Marriage doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en

hərkəjit libaŋlɛ biha cogu'llɛ — khunɛ biha cogu'llɛ kumba əghi s'yɛaŋ kɔ kumma rɔt wayɛ.
khɔmbhɛllɛ waruma mɛtmuna jəgga'tmu dhənsili mɛtmuna'llɛ kusa mɛnchuma thik təmər khola liŋghim mɛdeˀruaŋ yuŋɛ — waru mahili mɛtmunam'ɛn.
khɔllɛ kuɔŋɛːkma mahilin cum yuːru.
cum yuːruaŋ kɔ hatthaŋ waruma y'yɛsiaŋ wayɛsi'llɛ kɔ hərkəjit libaŋlɛ kummarɛ kɔ nisusi.
nisusiaŋ kɔ "ləu! sarik numa cok keʈin."
khɔmbhɛllɛ "biha mɛtm'ɛllɛ nuˀi?" phɛaŋ khunchi — waru mahilinu hərkəjit libaŋlɛ kummannu — hɛnamuyɛsi.
hɛna muyɛsi'llɛ kɔ — hɛna muyɛsi'llɛ kɔ "ləu! iŋga — nepali'tmu kuʈuni mɛmɛttu — iŋga kuʈuni kɛbia kɔrɔ keʈi coguŋ piniŋ" mɛttusi waru mahili'llɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ — waru mahili'llɛaŋ kunchoˀmit kɛdama hərkəjit libaŋlɛ kumma kɔ — khɔmbhɛllɛ kɔ — "ok" —
iŋga biha cogaŋŋɛllɛ təmər khola liŋghim kɛyuŋma keʈi thik waru mahilirɛ cum yuːruaŋ wayɛ.
cum yuːruaŋ wayɛ'llɛ kɔ yaˀ raːksɛ pegaŋ.
yaˀ raːksɛ pegaŋŋɛllɛ yaˀ raːktɛsigɛ palam mɛtnɛsigɛ.
yaˀ raːktɛsigɛ'llɛ kɔ khunɛaŋ palam mɛttaŋ iŋgaŋ mɛttuŋ, palam.
khɔmbhɛaŋ kudaːndiks'ma kɔ — kudaːndiks'ma kɔ yaŋnaŋ ammarɛ sen dosaŋ
"ləu! hatthaŋnu keʈi thik y'yɛaŋ waˀ pha khɛpsumbɛ. yaˀ mu kɛlaːksi.
kɛsira thaŋ kɔrɔ yuːtmaŋ khɛnɛ'tmu biha mɛtma" ammarɛ mɛttaŋ.
khɔmbhɛllɛ kɔ "iŋga asira thaŋ. numa cok keʈin" lɔˀraŋaŋ amma mɛttuŋ.
mɛttuŋŋɛllɛ ammarɛ ambhɔŋasi andumbasi ambhusi an'saˀsi jəmmə paŋbhe'tmu kɛyuŋba jəmmə phuksusiaŋ kɔ
"khunɛ khɔmbha paːttu mɔtta'llɛ" lɔˀrɛaŋ kɔ phuksusi.
khas gəri iŋga amiŋ kɔ mɔtta rɔt mɛːndu, hərkəjit iŋga amiŋ kɔ.
phuksusi'llɛ kɔ "ləu! kɛsira thaŋŋi mɛːnni?" phɛaŋ yammu iŋga sen mɛdosaŋ.
sen mɛdosaŋŋɛllɛ "iŋga asira thaŋ" mɛttuŋsiŋ.
"iŋga asira thaŋ" mɛttuŋsiŋŋaŋ kɔ jəmmə anigɛ kak cupsigɛaŋ kɔ peigɛaŋ sen tosumbɛ waru mahili mɛtmunan dhənsili'llɛ kusa.
sen tosumbɛ'llɛ kɔ "iŋga kɔ amba ni mɛwaˀ ammani mɛwaˀ ambhu an'saˀ mɛwaˀ.
khɛni lamdzɔŋ laːtma aŋgɛŋghonɛn.
ahimdho pegi. thaŋŋinnɛ!" phɛaŋ
təmər khola liŋghim kɛyuŋma asmatim'ɛllɛ khɔmbhɔ mɛttusi.
khɔmbhɛllɛ "ɛtyo kɛyaːksaŋ nuˀ pha.
kɛmba kɛmma pəisa huˀma thi sa phak'hɔk huˀma poŋ" phɛaŋ mɛmɛttu "paŋbhe'tmu".
iŋga ambhɔŋa andumbasirɛ ammasirɛ mɛbeaŋ mɛmɛttu.
khɔmbhɛllɛ keʈin mɛdɛndɛn.
mɛdɛndɛnnɛllɛ kɔ waru mahili mɛtmunab'ɛn kɔ khunɛ naːktu kɛsembadzi.
naːktu'llɛ kɔ khunɛ pəccasthe yaŋ ammarɛ puru.
puru'llɛ kɔ "ləu! iŋga cokma pima sukniŋ alla hɔmbhɔgɔrɔ" lɔˀrɛaŋ khunɛ kuɔŋɛːkm'ɛn mɛttu.
"ləu! ɛyarikpa mɔnahaˀ'tmu khɛnɛ kɛyaːkɛllɛ, kɛyuŋɛllɛ nuˀ.
jəgga nɛ — khambek nɛ" mɛttu "khambek nɛ. khɛnɛ dukhəi kɛndzanɛn" mɛttu.
khɔmbhɛaŋ lɛmu khunɛ.
khɔmbhasaŋ keʈin kɔ mɛdɛndɛn.
"iŋga amba amma kɛwaˀbaa niba.
iŋga tho pekŋa amba ammarɛ'tmu. ɛmbha khɛni tho thaŋinnɛ!
ɛmbha amba amma mɛttamsimmɛaŋ amba amma mɛdɛn kɔrɔ iŋga tɛnna" lɔˀrɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu mɛmɛttusi paŋbhe'tmu ambhɔŋasi andumbasirɛ
"ɛtyonu biha dzokmaŋ khɛnɛ tho pekmaŋ kɛmba kɛmmaŋ mɛtmasi.
kɛmba kɛmmarɛ akkh'yarik mɛbaːttu khɔn jəmmə pəisa pima suktumbɛ anigɛ" phɛaŋ mɛmɛttu'llɛ kɔ
keʈin mɛdɛndɛn. mɛdɛndɛnaŋ kɔ aphna khunɛ — kunnɛ thik yuŋɛ — kulluŋwama — tarbare mɛmɛttub'ɛllɛ kuhimdaŋma — khɔtmu kɔ khunɛ loktɛaŋ pe.
loktɛ pe'llɛ gɔ naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ kaklɛ.
naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ'llɛ mu kulluŋwam'ɛllɛ kuhimmu lasɛaŋ kɔ mɛlɔːndɛn.
khɔmbhɛllɛ kɔ lamdhettɛtmu yohaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ. kohi thohaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ kohi nahaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu bihallɛ paːnnɛn paːttumbɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ keʈi lɔːndɛaŋ loktɛ.
loktɛ'llɛ kɔ cisɔŋmaŋ loktɛ.
ŋasi tuksirɛ naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ.
khɔmbhɛ yo peigɛaŋ kɔ tɛmsumbɛ.
pəhile iŋga tɛmsuŋ.
