Paddy-dancing - a conversation doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


narəd lɛ attiatti kɛyuŋma kɛmɛnchiahaˀ mɛwayɛ?
iŋga amɛnchia kɔ khəi ! kurɛm mɛwayɛ.
amɛnchiahaˀ kohi ɛttho thɔŋlɔŋ kɛyuŋmaaŋ mɛwayɛ.
kohi ɛttho tho pandɔtluŋ kɛyuŋmaaŋ mɛwayɛ.
asenba ro! — tərə puraniya kohi ɛtna liŋdhɛppa mɛwayɛ.
khɔmbhɛaŋ attiatti ɛtyo kohi khɔkliŋbaaŋ mɛwayɛ.
tərə ɛmbhɛllɛ khɔkliŋbanu cəĩ anigɛ sɛːrigɛ.
ɛmbhɛllɛ ɛttho thɔŋlɔŋbanu — liŋdhɛppanu anigɛ sorik wayigɛ.
khɔmbha ɛtyo thɛdzɔŋbobahaˀci mɛwaˀ.
khɔmbhɔ kɛwayi'llɛ attihaˀrɛ cəĩ khɔmbhɔ kɛwayi'llɛ nurik kɛmmɛtti
attihaˀrɛ cəĩ kɛmɛmmɛttinni nurik?
khan kɔ nurik kɔ ɛmbhɔ ɛttho thɔŋlɔŋb'ɛnnu cəĩ sarik nurik wayigɛ.
khɔmbhɛaŋ khanhaˀnu sɛːrigɛ mɛːnni?
sɛːrigɛaŋ kɔ ɛtyo thɛdzɔmbobanu tin bərsə the anigɛ sarik nurik wayigɛ.
anigɛ nurik mɛmɛttigɛaŋ ciʈʈhi yapmi mɛhaktɛ.
tərə khɔn mɛnchian allo ɛmbhɛllɛ mədes yo peaŋ yuŋ.
tərə əru kudzumhaˀ rɔt mɛwaˀ. khɔmbhɛaŋ ɛmbhɛllɛ sɛːrigɛ — khɔnhaˀnu cəĩ .
khɔmbhɛllɛ kunara num'ɛn sira adhaŋ kɛsira thaŋɛi
ku sor kɛnuˀm'ɛn cəĩ kɛsira thaŋɛi khɛnɛa?
khɔn kɔ ɛmbhɔ ni pha —
kunara num'ɛn lɔt khɔn sira thaŋba paːnnɛn abhedaŋba phɛllɛ —
jəti khanhaˀnu yaˀ alaːk awaˀ abek həgi —
yaˀ alaːkkɛllɛ khɔn jəstəi aphno thik maya mohə lag ba cok — lag ba cok pek.
khɔmbhɛaŋ kɔ aphno cal cələn — mɛmma — tɔŋ pek.
hitcit tɔŋ mɛtma poksɛ.
cal cələn mɛːndu — hittəcittə — aphno hittəcittə tɔŋɛ.
tɔŋɛaŋ kɔ alla aphno sor ɛnnaŋ tɔŋɛ.
alla cahe — khallɛ ku ənuhar numa hos tap phɛːnba hos
aphno sor ɛnnaŋ tɔŋ— sor ɛnnaŋ tɔŋɛ, aphno hittəcittə aŋ tɔŋɛ.
khɔmbhɛ khanhaˀnu cəĩ waˀma sira adhaŋ pek lətchə ni .
tərə əgaɖi ba khɛni — phɔŋa — ambhɔŋasirɛ khɛni —
kohi cumlɛ abhe mɛdzogu phɛllɛ
kunara num'ɛnnu rɔt yaˀ mɛraːktɛ — yaˀ mɛraːktuba nisuŋ.
kohi cumlɛ kunara tap phɛːnbanusaŋ yaˀ mɛraːktɛ.
tərə kunara numasaŋ ku sor kɔ tap phɛːnba
— ə̃ — kunara ya tap phɛːnbasaŋ ku sor nuba.
khɔmdaŋba mɛnchiahaˀnu attihaˀnu laːkma kɛsira thaŋɛ əghi phɛaŋ kɔ sen tonɛba.
han kɔ ɛmbhɛllɛ cəĩ abhebhɛllɛ iŋga ittuŋŋaŋ khɔm rɔt abhebhɛllɛ aphəi hitcit tɔŋ.
tərə ɛmbhɛllɛsaŋ khɔmdaŋba khunchi cələn waˀ.
theaŋ hop — jun ci caŋ cinuba caksu — mɛːnni? —
atti'llɛ koʈ ɛmbhɛ jutta ɛmbhɛ nuba caksuaŋ waˀ
khallɛ cəĩ khanhaˀnu rɔt yaˀ kɛraːkpaŋ mɛwaˀ kohi kɔ.
khɔmbhɔ. tərə ɛmbhɛdaŋba mɔna awaˀ abhedaŋba awaˀ phɛllɛ — ani yakthuŋba awaˀɛllɛ —
kunara tap phɛːnbasaŋ ku sor tap phɛːnbasaŋ theyaːndɔk yaˀ araːk, nurik abaːt aet phɔgɔrɔ
khɔnnɛn nuba ni tɛt lətchə mɔna'llɛ.
anigɛ əghi khɔmbha wayigɛ'llɛ
khɔmdaŋ khunchi nara tap phɛːnbasaŋ khunchi sor tap phɛːnba saŋ
yaˀ raːkti pegigɛ'llɛ anigɛ nuba nisumsimbɛ mɛnchiahaˀ.
ə̃
khɔmbhɔ khɔ mɛnchiahaˀ anigɛaŋ nuba mɛnisigɛ.
khɔmbhɛllɔ kɔ khɛnɛ sen tonɛba —
abhedaŋ abhedaŋba mɛnchiahaˀ mɛwayɛ
abheabhebhɛllɛ yaˀ kɛraːkti
iŋga sen tonɛba.
tərə khɔn kɔ əgaɖi ba cələn kusik kɔ mɛlɔˀnɛn theaŋ —
ɛmbhɛllɛ cəĩ abhedaŋba
asen — alla kɔ ambhɔŋasi səttejug ɛllɛ kɛsusiba ho ki ?
alla səttejug mɛtma anigɛ itm'ɛllɛ səttejug tərə ɛmbhɛllɛ cəĩ
jun lɛ ci caŋ ɛmbhɛba mɛtma nuba caksu — caŋ thehaˀ —
khɔn kɔ khɔmbhɛ a. tərə ɛmbha kɔ mɛːn a.
khɔ jug jug mɛːndukki, — mɔnan kɔ ani lɔtthik —
ani nɛksaŋ lɔtthik, mikkaŋ lɔtthik jəmmə kudɔŋba pɔt — mɛːnni?
tərə jug ɛn kɔ khan kɔ mɛːnduk.
tərə khamdaŋba mɔna abhedaŋba abhedaŋba mɛwayɛ.
abhebhɛllɛ khambha yaˀ kɛraːkti —
abhe abhedaŋba mɛwayɛ phɛaŋ sen tonɛ — pha rɔt ni.
ɛmbhɛllɛsaŋ uhi sa pha yaˀ raːkmasaŋ uhi .
hɔnɛ paːnnɛn lɔtcha cɛːtcik pɛni paːnnɛtmu pɔːndɛrɔ — pɔːndɛ lasɛaŋ yak.
mɛːŋgɔrɔ əghi kɔ yakthuŋ paːn lɔt paːtmuna.
khɔmbhɛllɛ khɔn sen tonɛba ni iŋga kɔ. …
khɛnɛ yaˀ kɛraːktɛba iŋga nisuŋŋaŋ wayɛ nirɛŋ sumlɛŋ —
səŋkranti yaˀ kɛraːktɛ. ramdali yaˀ kɛraːktɛ.
yo thuʔyadu kɛbegi khatyo yaˀ kɛraːkti.
taplejuŋ aŋ thiklɛŋ yaˀ kɛraːktuba iŋga nisuŋ.
khɔmbhɛllɛ iŋga khɛnɛ sen tonɛba.
khɔmbhɛaŋ poŋ tərə the phɛllɛ — ɛmbhɛllɛ cəĩ alla — əgaɖi kɔ khɔmbhɔ wayɛ
tərə ɛmbhɛllɛ cəĩ — ləu ! the! — ɛmbhɛbhɔ —
caŋwaːn nuba kɛdzaŋba khɔmdaŋba atti ku sor kɛnuˀb'ɛllɔt o mɛmɛttusi hindzaɛllɛ o.
khɔmbhɔ mɛlɔˀrɛaŋsa sen tonɛba.
hindzaɛllɛ khɔmdaŋba o mɛmɛttusi —
attin ʈopi pɛrɛkkɛkkɛkpa khuːksu,
atti'llɛ caŋ cinuba caksu,
atti'llɛ ku sor ɛn nuˀ,
khannɛn lɔt khunchi hindzahaˀrɛ ɛmbhɛllɛ hindzahaˀrɛ o — khanhaˀ — o mɛmɛttusi.
khɔmbhɔ. anigɛ kɔ ɛmbhɔ ʈopi pɛr'kkɛkkɛkpa kɛghuːŋba,
colo nuba kɛdzaŋba, sim nuba kɛdzaŋba,
khamdaŋba kɔ mɛːndu. anigɛ kɔ abhedaŋba phɛllɛ alla thiklɛŋ yaˀ raːktigɛ,
yammu niyaːn sumyaːn lɛ thiklɛŋ laːktumbɛ,
khɔmbhɛaŋ niyaːn sumyaːn yaˀ araːk abekkaŋ kɔ
tap phɛːnba mɔnannaŋ nuba ni tɛt lətchə .
nuba ni tɛt tərə aphno maya prem bəs pa cok mɛtmuna o.
khɔmbhɔ. khɔmbhɛaŋ anigɛ kɔ khɔmbhɔ yaˀ raːktigɛ pegigɛ'llɛ
nuba tap phɛːnba kunara o mɛmmɛtpa anigɛ kɔ.
sor aŋ nuba tap phɛːnba khɔmdaŋba anigɛ o mɛmmɛtpa.
əgaɖi ko cələn nuba.
lɛplɔˀ laːtmaŋ yammu yaˀ raːksɛ lasigɛaŋ anigɛ paːn khɔmbhɔ — lɔːn pekma hoptɛ.
ɛmbha lasigɛaŋ kɔ yaˀ raːktigɛ the! — khɔmbha palammɛn paːttumbɛrɔ teˀrumbɛ.
paːttumbɛrɔ teˀrumbɛ khɔmbhɛaŋ kɔ jəba seˀmat yusɛ kɔrɔ lɔːnmunaba.
hi yusɛ kɔrɔ lɔːnmunaba.
hi seˀmat ni mɛyunɛn phɔgɔrɔ ɛmbha yaːkmunaba. nam taːttaːtchaŋ yaːkmunaba ni.
attiatti thaŋb'ɛnnu atti mɛnchiaŋ mɔre nam taːttaːt yaˀ raːksi
khan phaŋ khunchi nurik waˀsiba ani bicar cokma poŋ.
khamdaŋba wayɛ ɛmbha nam taːttaːtchaŋ yaːkmunabaasi hi seˀmat mɛllɔːntarik.
ɛmbhɛllɛ khɛni abhedaŋba kisim abhebhɛllɛ abhedaŋba kɛlaːktum kɔ phɛaŋ sen tonɛba.
ɛmbhɛllɛ kɔ cɛːtcik ci ku sor kɛnuˀb'ɛn thik tumu phɔgɔrɔ sɔpma yaˀ raːk.
nəbhəe dekhi cəĩ khannɛn yaˀ mɛraːknɛn.
atti thik mɛ-- — attin ci ku sor kɛnuˀma mɛnchia yaːk, khɔnnɛn — khɔnnɛnnu laːktuŋŋi.
attin ci numa mɛnchiahaˀ, atti'llɛ khallɛ ci caŋŋɛn məilo dəilo mɛdzaksun,
caŋ cinuba caksu, ɛmbhɛba tatan pɔːtthaŋ khuːksu,
khɔnnu rɔt — khɔnnɛnnu rɔt yaˀ mɛraːk ɛmbhɛllɛ cəĩ .
khɔmbhɔ. iŋgaaŋ khɔmdaŋba nisuŋŋaŋsa sen tonɛ.
khɔmdaŋba mɛwaˀ. khan kudopma kɛbaːttu rətchə khɛnɛ.
khamdaŋba ɛmbhɛllɛ mɔna cəĩ nuba caha mɛdzogɛ.
ku sor aŋ nuba kɛlɔːnbahaˀ, caŋŋaŋ nuba kɛdzaŋbahaˀ, khɔmdaŋbanu yaˀ kɛraːktɛ rətchə .
anigɛ khɔmdaŋba hoptɛ. khɔmbhɛllɛ sen tonɛba.
yammu ɛmbhɛllɛ khɛni kɛlɔˀri, kɛbaːttum palam.
khɛni kɔ "aˀaˀaˀ nuˀuˀu" kɛlɔˀri.
anigɛ kɔ khɔmdaŋba hoptɛ.
sor uːksumbɛ kenba khɔmbhɛ kɔ — "aaii eeee eeeeeeee" lɔt khɔmdaŋba uːŋmunaba sor ni wayɛ.
khɔmdaŋba.
khɛni ɛmbhɛllɛ kɔ "aˀaˀaˀa ɔˀɔˀɔˀ" kɛlɔˀri.
khannɛn cəĩ aŋ yakma yak rətchə mu paːn.
kusiŋ kɛniːttum khɛni. iŋga kɔ kusiŋ mɛniːtnan.
khɔnnɛn cəĩ ɛmbhɔ.
alla asenba khɔdakmirɛ kɔ abhe mɛdzɛksu?
alla ɛmbhɛllɛ kɔ səttejug — səttejug ɛllɛ alla yo pha theaŋ theaŋ lɛksɛ.
alla theaŋ theaŋ lɛŋ khɔn mɛbaːttuba iŋga khɛpsuŋba jəsto ro.
khɔmbhɛllɛ iŋga kudzɛk ɛmbha khambekkɛn ni cɛlɛk! lɛksɛba ittuŋŋaŋ
ɛmbhɔ aphno bhasa ŋ lɛŋba rətchə ,
theaŋ theaŋ lɛŋ,
aphno caŋ, boli n lɛ bhasa yaŋ,
ɛmdaŋba caŋwaːn lɛŋ — caŋm'ɛnnaŋ jəmmə lɛŋba rətchə .
tərə iŋga khɔnnɛn cəĩ alla ɛmbhɔ poŋ pek phɔ iŋga mɛnniɛ wayaŋ.
alla sal — ɛmbhɔ ni — salinda sa ni tɛtpa.
tərə khɔmbha thaŋb'ɛn mɛnchia waˀmuna'llɛ
khɛnɛ yaŋ nɛnɛtchi —khɛnɛ nɛtchi kɛlɔːttu kɔrɔ iŋga nɛtchi lɔːttuŋ.
tho cummɛllɛ nɛtchi lɔːttu, na cummɛllɛ nɛtchi lɔːttu. khɔmbhɔ jəmmə rɛ lɔːtmunaŋ
khɔnnɛn tɔŋmunasiŋŋaŋ mɛːnda thik taːtmunaŋ
khɔmbhɔ phudoŋ pimunasi, thi pimunasiba cələn əghi wayɛ əghi anigɛ.
thi purumsimbɛ. phudoŋ purumsimbɛ.
yaˀs'yaˀ wa mɛyuktuaŋ kɔ besar ci mɛdhɛktu.
khɔmbhɛaŋ kɔ khallɛ khɔllɛ hərandi mɛdhɛktuaŋ kɔ hiːktaŋba mɛdzoguaŋ kɔ
khiu cɛ mɛdhɛktuaŋ kɔ mɛnɔyu. mɛnɔyuaŋ kɔ
khandzi mɛnɛssu mɛburusi. kəhile kɔ —
kəhile kɔ ku bela kɔ kha — wadhiːnnaŋ mɛburusi.
khɔmdaŋba mɛburusiba nisuŋŋaŋ anigɛaŋ purumsimbɛ əghi khɔmbhɔ yaˀ raːktigɛ'llɛ.
khɔmbhɔ pim'nasi phudoŋ — phudoŋ pim'nasi — khɛni phudoŋ kɛbiasii kɛmbiasinni khɛni cəĩ ?
phudoŋ — phudoŋŋɛllɛ cələn əjhəi waˀ khɔnnɛn.
waˀi?
waˀ. theaŋ hoppɛllɛ abhɛllɛ khunchi alla jəstəi tho amuːt mɛːnni?
alla amuːttaŋ khunchi ni yapmi phudoŋ mɛbɛrɛ phɔgɔrɔ
alla aniaŋ egaŋ uːtmasiaŋ uhi khan purəi pim'nasi poksɛ.
khɔmbhɔ.
— khunchi jəsto mɛdzogu.
khunchi khannɛn ni amɛmbinɛn phɔgɔrɔ,
thi rɔt ambɛrɛ camre therɔt ambɛrɛ phɔgɔrɔ aniaŋ uhi .
uhi khɔnnɛn cələn cokma poksɛ.
khɔmbhɛllɛsa. khunchi ambɛrɛ gɔ khunchi ambib'ɛn yaːppa pimasi poŋŋi,
khunchi ambib'ɛnnu lɛ ciyɔnba pimasi poŋŋi,
khunchi ambib'ɛnnu lɛ cidzuːkpa pimasi poŋŋi? khɔmbhɔ khan sen tonɛba — khɛnɛ ɛmbhɛllɛ abheba kɛmbiri kɔ phɛaŋ.
khɔn ɛmbhɛ ni. allo alla car dharni pa ambisi — mɛːnni?
anchi alla — anchi cum aboksɛsi mɛːnni?
thik mɛnchia lɛ auːttɛsi.
abesiaŋ kɔ alla tyestəi car dharni pãc dharni pa alla ambɛrɛsi ho ki ?
khɔmbhɔ.
khɔmbhɛllɛ ambɛrɛsillɛ alla khɔn lɔt kɔ nuːkma mɛnuːrɛn.
khɔn bhənda dharni nɛtchi bərta pa o — khɔnnu lɛ ciyɔnba.
tərə dharni lisi kɛbɔtpa ambisi kɔrɔ chə dharni pa sat dharni pa səmmə ani kokmaŋ kɔ —
thinaŋ cɛːtci yɔnba mɛttɛr'ba.
cɛːtci yɔnba. thinaŋ khɔmbha kokma poksɛ.
alla phudoŋ ambisib'ɛnnaŋ kokmaŋ kɔ pimasi poŋ.
khɔmbhɔgɔrɔ khɛni paːnnɛn lɔt ni, khɛni palam paːnnɛn lɔt ni, sor ɛn lɔt ni khɔmbha kɛuːksummɛllɛ ci bhinnəi kɛuːksum lətchə həi ?
??
tərə əghi anigɛ uːksumbɛ'nnu mɛdɔŋnɛnnɛllɛ sen tonɛba.
khɔn anigɛaŋ asen anigɛaŋ kɔ koktumbɛaŋ purumsimbɛ — uhi .
khunchi mɛbirigɛb'ɛnnu lɛ cɛːtci yɔnba kokmaŋ pimasi poŋ.
khunchi ambiba rəksi nu lɛ cɛːtci yɔllik cɛːtci yoˀmaŋ, cɛːtci yɔllik cokmaŋ pimasi pimasi poŋ.
tərə khunchi rəksi n thuŋma tema poŋ, jəmmə cum tɔŋmunasiŋŋaŋ kɔ ayuŋ — ha'tmu
cumluŋ cokma poksɛ, cumdzum — cumluŋ adzokkaŋ khannɛtmu tɔŋmasiŋŋaŋ thuŋma.
yammu akkhɛn jəna anda — wayɛ — awaˀ, yaˀ kɛraːkpa, khan jəmmə rɛ yammu
uhi lɔːtmaŋ kɔ yammu iŋmaŋ khatmu cɛːtci kokmaŋ pimunasiba kɔ.
asennaŋ wayɛ anigɛ yaˀ raːktigɛ'llɛaŋ.
khɔmbhɔ khɔncha khɛnɛ sen tonɛba khɔn tə ho .
khɔn kɔ tɔŋ lətchə .
tərə khɛni ha sor ɛn lɔt ni mɛdɔŋnɛn, khɛni —
anigɛ kɔ khɔmbhɔ kenba uːksumbɛ.
khɛni ɛmbhɛllɛ kenba kɛnuːksummɛn tərə —
ɛmbhɛ poŋ phɔŋai. sor ɛn kɔ — sor ɛn kɔ cɛːtci alla lɛksɛ həgi ?
tərə palam kɔ uhi lɔtthik.
palam lɔtthik — uhi palammɛnaŋ tɔŋ.
tərə hɔnɛ — alla anigɛ khɔmbhɛ sor ɛn lɛksɛ'llɛ khan palam ərko paːtmunaba, palam kɔ lɔtthik.
tərə əgaɖi b'ɛnnu ɛmbhɛllɛb'ɛn mɛdɔŋnɛn cɛ kɔ.
khɔmbhɛa.
mɛdɔŋnɛn khɔmbhɛllɛ.
ɛmbhɛllɛ hunu kɔ asen phɔŋasi yarik anigɛ cəĩ mɛdɔŋigɛn khas .
theaŋ mɛdɔŋigɛn həgi — ə̃ə̃ — əgaɖi phɛ khɛni səllah yɔndɛ.
anigɛ kɔ allo — alla sat jəna the səllah tɔŋŋasigɛ'llɛ, sat jəna 'tmu — ɛɛ —
sumsi, lisi, ŋasi, khɔmbhɔ rɔt anigɛ səllah akkho tɔŋ.
"khatmu iŋga mɛlɔːtnan ho !
iŋga kudzɛkpa ɛmbhɔ rɔt caŋba ho !"
thiklɛ allo amɛt ho .
khɔmbhɛllɛ o — ɛmbhɛllɛ anigɛ sərsəllah mɛdɔŋigɛn hindza phɛkkɛtmu.
asen anigɛ kɔ celi sɔmmarɛ kudɔŋba lɔːttumbɛ.
sɔmmab'ɛllɛ lɔːtma bərabər celi 'llɛaŋ lɔːtmunaba.
bərabər lɔːttumbɛaŋ kudɔŋba lɔːttumbɛaŋ purumsimbɛ.
khunchiaŋ celi sɔmma mɛbhɛrɛ. anigɛaŋ celi sɔmma pegigɛ.
khɛnɛ kɛbaːttub'ɛn kusik təmər khola kɛyuŋba, saˀudɛn kɛyuŋbanu khɔmbhɛ yaˀ raːktigɛ wayigɛ.
liŋdhɛp kɛyuŋmanuaŋ yaˀ raːktigɛ. khɔmbhɛ wayigɛ.
khɔmbhɔ phudoŋ piasigɛ'llɛ kudɔŋba lɔːttumbɛ anigɛ.
khɛniaŋ kudɔŋba kɛlɔːttummiya lɔːtmuna kɔ.
tərə kohi kɔ mɛllɔːtmuna mɛwaˀ, kohi kɔ kɛlɔːtpa mɛwaˀ kohi rɛ.
kohi rɛ thi rɔt kɛdhuŋba yaˀ raːk, mɛndzo kɛlaːkpa. khunɛ kɔ —
khɔmbha pəisa mɛllɔːtmunaŋ mɛwaˀ.
kohi khɔmbha kɛlɔːtpa awaˀ mɔna.
mɔna'llɛ mɔna andɔŋnɛnchaba — khɔmbhɔ.
andɔŋnɛn.
khɔmdaŋba mɛwaˀ. khɔn kudopma kɛbaːttu a.
khɔmbhɛllɛ tɔŋ tərə anigɛ kɔ — ɛmbhɛllɛ kɔ — khɔmdaŋba alla cələn poksɛ pe mɛtma o.
khɔmbhɛllɛ jəti b'ɛn cəĩ alla asen phɔŋasirɛ ɛmbha na, tho mɛnchiarɛ kɛmuːtti'llɛ
celi nu sɔmmanu kɛbegi mɛːnni?
khɔmbhɔ.
kɛbegi'llɛ gəjəb lɛ səllah kɛdɔŋiaŋ kɛbegi.
ɛmbhɛllɛ gɔ abhedaŋba waˀ phɛllɛ — ə̃ə̃ —
anigɛ — igɔrɔ anigɛ sɔmmaba ek lɔt pegigɛ, celi mɛdeˀrumsimbɛn.
celi rɛaŋ na, tho khunchi thaŋb'ɛn lɛ mɛuːttusi phɔgɔrɔ
uhi khunchi ek mɛbek.
sɔmmaba khunchi caha mɛdzoknɛn.
khɔmbhɛllɛ khɔmdaŋba cələn poksɛaŋ waˀ ɛmbhɛllɛ.
əgaɖi khɛni kɔ celi sɔmmanu laŋ mɛŋghekkɛ khɛni kɛmbeginba.
tərə anigɛ kɔ ɛmbhɛllɛ kɔ celi sɔmmanu sorik laŋ khekma hop — khɔnnɛn cəĩ .
tərə khɛni khɔmbhɔ yaˀ raːksɛ kɛbegiaŋ kɛdɛi'llɛ ɛmbhɛllɛ kɛipsi.
pa, marɛ mɛnisurɔ yaˀ raːksɛ kɛbegiaŋ yammu kɛdɛi.
khɔmbhɔ kɛipsi. puŋŋaŋ kɛmbegin. kɛngisin a khɛni ɛmbhɛllɛ.
anigɛ khɔmbha asen kɔ abhe lɔˀrigɛ phɛllɛ —
alla himmu panu marɛ mɛnnisumba anigɛ yaˀ raːksɛ pekm'ɛllɛ.
celi sɔmma anda tɔŋmasiŋ poŋ, cumdzum tɔŋmasiŋ poŋ, khɔmbhɛaŋ kɔ pegigɛ.
tərə akkho tɛigɛ'llɛ bela pa maŋ mɛimmaŋ mɛnɛ.
anigɛ mikkaŋ mɛyunɛnba.
lɛplɔrik tɔːk mɛbirigɛaŋ kɔ kaːŋ yaŋŋasigɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ puŋ thasigɛ. pegigɛ.
khɔmbhɛaŋ khatmu immaŋ nɛm'ɛllɛ, alla celi sɔmma —
alla celi immaŋ nɛ'llɛ sɔmma phɛllɛ yaˀ ɔːguba.
yammu akkho yammu — yammu celi n pokkaŋ khunɛ ɔːgu'llɛ sɔmma ɔːkmunaba, palo palo ɔːkmunaba.
khɔmbhɛaŋ himmu mu pa marɛaŋ napmi mɛndɔrɛn, kusiŋ mɛnniːttun.
ɛmbhɛllɛ kɔ khɛni kɔ kɛipsi, kɛdɛiaŋ kɔ.
khɔmdaŋba iŋga nisuŋ.
khɔmbhɔ ɛtmu paŋbhe'tmu khɔmdaŋba kɛwayi ro! ɛmbhɛllɛ.
wayigɛ tərə khannɛn — ə̃ə̃ —
khɔmlɔrik uhile kɔ phɔŋasi kɔ khɔmlɔrik kɛbegi — yaˀ raːksɛ kɛbegi kɛdɛiaŋ kɔ
ɛmbha lɛplɔrik kam ɛtmu kɛdhasi.
tərə ɛmbhɛllɛ kɔ anigɛ kɔ khɔn ambhɔŋasirɛ kusiktaŋba asen khɔmdaŋba cələn hop.
ɛmbhɛllɛ kɔ thikthik — tərə ɛmbhɛllɛ kɔ thikthik lɔt mɛwaˀ, khɔmdaŋba. thikthik lɔt mɛwaˀ.
khɔmbhɛllɛ ɛmbhɛllɛ kɔ lɛplɔrik yaˀ raːksɛ pekmaŋ tamaŋ kɔ kɛimb'ɛn ɛmbha mɛimmaŋ mɛnɛ.
ə̃ — kam coksɛ kɛbekp'ɛn, cɛːtcik khunchi pa ma kɛgitp'ɛn cəĩ nə .
alla — allo — alla ambhɔŋarɛ kɛsa cəndre aŋ kɔ alla jəstəi bəjar yaˀ raːksɛ pek mɛːnni?
ə̃ .
pekkɛllɛ — xxx ho — ain kɔ iŋga ɛmdaŋba iskul ɛtmu kam aŋ kɔttuŋ.
ain kɔ ɛmdaŋba — ə̃ə̃ — yaˀ ɔːkma the yaːllek phɔnmasi theaŋ kɔttuŋsiŋ".
tərə khɔnnɛn cəĩ "alla immaŋ nɛma phɛllɛ amba kɛdziːtpa, allo adɔn ahip asɛttiya"
lɔˀaŋ kɔ khunɛ kɔ hoitlɔrik pek.
tərə khɔnnɛn uhi ho , alla ani pa ma lɛ cɛːtcik yɔŋma sɛtmasi ci pa ma kɛdziːtp'ɛllɛ ni — mɛmma poŋ.
khɔmbhɔ sarɛaŋ amgit — amgitpa ɛmbha.
khɔmbhɛa amgittaŋ, kam ɛnnaŋ mɛdzoguaŋ,
tərə anigɛ khɔmbha hal toksigɛ'llɛ,
anigɛ hal toksumbɛb'ɛn yarik khɛni niyaːn rɔt kɛdoksum.
anigɛ thikyaːn lɛ toksumbɛb'ɛn khɛni niyaːn lɛ kɛdoksum.
khɔmbhɛllɛ pa ɛmbhɛllɛba khɛni pa the'tmu khɔmbhɔ khɛni mɛyaːknɛnbai khɛni sɔkma.
mɛŋgɔrɔ kudɔŋba toŋma kɛboŋba, asenba yarik.
yammu mɛbaːttu'llɛ asen ambasirɛ mɛdoksuba yarik iŋga "khɛnɛ kɛndoksun" tərə ammarɛaŋ khɔmbhɔ mɛttaŋ.
"kɛmbarɛ toksuba yarik khɛnɛ hal kɛndoksun" mɛttaŋ.
khɔmbhɛlɔrik cɛksu.
luŋdzɔŋ ciluŋ mɛsɛttuba, khunchi siŋ mɛbɔksuba mɛdzɛksu'llɛ iŋgaŋ mɛnchukpa.
ambarɛ pɔksuba yarik ambarɛ luŋ lɛksuaŋ nɛssuba yarik iŋga nɛma mɛnchukpa.
khɔmbhɛllɛ asenba mɔna cigɛdhumbaasi.
kɛdhumbasi tərə khɔn kɔ ɛmbhɔ poŋ phɔŋai …
tərə asenba mɔnahaˀ bhənda lɛ khɔmbhɛ kɛdhumba mɛwayɛ, waˀma kɔ. ɛmbhɛllɛ yammu ɛmbhɛllɛ waˀma kɔ awaˀ.
tərə jun jəti kam cokma jəti adhum lətchə .
kam mɛndzokma ɛmbha mɛndzo ɛmbha waˀma phɔgɔrɔ khɔmbhɔ andhumnɛn.
cɛːt thɔkkɛnna lɛt pek lətchə . lɛttaŋ kɔ cɛːt andhumnɛnba rətchə .
abhe yɛ kɛbaːnnɛn?
khɔnnɛn khɔn kɔ ɛmbhɛdaŋba phɔŋai.
jəti phɛ ɛmbhɛllɛ kəli yug ɛllɛba anigɛ kudzɛk hindza gɔ alla khɔtyo rɔt khɔtyo rɔt ayu.
alla asen phɔŋasirɛ yarik ə̃ kɛdzogumba anigɛ ɛmbhɛllɛ khɔpmu mɛgɛttumbɛn.
phɔŋasirɛ kɛdzamba yarikkɛtmu anigɛ ni khɔn kɛpma mɛsuktumbɛn.
anigɛ uhi khɛni mɛnchahaˀrɛ anigɛ cogumbɛba yarik khɛni mɛnchahaˀrɛ yammu kɛpma mɛnchuktun.
khɔmbha.
khɔmbhɛllɛ. ɛmbhɛllɛ alla səttejug asen səttejug ɛllɛ sususiba mɔna mɛdhumdɛaŋ, ɛmbhɛllɛ kəli jug ɛllɛba ləu khɔmdaŋba rɔt. rətchə .
khɔmbha — khɔn kudopma.
tərə ani yakthumbarɛ yakthumbanu pɛni'llɛ akkh'yarik bicar kɛdzogu?
yakthumb'ɛllɛ coaŋ coguaŋ.
ɛmbhɛllɛ abhedaŋba poksɛ khɛni pɛni paːn ciyɔllik kɛbaːri.
yakthuŋ paːn cigɛmasum.
khɔmbhɛllɛ khɔllɛ abheba co khɔmdaŋba cama khɔmbhɛ ciyɔllik khɛni kɛlasi.
khɔpmu kɛlasi. khɔpmu kɛlasi khɔmbhɛllɛ.
khɔmbhɛllɛ khɔmbha khɔmdaŋba thummɛn kɔ cɛːtci yɔmba cigemba kuyɛt ciyɔmb'ɛn cɛːtci thum mɛːnni?
yɛt cuːkpa mɔna cuːkpa phɔgɔrɔ andhumnɛn a.
andhumnɛn.
cɛːtci yɔmb'ɛnnaŋ ciliːp.
ciliːp.
khɔmbhɛllɛ khɔmdaŋba …
khɔmbhɛllɛ ləu paːttɛ khɛnɛ. khɔmbhɛllɛ …
yakthumba mɛtmunasiŋŋɛn abhedaŋba poksɛ'llɛ — yakthumba aboksɛ ani.
yakthumba mɛtmuna yakthumbai akthumbai? ɛ nɛtchi'pmu ɛ nɛtchi'pmu.
yakthumbai akthumbai?
alla iŋga ittuŋŋɛllɛ yakthumba phɛllɛ — yakthumba kɔ mɛːndu akthuŋbai kusiktaŋ lɔˀ a.
ə̃ .
kudzɛkki? khɔmbhɔi? khɔmbhɔ mɛːnni ambhɔŋae?
akthuŋba mɛtmunan cəĩ kuyaŋŋɛtmu yaktarik aktuɛ kɛthuŋb'ɛllɛ akthuŋba siktaŋba həi !
yakthuŋba mɛtmunan abhedaŋba yak, yakthuŋba.
yak, yakthuŋba.
khɔmbhɛllɛ khɔn sen donɛba khɛnɛ.
khɔmbhɛllɛ khɔn yakthuŋba kudzɛkkaŋ ni ya khɔn.
alla himmu waˀthɛllik lɔt ni kɛdzab'adi, ho ki ?
yakthuŋba — akthuŋba.
khɔmbhɛllɛ jəti himmu yuŋ, ho ki ?
yə i khyampa 'pmu yuŋ
khɔnnɛn akthuŋba — yakthuŋba — akthuŋba.
khɔmbhɔ khɔnnɛn mɛkkaŋ kɔ cuːruba ani yakthumb'ɛllɛ.
khɔmbhɛaŋsa akthumba alla mɛlɔˀ laˀba.
taːndik cama ɛtchindaːn cama taŋba kɔ the niŋwa'tmu mɛyaknɛn.
allo rɔt caŋŋaŋ kɔ taːndi ɛtchindaːn kɔ cama
caha mɛdzokŋan!
ɛmbhɛdaŋba rɔt niŋwa — ani yakthuŋbarɛ niŋwa waˀba hɔmdaŋba hagi ?
sər ləu əi !
Narad, where were your various woman-friends from?
