Khakcalop doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


jo kʌthʌko sirsʌt ʦʌi ke bhʌndakheri bʌjʌ ʦɛrikaʔa lolʉssipɛ ʦikumerkuka lɛipɛ
bʌjʌ ʦɛrika lɛipɛ khakʦalʌp ʦikumerkukʌ diridika lɛipɛ wɛ̂ilʌmʔɛ mɛsu khakʦalʌp dʌbu khɵstɛlo dʌbubiŋʌ wɛ̂ilʌm wɛ̂rbi sestɛ ʔe
luŋ mɛ luŋ kʌmbi hɵːtɛ mʌnʌ tʉtɛ
mʌnʌ wɛ̂ilʌm ʔumesbɛ kʌm mɛ̂m ʦhʉktɛ ʔe
mʌnʌ ʔusphêrlol mʌttɛ ʔe
mɛbenʌ ʔiʦi thuːnɛm jo tʌ̂ŋ mʉji
tûːba mukde ŋɛide ʔʌrnɛ kʌm lʌilʉ̂iti
mɛbelo tûːba hɛmba kʌrkim ʔusʦɵ mʌtkhʌtɛm moːtɛ ʔe
mʌnʌ mɛ khakʦalʌp tibîː soːʣo moːtɛ ʔe
wɛ̂ilʌm tibîː khɵleŋ seinɛ kokpɛ moːtɛ ʔe
kʌmpo khabo rʌibi phiŋtɛ
khakʦalʌp wɛ̂ilʌmʔɛ ʔukhabo mɛnthim tʌ̂ŋŋʌ hɵːtɛ ʔe ʔukhabo
mʌnʌ tunɵ̂l tûːba sʌlpu mɛpo ʔudoɔsnʌŋŋʌ, mɛpo ʔunʌŋ ʦɛ̂ŋgrʉ, mɛpo ʦʌi ʔudoɔsnʌŋbi ʦhʌlʌmʦom ʔudoɔsnʌŋ mɛ sʌlpupo
mʌnʌ mɛpo ʔumêr ʦʌi tɛphêm ʔuʦoŋtʉ haŋgɛ gɵ
tukum sʌlpupo ʔumêr sennʌʔʌ mɛ khalpo hɵd hʌi lʉ̂ːtɛ ʔe
tunɵ̂l mɛbenʌ tunɵ̂l mɛphêmŋʌ hɵːtɛ ʔe
lʌ ɛn khʌinɛ bhʌneko mʌriŋʌ kʌlʌm phʌ̂ntɛnʌ khʌ̂ntɛ mɛ̂m liskhɵstɛ ʔe
mʌnʌ ʔumêiʔɛ phlɵtɛ ʔe
ʔuʦɵ hɛmbari kʉ̂rtɛnʌ mɛbelo ni ʔuʦɵ sele phrɵ̂ːktɛnʌ mɛ khabo khʌideju ʔukʌlʌmgoju wɵ̂ŋtɛ
khabo jo mɛjuŋ ʔʌnek phʉ̂ːtɛsu khabo mulɛːswɛ ʔe
mɛbeːnʌ mɛbempʌʦhi ʔikpo kʌm mʉkilo ʔʌrthʌ ʔikpo tʌmrʌ ʔɛçkim ʦʌi sɛ mʌsêi sʌmmʌ ʔik kʌmgo muwoŋki ʔe
doɔsnʌŋ luŋpo ʦʌi mâŋ go bhʌndakheri ʔɛjuhui luŋpo doɔsnʌŋ ʔɛjuhui luŋpo doɔsnʌŋ sʌŋpo doɔsnʌŋ goldohui
ʔɛjuhui goldohuiʔɛ hebe sʌmmʌ ʔigeikinije ŋoɔpsu hɵninije ŋoɔpsu ʔitʌlkinije, mîn ʔimʉkinije ʔɛçkinʌ purkhaʔa mɛphêm ʔɛçsaʔa ʔasik ʔimʌiçkim ʦʌi ʔikpo mɛ lɛ̂lka gɵkkhoŋpɛ
mɛbeːnʌ jaːthʌ mɛbeːnʌ ʔuʦɵ mɛgoju kʌlʌmgojuŋ wɵ̂ŋkhɵstɛ
woŋʌde pheri joksiiti munɛ ni mɛbiŋ mʉ̂iti
mʉ̂itim pʌʦhi mɛbeːnʌ jaːthʌ woŋʌmhɛm phêrlol mʌttɛnunʌ phântɛnnulo ʦʌi
mɛbeːnʌ bhaleʔɛ ʔikʔɛ sâː seçkim mɛphêm dʉt mʌsʌiçpɛ ʔunaŋ mɛnthum kʌmgo muwoɔikim ʔikpo ʔʌrthʌ mɛ tʌmrʌ kʌmpo doɔsnʌŋ ʔikʔɛ ʔɛçki
ʔikʔɛ phoɔpsikde jo ʔɛçki ʔikkʌmpo doɔsnʌŋ goldohui, ʔɛjuhui
mʌnʌ kʌmgobɵjo ʦulopo ʔɛçki jʌkʌlʌ lɛ̂l sʌres khʌikilo mɛpo ʦʌi sʉriʦherebʌluŋ
mʌnʌ mila khʌikim pʌkʌluŋ tɛlʌm ʔukunʌ khʌikim mʌkʌluŋ tɛlʌ khʌikim sembʌluŋ
mɛbenʌ mɛ ʔɛçki hulu koɔçkilo jo mɛphêm doɔsnʌŋ blɛ̂nnɛ mʌttʉ
punʣapo ʦhomlu ʔamlu ʔɛ̂nnɛ ʔe ʔɛ̂nnu
ʦhomlu ʔɛ̂nnɛ mɛphêm mɛbeː sʌmmʌ ʦʌi ʔuŋʌ ŋiŋtʌ ʔɛstɛnum
ʔikpo tɛ bharpo jo gɵ ʔe dhuripo gɵ
ʦhomlu ʔamlu bharpo
mɛ negi nokʦho mʌri blɛtnu
mɛm ʦɛmhotʌ
mɛ ni tɛbelo ʦɛmhotʌnʌ tʌ̂ŋ mekho mɛ ni blɛçkim ghʌri khjou phʌtʌtʌ hɵ
demphe gɵ, bhar gɵ ʔɛ̂n mâŋ go ho laskʌpo gɵ
ʔikʔɛ tɛ kʌmgobi roŋkim melsêmʔɛ ʔiroːnimpo jo ʔʌrko ʔɛn kʌmpo mɛbeŋ gɵnije
jaːthʌ phe pheri melsêmʔɛ ʔiroːnim mɛ naŋlopo piʦhɛluʦɛjoŋmɛ
mɛphêm gɵ ʔe melsêmpo jo tɛm roŋkim ʔiroːnim sikidam ʔɛçkim sikimʉrʔɛm tɛ mandre pɵkimpo ʦʌi ʔɛmpɛʔɛmɛkhuŋ ʔe
khakʦalʌppo nertâm
What this story is about is the origin of the land, of the streams.
Khaktsalop, who came from the land, the streams, the ocean, went hunting and Wailom got caught on his fish-hook.
He brought this stone to his house and placed it there.
