The Ogre Kanayongba doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


sãba paŋbhe'ttho abhedaŋba thik wayɛ phɛllɛ əghi mɔna kɛdzaba thik wayɛ.
kanayɔŋba mɛmɛttu kumiŋ kɔ.
tərə kha kanayɔŋb'ɛllɛ ɛmbha thikyaːn thiklɛ thikyaːllɛ thikthik thikthik co suba mɔnahaˀ.
khɔmbhɛllɛ kha kanayɔŋba mɛtmunaŋ kɔ ɛmbha thikyaːn thikthik thikthik khunɛ kudɔːk mɛyuksu mɛburu — mɛyuksu mɛburuba.
hɔmbhɛllɛ kɔ thik sikari mɛtmunaba thik mu tak kɔnnu tak kɔnnu mu y'yɛ mu.
khɔmbhɛllɛ kɔ kha sikari 'llɛ kɔ mu " ləu nani ɛtmu himdaŋba kɛwaˀi kɛhoptɛi kɔ" phɛaŋ kɔ sen tosusi'llɛ kɔ
"wayigɛ a thɛbae" mɛttusi — mɛttu.
khɔmbhɛllɛ "khɛnɛ ek kɛyuŋŋi nani ?" mɛttu'llɛ ni
"iŋga kɔ kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk mɛyuksaŋaŋ yuŋŋaba thɛbae" mɛttu.
" ləu khɔmbhɔrɔ khɛnɛ bhitri pegɛaŋ mi tuptɛ! mɛŋgiɛ! iŋga kha kanayɔŋb'ɛn sɛruŋ pinɛ" mɛttu.
khɔmbhɛaŋ khunɛ kɔ him bhitri pegɛaŋ mi tuptɛ.
hɔmbhɛaŋ "akkho kɔ kanayɔŋb'ɛn ʈhikkə ɔːkkɛllɛ bela khɛnɛ him bhitri ciŋsiŋŋɛaŋ yuŋɛ!
iŋga lo'llɛ kitnasiŋŋa yuŋŋa" mɛttu kha sikari 'llɛ kɔ.
hɔmbhɛaŋ kanayɔŋb'ɛn pəhila ɔːktɛ'llɛ mu khola 'llɛ kuya'tmu ɔːktɛ.
khɔmbhɛllɛ lupli kɛgɛtpa kusik mu lɔˀrɛ mu.
yammu thiklɛŋ ɔːktɛ'llɛ kɔ mu ɛtthaŋdhak ɔːktɛ.
yammu lupli kɛgɛtpa kusik mu lɔˀrɛ.
yammu thiklɛŋ ɔːktɛ'llɛ kɔ lɔkkhummɛtmu ɔːktɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ kum'ra'tmu kɛlaːtpa kɛbekpa kusik mu lɔˀrɛ mu.
khɔmbhɛaŋ kɔ lɔːndɛaŋ kha sikari 'llɛ mu mɛttu mu.
" ləu khɛnɛ kɔ mɔna kɛdzabanɛ rətchə khɛnɛ ləu
khɔmbhɔgɔrɔ alla iŋga c'yaŋŋɛ khɛnɛ!
khɛnɛ c'yaŋŋɛ! khɛnɛ kɛhimmunu kɛdhaŋɛba iŋga ɛtmu ahimmutarik.
kɛmikkɛn immɛttɛ!
kɛm'ra hɔŋ mɛttɛaŋ yuŋɛ! iŋga kɛm'ra bhitri pinna laːtna!" mɛttu sikari 'llɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ khunɛ kɔ — kanayɔŋb'ɛllɛ kɔ kum'ra hɔŋ mɛttuaŋ kumikkɛn immɛttuaŋ yɛbɛ.
khɔmbhɛllɛ toŋ li yaŋɛllɛ kɔ khunɛ nɛsiŋŋaŋ kulaŋŋɛllɛ lɛˀru. kuhukkɛllɛ uːksu.
hɔmbhɛaŋ toŋŋɛllɛ abu kɔrɔ na kudhɔkk'rɔŋb'ɛtmu lasɛaŋ kɔ kuluŋm'ɛtmu kɛrɛrɔ abu rətchə .
khɔmbhɛllɛ condɛ.
condɛ'llɛ kɔ lupli kɛgɛtpa kusik lɔˀrɛ.
kudhɛgekkɛn kɔ mu miwa ma c'waːttɛtmu lasɛ.
hɔmbhɛaŋ c'waːttɛn sɔpma saktu nɛssu.
saktu nɛssu'llɛ kɔ the ni poksɛ kɔ phɛaŋ thaŋ pɔn ɛtmu jəŋgəl ɛtmu kɛbekpaŋ kɛyaːkpahaˀrɛ mu o mɛmɛttu'llɛ kɔ
" ləu alla indɛn co tesu rətchə ani san kɔ" phɛaŋ khunchi mɛhaːbɛaŋ mɛyuŋɛ.
mɛhaːbɛaŋ mɛyuŋɛ'llɛ kɔ akkho sɔpma yaŋ ɛtmu o mɛmɛttu'llɛ kɔ himmɛtmu kɔ mikkhu mu susɛ mu.
khɔmbhɛ mikkhu susɛ.
khɔmbhasaŋ s'waʔ mɛyuŋɛ khunchi kɔ
"alla kanayɔŋb'ɛn pei mɛmbekkɛ waˀi?" phɛaŋ kɔ.
kanayɔŋb'ɛn condɛ'llɛ kɔ condɛ'llɛ kɔ condɛaŋ kha himmu kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk mɛyuksub'ɛllɛ kɔ peaŋ him bhitri mi tuptu.
hɔmbhɛaŋ sikari kɛdzokpa mɔnan kɔ parama thi puru.
thi thuŋɛ yuŋɛ.
mikkhu susɛ'llɛ kɔ kumba kummarɛ mɛnisuaŋ kɔ " ləu mikkhu su.
pegi saˀri himmu the poksɛi?" phɛaŋ thonu mɛy'yɛ kɔrɔ kusannaŋ yuŋɛ.
kusen mɛnnisumba mɔna thikkaŋ kappoba thikkaŋ khapmu yuŋɛ kɔrɛ.
khɔmbhɛaŋ ni hɛna mɛmuyɛrɔ mɛbe kɔrɔ "khɛnɛ atti kɛyuŋbanɛ? attinu kɛbe?" mɛmɛttu'llɛ ni
"iŋga ɛmbha sikar kɛdzokpa mɔnaa.
khɛni san ɛmbha kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk kɛyuksummaŋ yuŋɛ.
kanayɔŋb'ɛn iŋga sɛruŋ.
sɛruŋŋaŋ ɛmbha yuŋŋa" pha mɛttusi.
" ləu hɔmbhɔgɔrɔ khɛnɛ kanayɔŋba kɛsɛpp'ɛllɛ ɛmbha anigɛ san cuːkm'ɛn teˀrɛ khɛnɛ!"
mɛmɛttuaŋ khunchi mɛburu kumba kummarɛ. mɛburu.
hɔmbhɛaŋ mɛburuaŋ khatmu wayɛ pe'llɛ kɔ kha kusan kɔ "alla then pima ani san?" phɛaŋ kumba — kapponu kapmu səllah — kapponu kapmu khunchi cumluŋ cogɛsi.
cumluŋ cogɛsi'llɛ kɔ " ləu alla ani san luŋma aduk.
luŋma adukɛllɛ kɔ the ni pima?
ani theaŋ aŋgɔttummɛn."
hɔmbhɛllɛ kɔ "paŋ thik ni pima" phɛaŋ kɔ yammu paŋ mɛburu kusan.
paŋ mɛburuaŋ kɔ mɛburu'llɛ kɔ taːndi paŋbɔhaŋ libaŋ taŋba thik yammu khunɛ ku thər lɔːndɛ kusa mɛnchuma'llɛ kusa yɛmbitcha mu.
