An untimely death (sequel) doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
fr en


yɛba'llɛ tho kɔ khunɛ kumundhummɛn suru'llɛ kɔ yammu ɛtyo libaŋba kumbhɔŋasinu kundumba kumbhu kun'saˀ yammu tho kuŋg'wahaˀ khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.
"ləu alla ain kɛyuŋi, taːndik kɛbegi laˀba," mɛttusi kuŋg'wa'llɛ.
khɔmbhɛllɛ "mɛːn anigɛ alla mɔre yuŋma anigɛ kam hop ɛmbha yuŋma.
iŋga — anigɛ teˀrumbɛ ɛtthonu khunɛ kudzaŋhaˀ," phɛaŋ kɔ yammu kumbhu kun'saˀ kumbhɔŋa kundumbarɛ mɛmɛttu.
kuŋg'wanaŋ "khɔmbhɔ kɔrɔ teˀrammɛ!" phɛaŋ kɔ mɛburu mɛyusu kudettɛn.
mɛburu mɛyusuaŋ — mɛburu mɛyususi'llɛ kɔ mɛyuːruaŋ mɛy'yɛ libaŋ kɛyuŋbahaˀrɛ kɔ.
kumbhɔŋa kundumbasi kɔ jəmmə mɛyuːruaŋ mɛy'yɛ'llɛ kɔ ɛtyo mɛyuːruaŋ khunchi yammu mɛdɔŋsiŋ.
"ləu alla thedhe cokma poŋ ani?" phɛaŋ mɛdɔŋsiŋŋɛllɛ ni,
"alla tho thiklɛŋ kɔ kɛgɛŋb'ɛllɛ kusammɛn kuŋg'wasirɛ — kuŋg'wa'llɛ sɛru.
alla aniaŋ ɛtyo kɔ thiklɛŋ sɛtma poŋ.
tərə tho khunɛ sɛrui mɛːnni? ani yɔllik caha mɛdzoknɛn sɛtma," phɛaŋ kɔ
khunchi cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ yɛban mɛdhaktuaŋ bihandik mɛdhaktu.
khɔmbhɛaŋ mundhum cogu khunɛ khɔmbhɛaŋ yɛba'llɛ yammu uːttuaŋ kɔ na sumlam doˀm'ɛtna teˀruaŋ khunɛ yammu yɛba'llɛ sɛru.
uːttuaŋ kɔ hiptu sɛru.
tho kɔ mɛdhoktuaŋ mɛsɛru ɛtyo hiptuaŋ sɛru muktu samsiŋŋɛllɛ.
sɛruaŋ kɔ lam lɔt saktu.
lam saktuaŋ khunɛ sat ʈhaũ yammu lam saktu.
muktu samsiŋŋɛllɛ thɛptuaŋ kɔ mɛndama gəri khunɛ.
khɔmbhɛaŋ ɛtyonu kumbhɔŋa kundumbahaˀrɛ abhe mɛdzogu kɔ phɛllɛ kumbhɔŋanu kundumba mɛdɔŋsiŋŋaŋ kɛsib'ɛllɛn khunɛ kujəgga kujəminɛtmunu — kughambekkɛtmunu mɛlɔːttu.
pəisa mɛlɔːttuaŋ yammu saːŋwa pit mɛiŋu khəsi boka mɛiŋu ?? pimasi — khi kɛwaːtpahaˀ phoksu.
"khi kɛwaːtpahaˀ pima caha mɛdzoknɛn kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn kɔ,
ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛn lɔt ni caha cokpa," phɛaŋ yammu kundumba'llɛ lɔˀrɛ'llɛ kɔ pittɛn mɛyɛpsu.
khi kɛwaˀb'ɛn mɛmburun.
khɔmbhɛaŋ kɔ — saːŋwa thiknu mɛːnda thik — ləu! yammu khunchi mɛyuŋsiŋŋaŋ khunchi thɛgek kundumbarɛ suyuaŋ tin car din səmmə khunchi yummɛtmu mɛyuŋɛaŋ kɔ yummɛtmu mɛyuŋɛaŋ kɔ yammu luŋghimba naidɛmba phɛmbasɔŋ tin thər mɛyuksusiaŋ khunchi yammu —
kundumbarɛ kudhɛgekkɛn suyuaŋ car din the khunchi yammu khunchi khɔmbha suddhə mɛdzoksiŋ.
khɔmbhɛaŋ khunchi khannɛn mɛburu mɛdesu.
mɛburu mɛdesu'llɛ "alla kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛnnu ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛn mɛdɔŋnɛn.
lam atti kɔ?" phɛaŋ mɛdzogu'llɛ
"kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kulam kɔ atti?
ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛnnu mɛdɔŋnɛn phɛaŋ jəmməhaˀrɛ anisummaŋ waˀ" phɛaŋ yammu khunchi mɛlɔˀrɛ.
"khɔmbhɛaŋ alla kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kɔ khɔyarik caha mɛdzoknɛn.
indɛn tho yɛba'llɛaŋ teˀru.
ɛtyo yɛba'llɛaŋ cɛːtcik mɛndeˀɛ mɛnuˀnɛn ɛtyoaŋ a."
ɛtyoaŋ yɛban mɛburu kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ ɛtyoba kumba kummarɛ mɛgɔttuba cɛtthiya nɛtchi thenu lumba thik khori thik mɛburu mɛdesu yɛba ɛtyob'ɛn.
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ phunu saˀrɛ "cɛːtcik ɛmbha kudzwaːttɛtmu thaŋ allɔːnnɛn," phɛaŋ kɔ
khunchi yammu, "c'waːttɛtmunu mu mut adha," phɛaŋ kɔ saːŋwa cuːkpa thiknu mɛːnda thik mɛsɛruaŋ khunchi yammu luŋghimba naidɛmba mɛuːttusiaŋ ɛmbha yum saɛtmu ni khunchi kɔ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ mɛbhuˀru mɛdesu.
ɛmbha kɛdukpaaŋ kɛsib'ɛllɛ kɔ khɔmbha mɛːndu.
khɔnnɛn kɔ tho thɛbasammɛttho sama poŋ.
kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn cəĩ thɛbasammɛtmu mɛbeknɛn khunɛ kɔ — khunɛ kɔ.
abheba kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ khunɛ kɔ kulam kɔ lam mɛdɔŋnɛn.
ɛmbha kɛgɛŋb'ɛllɛn thaŋ mɛgɛtnɛn phɛaŋ kɔ khɔn lam mɛsak — lam sakma poŋ phɛaŋ kɔ. khɔmbhɛaŋ mundhum waˀ.
kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn cəĩ nu ɛmbha kɛsib'ɛllɛn mɛdɔŋnɛn.
khɔmbhɛllɛ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn ɛmbha bihandikpa yum caɛtmu mɛbhuˀru mɛdesu.
luŋghimba naidɛmba phɛmbasɔŋ jəmmə mɛbhuŋsiŋŋaŋ paŋbɔpma uttərhaŋŋɛllɛ kɔ kubərkhitmu mɛbhuˀruaŋ mɛsuru.