And then Wailom became his wife.
And the younger generation was born.
Then we were only in the forest. (POV of K and W)
They told each other they should build a place to stay, a place to sleep.
Then their child was born that we carry on the back.
Khaktsalop was a little naive.
Wailom was quite clever.
She sent him to cut a pillar for the house.
But Khaktsalop only brought back a pillar without a fork.
Then one day, (there was) a bird whose common name is chengry and whose ritual name is Chalamcom.
Its tail is forked like this up at the tip.
Look at the tail of the bird up there and bring me one like that, she said.
And one day he brought one like that.
Khaktsalop dug out deep pits and the pillar fell out.
And his wife helped.
She was carrying his child on her back, and the child became untied suddently and fell down into the hole for the pillar.
They dug out the pillar forcefully but the pillar would not come out.
Then after this happened, when we build a house, we say in our tradition that we cannot enter the house until we have sacrificed an animal.
As for the ritual name of a stone house, it's Eyuhui, and the ritual name of a wood house is Goldohui.
When the priest saysː May Eyuhui and Goldohui shelter us, May friends keep coming, may you keep feeding our friends, protecting us, he blesses us, and this comes from earlier times.
Later on, the child went down into the pit.
They (the next generation) moved themselves away and stayed in another place.
After they were there, later there were many other generations and when they separated...
We say that until we perform a sacrifice with a rooster, we cannot bring inside the house children who are nursing or who have no younger siblings.
We also call the house "bending down place", its ritual name is Goldohui or Eyuhui (depending on material made from)
Inside the house on the other side of the hearth-stone, first we stick in the sares stone (which surrounds the hearth), and its ritual name is syricherebalung.
Then we stick in the "father stone" and "mother stone" and "guest stone" on the other sides.
While worshipping the hearth, we must say the ritual names.
The ritual name of the support for the drying rack are Chomlu and Amlu
I heard them saying this much about saying Chomlu
There's also one (a ritual name) for the upstairs and for the main beam.
Chomlu Amlu The upstairs'
The Nagi priest says them several times.
I forgot that.
I forgot that, otherwise I would tell it fluently.
There's (a name for) the ground floor, for the top floor, for the door.
There are also names for the things we use in the house, for the things you women use in the house.
Later, the name for the winnowing basked you women use is P.
There's that much, we call the things we use, the things you (women) use sikidam for woven goods and the ritual name for the mandre weaving is E.
I am finished with K's (story)

