C'est demain la fin du monde doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


fạ́xʹa Seladina x°áǯʹa aq’agʹə́ zatə́tg°ara lát°q’a.
aq’ạ́wt°’ạwən alát°q’ayt’-ɣạfa ɣáwkʹ’aɣʹa zams°á azáž°əčʹ’anan zabəyš°ə́ q’ạ́ɣq’a p’qʹ’ə-bá ač’án pɬáyə də́żəgʹə abə́yš°-gʹə ażq’áyt’.
ɣáwkʹ’aɣʹa zaxʹabzə́nan “yəx°áǯʹa ažʹláw-mạla ɣabə́yš° c°ə́šʹfaw!” aq’aq’á.
azaxʹabzə́nan ax°áǯʹa-lạq aykʹ’aq’án. “ya x°áǯʹa, k°’anə́ adúnay ɣ°ərdạ́yawt,
yə́wbəyš°gʹə macáq’ạla wəpɬáyə wəfạ́məs yəna šʹq’ạɣən šʹkʹ’ánaw-na zat°ax°aqafaɣa ašʹfáw gʹa šʹəq°əmạ́lanaw” aq’aq’á.
ax°áǯʹa-gʹə awəṡán “wanáʒ̇a-da ač’agʹəɣə” q’an abəyš°-gʹə q’ạɣən at°ax°áqafaɣa akʹ’aq’án.
abə́yš°əyt’ ak°’ə́n zaz°apxʹə́nan ɣac’ánạɬən šánạɣaq’a. ạ́yɬana-gʹə aɣagʹəšáfagʹəʒan “ax°áǯʹa žʹlaq’á ɣábəyš° c°ə́šʹfawt” aq’án
“t’ák°’ən yəbzə́n šʹəwakʹánaw, šʹəgʹa šʹk°’ábaw” aq’án aɣ°ada abzə́n wákʹaq’an aɣaxəšʹa-gʹə ǯʹạ́nạwət°’ən aɣ°ada ax°áǯʹa-gʹə dạ́pɬat’ən azáwžəgʹə́ abzə́n waχan aɣáwxəšʹa ž°ə́čʹ’anan aɣ°ada ámǯʹa mạcạ́ɣaq’ayt’ən ámǯʹan fạ́nəɬən azáwžəgʹə́ caq’án.
t’ák°’ dac’at’ə́n “ábəyš° áz°aq’a šʹaw dašʹfaw” aq’an zaq°’ə́-zaq°’ən abzə́n wat°’ạ́ynan áyǯʹnawt dašʹt’ə́n, aɣáwxəšʹa laməχán! “šʹáwxəšʹa mạχanay, x°áǯʹa?” dạ́q’at’ən
“k°’anə́ adúnay ɣ°ərdáyawt s°q’aq’án, xəšʹa dás°šʹnawtəy? lạla s°ət’ačʹ’aq’ána-dagʹə yəbə́yš° s°fə́na-bạla. s°əzaɣat°’ạ́ynaw, xəšʹa s°aɬa s°əxʹáq’agʹạynama” ánq’aq’a.
“yáway, wə́bəyš°-gʹə šʹəmfq’á-dašʹ, šʹawxəšʹa-gʹə awmcaq’ána-dašʹ!” aq’aq’a-gʹəlá sa-ɣạ́fa ykʹ’an ax°áǯʹan aɣaxə́šʹa cánan áṡəṡt’q°’ašʹạxʹa aɣáq̄aṡən yəkʹ’ạ́yfaq’anama.
Once there was a man named Nasreddin hodja.
He was known as a prankster to his companions. One day they had come together and were looking at a lamb which he cared for and was fattening.
His companions gathered together and said, “Let’s trick the hodja so we can eat his lamb!”
Together they went to the hodja’s home. “Oh hodja, the world will be destroyed tomorrow.
Caring for this lamb of yours is futile, let’s go to the river so we can roast your lamb and play.”
The hodja thought about it and replied, “If that’s so, very well.” He took his lamb and they went to the river.
The lamb was killed and hung over a cauldron to be cooked. Being self-satisfied, his companions said, “We tricked the hodja and now we get to eat his lamb.
Let’s go in the water for a little while and bathe ourselves.” They took off their clothes and went into the river, leaving the hodja to watch over the clothing. He gathered it all together and built a fire out of it.
Some time passed and he called to his companions, “The lamb has cooked, we can eat now.” They came out of the water but their clothes were gone. “Hodja, where are our clothes?” they asked.
“You told me the world was going to be destroyed tomorrow, why do you need clothes? You can still eat the lamb even if you’re naked. You’re going to leave again, you don’t need clothes for it.”
“Oh, if only we had not eaten your lamb, if only you had not burned our clothes!” they said to him, but what happened? The hodja had burned their clothes and they had to wait until midnight before they could return to their village.

