Meravtit et ses frères doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completKön̄ së, tekn̄wa miti n̄watise, ti Mer̄avtit.
Sise toge toge vë–n vën, tekn̄wa n̄watine pe tekn̄wa wotewoten̄wō, gat tom sise vën sise tot ne wake kkë.
Sise r̄ōn̄tog Mer̄avtit tim. Gatēt yaqe ti Mer̄avtit, Mer̄avtit gat tom: “Vogmamer̄ö, noke në mmo. Noke tat tō.”
Pa vën, sise tom: “Pa –” / Sise r̄ak ne vor̄vegoy ie, togekëse ie.
Se r̄ak togekëse ie, tekn̄wa tr̄ö gat tom: “E pa, woteye ik’ on / ik’ on / ike pene ik’ on tot ne kënuw / ike peon tot ne wake kkë, nömi mi Mer̄avtit.”
Alë, tom “É è é! Noke tër̄ö ton –” / Ne n̄watine së tom “Noke tër̄ö ton tom ne / Mer̄avtit te vën er̄ē kënuw kye / r̄ē wake kkë kye, nëpe nine tër̄ö ton r̄ekr̄ak.”
Sise toge vën, tamer̄ën sise vënvën yër̄eyër̄e, Mer̄avtit kayr̄ake, oye ne vi-teyë na, tō tar̄e sur̄ ne töt r̄ër̄ë n̄ot.
Tekn̄wa miti n̄watise pe sise ve vën se ve tot ne wake kkë ti, tr̄ö tot ne keyat; tr̄ö tot ne tan̄wit — voy r̄ër̄ë pa pe n̄wë ne tati ayay — ne r̄ër̄ë mettate, sise r̄ōt, se tot ne wake kkë ie.
Pa Mer̄avtit nine tar̄e sur̄ ne wēt.
Ne töt wēt en̄ot: nine tar̄eptēye; nine tōt n̄wöt; nine tar̄ake tot ne wake kkë.
Tamer̄ën r̄ēptog me ti ne yö r̄evr̄ov, nine vëyag n̄wuye n̄wō.
Vëyag, nine r̄ak vitikeyë ne negōne; nine su i ne towr̄ut, nine ēn petar̄’ i ne töt ov.
Pe tom tegtegagyë tekn̄wa n̄watine tom nine ve ēn taëtwë që n̄wesaye tom nine ve tar̄ake ti yö metave.
Alë, tekn̄wa n̄wuyen̄wuye wate me, tom: “Pa kemi n̄wuye watöö?!” Ta “Ööö!”
“Kemi tot pa piti nö-ta wake kkë?!”
Alë së i sise r̄ak ne vr̄iwane tom “É è é! Kema yin̄etog ike!”
Alë së ton i sise gat tom “On ta n̄wë ne, pa ike take sösö r̄ē wake kkë ’n ne qin pene.”
Alë, n̄watine n̄wō gat tom “É è é! Noke tër̄ö ton Mer̄avtit!”
Alë, kön̄ vir̄ö-on, se r̄ōn̄tog ie wuyog tim.
Sise yur̄ wuyog mie tom sise vor̄er̄age; pa nine gat tom: “Tego!” Nine në mmo; tat tō vor̄er̄age. Alë sise vën.
Sise vën sise sor̄e weyog mi ne tot vë wake kkë.
Pa Mer̄avtit tamer̄ën nine ve tō wate vën, nine tōur̄ie tom: ne wēt pe nine ve tar̄e sur̄ ti ve tu wuyog pe!
Nine tar̄e sur̄, tar̄eptēye wuyog.
Tar̄eptēye, ne tipe yēt ne tot ne takē / ne takē n̄wō i wake kkë, ne takē tir̄tir̄ig;
ne tir̄tir̄ig, ne tot tot tot pa: ne tō n̄wuye.
N’ ave pe wesaye tom ve r̄ak ti, tar̄ake timer̄ën ne kön̄ ten̄wog, vën pe n̄wë ne, vën pe n̄wë ne.
Vën, tom / ne metave tōt wuyog vën, tekn̄wa r̄ēptog pe tom tetot pa ne wake kkë sa nao.
