Conversation doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


Dilu: hotoŋma ʣu həi
Bala: sewo. ba-lam rok-ni
Dilu: dulet-to ro-ŋro-m, ham bon-tʰal-ni
Bala: ʈʰik ʈʰak ŋa basi basai bu
ham bu inima
Dilu: akima wo ʣɯpa ŋa bu
Bala: hapa pəʦʰi re rok-ni ta
Dilu: my-hyns-uŋa ro-mu-lai
pʰeri gani wo bante lɑn-le-ni kam-ra mi-grɯms-i hola ra-ŋu-ma mi-ro-ŋu-mim
Bala: bante bu-ni
ham be-saŋa bu-ni atʰambili
Dilu: nempʰu kʰare-ra lɑ-ŋu
eso do-len-bʰal-u jaŋlo walak-ka-ra
əni inima hepmam bu
Bala: ama wo kʰɑle-m tʰok ʣɯpa ŋa bu
inima jaŋ rak-ni
Dilu: kuk-mim hepmam bu-mi
Bala: ʈʰikəi ŋa bu-mi ʣɯpa ŋa bu-mi
go wo mi-ɖar-umi gumi-lai
Dilu: akima wo ʈʰikəi ŋa bu
basta neunem ʦʰəhi daʣju-ku kanʦi nɯ-pa bai-ra ʦʰori
atʰaldika ʈʰikəi ŋa bu
Bala: ʔe ham nɯ-pa
Dilu: mina sokmu-nuŋ-ka dʰuka gwak-ty reʦa
memma hoɖ-ɖa lɑk-toko
Bala: bante lɑk-ni
Dilu: parbati didi-ka-ra
Bala: ham ra-mri
Dilu: sokmu-nuŋ-ka u-pel ʦam-do by reʦa ra-mri
kiki eso mina be-mri, homlo sɑs-ta
Bala sy sy bu-ni homlo-ka
Bala: sy sy bu-ni homlo-ka
Bala: del-banu ham bu
Dilu: del-banu ʈʰikəi bu ʔe
neho səkranti nem sane kanʦa daʣju-num ʣe-ŋro-m bai-ra
ʣɯpa ŋa bu-mi
mam-mim ʈʰikəi bu-mi
əni mama-ka-jy wo ʈʰikəi ŋa bu
balɑni-nuŋ wo ʣeʈ-ʦoko ʈʰikəi bu-mi ʔe
Bala: ʔe pʰon ben-ni-m bai-ra del-nu
Dilu: gani ʦʰəhi ham bo-n-tʰal-ni ho, atʰaldika
Bala: go ne ham bo-mu-ma kam-ra lɑ-ŋu, ro-ŋu
Dilu: mina maiʣju-ka mina gʰumeb-ɖa lɑ-mri rak-saka ba-mri
Bala: basta-ka lɑk-toko-m bai-ra
Dilu: hepmam dys-ta
Bala: ʦɯm ʣɯpa
Dilu: ʣɯpa bu reʦa
Bala: ʣɯpa bu
wo wo mi-jok-a-wa
nempʰu məʣa-ka dulet-toko din bʰəri nem ny-ra
ʣɯpa ŋa dys-ta-m bai-ra
ane inima bida hola
ham bo-ni anep
Dilu: anep ko ʦʰin dule-u
mettamma pʰeri neb-ɖa ŋa lɑ-ŋu
anep həri pa kaŋʦa-ka-jy lɑ-m pərne bu
tʰupro dys-ta mɯ-jy wo mi-lɑk-ma
Bala: ham be-sa ŋa bu-mi gumi-ka
Dilu: etʰa ne mɯ mina pʰir-ra ŋa lɑ-mi hola ʣʰola-mim pʰir-ra lɑ-mi
Bala: ʦɯtʦɯ-mim hepmam bu-mi
Dilu: ʦɯtʦɯ-mim ʈʰikəi ŋa bu-mi
ko məhina dys-ta go mi-lɑ-ŋu-m
Bala: mesi nəʣik ŋa bu-ni ni ta
Dilu: nəʣik ra-mu koŋŋa ta
lu-mu mi-lwas-i nem-laŋka neb-ɖa ʦɯtʦɯ dym-mim pəʦʰi ne nem-gunu ŋa dams-i reʦa
Bala: basintʰa a-ŋima-ra nəbin-mim-lai la-uto-m bai-ra
Dilu: basta ini lwa bet-toko-m bai-ra
go maja-lai krɯm-to-m bai-ra
lɑ-ŋro-m bai-ra bʰoʣju bi-mri-m bai-ra dʰəran-laŋka
Bala: basta grɯm-ni
Dilu: gani ʦʰəhi mi-ba-ni-ja
ko din-ka rok-tʰir-i-ma bi-ki ʦa
Bala: basta rok-ni-m bai-ra gani
Dilu: ro-ŋro-m bai-ra
Bala: akima-ra
haŋko la-ka rokni
Dilu: bihan das baʣe
həʈar ba-ŋro
Bala: maja mesi ŋa bai-ra
Dilu: mesi ŋa bai-ra
ʣɯm mi-ʣe-saka ŋa lamdi-ŋro
bʰoʣju neŋ-gunu ŋa hu-mri-m mi-ba-ja
maiʣju-num koŋŋa ko ʦʰin ʣet-ʦoko əni lamdi-ŋro
Bala: ho inima pərəi-mim bante ren-tʰiʈ-ni, ham bu
Dilu: pərəi ne huk-ta-m miju
Bala: kaili-kam ham bu
ham be-sa ŋa bu
Dilu: u-kam ʈʰikəi ŋa bu
bihan nwale ŋa nəbin-num das bʰaʣe lɑ-ʦi
səbə nau bʰaʣe lɑ-ʦi
nemtʰa kojo ŋa jo-ʦi
Bala: a-ŋima-ra ba sintʰa nəbin la-uto-m bai-ra
nəbin-kam ʦʰəhi neb-ɖa bia bo-m-sa-mri ʔe
wossɯ ʦʰəhi mi-ʦʰe-m-ma bi-saka bia be-m-sa-mri-m
meram wossɯ ʦʰəhi ʣɯpa miju ʔe
memma go ʦʰəhi hopmam myʦy-num hawo bia be-n-saɖ-ni-m
oram ʣəmana-ka ne twap twap dwa-bi-ma re bia bi ta ra-ŋu reʦa ʔe ke u-mampap-mim-lai
nəbin ʦʰəhi mi-bisi ʔe bia bo-mu
go ʦʰəhi homsaka u-twak-ka dwak-y-m-num bia bo-m-sa-mu ra-ŋu reʦa ʔe
wossɯ ʦʰəhi ʣɯpa miju ʔe ke
mepmam ŋima la-uto-m bai-ra
del lɑ-ni re mi-lɑ-ni ɑtʰɑʦe
Dilu: go ʦʰəhi mi-lɑ-ŋu hola
del espali lɑk-pa mɯkɑti istitʰi miju
Bala: dasai-ka mi-lɑk-pa
Dilu: mi-lɑ-ŋu hola
Bala: ɑtʰɑre kaili nəbin əru mi-lɑ-mi
Dilu: espali sy wo mi-lɑ-ku
Bala: ham bo-ni ta ɑsinɖa
Dilu: ɑsinɖa bu-m basi ni
nwale-kam ʦʰutti mi-dym
dʰer bida mi-dym-mim nwale bu-ʦi
twak ŋa lɑ-mu wo gʰaro ŋa dym
Bala: ko ʣana lɑ-m pərne bai-ra me ikima kam-kam lagi wo
del wo lɑ-mu hyʈ-pu hopmam bu
Dilu: ikima kitab ʦʰəhi pʰeri ham bili ta
ʈəyar be-pa dasai-səmma-ka ʈəyar be-pa
Bala: əsoʣ-səmma-ka rjak-pa mina nem ʣəmma be-pa rjak-pa mɯ pəʦʰi ʦɑktʰjo ʦʰəhi
kitab-kam lagi tʰyr-mu basi
ʈaip-mim bo-m basi
hapa dym ni ta
memlo-səmma-ka ʦʰəhi gani-lai o ham ham ge ikima twak-ku səskriti səmbəndʰi rja-ni-lo rjak-ni ka
sysy-mim dym nagi-mim ikima ra-mi bo-mi səse-mim
inima-ra ham ham puʣa bo-m-tʰal-mi neb-ɖa
Dilu: akima-ra kʰolom bo-mi gʰuren-ram delpʰu-ra-m
Bala: mɯmim gani-lai tʰa bu-la rak-ni ka
hila be-ni ka
didi-num jaŋ-num sysy lagi la bo-ni rja-ni la ni rjak-ni ka
Dilu: neho-lo parbati didi-ka ʦʰəhi rak-saka leʈ-miri or mina malo neb-ɖa huŋ-i-lo nem puʣa bi ni meram bai-ra
meram ne go-lai ne tʰa ŋa miju
Dilu: akima-ra be-pa rak-ma ʦʰəhi kole kʰolom ho
kʰolom ʦʰəhi haŋ bo-ku bʰəne guku ʦʰəhi mɯ rato resepma dym ni
meram resepma ʦʰəhi kʰolom mi-be-tʰi-m pʰuke mi-dym
Bala: kʰolom hesaka bo-m basi tʰa bu
Dilu: kʰolom-ra ʦʰoko ɖy kʰo-mi
ʦʰoko ɖy kʰok-saka nem pura klɑk-saka ʦʰoko ɖy kʰo-m basi
meram ɖy ələggə dym
dewa je-saka dewa-ka ɖy rɑk-y
meram sor ʦʰəhi kʰɑr-ma sor meram sor kʰɑr-saka pərsat bɑne-m-ma dym
meram pʰon-mi bokoli-ra ʦəre-mi
mɯkɑti ŋa pʰuke dym
Bala: po bwa pʰɑl-mu basi, mi-basi
Dilu: mi-basi
mettamma rato resepma meŋka pʰuke bi ɖy ʦahe dym
pʰeri tɯlem ra-mi
nəja makai ke nəja makai ʦʰəhi mina be-saka koŋŋa pʰuke-saka koŋŋa po-ku guku
mɯ-llai tɯlem ra-mi
Bala: meram hesaka bo-mi
Dilu: tɯlem-ra ʦʰoko ɖy kʰok-saka ŋawo myʦy-ka rɑ-mi
del-ram sy lo wo ko ʣana ŋawo myʦy-ka rɑ-mi
neb-ɖam ʦʰəhi meʔe
pakʰa-ram re-saka rɑ-mi gumi-ka mɯ tɯlem rɑ-mi-m pəʦʰi koŋŋa makai pʰuke dym
nəja makai mi-rɑk-saka pi-ri-mala graeba par geʈ-pa kɑ kɑ kɑlpa par geʈ-pa dym
sola grok-pa nɯ-pa nɯ-pa par dym
resepma nəja resepma əru resepma-kam lagi guku duwadəsi-kam nem gele gʰumne pani pʰukeb-ɖa lɑ-m basi
gele-m dərmali ʦanaunte-ram resepma mi-pʰuke-tʰi-m pe-si my-ny
duwadəsi-ka pʰukeb-ɖa lɑk-saka koŋŋa pʰuke dym
Bala: mem-mala hapa mina re bo-ni reʦa həi
Dilu: dʰerai puʣa-mim bo-ku
Bala: rjak-ni ka mepmam ŋa gani-lai kʰɑle geʈ-pa-mim rjak-ni-ma go-la gwa-ŋni
lə gani wo həʈar bu-ni
Dilu: lɑ-ŋu həi didi etʰa dika tʰama grɯms-i
Bala: po-mu ɖu-mu ham wo mi-gak-nini-ja
Dilu: go wo həʈar-ra bu-ŋu
Bala: rok-ni ka ta həi
dika tʰama rok-to be-ni bap-ɖa rok-ni
lu lɑk-ni ka ta həi
Dilu: ba-ni həi didi
lɑ-ŋro
Hello, sister!
Greetings! Where did you come from?
I have come visiting. What's up?
Things are OK.
How are things with you?
Things are good with us as well.