My woman-friends, well!, there have been a lot of them.
Some were from up here in Thonglong,
and some were from up in Pandotlung,
recent ones — but some of the old ones were from Lingthep.
And some were from down in Khokling.
But now we've broken off with the Khokling ones.
Now we are together with ones from Thonglong, with ones from Lingthep.
And there are a few from down in Thejongbo.
When you were together, which ones treated you well
and which ones didn't treat you well?
As for that, we were really getting on well with the Thonglong ones.
But then we separated from them, OK?
After we separated, for about three years we got along very well with the ones from Thejomboba.
They treated us well and they sent us letters.
But that one has gone down to the plains nowadays.
Only her friends are there. But we broke up with them.
So, do you like ones with pretty faces
or do you like ones with nice voices?
N. It's like this:
As far as only liking pretty ones —
the more we go on dancing with them — isn't that right? —
when we dance, whatever she's like, we are fond of her — we get more and more fond of her.
Our manners — or whatever — come to agree —
our feelings are in harmony, I should say.
It's not our manners, its our feelings — we sympathise.
When we sympathize, then our voices harmonize as well.
Now her face may be pretty or it may be ugly,
if our voices are in harmony and our thoughts are in harmony
then it becomes a pleasure to be together with them.
But in the past, your generation, uncle —
Some of our friends, what they did —
they only danced with pretty ones — I saw them dance like that.
Some danced even with ugly ones as well.
But though one might be pretty, her voice might be ugly,
and an ugly one might have a nice voice.
So that's why I asked before which women you liked to dance with.
Its like this — when I've thought about it its just that — if the feelings are in harmony.
Even so, some peoples' way is —
there's nothing [else that matters]! — whichever one wears nice clothes, OK?
Whichever one has put on a nice coat and nice shoes,
some people only dance with them.
Just so. But we are like this — what we're like — we Limbus,
even if her face is ugly and her voice is ugly, all the same if we dance and we talk and laugh nicely, day after day,
why, she seems pretty.
Before, when we were like that,
even though their faces were ugly and their voices were ugly,
when we went on dancing we saw them as beautiful, those women.
Hmm.
And those women saw us as good-looking too.
So that's why I'm asking you.
What kinds of women were there,
and how did you dance
is what I'm asking you.
The custom is not the same as before, because —
how it is nowadays —
before — uncle's generation experienced the golden age, right?
Now the golden age — when we think of it it was the golden age, but now
whoever wears nicer clothes and so on …
Well, it's like that, but that's not the point.
It's not a question of this age or that age, is it? -- we people are the same,
our flesh is the same, our eyes are the same, everything has stayed the same, no?
It's not the age.
But the kind of people, what kind were they?
How did you dance?
What kind of people were there? — I'm asking you.
Even so, now, its the same — in dancing, its the same,
only the language has got a bit mixed with Nepali — its gotten mixed in —
otherwise, before we spoke only Limbu —
that's what I'm asking.
I've seen you dancing two or three times.
You danced at Sankranti, you danced at Ramdali.
You all went down and danced at Thukyadu.
I saw you dance once at Taplejung as well.
So I'm asking you.
Thats also true but — before it was like that.
But now its like this —
The ones that are nicely dressed and have nice voices — the youngsters look at them only.
It's because they say that that I asked you.
The young girls only look at that kind —
whichever one wears a cap at a rakish angle,
whichever one wears nice clothes,
whichever one's voice is beautiful,
they only look at him.
Exactly. But as for us, the one who wore his cap stylishly,
who wore a pretty blouse, a pretty skirt,
that wasn't our kind — the way we were, we danced one day,
and then we danced again after two or three days,
and then after we'd gone on dancing two or three days,
why, even an ugly person came to look good.
They come to look good — you've fallen in love, let's say.
Right. That way when we went on dancing
we didn't look whether her face was beautiful or ugly.
Her voice, too, we didn't even consider if it was beautiful.
The old way was good.
Once we went right there, once we started dancing, our rule was, there was no going out.
We started, we danced, we went on singing the songs,
we went on singing and then, if we had to pee we went out,
if we had to shit we went out,
but if we didn't we stayed, even until daybreak.
If a young man and a girl danced for a long time, until dawn,
we had to think that that couple got along well.
That's how we were — staying on even as the sun rose — until they had to pee.
So I am asking you how you dance.
Well, if a man meets someone who has a nice voice, he'll dance a while,
otherwise he doesn't dance.
Whichever woman has a nice voice, [I think:] will I dance with her?
One who is somewhat pretty, one who wears clothes that aren't all dirty,
one who wears nice clothes, who wears a tartan headscarf,
they only dance with them, nowadays.
Right. I've seen this so I'm asking you.
that's the way they are, you've told it straight.
They only want nice-looking ones.
one who's voice comes out nicely, ones who wear nice clothes — that's the kind they dance with.
We weren't like that. So I'm asking you.
Now again you do like this, you sing the words,
you all sing like this : a' a' a' nu' u' u
We had nothing like that.
We just drew out our voices long like this aaaaiiii eeee eeeee — drawing out the voice like that.
Like that.
You all sound like this: aq aq aq oq oq oq.
Still the meaning is there, inside.
You all understand it, but I don't.
It's like this.
How did the old-timers say the words?
Back then in the golden age — now everything has changed.
Now everything is different, I've heard them say.
Then I think, really, the earth itself has turned over,
and so our language, changes as well.
Everything changes.
Our clo— our language also,
Clothing changes — the clothing we wear changes.
I hadn't seen that this was happening,
but now year after year it can be seen.
But when you young men and woman are together,
if you take out two rupees each — if you take out two rupees, I take out two rupees.
Our friend up above takes out two rupees, the one over here takes out two rupees. So all pay up.
When everyone has agreed, we get a goat,
we give them hospitality, we give them beer — that was our custom, before.
We gave them beer, we gave them hospitality.
They would soak some rice and put in a little turmeric.
They would put in turmeric and make it yellow
and they would put in a bit of ghee and fry it.
They would serve up a little of that sometimes.
Sometimes they would give eggs too.
I saw them give such things, we too would give them things, before, when we danced.
Such hospitality — do you all give each other hospitality or don't you?
Gifts — the custom of hospitality is still around.
Is it?
It is. Why wouldn't it be? Now suppose they invite us up there, OK?
Now if they invite us and give us hospitality,
we, too, afterwards, we have to invite them and give them fully the same.
Right.
It's whatever they do.
If they don't give it to us —
If they only give us beer, if they only give us rice-cake, we do the same.
That's what we have to do.
In that case, do we have to give them the same amount as they give us?
or do we have to give them a little more?
or do we have to give them a little less? Nowadays what do you do? — that's what I'm asking.
It's like this. Now they give us four dharnis — OK?
Now we — we two are friends, right?
A woman has invited us.
We go and they give us four or five dharnis, right?
Right.
Now what she gave us, it won't do give only the same amount in return.
It has to be two dharnis more — it has to be a little more.
If they give us four dharnis, we have to go up to six or seven dharnis.
The beer, too, has to be a bit more.
A bit more. We have to add in some beer.
We have to give more than what they give us.
In that case, it's only your words — only the words of your songs — only when you draw out your voices that you draw them out a little differently, right?
??
It's because it isn't like the way we sang that I asked you.
For the rest, we, too, gave gifts adding a little — the same way.
One has to add a little more to what they've given us.
One has to add a bit more alcohol to what they've given us, and give it to them.
And we must drink up their alcohol — we all get together and drink.
We have to have a discussion among friends, to discuss it and then get together and drink.
However many we are — dancers — all
get out the same amount and buy it and give it to them, adding a little.
It was like that before too, when we danced.
That's why I asked about that in particular.
That is the same, it turns out.
Only your voices aren't the same.
Back then we drew our voices out long.
You don't draw them out.
That's the way it is, uncle. The voices have changed now, right?
But the song is the same.
It's one song — the song is the same.
Our voice has changed — the way of singing it is different — but the song is the same.
Today's and the old-time one doesn't quite agree.
Right.
They don't agree.
Actually, we aren't the same as your generation, uncle.
The reason we aren't the same — before, your consensus was more important.
We nowadays, if seven of us agree on a plan, out of the seven
three, four, five — later only that many of us will still agree —
"I'm not paying for that, hey!
I only ate this much, really!"
one of them will tell us.
So nowadays we don't get solidarity, among the group of young men.
Before, we paid equally, clan-brothers and clan-sisters. [Clan-siblings can not dance together, but they used to go together to meet boys and girls of another clan.]
The sisters would pay however much the brothers paid.
We all took out the same amount and gave it to them.
They [the other clan] came, both brothers and sisters. We went, brothers and sisters together.
Just as you said, back then we would dance with people from the Tamur Khola, from Sauden.
We danced with people from Lingthep.
When we gave each other gifts, we all paid equally.
You all pay equally too, I suppose, as far as paying goes.
But there are always some who pay, and some who don't.
Some mainly drink beer, and as for dancing, they're mediocre dancers.
And there are some who don't take out their money.
Some of us pay.
We people aren't the same.
We're not the same.
They're like that. You're telling it straight.
That fits. But our custom — nowadays — its become like that, let's say.
Back then, in your generation, uncle, if women invited you up somewhere, over somewhere,
you went together, clan-brothers and sisters, no?
Yes.
When you went, you really agreed together and you went.
Now, how it is,
we — either we clan-brothers go by ourselves, we don't take the girls,
and the clan-sisters, if some young men invite them up, over somewhere,
it's the same — they go by themselves.
They don't want their clan-brothers.
That's become the custom nowadays.
Before, unless the brothers and sisters went together, you didn't go.
But now, with us, there's no question of brothers and sisters going together, as far as that's concerned.
But you all, when you've gone dancing and you come back, nowadays you go to bed.
With the knowledge of your parents, you go dancing and then you come back.
And then you go to bed. You don't go to the work-party. You're not afraid, nowadays.
We, before, how we were —
Without our parents knowing, when we went dancing,
the boys and girls had to agree, all the friends had to agree, and then we went.
Later, when we came back, our parents were already sleeping.
We didn't fall asleep.
Directly they gave us food, we took up our hoes.
Then we set out for the work-party. We went.
Then over there, if we slept, the clan-brothers and sisters —
Now if the sisters were asleep, it was the brothers who would hoe,
and again later, when the sisters got up and hoed, they would hoe by turns.
So at home our parents didn't scold us, they didn't even know.
Nowadays you just sleep, when you come back.
That's how I see it.
That's the way you are here in the village, nowadays!
We are, but
before, uncle, when you went dancing and came back,
you set out directly to work.
But nowadays, we don't have a custom like your generation's, uncle.
Now there are one or two like that. There are only one or two.
When they go dancing and come back, the sleepers stay sleeping.
The ones who go to work, it's the ones who are a little afraid of their parents.
Now uncle, suppose your son Chandre goes to the fair to dance, OK?
Hmm.
When he goes — "Oh, I have some work to do at school today."
"Today I have to supervise some laborers hoeing."
[He thinks:] "If I sleep in, my father is strict, he'll abuse me, he'll hit me, he'll kill me,"
he thinks, and he goes off immediately.
But its the same — It's like that if the parents are a little strict, if they inspire fear.
Then the children fear us, they fear us like that.
They fear us, and they work.
But when we plowed,
The amount that we plowed, you all can only plow in two days.
The amount we plowed in one day, you plow in two days.
Your father's — as much as was your father had in him — uh — you don't have the stamina.
Otherwise you should be able to plow as much as the old-timers.
They used to say, compared to the amount my father's generation plowed, "You don't plow as much." My mother used to tell me that.
"You don't plow as much as your father used to plow," she told me.
That's what they said.
And when they said how much stone wall they laid, or how much wood they carried, I was unable to do it.
The amount my father carried, the amount of rock my father turned over and laid down, I couldn't do it.
The old-timers back then were stronger.
They were strong. But it is like this, uncle.
And compared to the old-timers — they were strong, as far as that goes — but now also there are some of us who are strong.
The more work we do, the stronger we are, it turns out.
If we just hang around, not doing any work, then we are not strong.
Our bodies go a bit to seed. They go to seed and we aren't strong.
What do you say?
It's like this, uncle.
Now in the Kali Yug, we youngsters keep going downhill, further and further.
We don't match the amount of work that your generation did before, uncle.
We can't even match the amount that you ate.
Similarly, your grandchildren can't match the amount of work we do.
Right.
So, the men before, who were touched by the Golden Age, were strong, but now those of the Kali Yug are only like this.
Right. That's the straight story.
Now, what's your opinion concerning us Limbus and the Nepalis?
The Limbu eats, and he works.
But now, what's happened, you all speak a little more Nepali [when speaking Limbu].
You've lost a little of the Limbu language.
It's a case of ?? eating what they eat — you all have gone a bit down that road.
You've gone that way.
Now as far as being strong, one who is a little bigger, a little taller, whose bones are a bit bigger, he's a bit stronger, no?
If one's bones are small, if one is small, one isn't strong.
No.
One who is a bit bigger will be a bit heavier.
He'll be heavier.
So …
So — go ahead, speak.
As to how it came about, calling ourselves "Yakthungba" — we're yakthungba.
The word "yakthungba" — is it "yakthungba" or is it "akthungba"? Between these two.
Is it "yakthungba" or is it "akthungba"?
Now that I think of it, "yakthungba" — it's not "yakthungba", it's more like "akthungba".
Hmm.
Is it true? Is it like that? It's like that, no, uncle?
If we say "akthungba" — as long as there's something inside the pot, since one served it ["aktu"] and drank it ["thung"], it's like "akthungba" right!
The expression "yakthungba" — whatever's inside ["yak"] — "yakthungba".
"yak", "yakthungba".
That's what I'm asking you.
Then indeed it must be "yakthungba".
We are people who eat only as long as there is ["yak"] something in the house, right?
"yakthungba", "akthungba".
Whatever there is in the house,
or in the storage-pot
"akthungba", "yakthungba", "akthungba".
When it's finished, it's finished for us Limbus.
Maybe that's why they say "akthungba" [??].
We have no thought for what to eat tomorrow, or the next day.
If I've eaten just now, eating tomorrow or the next day —
I don't need it!
Our Limbu philosophy is like that, huh?
[To the linguist:] That's it, sir.