Sise vor̄er̄age vēn, se yur̄ / se vën me s’ yur̄ tom: “Mer̄avtit, ike vē ēn që?”
“Ee! R̄akevtaye? Kamar̄e mi së ton i kemi peon sö r̄ē wake kkë na!” Së gat tom “Tego!”
Sise r̄ak ne togekëse ie, gat tom “Kema tër̄ö ton ne tayö pe ne tayö mmo, ne tayö pe tati wye n̄wën ike tom vën er̄ē wake kkë ma.”
Ne kön̄ vitöyon, tamer̄ën nine/ sise n̄wuyen̄wuye wuyog vën, nine tō me nine yō vën: ne töt r̄ër̄ë nine ve tar̄e sur̄ ti, ve tu tēnnēr̄ weyog pe!
Wesaye tom tati me tipeptēye.
Alë, ne ttöm: “Qate, n’ ave ve r̄ekr̄ak ti ne wake kkë kye ne? Noke tō noke tar̄e sur̄ ne kön̄ ten̄wog. Pa metave tōt me nenor̄e: nenor̄e noke yō ve tu weyog pe! Alë noke tar̄e sur̄ nenor̄e, kn̄wa pene noke tō me (ke) yō ve tu weyog pe.”
“Tuqë! Ne qin pe ve r̄ak ne voygë pene ti noke, ve r̄ak wiywiy pe n̄wë ne ti noke, kn̄wa pe nine ve yöymer̄ën i noke ne!“
Nine tar̄eptēye wuyog ne töt r̄ër̄ë, nine tipeyēt r̄ö ie; n’ oye ne takē, nine tot ne takē qiti wake kkë; tot tir̄tir̄ig —
Tamer̄ën nine to–tot, yö r̄evr̄ov r̄ēt, pa ti nine take tō n̄wuye, nine sur̄ mënëg ne tayvi r̄ër̄ë n̄ot.
Alë ne tutu ne tō ne yuq, ne tu yëvog tom ye ve r̄ak ne gë sa se pe ve votur̄ n̄wuye wuyog ne r̄ër̄ë?
Tamer̄ën nine tutu yëvog që, nine yō ne Mer̄awe. Ve kay me.
Ne Mer̄awe ve kay me, ve viye ne r̄ër̄ë, ve mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye —
Ppa: tom votur̄ r̄ake: tayvigë së ve yër̄e. Alë, ne yëar̄.
Tamer̄ën, nine yer̄yëar̄ që, Mer̄avtit r̄ōw ie vën.
Tom: “Ow, ike pe ve vegevageyë inoke i nök wake kkë?! Kn̄wa pe genome ne!”
Nine r̄ōw vën tom nine taie, ne Mer̄awe gatēt se tom “Tego, tego, ququy! Tati netnot inoke! Tomn̄wë ik’ on tat not inoke, noke peon / Tomn̄wë ik’ on tat not inoke, not mat inoke, noke peon yekyok mike, tör̄ö peon tot pa nome wake kkë.”
Sör̄ö sor̄e. Sör̄ö tar̄eptēye, sör̄ö sor̄e, r̄e tot tot tot tot, pa vën nine tō n̄wuye.
Mer̄ën, nine tō n̄wuye, metave tōt wuyog me, wuyog vën me, ne tō vën me, ne yō vën: ne wake kkë, tot pa piti!
Alë nine °yökē° Mer̄awe, sör̄ö tot ne wōsome.
Sör̄ö r̄a—k r̄ak r̄ak ppa ne wake kë, ta togin pa, kön̄ pe tom / vën wate kön̄ pe tom tekn̄wa miti n̄watise / tekn̄wa n̄watine sise r̄av sur̄sur̄ ne wake kkë sa naō / ne wake kkë sa.
Alë, sise vën me tom: “Mer̄avtit!” / Yö metave, tom: “Mer̄avtit! Kema vën r̄av sur̄ ne wake kkë ma! Pa kn̄wa pene ike take vën er̄ē wake kkë ’n ye?”
