Le gecko et les trois femmes doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
fr en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr en

Tog tog i van en na-myanag t-Aliwan. Na-myanag t-Aliwan, na-myanag tē-Tēlmitig: Aplōw, Tēlmitig.
Kōyō tog van i tog en, ba – velqōn̄, mayanag tē-Tēlmitig ni-van me Aliwan, kōyō gengen bah, kē ni-hō m̄ōl lok hag mi ni-siok.
Mayanag tē-Tēlmitig ni-m̄ōl, mayanag t-Aliwan ni-hatig ni-van Tēlmitig, kōyō gengen bah kē ni-hō m̄ōl lok me Aliwan.
Velqōn̄ kōyō malaklak, kōyō van wanwan, kōyō gengen –
Qōn̄ vitwag, mayanag tō-hōw me me-psis ēntēn vitwag.
Mayanag lok hag – kē me-psis ēntēn / Na-lqōvēn nonon mi na-tqan. Kōyō tog van i tog en, tō – me-psis hōw: ēntēn nē-qētqoqo.
Tō kōyō mo-tog van, tog van i tog en – Mey hōw me n-ētan lok se, ni-psis vitwag. Vitwag / Ni-psis lok se, na-lqōvēn mey lok hag: nonon vitwag woy, nē-qētqoqo vēlēs anen. Tō ēgnōn et-visipsis si te.
Tō kōyō mo-tog mo-tog mo-tog van nen: ēntēn mey hōw me vē-/ na-lqōvēn vētēl, na-m̄alm̄al vētēl, mey lok hag e tateh. Mey te-Plōw, Tēlmitig tateh, ēntēn vitwag woy.
Tō – kōyō mo-tog tog tog van i tog en / kōyō mo-tog van i tog en, tō– kē ni-hatig tō kē wo: “Qiyig, nēk van / nok van ak goy intik / ak goy ēgnōn.”
Tō kōyō van hōw me van i van en, van hōw me Aliwan en: etsas van nō-lōmgep vitwag.
Kōyō etsas mayanag t-Aliwan, kē wo “No ne-myōs na-m̄alm̄al nōnōm vitwag.” – “M-akteg?” – “Óòó, no ne-myōs so kē ni-leg mi intik.”
Kē wo “Ooo! Mey nōk a et-meh te, itōk a itōk! So dō nu-qulqul, ba so nok valeh?! Itōk.”
Lep na-m̄alm̄al wotwotm̄ag nōk, ma-van tēy kē. “Ēgnōn anen!” Wo “Itōk!”.
Kōyō yem leh ni-siok, tō hō m̄ōl!
Kōyō hō van i van e van van, van dēn̄ a Aplōw: “Nēk van hag togtog tēy kē; nok so ma-vap hag so ‘Nēk wēl na-m̄alm̄al mino ēgēn, tō no-woslēgē ēgēn!’, tō nok van/ nok hō hag. Nok hō mi ni-siok mino, van hag e tō nēk wēl na-m̄alm̄al mino hag en.” Wo “Itōk!”
Kōyō van van nen, van hag nen – tō vētmahē ni-qōn̄ hōw nen tō kēy so mitiy.
Vētmahē / M̄alm̄al en ni-mtiy van le-tnon nē-qētqoqo en, ba nē-qētqoqo taq tō a antan, la-tawle qe, qele gēn! Akē na-m̄alm̄al ni-mtiy alge.
Tō– kōyō mitiy van i mitiy e – M̄alm̄al ni-wow van hiy tita nonon nē-qētqoqo “Yoqlēg!” Kē wo “Na-hap?” Kē wo “Ba– Ave ignik?”
Kē wo “Ooo, makōh, makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e ba kē ni-n̄ey me ēgēn.”
Kōyō hag van hag van hag van nen, imam nonon ni-van me.
“Itat!” Kē wo “Mmm?” – “Ave / Ave nō-lōmgep mino?” Kē wo “Makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e kē ni-van me.”
(Ba wele wo kē taq tō la-tawle qe antan!)
Kē wo “Ba vētmahē kē mal qōn̄!” – “Makōh, kē ta-van qiyig me!”
Kē hag van hag van i hag en – ba vētmahē ni-mlēglēg. Nē-qētqoqo e ni-yon̄teg a kē ni-n̄eyn̄ey me ēgēn!
Van me tō, yem ketket me le-qe ēgēn.
Kē so et van qele kē, nē-qētqoqo! “Oooo!” kē ni-mtēgteg tō ni-skiyak m̄ōl! Kē ni-m̄ōl lok Aliwan, an̄qōn̄ anen!
Imam nonon wo “M-akteg?!” Kē wo “Óòóo, no / et-lōmgep te! No ma-van hag kē so leg mi nō-lōmgep, ba no ma-van hag kē, me-leg mi nē-qētqoqo! Buste nē-qētqoqo en, veg na-yn̄on vēvet! Ooo, tō nok sikyak m̄ōl lok!”
Van me – qēlgan hag en tē-Tēlmitig hō me. Van me Aliwan, vap van hiy kē wo “Nok van lok me so lep na-m̄alm̄al. Wotwotm̄ag so ni-m̄ōl lok!”
Kē wo “Auuu! Imam, no et-buste. Nēk wo ne-myōs, nēk van, ba no et-buste legleg mi nē-qētqoqo.”
Kē wo “Ooo, ba – So t-akteg?!?” Kē wo “Ba wotwotmehiy ni-van.”
Kē ni-lep wotwot vētēlnegi / vōyōnegi.
Kē ni-van, van van dēn̄ hag a Tēlmitig. Kēy °visis° hōw / mitiy hōw nen…
Kē wo “Ave ignik?” Kē wo “Ooo… Igni ta-van qiyig me. Ba igni ta-van qiyig me a qiyig. Kē te-n̄eyn̄ey qiyig me e tō kē ni-van me.”
E m-ak se qele anen. Vētmahē ni-qōn̄, so: kēy yon̄teg qele kē a n̄eyn̄ey se me!
Kē so ni-wul tegha me qele kē, ni-et van qele kē, nē-qētqoqo. “Oooo!” e ni-skiyak m̄ōl lok! Kē ne-mtēgteg nē-qētqoqo en.
Nē-qētqoqo ni-yow kal me gōh kē, kē wo “Is! Yē me-myōs tō nēk?!” tō a ni-m̄ōl. Tō van lok me Aliwan.
Van me Aliwan, welan tē-Tēlmitig ni-hō lok me le-mtap.
Van lok me le-mtap nen, tō – wow van hiy welan t-Aliwan: “Nok van goy lok me na-m̄alm̄al.” – “M-akteg?” Kē wo “Ooo, imam! Nok van hag so leg mi nō-lōmgep; ba nok van hag kē, so leg mi a n-age a na-yn̄on vēvet! Nē-qētqoqo!”
“Aaah! Tō t-akteg ēnōk? Ba nēk mas m̄ōl! Veg welan hag en! No t-ak magaysēn vēste welan hag en.” Kē wo “Ooo! No et-buste! Wotwotigiy ni-van!”
Wotwotigiy wo “Itōk. Nok m̄ōl. Nok van te muk.”
Yem yow hiy welan tē-Tēlmitig, tō kōyō m̄ōl n̄a Aplōw.
Hō hag nen: vētmahē ni-qōn̄! Kē gengen bah nen, vētmahē ni-myēpyep nen e kē ni-suwsuw.
Kē ni-wow van hiy imam nonon nē-qētqoqo en: “Itat!” Kē wo “Mmm?” – “Ave ignik?”
Kē wo “Makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e ba kē ni-n̄eyn̄ey lō me.”
Kē wo “Oo…” Ba kē mal ēglal, veg ēthēthēn vasem so “Ba nēk van hag en, te-leg qiyig mi nē-qētqoqo!” Kē wo “Itōk, nok van…”
Tō– kē hag van, hag van, yon̄teg: nē-qētqoqo ni-n̄eyn̄ey lō me a antan qele agōh.
Kē n-ēglal so ēgnōn anen. Kē ni-vap van hiy tita nonon wo “Yoqlēg!” Kē wo “Mm?” Kē wo “Ba ignik ave?” Kē wo “Sisqet kē ni-kalō me.”
Kōyō hag mitiy van, hag i hag en tō wa na-matmayge ni-ak m̄alm̄al en wa – nē-qētqoqo en ni-kal me lē-klan!
Kē so tan̄ me qele kē “Ooo! Nē-qētqoqo agōh!”
Lep hiy kē, mōk kē van lē-qēthēlēn̄, ququy goy kē, tō kōyō tetey ēgēn.
Kē ni-sil maymay nē-qētqoqo: kōyō mitiy ēgēn.
Mitiy mitiy mitiy e, vētmahē ni-myen. Welan t-Aliwan wo “Oo! Mey e, kē me-mlaklak. Kē et-mētēgteg te nē-qētqoqo tō kē me-leg mi kē ēgēn, ma-bah ēgēn!”
Yohē mey hōw nen wo/ kē wo / ēthēthēn e wo “Is! Mōnmōn kē! Kē me-leg mi nē-qētqoqo tō me-mtiy lap, kē et-m̄ōl te me!”
Kōyō yēyēheg magaysēn kē, ba kē ne-mlaklak, kē me-mtiyveg ēgnōn, ēgnōn qētqoqo!
Ma-van, ma-van, van – Qōn̄ vōyō, qōn̄ vētēl, qōn̄ vēvet –
Qōn̄ vitwag se nen kē wo “Nēk –” / kēy mitiy nen / Vētmahē ni-qōn̄ wa kēy mitiy wa: nē-qētqoqo en ni-van tō ni-yapyap!
Kē ni-leh veteg kē, ni-yēhil.
Nē-qētqoqo n-en tō la-tamge – Ēgnōn nen ni-n̄oyn̄oy wa nē-qētqoqo ni-yēhil wa nō-lōmgep ni-van, nē-qētqoqo mitiy tiwag tō mi kē en! Kē ni-van ēgēn!
Van i van en, yap yap yap yap: n-ēglawlaw na-m̄adeg na-m̄adeg ni-van me –
Ēgnōn ne-mtiy lepgetō kē ni-vēhbeg van le-mteēm̄ qele gēn (a le-pyet; vēhbeg van le-pyet meteēm̄ qele gēn).
Ēgnōn matyak me, so et van qele kē: “O, na-tbay mōmō!”
Na-m̄alm̄al en wo “Itat! ” Kē wo “Mm?” – “Yē ma-yap tō nō-mōmō gōh? ” Kē wo “Isi! No et-ēglal te, ba so yē ma-yap tō?”
(Ba wele wo, nē-qētqoqo ni-galgal: kē mal vēhgi et, tō mal van!)
“No et-ēglal te. Oo, lep yow naganmōyō!” Lep yow yoge ololvala nen kōyō kuk, kē ni-kuk nagayō – vēlvēl velvel a ige l-ēm̄ geh en. Kēy kuk nagay.
Van van van – Qōn̄ vitwag nen, kē wo “Qiyig, nok etet egal tog so iyē ni-yapyap?”
Qōn̄ vitwag nen a wa kēy mitimtiy wa ēgnōn m̄alm̄al en ni-bē n-ep van lo-m̄oto antan qele nōk ni-hag –
Kēy mitimtiy nen tō m̄alm̄al nen ni-mtiy galgal ēgēn. Kē ni-n̄oyn̄oy galgal wa– nō-lōmgep en ni-hatig tō ni-kalō. Van lep nē-tēhēl tō ni-van.
Kē ni-et me qele kē: “Oo, kē mal van.” Kē halveg van qele kē: nē-vēyn̄ih ne qētqoqo en tō la-tamge. Lep yak nē-vēyn̄ih, van van l-ep, weyeh lawlaw, suwyeg veteg nē-vēyn̄ih nan l-ep tō – ni-en hiy lok van tō ni-mtiy.
Nē-qētqoqo en yon̄teg a– le-naw. Kē ni-yon̄teg a no-momyiy – a n-et en. Kē wo “Ooo, ignik mal / ignik mal sal no. Nok sikyak ēgē / mal hil no.”
Kē van i van en van me l-ēm̄ – Van me l-ēm̄, so et van qele kē, m̄alm̄al e hag tō tō ni-sil maymay kē.
M̄alm̄al sil maymay kē: “Aaa! Nēk gōh a galgal no en, nēk et-qētqoqo te! Ignik inēk!”
Kē wo “Óòó, et-igni te ino”. Kē wo “Ignik inēk! Nēk galgal no, nē-qētqoqo no mal hil l-ep!” Kē wo “Oo, ba nēk m-ak magaysēn no!”
Kē wo “No et-ak magaysēn te nēk, veg no ne-myōs so nok leg mi nēk.”
Tō bah ēgēn, tō kē ni-lep kē. Van hag nen, tō kē ni-wow van hiy imam nonon. Vētleg lok me hiy imam nonon a t-Aliwan.
“Oo, imam! No me-leg mi nō-lōmgep ēgēn! Am̄ag, no me-leg tō mi nē-qētqoqo, ba qiyig kē no me-leg mi nō-lōmgep.”
Tō, kē ni-wow van wo “Itōk, itōk. Nēk me-leg mi nō-lōmgep?” Kē wo “Oo! Itōk. Talōw, nok hō li-siok, nok van hag.”
Tō kōyō hō li-siok tō van ēgēn. Tita nonon, ige famlē nonon van hag tō kēy vonleg kōyō.
Mahē mo-vonleg bah kōyō en, kēy so m̄ōlm̄ōl: wotwotm̄ag a– mey et-buste tō nē-qētqoqo en, kē ni-vap van hiy kē wo “Tita! Kimi m̄ōl, kimi m̄ōl lok Aliwan, ba nok hag lap hiy kōyō.”
E wotwotigiy wo “Óòó, nēk et-buste tō igni! Nēk m̄ōl! Nēk et-buste tō nē-qētqoqo! Mey gōskē ignik gōh!”
Wotwotmehiy mey lē-vētnan wo “Óòó, ba nēk m̄ōl, nok hag lap hiy kōyō.” Veg kōyō vesveshiy nō-lōmgep, veg kē ma-qagqag. Veg kē ma-qagqag a kē mē-yēhil den nē-qētqoqo en.
Kōyō vesveshiy, ten̄ten̄ hiy kē: ēgnōn mey a wotwotigiy wo “Óòó, ignik, ignik!” Tō kēytēl vēyvēygēl aē ēgēn!
Tō vēygēl nen tō wotwotmehiy, lē-vētne / wotwotm̄ag et-m̄ōl te; wotwotigiy / wotwotmehiy et-m̄ōlm̄ōl te –