It's been a long time since you've come.
I haven't had time to come.
Where have you been? I thought we don't meet at work, and I don't come.
Where do you live?
What have you been doing nowadays?
During the day, I go to work.
I pass time like this sometimes at relatives' places.
And how are things with you?
Everything is good with me.
Tell me other things about you.
How are your uncles?
They're fine.
I don't see them either...
Our [people] are also good.
Recently, my brother's youngest daughter was ill.
She's fine now.
What was wrong?
The forest god gave her trouble...
We went to have him blown out [=ceremony where shaman blows away illness]
where did you go?
To Parbati's.
What did she say?
She said the forest god was playing with her spirit.
She did stuff, and now [the girl] is fine.
Who do you live with now?
Nowadays, Nabin, my younger sister, me, my older sister, my brother's daughter...
How are things in the village?
I hear things are OK in the village.
I spoke with Sane (the youngest son of Dilu's family, but older than Dilu) on the ceremony day...
They're apparently fine.
Mother and her relatives are well.
And down at uncle's everyone is fine as well.
We also spoke with Balani and she's fine.
Did you phone the village?
And what are you doing these days?
Well, what I do is go to work and come back...
Auntie said that they [Bala and others] went visiting.
Yes, we went.
How was it?
Very good.
So it was good...
Yes
It didn't even rain.
We visited at daytime, and it was nice all day.
It was nice.
Are you off today?
What will you do today?
I'm visiting for a minute...
Then I'll go home.
Today I need to go down to uncle Hari's.
It's been a while since I've been down there.
What are they up to?
They're sewing bags these days.
How are the children?
The children are fine.
It's been a month since I've been there...
Don't you live near there?
We only say it's close...
We don't manage to leave the house; after there are children at home we disappear into the house...
Last night I dreamt about Nabin and the others.
We were talking about you yesterday.
I met up with Maya.
I came [to your house]; I heard auntie had come from Dharan.
You met up yesterday?
You weren't there.
Can we go and come back in one day?
You came yesterday?
I did.
To our place?
What time?
At ten.
I was in a hurry.
What Maya there?
She was.
I didn't speak much and left.
Auntie wasn't inside the house.
We only spoke with Auntie for one second and then I left.
How far have you gotten in your studies? How's that?
No, my studies aren't finished.
How about your sister's?
What is she doing?
Her work is fine.
In the morning the two of them, with Nabin, go to work [=school] at 10.
They go at 9:15.
In the evening they come down together.
I dreamt of Nabin yesterday night.
[Her parents] married her in the house.
Her parents asked around for an unknown man and married them.
That man is not handsome.
And then I said "why did you marry her to a person like this?
In this period, we like each other and then get married" I said to her parents.
And Nabin didn't agree to get married.
I said: "She should get married with someone she herself likes".
The man was not handsome.
That was my dream.
Are you going to the village this year or not?
I probably won't go this year.
There aren't that many opportunities for going to the village.
You're not going at Dasai?
No, probably not.
And Nabin and the others are not going?
None of us are going.
What are you doing here?
We've got to stay here.
The two [Nabin and Kaili] don't have any holiday.
They don't have much holiday, there are two of them.
For myself as well it will be difficult to go.
One person was supposed to go, for our project [documenting Thulung culture].
How is it that I can find time to go to the village?
When do we have until for our book?
Must it be ready by Dasai?
By September/October we need to write the whole thing, then later...
Then we must send the book.
We have to do the typing.
It's a lot.
Until then, whatever you know about our culture, write it.
There's the sysy, the nagi, what they call and do as our [culture], the sase...
What worships do you perform in your house?
At our place, we do Kholom in front of the house.
If you know about that, write it down.
Ask.
When you talk to sisters or anyone about cultural ceremonies, write down what they say.
Parbati told me to write about when we enter the house and perform Puja.
But I don't know that.
In our house, one thing we have to do is Kholom.
The reason we do Kholom is that we had red rice [planted].
Until we perform Kholom, we can't eat that rice.
Do you know how to perform Kholom?
For Kholom, they make special beer.
To prepare special beer, the house is entirely cleaned and then the special beer is cooked.
That beer is kept separate.
The shaman is called, and he sprinkles the beer.
After that rice is friend, it is distributed as offerings.
They sprinkle it in the hearth, they offer it to god.
Then the ceremony is done.
Do you have to kill a chicken or pig, or not?
We don't.
Then we do the ceremony for the red rice, and we need beer.
Then there's what's called Tulem.
Only after we do the ceremony can we we eat the new corn.
They call that Tulem.
How do they do it?
To do Tulem, after cooking special beer, the old people sprinkle it.
Any old person from the village sprinkles it.
It's not someone from the house.
We bring them from outside, and only after they sprinkle the Tulem can we eat the corn.
If we eat new corn without having sprinkled it first, then small pock-like wounds appear.
We get very painful wounds.
For the new rice as well, on a certain date, we go up to GhumnePani to perform the ceremony.
We can't eat rice from up in Darmali or Chanaunte until we perform this ceremony.
Only after performing the ceremony on a certain date has Phuke happened [allowing us to then eat the rice].
If that were the case, you'd do a lot of whatever.
Yes, we worship a lot.
Write it! All these things that come to you like this write down and give to me.
I'm sure you're in a hurry too.
OK, I am leaving now, let's meet later, one of these days.
I haven't given you anything to eat or drink...
I am also in a hurry.
Come again, OK?
OK, come later, and come to stay.
OK, go!
Stay well, sister.
I'm leaving.

