Le Hodja est mort doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


fạ́xʹa “Saradə́na x°áǯʹa” txʹánạq’an zams°á sə́ yawawtən áɬaχaɣa kʹ’aq’a.
ɣáwčədə-gʹə q’ạ́ɣʹanan zaq’ạla aq°’at°ən, ɣáwčədə-gʹə ɣačʹakʹanan sə fánq’gʹə zaɣ°ənə́g°aran šəq°’ạwq’an, šəq°’ạtən ámɣʹawn lax°anə́ zag°ará ykʹ’an:
“ɣ°a wədəgʹəq°’át°q’a q̄ap̄’ə́ afáwq’ən, waná afáwq’la-ba wəz°ačadawt!” ə́nq’aq’a. “ɣ°a sa wawċ’anəy?” wanán q’an, atə́t alax°án akʹ’aq’á.
ax°áǯʹa-gʹə mạ́-gʹəq°’át°q’an gʹáš°awnə aq̄áp̄’ən yə́yagʹə, azaǯʹafaq’ə dašʹt’ən ax°áǯʹayt’ə aq̄ap̄’ən fatənə́ az°ačádaq’a.
zakʹ’átạlawn adat°ạ́yən “yətə́tən sɣ°a dásəz°ačadawt ċ’aq’á, yənán dásədwawt-gʹə ċ’án” q’án ɣáɬaq’an gʹəwq’á.
mɣʹázaǯʹan ɣạ́laq’an, ɣáɬaq’awn ɣalán atə́t dəq°’át°q’a. “ɣ°á áɣ°ənən dásəz°ačadawt awċ’aq’á, dásədwawt-gʹə awċ’án” q’án ɣáns°əq°’aq’a.
aməšʹáybżaṡa dášʹt’ən, “ɣ°á,” q’aq’a, “wáwčədəna ás abɣʹáwdəɬgʹə wə́yǯʹšʹə-ba yəǯʹạɣan mạ-ɣáɣ°anən, anc°’ənə́ zadəɣʹəʒ̇án adəɣʹə́-ba, wạ́b̠ašʹawt.
aɣat’q°’ámċ’aq’awnə wəyc°’ạčʹawawt, aɣaṡámċ’axawn, wədwawt” ə́nq’aq’a. “wanáʒ̇a-da, ač’agʹəɣə́” q’án də́brạzan áyǯʹq’a. ɣáwčədna ás ábɣʹanəɬən, zaq°’ə-zaq°’ən áyǯʹgʹə waǯʹạ́ɣan dáɣạlat’ən ačə́dna aɣáza adə́ɣʹq’a.
“yátxa sạ́b̠ašʹq’a” q’án zaq°’ə́-zaq°’ən akʹ’agʹə́ at’q°’áxə-gʹə dagʹə́ at’q°’amċ’axə-gʹə dạ́dəɣʹt’ən “yátxa, səšáʒ̇ạyawmət” q’án ayc°’ạwə́t°q’a.
(aṡaxawnə “da aháx áṡax q’akʹ’a dəɣʹatəšʹ dəwaq’a q°’anayt’, ċ’ạwt” q’an,)
áčədə-gʹə axʹakʹ’aǯʹəkʹ’ánay áɬaχan wágʹəχaq’an. wanašʹạxʹa kʹ’ạ́b̠əzạ́wəla aykʹ’án, az°apsq’áyt’-ạx áčəd aq°’akʹánan, afə́nagʹə mɣʹạkʹaq’án.
ax°áǯʹan psaməɬan adwaq’an ayc°’ạ́t. “sədwaq’a” q’án wanáwnə dagʹə́ zatə́t lax°agʹə dašʹt’ə́n, akʹ’ạ́b̠ byánan awaxq’á. dạ́waxt’ən akʹ’ạ́b̠ ab̠əšáwnə aq̄ánagʹə mɣʹạkʹaq’án.
mạ-yc°’ạtə́n, “sạxʹáwš°way? sạ́ba macáq’ạla awɣaχaṡạnə́y? akʹ’ạ́b̠na aɣak°’áš afq’anə, a-ǯʹạɣan ɣaws°əɣ°an” ə́nq’aq’a. dạ́pɬačʹat’ən, ax°áǯʹa yc°’ạt! “sạ́ba wəyc°’ạtəy ɣ°á lạla?” daq’at’ən, “sədwaq’á” q’aq’á.
wanán watə́n atə́t-gʹə aš°ačʹan čʹ’át°’ạyq’a. ax°áǯʹa ayc°’ạ́t-gʹəla ʒ̇amá ákʹ’ana-gʹə áyǯʹəna-gʹə lamə́t, á-ṡəṡt°q°’a šʹq’a, zaq°’ə́-zaq°’ən adat°ə́n, aɣáq̄aṡəɣa ɣapxʹáš°-lạq ag°ạ́ɣaɣa akʹ’án, ɣapxʹáš° ɣánt°an yáq’a. “wəšʹə́yt’?” daq’at’ə́n, “sɣ°a wək°ábžʹa, ax°áǯʹa səʒ̇” -- “dášʹạxʹa mạ́-wlat°q’ay?” daq’at’ə́n, “sɣ°á sədwaq’á, awə́sq’awt’ən səykʹ’aq’á” q’aq’á,
“sɣ°á mạ́-sədwaq’an skʹ’ạ́yən, áɬaχaɣa dạ́ɣ°a zaɣ°ənbaċ’aɣá səyc°’át” q’án aɣ°ada də́brạzan akʹ’ạyq’á. áwasạla apxʹáš°ən áynšʹaw məċ’áṡạla, awaxgʹə́, ɣáwnk°’aɣ zaxʹabzq’án. “sa-šʹq’áy?” -- “sək°ábžʹa dwaq’á, ax°áǯʹa” q’aq’á.
“daq’á, šʹə́y awdəq’aq’á?” -- “šʹə́y aykʹ’awtə, dəwšaq’á? aɣ°á ykʹ’án aɣ°ada asə́nq’an aɣ°ada, akʹ’ạ́yq’a. adwaq’an ayc°’ạt aɣ°ənbaċ’aɣa” q’aq’á. “yátxa wana šʹamə́t!” aq’án aɣ°ada, mác°’ áq̄aṡ zawakʹ’áǯʹnan ax°áčʹanagʹə dạ́kʹ’anat’ən, zaɣ°ənɬamsaɣá ax°áǯʹa ɣagʹa dəwaq’án ayc°’ạ́t!
“yátx(a) ạdwaq’(a)” ạ́q’án, dyawạ́la awawtə́ zag°ará ynšʹən wanan ɣac’anạt°’asən, ačʹək°ánạwət°ən p’ɬ’ə́k°abžʹana áynạwəǯʹəgʹə aɣáq̄aṡən mạ-gʹəkʹạ́ynan, t’q°’á-ṡa mɣʹa zawat°’ə́n, z°əmc’a ták°’ə-gʹə lát.
“mạ́kʹ’awn šʹəlax°ánawšʹay? yənawnə́ šʹkʹ’anawṡ? wanawnə́ šʹkʹ’anawṡ?” aq’agʹə azaxʹalawə́ṡanəgʹə, aɣ°á ṡáɣ°awn ɣaša q’áṡan aɣ°ada “sɣ°á səpsá fáɣə dašʹt’ə́n yənáwnə səlax°ánayt’” ánq’aq’a.
wázaq’ạla aš°ačʹánan aɣ°ada áq’ạɣən ác°yaɣa ynạwəǯʹə́n, ámšʹada-gʹə ɣac’ánạt°’ạyən aɣ°ada, ɣá-c°yaɣa adət°’ásạyq’a. dạ́ɣ°a aq’ạ́wt°’ạwən zax°aǯʹáyt’.
One day Nasreddin Hodja went into the forest to chop firewood.
Having brought his donkeys, he stopped along the way and unhitched them. While he was in a tree cutting wood, a man passed by on the road.