S1 doi

stop
jo kʌthʌko sirsʌt ʦʌi ke bhʌndakheri bʌjʌ ʦɛrikaʔa lolʉssipɛ ʦikumerkuka lɛipɛ

jo

this

kʌthʌ-ko

story-_gen

sirsʌt

topic

ʦʌi

_contr

ke

what

bhʌndakheri

_quot

bʌjʌ

land

ʦɛri-ka

land-_abl

lolʉssi-pɛ

originate-_npst._ptcp

ʦikumerku-ka

streams-_abl

lɛn-pɛ

come.out-_npst._ptcpWhat this story is about is the origin of the land, of the streams.

S2 doi

stop
bʌjʌ ʦɛrika lɛipɛ khakʦalʌp ʦikumerkukʌ diridika lɛipɛ wɛ̂ilʌmʔɛ mɛsu khakʦalʌp dʌbu khɵstɛlo dʌbubiŋʌ wɛ̂ilʌm wɛ̂rbi sestɛ ʔe

bʌjʌ

land

ʦɛri-ka

land-_abl

lɛn-pɛ

come.out-_npst._ptcp

khakʦalʌp

Khakcalop

ʦikumerku-ka

streams-_abl

diridi-ka

ocean-_abl

lɛn-pɛ

come.out-_npst._ptcp

wɛ̂ilʌm-ʔɛ

Wailom-_erg

mɛ-su

this-_du

khakʦalʌp

Khakcalop

dʌbu

hunting

khɵt-tɛ-lo

go-_3sg._pst-when

dʌbu-bi-ŋʌ

hunting-_loc-_int

wɛ̂ilʌm

Wailom

wɛ̂r-bi

fish.hook-_loc

sen-tɛ

be.caught-_3sg._pst

ʔe

_hsKhaktsalop, who came from the land, the streams, the ocean, went hunting and Wailom got caught on his fish-hook.

S3 doi

stop
luŋ mɛ luŋ kʌmbi hɵːtɛ mʌnʌ tʉtɛ

luŋ

stone

this

luŋ

stone

kʌm-bi

house-_loc

hɵt-tɛ

bring-_3sg._pst

mʌnʌ

and

ta-tɛ

put-_3sg._pstHe brought this stone to his house and placed it there.

S4 doi

stop
mʌnʌ wɛ̂ilʌm ʔumesbɛ kʌm mɛ̂m ʦhʉktɛ ʔe

mʌnʌ

and

wɛ̂ilʌm

Wailom

ʔu-mesbɛ

3_sg._poss-wife

kʌm

house

mɛ̂m

mother

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd then Wailom became his wife.

S5 doi

stop
mʌnʌ ʔusphêrlol mʌttɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔus-phêrlol

3_du._poss-younger.generation

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd the younger generation was born.

S6 doi

stop
mɛbenʌ ʔiʦi thuːnɛm jo tʌ̂ŋ mʉji

mɛbenʌ

then

ʔiʦi

1_di

thuːnɛm

forest

jo

also

tʌ̂ŋ

only

mu-ji

be.anim-3_duThen we were only in the forest. (POV of K and W)

S7 doi

stop
tûːba mukde ŋɛide ʔʌrnɛ kʌm lʌilʉ̂iti

tûː-ba

one-_cl

mu-de

be.anim-_nmlz

ŋɛn-de

sit-_nmlz

ʔʉrt-nɛ

surround-_inf

kʌm

house

lut-lʉ-ti

tell-_recip-3du_pstThey told each other they should build a place to stay, a place to sleep.