khɔmbhɛaŋ aegaŋ adɔgaŋ — kuegaŋ kudɔgaŋ jəmmə mɛd'yɛaŋ khunchiaŋ mɛdɛmsu.
mɛdɛmsuaŋ kɔ thaktumbɛ ɛttho kulluŋwam'ɛllɛ kuhimmu.
thaktumbɛaŋ khunɛ khɔmbhɔ "agɛdɛm agɛuːŋ phɔgɔrɔ khɛni taːrammɛ ləu! kɛsukpaniŋ phɔgɔrɔ.
pəisa taːrammɛ! samm'yaŋ taːrammɛ!" lɔˀrɛ.
khɔmbhɛllɛ samm'yaŋ ɖhuŋgri thik taːrumbɛ.
pəisa dui səi yaŋ taːrumbɛ.
khɔmbhɛaŋ mɛdɛndɛnchaŋ tɛndɛrɔ cokmunaŋ thakmuna.
khɔmbhɛaŋ thaktumbɛaŋ biha mɛttumbɛ.
biha mɛttumbɛaŋ kɔ tin car dinlɛ yok thɔkwa mɛy'yɛ.
yok mɛdhɔktu.
yok thɔkwa y'yɛaŋ kɔ bihasaraŋŋɛn kɛsab'ɛnnu mɛdumɛsinnaŋ yok thɔkwa ɛtyo lɔːndɛ.
biha saraŋ kɛsab'ɛn tho təmər khola liŋghim lɔːndɛ.
khɔmbhɛaŋ yok thɔkwa'llɛ y'yɛaŋ kɔ phudoŋ purumbɛ.
phudoŋ purumbɛaŋ yusik kɛrɛb'ɛn bihandik nuːksɛ pe.
yaŋ tho nuːksɛ pe.
yok thɔkwan tho kɛrɛaŋ khunɛ mɛttusi
"ləu, kɛsan kɔ yo ni khɔmbha biha mɛmɛttu rətchə libaŋ tumyaŋhaŋlɛ kɔ" phɛaŋ
tho yok thɔkwa'llɛ mɛttu təmər khola liŋghim keʈi'llɛ kumba.
khɔmbhɛllɛ ɔːktɛ pindɛ laːksɛ kumban kɔ.
khɔmbhɛaŋ yammu ɛtyonu bihasaraŋ sasɛ kɛbekp'ɛn kɔ khɔllɛaŋ khɛpsu.
bihasaraŋŋɛn mɛdzonɛn.
lap tesu.
khɔmbhɛaŋ lap tesu'llɛ kɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdzupsɛaŋ khunchi mɛghɔktuaŋ mɛdzo mu.
khɔmbhɛaŋ yammu kha bihasaraŋ kɛsab'ɛn kɔ nuːksɛaŋ y'yɛ'llɛ
"abhe abhe poksɛ kɔ?" phɛaŋ ɛtyo hərkəjitlɛ kummarɛ hərkəjitlɛ jəmmə kumbhɔŋasirɛ mɛyuŋsiŋŋaŋ sen mɛdosu'llɛ
"ɛm— ɔːktɛ kappob'ɛn ɛmbha keʈillɛ kumban kɔ ɔːktɛ pindɛ.
khɔmbhɛaŋ yammu bihasaraŋŋɛnnaŋ mɛdzonɛn.
khɔmbhɛllɛ kɔ kumbhu kun'saˀ mɛdzupsɛaŋ bihasaraŋŋɛn co — mɛdzo" lɔˀrik khunɛ ɛmbha paːttu'llɛ kɔ
ɛtyo "alla abhe cokma?" phɛaŋ kɔ yammu khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.
cumluŋ mɛdzogɛ'llɛ kɔ "ləu alla ɛtyonu keʈi lɛmmaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ pekma" phɛaŋ
"ɛtyonu kundumba kumbhɔŋanu kummanu."
ammanu ambhɔŋa andumbasi səllah mɛdzogɛaŋ yammu pegigɛ.
carkələmɛtmu pekmuna'llɛ "ləu! khɛnɛ — khɛni libaŋ tumyaŋhaŋb'ɛllɛ asan rajile kɛlaːrummi birajile kɛlaːrum?" phɛaŋ kɔ ɔːktɛ phiːktɛ
na kusan "sen tosuŋ" phɛaŋ kusan hɔksu.
tərə kusan kɔ kumbhɔŋarɛ kuhimmu peaŋ yuŋɛ.
mɛt'yɛnɛn.
khɔmbhɛaŋ kusannaŋ sen toma mɛghosun.
anigɛ yusik kɛrigɛb'ɛn sɛndik kha ottɛ pesaŋ tɔːkkaŋ mɛmbirigɛn.
thiaŋ mɛmbirigɛn.
khɔmbha yuŋigɛ.
khɔmbhɛaŋ hannɛtmu anigɛ paŋbɔpma thik anigɛ celi — anigɛ nɛ kɛdhama thik yuŋɛ.
khɔllɛ thi pirigɛ tɔːk pirigɛ.
khɔmbhɛaŋ tɔːk thi pirigɛaŋ — tɔːk thi pirigɛaŋ kɔ thuŋumbɛ cambɛ annupparɛ mɛnniɛ.
annuppa nisu'llɛ kɔ yammu khan tɔruba əni.
khɔmbhɛaŋ nam taːrɛ pe'llɛ kɔ paːnnɛn cɛːtcik tɔŋɛ.
"ləu! thethe kɛdhaktumaŋ waˀ?" phɛaŋ yammu ɛtyonu kɛbekpahaˀ sərdar —
khɔmbhɛllɛ "thethe kɛdhaktumaŋ waˀ?" phɛaŋ sen tosusi — napmi sen tosɛ.
sen tosɛ'llɛ kɔ "kɛsan samm'yaŋ ɖhuŋgri thik purumbɛaŋ waˀ.
dui səi yaŋŋaŋ purumbɛaŋ waˀ.
tola thik samm'yaŋŋaŋ thaktumbɛaŋ waˀ.
car səi yaŋ thaktumbɛaŋ waˀ" adzumhaˀrɛ mɛmɛttu.
mɛmɛttu'llɛ kɔ kappob'ɛllɛ "ləu! atti kɛghosum mɔna?
khɛnɛ mɔnan abhebha samm'yaŋ tola thikkɛtmu car səi yaŋŋɛtmu kɛghosummi?"
pha yammu kappob'ɛn ɔːktɛ.
ɔːktɛ'llɛ kɔ kumbhu kun'saˀ mɛd'yɛaŋ "alla kɛdzuːtpa paːnnɛn khɛnɛ yammu theaŋ ciyɔmba paːn kɛdzogu?
yɔmba paːn cokma mɛːnduk cuːrɛb'ɛn" phɛaŋ yammu kumbhu kun'saˀrɛ annuppa yammu pa mɛmɛttu.
pa mɛmɛttuaŋ tɛndɛ.
tɛndɛ'llɛ kɔ ləu! car səi yaŋnu samm'yaŋ tola thikkɛn nɛssum purumbɛ.
nɛssum purumbɛaŋ tɛmsu.
khɔmbhɛaŋ thihaˀ sahaˀ jəmmə tɛmsuaŋ teˀru.
khɔmbhɛaŋ ləu! anigɛ khɔmbhɛaŋ lɔt thi mɛbirigɛ.
thi mɛbirigɛaŋ akkho yammu sɔpmaŋ tɔːkkaŋ mɛbirigɛ.
tɔːk mɛbirigɛaŋ nam taːrɛ pe
imma mɛŋghoba.
imma mɛŋghobaŋ kɔ kudaːndiks'ma yammu yapmi mɛsaktɛ annuppasi annupmasirɛ thikyaːn nam thadha yuŋigɛaŋ.
yammu kudaːndiks'ma thikyaːn yuŋigɛaŋ paːnnɛn tɔŋɛ cuːrɛaŋ yammu anigɛ ɛtyo nuːksi yɛigɛ.
yeti nəi sər.
When Harka Jit Libang got married — when he married, his father had already died, he had only his mother.
