Celui qui apporta le Feu doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
fr
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr

Саусырыкъо тхэмытыми,
Тхьэм къытитрэ дгъотын, - аIошъ,
нарт лIыхъухэр мэшэсы,
зэкIэшасэшъ къыдэкIы.
Къушъхьэ-лъашъхьэр къаухьэ,
КъаIэкIахьи щымыIа,
ЧъыIэм нартхэр регъэза,
Нартхэр чъыIм ефыза.
- О Имыс, машъIо уиIа? Орзэмэс, машъIо уиIа?
Нэсрэн-жакI, машъIо уиIа? Iащэмэз, машъIо уиIа?
Пэтэрэз, машъIо уиIа? Ещэрыкъор, машъIо уиIа?
Шыу купым зы нэбгыри, МашIо иIэу хэмыт.
Нартхэр чъыIэм егъалIэ,
Нартхэр чъыIэм ефызы.
Егъэзыгъэу фэмыфым,
Тхьэусыхэр егъэщы:
«Сыд пае сыкъежьи, Мы лэжьаем сыхахьи?!..»
ХэкIыпIэхэм яусэу,
Саусырыкъо къэсыжьы.
– Саусырыкъоу тикъан,
Саусырыкъоу тинэф,
пчымэIуфэр зиащъу,
ащъор зиджэнэкокI,
ПчыкIэр зипэIо щугу,
ешыгуаор зичат,
пызыкъутырэр зиIапшъ,
губгъо-тIыбгъор зикIуъкI,
ХэкIыпIэнчъэ тыхъугъ!
Хэт мэшIуахьэ тфэкIона?
СаусырыкъотфэкIонба?
СаусырыкъотфэмыkIомэ,
тфэкIожьшъуни тхэмыт
– Мыуашхъор ситхьамыгъэпцI
сыпцIыжьмэ сыпхырыгъэз,
МашIо сшIынэу симыI,
сымыIэми къэсхьын!
И тхъожъые зыреедзи,
ХьэрамIуашъхьэ дэкIуае,
Лъэныыкъохэм зегъазэ,
МашIо гъозыр къыдихэу
ТIокIэжъ горэ елъэгъуа.
Малъэшъ-мапкIэшъ къынэса,
Лъэсы зешIышъ еплъакIуа
– Ей, си тхъожъыежъ,
Чъэрхэр зыкIэмыхьах,
Мыр иныжъым имашIу,
Ышъхьэрэ ылъэрэ зэгъэкъугъэ,
Гузэгум машIор илъыжь!
Ежь иныжъыр мэчъые,
Сыдэущтэу машIор шIотхьын?
– Армэ, Саусырыкъу,
Армэ, лIы къопцIэ гъучъын,
Армэ, емынэ шыу,
Шыумэ ямышъогъу,
Сэ сакIыбы къешэс!
Сэ сишы лъэ макъээ
Хьэ лъэ макъэ зезгъэшIын.
Сэ сихьэ лъэ макъэ
Чэтыу лъэ мъкъэ зезгъэшIын,
Фэлъэ-шIуалъэ зезгъэшIынышъ
Зы пхъэцIакIэ къэттыгъун!
Саусырыкъо къэшэсы.
Чэтыу ушъыкIэу мэушъа,
Чэтыу шэкIуакIэу мэшакIуа,
Иныжъ машIом екIуашъа,
ПхъэцIэкIэ иным къытеIа,
ПхъэцIэкIэ макIэр къепхъуата,
Зы тэп иным тефэжьа!
Мо иныжъыр къэтIысы,
ИпхъэцIакIэ епчъыжьы
ИпхъэцIакIэ къыщэкIа.
Мо иныжъыр къэкIыи,
Зыдэщысым къимыкIэу
Мэфибл гъогу хигъэкIыгъэу
МэшIотыгъур къеубыта.
– О нартхэм яшъуа,
Саусырыкъо тэ щыIа?
ЗыдэщыIэр сэгъашIэ,
ЗыдэщыIэр къэмыIомэ
ЗэрецIынэу усшхын
– Сыд пае сыпшхына,
ЫцIэ къаIоу зэрэсшI,
егъашIэми слъэгъугъэп.
– Икъэбар къыоIугъэмэ,
ИзекIуакIэ о ошIэмэ,
ИджэгукIэ сэгъэшIэ!
Саусырыкъо тхьэм еукIи,
Иным иукIыкIэ емышI!
– Саусырыкъо слъэгъугъэп,
АIоу зэрэхэсхыгъэмкIэ:
Цобэз шIобзэр егъэплъа,
ЫжэкIэ ретIупщэха,
ЫхэкIэ ретIупщыжа
– А джэгукIэр сэгъашIа!
ЗэриIуагъэу къыфешIа
– Ехъо-еплъыр схифыгъа!
Сышхэн фае сишIыгъа!
О нартхэм яшъауа,
Мыри джэгукIэ шIагъу,
Нахь шIагъо ешIэмэ сэгъашIэ!
Саусырыкъо тхьэм еукIи,
Иным иукIыкIэ емышI!
– Саусырыкъо зыфаIор
Къушъхьэ лъапэм мэуцуа,
Къушъхьэ шыгум дахьыешъ
Амбрэ мыжъор къатIупща
НэтIапэкIэ къеожьа,
Нахь лъэшыжьэу дедзыя!
– А джэгукIэр сэгъашIэ!
Мо иныжъыр зыщэлъа,
Къушхьэ лъапэм къэуцуа,
Амбрэ мыжъор пэжъужъо.
Саусырыкъо къетIупща,
НэтIапэкIэ къеожьа,
Нахь лъэгэжьэу дефыя,
КIыбыкIэ къытыридзагъэ
Къэущыжьышъ къэтIыса:
– Мыр джэгукIэ шIагъошъ
Нахь шIагъо ешIэмэ къысаIу!
Саусырыкъо тхьэм еукIи,
Иным иукIыкIэ емышI!
– Зэгу, зэгу, иныжъ,
Зы джэгукIэ къэнагъ.
Саусырыкъо зыфаIорэр
Хы къочъибл зэпращы,
Нахь куум ращэкIы,
Ылъэ ычъэ нэмысэу,
Ыжэ псыр дэмыоу,
Псы куушхом хагъэты,
Чэщ-мэфиблэ егъэщты,
КъеIшъ плIэIукIэ къекъутэ,
Мылы къатхэр пыблэблэу
Псы къочъиблым къекIыжьы!
– А джэгукIэр сэгъашIэ,
КъэсэмгъэшIмэ усшхын!
ЗэриIуагъу къыфешIа,
Зи шIомышIэу зиIэтэу,
Мылмы пытэр ыгъачэу
Мо иныжъыр къежьагъа!
– Щыт, щыт, иныжъа!
Щыгъупшагъэ сфэхъугъ!
ХьамцIый кухьибл кIеутэ,
Чэщ-мэфиблэ ячъыIэ решIэкIы,
Псы кIэгъэлъадэ фешIыжьы.
КъеIэ, иныжъ,- къыреIо.
КъеIэ шъхьае – сысыжьрэп,
КъеIэ шъхьае – хъыежьрэп,
КъеIэ шъхьае джы хъужьрэп!
Саусырыкъо ичатэ къырехы,
ЖэхэкIуатэу еублэ.
–Тыдэ укIорэ, Саусырыкъу?
– УкъэсымышIагъэу огугъа?
– Укъхэсхыжынэу сыкъэкIо!
– сыд пае уичатэ ихыгъ?
– Бэщ папкIэу зыкIэсэгъаIэ!
–УзэрэлъэкIэпIащэмкIэ
Узэрэ- Саусырыкъор къэсшIагъ,
Джы къысэпшIагъэр сфэнаф!
«Пыф» еIошъ ар къепщэ,