S1 doi

stop écouterH:
narəd lɛ attiatti kɛyuŋma kɛmɛnchiahaˀ mɛwayɛ?

narəd-lɛ

Narad-GEN

atti-atti

where-where

kɛ-yuŋ-ma

ACT-stay.S1-INF

kɛ-mɛnchia-haˀ

ACT-woman-PL

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PANarad, where were your various woman-friends from?

S2 doi

stop écouterN:
iŋga amɛnchia kɔ khəi ! kurɛm mɛwayɛ.

iŋga

1SG

a-mɛnchia

1SG-woman

TOP

khəi

well

kurɛm

plenty

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PAMy woman-friends, well!, there have been a lot of them.

S3 doi

stop écouterN:
amɛnchiahaˀ kohi ɛttho thɔŋlɔŋ kɛyuŋmaaŋ mɛwayɛ.

a-mɛnchia-haˀ

1SG-woman-PL

kohi

someone

ɛttho

up.here

thɔŋlɔŋ

Thonglong

kɛ-yuŋ-ma-aŋ

ACT-stay.S1-NOM.F-also

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PASome were from up here in Thonglong,

S4 doi

stop écouterN:
kohi ɛttho tho pandɔtluŋ kɛyuŋmaaŋ mɛwayɛ.

kohi

someone

ɛttho

up.here

tho

up

pandotluŋ

Pandotlung

kɛ-yuŋ-ma-aŋ

ACT-stay.S1-NOM.F-also

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PAand some were from up in Pandotlung,

S5 doi

stop écouterN:
asenba ro! — tərə puraniya kohi ɛtna liŋdhɛppa mɛwayɛ.

asen-pa

before-NOM

ro

EXCL

tərə

but

puraniya

old.ones

kohi

someone

ɛtna

over.here

liŋdhɛp-pa

Lingthep-NOM

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PArecent ones — but some of the old ones were from Lingthep.

S6 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛaŋ attiatti ɛtyo kohi khɔkliŋbaaŋ mɛwayɛ.

khɔmbhɛ-aŋ

then-CJ

atti-atti

where-where

ɛtyo

here.below

kohi

someone

khɔkliŋ-pa-aŋ

Khokling-NOM-also

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PAAnd some were from down in Khokling.

S7 doi

stop écouterN:
tərə ɛmbhɛllɛ khɔkliŋbanu cəĩ anigɛ sɛːrigɛ.

tərə

but

ɛmbhɛllɛ

then

khɔkliŋ-pa-nu

Khokling-NOM-SOC

cəĩ

TOP

anigɛ

1PL.EX

sɛːr-igɛ

separate.S2-1PL.EXBut now we've broken off with the Khokling ones.

S8 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ ɛttho thɔŋlɔŋbanu — liŋdhɛppanu anigɛ sorik wayigɛ.

ɛmbhɛllɛ

thus

ɛttho

up.here

thɔŋlɔŋ-pa-nu

Thonglong-NOM-SOC

liŋdhɛp-pa-nu

Lingthep-NOM-SOC

anigɛ

1PL.EX

sorik

together

way-igɛ

be.S2-1PL.EXNow we are together with ones from Thonglong, with ones from Lingthep.

S9 doi

stop écouterN:
khɔmbha ɛtyo thɛdzɔŋbobahaˀci mɛwaˀ.

khɔmbha

thus

ɛtyo

here.below

thɛdzɔŋbo-pa-haˀ-ci

Thejongbo-NOM-PL-a.little

mɛ-waˀ

3PL-be.S1And there are a few from down in Thejongbo.

S10 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ kɛwayi'llɛ attihaˀrɛ cəĩ khɔmbhɔ kɛwayi'llɛ nurik kɛmmɛtti

khɔmbhɔ

thus

kɛ-way-i-ɛllɛ

2-be.S2-12PL.SO-SUB

atti-haˀ-rɛ

which.one-PL-ERG

cəĩ

TOP

khɔmbhɔ

thus

kɛ-way-i-ɛllɛ

2-be.S2-12PL.SO-SUB

nurik

well

kɛm-mɛtt-i

3NSG→2-do.S2-12PL.SOWhen you were together, which ones treated you well

S11 doi

stop écouterH:
attihaˀrɛ cəĩ kɛmɛmmɛttinni nurik?

atti-haˀ-rɛ

which.one-PL-ERG

cəĩ

TOP

kɛmɛn-mɛtt-in-i

3NSG→2.NEG-do.S2-12PL.SO.NEG-Q

nurik

welland which ones didn't treat you well?

S12 doi

stop écouterN:
khan kɔ nurik kɔ ɛmbhɔ ɛttho thɔŋlɔŋb'ɛnnu cəĩ sarik nurik wayigɛ.

kha-n

that-DEF

TOP

nurik

well

TOP

ɛmbhɔ

thus

ɛttho

up.here

thɔŋlɔŋ-pa-ɛn-nu

Thonglong-NOM-DEF-SOC

cəĩ

TOP

sarik

much

nurik

well

way-igɛ

be.S2-1PL.EXAs for that, we were really getting on well with the Thonglong ones.

S13 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛaŋ khanhaˀnu sɛːrigɛ mɛːnni?

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

khan-haˀ-nu

that.one-PL-ABL

sɛːr-igɛ

separate.S2-1PL.EX

mɛːn-i

no-QBut then we separated from them, OK?

S14 doi

stop écouterN:
sɛːrigɛaŋ kɔ ɛtyo thɛdzɔmbobanu tin bərsə the anigɛ sarik nurik wayigɛ.

sɛːr-igɛ-aŋ

separate.S2-1PL.EX-CJ

TOP

ɛtyo

here.below

thɛdzɔmbo-pa-nu

Thejongbo-NOM-SOC

tin

three

bərsə

year

the

what

anigɛ

1PL.EX

sarik

much

nurik

well

way-igɛ

be.S2-1PL.EXAfter we separated, for about three years we got along very well with the ones from Thejomboba.

S15 doi

stop écouterN:
anigɛ nurik mɛmɛttigɛaŋ ciʈʈhi yapmi mɛhaktɛ.

anigɛ

1PL.EX

nurik

well

mɛ-mɛtt-igɛ-aŋ

3PL-do.S2-1PL.EX-CJ

ciʈʈhi

letter

yapmi

1NSG.O

mɛ-hakt-ɛ

3PL-send.S2-PAThey treated us well and they sent us letters.

S16 doi

stop écouterN:
tərə khɔn mɛnchian allo ɛmbhɛllɛ mədes yo peaŋ yuŋ.

tərə

but

khɔ-n

that-DEF

mɛnchia-n

woman-DEF

allo

now

ɛmbhɛllɛ

then

mədes

plains

yo

down.to

pe-aŋ

go.S2-CJ

yuŋ

stay.S1But that one has gone down to the plains nowadays.

S17 doi

stop écouterN:
tərə əru kudzumhaˀ rɔt mɛwaˀ. khɔmbhɛaŋ ɛmbhɛllɛ sɛːrigɛ — khɔnhaˀnu cəĩ .

tərə

but

əru

other.PL

ku-cum-haˀ

3SG-friend-PL

rɔt

only

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

ɛmbhɛllɛ

then

sɛːr-igɛ

separate.S2-1PL.EX

khɔn-haˀ-nu

that.one-PL-ABL

cəĩ

TOPOnly her friends are there. But we broke up with them.

S18 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛ kunara num'ɛn sira adhaŋ kɛsira thaŋɛi

khɔmbhɛllɛ

thus

ku-nara

3SG-face

nu-ma-ɛn

good-NOM.F-DEF

sira

liking

a-thaŋ

1IN-come.up.S1

kɛ-sira

2-liking

thaŋ-ɛ-i

come.up.S2-PA-QSo, do you like ones with pretty faces

S19 doi

stop écouterH:
ku sor kɛnuˀm'ɛn cəĩ kɛsira thaŋɛi khɛnɛa?

ku-sor

3SG-voice

kɛ-nuˀ-ma-ɛn

ACT-good.S1-NOM.F-DEF

cəĩ

TOP

kɛ-sira

2-liking

thaŋ-ɛ-i

come.up.S2-PA-Q

khɛnɛ-a

2SG-EXPRor do you like ones with nice voices?

S20 doi

stop écouterN:
khɔn kɔ ɛmbhɔ ni pha —

khɔn

that

TOP

ɛmbhɔ

thus

ni

EMPH

pha

COMPN. It's like this:

S21 doi

stop écouterN:
kunara num'ɛn lɔt khɔn sira thaŋba paːnnɛn abhedaŋba phɛllɛ —

ku-nara

3SG-face

nu-ma-ɛn

good-NOM.F-DEF

lɔt

only

khɔn

that

sira

liking

thaŋ-pa

come.up.S1-NOM

paːn-ɛn

speech-DEF

abhedaŋba

how.ADJ

phɛllɛ

COMPAs far as only liking pretty ones —

S22 doi

stop écouterN:
jəti khanhaˀnu yaˀ alaːk awaˀ abek həgi —

jəti

as.much

khan-haˀ-nu

that.one-PL-SOC

yaˀ

paddy.PV

a-laːk

1IN-dance.S1

a-waˀ

1IN-be.S1

a-pek

1IN-go.S1

həgi

isn't.it

ki

orthe more we go on dancing with them — isn't that right? —

S23 doi

stop écouterN:
yaˀ alaːkkɛllɛ khɔn jəstəi aphno thik maya mohə lag ba cok — lag ba cok pek.

yaˀ

paddy.PV

a-laːk-ɛllɛ

1IN-dance.S1-SUB

khɔn

that

jəsto-əi

as-INTENS

aphno

own

thik

one

maya

love

mohə

love

lag-pa

strike-NOM

cok

do.S1

lag-pa

strike-NOM

cok

do.S1

pek

go.S1when we dance, whatever she's like, we are fond of her — we get more and more fond of her.

S24 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛaŋ kɔ aphno cal cələn — mɛmma — tɔŋ pek.

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

TOP

aphno

own

cal

behavior

cələn

custom

mɛmma

?same

tɔŋ

agree.S1

pek

go.S1Our manners — or whatever — come to agree —

S25 doi

stop écouterN:
hitcit tɔŋ mɛtma poksɛ.

hitcit

feeling

tɔŋ

agree.S1

mɛt-ma

say.S1-INF

poks-ɛ

become.S2-PAour feelings are in harmony, I should say.

S26 doi

stop écouterN:
cal cələn mɛːndu — hittəcittə — aphno hittəcittə tɔŋɛ.

cal

behavior

cələn

custom

mɛːndu

is.not

hittəcittə

feeling

aphno

own

hittəcittə

feeling

tɔŋ-ɛ

agree.S2-PAIt's not our manners, its our feelings — we sympathise.

S27 doi

stop écouterN:
tɔŋɛaŋ kɔ alla aphno sor ɛnnaŋ tɔŋɛ.

tɔŋ-ɛ-aŋ

agree.S2-PA-CJ

TOP

alla

now

aphno

own

sor-ɛn-aŋ

voice-DEF-also

tɔŋ-ɛ

agree.S2-PAWhen we sympathize, then our voices harmonize as well.

S28 doi

stop écouterN:
alla cahe — khallɛ ku ənuhar numa hos tap phɛːnba hos

alla

now

cahe

whether

khan-lɛ

that.one-GEN

ku-ənuhar

3SG-face

nu-ma

good-NOM.F

hos

let.be

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOM

hos

let.beNow her face may be pretty or it may be ugly,

S29 doi

stop écouterN:
aphno sor ɛnnaŋ tɔŋ— sor ɛnnaŋ tɔŋɛ, aphno hittəcittə aŋ tɔŋɛ.

aphno

own

sor-ɛn-aŋ

voice-DEF-also

sor-ɛn-aŋ

voice-DEF-also

tɔŋ-ɛ

agree.S2-PA

aphno

own

hittəcittə-aŋ

feeling-also

tɔŋ-ɛ

agree.S2-PAif our voices are in harmony and our thoughts are in harmony

S30 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛ khanhaˀnu cəĩ waˀma sira adhaŋ pek lətchə ni .

khɔmbhɛ

thus

khan-haˀ-nu

that.one-PL-SOC

cəĩ

TOP

waˀ-ma

be.S1-INF

sira

liking

a-thaŋ

1IN-come.up.S1

pek

go.S1

rətchə

EVID

ni

EMPHthen it becomes a pleasure to be together with them.

S31 doi

stop écouterN:
tərə əgaɖi ba khɛni — phɔŋa — ambhɔŋasirɛ khɛni —

tərə

but

əgaɖi-pa

before-NOM

khɛni

2PL

phɔŋa

jun.pat.uncle

a-phɔŋa-si-rɛ

1SG-jun.pat.uncle-PL-ERG

khɛni

2PLBut in the past, your generation, uncle —

S32 doi

stop écouterH:
kohi cumlɛ abhe mɛdzogu phɛllɛ

kohi

someone

cum-lɛ

friend-ERG

abhe

how

mɛ-cog-u

3PL-do.S2-3SG.O

phɛllɛ

COMPSome of our friends, what they did —

S33 doi

stop écouterH:
kunara num'ɛnnu rɔt yaˀ mɛraːktɛ — yaˀ mɛraːktuba nisuŋ.

ku-nara

3SG-face

nu-ma-ɛn-nu

good-NOM.F-DEF-SOC

rɔt

only

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːkt-ɛ

3PL-dance.S2-PA

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːkt-u-pa

3PL-dance.S2-3SG.O-NOM

nis-uŋ

see.S2-1SG→3SGthey only danced with pretty ones — I saw them dance like that.

S34 doi

stop écouterH:
kohi cumlɛ kunara tap phɛːnbanusaŋ yaˀ mɛraːktɛ.

kohi

someone

cum-lɛ

friend-ERG

ku-nara

3SG-face

tap

PV

phɛːn-pa-nu-saŋ

bad.S1-NOM-SOC-CONCESS

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːkt-ɛ

3PL-dance.S2-PASome danced even with ugly ones as well.

S35 doi

stop écouterH:
tərə kunara numasaŋ ku sor kɔ tap phɛːnba

tərə

but

ku-nara

3SG-face

nu-ma-saŋ

good-NOM.F-CONCESS

ku-sor

3SG-voice

TOP

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOMBut though one might be pretty, her voice might be ugly,

S36 doi

stop écouterH:
— ə̃ — kunara ya tap phɛːnbasaŋ ku sor nuba.

ə̃

umm

ku-nara

3SG-face

ya

EXPR

tap

PV

phɛːn-pa-saŋ

bad.S1-NOM-CONCESS

ku-sor

3SG-voice

nu-pa

good-NOMand an ugly one might have a nice voice.

S37 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋba mɛnchiahaˀnu attihaˀnu laːkma kɛsira thaŋɛ əghi phɛaŋ kɔ sen tonɛba.

khɔmdaŋba

like.that

mɛnchia-haˀ-nu

woman-PL-SOC

atti-haˀ-nu

which.one-PL-SOC

laːk-ma

dance.S1-INF

kɛ-sira

2-liking

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

əghi

before

phɛaŋ

COMP

TOP

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMSo that's why I asked before which women you liked to dance with.

S38 doi

stop écouterN:
han kɔ ɛmbhɛllɛ cəĩ abhebhɛllɛ iŋga ittuŋŋaŋ khɔm rɔt abhebhɛllɛ aphəi hitcit tɔŋ.

ha-n

that-DEF

TOP

ɛmbhɛllɛ

then

cəĩ

TOP

abhe-phɛllɛ

how-COMP

iŋga

1SG

itt-uŋ-aŋ

think.S2-1SG→3SG-CJ

khɔm

thus

rɔt

only

abhe-phɛllɛ

how-COMP

aphəi

self

hitcit

feeling

tɔŋ

agree.S1Its like this — when I've thought about it its just that — if the feelings are in harmony.

