Khamnime doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


khɵleŋʌ khaliŋ raːduhɛm ʔuŋʌ ŋiŋtʌm ʔikkhʌmdimɛpo ʔudoɔsnʌŋ sʌmʌdʌ dʌmʌdʌ ʔuʦɵ lʌwʌdʌ ʔuʣɛtha ʔumaili khʌmdimɛpo ʔuʦɵ maili mukli thuludel khɵstɛ thuludel khɵstɛ
mɛbenʌ ʔupɛp khʌmdimɛ jo ʔuʦɵ dʌmbi mukli khɵstɛ mɛju hoːpɛstɛnʌ tunɵ̂l saknɵ̂l mɛju ʔuʦɵpo kʌmju moːtɛlo bimar tibiʦe ʔulûm mʌmâŋ ŋeçpɛ ŋestɛ bimar ʦhʉktɛ
mʌnʌ ʔuʦɵ melsêmʔɛ phʌlletʉ ʔukʌm phʌlletʉ mɛtʉ sʌmʌʦar hɵ̂ŋtɛnu ʔuwɛ̂ː delʦɵhɛm
mʌnʌ lʌwʌdʌ jo ʔupɛp lɵkbi ʔubêŋmɛpo kʌm hoːtɛstɛ
ni hoːtɛstɛnʌ ʔupɛp ʦʌi mɛbi tibiʦe ʔɛ lɛːskhɵstɛ ʔemim
mʌnʌ ʔulûm tibîː ŋestɛ ʔulûm ŋestɛ hola jemnɛ muʦɛ̂ːpwɛnʌ dudhkhosibʉjʉ khɵstɛnʌ sʌrtɛsi ʔemim
phlɛ lɵptɛnʌ kuʔɛ mɛçkʌ sʌmmʌ das gʌs pʌndra gʌs kuʔɛ dhekkhʌtɛlo kupo ʔulʉpphɛbi tûː luŋ reppɛ goːtɛ ʔe
mɛ reppɛ luŋbi thʌkkʌi ghrʌkpɛ tɛ ʔe
ghrʌkpɛ tɛlo ʔuʦɵ lʌwʌdʌ jo hɵktɛpɛ moːtɛ
khɵleʔɛ pɛp lɵ̂mtɛnu ʔunpɛp lɵ̂mtɛnulonʌ seito khɵstɛnulo ni dudhkhosipo lʉpphɛbi luŋ hepdetɛ ʔe
ghrʌkdetɛ ʔe
tibiʦe ʣipo khʌmdimɛ moːtɛ rʌeʦhʌnʌ kuʔɛ khoɔ̂n muʦɛ̂ːpwɛ
mɛbenʌ ʔuʦɵ lʌwʌdʌʔʌ mɛbenʌ lɛttɛnunʌ kʉrtɛnʌ ʔukhottʉ lʌŋkʌ kʉrtɛnʌ khôntɛ ʔe ʔukʌm
mʌnʌ diplibi tʌktɛ ʔe
diplibi tʌktɛnʌ mɛbikʌ bhumethan kaku hɵtkhôntɛlo mɛbi tûː jasubrepʦo ʦʌi hʉ̂mtɛ ʔe
ʔuhaŋgʌ puʣei mɛnu puʣei mɛnu khɵleŋʌ
pôːʔɛ ni mɛnu, mumɛnu, phɵʔɛ mɛnu
mɛnʌ mɛ jasubrepʦo lîmtɛmbi tûː ghruksu lîmtɛ ʔe
ʔukhoɔlʣoɔmkolom ghruksu gɵ
mɛbikʌ hɵtkʰontɛlo paːtamɛ bʰʌjʌbɵji ubʰari ulʌŋtʉkʌŋ upɛp kʰʌmnimɛ ʦʌi udʰʌlu solo ɵŋtɛnʌ udʰêmbʉju bʰasei ʦʰʉktɛ ʔe
mɛbenʌ bʰasei ʦʰʉktɛm pʌʦhi ʔe baba rei ʌnek usôm kʰɵstɛ sila ʦʰuktɛ ʔe mɛbiŋ
luŋsʌŋ ʦʰʉktɛ luŋ ʦʰʉktɛ
mʌnʌ lʌwʌdʌ jo ukʌm pʰʌlle kʰɵstɛ ʔe
mʌnʌ ʌpɛp ni tʰenʌ tʰenʌ rapʦʰa bʌjʌ paːtamɛbʉju ʌlʌŋtʉkʌ solo ɵŋtɛnʌ solo ɵŋkʰɵstɛnʌ sila ʦʰʉktɛ
mɛbenʌ sila ʦʰʉktɛm pʌʦhi jaːtnu, mʌnʌ lʌu sentɛnu mâŋ
mʌnʌ sila ʦʰʉktɛ tʰʌkkʌi ɵstɛnunʌ unkʌmŋʌ pʰʌlleŋʌ pʰʌlleŋ kʰɵstɛnu
mɛbenʌ pʰʌlletʉkʌ pʰɛri ʌrko sal tûːba bʰaleʔɛ ʦʌi gʰlekbi jaːtnu ʔem bʰume gʰlekbi jaːtnu ʔem, bʰaleʔɛ bʰume gʰlesi mʌnʉpɛ rʌeʦhʌ tʰa mumʉwɛnunʌ bʰaleʔɛ gʰletnu
mɛbenʌ kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛ ʔe sak tʰo suk tʰo sommo kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛ ʔe
kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛm pʌʦhi potʰi pʰɵʔɛ gʰlenɛ dûː mʌttɛnu ʔe
mʌnʌ mɛʔɛ jo kʰɛːlɛm mupâŋwɛ ʔe
mɛbenʌ potʰiʔɛ gʰletnu ʔe
mɛbenʌ tiptibi pâŋto kʰɵstɛ ʔe
ʣipo rʌeʦhʌ kʰʌmdimɛ bʉre
mɛbenʌ sak tʰo suk tʰomim pʌʦhi pʰɛri bakʦɵʔɛ pôːʔɛ gʰletnu ʔe
pôːʔɛ gʰletnum pʌʦhi kʰɛːlɛm jo hʌtei ʦʰʉktɛ ʔe
mʌnʌ ʦʰʌmʌrum jo puːtɛ ʔem goːtɛ ʔe
mɛlo pôːʔɛ gʰletnum pʌʦhi kʰɵleŋʌ balinali jo noːtɛ ʔe saŋluŋpo jo upʰôː bektɛ ʔe
kʰɛːlɛmʔɛ ʦʌi kʰas kʰɛrʉ mʉtɛ wʌlʌ mʉtɛ
mɛ kʰɛrʉ wʌlʌʔɛ saŋluŋ jo lʌmnɛ upaluwʌ pʰerei mʉnɛ mutʰɵwɛ ʔenʌ
lʌwʌdʌʔʌ gʰletnu ʔe pʰʌllesʔɛ gʰletnu ʔenʌ
mʌnʌ pʰʌlle mɛŋʌ okpo okpip mɛtʉlʌ sʉritɛbi jepɛ moːtɛ ʔe
mʌnʌ ʌusiʔɛ lʌttɛnʌ wɛnʣɛm tɵsa ʌusi ʌnɵ̂l ʦʰʉktɛkʰo usʌ̂mnɛ ulʌnnɛ uwɛnʣɛm tʌk wɛnʣɛm sak wɛnʣɛm lʌttɛm pʌʦhi ʦokʰoʦikolo pôːʔɛ pokʦɵʔɛ gʰletnu ʔe
ɛ̂n ʦelpɛpʰɛm pʰʌllelʌ pʰɛri ɛ̂n ʣethbi ugʰlên bela ʦʰʉktɛ
ɛ̂n jenu bʰənera pleja tûːba mɵ̂l mʉtnunʌ plejabi hʌs pʰʌlle pʰiŋtɛnu ʔe
jaːtnu ʔemim
letkʌwʌpo utɛlʌ hʉtpʌrʌbi tɛlʌ kʰoɔiçpɛkolo mɛtʉlʌ gʰlekbi jepɛkolo dʉmtɛnu ʔe
mʌnʌ mɛtʉlʌ unpôː mɛtʉlʌ unpokʦɵ bakʦɵ jo jêːtɛnu ʔe
dʉmtɛnum pʌʦhi lʌu okʔɛ gʰlekdettʌkʌ
mɵ̂l mʉtnunʌ sʌllʌ mʉtnunʌ tilʌkʌ gʰletnu mɛbempʌʦhi okʔɛ gʰlekdettʌkʌ
ɛ̂n mane dʉk itʰɵninʌ lʉːtɛnum pʌʦhi mɛ pleja kʰoɔiçpɛ hʌsʔɛ
mɛ ɛstɛm pʌʦhi ʔe lʌu mokʰo pʰʌllelʌm purkʰa pʌkʰanihɛmʔɛ jo ʔe lʌu ɛ̂n mokʰo ikʔɛ mane dʉk tʰɵkinʌ tɛbiŋʌ ikbakʦɵ hʉt hʉt mʉtnunʌ mɛ pôː sêːtɛnu ʔe
mʌnʌ urʌdʌmhodʌm kʰɵleŋ mʉtnu mʌmâŋ mʌnʌ lɛttɛnu mâŋ mʌnʌ pʰʌllelʌm ukʰottʉŋ ɵstɛnu ʔe
ɵstɛnu ʔe pʰʌlles
tɛlʌ sʌmʌʦar kʰoɔiçpɛ piwûn joŋʌ pʰɛri rapʦʰaŋ ɵstɛ ʔe
mɛbekʌ tɛ ʦʌi rapʦʰa kʉkpɵpipʔɛ mɵ̂l mʉtɛm sʌllʌ mʉtɛmbɵjoŋʌ lʌ ɛ̂n ʦʌi mɛbenʌ jaːtʰʌ ʌrko bʌrsa dosro tesro bʌrsa jo mujaːnje okʔʌŋʌ gʰlekʌ tɛ kʰʌmdimɛ tos lʌiloːtnu ʔe
ukʰot dʰʌlu warber brâː mʉtnu ʔe
rapʦʰaʔʌ tɛ tos kʰʌmdimɛ salʌnde salbi tin kʰep sukpuŋʌ potʰi pʰɵ mʌnʌ depʰu ʣetʰ wasbi ʦʌi uhʌŋ pôːkolo gʰleto tɛbɛçti sommo jeçtoŋ muki
ʌu ik raːdu ni kʰɵleŋ raːdu ik kʰɛl tʌmrʌ uŋʌ tɛ iktospo uŋʌ ŋiŋtuŋtʌm tɛbiŋʌ
We the Khaling (have a story) I heardː Khamdime's ritual name was Samada Damada, and his son's Lawada, and his second daughter had gone to the Thulung village of Mukli
Then one or two days after Khamdime went to Mukli to visit his child, after he arrived down there and stayed at his child's house, he became sick, and his liver was sick.
The his daughter (and others) sent a message up to his house in Phuleli.
Then Lawada also arrived at his sister's house to get his father.
After his arrived, his father went out
His liver hurt and he could not stand it, and he went to wash in the Dudh Khose