ЩэджэгъуъкIоу IуелъэсыкIы.
Тамэ тетыщъ къэсыжьы;
ШъхьэшIохыным фежьагъэу
Мо иныжъым къыреIо:
- О уисэшхоу мы пIыгъым
иныжъ къупшъхьэ пигъущтэп.
Сэ сичатэ сипхъуантэ
Къызэтечи къыдэх,
АщыкIэ сшъхьэ о зышIопхкIэ,
СызэрэуукIыгъэр къырашIэу
СкIэтIэй бгырыхы зыфэшI!
Тхъожъые цIыкIур зэкIачъэ,
Иныжъ унапчъэм Iолъадэ:
– Саусырыкъоу лъы къуапцI,
Иныжъым ипцIы фэсакъ!
Пхъуантэм ыужкIэ къэтIыс,
Иныжъым исэ къыдэпхмэ-
Мылым чыжьэкIэ рыгъачъ.
СапэкIэ кIэтIэир къыхэхи
Псы гъунэм Iут чъыгым еупцI,
Сэ сэпцIымэ етIанэ къэпшIэн!
Тхъожъые ипсалъэ рэгъуазэ,
Иным ыпсэ Iуегъэзышъ,
СапэкIэ кIэтIэир къыхехы,
Ныхы чъыгышхом реупцIэкIы,
Ныхы жъыгышхор зэпегъэзы!
Къегъазэшъ машIом къекIужьы,
МашIор къехьышъы къэкIожьы!
МэшIошхо нарт шыумэ афешIы.
Нахь гушI уагъо нартыжъмэ къямыкI у!
« Même si Saoussoroko n’est plus parmi nous, nous trouverons toujours ce que T’ha nous destine », disent les Nartes. Les valeureux Nartes enfourchent leurs chevaux, se préparent, et partent en chemin. Ils parcourent monts et vallées, mais ne trouvent rien. Le froid pétrifie les Nartes. Le froid presse les Nartes. – Ô Yemes, as-tu le Feu ? Ourzamas, as-tu le Feu ? – Narsan-Djatch, as-tu le Feu ? Achamaz, as-tu le Feu ? – Pataraz, as-tu le Feu ? Yacharokor, as-tu le Feu ? Parmi les cavaliers, personne n’avait le Feu. Le froid pétrifie les Nartes. Le froid presse les Nartes. Le fainéant, le nécessiteux, décline sa complainte : « Pourquoi suis-je parti ? Pourquoi me suis-je mis dans ces ennuis ? » Longeant les parois des passages montagneux, Saoussoroko arrive. « Saoussoroko, notre fils et Kan », dirent les Nartes, « Saoussoroko, notre lumière, ton arme est la lance, ta cotte de maille recouvre ton sein, l’éclair se reflète sur ton heaume, ton épée jaillit toute seule pour frapper, ton bras est une masse d’armes, ton caractère est libre et insouciant. Nous sommes sans recours. Qui nous apportera le Feu ? Saoussoroko va-t-il y aller ? Si Saoussoroko n’y va pas, personne parmi nous ne peut y aller. » « Que T’ha ne me fasse pas mentir aux Cieux », dit Saoussoroko, « si je mens, que la terre engloutisse mon corps . Je n’ai pas le Feu, mais puisque je ne l’ai pas, je vais le chercher. » Saoussoroko enfourche vivement son cheval Tkhoji et monte sur la montagne Haram . Il se tourne de tous côtés et voit une large vallée de flammes jaillissantes. Il court, saute, et y arrive. Il descend de cheval et épie le Feu. « Eh, mon habile Tkhoji », dit Saoussoroko, « toi que les coursiers les plus rapides ne peuvent rattraper, c’est le Feu du géant. Le géant dort, blotti autour du Feu. Comment peut-on lui voler le Feu ? » « S’il en est ainsi, Saoussoroko », dit Tkhoji, « s’il en est ainsi, homme brun aux yeux d’acier, s’il en est ainsi, cavalier redoutable, le plus exceptionnel des cavaliers, monte sur mon dos. J’imiterai de mes sabots la démarche du chien. J’imiterai de mes sabots la démarche du chat. Je plierai mes antérieurs et nous volerons un tison. » Saoussoroko monte à cheval. Tkhoji se faufile comme un chat. Il guette comme un chat. Il approche le Feu du géant. Saoussoroko tend la main vers un gros tison, mais n’en attrape qu’un petit. Une braise tombe sur le géant. Le géant se dresse et compte ses tisons. Il en manque un. Le géant pousse un hurlement et, sans bouger de sa place, attrape le voleur du Feu malgré les sept jours de route qu’il avait déjà parcourus dans sa fuite. « Ô cavalier des Nartes », dit le géant, « où est Saoussoroko ? Dis-moi où il est. Si tu ne me le dis pas, je te mangerai tout cru. » « Et pourquoi me mangerais-tu ? » dit Saoussoroko, « je le connais de nom, je ne l’ai jamais vu. » « Si tu as de ses nouvelles », dit le géant, « si tu connais son comportement, apprends-moi ses exploits . » Saoussoroko est frappé par T’ha, il ne sait comment tuer le géant. Il dit : « Je n’ai jamais vu Saoussoroko, mais