At that time in a place called Waruma [near Libang] — the daughter of a certain Dhansiri — one they called Waru Mahili — had been married in Linkhim in the Tamar valley.
[When she came back to Waruma on a visit] she brought down her husband's younger sister as a companion .
She had brought down a companion, and they had come down to Waruma [above Libang] and there Harka Jit Libang's mother saw them.
She saw them and said "Well, the girl is very good-looking."
Then, wondering if it would be a good match, they — Waru Maili together with Harka Jit Libang's mother — discussed it.
They discussed it and — in Nepali they call it "kutuni" [matchmaker's fee] — "Well! If you'll give me the matchmaker's fee, I'll fix up the girl for you all," Waru Mahili told them.
Then Harka Jit Libang's mother, who was a remote in-law of Waru Mahili's [being married to an elder member of WM's clan] said "All right."
[After an interruption, the narrator begins again in the first person.] When I got married, Waru Mahili had brought a girl from Linkhim in the Tamar Khola down as a companion.
When she had brought her down, I went to paddy-dance.
I went and we two paddy-danced and sang.
While we were paddy-dancing, she sang to me and I sang to her.
Then the next day my mother asked me,
"Well, we heard that a girl has come up there, and you two danced paddy together.
If you like her, we'll bring her down and marry her to you," my mother said to me.
"I like her. The girl is nice," I told my mother.
When I said that my mother gathered my paternal uncles, older and younger, and my brothers and cousins, all who stayed in the village,
saying "Motta says all right," she got them together.
Actually my name isn't just Motta, it's Harka Jit.
She got them together and they asked me again, "OK, you like her, right?"
They asked me and I told them, "Yes, I like her."
When I told them that, we all got together and went and asked her — Waru Mahili asked Dhansiri's daughter.
When we asked her [she said] "I have my father and my mother and my brothers.
You don't get to just elope with me.
Let's go up to my house. Come on up!"
she told them, Asmati who lived in Linkhim in the Tamur Khola.
"It's best if you stay down here, we're telling you.
We have to take money and beer and meat and a pig to your parents," they said, "in the village."
My uncles and aunts went and told her.
But the girl didn't agree.
When she didn't agree, Waru Mahili asked for a little money.
My mother gave her 50 rupees.
"OK, now I can fix it up for you," said her husband's junior clan-member [i.e. Waru Maili, to HJ's mother].
"Staying and living with people who are so important is a good thing.
There's land. You won't be in need," she said,
She coaxed her.
Even so, the girl didn't agree.
"I am someone who has parents!
I'm going up to my parents' place. You all just come on up!
You talk to my father and mother, and if they agree, I agree," she said.
Then my uncles from the village said,
"Get married down here and then go up and tell your parents.
However much your parents say, we can give them the money in full," they said,
but the girl didn't agree. There was one of her relatives [in the village] — an older sister — her cousin on her mother's side — Tarbare' wife — she ran away down there.
She ran away and we all chased after her.
When we chased after her she went into her cousin's house and didn't come out.
So we sat at the downhill door. Some of us stayed at the door on the uphill side and some stayed over at the front door.
Again we talked of the marriage.
Then the girl came out and ran off.
She ran a little way downhill.
Five or six of us chased after her.
We went down and caught her.
First I caught her.
Then behind me and in front of me — behind her and in front of her they all came down too and held her.
They caught her and brought her back up here to her cousin's house.