khɔmdaŋba thər thik lɔːndɛaŋ kanayɔŋba kɛsɛpp'ɛllɛ kusa'llɛ kumiŋ kɔ ku thər kɔ paŋbɔhaŋ libaŋ mɛmɛttu.
li kɔttu'llɛ libaŋ poksɛba.
paŋŋɛn mɛyoˀru mɛburu'llɛ daijo mɛburu'llɛ paŋbɔʔma poksɛba ro pha.
ɛmbha rɔt lɛsuŋ sər
In Samba village, before, there was a man-eating ogre.
His name was Kanayongba.
Day by day, one by one, this Kanayongba was finishing off the people.
Each day they would set someone out for him as his meal.
Then a hunter came wandering down [one day to the place where a girl had been left for K.]
[[The hunter asked, "Child, is there a householder here or not?"
"We're here, grandfather," she said.]] [seems confused.]
Then, "Are you staying here alone?"
"They've set me here as a meal for Kanayongba, grandfather," she said.
"Well now you go inside and start up the fire. Don't be afraid! I'll kill that Kanayongba for you," he said.
So she went in and kindled the fire.
"Now later, as soon as Kanayongba starts roaring, you hide inside the house and stay there!
I'll stay rolled up inside a mat," said the hunter.
Then when Kanayongba gave his first cry — he roared down beside the river.
It was like an earthquake.
Then when he roared again, he roared higher up.
Again it was like an earthquake.
Then when he roared again, it was in the front yard.
The hunter made as if to go inside his mouth.
The hunter came out and told him,
"OK, you're a man-eater, it seems,
so now eat me!
Eat me! You've come to my house all the way up from your house.
Close your eyes!
Open your mouth and hold still! I'll jump into your mouth!" said the hunter.
Then Kanayongba opened his mouth and closed his eyes and stood there.
Then when the hunter took up his bow, he lay down and stretched it with his legs. He pulled it back with his hands.
He shot the arrow — he shot it so that it went into Kanayongba's throat reaching his heart.
He fell over.
When he fell over, it was like an earthquake.
His head went into the river Mewa.
The water was blocked for a time.
The flow was blocked, and then what happened was, when those who had gone up and stayed over in the forest looked down,
they said, "Well, by now he's already eaten her up," and they wept.
They went on weeping and then a bit later when they looked again there was smoke wafting up from the house.
Smoke wafted up.
Even so, they sat silently.
"Has Kanayongba gone or not?" they wondered.
Kanayongba had fallen, and in the house, the one who had been left for Kanayongba's meal kindled the fire.
She gave millet beer to the hunter.
He stayed drinking beer.
When the smoke wafted up, her parents saw it and said, "Well! There's smoke.
Let's go have a look what's going on in the house." When they came down, their daughter was sitting there,
and a man they didn't recognize — an old man — was there too.
They talked: "Where do you live? Which way are you going?"
"I'm a hunting man.
You left your daughter here as food for Kanayongba.
I killed Kanayongba.
I killed him and here I am," he told them.
"Well, then, killer of Kanayongba, take her, our youngest daughter!"
they said and they gave her to him — her parents gave her to him.
Then when their daughter was leaving, the old man and the old woman took counsel and said, "Now what should we give her?"
They took counsel, "Now we'll miss our daughter.
What to give her?
We don't have anything.
We'll give her a ball of wool," they said, and they gave a ball of wool (? pang) to their daughter.
They gave her a ball of wool and afterwards her clan became pangbohang libang — their daughter's sons' clan.
So a clan was born — the sons of the killer of Kanayongba — their name — their clan was called Pangbohang Libang.
Since he had a bow, it became Libang.
And since they threw in a ball of wool as dowry, it became Pangbopma.
That's all I know, sir.

