House building doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


ʦulopo barebi ik raːduʔɛ ʦʌi dui bʰai tin bʰai ʦɵ wɛçki
mʌnʌ tʌlki umer hɵpɛ
mʌnʌ tu buskoɔ̂m tʰʉdʉnʌ kʰoɔttʉlo pʰânsi
mʌnʌ tʰʉdʉnʌ mulkʌmbika kʰoɔttʉm pʌʦhi mɛ jo ikʔɛ sʌres luŋ kʰʌiki ʦulo luŋ kʰʌiki
mʌnʌ sait ʦiʔɛ mukʌiçki negi ʦiʔɛ mɛ ʦulo luŋ kʌiçki
pʌkʌluŋ mʌkʌluŋ mʌnʌ sembʌluŋ lɵçkinʌ mɛ negi ʦiʔɛ hulu kʌiçkinʌʔʌ mɛ sʌres luŋpo jo uŋʌ doɔsnʌŋ muŋiŋwʌ
mʌnʌ bʰɛ̂l sʌŋ gʰoʦa kʰʌikim ʦʌi po unʌŋ punʣasʌŋ&
punʣasʌŋ& ikbrâːlʌ punʣasʌŋ&po doɔsnʌŋ mɛpo jo gɵ, ʦʰiri dari
bʰɛ̂l punʣasʌŋpo udoɔsnʌŋ ʦʰiri dari mɛtʰemtʉ ikʔɛ kânterpo kʰojo tʰeprip, hîːp, boppo kʰojo kʰemu pɵkinʌ laçki
mɛtʉ ʣɛ pʉki
tʰɛbe sʌmmʌ ɛ̂n jatʰʌpʰem pʰɛri mɛbika okʰotʉ bʰʌrei mʌiçki
pʰânsinɛ mʌnʌ ikʦulo luŋ hulu kʰʌinɛpo utʌmrʌ ikpo ukʰuŋke tɛŋʌ
mʌpʰaksi sʌmmʌ kʰɵlede kʰɛbi mɛ jo punʣasʌŋ mukʰʌileki
ik raːdu kʰojo sʉʔɛ kʰojo kʌm mʉkinʌ mɛ jo pʰaksikim pʌʦhi tûː buskoɔ̂m mɛ kʰoɔçkinʌ ʦʰɛkinʌ mɛbempʌʦhi ʦi kʰɵleʔɛ sait imʌiçki
mɛbemimpʌʦhi tap tap ʌnʌm kɛmɛndʉpôː hɛŋsa ʦʰela rêmsinɛ daʣu bʰaibi ukanʦʰaŋʌ kʌmbi mu
uʣɛtʰa tʌ̂ŋŋʌ pʰânsinɛ mʌttʉ
tʰɛbe uŋʌ blɛçtʌŋʌ
About the hearth, we Rai had children, two, three brothers.
We fed them and they grew older.
Then when he pulls (out) a half-burned log and takes it away, he separates (from his family).
Then, after he pulls it out (the log) and takes it away from the main house, we insert the stone surrounding the hearth and the hearth stone.
Then we do not pour the goodl-luck ceremony chang, we wet the hearth stone with Nagi chang.
We recite (the names) "father stone", "mother stone", "guest stone" and we wet the hearth with Nagi chang, and I haven't heard the ritual name of the stone surrounding the hearth.
then we wet four wooden supports, their name is "drying rack wood"
In our language there is also a ritual name for the wooden supports, it's Chiri Dari.
We weave a net basket (for drying millet) of different types of bamboo, and put it over (the hearth).
We dry grains up there
I'll expand on this later.
We separate and then we stick in our hearth stone and hearth, and this tradition is from our origins.
Until we separate, we do not wet in various places the hearthstone supports anywhere.
We Rai, or anyone, after we build a house and separate, we take a log and spread it around and then others perform a good luck ceremony for us
Then afterwards, we each stand independently like a wild pig long ago, and among the brothers, the youngest stays at home
Only the oldest must leave
I've spoken

S1 doi

stop
ʦulopo barebi ik raːduʔɛ ʦʌi dui bʰai tin bʰai ʦɵ wɛçki

ʦulo-po

hearth.stone-_gen

bare-bi

about-_loc

ik

1_pi

raːdu-ʔɛ

Rai-_erg

ʦʌi

_contr

dui

two

bʰai

y.brother

tin

three

bʰai

y.brother

ʦɵ

child

wɛt-ki

give.birth-1.piAbout the hearth, we Rai had children, two, three brothers.

S2 doi

stop
mʌnʌ tʌlki umer hɵpɛ

mʌnʌ

and

tʉl-ki

feed-1.pi

umer

age

hɵ-pɛ

come-_npst._ptcpWe fed them and they grew older.

