women's mouths [the things they have been saying]

If these women didn't [speak] we won't fight.
Let's take our wives into the courtyard and beat them.
The younger brothers were jealous and made their older brother beat his wife.
They told him this and encouraged him, thinking to themselves 'may his house no longer be nice'.
They took [their wives] outside and beat them, and the younger brothers, who were clever, only pretended to beat them.
The older brother, the idiot, as for beating, he really beat his wife.
He beat her almost to death.

From that day on they made her do all the work in the house.
Because of doing everyone's housework, she never had any time, she also had to watch her children.
Because of lots of work, she had no time to look after herself, to wash herself, to wash her hair.
After she had no time to wash herself and wash her hair, lice spread throughout her hair on her haid, she was covered with dirt.
A mythical eagle used to take away people with lice.
How is what we call 'bi'? It is like an eagle.
Whatever it is, the man eater is like a demon.
One day the vulture came and carried their mother off suddenly.
He took her from the house, took her away, and disappeared over the hill.
He took her into a big forest and brought her up in a tree and put her there.
Those two children of hers got in trouble.
After their mother--who looked after them--was lifted away, they got into trouble.
When they were far away from the village, they saw a man ploughing his field and asked him:
Hey ploughsman, did you see my mother around here?
Did you see our mother? they said and asked him.
But the ploughsman did not know.
Far away, there was a woman weaving.
He (ploughsman) told them:
Go ask that woman weaving over there.

Then the children went over there.
When they arrived there, they asked:
Hey, loom weaving mother, have you seen our mother around here?
And the weaver told them:

Hey, elder weaver, have you seen our mother?
The children asked her like that.
And the weaver again told them:
Only if you do my work will I tell you.
How would they know how to do the work?
They did some work for her.
Later the weaver gave them a thread and ball and told them:
You will go into a big forest far far away.
And in that forest, there is a large tree.
Go up into the tree and throw the thread and ball suddenly.
When the thread and ball go down there, if they coil around a large tree, then your mother is up in that tree.
If it doesn't coil, your mother is not up in the tree.
Search elsewhere, she told them.
She suggested this to them and sent them away, and those two children went to the forest.
They went there as the weaver said and did that.
They threw the tread suddenly.
Then the thread suddenly really coiled around that big tree.
The children went near the tree making noise.
At that time, their mother was up in the tree.
After hearing the noise (made by the children) she knew that the children had come here.
She thought to herself: maybe it's my children, maybe it's someone else's.
From up there in the tree, she dropped her spit down near the tree.
If they lick my spit down there, they are my children, if not, they are not my children.
That (=complementizer) would be her sign.
Those two children nicely licked up the spit she dropped for them.
They licked it up cleanly.
She knew that they were her children, that they were Solme and Lamalit.
The vulture had gone to his grazing ground at that time.
She dropped her sash from up in the tree and brought her children up to the place where the vulture had put her.
She comforted them and gave them a snack.
Time came for the eagle to come.
When the vulture comes, if they are there, the vulture will eat them.
He would eat them completely, so the mother sent them home.
When she sent them, the children did not know the road.
She told them very clearly.
After you arrive far away from here, you will reach a forked road.
At the fork in the road, never go on the cracked road.
Go by the smooth road.
If you go that way, you will arrive home, she told them.
And Solme and Lamalit set off.
After they arrived at the forked road, Solme had forgotten [what the mother had said].
Solme was the elder, Lamalit the younger, and Solme insisted.
The elder child insisted.
No, mother said to take the cracked road.
Solme insisted, and they took the cracked road.
They went that way and they arrived at a valley.
There was water and streams, and they arrived there.
Two people were visible there.
When they looked carefully, they looked like a grandfather and grandmother.
The children made noise.
There seemed to be a grandmother and grandfather over there.
Talking, they went over.
The ones who look like a grandfather and grandmother are in fact ogers, man eaters, human eaters, everything eaters such as animal eaters.
Horrors! They went near the ogres.
Now the ogres could hear them.
The ogres thought the children would run away and said to them "We are your grandfather and grandmother, come, come, come over here"
The children were very happy and went over to where the ogres were.
The ogres coaxed them back near their house.
They reached their house.
Lamalit was playing here and there, going around, when...
Solme was there and they killed her a while before and they drank up her blood and left.
It got dark, that day.
After it got dark, when it was time to sleep, they asked Lamalit:
Will you sleep with grandfather, will you sleep with grandmother?
And Lamalit told them:
I will sleep alone.
In that case you will sleep up there on the shelf, they told him.
Lamalit told them: No, it is very smoky up there.
I will not sleep up there.
In that case, sleep upstairs, the ogres told him.
Lamalit agreed.
Fine, I will sleep upstairs.
And they made him a sleeping place upstairs.
And they put him to sleep.
And Lamalit knew that they will kill 'me' as well, they will eat 'me'.
But he went to sleep upstairs.
But he didn't intend to sleep in that bed.
He knew that 'they will kill me'.
He looked here and there and found a gourd.
He urinated into the gourd and poured in soot and shook it.
He lay the gourd down on the bed.
He went further over and hid.
That night, the ogres came up.
Lamalit has fallen asleep now, let's kill him now, they said
They heated a poker until it was red, and came upstairs with it.
They thought to themselves "Lamalit is inside the bed" and they stabbed the poker suddenly.
He is probably dead, they said, and then they sucked up his blood with a bamboo straw.
They told each other: Solme was delicious, Lamalit was bitter.

And Lamalit was hiding farther away.
And the ogres went back down to their bed and slept.
Day broke the next day and the sun rose.
And then Lamalit arrived.
They were surprised.
Wow, the Lamalit we killed yesterday came back!
Where, what happened?
They were surprised, and were quiet.
Someone must go look after the crops that are above the house.
Someone must go look after the lentils, there is work to do.
Lamalit said "I will go look after them".
I will look after the crops and come down, he said to his grandfather and grandmother, and he left.
After he went up to the field, chewing lentils and spitting them out, he uprooted and threw some, and flattened others.
He made it look as if a wild boar had eaten it.
He came back down to the house and told his grandfather and grandmother the ogres:
The boar will come and eat a lot of the grains in the field up high.
We must kill this pig.
Then Grandfather and Lamalit made off to kill the boar.
The one carrying the bow and arrow was Lamalit, the grandfather was the helper.
Once they arrived up at the high field, Lamalit told his grandfather:
Grandfather, block (the boar) from down here in a point.
I will go up into the forest, frighten him and bring him down.
I will bring him down and at that time, close your eyes and spread your thighs, grandfather.
Lamalit went up into the forest with his bow and arrow.
From above, a chasing sound came down, "get ready, close your eyes more, spread your thighs more" he told him.
When Lamalit was telling him this, shouting "he's coming down", Grandfather closed his eyes and spread his thighs.
He shot him in the groin with the bow and arrow and killed him.
He cut off his private parts and brought them home.
He lied to his grandmother.
Grandfather cut out the boar's heart and sent it back.
You are to tie this next to your door.
Then spread out all the grains that are stored in pots inside the house.
Spread them all out in the courtyard.
Make yourself a bed and put yourself to sleep there.
Put a small sickle next to your pillow, and resin.
Also put a chicken egg there as well.
Having done this, go to sleep.
Doing this, come out and dry the grain, and when you go in, each time you must do Ombaujuk (game for children, eating with no hands)
However many times you enter the house, you have to eat (the grandfather's hanging organs) with no hands, he said to her and lied.
The ogress grandmother took out all her grains and spread them out.
Everything the grandfather said to do the boy lied about, but she did everything that way.
While the sun heated up she fell asleep
The ogress grandmother fell asleep.
When she fell asleep, the sun heated up and completely plugged her eyes with melted resin.
When she woke up, if only she could have opened her eyes, but at that time, she could not open her eyes.
Lamalit collected all the grain and prepared a load.
He packed all the things that were all around, and this things as well.
She could not open her eyes.
What happened? I cannot open my eyes today.
At that time, [her eyes] were plugged with resin.
[She said] what shall I do, what shall I do?
A magpie called out.
When she heard the magpie call "kyurmi gerger" she suddenly realized that she had a sickle on her pillow.
She scraped off the resin with the sickle.
he collected the grain from the ground and put it into (a sack) She saw like this that Lamalit had collected the grains and had reached far away.
Then the grandmother chased him.
Lamalit threw down corn as he went.
When she was about to catch him, he threw down millet.
She slipped at the place where he had thrown the millet and he left her further behind.
Chasing each other like this, they arrived much farther away.
After they reached farther, Lamalit set up two stones.
He broke eggs between the two stones there.
He made them (eggs) flow and they became a stream.
The ogress grandmother was on this side, and on the other was Lamalit, her grandson.
and that grandmother asked:
Hey grandchild, how did you get to that side?
The grandmother said that; "Hey grandmother, I wrapped my body with the clothes I had.
Then I suddenly came out (on the other side).
I came out on this side, do the same grandmother.
So the grandmother also coiled around herself whatever clothes she had and rolled them around herself.
She suddenly went out down into the river, and the river carried her off and she died.
This is how Lamalit killed the ogres who killed his older sister and himself survived.
He survived because his was clever, if not they would have killed him too.
Then later he returned home.

S1 doi

stop
dʉspɛʔɛ blɛttɛnûm tûːba ʔʌnʌmmîm ʔunkʌtha bʌŋpɛ gɵ

dʉspɛ-ʔɛ

old-_erg

blɛt-tɛ-nu-̂m

tell-_pst-_pl-_nmlz

tûː-ba

one-_cl

ʔʌnʌm-m

long.ago-_nmlz

ʔun-kʌtha

3_pl._poss-story

bʌŋpɛ

nice

be.inanThere is a good old story of ours that the elders told.

S2 doi

stop
ʔʌnʌm tûːba delbi tin bhai daʣu bhai moːtnu ʔe

ʔʌnʌm

long.ago

tûː-ba

one-_cl

del-bi

village-_loc

tin

three

bhai

y.brother

daʣu

o.brother

bhai

y.brother

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

ʔe

_hsThere were three brothers in a village.

S3 doi

stop
mʌnʌ mɛ tin bhai daʣu bhaihɛmbi ʔundʉspɛ ʔunwɛ̂ː ʦʌi tibîː soːʣo mʌnʌ goːdu moːtɛ ʔe

mʌnʌ

then

that

tin

three

bhai

y.brother

daʣu

o.brother

bhai-hɛm-bi

y.brother-_pl-_loc

ʔun-dʉspɛ

3_pl._poss-elder

ʔun-wɛ̂ː

3_pl._poss-o.sibling

ʦʌi

_contr

tibîː

a.little

soːʣo

naive

mʌnʌ

and

goːdu

idiot

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsThe eldest was rather naive and an idiot.

S4 doi

stop
mʌkʌ sʌmʌjʌ jemto khɵstɛlo

mʌkʌ

then

sʌmʌjʌ

time

jep-to

become.worn-_aux

khɵt-tɛ-lo

go-_3sg._pst-whenWhen some time passed,

S5 doi

stop
ʔʌmhɛm bia mʌ̂ntɛnnu bia mʌ̂ntɛnnulo mɛ ʔunwɛ̂ː delmɛ bʌŋpɛ moːtɛ ʔe, ʣipo moːtɛ ʔe

ʔʌm-hɛm

3-_pl

bia

marriage

mʉtt-tɛnnu

make-3._pl._pst._refl

bia

marriage

mʉtt-tɛnnu-lo

make-3._pl._pst._refl-when

that

ʔun-wɛ̂ː

3_pl._poss-o.sibling

delmɛ

daughter.in.law

bʌŋpɛ

nice

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʣipo

fortunate

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen they married, the elder one had a nice daughter-in-law (bride), she was favored by fortune.

S6 doi

stop
mʌnʌ ʔunkʌmbi ʣɵnɛ tuːnɛ tɛːthʌ mɛːthʌ khɵlêŋ wɛ̂ːpo bʌŋpɛ ʦhukto khɵstɛ̂m goːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔun-kʌm-bi

3_pl._poss-house-_loc

ʣa-nɛ

eat-_inf

tuŋ-nɛ

drink-_inf

tɛːthʌ

this.way

mɛːthʌ

that.way

khɵle-ŋʌ

all-_intens

wɛ̂ː-po

o.sibling-_gen

bʌŋpɛ

nice

ʦhuk-to

become-_cvb

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

ʔe

_hsShe went about doing everything in their house, preparing food and drink, making everything nice.

S7 doi

stop
ʔuwɛ̂ːpo sakpu ʔuʦɵsu mʉ̂itiʔe

ʔu-wɛ̂ː-po

3_sg._poss-o.sibling-_gen

sakpu

two

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

mʉ-iti-ʔe

be._anim-_du._pst-_hearsayThe older brother had two children.

S8 doi

stop
sôlmɛkolo lʌmʌlit

sôlmɛ-kolo

Solme-_com

lʌmʌlit

LamalitTheir names were Solme and Lamalit.