Gat tom: “Noke take vën r̄ē wake kkë ’n së kimi pe nëne!”
Sise r̄iwagie, r̄iwagie vën vën, sise vën.
Sise vën se r̄av ne wake kkë sa, on r̄av / on r̄av wate r̄ōw yö pēgone së on r̄av sur̄ r̄ōw yö pēgone, woy vën er̄ëne, r̄ōw yër̄e.
Nëpe / Sise paëne pe n̄wë ne: ne wake kkë sa paëne, paëne r̄ōw yër̄eyër̄e par̄uw.
Ur̄ nëpe n̄wë ne: sise tot ti i ne r̄ër̄ë pe tati ayay.
Alë, sise togetoge që tötenēn sise r̄ōn̄: nine viv ne teyö.
Ne wut pa ne teyö tegtag, yaw r̄ake: timer̄ën nine ve yawr̄ake n̄wë ne, nine r̄av ne wake kkë na naō.
Nine r̄a—v r̄av wr̄og r̄ōw me yo, woy r̄ake vēn er̄ëne, ne sö o.
Sö o r̄ō—w tëyn̄ë r̄ō—w ne, nine wut ne teyö.
Ne wut ne teyö, tekn̄wa n̄watine ve toge momer̄ög ogie pe.
Sise gat tom: “Në sa Mer̄avtit ve r̄ak ti tite! Tegtegagyë-te tom nine në mmo; pa nine tetot nöna wake kkë. Tite mok gö kn̄wu tittöm, tite ta mase tit’ oye ne wake kkë na.”
Alë sise wer̄war̄ie ag me, tom “Ëi! Mer̄avtit, vën te ag me!”
Mer̄avtit vën ag me, se gat tom: “Tite vën tite vēn ne n̄ër̄!” — “E, wye! Vën, te vën!”
Sise vën wate vën ne töt n̄ër̄ en̄ot, tom “Pa – sise vitöy / on vēn ne n̄ër̄ sise miti ne Mer̄avtit.”
Tör̄öqate n̄watise, n̄watin Mer̄avtit vir̄ö, alë Mer̄avtit.
Sise vën. Sise vën, tör̄öqate gatēt se tom: “Ike vēn, ik’ oye ne keyekaye, ike kaye ptog ne n̄ër̄.”
Tamer̄ën Mer̄avtit ve keyekaye ptog ne n̄ër̄ n̄wë ne, nine kaye ptog ne n̄ër̄ n̄wë ne, sör̄ö n̄wuye r̄e senuw ne git opē n̄ër̄.
Vë—n vën wate ne töt i n̄ër̄: wat’ uw, sör̄ö woy sur̄ uw.
Gatēt ti tekn̄wa n̄watise sise voyi.
Sise voyi sise r̄av sur̄ ne wake kkë na, sise vën o.
Sise vën o r̄ōw, tamer̄ën sise vën o r̄ōw, waw, sise yewyaw, sise wut ne teyö.
Mer̄avtit sag er̄ē töt n̄ër̄, r̄ōn̄.
Yë kēr̄ me, tör̄öqate miti n̄watine ve yër̄e pe.
Tom nine n̄wuye, ne n̄wuye r̄ēn̄ta.
Nëpe n’ opē / ne tar̄epē n̄ër̄ në pr̄awe.
Tör̄öqate senuw pa piti ne git opē n̄ër̄.
Nine sag nine woge, wogewoge vën; ne Mer̄awe kay wate me.
Tom “Ququy! Ike tevetave?” — “Eköö! Tekn̄wa n̄watik r̄ak në sa ti noke! Tegtegagyë noke pe / yō sa inoke pē nök kënu / nök wake kkë.”
Sise kayr̄ake me sise tegtegagyë noke to kema vēn ne n̄ër̄.
Senuw ptog ne git n̄ër̄, noke ve sag magēk ne, noke yin̄etog to noke take n̄wuye n̄wë n’ a.
Mer̄awe gat tom: “Tawye! Noke peon r̄ak nome wōnaye ike peon n̄wuye toy er̄ëne.”