Kōyō hatig hag tō wuh mey na-tm̄an ēgēn!
Kōyō / et-ēal te so kōyō galeg na-hap van hiy kē tō wuh mat kē.
Wuh kē, kēy mitiy i mitiy en – kēy mitiy, kēy matyak me qele kē: ēgnōn m̄alm̄al a wotwotigiy e matyak me qele kē: wotwotm̄ag mal mat!
Wotwotm̄ag ma-mat, tō wotwot- / mey na-lqōvēn en, wotwotigiy en, kē wo “Aaa! Kōmyō hatig, m̄ōl isqet gōh a hiy imam! Kōmyō mu-wuh ignik! Ba kōmyō van hōw, vap van hiy imam mino so kōmyō m-etbuste ignik, tō ino me-leg mi kē tō no ma-galeg kē ma-van me n-et, ba van hōw vap van hiy imam so kamyō matmat tiwag!”
Tō kē ni-yem l-ēm̄, a la-salwolwol en. Ni-lēg na-gayga van lē-qēthōn, kē ni-yow tō na-gayga ni-lēg mat kē, tō ni-bah.
Tō kōyō / kēy tivig kōyō tiwag. Tō ni-bah ēgēn. Tō kōyō del matmat qēt.
Tō na-vap t-am̄ag nan ni-bah hōw gēn.
Il était une fois le chef du village d'Aliwan, à l'ouest, et le chef de Têlmitig, à l'est, près d'Aplow.
Leur vie s'écoulait tranquillement. Régulièrement, le chef de Têlmitig se rendait à Aliwan pour prendre un repas avec lui, et puis il s'en retournait chez lui en pirogue.
Et lorsque c'était le chef de Têlmitig qui avait fait le voyage, c'était ensuite au tour du chef d'Aliwan de se rendre à Têlmitig pour prendre un repas avec son ami, avant que de rentrer à son tour en pirogue, jusqu'à Aliwan.
Tel était leur bonheur quotidien: se retrouver pour boire le kava, pour dîner…
Un jour, le chef de l'ouest eut un enfant.
Quant au chef de l'est, sa femme tomba également enceinte; mais le jour venu, elle donna naissance… à un gecko.
Quelques temps après, le chef de l'ouest eut un second enfant. La femme de Têlmitig, quant à elle, n'avait guère eu qu'un seul rejeton, ce gecko; elle n'eut par la suite aucun autre enfant.
Après quelques temps encore, un nouvel enfant naquit à l'ouest. Ainsi, tandis que le chef d'Aliwan avait eu trois filles, celui de Têlmitig, à l'est, n'avait eu qu'un seul enfant.
Le temps passe. Un jour, {le chef de Têlmitig} propose à son épouse d'aller trouver une fiancée pour leur fils.
Tous deux se mettent en route, et arrivés au village d'Aliwan, aperçoivent un jeune homme.
Celui-ci n'était autre que le chef d'Aliwan. “Bonjour, lui disent-ils, nous souhaiterions emmener l'une de tes filles.” # “Dans quel but?” # “Nous voudrions qu'elle épouse notre enfant.”
“Quelle bonne nouvelle!” s'exclame-t-il. “Je n'y vois aucun inconvénient, au contraire, c'est parfait! Toi et moi nous sommes des amis, comment pourrais-je refuser?! Non non, c'est parfait.”
Il va chercher sa fille aînée, qu'il leur présente: “Voici l'épouse que vous cherchiez.” # “C'est parfait!”, répondent-ils.
Ils grimpent à nouveau dans leur pirogue, pour la conduire jusque chez eux.
Au moment où ils allaient prendre la mer pour Aplow, il leur dit: “Elle ira vivre avec vous pendant quelque temps. Puis, le jour où tu recevras de ma part un message demandant que tu acquittes ta dette pour ma fille, alors je viendrai chez toi pour le mariage officiel. Je ferai le voyage avec ma pirogue, et puis nous pourrons procéder à la cérémonie des échanges.” # “Pas de problème”, dit l'autre.
Ils arrivent enfin à leur village; puis le soir venu, ils vont tous se coucher.
La jeune fille va donc s'allonger sur le lit de son mari gecko. Le gecko, quant à lui, se trouve juste en dessous, sous le lit! Elle au dessus, lui en dessous.
Ils restent ainsi allongés, chacun de son côté, jusqu'au moment où la jeune fille demande à la mère: “Belle-maman?” # “Qu'est-ce qu'il y a?” # “Eh bien… Comment dire? Je ne sais pas où est mon mari!”
“Un peu de patience”, répond la mère. “Attends qu'il fasse bien nuit, tu l'entendras couiner.”
Quelques instants plus tard, le père entre à son tour.
“Pardon, mon oncle.” # “Oui?” # “Je me demandais… enfin… Je ne sais pas où se trouve mon fiancé.” # “Patience! répond-il, il viendra à toi quand il fera vraiment nuit noire.”
(En réalité, il était déjà là, juste en dessous du lit!)
“Mais enfin, il fait déjà nuit noire!” # “Attends un peu, il va venir.”
Elle reste là, à attendre, jusqu'à la nuit noire. Comme il a tout entendu, le gecko se met à couiner.
Et tout en couinant, le voici qui grimpe au-dessus du lit.
La jeune fille se retourne, aperçoit le gecko. Épouvantée, elle pousse un cri, et sans attendre une seconde de plus, s'enfuit à toutes jambes, jusqu'à son village d'Aliwan, en pleine nuit!
En la voyant, son père lui demande “Mais qu'est-ce qui se passe?!” # “Ah là là! fait-elle, si tu savais! Quand je suis allée vivre là-bas, c'était pour épouser un garçon! Mais au lieu d'un garçon, tu sais ce que j'ai trouvé là-bas? Un gecko! J'allais me marier avec un gecko, une bestiole à quatre pattes! Dès que j'ai compris, je me suis enfuie en courant!”
Quelques instants après, ils voient venir la pirogue du beau-père, le chef de Têlmitig. À peine arrivé à Aliwan, il lance: “Je suis venu rechercher la fille. Je veux que ta fille aînée retourne chez moi!”
“Pas question!” rétorque-t-elle, “Vas-y toi-même, si tu veux y aller! Mais moi, il est hors de question que je me marie avec un gecko!”
“Mais alors, se demande le chef de Têlmitig, comment faire?!” # “Ne t'inquiète pas, lui répond son ami, je t'envoie ma deuxième fille.”
Chose promise, chose dûe: la deuxième fille part à son tour.
Lorsqu'ils arrivent à Têlmitig, c'est déjà l'heure d'aller se coucher.
“Où est mon mari?” demande-t-elle. # “Ton mari? Il sera bientôt là, il va arriver dans un instant. Tout à l'heure, tu l'entendras d'abord couiner, et puis il apparaîtra.”
Et ce fut à nouveau la même histoire. Lorsque la nuit fut bien noire, elle entendit s'élever une sorte de couinement.
La jeune fille se retourna sur le lit, et soudain aperçut le gecko. Épouvantée de sa découverte, elle poussa un cri et recula d'un bond.
Au gecko qui s'approchait, elle lança “Pouah! Tu me fais horreur!” et puis elle prit ses jambes à son cou, et détala jusque chez elle, à Aliwan.
À peine avait-elle regagné Aliwan, qu'à son tour le chef de Têlmitig arriva dans sa pirogue, le matin même.
Dès son arrivée, il lance à son ami le chef d'Aliwan: “Je viens rechercher ta fille.” # “Ah bon? Qu'est-il arrivé, encore?” # “Oh, mon père! interrompt la jeune fille, j'étais partie dans l'idée d'épouser un garçon, mais le seul mari que j'ai trouvé là-bas, c'était une bestiole à quatre pattes! Un gecko!”
“Aïe aïe aïe! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant! Il faut que tu y retournes! Cet homme est une personne importante, je ne peux pas le trahir de cette façon.” # “Pas question! rétorque la jeune fille. Je n'irai pas. Tu n'as qu'à envoyer la cadette!”
“D'accord, intervient la cadette. J'y vais, c'est mon tour.”
La jeune fille rejoint le chef de Têlmitig, et tous deux s'en retournent à Aplow.
Ils arrivent à la tombée de la nuit, à l'heure de la baignade.
Elle demande au père du gecko: “Mon oncle!” # “Oui?” # “Où est mon mari?”
“Patience, lui répond-il. Quand il fera nuit noire, il t'apparaîtra en couinant.”
“D'accord”, fait-elle. (En réalité, elle était déjà au courant, car ses sœurs lui avaient tout expliqué: “Attention, tu vas là-bas pour épouser un gecko!” # et elle avait répondu: “Tant pis, j'irai quand même…”)
Elle s'assied donc, et se met à attendre. Au bout d'un certain temps, elle entend monter d'en dessous du lit les premiers couinements du gecko.
D'emblée elle comprend qu'il s'agit de son mari. Pourtant, elle interpelle la mère: “Belle-maman!” # “Oui?” # “Où donc est mon mari?” # “Attends un peu, il va t'apparaître dans un instant.”
Assise sur son lit, la jeune fille commence à se sentir gagnée par le sommeil. Soudain, elle sent le gecko lui grimper sur le dos.
Le prenant dans ses mains, elle se dit “Mais oui, c'est bien lui, mon gecko.”
Elle le fait descendre de son épaule, le pose sur l'oreiller, et puis ramène un peu la couverture sur lui pour le réchauffer.
Serrant contre son corps le petit animal, elle finit par s'endormir avec lui.
La nuit s'écoule en douceur et laisse la place au jour. Le chef d'Aliwan, de son côté, se dit déjà en lui-même: “Cette fois-ci, c'est parfait. Ma fille a l'air satisfaite. Au lieu de fuir ce gecko en courant, elle a accepté de le prendre pour mari. Enfin!”
De leur côté, les deux sœurs aînées se moquent déjà d'elle: “Ah là là, quelle honte! Elle a pris un gecko pour mari, pire, elle passe la nuit avec! Elle n'a même pas eu la force de le fuir…!”
Bien loin de ces sarcasmes, notre jeune fille était heureuse, heureuse de serrer contre elle son mari, tout gecko qu'il était.
Et la vie s'écoule ainsi, de jour en jour, paisiblement.
Une nuit, alors que tout le monde est endormi, le gecko décide d'aller pêcher à la ligne.
Pour ce faire, il se met à changer de peau, à muer.