S8 doi

stop
mɛbelo tûːba hɛmba kʌrkim ʔusʦɵ mʌtkhʌtɛm moːtɛ ʔe

mɛbelo

at.that.time

tûː-ba

one-_cl

hɛmba

on.back

kʉr-ki-m

carry-1.pi-_nmlz

ʔus-ʦɵ

3_du._poss-child

mʉtt-khʌ-tɛ-m

make-_aux-_3sg._pst-_nmlz

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsThen their child was born that we carry on the back.

S9 doi

stop
mʌnʌ mɛ khakʦalʌp tibîː soːʣo moːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

this

khakʦalʌp

Khakcalop

tibîː

a.little

soːʣo

naive

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsKhaktsalop was a little naive.

S10 doi

stop
wɛ̂ilʌm tibîː khɵleŋ seinɛ kokpɛ moːtɛ ʔe

wɛ̂ilʌm

Wailom

tibîː

a.little

khɵle-ŋʌ

all-_intens

sent-nɛ

look-_inf

kɵk-pɛ

know-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsWailom was quite clever.

S11 doi

stop
kʌmpo khabo rʌibi phiŋtɛ

kʌm-po

house-_gen

khabo

pillar

rʉnt-bi

cut-_purp

phiŋ-tɛ

send-_3sg._pstShe sent him to cut a pillar for the house.

S12 doi

stop
khakʦalʌp wɛ̂ilʌmʔɛ ʔukhabo mɛnthim tʌ̂ŋŋʌ hɵːtɛ ʔe ʔukhabo

kʰakʦalʌp

Khaktsalop

wɛ̂ilʌm-ʔɛ

Wailom-_erg

ʔu-khabo

3_sg._poss-pillar

mɛnthim

without

tʌ̂ŋ-ŋʌ

only-_intens

hɵt-tɛ

bring-_3sg._pst

ʔe

_hs

ʔu-khabo

3_sg._poss-pillarBut Khaktsalop only brought back a pillar without a fork.

S13 doi

stop
mʌnʌ tunɵ̂l tûːba sʌlpu mɛpo ʔudoɔsnʌŋŋʌ, mɛpo ʔunʌŋ ʦɛ̂ŋgrʉ, mɛpo ʦʌi ʔudoɔsnʌŋbi ʦhʌlʌmʦom ʔudoɔsnʌŋ mɛ sʌlpupo

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

tûː-ba

one-_cl

sʌlpu

bird

mɛ-po

this-_gen

ʔu-doɔsnʌŋ-ŋʌ

3_sg._poss-ritual.name-_intens

mɛ-po

this-_gen

ʔu-nʌŋ

3_sg._poss-name

ʦɛ̂ŋgrʉ

blackbird

mɛ-po

this-_gen

ʦʌi

_contr

ʔu-doɔsnʌŋ-bi

3_sg._poss-ritual.name-_loc

ʦhʌlʌmʦom

Chalamcom

ʔu-doɔsnʌŋ

3_sg._poss-ritual.name

this

sʌlpu-po

bird-_genThen one day, (there was) a bird whose common name is chengry and whose ritual name is Chalamcom.

S14 doi

stop
mʌnʌ mɛpo ʔumêr ʦʌi tɛphêm ʔuʦoŋtʉ haŋgɛ gɵ

mʌnʌ

and

mɛ-po

this-_gen

ʔu-mêr

3_sg._poss-tail

ʦʌi

_contr

tɛphem

like.this

ʔu-ʦoŋ-tʉ

3_sg._poss-tip-_loc._high

haŋgɛ

forked

be.inanIts tail is forked like this up at the tip.

S15 doi

stop
tukum sʌlpupo ʔumêr sennʌʔʌ mɛ khalpo hɵd hʌi lʉ̂ːtɛ ʔe

tukum

up.high

sʌlpu-po

bird-_gen

ʔu-mêr

3_sg._poss-tail

sent-nʌ

look-then

that

khal-po

type-_gen

hɵt

bring

hʌi

OK

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsLook at the tail of the bird up there and bring me one like that, she said.