Nine r̄ake ne wōnaye ’n Mer̄avtit i n’ or̄yë na, nine tin̄.
Tin̄ pa vën i ne ter̄ot n̄ër̄; vën wat’ uw yö tën.
R̄ak vë–n vën: Mer̄avtit n̄wuye toy er̄ëne.
Nine gatēt ti Mer̄avtit tom: “Në sa pe tekn̄wa n̄wati ve taike ti ie. Noke peon vegoy ne metu, noke sur̄ike yōne. Alë noke wotog ike ike ay wate tekn̄wa n̄wati.”
Tekn̄wa n̄watine sö pe — sö te, sö ti net-vönyö kë n̄ot. Sise vën.
Sise sö që, ne Mer̄awe vegoy ne metu mer̄on̄; sur̄ i Mer̄avtit eyōne: wöttog eyö pēgone.
Mer̄avtit ay. Tekn̄wa miti n̄watise pe ve vën ti, sise vën se vën r̄ak vog ne quy vetoy ti ne quy vetoy mëne.
Tamer̄ën sise vë—n vën, n’ or̄ye pe n’ or̄ye në ttin sise yō ne metu mer̄on̄ ve ay.
Pe Mer̄avtit ve sag eyōne.
“Ëi! Geta metu mer̄on̄ wëte, tite an ni! Tite gon pa ne vetoy, tite an ni!”
Sö wate vën ne metu mer̄on̄, se oye r̄ake sur̄ uw eyö wake kkë.
Taketimer̄ën ten̄wën pe wotewoten̄wō gatēt tom: “Tite gon ne vetoy mëne: ne tayö tuwë gon ne vetoy mëne tuwë.”
Taketimer̄ën se gon pa, sise ve tr̄og ne git vetoy me, sise yuq.
Sise yu—q yuq, ne git vetoy avi ne tōwtōw esa.
Sise momer̄ög naō, sise oye tōvēyēt epëne.
“Pa ye ve / Woteye së kemi ve gon ne vetoy vir̄ö ti!”
Gat tom: “Tite gon tuwtuwë, tego, së gon vir̄ö. Së mok er̄ēn së, së mok er̄ēn së.”
Tom / Së tom: “É è é, tati noke!” Së tom: “Tati noke!”
Tom “Pa r̄akevtaye tom tite, tuwtōw eta tite yöymer̄ën i tite; pa tamer̄ën tite ve gon ne vetoy, ne vetoy avi tite ti?! Tite take r̄ak wuyog ne wiywiy pe n̄wë ne! Alë, tipe ne metu, tite ni!“
s’ oye r̄ake ne metu pe Mer̄avtit ve sag eyōne, to se tipe tom sise ni.
Se qnovenie tom ne metu në qune. Se wöttog eyö pēgone.
Alë se vë—n vën, tom “O! Ne metu mer̄on̄ en̄ot ëte v’ ay! Në r̄aqe! Ne metu take sō ti ton er̄ē töt in.“
Se oye r̄ake: Sise sur̄ wuyog eyö wake kkë.
Se r̄ak n̄wë ne vë—n vën, sise yō tom tego!
Sise tati tewer̄ie tom r̄ak ti n̄wë n’ ave.
Ten̄wën en̄ot, nine në tektakēin.
Ve sag ton i tekn̄wa n̄watine pe nëne, nine në tektakēin.
Nine gat tom: “At, tuwesate! Tite oyoy’ ar̄ pa noke gatēt kn̄wu gë që!”
Tom: “N̄wë n’ a? Noke ttöm tom: Ne metu mer̄on̄ pe tite wötwötog ne, woteye Mer̄avtit ve sag eyōne? Woteye taketimer̄ën tit’ an gon ne vetoy, nine gon, tit’ an tr̄og, nine wötog ver̄og ne git vetoy, mite. R̄ak tom tite tati yō vogyaye.”
Alë tekn̄wa n̄watine gat tom: “Mer̄avtit enome vo?! Vēn r̄awr̄ot eptēye piti r̄ē töt n̄ër̄.”
Sise vën.
Vë——n vën, se vën ag net-venyö kkë; se yë ag: ne tayö n̄ot v’ ag tu.