S39 doi

stop écouterN:
tərə ɛmbhɛllɛsaŋ khɔmdaŋba khunchi cələn waˀ.

tərə

but

ɛmbhɛllɛ-saŋ

then-CONCESS

khɔmdaŋba

like.that

khunchi

3NSG

cələn

custom

waˀ

be.S1Even so, some peoples' way is —

S40 doi

stop écouterN:
theaŋ hop — jun ci caŋ cinuba caksu — mɛːnni? —

the-aŋ

what-also

hop

not.be.S1

jun

whichever.one

ci

a.little

caŋ

clothing

ci-nu-pa

a.little-good-NOM

caks-u

wear.S2-3SG.O

mɛːn-i

not-Qthere's nothing [else that matters]! — whichever one wears nice clothes, OK?

S41 doi

stop écouterN:
atti'llɛ koʈ ɛmbhɛ jutta ɛmbhɛ nuba caksuaŋ waˀ

atti-ɛllɛ

which.one-GEN

koʈ

coat

ɛmbhɛ

thus

jutta

shoe

ɛmbhɛ

thus

nu-pa

good-NOM

caks-u-aŋ

wear.S2-3SG.O-CJ

waˀ

be.S1Whichever one has put on a nice coat and nice shoes,

S42 doi

stop écouterN:
khallɛ cəĩ khanhaˀnu rɔt yaˀ kɛraːkpaŋ mɛwaˀ kohi kɔ.

khan-lɛ

that.one-ERG

cəĩ

TOP

khan-haˀ-nu

that.one-PL-SOC

rɔt

only

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːk-pa-ŋ

ACT-dance.S1-NOM-also

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

kohi

someone

TOPsome people only dance with them.

S43 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ. tərə ɛmbhɛdaŋba mɔna awaˀ abhedaŋba awaˀ phɛllɛ — ani yakthuŋba awaˀɛllɛ —

khɔmbhɔ

thus

tərə

but

ɛmbhɛdaŋba

like.this

mɔna

man

a-waˀ

1IN-be.S1

abhedaŋba

how.ADJ

a-waˀ

1IN-be.S1

phɛllɛ

COMP

ani

1PL.IN

yakthuŋ-pa

Limbu-NOM

a-waˀ-ɛllɛ

1IN-be.S1-SUBJust so. But we are like this — what we're like — we Limbus,

S44 doi

stop écouterH:
kunara tap phɛːnbasaŋ ku sor tap phɛːnbasaŋ theyaːndɔk yaˀ araːk, nurik abaːt aet phɔgɔrɔ

ku-nara

3SG-face

tap

PV

phɛːn-pa-saŋ

bad.S1-NOM-CONCESS

ku-sor

3SG-voice

tap

PV

phɛːn-pa-saŋ

bad.S1-NOM-CONCESS

theyaːndɔk

nonetheless

yaˀ

paddy.PV

a-raːk

1IN-dance.S1

nurik

well

a-paːt

1IN-speak.S1

a-et

1IN-laugh.S1

phɔgɔrɔ

ifeven if her face is ugly and her voice is ugly, all the same if we dance and we talk and laugh nicely, day after day,

S45 doi

stop écouterH:
khɔnnɛn nuba ni tɛt lətchə mɔna'llɛ.

khɔn-ɛn

that.one-DEF

nu-pa

good-NOM

ni

see.S1

tɛt

be.possible.S1

rətchə

EVID

mɔna-ɛllɛ

man-?DEF.ERGwhy, she seems pretty.

S46 doi

stop écouterH:
anigɛ əghi khɔmbha wayigɛ'llɛ

anigɛ

1PL.EX

əghi

before

khɔmbha

thus

way-igɛ-ɛllɛ

be.S2-1PL.EX-SUBBefore, when we were like that,

S47 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋ khunchi nara tap phɛːnbasaŋ khunchi sor tap phɛːnba saŋ

khɔmdaŋ

thus.ADJ

khunchi

3NSG

nara

face

tap

PV

phɛːn-pa-saŋ

bad.S1-NOM-CONCESS

khunchi

3NSG

sor

voice

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOM

saŋ

CONCESSeven though their faces were ugly and their voices were ugly,

S48 doi

stop écouterH:
yaˀ raːkti pegigɛ'llɛ anigɛ nuba nisumsimbɛ mɛnchiahaˀ.

yaˀ

paddy.PV

raːkt-i

dance.S2-12PL.SO

peg-igɛ-ɛllɛ

go.S2-1PL.EX-SUB

anigɛ

1PL.EX

nu-pa

good-NOM

nis-umsimbɛ

see.S2-1PL.EX→3NSG

mɛnchia-haˀ

woman-PLwhen we went on dancing we saw them as beautiful, those women.

S49 doi

stop écouterN:
ə̃

ə̃

ummHmm.

S50 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ khɔ mɛnchiahaˀ anigɛaŋ nuba mɛnisigɛ.

khɔmbhɔ

thus

khɔ

that

mɛnchia-haˀ

woman-PL

anigɛ-aŋ

1PL.EX-also

nu-pa

good-NOM

mɛ-nis-igɛ

3PL-see.S2-1PL.EXAnd those women saw us as good-looking too.

S51 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɔ kɔ khɛnɛ sen tonɛba —

khɔmbhɛllɔ

thus

TOP

khɛnɛ

2SG

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMSo that's why I'm asking you.

S52 doi

stop écouterH:
abhedaŋ abhedaŋba mɛnchiahaˀ mɛwayɛ

abhedaŋ

REDUP

abhedaŋba

how.ADJ

mɛnchia-haˀ

woman-PL

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PAWhat kinds of women were there,

S53 doi

stop écouterH:
abheabhebhɛllɛ yaˀ kɛraːkti

abhe-abhe-phɛllɛ

how-how-COMP

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-i

2-paddy.dance.S2-12PL.SOand how did you dance

S54 doi

stop écouterH:
iŋga sen tonɛba.

iŋga

1SG

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMis what I'm asking you.

S55 doi

stop écouterN:
tərə khɔn kɔ əgaɖi ba cələn kusik kɔ mɛlɔˀnɛn theaŋ —

tərə

but

khɔn

that

TOP

əgaɖi-pa

before-NOM

cələn

custom

kusik

like

TOP

mɛ-lɔˀ-nɛn

NEG-be.S1-NEG

the-aŋ

what-alsoThe custom is not the same as before, because —

S56 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ cəĩ abhedaŋba

ɛmbhɛllɛ

thus

cəĩ

TOP

abhedaŋba

how.ADJhow it is nowadays —

S57 doi

stop écouterN:
asen — alla kɔ ambhɔŋasi səttejug ɛllɛ kɛsusiba ho ki ?

asen

before

alla

now

TOP

a-phɔŋa-si

1SG-jun.pat.uncle-PL

səttejug-ɛllɛ

golden.age-ERG

kɛ-sus-i-pa

2-waft.S2-12PL.SO-NOM

ho

it.is

ki

orbefore — uncle's generation experienced the golden age, right?

S58 doi

stop écouterN:
alla səttejug mɛtma anigɛ itm'ɛllɛ səttejug tərə ɛmbhɛllɛ cəĩ

alla

now

səttejug

golden.age

mɛt-ma

say.S1-INF

anigɛ

1PL.EX

it-ma-ɛllɛ

think.S1-INF-SUB

səttejug

golden.age

tərə

but

ɛmbhɛllɛ

thus

cəĩ

TOPNow the golden age — when we think of it it was the golden age, but now

S59 doi

stop écouterN:
jun lɛ ci caŋ ɛmbhɛba mɛtma nuba caksu — caŋ thehaˀ —

jun-lɛ

whichever.one-ERG

ci

a.little

caŋ

clothing

ɛmbhɛ-pa

thus-NOM

mɛt-ma

say.S1-INF

nu-pa

good-NOM

caks-u

wear.S2-3SG.O

caŋ

clothing

the-haˀ

what-PLwhoever wears nicer clothes and so on …

S60 doi

stop écouterH:
khɔn kɔ khɔmbhɛ a. tərə ɛmbha kɔ mɛːn a.

khɔn

that

TOP

khɔmbhɛ

thus

a

EXPR

tərə

but

ɛmbha

thus

TOP

mɛːn

not

a

EXPRWell, it's like that, but that's not the point.

S61 doi

stop écouterH:
khɔ jug jug mɛːndukki, — mɔnan kɔ ani lɔtthik —

khɔ

that

jug

age

jug

age

mɛːnduk-i

is.not-Q

ki

or

mɔna-n

man-DEF

TOP

ani

1PL.IN

lɔt-thik

only-oneIt's not a question of this age or that age, is it? -- we people are the same,

S62 doi

stop écouterH:
ani nɛksaŋ lɔtthik, mikkaŋ lɔtthik jəmmə kudɔŋba pɔt — mɛːnni?

ani

1PL.IN

nɛksa-ŋ

flesh-also

lɔt-thik

only-one

mik-aŋ

eye-also

lɔt-thik

only-one

jəmmə

all

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

pɔt

be.suspended.S1

mɛːn-i

not-Qour flesh is the same, our eyes are the same, everything has stayed the same, no?

S63 doi

stop écouterH:
tərə jug ɛn kɔ khan kɔ mɛːnduk.

tərə

but

jug-ɛn

age-DEF

TOP

kha-n

that-DEF

TOP

mɛːnduk

is.notIt's not the age.

S64 doi

stop écouterH:
tərə khamdaŋba mɔna abhedaŋba abhedaŋba mɛwayɛ.

tərə

but

khamdaŋba

thus.ADJ

mɔna

man

abhedaŋba

how.ADJ

abhedaŋba

how.ADJ

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PABut the kind of people, what kind were they?

S65 doi

stop écouterH:
abhebhɛllɛ khambha yaˀ kɛraːkti —

abhe-phɛllɛ

how-COMP

khambha

thus

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-i

2-dance.S2-12PL.SOHow did you dance?

S66 doi

stop écouterH:
abhe abhedaŋba mɛwayɛ phɛaŋ sen tonɛ — pha rɔt ni.

abhe

how

abhedaŋba

how.ADJ

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PA

phɛaŋ

COMP

sen

PV

to-nɛ

ask.S1-1SG→2SG

pha

COMP

rɔt

only

ni

EMPHWhat kind of people were there? — I'm asking you.

S67 doi

stop écouterH:
ɛmbhɛllɛsaŋ uhi sa pha yaˀ raːkmasaŋ uhi .

ɛmbhɛllɛ-saŋ

thus-CONCESS

uhi-sa

that.same-ADV

pha

COMP

yaˀ

paddy.PV

raːk-ma-saŋ

dance.S1-INF-CONCESS

uhi

that.sameEven so, now, its the same — in dancing, its the same,

S68 doi

stop écouterH:
hɔnɛ paːnnɛn lɔtcha cɛːtcik pɛni paːnnɛtmu pɔːndɛrɔ — pɔːndɛ lasɛaŋ yak.

hɔnɛ

for.no.reason

paːn-ɛn

speech-DEF

lɔt-sa

only-EMPH

cɛːtcik

a.little

pɛni

brahman

paːn-ɛtmu

speech-in

pɔːnd-ɛ-rɔ

mix.S2-PA-PROG

pɔːnd-ɛ

mix.S2-PA

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-CJ

yak

be.in.S1only the language has got a bit mixed with Nepali — its gotten mixed in —

S69 doi

stop écouterH:
mɛːŋgɔrɔ əghi kɔ yakthuŋ paːn lɔt paːtmuna.

mɛːn-kɔrɔ

not-if

əghi

before

TOP

yakthuŋ

Limbu

paːn

speech

lɔt

only

paːt-muna

speak.S1-GERotherwise, before we spoke only Limbu —

S70 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛ khɔn sen tonɛba ni iŋga kɔ. …

khɔmbhɛllɛ

thus

khɔn

that

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOM

ni

EMPH

iŋga

1SG

TOPthat's what I'm asking.

S71 doi

stop écouterH:
khɛnɛ yaˀ kɛraːktɛba iŋga nisuŋŋaŋ wayɛ nirɛŋ sumlɛŋ —

khɛnɛ

2SG

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-ɛ-pa

2-dance.S2-PA-NOM

iŋga

1SG

nis-uŋ-aŋ

see.S2-1SG→3SG-CJ

way-ɛ

be.S2-PA

nirɛŋ

twice

sumlɛŋ

thriceI've seen you dancing two or three times.

S72 doi

stop écouterH:
səŋkranti yaˀ kɛraːktɛ. ramdali yaˀ kɛraːktɛ.

səŋkranti

Sakrante

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-ɛ

2-dance.S2-PA

ramdali

Ramdali

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-ɛ

2-dance.S2-PAYou danced at Sankranti, you danced at Ramdali.

S73 doi

stop écouterH:
yo thuʔyadu kɛbegi khatyo yaˀ kɛraːkti.

yo

down

thuʔyadu

Thukyadu

kɛ-peg-i

2-go.S2-12PL.SO

khatyo

down.there

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-i

2-dance.S2-12PL.SOYou all went down and danced at Thukyadu.

S74 doi

stop écouterH:
taplejuŋ aŋ thiklɛŋ yaˀ kɛraːktuba iŋga nisuŋ.

taplejuŋ-aŋ

Taplejung-also

thiklɛŋ

once

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-u-pa

2-dance.S2-3SG.O-NOM

iŋga

1SG

nis-uŋ

see.S2-1SG→3SGI saw you dance once at Taplejung as well.

S75 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛ iŋga khɛnɛ sen tonɛba.

khɔmbhɛllɛ

thus

iŋga

1SG

khɛnɛ

2SG

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMSo I'm asking you.

S76 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛaŋ poŋ tərə the phɛllɛ — ɛmbhɛllɛ cəĩ alla — əgaɖi kɔ khɔmbhɔ wayɛ

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

poŋ

become.S1

tərə

but

the

what

phɛllɛ

COMP

ɛmbhɛllɛ

thus

cəĩ

TOP

alla

now

əgaɖi

before

TOP

khɔmbhɔ

thus

way-ɛ

be.S2-PAThats also true but — before it was like that.

S77 doi

stop écouterN:
tərə ɛmbhɛllɛ cəĩ — ləu ! the! — ɛmbhɛbhɔ —

tərə

but

ɛmbhɛllɛ

then

cəĩ

TOP

ləu

INTERJ

the

what

ɛmbhɛbhɔ

thusBut now its like this —

S78 doi

stop écouterN:
caŋwaːn nuba kɛdzaŋba khɔmdaŋba atti ku sor kɛnuˀb'ɛllɔt o mɛmɛttusi hindzaɛllɛ o.

caŋ-waːn

clothing-ornament

nu-pa

good-NOM

kɛ-caŋ-pa

ACT-clothing-NOM

khɔmdaŋba

that.ADJ

atti

which.one

ku-sor

3SG-voice

kɛ-nuˀ-pa-ɛn-lɔt

ACT-good.S1-NOM-DEF-only

o

look.PV

mɛ-mɛtt-usi

3PL-do.S2-3.O.NSG

hindza-ɛllɛ

youngster-DEF.ERG

o

EXCLThe ones that are nicely dressed and have nice voices — the youngsters look at them only.

S79 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ mɛlɔˀrɛaŋsa sen tonɛba.

khɔmbhɔ

thus

mɛ-lɔˀr-ɛ-aŋ-sa

3PL-say.S2-PA-CJ-ADV

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMIt's because they say that that I asked you.

S80 doi

stop écouterN:
hindzaɛllɛ khɔmdaŋba o mɛmɛttusi —

hindza-ɛllɛ

youngster-DEF.ERG

khɔmdaŋba

that.ADJ

o

look.PV

mɛ-mɛtt-usi

3PL-do.S2-3.O.NSGThe young girls only look at that kind —

S81 doi

stop écouterN:
attin ʈopi pɛrɛkkɛkkɛkpa khuːksu,

atti-n

which.one-DEF

ʈopi

cap

pɛrɛkkɛkkɛkpa

ONOM.rakishly

khuːks-u

wear.on.head.S2-3SG.Owhichever one wears a cap at a rakish angle,

S82 doi

stop écouterN:
atti'llɛ caŋ cinuba caksu,

atti-ɛllɛ

which.one-DEF.ERG

caŋ

clothing

ci-nu-pa

a.little-good-NOM

caks-u

wear.S2-3SG.Owhichever one wears nice clothes,

S83 doi

stop écouterN:
atti'llɛ ku sor ɛn nuˀ,

atti-ɛllɛ

which.one-DEF.GEN

ku-sor-ɛn

3SG-voice-DEF

nuˀ

good.S1whichever one's voice is beautiful,

S84 doi

stop écouterN:
khannɛn lɔt khunchi hindzahaˀrɛ ɛmbhɛllɛ hindzahaˀrɛ o — khanhaˀ — o mɛmɛttusi.

khan-ɛn

that.one-DEF

lɔt

only

khunchi

3NSG

hindza-haˀ-rɛ

youngster-PL-ERG

ɛmbhɛllɛ

thus

hindza-haˀ-rɛ

youngster-PL-ERG

o

look.PV

khan-haˀ

that-PL

o

look.PV

mɛ-mɛtt-usi

3PL-do.S2-3.O.NSGthey only look at him.

S85 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ. anigɛ kɔ ɛmbhɔ ʈopi pɛr'kkɛkkɛkpa kɛghuːŋba,

khɔmbhɔ

thus

anigɛ

1PL.EX

TOP

ɛmbhɔ

thus

ʈopi

cap

pɛr'kkɛkkɛkpa

ONOM.rakishly

kɛ-khuːŋ-pa

ACT-wear.on.head.S1-NOMExactly. But as for us, the one who wore his cap stylishly,

S86 doi

stop écouterH:
colo nuba kɛdzaŋba, sim nuba kɛdzaŋba,

colo

blouse

nu-pa

good-NOM

kɛ-caŋ-pa

ACT-clothing-NOM

sim

skirt

nu-pa

good-NOM

kɛ-caŋ-pa

ACT-clothing-NOMwho wore a pretty blouse, a pretty skirt,

S87 doi

stop écouterH:
khamdaŋba kɔ mɛːndu. anigɛ kɔ abhedaŋba phɛllɛ alla thiklɛŋ yaˀ raːktigɛ,

khamdaŋba-pa

thus.ADJ-NOM

TOP

mɛːndu

is.not

anigɛ

1PL.EX

TOP

abhedaŋba

how.ADJ

phɛllɛ

COMP

alla

now

thiklɛŋ

once

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ

dance.S2-1PL.EXthat wasn't our kind — the way we were, we danced one day,

S88 doi

stop écouterH:
yammu niyaːn sumyaːn lɛ thiklɛŋ laːktumbɛ,

yammu

again

niyaːn

two.days

sumyaːn

three.days

INST

thiklɛŋ

once

laːkt-umbɛ

dance.S2-1PL.EX→3SGand then we danced again after two or three days,

S89 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛaŋ niyaːn sumyaːn yaˀ araːk abekkaŋ kɔ

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

niyaːn

two.days

sumyaːn

three.days

yaˀ

paddy.PV

a-raːk

1IN-dance.S1

a-pek-aŋ

1IN-go.S1-CJ

TOPand then after we'd gone on dancing two or three days,

S90 doi

stop écouterH:
tap phɛːnba mɔnannaŋ nuba ni tɛt lətchə .

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOM

mɔna-n-aŋ

man-DEF-also

nu-pa

good-NOM

ni

see.S1

tɛt

be.possible.S1

rətchə

EVIDwhy, even an ugly person came to look good.

S91 doi

stop écouterN:
nuba ni tɛt tərə aphno maya prem bəs pa cok mɛtmuna o.

nu-pa

good-NOM

ni

see.S1

tɛt

be.possible.S1

tərə

but

aphno

own

maya

love

prem

love

bəs-pa

stay-NOM

cok

do.S1

mɛt-muna

say.S1-GER

o

EXCLThey come to look good — you've fallen in love, let's say.

S92 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ. khɔmbhɛaŋ anigɛ kɔ khɔmbhɔ yaˀ raːktigɛ pegigɛ'llɛ

khɔmbhɔ

thus

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

anigɛ

1PL.EX

TOP

khɔmbhɔ

thus

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ

dance.S2-1PL.EX

peg-igɛ-ɛllɛ

go.S2-1PL.EX-SUBRight. That way when we went on dancing

S93 doi

stop écouterH:
nuba tap phɛːnba kunara o mɛmmɛtpa anigɛ kɔ.

nu-pa

good-NOM

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOM

ku-nara

3SG-face

o

look.PV

mɛn-mɛt-pa

NEG-do.S1-NOM

anigɛ

1PL.EX

TOPwe didn't look whether her face was beautiful or ugly.

S94 doi

stop écouterH:
sor aŋ nuba tap phɛːnba khɔmdaŋba anigɛ o mɛmmɛtpa.

sor-aŋ

voice-also

nu-pa

good-NOM

tap

PV

phɛːn-pa

bad.S1-NOM

khɔmdaŋba

like.that

anigɛ

1PL.EX

o

look.PV

mɛn-mɛt-pa

NEG-do.S1-NOMHer voice, too, we didn't even consider if it was beautiful.

S95 doi

stop écouterN:
əgaɖi ko cələn nuba.

əgaɖi-ko

before-of

cələn

custom

nu-pa

good-NOMThe old way was good.

S96 doi

stop écouterH:
lɛplɔˀ laːtmaŋ yammu yaˀ raːksɛ lasigɛaŋ anigɛ paːn khɔmbhɔ — lɔːn pekma hoptɛ.

lɛp-lɔˀ

ONOM-ADV

laːt-ma-ŋ

enter.S1-INF-CJ

yammu

again

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

las-igɛ-aŋ

enter.S2-1PL.EX-CJ

anigɛ

1PL.EX

paːn

speech

khɔmbhɔ

thus

lɔːn

come.out.S1

pek-ma

go.S1-INF

hopt-ɛ

not.be.S2-PAOnce we went right there, once we started dancing, our rule was, there was no going out.