S1 doi

stop écouter
Dilu: hotoŋma ʣu həi

hotoŋma

elder.sister

ʣu

hello

həi

(N) heyHello, sister!

S2 doi

stop écouter
Bala: sewo. ba-lam rok-ni

sewo

greetings

ba-lam

where-ABL

rok-ni

come-2PL.PSTGreetings! Where did you come from?

S3 doi

stop écouter
Dilu: dulet-to ro-ŋro-m, ham bon-tʰal-ni

dulet-to

visit-SC

ro-ŋro-m

come-1SG.PST-NOM

ham

what

bo-n-tʰal-ni

do-filler-ASP-2PL/3SG.NPSTI have come visiting. What's up?

S4 doi

stop écouter
Bala: ʈʰik ʈʰak ŋa basi basai bu

ʈʰik

(N) well

ʈʰak

(N) OK

ŋa

INT

basibasai

(N) sitting

bu

be.3S.NPSTThings are OK.

S5 doi

stop écouter
ham bu inima

ham

what

bu

be.3S.NPST

inima

2PL.POSSHow are things with you?

S6 doi

stop écouter
Dilu: akima wo ʣɯpa ŋa bu

akima

1PE.POSS

wo

also

ʣɯpa

good

ŋa

INT

bu

be.3S.NPSTThings are good with us as well.

S7 doi

stop écouter
Bala: hapa pəʦʰi re rok-ni ta

hapa

lots

pəʦʰi

(N) after

re

FOC

rok-ni

come-2PL.PST

ta

(N) EMPHIt's been a long time since you've come.

S8 doi

stop écouter
Dilu: my-hyns-uŋa ro-mu-lai

my-hyns-uŋa

NEG-have.time-1SG/3SG.PST

ro-mu-lai

come-INF-DATI haven't had time to come.

S9 doi

stop écouter
pʰeri gani wo bante lɑn-le-ni kam-ra mi-grɯms-i hola ra-ŋu-ma mi-ro-ŋu-mim

pʰeri

(N) again

gani

2PL

wo

also

bante

where

lɑ-n-le-ni

go-filler-ASP-2PL.PST

kam-ra

(N) work-LOC

mi-grɯms-i

NEG-meet-1PI.NPST

hola

(N) maybe

ra-ŋu-ma

say-1SG.NPST-AS

mi-ro-ŋu-mim

NEG-come-1SG.NPST-NOMWhere have you been? I thought we don't meet at work, and I don't come.

S10 doi

stop écouter
Bala: bante bu-ni

bante

where

bu-ni

live-2PL.NPSTWhere do you live?

S11 doi

stop écouter
ham be-saŋa bu-ni atʰambili

ham

what

be-saŋa

do-PROG

bu-ni

be-2PL.NPST

atʰambili

nowadaysWhat have you been doing nowadays?

S12 doi

stop écouter
Dilu: nempʰu kʰare-ra lɑ-ŋu

nempʰu

daytime

kʰare-ra

work-LOC

lɑ-ŋu

go-1SG.NPSTDuring the day, I go to work.

S13 doi

stop écouter
eso do-len-bʰal-u jaŋlo walak-ka-ra

eso

like.this

dolen-bʰal-u

pass.time-ASP-1SG/3SG.NPST

jaŋlo

sometimes

walak-ka-ra

sibing-LOC-LOCI pass time like this sometimes at relatives' places.

S14 doi

stop écouter
əni inima hepmam bu

əni

(N) and

inima

2PL.POSS

hepmam

how

bu

be.3S.NPSTAnd how are things with you?

S15 doi

stop écouter
Bala: ama wo kʰɑle-m tʰok ʣɯpa ŋa bu

ama

1SG.POSS

wo

also

kʰɑle-m

all-NOM

tʰok

thing

ʣɯpa

good

ŋa

INT

bu

be.3S.NPSTEverything is good with me.

S16 doi

stop écouter
inima jaŋ rak-ni

inima

2PL.POSS

jaŋ

other

rak-ni

say-2PL.IMPTell me other things about you.

S17 doi

stop écouter
Dilu: kuk-mim hepmam bu-mi

kuk-mim

maternal.uncle-PLU

hepmam

how

bu-mi

be-3PL.NPSTHow are your uncles?

S18 doi

stop écouter
Bala: ʈʰikəi ŋa bu-mi ʣɯpa ŋa bu-mi

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu-mi

be-3PL.NPST

ʣɯpa

good

ŋa

INT

bu-mi

be-3PL.NPSTThey're fine.

S19 doi

stop écouter
go wo mi-ɖar-umi gumi-lai

go

1SG

wo

also

mi-ɖar-umi

NEG-meet-1SG/3PL.NPST

gumi-lai

3PL-DATI don't see them either...

S20 doi

stop écouter
Dilu: akima wo ʈʰikəi ŋa bu

akima

1PE.POSS

wo

also

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu

be.3S.NPSTOur [people] are also good.

S21 doi

stop écouter
basta neunem ʦʰəhi daʣju-ku kanʦi nɯ-pa bai-ra ʦʰori

basta

yesterday

neunem

day.before.yesteday

ʦʰəhi

(N) CONTR

daʣju-ku

(N) older.brother-GEN

kanʦi

(N) youngest.daughter

ʦʰori

(N) daughter

nɯ-pa

be.ill-NPST.PRT

bai-ra

be-3SG.PSTRecently, my brother's youngest daughter was ill.

S22 doi

stop écouter
atʰaldika ʈʰikəi ŋa bu

atʰaldika

nowadays

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu

be.3SG.NPSTShe's fine now.

S23 doi

stop
Bala: ʔe ham nɯ-pa

ʔe

ham

what

nɯ-pa

be.ill-NPST.PRTWhat was wrong?

S24 doi

stop écouter
Dilu: mina sokmu-nuŋ-ka dʰuka gwak-ty reʦa

mina

[filler word]

sokmu-nuŋ-ka

forest-SOC-ERG

dʰuka

(N) trouble

gwak-ty

give-3SG/3SG.PST

reʦa

(N) beThe forest god gave her trouble...

S25 doi

stop écouter
memma hoɖ-ɖa lɑk-toko

memma

then

hoɖ-ɖa

blow-PURP

lɑk-toko

go-1PE.PSTWe went to have him blown out [=ceremony where shaman blows away illness]

S26 doi

stop écouter
Bala: bante lɑk-ni

bante

where

lɑk-ni

go-2PL.PSTwhere did you go?

S27 doi

stop écouter
Dilu: parbati didi-ka-ra

parbati

[name]

didi-ka-ra

(N) older.sister-LOC-LOCTo Parbati's.

S28 doi

stop écouter
Bala: ham ra-mri

ham

what

ra-mri

say-3PL.PSTWhat did she say?

S29 doi

stop écouter
Dilu: sokmu-nuŋ-ka u-pel ʦam-do by reʦa ra-mri

sokmu-nuŋ-ka

forest-SOC-ERG

u-pel

3SG.POSS-spirit

ʦam-to

play-SC

by

do.3SG/3SG.NPST

reʦa

(N) be

ra-mri

say-3PL.PSTShe said the forest god was playing with her spirit.

S30 doi

stop écouter
kiki eso mina be-mri, homlo sɑs-ta

kiki

little.bit

eso

like.this

mina

[filler word]

be-mri

do-3PL/3SG.PST

homlo

now

sɑs-ta

be.good-3SG.PSTShe did stuff, and now [the girl] is fine.

S31 doi

stop écouter
Bala sy sy bu-ni homlo-ka

sy

who

sy

who

bu-ni

be-2PL.NPST

homlo-ka

now-TEMPWho do you live with now?

S32 doi

stop écouter
Bala: sy sy bu-ni homlo-ka

homlo

now

nɑbin

[name]

kaili

(N) younger.sister

go

1SG

didi

(N) older.sister

kanʦi

(N) youngest.daughterNowadays, Nabin, my younger sister, me, my older sister, my brother's daughter...