S1 doi

stop écouter
fạ́xʹa Seladina x°áǯʹa aq’agʹə́ zatə́tg°ara lát°q’a.

fạ́xʹa

once

Seladina

Nasreddin

x°áǯʹa

hodja

Ø-a-q’a-gʹə́

3SA-3PE-say-GER

za-tə́t-g°ara

one-man-INDF

Ø-lá-t°-q’a

3SA-LOC-be-PRTOnce there was a man named Nasreddin hodja.

S2 doi

stop écouter
aq’ạ́wt°’ạwən alát°q’ayt’-ɣạfa ɣáwkʹ’aɣʹa zams°á azáž°əčʹ’anan zabəyš°ə́ q’ạ́ɣq’a p’qʹ’ə-bá ač’án pɬáyə də́żəgʹə abə́yš°-gʹə ażq’áyt’.

a-q’ạ́wt°’ạw-ən

the-prankster-ADV

a-lá-t°-q’ayt’-ɣạfa

3SA-LOC-be-PLUP-for

ɣáw-kʹ’aɣʹa

3SPP-companion.PL

za-ms°á

one-day

a-zá-ž°əčʹ’a-na-n

3PA-RECP-assemble-PL-GER

za-bəy-š°ə́

one-sheep-DIM

Ø-q’ạ́-ɣ-q’a

3SA-hand-be.caught-PRT

Ø-Ø-p’qʹ’ə-bá

3SA-3SE-raise-COND

a-č’á-n

the-good-PART

pɬá-y-ə

look-LNK-PART

də́-żə-gʹə

REL-fatten-GER

a-bə́y-š°-gʹə

the-sheep-DIM-also

a-ż-q’áyt’

3SA-fatten-PLUPHe was known as a prankster to his companions. One day they had come together and were looking at a lamb which he cared for and was fattening.

S3 doi

stop écouter
ɣáwkʹ’aɣʹa zaxʹabzə́nan “yəx°áǯʹa ažʹláw-mạla ɣabə́yš° c°ə́šʹfaw!” aq’aq’á.

ɣáw-kʹ’aɣʹa

3SPP-companion.PL

Ø-za-xʹa-bzə-na-n

3SA-RECP-BEN-assemble-PL-GER

yə-x°áǯʹa

this-hodja

a-žʹ-lá-aw-mạla

3SA-1PE-decieve-FUT.1-GER

ɣa-bə́y-š°

3SPS-sheep-DIM

Ø-Ø-c°ə́-šʹ-f-aw

3SA-3SD-MAL-1PE-eat-FUT.1

Ø-a-q’a-q’á

3SA-3PE-say-PRTHis companions gathered together and said, “Let’s trick the hodja so we can eat his lamb!”