Étendu sur le lit aux côtés de son épouse profondément assoupie, voilà que notre gecko se métamorphose: et tandis que son corps animal reste à dormir à côté d'elle, c'est maintenant un magnifique jeune homme qui se lève du lit, et se met en chemin!
L'un après l'autre, les rougets mordent à l'hameçon, de plus en plus nombreux…
Et alors que sa femme est encore assoupie, le jeune homme revient suspendre le produit de sa pêche à l'un des bambous qui dépasse du toit, à l'entrée de la maison.
Lorsqu'elle se réveille, un peu plus tard, la jeune fille écarquille les yeux: “Ça alors! Un cordon de poissons!”
La jeune fille interpelle son beau-père: “Mon oncle!” # “Oui?” # “Qui a pêché tous ces poissons?” # “Je n'en sais rien. Je me demande aussi qui cela peut bien être.”
(En réalité, c'était là un tour joué par le gecko: c'était lui qui, transformé en jeune homme, était allé les pêcher!)
“Vraiment, je n'en sais rien. Mais qu'à cela ne tienne: servons-nous!” La jeune fille prend les poissons et les fait cuire pour le repas: il y en avait largement assez pour nourrir toute la famille.
Et les jours s'écoulent ainsi… Un jour, elle se dit “Ce soir, je veux savoir qui se cache derrière ces pêches mystérieuses.”
Le soir même, à l'heure où tout le monde est couché, notre jeune épouse allume un feu dans le foyer, sous le garde-manger.
Puis, comme les autres, elle s'allonge sur son lit, et fait semblant de dormir. Croyant sa femme profondément endormie, notre jeune homme se lève et sort.
La jeune femme ouvre l'œil, et se dit “Ça y est, il est parti.” Mais soudain, elle aperçoit la dépouille écailleuse du gecko, encore étendue sur la natte. Elle la prend dans ses mains, et va la jeter au feu. Elle souffle, souffle sur les braises pour faire monter les flammes… Enfin, elle revient s'allonger, et s'endort.
Debout sur le récif, notre gecko, devenu homme, ressent déjà les premiers frissons de la fièvre. “Pauvre de moi! se dit-il. Ma femme m'a jeté sur le feu. Vite, rentrons, je brûle!”
Il file aussitôt jusque chez lui. Dès qu'il arrive, sa femme qui l'attendait le serre dans ses bras.
“Vilain, s'écrie-t-elle en le serrant bien fort, tu m'as fait des cachotteries! En réalité tu n'es pas un gecko! Je t'aime, ô mon mari!”
“Non, non, répond-il, ce n'est pas à moi de t'épouser, ce n'est pas moi ton vrai mari.” # “Si si, c'est toi! Ne dis pas n'importe quoi! Le gecko, c'est terminé, je l'ai jeté au feu.” # “Tu m'as fait bien du mal, tu sais.”
“Mais non, je ne t'ai fait aucun mal. La seule chose que je désire, c'est de te prendre pour époux!”
Elle insista tant et si bien qu'il finit par accepter. D'abord ils en parlèrent avec son père à lui; et puis, sans attendre, elle courut retrouver son père à elle, à Aliwan.
“Papa, papa! Enfin, je vais me marier avec un garçon! Jusqu'ici, tu sais, c'était un gecko qu'on m'avait donné pour mari # mais désormais, c'est différent, je me marie avec un homme!”
Surpris, son père lui répond “C'est merveilleux! Ainsi, c'est un vrai garçon que tu vas épouser? Mais c'est parfait! Demain, je prends ma pirogue et je vous rejoins là-bas.”
Peu après, tous deux préparent leur embarcation, et s'apprêtent à partir au village de l'est. La mère vient aussi, et toute la famille, pour organiser les noces officielles.
À l'issue de la rencontre, tout le monde s'apprête à rentrer au village. Pourtant, la sœur aînée # celle-là même qui avait la première repoussé le gecko # dit à sa mère: “Ma mère! Vous, vous pouvez repartir à notre village d'Aliwan; mais moi, je voudrais rester ici avec les deux mariés.”
“Pas question!” lui rétorque la cadette. “Je ne veux plus te voir, rentre chez toi! Toi, tu as rejeté le gecko qu'on t'avait donné pour mari. Cet homme-là, c'est mon mari à moi!”
La deuxième sœur intervient à son tour: “Très bien. Toi tu rentres au village, c'est moi qui resterai avec les deux mariés!” En fait, les deux sœurs étaient tombées amoureuses de ce jeune homme au teint si clair. Et ce qu'elles ignoraient, c'est que ce teint clair était dû à la métamorphose du gecko.
Elles s'en étaient tellement amourachées, qu'elles suppliaient de rester avec lui. Sa femme, la cadette, résistait de pied ferme: “Allez-vous en, c'est mon mari à moi!” Mais leur dispute ne cessait pas...
Elles se disputèrent tant et si bien que ni l'aînée, ni la puînée, ni la cadette ne se résolurent à repartir.
Les deux sœurs finirent par prendre une décision terrible: celle d'assassiner le jeune homme.
L'histoire ne dit pas comment elles s'y sont prises # mais toujours est-il que le soir venu, elles l'avaient déjà tué.
Tout le monde dormait encore. Le matin, au réveil, la jeune mariée, la plus jeune des trois sœurs, découvrit avec horreur le corps sans vie de son mari.
Elle lança aussitôt à ses sœurs: “Allez-vous en! Je veux vous voir repartir immédiatement chez notre père! Assassines! Vous avez tué mon mari! Vous allez partir tout de suite au village, et dire la vérité à notre père: dire que ce mari que vous avez d'abord rejeté, c'est lui que j'ai épousé, et c'est lui que j'ai aidé à se transformer en homme. Et vous pourrez dire aussi, c'est décidé, que je l'accompagne dans la mort.”
Sans attendre, elle escalade la charpente de la maison, et se dresse sur la poutre transversale. De là, elle fixe une corde sur le bambou du faîte, se la passe autour du cou, et saute. Étranglée par la corde, elle pousse son dernier soupir.
Partis ensemble dans la mort, il furent enterrés l'un à côté de l'autre.
Et c'est ainsi que s'achève cette histoire.
Once upon a time there lived a chief of the village of Aliwan, to the west, and a chief of Telmitig, to the east, near Aplow.
They led a peaceful life. The chief of Telmitig went regularly to Aliwan to share a meal with him, then went back home by canoe.
And when it was the chief of Telmitig who had made the journey, it was then the chief of Aliwan's turn to go to Telmitig to eat with his friend, before taking the canoe back home to Aliwan.
Their happiness from one day to the next : meet each other to drink kava and eat together...
One day, the chief of the west had a child.
As for the chief of the east, his wife also became pregnant; but when the time came, she gave birth... to a gecko.
A little while later, the chief of the west had a second child. As for Telmitig's wife, she only had one offspring, this gecko; she never had another child.
After yet another while, a new child was born in the west. Whilst the chief of Aliwan had three daughters, the chief of Telmitig, in the east, only had one child.
Time went by. One day, {the chief of Telmitig} suggested to his wife that they go off and find a fiancée for their son.
They both set out and, on arriving at the village of Aliwan, saw a young man.
He was none other than the chief of Aliwan. "Hello, they greeted him, We would like to take one of your daughters away with us." # "What for?" # "We want her to marry our child."
"That's good news!" he exclaimed. "I have no objection, on the contrary, it's perfect! You and I are friends, °and I would never refuse°."
He went to fetch his eldest daughter and presented her to them: "Here's the wife you were looking for." # "That's just perfect!" they answer.
They climbed into their canoe to take her back to their home.
Just as they were about to leave for Aplow, he said "She'll go and live with you for a while. Then, when you receive a message from me asking you to pay your debt for my daughter, I'll come to your house for the official wedding. I'll come by canoe, and then we can proceed with the exchange ceremony." # "No problem", the other replied.
They eventually arrived in their village; when night fell, they all went to bed.
The girl lay down on the bed of her gecko husband. As for the gecko, he was lying just underneath, under the bed! She was on top, and he was underneath.
Time went on as they lay there, until the girl asked the mother: "Mother-in-law!" # "What is it?" # "Well... I mean - I don't know where my husband is!"
"You must be patient", the mother replied. "Wait until it gets dark and you'll hear him whining."
A few moments later, the father came in.
"Excuse me, uncle." # "Yes?" # "I was wondering... well... I don't know where my fiancé is." # "Patience! he answers, he'll come to you when it gets pitch dark."
(In fact, he was already there, just underneath the bed!)
"But it's already pitch dark!" # "Wait a little while, he'll come."
She waited and waited. Then, when it got really dark, the gecko started whining.
And still whining, he climbed up on to the bed.
The girl turned round and saw the gecko. Horrified, she shrieked and, wasting no time, took to her heels all the way back to her village of Aliwan, in the middle of the night!