S33 doi

stop écouter
Bala: del-banu ham bu

del-banu

village-near

ham

what

bu

be.3S.NPSTHow are things in the village?

S34 doi

stop écouter
Dilu: del-banu ʈʰikəi bu ʔe

del-banu

village-near

ʈʰikəi

(N) OK

bu

be.3S.NPST

ʔe

HSI hear things are OK in the village.

S35 doi

stop écouter
neho səkranti nem sane kanʦa daʣju-num ʣe-ŋro-m bai-ra

neho

before

səkranti

(N) beginning.of. month.ceremony

nem

day

sane

[name]

kanʦa

(N) youngest

daʣju-num

(N) older.brother-SOC

ʣe-ŋro-m

speak-1SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTI spoke with Sane (the youngest son of Dilu's family, but older than Dilu) on the ceremony day...

S36 doi

stop écouter
ʣɯpa ŋa bu-mi

ʣɯpa

good

ŋa

INT

bu-mi

be-3PL.NPSTThey're apparently fine.

S37 doi

stop écouter
mam-mim ʈʰikəi bu-mi

mam-mim

mother-PLU

ʈʰikəi

(N) OK

bu-mi

be-3PL.NPSTMother and her relatives are well.

S38 doi

stop écouter
əni mama-ka-jy wo ʈʰikəi ŋa bu

əni

(N) and

mama-ka-jy

uncle-LOC-down

wo

also

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu

beAnd down at uncle's everyone is fine as well.

S39 doi

stop écouter
balɑni-nuŋ wo ʣeʈ-ʦoko ʈʰikəi bu-mi ʔe

balɑni-nuŋ

[name]-SOC

wo

also

ʣeʈ-ʦoko

speak-1DE.PST

ʈʰikəi

(N) OK

bu-mi

be-3PL.NPST

ʔe

HSWe also spoke with Balani and she's fine.

S40 doi

stop écouter
Bala: ʔe pʰon ben-ni-m bai-ra del-nu

ʔe

HS

pʰon

(N) phone

ben-ni-m

do-2PL/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PST

del-nu

village-LOCDid you phone the village?

S41 doi

stop écouter
Dilu: gani ʦʰəhi ham bo-n-tʰal-ni ho, atʰaldika

gani

2PL

ʦʰəhi

(N) CONTR

ham

what

bo-n-tʰal-ni

do-filler-ASP-2PL/3SG.NPST

ho

(N) COP

atʰaldika

nowadaysAnd what are you doing these days?

S42 doi

stop écouter
Bala: go ne ham bo-mu-ma kam-ra lɑ-ŋu, ro-ŋu

go

1SG

ne

(N) FOC

ham

what

bo-mu-ma

do-INF-AS

kam-ra

(N) work-LOC

lɑ-ŋu

go-1SG.NPST

ro-ŋu

come-1SG.NPSTWell, what I do is go to work and come back...

S43 doi

stop écouter
Dilu: mina maiʣju-ka mina gʰumeb-ɖa lɑ-mri rak-saka ba-mri

maiʣju-ka

(N) mother's.brother's.wife-ERG

mina

[filler word]

gʰumeb-ɖa

visit-PURP

lɑ-mri

go-3PL.PST

rak-saka

say-AC

ba-mri

be-3PL.PSTAuntie said that they [Bala and others] went visiting.

S44 doi

stop écouter
Bala: basta-ka lɑk-toko-m bai-ra

basta-ka

yesterday-TEMP

lɑk-toko-m

go-1PE.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTYes, we went.

S45 doi

stop écouter
Dilu: hepmam dys-ta

hepmam

how

dys-ta

become-3SG.PSTHow was it?

S46 doi

stop écouter
Bala: ʦɯm ʣɯpa

ʦɯm

very

ʣɯpa

goodVery good.

S47 doi

stop écouter
Dilu: ʣɯpa bu reʦa

ʣɯpa

good

bu

be.3S.NPST

reʦa

(N) beSo it was good...

S48 doi

stop écouter
Bala: ʣɯpa bu

ʣɯpa

good

bu

be.3S.NPSTYes

S49 doi

stop écouter
wo wo mi-jok-a-wa

wo

rain

wo

also

mi-jok-a-wa

NEG-come.down-3SG.PST-IRRIt didn't even rain.

S50 doi

stop écouter
nempʰu məʣa-ka dulet-toko din bʰəri nem ny-ra

nempʰu

daytime

məʣa-ka

(N) nicely-MAN

dulet-toko

visit-1PE.PST

din

(N) day

bʰəri

(N)-long

nem

day

ny-ra

be.good-3SG.PSTWe visited at daytime, and it was nice all day.

S51 doi

stop écouter
ʣɯpa ŋa dys-ta-m bai-ra

ʣɯpa

good

ŋa

INT

dys-ta-m

become-3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTIt was nice.

S52 doi

stop écouter
ane inima bida hola

ane

today

inima

2PL.POSS

bida

(N) holiday

hola

(N) maybeAre you off today?

S53 doi

stop écouter
ham bo-ni anep

ham

what

bo-ni

do-2PL/3SG.NPST

anep

todayWhat will you do today?

S54 doi

stop écouter
Dilu: anep ko ʦʰin dule-u

anep

today

ko

one

ʦʰin

(N) second

dule-u

visit-1SG/3SG.NPSTI'm visiting for a minute...

S55 doi

stop écouter
mettamma pʰeri neb-ɖa ŋa lɑ-ŋu

mettamma

then

pʰeri

(N) again

neb-ɖa

house-LOC

ŋa

INT

lɑ-ŋu

go-1SG.NPSTThen I'll go home.

S56 doi

stop écouter
anep həri pa kaŋʦa-ka-jy lɑ-m pərne bu

anep

today

həri

[name]

pa

father

kanʦa-ka-jy

(N) youngest-LOC-down

lɑ-m

go-INF

pərne

(N) OBL

bu

be.3S.NPSTToday I need to go down to uncle Hari's.

S57 doi

stop écouter
tʰupro dys-ta mɯ-jy wo mi-lɑk-ma

tʰupro

(N) lots

dys-ta

become-3SG.PST

mɯ-jy

that-down

wo

also

mi-lɑk-ma

NEG-go-PST.PRTIt's been a while since I've been down there.

S58 doi

stop écouter
Bala: ham be-sa ŋa bu-mi gumi-ka

ham

what

be-saŋa

do-PROG

bu-mi

be-3PL.NPST

gumi-ka

3PL-ERGWhat are they up to?

S59 doi

stop écouter
Dilu: etʰa ne mɯ mina pʰir-ra ŋa lɑ-mi hola ʣʰola-mim pʰir-ra lɑ-mi

etʰa

now

ne

(N) FOC

that

mina

[filler word]

pʰir-ra

sew-PURP

ŋa

INT

lɑ-mi

go-3PL.NPST

hola

(N) maybe

ʣʰola-mim

(N) bag-PLU

pʰir-ra

sew-PURP

lɑ-mi

go-3PL.NPSTThey're sewing bags these days.

S60 doi

stop écouter
Bala: ʦɯtʦɯ-mim hepmam bu-mi

ʦɯtʦɯ-mim

child-PLU

hepmam

how

bu-mi

be-3PL.NPSTHow are the children?

S61 doi

stop écouter
Dilu: ʦɯtʦɯ-mim ʈʰikəi ŋa bu-mi

ʦɯtʦɯ-mim

child-PLU

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu-mi

be-3PL.NPSTThe children are fine.

S62 doi

stop écouter
ko məhina dys-ta go mi-lɑ-ŋu-m

ko

one

məhina

(N) month

dys-ta

become-3SG.PST

go

1SG

mi-lɑ-ŋu-m

NEG-go-1SG.NPST-NOMIt's been a month since I've been there...

S63 doi

stop écouter
Bala: mesi nəʣik ŋa bu-ni ni ta

mesi

there

nəʣik

(N) near

ŋa

INT

bu-ni

live-2PL.NPST

ni

taDon't you live near there?

S64 doi

stop écouter
Dilu: nəʣik ra-mu koŋŋa ta

nəʣik

(N) near

ra-mu

say-INF

koŋŋa

alone

taWe only say it's close...

S65 doi

stop écouter
lu-mu mi-lwas-i nem-laŋka neb-ɖa ʦɯtʦɯ dym-mim pəʦʰi ne nem-gunu ŋa dams-i reʦa

lu-mu

go.out-INF

mi-lwas-i

NEG-see-1PI/3SG.NPST

nem-laŋka

house-ABL

neb-ɖa

house-LOC

ʦɯtʦɯ

child

dym-mi-m

be-3PL.NPST-NOM

pəʦʰi

(N) after

ne

(N) FOC

nem-gunu

house-inside

ŋa

INT

dams-i

disappear-1PI.NPST

reʦa

(N) beWe don't manage to leave the house; after there are children at home we disappear into the house...