“Hey, you’re cutting the branch you’re sitting on, if you cut through it you’ll fall!” he said to the hodja. “What do you know about it?” replied the hodja, and the man continued on his way.
The hodja kept striking the branch he was on with his axe. When he had cut through it halfway, the branch snapped and the hodja fell to the ground.
The hodja got up suddenly. “This man knew I was going to fall, maybe he knows when I’ll die,” he said and set off after him.
Halfway down the road he came up behind the man and stopped him. “You knew I was going to fall out of the tree, you also know when I’ll die,” he said excitedly.
When he could hold out no longer, “After you load your donkeys with firewood, if you return and come over this hill your donkey will fart once and you will fall ill.
When it farts a second time you’ll fall to the ground and when it farts a third time you will die,” he said to him. “Very well,” he said and returned to his donkeys. He very gently loaded them with wood and set off for home. When he reached the hill, one of his donkeys farted.
“Oh no! I’ve gotten sick,” he said and carefully continued home. Then the donkey farted a second time. “Oh no! I will not last much longer,” he said and fell to the ground.
At the third time he said, “Now, oh, the third sound of farting and death comes, just as he said,”
The donkeys wandered around the forest together. Until several wolves arrived, since night had fallen, and they began to eat the donkeys.
The hodja said nothing because he was on the ground, dead. “I died,” he said as a man passed by. The man saw the wolves and cried out. When he did this the wolves started to flee up the hill.
“What are you doing? Why are you needlessly tiring those wolves? They filled their bellies and now you’re chasing them up the hill,” he said to the man. When he looked the hodja was lying on the ground! “Why are you lying here?” he asked. “I died,” replied the hodja.
So, the man laughed and walked away. The hodja remained on the ground but there were no passersby. Midnight came and he quietly got up. He went to the courtyard of his wife’s house in their village and knocked on her door. “Who's there?” she asked. “I’m your husband, the hodja.” -- “Where have you been?” she asked. “I came to tell you I died,” he said.
“I’ll return to where I died in the forest, I’ll be lying under a tree,” he said and returned the way he came. His wife cried out in the darkness to her neighbors that she didn’t know what she was going to do. “What happened?” -- “My husband, the hodja, died,” she said.
“Oh my, who told you?” -- “The one who came to poor me? He himself came and left again. He died under a tree,” she said. “No, that cannot be!” they said. In the morning the villagers gathered and went in search of the hodja. He was stretched out flat under a tree!
“My god, he is dead,” they said. Before they could bring the corpse back they made something in which to carry it. So they returned to their village with four men carrying it on their backs. On the way they came to a crossroads where one way led to a muddy path.
“Which way should we go? This way or that way?” they said to each other. The hodja, having raised his head, “As long as I have lived I went this way,” he said to them.
They laughed there, and brought him back to his house. They made him get out of the coffin and go back into his home. This is how the hodja was a practical joker.