S1 doi

stop écouter
sãba paŋbhe'ttho abhedaŋba thik wayɛ phɛllɛ əghi mɔna kɛdzaba thik wayɛ.

sãba

Samba

paŋbhe-ɛttho

village-LOC

abhedaŋba

how.ADJ

thik

one

way-ɛ

be.S2-PA

phɛllɛ

COMP

əghi

before

mɔna

man

kɛ-ca-pa

ACT-eat.S1-NOM

thik

one

way-ɛ

be.S2-PAIn Samba village, before, there was a man-eating ogre.

S2 doi

stop écouter
kanayɔŋba mɛmɛttu kumiŋ kɔ.

kanayɔŋba

Kanayongba

mɛ-mɛtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

ku-miŋ

3SG-name

TOPHis name was Kanayongba.

S3 doi

stop écouter
tərə kha kanayɔŋb'ɛllɛ ɛmbha thikyaːn thiklɛ thikyaːllɛ thikthik thikthik co suba mɔnahaˀ.

tərə

but

kha

that

kanayɔŋba-ɛllɛ

K.-DEF.ERG

ɛmbha

thus

thikyaːn

one.day

thik-lɛ

one-INST

thikyaːn-lɛ

one.day-INST

thik-thik

one-one

thik-thik

one-one

co

eat.S2

su-pa

finish.S1-NOM

mɔna-haˀ

man-PLDay by day, one by one, this Kanayongba was finishing off the people.

S4 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kha kanayɔŋba mɛtmunaŋ kɔ ɛmbha thikyaːn thikthik thikthik khunɛ kudɔːk mɛyuksu mɛburu — mɛyuksu mɛburuba.

khɔmbhɛllɛ

then

kha

that

kanayɔŋba

K.

mɛt-muna-ŋ

say.S1-GER-CJ

TOP

ɛmbha

thus

thikyaːn

one.day

thik-thik

one-one

thik-thik

one-one

khunɛ

3SG

ku-tɔːk

3SG-meal

mɛ-yuks-u

3PL-put.down.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-yuks-u

3PL-put.down.S2-3SG.O

mɛ-pur-u-pa

3PL-give.S2-3SG.O-NOMEach day they would set someone out for him as his meal.

S5 doi

stop écouter
hɔmbhɛllɛ kɔ thik sikari mɛtmunaba thik mu tak kɔnnu tak kɔnnu mu y'yɛ mu.

hɔmbhɛllɛ

then

TOP

thik

one

sikari

hunter

mɛt-muna-pa

say.S1-GER-NOM

thik

one

mu

REP

tak

PV

kɔn-nu

wander.S1-SOC

tak

PV

kɔn-nu

wander.S1-SOC

mu

REP

y'y-ɛ

come.down.S2-PA

mu

REPThen a hunter came wandering down [one day to the place where a girl had been left for K.]

S6 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ kha sikari 'llɛ kɔ mu " ləu nani ɛtmu himdaŋba kɛwaˀi kɛhoptɛi kɔ" phɛaŋ kɔ sen tosusi'llɛ kɔ

khɔmbhɛllɛ

then

TOP

kha

that

sikari-ɛllɛ

hunter-DEF.ERG

TOP

mu

REP

ləu

INTERJ

nani

child

ɛtmu

here

himdaŋba

householder

kɛ-waˀ-i

2-be.S1-Q

kɛ-hopt-ɛ-i

2-not.be.S2-PA-Q

TOP

phɛaŋ

COMP

TOP

sen

PV

tos-usi-ɛllɛ

ask.S2-3.O.NSG-SUB

TOP[[The hunter asked, "Child, is there a householder here or not?"

S7 doi

stop écouter
"wayigɛ a thɛbae" mɛttusi — mɛttu.

way-igɛ

be.S2-1PL.EX

a

EXPR

thɛba-e

g'father-VOC

mɛtt-usi

say.S2-3.O.NSG

mɛtt-u

say.S2-3SG.O"We're here, grandfather," she said.]] [seems confused.]

S8 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "khɛnɛ ek kɛyuŋŋi nani ?" mɛttu'llɛ ni

khɔmbhɛllɛ

then

khɛnɛ

2SG

ek

one

kɛ-yuŋ-i

2-stay.S1-Q

nani

child

mɛtt-u-ɛllɛ

say.S2-3SG.O-SUB

ni

EMPHThen, "Are you staying here alone?"

S9 doi

stop écouter
"iŋga kɔ kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk mɛyuksaŋaŋ yuŋŋaba thɛbae" mɛttu.

iŋga

1SG

TOP

kanayɔŋba-ɛllɛ

K.-DEF.GEN

ku-tɔːk

3SG-meal

mɛ-yuks-aŋ-aŋ

3PL-put.down.S2-1SG.SO.PA-CJ

yuŋ-ŋa-pa

stay.S1-1SG.SO.PR-NOM

thɛba-e

g'father-VOC

mɛtt-u

say.S2-3SG.O"They've set me here as a meal for Kanayongba, grandfather," she said.