S97 doi

stop écouterH:
ɛmbha lasigɛaŋ kɔ yaˀ raːktigɛ the! — khɔmbha palammɛn paːttumbɛrɔ teˀrumbɛ.

ɛmbha

thus

las-igɛ-aŋ

enter.S2-1PL.EX-CJ

TOP

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ

dance.S2-1PL.EX

the

what

khɔmbha

thus

palam-ɛn

song-DEF

paːtt-umbɛ-rɔ

say.S2-1PL.EX→3SG-PROG

teˀr-umbɛ

take.S2-1PL.EX→3SGWe started, we danced, we went on singing the songs,

S98 doi

stop écouterH:
paːttumbɛrɔ teˀrumbɛ khɔmbhɛaŋ kɔ jəba seˀmat yusɛ kɔrɔ lɔːnmunaba.

paːtt-umbɛ-rɔ

say.S2-1PL.EX→3SG-PROG

teˀr-umbɛ

take.S2-1PL.EX→3SG

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

TOP

jəba

when

seˀmat

urine

yus-ɛ

send.down.S2-PA

kɔrɔ

if

lɔːn-muna-pa

come.out.S1-GER-NOMwe went on singing and then, if we had to pee we went out,

S99 doi

stop écouterH:
hi yusɛ kɔrɔ lɔːnmunaba.

hi

shit

yus-ɛ

send.down.S2-PA

kɔrɔ

if

lɔːn-muna-pa

come.out.S1-GER-NOMif we had to shit we went out,

S100 doi

stop écouterH:
hi seˀmat ni mɛyunɛn phɔgɔrɔ ɛmbha yaːkmunaba. nam taːttaːtchaŋ yaːkmunaba ni.

hi

shit

seˀmat

urine

ni

EMPH

mɛ-yu-nɛn

NEG-feel.S1-NEG

phɔgɔrɔ

if

ɛmbha

thus

yaːk-muna-pa

stay.S1-GER-NOM

nam

sun

taːt-taːt-saŋ

bring.S1-bring.S1-CONCESS

yaːk-muna-pa

stay.S1-GER-NOM

ni

EMPHbut if we didn't we stayed, even until daybreak.

S101 doi

stop écouterH:
attiatti thaŋb'ɛnnu atti mɛnchiaŋ mɔre nam taːttaːt yaˀ raːksi

atti-atti

which.one-which.one

thaŋba-ɛn-nu

young.man-DEF-SOC

atti

which.one

mɛnchia-ŋ

woman-also

mɔre

long.time

nam

sun

taːt-taːt

bring.S1-bring.S1

yaˀ

paddy.PV

raːk-si

dance.S1-DUIf a young man and a girl danced for a long time, until dawn,

S102 doi

stop écouterH:
khan phaŋ khunchi nurik waˀsiba ani bicar cokma poŋ.

kha-n

that-DEF

phaŋ

pair

khunchi

3NSG

nurik

well

waˀ-si-pa

be.S1-DU-NOM

ani

1PL.IN

bicar

thought

cok-ma

do.S1-INF

poŋ

must.S1we had to think that that couple got along well.

S103 doi

stop écouterH:
khamdaŋba wayɛ ɛmbha nam taːttaːtchaŋ yaːkmunabaasi hi seˀmat mɛllɔːntarik.

khamdaŋba

thus.ADJ

way-ɛ

be.S2-PA

ɛmbha

thus

nam

sun

taːt-taːt-saŋ

bring.S1-bring.S1-CONCESS

yaːk-muna-pa-asi

stay.S1-GER-NOM-3PL.COP

hi

shit

seˀmat

urine

mɛn-lɔːn-tarik

NEG-come.out.S1-up.toThat's how we were — staying on even as the sun rose — until they had to pee.

S104 doi

stop écouterH:
ɛmbhɛllɛ khɛni abhedaŋba kisim abhebhɛllɛ abhedaŋba kɛlaːktum kɔ phɛaŋ sen tonɛba.

ɛmbhɛllɛ

thus

khɛni

2PL

abhedaŋba

how.ADJ

kisim

sort

abhe-phɛllɛ

how-COMP

abhedaŋba

how.ADJ

kɛ-laːkt-um

2-dance.S2-12PL→3SG

TOP

phɛaŋ

COMP

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMSo I am asking you how you dance.

S105 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ kɔ cɛːtcik ci ku sor kɛnuˀb'ɛn thik tumu phɔgɔrɔ sɔpma yaˀ raːk.

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

cɛːtcik

a.little

ci

a.little

ku-sor

3SG-voice

kɛ-nuˀ-pa-ɛn

ACT-good.S1-NOM-DEF

thik

one

tum-u

meet.S2-3SG.O

phɔgɔrɔ

if

sɔpma

moment

yaˀ

paddy.PV

raːk

dance.S1Well, if a man meets someone who has a nice voice, he'll dance a while,

S106 doi

stop écouterN:
nəbhəe dekhi cəĩ khannɛn yaˀ mɛraːknɛn.

nəbhəe-dekhi

if.not-from

cəĩ

TOP

khan-ɛn

that.one-DEF

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːk-nɛn

NEG-dance.S1-NEGotherwise he doesn't dance.

S107 doi

stop écouterN:
atti thik mɛ-- — attin ci ku sor kɛnuˀma mɛnchia yaːk, khɔnnɛn — khɔnnɛnnu laːktuŋŋi.

atti

which.one

thik

one

xx

atti-n

which.one-DEF

ci

a.little

ku-sor

3SG-voice

kɛ-nuˀ-ma

ACT-good.S1-NOM.F

mɛnchia

woman

yaːk

stay.S1

khɔn-ɛn

that.one-DEF

khɔn-ɛn-nu

that.one-DEF-SOC

laːkt-uŋ-i

dance.S2-1SG→3SG-QWhichever woman has a nice voice, [I think:] will I dance with her?

S108 doi

stop écouterN:
attin ci numa mɛnchiahaˀ, atti'llɛ khallɛ ci caŋŋɛn məilo dəilo mɛdzaksun,

atti-n

which.one-DEF

ci

a.little

nu-ma

good-NOM.F

mɛnchia

woman

haˀ

PL

atti-ɛllɛ

which.one-DEF.ERG

khan-lɛ

that.one-ERG

ci

a.little

caŋ-ɛn

clothing-DEF

məilo-dəilo

dirty-ECHO

mɛ-caks-un

NEG-wear.S2-3SG.O.NEGOne who is somewhat pretty, one who wears clothes that aren't all dirty,

S109 doi

stop écouterN:
caŋ cinuba caksu, ɛmbhɛba tatan pɔːtthaŋ khuːksu,

caŋ

clothing

ci-nu-pa

a.little-good-NOM

caks-u

wear.S2-3SG.O

ɛmbhɛ-pa

thus-NOM

tatan

tartan

pɔːtthaŋ

shawl

khuːks-u

wear.on.head.S2-3SG.Oone who wears nice clothes, who wears a tartan headscarf,

S110 doi

stop écouterN:
khɔnnu rɔt — khɔnnɛnnu rɔt yaˀ mɛraːk ɛmbhɛllɛ cəĩ .

khɔn-nu

that.one-SOC

rɔt

only

khɔn-ɛn-nu

that-DEF-SOC

rɔt

only

yaˀ

paddy.PV

mɛ-raːk

3PL-dance.S1

ɛmbhɛllɛ

then

cəĩ

TOPthey only dance with them, nowadays.

S111 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ. iŋgaaŋ khɔmdaŋba nisuŋŋaŋsa sen tonɛ.

khɔmbhɔ

thus

iŋga-aŋ

1SG-also

khɔmdaŋba

like.that

nis-uŋ-aŋ-sa

see.S2-1SG→3SG-CJ-ADV

sen

PV

to-nɛ

ask.S1-1SG→2SGRight. I've seen this so I'm asking you.

S112 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋba mɛwaˀ. khan kudopma kɛbaːttu rətchə khɛnɛ.

khɔmdaŋba

like.that

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

khan

that

kudopma

straight

kɛ-paːtt-u

2-say.S2-3SG.O

rətchə

EVID

khɛnɛ

2SGthat's the way they are, you've told it straight.

S113 doi

stop écouterH:
khamdaŋba ɛmbhɛllɛ mɔna cəĩ nuba caha mɛdzogɛ.

khamdaŋba

thus.ADJ

ɛmbhɛllɛ

thus

mɔna

man

cəĩ

TOP

nu-pa

good-NOM

caha

need.PV

mɛ-cog-ɛ

3PL-do.S2-PAThey only want nice-looking ones.

S114 doi

stop écouterH:
ku sor aŋ nuba kɛlɔːnbahaˀ, caŋŋaŋ nuba kɛdzaŋbahaˀ, khɔmdaŋbanu yaˀ kɛraːktɛ rətchə .

ku-sor-aŋ

3SG-voice-also

nu-pa

good-NOM

kɛ-lɔːn-pa-haˀ

ACT-come.out.S1-NOM-PL

caŋ-aŋ

clothing-also

nu-pa

good-NOM

kɛ-caŋ-pa-haˀ

ACT-clothing-NOM-PL

khɔmdaŋba-nu

like.that-SOC

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːkt-ɛ

ACT-dance.S2-PA

rətchə

EVIDone who's voice comes out nicely, ones who wear nice clothes — that's the kind they dance with.

S115 doi

stop écouterH:
anigɛ khɔmdaŋba hoptɛ. khɔmbhɛllɛ sen tonɛba.

anigɛ

1PL.EX

khɔmdaŋba

like.that

hopt-ɛ

not.be.S2-PA

khɔmbhɛllɛ

thus

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMWe weren't like that. So I'm asking you.

S116 doi

stop écouterH:
yammu ɛmbhɛllɛ khɛni kɛlɔˀri, kɛbaːttum palam.

yammu

again

ɛmbhɛllɛ

thus

khɛni

2PL

kɛ-lɔˀr-i

2-say.S2-12PL.SO

kɛ-paːtt-um

2-say.S2-12PL→3SG

palam

songNow again you do like this, you sing the words,

S117 doi

stop écouterH:
khɛni kɔ "aˀaˀaˀ nuˀuˀu" kɛlɔˀri.

khɛni

2PL

TOP

aˀaˀa

a.a.a

nuˀuˀu

nu.u.u

kɛ-lɔˀr-i

2-say.S2-12PL.SOyou all sing like this : a' a' a' nu' u' u

S118 doi

stop écouterH:
anigɛ kɔ khɔmdaŋba hoptɛ.

anigɛ

1PL.EX

TOP

khɔmdaŋba

like.that

hopt-ɛ

not.be.S2-PAWe had nothing like that.

S119 doi

stop écouterH:
sor uːksumbɛ kenba khɔmbhɛ kɔ — "aaii eeee eeeeeeee" lɔt khɔmdaŋba uːŋmunaba sor ni wayɛ.

sor

voice

uːks-umbɛ

pull.S2-1PL.EX→3SG

ken-pa

long.S1-NOM

khɔmbhɛ

thus

TOP

aaii

aaii

eeee

eeee

eeeeeeee

eeeeeeee

lɔt

only

khɔmdaŋba

like.that

uːŋ-muna-pa

pull.S1-GER-NOM

sor

voice

ni

EMPH

way-ɛ

be.S2-PAWe just drew out our voices long like this aaaaiiii eeee eeeee — drawing out the voice like that.

S120 doi

stop écouterN:
khɔmdaŋba.

khɔmdaŋba

like.thatLike that.

S121 doi

stop écouterH:
khɛni ɛmbhɛllɛ kɔ "aˀaˀaˀa ɔˀɔˀɔˀ" kɛlɔˀri.

khɛni

2PL

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

aˀaˀa

a.a.a

ɔˀɔˀɔˀ

o.o.o

kɛ-lɔˀr-i

2-say.S2-12PL.SOYou all sound like this: aq aq aq oq oq oq.

S122 doi

stop écouterH:
khannɛn cəĩ aŋ yakma yak rətchə mu paːn.

khan-ɛn

that-DEF

cəĩ-aŋ

TOP-also

yak-ma

be.in.S1-INF

yak

be.in.S1

rətchə

EVID

mu

CTR

paːn

speechStill the meaning is there, inside.

S123 doi

stop écouterH:
kusiŋ kɛniːttum khɛni. iŋga kɔ kusiŋ mɛniːtnan.

kusiŋ

PV

kɛ-niːtt-um

2-recognize.S2-12PL→3SG

khɛni

2PL

iŋga

1SG

TOP

kusiŋ

PV

mɛ-niːt-nan

NEG-recognize.S1-1SG.NEGYou all understand it, but I don't.

S124 doi

stop écouterN:
khɔnnɛn cəĩ ɛmbhɔ.

khɔn-ɛn

that-DEF

cəĩ

TOP

ɛmbhɔ

thusIt's like this.

S125 doi

stop écouterN:
alla asenba khɔdakmirɛ kɔ abhe mɛdzɛksu?

alla

now

asen-pa

before-NOM

khɔdakmi-rɛ

elder-ERG

TOP

abhe

how

mɛ-cɛks-u

3PL-tell.S2-3SG.OHow did the old-timers say the words?

S126 doi

stop écouterN:
alla ɛmbhɛllɛ kɔ səttejug — səttejug ɛllɛ alla yo pha theaŋ theaŋ lɛksɛ.

alla

now

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

səttejug

golden.age

səttejug-ɛllɛ

golden.age-DEF.GEN

alla

now

yo

down

pha

COMP

the-aŋ

what-also

the-aŋ

what-also

lɛks-ɛ

change.S2-PABack then in the golden age — now everything has changed.

S127 doi

stop écouterN:
alla theaŋ theaŋ lɛŋ khɔn mɛbaːttuba iŋga khɛpsuŋba jəsto ro.

alla

now

the-aŋ

what-also

the-aŋ

what-also

lɛŋ

change.S1

khɔn

that

mɛ-paːtt-u-pa

3PL-say.S2-3SG.O-NOM

iŋga

1SG

khɛps-uŋ-pa

hear.S2-1SG→3SG-NOM

jəsto

as

ro

EXCLNow everything is different, I've heard them say.

S128 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ iŋga kudzɛk ɛmbha khambekkɛn ni cɛlɛk! lɛksɛba ittuŋŋaŋ

khɔmbhɛllɛ

thus

iŋga

1SG

kudzɛk

truly

ɛmbha

thus

khambek-ɛn

land-DEF

ni

EMPH

cɛlɛk

ONOM

lɛks-ɛ-pa

turn.over.S2-PA-NOM

itt-uŋ-aŋ

think.S2-1SG→3SG-CJThen I think, really, the earth itself has turned over,

S129 doi

stop écouterN:
ɛmbhɔ aphno bhasa ŋ lɛŋba rətchə ,

ɛmbhɔ

thus

aphno

own

bhasa-ŋ

language-also

lɛŋ-pa

change.S1-NOM

rətchə

EVIDand so our language, changes as well.

S130 doi

stop écouterN:
theaŋ theaŋ lɛŋ,

the-aŋ

what-also

the-aŋ

what-also

lɛŋ

change.S1Everything changes.

S131 doi

stop écouterN:
aphno caŋ, boli n lɛ bhasa yaŋ,

aphno

own

caŋ

clothing

boli-n

speech-DEF

GEN

bhasa-yaŋ

language-alsoOur clo— our language also,

S132 doi

stop écouterN:
ɛmdaŋba caŋwaːn lɛŋ — caŋm'ɛnnaŋ jəmmə lɛŋba rətchə .

ɛmdaŋba

like.this

caŋ-waːn

clothing-ornament

lɛŋ

change.S1

caŋ-ma-ɛn-aŋ

clothing-INF-DEF-also

jəmmə

all

lɛŋ-pa

change.S1-NOM

rətchə

EVIDClothing changes — the clothing we wear changes.

S133 doi

stop écouterN:
tərə iŋga khɔnnɛn cəĩ alla ɛmbhɔ poŋ pek phɔ iŋga mɛnniɛ wayaŋ.

tərə

but

iŋga

1SG

khɔn-ɛn

that-DEF

cəĩ

TOP

alla

now

ɛmbhɔ

thus

poŋ

become.S1

pek

go.S1

phɔ

COMP

iŋga

1SG

mɛn-ni-ɛ

NEG-see.S1-GER

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PAI hadn't seen that this was happening,

S134 doi

stop écouterN:
alla sal — ɛmbhɔ ni — salinda sa ni tɛtpa.

alla

now

ɛmbhɔ

thus

ni

EMPH

salinda-sa

yearly-ADV

ni

see.S1

tɛt-pa

be.possible.S1-NOMbut now year after year it can be seen.

S135 doi

stop écouterH:
tərə khɔmbha thaŋb'ɛn mɛnchia waˀmuna'llɛ

tərə

but

khɔmbha

thus

thaŋba-ɛn

young-DEF

mɛnchia

woman

waˀ-muna-ɛllɛ

be.S1-GER-SUBBut when you young men and woman are together,

S136 doi

stop écouterH:
khɛnɛ yaŋ nɛnɛtchi —khɛnɛ nɛtchi kɛlɔːttu kɔrɔ iŋga nɛtchi lɔːttuŋ.

khɛnɛ

2SG

yaŋ

also

nɛ-nɛtchi

1SG→2SG-two

nɛtchi

two

kɛ-lɔːtt-u

2-take.out.S2-3SG.O

kɔrɔ

if

iŋga

1SG

nɛtchi

two

lɔːtt-uŋ

take.out.S2-1SG→3SGif you take out two rupees each — if you take out two rupees, I take out two rupees.

S137 doi

stop écouterH:
tho cummɛllɛ nɛtchi lɔːttu, na cummɛllɛ nɛtchi lɔːttu. khɔmbhɔ jəmmə rɛ lɔːtmunaŋ

tho

up

cum-ɛllɛ

friend-DEF.ERG

nɛtchi

two

lɔːtt-u

take.out.S2-3SG.O

na

across

cum-ɛllɛ

friend-DEF.ERG

nɛtchi

two

lɔːtt-u

take.out.S2-3SG.O

khɔmbhɔ

thus

jəmmə-rɛ

all-ERG

lɔːt-muna-ŋ

take.out.S1-GER-alsoOur friend up above takes out two rupees, the one over here takes out two rupees. So all pay up.

S138 doi

stop écouterH:
khɔnnɛn tɔŋmunasiŋŋaŋ mɛːnda thik taːtmunaŋ

khɔn-ɛn

that-DEF

tɔŋ-muna-siŋ-aŋ

agree.S1-GER-REFL-also

mɛːnda

goat

thik

one

taːt-muna-ŋ

bring.S1-GER-CJWhen everyone has agreed, we get a goat,

S139 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ phudoŋ pimunasi, thi pimunasiba cələn əghi wayɛ əghi anigɛ.

khɔmbhɔ

thus

phudoŋ

hospitality

pi-muna-si

give.S1-GER-PL.O

thi

beer

pi-munasi-pa

give.S1-GER.PL.O-NOM

cələn

custom

əghi

before

way-ɛ

be.S2-PA

əghi

before

anigɛ

1PL.EXwe give them hospitality, we give them beer — that was our custom, before.

S140 doi

stop écouterH:
thi purumsimbɛ. phudoŋ purumsimbɛ.

thi

beer

pur-umsimbɛ

give.S2-1PL.EX→3NSG

phudoŋ

hospitality

pur-umsimbɛ

give.S2-1PL.EX→3NSGWe gave them beer, we gave them hospitality.

S141 doi

stop écouterH:
yaˀs'yaˀ wa mɛyuktuaŋ kɔ besar ci mɛdhɛktu.

yaˀs'yaˀ

rice

wa

water.PV

mɛ-yukt-u-aŋ

3PL-soak-3SG.O-CJ

TOP

besar-ci

turmeric-a.little

mɛ-thɛkt-u

3PL-put.in.S2-3SG.OThey would soak some rice and put in a little turmeric.

S142 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛaŋ kɔ khallɛ khɔllɛ hərandi mɛdhɛktuaŋ kɔ hiːktaŋba mɛdzoguaŋ kɔ

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

TOP

khan-lɛ

that.one-ERG

khɔn-lɛ

that.one-ERG

hərandi

turmeric

mɛ-thɛkt-u-aŋ

3PL-put.in.S2-3SG.O-CJ

TOP

hiːktaŋba

yellow

mɛ-cog-u-aŋ

3PL-do.S2-3SG.O-CJ

TOPThey would put in turmeric and make it yellow

S143 doi

stop écouterH:
khiu cɛ mɛdhɛktuaŋ kɔ mɛnɔyu. mɛnɔyuaŋ kɔ

khiu

ghee

a little

mɛ-thɛkt-u-aŋ

3PL-put.in.S2-3SG.O-CJ

TOP

mɛ-nɔy-u

3PL-fry.S2-3SG.O

mɛ-nɔy-u-aŋ

3PL-fry.S2-3SG.O-CJ

TOPand they would put in a bit of ghee and fry it.

S144 doi

stop écouterH:
khandzi mɛnɛssu mɛburusi. kəhile kɔ —

khan-ci

that.one-a.little

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

mɛ-pur-usi

3PL-give.S2-3.O.NSG

kəhile

sometimes

TOPThey would serve up a little of that sometimes.

S145 doi

stop écouterH:
kəhile kɔ ku bela kɔ kha — wadhiːnnaŋ mɛburusi.

kəhile

sometimes

TOP

ku-bela

3SG-time

TOP

kha

that

wadhiːn-aŋ

egg-also

mɛ-pur-usi

3PL-give.S2-3.O.NSGSometimes they would give eggs too.