d’après ce que j’ai entendu, il chauffe le soc de la charrue au rouge, il l’avale par la bouche et le recrache comme de la nourriture. » « Apprends-moi ce jeu, » dit le géant. Saoussoroko lui fit faire comme il le dit. « Ce jeu m’a débarrassé de mes démangeaisons », dit le géant, « et m’a donné faim. Ô fils des Nartes, ce jeu est étonnant. Si Saoussoroko en connaît de plus intéressant, apprends-le moi. » Saoussoroko est frappé par T’ha, il ne sait comment tuer le géant. « Celui que l’on appelle Saoussoroko », dit ce dernier, « se met au pied de la montagne. On porte une lourde pierre d’ambre au sommet de la montagne et on la laisse rouler vers lui. De son front, il la fait rebondir encore plus haut. » « Apprends-moi ce jeu », dit le géant. Le géant se lève d’un bond et se tient au pied de la montagne. Saoussoroko lâche la pierre d’ambre qui dévale la montagne en sifflant. Le géant la frappe de son front et la fait rebondir encore plus haut. Il retombe sur son séant et reprend ses esprits. « Ce jeu est étonnant », dit-il, « si tu en connais de plus intéressant, apprends-le moi. » Saoussoroko est frappé par T’ha, il ne sait comment tuer le géant. « Attends, attends, géant », dit Saoussoroko, « il reste un jeu. On fait traverser à celui que l’on nomme Saoussoroko les sept mers, on le plonge au plus profond, là où ses pieds ne touchent pas le fond sans que l’eau n’entre dans sa bouche. On le laisse dans l’eau profonde. Pendant sept jours et sept nuits, on le laisse geler. Il brise la glace de ses épaules, et, les glaçons retombant de son corps, il retraverse les sept mers. » « Apprends-moi ce jeu », dit le géant, « si tu ne me l’apprends pas, je te mangerai. » Ils font ce que le géant demande. Le géant supporte l’épreuve sans peine, il commence à bouger et à fissurer la glace durcie. « Reste, reste, géant », dit Saoussoroko, « j’ai oublié quelque chose. » Saoussoroko répand alors le contenu de sept chariots d’orge autour du géant, l’entoure de la glace formée en sept jours et sept nuits, et aménage une coulée d’eau . « Bouge à présent, géant », dit Saoussoroko. Le géant essaie de bouger, mais n’y parvient pas. Il essaie, mais il est figé. Il essaie, mais il ne peut rien faire. Saoussoroko dégaine son épée et s’avance vers lui. « Où vas-tu, Saoussoroko, » dit le géant, « penses-tu que je ne t’aie pas reconnu ? » « Je viens te sortir de là », dit Saoussoroko. « Pourquoi as-tu dégainé ton épée ? » dit le géant « Je m’en sers comme d’une canne », dit Saoussoroko « J’ai su que tu étais Saoussoroko », dit le géant, « en voyant tes jambes arquées , et j’ai compris ce que tu voulais me faire. » « Pfft » siffla le géant, en repoussant de son souffle Saoussoroko d’une demi-journée de marche. Le cheval ailé de Saoussoroko le ramena, et il entreprit de couper la tête du géant. « Le sabre que tu portes », dit le géant, « ne peut couper les os d’un géant. Mon épée est dans ma malle », poursuivit-il, « ouvre-la et prends l’épée. Si tu coupes ma tête de cette épée, fais une ceinture de mes intestins pour prouver à tous que tu m’as bien tué ». Le petit Tkhoji recule. Il court vers la porte de la caverne du géant et dit : « Saoussoroko le brun, méfie-toi des mensonges du géant. Assieds-toi derrière la malle. Si tu sors la dague du géant, frotte-la d’abord sur la glace de loin. Sors les intestins du géant du bout de la dague, et jette-les sur l’arbre au bord de l’eau. Si je mens, tu le sauras bien ensuite. » Saoussoroko suivit les conseils de Tkhoji. Il libéra l’âme du géant , sortit ses intestins du bout de la dague et les jeta sur le plus gros arbre. Le plus gros arbre en fut immédiatement coupé . Saoussoroko retourna auprès du Feu. Il rentra chez les Nartes avec le Feu. Il alluma un grand Feu pour les Nartes. Ce fut l’événement le plus heureux qui advint jamais aux Nartes.