S16 doi

stop
tunɵ̂l mɛbenʌ tunɵ̂l mɛphêmŋʌ hɵːtɛ ʔe

tunɵ̂l

one.day

mɛbenʌ

then

tunɵ̂l

one.day

mɛphêm-ŋʌ

like.that-_intens

hɵt-tɛ

bring-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd one day he brought one like that.

S17 doi

stop
lʌ ɛn khʌinɛ bhʌneko mʌriŋʌ kʌlʌm phʌ̂ntɛnʌ khʌ̂ntɛ mɛ̂m liskhɵstɛ ʔe

OK

ɛn

hey

khunt-nɛ

stab-_inf

bhʌneko

in.other.words

mʌri-ŋʌ

much-_intens

kʌlʌm

pit

phunt-tɛ-nʌ

dig.out-_3sg._pst-then

khunt-tɛ

stab-_3sg._pst

mɛ̂m

mother

lit

twist

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsKhaktsalop dug out deep pits and the pillar fell out.

S18 doi

stop
mʌnʌ ʔumêiʔɛ phlɵtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔu-mêi-ʔɛ

3_sg._poss-wife-_erg

phlɵ-tɛ

help-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd his wife helped.

S19 doi

stop
ʔuʦɵ hɛmbari kʉ̂rtɛnʌ mɛbelo ni ʔuʦɵ sele phrɵ̂ːktɛnʌ mɛ khabo khʌideju ʔukʌlʌmgoju wɵ̂ŋtɛ

ʔu-ʦɵ

3_sg._poss-child

hɛmba

on.back

kur-tɛ-nʌ

carry-_3sg._pst-then

mɛbelo

at.that.time

ni

indeed

ʔu-ʦɵ

3_sg._poss-child

sele

suddenly

phrɵk-tɛ-nʌ

untie-_3sg._pst-then

that

khabo

pillar

khunt-de-ju

stab-_nmlz-_loc._low

ʔu-kʌlʌm-go-ju

3_sg._poss-pit-inside-_loc._low

wɵŋ-tɛ

enter-_3sg._pstShe was carrying his child on her back, and the child became untied suddently and fell down into the hole for the pillar.

S20 doi

stop
khabo jo mɛjuŋ ʔʌnek phʉ̂ːtɛsu khabo mulɛːswɛ ʔe

khabo

pillar

jo

also

mɛju-ŋʌ

down.there-_intens

ʔʌnek

forcefully

phʉt-tɛsu

unsheathe-3_du._pst

kʰabo

pillar

mu-lɛn-wɛ

_neg-come.out-_irr

ʔe

_hsThey dug out the pillar forcefully but the pillar would not come out.

S21 doi

stop
mɛbeːnʌ mɛbempʌʦhi ʔikpo kʌm mʉkilo ʔʌrthʌ ʔikpo tʌmrʌ ʔɛçkim ʦʌi sɛ mʌsêi sʌmmʌ ʔik kʌmgo muwoŋki ʔe

mɛbeːnʌ

then

mɛbempʌʦhi

after.that

ʔik-po

1_pi-_gen

kʌm

house

mu-ki-lo

do-1.pi-when

ʔʌrthʌ

meaning

ʔik-po

1_pi-_gen

tʌmrʌ

tradition

ʔɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

ʦʌi

_contr

sacrifice

mu-set

_neg-kill

sʌmmʌ

until

ʔik

1_pi

kʌm-go

house-inside

mu-wɵŋ-ki

_neg-enter-1.pi

ʔe

_hsThen after this happened, when we build a house, we say in our tradition that we cannot enter the house until we have sacrificed an animal.

S22 doi

stop
doɔsnʌŋ luŋpo ʦʌi mâŋ go bhʌndakheri ʔɛjuhui luŋpo doɔsnʌŋ ʔɛjuhui luŋpo doɔsnʌŋ sʌŋpo doɔsnʌŋ goldohui

doɔsnʌŋ

ritual.name

luŋ-po

stone-_gen

ʦʌi

_contr

maŋ

what

go

_foc

bhʌndakheri

_quot

ʔɛjuhui

Eyuhui

luŋ-po

stone-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

ʔɛjuhui

Eyuhui

luŋ-po

stone-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

sʌŋ-po

tree-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

goldohui

GoldohuiAs for the ritual name of a stone house, it's Eyuhui, and the ritual name of a wood house is Goldohui.