S66 doi

stop écouter
Bala: basintʰa a-ŋima-ra nəbin-mim-lai la-uto-m bai-ra

basintʰa

last.night

a-ŋima-ra

1SG.POSS-dream-LOC

nəbin-mim-lai

[name]-PLU-DAT

la-uto-m

see-1SG/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTLast night I dreamt about Nabin and the others.

S67 doi

stop écouter
Dilu: basta ini lwa bet-toko-m bai-ra

ini

2SG.POSS

lwa

talk

bet-toko-m

do-1PE/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTWe were talking about you yesterday.

S68 doi

stop écouter
go maja-lai krɯm-to-m bai-ra

go

1SG

maja-lai

[name]-DAT

krɯm-to-m

meet-1SG/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTI met up with Maya.

S69 doi

stop écouter
lɑ-ŋro-m bai-ra bʰoʣju bi-mri-m bai-ra dʰəran-laŋka

lɑ-ŋro-m

go-1SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PST

bʰoʣju

(N) sister.in.law

bi-mri-m

come-3PL.PST-NOM

reʦa

(N) be

dʰəran-laŋka

[place name]-ABLI came [to your house]; I heard auntie had come from Dharan.

S70 doi

stop écouter
Bala: basta grɯm-ni

basta

yesterday

grɯm-ni

meet-2PL/3SG.PSTYou met up yesterday?

S71 doi

stop écouter
Dilu: gani ʦʰəhi mi-ba-ni-ja

gani

2PL

ʦʰəhi

(N) CONTR

mi-ba-ni-ja

NEG-be-2PL.PST-IRRYou weren't there.

S72 doi

stop écouter
ko din-ka rok-tʰir-i-ma bi-ki ʦa

ko

one

din-ka

(N) day-TEMP

rok-tʰir-i-ma

come-ASP-1PI.NPST-AS

bik-i

come-1PI.NPST

ʦa

(N) beCan we go and come back in one day?

S73 doi

stop écouter
Bala: basta rok-ni-m bai-ra gani

basta

yesterday

rok-ni-m

come-2PL.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PST

gani

2PLYou came yesterday?

S74 doi

stop écouter
Dilu: ro-ŋro-m bai-ra

ro-ŋro-m

come-1SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTI did.

S75 doi

stop écouter
Bala: akima-ra

akima-ra

1PE.POSS-LOCTo our place?

S76 doi

stop écouter
haŋko la-ka rokni

haŋko

which

la-ka

(N) time-TEMP

rok-ni

come-2PL.PSTWhat time?

S77 doi

stop écouter
Dilu: bihan das baʣe

bihan

(N) morning

das

(N) ten

baʣe

(N) o'clockAt ten.

S78 doi

stop écouter
həʈar ba-ŋro

həʈar

(N) hurry

ba-ŋro

be-1SG.PSTI was in a hurry.

S79 doi

stop écouter
Bala: maja mesi ŋa bai-ra

maja

[name]

mesi

there

ŋa

INT

bai-ra

be-3SG.PSTWhat Maya there?

S80 doi

stop écouter
Dilu: mesi ŋa bai-ra

mesi

there

ŋa

INT

bai-ra

be-3SG.PSTShe was.

S81 doi

stop écouter
ʣɯm mi-ʣe-saka ŋa lamdi-ŋro

ʣɯm

much

mi-ʣe-saka

NEG-speak-AC

ŋa

INT

lamdi-ŋro

walk-1SG.PSTI didn't speak much and left.

S82 doi

stop écouter
bʰoʣju neŋ-gunu ŋa hu-mri-m mi-ba-ja

bʰoʣju

(N) sister.in.law

neŋ-gunu

house-inside

ŋa

INT

hu-mri-m

enter-3PL.PST-NOM

mi-ba-ja

NEG-be-IRRAuntie wasn't inside the house.

S83 doi

stop écouter
maiʣju-num koŋŋa ko ʦʰin ʣet-ʦoko əni lamdi-ŋro

maiʣju-num

(N) mother's.brother's.wife-SOC

koŋŋa

alone

ko

one

ʦʰin

(N) second

ʣet-ʦoko

speak-1DE.PST

əni

(N) and

lamdi-ŋro

walk-1SG.PSTWe only spoke with Auntie for one second and then I left.

S84 doi

stop écouter
Bala: ho inima pərəi-mim bante ren-tʰiʈ-ni, ham bu

ho

(N) COP

inima

2PL.POSS

pərəi-mim

(N) study-PLU

bante

where

ren-tʰiʈ-ni

bring-ASP-2PL/3SG.PST

ham

what

bu

be.3S.NPSTHow far have you gotten in your studies? How's that?

S85 doi

stop écouter
Dilu: pərəi ne huk-ta-m miju

pərəi

(N) study

ne

(N) FOC

huk-ta-m

be.finished-3SG.PST-NOM

miju

NEG.COPNo, my studies aren't finished.

S86 doi

stop écouter
Bala: kaili-kam ham bu

kaili-kam

(N) younger.sister-GEN

ham

what

bu

be.3S.NPSTHow about your sister's?

S87 doi

stop écouter
ham be-sa ŋa bu

ham

what

be-sa

do-AC

ŋa

INT

bu

be.3S.NPSTWhat is she doing?

S88 doi

stop écouter
Dilu: u-kam ʈʰikəi ŋa bu

u-kam

3SG.POSS-(N) work

ʈʰikəi

(N) OK

ŋa

INT

bu

be.3S.NPSTHer work is fine.

S89 doi

stop écouter
bihan nwale ŋa nəbin-num das bʰaʣe lɑ-ʦi

bihan

(N) morning

nwale

two.CL

ŋa

INT

nəbin-num

[name]-SOC

das

(N) ten

baʣe

(N) o'clock

lɑ-ʦi

go-3DU.NPSTIn the morning the two of them, with Nabin, go to work [=school] at 10.

S90 doi

stop écouter
səbə nau bʰaʣe lɑ-ʦi

səbə

(N) quarter.past

nau

(N) nine

baʣe

(N) o'clock

lɑ-ʦi

go-3DU.NPSTThey go at 9:15.

S91 doi

stop écouter
nemtʰa kojo ŋa jo-ʦi

nemtʰa

evening

kojo

together

ŋa

INT

jo-ʦi

come.down-3DU.NPSTIn the evening they come down together.

S92 doi

stop écouter
Bala: a-ŋima-ra ba sintʰa nəbin la-uto-m bai-ra

a-ŋima-ra

1SG.POSS-dream-LOC

ba

yesterday

sintʰa

night

nəbin

[name]

la-uto-m

see-1SG/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTI dreamt of Nabin yesterday night.

S93 doi

stop écouter
nəbin-kam ʦʰəhi neb-ɖa bia bo-m-sa-mri ʔe

nəbin-kam

[name]-GEN

ʦʰəhi

(N) CONTR

neb-ɖa

house-LOC

bia

(N) marriage

bo-m-sa-mri

do-filler-ASP-3PL/3SG.PST

ʔe

HS[Her parents] married her in the house.

S94 doi

stop écouter
wossɯ ʦʰəhi mi-ʦʰe-m-ma bi-saka bia be-m-sa-mri-m

wossɯ

man

ʦʰəhi

(N) CONTR

mi-ʦʰe-m-ma

NEG-know-filler-PST.PRT

bi-saka

ask-AC

bia

(N) marriage

be-m-sa-mri-m

do-filler-ASP-3PL/3SG.PST-NOMHer parents asked around for an unknown man and married them.

S95 doi

stop écouter
meram wossɯ ʦʰəhi ʣɯpa miju ʔe

meram

that

wossɯ

man

ʦʰəhi

(N) CONTR

ʣɯpa

good

miju

NEG.COP

ʔe

HSThat man is not handsome.

S96 doi

stop écouter
memma go ʦʰəhi hopmam myʦy-num hawo bia be-n-saɖ-ni-m

memma

then

go

1SG

ʦʰəhi

(N) CONTR

hopmam

like.this

myʦy-num

person-SOC

hawo

why

bia

(N) marriage

be-n-saɖ-ni-m

do-filler-ASP-2PL/3SG.PST-NOMAnd then I said "why did you marry her to a person like this?