S146 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋba mɛburusiba nisuŋŋaŋ anigɛaŋ purumsimbɛ əghi khɔmbhɔ yaˀ raːktigɛ'llɛ.

khɔmdaŋba

like.that

mɛ-pur-usi-pa

3PL-give.S2-3.O.NSG-NOM

nis-uŋ-aŋ

see.S2-1SG→3SG-CJ

anigɛ-aŋ

1PL.EX-also

pur-umsimbɛ

give.S2-1PL.EX→3NSG

əghi

before

khɔmbhɔ

thus

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ-ɛllɛ

dance.S2-1PL.EX-SUBI saw them give such things, we too would give them things, before, when we danced.

S147 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ pim'nasi phudoŋ — phudoŋ pim'nasi — khɛni phudoŋ kɛbiasii kɛmbiasinni khɛni cəĩ ?

khɔmbhɔ

thus

pi-muna-si

give.S1-GER-PL.O

phudoŋ

hospitality

phudoŋ

hospitality

pi-muna-si

give.S1-GER-PL.O

khɛni

2PL

phudoŋ

hospitality

kɛ-pi-asi-i

2-give.S1-12PL.REFL-Q

kɛn-pi-asin-i

2.NEG-give.S1-12PL.REFL.NEG-Q

khɛni

2PL

cəĩ

TOPSuch hospitality — do you all give each other hospitality or don't you?

S148 doi

stop écouterN:
phudoŋ — phudoŋŋɛllɛ cələn əjhəi waˀ khɔnnɛn.

phudoŋ

hospitality

phudoŋ-ɛllɛ

hospitality-DEF.GEN

cələn

custom

əjhəi

still

waˀ

be.S1

khɔn-ɛn

that-DEFGifts — the custom of hospitality is still around.

S149 doi

stop écouterH:
waˀi?

waˀ-i

be.S1-QIs it?

S150 doi

stop écouterN:
waˀ. theaŋ hoppɛllɛ abhɛllɛ khunchi alla jəstəi tho amuːt mɛːnni?

waˀ

be.S1

the-aŋ

what-also

hop-ɛllɛ

not.be.S1-SUB

abhɛllɛ

how

khunchi

3NSG

alla

now

jəsto-əi

as-INTENS

tho

up

am-uːt

3NSG→1IN-call.S1

mɛːn-i

no-QIt is. Why wouldn't it be? Now suppose they invite us up there, OK?

S151 doi

stop écouterN:
alla amuːttaŋ khunchi ni yapmi phudoŋ mɛbɛrɛ phɔgɔrɔ

alla

now

am-uːt-aŋ

3NSG→1IN-call.S1-CJ

khunchi

3NSG

ni

EMPH

yapmi

1NSG.O

phudoŋ

hospitality

mɛ-pɛr-ɛ

3PL-give.S2-PA

phɔgɔrɔ

ifNow if they invite us and give us hospitality,

S152 doi

stop écouterN:
alla aniaŋ egaŋ uːtmasiaŋ uhi khan purəi pim'nasi poksɛ.

alla

now

ani-aŋ

1PL.IN-also

egaŋ

behind

uːt-ma-si-aŋ

call.S1-INF-NSG.O-CJ

uhi

that.same

khan

that.one

pura-əi

full-INTENS

pi-munasi

give.S1-GER.PL.O

poks-ɛ

must.S2-PAwe, too, afterwards, we have to invite them and give them fully the same.

S153 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ.

khɔmbhɔ

thusRight.

S154 doi

stop écouterN:
— khunchi jəsto mɛdzogu.

khunchi

3NSG

jəsto

as

mɛ-cog-u

3PL-do.S2-3SG.OIt's whatever they do.

S155 doi

stop écouterN:
khunchi khannɛn ni amɛmbinɛn phɔgɔrɔ,

khunchi

3NSG

khan-ɛn

that.one-DEF

ni

EMPH

amɛn-pi-nɛn

3NSG→1IN.NEG-give.S1-NEG

phɔgɔrɔ

ifIf they don't give it to us —

S156 doi

stop écouterN:
thi rɔt ambɛrɛ camre therɔt ambɛrɛ phɔgɔrɔ aniaŋ uhi .

thi

beer

rɔt

only

am-pɛr-ɛ

3NSG→1IN-give.S2-PA

camre

rice-cake

the-rɔt

what-only

am-pɛr-ɛ

3NSG→1IN-give.S2-PA

phɔgɔrɔ

if

ani-aŋ

1PL.IN-also

uhi

that.sameIf they only give us beer, if they only give us rice-cake, we do the same.

S157 doi

stop écouterN:
uhi khɔnnɛn cələn cokma poksɛ.

uhi

that.same

khɔn-ɛn

that-DEF

cələn

custom

cok-ma

do.S1-INF

poks-ɛ

must.S2-PAThat's what we have to do.

S158 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛsa. khunchi ambɛrɛ gɔ khunchi ambib'ɛn yaːppa pimasi poŋŋi,

khɔmbhɛllɛ-sa

then-ADV

khunchi

3NSG

am-bɛr-ɛ

3NSG→1IN-give.S2-PA

TOP

khunchi

3NSG

am-pi-pa-ɛn

3NSG→1IN-give.S1-NOM-DEF

yaːppa

as.much

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ-i

must.S1-QIn that case, do we have to give them the same amount as they give us?

S159 doi

stop écouterH:
khunchi ambib'ɛnnu lɛ ciyɔnba pimasi poŋŋi,

khunchi

3NSG

am-pi-pa-ɛn-nu

3NSG→1IN-give.S1-NOM-DEF-ABL

INST

ci-yɔn-pa

a.little-big.S1-NOM

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ-i

must.S1-Qor do we have to give them a little more?

S160 doi

stop écouterH:
khunchi ambib'ɛnnu lɛ cidzuːkpa pimasi poŋŋi? khɔmbhɔ khan sen tonɛba — khɛnɛ ɛmbhɛllɛ abheba kɛmbiri kɔ phɛaŋ.

khunchi

3NSG

am-pi-pa-ɛn-nu

3NSG→1IN-give.S1-NOM-DEF-ABL

INST

ci-cuːk-pa

a.little-small.S1-NOM

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ-i

must.S1-Q

khɔmbhɔ

thus

khan

that.one

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOM

khɛnɛ

2SG

ɛmbhɛllɛ

thus

abhe-pa

how-NOM

kɛm-pir-i

3NSG→2-give.S2-12PL.SO

TOP

phɛaŋ

COMPor do we have to give them a little less? Nowadays what do you do? — that's what I'm asking.

S161 doi

stop écouterN:
khɔn ɛmbhɛ ni. allo alla car dharni pa ambisi — mɛːnni?

khɔn

that

ɛmbhɛ

thus

ni

EMPH

allo

now

alla

now

car

four

dharni-pa

dharni-NOM

am-pi-si

3NSG→1IN-give.S1-DU

mɛːn-i

not-QIt's like this. Now they give us four dharnis — OK?

S162 doi

stop écouterN:
anchi alla — anchi cum aboksɛsi mɛːnni?

anchi

1DU.IN

alla

now

anchi

1DU.IN

cum

friend

a-poks-ɛsi

1IN-become.S2-PA.DU

mɛːn-i

not-QNow we — we two are friends, right?

S163 doi

stop écouterN:
thik mɛnchia lɛ auːttɛsi.

thik

one

mɛnchia

woman

ERG

a-uːtt-ɛsi

1IN-call.S2-PA.DUA woman has invited us.

S164 doi

stop écouterN:
abesiaŋ kɔ alla tyestəi car dharni pãc dharni pa alla ambɛrɛsi ho ki ?

a-pe-si-aŋ

1IN-go.S2-DU-CJ

TOP

alla

now

tyesto-əi

like.that-INTENS

car

four

dharni

dharni

pãc

five

dharni-pa

dharni-NOM

alla

now

am-pɛr-ɛsi

3NSG→1IN-give.S2-PA.DU

ho

it.is

ki

orWe go and they give us four or five dharnis, right?

S165 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ.

khɔmbhɔ

thusRight.

S166 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ ambɛrɛsillɛ alla khɔn lɔt kɔ nuːkma mɛnuːrɛn.

khɔmbhɛllɛ

then

am-pɛr-ɛsi-ɛn-lɛ

3NSG→1IN-give.S2-PA.DU-DEF-INST

alla

now

khɔn

that

lɔt

only

TOP

nuːk-ma

return.S1-INF

mɛ-nuːr-ɛn

NEG-be.good.S2-PA.NEGNow what she gave us, it won't do give only the same amount in return.

S167 doi

stop écouterN:
khɔn bhənda dharni nɛtchi bərta pa o — khɔnnu lɛ ciyɔnba.

khɔn

that

bhənda

than

dharni

dharni

nɛtchi

two

bərta-pa

excess-NOM

o

EXCL

khɔn-nu

that-ABL

INST

ci-yɔn-pa

a.little-big.S1-NOMIt has to be two dharnis more — it has to be a little more.

S168 doi

stop écouterN:
tərə dharni lisi kɛbɔtpa ambisi kɔrɔ chə dharni pa sat dharni pa səmmə ani kokmaŋ kɔ —

tərə

but

dharni

dharni

lisi

four

kɛ-pɔt-pa

ACT-be.suspended.S1-NOM

am-pi-si

3NSG→1IN-give.S1-DU

kɔrɔ

if

chə

six

dharni-pa

dharni-NOM

sat

seven

dharni-pa

dharni-NOM

səmmə

up.to

ani

1PL.IN

kok-ma-ŋ

increase.S1-INF-also

TOPIf they give us four dharnis, we have to go up to six or seven dharnis.

S169 doi

stop écouterH:
thinaŋ cɛːtci yɔnba mɛttɛr'ba.

thi-n-aŋ

beer-DEF-also

cɛːtci

a.little

yɔn-pa

big.S1-NOM

mɛtt-ɛ-r'ba

do.S2-PA-(?)The beer, too, has to be a bit more.

S170 doi

stop écouterN:
cɛːtci yɔnba. thinaŋ khɔmbha kokma poksɛ.

cɛːtci

a.little

yɔn-pa

big.S1-NOM

thi-n-aŋ

beer-DEF-also

khɔmbha

thus

kok-ma

increase.S1-INF

poks-ɛ

must.S2-PAA bit more. We have to add in some beer.

S171 doi

stop écouterN:
alla phudoŋ ambisib'ɛnnaŋ kokmaŋ kɔ pimasi poŋ.

alla

now

phudoŋ

hospitality

am-pi-si-pa-ɛn-aŋ

3NSG→1IN-give.S1-DU-NOM-DEF-also

kok-ma-ŋ

increase.S1-INF-CJ

TOP

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ

must.S1We have to give more than what they give us.

S172 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔgɔrɔ khɛni paːnnɛn lɔt ni, khɛni palam paːnnɛn lɔt ni, sor ɛn lɔt ni khɔmbha kɛuːksummɛllɛ ci bhinnəi kɛuːksum lətchə həi ?

khɔmbhɔgɔrɔ

thus

khɛni

2PL

paːn-ɛn

speech-DEF

lɔt

only

ni

EMPH

khɛni

2PL

palam

song

paːn-ɛn

speech-DEF

lɔt

only

ni

EMPH

sor-ɛn

voice-DEF

lɔt

only

ni

EMPH

khɔmbha

thus

kɛ-uːks-um-ɛllɛ

2-pull.S2-12PL→3SG-SUB

ci-bhinnəi

a.little-different

kɛ-uːks-um

2-pull.S2-12PL→3SG

rətchə

EVID

həgi

isn't.itIn that case, it's only your words — only the words of your songs — only when you draw out your voices that you draw them out a little differently, right?

S173 doi

stop écouterN:
??

??

S174 doi

stop écouterH:
tərə əghi anigɛ uːksumbɛ'nnu mɛdɔŋnɛnnɛllɛ sen tonɛba.

tərə

but

əghi

before

anigɛ

1PL.EX

uːks-umbɛ-ɛn-nu

pull.S2-1PL.EX→3SG-DEF-SOC

mɛ-tɔŋ-nɛn-ɛllɛ

NEG-agree.S1-NEG-SUB

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOMIt's because it isn't like the way we sang that I asked you.

S175 doi

stop écouterH:
khɔn anigɛaŋ asen anigɛaŋ kɔ koktumbɛaŋ purumsimbɛ — uhi .

khɔn

that

anigɛ-aŋ

1PL.EX-also

asen

before

anigɛ-aŋ

1PL.EX-also

TOP

kokt-umbɛ-aŋ

increase.S2-1PL.EX→3SG-CJ

pur-umsimbɛ

give.S2-1PL.EX→3NSG

uhi

that.sameFor the rest, we, too, gave gifts adding a little — the same way.

S176 doi

stop écouterH:
khunchi mɛbirigɛb'ɛnnu lɛ cɛːtci yɔnba kokmaŋ pimasi poŋ.

khunchi

3NSG

mɛ-pir-igɛ-pa-ɛn-nu

3PL-give.S2-1PL.EX-NOM-DEF-ABL

INST

cɛːtci

a.little

yɔn-pa

big.S1-NOM

kok-ma-ŋ

increase.S1-INF-CJ

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ

must.S1One has to add a little more to what they've given us.

S177 doi

stop écouterH:
khunchi ambiba rəksi nu lɛ cɛːtci yɔllik cɛːtci yoˀmaŋ, cɛːtci yɔllik cokmaŋ pimasi pimasi poŋ.

khunchi

3NSG

am-pi-pa

3NSG→1IN-give.S1-NOM

rəksi-nu

alcohol-ABL

INST

cɛːtci

a.little

yɔllik

much

cɛːtci

a.little

yoˀ-ma-ŋ

add.on.S1-INF-CJ

cɛːtci

a.little

yɔllik

much

cok-ma-ŋ

do.S1-INF-CJ

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

poŋ

must.S1One has to add a bit more alcohol to what they've given us, and give it to them.

S178 doi

stop écouterH:
tərə khunchi rəksi n thuŋma tema poŋ, jəmmə cum tɔŋmunasiŋŋaŋ kɔ ayuŋ — ha'tmu

tərə

but

khunchi

3NSG

rəksi-n

alcohol-DEF

thuŋ-ma

drink.S2-INF

te-ma

dispatch.S1-INF

poŋ

must.S1

jəmmə

all

cum

friend

tɔŋ-muna-siŋ-aŋ

agree.S1-GER-REFL-CJ

TOP

a-yuŋ

1IN-stay.S1

ha-ɛtmu

that-inAnd we must drink up their alcohol — we all get together and drink.

S179 doi

stop écouterH:
cumluŋ cokma poksɛ, cumdzum — cumluŋ adzokkaŋ khannɛtmu tɔŋmasiŋŋaŋ thuŋma.

cumluŋ

meeting

cok-ma

do.S1-INF

poks-ɛ

become.S2-PA

cum-cum

friend-friend

cumluŋ

meeting

a-cok-aŋ

1IN-do.S1-CJ

khan-ɛtmu

that-LOC

tɔŋ-ma-siŋ-aŋ

agree.S1-INF-REFL-CJ

thuŋ-ma

drink.S2-INFWe have to have a discussion among friends, to discuss it and then get together and drink.

S180 doi

stop écouterH:
yammu akkhɛn jəna anda — wayɛ — awaˀ, yaˀ kɛraːkpa, khan jəmmə rɛ yammu

yammu

again

akkhɛn-jəna

how.many-human.CLF

anda

before

way-ɛ

be.S2-PA

a-waˀ

1IN-be.S1

yaˀ

paddy.PV

kɛ-raːk-pa

ACT-dance.S1-NOM

khan

that.one

jəmmə-rɛ

all-ERG

yammu

againHowever many we are — dancers — all

S181 doi

stop écouterH:
uhi lɔːtmaŋ kɔ yammu iŋmaŋ khatmu cɛːtci kokmaŋ pimunasiba kɔ.

uhi

that.same

lɔːt-ma-ŋ

take.out.S1-INF-CJ

TOP

yammu

again

iŋ-ma-ŋ

buy.S1-INF-CJ

khatmu

there

cɛːtci

a.little

kok-ma-ŋ

increase.S1-INF-CJ

pi-munasi-pa

give.S1-GER.PL.O-NOM

TOPget out the same amount and buy it and give it to them, adding a little.

S182 doi

stop écouterH:
asennaŋ wayɛ anigɛ yaˀ raːktigɛ'llɛaŋ.

asen-aŋ

before-also

way-ɛ

be.S2-PA

anigɛ

1PL.EX

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ-ɛllɛ-aŋ

dance.S2-1PL.EX-SUB-CJIt was like that before too, when we danced.

S183 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ khɔncha khɛnɛ sen tonɛba khɔn tə ho .

khɔmbhɔ

thus

khɔn-sa

that-ADV

khɛnɛ

2SG

sen

PV

to-nɛ-pa

ask.S1-1SG→2SG-NOM

khɔn

that

TOP

ho

it.isThat's why I asked about that in particular.

S184 doi

stop écouterH:
khɔn kɔ tɔŋ lətchə .

khɔn

that

TOP

tɔŋ

agree.S1

rətchə

EVIDThat is the same, it turns out.

S185 doi

stop écouterH:
tərə khɛni ha sor ɛn lɔt ni mɛdɔŋnɛn, khɛni —

tərə

but

khɛni

2PL

ha

that

sor-ɛn

voice-DEF

lɔt

only

ni

EMPH

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEG

khɛni

2PLOnly your voices aren't the same.

S186 doi

stop écouterH:
anigɛ kɔ khɔmbhɔ kenba uːksumbɛ.

anigɛ

1PL.EX

TOP

khɔmbhɔ

thus

ken-pa

long.S1-NOM

uːks-umbɛ

pull.S2-1PL.EX→3SGBack then we drew our voices out long.

S187 doi

stop écouterH:
khɛni ɛmbhɛllɛ kenba kɛnuːksummɛn tərə —

khɛni

2PL

ɛmbhɛllɛ

thus

ken-pa

long.S1-NOM

kɛn-uːks-ummɛn

2.NEG-pull.S2-12PL→3SG.NEG

tərə

butYou don't draw them out.

S188 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛ poŋ phɔŋai. sor ɛn kɔ — sor ɛn kɔ cɛːtci alla lɛksɛ həgi ?

ɛmbhɛ

thus

poŋ

must.S1

phɔŋa-i

jun.pat.uncle-VOC

sor-ɛn

voice-DEF

TOP

sor-ɛn

voice-DEF

TOP

cɛːtci

a.little

alla

now

lɛks-ɛ

change.S2-PA

həgi

isn't.itThat's the way it is, uncle. The voices have changed now, right?

S189 doi

stop écouterN:
tərə palam kɔ uhi lɔtthik.

tərə

but

palam

song

TOP

uhi

that.same

lɔt-thik

only-oneBut the song is the same.

S190 doi

stop écouterN:
palam lɔtthik — uhi palammɛnaŋ tɔŋ.

palam

song

lɔt-thik

only-one

uhi

that.same

palam-ɛn-aŋ

song-DEF-also

tɔŋ

agree.S1It's one song — the song is the same.

S191 doi

stop écouterN:
tərə hɔnɛ — alla anigɛ khɔmbhɛ sor ɛn lɛksɛ'llɛ khan palam ərko paːtmunaba, palam kɔ lɔtthik.

tərə

but

hɔnɛ

for.no.reason

alla

now

anigɛ

1PL.EX

khɔmbhɛ

thus

sor-ɛn

voice-DEF

lɛks-ɛ-ɛllɛ

change.S2-PA-SUB

khan

that

palam

song

ərko

other

paːt-muna-pa

speak.S1-GER-NOM

palam

song

TOP

lɔt-thik

only-oneOur voice has changed — the way of singing it is different — but the song is the same.

S192 doi

stop écouterN:
tərə əgaɖi b'ɛnnu ɛmbhɛllɛb'ɛn mɛdɔŋnɛn cɛ kɔ.

tərə

but

əgaɖi-pa-ɛn-nu

before-NOM-DEF-ABL

ɛmbhɛllɛ-pa-ɛn

thus-NOM-DEF

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEG

a little

TOPToday's and the old-time one doesn't quite agree.

S193 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛa.

khɔmbhɛ-a

thus-EXPRRight.

S194 doi

stop écouterN:
mɛdɔŋnɛn khɔmbhɛllɛ.

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEG

khɔmbhɛllɛ

thusThey don't agree.

S195 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ hunu kɔ asen phɔŋasi yarik anigɛ cəĩ mɛdɔŋigɛn khas .

ɛmbhɛllɛ

thus

hunu

to.be

TOP

asen

before

phɔŋa-si

jun.pat.uncle-PL

yarik

extent

anigɛ

1PL.EX

cəĩ

TOP

mɛ-tɔŋ-igɛn

NEG-agree.S1-1PL.EX.SO.NEG

khas

in.truthActually, we aren't the same as your generation, uncle.

S196 doi

stop écouterN:
theaŋ mɛdɔŋigɛn həgi — ə̃ə̃ — əgaɖi phɛ khɛni səllah yɔndɛ.

the-aŋ

what-also

mɛ-tɔŋ-igɛn

NEG-agree.S1-1PL.EX.SO.NEG

həgi

isn't.it

ə̃ə̃

umm

əgaɖi

before

phɛ

COMP

khɛni

2PL

səllah

counsel

yɔnd-ɛ

big.S2-PAThe reason we aren't the same — before, your consensus was more important.

S197 doi

stop écouterN:
anigɛ kɔ allo — alla sat jəna the səllah tɔŋŋasigɛ'llɛ, sat jəna 'tmu — ɛɛ —

anigɛ

1PL.EX

TOP

allo

now

alla

now

sat-jəna

seven-human.CLF

the

what

səllah

counsel

tɔŋ-asigɛ-ɛllɛ

agree.S1-1PL.EX.REFL-SUB

sat-jəna-ɛtmu

seven-human.CLF-LOC

ɛɛ

uhWe nowadays, if seven of us agree on a plan, out of the seven

S198 doi

stop écouterN:
sumsi, lisi, ŋasi, khɔmbhɔ rɔt anigɛ səllah akkho tɔŋ.

sumsi

three

lisi

four

ŋasi

five

khɔmbhɔ

thus

rɔt

only

anigɛ

1PL.EX

səllah

counsel

akkho

later

tɔŋ

agree.S1three, four, five — later only that many of us will still agree —

S199 doi

stop écouterN:
"khatmu iŋga mɛlɔːtnan ho !

kha-ɛtmu

that-LOC

iŋga

1SG

mɛ-lɔːt-nan

NEG-take.out.S1-1SG.NEG

ho

EXCL"I'm not paying for that, hey!