S3 doi

stop
mʌnʌ tu buskoɔ̂m tʰʉdʉnʌ kʰoɔttʉlo pʰânsi

mʌnʌ

and

tu

one

buskoɔ̂m

burning.log

tʰʉt-ʉ-nʌ

drag-3_sg._npst-then

kʰɵtt-ʉ-lo

take.away-3_sg._npst-when

pʰaksi

separateThen when he pulls (out) a half-burned log and takes it away, he separates (from his family).

S4 doi

stop
mʌnʌ tʰʉdʉnʌ mulkʌmbika kʰoɔttʉm pʌʦhi mɛ jo ikʔɛ sʌres luŋ kʰʌiki ʦulo luŋ kʰʌiki

mʌnʌ

and

tʰʉt-ʉ-nʌ

drag-3_sg._npst-then

mulkʌm-bika

main.house-_abl

kʰɵtt-ʉ-m

take.away-3_sg._npst-_nmlz

pʌʦhi

after

that

jo

also

ik-ʔɛ

1_pi-_erg

sʌres

stone.around.hearth

luŋ

stone

kʰʉnt-ki

stick.pole.in.ground-1.pi

ʦulo

hearth.stone

luŋ

stone

kʰʉnt-ki

stick.pole.in.ground-1.piThen, after he pulls it out (the log) and takes it away from the main house, we insert the stone surrounding the hearth and the hearth stone.

S5 doi

stop
mʌnʌ sait ʦiʔɛ mukʌiçki negi ʦiʔɛ mɛ ʦulo luŋ kʌiçki

mʌnʌ

and

sait

good.luck.ceremony

ʦi-ʔɛ

chang-_instr

mʌ-kʉtt-ki

_neg-make.wet-1.pi

negi

Nagi

ʦi-ʔɛ

chang-_instr

this

ʦulo

hearth.stone

luŋ

stone

kʉtt-ki

make.wet-1.piThen we do not pour the goodl-luck ceremony chang, we wet the hearth stone with Nagi chang.

S6 doi

stop
pʌkʌluŋ mʌkʌluŋ mʌnʌ sembʌluŋ lɵçkinʌ mɛ negi ʦiʔɛ hulu kʌiçkinʌʔʌ mɛ sʌres luŋpo jo uŋʌ doɔsnʌŋ muŋiŋwʌ

pʌkʌluŋ

"father.stone"

mʌkʌluŋ

"mother.stone"

mʌnʌ

and

sembʌluŋ

"guest.stone"

lʉt-ki-nʌ

tell-1.pi-then

this

negi

Nagi

ʦi-ʔɛ

chang-_instr

hulu

hearth

kʉtt-ki-nʌ

make.wet-1.pi-then

this

sʌres

stone.around.hearth

luŋ-po

stone-_gen

jo

also

uŋʌ

1_sg._erg

doɔsnʌŋ

ritual.name

mʌ-ŋi-wɛ

_neg-hear-_irrWe recite (the names) "father stone", "mother stone", "guest stone" and we wet the hearth with Nagi chang, and I haven't heard the ritual name of the stone surrounding the hearth.

S7 doi

stop
mʌnʌ bʰɛ̂l sʌŋ gʰoʦa kʰʌikim ʦʌi po unʌŋ punʣasʌŋ&

mʌnʌ

and

bʰɛ̂l

four

sʌŋ

wood

gʰoʦa

drying.rack.suppor

kʰʉnt-ki-m

stick.pole.in.ground-1.pi-_nmlz

ʦʌi

_contr

po

foc

u-nʌŋ

3_sg._poss-name

punʣa-sʌŋ&

drying.rack-woodthen we wet four wooden supports, their name is "drying rack wood"

S8 doi

stop
punʣasʌŋ& ikbrâːlʌ punʣasʌŋ&po doɔsnʌŋ mɛpo jo gɵ, ʦʰiri dari

punʣa-sʌŋ&

drying.rack-wood

ik-brâː-lʌ

1_pi._poss-language-_abl

punʣa-sʌŋ&-po

drying.rack-wood-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

mɛ-po

this-_gen

jo

also

be.inan

ʦʰiri

Chiri

dari

DariIn our language there is also a ritual name for the wooden supports, it's Chiri Dari.

S9 doi

stop
bʰɛ̂l punʣasʌŋpo udoɔsnʌŋ ʦʰiri dari mɛtʰemtʉ ikʔɛ kânterpo kʰojo tʰeprip, hîːp, boppo kʰojo kʰemu pɵkinʌ laçki

bʰɛ̂l

four

punʣa-sʌŋ-po

drying.rack-wood-_gen

u-doɔsnʌŋ

3_sg._poss-ritual.name

ʦʰiri

Chiri

dari

Dari

mɛ-tʰem-tʉ

this-outside/place.above-_loc._high

ik-ʔɛ

1_pi-_erg

kânter-po

big.bamboo-_gen

kʰojo

or

tʰeprip

small.bamboo

hîːp

mountain.bamboo

bop-po

mountain.bamboo-_gen

kʰojo

or

kʰemu

wide.weave.basket

pA-ki-nʌ

weave-1.pi-then

lakt-ki

put.on-1.piWe weave a net basket (for drying millet) of different types of bamboo, and put it over (the hearth).