S97 doi

stop écouter
oram ʣəmana-ka ne twap twap dwa-bi-ma re bia bi ta ra-ŋu reʦa ʔe ke u-mampap-mim-lai

oram

this

ʣəmana-ka

(N) period-TEMP

ne

(N) FOC

twap

self

twap

self

dwa-bi-ma

like-do.1PI/3SG.NPST-AS

re

FOC

bia

(N) marriage

bi

do.1PI/3SG.NPST

ta

ra-ŋu

say-1SG.NPST

reʦa

(N) be

ʔe

HS

ke

(N) what

u-mampap-mim-lai

3SG.POSS-parent-PLU-DATIn this period, we like each other and then get married" I said to her parents.

S98 doi

stop écouter
nəbin ʦʰəhi mi-bisi ʔe bia bo-mu

nəbin

[name]

ʦʰəhi

(N) CONTR

mi-bisi

NEG-agree.3SG/3SG.NPST

ʔe

HS

bia

(N) marriage

bo-mu

do-INFAnd Nabin didn't agree to get married.

S99 doi

stop écouter
go ʦʰəhi homsaka u-twak-ka dwak-y-m-num bia bo-m-sa-mu ra-ŋu reʦa ʔe

go

1SG

ʦʰəhi

(N) CONTR

homsaka

like.this

u-twak-ka

3SG.POSS-self-ERG

dwak-y-m-num

like-3SG/3SG.PST-NOM-SOC

bia

(N) marriage

bo-m-sa-mu

do-filler-ASP-INF

ra-ŋu

say-1SG.NPST

reʦa

(N) be

ʔe

HSI said: "She should get married with someone she herself likes".

S100 doi

stop écouter
wossɯ ʦʰəhi ʣɯpa miju ʔe ke

wossɯ

man

ʦʰəhi

(N) CONTR

ʣɯpa

good

miju

NEG.COP

ʔe

HS

ke

(N) whatThe man was not handsome.

S101 doi

stop écouter
mepmam ŋima la-uto-m bai-ra

mepmam

like.that

ŋima

dream

la-uto-m

see-1SG/3SG.PST-NOM

bai-ra

be-3SG.PSTThat was my dream.

S102 doi

stop écouter
del lɑ-ni re mi-lɑ-ni ɑtʰɑʦe

del

village

lɑ-ni

go-2PL.NPST

re

FOC

mi-lɑ-ni

NEG-go-2PL.NPST

ɑtʰɑʦe

this.yearAre you going to the village this year or not?

S103 doi

stop écouter
Dilu: go ʦʰəhi mi-lɑ-ŋu hola

go

1SG

ʦʰəhi

(N) CONTR

mi-lɑ-ŋu

NEG-go-1SG.NPST

hola

(N) maybeI probably won't go this year.

S104 doi

stop écouter
del espali lɑk-pa mɯkɑti istitʰi miju

del

village

espali

(N) now

lɑk-pa

go-NPST.PRT

mɯkɑti

that.much

istitʰi

(N) opportunity

miju

NEG.COPThere aren't that many opportunities for going to the village.

S105 doi

stop écouter
Bala: dasai-ka mi-lɑk-pa

dasai-ka

[festival name]-TEMP

mi-lɑk-pa

NEG-go-NPST.PRTYou're not going at Dasai?

S106 doi

stop écouter
Dilu: mi-lɑ-ŋu hola

mi-lɑ-ŋu

NEG-go-1SG.NPST

hola

(N) maybeNo, probably not.

S107 doi

stop écouter
Bala: ɑtʰɑre kaili nəbin əru mi-lɑ-mi

ɑtʰɑre

kaili

(N) younger.sister

nəbin

[name]

əru

(N) other

mi-lɑ-mi

NEG-go-3PL.NPSTAnd Nabin and the others are not going?

S108 doi

stop écouter
Dilu: espali sy wo mi-lɑ-ku

espali

(N) now

sy

who

wo

also

mi-lɑ-ku

NEG-go-1PE.NPSTNone of us are going.

S109 doi

stop écouter
Bala: ham bo-ni ta ɑsinɖa

ham

what

bo-ni

do-2PL/3SG.NPST

ta

ɑsinɖa

hereWhat are you doing here?

S110 doi

stop écouter
Dilu: ɑsinɖa bu-m basi ni

ɑsinɖa

here

bu-m

be-INF

basi

OBL

niWe've got to stay here.

S111 doi

stop écouter
nwale-kam ʦʰutti mi-dym

nuale-kam

two.CL-GEN

ʦʰutti

(N) holiday

mi-dym

NEG-become.3SG.NPSTThe two [Nabin and Kaili] don't have any holiday.

S112 doi

stop écouter
dʰer bida mi-dym-mim nwale bu-ʦi

dʰer

(N) much

bida

(N) holiday

mi-dym-mim

NEG-become.3SG.NPST-NOM

nwale

two.CL

bu-ʦi

be-3DU.NPSTThey don't have much holiday, there are two of them.

S113 doi

stop écouter
twak ŋa lɑ-mu wo gʰaro ŋa dym

twak

self

ŋa

INT

lɑ-mu

go-INF

wo

also

gʰaro

(N) difficult

ŋa

INT

dym

become.3SG.NPSTFor myself as well it will be difficult to go.

S114 doi

stop écouter
Bala: ko ʣana lɑ-m pərne bai-ra me ikima kam-kam lagi wo

ko

one

ʣana

(N) person

lɑ-m

go-INF

pərne

(N) OBL

bai-ra

be-3SG.PST

me

that

ikima

1PI.POSS

kam-kam

(N) work-GEN

lagi

(N) sake

wo

alsoOne person was supposed to go, for our project [documenting Thulung culture].

S115 doi

stop écouter
del wo lɑ-mu hyʈ-pu hopmam bu

del

village

wo

also

lɑ-mu

go-INF

hyʈ-pu

have.time-1SG/3SG.NPST

hopmam

like.this

bu

be.3SG.NPSTHow is it that I can find time to go to the village?

S116 doi

stop écouter
Dilu: ikima kitab ʦʰəhi pʰeri ham bili ta

ikima

1PI.POSS

kitab

(N) book

ʦʰəhi

(N) CONTR

pʰeri

(N) again

ham

what

bili

untilWhen do we have until for our book?

S117 doi

stop écouter
ʈəyar be-pa dasai-səmma-ka ʈəyar be-pa

ʈəyar

(N) ready

be-pa

do-NPST.PRT

dasai-səmma-ka

[festival name]-(N) until-TEMP

ʈəyar

(N) ready

be-pa

do-NPST.PRTMust it be ready by Dasai?

S118 doi

stop écouter
Bala: əsoʣ-səmma-ka rjak-pa mina nem ʣəmma be-pa rjak-pa mɯ pəʦʰi ʦɑktʰjo ʦʰəhi

əsoʣ-səmma-ka

[(N) month name]-(N) until-TEMP

rjak-pa

write-NPST.PRT

mina

[filler word]

nem

day

ʣəmma

(N) altogether

be-pa

do-NPST.PRT

rjak-pa

write-NPST.PRT

that

pəʦʰi

(N) after

ʦɑktʰjo

later

ʦʰəhi

(N) CONTRBy September/October we need to write the whole thing, then later...

S119 doi

stop écouter
kitab-kam lagi tʰyr-mu basi

kitab-kam

(N) book-GEN

lagi

(N) sake

tʰyr-mu

send-INF

basi

OBLThen we must send the book.

S120 doi

stop écouter
ʈaip-mim bo-m basi

ʈaip-mim

(N) type-PLU

bo-m

do-INF

basi

OBLWe have to do the typing.

S121 doi

stop écouter
hapa dym ni ta

hapa

lots

dym

become.3SG.NPST

ni

taIt's a lot.

S122 doi

stop écouter
memlo-səmma-ka ʦʰəhi gani-lai o ham ham ge ikima twak-ku səskriti səmbəndʰi rja-ni-lo rjak-ni ka

memlo-səmma-ka

then-(N) until-TEMP

ʦʰəhi

(N) CONTR

gani-lai

2PL-DAT

o

this

ham

what

ham

what

ge

come.up.3SG.NPST

ikima

1PI.POSS

twak-ku

self-GEN

səskriti

(N) culture

səmbəndʰi

(N) about

rja-ni-lo

write-2PL/3SG.NPST-SS

rjak-ni

write-2PL/3SG.IMP

kaUntil then, whatever you know about our culture, write it.