S200 doi

stop écouterN:
iŋga kudzɛkpa ɛmbhɔ rɔt caŋba ho !"

iŋga

1SG

kudzɛk-pa

truly-NOM

ɛmbhɔ

thus

rɔt

only

ca-ŋ-pa

eat.S2-1SG-NOM

ho

EXCLI only ate this much, really!"

S201 doi

stop écouterN:
thiklɛ allo amɛt ho .

thik-lɛ

one-ERG

allo

now

a-mɛt

1IN-say.S1

ho

EXCLone of them will tell us.

S202 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ o — ɛmbhɛllɛ anigɛ sərsəllah mɛdɔŋigɛn hindza phɛkkɛtmu.

khɔmbhɛllɛ

thus

o

EXCL

ɛmbhɛllɛ

thus

anigɛ

1PL.EX

sərsəllah

counsel

mɛ-tɔŋ-igɛn

NEG-agree.S2-1PL.EX.SO.NEG

hindza

youngster

phɛk-ɛtmu

group-LOCSo nowadays we don't get solidarity, among the group of young men.

S203 doi

stop écouterH:
asen anigɛ kɔ celi sɔmmarɛ kudɔŋba lɔːttumbɛ.

asen

before

anigɛ

1PL.EX

TOP

celi-sɔmma-rɛ

female-male-ERG

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

lɔːtt-umbɛ

take.out.S2-1PL.EX→3SGBefore, we paid equally, clan-brothers and clan-sisters. [Clan-siblings can not dance together, but they used to go together to meet boys and girls of another clan.]

S204 doi

stop écouterH:
sɔmmab'ɛllɛ lɔːtma bərabər celi 'llɛaŋ lɔːtmunaba.

sɔmma-pa-ɛllɛ

male-NOM-DEF.ERG

lɔːt-ma

take.out.S1-INF

bərabər

equal

celi-ɛllɛ-aŋ

female-DEF.ERG-also

lɔːt-muna-pa

take.out.S1-GER-NOMThe sisters would pay however much the brothers paid.

S205 doi

stop écouterH:
bərabər lɔːttumbɛaŋ kudɔŋba lɔːttumbɛaŋ purumsimbɛ.

bərabər

equal

lɔːtt-umbɛ-aŋ

take.out.S2-1PL.EX→3SG-CJ

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

lɔːtt-umbɛ-aŋ

take.out.S2-1PL.EX→3SG-CJ

pur-umsimbɛ

give.S2-1PL.EX→3NSGWe all took out the same amount and gave it to them.

S206 doi

stop écouterH:
khunchiaŋ celi sɔmma mɛbhɛrɛ. anigɛaŋ celi sɔmma pegigɛ.

khunchi-aŋ

3NSG-also

celi-sɔmma

female-male

mɛ-phɛr-ɛ

3PL-come.S2-PA

anigɛ-aŋ

1PL.EX-also

celi-sɔmma

female-male

peg-igɛ

go.S2-1PL.EXThey [the other clan] came, both brothers and sisters. We went, brothers and sisters together.

S207 doi

stop écouterH:
khɛnɛ kɛbaːttub'ɛn kusik təmər khola kɛyuŋba, saˀudɛn kɛyuŋbanu khɔmbhɛ yaˀ raːktigɛ wayigɛ.

khɛnɛ

2SG

kɛ-paːtt-u-pa-ɛn

2-say.S2-3SG.O-NOM-DEF

kusik

like

təmər

Tamar

khola

River

kɛ-yuŋ-pa

ACT-stay.S1-NOM

saˀudɛn

Sauden

kɛ-yuŋ-pa-nu

ACT-stay.S1-NOM-SOC

khɔmbhɛ

thus

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ

dance.S2-1PL.EX

way-igɛ

be.S2-1PL.EXJust as you said, back then we would dance with people from the Tamur Khola, from Sauden.

S208 doi

stop écouterH:
liŋdhɛp kɛyuŋmanuaŋ yaˀ raːktigɛ. khɔmbhɛ wayigɛ.

liŋdhɛp

Lingthep

kɛ-yuŋ-ma-nu-aŋ

ACT-stay.S1-NOM.F-SOC-also

yaˀ

paddy.PV

raːkt-igɛ

dance.S2-1PL.EX

khɔmbhɛ

thus

way-igɛ

be.S2-1PL.EXWe danced with people from Lingthep.

S209 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ phudoŋ piasigɛ'llɛ kudɔŋba lɔːttumbɛ anigɛ.

khɔmbhɔ

thus

phudoŋ

hospitality

pi-asigɛ-ɛllɛ

give.S1-1PL.EX.REFL-SUB

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

lɔːtt-umbɛ

take.out.S2-1PL.EX→3SG

anigɛ

1PL.EXWhen we gave each other gifts, we all paid equally.

S210 doi

stop écouterH:
khɛniaŋ kudɔŋba kɛlɔːttummiya lɔːtmuna kɔ.

khɛni-aŋ

2PL-also

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

kɛ-lɔːtt-um-iya

2-take.out.S2-12PL→3SG-HYP

lɔːt-muna

take.out.S1-GER

TOPYou all pay equally too, I suppose, as far as paying goes.

S211 doi

stop écouterH:
tərə kohi kɔ mɛllɔːtmuna mɛwaˀ, kohi kɔ kɛlɔːtpa mɛwaˀ kohi rɛ.

tərə

but

kohi

someone

TOP

mɛn-lɔːt-muna

NEG-take.out.S1-GER

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

kohi

someone

TOP

kɛ-lɔːt-pa

ACT-take.out.S1-NOM

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

kohi-rɛ

someone-ERGBut there are always some who pay, and some who don't.

S212 doi

stop écouterH:
kohi rɛ thi rɔt kɛdhuŋba yaˀ raːk, mɛndzo kɛlaːkpa. khunɛ kɔ —

kohi-rɛ

someone-ERG

thi

beer

rɔt

only

kɛ-thuŋ-pa

ACT-drink.S1-NOM

yaˀ

paddy.PV

raːk

dance.S1

mɛndzo

mediocre

kɛ-laːk-pa

ACT-dance.S1-NOM

khunɛ

3SG

TOPSome mainly drink beer, and as for dancing, they're mediocre dancers.

S213 doi

stop écouterH:
khɔmbha pəisa mɛllɔːtmunaŋ mɛwaˀ.

khɔmbha

thus

pəisa

money

mɛn-lɔːt-muna-ŋ

NEG-take.out.S1-GER-also

mɛ-waˀ

3PL-be.S1And there are some who don't take out their money.

S214 doi

stop écouterH:
kohi khɔmbha kɛlɔːtpa awaˀ mɔna.

kohi

someone

khɔmbha

thus

kɛ-lɔːt-pa

ACT-take.out.S1-NOM

a-waˀ

1IN-be.S1

mɔna

manSome of us pay.

S215 doi

stop écouterH:
mɔna'llɛ mɔna andɔŋnɛnchaba — khɔmbhɔ.

mɔna-ɛllɛ

man-GEN

mɔna

man

an-tɔŋ-nɛn-sa-pa

1IN.NEG-agree.S1-NEG-ADV-NOM

khɔmbhɔ

thusWe people aren't the same.

S216 doi

stop écouterN:
andɔŋnɛn.

an-tɔŋ-nɛn

1IN.NEG-agree.S1-NEGWe're not the same.

S217 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋba mɛwaˀ. khɔn kudopma kɛbaːttu a.

khɔmdaŋba

like.that

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

khɔn

that

kudopma

straight

kɛ-paːtt-u

2-say.S2-3SG.O

a

EXPRThey're like that. You're telling it straight.

S218 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ tɔŋ tərə anigɛ kɔ — ɛmbhɛllɛ kɔ — khɔmdaŋba alla cələn poksɛ pe mɛtma o.

khɔmbhɛllɛ

thus

tɔŋ

agree.S1

tərə

but

anigɛ

1PL.EX

TOP

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

khɔmdaŋba

like.that

alla

now

cələn

custom

poks-ɛ

become.S2-PA

pe

go.S2

mɛt-ma

say.S1-INF

o

EXCLThat fits. But our custom — nowadays — its become like that, let's say.

S219 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ jəti b'ɛn cəĩ alla asen phɔŋasirɛ ɛmbha na, tho mɛnchiarɛ kɛmuːtti'llɛ

khɔmbhɛllɛ

thus

jəti-pa-ɛn

as.much-NOM-DEF

cəĩ

TOP

alla

now

asen

before

phɔŋa-si-rɛ

jun.pat.uncle-PL-ERG

ɛmbha

thus

na

across

tho

up

mɛnchia-rɛ

woman-ERG

kɛm-uːtt-i-ɛllɛ

3NSG→2-call.S2-12PL.SO-SUBBack then, in your generation, uncle, if women invited you up somewhere, over somewhere,

S220 doi

stop écouterN:
celi nu sɔmmanu kɛbegi mɛːnni?

celi-nu

female-SOC

sɔmma-nu

male-SOC

kɛ-peg-i

2-go.S2-12PL.SO

mɛːn-i

not-Qyou went together, clan-brothers and sisters, no?

S221 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ.

khɔmbhɔ

thusYes.

S222 doi

stop écouterN:
kɛbegi'llɛ gəjəb lɛ səllah kɛdɔŋiaŋ kɛbegi.

kɛ-peg-i-ɛllɛ

2-go.S2-12PL.SO-SUB

gəjəb-lɛ

wonderful-INST

səllah

counsel

kɛ-tɔŋ-i-aŋ

2-agree.S2-12PL.SO-CJ

kɛ-peg-i

2-go.S2-12PL.SOWhen you went, you really agreed together and you went.

S223 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ gɔ abhedaŋba waˀ phɛllɛ — ə̃ə̃ —

ɛmbhɛllɛ

like.this

TOP

abhedaŋba

how.ADJ

waˀ

be.S1

phɛllɛ

COMP

ə̃ə̃

ummNow, how it is,

S224 doi

stop écouterN:
anigɛ — igɔrɔ anigɛ sɔmmaba ek lɔt pegigɛ, celi mɛdeˀrumsimbɛn.

anigɛ

1PL.EX

igɔrɔ

either

anigɛ

1PL.EX

sɔmma-pa

male-NOM

ek

alone

lɔt

only

peg-igɛ

go.S2-1PL.EX

celi

female

mɛ-teˀr-umsimbɛn

NEG-take.S2-1PL.EX→3NSG.NEGwe — either we clan-brothers go by ourselves, we don't take the girls,

S225 doi

stop écouterN:
celi rɛaŋ na, tho khunchi thaŋb'ɛn lɛ mɛuːttusi phɔgɔrɔ

celi-rɛ-aŋ

female-ERG-also

na

across

tho

up

khunchi

3NSG

thaŋba-ɛn

young.man-DEF

ERG

mɛ-uːtt-usi

3PL-call.S2-3.O.NSG

phɔgɔrɔ

ifand the clan-sisters, if some young men invite them up, over somewhere,

S226 doi

stop écouterN:
uhi khunchi ek mɛbek.

uhi

that.same

khunchi

3NSG

ek

alone

mɛ-pek

3PL-go.S1it's the same — they go by themselves.

S227 doi

stop écouterN:
sɔmmaba khunchi caha mɛdzoknɛn.

sɔmma-pa

male-NOM

khunchi

3NSG

caha

need.PV

mɛ-cok-nɛn

NEG-do.S1-NEGThey don't want their clan-brothers.

S228 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ khɔmdaŋba cələn poksɛaŋ waˀ ɛmbhɛllɛ.

khɔmbhɛllɛ

thus

khɔmdaŋba

like.that

cələn

custom

poks-ɛ-aŋ

become.S2-PA-CJ

waˀ

be.S1

ɛmbhɛllɛ

thusThat's become the custom nowadays.

S229 doi

stop écouterN:
əgaɖi khɛni kɔ celi sɔmmanu laŋ mɛŋghekkɛ khɛni kɛmbeginba.

əgaɖi

before

khɛni

2PL

TOP

celi

female

sɔmma-nu

male-SOC

laŋ

PV

mɛn-khek-ɛ

NEG-walk.S1-GER

khɛni

2PL

kɛn-peg-in-pa

2.NEG-go.S2-12PL.SO.NEG-NOMBefore, unless the brothers and sisters went together, you didn't go.

S230 doi

stop écouterN:
tərə anigɛ kɔ ɛmbhɛllɛ kɔ celi sɔmmanu sorik laŋ khekma hop — khɔnnɛn cəĩ .

tərə

but

anigɛ

1PL.EX

TOP

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

celi

female

sɔmma-nu

male-SOC

sorik

together

laŋ

PV

khek-ma

walk.S1-INF

hop

not.be.S1

khɔn-ɛn

that-DEF

cəĩ

TOPBut now, with us, there's no question of brothers and sisters going together, as far as that's concerned.

S231 doi

stop écouterH:
tərə khɛni khɔmbhɔ yaˀ raːksɛ kɛbegiaŋ kɛdɛi'llɛ ɛmbhɛllɛ kɛipsi.

tərə

but

khɛni

2PL

khɔmbhɔ

thus

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

kɛ-peg-i-aŋ

2-go.S2-12PL.SO-CJ

kɛ-t'yɛ-i-ɛllɛ

2-come.S2-12PL.SO-SUB

ɛmbhɛllɛ

thus

kɛ-ips-i

2-sleep.S2-12PL.SOBut you all, when you've gone dancing and you come back, nowadays you go to bed.

S232 doi

stop écouterH:
pa, marɛ mɛnisurɔ yaˀ raːksɛ kɛbegiaŋ yammu kɛdɛi.

pa

father

ma-rɛ

mother-ERG

mɛ-nis-u-rɔ

3PL-see.S2-3SG.O-PROG

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

kɛ-peg-i-aŋ

2-go.S2-12PL.SO-CJ

yammu

again

kɛ-t'yɛ-i

2-come.S2-12PL.SOWith the knowledge of your parents, you go dancing and then you come back.

S233 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ kɛipsi. puŋŋaŋ kɛmbegin. kɛngisin a khɛni ɛmbhɛllɛ.

khɔmbhɔ

thus

kɛ-ips-i

2-sleep.S2-12PL.SO

puŋ-aŋ

work-party-also

kɛn-peg-in

2.NEG-go.S2-12PL.SO.NEG

kɛn-kis-in

2.NEG-fear.S2-12PL.SO.NEG

a

EXPR

khɛni

2PL

ɛmbhɛllɛ

thusAnd then you go to bed. You don't go to the work-party. You're not afraid, nowadays.

S234 doi

stop écouterH:
anigɛ khɔmbha asen kɔ abhe lɔˀrigɛ phɛllɛ —

anigɛ

1PL.EX

khɔmbha

thus

asen

before

TOP

abhe

how

lɔˀr-igɛ

say.S2-1PL.EX

phɛllɛ

COMPWe, before, how we were —

S235 doi

stop écouterH:
alla himmu panu marɛ mɛnnisumba anigɛ yaˀ raːksɛ pekm'ɛllɛ.

alla

now

him-mu

house-CTR

pa-nu

father-SOC

ma-rɛ

mother-ERG

mɛn-nis-un-pa

3PL.SA.NEG-see.S2-3SG.O.NEG-NOM

anigɛ

1PL.EX

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

pek-ma-ɛllɛ

go.S1-INF-SUBWithout our parents knowing, when we went dancing,

S236 doi

stop écouterH:
celi sɔmma anda tɔŋmasiŋ poŋ, cumdzum tɔŋmasiŋ poŋ, khɔmbhɛaŋ kɔ pegigɛ.

celi

female

sɔmma

male

anda

before

tɔŋ-ma-siŋ

agree.S1-INF-REFL

poŋ

must.S1

cum-cum

friend-friend

tɔŋ-ma-siŋ

agree.S1-INF-REFL

poŋ

must.S1

khɔmbhɛ-aŋ

thus-also

TOP

peg-igɛ

go.S2-1PL.EXthe boys and girls had to agree, all the friends had to agree, and then we went.

S237 doi

stop écouterH:
tərə akkho tɛigɛ'llɛ bela pa maŋ mɛimmaŋ mɛnɛ.

tərə

but

akkho

later

t'yɛ-igɛ-ɛllɛ

come.S2-1PL.EX-SUB

bela

time

pa

father

ma-ŋ

mother-also

mɛ-im-aŋ

3PL-sleep.S1-CJ

mɛ-nɛ

3PL-lie.S1Later, when we came back, our parents were already sleeping.

S238 doi

stop écouterH:
anigɛ mikkaŋ mɛyunɛnba.

anigɛ

1PL.EX

mik-aŋ

eye-also

mɛ-yu-nɛn-pa

NEG-feel.S1-NEG-NOMWe didn't fall asleep.

S239 doi

stop écouterH:
lɛplɔrik tɔːk mɛbirigɛaŋ kɔ kaːŋ yaŋŋasigɛ.

lɛp-lɔrik

ONOM-ADV

tɔːk

meal

mɛ-pir-igɛ-aŋ

3PL-give.S2-1PL.EX-CJ

TOP

kaːŋ

hoe

yaŋ-asigɛ

wield.S1-1PL.EX.REFLDirectly they gave us food, we took up our hoes.

S240 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛaŋ kɔ puŋ thasigɛ. pegigɛ.

khɔmbhɛ-aŋ

then-CJ

TOP

puŋ

work-party

thas-igɛ

attend.S2-1PL.EX

peg-igɛ

go.S2-1PL.EXThen we set out for the work-party. We went.

S241 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛaŋ khatmu immaŋ nɛm'ɛllɛ, alla celi sɔmma —

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

khatmu

there

im-aŋ

sleep.S1-CJ

nɛ-ma-ɛllɛ

lie.S1-INF-SUB

alla

now

celi

female

sɔmma

maleThen over there, if we slept, the clan-brothers and sisters —

S242 doi

stop écouterH:
alla celi immaŋ nɛ'llɛ sɔmma phɛllɛ yaˀ ɔːguba.

alla

now

celi

female

im-aŋ

sleep.S1-CJ

nɛ-ɛllɛ

lie.S1-SUB

sɔmma

male

phɛllɛ

COMP

yaˀ

paddy

ɔːg-u-pa

cultivate.S2-3SG.O-NOMNow if the sisters were asleep, it was the brothers who would hoe,

S243 doi

stop écouterH:
yammu akkho yammu — yammu celi n pokkaŋ khunɛ ɔːgu'llɛ sɔmma ɔːkmunaba, palo palo ɔːkmunaba.

yammu

again

akkho

later

yammu

again

yammu

again

celi-n

female-DEF

pok-aŋ

get.up.S1-CJ

khunɛ

3SG

ɔːg-u-ɛllɛ

cultivate.S2-3SG.O-SUB

sɔmma

male

ɔːk-muna-pa

cultivate.S1-GER-NOM

palo

turn

palo

turn

ɔːk-muna-pa

cultivate.S1-GER-NOMand again later, when the sisters got up and hoed, they would hoe by turns.

S244 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛaŋ himmu mu pa marɛaŋ napmi mɛndɔrɛn, kusiŋ mɛnniːttun.

khɔmbhɛ-aŋ

thus-CJ

him-mu

house-CTR

mu

CTR

pa

father

ma-rɛ-aŋ

mother-ERG-also

napmi

1NSG.O

mɛn-tɔr-ɛn

3PL.SA.NEG-abuse.S2-PA.NEG

kusiŋ

PV

mɛn-niːtt-un

3PL.SA.NEG-recognize.S2-3SG.O.NEGSo at home our parents didn't scold us, they didn't even know.

S245 doi

stop écouterH:
ɛmbhɛllɛ kɔ khɛni kɔ kɛipsi, kɛdɛiaŋ kɔ.

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

khɛni

2PL

TOP

kɛ-ips-i

2-sleep.S2-12PL.SO

kɛ-t'yɛ-i-aŋ

2-come.S2-12PL.SO-CJ

TOPNowadays you just sleep, when you come back.

S246 doi

stop écouterH:
khɔmdaŋba iŋga nisuŋ.

khɔmdaŋba

like.that

iŋga

1SG

nis-uŋ

see.S2-1SG→3SGThat's how I see it.

S247 doi

stop écouterH:
khɔmbhɔ ɛtmu paŋbhe'tmu khɔmdaŋba kɛwayi ro! ɛmbhɛllɛ.

khɔmbhɔ

thus

ɛtmu

here.LOC

paŋbhe-ɛtmu

village-LOC

khɔmdaŋba

like.that

kɛ-way-i

2-be.S2-12PL.SO

ro

EXCL

ɛmbhɛllɛ

thusThat's the way you are here in the village, nowadays!

S248 doi

stop écouterN:
wayigɛ tərə khannɛn — ə̃ə̃ —

way-igɛ

be.S2-1PL.EX

tərə

but

khan-ɛn

that.one-DEF

ə̃ə̃

ummWe are, but

S249 doi

stop écouterN:
khɔmlɔrik uhile kɔ phɔŋasi kɔ khɔmlɔrik kɛbegi — yaˀ raːksɛ kɛbegi kɛdɛiaŋ kɔ

khɔm-lɔrik

thus-ADV

uhile

before

TOP

phɔŋa-si

jun.pat.uncle-PL

TOP

khɔm-lɔrik

thus-ADV

kɛ-peg-i

2-go.S2-12PL.SO

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

kɛ-peg-i

2-go.S2-12PL.SO

kɛ-t'yɛ-i-aŋ

2-arrive.S2-12PL.SO-CJ

TOPbefore, uncle, when you went dancing and came back,

S250 doi

stop écouterN:
ɛmbha lɛplɔrik kam ɛtmu kɛdhasi.