S1 doi

stop écouter
fạ́xʹa “Saradə́na x°áǯʹa” txʹánạq’an zams°á sə́ yawawtən áɬaχaɣa kʹ’aq’a.

fạ́xʹa

once

Saradə́na

Nasreddin

x°áǯʹa

hodja

Ø-də-xʹá-nạ-q’a-n

3SA-REL-BEN-3PE-say-GER

za-ms°á

one-day

sə́

wood

Ø-ya-w-awt-ən

3SA-under-carry-FUT.2-GER

á-ɬaχa-ɣa

the-forest-LOC

Ø-kʹ’a-q’a

3SA-go-PRTOne day Nasreddin Hodja went into the forest to chop firewood.

S2 doi

stop écouter
ɣáwčədə-gʹə q’ạ́ɣʹanan zaq’ạla aq°’at°ən, ɣáwčədə-gʹə ɣačʹakʹanan sə fánq’gʹə zaɣ°ənə́g°aran šəq°’ạwq’an, šəq°’ạtən ámɣʹawn lax°anə́ zag°ará ykʹ’an:

ɣáw-čədə-gʹə

3SPP-donkey-also

Ø-Ø-q’ạ́-ɣʹa-na-n

3SA-3SD-hand-be.caught.PL-PL-GER

zaq’ạla

somewhere

a-q°’at°ə-n

3SA-stop-GER

ɣáw-čədə-gʹə

3SPP-donkey-also

Ø-Ø-ɣa-čʹakʹa-na-n

3SA-3SE-CAUS.PL-let.go.PL-PL-GER

wood

Ø-fá-n-q’-gʹə

3SA-end-3SE-cut-GER

za-ɣ°ənə́-g°ara-n

one-tree-INDF-OBL

Ø-šəq°’ạ-w-q’a-n

3SA-summit-carry-PRT-GER

Ø-šəq°’ạ-t-ən

3SA-summit-be-GER

á-mɣʹa-wn

the-road-INST

Ø-la-x°a-nə́

3SA-LOC-pass-PART

za-g°ará

one-INDF

Ø-y-kʹ’a-n

3SA-CIS-go-PRSHaving brought his donkeys, he stopped along the way and unhitched them. While he was in a tree cutting wood, a man passed by on the road.

S3 doi

stop écouter
“ɣ°a wədəgʹəq°’át°q’a q̄ap̄’ə́ afáwq’ən, waná afáwq’la-ba wəz°ačadawt!” ə́nq’aq’a. “ɣ°a sa wawċ’anəy?” wanán q’an, atə́t alax°án akʹ’aq’á.

ɣ°a

you

wə-də-gʹə-q°’át°-q’a

2SA-REL-on-stand-PRT

q̄ap̄ʹə́

branch

a-fá-w-q’ə-n

3SA-end-2SE-cut-PRS

waná

that

a-fá-w-q’-la-ba

3SA-end-2SE-cut-EXH-COND

wə-z°a-čada-wt

2SA-DEL-fall-FUT.2

ə́-Ø-n-q’a-q’a

3SA-3SD-3SE-say-PRT

ɣ°a

you

sa

what

Ø-wa-w-ċ’a-nə-y

3SA-inside-2SE-know-PRS-INT

waná-n

that-OBL

Ø-q’a-n

3SA-say-GER

a-tə́t

the-man

a-la-x°á-n

3SA-LOC-pass-GER

a-kʹ’a-q’á

3SA-go-PRT“Hey, you’re cutting the branch you’re sitting on, if you cut through it you’ll fall!” he said to the hodja. “What do you know about it?” replied the hodja, and the man continued on his way.

S4 doi

stop écouter
ax°áǯʹa-gʹə mạ́-gʹəq°’át°q’an gʹáš°awnə aq̄áp̄’ən yə́yagʹə, azaǯʹafaq’ə dašʹt’ən ax°áǯʹayt’ə aq̄ap̄’ən fatənə́ az°ačádaq’a.

a-x°áǯʹa-gʹə

the-hodja-also

mạ́-Ø-gʹə-q°’át°-q’a-n

where-3SA-on-stand-PRT-GER

gʹáš°a-wnə

axe-INST

a-q̄áp̄’ə-n

the-branch-OBL

yə́-Ø-ya-gʹə

3SA-3SD-strike-GER

a-zaǯʹa-fa-q’ə

the-middle-end-cut

da-Ø-šʹ-t’ən

REL-3SA-become-GER

a-x°áǯʹa-yt’ə

the-hodja-IMPF

a-q̄ap̄’ə-n

the-branch-OBL

Ø-fa-t-ənə́

3SA-end-be-PART

a-z°a-čada-q’a

3SA-DEL-fall-PRTThe hodja kept striking the branch he was on with his axe. When he had cut through it halfway, the branch snapped and the hodja fell to the ground.