S123 doi

stop écouter
sysy-mim dym nagi-mim ikima ra-mi bo-mi səse-mim

sysy-mim

[cultural ceremony name]-PLU

dym

become.3SG.NPST

nagi-mim

[cultural ceremony name]-PLU

ikima

1PI.POSS

ra-mi

say-3PL.NPST

bo-mi

do-3PL/3SG.NPST

səse-mim

[cultural ceremony name]-PLUThere's the sysy, the nagi, what they call and do as our [culture], the sase...

S124 doi

stop écouter
inima-ra ham ham puʣa bo-m-tʰal-mi neb-ɖa

inima-ra

2PL.POSS-LOC

ham

what

ham

what

puʣa

(N) worship

bo-m-tʰal-mi

do-filler-ASP-3PL/3SG.NPST

neb-ɖa

house-LOCWhat worships do you perform in your house?

S125 doi

stop écouter
Dilu: akima-ra kʰolom bo-mi gʰuren-ram delpʰu-ra-m

akima-ra

1PE.POSS-LOC

kʰolom

[cultural ceremony name]

bo-mi

do-3PL/3SG.NPST

gʰuren-ram

ABL

delpʰu-ra-m

front.of.house-LOC-NOMAt our place, we do Kholom in front of the house.

S126 doi

stop écouter
Bala: mɯmim gani-lai tʰa bu-la rak-ni ka

mɯ-mim

that-PLU

gani-lai

2PL-DAT

tʰa

(N) know

bu-la

be.3S.NPST-COND

rak-ni

write-2PL/3SG.IMP

kaIf you know about that, write it down.

S127 doi

stop écouter
hila be-ni ka

hila

question

be-ni

do-2PL/3SG.IMP

kaAsk.

S128 doi

stop écouter
didi-num jaŋ-num sysy lagi la bo-ni rja-ni la ni rjak-ni ka

didi-num

(N) older.sister-SOC

jaŋ-num

other-SOC

sysy

[cultural ceremony name]

lagi

(N) sake

la

talk

bo-ni

do-2PL/3SG.NPST

rja-ni

write-2PL/3SG.NPST

la

talk

ni

rjak-ni

write-2PL/3SG.IMP

kaWhen you talk to sisters or anyone about cultural ceremonies, write down what they say.

S129 doi

stop écouter
Dilu: neho-lo parbati didi-ka ʦʰəhi rak-saka leʈ-miri or mina malo neb-ɖa huŋ-i-lo nem puʣa bi ni meram bai-ra

neho-lo

before-SS

parbati

[name]

didi-ka

(N) older.sister-ERG

ʦʰəhi

(N) CONTR

rak-saka

say-AC

leʈ-miri

3PL/3SG.PST

or

this

mina

[filler word]

malo

neb-ɖa

house-LOC

huŋ-i-lo

enter-1PI.NPST-SS

nem

house

puʣa

(N) worship

bi

do.1PI/3SG.NPST

ni

meram

that

bai-ra

be-3SG.PSTParbati told me to write about when we enter the house and perform Puja.

S130 doi

stop écouter
meram ne go-lai ne tʰa ŋa miju

meram

that

ne

(N) FOC

go-lai

1SG-DAT

ne

(N) FOC

tʰa

(N) know

ŋa

INT

miju

NEG.COPBut I don't know that.

S131 doi

stop écouter
Dilu: akima-ra be-pa rak-ma ʦʰəhi kole kʰolom ho

akima-ra

1PE.POSS-LOC

be-pa

do-NPST.PRT

rak-ma

say-PST.PRT

ʦʰəhi

(N) CONTR

kole

one.CL

kʰolom

[cultural ceremony name]

ho

(N) COPIn our house, one thing we have to do is Kholom.

S132 doi

stop écouter
kʰolom ʦʰəhi haŋ bo-ku bʰəne guku ʦʰəhi mɯ rato resepma dym ni

kʰolom

[cultural ceremony name]

ʦʰəhi

(N) CONTR

haŋa

why

bo-ku

do-1PE/3SG.NPST

bʰəne

(N) QUOT

guku

1PE

ʦʰəhi

(N) CONTR

that

rato

(N) red

resepma

unhusked.rice

dym

become.3SG.NPST

niThe reason we do Kholom is that we had red rice [planted].

S133 doi

stop écouter
meram resepma ʦʰəhi kʰolom mi-be-tʰi-m pʰuke mi-dym

meram

that

resepma

unhusked.rice

ʦʰəhi

(N) CONTR

kʰolom

[cultural ceremony name]

mi-be-tʰi-m

NEG-do-ASP-NOM

pʰuke

(N) ceremony.before.eating

mi-dym

NEG-become.3SG.NPSTUntil we perform Kholom, we can't eat that rice.

S134 doi

stop écouter
Bala: kʰolom hesaka bo-m basi tʰa bu

kʰolom

[cultural ceremony name]

hesaka

how

bo-m

do-INF

basi

OBL

tʰa

(N) know

bu

be.3S.NPSTDo you know how to perform Kholom?

S135 doi

stop écouter
Dilu: kʰolom-ra ʦʰoko ɖy kʰo-mi

kʰolom-ra

[cultural ceremony name]-LOC

ʦʰoko

special.alcohol.preparation

ɖy

beer

kʰo-mi

cook-3PL/3SG.NPSTFor Kholom, they make special beer.

S136 doi

stop écouter
ʦʰoko ɖy kʰok-saka nem pura klɑk-saka ʦʰoko ɖy kʰo-m basi

ʦʰoko

special.alcohol.preparation

ɖy

beer

kʰok-saka

cook-AC

nem

house

pura

(N) full

klɑk-saka

paint.with.mud-AC

ʦʰoko

special.alcohol.preparation

ɖy

beer

kʰo-m

cook-INF

basi

OBLTo prepare special beer, the house is entirely cleaned and then the special beer is cooked.

S137 doi

stop écouter
meram ɖy ələggə dym

meram

that

ɖy

beer

ələggə

(N) separate

dym

become.3SG.NPSTThat beer is kept separate.

S138 doi

stop écouter
dewa je-saka dewa-ka ɖy rɑk-y

dewa

special.shaman

je-saka

call-AC

dewa-ka

special.shaman-ERG

ɖy

beer

rɑk-y

sprinkle-3SG/3SG.NPSTThe shaman is called, and he sprinkles the beer.

S139 doi

stop écouter
meram sor ʦʰəhi kʰɑr-ma sor meram sor kʰɑr-saka pərsat bɑne-m-ma dym

meram

that

sor

uncooked.rice

ʦʰəhi

(N) CONTR

kʰɑr-ma

fry-PST.PRT

sor

uncooked.rice

meram

that

sor

uncooked.rice

kʰɑr-saka

fry-AC

pərsat

N.distribute.offerings

bɑne-m-ma

prepare-filler-PST.PRT

dym

become.3SG.NPSTAfter that rice is friend, it is distributed as offerings.

S140 doi

stop écouter
meram pʰon-mi bokoli-ra ʦəre-mi

meram

that

pʰon-mi

sprinkle-3PL/3SG.NPST

bokoli-ra

hearth-LOC

ʦəre-mi

(N) offer.to.god-3PL/3SG.NPSTThey sprinkle it in the hearth, they offer it to god.

S141 doi

stop écouter
mɯkɑti ŋa pʰuke dym

mɯkɑti

that.much

ŋa

INT

pʰuke

(N) ceremony.before.eating

dym

become.3SG.NPSTThen the ceremony is done.

S142 doi

stop écouter
Bala: po bwa pʰɑl-mu basi, mi-basi

po

chicken

bwa

pig

pʰɑl-mu

kill-INF

basi

OBL

mi-basi

NEG-OBLDo you have to kill a chicken or pig, or not?

S143 doi

stop écouter
Dilu: mi-basi

mi-basi

NEG-OBLWe don't.

S144 doi

stop écouter
mettamma rato resepma meŋka pʰuke bi ɖy ʦahe dym

mettamma

then

rato

(N) red

resepma

unhusked.rice

meŋka

like.this

pʰuke

(N) ceremony.before.eating

bi

do.1PI/3SG.NPST

ɖy

beer

ʦahe

(N) need

dym

become.3SG.NPSTThen we do the ceremony for the red rice, and we need beer.

S145 doi

stop écouter
pʰeri tɯlem ra-mi

pʰeri

(N) again

tɯlem

[ceremony name]

ra-mi

say-3PL.NPSTThen there's what's called Tulem.