S10 doi

stop écouter
" ləu khɔmbhɔrɔ khɛnɛ bhitri pegɛaŋ mi tuptɛ! mɛŋgiɛ! iŋga kha kanayɔŋb'ɛn sɛruŋ pinɛ" mɛttu.

ləu

INTERJ

khɔmbhɔrɔ

then

khɛnɛ

2SG

bhitri

inside

peg-ɛ-aŋ

go.S2-IMP-CJ

mi

fire

tupt-ɛ

kindle.S2-IMP

mɛn-ki-ɛ

NEG-fear.S1-IMP

iŋga

1SG

kha

that

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

sɛr-uŋ

kill.S2-1SG→3SG

pi-nɛ

give.S1-1SG→2SG

mɛtt-u

say.S2-3SG.O"Well now you go inside and start up the fire. Don't be afraid! I'll kill that Kanayongba for you," he said.

S11 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunɛ kɔ him bhitri pegɛaŋ mi tuptɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

khunɛ

3SG

TOP

him-bhitri

house-inside

peg-ɛ-aŋ

go.S2-PA-CJ

mi

fire

tupt-ɛ

kindle.S2-PASo she went in and kindled the fire.

S12 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ "akkho kɔ kanayɔŋb'ɛn ʈhikkə ɔːkkɛllɛ bela khɛnɛ him bhitri ciŋsiŋŋɛaŋ yuŋɛ!

hɔmbhɛaŋ

then

akkho

later

TOP

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

ʈhikkə

exactly

ɔːk-ɛllɛ

shout.S1-SUB

bela

time

khɛnɛ

2SG

him-bhitri

house-inside

ciŋ-siŋŋɛ-aŋ

hide.S1-2SG.REFL.IMP-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-IMP"Now later, as soon as Kanayongba starts roaring, you hide inside the house and stay there!

S13 doi

stop écouter
iŋga lo'llɛ kitnasiŋŋa yuŋŋa" mɛttu kha sikari 'llɛ kɔ.

iŋga

1SG

lo-ɛllɛ

mat-DEF.INST

kit-nasiŋŋa

roll.S1-1SG.REFL

yuŋ-ŋa

stay.S1-1SG.SO.PR

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

kha

that

sikari-ɛllɛ

hunter-DEF.ERG

TOPI'll stay rolled up inside a mat," said the hunter.

S14 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ kanayɔŋb'ɛn pəhila ɔːktɛ'llɛ mu khola 'llɛ kuya'tmu ɔːktɛ.

hɔmbhɛaŋ

then

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

pəhila

first

ɔːkt-ɛ-ɛllɛ

shout.S2-PA-SUB

mu

REP

khola-ɛllɛ

river-DEF.GEN

ku-ya-ɛtmu

3SG-side-LOC

ɔːkt-ɛ

shout.S2-PAThen when Kanayongba gave his first cry — he roared down beside the river.

S15 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ lupli kɛgɛtpa kusik mu lɔˀrɛ mu.

khɔmbhɛllɛ

then

lupli

earthquake

kɛ-kɛt-pa

ACT-arrive.S1-NOM

kusik

like

mu

REP

lɔˀr-ɛ

do.S2-PA

mu

REPIt was like an earthquake.

S16 doi

stop écouter
yammu thiklɛŋ ɔːktɛ'llɛ kɔ mu ɛtthaŋdhak ɔːktɛ.

yammu

again

thiklɛŋ

once

ɔːkt-ɛ-ɛllɛ

shout.S2-PA-SUB

TOP

mu

REP

ɛtthaŋdhak

up.here

ɔːkt-ɛ

shout.S2-PAThen when he roared again, he roared higher up.

S17 doi

stop écouter
yammu lupli kɛgɛtpa kusik mu lɔˀrɛ.

yammu

again

lupli

earthquake

kɛ-kɛt-pa

ACT-arrive.S1-NOM

kusik

like

mu

REP

lɔˀr-ɛ

do.S2-PAAgain it was like an earthquake.

S18 doi

stop écouter
yammu thiklɛŋ ɔːktɛ'llɛ kɔ lɔkkhummɛtmu ɔːktɛ.

yammu

again

thiklɛŋ

once

ɔːkt-ɛ-ɛllɛ

shout.S2-PA-SUB

TOP

lɔkkhum-ɛtmu

front.yard-LOC

ɔːkt-ɛ

shout.S2-PAThen when he roared again, it was in the front yard.

S19 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ kum'ra'tmu kɛlaːtpa kɛbekpa kusik mu lɔˀrɛ mu.

khɔmbhɛllɛ

then

TOP

ku-mura-ɛtmu

3SG-mouth-LOC

kɛ-laːt-pa

ACT-enter.S1-NOM

kɛ-pek-pa

ACT-go.S1-NOM

kusik

like

mu

REP

lɔˀr-ɛ

do.S2-PA

mu

REPThe hunter made as if to go inside his mouth.

S20 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ lɔːndɛaŋ kha sikari 'llɛ mu mɛttu mu.