S5 doi

stop écouter
zakʹ’átạlawn adat°ạ́yən “yətə́tən sɣ°a dásəz°ačadawt ċ’aq’á, yənán dásədwawt-gʹə ċ’án” q’án ɣáɬaq’an gʹəwq’á.

zakʹ’átạlawn

suddenly

a-dat°-ạ́yə-n

3SA-get.up-ITER-GER

yə-tə́tə-n

this-man-OBL

sɣ°a

I

dá-sə-z°a-čada-wt

REL-1SA-DEL-fall-FUT.2

Ø-Ø-ċ’a-q’á

3SA-3SE-know-PRT

yəná-n

this-OBL

dá-sə-dwa-wt-gʹə

REL-1SA-die-FUT.2-also

Ø-Ø-ċ’á-n

3SA-3SE-know-PRS

Ø-q’á-n

3SA-say-GER

ɣá-ɬaq’a-n

3SPS-path-OBL

Ø-gʹə-w-q’á

3SA-in-enter-PRTThe hodja got up suddenly. “This man knew I was going to fall, maybe he knows when I’ll die,” he said and set off after him.

S6 doi

stop écouter
mɣʹázaǯʹan ɣạ́laq’an, ɣáɬaq’awn ɣalán atə́t dəq°’át°q’a. “ɣ°á áɣ°ənən dásəz°ačadawt awċ’aq’á, dásədwawt-gʹə awċ’án” q’án ɣáns°əq°’aq’a.

mɣʹá-zaǯʹa-n

road-middle-OBL

Ø-ɣạ́la-q’a-n

3SA-catch-PRT-GER

ɣá-ɬaq’a-wn

3SPS-behind-INST

Ø-ɣalá-n

3SA-catch-GER

a-tə́t

the-man

də-Ø-q°’át°-q’a

REL-3SA-stop-PRT

ɣ°á

you

á-ɣ°ənə-n

the-tree-OBL

dá-sə-z°a-čada-wt

REL-1SA-DEL-fall-FUT.2

a-w-ċ’a-q’á

3SA-2SE-know-PRT

dá-sə-dwa-wt-gʹə

REL-1SA-die-FUT.2-also

a-w-ċ’á-n

3SA-2SE-know-PRS

Ø-q’á-n

3sA-say-GER

Ø-ɣá-n-š°əq°’a-q’a

3SA-LOC-3SE-press-PRTHalfway down the road he came up behind the man and stopped him. “You knew I was going to fall out of the tree, you also know when I’ll die,” he said excitedly.

S7 doi

stop écouter
aməšʹáybżaṡa dášʹt’ən, “ɣ°á,” q’aq’a, “wáwčədəna ás abɣʹáwdəɬgʹə wə́yǯʹšʹə-ba yəǯʹạɣan mạ-ɣáɣ°anən, anc°’ənə́ zadəɣʹəʒ̇án adəɣʹə́-ba, wạ́b̠ašʹawt.

a-mə-šʹ-ạ́y-bża-ṡa

3SA-NEG-become-ITER-NEG-GER

dá-Ø-šʹ-t’ən

REL-3SA-become-GER

ɣ°á

you

Ø-Ø-q’a-q’a

3SA-3SE-say-PRT

wáw-čədə-na

2SPP-donkey-OBL.PL

á-sə

the-wood

a-bɣʹá-w-də-ɬ-gʹə

3PA-on-2SE-CAUS-put-GER

wə́-y-ǯʹ-šʹə-ba

2SA-CIS-return-become-COND

yə-ǯʹạɣa-n

this-slope-OBL

mạ-Ø-ɣá-ɣ°a-nən

where-3SA-LOC-climb-GER

anc°’-ənə́

first-PART

za-dəɣʹə-ʒ̇á-n

one-fart-SIM-OBL

a-dəɣʹə́-ba

3SA-fart-COND

wə-ạ́b̠a-šʹ-awt

2SA-ill-become-FUT.2When he could hold out no longer, “After you load your donkeys with firewood, if you return and come over this hill your donkey will fart once and you will fall ill.

S8 doi

stop écouter
aɣat’q°’ámċ’aq’awnə wəyc°’ạčʹawawt, aɣaṡámċ’axawn, wədwawt” ə́nq’aq’a. “wanáʒ̇a-da, ač’agʹəɣə́” q’án də́brạzan áyǯʹq’a. ɣáwčədna ás ábɣʹanəɬən, zaq°’ə-zaq°’ən áyǯʹgʹə waǯʹạ́ɣan dáɣạlat’ən ačə́dna aɣáza adə́ɣʹq’a.

aɣa-t’q°’á-mċ’a-q’a-wnə

3SPS-two-MULTI-LOC-INST

wə-yc°’ạ-čʹawə-awt

2SA-ground-fall-FUT.2

aɣa-ṡá-mċ’a-xə-awn

3SPS-three-MULTI-ORD-INST

wə-dwa-wt

2SA-die-FUT.2”

ə́-Ø-n-q’a-q’a

3SA-3SD-3SE-say-PRT

waná-ʒ̇a-da

that-COP-COND

a-č’a-gʹəɣə́

3SA-good-SUP”

Ø-q’á-n

3sA-say-GER

Ø-Ø-də́-brạza-n

3SA-3SE-CAUS-turn-GER

á-y-ǯʹə-q’a

3SA-CIS-return-PRT

ɣáw-čədə-na

3SPP-donkey-OBL.PL

á-sə

the-wood

á-bɣʹa-nə-ɬə-n

3PA-on-3SE-put-GER

zaq°’ə-zaq°’ə-n

gentle-ADV

á-y-ǯʹə-gʹə

3SA-CIS-return-GER

wa-ǯʹạ́ɣa-n

that-slope-OBL

dá-Ø-ɣạla-t’ən

REL-3SA-catch-GER

a-čə́də-na

the-donkey-OBL.PL

aɣá-za

3PPS-one

a-də́ɣʹ-q’a

3SA-fart-PRTWhen it farts a second time you’ll fall to the ground and when it farts a third time you will die,” he said to him. “Very well,” he said and returned to his donkeys. He very gently loaded them with wood and set off for home. When he reached the hill, one of his donkeys farted.