S9 doi

stop
sôlmɛ melsem mʌnʌ ʔudʉspɛ ʔuʦɵ, lʌmʌlit ʔuʦhɛri mʌnʌ lɛsbɛ ʔuʦɵ

sôlmɛ

Solme

melsem

girl

mʌnʌ

then

ʔu-dʉspɛ

3_sg._poss-elder

ʔu-ʦɵ

3_sg._poss-child

lʌmʌlit

Lamalit

ʔu-ʦhɛri

3_sg._poss-younger.child

mʌnʌ

and

lɛsbɛ

boy

ʔu-tsɵ

3_sg._poss-childThe elder was a girl, Solme, and the younger was a boy, Lamalit.

S10 doi

stop
mʌnʌ dui bhai ʔuʦɵ, ʔusʦɵsu, ʔʌmhɛmpo ʔunpʌriwʌrbi bʌŋpɛ ʦhukto khɵstɛ̂m mɛ ʔuwɛsuʔʌ thɵsu

mʌnʌ

and

dui

two

bhai

y.brother

ʔu-ʦɵ

3_sg._poss-child

ʔus-ʦɵ-su

3_du._poss-child-_du

ʔʌm-hɛm-po

3-_pl-_gen

ʔun-pʌriwʌr-bi

3_pl._poss-family-_loc

bʌŋpɛ

nice

ʦhuk-to

become-_cvb

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

that

ʔu-wɛ-su-ʔɛ

3_sg._poss-y.sibling-_du-_erg

thɵ-su

see-_duThe two younger brothers saw that he had a nice family and children.

S11 doi

stop
mɛbenʌ mɛsu nʌʦʌr lʉ̂iti

mɛbenʌ

then

mɛ-su

that-_du

nʌʦʌr

jealousy

lu-ti

feel-3du_pstThey felt jealousy.

S12 doi

stop
mʌnʌ tunɵ̂l mɛ ʔuwɛhɛm kipɛ mʌ̂ntɛnnu rʌeʦʌ

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

that

ʔu-wɛ-hɛm

3_sg._poss-y.sibling-_pl

ki-pɛ

fight-_npst._ptcp

mʉtt-tɛnnu

make-3._pl._pst._refl

rʌeʦʌ

it.seemsThen, one day, his younger brothers pretended to fight

S13 doi

stop
bʉre mɛːtshɛ kipɛ mʌ̂ntɛnnu

bʉre

old.man

mɛːtshɛ

old.woman

ki-pɛ

fight-_nmlz.S/A

mʉt-tɛ̂nnu

do-3_pl._refl._pstThey pretended to be a fighting old man and woman.

S14 doi

stop
mʌnʌ ʔuwɛ̂ːʔɛ sîŋtɛsu mâŋkenʌgo ʣhʌgʌrʌ ʦhʉktɛ?

mʌnʌ

then

ʔu-wɛ̂ː-ʔɛ

3_sg._poss-o.sibling-_erg

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pst

mâŋke-nʌ-go

why-then-_foc

ʣhʌgʌrʌ

fight

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstTheir older brother asked them: Why did you fight?

S15 doi

stop
mâŋke ʔikutnu?

mâŋke

why

ʔi-ki-tɛnu

_inv/2-fight-23_pl._pstWhy did you fight?

S16 doi

stop
mʌnʌ ʔuwɛsuʔʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ʔu-wɛ-su-ʔɛ

3_sg._poss-y.sibling-_du-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

ʔe

_hs

S17 doi

stop
melsemhɛmpo ʔunkoɔmʔɛ kîn phʉktɛ,

melsem-hɛm-po

girl-_pl-_gen

ʔun-koɔm-ʔɛ

3_pl._poss-mouth-_instr

ki-nɛ

fight-_inf

phuk-tɛ

arise-_3sg._pstThe fought arose because of the women's mouths [the things they have been saying]

S18 doi

stop
mʌnʌ ʔok kiktʌkʌ

mʌnʌ

and

ʔok

1_pe

ki-tʌkʌ

fight-1_pe._pst

S19 doi

stop
tɛ melsemhɛmʔɛ moʔokho ni ʔik ni mukiki

this

melsem-hɛm-ʔɛ

girl-_pl-_erg

moʔo-kho

_neg._cop-_cond

ni

indeed

ʔik

1_pi

ni

indeed

mu-ki-ki

_neg-fight-1.piIf these women didn't [speak] we won't fight.

S20 doi

stop
mʌnʌ lɵ ʔikmêihɛm ʦʌi bhʌmdeljo lɛikinʌ thoɔpki

mʌnʌ

and

well

ʔik-mêi-hɛm

1_pi-wife-_pl

ʦʌi

_contr

bhʌmdel-jo

courtyard-_loc._distant

lɛnt-ki-nʌ

take.out-1.pi-then

thɵpt-ki

beat-1.piLet's take our wives into the courtyard and beat them.

S21 doi

stop
mɛ ʔuswɛsu ʦʌi nʌʦʌr lʉ̂itinʌ mɛ ʔuswɛ̂ːʔɛ ʔunwɛ̂ː delmɛ thoɔp mʌ̂nnɛnʌ

that

ʔus-wɛ-su

3_du._poss-y.sibling-_du

ʦʌi

_contr

nʌʦʌr

jealousy

lu-ti-nʌ

feel-3du_pst-then

that

ʔus-wɛ̂ː-ʔɛ

3_du._poss-o.sibling-_erg

ʔun-wɛ̂ː

3_pl._poss-o.sibling

delmɛ

daughter.in.law

thɵpt

beat

mʉtt-nɛ-nʌ

make-_inf-thenThe younger brothers were jealous and made their older brother beat his wife.

S22 doi

stop
ʔunkʌmbi mʌbʌŋpɛ ʦhûː nije mʌ̂msinɛʔɛ mesʌ lʉ̂ːtɛsu, ʣhʌ̂ntɛsu

ʔun-kʌm-bi

3_pl._poss-house-_loc

mu-bʌŋpɛ

_neg-nice

ʦhuk

become

ni-je

indeed-_imp

mʌmsi-nɛ-ʔɛ

think-_inf-_instr

mesʌ

like.that

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

ʣhint-tɛsu

persuade-3_du._pstThey told him this and encouraged him, thinking to themselves 'may his house no longer be nice'.

S23 doi

stop
mʌnʌ ʔutuːbɵjo lɛ̂ntɛnunʌ thoɔptɛnu, ʔʌbʌ mɛ ʔuwɛsu ni baʈho mɛsuʔɛ ni thoɔppɛ tʌ̂ŋ mʉssu.

mʌnʌ

and

ʔutuː-bɵjo

outside-_level._loc

lɛnt-tɛnu-nʌ

take.out-23_pl._pst-then

thɵpt-tɛnu

beat-23_pl._pst

ʔʌbʌ

and.then

that

ʔu-wɛ-su

3_sg._poss-y.sibling-_du

ni

indeed

baʈho

clever

mu-su-ʔɛ

be.anim-_du-_instr

ni

indeed

thɵpt-pɛ

beat-_npst._ptcp

tʌ̂ŋ

only

mu-tɛsu

do-3_du._pstThey took [their wives] outside and beat them, and the younger brothers, who were clever, only pretended to beat them.

S24 doi

stop
ʔuwɛ̂ː goːduʔɛ ni thoɔptɛ̂m thoɔptɛ̂m kʌm mɛ̂m ʔʌtʦhʌŋʌ thoɔptɛ

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

goːdu-ʔɛ

idiot-_instr

ni

indeed

thɵpt-tɛ-m

beat-_3sg._pst-_nmlz

thɵpt-tɛ-m

beat-_3sg._pst-_nmlz

kʌm

house

mɛ̂m

mother

ʔʌʦhʌŋ-ʌ

really-1_sg.O

thɵpt-tɛ

beat-_3sg._pstThe older brother, the idiot, as for beating, he really beat his wife.

S25 doi

stop
hɛpi mʌçtêːnʌ thoɔptɛ

hɛpi

very

mit-têː-nʌ

die-up.to-then

thɵpt-tɛ

beat-_3sg._pstHe beat her almost to death.

S26 doi

stop
khʌʣâːŋʌ ʦhʉktɛ

khʌʣâː-ŋʌ

badly.injured-_intens

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

S27 doi

stop
mʌnʌ mɛ nɵ̂lkʌʔa kʌmgobi khɵtlêŋ kɛm mʉmʉ̂ːtɛnu

mʌnʌ

then

that

nɵ̂l-ka

day-_abl

kʌm-go-bi

house-inside-_loc

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

kɛm

work

mu-mʉ-tɛnu

do-_caus-23_pl._pstFrom that day on they made her do all the work in the house.

S28 doi

stop
khɵtlepo kɛm mʉnɛʔɛ kʌmgojôm kɛmʔɛ bʌndʌ̂ŋ mujʌtwɛ, ʔuʦɵsu jo seinɛ mʌçpɛ

khɵtle-po

all-_gen

kɛm

work

mu-nɛ-ʔɛ

do-_inf-_instr

kʌm-go-jo-m

house-inside-_loc._distant-_nmlz

kɛm-ʔɛ

work-_instr

bʌndʌ-ŋʌ

never-_intens

mu-jitt-wɛ

_neg-have.time-_irr

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

jo

also

sent-nɛ

look-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcpBecause of doing everyone's housework, she never had any time, she also had to watch her children.

S29 doi

stop
ghole kɛmʔɛ ʔutap seisinɛ sʌrsinɛ, hʌrsinɛ mujʌtwɛ

ghole

much

kɛm-ʔɛ

work-_instr

ʔu-tap

3_sg._poss-self

sent-si-nɛ

look-_refl-_inf

sʉr-si-nɛ

wash-_refl-_inf

hur-si-nɛ

wash.head-_refl-_inf

mu-jitt-wɛ

_neg-have.time-_irrBecause of lots of work, she had no time to look after herself, to wash herself, to wash her hair.

S30 doi

stop
sʌrsinɛ hʌrsinɛ mujʌtwɛ̂m pʌʦhi ʔudhoŋ ʔudhoːsʌmbʉtʉ mʌri ser ʦhaːtnu, mʌiloʔɛ poɔtkhʌtɛ

sʉr-si-nɛ

wash-_refl-_inf

hur-si-nɛ

wash.head-_refl-_inf

mu-jitt-wɛ-m

_neg-have.time-_irr-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔu-dhoŋ

3_sg._poss-head

ʔu-dhoːsʌm-bʉtʉ

3_sg._poss-hair-_loc._hi

mʌri

much

ser

lice

ʦhɛ-tɛnu

spread-23_pl._pst

mʌilo-ʔɛ

dirt-_instr

pɵtt-khʌ-tɛ

tie-_aux-_3sg._pstAfter she had no time to wash herself and wash her hair, lice spread throughout her hair on her haid, she was covered with dirt.

S31 doi

stop
serkolôm hʌs ʦʌi ʔʌnʌm bîːʔɛ khoɔtthertɛnu ʔe

ser-kolo-m

lice-_com-_nmlz

hʌs

man

ʦʌi

_contr

ʔʌnʌm

long.ago

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

khɵtt-ther-tɛnu

take.away-_aux-23_pl._pst

ʔe

_hsA mythical eagle used to take away people with lice.

S32 doi

stop
mʌkʌ bîː ʔɛçkîm hɛphem ŋoŋŋo hêŋmîm wo

mʌkʌ

_hes

bîː

mythical.vulture

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

hɛphem

how

ŋoŋŋo

eagle

he-ŋʌ-m

how-_intens-_nmlz

wo

***How is what we call 'bi'? It is like an eagle.

S33 doi

stop
mâŋ khojo ŋʌ tɛ hʌs kɵpɛ tûːba raksʌs hêŋmîm

mâŋ

what

khojo

ever

ŋʌ

_int

this

hʌs

man

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

tûː-ba

one-_cl

raksʌs

demon

he-ŋʌ-m

how-_intens-_nmlzWhatever it is, the man eater is like a demon.

S34 doi

stop
tunɵ̂l bîː hoːtɛnʌ mɛ ʔumɛ̂m ni ʣhôŋ kʉ̂rtɛnʌ khoɔttɛ

tunɵ̂l

one.day

bîː

mythical.vulture

hɵ-tɛ-nʌ

come-_3sg._pst-then

that

ʔu-mɛ̂m

3_sg._poss-mother

ni

indeed

ʣhôŋ

suddenly

kur-tɛ-nʌ

carry-_3sg._pst-then

khɵtt-tɛ

take.away-_3sg._pstOne day the vulture came and carried their mother off suddenly.

S35 doi

stop
kʌmbikʌ thêntɛnʌ khoɔttɛ̂m ʔudhʌ̂m hêmtɛnʌ

kʌm-bika

house-_abl

thent-tɛ-nʌ

lift-_3sg._pst-then

khɵtt-tɛ-m

take.away-_3sg._pst-_nmlz

ʔudhʌ̂m

hilltop

hem-tɛ-nʌ

cross.ridge-_3sg._pst-thenHe took her from the house, took her away, and disappeared over the hill.