mɛsuruaŋ khanhaˀ phudoŋ thikthik mɛburusiaŋ mɛbe khanhaˀ.
sər, əbə tyəti nəi ho!
When the shaman had finished the ritual, the Libang relatives — the paternal uncles and the brothers — and the maternal uncle met together up there [in Lingkhim].
"Well now, I guess you'll all stay here today and go tomorrow," said the maternal uncle.
"No, there's no reason now for us to stay on longer.
We'll take his clothes back down," the brothers and paternal uncles replied.
"In that case, take them!" said the maternal uncle, and they gave them the clothes.
They gave them to them and sent them down, and they brought them down, the ones who lived in Libang.
The paternal uncles brought them down here, and then they met together again.
"Well, now what should we do?" they asked, when they met.
"His maternal uncle has already killed the soul once up there.
Now we should kill it down here too.
But he killed it up there, right? We don't have to do much, to kill it."
They met and in the morning they brought up the shaman.
The shaman did a ritual — he called it and led it over to a three-way intersection and killed it.
He called it, and he knocked it dead.
Up above they cooked it to death, but down here he struck it dead with laurel and a stalk of muktu.
He killed it and closed off the road.
He blocked the road in seven places,
planting muktu sticks and laurel so that it wouldn't come back.
Then what his paternal uncles did down here was, they got together and got some cash out of the dead man's land [by raising the value of the mortgage].
They got some cash and bought a buffalo and a cow, they bought goats — they raised money for brahmans.
"It's not necessary to give anything to brahmans, in the case of someone who dies in a fall,
it's only necessary when someone dies normally, of illness!" said his elder paternal uncle, and he kept the cow.
They didn't give it to brahmans.
They set aside the buffalo and the goat, and the senior paternal uncle shaved his head, and for three or four days they remained fasting [without eating salt]. When they had fasted, they called together the three clans, the Lungkhimba, the Naidemba, and the Phembasong.
His uncle shaved his head, and after four days they purified themselves.
Then they made the offering [?of the buffalo and the goat to the dead man].
When they made the offering, they said, "The path of someone who falls to his death is different from the road of someone who dies of illness.
Which is it?" they said.
"Which is the path of one who dies in a fall?
We all know that it is different from the path of one who dies of illness," they said.
"Now this case of accidental death does not require that much.
Already, up there, the shaman has taken some [of the dead man's possessions] away.
But it wouldn't do for the shaman down here not to take a little away as well."
So they gave the shaman some things which had belonged to the victim's parents — they gave two brass plates, a woman's eating-dish, and a water bowl to the shaman down here as well.
Then the brothers said, "We're still not completely out of our fast.
We're still in an impure state." So they killed a small buffalo and a goat, and they called the Lunkhimba and the Naidemba [clans], and by eating meat and salt they completely severed the links of the dead man.
It's not like that for someone who dies of illness.
Such a one has to be delivered up to the ancestors.
But one who has died in a fall doesn't go to the ancestors.
His path is different.
Since his path doesn't go up there, they close off that path — it must be blocked. There is a ritual.
The path of the victim of a fall is different from the path of someone who dies a natural death.
In the morning, in the ceremony of eating salt [to end their fast], they sever the links of the victim.
The Lunkhimba, the Naidemba, and the Phembasong [clans] all gathered, at the funeral of the Pangbopma [clan member], Uttarhang, and they completely cut him off.
When they had finished they gave a gift [usually a goat] to each clan, and the others left.
Sir, that's all!