When he saw her, her father asked "What happened?!" # "Oh, my! she said, if only you knew! When I went to live over there, it was to marry a boy! But instead of a boy, do you know what I found there? A gecko! I just hate geckos, these four-legged creatures! The minute I found out, I ran away!"
A few minutes later, they saw the canoe of the father-in-law, the chief of Telmitig, approaching. As soon as he arrived at Aliwan, he cried out: "I've come to fetch the girl. I want your eldest daughter to return to my house!"
"No way!" she answered, "You go, if you want to! But I will certainly not marry a gecko!"
The chief of Telmitig wondered "But what are we going to do?!" # "Don't worry, his friend answered, I'll send you my second daughter."
True to his promise: the second daughter was next to go.
When they arrived at Telmitig, it was already time to go to bed.
"Where's my husband?" she asked. # "Your husband? He'll soon be here, he won't be long. In a moment, you'll hear him whining, and then he'll appear."
And the same thing happened. When it was really dark, she heard a kind of whining noise.
The young girl turned over on the bed, and suddenly caught sight of the gecko. Horrified at her discovery, she uttered a cry and jumped backwards.
To the gecko as it got near her, she shouted "Aghh! You're disgusting!" and off she ran all the way back home, to Aliwan.
She had hardly got back at Aliwan, that the chief of Telmitig also arrived that very morning in his canoe.
Upon his arrival, he said to his friend, the chief of Aliwan: "I've come to fetch your daughter." # "Oh yes? What's happened this time?" # "Oh, father: the girl interrupts, I went thinking I was going to marry a boy, but the only husband I found there was a four-legged creature! a gecko!"
"Oh dear! What am I to do now?! You must go back! This man is an important person, I can't let him down this way." # "No way! the girl retorts. I won't go back there. Why don't you send our youngest sister?"
"Alright, the youngest sister intervened. I'll go, it's my turn."
The young girl joined the chief of Telmitig, and they both set off back to Aplow.
They arrived at dusk, at bathing time.
She asked the gecko's father: "Uncle!" # "Yes?" # "Where's my husband?"
"Patience, he answered. Once it gets really dark, he'll appear to you, whining."
"Oh, really", she said. (In fact she already knew, because her sisters had explained everything to her: "Beware, if you go there it's to marry a gecko!" # and she answered: "Never mind, I'll go nonetheless...")
She sat down, and began to wait. After a while, she heard the first whining noises of the gecko from under the bed.
She immediately understood that was her husband. However, she questioned the mother: "Mother-in-law!" # "Yes?" # "Wherever's my husband?" # "Wait a little, he'll appear to you in a while."
Sitting on the bed, the girl began to feel sleepy. Suddenly she sensed the gecko climbing on to her back.
Picking him up in her hands, she said to herself "Yes, this is really him, my gecko."
She helped him off her shoulder, put him on the pillow, and pulled the blanket up over him to warm him.
Holding the little animal tightly against her body, she eventually fell asleep with him.
Night gently passed by, gradually turning into day. As for the chief of Aliwan, he thought to himself: "This time everything's fine. My daughter seems satisfied. Instead of fleeing this gecko, she has accepted him as a husband. At last!"
As for the two elder sisters, they were making fun of her: "Oh dear, how shameful! She's chosen a gecko for a husband, she even spent the night with him! She didn't even run away!"
The young girl took no heed of these sarcasms, but was happy to sleep alongside her husband, even though a gecko.
And so they lived, peacefully, from one day to the next.
One night, when everyone was asleep, the gecko decided to go fishing.
To do so, he began to shed his skin and moult.
Lying on the bed beside his wife sound asleep, our gecko undergoes a metamorphosis: and while his animal body remains asleep next to her, it is now a fine young man who gets up from the bed and goes on his way!
One after the other the mullets rose to the bait, ever more plentiful.
And while his wife was still sleeping, the young man came back and hung his catch on to one of the bamboo trees overhanging (taller than) the roof, by the front door of the house.
When she woke up, a little later, the young girl opened wide her eyes: "Wow! A string of fish!"
The girl calls her uncle: "Uncle!" # "Yes?" # "Who caught these fish?" # "I don't know. I was wondering who that might have been myself."
(In fact, it was a trick played by the gecko: he was the one, transformed into a young man, who had caught the fish!)
"Really, I don't know. But never mind: let's help ourselves!" The girl took the fish and cooked them for dinner: there was more than enough to feed the whole family.
Thus time went by... One day, she thought, "Tonight I must find out who is behind these mysterious catches."
That same evening, when everyone had gone to bed, our young wife lit a fire in the hearth under the food cupboard.
Then, like the others, she lay down on her bed and pretended to sleep. The young man, believing his wife to be fast asleep, got up and went out.
The young woman opened an eye and thought to herself "He's gone, now." But suddenly she noticed the scaly skin of the gecko lying on the mat. She picked it up and threw it into the fire. She blew on the embers to rouse the flames... And finally she went back to bed and fell asleep.
Standing on the reef, our gecko, now a man, felt the first shivers of fever. "Woe is me! he thought. My wife has thrown me into the fire. I must hurry home, I'm burning!"
He rushed back home. As soon as he arrived, his wife welcomed him with a hug.
"You terror, she cried, holding him tight, you've been hiding things from me! You're not really a gecko! I love you, husband!"
"No, no, he answered, I cannot marry you, I'm not your real husband." # "Yes you are! Don't talk nonsense! There's no more gecko, I slung it into the fire." # "You really hurt me, you know."
"No, I didn't hurt you. The only thing I really want is to marry you!"
She insisted so much that he eventually accepted. At first they discussed with his father; and then off she ran to her father in Aliwan.
"Daddy, daddy! At last I'm going to marry a boy! Up to now I'd been given a gecko as a husband # but from now on things are different, I'm going to marry a man!"
Surprised, her father replied "That's wonderful! So it's a real boy that you're going to marry, is it? Well, that's perfect! Tomorrow I'll take my canoe and join you there."
Shortly afterwards, both of them prepared the boat and set out for the village in the east. The mother and all the family went to celebrate the official wedding.
When the ceremony was over, everyone prepared to journey back to the village. However, the eldest sister # the first to have shunned the gecko # said to her mother: "Mother! You go back to our village of Aliwan; but I want to stay here with the newlyweds."
"No, you won't!" the youngest sister retorted. "I don't want to see you again! You rejected the gecko you'd been given as a husband. He's my husband now!"
The second sister added: "OK. You go back to the village, I'll stay with the newlyweds!" In fact, both sisters had fallen in love with the young man with the pale complexion. But what they didn't know was that this pale complexion was due to the gecko's metamorphosis.
They were so enamoured that they begged to stay with him. His wife, the youngest sister, remained firm: "Go away, he's my husband!" But they continued to argue...
They argued and argued but neither the eldest, nor the youngest resolved to leave.
The two sisters finally took a terrible decision: to kill the young man.
The story doesn't tell us how they went about it # but that same evening, they killed him.
Everyone was still asleep. The next morning, the young bride, the youngest of the three sisters, discovered with horror the lifeless body of her husband.
She cried out to her sisters: "Go away! I want you to go back to our father! Murderers! You've murdered my husband! Go straight back to the village and tell the truth to our father: tell him that this husband you first rejected, he's the one I married, and he's the one I helped turn into a man. And you can also tell him that I've decided to join him in death."
Without wasting a moment, she climbed up the framework of the house on to the main beam. There she fixed a rope to the bamboo ridgepole, slipped it round her neck and jumped. Strangled by the rope, she uttered her last sigh.
Together they had found death, together they lay, side by side.
And this is the end of the story.