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

lɔːnd-ɛ-aŋ

come.out.S2-PA-CJ

kha

that

sikari-ɛllɛ

hunter-DEF.ERG

mu

REP

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

mu

REPThe hunter came out and told him,

S21 doi

stop écouter
" ləu khɛnɛ kɔ mɔna kɛdzabanɛ rətchə khɛnɛ ləu

ləu

INTERJ

khɛnɛ

2SG

TOP

mɔna

man

kɛ-ca-pa-nɛ

ACT-eat.S1-NOM-2SG.COP

rətchə

EVID

khɛnɛ

2SG

ləu

INTERJ"OK, you're a man-eater, it seems,

S22 doi

stop écouter
khɔmbhɔgɔrɔ alla iŋga c'yaŋŋɛ khɛnɛ!

khɔmbhɔgɔrɔ

then

alla

now

iŋga

1SG

c'y-aŋŋɛ

eat.S2-2SG→1SG.IMP

khɛnɛ

2SGso now eat me!

S23 doi

stop écouter
khɛnɛ c'yaŋŋɛ! khɛnɛ kɛhimmunu kɛdhaŋɛba iŋga ɛtmu ahimmutarik.

khɛnɛ

2SG

c'y-aŋŋɛ

eat.S2-2SG→1SG.IMP

khɛnɛ

2SG

kɛ-him-mu-nu

2SG-house-LOC-ABL

kɛ-thaŋ-ɛ-pa

2-come.up.S2-PA-NOM

iŋga

1SG

ɛtmu

here

a-him-mu-tarik

1SG-house-LOC-up.toEat me! You've come to my house all the way up from your house.

S24 doi

stop écouter
kɛmikkɛn immɛttɛ!

kɛ-mik-ɛn

2SG-eye-DEF

im-mɛtt-ɛ

blink.PV-do.S2-IMPClose your eyes!

S25 doi

stop écouter
kɛm'ra hɔŋ mɛttɛaŋ yuŋɛ! iŋga kɛm'ra bhitri pinna laːtna!" mɛttu sikari 'llɛ.

kɛ-mura

2SG-mouth

hɔŋ

opening.PV

mɛtt-ɛ-aŋ

do.S2-IMP-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-IMP

iŋga

1SG

kɛ-mura-bhitri

2SG-mouth-inside

pin-na

jump.S1-1SG.SO.PR

laːt-na

enter.S1-1SG.SO.PR

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

sikari-ɛllɛ

hunter-DEF.ERGOpen your mouth and hold still! I'll jump into your mouth!" said the hunter.

S26 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ khunɛ kɔ — kanayɔŋb'ɛllɛ kɔ kum'ra hɔŋ mɛttuaŋ kumikkɛn immɛttuaŋ yɛbɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

TOP

khunɛ

3SG

TOP

kanayɔŋba-ɛllɛ

K.-DEF.ERG

TOP

ku-mura

3SG-mouth

hɔŋ

opening.PV

mɛtt-u-aŋ

do.S2-3SG.O-CJ

ku-mik-ɛn

3SG-eye-DEF

im-mɛtt-u-aŋ

blink.PV-do.S2-3SG.O-CJ

yɛb-ɛ

stand.S2-PAThen Kanayongba opened his mouth and closed his eyes and stood there.

S27 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ toŋ li yaŋɛllɛ kɔ khunɛ nɛsiŋŋaŋ kulaŋŋɛllɛ lɛˀru. kuhukkɛllɛ uːksu.

khɔmbhɛllɛ

then

toŋ

arrow

li

bow

yaŋ-ɛllɛ

wield-DEF.INST

TOP

khunɛ

3SG

nɛ-siŋ-aŋ

lie.S1-23.REFL-CJ

ku-laŋ-ɛllɛ

3SG-leg-DEF.INST

lɛˀr-u

draw.S2-3SG.O

ku-huk-ɛllɛ

3SG-hand-DEF.INST

uːks-u

pull.S2-3SG.OThen when the hunter took up his bow, he lay down and stretched it with his legs. He pulled it back with his hands.

S28 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ toŋŋɛllɛ abu kɔrɔ na kudhɔkk'rɔŋb'ɛtmu lasɛaŋ kɔ kuluŋm'ɛtmu kɛrɛrɔ abu rətchə .

hɔmbhɛaŋ

then

toŋ-ɛllɛ

arrow-DEF.INST

ab-u

shoot.S2-3SG.O

kɔrɔ

when

na

across

ku-thɔkk'rɔŋba-ɛtmu

3SG-throat-LOC

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-CJ

TOP

ku-luŋma-ɛtmu

3SG-liver-LOC

kɛr-ɛ-rɔ

reach.S2-PA-PROG

ab-u

shoot.S2-3SG.O

rətchə

EVIDHe shot the arrow — he shot it so that it went into Kanayongba's throat reaching his heart.

S29 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ condɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

cond-ɛ

fall.over.S2-PAHe fell over.

S30 doi

stop écouter
condɛ'llɛ kɔ lupli kɛgɛtpa kusik lɔˀrɛ.

cond-ɛ-ɛllɛ

fall.over.S2-PA-SUB

TOP

lupli

earthquake

kɛ-kɛt-pa

ACT-arrive.S1-NOM

kusik

like

lɔˀr-ɛ

do.S2-PAWhen he fell over, it was like an earthquake.

S31 doi

stop écouter
kudhɛgekkɛn kɔ mu miwa ma c'waːttɛtmu lasɛ.

ku-thɛgek-ɛn

3SG-head-DEF

TOP

mu

down

miwa-ma

Mewa-in

c'waːt-ɛtmu

water-LOC

las-ɛ

enter.S2-PAHis head went into the river Mewa.