He slipped and the water brought him down ten, fifteen units farther, and there was a tall stone in the middle of the river
And he grabbed onto that tall stone.
While he was grabbing the stone, his son Lawada arrived.
They looked for him and they went looking for him and he was hugging a stone in the middle of the river.
He had grabbed it.
Khamdime was fortunate and the water could not take him away.
Lawada and his friends got him out and Lawada carried him upill and brought him to his house in a basket.
But he rested in Dipli.
He rested in Dipli and when he arrived at Bhumthan and Kaku, a little finger dropped off.
People worship the branch (which sprang from the finger).
(I don't know whether) they do it with a pig or not, they do it with a chicken.
Where the finger grew (=fell) a silk tree grew.
It is a tree with goiter (because it manifests sickness like the finger it grew from)
When he arrived in Patame, Khamdime suddenly slipped up out of the basket and sank down into the flat land.
Then after he sunk, (his son looked for him)ː Hey father, hey! but he had died and turned into a stone there.
He had turned into a stone
And Lawada went to his house in Phuleli
"My father slipped up out of my basket in Rapcha Patame and became a stone"
After he turned into a stone, Lawada and friends went down and looked for something.
They returned to their homes, they went to Phuleli.
They the next year, they went down to worship with a rooster, they didn't know that it was not suitable to sacrifice with a rooster.
Then a drought came, and there was a drought for two or three years.
After the drought arrived, they started to worship with a female chicken.
But with this also, the drought did not lessen.
Then they worshipped with a female.
Then the drought lessened a little.
It seems that Khamdime, the old man, was fortunate, and had spiritual powers.
Then after two or three years, they worshipped with a piglet, with a pig.
After they worshipped with the pig, the drought disappeared.
Then a famine came as well.
After they sacrificed the pig, all the crops became good, the leaves of the vegetation came back.
The drought in reality made a drought.
With the drought no vegetation could grow, not shoots could come up.
Lawada and the people from Phuleli worshipped.
A woman from Phuleli had come down there (to Rapcha and married) into the Surite clan.
They worshipped with a pig and a piglet using ritually pure chang after a certain number of days of rest after the New Moon (Tos starts on the 2nd day after the new moon, then followed by a day of rest, then the next day is the main ceremony, which is also a day of rest)
Now the time has come for worship during Jeth (most important Tos of the year) for the maternal clan (of the grandmother who married the Surite) from Phuleli.
Cancel the coming down now, they held an assembly and sent someone to Phuleli (with a message) to cancel. [The Rapcha people decided they didn't want the Phulelians coming down to worship in Rapcha anymore--on the advice of the woman who married into the Surite clan--and sent a messenger up to stop the Phulelians from coming down]
They were coming down
On this side (Rapcha point of view) in Hutpara, the once coming from this side and the ones coming down to worship from that side met.
They brought down a pig and a piglet (the Phulelians who were on their way down to worship)
After they met (the messenger said) We have already finished worshipping
They held an assembly and they workshipped; we've finished worhsipping. (messenger's POV switching from describing Rapchans as "they" and "we")
Why would you bother going (to Rapcha) now (that the ceremony is over), and after he told them that, the person who came for the cancellation
After he said that (the Phulelians and the priests said)ː OK, if that's the case, why go to the trouble, and they killed the piglet and the pig there.
And they followed ritual procedure and did everthing and the Phulelians returned uphill [procedure includes removing bits of the sacrificed pig and putting it on a stick]
They returned home.
The messenger delivering the message also went back to Rapcha
The one who convinced them during the assembly was the greatgrandmother from Rapcha (the one who had married into the Suribe clan) "don't come down for another, or two, or three years, we (excl) are worhsipping Khamdime's ceremony" they said to each other.
They spoke clearly, the uphill and downhill (people).
(We) people from Rapcha celebrate Khamdime Tos three times in a year, three times with female chicken and at the main Tos in the month of Jeth, we celebrate with a pig sacrifice and this has come down to us from that time of Khamdime
That is what I have heard about the Tos culture of us Khaling