S4 doi

stop écouter
azaxʹabzə́nan ax°áǯʹa-lạq aykʹ’aq’án. “ya x°áǯʹa, k°’anə́ adúnay ɣ°ərdạ́yawt,

a-za-xʹa-bzə́-na-n

3PA-RECP-BEN-meet-PL-GER

a-x°áǯʹa-lạq

the-hodja-at

a-y-kʹ’a-q’á-n

3PA-CIS-go-PRT-PL

ya

alas

x°áǯʹa

hodja

k°’anə́

tomorrow

a-dúnay

the-world

Ø-ɣ°ərda-ạ́y-awt

3SA-be.destroyed-ITER-FUT.2Together they went to the hodja’s home. “Oh hodja, the world will be destroyed tomorrow.

S5 doi

stop écouter
yə́wbəyš°gʹə macáq’ạla wəpɬáyə wəfạ́məs yəna šʹq’ạɣən šʹkʹ’ánaw-na zat°ax°aqafaɣa ašʹfáw gʹa šʹəq°əmạ́lanaw” aq’aq’á.

yə́-w-bəy-š°-gʹə

this-2SPS-sheep-DIM-also

macáq’ạla

in.vain

wə-Ø-pɬá-y-ə

2SA-3SA-look-LNK-PART

wə-fạ́-mə-s-Ø

2SA-end-NEG-be-STAT

yəna

this

šʹ-q’ạ-ɣ-ən

1PA-hand-be.caught-GER

šʹ-kʹ’á-n-aw-na

1PA-go-PL-FUT.1-GER

za-t°ax°a-qafa-ɣa

one-river-shore-LOC

a-šʹ-f-aw

3SA-1PE-eat-FUT.1

gʹa

also

šʹə-q°əmạ́la-n-aw

1PA-play-PL-FUT.1

Ø-a-q’a-q’á

3SA-3PE-say-PRTCaring for this lamb of yours is futile, let’s go to the river so we can roast your lamb and play.”

S6 doi

stop écouter
ax°áǯʹa-gʹə awəṡán “wanáʒ̇a-da ač’agʹəɣə” q’an abəyš°-gʹə q’ạɣən at°ax°áqafaɣa akʹ’aq’án.

a-x°áǯʹa-gʹə

the-hodja-also

a-wəṡá-n

3SA-think-GER

waná-ʒ̇a-da

that-COP-COND

a-č’a-gʹəɣə

the-good-SUP

Ø-q’a-n

3SA-say-GER

a-bəy-š°-gʹə

the-sheep-DIM-also

Ø-q’ạ-ɣ-ən

3SA-hand-be.caught-GER

a-t°ax°á-qafa-ɣa

the-river-shore-LOC

a-kʹ’a-q’á-n

3PA-go-PRT-PLThe hodja thought about it and replied, “If that’s so, very well.” He took his lamb and they went to the river.

S7 doi

stop écouter
abə́yš°əyt’ ak°’ə́n zaz°apxʹə́nan ɣac’ánạɬən šánạɣaq’a. ạ́yɬana-gʹə aɣagʹəšáfagʹəʒan “ax°áǯʹa žʹlaq’á ɣábəyš° c°ə́šʹfawt” aq’án

a-bə́y-š°ə-yt’

the-sheep-DIM-IMPF

a-k°’ə́-n

3PA-kill-GER

za-z°apxʹə́na-n

one-cauldron-OBL

Ø-ɣac’á-nạ-ɬə-n

3SA-inside-3PE-put-GER

Ø-šá-nạ-ɣa-q’a

3SA-head-3PE-hang-PRT

ạ́yɬa-na-gʹə

those-OBL.PL-also

aɣa-gʹəšafa-gʹəʒa-n

3PPS-satisfied-big-PART

a-x°áǯʹa

the-hodja

Ø-žʹ-la-q’á

3SD-1PE-deceive-PRT

ɣá-bəy-š°

3SPS-sheep-DIM

Ø-Ø-c°ə́-šʹ-f-awt

3SA-3SD-MAL-1PE-eat-FUT.2

a-q’á-n

3PA-say-GERThe lamb was killed and hung over a cauldron to be cooked. Being self-satisfied, his companions said, “We tricked the hodja and now we get to eat his lamb.