S36 doi

stop
ghoɔlpɛ thuːnɛmgojo khoɔttɛnʌ sʌŋbʉtʉ woɔ̂ntɛnʌ tʉtɛ ʔe

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

thuːnɛm-go-jo

forest-inside-_loc._distant

khɵtt-tɛ-nʌ

take.away-_3sg._pst-then

sʌŋ-bʉtʉ

tree-_loc._hi

wɵnt-tɛ-nʌ

bring.in-_3sg._pst-then

ta-tɛ

put-_3sg._pst

ʔe

_hsHe took her into a big forest and brought her up in a tree and put her there.

S37 doi

stop
mɛ nɵ̂lkʌ mɛ ʔuʦɵsu mɛ ʔuʦɵsu lʌthaliŋgʌ ʦhʉkiti

that

nɵ̂l-ka

day-_abl

that

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

that

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

lʌthaliŋgʌ

in.disorder

ʦhuk-ti

become-3du_pstThose two children of hers got in trouble.

S38 doi

stop
ʣun seipɛ ʔumɛ̂mŋʌ thênkhʌtɛ̂m pʌʦhi ʔuʦɵsu ʌlʌpʌtrʌi ʦhʉkiti

ʣun

whichever

sent-pɛ

look-_npst._ptcp

ʔu-mɛ̂m-ŋʌ

3_sg._poss-mother-_intens

thent-khʌ-tɛ-m

lift-_aux-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

ʌlʌpʌtrʌi

in.trouble

ʦhuk-ti

become-3du_pstAfter their mother--who looked after them--was lifted away, they got into trouble.

S39 doi

stop
mʌnʌ delkʌmbi ʔusmɛ̂m loɔmto tɛːthʌ mɛːthʌ khɵsti, jʌkkʌbɵjo hɵ̂ipɛsti tûː halobʌne mʉpɛ mʌnʌ ʔûː ʣhoŋpɛ hʌs thɵkhʌtɛsu mʌnʌ sîŋtɛsu

mʌnʌ

and

del-bi

village-_loc

ʔus-mɛ̂m

3_du._poss-mother

lom-to

look.for-_cvb

tɛːthʌ

this.way

mɛːthʌ

that.way

khɵt-ti

go-3du_pst

jʌkʌ-bɵjo

over.there-_level._loc

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pst

tûː

one

halobʌne

plough.maker

mu-pɛ

do-_npst._ptcp

mʌnʌ

and

ʔûː

field

ʣhoŋ-pɛ

plough-_npst._ptcp

hʌs

man

thɵ-khʌ-tɛsu

see-_aux-3_du._pst

mʌnʌ

and

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pstWhen they were far away from the village, they saw a man ploughing his field and asked him:

S40 doi

stop
ʔe, halobʌne mʉpɛ, ʔûŋpo ʔʌmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi?

ʔe

hey

halobʌne

plough.maker

mu-pɛ

do-_npst._ptcp

ʔûŋ-po

1_sg-_gen

ʔʌ-mɛ̂m

1_sg._poss-mother

tɛtɛjo

around.here

ʔi-thɵ-khʌ-tɛ

_inv/2-see-_aux-_3sg._pst

hɛi

heyHey ploughsman, did you see my mother around here?

S41 doi

stop
ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi lʉ̂ːtɛnʌ sîŋtɛsu

ʔos-mɛ̂m

1_du._poss-mother

tɛtɛjo

around.here

ʔi-thɵ-khʌ-tɛ

_inv/2-see-_aux-_3sg._pst

hɛi

hey

lut-tɛ-nʌ

tell-_3sg._pst-then

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pstDid you see our mother? they said and asked him.

S42 doi

stop
mʌnʌ mɛ halobʌne mʉpɛʔɛ muʦʌkwɛ

mʌnʌ

and

that

halobʌne

plough.maker

mu-pɛ-ʔɛ

be.anim-_npst._ptcp-_erg

mu-ʦikt-wɛ

_neg-know-_irrBut the ploughsman did not know.

S43 doi

stop
mʌnʌ jʌkkʌbɵjo tôː pɵpɛ tûː melsem moːtɛ

mʌnʌ

and

jʌkʌ-bɵjo

over.there-_level._loc

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

tûː

one

melsem

girl

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstFar away, there was a woman weaving.

S44 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmʔɛ lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pstHe (ploughsman) told them:

S45 doi

stop
jʌkkʌ jʌkkʌ̂m tôː pɵtôŋ mʉpɛ melsembɵjo sʌ̂ŋbi khɵʦi wɵ

jʌkʌ

over.there

jʌkʌ-m

over.there-_nmlz

tôː

loom

pa-to-ŋʌ

weave-_cvb-_intens

mu-pɛ

be.anim-_npst._ptcp

melsem-bɵjo

girl-_level._loc

siŋ-bi

ask-_purp

khɵt-i

go-2/3_du

_optGo ask that woman weaving over there.

S46 doi

stop
ʔʌmʔɛ ʔilʉʦi

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʔi-lut-i

_inv/2-tell-2/3_du

S47 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu mɛjo khɵsti

mʌnʌ

and

that

ʦɵ-su

child-_du

mɛjo

over.there

khɵt-ti

go-3du_pstThen the children went over there.

S48 doi

stop
mɛjo hɵ̂ipɛstinʌ sîŋtɛsu

mɛjo

over.there

hɵ̂npɛnɛ-ti-nʌ

reach-3du_pst-then

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pstWhen they arrived there, they asked:

S49 doi

stop
ʔe tôː mʉpɛ mɛ̂m ʦhʉnʉ̂ː ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵkhʌtɛ hɛi?

ʔe

hey

tôː

loom

mu-pɛ

do-_npst._ptcp

mɛ̂m

mother

ʦhʉnʉ̂ː

elder

ʔos-mɛ̂m

1_du._poss-mother

tɛtɛjo

around.here

ʔi-thɵ-khʌ-tɛ

_inv/2-see-_aux-_3sg._pst

hɛi

heyHey, loom weaving mother, have you seen our mother around here?

S50 doi

stop
mʌnʌ mɛ tôː mʉpɛʔɛ lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

that

tôː

loom

mu-pɛ-ʔɛ

do-_npst._ptcp-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pstAnd the weaver told them:

S51 doi

stop
ʔûŋpo tɛ ʔʌkɛm mʉssɵʦʌsuje, mʌnʌ ʔuŋʌ lʌ̂nsu.

ʔûŋ-po

1_sg-_gen

this

ʔʌ-kɛm

1_sg._poss-work

mʉtt-sɵʦ-ʌ-su-je

make-_aux-1_sg.O-_du-_imp

mʌnʌ

and

ʔuŋʌ

1_sg._erg

lut-su

tell-_du

S52 doi

stop
ʔe, tôː pɵpɛ mɛ̂m ʦhʉnʉ̂ː ʔosmɛ̂m tɛtɛjo ʔithɵtɛ wo?

ʔe

hey

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

mɛ̂m

mother

ʦhʉnʉ̂ː

elder

ʔos-mɛ̂m

1_du._poss-mother

tɛtɛjo

around.here

ʔi-thɵ-tɛ

_inv/2-see-_3sg._pst

wo

***Hey, elder weaver, have you seen our mother?

S53 doi

stop
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsuʔʌ mesʌ sîŋtɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ʦɵ-su-ʔɛ

child-_du-_erg

mesʌ

like.that

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pst

ʔe

_hsThe children asked her like that.

S54 doi

stop
mʌnʌ mɛ tôː pɵpɛ melsemʔɛ pheri lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

that

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

melsem-ʔɛ

girl-_erg

pheri

again

lut-tɛsu

tell-3_du._pstAnd the weaver again told them:

S55 doi

stop
ʔûŋpo tɛ ʔʌkɛm mʉjije mʌnʌ tʌ̂ŋ lʌ̂nsu

ʔûŋ-po

1_sg-_gen

this

ʔʌ-kɛm

1_sg._poss-work

mu-ji-je

do-3_du-_imp

mʌnʌ

and

tʌ̂ŋ

only

lut-su

tell-_duOnly if you do my work will I tell you.

S56 doi

stop
mɛ ʦɵʦʦɵsuʔʌ ni mâŋ wo kɛm mʉnɛ kɵ̂ːktɛsu hola nʌ

that

ʦɵ-su-ʔɛ

child-_du-_erg

ni

indeed

mâŋ

***

wo

what

kɛm

work

mu-nɛ

do-_inf

kɵk-tɛsu

know-3_du._pst

hola-nʌ

maybe-thenHow would they know how to do the work?

S57 doi

stop
mʌmâŋ kɛm mʌssʌtɛsu

mʌmâŋ

something

kɛm

work

mʉtt-sʌ-tɛsu

make-_aux-3_du._pstThey did some work for her.

S58 doi

stop
mʌnʌ ʔɛʣɛ mɛ tôː pɵpɛ melsemʔɛ tûː sɵle pʌmdel bissuʔʌ mʌnʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ʔɛʣɛ

later

that

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

melsem-ʔɛ

girl-_erg

tûː

one

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

bi-tɛsu-ʔɛ

give-3_du._pst-_instr

mʌnʌ

and

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

ʔe

_hsLater the weaver gave them a thread and ball and told them:

S59 doi

stop
jʌkkʌ jʌkkʌ̂m ghoɔlpɛ thuːnɛmbɵjo khɵʦi

jʌkʌ

over.there

jʌkʌ-m

over.there-_nmlz

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

thuːnɛm-bɵjo

forest-_level._loc

khɵt-i

go-2/3_duYou will go into a big forest far far away.

S60 doi

stop
mʌnʌ mɛ thuːnɛmbɵjo tûː ghoɔlpɛ sʌŋ gɵ

mʌnʌ

and

that

thuːnɛm-bɵjo

forest-_level._loc

tûː

one

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

sʌŋ

tree

be.inanAnd in that forest, there is a large tree.

S61 doi

stop
mɛpo ʔutuŋbʉtʉ khɵʦinʌ tɛ sɵle pʌmdel kôŋ hêrsɵi wɵ

mɛ-po

that-_gen

ʔu-tuŋ-bʉtʉ

3_sg._poss-up-_loc._hi

khɵt-i-nʌ

go-2/3_du-then

this

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

kôŋ

suddenly

her-so-i

spin-_aux-2/3_du

_optGo up into the tree and throw the thread and ball suddenly.

S62 doi

stop
tɛ sɵle pʌmdel mɛlmîː khoɔ̂ilo mɛ ghoɔlpɛ dheksu rʌmdʉkho ʔesmɛ̂m mɛ dheksutʉ mu,

this

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

mɛlmîː

down.there

khɵt-lo

go-when

that

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

dheksu

large.tree

rumt-ʉ-kho

coil-3_sg._npst._a-_cond

ʔes-mɛ̂m

2_du._poss-mother

that

dheksu-tʉ

large.tree-_loc._high

mu

be.animWhen the thread and ball go down there, if they coil around a large tree, then your mother is up in that tree.

S63 doi

stop
murʌmdʉkho mɛ sʌŋbʉtʉ ʔesmɛ̂m mumu.

mu-rumt-ʉ-kho

_neg-coil-3_sg._npst._a-_cond

that

sʌŋ-bʉtʉ

tree-_loc._hi

ʔes-mɛ̂m

2_du._poss-mother

mu-mu

_neg-be.animIf it doesn't coil, your mother is not up in the tree.

S64 doi

stop
woŋade lɵmi lʉ̂ːtɛsunʌ

woŋʌ-de

other-_nmlz

lom-i

look.for-2/3_du

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-thenSearch elsewhere, she told them.

S65 doi

stop
ʔʌrei mʉssʉssu, phîŋsʉssu, mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu mɛ thuːnɛmbɵjo khɵsti.

ʔʌrei

order

mʉtt-sʉ-tɛsu

make-_aux-3_du._pst

phiŋ-sʉ-tɛsu

send-_aux-3_du._pst

mʌnʌ

and

that

ʦɵ-su

child-_du

that

thuːnɛm-bɵjo

forest-_level._loc

khɵt-ti

go-3du_pstShe suggested this to them and sent them away, and those two children went to the forest.

S66 doi

stop
mʌnʌ mɛ tôː pɵpɛʔɛ lʉ̂ːtɛsu hêŋsʌ̂ŋ mɛː khɵstinʌ mʉssu

mʌnʌ

and

that

tôː

loom

pa-pɛ-ʔɛ

weave-_npst._ptcp-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

he-ŋʌ-sʌ-ŋʌ

how-1_sg-_aux-_intens

mɛː

there

khɵt-ti-nʌ

go-3du_pst-then

mu-tɛsu

do-3_du._pstThey went there as the weaver said and did that.

S67 doi

stop
mɛ sɵle kôŋ hêrsʉssu

that

sɵle

thread

kôŋ

suddenly

her-sʉ-tɛsu

spin-_aux-3_du._pstThey threw the tread suddenly.

S68 doi

stop
melo ni mɛ sɵleʔɛ ni mɛ ghoɔlpɛ sʌŋ ʔʌtʦhʌŋʌ mɛ̂ː rʌ̂mtɛ

melo

at.that.time

ni

indeed

that

sɵle-ʔɛ

thread-_erg

ni

indeed

that

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

sʌŋ

tree

ʔʌʦhʌŋ

really

mɛ̂ː

suddenly

rumt-tɛ

coil-_3sg._pstThen the thread suddenly really coiled around that big tree.