S146 doi

stop écouter
nəja makai ke nəja makai ʦʰəhi mina be-saka koŋŋa pʰuke-saka koŋŋa po-ku guku

nəja

(N) new

makai

corn

ke

(N) what

nəja

(N) new

makai

corn

ʦʰəhi

(N) CONTR

mina

[filler word]

be-saka

do-AC

koŋŋa

alone

pʰuke-saka

(N) ceremony.before.eating-AC

koŋŋa

alone

po-ku

eat-1PE/3SG.NPST

guku

1PEOnly after we do the ceremony can we we eat the new corn.

S147 doi

stop écouter
mɯ-llai tɯlem ra-mi

mɯ-llai

that-DAT

tɯlem

[ceremony name]

ra-mi

say-3PL.NPSTThey call that Tulem.

S148 doi

stop écouter
Bala: meram hesaka bo-mi

meram

that

hesaka

how

bo-mi

do-3PL/3SG.NPSTHow do they do it?

S149 doi

stop écouter
Dilu: tɯlem-ra ʦʰoko ɖy kʰok-saka ŋawo myʦy-ka rɑ-mi

ʦʰoko

special.alcohol.preparation

ɖy

beer

kʰok-saka

cook-AC

ŋawo

old

myʦy-ka

person-ERG

rɑ-mi

sprinkle-3PL/3SG.NPSTTo do Tulem, after cooking special beer, the old people sprinkle it.

S150 doi

stop écouter
del-ram sy lo wo ko ʣana ŋawo myʦy-ka rɑ-mi

del-ram

village-ABL

sy

who

lo

wo

also

ko

one

ʣana

(N) person

ŋawo

old

myʦy-ka

person-ERG

rɑ-mi

sprinkle-3PL/3SG.NPSTAny old person from the village sprinkles it.

S151 doi

stop écouter
neb-ɖam ʦʰəhi meʔe

neb-ɖam

house-ABL

ʦʰəhi

(N) CONTR

meʔe

not.beIt's not someone from the house.

S152 doi

stop écouter
pakʰa-ram re-saka rɑ-mi gumi-ka mɯ tɯlem rɑ-mi-m pəʦʰi koŋŋa makai pʰuke dym

pakʰa-ram

outside-ABL

re-saka

bring-AC

rɑ-mi

sprinkle-3PL/3SG.NPST

gumi-ka

3PL-ERG

that

tɯlem

[ceremony name]

rɑ-mi-m

sprinkle-3PL/3SG.NPST-NOM

pəʦʰi

(N) after

koŋŋa

alone

makai

corn

pʰuke

(N) ceremony.before.eating

dym

become.3SG.NPSTWe bring them from outside, and only after they sprinkle the Tulem can we eat the corn.

S153 doi

stop écouter
nəja makai mi-rɑk-saka pi-ri-mala graeba par geʈ-pa kɑ kɑ kɑlpa par geʈ-pa dym

nəja

(N) new

makai

corn

mi-rɑk-saka

NEG-sprinkle-AC

pi-ri-mala

eat-1PI/3SG.PST-COND

graeba

pock

par

wound

geʈ-pa

come.up-NPST.PRT

small

small

kɑlpa

small

par

wound

geʈ-pa

come.up-NPST.PRT

dym

become.3SG.NPSTIf we eat new corn without having sprinkled it first, then small pock-like wounds appear.

S154 doi

stop écouter
sola grok-pa nɯ-pa nɯ-pa par dym

sola

(N) painful.feeling

grok-pa

throw-NPST.PRT

nɯ-pa

be.ill-NPST.PRT

nɯ-pa

be.ill-NPST.PRT

par

wound

dym

become.3SG.NPSTWe get very painful wounds.

S155 doi

stop écouter
resepma nəja resepma əru resepma-kam lagi guku duwadəsi-kam nem gele gʰumne pani pʰukeb-ɖa lɑ-m basi

resepma

unhusked.rice

nəja

(N) new

resepma

unhusked.rice

əru

(N) other

resepma-kam

unhusked.rice-GEN

lagi

(N) sake

guku

1PE

duwadəsi-kam

[date.name]-GEN

nem

day

gele

up

gʰumne

[place.name]

pani

[place.name]

pʰukeb-ɖa

(N) do.ceremony.before.eating-PURP

lɑ-m

go-NOM

basi

OBLFor the new rice as well, on a certain date, we go up to GhumnePani to perform the ceremony.

S156 doi

stop écouter
gele-m dərmali ʦanaunte-ram resepma mi-pʰuke-tʰi-m pe-si my-ny

gele-m

up-NOM

dərmali

[place name]

ʦanaunte-ram

[place name]-ABL

resepma

unhusked.rice

mi-pʰuke-tʰi-m

NEG-(N) ceremony.before.eating-ASP-NOM

pe-si

eat-NOM

my-ny

NEG-HORTWe can't eat rice from up in Darmali or Chanaunte until we perform this ceremony.

S157 doi

stop écouter
duwadəsi-ka pʰukeb-ɖa lɑk-saka koŋŋa pʰuke dym

duwadəsi-ka

[date.name]-TEMP

pʰukeb-ɖa

(N) do.ceremony.before.eating-PURP

lɑk-saka

go-AC

koŋŋa

alone

pʰuke

(N) ceremony.before.eating

dym

become.3SG.NPSTOnly after performing the ceremony on a certain date has Phuke happened [allowing us to then eat the rice].

S158 doi

stop écouter
Bala: mem-mala hapa mina re bo-ni reʦa həi

mem-mala

that-COND

hapa

lots

mina

[filler word]

re

FOC

bo-ni

do-2PL/3SG.NPST

reʦa

(N) be

həi

(N) heyIf that were the case, you'd do a lot of whatever.

S159 doi

stop écouter
Dilu: dʰerai puʣa-mim bo-ku

dʰerai

(N) lots

puʣa-mim

(N) worship-PLU

bo-ku

do-1PE/3SG.NPSTYes, we worship a lot.

S160 doi

stop écouter
Bala: rjak-ni ka mepmam ŋa gani-lai kʰɑle geʈ-pa-mim rjak-ni-ma go-la gwa-ŋni

rjak-ni

write-2PL/3SG.IMP

ka

mepmam

like.that

ŋa

INT

gani-lai

2PL-DAT

kʰɑle

all

geʈ-pa-mim

come.up-NPST.PRT-PLU

rjak-ni-ma

write-2PL/3SG.IMP-AS

go-lai

1SG-DAT

gwa-ŋni

give-2PL/1SG.NPSTWrite it! All these things that come to you like this write down and give to me.

S161 doi

stop écouter
lə gani wo həʈar bu-ni

gani

2PL

wo

also

həʈar

(N) hurry

bu-ni

be-2PL.NPSTI'm sure you're in a hurry too.

S162 doi

stop écouter
Dilu: lɑ-ŋu həi didi etʰa dika tʰama grɯms-i

lɑ-ŋu

go-1SG.NPST

həi

(N) hey

didi

(N) older.sister

etʰa

now

dika

tomorrow

tʰama

later

grɯms-i

meet-1PI/3SG.NPSTOK, I am leaving now, let's meet later, one of these days.

S163 doi

stop écouter
Bala: po-mu ɖu-mu ham wo mi-gak-nini-ja

po-mu

eat-INF

ɖu-mu

drink-INF

ham

what

wo

also

mi-gak-nini-ja

NEG-give-1SG/2PL.PST-IRRI haven't given you anything to eat or drink...

S164 doi

stop écouter
Dilu: go wo həʈar-ra bu-ŋu

go

1SG

wo

also

həʈar-ra

(N) hurry-LOC

bu-ŋu

be-1SG.NPSTI am also in a hurry.

S165 doi

stop écouter
Bala: rok-ni ka ta həi

rok-ni

come-2PL.IMP

ka

ta

həi

(N) heyCome again, OK?

S166 doi

stop écouter
dika tʰama rok-to be-ni bap-ɖa rok-ni

dika

tomorrow

tʰama

later

rok-to

come-SC

be-ni

do-2PL/3SG.IMP

bap-ɖa

be-PURP

rok-ni

come-2PL.IMPOK, come later, and come to stay.

S167 doi

stop écouter
lu lɑk-ni ka ta həi

lu

go.out

lɑk-ni

go-2PL.IMP

ka

ta

həi

(N) heyOK, go!

S168 doi

stop écouter
Dilu: ba-ni həi didi

ba-ni

be-2PL.NPST

həi

(N) hey

didi

(N) older.sisterStay well, sister.

S169 doi

stop écouter
lɑ-ŋro

lɑ-ŋro

go-1SG.PSTI'm leaving.