When they brought her up, she said, "Since you're holding me and dragging me off, bring it [the bride-price], if you're able!
Bring the money! Bring the gold!" she said.
Then we brought a gold earring.
We brought 200 rupees.
Even though she didn't agree, we made her agree and brought her up.
We brought her up here and performed the marriage.
Three or four days after we performed the marriage some trackers came down [from the girl's village].
They traced her.
When the tracker came down, he turned up without having met the marriage-offering deliverers [who were on their way up to the girl's village] on the way.
The marriage-offering deliverers came out up in Linkhim, in the Tamur Khola.
The tracker came down and we offered him hospitality.
We received him, and after arriving in the evening he went back in the morning.
He went back again.
When the tracker arrived up there he told them,
"They have married your daughter down there, the Libang subba's family,"
the tracker told the girl's father up there in Linkhim, in the Tamur Khola.
Her father shouted, he jumped, he danced.
The one who had gone up from down here to deliver the offering heard it too.
He didn't eat the marriage-offering [a leg of pork].
He threw it out.
When he threw it out, his brothers all got together and carved it up and ate it.
So when the marriage-offering deliverer came back down
"How was it?" asked Harka Jit's mother and all his uncles.
"The old man shouted — the girl's father shouted and jumped around,
and he didn't eat the offering.
Then his brothers got together and they ate the offering — they ate it," he told them.
They held a council down here to decide what to do next.
"Well, now we'll persuade the girl and then go [up to the girl's village],
from down here together with his uncles and his mother.
My uncles took counsel with my mother and we went.
When we went with the marriage-gifts [Nep. car kalam], "Well you Libang chiefs — did you take my daughter willingly or against her will?" he shouted and screeched.
He looked for his daughter to ask her.
But his daughter had gone to stay in her younger uncle's house.
She didn't come.
So he didn't get to ask her.
We had arrived in the evening, and it had become night, and it was even dawn, but they didn't even give us rice.
They didn't give us beer.
So we just sat there.
One of our Pangbopma clan women up there — our cousin-sister lived there.
She gave us beer and rice.
She gave us rice and beer and we ate and drank without my father-in-law seeing it.
If he had seen it he would have abused her.
Then when the sun came up the affair began to be settled a little.
"Well, what all have you brought up?" he asked the party who had gone from down here —
"What all have you brought up?" he asked us.
"We've given a gold earring to your daughter.
And 200 rupees.
And we've brought up a tola of gold,
and 400 rupees," my companions said.
The old man said, "Well, how can you have the girl?
— how can you get her for a tola of gold and 400 rupees?"
the old man shouted again.
He shouted, but his brothers came and said, "Now, why are you making such a big thing over an affair that's already settled.
It's no good making a big deal over something that's finished," his brothers reasoned with my father-in-law.
They reasoned with him and he agreed.
Well! So we put down 400 rupees and a tola of gold,
and he took it.
Then he took away all the beer and the meat.
Only then did they give us some beer.
And a bit later they gave us rice.
They gave us rice and it became day,
without our getting to sleep.
Without getting any sleep, the next day they kept us in, my father and mother-in-law, all day long.
Then the next day, after we'd stayed one day and the affair was completely settled, we came back down here.
That's all, sir.