S69 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵsu hoɔi gɵsʌ mɛ sʌŋ phɛrjo khɵsti.

mʌnʌ

and

that

ʦɵ-su

child-_du

hoɔi

sound

gɵ-sʌ

be.inan-_aux

that

sʌŋ

tree

phɛr-jo

vicinity-_loc._distant

khɵt-ti

go-3du_pstThe children went near the tree making noise.

S70 doi

stop
mɛbelo ʔusmɛ̂m mɛ sʌŋtʉ̂m moːtɛ rʌeʦʌ

mɛbelo

at.that.time

ʔus-mɛ̂m

3_du._poss-mother

that

sʌŋ-tʉ-m

tree-_loc._high-_nmlz

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

rʌeʦʌ

it.seemsAt that time, their mother was up in the tree.

S71 doi

stop
mʌnʌ ʔusmɛ̂mʔɛ ʦɵʦʦɵ hoɔi ŋitɛ̂m pʌʦhi tha thɵtɛ, tɛbi ʦɵʦʦɵhɛm hoːtnu

mʌnʌ

and

ʔus-mɛ̂m-ʔɛ

3_du._poss-mother-_erg

ʦɵ

child

hoɔi

sound

ŋi-tɛ-m

hear-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

tha

know

thɵ-tɛ

see-_3sg._pst

tɛ-bi

this-_loc

ʦɵ-hɛm

child-_pl

hɵ-tɛnu

come-23_pl._pstAfter hearing the noise (made by the children) she knew that the children had come here.

S72 doi

stop
bhaː ʔaːpo ʔʌʦɵsu, bhaː woŋâmpo ʦɵsu mʌ̂mtɛsi mʌnʌ

bhaː

maybe

ʔʌ-po

1_sg._poss-foc

ʔʌ-ʦɵ-su

1_sg._poss-child-_du

bhaː

maybe

woŋâm-po

other-_gen

ʦɵ-su

child-_du

mʌmsi

think

mʌnʌ

andShe thought to herself: maybe it's my children, maybe it's someone else's.

S73 doi

stop
mɛtʉ sʌŋtʉkʌ mɛ sʌŋpo phɛrbuju khîːmɵ tɛ̂nsʉtɛ

mɛtʉ

up.there

sʌŋ-tʉ-ka

tree-_loc._high-_abl

that

sʌŋ-po

tree-_gen

phɛr-bi-ju

vicinity-_loc-_loc._low

khîːmɵ

spit

tɛnt-sʉ-tɛ

drop-_aux-_3sg._pstFrom up there in the tree, she dropped her spit down near the tree.

S74 doi

stop
jukûm ʔʌkhîːmɵ lâːksukho, ʔûŋpo ʔʌʦɵsu, mulâːksukho, ʔûŋpo ʦɵsu moʔo

jukum

down.below

ʔʌ-khîːmɵ

1_sg._poss-spit

lak-su-kho

lick-_du-_cond

ʔûŋ-po

1_sg-_gen

ʔʌ-ʦɵ-su

1_sg._poss-child-_du

mu-lak-su-kho

_neg-lick-_du-_cond

ʔûŋ-po

1_sg-_gen

ʦɵ-su

child-_du

moʔo

_neg._copIf they lick my spit down there, they are my children, if not, they are not my children.

S75 doi

stop
ʔɛ̂nnɛ ʔʌmpo ʔujɛʦhɛ goːtɛ

ʔɛt-nɛ

say-_inf

ʔʌm-po

3-_gen

ʔu-jɛʦhɛ

3_sg._poss-sign

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pstThat (=complementizer) would be her sign.

S76 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔukhîːmɵ tɛ̂nsʉtɛ̂m ni mɛ ʦɵʦʦɵsuʔʌ ni bhʌŋte lâːkʣʉssu ʔe

mʌnʌ

and

that

ʔu-khîːmɵ

3_sg._poss-spit

tɛnt-su-tɛ-m

drop-_du-_3sg._pst-_nmlz

ni

indeed

that

ʦɵ-su-ʔɛ

child-_du-_erg

ni

indeed

bhʌŋte

nicely

lak-ʣɵ-tɛsu

lick-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsThose two children nicely licked up the spit she dropped for them.

S77 doi

stop
ʔubʉ̂nkeŋʌ lâːkʣʉssu ʔe

ʔu-bʉ̂nke-ŋʌ

3_sg._poss-clearly-_intens

lak-ʣɵ-tɛsu

lick-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsThey licked it up cleanly.

S78 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔuʦɵsu ʔɛ̂nnɛ, sôlmɛ lʌmʌlitsu ʔɛ̂nnɛ tha thɵtɛ

mʌnʌ

and

that

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

ʔɛt-nɛ

say-_inf

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-su

Lamalit-_du

ʔɛt-nɛ

say-_inf

tha

know

thɵ-tɛ

see-_3sg._pstShe knew that they were her children, that they were Solme and Lamalit.

S79 doi

stop
mʌnʌ mɛbelo mɛ bîː ʦʌrʌn khoɔçlepɛ moːtɛ

mʌnʌ

and

mɛbelo

at.that.time

that

bîː

mythical.vulture

ʦʌrʌn

grazing.ground

khɵt-le-pɛ

go-_aux-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstThe vulture had gone to his grazing ground at that time.

S80 doi

stop
mɛ ʔumɛ̂mʔɛ thoɔpru tɛ̂ntɛ sʌŋtʉkʌ mʌnʌ ʔuʦɵsu mɛ bîːʔɛ tʉtɛ̂m bʌjʌbʉtʉ woɔ̂ntɛsu

that

ʔu-mɛ̂m-ʔɛ

3_sg._poss-mother-_erg

thoɔpru

cloth.belt

tɛnt-tɛ

drop-_3sg._pst

sʌŋ-tʉ-ka

tree-_loc._high-_abl

mʌnʌ

and

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

that

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

ta-tɛ-m

put-_3sg._pst-_nmlz

bʌjʌ-bʉtʉ

land-_loc._hi

wɵnt-tɛsu

bring.in-3_du._pstShe dropped her sash from up in the tree and brought her children up to the place where the vulture had put her.

S81 doi

stop
mʌnʌ lêmtɛsu, khaʣa mʌttɛsu

mʌnʌ

and

lemt-tɛsu

comfort-3_du._pst

khaʣa

snack

mʉtt-tɛsu

make-3_du._pstShe comforted them and gave them a snack.

S82 doi

stop
mʌnʌ ʔɛʣɛ bîː hɵ̂n bela ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

ʔɛʣɛ

later

bîː

mythical.vulture

hɵ-nɛ

come-_inf

bela

time

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstTime came for the eagle to come.

S83 doi

stop
bîː hɵlo mɛbi mʉjinʌkho mɛ bîːʔɛ kɵpɛ̂ŋ

bîː

mythical.vulture

hɵ-lo

come-when

mɛbi

there

mu-ji-nʌ-kho

be.anim-3_du-then-_cond

that

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

ka-pɛ-ŋʌ

eat-_npst._ptcp-_intensWhen the vulture comes, if they are there, the vulture will eat them.

S84 doi

stop
kɵkkhʌpɛŋʌ ʦhûː mʌnʌ mɛ ʔumɛ̂mʔɛ kʌm phîŋtɛsu

ka-khʌ-pɛ-ŋʌ

eat-_aux-_npst._ptcp-_intens

ʦhuk

become

mʌnʌ

and

that

ʔu-mɛ̂m-ʔɛ

3_sg._poss-mother-_erg

kʌm

house

phiŋ-tɛsu

send-3_du._pstHe would eat them completely, so the mother sent them home.

S85 doi

stop
kʌm phîŋtɛsulo ʦɵʦʦɵsuʔʌ lɛm muʦʌksu

kʌm

house

phiŋ-tɛsu-lo

send-3_du._pst-when

ʦɵ-su-ʔɛ

child-_du-_erg

lɛm

road

mu-ʦikt-su

_neg-know-_duWhen she sent them, the children did not know the road.

S86 doi

stop
mʌnʌ bhʌŋtêŋ lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

bhʌŋte-ŋʌ

nicely-_intens

lut-tɛsu

tell-3_du._pstShe told them very clearly.

S87 doi

stop
tɛlʌ jʌkkʌbɵjo ʔihɵ̂ipɛʦîm pʌʦhi haŋgɛ lɛmbɵjo ʔihɵ̂ipɛʦi

tɛ-lʌ

this-_abl

jʌkʌ-bɵjo

over.there-_level._loc

ʔi-hɵ̂npɛnɛ-i-m

_inv/2-reach-2/3_du-_nmlz

pʌʦhi

after

haŋgɛ

forked

lɛm-bɵjo

road-_level._loc

ʔi-hɵ̂npɛnɛ-i

_inv/2-reach-2/3_duAfter you arrive far away from here, you will reach a forked road.

S88 doi

stop
mɛ haŋgɛ lɛmbi phaŋphaŋ ghekpɛlʌ maːmʌ ʔikhɵʦi

that

haŋgɛ

forked

lɛm-bi

road-_loc

phaŋpha-ŋʌ

cracked-_intens

ghekt-pɛ-lʌ

crack-_npst._ptcp-_abl

maːmʌ

never

ʔi-khɵt-i

_inv/2-go-2/3_duAt the fork in the road, never go on the cracked road.

S89 doi

stop
sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ ʦʌi khoɔ̂nnɛ mʌttʉ

sɵlɛːsɵlɛm

clear

lɛm-lʌ

road-_abl

ʦʌi

_contr

khɵt-nɛ

go-_inf

mʌttʉ

_oblGo by the smooth road.

S90 doi

stop
mɛlʌ ʔikhɵʦikhôŋ kʌm ʔihɵ̂ipɛʦi lʉ̂ːtɛsu

mɛ-lʌ

that-_abl

ʔi-khɵt-i-kho-ŋʌ

_inv/2-go-2/3_du-_cond-_intens

kʌm

house

ʔi-hɵ̂npɛnɛ-i

_inv/2-reach-2/3_du

lut-tɛsu

tell-3_du._pstIf you go that way, you will arrive home, she told them.

S91 doi

stop
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu sôlmɛ lʌmʌlitsu khɵsti

mʌnʌ

and

ʦɵ-su

child-_du

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-su

Lamalit-_du

khɵt-ti

go-3du_pstAnd Solme and Lamalit set off.

S92 doi

stop
mʌnʌ jʌkkʌ mɛ haŋgɛ lɛmbɵjo hɵ̂ipɛstîm pʌʦhi mɛ sôlmɛʔɛ ni ʦɛmhɵːtɛ rʌeʦʌ

mʌnʌ

and

jʌkʌ

over.there

that

haŋgɛ

forked

lɛm-bɵjo

road-_level._loc

hɵ̂npɛnɛ-ti-m

reach-3du_pst-_nmlz

pʌʦhi

after

that

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_erg

ni

indeed

ʦɛmhɵ-tɛ

forget-_3sg._pst

rʌeʦʌ

it.seemsAfter they arrived at the forked road, Solme had forgotten [what the mother had said].

S93 doi

stop
mʌnʌ ʣitdi mʉtɛ, sôlmɛ ʔudʉspɛ lʌmʌlit ʔuʦhɛri

mʌnʌ

and

ʣitdi

insist

mu-tɛ

do-_3sg._pst

sôlmɛ

Solme

ʔu-dʉspɛ

3_sg._poss-elder

lʌmʌlit

Lamalit

ʔu-ʦhɛri

3_sg._poss-younger.childSolme was the elder, Lamalit the younger, and Solme insisted.

S94 doi

stop
mʌnʌ ʔudʉspɛʔɛ ʣitdi mʉtɛ.

mʌnʌ

and

ʔu-dʉspɛ-ʔɛ

3_sg._poss-elder-_erg

ʣitdi

insist

mu-tɛ

do-_3sg._pstThe elder child insisted.

S95 doi

stop
moʔo ni mɛ̂mʔɛ ni tɛ phaŋphaŋ ghekpɛlʌŋʌ khoɔ̂nnɛ ʔɛstɛ̂m

moʔo

_neg._cop

ni

indeed

mɛ̂m-ʔɛ

mother-_erg

ni

indeed

this

phaŋpha-ŋʌ

cracked-_intens

ghekt-pɛ-lʌ-ŋʌ

crack-_npst._ptcp-_abl-_intens

khɵt-nɛ

go-_inf

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlzNo, mother said to take the cracked road.

S96 doi

stop
mʌnʌ sôlmɛʔɛ ʣitdi mʉtɛ mɛ phaŋphaŋ ghekpɛlʌŋʌ khɵsti

mʌnʌ

and

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_erg

ʣitdi

insist

mu-tɛ

do-_3sg._pst

that

phaŋpha-ŋʌ

cracked-_intens

ghekt-pɛ-lʌ-ŋʌ

crack-_npst._ptcp-_abl-_intens

khɵt-ti

go-3du_pstSolme insisted, and they took the cracked road.