S8 doi

stop écouter
“t’ák°’ən yəbzə́n šʹəwakʹánaw, šʹəgʹa šʹk°’ábaw” aq’án aɣ°ada abzə́n wákʹaq’an aɣaxəšʹa-gʹə ǯʹạ́nạwət°’ən aɣ°ada ax°áǯʹa-gʹə dạ́pɬat’ən azáwžəgʹə́ abzə́n waχan aɣáwxəšʹa ž°ə́čʹ’anan aɣ°ada ámǯʹa mạcạ́ɣaq’ayt’ən ámǯʹan fạ́nəɬən azáwžəgʹə́ caq’án.

t’ák°’ə-n

little-PART

yə-bzə́-n

this-water-OBL

šʹə-wa-kʹá-n-aw

1PA-group-enter.PL-PL-FUT.1

šʹə-gʹa

1PPS-self

Ø-šʹ-k°’ába-aw

3SA-1PE-wash-FUT.1

a-q’á-n

3PA-say-GER

aɣ°ada

after

a-bzə́-n

the-water-OBL

Ø-wá-kʹa-q’a-n

3PA-group-enter.PL-PRT-PL

aɣa-xəšʹa-gʹə

3PPS-clothing-also

Ø-ǯʹạ́-nạ-wət°’ə-n

3SA-back-3PE-remove-GER

aɣ°ada

after

a-x°áǯʹa-gʹə

the-hodja-also

da-Ø-a-pɬa-t’ən

REL-3SA-3PE-look-GER

a-záwžəgʹə́

the-all

a-bzə́-n

the-water-OBL

Ø-wa-χa-n

3PA-group-be.PL-GER

aɣáw-xəšʹa

3PPP-clothing

Ø-Ø-ž°əčʹ’a-na-n

3SA-3PE-assemble-PL-GER

aɣ°ada

after

á-mǯʹa

the-fire

mạ-Ø-Ø-cạ́ɣa-q’ayt’-ən

where-3SA-3SE-light-PLUP-GER

á-mǯʹa-n

the-fire-OBL

Ø-fạ́-nə-ɬə-n

3SA-end-3SE-put-GER

a-záwžəgʹə́

the-all

Ø-Ø-ca-q’á-n

3SA-3SE-burn-PRT-PLLet’s go in the water for a little while and bathe ourselves.” They took off their clothes and went into the river, leaving the hodja to watch over the clothing. He gathered it all together and built a fire out of it.

S9 doi

stop écouter
t’ák°’ dac’at’ə́n “ábəyš° áz°aq’a šʹaw dašʹfaw” aq’an zaq°’ə́-zaq°’ən abzə́n wat°’ạ́ynan áyǯʹnawt dašʹt’ə́n, aɣáwxəšʹa laməχán! “šʹáwxəšʹa mạχanay, x°áǯʹa?” dạ́q’at’ən

t’ák°’

little

da-Ø-c’a-t’ə́n

REL-3SA-pass-GER

á-bəy-š°

the-sheep-DIM

á-z°a-q’a

3SA-boil-PRT

Ø-šʹ-aw

3SA-become-FUT.1

da-Ø-šʹ-f-aw

REL-3SA-1PE-eat-FUT.1

a-q’a-n

3PA-say-GER

zaq°’ə́-zaq°’ə-n

gentle-ADV

a-bzə́-n

the-water-OBL

Ø-wa-Ø-t°’a-ạ́y-na-n

3SA-group-3SE-leave-ITER-PL-GER

á-y-ǯʹ-n-awt

3PA-CIS-return-PL-FUT.2

da-Ø-šʹ-t’ə́n

REL-3SA-become-GER

aɣáw-xəšʹa

3PPP-clothing

Ø-la-mə-χá-n

3PA-LOC-NEG-be.PL-PRS

šʹáw-xəšʹa

1PPP-clothing

mạ-Ø-χa-na-y

where-3PA-be.PL-PL-INT

x°áǯʹa

hodja

da-á-q’a-t’ən

REL-3PA-say-GERSome time passed and he called to his companions, “The lamb has cooked, we can eat now.” They came out of the water but their clothes were gone. “Hodja, where are our clothes?” they asked.