S1 doi

stop
khɵleŋʌ khaliŋ raːduhɛm ʔuŋʌ ŋiŋtʌm ʔikkhʌmdimɛpo ʔudoɔsnʌŋ sʌmʌdʌ dʌmʌdʌ ʔuʦɵ lʌwʌdʌ ʔuʣɛtha ʔumaili khʌmdimɛpo ʔuʦɵ maili mukli thuludel khɵstɛ thuludel khɵstɛ

kʰɵle-ŋʌ

all-_int

kʰaliŋ

Khalin

raːdu-hɛm

Rai-_pl

uŋʌ

1_sg._erg

ŋi-tʌ-m

hear-1_sg._pst-_nmlz

ik-kʰʌmdimɛ-po

1_pi._poss-Khamdime-_gen

u-doɔsnʌŋ

3_sg._poss-ritual.name

sʌmʌdʌ

Samada

dʌmʌdʌ

Damada

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

lʌwʌdʌ

Lawada

u-ʣɛtʰa

3_sg._poss-o.brother

u-maili

3_sg._poss-second.daughter

kʰʌmdimɛ-po

Khamdime-_gen

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

maili

second.daughter

mukli

Mukli

tʰulu-del

Thulung-village

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pst

tʰulu-del

Thulung-village

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pstWe the Khaling (have a story) I heardː Khamdime's ritual name was Samada Damada, and his son's Lawada, and his second daughter had gone to the Thulung village of Mukli

S2 doi

stop
mɛbenʌ ʔupɛp khʌmdimɛ jo ʔuʦɵ dʌmbi mukli khɵstɛ mɛju hoːpɛstɛnʌ tunɵ̂l saknɵ̂l mɛju ʔuʦɵpo kʌmju moːtɛlo bimar tibiʦe ʔulûm mʌmâŋ ŋeçpɛ ŋestɛ bimar ʦhʉktɛ

mɛbenʌ

then

u-pɛp

3_sg._poss-father

kʰʌmdimɛ

Khamdime

jo

also

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

dʉm-bi

meet-_purp

mukli

Mukli

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pst

mɛ-ju

this-_loc._low

hɵ-pɛt-tɛ-nʌ

come-_aux-_3sg._pst-then

tunɵ̂l

one.day

sak-nɵ̂l

two-day

mɛ-ju

this-_loc._low

mu-tɛ-lo

be.anim-_3sg._pst-when

bimar

sick

tibîː

a.little

u-lum

3_sg._poss-liver

mʌmâŋ

something

ŋet-pɛ

be.sick-_npst._ptcp

ŋet-tɛ

be.sick-_3sg._pst

bimar

sick

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pstThen one or two days after Khamdime went to Mukli to visit his child, after he arrived down there and stayed at his child's house, he became sick, and his liver was sick.

S3 doi

stop
mʌnʌ ʔuʦɵ melsêmʔɛ phʌlletʉ ʔukʌm phʌlletʉ mɛtʉ sʌmʌʦar hɵ̂ŋtɛnu ʔuwɛ̂ː delʦɵhɛm

mʌnʌ

and

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

melsêm-ʔɛ

girl-_erg

pʰʌlle-tʉ

Phuleli-_loc._high

u-kʌm

3_sg._poss-house

pʰʌlle-tʉ

Phuleli-_loc._high

mɛ-tʉ

this-_loc._high

sʌmʌʦar

message

hɵŋ-tɛnu

send-3_pl._pst

u-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

del-ʦɵ-hɛm

village-child-_plThe his daughter (and others) sent a message up to his house in Phuleli.

S4 doi

stop
mʌnʌ lʌwʌdʌ jo ʔupɛp lɵkbi ʔubêŋmɛpo kʌm hoːtɛstɛ

mʌnʌ

and

lʌwʌdʌ

Lawada

jo

also

u-pɛp

3_sg._poss-father

lA-bi

take.from-_purp

u-bêŋmɛ-po

3_sg._poss-sister-_gen

kʌm

house

hɵntɛ-tɛ

arrive.down-_3sg._pstThen Lawada also arrived at his sister's house to get his father.