S97 doi

stop
mɛlʌkʌ̂ŋ khɵsti, mɛ jʌkkʌ ʔukhoɔmlʌbɵjo hɵ̂ipɛsti

mɛ-lʌ-ŋʌ

that-_abl-_intens

khɵt-ti

go-3du_pst

that

jʌkʌ

over.there

ʔukhoɔm-lʌ-bɵjo

valley-_abl-_level._loc

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pstThey went that way and they arrived at a valley.

S98 doi

stop
mɛ kuhɛm tibîː gɵpɛ, kʌwʌhɛm gɵpɛ mɛjo hɵ̂ipɛsti

that

ku-hɛm

water-_pl

tibîː

a.little

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

kʌwʌ-hɛm

stream-_pl

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

mɛjo

over.there

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pstThere was water and streams, and they arrived there.

S99 doi

stop
mʌnʌ jʌkkʌbɵjo ni sakpu hʌs tɵʦi

mʌnʌ

and

jʌkʌ-bɵjo

over.there-_level._loc

ni

indeed

sâːk-pu

two-_class

hʌs

man

tɵt-i

be.visible-2/3_duTwo people were visible there.

S100 doi

stop
mʌnʌ bhʌŋte theː sênsulʌ ni ʦûːsu pipsu hêŋ jɵʦi

mʌnʌ

and

bhʌŋte

nicely

theː

like.this

sent-su-lʌ

look-_du-_abl

ni

indeed

ʦûː-su

grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

he-ŋʌ

how-_intens

jɵt-i

look.like-2/3_duWhen they looked carefully, they looked like a grandfather and grandmother.

S101 doi

stop
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu tʌ ʦɵʦʦɵsuʔʌ hʌlla mɛsu

mʌnʌ

and

ʦɵ-su

child-_du

ta

put

ʦɵ-su-ʔɛ

child-_du-_erg

hʌlla

noise

mu-su

do-_duThe children made noise.

S102 doi

stop
jʌkkʌ ʦûːsu pipsu go rʌeʦʌ

jʌkʌ

over.there

ʦûː-su

grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

go

_foc

rʌeʦʌ

it.seemsThere seemed to be a grandmother and grandfather over there.

S103 doi

stop
mʌnʌ khʌlêŋbʌlêŋ mʉsʌ tibîː ʔubhɛl khɵʦi

mʌnʌ

and

khʌlêŋbʌlêŋ

sound.of.children.talking

mu-sʌ

do-_aux

tibîː

a.little

ʔubhɛl

across

khɵt-i

go-2/3_duTalking, they went over.

S104 doi

stop
mʌnʌ melo ni mɛ ʦûːsu pipsu hêŋ joɔçpɛ ni sokpu hʌs kɵpɛ mîn kɵpɛ khɵtlêŋ tɛphêm ʣʌntuhɛm kɵpɛ sokpu go rʌeʦʌ

mʌnʌ

and

melo

at.that.time

ni

indeed

that

ʦûː-su

grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

he-ŋʌ

how-_intens

jɵt-pɛ

look.like-_npst._ptcp

ni

indeed

sokpu

ogre

hʌs

man

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

mîn

human

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

tɛphem

like.this

ʣʌntu-hɛm

animal-_pl

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

sokpu

ogre

go

_foc

rʌeʦʌ

it.seemsThe ones who look like a grandfather and grandmother are in fact ogers, man eaters, human eaters, everything eaters such as animal eaters.

S105 doi

stop
ʔʌbui mɛ sokpu phɛr mɛjôm khɵsti

ʔʌbui

horror!

that

sokpu

ogre

phɛr

vicinity

mɛjo-m

over.there-_nmlz

khɵt-ti

go-3du_pstHorrors! They went near the ogres.

S106 doi

stop
mʌnʌ ʔʌbʌ sokpusuʔʌ ŋissu

mʌnʌ

and

ʔʌbʌ

and.then

sokpu-su-ʔɛ

ogre-_du-_erg

ŋi-tɛsu

hear-3_du._pstNow the ogres could hear them.

S107 doi

stop
mʌnʌ sokpusuʔʌ ʔʌbʌ ʣhʉkkhɵʦi ʔɛ̂nnɛʔɛ ʔʌ! ʔoːʦûŋ sɵ ʔesʦûːsu pipsu pîije wɵ, pîije wɵ tɛjôm pîije wɵ lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

sokpu-su-ʔɛ

ogre-_du-_erg

ʔʌbʌ

and.then

ʣhuk-khɵt-i

escape-go-2/3_du

ʔɛt-nɛ-ʔɛ

say-_inf-_erg

ʔʌ

_hes

ʔoːʦu-ŋʌ

1_de-_intens

_hort

ʔes-ʦûː-su

2_du._poss-grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

pi-ije

come-2_du._imp

_opt

pi-ije

come-2_du._imp

_opt

tɛ-jo-m

this-_loc._distant-_nmlz

pi-ije

come-2_du._imp

_opt

lut-tɛsu

tell-3_du._pstThe ogres thought the children would run away and said to them "We are your grandfather and grandmother, come, come, come over here"

S108 doi

stop
mʌnʌ ʦɵʦʦɵsu ni ʣhʌn thoɔrsesʌ sokpu phɛrjôŋ khɵsti

mʌnʌ

and

ʦɵ-su

child-_du

ni

indeed

ʣhʌn

so.much

thoɔr-se-sʌ

be.glad-_aux-_aux

sokpu

ogre

phɛr-jo-ŋʌ

vicinity-_loc._distant-_intens

khɵt-ti

go-3du_pstThe children were very happy and went over to where the ogres were.

S109 doi

stop
mʌnʌ sokpusuʔʌ lemto lemto ʔuskʌm phɛrjo hɵ̂ːtpɛtɛsu.

mʌnʌ

and

sokpu-su-ʔɛ

ogre-_du-_erg

lemt-to

comfort-_cvb

lemt-to

comfort-_cvb

ʔus-kʌm

3_du._poss-house

phɛr-jo

vicinity-_loc._distant

hɵ̂npɛnɛ-tɛsu

reach-3_du._pstThe ogres coaxed them back near their house.

S110 doi

stop
ʔunkʌmbɵjo hoːpɛstɛnu

ʔun-kʌ̄m-bɵjo

3_pl._poss-house-_loc._level

hɵ̂npɛnɛ-tɛnu

reach-23_pl._pstThey reached their house.

S111 doi

stop
lʌmʌlit tɛjo mɛjo khɛkhɛ̂mbi ʦêmtɛsi khɛkhɛ̂mbi khɵlestɛlo

lʌmʌlit

Lamalit

tɛjo

over.here

mɛjo

over.there

khɛkhɛ̂mbi

here.and.there

khɛkhɛ̂mbi

here.and.there

khɵt-le-tɛ-lo

go-_aux-_3sg._pst-whenLamalit was playing here and there, going around, when...

S112 doi

stop
sôlmɛ mɛbi moːtɛ̂m hebelo ʔʌʣoːŋʌ sêːtɛsunʌ jo ŋʌ ʔuhi ni tʉ̂ŋkhʌtɛsu

sôlmɛ

Solme

mɛbi

there

mu-tɛ-m

be.anim-_3sg._pst-_nmlz

hebe-lo

how-when

ʔʌʣoː-ŋʌ

before-_intens

set-tɛsu-nʌ

kill-3_du._pst-then

jo

also

ŋʌ

_int

ʔu-hi

3_sg._poss-blood

ni

indeed

tuŋ-khʌ-tɛsu

drink-_aux-3_du._pstSolme was there and they killed her a while before and they drank up her blood and left.

S113 doi

stop
mʌnʌ dumʌ ghrîmtɛ mɛ nɵ̂l

mʌnʌ

and

dumʌ

darkness

ghrim-tɛ

get.dark-_3sg._pst

that

nɵ̂l

dayIt got dark, that day.

S114 doi

stop
dumʌ ghrîmtɛ̂m pʌʦhi ʔʌ̂msin belabi lʌmʌlit sîŋtɛsu

dumʌ

darkness

ghrim-tɛ-m

get.dark-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔipt-si-nɛ

make.sleep-_refl-_inf

bela-bi

time-_loc

lʌmʌlit

Lamalit

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pstAfter it got dark, when it was time to sleep, they asked Lamalit:

S115 doi

stop
ʔʌnɵ̂l ʦûːkolo ʔiʔʌ̂msije, pipkolo ʔiʔʌ̂msi hou

ʔʌnɵ̂l

today

ʦûː-kolo

grandfather-_com

ʔi-ʔipt-si-je

_inv/2-make.sleep-_refl-_imp

pip-kolo

grandmother-_com

ʔi-ʔipt-si

_inv/2-make.sleep-_refl

ho

heyWill you sleep with grandfather, will you sleep with grandmother?

S116 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ lʉ̂ːtɛsu

mʌnʌ

and

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pstAnd Lamalit told them:

S117 doi

stop
ʔûŋ ni ʔʌtapŋʌ ʔʌmsiŋʌ

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

ʔʌ-tap-ŋʌ

1_sg._poss-self-_intens

ʔipt-si-ŋʌ

make.sleep-_refl-1_sgI will sleep alone.

S118 doi

stop
mɛbenʌ mokho tukûm demphetʉ ʔʌmsi ʔei lʉ̂ːtɛsu

mɛbenʌ

then

mokho

even.though

tukum

up.high

demphe-tʉ

basket.shelf-_loc._high

ʔipt-si

make.sleep-_refl

ʔei

hey

lut-tɛsu

tell-3_du._pstIn that case you will sleep up there on the shelf, they told him.

S119 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ lʉ̂ːtɛsu moʔo tukûm mɛtʉ ni mikmɵ lʉ mâŋ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

moʔo

_neg._cop

tukum

up.high

mɛtʉ

up.there

ni

indeed

mikmɵ

smoke

feel

mâŋ

whatLamalit told them: No, it is very smoky up there.

S120 doi

stop
ʔûŋ tɛtʉ ni muʔʌmsiŋʌ

ʔûŋ

1_sg

tɛ-tʉ

this-_loc._high

ni

indeed

mu-ʔipt-si-ŋʌ

_neg-make.sleep-_refl-1_sgI will not sleep up there.

S121 doi

stop
mʌnʌ sokpuʔʌ mokho bhartʉ ʔʌmsi ʔei lʉ̂ːtɛsunʌ

mʌnʌ

and

sokpu-ʔɛ

ogre-_erg

mokho

even.though

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

ʔipt-si

make.sleep-_refl

ʔei

hey

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-thenIn that case, sleep upstairs, the ogres told him.

S122 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlit jo ghâŋtɛ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit

Lamalit

jo

also

ghaŋ-tɛ

agree-_3sg._pstLamalit agreed.

S123 doi

stop
lɵ bhartʉ ʔʌmsiŋʌ

well

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

ʔipt-si-ŋʌ

make.sleep-_refl-1_sgFine, I will sleep upstairs.

S124 doi

stop
mʌnʌ bhartʉ mukde mʌttɛsu

mʌnʌ

and

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

mu-de

be.anim-_nmlz

mʉtt-tɛsu

make-3_du._pstAnd they made him a sleeping place upstairs.

S125 doi

stop
mʌnʌ mɛtʉ ʔʌptɛsu

mʌnʌ

and

mɛtʉ

up.there

ʔipt-tɛsu

make.sleep-3_du._pstAnd they put him to sleep.

S126 doi

stop
mɛ lʌmʌlitʔɛ tha thɵtɛ ʔûŋ jo ʔisêiŋʌsu, ʔûŋ jo ʔikɵŋʌsu ʔɛ̂nnɛ

that

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

tha

know

thɵ-tɛ

see-_3sg._pst

ʔûŋ

1_sg

jo

also

ʔi-set-ŋʌ-su

_inv/2-kill-1_sg-_du

ʔûŋ

1_sg

jo

also

ʔi-ka-ŋʌ-su

_inv/2-eat-1_sg-_du

ʔɛt-nɛ

say-_infAnd Lamalit knew that they will kill 'me' as well, they will eat 'me'.

S127 doi

stop
mʌnʌ bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi

mʌnʌ

and

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

ʔipt-tɛ-si

make.sleep-_3sg._pst-_reflBut he went to sleep upstairs.

S128 doi

stop
mʌnʌ mɛ mukdebi ʔʌmʔɛ mɛbi ʔʌmsinɛ ʔʌm ni ʔʌbʌ ʔunûː mugoːwɛ ŋʌ

mʌnʌ

and

that

mu-de-bi

be.anim-_aux-_loc

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

mɛbi

there

ʔipt-si-nɛ

make.sleep-_refl-_inf

ʔʌm

3

ni

indeed

ʔʌbʌ

and.then

ʔu-nûː

3_sg._poss-mind

mu-gɵ-wɛ

_neg-be.inan-_irr

ŋʌ

_intBut he didn't intend to sleep in that bed.

S129 doi

stop
ʔisêiŋʌsu ʔɛ̂nnɛ ʔʌmʔɛ tha mʉtɛ̂m goːtɛ

ʔi-set-ŋʌ-su

_inv/2-kill-1_sg-_du

ʔɛt-nɛ

say-_inf

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

tha

know

mu-tɛ-m

do-_3sg._pst-_nmlz

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pstHe knew that 'they will kill me'.