S9 doi

stop écouter
“yátxa sạ́b̠ašʹq’a” q’án zaq°’ə́-zaq°’ən akʹ’agʹə́ at’q°’áxə-gʹə dagʹə́ at’q°’amċ’axə-gʹə dạ́dəɣʹt’ən “yátxa, səšáʒ̇ạyawmət” q’án ayc°’ạwə́t°q’a.

yátxa

alas

sə-ạ́b̠a-šʹ-q’a

1SA-ill-become-PRT

Ø-q’á-n

3SA-say-GER

zaq°’ə́-zaq°’ə-n

gentle-ADV

a-kʹ’a-gʹə́

3SA-go-GER

a-t’q°’á-xə-gʹə

the-two-ORD-also

dagʹə́

still

a-t’q°’a-mċ’a-xə-gʹə

the-two-MULTI-ORD-also

dá-a-dəɣʹ-t’ən

REL-3PA-fart-GER

yátxa

alas

sə-šá-ʒ̇a-ạy-awmət

1SA-head-remain-ITER-FUT.2.NEG

Ø-q’á-n

3SA-say-GER

a-yc°’ạ-wə́t°-q’a

3SA-ground-lie.down-PRT“Oh no! I’ve gotten sick,” he said and carefully continued home. Then the donkey farted a second time. “Oh no! I will not last much longer,” he said and fell to the ground.

S10 doi

stop écouter
(aṡaxawnə “da aháx áṡax q’akʹ’a dəɣʹatəšʹ dəwaq’a q°’anayt’, ċ’ạwt” q’an,)

a-ṡa-xə-awnə

the-three-ORD-INST

da

now

aháx

oh

á-ṡaxə

the-third

q’akʹ’a

noise

dəɣʹatəšʹ

farting

dəwaq’a

death

Ø-Ø-q°’a-nayt’

3SA-3SE-catch-IMPF

Ø-Ø-ċ’a-awt

3SA-3SE-know-FUT.2

Ø-q’a-n

3SA-say-GERAt the third time he said, “Now, oh, the third sound of farting and death comes, just as he said,”

S11 doi

stop écouter
áčədə-gʹə axʹakʹ’aǯʹəkʹ’ánay áɬaχan wágʹəχaq’an. wanašʹạxʹa kʹ’ạ́b̠əzạ́wəla aykʹ’án, az°apsq’áyt’-ạx áčəd aq°’akʹánan, afə́nagʹə mɣʹạkʹaq’án.

á-čədə-gʹə

the-donkey-also

a-xʹa-kʹ’a-ǯʹə-kʹ’á-na-gʹə

3SA-BEN-go-SIM-go-PL-GER

á-ɬaχa-n

the-forest-OBL

Ø-wá-gʹəχa-q’a-n

3PA-in-be.in.a.group.PL-PRT-PL

wana-šʹạxʹa

that-until

kʹ’ạ́b̠ə-zạ́wəla

wolf-several

a-y-kʹ’á-n

3SA-CIS-go-GER

a-z°aps-q’áyt’-ạx

3SA-become.evening-PLUP-OPT

á-čəd

the-donkey

a-q°’akʹá-na-n

3PA-seize.PL-PL-GER

a-fə́-na-gʹə

3PA-eat-PL-GER

Ø-mɣʹạ-kʹa-q’á-n

3SA-road-enter.PL-PRT-PLThe donkeys wandered around the forest together. Until several wolves arrived, since night had fallen, and they began to eat the donkeys.

S12 doi

stop écouter
ax°áǯʹan psaməɬan adwaq’an ayc°’ạ́t. “sədwaq’a” q’án wanáwnə dagʹə́ zatə́t lax°agʹə dašʹt’ə́n, akʹ’ạ́b̠ byánan awaxq’á. dạ́waxt’ən akʹ’ạ́b̠ ab̠əšáwnə aq̄ánagʹə mɣʹạkʹaq’án.

a-x°áǯʹa-n

the-hodja-OBL

Ø-psa-Ø-mə-ɬa-n

3SA-breath-3SE-NEG-emit-GER

a-dwa-q’a-n

3SA-die-PRT-GER

a-yc°’ạ́-t-Ø

3SA-ground-be-STAT

sə-dwa-q’a

1SA-die-PRT

Ø-q’á-n

3SA-say-GER

waná-wnə

that-INST

dagʹə́

still

za-tə́t

one-man

Ø-la-x°a-gʹə

3SA-LOC-pass-GER

dá-Ø-šʹ-t’ə́n

REL-3SA-become-GER

a-kʹ’ạ́b̠ə

the-wolf

Ø-Ø-byá-na-n

3SA-3SE-see-PL-GER

a-wax-q’á

3SA-cry-PRT

dá-a-wax-t’ən

REL-3SA-cry-GER

a-kʹ’ạ́b̠ə

the-wolf

a-b̠əšá-wnə

the-hill-INST

a-q̄á-na-gʹə

3PA-run-PL-GER

Ø-mɣʹạ-kʹa-q’á-n

3SA-road-enter.PL-PRT-PLThe hodja said nothing because he was on the ground, dead. “I died,” he said as a man passed by. The man saw the wolves and cried out. When he did this the wolves started to flee up the hill.