S23 doi

stop
ʔɛjuhui goldohuiʔɛ hebe sʌmmʌ ʔigeikinije ŋoɔpsu hɵninije ŋoɔpsu ʔitʌlkinije, mîn ʔimʉkinije ʔɛçkinʌ purkhaʔa mɛphêm ʔɛçsaʔa ʔasik ʔimʌiçkim ʦʌi ʔikpo mɛ lɛ̂lka gɵkkhoŋpɛ

ʔɛjuhui

Eyuhui

goldohui-ʔɛ

Goldohui-_erg

hebe

how

sʌmmʌ

until

ʔi-gent-ki-nije

_inv/2-keep-1.pi-_hort

ŋoɔpsu

clan.member

hɵ-ni-nije

come-2_pl-_hort

ŋoɔpsu

friend

ʔi-tʉl-ki-nije

_inv/2-feed-1.pi-_hort

mîn

protection

i-mʉ-ki-nije

_inv/2-do-1.pi-_hort

ʔɛt-ki-nʌ

say-1.pi-then

purkha-ʔɛ

priest-_erg

mɛphêm

like.that

ʔɛt-sa-ʔɛ

say-_cvb-_erg

ʔasik

blessing

ʔi-mʉtt-ki-m

_inv/2-make-1.pi-_nmlz

ʦʌi

_contr

ʔik-po

1_pi-_gen

that

lɛ̂l-ka

earlier-_abl

be.inan

khɵŋ-pɛ

come.up-_npst._ptcpWhen the priest saysː May Eyuhui and Goldohui shelter us, May friends keep coming, may you keep feeding our friends, protecting us, he blesses us, and this comes from earlier times.

S24 doi

stop
mɛbeːnʌ jaːthʌ mɛbeːnʌ ʔuʦɵ mɛgoju kʌlʌmgojuŋ wɵ̂ŋkhɵstɛ

mɛbeːnʌ

then

jaːthʌ

later

mɛbeːnʌ

then

ʔu-ʦɵ

3_sg._poss-child

mu-go-ju

_neg-inside-_loc._low

kʌlʌm-go-ju-ŋʌ

pit-inside-_loc._low-_int

wɵŋ

enter

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstLater on, the child went down into the pit.

S25 doi

stop
woŋʌde pheri joksiiti munɛ ni mɛbiŋ mʉ̂iti

woŋʌ-de

other-_nmlz

pheri

again

jɵksi-ti

move.oneself-3du_pst

mu-nɛ

be.anim-_inf

ni

indeed

mɛ-bi-ŋʌ

this-_loc-_int

mu-ti

be.anim-3du_pstThey (the next generation) moved themselves away and stayed in another place.

S26 doi

stop
mʉ̂itim pʌʦhi mɛbeːnʌ jaːthʌ woŋʌmhɛm phêrlol mʌttɛnunʌ phântɛnnulo ʦʌi

mu-ti-m

be.anim-3du_pst-_nmlz

pʌʦhi

after

mɛbenʌ

then

jatʰʌ

later

woŋʌ-m-hɛm

other-_nmlz-_pl

pʰêrlol

younger.generation

mʉtt-tɛnu-nʌ

make-3_pl._pst-then

phak-tɛnnu-lo

separate-3._pl._pst._refl-when

ʦʌi

_contrAfter they were there, later there were many other generations and when they separated...

S27 doi

stop
mɛbeːnʌ bhaleʔɛ ʔikʔɛ sâː seçkim mɛphêm dʉt mʌsʌiçpɛ ʔunaŋ mɛnthum kʌmgo muwoɔikim ʔikpo ʔʌrthʌ mɛ tʌmrʌ kʌmpo doɔsnʌŋ ʔikʔɛ ʔɛçki

mɛbeːnʌ

then

bhale-ʔɛ

cock-_instr

ʔik-ʔɛ

1_pi-_erg

sâː

wild.animal

set-ki-m

kill-1.pi-_nmlz

mɛphêm

like.that

dʉt

milk

mu-sit-pɛ

_neg-give.up-_npst._ptcp

ʔu-naŋ

3_sg._poss-younger.sibling

mɛnthim

without

kʌm-go

house-inside

mʌ-wɵnt-ki-m

_neg-bring.in-1.pi-_nmlz

ʔik-po

1_pi-_gen

ʔʌrthʌ

meaning

this

tʌmrʌ

tradition

kʌm-po

house-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

ʔik-ʔɛ

1_pi-_erg

ʔɛt-ki

say-1.piWe say that until we perform a sacrifice with a rooster, we cannot bring inside the house children who are nursing or who have no younger siblings.