S1 doi

stop écouter
Саусырыкъо тхэмытыми,

Même si Saoussoroko n’est pas parmi nous,

S2 doi

stop écouter
Тхьэм къытитрэ дгъотын, - аIошъ,

nous trouverons ce que T’ha nous donne, disent les Nartes.

S3 doi

stop écouter
нарт лIыхъухэр мэшэсы,

Les braves Nartes montent leurs chevaux,

S4 doi

stop écouter
зэкIэшасэшъ къыдэкIы.

ils se préparent et partent.

S5 doi

stop écouter
Къушъхьэ-лъашъхьэр къаухьэ,

Ils parcourent montagnes et vallées,

S6 doi

stop écouter
КъаIэкIахьи щымыIа,

mais ils ne trouvent rien

S7 doi

stop écouter
ЧъыIэм нартхэр регъэза,

le froid pétrifie les Nartes,

S8 doi

stop écouter
Нартхэр чъыIм ефыза.

le froid serre les Nartes.

S9 doi

stop écouter
- О Имыс, машъIо уиIа? Орзэмэс, машъIо уиIа?

– Ô Yemes, as-tu le Feu ? Warzamas, as-tu le Feu ?

S10 doi

stop écouter
Нэсрэн-жакI, машъIо уиIа? Iащэмэз, машъIо уиIа?

Narsan-Djatch, as-tu le Feu ? Achamaz, as-tu le Feu ?

S11 doi

stop écouter
Пэтэрэз, машъIо уиIа? Ещэрыкъор, машъIо уиIа?

Pataraz, as-tu le Feu ? Yacharokor, as-tu le Feu ?

S12 doi

stop écouter
Шыу купым зы нэбгыри, МашIо иIэу хэмыт.

Parmi les cavaliers, personne n'a le Feu.

S13 doi

stop écouter
Нартхэр чъыIэм егъалIэ,

Le froid pétrifie les Nartes,

S14 doi

stop écouter
Нартхэр чъыIэм ефызы.

le froid serre les Nartes.

S15 doi

stop écouter
Егъэзыгъэу фэмыфым,

Le paresseux, nécessiteux,

S16 doi

stop écouter
Тхьэусыхэр егъэщы:

décline sa complainte :

S17 doi

stop écouter
«Сыд пае сыкъежьи, Мы лэжьаем сыхахьи?!..»

« Pourquoi suis-je parti ? Pourquoi me suis-je mis dans ces ennuis ? »

S18 doi

stop écouter
ХэкIыпIэхэм яусэу,

Longeant les parois des sorties,

S19 doi

stop écouter
Саусырыкъо къэсыжьы.