S1 doi

stop écouter
yɛba'llɛ tho kɔ khunɛ kumundhummɛn suru'llɛ kɔ yammu ɛtyo libaŋba kumbhɔŋasinu kundumba kumbhu kun'saˀ yammu tho kuŋg'wahaˀ khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

tho

above

TOP

khunɛ

3SG

ku-mundhum-ɛn

3SG-ritual-DEF

sur-u-ɛllɛ

finish.S2-3SG.O-when

TOP

yammu

again

ɛtyo

here.below

libaŋ-pa

Libang-NOM

ku-phɔŋa-si-nu

3SG-jun.pat.uncle-PL-SOC

ku-tumba

3SG-sen.pat.uncle

ku-phu

3SG-e.brother

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

yammu

again

tho

above

ku-k'wa-haˀ

3SG-mat.uncle-PL

khunchi

they

cumluŋ

meeting

mɛ-cog-ɛ

3PL-make.S2-PAWhen the shaman had finished the ritual, the Libang relatives — the paternal uncles and the brothers — and the maternal uncle met together up there [in Lingkhim].

S2 doi

stop écouter
"ləu alla ain kɛyuŋi, taːndik kɛbegi laˀba," mɛttusi kuŋg'wa'llɛ.

ləu

INTERJ

alla

now

ain

today

kɛ-yuŋ-i

2-stay.S2-2PL

taːndik

tom'w

kɛ-peg-i

2-go.S2-2PL

laˀba

perhaps

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSG

ku-k'wa-ɛllɛ

3SG-mat.uncle-ERG"Well now, I guess you'll all stay here today and go tomorrow," said the maternal uncle.

S3 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "mɛːn anigɛ alla mɔre yuŋma anigɛ kam hop ɛmbha yuŋma.

khɔmbhɛllɛ

then

mɛːn

no

anigɛ

1PL.EX

alla

now

mɔre

long.time

yuŋ-ma

stay.S1-INF

anigɛ

1PL.EX

kam

work

hop

not.be.S1

ɛmbha

thus

yuŋ-ma

stay.S1-INF"No, there's no reason now for us to stay on longer.

S4 doi

stop écouter
iŋga — anigɛ teˀrumbɛ ɛtthonu khunɛ kudzaŋhaˀ," phɛaŋ kɔ yammu kumbhu kun'saˀ kumbhɔŋa kundumbarɛ mɛmɛttu.

iŋga

1SG

anigɛ

1PL.EX

teˀr-umbɛ

take.S2-1PL.EX→3SG

ɛttho-nu

up.here-ABL

khunɛ

3SG

ku-caŋ-haˀ

3SG-clothing-PL

phɛaŋ

COMP

TOP

yammu

again

ku-phu

3SG-e.brother

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

ku-phɔŋa

3SG-jun.pat.uncle

ku-tumba-rɛ

3SG-sen.pat.uncle-ERG

mɛ-mɛtt-u

3PL-say.S2-3SG.OWe'll take his clothes back down," the brothers and paternal uncles replied.

S5 doi

stop écouter
kuŋg'wanaŋ "khɔmbhɔ kɔrɔ teˀrammɛ!" phɛaŋ kɔ mɛburu mɛyusu kudettɛn.

ku-k'wa-n-aŋ

3SG-mat.uncle-DEF-also

khɔmbhɔ

thus

kɔrɔ

if

teˀr-ammɛ

take.S2-2PL→3.IMP

phɛaŋ

COMP

TOP

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-yus-u

3PL-send.down.S2-3SG.O

ku-tet-ɛn

3SG-clothing-DEF"In that case, take them!" said the maternal uncle, and they gave them the clothes.

S6 doi

stop écouter
mɛburu mɛyusuaŋ — mɛburu mɛyususi'llɛ kɔ mɛyuːruaŋ mɛy'yɛ libaŋ kɛyuŋbahaˀrɛ kɔ.