S5 doi

stop
ni hoːtɛstɛnʌ ʔupɛp ʦʌi mɛbi tibiʦe ʔɛ lɛːskhɵstɛ ʔemim

ni

indeed

hɵntɛ-tɛ-nʌ

arrive.down-_3sg._pst-then

ʔu-pɛp

3_sg._poss-father

ʦʌi

_contr

mɛbi

there

tibîː

a.little

*-ʔɛ

***-_erg

lɛn

come.out

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe-m

_hs-_nmlzAfter his arrived, his father went out

S6 doi

stop
mʌnʌ ʔulûm tibîː ŋestɛ ʔulûm ŋestɛ hola jemnɛ muʦɛ̂ːpwɛnʌ dudhkhosibʉjʉ khɵstɛnʌ sʌrtɛsi ʔemim

mʌnʌ

and

u-lum

3_sg._poss-liver

tibîː

a.little

ŋet-tɛ

be.sick-_3sg._pst

ʔu-lûm

3_sg._poss-liver

ŋet-tɛ

be.sick-_3sg._pst

hola

maybe

jem-nɛ

bear-_inf

mu-ʦɛp-wɛ-nʌ

_neg-be.able-_irr-then

dudhkhosi-bʉju

DudhKhosi-_loc._low

khɵt-tɛ-nʌ

go-_3sg._pst-then

sʉr-tɛ-si

wash-_3sg._pst-_refl

ʔe-m

_hs-_nmlzHis liver hurt and he could not stand it, and he went to wash in the Dudh Khose

S7 doi

stop
phlɛ lɵptɛnʌ kuʔɛ mɛçkʌ sʌmmʌ das gʌs pʌndra gʌs kuʔɛ dhekkhʌtɛlo kupo ʔulʉpphɛbi tûː luŋ reppɛ goːtɛ ʔe

phlɛ

suddenly

lɵpt-tɛ-nʌ

catch-_3sg._pst-then

ku-ʔɛ

water-_erg

mɛçkʌ

a.bit.further

sʌmmʌ

until

das

ten

gʌs

unit

pʌndra

fifteen

gʌs

unit

ku-ʔɛ

water-_erg

dhek-khʌ-tɛ-lo

wipe-_aux-_3sg._pst-when

ku-po

water-_gen

ʔu-lʉpphɛ-bi

3_sg._poss-middle-_loc

tûː

one

luŋ

stone

rep-pɛ

stand-_npst._ptcp

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

ʔe

_hsHe slipped and the water brought him down ten, fifteen units farther, and there was a tall stone in the middle of the river

S8 doi

stop
mɛ reppɛ luŋbi thʌkkʌi ghrʌkpɛ tɛ ʔe

this

rep-pɛ

stand-_npst._ptcp

luŋ-bi

stone-_loc

tʰʌkkʌi

OK

ghrikt-pɛ

grab-_npst._ptcp

this

ʔe

_hsAnd he grabbed onto that tall stone.

S9 doi

stop
ghrʌkpɛ tɛlo ʔuʦɵ lʌwʌdʌ jo hɵktɛpɛ moːtɛ

gʰrikt-pɛ

grab-_npst._ptcp

tɛ-lo

this-when

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

lʌwʌdʌ

Lawada

jo

also

hɵ-tɛs-pɛ

come-_aux-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstWhile he was grabbing the stone, his son Lawada arrived.

S10 doi

stop
khɵleʔɛ pɛp lɵ̂mtɛnu ʔunpɛp lɵ̂mtɛnulonʌ seito khɵstɛnulo ni dudhkhosipo lʉpphɛbi luŋ hepdetɛ ʔe

kʰɵle-ʔɛ

all-_erg

pɛp

father

lɵm-tɛnu

look.for-3_pl._pst

un-pɛp

3_pl._poss-father

lom-tɛnu-lo-nʌ

look.for-23_pl._pst-when-then

sent-to

look-_cvb

kʰɵt-tɛnu-lo

go-3_pl._pst-when

ni

indeed

dudkʰosi-po

DudhKhosi-_gen

lʉppʰɛ-bi

middle-_loc

luŋ

stone

hept-de-tɛ

hug-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsThey looked for him and they went looking for him and he was hugging a stone in the middle of the river.

S11 doi

stop
ghrʌkdetɛ ʔe

ghrikt-de-tɛ

grab-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsHe had grabbed it.

S12 doi

stop
tibiʦe ʣipo khʌmdimɛ moːtɛ rʌeʦhʌnʌ kuʔɛ khoɔ̂n muʦɛ̂ːpwɛ

tibîː

a.little

ʣipo

fortunate

kʰʌmdimɛ

Khamdime

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

rʌeʦʌ-nʌ

it.seems-then

ku-ʔɛ

water-_erg

khɵt

tgo

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irrKhamdime was fortunate and the water could not take him away.

S13 doi

stop
mɛbenʌ ʔuʦɵ lʌwʌdʌʔʌ mɛbenʌ lɛttɛnunʌ kʉrtɛnʌ ʔukhottʉ lʌŋkʌ kʉrtɛnʌ khôntɛ ʔe ʔukʌm

mɛbenʌ

then

u-ʦɵ

3_sg._poss-child

lʌwʌdʌ-ʔɛ

Lawada-_erg

mɛbenʌ

then

lɛtt-tɛnu-nʌ

take.away-3_pl._pst-then

kʉr-tɛ-nʌ

carry-_3sg._pst-then

ukʰot-tʉ

uphill-_loc._high

lʌŋ-ka

basket-_abl

kʉr-tɛ-nʌ

carry-_3sg._pst-then

kʰɵŋt-tɛ

bring.up-_3sg._pst

ʔe

_hs

u-kʌm

3_sg._poss-houseLawada and his friends got him out and Lawada carried him upill and brought him to his house in a basket.

S14 doi

stop
mʌnʌ diplibi tʌktɛ ʔe

mʌnʌ

and

dipli-bi

Dipli-_loc

tikt-tɛ

rest-_3sg._pst

ʔe

_hsBut he rested in Dipli.

S15 doi

stop
diplibi tʌktɛnʌ mɛbikʌ bhumethan kaku hɵtkhôntɛlo mɛbi tûː jasubrepʦo ʦʌi hʉ̂mtɛ ʔe

dipli-bi

Dipli-_loc

tikt-tɛ-nʌ

rest-_3sg._pst-then

mɛ-bi-ka

this-_loc-_abl

bʰumetʰan

Bhumetan

kaku

Kaku

hɵtkʰɵŋ-tɛ-lo

arrive.up-_3sg._pst-when

mɛ-bi

this-_loc

tûː

one

jasubrepʦo

little.finger

ʦʌi

_contr

hʉm-tɛ

drop-_3sg._pst

ʔe

_hsHe rested in Dipli and when he arrived at Bhumthan and Kaku, a little finger dropped off.

S16 doi

stop
ʔuhaŋgʌ puʣei mɛnu puʣei mɛnu khɵleŋʌ

u-haŋgʌ

3_sg._poss-branch

puʣei

worship

mʉ-nu

do-3_pl

puʣei

worship

mʉ-nu

do-3_pl

kʰɵle-ŋʌ

all-_intPeople worship the branch (which sprang from the finger).

S17 doi

stop
pôːʔɛ ni mɛnu, mumɛnu, phɵʔɛ mɛnu

pôː-ʔɛ

pig-_instr

ni

indeed

mʉ-nu

do-3_pl

mu-mʉ-nu

_neg-do-3_pl

pʰɵ-ʔɛ

chicken-_instr

mʉ-nu

do-3_pl(I don't know whether) they do it with a pig or not, they do it with a chicken.