S1 doi

stop écouter
hərkəjit libaŋlɛ biha cogu'llɛ — khunɛ biha cogu'llɛ kumba əghi s'yɛaŋ kɔ kumma rɔt wayɛ.

When Harka Jit Libang got married — when he married, his father had already died, he had only his mother.

S2 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ waruma mɛtmuna jəgga'tmu dhənsili mɛtmuna'llɛ kusa mɛnchuma thik təmər khola liŋghim mɛdeˀruaŋ yuŋɛ — waru mahili mɛtmunam'ɛn.

At that time in a place called Waruma [near Libang] — the daughter of a certain Dhansiri — one they called Waru Mahili — had been married in Linkhim in the Tamar valley.

S3 doi

stop écouter
khɔllɛ kuɔŋɛːkma mahilin cum yuːru.

[When she came back to Waruma on a visit] she brought down her husband's younger sister as a companion .

S4 doi

stop écouter
cum yuːruaŋ kɔ hatthaŋ waruma y'yɛsiaŋ wayɛsi'llɛ kɔ hərkəjit libaŋlɛ kummarɛ kɔ nisusi.

She had brought down a companion, and they had come down to Waruma [above Libang] and there Harka Jit Libang's mother saw them.

S5 doi

stop écouter
nisusiaŋ kɔ "ləu! sarik numa cok keʈin."

She saw them and said "Well, the girl is very good-looking."

S6 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "biha mɛtm'ɛllɛ nuˀi?" phɛaŋ khunchi — waru mahilinu hərkəjit libaŋlɛ kummannu — hɛnamuyɛsi.

Then, wondering if it would be a good match, they — Waru Maili together with Harka Jit Libang's mother — discussed it.

S7 doi

stop écouter
hɛna muyɛsi'llɛ kɔ — hɛna muyɛsi'llɛ kɔ "ləu! iŋga — nepali'tmu kuʈuni mɛmɛttu — iŋga kuʈuni kɛbia kɔrɔ keʈi coguŋ piniŋ" mɛttusi waru mahili'llɛ.

They discussed it and — in Nepali they call it "kutuni" [matchmaker's fee] — "Well! If you'll give me the matchmaker's fee, I'll fix up the girl for you all," Waru Mahili told them.

S8 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ — waru mahili'llɛaŋ kunchoˀmit kɛdama hərkəjit libaŋlɛ kumma kɔ — khɔmbhɛllɛ kɔ — "ok" —

Then Harka Jit Libang's mother, who was a remote in-law of Waru Mahili's [being married to an elder member of WM's clan] said "All right."

S9 doi

stop écouter
iŋga biha cogaŋŋɛllɛ təmər khola liŋghim kɛyuŋma keʈi thik waru mahilirɛ cum yuːruaŋ wayɛ.

[After an interruption, the narrator begins again in the first person.] When I got married, Waru Mahili had brought a girl from Linkhim in the Tamar Khola down as a companion.

S10 doi

stop écouter
cum yuːruaŋ wayɛ'llɛ kɔ yaˀ raːksɛ pegaŋ.

When she had brought her down, I went to paddy-dance.

S11 doi

stop écouter
yaˀ raːksɛ pegaŋŋɛllɛ yaˀ raːktɛsigɛ palam mɛtnɛsigɛ.

I went and we two paddy-danced and sang.

S12 doi

stop écouter
yaˀ raːktɛsigɛ'llɛ kɔ khunɛaŋ palam mɛttaŋ iŋgaŋ mɛttuŋ, palam.

While we were paddy-dancing, she sang to me and I sang to her.

S13 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kudaːndiks'ma kɔ — kudaːndiks'ma kɔ yaŋnaŋ ammarɛ sen dosaŋ

Then the next day my mother asked me,

S14 doi

stop écouter
"ləu! hatthaŋnu keʈi thik y'yɛaŋ waˀ pha khɛpsumbɛ. yaˀ mu kɛlaːksi.

"Well, we heard that a girl has come up there, and you two danced paddy together.

S15 doi

stop écouter
kɛsira thaŋ kɔrɔ yuːtmaŋ khɛnɛ'tmu biha mɛtma" ammarɛ mɛttaŋ.

If you like her, we'll bring her down and marry her to you," my mother said to me.

S16 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ "iŋga asira thaŋ. numa cok keʈin" lɔˀraŋaŋ amma mɛttuŋ.

"I like her. The girl is nice," I told my mother.

S17 doi

stop écouter
mɛttuŋŋɛllɛ ammarɛ ambhɔŋasi andumbasi ambhusi an'saˀsi jəmmə paŋbhe'tmu kɛyuŋba jəmmə phuksusiaŋ kɔ

When I said that my mother gathered my paternal uncles, older and younger, and my brothers and cousins, all who stayed in the village,

S18 doi

stop écouter
"khunɛ khɔmbha paːttu mɔtta'llɛ" lɔˀrɛaŋ kɔ phuksusi.

saying "Motta says all right," she got them together.

S19 doi

stop écouter
khas gəri iŋga amiŋ kɔ mɔtta rɔt mɛːndu, hərkəjit iŋga amiŋ kɔ.

Actually my name isn't just Motta, it's Harka Jit.

S20 doi

stop écouter
phuksusi'llɛ kɔ "ləu! kɛsira thaŋŋi mɛːnni?" phɛaŋ yammu iŋga sen mɛdosaŋ.

She got them together and they asked me again, "OK, you like her, right?"

S21 doi

stop écouter
sen mɛdosaŋŋɛllɛ "iŋga asira thaŋ" mɛttuŋsiŋ.

They asked me and I told them, "Yes, I like her."

S22 doi

stop écouter
"iŋga asira thaŋ" mɛttuŋsiŋŋaŋ kɔ jəmmə anigɛ kak cupsigɛaŋ kɔ peigɛaŋ sen tosumbɛ waru mahili mɛtmunan dhənsili'llɛ kusa.

When I told them that, we all got together and went and asked her — Waru Mahili asked Dhansiri's daughter.

S23 doi

stop écouter
sen tosumbɛ'llɛ kɔ "iŋga kɔ amba ni mɛwaˀ ammani mɛwaˀ ambhu an'saˀ mɛwaˀ.

When we asked her [she said] "I have my father and my mother and my brothers.

S24 doi

stop écouter
khɛni lamdzɔŋ laːtma aŋgɛŋghonɛn.

You don't get to just elope with me.

S25 doi

stop écouter
ahimdho pegi. thaŋŋinnɛ!" phɛaŋ

Let's go up to my house. Come on up!"

S26 doi

stop écouter
təmər khola liŋghim kɛyuŋma asmatim'ɛllɛ khɔmbhɔ mɛttusi.

she told them, Asmati who lived in Linkhim in the Tamur Khola.

S27 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "ɛtyo kɛyaːksaŋ nuˀ pha.

"It's best if you stay down here, we're telling you.