S1 doi

stop écouter
Tog tog i van en na-myanag t-Aliwan. Na-myanag t-Aliwan, na-myanag tē-Tēlmitig: Aplōw, Tēlmitig.

Il était une fois le chef du village d'Aliwan, à l'ouest, et le chef de Têlmitig, à l'est, près d'Aplow.

Once upon a time there lived a chief of the village of Aliwan, to the west, and a chief of Telmitig, to the east, near Aplow.

S2 doi

stop écouter
Kōyō tog van i tog en, ba – velqōn̄, mayanag tē-Tēlmitig ni-van me Aliwan, kōyō gengen bah, kē ni-hō m̄ōl lok hag mi ni-siok.

Leur vie s'écoulait tranquillement. Régulièrement, le chef de Têlmitig se rendait à Aliwan pour prendre un repas avec lui, et puis il s'en retournait chez lui en pirogue.

They led a peaceful life. The chief of Telmitig went regularly to Aliwan to share a meal with him, then went back home by canoe.

S3 doi

stop écouter
Mayanag tē-Tēlmitig ni-m̄ōl, mayanag t-Aliwan ni-hatig ni-van Tēlmitig, kōyō gengen bah kē ni-hō m̄ōl lok me Aliwan.

Et lorsque c'était le chef de Têlmitig qui avait fait le voyage, c'était ensuite au tour du chef d'Aliwan de se rendre à Têlmitig pour prendre un repas avec son ami, avant que de rentrer à son tour en pirogue, jusqu'à Aliwan.

And when it was the chief of Telmitig who had made the journey, it was then the chief of Aliwan's turn to go to Telmitig to eat with his friend, before taking the canoe back home to Aliwan.

S4 doi

stop écouter
Velqōn̄ kōyō malaklak, kōyō van wanwan, kōyō gengen –

Tel était leur bonheur quotidien: se retrouver pour boire le kava, pour dîner…

Their happiness from one day to the next : meet each other to drink kava and eat together...

S5 doi

stop écouter
Qōn̄ vitwag, mayanag tō-hōw me me-psis ēntēn vitwag.

Un jour, le chef de l'ouest eut un enfant.

One day, the chief of the west had a child.

S6 doi

stop écouter
Mayanag lok hag – kē me-psis ēntēn / Na-lqōvēn nonon mi na-tqan. Kōyō tog van i tog en, tō – me-psis hōw: ēntēn nē-qētqoqo.

Quant au chef de l'est, sa femme tomba également enceinte; mais le jour venu, elle donna naissance… à un gecko.

As for the chief of the east, his wife also became pregnant; but when the time came, she gave birth... to a gecko.

S7 doi

stop écouter
Tō kōyō mo-tog van, tog van i tog en – Mey hōw me n-ētan lok se, ni-psis vitwag. Vitwag / Ni-psis lok se, na-lqōvēn mey lok hag: nonon vitwag woy, nē-qētqoqo vēlēs anen. Tō ēgnōn et-visipsis si te.

Quelques temps après, le chef de l'ouest eut un second enfant. La femme de Têlmitig, quant à elle, n'avait guère eu qu'un seul rejeton, ce gecko; elle n'eut par la suite aucun autre enfant.

A little while later, the chief of the west had a second child. As for Telmitig's wife, she only had one offspring, this gecko; she never had another child.

S8 doi

stop écouter
Tō kōyō mo-tog mo-tog mo-tog van nen: ēntēn mey hōw me vē-/ na-lqōvēn vētēl, na-m̄alm̄al vētēl, mey lok hag e tateh. Mey te-Plōw, Tēlmitig tateh, ēntēn vitwag woy.

Après quelques temps encore, un nouvel enfant naquit à l'ouest. Ainsi, tandis que le chef d'Aliwan avait eu trois filles, celui de Têlmitig, à l'est, n'avait eu qu'un seul enfant.

After yet another while, a new child was born in the west. Whilst the chief of Aliwan had three daughters, the chief of Telmitig, in the east, only had one child.

S9 doi

stop écouter
Tō – kōyō mo-tog tog tog van i tog en / kōyō mo-tog van i tog en, tō– kē ni-hatig tō kē wo: “Qiyig, nēk van / nok van ak goy intik / ak goy ēgnōn.”

Le temps passe. Un jour, {le chef de Têlmitig} propose à son épouse d'aller trouver une fiancée pour leur fils.

Time went by. One day, {the chief of Telmitig} suggested to his wife that they go off and find a fiancée for their son.

S10 doi

stop écouter
Tō kōyō van hōw me van i van en, van hōw me Aliwan en: etsas van nō-lōmgep vitwag.

Tous deux se mettent en route, et arrivés au village d'Aliwan, aperçoivent un jeune homme.

They both set out and, on arriving at the village of Aliwan, saw a young man.

S11 doi

stop écouter
Kōyō etsas mayanag t-Aliwan, kē wo “No ne-myōs na-m̄alm̄al nōnōm vitwag.” – “M-akteg?” – “Óòó, no ne-myōs so kē ni-leg mi intik.”

Celui-ci n'était autre que le chef d'Aliwan. “Bonjour, lui disent-ils, nous souhaiterions emmener l'une de tes filles.” # “Dans quel but?” # “Nous voudrions qu'elle épouse notre enfant.”

He was none other than the chief of Aliwan. "Hello, they greeted him, We would like to take one of your daughters away with us." # "What for?" # "We want her to marry our child."

S12 doi

stop écouter
Kē wo “Ooo! Mey nōk a et-meh te, itōk a itōk! So dō nu-qulqul, ba so nok valeh?! Itōk.”

“Quelle bonne nouvelle!” s'exclame-t-il. “Je n'y vois aucun inconvénient, au contraire, c'est parfait! Toi et moi nous sommes des amis, comment pourrais-je refuser?! Non non, c'est parfait.”

"That's good news!" he exclaimed. "I have no objection, on the contrary, it's perfect! You and I are friends, °and I would never refuse°."

S13 doi

stop écouter
Lep na-m̄alm̄al wotwotm̄ag nōk, ma-van tēy kē. “Ēgnōn anen!” Wo “Itōk!”.

Il va chercher sa fille aînée, qu'il leur présente: “Voici l'épouse que vous cherchiez.” # “C'est parfait!”, répondent-ils.

He went to fetch his eldest daughter and presented her to them: "Here's the wife you were looking for." # "That's just perfect!" they answer.

S14 doi

stop écouter
Kōyō yem leh ni-siok, tō hō m̄ōl!

Ils grimpent à nouveau dans leur pirogue, pour la conduire jusque chez eux.

They climbed into their canoe to take her back to their home.

S15 doi

stop écouter
Kōyō hō van i van e van van, van dēn̄ a Aplōw: “Nēk van hag togtog tēy kē; nok so ma-vap hag so ‘Nēk wēl na-m̄alm̄al mino ēgēn, tō no-woslēgē ēgēn!’, tō nok van/ nok hō hag. Nok hō mi ni-siok mino, van hag e tō nēk wēl na-m̄alm̄al mino hag en.” Wo “Itōk!”

Au moment où ils allaient prendre la mer pour Aplow, il leur dit: “Elle ira vivre avec vous pendant quelque temps. Puis, le jour où tu recevras de ma part un message demandant que tu acquittes ta dette pour ma fille, alors je viendrai chez toi pour le mariage officiel. Je ferai le voyage avec ma pirogue, et puis nous pourrons procéder à la cérémonie des échanges.” # “Pas de problème”, dit l'autre.

Just as they were about to leave for Aplow, he said "She'll go and live with you for a while. Then, when you receive a message from me asking you to pay your debt for my daughter, I'll come to your house for the official wedding. I'll come by canoe, and then we can proceed with the exchange ceremony." # "No problem", the other replied.

S16 doi

stop écouter
Kōyō van van nen, van hag nen – tō vētmahē ni-qōn̄ hōw nen tō kēy so mitiy.

Ils arrivent enfin à leur village; puis le soir venu, ils vont tous se coucher.

They eventually arrived in their village; when night fell, they all went to bed.

S17 doi

stop écouter
Vētmahē / M̄alm̄al en ni-mtiy van le-tnon nē-qētqoqo en, ba nē-qētqoqo taq tō a antan, la-tawle qe, qele gēn! Akē na-m̄alm̄al ni-mtiy alge.

La jeune fille va donc s'allonger sur le lit de son mari gecko. Le gecko, quant à lui, se trouve juste en dessous, sous le lit! Elle au dessus, lui en dessous.

The girl lay down on the bed of her gecko husband. As for the gecko, he was lying just underneath, under the bed! She was on top, and he was underneath.

S18 doi

stop écouter
Tō– kōyō mitiy van i mitiy e – M̄alm̄al ni-wow van hiy tita nonon nē-qētqoqo “Yoqlēg!” Kē wo “Na-hap?” Kē wo “Ba– Ave ignik?”

Ils restent ainsi allongés, chacun de son côté, jusqu'au moment où la jeune fille demande à la mère: “Belle-maman?” # “Qu'est-ce qu'il y a?” # “Eh bien… Comment dire? Je ne sais pas où est mon mari!”

Time went on as they lay there, until the girl asked the mother: "Mother-in-law!" # "What is it?" # "Well... I mean - I don't know where my husband is!"

S19 doi

stop écouter
Kē wo “Ooo, makōh, makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e ba kē ni-n̄ey me ēgēn.”

“Un peu de patience”, répond la mère. “Attends qu'il fasse bien nuit, tu l'entendras couiner.”

"You must be patient", the mother replied. "Wait until it gets dark and you'll hear him whining."

S20 doi

stop écouter
Kōyō hag van hag van hag van nen, imam nonon ni-van me.

Quelques instants plus tard, le père entre à son tour.

A few moments later, the father came in.

S21 doi

stop écouter
“Itat!” Kē wo “Mmm?” – “Ave / Ave nō-lōmgep mino?” Kē wo “Makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e kē ni-van me.”

“Pardon, mon oncle.” # “Oui?” # “Je me demandais… enfin… Je ne sais pas où se trouve mon fiancé.” # “Patience! répond-il, il viendra à toi quand il fera vraiment nuit noire.”

"Excuse me, uncle." # "Yes?" # "I was wondering... well... I don't know where my fiancé is." # "Patience! he answers, he'll come to you when it gets pitch dark."

S22 doi

stop écouter
(Ba wele wo kē taq tō la-tawle qe antan!)

(En réalité, il était déjà là, juste en dessous du lit!)

(In fact, he was already there, just underneath the bed!)

S23 doi

stop écouter
Kē wo “Ba vētmahē kē mal qōn̄!” – “Makōh, kē ta-van qiyig me!”

“Mais enfin, il fait déjà nuit noire!” # “Attends un peu, il va venir.”

"But it's already pitch dark!" # "Wait a little while, he'll come."

S24 doi

stop écouter
Kē hag van hag van i hag en – ba vētmahē ni-mlēglēg. Nē-qētqoqo e ni-yon̄teg a kē ni-n̄eyn̄ey me ēgēn!

Elle reste là, à attendre, jusqu'à la nuit noire. Comme il a tout entendu, le gecko se met à couiner.

She waited and waited. Then, when it got really dark, the gecko started whining.

S25 doi

stop écouter
Van me tō, yem ketket me le-qe ēgēn.

Et tout en couinant, le voici qui grimpe au-dessus du lit.

And still whining, he climbed up on to the bed.

S26 doi

stop écouter
Kē so et van qele kē, nē-qētqoqo! “Oooo!” kē ni-mtēgteg tō ni-skiyak m̄ōl! Kē ni-m̄ōl lok Aliwan, an̄qōn̄ anen!

La jeune fille se retourne, aperçoit le gecko. Épouvantée, elle pousse un cri, et sans attendre une seconde de plus, s'enfuit à toutes jambes, jusqu'à son village d'Aliwan, en pleine nuit!

The girl turned round and saw the gecko. Horrified, she shrieked and, wasting no time, took to her heels all the way back to her village of Aliwan, in the middle of the night!