S32 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ c'waːttɛn sɔpma saktu nɛssu.

hɔmbhɛaŋ

then

c'waːt-ɛn

water-DEF

sɔpma

moment

sakt-u

block.S2-3SG.O

nɛss-u

keep.S2-3SG.OThe water was blocked for a time.

S33 doi

stop écouter
saktu nɛssu'llɛ kɔ the ni poksɛ kɔ phɛaŋ thaŋ pɔn ɛtmu jəŋgəl ɛtmu kɛbekpaŋ kɛyaːkpahaˀrɛ mu o mɛmɛttu'llɛ kɔ

sakt-u

block.S2-3SG.O

nɛss-u-ɛllɛ

keep.S2-3SG.O-SUB

TOP

the

what

ni

EMPH

poks-ɛ

become.S2-PA

TOP

phɛaŋ

COMP

thaŋ

above

pɔn-ɛtmu

forest-LOC

jəŋgəl-ɛtmu

jungle-LOC

kɛ-pek-pa-ŋ

ACT-go.S1-NOM-CJ

kɛ-yaːk-pa-haˀ-rɛ

ACT-stay-NOM-PL-ERG

mu

below

o

look.PV

mɛ-mɛtt-u-ɛllɛ

3PL-do.S2-3SG.O-SUB

TOPThe flow was blocked, and then what happened was, when those who had gone up and stayed over in the forest looked down,

S34 doi

stop écouter
" ləu alla indɛn co tesu rətchə ani san kɔ" phɛaŋ khunchi mɛhaːbɛaŋ mɛyuŋɛ.

ləu

INTERJ

alla

now

indɛn

before

co

eat.S2

tes-u

dispatch.S2-3SG.O

rətchə

EVID

ani

1PL.IN

sa-n

child-DEF

TOP

phɛaŋ

COMP

khunchi

3NSG

mɛ-haːb-ɛ-aŋ

3PL-weep.S2-PA-CJ

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PAthey said, "Well, by now he's already eaten her up," and they wept.

S35 doi

stop écouter
mɛhaːbɛaŋ mɛyuŋɛ'llɛ kɔ akkho sɔpma yaŋ ɛtmu o mɛmɛttu'llɛ kɔ himmɛtmu kɔ mikkhu mu susɛ mu.

mɛ-haːb-ɛ-aŋ

3PL-weep.S2-PA-CJ

mɛ-yuŋ-ɛ-ɛllɛ

3PL-stay.S2-PA-SUB

TOP

akkho

later

sɔpma

moment

yaŋ

again

ɛtmu

here.below

o

look.PV

mɛ-mɛtt-u-ɛllɛ

3PL-do.S2-3SG.O-SUB

TOP

him-ɛtmu

house-LOC

TOP

mikkhu

smoke

mu

REP

sus-ɛ

waft.S2-PA

mu

REPThey went on weeping and then a bit later when they looked again there was smoke wafting up from the house.

S36 doi

stop écouter
khɔmbhɛ mikkhu susɛ.

khɔmbhɛ

then

mikkhu

smoke

sus-ɛ

waft.S2-PASmoke wafted up.

S37 doi

stop écouter
khɔmbhasaŋ s'waʔ mɛyuŋɛ khunchi kɔ

khɔmbha-saŋ

then-CONCESS

s'waʔ

silently

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PA

khunchi

3NSG

TOPEven so, they sat silently.

S38 doi

stop écouter
"alla kanayɔŋb'ɛn pei mɛmbekkɛ waˀi?" phɛaŋ kɔ.

alla

now

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

pe-i

go.S2-Q

mɛn-pek-ɛ

NEG-go.S1-GER

waˀ-i

be.S1-Q

phɛaŋ

COMP

TOP"Has Kanayongba gone or not?" they wondered.

S39 doi

stop écouter
kanayɔŋb'ɛn condɛ'llɛ kɔ condɛ'llɛ kɔ condɛaŋ kha himmu kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk mɛyuksub'ɛllɛ kɔ peaŋ him bhitri mi tuptu.

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

cond-ɛ-ɛllɛ

fall.over.S2-PA-SUB

TOP

cond-ɛ-ɛllɛ

fall.over.S2-PA-SUB

TOP

cond-ɛ-aŋ

fall.over.S2-PA-CJ

kha

that

him-mu

house-LOC

kanayɔŋba-ɛllɛ

K.-DEF.GEN

ku-tɔːk

3SG-meal

mɛ-yuks-u-pa-ɛllɛ

3PL-put.down.S2-3SG.O-NOM-DEF.ERG

TOP

pe-aŋ

go.S2-CJ

him-bhitri

house-inside

mi

fire

tupt-u

kindle.S2-3SG.OKanayongba had fallen, and in the house, the one who had been left for Kanayongba's meal kindled the fire.

S40 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ sikari kɛdzokpa mɔnan kɔ parama thi puru.

hɔmbhɛaŋ

then

sikari

hunter

kɛ-cok-pa

ACT-do.S1-NOM

mɔna-n

man-DEF

TOP

parama

millet

thi

beer

pur-u

give.S2-3SG.OShe gave millet beer to the hunter.

S41 doi

stop écouter
thi thuŋɛ yuŋɛ.

thi

beer

thuŋ-ɛ

drink.S2-PA

yuŋ-ɛ

stay.S2-PAHe stayed drinking beer.