S10 doi

stop
mɛtʉ ʣɛ pʉki

mɛ-tʉ

this-_loc._high

ʣɛ

grains

pʉ-ki

dry.over.smoke-1.piWe dry grains up there

S11 doi

stop
tʰɛbe sʌmmʌ ɛ̂n jatʰʌpʰem pʰɛri mɛbika okʰotʉ bʰʌrei mʌiçki

tʰɛbe

this.much

sʌmmʌ

until

ɛ̂n

now

jatʰʌpʰe

next.time

pʰɛri

again

mɛ-bika

this-_abl

okʰotʉ

up.over.there

bʰʌrei

expand

mʉtt-ki

make-1.piI'll expand on this later.

S12 doi

stop
pʰânsinɛ mʌnʌ ikʦulo luŋ hulu kʰʌinɛpo utʌmrʌ ikpo ukʰuŋke tɛŋʌ

pʰaksi-nɛ

separate-_inf

mʌnʌ

and

ik-ʦulo

1_pi._poss-hearth.stone

luŋ

stone

hulu

hearth

kʰʉnt-nɛ-po

stick.pole.in.ground-_inf-_gen

u-tʌmrʌ

3_sg._poss-tradition

ik-po

1_pi-_gen

u-kʰuŋke

3_sg._poss-origin

tɛ-ŋʌ

this-_intWe separate and then we stick in our hearth stone and hearth, and this tradition is from our origins.

S13 doi

stop
mʌpʰaksi sʌmmʌ kʰɵlede kʰɛbi mɛ jo punʣasʌŋ mukʰʌileki

mʌ-pʰaksi

_neg-separate

sʌmmʌ

until

kʰɵle-de

all-_nmlz

kʰɛbi

where

this

jo

also

punʣa-sʌŋ

drying.rack-wood

mʌ-kʰʉnt-le-ki

_neg-stick.pole.in.ground-_aux-1.piUntil we separate, we do not wet in various places the hearthstone supports anywhere.

S14 doi

stop
ik raːdu kʰojo sʉʔɛ kʰojo kʌm mʉkinʌ mɛ jo pʰaksikim pʌʦhi tûː buskoɔ̂m mɛ kʰoɔçkinʌ ʦʰɛkinʌ mɛbempʌʦhi ʦi kʰɵleʔɛ sait imʌiçki

ik

1_pi

raːdu

Rai

kʰojo

or

sʉ-ʔɛ

who-_erg

kʰojo

or

kʌm

house

mʉ-ki-nʌ

do-1.pi-then

this

jo

also

pʰaksi-ki-m

separate-1.pi-_nmlz

pʌʦhi

after

tûː

one

buskoɔ̂m

burning.log

this

kʰɵtt-ki-nʌ

take.away-1.pi-then

ʦʰɛtt-ki-nʌ

spread-1.pi-then

mɛbempʌʦhi

after.that

ʦi

chang

kʰɵle-ʔɛ

all-_erg

sait

good.luck.ceremony

i-mʉtt-ki

_inv/2-make-1.piWe Rai, or anyone, after we build a house and separate, we take a log and spread it around and then others perform a good luck ceremony for us

S15 doi

stop
mɛbemimpʌʦhi tap tap ʌnʌm kɛmɛndʉpôː hɛŋsa ʦʰela rêmsinɛ daʣu bʰaibi ukanʦʰaŋʌ kʌmbi mu

mɛbempʌʦhi

after.that

tap

self

tap

self

ʌnʌm

long.ago

kɛmɛndʉpôː

wild.pig

hɛŋsa

like

ʦʰela

independent

repsi-nɛ

stand-_inf

daʣu

o.brother

bʰai-bi

y.brother-_loc

u-kanʦʰa-ŋʌ

3_sg._poss-y.brother-_int

kʌm-bi

house-_loc

mu

be.animThen afterwards, we each stand independently like a wild pig long ago, and among the brothers, the youngest stays at home

S16 doi

stop
uʣɛtʰa tʌ̂ŋŋʌ pʰânsinɛ mʌttʉ

u-ʣɛtʰa

3_sg._poss-o.brother

tʌ̂ŋ-ŋʌ

only-_int

pʰaksi-nɛ

separate-_inf

mʌttʉ

_oblOnly the oldest must leave

S17 doi

stop
tʰɛbe uŋʌ blɛçtʌŋʌ

tʰɛbe

this.much

uŋʌ

1_sg._erg

blɛtt-tʌ-ŋʌ

tell-1_sg._pst-_intI've spoken