S27 doi

stop écouter
Imam nonon wo “M-akteg?!” Kē wo “Óòóo, no / et-lōmgep te! No ma-van hag kē so leg mi nō-lōmgep, ba no ma-van hag kē, me-leg mi nē-qētqoqo! Buste nē-qētqoqo en, veg na-yn̄on vēvet! Ooo, tō nok sikyak m̄ōl lok!”

En la voyant, son père lui demande “Mais qu'est-ce qui se passe?!” # “Ah là là! fait-elle, si tu savais! Quand je suis allée vivre là-bas, c'était pour épouser un garçon! Mais au lieu d'un garçon, tu sais ce que j'ai trouvé là-bas? Un gecko! J'allais me marier avec un gecko, une bestiole à quatre pattes! Dès que j'ai compris, je me suis enfuie en courant!”

When he saw her, her father asked "What happened?!" # "Oh, my! she said, if only you knew! When I went to live over there, it was to marry a boy! But instead of a boy, do you know what I found there? A gecko! I just hate geckos, these four-legged creatures! The minute I found out, I ran away!"

S28 doi

stop écouter
Van me – qēlgan hag en tē-Tēlmitig hō me. Van me Aliwan, vap van hiy kē wo “Nok van lok me so lep na-m̄alm̄al. Wotwotm̄ag so ni-m̄ōl lok!”

Quelques instants après, ils voient venir la pirogue du beau-père, le chef de Têlmitig. À peine arrivé à Aliwan, il lance: “Je suis venu rechercher la fille. Je veux que ta fille aînée retourne chez moi!”

A few minutes later, they saw the canoe of the father-in-law, the chief of Telmitig, approaching. As soon as he arrived at Aliwan, he cried out: "I've come to fetch the girl. I want your eldest daughter to return to my house!"

S29 doi

stop écouter
Kē wo “Auuu! Imam, no et-buste. Nēk wo ne-myōs, nēk van, ba no et-buste legleg mi nē-qētqoqo.”

“Pas question!” rétorque-t-elle, “Vas-y toi-même, si tu veux y aller! Mais moi, il est hors de question que je me marie avec un gecko!”

"No way!" she answered, "You go, if you want to! But I will certainly not marry a gecko!"

S30 doi

stop écouter
Kē wo “Ooo, ba – So t-akteg?!?” Kē wo “Ba wotwotmehiy ni-van.”

“Mais alors, se demande le chef de Têlmitig, comment faire?!” # “Ne t'inquiète pas, lui répond son ami, je t'envoie ma deuxième fille.”

The chief of Telmitig wondered "But what are we going to do?!" # "Don't worry, his friend answered, I'll send you my second daughter."

S31 doi

stop écouter
Kē ni-lep wotwot vētēlnegi / vōyōnegi.

Chose promise, chose dûe: la deuxième fille part à son tour.

True to his promise: the second daughter was next to go.

S32 doi

stop écouter
Kē ni-van, van van dēn̄ hag a Tēlmitig. Kēy °visis° hōw / mitiy hōw nen…

Lorsqu'ils arrivent à Têlmitig, c'est déjà l'heure d'aller se coucher.

When they arrived at Telmitig, it was already time to go to bed.

S33 doi

stop écouter
Kē wo “Ave ignik?” Kē wo “Ooo… Igni ta-van qiyig me. Ba igni ta-van qiyig me a qiyig. Kē te-n̄eyn̄ey qiyig me e tō kē ni-van me.”

“Où est mon mari?” demande-t-elle. # “Ton mari? Il sera bientôt là, il va arriver dans un instant. Tout à l'heure, tu l'entendras d'abord couiner, et puis il apparaîtra.”

"Where's my husband?" she asked. # "Your husband? He'll soon be here, he won't be long. In a moment, you'll hear him whining, and then he'll appear."

S34 doi

stop écouter
E m-ak se qele anen. Vētmahē ni-qōn̄, so: kēy yon̄teg qele kē a n̄eyn̄ey se me!

Et ce fut à nouveau la même histoire. Lorsque la nuit fut bien noire, elle entendit s'élever une sorte de couinement.

And the same thing happened. When it was really dark, she heard a kind of whining noise.

S35 doi

stop écouter
Kē so ni-wul tegha me qele kē, ni-et van qele kē, nē-qētqoqo. “Oooo!” e ni-skiyak m̄ōl lok! Kē ne-mtēgteg nē-qētqoqo en.

La jeune fille se retourna sur le lit, et soudain aperçut le gecko. Épouvantée de sa découverte, elle poussa un cri et recula d'un bond.

The young girl turned over on the bed, and suddenly caught sight of the gecko. Horrified at her discovery, she uttered a cry and jumped backwards.

S36 doi

stop écouter
Nē-qētqoqo ni-yow kal me gōh kē, kē wo “Is! Yē me-myōs tō nēk?!” tō a ni-m̄ōl. Tō van lok me Aliwan.

Au gecko qui s'approchait, elle lança “Pouah! Tu me fais horreur!” et puis elle prit ses jambes à son cou, et détala jusque chez elle, à Aliwan.

To the gecko as it got near her, she shouted "Aghh! You're disgusting!" and off she ran all the way back home, to Aliwan.

S37 doi

stop écouter
Van me Aliwan, welan tē-Tēlmitig ni-hō lok me le-mtap.

À peine avait-elle regagné Aliwan, qu'à son tour le chef de Têlmitig arriva dans sa pirogue, le matin même.

She had hardly got back at Aliwan, that the chief of Telmitig also arrived that very morning in his canoe.

S38 doi

stop écouter
Van lok me le-mtap nen, tō – wow van hiy welan t-Aliwan: “Nok van goy lok me na-m̄alm̄al.” – “M-akteg?” Kē wo “Ooo, imam! Nok van hag so leg mi nō-lōmgep; ba nok van hag kē, so leg mi a n-age a na-yn̄on vēvet! Nē-qētqoqo!”

Dès son arrivée, il lance à son ami le chef d'Aliwan: “Je viens rechercher ta fille.” # “Ah bon? Qu'est-il arrivé, encore?” # “Oh, mon père! interrompt la jeune fille, j'étais partie dans l'idée d'épouser un garçon, mais le seul mari que j'ai trouvé là-bas, c'était une bestiole à quatre pattes! Un gecko!”

Upon his arrival, he said to his friend, the chief of Aliwan: "I've come to fetch your daughter." # "Oh yes? What's happened this time?" # "Oh, father: the girl interrupts, I went thinking I was going to marry a boy, but the only husband I found there was a four-legged creature! a gecko!"

S39 doi

stop écouter
“Aaah! Tō t-akteg ēnōk? Ba nēk mas m̄ōl! Veg welan hag en! No t-ak magaysēn vēste welan hag en.” Kē wo “Ooo! No et-buste! Wotwotigiy ni-van!”

“Aïe aïe aïe! Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant! Il faut que tu y retournes! Cet homme est une personne importante, je ne peux pas le trahir de cette façon.” # “Pas question! rétorque la jeune fille. Je n'irai pas. Tu n'as qu'à envoyer la cadette!”

"Oh dear! What am I to do now?! You must go back! This man is an important person, I can't let him down this way." # "No way! the girl retorts. I won't go back there. Why don't you send our youngest sister?"

S40 doi

stop écouter
Wotwotigiy wo “Itōk. Nok m̄ōl. Nok van te muk.”

“D'accord, intervient la cadette. J'y vais, c'est mon tour.”

"Alright, the youngest sister intervened. I'll go, it's my turn."

S41 doi

stop écouter
Yem yow hiy welan tē-Tēlmitig, tō kōyō m̄ōl n̄a Aplōw.

La jeune fille rejoint le chef de Têlmitig, et tous deux s'en retournent à Aplow.

The young girl joined the chief of Telmitig, and they both set off back to Aplow.

S42 doi

stop écouter
Hō hag nen: vētmahē ni-qōn̄! Kē gengen bah nen, vētmahē ni-myēpyep nen e kē ni-suwsuw.

Ils arrivent à la tombée de la nuit, à l'heure de la baignade.

They arrived at dusk, at bathing time.

S43 doi

stop écouter
Kē ni-wow van hiy imam nonon nē-qētqoqo en: “Itat!” Kē wo “Mmm?” – “Ave ignik?”

Elle demande au père du gecko: “Mon oncle!” # “Oui?” # “Où est mon mari?”

She asked the gecko's father: "Uncle!" # "Yes?" # "Where's my husband?"

S44 doi

stop écouter
Kē wo “Makōh! Vētmahē ni-qōn̄ qiyig e ba kē ni-n̄eyn̄ey lō me.”

“Patience, lui répond-il. Quand il fera nuit noire, il t'apparaîtra en couinant.”

"Patience, he answered. Once it gets really dark, he'll appear to you, whining."

S45 doi

stop écouter
Kē wo “Oo…” Ba kē mal ēglal, veg ēthēthēn vasem so “Ba nēk van hag en, te-leg qiyig mi nē-qētqoqo!” Kē wo “Itōk, nok van…”

“D'accord”, fait-elle. (En réalité, elle était déjà au courant, car ses sœurs lui avaient tout expliqué: “Attention, tu vas là-bas pour épouser un gecko!” # et elle avait répondu: “Tant pis, j'irai quand même…”)

"Oh, really", she said. (In fact she already knew, because her sisters had explained everything to her: "Beware, if you go there it's to marry a gecko!" # and she answered: "Never mind, I'll go nonetheless...")

S46 doi

stop écouter
Tō– kē hag van, hag van, yon̄teg: nē-qētqoqo ni-n̄eyn̄ey lō me a antan qele agōh.

Elle s'assied donc, et se met à attendre. Au bout d'un certain temps, elle entend monter d'en dessous du lit les premiers couinements du gecko.

She sat down, and began to wait. After a while, she heard the first whining noises of the gecko from under the bed.

S47 doi

stop écouter
Kē n-ēglal so ēgnōn anen. Kē ni-vap van hiy tita nonon wo “Yoqlēg!” Kē wo “Mm?” Kē wo “Ba ignik ave?” Kē wo “Sisqet kē ni-kalō me.”

D'emblée elle comprend qu'il s'agit de son mari. Pourtant, elle interpelle la mère: “Belle-maman!” # “Oui?” # “Où donc est mon mari?” # “Attends un peu, il va t'apparaître dans un instant.”

She immediately understood that was her husband. However, she questioned the mother: "Mother-in-law!" # "Yes?" # "Wherever's my husband?" # "Wait a little, he'll appear to you in a while."

S48 doi

stop écouter
Kōyō hag mitiy van, hag i hag en tō wa na-matmayge ni-ak m̄alm̄al en wa – nē-qētqoqo en ni-kal me lē-klan!