S42 doi

stop écouter
mikkhu susɛ'llɛ kɔ kumba kummarɛ mɛnisuaŋ kɔ " ləu mikkhu su.

mikkhu

smoke

sus-ɛ-ɛllɛ

waft.S2-PA-SUB

TOP

ku-pa

3SG-father

ku-ma-rɛ

3SG-mother-ERG

mɛ-nis-u-aŋ

3PL-see.S2-3SG.O-CJ

TOP

ləu

INTERJ

mikkhu

smoke

su

waft.S1When the smoke wafted up, her parents saw it and said, "Well! There's smoke.

S43 doi

stop écouter
pegi saˀri himmu the poksɛi?" phɛaŋ thonu mɛy'yɛ kɔrɔ kusannaŋ yuŋɛ.

peg-i

go.S2-1PL.HORT

saˀr-i

test.S2-1PL.HORT

him-mu

house-LOC

the

what

poks-ɛ-i

become.S2-PA-Q

phɛaŋ

COMP

tho-nu

above-ABL

mɛ-y'y-ɛ

3PL-come.down.S2-PA

kɔrɔ

when

ku-sa-n-aŋ

3SG-child-DEF-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-PALet's go have a look what's going on in the house." When they came down, their daughter was sitting there,

S44 doi

stop écouter
kusen mɛnnisumba mɔna thikkaŋ kappoba thikkaŋ khapmu yuŋɛ kɔrɛ.

kusen

identity

mɛn-nis-un-pa

3PL.SA.NEG-see.S2-3SG.O.NEG-NOM

mɔna

man

thik-aŋ

one-CJ

kappoba

old.man

thik-aŋ

one-CJ

khapmu

there

yuŋ-ɛ

stay.S2-PA

kɔr-ɛ

AUX.S2-PAand a man they didn't recognize — an old man — was there too.

S45 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ni hɛna mɛmuyɛrɔ mɛbe kɔrɔ "khɛnɛ atti kɛyuŋbanɛ? attinu kɛbe?" mɛmɛttu'llɛ ni

khɔmbhɛaŋ

then

ni

EMPH

hɛna

PV

mɛ-muy-ɛ-rɔ

3PL-discuss.S2-PA-PROG

mɛ-pe

3PL-go.S2

kɔrɔ

when

khɛnɛ

2SG

atti

where

kɛ-yuŋ-pa-nɛ

ACT-stay.S1-NOM-2SG.COP

atti-nu

where-ABL

kɛ-pe

2-go.S2

mɛ-mɛtt-u-ɛllɛ

3PL-say.S2-3SG.O-SUB

ni

EMPHThey talked: "Where do you live? Which way are you going?"

S46 doi

stop écouter
"iŋga ɛmbha sikar kɛdzokpa mɔnaa.

iŋga

1SG

ɛmbha

thus

sikar

hunt

kɛ-cok-pa

ACT-do.S1-NOM

mɔna-a

man-1SG.COP"I'm a hunting man.

S47 doi

stop écouter
khɛni san ɛmbha kanayɔŋb'ɛllɛ kudɔːk kɛyuksummaŋ yuŋɛ.

khɛni

2PL

sa-n

child-DEF

ɛmbha

thus

kanayɔŋba-ɛllɛ

K.-DEF.GEN

ku-tɔːk

3SG-meal

kɛ-yuks-um-aŋ

2-put.down.S2-12PL→3SG-CJ

yuŋ-ɛ

stay.S2-PAYou left your daughter here as food for Kanayongba.

S48 doi

stop écouter
kanayɔŋb'ɛn iŋga sɛruŋ.

kanayɔŋba-ɛn

K.-DEF

iŋga

1SG

sɛr-uŋ

kill.S2-1SG→3SGI killed Kanayongba.

S49 doi

stop écouter
sɛruŋŋaŋ ɛmbha yuŋŋa" pha mɛttusi.

sɛr-uŋ-aŋ

kill.S2-1SG→3SG-CJ

ɛmbha

thus

yuŋ-ŋa

stay.S1-1SG.SO.PR

pha

COMP

mɛtt-usi

say.S2-3.O.NSGI killed him and here I am," he told them.

S50 doi

stop écouter
" ləu hɔmbhɔgɔrɔ khɛnɛ kanayɔŋba kɛsɛpp'ɛllɛ ɛmbha anigɛ san cuːkm'ɛn teˀrɛ khɛnɛ!"

ləu

INTERJ

hɔmbhɔgɔrɔ

then

khɛnɛ

2SG

kanayɔŋba

K.

kɛ-sɛt-pa-ɛllɛ

ACT-kill.S1-NOM-DEF.ERG

ɛmbha

thus

anigɛ

1PL.EX

sa-n

child-DEF

cuːk-ma-ɛn

small.S1-NOM.F-DEF

teˀr-ɛ

take.S2-IMP

khɛnɛ

2SG"Well, then, killer of Kanayongba, take her, our youngest daughter!"

S51 doi

stop écouter
mɛmɛttuaŋ khunchi mɛburu kumba kummarɛ. mɛburu.

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-CJ

khunchi

3NSG

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

ku-pa

3SG-father

ku-ma-rɛ

3SG-mother-ERG

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.Othey said and they gave her to him — her parents gave her to him.