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-yus-u-aŋ

3PL-send.down.S2-3SG.O-and

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-yus-usi-ɛllɛ

3PL-send.down.S2-3.O.NSG-when

TOP

mɛ-yuːr-u-aŋ

3PL-bring.down.S2-3SG.O-and

mɛ-y'y-ɛ

3PL-come.down.S2-PA

libaŋ

Libang

kɛ-yuŋ-pa-haˀ-rɛ

ACT-stay.S1-NOM-PL-ERG

TOPThey gave them to them and sent them down, and they brought them down, the ones who lived in Libang.

S7 doi

stop écouter
kumbhɔŋa kundumbasi kɔ jəmmə mɛyuːruaŋ mɛy'yɛ'llɛ kɔ ɛtyo mɛyuːruaŋ khunchi yammu mɛdɔŋsiŋ.

ku-phɔŋa

3SG-jun.pat.uncle

ku-tumba-si

3SG-sen.pat.uncle-PL

TOP

jəmmə

all

mɛ-yuːr-u-aŋ

3PL-bring.down.S2-3SG.O-and

mɛ-y'y-ɛ-ɛllɛ

3PL-come.down.S2-PA-when

TOP

ɛtyo

down.here

mɛ-yuːr-u-aŋ

3PL-bring.down.S2-3SG.O-and

khunchi

they

yammu

again

mɛ-tɔŋ-siŋ

3PL-agree.S1-23.REFLThe paternal uncles brought them down here, and then they met together again.

S8 doi

stop écouter
"ləu alla thedhe cokma poŋ ani?" phɛaŋ mɛdɔŋsiŋŋɛllɛ ni,

ləu

INTERJ

alla

now

the-the

what-what

cok-ma

do.S1-INF

poŋ

must.S1

ani

1PL.IN

phɛaŋ

COMP

mɛ-tɔŋ-siŋ-ɛllɛ

3PL-agree.S1-23.REFL-when

ni

EMPH"Well, now what should we do?" they asked, when they met.

S9 doi

stop écouter
"alla tho thiklɛŋ kɔ kɛgɛŋb'ɛllɛ kusammɛn kuŋg'wasirɛ — kuŋg'wa'llɛ sɛru.

alla

now

tho

above

thik-lɛŋ

one-time

TOP

kɛ-kɛŋ-pa-ɛllɛ

ACT-fall.S1-NOM-GEN

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

ku-k'wa-si-rɛ

3SG-mat.uncle-PL-ERG

ku-k'wa-ɛllɛ

3SG-mat.uncle-ERG

sɛr-u

kill.S2-3SG.O"His maternal uncle has already killed the soul once up there.

S10 doi

stop écouter
alla aniaŋ ɛtyo kɔ thiklɛŋ sɛtma poŋ.

alla

now

ani-aŋ

1PL.IN-also

ɛtyo

down.here

TOP

thik-lɛŋ

one-time

sɛt-ma

kill.S1-INF

poŋ

must.S1Now we should kill it down here too.

S11 doi

stop écouter
tərə tho khunɛ sɛrui mɛːnni? ani yɔllik caha mɛdzoknɛn sɛtma," phɛaŋ kɔ

tərə

but

tho

above

khunɛ

3SG

sɛr-u-i

kill.S2-3SG.O-Q

mɛːn-i

not.be-Q

ani

1PL.IN

yɔllik

much

caha

PV

mɛ-cok-nɛn

NEG-need.S1-NEG

sɛt-ma

kill.S1-INF

phɛaŋ

COMP

TOPBut he killed it up there, right? We don't have to do much, to kill it."

S12 doi

stop écouter
khunchi cumluŋ mɛdzogɛaŋ kɔ yɛban mɛdhaktuaŋ bihandik mɛdhaktu.

khunchi

they

cumluŋ

meeting

mɛ-cog-ɛ-aŋ

3PL-do.S2-PA-and

TOP

yɛba-n

shaman-DEF

mɛ-thakt-u-aŋ

3PL-bring.up.S2-3SG.O-and

bihan-tik

morning-ADV

mɛ-thakt-u

3PL-bring.up.S2-3SG.OThey met and in the morning they brought up the shaman.

S13 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mundhum cogu khunɛ khɔmbhɛaŋ yɛba'llɛ yammu uːttuaŋ kɔ na sumlam doˀm'ɛtna teˀruaŋ khunɛ yammu yɛba'llɛ sɛru.

khɔmbhɛaŋ

then

mundhum

ritual

cog-u

do.S2-3SG.O

khunɛ

3SG

khɔmbhɛaŋ

then

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

yammu

again

uːtt-u-aŋ

call.S2-3SG.O-and

TOP

na

across

sumlam

three.road

toˀ-ma-ɛtna

step.S1-INF-over.at

teˀr-u-aŋ

take.S2-3SG.O-and

khunɛ

3SG

yammu

again

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

sɛr-u

kill.S2-3SG.OThe shaman did a ritual — he called it and led it over to a three-way intersection and killed it.