S28 doi

stop écouter
kɛmba kɛmma pəisa huˀma thi sa phak'hɔk huˀma poŋ" phɛaŋ mɛmɛttu "paŋbhe'tmu".

We have to take money and beer and meat and a pig to your parents," they said, "in the village."

S29 doi

stop écouter
iŋga ambhɔŋa andumbasirɛ ammasirɛ mɛbeaŋ mɛmɛttu.

My uncles and aunts went and told her.

S30 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ keʈin mɛdɛndɛn.

But the girl didn't agree.

S31 doi

stop écouter
mɛdɛndɛnnɛllɛ kɔ waru mahili mɛtmunab'ɛn kɔ khunɛ naːktu kɛsembadzi.

When she didn't agree, Waru Mahili asked for a little money.

S32 doi

stop écouter
naːktu'llɛ kɔ khunɛ pəccasthe yaŋ ammarɛ puru.

My mother gave her 50 rupees.

S33 doi

stop écouter
puru'llɛ kɔ "ləu! iŋga cokma pima sukniŋ alla hɔmbhɔgɔrɔ" lɔˀrɛaŋ khunɛ kuɔŋɛːkm'ɛn mɛttu.

"OK, now I can fix it up for you," said her husband's junior clan-member [i.e. Waru Maili, to HJ's mother].

S34 doi

stop écouter
"ləu! ɛyarikpa mɔnahaˀ'tmu khɛnɛ kɛyaːkɛllɛ, kɛyuŋɛllɛ nuˀ.

"Staying and living with people who are so important is a good thing.

S35 doi

stop écouter
jəgga nɛ — khambek nɛ" mɛttu "khambek nɛ. khɛnɛ dukhəi kɛndzanɛn" mɛttu.

There's land. You won't be in need," she said,

S36 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ lɛmu khunɛ.

She coaxed her.

S37 doi

stop écouter
khɔmbhasaŋ keʈin kɔ mɛdɛndɛn.

Even so, the girl didn't agree.

S38 doi

stop écouter
"iŋga amba amma kɛwaˀbaa niba.

"I am someone who has parents!

S39 doi

stop écouter
iŋga tho pekŋa amba ammarɛ'tmu. ɛmbha khɛni tho thaŋinnɛ!

I'm going up to my parents' place. You all just come on up!

S40 doi

stop écouter
ɛmbha amba amma mɛttamsimmɛaŋ amba amma mɛdɛn kɔrɔ iŋga tɛnna" lɔˀrɛ.

You talk to my father and mother, and if they agree, I agree," she said.

S41 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu mɛmɛttusi paŋbhe'tmu ambhɔŋasi andumbasirɛ

Then my uncles from the village said,

S42 doi

stop écouter
"ɛtyonu biha dzokmaŋ khɛnɛ tho pekmaŋ kɛmba kɛmmaŋ mɛtmasi.

"Get married down here and then go up and tell your parents.

S43 doi

stop écouter
kɛmba kɛmmarɛ akkh'yarik mɛbaːttu khɔn jəmmə pəisa pima suktumbɛ anigɛ" phɛaŋ mɛmɛttu'llɛ kɔ

However much your parents say, we can give them the money in full," they said,

S44 doi

stop écouter
keʈin mɛdɛndɛn. mɛdɛndɛnaŋ kɔ aphna khunɛ — kunnɛ thik yuŋɛ — kulluŋwama — tarbare mɛmɛttub'ɛllɛ kuhimdaŋma — khɔtmu kɔ khunɛ loktɛaŋ pe.

but the girl didn't agree. There was one of her relatives [in the village] — an older sister — her cousin on her mother's side — Tarbare' wife — she ran away down there.

S45 doi

stop écouter
loktɛ pe'llɛ gɔ naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ kaklɛ.

She ran away and we all chased after her.

S46 doi

stop écouter
naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ'llɛ mu kulluŋwam'ɛllɛ kuhimmu lasɛaŋ kɔ mɛlɔːndɛn.

When we chased after her she went into her cousin's house and didn't come out.

S47 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ lamdhettɛtmu yohaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ. kohi thohaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ kohi nahaŋ lamdhettɛtmu yuŋigɛ.

So we sat at the downhill door. Some of us stayed at the door on the uphill side and some stayed over at the front door.

S48 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu bihallɛ paːnnɛn paːttumbɛ.

Again we talked of the marriage.

S49 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ keʈi lɔːndɛaŋ loktɛ.

Then the girl came out and ran off.

S50 doi

stop écouter
loktɛ'llɛ kɔ cisɔŋmaŋ loktɛ.

She ran a little way downhill.

S51 doi

stop écouter
ŋasi tuksirɛ naːttumbɛrɔ teˀrumbɛ.

Five or six of us chased after her.

S52 doi

stop écouter
khɔmbhɛ yo peigɛaŋ kɔ tɛmsumbɛ.

We went down and caught her.

S53 doi

stop écouter
pəhile iŋga tɛmsuŋ.

First I caught her.

S54 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ aegaŋ adɔgaŋ — kuegaŋ kudɔgaŋ jəmmə mɛd'yɛaŋ khunchiaŋ mɛdɛmsu.

Then behind me and in front of me — behind her and in front of her they all came down too and held her.

S55 doi

stop écouter
mɛdɛmsuaŋ kɔ thaktumbɛ ɛttho kulluŋwam'ɛllɛ kuhimmu.

They caught her and brought her back up here to her cousin's house.

S56 doi

stop écouter
thaktumbɛaŋ khunɛ khɔmbhɔ "agɛdɛm agɛuːŋ phɔgɔrɔ khɛni taːrammɛ ləu! kɛsukpaniŋ phɔgɔrɔ.

When they brought her up, she said, "Since you're holding me and dragging me off, bring it [the bride-price], if you're able!