S130 doi

stop
mʌnʌ tɛː mɛː sêntɛ tûː kɛphɛm thɵkhʌtɛ

mʌnʌ

and

tɛː

here

mɛː

there

sent-tɛ

look-_3sg._pst

tûː

one

kɛphɛm

gourd

thɵ-khʌ-tɛ

see-_aux-_3sg._pstHe looked here and there and found a gourd.

S131 doi

stop
kɛphɛmbuju ʦêrtɛ mʌnʌ mas bektɛ ke mɛju hʌllei mʉtɛnʌ phiʈei mʉtʉtɛ

kɛphɛm-bi-ju

gourd-_loc-_loc._low

ʦer-tɛ

urinate-_3sg._pst

mʌnʌ

and

mas

soot

bekt-tɛ

pour.in-_3sg._pst

ke

what

mɛju

down.there

hʌllei

shake

mu-tɛ-nʌ

do-_3sg._pst-then

phiʈei

dissolve

mu

do

ta-tɛ

put-_3sg._pstHe urinated into the gourd and poured in soot and shook it.

S132 doi

stop
mʌnʌ ʔumukdebi mɛ kɛphɛm ʔʌptʉtɛ

mʌnʌ

and

ʔu-mu-de-bi

3_sg._poss-be.anim-_nmlz-_loc

that

kɛphɛm

gourd

ʔipt

make.sleep

ta-tɛ

put-_3sg._pstHe lay the gourd down on the bed.

S133 doi

stop
mʌnʌ ʔutap ʦʌi jʌkkʌ khɵstɛnʌ gʌ̂mtɛsi

mʌnʌ

and

ʔu-tap

3_sg._poss-self

ʦʌi

_contr

jʌkʌ

over.there

khɵt-tɛ-nʌ

go-_3sg._pst-then

gʉp-tɛ-si

hide-_3sg._pst-_reflHe went further over and hid.

S134 doi

stop
mʌnʌ ʔusenɛ sokpusu khɵŋiti

mʌnʌ

and

ʔusenɛ

that.night

sokpu-su

ogre-_du

khɵŋ-ti

come.up-3du_pstThat night, the ogres came up.

S135 doi

stop
ʔɛ̂n ʦʌi lʌmʌlit ʔipdɵktɛ ʔɛ̂n ʦʌi seʦi ʔɛstinʌ

ʔɛ̂n

now

ʦʌi

_contr

lʌmʌlit

Lamalit

ʔipt-do-tɛ

make.sleep-_aux-_3sg._pst

ʔɛ̂n

now

ʦʌi

_contr

set-i

kill-1_di

ʔɛt-ti-nʌ

say-3du_pst-thenLamalit has fallen asleep now, let's kill him now, they said

S136 doi

stop
ʣhîr hʌttɛsu hʌlʌlʌ joɔçpɛ, ʣhîrkolo bhartʉ khɵŋiti

ʣhîr

poker

hutt-tɛsu

burn-3_du._pst

hʌlʌlʌ

red

jɵt-pɛ

look.like-_npst._ptcp

ʣhîr-kolo

poker-_com

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

khɵŋ-ti

come.up-3du_pstThey heated a poker until it was red, and came upstairs with it.

S137 doi

stop
mʌnʌ mɛ mukde goju lʌmʌlit mu hola mimsîitinʌ mɛ ʣhîr ʦɛ̂n khʌ̂ntɛsu

mʌnʌ

and

that

mu-de

be.anim-_nmlz

go-ju

inside-_loc._low

lʌmʌlit

Lamalit

mu

be.anim

hola

maybe

mimt-si-ti-nʌ

think.about-_refl-3du_pst-then

that

ʣhîr

poker

ʦɛ̂n

suddenly

khunt-tɛsu

stab-3_du._pstThey thought to themselves "Lamalit is inside the bed" and they stabbed the poker suddenly.

S138 doi

stop
mʌnʌ mistɛ hola ʔɛstinʌ mɛbenʌ brʌmsʌŋʔɛ ʔuhi phʌptɛsu

mʌnʌ

and

mit-tɛ

die-_3sg._pst

hola

maybe

ʔɛt-ti-nʌ

say-3du_pst-then

mɛbenʌ

then

brʌmsʌŋ-ʔɛ

bamboo.straw-_instr

ʔu-hi

3_sg._poss-blood

phipt-tɛsu

suck.out-3_du._pstHe is probably dead, they said, and then they sucked up his blood with a bamboo straw.

S139 doi

stop
mʌnʌ mɛbelo lʌ̂ilʉiti ʔe sôlmɛ sôlmɛ ʦɛnoːtɛ, lʌmʌlit lʌmʌlit khaːtɛ

mʌnʌ

and

mɛbelo

at.that.time

lut-lʉ-ti

tell-_recip-3du_pst

ʔe

_hs

sôlmɛ

Solme

sôlmɛ

Solme

ʦɛnu-tɛ

be.good-_3sg._pst

lʌmʌlit

Lamalit

lʌmʌlit

Lamalit

khɛ-tɛ

be.bitter-_3sg._pstThey told each other: Solme was delicious, Lamalit was bitter.

S140 doi

stop
mas ku tʉ̂ŋtɛsu mɛ khaːtɛ̂m ho

mas

soot

ku

water

tuŋ-tɛsu

drink-3_du._pst

that

khɛ-tɛ-m

be.bitter-_3sg._pst-_nmlz

ho

_cop

S141 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlit ni jʌkkʌ gʌ̂mkhantɛsi

mʌnʌ

and

lʌmʌlit

Lamalit

ni

indeed

jʌkʌ

over.there

gʉp-khʌ-tɛ-si

hide-_aux-_3sg._pst-_nmlzAnd Lamalit was hiding farther away.

S142 doi

stop
mʌnʌ mɛ sokpusu ʔusmukdeju ʔɵstinʌ ʔipsîiti

mʌnʌ

and

that

sokpu-su

ogre-_du

ʔus-mu-de-ju

3_du._poss-be.anim-_nmlz-_loc._low

ʔɵt-ti-nʌ

return-3du_pst-then

ʔipt-si-ti

make.sleep-_refl-3du_pstAnd the ogres went back down to their bed and slept.

S143 doi

stop
ʔudʉspɵkʌ kɵ paːtɛ, noɔm ʔoɔptɛ

dʉspɵ-ka

next.day-_abl

dawn

pa-tɛ

be.dawn-_3sg._pst

noɔm

sun

ʔɵpt-tɛ

rise-_3sg._pstDay broke the next day and the sun rose.

S144 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlit hoːloːtɛ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit

Lamalit

hɵlɵ-tɛ

arrive-_3sg._pstAnd then Lamalit arrived.

S145 doi

stop
ʦhʌkkʌi ʦhʉkiti

ʦhʌkkʌi

surprised

ʦhuk-ti

become-3du_pstThey were surprised.

S146 doi

stop
lʌ ʔʌmiski tɛ lʌmʌlit sestîm ni pheri hoːtɛ

OK

ʔʌmiski

yesterday

this

lʌmʌlit

Lamalit

set-ti-m

kill-3du_pst-_nmlz

ni

indeed

pheri

again

hɵ-tɛ

come-_3sg._pstWow, the Lamalit we killed yesterday came back!

S147 doi

stop
khjou mâŋ ʦhʉktɛ?

khjou

where

mâŋ

what

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstWhere, what happened?

S148 doi

stop
ʦhʌkkʌi ʦhʉkiti lɛbɛ lɛbɛ

ʦhʌkkʌi

surprised

ʦhuk-ti

become-3du_pst

lɛbɛ

silently

lɛbɛ

silentlyThey were surprised, and were quiet.

S149 doi

stop
mʌnʌ ʔɛʣɛ ʔûŋ kʌmtuŋtʉ gɵpɛ balihɛm seibi khoɔ̂nnɛ mʌçpɛ

mʌnʌ

and

ʔɛʣɛ

later

ʔûŋ

1_sg

kʌm

house

tuŋ-tʉ

up-_loc._high

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

bali-hɛm

crop-_pl

sent-bi

look-_purp

khɵt-nɛ

go-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcpSomeone must go look after the crops that are above the house.

S150 doi

stop
ʣaːskʌm seibi khoɔ̂nnɛ mʌçpɛ, kɛm lɛːstɛ

ʣaːskʌm

black.white.lentils

sent-bi

look-_purp

khɵt-nɛ

go-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcp

kɛm

work

lɛn-tɛ

come.out-_3sg._pstSomeone must go look after the lentils, there is work to do.

S151 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlitʔɛ ʔûŋ seibi khoɔ̂iŋʌ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

ʔûŋ

1_sg

sent-bi

look-_purp

khɵt-ŋʌ

go-1_sgLamalit said "I will go look after them".

S152 doi

stop
mɛ balihɛm ʔuŋʌ sendunʌ jeŋʌ sɵ lʉ̂ːtɛsunʌ ʔuʦûːsu pipsu lʉ̂ːtɛsunʌ khɵstɛ

that

bali-hɛm

crop-_pl

ʔuŋʌ

1_sg._erg

sent-u-nʌ

look-1_sg._a-then

je-ŋʌ

come.down-1_sg

_hort

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-then

ʔu-ʦûː-su

3_sg._poss-grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-then

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstI will look after the crops and come down, he said to his grandfather and grandmother, and he left.

S153 doi

stop
mʌnʌ ʔûːbʉtʉ khɵstɛ̂m pʌʦhi mɛ ʣaːskʌmhɛm khɵlêŋ kɛmto ʔoɔlto mʉtɛ ʦa telto ghrokto mʉtɛ ʦa bhleptɛnu

mʌnʌ

and

ʔûː-bʉtʉ

field-_loc._hi

khɵt-tɛ-m

go-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

that

ʣaːskʌm-hɛm

black.white.lentils-_pl

khɵle-ŋʌ

all-_intens

kam-to

chew-_cvb

ʔɵl-to

spit.out-_cvb

mu-tɛ

do-_3sg._pst

ʦa

some

tel-to

uproot-_cvb

ghrokt-to

throw-_cvb

mu-tɛ

do-_3sg._pst

ʦa

some

bhlept-tɛnu

flatten-23_pl._pstAfter he went up to the field, chewing lentils and spitting them out, he uprooted and threw some, and flattened others.

S154 doi

stop
mʌnʌ mɛ thuːnɛmpôːʔʌ kɵpɛ hêŋ joɔçpɛ bʌnei mʉtʉtɛnʌ

mʌnʌ

and

that

thuːnɛm-pôː-ʔɛ

forest-pig-_erg

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

he-ŋʌ

how-_intens

jɵt-pɛ

look.like-_npst._ptcp

bʌnei

make

mu

be.anim

ta-tɛ-nʌ

put-_3sg._pst-thenHe made it look as if a wild boar had eaten it.

S155 doi

stop
kʌmju jaːtɛ mʌnʌ ʔuʦûːsu pipsu mɛ sokpusu lʉ̂ːtɛsu

kʌm-ju

house-_loc._low

je-tɛ

come.down-_3sg._pst

mʌnʌ

and

ʔu-ʦûː-su

3_sg._poss-grandfather-_du

pip-su

grandmother-_du

that

sokpu-su

ogre-_du

lut-tɛsu

tell-3_du._pstHe came back down to the house and told his grandfather and grandmother the ogres:

S156 doi

stop
tukûm ʔûːtʉm ʣaːskʌm ni thuːnɛmpôː hɵnʌ mʌri ʣɛ rʌeʦhʌ

tukum

up.high

ʔûː-tʉ-m

field-_loc._high-_nmlz

ʣaːskʌm

black.white.lentils

ni

indeed

thuːnɛm-pôː

forest-pig

hɵ-nʌ

come-then

mʌri

much

ʣa

eat

rʌeʦhʌ

it.seemsThe boar will come and eat a lot of the grains in the field up high.

S157 doi

stop
tɛ pôː ni sênnɛ mʌttʉ

this

pôː

pig

ni

indeed

set-nɛ

kill-_inf

mʌttʉ

_oblWe must kill this pig.

S158 doi

stop
mʌnʌ ʔuʦûːkolo lʌmʌlitkolo ʔʌmsu thuːnɛmpôː sêibi khoɔçpɛ ʦhʉkiti

mʌnʌ

and

ʔu-ʦûː-kolo

3_sg._poss-grandfather-_com

lʌmʌlit-kolo

Lamalit-_com

ʔʌm-su

3-_du

thuːnɛm-pôː

forest-pig

set-bi

kill-_purp

khɵt-pɛ

go-_npst._ptcp

ʦhuk-ti

become-3du_pstThen Grandfather and Lamalit made off to kill the boar.

S159 doi

stop
mʌnʌ lʌphu selmɛ kʌrpɛ ʦʌi lʌmʌlit ʔuʦûː ʦʌi ʔusathi

mʌnʌ

and

lʌphu

bow

selmɛ

arrow

kʉr-pɛ

carry-_npst._ptcp

ʦʌi

_contr

lʌmʌlit

Lamalit

ʔu-ʦûː

3_sg._poss-grandfather

ʦʌi

_contr

ʔu-sathi

3_sg._poss-friendThe one carrying the bow and arrow was Lamalit, the grandfather was the helper.