S14 doi

stop écouter
uːttuaŋ kɔ hiptu sɛru.

uːtt-u-aŋ

call.S2-3SG.O-and

TOP

hipt-u

hit.S2-3SG.O

sɛr-u

kill.S2-3SG.OHe called it, and he knocked it dead.

S15 doi

stop écouter
tho kɔ mɛdhoktuaŋ mɛsɛru ɛtyo hiptuaŋ sɛru muktu samsiŋŋɛllɛ.

tho

above

TOP

mɛ-thokt-u-aŋ

3PL-cook.S2-3SG.O-and

mɛ-sɛr-u

3PL-kill.S2-3SG.O

ɛtyo

down.here

hipt-u-aŋ

hit.S2-3SG.O-and

sɛr-u

kill.S2-3SG.O

muktu

?grass

samsiŋ-ɛllɛ

laurel-INSTUp above they cooked it to death, but down here he struck it dead with laurel and a stalk of muktu.

S16 doi

stop écouter
sɛruaŋ kɔ lam lɔt saktu.

sɛr-u-aŋ

kill.S2-3SG.O-and

TOP

lam

road

lɔt

?only

sakt-u

shut.S2-3SG.OHe killed it and closed off the road.

S17 doi

stop écouter
lam saktuaŋ khunɛ sat ʈhaũ yammu lam saktu.

lam

road

sakt-u-aŋ

shut.S2-3SG.O-and

khunɛ

3SG

sat

seven

ʈhaũ

place

yammu

again

lam

road

sakt-u

shut.S2-3SG.OHe blocked the road in seven places,

S18 doi

stop écouter
muktu samsiŋŋɛllɛ thɛptuaŋ kɔ mɛndama gəri khunɛ.

muktu

?grass

samsiŋ-ɛllɛ

laurel-INST

thɛpt-u-aŋ

plant.S2-3SG.O-and

TOP

mɛn-ta-ma

NEG-come.S1-INF

gəri

so.that

khunɛ

3SGplanting muktu sticks and laurel so that it wouldn't come back.

S19 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ɛtyonu kumbhɔŋa kundumbahaˀrɛ abhe mɛdzogu kɔ phɛllɛ kumbhɔŋanu kundumba mɛdɔŋsiŋŋaŋ kɛsib'ɛllɛn khunɛ kujəgga kujəminɛtmunu — kughambekkɛtmunu mɛlɔːttu.

khɔmbhɛaŋ

then

ɛtyo-nu

here.below-ABL

ku-phɔŋa

3SG-jun.pat.uncle

ku-tumba-haˀ-rɛ

3SG-sen.pat.uncle-PL-ERG

abhe

how

mɛ-cog-u

3PL-do.S2-3SG.O

TOP

phɛllɛ

COMP

ku-phɔŋa-nu

3SG-jun.pat.uncle-SOC

ku-tumba

3SG-sen.pat.uncle

mɛ-tɔŋ-siŋ-aŋ

3PL-agree.S1-23.REFL-and

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

khunɛ

3SG

ku-jəgga

3SG-land

ku-jəmin-ɛtmu-nu

3SG-land-on-ABL

ku-khambek-ɛtmu-nu

3SG-land-on-ABL

mɛ-lɔːtt-u

3PL-extract.S2-3SG.OThen what his paternal uncles did down here was, they got together and got some cash out of the dead man's land [by raising the value of the mortgage].

S20 doi

stop écouter
pəisa mɛlɔːttuaŋ yammu saːŋwa pit mɛiŋu khəsi boka mɛiŋu ?? pimasi — khi kɛwaːtpahaˀ phoksu.

pəisa

money

mɛ-lɔːtt-u-aŋ

3PL-extract.S2-3SG.O-and

yammu

again

saːŋwa

buffalo

pit

cattle

mɛ-iŋ-u

3PL-buy.S2-3SG.O

khəsi

castrated.goat

boka

ram

mɛ-iŋ-u

3PL-buy.S2-3SG.O

pi-ma-si

give.S1-INF-NSG.O

khi

thread

kɛ-waːt-pa-haˀ

ACT-wear.S1-NOM-PL

phoks-u

raise.S2-3SG.OThey got some cash and bought a buffalo and a cow, they bought goats — they raised money for brahmans.

S21 doi

stop écouter
"khi kɛwaːtpahaˀ pima caha mɛdzoknɛn kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn kɔ,

khi

thread

kɛ-waːt-pa-haˀ

ACT-wear.S1-NOM-PL

pi-ma

give.S1-INF

caha

PV

mɛ-cok-nɛn

NEG-need.S1-NEG

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

TOP"It's not necessary to give anything to brahmans, in the case of someone who dies in a fall,

S22 doi

stop écouter
ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛn lɔt ni caha cokpa," phɛaŋ yammu kundumba'llɛ lɔˀrɛ'llɛ kɔ pittɛn mɛyɛpsu.