S13 doi

stop écouter
mạ-yc°’ạtə́n, “sạxʹáwš°way? sạ́ba macáq’ạla awɣaχaṡạnə́y? akʹ’ạ́b̠na aɣak°’áš afq’anə, a-ǯʹạɣan ɣaws°əɣ°an” ə́nq’aq’a. dạ́pɬačʹat’ən, ax°áǯʹa yc°’ạt! “sạ́ba wəyc°’ạtəy ɣ°á lạla?” daq’at’ən, “sədwaq’á” q’aq’á.

mạ-Ø-yc°’ạ-tə́-n

where-3SA-ground-be-PRS

sạ-xʹá-w-š°wa-y

what-BEN-2SPS-business-Q

sạ́ba

why

macáq’ạla

in.vain

a-w-ɣa-χaṡá-ạnə-y

3PA-2SE-CAUS.PL-to.be.tired-PRS.PL-Q

a-kʹ’ạ́b̠ə-na

the-wolf-OBL.PL

aɣa-k°’áš

3PPS-stomach

Ø-a-f-q’a-nə

3SA-3PE-eat-PRT-GER

a-ǯʹạɣa-n

the-middle-OBL

Ø-ɣa-w-s°əɣ°a-n

3SA-LOC-2SE-push.out-PRS

ə́-Ø-n-q’a-q’a

3SA-3SD-3SE-say-PRT

da-á-pɬa-čʹa-t’ən

REL-3SA-see-FREQ-GER

a-x°áǯʹa

the-hodja

Ø-yc°’ạ-t-Ø

3SA-ground-be-STAT

sạ́ba

why

wə-yc°’ạ-tə-Ø-y

2SA-ground-be-STAT-Q

ɣ°á

you

lạla

here

da-Ø-Ø-q’a-t’ən

REL-3SA-3SE-say-GER

sə-dwa-q’á

1SA-die-PRT

Ø-Ø-q’a-q’á

3SA-3SE-say-PRT“What are you doing? Why are you needlessly tiring those wolves? They filled their bellies and now you’re chasing them up the hill,” he said to the man. When he looked the hodja was lying on the ground! “Why are you lying here?” he asked. “I died,” replied the hodja.

S14 doi

stop écouter
wanán watə́n atə́t-gʹə aš°ačʹan čʹ’át°’ạyq’a. ax°áǯʹa ayc°’ạ́t-gʹəla ʒ̇amá ákʹ’ana-gʹə áyǯʹəna-gʹə lamə́t, á-ṡəṡt°q°’a šʹq’a, zaq°’ə́-zaq°’ən adat°ə́n, aɣáq̄aṡəɣa ɣapxʹáš°-lạq ag°ạ́ɣaɣa akʹ’án, ɣapxʹáš° ɣánt°an yáq’a. “wəšʹə́yt’?” daq’at’ə́n, “sɣ°a wək°ábžʹa, ax°áǯʹa səʒ̇” -- “dášʹạxʹa mạ́-wlat°q’ay?” daq’at’ə́n, “sɣ°á sədwaq’á, awə́sq’awt’ən səykʹ’aq’á” q’aq’á,

waná-n

that-OBL

Ø-wa-tə́-n

3SA-group-be-GER

a-tə́t-gʹə

the-man-also

a-š°ačʹa-n

3SA-laugh-GER

Ø-čʹ’á-t°’a-ạy-q’a

3SA-mouth-leave-ITER-PRT

a-x°áǯʹa

the-hodja

a-yc°’ạ́-t-Ø-gʹəla

3SA-ground-be-STAT-but

ʒ̇amá

other

á-kʹ’a-na-gʹə

3PA-go-PL-also

á-y-ǯʹə-na-gʹə

3PA-CIS-return-PL-also

Ø-la-mə́-t-Ø

3SA-LOC-NEG-be-STAT

á-ṡəṡə-t°q°’a

the-night-two

Ø-šʹ-q’a

3SA-become-PRT

zaq°’ə-zaq°’ə-n

gentle-ADV

a-dat°ə́-n

3SA-get.up-GER

aɣá-q̄aṡə-ɣa

3PPS-village-LOC

ɣa-pxʹáš°-lạq

3SPS-wife-near

a-g°ạ́ɣa-ɣa

the-courtyard-LOC

a-kʹ’á-n

3SA-go-GER

ɣa-pxʹáš°

3SPS-wife

ɣá-nt°a-n

3SPS-door-OBL

Ø-Ø-yá-q’a

3SA-3SD-strike-PRT

wə-šʹə́-yt’

2SA-become-IMPF

da-Ø-Ø-q’a-t’ə́n

REL-3SA-3SE-say-GER

sɣ°a

I

wə-k°ábžʹa

2SPS-husband

a-x°áǯʹa

the-hodja

sə-ʒ̇

1SPS-COP

dá-šʹạxʹa

now-until

mạ́-w-la-t°-q’a-y

where-2SA-LOC-be-PRT-Q

da-Ø-Ø-q’a-t’ə́n

REL-3SA-3SE-say-GER

sɣ°á

I

sə-dwa-q’á

1SA-die-PRT

a-wə́-s-q’a-aw-t’ən

3SA-2SD-1SE-say-FUT.2-GER

sə-y-kʹ’a-q’á

1SA-CIS-go-PRT

Ø-Ø-q’a-q’á

3SA-3SE-say-PRTSo, the man laughed and walked away. The hodja remained on the ground but there were no passersby. Midnight came and he quietly got up. He went to the courtyard of his wife’s house in their village and knocked on her door. “Who's there?” she asked. “I’m your husband, the hodja.” -- “Where have you been?” she asked. “I came to tell you I died,” he said.