S28 doi

stop
ʔikʔɛ phoɔpsikde jo ʔɛçki ʔikkʌmpo doɔsnʌŋ goldohui, ʔɛjuhui

ʔik-ʔɛ

1_pi-_erg

jo

also

ʔɛt-ki

say-1.pi

ik-kʌm-po

1_pi._poss-house-_gen

doɔsnʌŋ

ritual.name

goldohui

Goldohui

ʔɛjuhui

EyuhuiWe also call the house "bending down place", its ritual name is Goldohui or Eyuhui (depending on material made from)

S29 doi

stop
mʌnʌ kʌmgobɵjo ʦulopo ʔɛçki jʌkʌlʌ lɛ̂l sʌres khʌikilo mɛpo ʦʌi sʉriʦherebʌluŋ

mʌnʌ

and

kʌm-go-bɵjo

house-inside-_level._loc

ʦulo-po

hearth.stone-_gen

ɛt-ki

say-1.pi

jʌkʌlʌ

far.side

lɛ̂l

earlier

sʌres

stone.around.hearth

khunt-ki-lo

stab-1.pi-when

mɛ-po

this-_gen

ʦʌi

_contr

sʉriʦherebʌluŋ

S.Inside the house on the other side of the hearth-stone, first we stick in the sares stone (which surrounds the hearth), and its ritual name is syricherebalung.

S30 doi

stop
mʌnʌ mila khʌikim pʌkʌluŋ tɛlʌm ʔukunʌ khʌikim mʌkʌluŋ tɛlʌ khʌikim sembʌluŋ

mʌnʌ

and

mila

lower.side

khunt-ki-m

stab-1.pi-_nmlz

pʌkʌluŋ

"father.stone"

tɛlʌm

this.side

ʔu-kunʌ

3_sg._poss-corner

khunt-ki-m

stab-1.pi-_nmlz

mʌkʌluŋ

"mother.stone"

tɛlʌm

this.side

khunt-ki-m

stab-1.pi-_nmlz

sembʌluŋ

"guest.stone"Then we stick in the "father stone" and "mother stone" and "guest stone" on the other sides.

S31 doi

stop
mɛbenʌ mɛ ʔɛçki hulu koɔçkilo jo mɛphêm doɔsnʌŋ blɛ̂nnɛ mʌttʉ

mɛbenʌ

then

this

ʔɛt-ki

say-1.pi

hulu

hearth

kʉtt-ki-lo

make.wet-1.pi-when

jo

also

mɛphêm

like.that

doɔsnʌŋ

ritual.name

blɛtt-nɛ

tell-_inf

mʌttʉ

_oblWhile worshipping the hearth, we must say the ritual names.

S32 doi

stop
punʣapo ʦhomlu ʔamlu ʔɛ̂nnɛ ʔe ʔɛ̂nnu

punʣa-po

drying.rack-_gen

ʦhomlu

Chomlu

ʔamlu

Amlu

ʔɛt-nɛ

say-_inf

ʔe

_hs

ʔɛt-nu

say-3_plThe ritual name of the support for the drying rack are Chomlu and Amlu

S33 doi

stop
ʦhomlu ʔɛ̂nnɛ mɛphêm mɛbeː sʌmmʌ ʦʌi ʔuŋʌ ŋiŋtʌ ʔɛstɛnum

ʦhomlu

Chomlu

ʔɛt-nɛ

say-_inf

mɛphêm

like.that

mɛbeː

that.much

sʌmmʌ

until

ʦʌi

_contr

uŋʌ

1_sg._erg

ŋi-tʌ

hear-1_sg._pst

ɛt-tɛnu-m

say-3_pl._pst-_nmlzI heard them saying this much about saying Chomlu

S34 doi

stop
ʔikpo tɛ bharpo jo gɵ ʔe dhuripo gɵ

ik-po

1_pi-_gen

this

bʰar-po

upstairs.floor-_gen

jo

also

be.inan

ʔe

_hs

dʰuri-po

main.beam-_gen

be.inanThere's also one (a ritual name) for the upstairs and for the main beam.