ɛmbha

thus

kɛ-tuk-pa

ACT-be.ill.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

lɔt

only

ni

EMPH

caha

PV

cok-pa

be.needed.S1-NOM

phɛaŋ

COMP

yammu

again

ku-tumba-ɛllɛ

3SG-sen.pat.uncle-ERG

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-when

TOP

pit-ɛn

cow-DEF

mɛ-yɛps-u

3PL-stand.S2-3SG.Oit's only necessary when someone dies normally, of illness!" said his elder paternal uncle, and he kept the cow.

S23 doi

stop écouter
khi kɛwaˀb'ɛn mɛmburun.

khi

thread

kɛ-waˀ-pa-ɛn

ACT-be.S1-NOM-DEF

mɛn-pur-un

3PL.SA.NEG-give.S2-3SG.O.NEGThey didn't give it to brahmans.

S24 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ — saːŋwa thiknu mɛːnda thik — ləu! yammu khunchi mɛyuŋsiŋŋaŋ khunchi thɛgek kundumbarɛ suyuaŋ tin car din səmmə khunchi yummɛtmu mɛyuŋɛaŋ kɔ yummɛtmu mɛyuŋɛaŋ kɔ yammu luŋghimba naidɛmba phɛmbasɔŋ tin thər mɛyuksusiaŋ khunchi yammu —

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

saːŋwa

buffalo

thik-nu

one-SOC

mɛːnda

goat

thik

one

ləu

INTERJ

yammu

again

khunchi

they

mɛ-yuŋ-siŋ-aŋ

3PL-keep.S1-23.REFL-and

khunchi

they

thɛgek

head

ku-tumba-rɛ

3SG-sen.pat.uncle-ERG

suy-u-aŋ

shave.S2-3SG.O-and

tin

three

car

four

din

day

səmmə

up.to

khunchi

they

yum-ɛtmu

salt-in

mɛ-yuŋ-ɛ-aŋ

3PL-stay.S2-PA-and

TOP

yum-ɛtmu

salt-in

mɛ-yuŋ-ɛ-aŋ

3PL-stay.S2-PA-and

TOP

yammu

again

luŋghimba

[clan]

naidɛmba

[clan]

phɛmbasɔŋ

[clan]

tin

three

thər

clan

mɛ-yuks-usi-aŋ

3PL-keep.S2-3.O.NSG-and

khunchi

they

yammu

againThey set aside the buffalo and the goat, and the senior paternal uncle shaved his head, and for three or four days they remained fasting [without eating salt]. When they had fasted, they called together the three clans, the Lungkhimba, the Naidemba, and the Phembasong.

S25 doi

stop écouter
kundumbarɛ kudhɛgekkɛn suyuaŋ car din the khunchi yammu khunchi khɔmbha suddhə mɛdzoksiŋ.

ku-tumba-rɛ

3SG-sen.pat.uncle-ERG

ku-thɛgek-ɛn

3SG-head-DEF

suy-u-aŋ

shave.S2-3SG.O-and

car

four

din

day

the

what

khunchi

they

yammu

again

khunchi

they

khɔmbha

thus

suddhə

purified

mɛ-cok-siŋ

3PL-make.S1-23.REFLHis uncle shaved his head, and after four days they purified themselves.

S26 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunchi khannɛn mɛburu mɛdesu.

khɔmbhɛaŋ

then

khunchi

they

khan-ɛn

that-DEF

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-tes-u

3PL-send.S2-3SG.OThen they made the offering [?of the buffalo and the goat to the dead man].

S27 doi

stop écouter
mɛburu mɛdesu'llɛ "alla kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛnnu ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛn mɛdɔŋnɛn.

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-tes-u-ɛllɛ

3PL-send.S2-3SG.O-when

alla

now

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ku-lam-ɛn-nu

3SG-road-DEF-SOC

ɛmbha

thus

kɛ-tuk-pa

ACT-be.ill.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ku-lam-ɛn

3SG-road-DEF

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEGWhen they made the offering, they said, "The path of someone who falls to his death is different from the road of someone who dies of illness.

S28 doi

stop écouter
lam atti kɔ?" phɛaŋ mɛdzogu'llɛ

lam

road

atti

where

TOP

phɛaŋ

COMP

mɛ-cog-u-ɛllɛ

3PL-do.S2-3SG.O-whenWhich is it?" they said.

S29 doi

stop écouter
"kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kulam kɔ atti?

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ku-lam

3SG-road

TOP

atti

where"Which is the path of one who dies in a fall?

S30 doi

stop écouter
ɛmbha kɛdukpa kɛsib'ɛllɛ kulammɛnnu mɛdɔŋnɛn phɛaŋ jəmməhaˀrɛ anisummaŋ waˀ" phɛaŋ yammu khunchi mɛlɔˀrɛ.