S57 doi

stop écouter
pəisa taːrammɛ! samm'yaŋ taːrammɛ!" lɔˀrɛ.

Bring the money! Bring the gold!" she said.

S58 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ samm'yaŋ ɖhuŋgri thik taːrumbɛ.

Then we brought a gold earring.

S59 doi

stop écouter
pəisa dui səi yaŋ taːrumbɛ.

We brought 200 rupees.

S60 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mɛdɛndɛnchaŋ tɛndɛrɔ cokmunaŋ thakmuna.

Even though she didn't agree, we made her agree and brought her up.

S61 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ thaktumbɛaŋ biha mɛttumbɛ.

We brought her up here and performed the marriage.

S62 doi

stop écouter
biha mɛttumbɛaŋ kɔ tin car dinlɛ yok thɔkwa mɛy'yɛ.

Three or four days after we performed the marriage some trackers came down [from the girl's village].

S63 doi

stop écouter
yok mɛdhɔktu.

They traced her.

S64 doi

stop écouter
yok thɔkwa y'yɛaŋ kɔ bihasaraŋŋɛn kɛsab'ɛnnu mɛdumɛsinnaŋ yok thɔkwa ɛtyo lɔːndɛ.

When the tracker came down, he turned up without having met the marriage-offering deliverers [who were on their way up to the girl's village] on the way.

S65 doi

stop écouter
biha saraŋ kɛsab'ɛn tho təmər khola liŋghim lɔːndɛ.

The marriage-offering deliverers came out up in Linkhim, in the Tamur Khola.

S66 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yok thɔkwa'llɛ y'yɛaŋ kɔ phudoŋ purumbɛ.

The tracker came down and we offered him hospitality.

S67 doi

stop écouter
phudoŋ purumbɛaŋ yusik kɛrɛb'ɛn bihandik nuːksɛ pe.

We received him, and after arriving in the evening he went back in the morning.

S68 doi

stop écouter
yaŋ tho nuːksɛ pe.

He went back again.

S69 doi

stop écouter
yok thɔkwan tho kɛrɛaŋ khunɛ mɛttusi

When the tracker arrived up there he told them,

S70 doi

stop écouter
"ləu, kɛsan kɔ yo ni khɔmbha biha mɛmɛttu rətchə libaŋ tumyaŋhaŋlɛ kɔ" phɛaŋ

"They have married your daughter down there, the Libang subba's family,"

S71 doi

stop écouter
tho yok thɔkwa'llɛ mɛttu təmər khola liŋghim keʈi'llɛ kumba.

the tracker told the girl's father up there in Linkhim, in the Tamur Khola.

S72 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ ɔːktɛ pindɛ laːksɛ kumban kɔ.

Her father shouted, he jumped, he danced.

S73 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu ɛtyonu bihasaraŋ sasɛ kɛbekp'ɛn kɔ khɔllɛaŋ khɛpsu.

The one who had gone up from down here to deliver the offering heard it too.

S74 doi

stop écouter
bihasaraŋŋɛn mɛdzonɛn.

He didn't eat the marriage-offering [a leg of pork].

S75 doi

stop écouter
lap tesu.

He threw it out.

S76 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ lap tesu'llɛ kɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdzupsɛaŋ khunchi mɛghɔktuaŋ mɛdzo mu.

When he threw it out, his brothers all got together and carved it up and ate it.

S77 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu kha bihasaraŋ kɛsab'ɛn kɔ nuːksɛaŋ y'yɛ'llɛ

So when the marriage-offering deliverer came back down

S78 doi

stop écouter
"abhe abhe poksɛ kɔ?" phɛaŋ ɛtyo hərkəjitlɛ kummarɛ hərkəjitlɛ jəmmə kumbhɔŋasirɛ mɛyuŋsiŋŋaŋ sen mɛdosu'llɛ

"How was it?" asked Harka Jit's mother and all his uncles.

S79 doi

stop écouter
"ɛm— ɔːktɛ kappob'ɛn ɛmbha keʈillɛ kumban kɔ ɔːktɛ pindɛ.

"The old man shouted — the girl's father shouted and jumped around,

S80 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu bihasaraŋŋɛnnaŋ mɛdzonɛn.

and he didn't eat the offering.

S81 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ kumbhu kun'saˀ mɛdzupsɛaŋ bihasaraŋŋɛn co — mɛdzo" lɔˀrik khunɛ ɛmbha paːttu'llɛ kɔ

Then his brothers got together and they ate the offering — they ate it," he told them.

S82 doi

stop écouter
ɛtyo "alla abhe cokma?" phɛaŋ kɔ yammu khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.

They held a council down here to decide what to do next.

S83 doi

stop écouter
cumluŋ mɛdzogɛ'llɛ kɔ "ləu alla ɛtyonu keʈi lɛmmaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ pekma" phɛaŋ

"Well, now we'll persuade the girl and then go [up to the girl's village],

S84 doi

stop écouter
"ɛtyonu kundumba kumbhɔŋanu kummanu."

from down here together with his uncles and his mother.

S85 doi

stop écouter
ammanu ambhɔŋa andumbasi səllah mɛdzogɛaŋ yammu pegigɛ.

My uncles took counsel with my mother and we went.

S86 doi

stop écouter
carkələmɛtmu pekmuna'llɛ "ləu! khɛnɛ — khɛni libaŋ tumyaŋhaŋb'ɛllɛ asan rajile kɛlaːrummi birajile kɛlaːrum?" phɛaŋ kɔ ɔːktɛ phiːktɛ

When we went with the marriage-gifts [Nep. car kalam], "Well you Libang chiefs — did you take my daughter willingly or against her will?" he shouted and screeched.

S87 doi

stop écouter
na kusan "sen tosuŋ" phɛaŋ kusan hɔksu.

He looked for his daughter to ask her.