Saoussoroko arrive.

S20 doi

stop écouter
– Саусырыкъоу тикъан,

– Saoussoroko, notre Kan « fils adoptif »,

S21 doi

stop écouter
Саусырыкъоу тинэф,

Saoussoroko, notre lumière,

S22 doi

stop écouter
пчымэIуфэр зиащъу,

ton arme est la lance,

S23 doi

stop écouter
ащъор зиджэнэкокI,

ta cotte de maille recouvre tes genoux,

S24 doi

stop écouter
ПчыкIэр зипэIо щугу,

l'éclair est le haut de ton couvre-chef,

S25 doi

stop écouter
ешыгуаор зичат,

ton épée jaillit toute seule,

S26 doi

stop écouter
пызыкъутырэр зиIапшъ,

ton bras est une masse "casse-tête",

S27 doi

stop écouter
губгъо-тIыбгъор зикIуъкI,

ton caractère est libre et insouciant,

S28 doi

stop écouter
ХэкIыпIэнчъэ тыхъугъ!

nous sommes sans recours !

S29 doi

stop écouter
Хэт мэшIуахьэ тфэкIона?

Qui va nous apporter le Feu ?

S30 doi

stop écouter
СаусырыкъотфэкIонба?

Saoussoroko va-t-il y aller ?

S31 doi

stop écouter
СаусырыкъотфэмыkIомэ,

Si Saoussoroko n’y va pas,

S32 doi

stop écouter
тфэкIожьшъуни тхэмыт

personne parmi nous ne peut y aller.

S33 doi

stop écouter
– Мыуашхъор ситхьамыгъэпцI

– Que T’ha ne me fasse pas mentir aux Cieux ,

S34 doi

stop écouter
сыпцIыжьмэ сыпхырыгъэз,

si je mens, que la terre m'engloutisse,

S35 doi

stop écouter
МашIо сшIынэу симыI,

je n’ai pas le Feu,

S36 doi

stop écouter
сымыIэми къэсхьын!

mais si je ne l’ai pas, je vais le chercher.

S37 doi

stop écouter
И тхъожъые зыреедзи,

Il se jette sur son Tkhoji,

S38 doi

stop écouter
ХьэрамIуашъхьэ дэкIуае,

monte sur la montagne Haram,

S39 doi

stop écouter
Лъэныыкъохэм зегъазэ,

il se tourne de tous côtés,

S40 doi

stop écouter
МашIо гъозыр къыдихэу

des flammes jaillissantes

S41 doi

stop écouter
ТIокIэжъ горэ елъэгъуа.

voit une large vallée.

S42 doi

stop écouter
Малъэшъ-мапкIэшъ къынэса,

Il court, il saute, il y arrive,

S43 doi

stop écouter
Лъэсы зешIышъ еплъакIуа

il descend de cheval et épie le Feu.

S44 doi

stop écouter
– Ей, си тхъожъыежъ,

– Eh, mon habile Tkhoji,

S45 doi

stop écouter
Чъэрхэр зыкIэмыхьах,

que les coursiers les plus rapides ne peuvent rattraper,

S46 doi

stop écouter
Мыр иныжъым имашIу,

c’est le Feu du géant,

S47 doi

stop écouter
Ышъхьэрэ ылъэрэ зэгъэкъугъэ,

sa tête et ses pieds se touchent,

S48 doi

stop écouter
Гузэгум машIор илъыжь!

au milieu il y a le Feu !

S49 doi

stop écouter
Ежь иныжъыр мэчъые,

Le géant, lui, dort,

S50 doi

stop écouter
Сыдэущтэу машIор шIотхьын?

comment peut-on lui voler le Feu ?

S51 doi

stop écouter
– Армэ, Саусырыкъу,

– S’il en est ainsi, Saoussoroko,

S52 doi

stop écouter
Армэ, лIы къопцIэ гъучъын,

s’il en est ainsi, homme brun aux yeux d’acier,

S53 doi

stop écouter
Армэ, емынэ шыу,

s’il en est ainsi, cavalier redoutable,

S54 doi

stop écouter
Шыумэ ямышъогъу,

le plus exceptionnel des cavaliers,

S55 doi

stop écouter
Сэ сакIыбы къешэс!

monte sur mon dos !

S56 doi

stop écouter
Сэ сишы лъэ макъээ

Le bruit de mes sabots

S57 doi

stop écouter
Хьэ лъэ макъэ зезгъэшIын.

j’imiterai la démarche du chien.

S58 doi

stop écouter
Сэ сихьэ лъэ макъэ

Le bruit du pas de chien

S59 doi

stop écouter
Чэтыу лъэ мъкъэ зезгъэшIын,

j’imiterai la démarche du chat,

S60 doi

stop écouter
Фэлъэ-шIуалъэ зезгъэшIынышъ

je descendrai sur mes genoux

S61 doi

stop écouter
Зы пхъэцIакIэ къэттыгъун!

et nous volerons un tison !

S62 doi

stop écouter
Саусырыкъо къэшэсы.