Assise sur son lit, la jeune fille commence à se sentir gagnée par le sommeil. Soudain, elle sent le gecko lui grimper sur le dos.

Sitting on the bed, the girl began to feel sleepy. Suddenly she sensed the gecko climbing on to her back.

S49 doi

stop écouter
Kē so tan̄ me qele kē “Ooo! Nē-qētqoqo agōh!”

Le prenant dans ses mains, elle se dit “Mais oui, c'est bien lui, mon gecko.”

Picking him up in her hands, she said to herself "Yes, this is really him, my gecko."

S50 doi

stop écouter
Lep hiy kē, mōk kē van lē-qēthēlēn̄, ququy goy kē, tō kōyō tetey ēgēn.

Elle le fait descendre de son épaule, le pose sur l'oreiller, et puis ramène un peu la couverture sur lui pour le réchauffer.

She helped him off her shoulder, put him on the pillow, and pulled the blanket up over him to warm him.

S51 doi

stop écouter
Kē ni-sil maymay nē-qētqoqo: kōyō mitiy ēgēn.

Serrant contre son corps le petit animal, elle finit par s'endormir avec lui.

Holding the little animal tightly against her body, she eventually fell asleep with him.

S52 doi

stop écouter
Mitiy mitiy mitiy e, vētmahē ni-myen. Welan t-Aliwan wo “Oo! Mey e, kē me-mlaklak. Kē et-mētēgteg te nē-qētqoqo tō kē me-leg mi kē ēgēn, ma-bah ēgēn!”

La nuit s'écoule en douceur et laisse la place au jour. Le chef d'Aliwan, de son côté, se dit déjà en lui-même: “Cette fois-ci, c'est parfait. Ma fille a l'air satisfaite. Au lieu de fuir ce gecko en courant, elle a accepté de le prendre pour mari. Enfin!”

Night gently passed by, gradually turning into day. As for the chief of Aliwan, he thought to himself: "This time everything's fine. My daughter seems satisfied. Instead of fleeing this gecko, she has accepted him as a husband. At last!"

S53 doi

stop écouter
Yohē mey hōw nen wo/ kē wo / ēthēthēn e wo “Is! Mōnmōn kē! Kē me-leg mi nē-qētqoqo tō me-mtiy lap, kē et-m̄ōl te me!”

De leur côté, les deux sœurs aînées se moquent déjà d'elle: “Ah là là, quelle honte! Elle a pris un gecko pour mari, pire, elle passe la nuit avec! Elle n'a même pas eu la force de le fuir…!”

As for the two elder sisters, they were making fun of her: "Oh dear, how shameful! She's chosen a gecko for a husband, she even spent the night with him! She didn't even run away!"

S54 doi

stop écouter
Kōyō yēyēheg magaysēn kē, ba kē ne-mlaklak, kē me-mtiyveg ēgnōn, ēgnōn qētqoqo!

Bien loin de ces sarcasmes, notre jeune fille était heureuse, heureuse de serrer contre elle son mari, tout gecko qu'il était.

The young girl took no heed of these sarcasms, but was happy to sleep alongside her husband, even though a gecko.

S55 doi

stop écouter
Ma-van, ma-van, van – Qōn̄ vōyō, qōn̄ vētēl, qōn̄ vēvet –

Et la vie s'écoule ainsi, de jour en jour, paisiblement.

And so they lived, peacefully, from one day to the next.

S56 doi

stop écouter
Qōn̄ vitwag se nen kē wo “Nēk –” / kēy mitiy nen / Vētmahē ni-qōn̄ wa kēy mitiy wa: nē-qētqoqo en ni-van tō ni-yapyap!

Une nuit, alors que tout le monde est endormi, le gecko décide d'aller pêcher à la ligne.

One night, when everyone was asleep, the gecko decided to go fishing.

S57 doi

stop écouter
Kē ni-leh veteg kē, ni-yēhil.

Pour ce faire, il se met à changer de peau, à muer.

To do so, he began to shed his skin and moult.

S58 doi

stop écouter
Nē-qētqoqo n-en tō la-tamge – Ēgnōn nen ni-n̄oyn̄oy wa nē-qētqoqo ni-yēhil wa nō-lōmgep ni-van, nē-qētqoqo mitiy tiwag tō mi kē en! Kē ni-van ēgēn!

Étendu sur le lit aux côtés de son épouse profondément assoupie, voilà que notre gecko se métamorphose: et tandis que son corps animal reste à dormir à côté d'elle, c'est maintenant un magnifique jeune homme qui se lève du lit, et se met en chemin!

Lying on the bed beside his wife sound asleep, our gecko undergoes a metamorphosis: and while his animal body remains asleep next to her, it is now a fine young man who gets up from the bed and goes on his way!

S59 doi

stop écouter
Van i van en, yap yap yap yap: n-ēglawlaw na-m̄adeg na-m̄adeg ni-van me –

L'un après l'autre, les rougets mordent à l'hameçon, de plus en plus nombreux…

One after the other the mullets rose to the bait, ever more plentiful.

S60 doi

stop écouter
Ēgnōn ne-mtiy lepgetō kē ni-vēhbeg van le-mteēm̄ qele gēn (a le-pyet; vēhbeg van le-pyet meteēm̄ qele gēn).

Et alors que sa femme est encore assoupie, le jeune homme revient suspendre le produit de sa pêche à l'un des bambous qui dépasse du toit, à l'entrée de la maison.

And while his wife was still sleeping, the young man came back and hung his catch on to one of the bamboo trees overhanging (taller than) the roof, by the front door of the house.

S61 doi

stop écouter
Ēgnōn matyak me, so et van qele kē: “O, na-tbay mōmō!”

Lorsqu'elle se réveille, un peu plus tard, la jeune fille écarquille les yeux: “Ça alors! Un cordon de poissons!”

When she woke up, a little later, the young girl opened wide her eyes: "Wow! A string of fish!"

S62 doi

stop écouter
Na-m̄alm̄al en wo “Itat! ” Kē wo “Mm?” – “Yē ma-yap tō nō-mōmō gōh? ” Kē wo “Isi! No et-ēglal te, ba so yē ma-yap tō?”

La jeune fille interpelle son beau-père: “Mon oncle!” # “Oui?” # “Qui a pêché tous ces poissons?” # “Je n'en sais rien. Je me demande aussi qui cela peut bien être.”

The girl calls her uncle: "Uncle!" # "Yes?" # "Who caught these fish?" # "I don't know. I was wondering who that might have been myself."

S63 doi

stop écouter
(Ba wele wo, nē-qētqoqo ni-galgal: kē mal vēhgi et, tō mal van!)

(En réalité, c'était là un tour joué par le gecko: c'était lui qui, transformé en jeune homme, était allé les pêcher!)

(In fact, it was a trick played by the gecko: he was the one, transformed into a young man, who had caught the fish!)

S64 doi

stop écouter
“No et-ēglal te. Oo, lep yow naganmōyō!” Lep yow yoge ololvala nen kōyō kuk, kē ni-kuk nagayō – vēlvēl velvel a ige l-ēm̄ geh en. Kēy kuk nagay.

“Vraiment, je n'en sais rien. Mais qu'à cela ne tienne: servons-nous!” La jeune fille prend les poissons et les fait cuire pour le repas: il y en avait largement assez pour nourrir toute la famille.

"Really, I don't know. But never mind: let's help ourselves!" The girl took the fish and cooked them for dinner: there was more than enough to feed the whole family.

S65 doi

stop écouter
Van van van – Qōn̄ vitwag nen, kē wo “Qiyig, nok etet egal tog so iyē ni-yapyap?”

Et les jours s'écoulent ainsi… Un jour, elle se dit “Ce soir, je veux savoir qui se cache derrière ces pêches mystérieuses.”

Thus time went by... One day, she thought, "Tonight I must find out who is behind these mysterious catches."

S66 doi

stop écouter
Qōn̄ vitwag nen a wa kēy mitimtiy wa ēgnōn m̄alm̄al en ni-bē n-ep van lo-m̄oto antan qele nōk ni-hag –

Le soir même, à l'heure où tout le monde est couché, notre jeune épouse allume un feu dans le foyer, sous le garde-manger.

That same evening, when everyone had gone to bed, our young wife lit a fire in the hearth under the food cupboard.

S67 doi

stop écouter
Kēy mitimtiy nen tō m̄alm̄al nen ni-mtiy galgal ēgēn. Kē ni-n̄oyn̄oy galgal wa– nō-lōmgep en ni-hatig tō ni-kalō. Van lep nē-tēhēl tō ni-van.

Puis, comme les autres, elle s'allonge sur son lit, et fait semblant de dormir. Croyant sa femme profondément endormie, notre jeune homme se lève et sort.

Then, like the others, she lay down on her bed and pretended to sleep. The young man, believing his wife to be fast asleep, got up and went out.

S68 doi

stop écouter
Kē ni-et me qele kē: “Oo, kē mal van.” Kē halveg van qele kē: nē-vēyn̄ih ne qētqoqo en tō la-tamge. Lep yak nē-vēyn̄ih, van van l-ep, weyeh lawlaw, suwyeg veteg nē-vēyn̄ih nan l-ep tō – ni-en hiy lok van tō ni-mtiy.

La jeune femme ouvre l'œil, et se dit “Ça y est, il est parti.” Mais soudain, elle aperçoit la dépouille écailleuse du gecko, encore étendue sur la natte. Elle la prend dans ses mains, et va la jeter au feu. Elle souffle, souffle sur les braises pour faire monter les flammes… Enfin, elle revient s'allonger, et s'endort.

The young woman opened an eye and thought to herself "He's gone, now." But suddenly she noticed the scaly skin of the gecko lying on the mat. She picked it up and threw it into the fire. She blew on the embers to rouse the flames... And finally she went back to bed and fell asleep.

S69 doi

stop écouter
Nē-qētqoqo en yon̄teg a– le-naw. Kē ni-yon̄teg a no-momyiy – a n-et en. Kē wo “Ooo, ignik mal / ignik mal sal no. Nok sikyak ēgē / mal hil no.”

Debout sur le récif, notre gecko, devenu homme, ressent déjà les premiers frissons de la fièvre. “Pauvre de moi! se dit-il. Ma femme m'a jeté sur le feu. Vite, rentrons, je brûle!”

Standing on the reef, our gecko, now a man, felt the first shivers of fever. "Woe is me! he thought. My wife has thrown me into the fire. I must hurry home, I'm burning!"

S70 doi

stop écouter
Kē van i van en van me l-ēm̄ – Van me l-ēm̄, so et van qele kē, m̄alm̄al e hag tō tō ni-sil maymay kē.