S88 doi

stop écouter
tərə kusan kɔ kumbhɔŋarɛ kuhimmu peaŋ yuŋɛ.

But his daughter had gone to stay in her younger uncle's house.

S89 doi

stop écouter
mɛt'yɛnɛn.

She didn't come.

S90 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kusannaŋ sen toma mɛghosun.

So he didn't get to ask her.

S91 doi

stop écouter
anigɛ yusik kɛrigɛb'ɛn sɛndik kha ottɛ pesaŋ tɔːkkaŋ mɛmbirigɛn.

We had arrived in the evening, and it had become night, and it was even dawn, but they didn't even give us rice.

S92 doi

stop écouter
thiaŋ mɛmbirigɛn.

They didn't give us beer.

S93 doi

stop écouter
khɔmbha yuŋigɛ.

So we just sat there.

S94 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ hannɛtmu anigɛ paŋbɔpma thik anigɛ celi — anigɛ nɛ kɛdhama thik yuŋɛ.

One of our Pangbopma clan women up there — our cousin-sister lived there.

S95 doi

stop écouter
khɔllɛ thi pirigɛ tɔːk pirigɛ.

She gave us beer and rice.

S96 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ tɔːk thi pirigɛaŋ — tɔːk thi pirigɛaŋ kɔ thuŋumbɛ cambɛ annupparɛ mɛnniɛ.

She gave us rice and beer and we ate and drank without my father-in-law seeing it.

S97 doi

stop écouter
annuppa nisu'llɛ kɔ yammu khan tɔruba əni.

If he had seen it he would have abused her.

S98 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ nam taːrɛ pe'llɛ kɔ paːnnɛn cɛːtcik tɔŋɛ.

Then when the sun came up the affair began to be settled a little.

S99 doi

stop écouter
"ləu! thethe kɛdhaktumaŋ waˀ?" phɛaŋ yammu ɛtyonu kɛbekpahaˀ sərdar —

"Well, what all have you brought up?" he asked the party who had gone from down here —

S100 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "thethe kɛdhaktumaŋ waˀ?" phɛaŋ sen tosusi — napmi sen tosɛ.

"What all have you brought up?" he asked us.

S101 doi

stop écouter
sen tosɛ'llɛ kɔ "kɛsan samm'yaŋ ɖhuŋgri thik purumbɛaŋ waˀ.

"We've given a gold earring to your daughter.

S102 doi

stop écouter
dui səi yaŋŋaŋ purumbɛaŋ waˀ.

And 200 rupees.

S103 doi

stop écouter
tola thik samm'yaŋŋaŋ thaktumbɛaŋ waˀ.

And we've brought up a tola of gold,

S104 doi

stop écouter
car səi yaŋ thaktumbɛaŋ waˀ" adzumhaˀrɛ mɛmɛttu.

and 400 rupees," my companions said.

S105 doi

stop écouter
mɛmɛttu'llɛ kɔ kappob'ɛllɛ "ləu! atti kɛghosum mɔna?

The old man said, "Well, how can you have the girl?

S106 doi

stop écouter
khɛnɛ mɔnan abhebha samm'yaŋ tola thikkɛtmu car səi yaŋŋɛtmu kɛghosummi?"

— how can you get her for a tola of gold and 400 rupees?"

S107 doi

stop écouter
pha yammu kappob'ɛn ɔːktɛ.

the old man shouted again.

S108 doi

stop écouter
ɔːktɛ'llɛ kɔ kumbhu kun'saˀ mɛd'yɛaŋ "alla kɛdzuːtpa paːnnɛn khɛnɛ yammu theaŋ ciyɔmba paːn kɛdzogu?

He shouted, but his brothers came and said, "Now, why are you making such a big thing over an affair that's already settled.

S109 doi

stop écouter
yɔmba paːn cokma mɛːnduk cuːrɛb'ɛn" phɛaŋ yammu kumbhu kun'saˀrɛ annuppa yammu pa mɛmɛttu.

It's no good making a big deal over something that's finished," his brothers reasoned with my father-in-law.

S110 doi

stop écouter
pa mɛmɛttuaŋ tɛndɛ.

They reasoned with him and he agreed.

S111 doi

stop écouter
tɛndɛ'llɛ kɔ ləu! car səi yaŋnu samm'yaŋ tola thikkɛn nɛssum purumbɛ.

Well! So we put down 400 rupees and a tola of gold,

S112 doi

stop écouter
nɛssum purumbɛaŋ tɛmsu.

and he took it.

S113 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ thihaˀ sahaˀ jəmmə tɛmsuaŋ teˀru.

Then he took away all the beer and the meat.

S114 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ləu! anigɛ khɔmbhɛaŋ lɔt thi mɛbirigɛ.

Only then did they give us some beer.

S115 doi

stop écouter
thi mɛbirigɛaŋ akkho yammu sɔpmaŋ tɔːkkaŋ mɛbirigɛ.

And a bit later they gave us rice.

S116 doi

stop écouter
tɔːk mɛbirigɛaŋ nam taːrɛ pe

They gave us rice and it became day,

S117 doi

stop écouter
imma mɛŋghoba.

without our getting to sleep.

S118 doi

stop écouter
imma mɛŋghobaŋ kɔ kudaːndiks'ma yammu yapmi mɛsaktɛ annuppasi annupmasirɛ thikyaːn nam thadha yuŋigɛaŋ.

Without getting any sleep, the next day they kept us in, my father and mother-in-law, all day long.

S119 doi

stop écouter
yammu kudaːndiks'ma thikyaːn yuŋigɛaŋ paːnnɛn tɔŋɛ cuːrɛaŋ yammu anigɛ ɛtyo nuːksi yɛigɛ.

Then the next day, after we'd stayed one day and the affair was completely settled, we came back down here.

S120 doi

stop écouter
yeti nəi sər.

That's all, sir.