ɛmbha

thus

lɛp-lɔrik

ONOM-ADV

kam-ɛtmu

work-LOC

kɛ-thas-i

2-attend.S2-12PL.SOyou set out directly to work.

S251 doi

stop écouterN:
tərə ɛmbhɛllɛ kɔ anigɛ kɔ khɔn ambhɔŋasirɛ kusiktaŋba asen khɔmdaŋba cələn hop.

tərə

but

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

anigɛ

1PL.EX

TOP

khɔn

that

a-phɔŋa-si-rɛ

1SG-jun.pat.uncle-PL-ERG

kusiktaŋba

like.ADJ.NOM

asen

before

khɔmdaŋba

that.ADJ

cələn

custom

hop

not.be.S1But nowadays, we don't have a custom like your generation's, uncle.

S252 doi

stop écouterN:
ɛmbhɛllɛ kɔ thikthik — tərə ɛmbhɛllɛ kɔ thikthik lɔt mɛwaˀ, khɔmdaŋba. thikthik lɔt mɛwaˀ.

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

thik-thik

one-one

tərə

but

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

thik-thik

one-one

lɔt

only

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

khɔmdaŋba

like.that

thik-thik

one-one

lɔt

only

mɛ-waˀ

3PL-be.S1Now there are one or two like that. There are only one or two.

S253 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ ɛmbhɛllɛ kɔ lɛplɔrik yaˀ raːksɛ pekmaŋ tamaŋ kɔ kɛimb'ɛn ɛmbha mɛimmaŋ mɛnɛ.

khɔmbhɛllɛ

thus

ɛmbhɛllɛ

thus

TOP

lɛp-lɔrik

ONOM-ADV

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

pek-ma-ŋ

go.S1-INF-CJ

ta-ma-ŋ

arrive.S1-INF-CJ

TOP

kɛ-im-pa-ɛn

2-sleep.S1-NOM-DEF

ɛmbha

thus

mɛ-im-aŋ

3PL-sleep.S1-CJ

mɛ-nɛ

3PL-lie.S1When they go dancing and come back, the sleepers stay sleeping.

S254 doi

stop écouterN:
ə̃ — kam coksɛ kɛbekp'ɛn, cɛːtcik khunchi pa ma kɛgitp'ɛn cəĩ nə .

ə̃

umm

kam

work

cok-sɛ

do.S1-PURP

kɛ-pek-pa-ɛn

2-go.S1-NOM-DEF

cɛːtcik

a.little

khunchi

3NSG

pa

father

ma

mother

kɛ-kit-pa-ɛn

ACT-fear.S1-NOM-DEF

cəĩ

TOP

indeedThe ones who go to work, it's the ones who are a little afraid of their parents.

S255 doi

stop écouterN:
alla — allo — alla ambhɔŋarɛ kɛsa cəndre aŋ kɔ alla jəstəi bəjar yaˀ raːksɛ pek mɛːnni?

alla

now

allo

now

alla

now

a-phɔŋa-rɛ

1SG-jun.pat.uncle-GEN

kɛ-sa

2-son

cəndre-aŋ

Chandra-also

TOP

alla

now

jəsto-əi

as-INTENS

bəjar

bazaar

yaˀ

paddy.PV

raːk-sɛ

dance.S1-PURP

pek

go.S1

mɛːn-i

not-QNow uncle, suppose your son Chandre goes to the fair to dance, OK?

S256 doi

stop écouterH:
ə̃ .

ə̃

ummHmm.

S257 doi

stop écouterN:
pekkɛllɛ — xxx ho — ain kɔ iŋga ɛmdaŋba iskul ɛtmu kam aŋ kɔttuŋ.

pek-ɛllɛ

go.S1-SUB

xxx

ho

EXCL

ain

today

TOP

iŋga

1SG

ɛmdaŋba

like.this

iskul-ɛtmu

school-LOC

kam-aŋ

work-also

kɔtt-uŋ

possess.S2-1SG→3SGWhen he goes — "Oh, I have some work to do at school today."

S258 doi

stop écouterN:
ain kɔ ɛmdaŋba — ə̃ə̃ — yaˀ ɔːkma the yaːllek phɔnmasi theaŋ kɔttuŋsiŋ".

ain

today

TOP

ɛmdaŋba

like.this

ə̃ə̃

umm

yaˀ

paddy

ɔːk-ma

cultivate.S1-INF

the

what

yaːllek

laborer

phɔn-ma-si

hire.S1-INF-NSG.O

the-aŋ

what-also

kɔtt-uŋsiŋ

possess.S2-1SG→3NSG"Today I have to supervise some laborers hoeing."

S259 doi

stop écouterN:
tərə khɔnnɛn cəĩ "alla immaŋ nɛma phɛllɛ amba kɛdziːtpa, allo adɔn ahip asɛttiya"

tərə

but

khɔn-ɛn

that-DEF

cəĩ

TOP

alla

now

im-ma-ŋ

sleep.S1-INF-CJ

nɛ-ma

lie.S1-INF

phɛllɛ

COMP

a-pa

1SG-father

kɛ-ciːt-pa

ACT-be.angry.S1-NOM

allo

now

a-tɔn

1IN-abuse.S1

a-hip

1IN-strike.S1

a-sɛt-iya

1IN-kill.S1-HYP[He thinks:] "If I sleep in, my father is strict, he'll abuse me, he'll hit me, he'll kill me,"

S260 doi

stop écouterN:
lɔˀaŋ kɔ khunɛ kɔ hoitlɔrik pek.

lɔˀ-aŋ

say.S1-CJ

TOP

khunɛ

3SG

TOP

hoit-lɔrik

ONOM.immediately-ADV

pek

go.S1he thinks, and he goes off immediately.

S261 doi

stop écouterN:
tərə khɔnnɛn uhi ho , alla ani pa ma lɛ cɛːtcik yɔŋma sɛtmasi ci pa ma kɛdziːtp'ɛllɛ ni — mɛmma poŋ.

tərə

but

khɔn-ɛn

that-DEF

uhi

that.same

ho

EXCL

alla

now

ani

1PL.IN

pa

father

ma

mother

ERG

cɛːtcik

a.little

yɔŋ-ma

frighten-INF

sɛt-ma-si

kill.S1-INF-NSG.O

ci

a.little

pa

father

ma

mother

kɛ-ciːt-pa-ɛllɛ

ACT-be.angry.S1-NOM-SUB

ni

EMPH

mɛmma

?same

poŋ

must.S1But its the same — It's like that if the parents are a little strict, if they inspire fear.

S262 doi

stop écouterN:
khɔmbhɔ sarɛaŋ amgit — amgitpa ɛmbha.

khɔmbhɔ

thus

sa-rɛ-aŋ

son-ERG-CJ

am-kit

3NSG→1IN-fear.S1

am-kit-pa

3NSG→1IN-fear.S1-NOM

ɛmbha

thusThen the children fear us, they fear us like that.

S263 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛa amgittaŋ, kam ɛnnaŋ mɛdzoguaŋ,

khɔmbhɛ-a

thus-EXPR

am-kit-aŋ

3NSG→1IN-fear.S1-CJ

kam-ɛn-aŋ

work-DEF-also

mɛ-cog-u-aŋ

3PL-do.S2-3SG.O-CJThey fear us, and they work.

S264 doi

stop écouterH:
tərə anigɛ khɔmbha hal toksigɛ'llɛ,

tərə

but

anigɛ

1PL.EX

khɔmbha

thus

hal

plow

toks-igɛ-ɛllɛ

plow.S2-1PL.EX-SUBBut when we plowed,

S265 doi

stop écouterH:
anigɛ hal toksumbɛb'ɛn yarik khɛni niyaːn rɔt kɛdoksum.

anigɛ

1PL.EX

hal

plow

toks-umbɛ-pa-ɛn

plow.S2-1PL.EX→3SG-NOM-DEF

yarik

extent

khɛni

2PL

niyaːn

two.days

rɔt

only

kɛ-toks-um

2-plow.S2-12PL→3SGThe amount that we plowed, you all can only plow in two days.

S266 doi

stop écouterH:
anigɛ thikyaːn lɛ toksumbɛb'ɛn khɛni niyaːn lɛ kɛdoksum.

anigɛ

1PL.EX

thikyaːn

one.day

INST

toks-umbɛ-pa-ɛn

plow.S2-1PL.EX→3SG-NOM-DEF

khɛni

2PL

niyaːn

two.days

INST

kɛ-toks-um

2-plow.S2-12PL→3SGThe amount we plowed in one day, you plow in two days.

S267 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛ pa ɛmbhɛllɛba khɛni pa the'tmu khɔmbhɔ khɛni mɛyaːknɛnbai khɛni sɔkma.

khɔmbhɛllɛ

thus

pa

NOM

ɛmbhɛllɛ-pa

thus-NOM

khɛni

2PL

pa

NOM

the-ɛtmu

what-LOC

khɔmbhɔ

thus

khɛni

2PL

mɛ-yaːk-nɛn-pa-i

NEG-stay.S1-NEG-NOM-Q

khɛni

2PL

sɔkma

breathYour father's — as much as was your father had in him — uh — you don't have the stamina.

S268 doi

stop écouterH:
mɛŋgɔrɔ kudɔŋba toŋma kɛboŋba, asenba yarik.

mɛːn

not

kɔrɔ

if

ku-tɔŋ-pa

3SG-agree.S1-NOM

toŋ-ma

plow.S1-INF

kɛ-poŋ-pa

ACT-must.S1-NOM

asen-pa

before-NOM

yarik

extentOtherwise you should be able to plow as much as the old-timers.

S269 doi

stop écouterH:
yammu mɛbaːttu'llɛ asen ambasirɛ mɛdoksuba yarik iŋga "khɛnɛ kɛndoksun" tərə ammarɛaŋ khɔmbhɔ mɛttaŋ.

yammu

again

mɛ-paːtt-u-ɛllɛ

3PL-say.S2-3SG.O-SUB

asen

before

a-pa-si-rɛ

1SG-father-PL-ERG

mɛ-toks-u-pa

3PL-plow.S2-3SG.O-NOM

yarik

extent

iŋga

1SG

khɛnɛ

2SG

kɛn-toks-un

2.NEG-plow.S2-3SG.O.NEG

tərə

but

a-ma-rɛ-aŋ

1SG-mother-ERG-also

khɔmbhɔ

thus

mɛtt-aŋ

do.S2-1SG.SO.PAThey used to say, compared to the amount my father's generation plowed, "You don't plow as much." My mother used to tell me that.

S270 doi

stop écouterH:
"kɛmbarɛ toksuba yarik khɛnɛ hal kɛndoksun" mɛttaŋ.

kɛ-pa-rɛ

2-father-ERG

toks-u-pa

plow.S2-3SG.O-NOM

yarik

extent

khɛnɛ

2SG

hal

plow

kɛn-toks-un

2.NEG-plow.S2-3SG.O.NEG

mɛtt-aŋ

do.S2-1SG.SO.PA"You don't plow as much as your father used to plow," she told me.

S271 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛlɔrik cɛksu.

khɔmbhɛ-lɔrik

thus-ADV

cɛks-u

tell.S2-3SG.OThat's what they said.

S272 doi

stop écouterH:
luŋdzɔŋ ciluŋ mɛsɛttuba, khunchi siŋ mɛbɔksuba mɛdzɛksu'llɛ iŋgaŋ mɛnchukpa.

luŋdzɔŋ

stone

ci-luŋ

a.little-stone

mɛ-sɛtt-u-pa

3PL-lay.S2-3SG.O-NOM

khunchi

3NSG

siŋ

wood

mɛ-pɔks-u-pa

3PL-lift.S2-3SG.O-NOM

mɛ-cɛks-u-ɛllɛ

3PL-tell.S2-3SG.O-SUB

iŋga-ŋ

1SG-CJ

mɛn-suk-pa

NEG-be.able.S1-NOMAnd when they said how much stone wall they laid, or how much wood they carried, I was unable to do it.

S273 doi

stop écouterH:
ambarɛ pɔksuba yarik ambarɛ luŋ lɛksuaŋ nɛssuba yarik iŋga nɛma mɛnchukpa.

a-pa-rɛ

1SG-father-ERG

pɔks-u-pa

lift.S2-3SG.O-NOM

yarik

extent

a-pa-rɛ

1SG-father-ERG

luŋ

stone

lɛks-u-aŋ

turn.over.S2-3SG.O-CJ

nɛss-u-pa

lay.down.S2-3SG.O-NOM

yarik

extent

iŋga

1SG

nɛ-ma

lay.down.S1-INF

mɛn-suk-pa

NEG-be.able.S1-NOMThe amount my father carried, the amount of rock my father turned over and laid down, I couldn't do it.

S274 doi

stop écouterH:
khɔmbhɛllɛ asenba mɔna cigɛdhumbaasi.

khɔmbhɛllɛ

thus

asen-pa

before-NOM

mɔna

man

ci-kɛ-thum-pa-asi

a.little-ACT-be.strong.S1-NOM-3PL.COPThe old-timers back then were stronger.

S275 doi

stop écouterN:
kɛdhumbasi tərə khɔn kɔ ɛmbhɔ poŋ phɔŋai …

kɛ-thum-pa-asi

ACT-be.strong.S1-NOM-3PL.COP

tərə

but

khɔn

that

TOP

ɛmbhɔ

thus

poŋ

become.S1

phɔŋa-i

jun.pat.uncle-VOCThey were strong. But it is like this, uncle.

S276 doi

stop écouterH:
tərə asenba mɔnahaˀ bhənda lɛ khɔmbhɛ kɛdhumba mɛwayɛ, waˀma kɔ. ɛmbhɛllɛ yammu ɛmbhɛllɛ waˀma kɔ awaˀ.

tərə

but

asen-pa

before-NOM

mɔna-haˀ

man-PL

bhənda-lɛ

than-GEN

khɔmbhɛ

thus

kɛ-thum-pa

ACT-be.strong.S1-NOM

mɛ-way-ɛ

3PL-be.S2-PA

waˀ-ma

be.S1-INF

TOP

ɛmbhɛllɛ

thus

yammu

again

ɛmbhɛllɛ

thus

waˀ-ma

be.S1-INF

TOP

a-waˀ

1IN-be.S1And compared to the old-timers — they were strong, as far as that goes — but now also there are some of us who are strong.

S277 doi

stop écouterH:
tərə jun jəti kam cokma jəti adhum lətchə .

tərə

but

jun

whichever.one

jəti

as.much

kam

work

cok-ma

do.S1-INF

jəti

as.much

a-thum

1IN-be.strong.S1

rətchə

EVIDThe more work we do, the stronger we are, it turns out.

S278 doi

stop écouterH:
kam mɛndzokma ɛmbha mɛndzo ɛmbha waˀma phɔgɔrɔ khɔmbhɔ andhumnɛn.

kam

work

mɛn-cok-ma

NEG-do.S1-INF

ɛmbha

thus

mɛndzo

anyhow

ɛmbha

thus

waˀ-ma

be.S1-INF

phɔgɔrɔ

if

khɔmbhɔ

thus

an-thum-nɛn

1IN.NEG-be.strong.S1-NEGIf we just hang around, not doing any work, then we are not strong.

S279 doi

stop écouterH:
cɛːt thɔkkɛnna lɛt pek lətchə . lɛttaŋ kɔ cɛːt andhumnɛnba rətchə .

cɛːt

a.little

thɔk-ɛn-aŋ

body-DEF-also

lɛt

be.stiff.S1

pek

go.S1

rətchə

EVID

lɛt-aŋ

be.stiff.S1-CJ

TOP

cɛːt

a little

an-thum-nɛn-pa

1IN.NEG-be.strong.S1-NEG-NOM

rətchə

EVIDOur bodies go a bit to seed. They go to seed and we aren't strong.

S280 doi

stop écouterH:
abhe yɛ kɛbaːnnɛn?

abhe

how

kɛ-paːn-ɛn

2-speech-DEFWhat do you say?

S281 doi

stop écouterN:
khɔnnɛn khɔn kɔ ɛmbhɛdaŋba phɔŋai.

khɔn-ɛn

that-DEF

khɔn

that

TOP

ɛmbhɛdaŋba

like.this

phɔŋa-i

jun.pat.uncle-VOCIt's like this, uncle.

S282 doi

stop écouterN:
jəti phɛ ɛmbhɛllɛ kəli yug ɛllɛba anigɛ kudzɛk hindza gɔ alla khɔtyo rɔt khɔtyo rɔt ayu.

jəti-phɛ

as.much-COMP

ɛmbhɛllɛ

thus

kəli

Kali

yug-ɛllɛ-pa

Yug-DEF.GEN-NOM

anigɛ

1PL.EX

kudzɛk

truly

hindza

youngster

TOP

alla

now

khɔ-ɛtyo

there-down

rɔt

only

khɔ-ɛtyo

there-down

rɔt

only

a-yu

1IN-come.down.S1Now in the Kali Yug, we youngsters keep going downhill, further and further.

S283 doi

stop écouterN:
alla asen phɔŋasirɛ yarik ə̃ kɛdzogumba anigɛ ɛmbhɛllɛ khɔpmu mɛgɛttumbɛn.

alla

now

asen

before

phɔŋa-si-rɛ

jun.pat.uncle-PL-ERG

yarik

extent

ə̃

umm

kɛ-cog-um-pa

2-do.S2-12PL→3SG-NOM

anigɛ

1PL.EX

ɛmbhɛllɛ

thus

khɔpmu

there

mɛ-kɛtt-umbɛn

3PL-reach.S2-1PL.EX→3SG.NEGWe don't match the amount of work that your generation did before, uncle.

S284 doi

stop écouterN:
phɔŋasirɛ kɛdzamba yarikkɛtmu anigɛ ni khɔn kɛpma mɛsuktumbɛn.

phɔŋa-si-rɛ

jun.pat.uncle-PL-ERG

kɛ-ca-m-pa

2-eat.S2-12PL→3SG-NOM

yarik-ɛtmu

extent-LOC

anigɛ

1PL.EX

ni

EMPH

khɔn

that

kɛt-ma

reach.S1-INF

mɛ-sukt-umbɛ-n

NEG-be.able.S2-1PL.EX→3SG-DEFWe can't even match the amount that you ate.

S285 doi

stop écouterN:
anigɛ uhi khɛni mɛnchahaˀrɛ anigɛ cogumbɛba yarik khɛni mɛnchahaˀrɛ yammu kɛpma mɛnchuktun.

anigɛ

1PL.EX

uhi

that.same

khɛni

2PL

mɛncha-haˀ-rɛ

grandchild-PL-ERG

anigɛ

1PL.EX

cog-umbɛ-pa

do.S2-1PL.EX→3SG-NOM

yarik

extent

khɛni

2PL

mɛncha-haˀ-rɛ

grandchild-PL-ERG

yammu

again

kɛt-ma

reach.S1-INF

mɛn-sukt-un

3PL.SA.NEG-be.able.S2-3SG.O.NEGSimilarly, your grandchildren can't match the amount of work we do.

S286 doi

stop écouterH:
khɔmbha.

khɔmbha

thusRight.

S287 doi

stop écouterN:
khɔmbhɛllɛ. ɛmbhɛllɛ alla səttejug asen səttejug ɛllɛ sususiba mɔna mɛdhumdɛaŋ, ɛmbhɛllɛ kəli jug ɛllɛba ləu khɔmdaŋba rɔt. rətchə .

khɔmbhɛllɛ

thus

ɛmbhɛllɛ

thus

alla

now

səttejug

golden.age

asen

before

səttejug-ɛllɛ

golden.age-DEF.INST

sus-usi-pa

touch.S2-3.O.NSG-NOM

mɔna

man

mɛ-thumd-ɛ-aŋ

3PL-be.strong.S2-PA-CJ

ɛmbhɛllɛ

thus

kəli

Kali

jug-ɛllɛ-pa

age-DEF.INST-NOM

ləu

INTERJ

khɔmdaŋba

like.that

rɔt

only

rətchə

EVIDSo, the men before, who were touched by the Golden Age, were strong, but now those of the Kali Yug are only like this.

S288 doi

stop écouterH:
khɔmbha — khɔn kudopma.

khɔmbha

thus

khɔn

that

kudopma

straightRight. That's the straight story.

S289 doi

stop écouterH:
tərə ani yakthumbarɛ yakthumbanu pɛni'llɛ akkh'yarik bicar kɛdzogu?

tərə

but

ani

1PL.IN

yakthuŋba-rɛ

Limbu-GEN

yakthuŋba-nu

Limbu-ABL

pɛni-ɛllɛ

brahman-DEF.GEN

akkhe-yarik

how.much-extent

bicar

thought

kɛ-cog-u

2-do.S2-3SG.ONow, what's your opinion concerning us Limbus and the Nepalis?

S290 doi

stop écouterH:
yakthumb'ɛllɛ coaŋ coguaŋ.

yakthuŋba-ɛllɛ

Limbu-DEF.ERG

co-aŋ

eat.S2-also

cog-u-aŋ

do.S2-3SG.O-alsoThe Limbu eats, and he works.

S291 doi

stop écouterH:
ɛmbhɛllɛ abhedaŋba poksɛ khɛni pɛni paːn ciyɔllik kɛbaːri.

ɛmbhɛllɛ

thus

abhedaŋba

how.ADJ

poks-ɛ

become.S2-PA

khɛni

2PL

pɛni

brahman

paːn

speech

ci-yɔllik

a.little-much

kɛ-paːr-i

2-speak.S2-12PL.SOBut now, what's happened, you all speak a little more Nepali [when speaking Limbu].

S292 doi

stop écouterH:
yakthuŋ paːn cigɛmasum.

yakthuŋ

Limbu

paːn

speech

ci-kɛ-mas-um

a.little-2-lose.S2-12PL→3SGYou've lost a little of the Limbu language.

S293