ɛmbha

thus

kɛ-tuk-pa

ACT-be.ill.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ku-lam-ɛn-nu

3SG-road-DEF-SOC

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEG

phɛaŋ

COMP

jəmmə-haˀ-rɛ

all-PL-ERG

a-nis-um-aŋ

1IN-see.S2-12PL→3SG-and

waˀ

be.S1

phɛaŋ

COMP

yammu

again

khunchi

they

mɛ-lɔˀr-ɛ

3PL-say.S2-PAWe all know that it is different from the path of one who dies of illness," they said.

S31 doi

stop écouter
"khɔmbhɛaŋ alla kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kɔ khɔyarik caha mɛdzoknɛn.

khɔmbhɛaŋ

then

alla

now

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

TOP

khɔ-yarik

that-extent

caha

PV

mɛ-cok-nɛn

NEG-need.S1-NEG"Now this case of accidental death does not require that much.

S32 doi

stop écouter
indɛn tho yɛba'llɛaŋ teˀru.

indɛn

before

tho

above

yɛba-ɛllɛ-aŋ

shaman-ERG-also

teˀr-u

take.S2-3SG.OAlready, up there, the shaman has taken some [of the dead man's possessions] away.

S33 doi

stop écouter
ɛtyo yɛba'llɛaŋ cɛːtcik mɛndeˀɛ mɛnuˀnɛn ɛtyoaŋ a."

ɛtyo

here.below

yɛba-ɛllɛ-aŋ

shaman-ERG-also

cɛːtcik

a.little

mɛn-teˀ-ɛ

NEG-take.S1-GER

mɛ-nuˀ-nɛn

NEG-good.S1-NEG

ɛtyo-aŋ

here.below-also

a

EXPRBut it wouldn't do for the shaman down here not to take a little away as well."

S34 doi

stop écouter
ɛtyoaŋ yɛban mɛburu kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ ɛtyoba kumba kummarɛ mɛgɔttuba cɛtthiya nɛtchi thenu lumba thik khori thik mɛburu mɛdesu yɛba ɛtyob'ɛn.

ɛtyo-aŋ

here.below-also

yɛba-n

shaman-DEF

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ɛtyo-pa

here.below-NOM

ku-pa

3SG-father

ku-ma-rɛ

3SG-mother-ERG

mɛ-kɔtt-u-pa

3PL-possess.S2-3SG.O-NOM

cɛtthiya

plate

nɛtchi

two

the-nu

what-SOC

lumba

small.dish

thik

one

khori

water.bowl

thik

one

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

mɛ-tes-u

3PL-send.S2-3SG.O

yɛba

shaman

ɛtyo-pa-ɛn

here.below-NOM-DEFSo they gave the shaman some things which had belonged to the victim's parents — they gave two brass plates, a woman's eating-dish, and a water bowl to the shaman down here as well.

S35 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ phunu saˀrɛ "cɛːtcik ɛmbha kudzwaːttɛtmu thaŋ allɔːnnɛn," phɛaŋ kɔ

khɔmbhɛaŋ

then

TOP

khunɛ

3SG

phu-nu

e.brother-SOC

saˀ-rɛ

y.brother-ERG

cɛːtcik

a.little

ɛmbha

COMP

ku-c'waːt-ɛtmu

3SG-water-in

thaŋ

up

an-lɔːn-nɛn

1IN.NEG-come.out.S1-NEG

phɛaŋ

COMP

TOPThen the brothers said, "We're still not completely out of our fast.

S36 doi

stop écouter
khunchi yammu, "c'waːttɛtmunu mu mut adha," phɛaŋ kɔ saːŋwa cuːkpa thiknu mɛːnda thik mɛsɛruaŋ khunchi yammu luŋghimba naidɛmba mɛuːttusiaŋ ɛmbha yum saɛtmu ni khunchi kɔ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ mɛbhuˀru mɛdesu.

khunchi

3NSG

yammu

again

c'waːt-ɛtmu-nu

water-in-ABL

mu

down

mut

down.PV

a-tha

1IN-fall.S1

phɛaŋ

COMP

TOP

saːŋwa

buffalo

cuːk-pa

small.S1-NOM

thik-nu

one-SOC

mɛːnda

goat

thik

one

mɛ-sɛr-u-aŋ

3PL-kill.S2-3SG.O-and

khunchi

3NSG

yammu

again

luŋghimba

[clan]

naidemba

[clan]

mɛ-uːtt-usi-aŋ

3PL-call.S2-3.O.NSG-and

ɛmbha

thus

yum

salt

sa-ɛtmu

meat-in

ni

EMPH

khunchi

3NSG

TOP

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

mɛ-phuˀr-u

3PL-sever.S2-3SG.O

mɛ-tes-u

3PL-send.S2-3SG.OWe're still in an impure state." So they killed a small buffalo and a goat, and they called the Lunkhimba and the Naidemba [clans], and by eating meat and salt they completely severed the links of the dead man.

S37 doi

stop écouter
ɛmbha kɛdukpaaŋ kɛsib'ɛllɛ kɔ khɔmbha mɛːndu.