S18 doi

stop
mɛnʌ mɛ jasubrepʦo lîmtɛmbi tûː ghruksu lîmtɛ ʔe

mɛ-nʌ

this-then

this

jasubrepʦo

little.finger

lim-tɛ-m-bi

flourish-_3sg._pst-_nmlz-_loc

tûː

one

gʰruksu

tree.sp

lim-tɛ

flourish-_3sg._pst

ʔe

_hsWhere the finger grew (=fell) a silk tree grew.

S19 doi

stop
ʔukhoɔlʣoɔmkolom ghruksu gɵ

u-kʰoɔlʣoɔm-kolo-m

3_sg._poss-goiter-_com-_nmlz

gʰruksu

tree.sp

be.inanIt is a tree with goiter (because it manifests sickness like the finger it grew from)

S20 doi

stop
mɛbikʌ hɵtkʰontɛlo paːtamɛ bʰʌjʌbɵji ubʰari ulʌŋtʉkʌŋ upɛp kʰʌmnimɛ ʦʌi udʰʌlu solo ɵŋtɛnʌ udʰêmbʉju bʰasei ʦʰʉktɛ ʔe

mɛ-bi-ka

this-_loc-_abl

hɵtkʰɵŋ-tɛ-lo

arrive.up-_3sg._pst-when

paːtamɛ

Patame

bʌjʌ-bi

land-_loc

u-bʰari

3_sg._poss-load

u-lʌŋ-tʉ-ka-ŋʌ

3_sg._poss-basket-_loc._high-_abl-_int

u-pɛp

3_sg._poss-father

kʰʌmdimɛ

Khamdime

ʦʌi

_contr

udʰʌlu

downhill

solo

suddenly

ɵŋ-tɛ-nʌ

go.through-_3sg._pst-then

udʰêm-bʉju

flat.place-_loc._low

bʰasei

sink

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen he arrived in Patame, Khamdime suddenly slipped up out of the basket and sank down into the flat land.

S21 doi

stop
mɛbenʌ bʰasei ʦʰʉktɛm pʌʦhi ʔe baba rei ʌnek usôm kʰɵstɛ sila ʦʰuktɛ ʔe mɛbiŋ

mɛbenʌ

then

bʰasei

sink

ʦʰuk-tɛ-m

become-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔe

_hs

baba

father

rei

hey

ʌnek

forcefully

u-sôm

3_sg._poss-breath

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pst

sila

stone

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hs

mɛ-bi-ŋʌ

this-_loc-_intThen after he sunk, (his son looked for him)ː Hey father, hey! but he had died and turned into a stone there.

S22 doi

stop
luŋsʌŋ ʦʰʉktɛ luŋ ʦʰʉktɛ

luŋ-sʌŋ

stone-wood

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst

luŋ

stone

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pstHe had turned into a stone

S23 doi

stop
mʌnʌ lʌwʌdʌ jo ukʌm pʰʌlle kʰɵstɛ ʔe

mʌnʌ

and

lʌwʌdʌ

Lawada

jo

also

u-kʌm

3_sg._poss-house

pʰʌlle

Phuleli

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd Lawada went to his house in Phuleli

S24 doi

stop
mʌnʌ ʌpɛp ni tʰenʌ tʰenʌ rapʦʰa bʌjʌ paːtamɛbʉju ʌlʌŋtʉkʌ solo ɵŋtɛnʌ solo ɵŋkʰɵstɛnʌ sila ʦʰʉktɛ

mʌnʌ

and

ʌ-pɛp

1_sg._poss-father

ni

indeed

tʰenʌ

like.this

tʰenʌ

like.this

rapʦʰa

Rapcha

bʌjʌ

land

paːtamɛ-bʉju

Patame-_loc._low

ʌ-lʌŋ-tʉ-ka

1_sg._poss-basket-_loc._high-_abl

solo

suddenly

ɵŋ-tɛ-nʌ

go.through-_3sg._pst-then

solo

suddenly

ɵŋ-kʰɵt-tɛ-nʌ

go.through-go-_3sg._pst-then

sila

stone

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst"My father slipped up out of my basket in Rapcha Patame and became a stone"

S25 doi

stop
mɛbenʌ sila ʦʰʉktɛm pʌʦhi jaːtnu, mʌnʌ lʌu sentɛnu mâŋ

mɛbenʌ

then

sila

stone

ʦʰuk-tɛ-m

become-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

je-tɛnu

come.down-3_pl._pst

mʌnʌ

and

lʌu

hey

sent-tɛnu

look-3_pl._pst

mâŋ

whatAfter he turned into a stone, Lawada and friends went down and looked for something.

S26 doi

stop
mʌnʌ sila ʦʰʉktɛ tʰʌkkʌi ɵstɛnunʌ unkʌmŋʌ pʰʌlleŋʌ pʰʌlleŋ kʰɵstɛnu

mʌnʌ

and

sila

stone

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst

tʰʌkkʌi

OK

ɵt-tɛnu-nʌ

return-3_pl._pst-then

un-kʌm-ŋʌ

3_pl._poss-house-_int

pʰʌlle-ŋʌ

Phuleli-_int

pʰʌlle-ŋʌ

Phuleli-_int

kʰɵt-tɛnu

go-3_pl._pstThey returned to their homes, they went to Phuleli.

S27 doi

stop
mɛbenʌ pʰʌlletʉkʌ pʰɛri ʌrko sal tûːba bʰaleʔɛ ʦʌi gʰlekbi jaːtnu ʔem bʰume gʰlekbi jaːtnu ʔem, bʰaleʔɛ bʰume gʰlesi mʌnʉpɛ rʌeʦhʌ tʰa mumʉwɛnunʌ bʰaleʔɛ gʰletnu

mɛbenʌ

then

pʰʌlle-tʉ-ka

Phuleli-_loc._high-_abl

pʰɛri

again

ʌrko

other

sal

year

tûː-ba

one-_cl

bʰale-ʔɛ

rooster-_instr

ʦʌi

_contr

gʰle-bi

worship-_purp

je-tɛnu

come.down-3_pl._pst

ʔe-m

_hs-_nmlz

bʰume

Tos.ceremony

gʰle-bi

worship-_purp

je-tɛnu

come.down-3_pl._pst

ʔe-m

_hs-_nmlz

bʰale-ʔɛ

rooster-_instr

bʰume

Tos.ceremony

gʰle-si

worship-_nmlz

mu-nʉ-pɛ

_neg-be.good-_npst._ptcp

rʌeʦʌ

it.seems

tʰa

knowThey the next year, they went down to worship with a rooster, they didn't know that it was not suitable to sacrifice with a rooster.