Saoussoroko monte à cheval.

S63 doi

stop écouter
Чэтыу ушъыкIэу мэушъа,

Tkhoji se faufile comme un chat,

S64 doi

stop écouter
Чэтыу шэкIуакIэу мэшакIуа,

il guette comme un chat,

S65 doi

stop écouter
Иныжъ машIом екIуашъа,

il approche le Feu du géant,

S66 doi

stop écouter
ПхъэцIэкIэ иным къытеIа,

il tend la main vers un gros tison,

S67 doi

stop écouter
ПхъэцIэкIэ макIэр къепхъуата,

attrape un petit tison,

S68 doi

stop écouter
Зы тэп иным тефэжьа!

une braise tombe sur le géant !

S69 doi

stop écouter
Мо иныжъыр къэтIысы,

Le géant se dresse,

S70 doi

stop écouter
ИпхъэцIакIэ епчъыжьы

il compte ses tisons,

S71 doi

stop écouter
ИпхъэцIакIэ къыщэкIа.

il en manque un.

S72 doi

stop écouter
Мо иныжъыр къэкIыи,

Le géant pousse un hurlement,

S73 doi

stop écouter
Зыдэщысым къимыкIэу

sans bouger de sa place

S74 doi

stop écouter
Мэфибл гъогу хигъэкIыгъэу

malgré les sept jours de route

S75 doi

stop écouter
МэшIотыгъур къеубыта.

il attrape le voleur du Feu.

S76 doi

stop écouter
– О нартхэм яшъуа,

– Ô cavalier des Nartes,

S77 doi

stop écouter
Саусырыкъо тэ щыIа?

où est Saoussoroko ?

S78 doi

stop écouter
ЗыдэщыIэр сэгъашIэ,

Fais-moi savoir où il est,

S79 doi

stop écouter
ЗыдэщыIэр къэмыIомэ

si tu ne me dis pas où il est,

S80 doi

stop écouter
ЗэрецIынэу усшхын

je te mangerai tout cru.

S81 doi

stop écouter
– Сыд пае сыпшхына,

– Pourquoi me mangerais-tu ?

S82 doi

stop écouter
ЫцIэ къаIоу зэрэсшI,

Je connais son nom,

S83 doi

stop écouter
егъашIэми слъэгъугъэп.

je ne l'ai jamais vu.

S84 doi

stop écouter
– Икъэбар къыоIугъэмэ,

– Si tu as de ses nouvelles,

S85 doi

stop écouter
ИзекIуакIэ о ошIэмэ,

si tu connais son comportement,

S86 doi

stop écouter
ИджэгукIэ сэгъэшIэ!

apprends-moi son jeu !

S87 doi

stop écouter
Саусырыкъо тхьэм еукIи,

Saoussoroko est frappé par T’ha,

S88 doi

stop écouter
Иным иукIыкIэ емышI!

il ne sait comment tuer le géant !

S89 doi

stop écouter
– Саусырыкъо слъэгъугъэп,

– Je n’ai jamais vu Saoussoroko,

S90 doi

stop écouter
АIоу зэрэхэсхыгъэмкIэ:

mais d’après ce que j’ai entendu :

S91 doi

stop écouter
Цобэз шIобзэр егъэплъа,

il chauffe le soc de la charrue au rouge,

S92 doi

stop écouter
ЫжэкIэ ретIупщэха,

il l’avale par la bouche,

S93 doi

stop écouter
ЫхэкIэ ретIупщыжа

et le rejette de bas.

S94 doi

stop écouter
– А джэгукIэр сэгъашIа!

– Apprends-moi ce jeu !

S95 doi

stop écouter
ЗэриIуагъэу къыфешIа

il lui fait comme il a dit.

S96 doi

stop écouter
– Ехъо-еплъыр схифыгъа!

– Ça m’a débarrassé de mes démangeaisons !

S97 doi

stop écouter
Сышхэн фае сишIыгъа!

Et m’a donné faim !

S98 doi

stop écouter
О нартхэм яшъауа,

Ô fils des Nartes,

S99 doi

stop écouter
Мыри джэгукIэ шIагъу,

ce jeu est étonnant,

S100 doi

stop écouter
Нахь шIагъо ешIэмэ сэгъашIэ!

s'il en connaît de plus étonnant, apprends-le moi !

S101 doi

stop écouter
Саусырыкъо тхьэм еукIи,

Saoussoroko est frappé par T’ha,

S102 doi

stop écouter
Иным иукIыкIэ емышI!

il ne sait comment tuer le géant !

S103 doi

stop écouter
– Саусырыкъо зыфаIор

– Celui que l’on appelle Saoussoroko

S104 doi

stop écouter
Къушъхьэ лъапэм мэуцуа,

se met au pied de la montagne,

S105 doi

stop écouter
Къушъхьэ шыгум дахьыешъ

on porte au sommet de la montagne

S106 doi

stop écouter
Амбрэ мыжъор къатIупща

une pierre d’ambre et on la laisse rouler vers lui,

S107 doi

stop écouter
НэтIапэкIэ къеожьа,

il la frappe de son front,

S108 doi

stop écouter
Нахь лъэшыжьэу дедзыя!

il la fait rebondir encore plus haut !