ɛmbha

thus

kɛ-tuk-pa-aŋ

ACT-be.ill.S1-NOM-and

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

TOP

khɔmbha

thus

mɛːndu

is.notIt's not like that for someone who dies of illness.

S38 doi

stop écouter
khɔnnɛn kɔ tho thɛbasammɛttho sama poŋ.

khɔn-ɛn

he-DEF

TOP

tho

up

thɛba-sam-ɛttho

g'father-soul-up.to

sa-ma

deliver.S1-INF

poŋ

must.S1Such a one has to be delivered up to the ancestors.

S39 doi

stop écouter
kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn cəĩ thɛbasammɛtmu mɛbeknɛn khunɛ kɔ — khunɛ kɔ.

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

cəĩ

TOP

thɛba-sam-ɛtmu

g'father-soul-at

mɛ-pek-nɛn

NEG-go.S1-NEG

khunɛ

3SG

TOP

khunɛ

3SG

TOPBut one who has died in a fall doesn't go to the ancestors.

S40 doi

stop écouter
abheba kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ khunɛ kɔ kulam kɔ lam mɛdɔŋnɛn.

abhe-pa

how-NOM

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

khunɛ

3SG

TOP

ku-lam

3SG-road

TOP

lam

road

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEGHis path is different.

S41 doi

stop écouter
ɛmbha kɛgɛŋb'ɛllɛn thaŋ mɛgɛtnɛn phɛaŋ kɔ khɔn lam mɛsak — lam sakma poŋ phɛaŋ kɔ. khɔmbhɛaŋ mundhum waˀ.

ɛmbha

thus

kɛ-kɛŋ-pa-ɛllɛ-n

ACT-fall.S1-NOM-GEN-DEF

thaŋ

up

mɛ-kɛt-nɛn

NEG-arrive.S1-NEG

phɛaŋ

COMP

TOP

khɔn

that

lam

road

mɛ-sak

3PL-shut.S1

lam

road

sak-ma

shut.S1-INF

poŋ

must.S1

phɛaŋ

COMP

TOP

khɔmbhɛaŋ

thus

mundhum

ritual

waˀ

be.S1Since his path doesn't go up there, they close off that path — it must be blocked. There is a ritual.

S42 doi

stop écouter
kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn cəĩ nu ɛmbha kɛsib'ɛllɛn mɛdɔŋnɛn.

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

cəĩ

TOP

nu

ABL

ɛmbha

thus

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEGThe path of the victim of a fall is different from the path of someone who dies a natural death.

S43 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛn ɛmbha bihandikpa yum caɛtmu mɛbhuˀru mɛdesu.

khɔmbhɛllɛ

thus

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ-n

ACT-die.S1-NOM-GEN-DEF

ɛmbha

thus

bihan-tik-pa

morning-ADV-NOM

yum

salt

ca-ɛtmu

eat.S1-in

mɛ-phuˀr-u

3PL-sever.S2-3SG.O

mɛ-tes-u

3PL-send.S2-3SG.OIn the morning, in the ceremony of eating salt [to end their fast], they sever the links of the victim.

S44 doi

stop écouter
luŋghimba naidɛmba phɛmbasɔŋ jəmmə mɛbhuŋsiŋŋaŋ paŋbɔpma uttərhaŋŋɛllɛ kɔ kubərkhitmu mɛbhuˀruaŋ mɛsuru.

luŋghimba

[clan]

naidɛmba

[clan]

phɛmbasɔŋ

[clan]

jəmmə

all

mɛ-phuŋ-siŋ-aŋ

3PL-assemble.S1-23.REFL-and

paŋbɔpma

[clan]

uttərhaŋ-ɛllɛ

Uttarhang-GEN

Uttarhang

TOP

ku-bərkhi-ɛtmu

3SG-funeral-LOC

mɛ-phuˀr-u-aŋ

3PL-sever.S2-3SG.O-and

mɛ-sur-u

3PL-finish.S2-3SG.OThe Lunkhimba, the Naidemba, and the Phembasong [clans] all gathered, at the funeral of the Pangbopma [clan member], Uttarhang, and they completely cut him off.

S45 doi

stop écouter
mɛsuruaŋ khanhaˀ phudoŋ thikthik mɛburusiaŋ mɛbe khanhaˀ.

mɛ-sur-u-aŋ

3PL-finish.S2-3SG.O-and

khan-haˀ

he-PL

phudoŋ

gift

thik-thik

one-one

mɛ-pur-usi-aŋ

3PL-give.S2-3.O.NSG-and

mɛ-pe

3PL-go.S2

khan-haˀ

he-PLWhen they had finished they gave a gift [usually a goat] to each clan, and the others left.

S46 doi

stop écouter
sər, əbə tyəti nəi ho!

sər

sir

əbə

now

tyəti-nəi

that.much-EMPH

ho

it.isSir, that's all!