S28 doi

stop
mɛbenʌ kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛ ʔe sak tʰo suk tʰo sommo kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛ ʔe

mɛbenʌ

then

kʰɛːlɛm

drought

kʰɵŋ-tɛ

come.up-_3sg._pst

ʔe

_hs

sak

two

tʰo

year

suk

three

tʰo

year

sommo

until

kʰɛːlɛm

drought

kʰɵŋ-tɛ

come.up-_3sg._pst

ʔe

_hsThen a drought came, and there was a drought for two or three years.

S29 doi

stop
kʰɛːlɛm kʰɵŋtɛm pʌʦhi potʰi pʰɵʔɛ gʰlenɛ dûː mʌttɛnu ʔe

kʰɛːlɛm

drought

kʰɵŋ-tɛ-m

come.up-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

aafter

potʰi

male

pʰɵ-ʔɛ

chicken-_instr

gʰle-nɛ

worship-_inf

dûː

start

mʉtt-tɛnu

make-3_pl._pst

ʔe

_hsAfter the drought arrived, they started to worship with a female chicken.

S30 doi

stop
mʌnʌ mɛʔɛ jo kʰɛːlɛm mupâŋwɛ ʔe

mʌnʌ

and

mɛ-ʔɛ

this-_instr

jo

also

kʰɛːlɛm

drought

mu-paŋ-wɛ

_neg-weaken-_irr

ʔe

_hsBut with this also, the drought did not lessen.

S31 doi

stop
mɛbenʌ potʰiʔɛ gʰletnu ʔe

mɛbenʌ

then

potʰi-ʔɛ

female-_instr

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

ʔe

_hsThen they worshipped with a female.

S32 doi

stop
mɛbenʌ tiptibi pâŋto kʰɵstɛ ʔe

mɛbenʌ

then

tibîː

a.little

paŋ-to

weaken-_cvb

kʰɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsThen the drought lessened a little.

S33 doi

stop
ʣipo rʌeʦhʌ kʰʌmdimɛ bʉre

ʣipo

fortunate

rʌeʦʌ

it.seems

kʰʌmdimɛ

Khamdime

bʉre

old.manIt seems that Khamdime, the old man, was fortunate, and had spiritual powers.

S34 doi

stop
mɛbenʌ sak tʰo suk tʰomim pʌʦhi pʰɛri bakʦɵʔɛ pôːʔɛ gʰletnu ʔe

mɛbenʌ

then

sak

two

tʰo

year

suk

three

tʰo-m

year-_nmlz

pʌʦhi

after

pʰɛri

again

bakʦɵ-ʔɛ

piglet-_instr

pôː-ʔɛ

pig-_instr

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

ʔe

_hsThen after two or three years, they worshipped with a piglet, with a pig.

S35 doi

stop
pôːʔɛ gʰletnum pʌʦhi kʰɛːlɛm jo hʌtei ʦʰʉktɛ ʔe

pôː-ʔɛ

pig-_instr

gʰle-tɛnu-m

worship-3_pl._pst-_nmlz

pʌʦhi

aafter

kʰɛːlɛm

ought

jo

also

hʌtei

disappear

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter they worshipped with the pig, the drought disappeared.

S36 doi

stop
mʌnʌ ʦʰʌmʌrum jo puːtɛ ʔem goːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʦʰʌmʌrum

famine

jo

also

pi-tɛ

come-_3sg._pst

ʔe-m

_hs-_nmlzThen a famine came as well.

S37 doi

stop
mɛlo pôːʔɛ gʰletnum pʌʦhi kʰɵleŋʌ balinali jo noːtɛ ʔe saŋluŋpo jo upʰôː bektɛ ʔe

mɛ-lo

this-when

pôː-ʔɛ

pig-_instr

gʰle-tɛnu-m

worship-3_pl._pst-_nmlz

pʌʦhi

aafter

kʰɵle-ŋʌ

l-_int

balinali

crops

jo

also

nʉ-tɛ

be.good-_3sg._pst

ʔe

_hs

saŋluŋ-po

vegetation-_gen

jo

also

u-pʰôː

3_sg._poss-leaf

bekt-tɛ

pour.in-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter they sacrificed the pig, all the crops became good, the leaves of the vegetation came back.

S38 doi

stop
kʰɛːlɛmʔɛ ʦʌi kʰas kʰɛrʉ mʉtɛ wʌlʌ mʉtɛ

kʰɛːlɛm-ʔɛ

drought-_erg

ʦʌi

_contr

kʰas

in.reality

kʰɛrʉ

drought

mʉ-tɛ

do-_3sg._pst

wʌlʌ

drought

mʉ-tɛ

do-_3sg._pstThe drought in reality made a drought.

S39 doi

stop
mɛ kʰɛrʉ wʌlʌʔɛ saŋluŋ jo lʌmnɛ upaluwʌ pʰerei mʉnɛ mutʰɵwɛ ʔenʌ

this

kʰɛrʉ

drought

wʌlʌ-ʔɛ

drought-_instr

saŋluŋ

vegetation

jo

also

lim-nɛ

flourish-_inf

u-paluwʌ

3_sg._poss-shoot

pʰerei

change

mʉ-nɛ

do-_inf

mu-tʰɵ-wɛ

_neg-see-_irr

ʔe-nʌ

_hs-thenWith the drought no vegetation could grow, not shoots could come up.

S40 doi

stop
lʌwʌdʌʔʌ gʰletnu ʔe pʰʌllesʔɛ gʰletnu ʔenʌ

lʌwʌdʌ-ʔɛ

Lawada-_erg

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

ʔe

_hs

pʰʌlles-ʔɛ

Phulelian-_erg

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

ʔe-nʌ

_hs-thenLawada and the people from Phuleli worshipped.

S41 doi

stop
mʌnʌ pʰʌlle mɛŋʌ okpo okpip mɛtʉlʌ sʉritɛbi jepɛ moːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

pʰʌlle

Phuleli

mɛ-ŋʌ

this-_int

ok-po

1_pe-_gen

ok-pip

1_pe._poss-grandmother

mɛ-tʉ-lʌ

this-_loc._high-_all

sʉritɛ-bi

clan.name-_loc

je-pɛ

come.down-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsA woman from Phuleli had come down there (to Rapcha and married) into the Surite clan.