Il file aussitôt jusque chez lui. Dès qu'il arrive, sa femme qui l'attendait le serre dans ses bras.

He rushed back home. As soon as he arrived, his wife welcomed him with a hug.

S71 doi

stop écouter
M̄alm̄al sil maymay kē: “Aaa! Nēk gōh a galgal no en, nēk et-qētqoqo te! Ignik inēk!”

“Vilain, s'écrie-t-elle en le serrant bien fort, tu m'as fait des cachotteries! En réalité tu n'es pas un gecko! Je t'aime, ô mon mari!”

"You terror, she cried, holding him tight, you've been hiding things from me! You're not really a gecko! I love you, husband!"

S72 doi

stop écouter
Kē wo “Óòó, et-igni te ino”. Kē wo “Ignik inēk! Nēk galgal no, nē-qētqoqo no mal hil l-ep!” Kē wo “Oo, ba nēk m-ak magaysēn no!”

“Non, non, répond-il, ce n'est pas à moi de t'épouser, ce n'est pas moi ton vrai mari.” # “Si si, c'est toi! Ne dis pas n'importe quoi! Le gecko, c'est terminé, je l'ai jeté au feu.” # “Tu m'as fait bien du mal, tu sais.”

"No, no, he answered, I cannot marry you, I'm not your real husband." # "Yes you are! Don't talk nonsense! There's no more gecko, I slung it into the fire." # "You really hurt me, you know."

S73 doi

stop écouter
Kē wo “No et-ak magaysēn te nēk, veg no ne-myōs so nok leg mi nēk.”

“Mais non, je ne t'ai fait aucun mal. La seule chose que je désire, c'est de te prendre pour époux!”

"No, I didn't hurt you. The only thing I really want is to marry you!"

S74 doi

stop écouter
Tō bah ēgēn, tō kē ni-lep kē. Van hag nen, tō kē ni-wow van hiy imam nonon. Vētleg lok me hiy imam nonon a t-Aliwan.

Elle insista tant et si bien qu'il finit par accepter. D'abord ils en parlèrent avec son père à lui; et puis, sans attendre, elle courut retrouver son père à elle, à Aliwan.

She insisted so much that he eventually accepted. At first they discussed with his father; and then off she ran to her father in Aliwan.

S75 doi

stop écouter
“Oo, imam! No me-leg mi nō-lōmgep ēgēn! Am̄ag, no me-leg tō mi nē-qētqoqo, ba qiyig kē no me-leg mi nō-lōmgep.”

“Papa, papa! Enfin, je vais me marier avec un garçon! Jusqu'ici, tu sais, c'était un gecko qu'on m'avait donné pour mari # mais désormais, c'est différent, je me marie avec un homme!”

"Daddy, daddy! At last I'm going to marry a boy! Up to now I'd been given a gecko as a husband # but from now on things are different, I'm going to marry a man!"

S76 doi

stop écouter
Tō, kē ni-wow van wo “Itōk, itōk. Nēk me-leg mi nō-lōmgep?” Kē wo “Oo! Itōk. Talōw, nok hō li-siok, nok van hag.”

Surpris, son père lui répond “C'est merveilleux! Ainsi, c'est un vrai garçon que tu vas épouser? Mais c'est parfait! Demain, je prends ma pirogue et je vous rejoins là-bas.”

Surprised, her father replied "That's wonderful! So it's a real boy that you're going to marry, is it? Well, that's perfect! Tomorrow I'll take my canoe and join you there."

S77 doi

stop écouter
Tō kōyō hō li-siok tō van ēgēn. Tita nonon, ige famlē nonon van hag tō kēy vonleg kōyō.

Peu après, tous deux préparent leur embarcation, et s'apprêtent à partir au village de l'est. La mère vient aussi, et toute la famille, pour organiser les noces officielles.

Shortly afterwards, both of them prepared the boat and set out for the village in the east. The mother and all the family went to celebrate the official wedding.

S78 doi

stop écouter
Mahē mo-vonleg bah kōyō en, kēy so m̄ōlm̄ōl: wotwotm̄ag a– mey et-buste tō nē-qētqoqo en, kē ni-vap van hiy kē wo “Tita! Kimi m̄ōl, kimi m̄ōl lok Aliwan, ba nok hag lap hiy kōyō.”

À l'issue de la rencontre, tout le monde s'apprête à rentrer au village. Pourtant, la sœur aînée # celle-là même qui avait la première repoussé le gecko # dit à sa mère: “Ma mère! Vous, vous pouvez repartir à notre village d'Aliwan; mais moi, je voudrais rester ici avec les deux mariés.”

When the ceremony was over, everyone prepared to journey back to the village. However, the eldest sister # the first to have shunned the gecko # said to her mother: "Mother! You go back to our village of Aliwan; but I want to stay here with the newlyweds."

S79 doi

stop écouter
E wotwotigiy wo “Óòó, nēk et-buste tō igni! Nēk m̄ōl! Nēk et-buste tō nē-qētqoqo! Mey gōskē ignik gōh!”

“Pas question!” lui rétorque la cadette. “Je ne veux plus te voir, rentre chez toi! Toi, tu as rejeté le gecko qu'on t'avait donné pour mari. Cet homme-là, c'est mon mari à moi!”

"No, you won't!" the youngest sister retorted. "I don't want to see you again! You rejected the gecko you'd been given as a husband. He's my husband now!"

S80 doi

stop écouter
Wotwotmehiy mey lē-vētnan wo “Óòó, ba nēk m̄ōl, nok hag lap hiy kōyō.” Veg kōyō vesveshiy nō-lōmgep, veg kē ma-qagqag. Veg kē ma-qagqag a kē mē-yēhil den nē-qētqoqo en.

La deuxième sœur intervient à son tour: “Très bien. Toi tu rentres au village, c'est moi qui resterai avec les deux mariés!” En fait, les deux sœurs étaient tombées amoureuses de ce jeune homme au teint si clair. Et ce qu'elles ignoraient, c'est que ce teint clair était dû à la métamorphose du gecko.

The second sister added: "OK. You go back to the village, I'll stay with the newlyweds!" In fact, both sisters had fallen in love with the young man with the pale complexion. But what they didn't know was that this pale complexion was due to the gecko's metamorphosis.

S81 doi

stop écouter
Kōyō vesveshiy, ten̄ten̄ hiy kē: ēgnōn mey a wotwotigiy wo “Óòó, ignik, ignik!” Tō kēytēl vēyvēygēl aē ēgēn!

Elles s'en étaient tellement amourachées, qu'elles suppliaient de rester avec lui. Sa femme, la cadette, résistait de pied ferme: “Allez-vous en, c'est mon mari à moi!” Mais leur dispute ne cessait pas...

They were so enamoured that they begged to stay with him. His wife, the youngest sister, remained firm: "Go away, he's my husband!" But they continued to argue...

S82 doi

stop écouter
Tō vēygēl nen tō wotwotmehiy, lē-vētne / wotwotm̄ag et-m̄ōl te; wotwotigiy / wotwotmehiy et-m̄ōlm̄ōl te –

Elles se disputèrent tant et si bien que ni l'aînée, ni la puînée, ni la cadette ne se résolurent à repartir.

They argued and argued but neither the eldest, nor the youngest resolved to leave.

S83 doi

stop écouter
Kōyō hatig hag tō wuh mey na-tm̄an ēgēn!

Les deux sœurs finirent par prendre une décision terrible: celle d'assassiner le jeune homme.

The two sisters finally took a terrible decision: to kill the young man.

S84 doi

stop écouter
Kōyō / et-ēal te so kōyō galeg na-hap van hiy kē tō wuh mat kē.

L'histoire ne dit pas comment elles s'y sont prises # mais toujours est-il que le soir venu, elles l'avaient déjà tué.

The story doesn't tell us how they went about it # but that same evening, they killed him.

S85 doi

stop écouter
Wuh kē, kēy mitiy i mitiy en – kēy mitiy, kēy matyak me qele kē: ēgnōn m̄alm̄al a wotwotigiy e matyak me qele kē: wotwotm̄ag mal mat!

Tout le monde dormait encore. Le matin, au réveil, la jeune mariée, la plus jeune des trois sœurs, découvrit avec horreur le corps sans vie de son mari.

Everyone was still asleep. The next morning, the young bride, the youngest of the three sisters, discovered with horror the lifeless body of her husband.

S86 doi

stop écouter
Wotwotm̄ag ma-mat, tō wotwot- / mey na-lqōvēn en, wotwotigiy en, kē wo “Aaa! Kōmyō hatig, m̄ōl isqet gōh a hiy imam! Kōmyō mu-wuh ignik! Ba kōmyō van hōw, vap van hiy imam mino so kōmyō m-etbuste ignik, tō ino me-leg mi kē tō no ma-galeg kē ma-van me n-et, ba van hōw vap van hiy imam so kamyō matmat tiwag!”

Elle lança aussitôt à ses sœurs: “Allez-vous en! Je veux vous voir repartir immédiatement chez notre père! Assassines! Vous avez tué mon mari! Vous allez partir tout de suite au village, et dire la vérité à notre père: dire que ce mari que vous avez d'abord rejeté, c'est lui que j'ai épousé, et c'est lui que j'ai aidé à se transformer en homme. Et vous pourrez dire aussi, c'est décidé, que je l'accompagne dans la mort.”

She cried out to her sisters: "Go away! I want you to go back to our father! Murderers! You've murdered my husband! Go straight back to the village and tell the truth to our father: tell him that this husband you first rejected, he's the one I married, and he's the one I helped turn into a man. And you can also tell him that I've decided to join him in death."

S87 doi

stop écouter
Tō kē ni-yem l-ēm̄, a la-salwolwol en. Ni-lēg na-gayga van lē-qēthōn, kē ni-yow tō na-gayga ni-lēg mat kē, tō ni-bah.

Sans attendre, elle escalade la charpente de la maison, et se dresse sur la poutre transversale. De là, elle fixe une corde sur le bambou du faîte, se la passe autour du cou, et saute. Étranglée par la corde, elle pousse son dernier soupir.

Without wasting a moment, she climbed up the framework of the house on to the main beam. There she fixed a rope to the bamboo ridgepole, slipped it round her neck and jumped. Strangled by the rope, she uttered her last sigh.

S88 doi

stop écouter
Tō kōyō / kēy tivig kōyō tiwag. Tō ni-bah ēgēn. Tō kōyō del matmat qēt.

Partis ensemble dans la mort, il furent enterrés l'un à côté de l'autre.

Together they had found death, together they lay, side by side.

S89 doi

stop écouter
Tō na-vap t-am̄ag nan ni-bah hōw gēn.

Et c'est ainsi que s'achève cette histoire.

And this is the end of the story.