S160 doi

stop
mʌnʌ mɛttʉ ʔûːbʉtʉ hɵipɛstîm pʌʦhi ʔuʦûː lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

mɛtʉ

up.there

ʔûː-bʉtʉ

field-_loc._hi

hɵ̂npɛnɛ-ti-m

reach-3du_pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔu-ʦûː

3_sg._poss-grandfather

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsOnce they arrived up at the high field, Lamalit told his grandfather:

S161 doi

stop
ʦûːʔʌ tîːlʌ gʌurabi khɛttɵ

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

tɛju-lʌ

down.here-_abl

gʌura-bi

point-_loc

khɛtt-ɵ

block-_impGrandfather, block (the boar) from down here in a point.

S162 doi

stop
ʔûŋ tukkʌ thuːnɛmtʉ khoɔ̂iŋʌnʌ ʔuŋʌ hʌrke mʌŋʌnʌ jedu

ʔûŋ

1_sg

tukkʌ

up.distal

thuːnɛm-tʉ

forest-_loc._high

khɵt-ŋʌ-nʌ

go-1_sg-then

ʔuŋʌ

1_sg._erg

jet-u

down-1_sg._aI will go up into the forest, frighten him and bring him down.

S163 doi

stop
mɛbelo ʔuŋʌ jedu helo ʦûːʔɛ ʔimʌs krim mʌnʌ ʔikre hɛmwɵ lʉ̂ːtɛ

mɛbelo

at.that.time

ʔuŋʌ

1_sg._erg

jet-u

bring.down-1_sg._a

he-lo

how-when

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

ʔi-mʌs

2_sg._poss-eye

krim

close.eyes

mʌnʌ

and

ʔi-kre

2_sg._poss-thigh

hɛm-wɵ

spread-_imp

lut-tɛ

tell-_3sg._pstI will bring him down and at that time, close your eyes and spread your thighs, grandfather.

S164 doi

stop
thuːnɛmgotʉ khɵstɛ ʔe, lʌmʌlit lʌphu selmɛkolo

thuːnɛm-go-tʉ

forest-inside-_loc._high

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hs

lʌmʌlit

Lamalit

lʌphu

bow

selmɛ-kolo

arrow-_comLamalit went up into the forest with his bow and arrow.

S165 doi

stop
mʌnʌ mɛttʉlʌkʌ ʦhûː ʦhûː ʦhûː mɛ sɵ̂u jaːtɛ sɵ̂u ʔimʌs krʌmbhâː mʉwɵ ʔikre hɛmbhâː mʉwɵ lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

then

mɛttʉ̂ː-lʌ-kʌ

up.there-_abl-_abl

tshʉk

happen

tshʉk

happen

tshʉk

happen

that

sɵ̂u

disc.part

je-tɛ

come.down-_3sg._pst

sɵ̂u

disc.part

ʔi-mʌs

2_sg._poss-eye

krim-bhâː

close.eyes-_aux

mu-wɵ

do-_imp

ʔi-kre

2_sg._poss-thigh

hɛm-bhâː

spread-_aux

mu-wɵ

do-_imp

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsFrom above, a chasing sound came down, "get ready, close your eyes more, spread your thighs more" he told him.

S166 doi

stop
mɛ lʌito mesʌ, bhroɔçto mɛlʌ mɛju jaːtɛlo ʔuʦûːʔɛ ʔumʌs krîmdetɛ ʔukre hɛ̂mdetɛ

that

lut-to

tell-_cvb

mesʌ

like.that

bhrɵt-to

shout-_cvb

mɛlʌ

that.side

mɛju

down.there

je-tɛ-lo

come.down-_3sg._pst-when

ʔu-ʦûː-ʔɛ

3_sg._poss-grandfather-_erg

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

krim-de-tɛ

close.eyes-_aux-_3sg._pst

ʔu-kre

3_sg._poss-thigh

hɛm-de-tɛ

spread-_aux-_3sg._pstWhen Lamalit was telling him this, shouting "he's coming down", Grandfather closed his eyes and spread his thighs.

S167 doi

stop
mʌnʌ lʌphu selmɛʔɛ mʌnʌ selmɛʔɛ, ʔusʌndhibɵjo ʔɵ̂ːptɛnʌ sêːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

lʌphu

bow

selmɛ-ʔɛ

arrow-_instr

mʌnʌ

and

selmɛ-ʔɛ

arrow-_instr

ʔu-sʌndhi-bɵjo

3_sg._poss-body.joint-_level._loc

ʔop-tɛ-nʌ

shoot-_3sg._pst-then

set-tɛ

kill-_3sg._pst

ʔe

_hsHe shot him in the groin with the bow and arrow and killed him.

S168 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔulɛːʣi krʌptɛnʌ kʌm hɵ̂ːtɛ

mʌnʌ

and

that

ʔu-lɛːʣi

3_sg._poss-private.parts

kript-tɛ-nʌ

cut-_3sg._pst-then

kʌm

house

hɵt-tɛ

bring-_3sg._pstHe cut off his private parts and brought them home.

S169 doi

stop
mʌnʌ ʔupip lemʌ mʌttɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

lemʌ

lie

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pst

ʔe

_hsHe lied to his grandmother.

S170 doi

stop
tɛ ʦûːʔɛ thuːnɛmpôːpo ʔuʦɵ̂ː wêntɛnʌ hɵ̂ŋsʉtɛ̂m

this

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

thuːnɛm-pôː-po

forest-pig-_gen

ʔu-ʦɵ̂ː

3_sg._poss-heart

went-tɛ-nʌ

slit-_3sg._pst-then

hɵŋ-sʉ-tɛ-m

send-_aux-_3sg._pst-_nmlzGrandfather cut out the boar's heart and sent it back.

S171 doi

stop
tɛ laskʌbɵjo ʔikiːgʉ ʔe

this

laskʌ-bɵjo

door-_level._loc

ʔi-kik-ʉ

_inv/2-tie-3_sg._npst._a

ʔe

_hsYou are to tie this next to your door.

S172 doi

stop
mʌnʌ kʌmgojo gɵpɛ, sobʌmrobʌmbîm khɵtlêŋ ʣɛhɛm doːrʌm ʔihɛ̂mnu ʔe

mʌnʌ

and

kʌm-go-jo

house-inside-_loc._distant

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

sobʌmrobʌm-bi-m

grain.pot-_loc-_nmlz

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

ʣɛ-hɛm

grains-_pl

doːrʌm

drying.grains

ʔi-hɛm-nu

_inv/2-spread-3_pl

ʔe

_hsThen spread out all the grains that are stored in pots inside the house.

S173 doi

stop
bhʌmdelbɵjo khɵtlêŋ ʔihɛ̂mnu ʔe

bhʌmdel-bɵjo

courtyard-_level._loc

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

ʔi-hɛm-nu-nu-ʔe

_inv/2-spread-3_pl-_pl-_hearsaySpread them all out in the courtyard.

S174 doi

stop
mʌnʌ mukde ʔimɛnʌ mɛjo ʔiʔʌ̂msi ʔe

mʌnʌ

and

mu-de

be.anim-_nmlz

ʔi-mu-nʌ

_inv/2-do-then

mɛjo

over.there

ʔi-ʔipt-si

_inv/2-make.sleep-_refl

ʔe

_hsMake yourself a bed and put yourself to sleep there.

S175 doi

stop
ʔidhaŋku phɛrbi khʉrmi ʔitɛʔe ʔamkhi ʔitɛʔe

ʔi-dhaŋku

2_sg._poss-pillow

phɛr-bi

vicinity-_loc

khʉrmi

sickle

ʔi-ta-ʔe

_inv/2-put-_hs

ʔamkhi

resin

ʔi-ta-ʔe

_inv/2-put-_hsPut a small sickle next to your pillow, and resin.

S176 doi

stop
mʌnʌ phɵpoti joŋʌ ʈhik ʔimɛtɛ ʔe

mʌnʌ

and

phɵ-po-ti

chicken-_gen-3du_pst

jo-ŋʌ

also-_intens

thik

correct

ʔi-mu-tɛ

_inv/2-do-_3sg._pst

ʔe

_hsAlso put a chicken egg there as well.

S177 doi

stop
theːsʌ ʔiʔʌ̂msi ʔe sɵ

theːsʌ

like.this

ʔi-ʔipt-si

_inv/2-make.sleep-_refl

ʔe

_hs

_hortHaving done this, go to sleep.

S178 doi

stop
mʌnʌ theːsʌ doːrʌm hɛmbi ʔilɛi mʌnʌ kʌm ʔiwoŋ helo ʔombauʣuk mʉnɛ mʌçpɛ ʔe

mʌnʌ

and

theːsʌ

like.this

doːrʌm

drying.grains

hɛm-bi

spread-_purp

ʔi-lɛn

_inv/2-come.out

mʌnʌ

and

kʌm

house

ʔi-wɵŋ

_inv/2-enter

he-lo

how-when

ʔombauʣuk

with.no.hands

mu-nɛ

do-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcp

ʔe

_hsDoing this, come out and dry the grain, and when you go in, each time you must do Ombaujuk (game for children, eating with no hands)

S179 doi

stop
hekkhep ʔiwoŋ hekkhep ʔiwoŋ, mɛbeː piʦʦheŋʌ ʔombauʣuk ʔimɛ ʔe sɵ" lʉ̂ːtɛnʌ lemʌ mʌttɛ

hek-khep

however-time

ʔi-wɵŋ

_inv/2-enter

hek-khep

however-time

ʔi-wɵŋ

_inv/2-enter

mɛbeː

that.much

piʦʦhe-ŋʌ

times-_intens

ʔombauʣuk

with.no.hands

ʔi-mu

_inv/2-do

ʔe

hey

_hort

lut-tɛ-nʌ

tell-_3sg._pst-then

lemʌ

lie

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pstHowever many times you enter the house, you have to eat (the grandfather's hanging organs) with no hands, he said to her and lied.

S180 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔupipʔɛ mɛ sokpunîmʔɛ khɵtlêŋ doːrʌmhɛm lɛ̂ntɛnʌ hɛ̂mtɛ,

mʌnʌ

and

that

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_erg

that

sokpu-nîm-ʔɛ

ogre-f.nmlz-_erg

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

doːrʌm-hɛm

drying.grains-_pl

lɛnt-tɛ-nʌ

take.out-_3sg._pst-then

hɛm-tɛ

spread-_3sg._pstThe ogress grandmother took out all her grains and spread them out.

S181 doi

stop
mʌnʌ khɵtlêŋ ʔuʦûːʔʌ he ʔɛstɛ, ʔʌʣoː heːsʌ lemʌ mʌttɛ meːsʌ̂ŋ khɵtlêŋ mʉtɛ

mʌnʌ

and

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

ʔu-ʦûː-ʔɛ

3_sg._poss-grandfather-_erg

he

how

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔʌʣoː

before

heːsʌ

how

lemʌ

lie

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pst

meːsʌ-ŋʌ

like.that-_intens

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

mu-tɛ

do-_3sg._pstEverything the grandfather said to do the boy lied about, but she did everything that way.

S182 doi

stop
mʌnʌ ʔɛʣɛ noɔmʔɛ ʔêmtɛlo ʔipdɵktɛ.

mʌnʌ

and

ʔɛʣɛ

later

noɔm-ʔɛ

sun-_erg

ʔemt-tɛ-lo

heat-_3sg._pst-when

ʔipt-do-tɛ

make.sleep-_aux-_3sg._pstWhile the sun heated up she fell asleep

S183 doi

stop
sokpunîm pip ni ʔipdɵktɛ

sokpu-nîm

ogre-f.nmlz

pip

grandmother

ni

indeed

ʔipt-do-tɛ

make.sleep-_aux-_3sg._pstThe ogress grandmother fell asleep.

S184 doi

stop
ʔipdɵktɛlo noɔmʔɛ ghɵ̂ŋtɛnʌ joŋpɛ mɛ ʔamkhiʔɛ ʔumʌs khɵtlêŋ pɵde mʌssʌtɛ

ʔipt-do-tɛ-lo

make.sleep-_aux-_3sg._pst-when

noɔm-ʔɛ

sun-_erg

ghɵŋ-tɛ-nʌ

heat-_3sg._pst-then

jɵŋ-pɛ

melt-_npst._ptcp

that

ʔamkhi-ʔɛ

resin-_instr

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

pɵde

plugged

mʉtt-sʌ-tɛ

make-_aux-_3sg._pstWhen she fell asleep, the sun heated up and completely plugged her eyes with melted resin.

S185 doi

stop
mʌnʌ thiːstɛlo ni ʔumʌs hâːnɛ nʉpɛkhokho, mɛbelo ni ʔumʌs hâːnɛ̂ŋ munoːwɛ

mʌnʌ

and

thin-tɛ-lo

wake.up-_3sg._pst-when

ni

indeed

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

hak-nɛ

open-_inf

nu-pɛ-kho-kho

be.good-_npst._ptcp-_cond-_cond

mɛbelo

at.that.time

ni

indeed

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

hak-nɛ-ŋʌ

open-_inf-_intens

mu-nu-wɛ

_neg-be.good-_irrWhen she woke up, if only she could have opened her eyes, but at that time, she could not open her eyes.