S109 doi

stop écouter
– А джэгукIэр сэгъашIэ!

– Apprends-moi ce jeu !

S110 doi

stop écouter
Мо иныжъыр зыщэлъа,

Le géant se lève d’un bond,

S111 doi

stop écouter
Къушхьэ лъапэм къэуцуа,

il se tient au pied de la montagne,

S112 doi

stop écouter
Амбрэ мыжъор пэжъужъо.

la pierre d’ambre en sifflant.

S113 doi

stop écouter
Саусырыкъо къетIупща,

Saoussoroko lâche,

S114 doi

stop écouter
НэтIапэкIэ къеожьа,

la frappe de son front,

S115 doi

stop écouter
Нахь лъэгэжьэу дефыя,

la fait rebondir encore plus haut,

S116 doi

stop écouter
КIыбыкIэ къытыридзагъэ

il retombe sur son séant,.

S117 doi

stop écouter
Къэущыжьышъ къэтIыса:

reprend ses esprits et s'assoie :

S118 doi

stop écouter
– Мыр джэгукIэ шIагъошъ

– Ce jeu est étonnant,

S119 doi

stop écouter
Нахь шIагъо ешIэмэ къысаIу!

si tu en connais de plus étonnant, dis-le moi !

S120 doi

stop écouter
Саусырыкъо тхьэм еукIи,

Saoussoroko est frappé par T’ha,

S121 doi

stop écouter
Иным иукIыкIэ емышI!

il ne sait comment tuer le géant !

S122 doi

stop écouter
– Зэгу, зэгу, иныжъ,

– Attends, attends, géant,

S123 doi

stop écouter
Зы джэгукIэ къэнагъ.

il reste un jeu.

S124 doi

stop écouter
Саусырыкъо зыфаIорэр

Celui que l’on nomme Saoussoroko,

S125 doi

stop écouter
Хы къочъибл зэпращы,

ils le font traverser les sept mers,

S126 doi

stop écouter
Нахь куум ращэкIы,

ils le mettent au plus profond,

S127 doi

stop écouter
Ылъэ ычъэ нэмысэу,

ses pieds ne touchent pas le fond,

S128 doi

stop écouter
Ыжэ псыр дэмыоу,

et l’eau n’entre pas dans sa bouche,

S129 doi

stop écouter
Псы куушхом хагъэты,

ils le laissent dans l’eau profonde,

S130 doi

stop écouter
Чэщ-мэфиблэ егъэщты,

il gèle pendant sept jours et sept nuits,

S131 doi

stop écouter
КъеIшъ плIэIукIэ къекъутэ,

il brise la glace de ses épaules,

S132 doi

stop écouter
Мылы къатхэр пыблэблэу

les glaçons retombant de son corps,

S133 doi

stop écouter
Псы къочъиблым къекIыжьы!

il retraverse les sept mers !

S134 doi

stop écouter
– А джэгукIэр сэгъашIэ,

– Apprends-moi ce jeu,

S135 doi

stop écouter
КъэсэмгъэшIмэ усшхын!

si tu ne me l’apprends pas, je te mangerai !

S136 doi

stop écouter
ЗэриIуагъу къыфешIа,

Ils font ce qu'il demande,

S137 doi

stop écouter
Зи шIомышIэу зиIэтэу,

il supporte sans peine,

S138 doi

stop écouter
Мылмы пытэр ыгъачэу

en fissurant la glace durcie,

S139 doi

stop écouter
Мо иныжъыр къежьагъа!

le géant commence à bouger !

S140 doi

stop écouter
– Щыт, щыт, иныжъа!

– Reste, reste, géant !

S141 doi

stop écouter
Щыгъупшагъэ сфэхъугъ!

J’'ai oublié quelque chose !

S142 doi

stop écouter
ХьамцIый кухьибл кIеутэ,

Il répand le contenu de sept chariots d’orge autour,,.

S143 doi

stop écouter
Чэщ-мэфиблэ ячъыIэ решIэкIы,

l’entoure de froid de sept jours et sept nuits,

S144 doi

stop écouter
Псы кIэгъэлъадэ фешIыжьы.

et ménage une coulée d’eau.

S145 doi

stop écouter
КъеIэ, иныжъ,- къыреIо.

Bouge, géant,– lui dit-il.

S146 doi

stop écouter
КъеIэ шъхьае – сысыжьрэп,

Il essaie – mais il ne bouge pas,

S147 doi

stop écouter
КъеIэ шъхьае – хъыежьрэп,

il essaie, mais il est figé,

S148 doi

stop écouter
КъеIэ шъхьае джы хъужьрэп!

il essaie, mais il ne peut rien faire !