S52 doi

stop écouter
hɔmbhɛaŋ mɛburuaŋ khatmu wayɛ pe'llɛ kɔ kha kusan kɔ "alla then pima ani san?" phɛaŋ kumba — kapponu kapmu səllah — kapponu kapmu khunchi cumluŋ cogɛsi.

hɔmbhɛaŋ

then

mɛ-pur-u-aŋ

3PL-give.S2-3SG.O-CJ

khatmu

there

way-ɛ

be.S2-PA

pe-ɛllɛ

go.S2-SUB

TOP

kha

that

ku-sa-n

3SG-child-DEF

TOP

alla

now

the-n

what-DEF

pi-ma

give.S1-INF

ani

1PL.IN

sa-n

child-DEF

phɛaŋ

COMP

ku-pa

3SG-father

kappo-nu

old.man-SOC

kapmu

old.woman

səllah

counsel

kappo-nu

old.man-SOC

kapmu

old.woman

khunchi

3NSG

cumluŋ

counsel

cog-ɛsi

make.S2-PA.DUThen when their daughter was leaving, the old man and the old woman took counsel and said, "Now what should we give her?"

S53 doi

stop écouter
cumluŋ cogɛsi'llɛ kɔ " ləu alla ani san luŋma aduk.

cumluŋ

counsel

cog-ɛsi-ɛllɛ

make.S2-PA.DU-SUB

TOP

ləu

INTERJ

alla

now

ani

1PL.IN

sa-n

child-DEF

luŋma

heart

a-tuk

1IN-hurt.S1They took counsel, "Now we'll miss our daughter.

S54 doi

stop écouter
luŋma adukɛllɛ kɔ the ni pima?

luŋma

heart

a-tuk-ɛllɛ

1IN-hurt.S1-SUB

TOP

the

what

ni

EMPH

pi-ma

give.S1-INFWhat to give her?

S55 doi

stop écouter
ani theaŋ aŋgɔttummɛn."

ani

1PL.IN

the-aŋ

what-CJ

an-kɔtt-ummɛn

1IN.NEG-have.S2-12PL→3SG.NEGWe don't have anything.

S56 doi

stop écouter
hɔmbhɛllɛ kɔ "paŋ thik ni pima" phɛaŋ kɔ yammu paŋ mɛburu kusan.

hɔmbhɛllɛ

then

TOP

paŋ

?wool

thik

one

ni

EMPH

pi-ma

give.S1-INF

phɛaŋ

COMP

TOP

yammu

again

paŋ

wool

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

ku-sa-n

3SG-child-DEFWe'll give her a ball of wool," they said, and they gave a ball of wool (? pang) to their daughter.

S57 doi

stop écouter
paŋ mɛburuaŋ kɔ mɛburu'llɛ kɔ taːndi paŋbɔhaŋ libaŋ taŋba thik yammu khunɛ ku thər lɔːndɛ kusa mɛnchuma'llɛ kusa yɛmbitcha mu.

paŋ

wool

mɛ-pur-u-aŋ

3PL-give.S2-3SG.O-CJ

TOP

mɛ-pur-u-ɛllɛ

3PL-give.S2-3SG.O-SUB

TOP

taːndi

later

paŋbɔhaŋ

Pangbohang

libaŋ

Libang

taŋba

clan

thik

one

yammu

again

khunɛ

3SG

ku-thər

3SG-clan

lɔːnd-ɛ

come.out.S2-PA

ku-sa

3SG-child

mɛnchuma-ɛllɛ

female-DEF.GEN

ku-sa

3SG-child

yɛmbitcha

male

mu

REPThey gave her a ball of wool and afterwards her clan became pangbohang libang — their daughter's sons' clan.

S58 doi

stop écouter
khɔmdaŋba thər thik lɔːndɛaŋ kanayɔŋba kɛsɛpp'ɛllɛ kusa'llɛ kumiŋ kɔ ku thər kɔ paŋbɔhaŋ libaŋ mɛmɛttu.

khɔmdaŋba

such

thər

clan

thik

one

lɔːnd-ɛ-aŋ

come.out.S2-PA-CJ

kanayɔŋba

K.

kɛ-sɛt-pa-ɛllɛ

ACT-kill.S1-NOM-DEF.GEN

ku-sa-ɛllɛ

3SG-child-DEF.GEN

ku-miŋ

3SG-name

TOP

ku-thər

3SG-clan

TOP

paŋbɔhaŋ

Pangbohang

libaŋ

Libang

mɛ-mɛtt-u

3PL-say.S2-3SG.OSo a clan was born — the sons of the killer of Kanayongba — their name — their clan was called Pangbohang Libang.

S59 doi

stop écouter
li kɔttu'llɛ libaŋ poksɛba.

li

bow

kɔtt-u-ɛllɛ

have.S2-3SG.O-SUB

libaŋ

Libang

poks-ɛ-pa

become.S2-PA-NOMSince he had a bow, it became Libang.

S60 doi

stop écouter
paŋŋɛn mɛyoˀru mɛburu'llɛ daijo mɛburu'llɛ paŋbɔʔma poksɛba ro pha.

paŋ-ɛn

wool-DEF

mɛ-yoˀr-u

3PL-add.S2-3SG.O

mɛ-pur-u-ɛllɛ

3PL-give.S2-3SG.O-SUB

daijo

dowry

mɛ-pur-u-ɛllɛ

3PL-give.S2-3SG.O-SUB

paŋbɔʔma

Pangbopma

poks-ɛ-pa

become.S2-PA-NOM

ro

EXCL

pha

COMPAnd since they threw in a ball of wool as dowry, it became Pangbopma.

S61 doi

stop écouter
ɛmbha rɔt lɛsuŋ sər

ɛmbha

thus

rɔt

only

lɛs-uŋ

know.S2-1SG→3SG

sər

sirThat's all I know, sir.