S15 doi

stop écouter
“sɣ°á mạ́-sədwaq’an skʹ’ạ́yən, áɬaχaɣa dạ́ɣ°a zaɣ°ənbaċ’aɣá səyc°’át” q’án aɣ°ada də́brạzan akʹ’ạyq’á. áwasạla apxʹáš°ən áynšʹaw məċ’áṡạla, awaxgʹə́, ɣáwnk°’aɣ zaxʹabzq’án. “sa-šʹq’áy?” -- “sək°ábžʹa dwaq’á, ax°áǯʹa” q’aq’á.

sɣ°á

I

mạ́-sə-dwa-q’a-n

where-1SA-die-PRT-GER

s-kʹ’á-ạyə-n

1SA-go-ITER-GER

á-ɬaχa-ɣa

the-forest-LOC

dạ́ɣ°a

in.this.way

za-ɣ°ənə-baċ’a-ɣá

one-tree-under-LOC

sə-yc°’á-t-Ø

1SA-ground-be-STAT

Ø-q’á-n

3SA-say-GER

aɣ°ada

after

Ø-Ø-də́-brạza-n

3SA-3SE-CAUS-turn-GER

a-kʹ’a-ạy-q’á

3SA-go-ITER-PRT

á-wasa-ạla

the-obscurity-and

a-pxʹáš°ə-n

the-woman-OBL

á-y-n-šʹ-aw

3SA-CIS-3SE-do-FUT.1

Ø-Ø-mə-ċ’á-ṡạla

3SA-3SE-NEG-know-GER

a-wax-gʹə́

3SA-cry-GER

ɣáw-nk°’aɣ

3SPP-neighbor

Ø-za-xʹa-bz-q’á-n

3SA-RECP-BEN-meet-PRT-PL

sa-Ø-šʹ-q’á-y

what-3SA-become-PRT-Q

sə-k°ábžʹa

1SPS-husband

Ø-dwa-q’á

3SA-die-PRT

a-x°áǯʹa

the-hodja

Ø-Ø-q’a-q’á

3SA-3SE-say-PRT“I’ll return to where I died in the forest, I’ll be lying under a tree,” he said and returned the way he came. His wife cried out in the darkness to her neighbors that she didn’t know what she was going to do. “What happened?” -- “My husband, the hodja, died,” she said.

S16 doi

stop écouter
“daq’á, šʹə́y awdəq’aq’á?” -- “šʹə́y aykʹ’awtə, dəwšaq’á? aɣ°á ykʹ’án aɣ°ada asə́nq’an aɣ°ada, akʹ’ạ́yq’a. adwaq’an ayc°’ạt aɣ°ənbaċ’aɣa” q’aq’á. “yátxa wana šʹamə́t!” aq’án aɣ°ada, mác°’ áq̄aṡ zawakʹ’áǯʹnan ax°áčʹanagʹə dạ́kʹ’anat’ən, zaɣ°ənɬamsaɣá ax°áǯʹa ɣagʹa dəwaq’án ayc°’ạ́t!

daq’á

so

šʹə-y

who-Q

a-w-də-q’a-q’á

3SA-2SD-REL-say-PRT

šʹə́-y

who-Q

a-y-kʹ’a-wt-ə

3SA-CIS-go-FUT.2-PART

dəwšaq’á

poor

aɣ°á

oneself

Ø-y-kʹ’á-n

3SA-CIS-go-GER

aɣ°ada

after

a-sə́-n-q’a-n

3SA-1SD-3SE-say-GER

aɣ°ada

after

a-kʹ’á-ạy-q’a

3SA-go-ITER-PRT

a-dwa-q’a-n

3SA-die-PRT-GER

a-yc°’ạ-t-Ø

3SA-ground-be-STAT

a-ɣ°ənə-baċ’a-ɣa

the-tree-under-LOC

Ø-Ø-q’a-q’á

3SA-3SE-say-PRT

yátxa

alas

wana

that

Ø-šʹ-amə́t

3SA-become-FUT.1.NEG

a-q’á-n

3PA-say-GER

aɣ°ada

after

mác°’

morning

á-q̄aṡə

the-village

Ø-za-wa-kʹ’áǯʹ-na-n

3PA-RECP-group-meet-PL-GER

a-x°áčʹa-na-gʹə

3PA-search-PL-GER

dá-a-kʹ’a-na-t’ən

REL-3PA-go-PL-GER

za-ɣ°ənə-ɬamsa-ɣá

one-tree-root-LOC

a-x°áǯʹa

the-hodja

ɣa-gʹa

3SPS-self

Ø-Ø-də-wa-q’á-n

3SA-3SE-CAUS-lengthen-PRT-GER

a-yc°’ạ́-t-Ø

3SA-ground-be-STAT“Oh my, who told you?” -- “The one who came to poor me? He himself came and left again. He died under a tree,” she said. “No, that cannot be!” they said. In the morning the villagers gathered and went in search of the hodja. He was stretched out flat under a tree!