S42 doi

stop
mʌnʌ ʌusiʔɛ lʌttɛnʌ wɛnʣɛm tɵsa ʌusi ʌnɵ̂l ʦʰʉktɛkʰo usʌ̂mnɛ ulʌnnɛ uwɛnʣɛm tʌk wɛnʣɛm sak wɛnʣɛm lʌttɛm pʌʦhi ʦokʰoʦikolo pôːʔɛ pokʦɵʔɛ gʰletnu ʔe

mʌnʌ

and

ʌusi-ʔɛ

New.moon.day-_instr

lA-*t-tɛ-nʌ

take.from-***-_3sg._pst-then

wɛnʣɛm

gap

tA-sa

put-_cvb

ʌusi

New.moon.day

ʌnɵ̂l

today

ʦʰuk-tɛ-kʰo

become-_3sg._pst-_cond

usʌ̂mnɛ

today+3

ulʌnnɛ

today+4

u-wɛnʣɛm

3_sg._poss-gap

tikt

rest

wɛnʣɛm

gap

sak

two

wɛnʣɛm

gap

lA-*t-tɛ-m

take.from-***-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʦokʰoʦi-kolo

ritually.pure.chang-_com

pôː-ʔɛ

pig-_instr

pokʦɵ-ʔɛ

piglet-_instr

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

ʔe

_hsThey worshipped with a pig and a piglet using ritually pure chang after a certain number of days of rest after the New Moon (Tos starts on the 2nd day after the new moon, then followed by a day of rest, then the next day is the main ceremony, which is also a day of rest)

S43 doi

stop
ɛ̂n ʦelpɛpʰɛm pʰʌllelʌ pʰɛri ɛ̂n ʣethbi ugʰlên bela ʦʰʉktɛ

ɛ̂n

now

ʦelpɛpʰɛm

maiti

pʰʌlle-lʌ

Phuleli-_all

pʰɛri

again

ɛ̂n

now

ʣeth-bi

month.name-_loc

u-gʰlên

3_sg._poss-worship

bela

time

ʦʰuk-tɛ

become-_3sg._pstNow the time has come for worship during Jeth (most important Tos of the year) for the maternal clan (of the grandmother who married the Surite) from Phuleli.

S44 doi

stop
ɛ̂n jenu bʰənera pleja tûːba mɵ̂l mʉtnunʌ plejabi hʌs pʰʌlle pʰiŋtɛnu ʔe

ɛ̂n

now

je-nu

come.down-3_pl

bʰənera

concerning

pleja

cancellation

tûː-ba

one-_cl

mɵ̂l

assembly

mʉ-tɛnu-nʌ

do-3_pl._pst-then

pleja-bi

cancellation-_loc

hʌs

man

pʰʌlle

Phuleli

pʰiŋ-tɛnu

send-3_pl._pst

ʔe

_hsCancel the coming down now, they held an assembly and sent someone to Phuleli (with a message) to cancel. [The Rapcha people decided they didn't want the Phulelians coming down to worship in Rapcha anymore--on the advice of the woman who married into the Surite clan--and sent a messenger up to stop the Phulelians from coming down]

S45 doi

stop
jaːtnu ʔemim

je-tɛnu

come.down-3_pl._pst

ʔe-m

_hs-_nmlzThey were coming down

S46 doi

stop
letkʌwʌpo utɛlʌ hʉtpʌrʌbi tɛlʌ kʰoɔiçpɛkolo mɛtʉlʌ gʰlekbi jepɛkolo dʉmtɛnu ʔe

letkʌwʌ-po

river.name-_gen

u-tɛlʌ

3_sg._poss-this.side

hʉtpʌrʌ-bi

Hutpara-_loc

tɛlʌ

this.side

kʰɵt-pɛ-kolo

go-_npst._ptcp-_com

mɛtʉlʌ

up.on.that.side

gʰle-bi

worship-_purp

je-pɛ-kolo

come.down-_npst._ptcp-_com

dʉm-tɛnu

meet-3_pl._pst

ʔe

_hsOn this side (Rapcha point of view) in Hutpara, the once coming from this side and the ones coming down to worship from that side met.

S47 doi

stop
mʌnʌ mɛtʉlʌ unpôː mɛtʉlʌ unpokʦɵ bakʦɵ jo jêːtɛnu ʔe

mʌnʌ

and

mɛtʉlʌ

up.on.that.side

un-pôː

3_pl._poss-pig

mɛtʉlʌ

up.on.that.side

un-pokʦɵ

3_pl._poss-piglet

bakʦɵ

piglet

jo

also

jet-tɛnu

bring.down-23_pl._pst

ʔe

_hsThey brought down a pig and a piglet (the Phulelians who were on their way down to worship)

S48 doi

stop
dʉmtɛnum pʌʦhi lʌu okʔɛ gʰlekdettʌkʌ

dʉm-tɛnu-m

meet-3_pl._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

lʌu

hey

ok-ʔɛ

1_pe-_erg

gʰle-det-tʌ-ka

worship-_aux-1_sg._pst-_ablAfter they met (the messenger said) We have already finished worshipping

S49 doi

stop
mɵ̂l mʉtnunʌ sʌllʌ mʉtnunʌ tilʌkʌ gʰletnu mɛbempʌʦhi okʔɛ gʰlekdettʌkʌ

mɵ̂l

assembly

mʉ-tɛnu-nʌ

do-3_pl._pst-then

sʌllʌ

assembly

mʉ-tɛnu-nʌ

do-3_pl._pst-then

tilʌ-ka

down.here-_abl

gʰle-tɛnu

worship-3_pl._pst

mɛbempʌʦhi

after.that

ok-ʔɛ

1_pe-_erg

gʰle-det-tʌ-ka

worship-_aux-1_sg._pst-_ablThey held an assembly and they workshipped; we've finished worhsipping. (messenger's POV switching from describing Rapchans as "they" and "we")

S50 doi

stop
ɛ̂n mane dʉk itʰɵninʌ lʉːtɛnum pʌʦhi mɛ pleja kʰoɔiçpɛ hʌsʔɛ

ɛ̂n

now

mane

why

dʉk

difficulty

i-tʰɵ-ni-nʌ

_inv/2-see-2_pl-then

lʉt-ppʌʦhi

tell-aafter

that

pleja

cancellation

kʰɵt-pɛ

go-_npst._ptcp

hʌs-ʔɛ

man-_ergWhy would you bother going (to Rapcha) now (that the ceremony is over), and after he told them that, the person who came for the cancellation

S51 doi

stop
mɛ ɛstɛm pʌʦhi ʔe lʌu mokʰo pʰʌllelʌm purkʰa pʌkʰanihɛmʔɛ jo ʔe lʌu ɛ̂n mokʰo ikʔɛ mane dʉk tʰɵkinʌ tɛbiŋʌ ikbakʦɵ hʉt hʉt mʉtnunʌ mɛ pôː sêːtɛnu ʔe

this

ɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔe

_hs

lʌu

hey

mokʰo

if.that.is.so

pʰʌlle-lʌ-m

Phuleli-_all-_nmlz

purkʰa

priest

pʌkʰani-hɛm-ʔɛ

priest-_pl-_erg

jo

also

ʔe

_hs

lʌu

hey

ɛ̂n

now

*mo-kʰo

***-_cond

ik-ʔɛ

1_pi-_erg

mane

why

dʉk

difficulty

tʰɵ-ki-nʌ

see-1.pi-then

tɛ-bi-ŋʌ

this-_purp-1_sg._s

ik-bakʦɵ

1_pi._poss-piglet

hʉt

sound.during.offering

hʉt

sound.during.offering

mʉ-tɛnu-nʌ

do-3_pl._pst-then

this

pôː

pig

set-tɛnu

kill-3_pl._pst

ʔe

_hsAfter he said that (the Phulelians and the priests said)ː OK, if that's the case, why go to the trouble, and they killed the piglet and the pig there.