S10 doi

stop écouter
“k°’anə́ adúnay ɣ°ərdáyawt s°q’aq’án, xəšʹa dás°šʹnawtəy? lạla s°ət’ačʹ’aq’ána-dagʹə yəbə́yš° s°fə́na-bạla. s°əzaɣat°’ạ́ynaw, xəšʹa s°aɬa s°əxʹáq’agʹạynama” ánq’aq’a.

k°’anə́

tomorrow

a-dúnay

the-world

Ø-ɣ°ərda-ạy-awt

3SA-be.destroyed-ITER-FUT.2

Ø-s°-q’a-q’á-n

3SA-2PE-say-PRT-PL

xəšʹa

clothing

dá-Ø-s°-šʹ-n-awt-ə-y

REL-3SA-2PE-do-PL-FUT.2-LNK-INT

lạla

here

s°ə-t’ačʹ’a-q’á-na-dagʹə

2PA-be.naked-PRT-PL-CONC

yə-bə́y-š°

this-sheep-DIM

Ø-s°-fə́-na-bạla

3SA-2PE-eat-PL-COND

s°ə-za-ɣa-t°’a-ạ́y-n-aw

2PA-RECP-CAUS.PL-leave-ITER-PL-FUT.1

xəšʹa

clothing

s°aɬa

you.PL

s°ə-Ø-xʹá-q’a-gʹa-ạy-na-ma

2PA-3SD-BEN-hand-need-ITER-PL-NEG

Ø-á-n-q’a-q’a

3SA-3PD-3SE-say-PRT“You told me the world was going to be destroyed tomorrow, why do you need clothes? You can still eat the lamb even if you’re naked. You’re going to leave again, you don’t need clothes for it.”

S11 doi

stop écouter
“yáway, wə́bəyš°-gʹə šʹəmfq’á-dašʹ, šʹawxəšʹa-gʹə awmcaq’ána-dašʹ!” aq’aq’a-gʹəlá sa-ɣạ́fa ykʹ’an ax°áǯʹan aɣaxə́šʹa cánan áṡəṡt’q°’ašʹạxʹa aɣáq̄aṡən yəkʹ’ạ́yfaq’anama.

yáway

alas

wə́-bəy-š°-gʹə

2SPS-sheep-DIM-also

šʹə-m-f-q’á-dašʹ

1PA-NEG-eat-PRT-OPT

šʹaw-xəšʹa-gʹə

1PPP-clothing-also

a-w-m-ca-q’á-n-a-dašʹ

3SA-2SE-NEG-burn-PRT-PL-LNK-OPT

Ø-a-q’a-q’a-gʹəlá

3SA-3PE-say-PRT-but

sa-ɣạ́fa

what-for

Ø-y-kʹ’a-n

3SA-CIS-go-PRS

a-x°áǯʹa-n

the-hodja-OBL

aɣa-xə́šʹa

3PPS-clothing

Ø-Ø-ca-na-n

3SA-3SE-burn-PL-GER

á-ṡəṡ-t’q°’a-sʹạxʹa

the-night-two-until

aɣá-q̄aṡə-n

3PPS-village-OBL

Ø-y-ə-kʹ’a-ạ́y-fa-q’a-na-ma

3SA-CIS-LNK-go-ITER-POT-PRT-PL-NEG“Oh, if only we had not eaten your lamb, if only you had not burned our clothes!” they said to him, but what happened? The hodja had burned their clothes and they had to wait until midnight before they could return to their village.