S17 doi

stop écouter
“yátx(a) ạdwaq’(a)” ạ́q’án, dyawạ́la awawtə́ zag°ará ynšʹən wanan ɣac’anạt°’asən, ačʹək°ánạwət°ən p’ɬ’ə́k°abžʹana áynạwəǯʹəgʹə aɣáq̄aṡən mạ-gʹəkʹạ́ynan, t’q°’á-ṡa mɣʹa zawat°’ə́n, z°əmc’a ták°’ə-gʹə lát.

yátxa

alas

a-dwa-q’a

3SA-die-PRT

á-q’á-n

3PA-say-GER

dəya-wə-ạ́la

cadaver-carry-and

a-wə-awt-ə

3PA-carry-FUT.2-PART

za-g°ará

one-INDF

Ø-y-n-šʹə-n

3SA-CIS-3SE-do-GER

wana-n

that-OBL

Ø-ɣac’a-nạ-t°’asə-n

3SA-inside-3PE-put-GER

a-čʹək°á-nạ-wət°ə-n

3SA-back-3PE-lift-GER

p’ɬ’ə́-k°abžʹa-na

four-man-OBL.PL

á-y-nạ-wəǯʹə-gʹə

3SA-CIS-3PE-return-GER

aɣá-q̄aṡə-n

3PPS-village-OBL

mạ-Ø-gʹə-kʹá-ạy-na-n

where-3SA-in-enter.PL-ITER-PL-PRS

t’q°’á-ṡa

two-three

mɣʹa

road

Ø-za-wa-t°’ə́-n

3SA-RECP-group-leave-GER

z°əmc’a

mud

ták°’ə-gʹə

little-also

Ø-lá-t-Ø

3SA-LOC-be-STAT“My god, he is dead,” they said. Before they could bring the corpse back they made something in which to carry it. So they returned to their village with four men carrying it on their backs. On the way they came to a crossroads where one way led to a muddy path.

S18 doi

stop écouter
“mạ́kʹ’awn šʹəlax°ánawšʹay? yənawnə́ šʹkʹ’anawṡ? wanawnə́ šʹkʹ’anawṡ?” aq’agʹə azaxʹalawə́ṡanəgʹə, aɣ°á ṡáɣ°awn ɣaša q’áṡan aɣ°ada “sɣ°á səpsá fáɣə dašʹt’ə́n yənáwnə səlax°ánayt’” ánq’aq’a.

mạ́kʹ’a-wn

where-INST

šʹə-la-x°á-naw-šʹay

1PA-LOC-pass-FUT.1.PL-EMPH.INT

yəna-wnə́

this-INST

šʹ-kʹ’a-naw-ṡ

1PA-go-FUT.1.PL-INT

wana-wnə́

that-INST

šʹ-kʹ’a-naw-ṡ

1PA-go-FUT.1.PL-INT

a-q’a-gʹə

3PA-say-GER

a-za-xʹa-la-wəṡa-nə-gʹə

3PA-RECP-BEN-LOC-think-PL-GER

aɣ°á

oneself

ṡáɣ°a-wn

top-INST

ɣa-ša

3SPS-head

Ø-Ø-q’áṡa-n

3SA-3SE-lift-GER

aɣ°ada

after

sɣ°á

I

sə-psá

1SPS-soul

Ø-Ø-fá-ɣ-ə

3SA-3SD-end-hang-PART

da-Ø-šʹ-t’ə́n

REL-3SA-become-GER

yəná-wnə

this-INST

sə-la-x°á-nayt’

1SA-LOC-pass-IMPF

Ø-á-n-q’a-q’a

3SA-3PD-3SE-say-PRT“Which way should we go? This way or that way?” they said to each other. The hodja, having raised his head, “As long as I have lived I went this way,” he said to them.

S19 doi

stop écouter
wázaq’ạla aš°ačʹánan aɣ°ada áq’ạɣən ác°yaɣa ynạwəǯʹə́n, ámšʹada-gʹə ɣac’ánạt°’ạyən aɣ°ada, ɣá-c°yaɣa adət°’ásạyq’a. dạ́ɣ°a aq’ạ́wt°’ạwən zax°aǯʹáyt’.

wá-zaq’ạla

that-place

a-š°ačʹá-na-n

3PA-laugh-PL-GER

aɣ°ada

after

á-Ø-q’ạ-ɣə-n

3PA-3SD-hand-hang-GER

á-c°əya-ɣa

the-house-LOC

Ø-y-nạ-wəǯʹə́-n

3SA-CIS-3PE-return-GER

á-mšʹada-gʹə

the-thing-also

Ø-ɣac’á-nạ-t°’a-ạyə-n

3SA-inside-3PE-leave-ITER-GER

aɣ°ada

after

ɣá-c°əya-ɣa

3SPS-house-LOC

Ø-a-də-t°’ás-ạy-q’a

3SA-3PE-CAUS-sit-ITER-PRT

dạ́ɣ°a

in.this.way

a-q’ạ́wt°’ạwə-n

the-prankster-PART

za-x°aǯʹá-yt’

one-hodja-IMPFThey laughed there, and brought him back to his house. They made him get out of the coffin and go back into his home. This is how the hodja was a practical joker.