S149 doi

stop écouter
Саусырыкъо ичатэ къырехы,

Saoussoroko dégaine son épée,

S150 doi

stop écouter
ЖэхэкIуатэу еублэ.

et s’avance vers lui.

S151 doi

stop écouter
–Тыдэ укIорэ, Саусырыкъу?

– Où vas-tu, Saoussoroko ?

S152 doi

stop écouter
– УкъэсымышIагъэу огугъа?

– Penses-tu que je ne t’ai pas reconnu ?

S153 doi

stop écouter
– Укъхэсхыжынэу сыкъэкIо!

– Je viens te sortir de là !

S154 doi

stop écouter
– сыд пае уичатэ ихыгъ?

– Pourquoi as-tu dégainé ton épée ?

S155 doi

stop écouter
– Бэщ папкIэу зыкIэсэгъаIэ!

– Je m’en sers comme d’une canne !

S156 doi

stop écouter
–УзэрэлъэкIэпIащэмкIэ

– En voyant tes jambes arquées,

S157 doi

stop écouter
Узэрэ- Саусырыкъор къэсшIагъ,

j’ai su que tu étais Saoussoroko,

S158 doi

stop écouter
Джы къысэпшIагъэр сфэнаф!

j’ai compris ce que tu m’as fait !

S159 doi

stop écouter
«Пыф» еIошъ ар къепщэ,

« Pfft » siffle le géant,

S160 doi

stop écouter
ЩэджэгъуъкIоу IуелъэсыкIы.

il le repousse d’une demi-journée de marche.

S161 doi

stop écouter
Тамэ тетыщъ къэсыжьы;

Le cheval ailé le ramène ;

S162 doi

stop écouter
ШъхьэшIохыным фежьагъэу

et il entreprend de couper la tête.

S163 doi

stop écouter
Мо иныжъым къыреIо:

Le géant lui dit :

S164 doi

stop écouter
- О уисэшхоу мы пIыгъым

– Le sabre que tu portes .

S165 doi

stop écouter
иныжъ къупшъхьэ пигъущтэп.

ne coupe pas les os d’un géant.

S166 doi

stop écouter
Сэ сичатэ сипхъуантэ

Mon épée est dans ma malle

S167 doi

stop écouter
Къызэтечи къыдэх,

Ouvre-la et sors-la,

S168 doi

stop écouter
АщыкIэ сшъхьэ о зышIопхкIэ,

si tu coupes ma tête avec cette épée,

S169 doi

stop écouter
СызэрэуукIыгъэр къырашIэу

pour preuve que tu m’as tué,

S170 doi

stop écouter
СкIэтIэй бгырыхы зыфэшI!

fais une ceinture de mes intestins !

S171 doi

stop écouter
Тхъожъые цIыкIур зэкIачъэ,

Le petit Tkhoji recule,

S172 doi

stop écouter
Иныжъ унапчъэм Iолъадэ:

il court vers la porte du géant :

S173 doi

stop écouter
– Саусырыкъоу лъы къуапцI,

– Saoussoroko le brun,

S174 doi

stop écouter
Иныжъым ипцIы фэсакъ!

méfie-toi des mensonges du géant !

S175 doi

stop écouter
Пхъуантэм ыужкIэ къэтIыс,

Assieds-toi derrière la malle,

S176 doi

stop écouter
Иныжъым исэ къыдэпхмэ-

si tu sors la dague du géant,

S177 doi

stop écouter
Мылым чыжьэкIэ рыгъачъ.

frotte-la d’abord sur la glace de loin.

S178 doi

stop écouter
СапэкIэ кIэтIэир къыхэхи

Sors les intestins du bout de la dague,

S179 doi

stop écouter
Псы гъунэм Iут чъыгым еупцI,

et jette-les sur l’arbre au bord de l’eau,

S180 doi

stop écouter
Сэ сэпцIымэ етIанэ къэпшIэн!

si je mens, tu le sauras bien ensuite !

S181 doi

stop écouter
Тхъожъые ипсалъэ рэгъуазэ,

Saoussoroko suivit les conseils de Tkhoji,

S182 doi

stop écouter
Иным ыпсэ Iуегъэзышъ,

il fit sortir l’âme du géant,

S183 doi

stop écouter
СапэкIэ кIэтIэир къыхехы,

sortit ses intestins du bout de la dague,

S184 doi

stop écouter
Ныхы чъыгышхом реупцIэкIы,

les jeta sur le plus gros arbre,

S185 doi

stop écouter
Ныхы жъыгышхор зэпегъэзы!

le plus gros arbre fut coupé !

S186 doi

stop écouter
Къегъазэшъ машIом къекIужьы,

Il retourna auprès du Feu,

S187 doi

stop écouter
МашIор къехьышъы къэкIожьы!

il rentra avec le Feu,

S188 doi

stop écouter
МэшIошхо нарт шыумэ афешIы.

Il alluma un grand Feu pour les Nartes.

S189 doi

stop écouter
Нахь гушI уагъо нартыжъмэ къямыкI у!

Ce fut l’événement le plus heureux qui advint jamais aux Nartes !