S186 doi

stop
lʌmʌlitʔɛ mɛ ʔudoːrʌm khɵtlêŋ woɔ̂ntɛnʌ kʉr mʉdetɛ

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

that

ʔu-doːrʌm

3_sg._poss-drying.grains

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

wɵnt-tɛ-nʌ

collect-_3sg._pst-then

kʉr

load

mu-de-tɛ

do-_aux-_3sg._pstLamalit collected all the grain and prepared a load.

S187 doi

stop
mɛ wʌripʌri gɵpɛ khɵtlêŋ mʌmâŋ kʉr mʉdetɛ ʔʌsamanhɛm joŋʌ

that

wʌripʌri

all.around

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

khɵtle-ŋʌ

all-_intens

mʌmâŋ

something

kʉr

load

mu-de-tɛ

do-_aux-_3sg._pst

ʔʌ-saman-hɛm

1_sg._poss-things-_pl

jo-ŋʌ

also-_intensHe packed all the things that were all around, and this things as well.

S188 doi

stop
mʌnʌ ʔumʌs hâːnɛŋʌ munoːwɛ

mʌnʌ

and

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

hak-nɛ-ŋʌ

open-_inf-_intens

mu-nu-wɛ

_neg-be.good-_irrShe could not open her eyes.

S189 doi

stop
mʌnʌ mâŋ ʦhʉktɛ ʔʌmʌs ʔʌnɵ̂l hâːnɛ munʉ

mʌnʌ

and

mâŋ

what

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔʌ-mʌs

1_sg._poss-eye

ʔʌnɵ̂l

today

hak-nɛ

open-_inf

mu-nu

_neg-be.goodWhat happened? I cannot open my eyes today.

S190 doi

stop
melo ni ʔamkhiʔɛ pɵde ʦhʉkpɛ goːtɛ

melo

at.that.time

ni

indeed

ʔamkhi-ʔɛ

resin-_instr

pɵde

plugged

ʦhuk-pɛ

become-_npst._ptcp

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pstAt that time, [her eyes] were plugged with resin.

S191 doi

stop
mʌnʌ mɛbelo mâŋ mʉnɛ mâŋ mʉnɛ

mʌnʌ

and

mɛbelo

at.that.time

mâŋ

what

mu-nɛ

do-_inf

mâŋ

what

mu-nɛ

do-_inf[She said] what shall I do, what shall I do?

S192 doi

stop
tûː gheːgʉmɛ go bhrɵstɛ

tûː

one

gheːgʉmɛ

magpie

go

_foc

bhrɵt-tɛ

shout-_3sg._pstA magpie called out.

S193 doi

stop
gheːgʉmɛʔɛ khʉrmi ghɛrghɛr ʔɛstɛ̂m ŋitɛlo dhawa mʌ̂mkhʌtɛ ʔudhaŋkubʉtʉ khʉrmi goːtɛ̂m

gheːgʉmɛ-ʔɛ

magpie-_erg

khʉrmi

bird.sound

ghɛrghɛr

bird.sound

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

ŋi-tɛ-lo

hear-_3sg._pst-when

dhawa

suddenly

mimt-khʌ-tɛ

think.about-_aux-_3sg._pst

ʔu-dhaŋku-bʉtʉ

3_sg._poss-pillow-_loc._hi

khʉrmi

sickle

gɵ-tɛ-m

be.inan-_3sg._pst-_nmlzWhen she heard the magpie call "kyurmi gerger" she suddenly realized that she had a sickle on her pillow.

S194 doi

stop
mʌnʌ khʉrmiʔɛ mɛ ʔamkhi khɵ̂ːktɛ

mʌnʌ

and

khʉrmi-ʔɛ

sickle-_instr

that

ʔamkhi

resin

khok-tɛ

cut-_3sg._pstShe scraped off the resin with the sickle.

S195 doi

stop
mʌnʌ theː sêntɛlo ni lʌmʌlitʔɛ ni mɛ ʔudoːrʌmhɛm woɔ̂ntɛnʌ jʌkkʌ hoːpɛstɛ

mʌnʌ

and

theː

like.this

sent-tɛ-lo

look-_3sg._pst-when

ni

indeed

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

ni

indeed

that

ʔu-doːrʌm-hɛm

3_sg._poss-drying.grains-_pl

wɵnt-tɛ-nʌ

collect-_3sg._pst-then

jʌkʌ

over.there

hɵ̂npɛnɛ-tɛ

reach-_3sg._psthe collected the grain from the ground and put it into (a sack) She saw like this that Lamalit had collected the grains and had reached far away.

S196 doi

stop
mɛbenʌ koɔ̂lsa khoɔttɛ ʔupipʔɛ

mɛbenʌ

then

kɵlt-sa

chase-_cvb

khɵtt-tɛ

take.away-_3sg._pst

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_ergThen the grandmother chased him.

S197 doi

stop
lʌmʌlitʔɛ mʌkʌi pukto pukto khɵstɛ

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

mʌkʌi

corn

pukt-to

throw.down-_cvb

pukt-to

throw.down-_cvb

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstLamalit threw down corn as he went.

S198 doi

stop
ʦʌ̂mnɛ ʦʌ̂mnɛ khɛptɛlo luːʣʌ puktɛ

ʦipt-nɛ

catch-_inf

ʦipt-nɛ

catch-_inf

khɛp-tɛ-lo

start.to-_3sg._pst-when

luːʣʌ

millet

pukt-tɛ

throw.down-_3sg._pstWhen she was about to catch him, he threw down millet.

S199 doi

stop
mʌnʌ mɛ luːʣʌ puktɛ̂mbi lɛsthuːtɛnʌ hɛpîŋ mɛkkʌ ghroktʉtɛ

mʌnʌ

and

that

luːʣʌ

millet

pukt-tɛ-m-bi

throw.down-_3sg._pst-_nmlz-_loc

lɛsthi-tɛ-nʌ

slip-_3sg._pst-then

hɛpi-ŋʌ

very-_intens

mɛkkʌ

a.bit.further

ghrokt

throw

ta-tɛ

put-_3sg._pstShe slipped at the place where he had thrown the millet and he left her further behind.

S200 doi

stop
theːsʌ koɔllʉsa koɔllʉsa hɛpi kakthʌm hɵ̂ipɛsti

theːsʌ

like.this

kɵlt-lʉ-sa

chase-_recip-_cvb

kɵlt-lʉ-sa

chase-_recip-_cvb

hɛpi

very

kakthʌm

farther

hɵ̂npɛnɛ-ti

reach-3du_pstChasing each other like this, they arrived much farther away.

S201 doi

stop
hɛpi kakthʌm hɵ̂ipɛstîm pʌʦhi lʌmʌlitʔɛ sakpu luŋ ŋɛ̂ntɛ

hɛpi

very

kakthʌm

farther

hɵ̂npɛnɛ-ti-m

reach-3du_pst-_nmlz

pʌʦhi

after

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

sâːk-pu

two-_class

luŋ

stone

ŋɛnt-tɛ

set-_3sg._pstAfter they reached farther, Lamalit set up two stones.

S202 doi

stop
mʌnʌ ʔulʉpphilʌ mɛju phɵpoti bhrɵ̂ːktɛnʌ

mʌnʌ

and

ʔu-lʉpphɛ-lʌ

3_sg._poss-middle-_abl

mɛju

down.there

phɵ-po-ti

chicken-_gen-3du_pst

bhrɵk-tɛ-nʌ

break-_3sg._pst-thenHe broke eggs between the two stones there.

S203 doi

stop
bʌgei mʉsʉtɛ mʌnʌ mɛ kʌwʌ ʦhʉktɛ

bʌgei

flow

mu-sʉ-tɛ

do-_aux-_3sg._pst

mʌnʌ

and

that

kʌwʌ

stream

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstHe made them (eggs) flow and they became a stream.

S204 doi

stop
mʌnʌ tɛː keti sokpunîm mɛ ʔupip mɛː ʔuketi lʌmʌlit mɛ ʔuʦɛs

mʌnʌ

and

tɛː

here

keti

side.of.gorge

sokpu-nîm

ogre-f.nmlz

that

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

mɛː

there

ʔu-keti

3_sg._poss-side.of.gorge

lʌmʌlit

Lamalit

that

ʔu-ʦɛs

3_sg._poss-grandchildThe ogress grandmother was on this side, and on the other was Lamalit, her grandson.

S205 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔupipʔɛ sîŋtɛ

mʌnʌ

and

that

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_erg

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pstand that grandmother asked:

S206 doi

stop
ʔei ʔʌʦɛsîː heːsʌ go ʔilɛːstɛ ʔuketibɵjo

ʔei

hey

ʔʌ-ʦɛs-i

1_sg._poss-grandchild-_voc

heːsʌ

how

go

_foc

ʔi-lɛn-tɛ

_inv/2-come.out-_3sg._pst

ʔu-keti-bɵjo

3_sg._poss-side.of.gorge-_level._locHey grandchild, how did you get to that side?

S207 doi

stop
mʌnʌ sokpuʔʌ lʉ̂ːtɛ ʔe pipîː ʔûŋ ni ʔʌroɔmbɵjo gɵpɛ ʔʌgɵʔɛ dʌltasu

mʌnʌ

and

sokpu-ʔɛ

ogre-_erg

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hs

pip-i

grandmother-_voc

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

ʔʌ-roɔm-bɵjo

1_sg._poss-body-_level._loc

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

ʔʌ-gɵ-ʔɛ

1_sg._poss-clothes-_instr

dil-tʌ-su

roll-1_sg._pst-_duThe grandmother said that; "Hey grandmother, I wrapped my body with the clothes I had.

S208 doi

stop
mʌnʌ bhûŋ lɛitasu

mʌnʌ

and

bhûŋ

suddenly

lɛnt-tasu

take.out-1_sg._pst._reflThen I suddenly came out (on the other side).

S209 doi

stop
tɛː keti lɛːsta mɛbelo pip jo mêŋ mʌ̂nsije

tɛː

here

keti

side.of.gorge

lɛn-tʌ

come.out-1_sg._pst

mɛbelo

at.that.time

pip

grandmother

jo

also

meŋʌ

like.that

mʌnsi-je

do-_impI came out on this side, do the same grandmother.

S210 doi

stop
mʌnʌ ʔupip joŋʌ gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔugɵʔɛ rʌ̂mtɛsi dʌ̂ltɛsi

mʌnʌ

and

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

jo-ŋʌ

also-_intens

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

mu-gɵ-pɛ

_neg-be.inan-_npst._ptcp

ʔu-gɵ-ʔɛ

3_sg._poss-clothes-_instr

rumt-tɛ-si

coil-_3sg._pst-_refl

dil-tɛ-si

roll-_3sg._pst-_reflSo the grandmother also coiled around herself whatever clothes she had and rolled them around herself.

S211 doi

stop
mʌnʌ mɛ kʌwʌbuju bhûŋ lɛitɛsîm mɛ kʌwʌʔɛŋʌ khoɔttɛnʌ mistɛ

mʌnʌ

and

that

kʌwʌ-bi-ju

stream-_loc-_loc._low

bhûŋ

suddenly

lɛnt-tɛ-si-m

take.out-_3sg._pst-_refl-_nmlz

that

kʌwʌ-ʔɛ-ŋʌ

stream-_erg-_intens

khɵtt-tɛ-nʌ

take.away-_3sg._pst-then

mit-tɛ

die-_3sg._pstShe suddenly went out down into the river, and the river carried her off and she died.

S212 doi

stop
mʌnʌ theːsʌ mɛ lʌmʌlitʔɛ ʔuwɛ̂ː seçpɛ sokpusu sêitɛsu ʔutap mîn ʦhʉktɛ

mʌnʌ

and

theːsʌ

like.this

that

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

set-pɛ

kill-_npst._ptcp

sokpu-su

ogre-_du

set-tɛsu

kill-3_du._pst

ʔu-tap

3_sg._poss-self

mîn

protection

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThis is how Lamalit killed the ogres who killed his older sister and himself survived.

S213 doi

stop
ʔutap baʈho moːtɛ̂m mîn ʦhʉktɛ mokho ʔʌm jo sêːtwɛsu

ʔu-tap

3_sg._poss-self

baʈho

clever

mu-tɛ-m

be.anim-_3sg._pst-_nmlz

mîn

protection

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

mokho

even.though

ʔʌm

3

jo

also

set-wɛ-su

kill-_irr-_duHe survived because his was clever, if not they would have killed him too.

S214 doi

stop
mɛbenʌ jaːthʌ ʔʌm ʔukʌm ʔɵstɛ

mɛbenʌ

then

jaːthʌ

later

ʔʌm

3

ʔu-kʌm

3_sg._poss-house

ʔɵt-tɛ

return-_3sg._pstThen later he returned home.