S35 doi

stop
ʦhomlu ʔamlu bharpo

bʰar-po

upstairs.floor-_genChomlu Amlu The upstairs'

S36 doi

stop
mɛ negi nokʦho mʌri blɛtnu

this

negi

Nagi

nokʦʰo

priest

mʌri

much

blɛtt-nu

tell-3_plThe Nagi priest says them several times.

S37 doi

stop
mɛm ʦɛmhotʌ

this

ʦɛmhɵ-tʌ

forget-1_sg._pstI forgot that.

S38 doi

stop
mɛ ni tɛbelo ʦɛmhotʌnʌ tʌ̂ŋ mekho mɛ ni blɛçkim ghʌri khjou phʌtʌtʌ hɵ

this

ni

indeed

tɛbelo

at.this.time

ʦɛmhɵ-tʌ-nʌ

forget-1_sg._pst-then

tʌ̂ŋ

only

mekʰo

otherwise

this

ni

indeed

blɛtt-ki-m

tell-1.pi-_nmlz

gʰʌri

while

kʰjou

what

pʰʌtʌtʌ

fluently

comeI forgot that, otherwise I would tell it fluently.

S39 doi

stop
demphe gɵ, bhar gɵ ʔɛ̂n mâŋ go ho laskʌpo gɵ

dempʰe

ground.floor

be.inan

bhar

upstairs

be.inan

ʔɛ̂n

now

mâŋ

what

go

_foc

ho

hey

laskʌ-po

door-_gen

be.inanThere's (a name for) the ground floor, for the top floor, for the door.

S40 doi

stop
ʔikʔɛ tɛ kʌmgobi roŋkim melsêmʔɛ ʔiroːnimpo jo ʔʌrko ʔɛn kʌmpo mɛbeŋ gɵnije

ik-ʔɛ

1_pi-_erg

this

kʌm-go-bi

house-inside-_purp

rɵŋ-ki-m

use-1.pi-_nmlz

melsêm-ʔɛ

girl-_erg

ʔi-rɵŋ-ni-m-po

_inv/2-use-2_pl-_nmlz-_gen

jo

also

ʌrko

other

ʔɛn

2_sg

kʌm-po

house-_gen

mɛbe-ŋʌ

this.much-_int

gɵ-nije

be.inan-_hortThere are also names for the things we use in the house, for the things you women use in the house.

S41 doi

stop
jaːthʌ phe pheri melsêmʔɛ ʔiroːnim mɛ naŋlopo piʦhɛluʦɛjoŋmɛ

jatʰʌ

later

pʰe

about

pʰɛri

again

melsêm-ʔɛ

girl-_erg

i-rɵŋ-ni-m

_inv/2-use-2_pl-_nmlz

this

naŋlo-po

winnowing.basket-_gen

piʦʰɛluʦɛjoŋmɛ

P.Later, the name for the winnowing basked you women use is P.

S42 doi

stop
mɛphêm gɵ ʔe melsêmpo jo tɛm roŋkim ʔiroːnim sikidam ʔɛçkim sikimʉrʔɛm tɛ mandre pɵkimpo ʦʌi ʔɛmpɛʔɛmɛkhuŋ ʔe

mɛpʰêm

like.this

be.inan

ʔe

_hs

melsêm-po

girl-_gen

jo

also

tɛ-m

this-_nmlz

rɵŋ-ki-m

use-1.pi-_nmlz

i-rɵŋ-ni-m

_inv/2-use-2_pl-_nmlz

sikidam

sikidam

ɛt-ki-m

say-1.pi-_nmlz

sikimʉr-ʔɛ-m

woven.goods-_instr-_nmlz

this

mandre

weaving.method

pa-ki-m-po

weave-1.pi-_nmlz-_gen

ʦʌi

_contr

ʔɛmpɛʔɛmɛkhuŋ

EmpeEmekung

ʔe

_hsThere's that much, we call the things we use, the things you (women) use sikidam for woven goods and the ritual name for the mandre weaving is E.

S43 doi

stop
khakʦalʌppo nertâm

kʰakʦalʌp-po

Khaktsalop-_gen

ner-tʌ-m

finish-1_sg._pst-_nmlzI am finished with K's (story)