S52 doi

stop
mʌnʌ urʌdʌmhodʌm kʰɵleŋ mʉtnu mʌmâŋ mʌnʌ lɛttɛnu mâŋ mʌnʌ pʰʌllelʌm ukʰottʉŋ ɵstɛnu ʔe

mʌnʌ

and

u-rʌdʌmhodʌm

3_sg._poss-ritual.procedure

kʰɵle-ŋʌ

all-_int

mʉ-tɛnu

do-3_pl._pst

mʌmâŋ

something

mʌnʌ

and

lɛtt-tɛnu

take.away-3_pl._pst

mâŋ

what

mʌnʌ

and

pʰʌlle-lʌ-m

Phuleli-_all-_nmlz

ukʰot-tʉ-ŋʌ

uphill-_loc._high-_int

ɵt-tɛnu

return-3_pl._pst

ʔe

_hsAnd they followed ritual procedure and did everthing and the Phulelians returned uphill [procedure includes removing bits of the sacrificed pig and putting it on a stick]

S53 doi

stop
ɵstɛnu ʔe pʰʌlles

ɵt-tɛnu

return-3_pl._pst

ʔe

_hs

pʰʌlles

PhulelianThey returned home.

S54 doi

stop
tɛlʌ sʌmʌʦar kʰoɔiçpɛ piwûn joŋʌ pʰɛri rapʦʰaŋ ɵstɛ ʔe

tɛlʌm

this.side

sʌmʌʦar

message

kʰɵt-pɛ

go-_npst._ptcp

piwûn

peon

jo-ŋʌ

also-_int

pʰɛri

again

rapʦʰa-ŋʌ

Rapcha-_int

ɵt-tɛ

return-_3sg._pst

ʔe

_hsThe messenger delivering the message also went back to Rapcha

S55 doi

stop
mɛbekʌ tɛ ʦʌi rapʦʰa kʉkpɵpipʔɛ mɵ̂l mʉtɛm sʌllʌ mʉtɛmbɵjoŋʌ lʌ ɛ̂n ʦʌi mɛbenʌ jaːtʰʌ ʌrko bʌrsa dosro tesro bʌrsa jo mujaːnje okʔʌŋʌ gʰlekʌ tɛ kʰʌmdimɛ tos lʌiloːtnu ʔe

mɛbe-ka

this.much-_abl

this

ʦʌi

_contr

rapʦʰa

Rapcha

kʉkpɵpip-ʔɛ

great.grandmother-_erg

mɵ̂l

assembly

mʉ-tɛ-m

do-_3sg._pst-_nmlz

sʌllʌ

assembly

mʉ-tɛ-m-bɵjo-ŋʌ

do-_3sg._pst-_nmlz-_level._loc-_int

OK

ɛ̂n

now

ʦʌi

_contr

mɛbenʌ

then

jaːtʰʌ

later

ʌrko

other

bʌrsa

year

dosro

second

tesro

third

bʌrsa

year

jo

also

mu-je-nije

_neg-come.down-2_pl._imp

ok-ʔɛ-ŋʌ

1_pe-_erg-_int

gʰle-kʌ

worship-1_pe

this

kʰʌmdimɛ

Khamdime

tos

Tos.ceremony

lʉt-lʉ-tɛnu

tell-_recip-3_pl._pst

ʔe

_hsThe one who convinced them during the assembly was the greatgrandmother from Rapcha (the one who had married into the Suribe clan) "don't come down for another, or two, or three years, we (excl) are worhsipping Khamdime's ceremony" they said to each other.

S56 doi

stop
ukʰot dʰʌlu warber brâː mʉtnu ʔe

ukʰot

uphill

dʰʌlu

downhill

warber

clearly

brâː

language

mʉ-tɛnu

do-3_pl._pst

ʔe

_hsThey spoke clearly, the uphill and downhill (people).

S57 doi

stop
rapʦʰaʔʌ tɛ tos kʰʌmdimɛ salʌnde salbi tin kʰep sukpuŋʌ potʰi pʰɵ mʌnʌ depʰu ʣetʰ wasbi ʦʌi uhʌŋ pôːkolo gʰleto tɛbɛçti sommo jeçtoŋ muki

rapʦʰa-ʔɛ

Rapcha-_erg

this

tos

Tos.ceremony

kʰʌmdimɛ

Khamdime

salʌnde

yearly

sal-bi

year-_loc

tin

three

kʰep

times

suk-pu-ŋʌ

three-_class-_int

potʰi

female

pʰɵ

chicken

mʌnʌ

and

depʰu

central.Tos.ceremony

ʣetʰ

month.name

was-bi

Tos-_loc

ʦʌi

_contr

u-hʌŋ

3_sg._poss-body

pôː-kolo

pig-_com

gʰle-to

worship-_cvb

tɛbɛçti

this.time

sommo

until

je-to-ŋʌ

come.down-_cvb-_int

mʉ-ki

do-1.pi(We) people from Rapcha celebrate Khamdime Tos three times in a year, three times with female chicken and at the main Tos in the month of Jeth, we celebrate with a pig sacrifice and this has come down to us from that time of Khamdime

S58 doi

stop
ʌu ik raːdu ni kʰɵleŋ raːdu ik kʰɛl tʌmrʌ uŋʌ tɛ iktospo uŋʌ ŋiŋtuŋtʌm tɛbiŋʌ

ʌu

well

ik

1_pi

raːdu

Rai

ni

indeed

kʰɵle-ŋʌ

all-_int

raːdu

Rai

ik

1_pi

kʰɛl

Khaling

tʌmrʌ

tradition

uŋʌ

1_sg._erg

this

ik-tos-po

1_pi._poss-Tos.ceremony-_gen

uŋʌ

1_sg._erg

ŋi-tuŋ-tʌ-m

hear-_aux-1_sg._pst-_nmlz

tɛ-bi-ŋʌ

this-_loc-_intThat is what I have heard about the Tos culture of us Khaling