“Tekn̄wa, pa yē v’ ag tu r̄ë?“
Alë, ten̄wën tektakēin, ne n̄watigë tektakēin pe nëne, gat tom: “Mer̄avtit pe noke getgatēt ti kemi pe nëne! Woteye nin’ ay ti me yö wōmetu, woteye ay vēg piti ag.”
Sise gat tom: “Mer̄avtit enome vo? Mer̄avtit enome vēn mët magëne r̄ē n̄ër̄!”
Sise vën. Vën ag me — vën ag me, sise yō vogyaye tom: “E e, qate! Mer̄avtit vöwye!”
Mer̄avtit v’ ag tu pe mi ne peyepaye na / ne vi-teyë.
Tamer̄ën sise vën ag me, tom: “Kemi pe ve r̄ak në sa ti noke nëne? Kn̄wa pene, tite paëne toge r̄ēt pene, tinye kkë pene.”
Kayr̄ake r̄ōw me: ne wor̄e taye ne wake kkë: tipe yētyēt. Pa naō. Pa!
Tom “Ōkëy! Qetukn̄waëne, tite toge p’ ëne naō.”
“Tit’ on toge” / Mer̄avtit gatēt tom “Tit’ on toge, noke ttöm to woteye së tayö ve yër̄e vën ku n̄wute pene. Pa kemi take venvën yeqyōq. Tite toge p’ uw ne.”
Toge vë—n vën, yō vën: temar̄ër̄ë ve kay r̄ōw me.
“Mer̄avtit!” – “Ee?” – “Vën me tite vën ag e yön̄we?” – “E, tego, tok tego tok, temar̄ër̄ë! Kema toge p’ ëne.”
To “Auu! Pa kn̄wa yö kön̄, kemi peon motr̄ig?”
Tom “E e!” – “Kn̄wa yö kön̄, kema take vën r̄ōw me. Kamar̄e mi Maë take tō r̄ōw me tite vegevage r̄ossë.”
To “Ō, wye!”
Alë – n̄wute pe sise gat tom se p’ on motr̄ig eye, Mer̄avtit r̄ak sise motr̄ig n̄wute ain.
Sise viye ne toy pē vetoy, r̄ōt ne toy pē vetoy.
Sise mok vën n̄wute pe sise gat ti temar̄ër̄ë tom s’ on motr̄ig eye.
Yö kön̄, sise motr̄ig vën, se r̄ōn̄ tör̄öqate tamesō ve kay me.
Kay wate me – temar̄ër̄ë gat tom: “Mayë! Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok! Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok!”
Taketimer̄ën sör̄ö r̄ōw i tör̄öqate vën r̄ote, r̄o–te i ne n̄won̄or̄.
Temar̄ër̄ë r̄o–te r̄ote, yan̄we teyetaye ne toy pē vot / ne toy pē vetoy.
Tēwer̄ie tom “É è é! Ne toy pē vetoy n̄wutuye ne! Mer̄avtit mi tekn̄wa n̄watine ve yër̄e.”
Ne metave tōt vën, sör̄ö tati tō që r̄ōw me, Mer̄avtit gatēt tom: “Tite on toge, ne n̄wute pe tom tit’ on motr̄ig eye, së kemi take getgatēt!”
Taketimer̄ën tör̄öqate tamesō ve kay wate r̄ōw me, sör̄ö tom: “Ei! Mer̄avtit! Kamar̄e tō me tom tō ar̄ kimi me yö kön̄ tom kema / tite vegevage r̄ossë, pa kemi motr̄ig ti vo?”
Tekn̄wa ppa r̄ug ne n̄r̄ase vën ur̄ ne men̄an Mer̄avtit.
Ten̄wën tektakēin gat tom: “At temar̄ër̄ë! Ike ike ve ör̄e teyetaye ne tar̄epē vetoy, kema ve moner̄ög tëy vën ne.”
R̄ak tom Mer̄avtit gat tom: / Pa tamer̄ën sör̄ö tō n̄wuye, Mer̄avtit tom: “Ike yō? Noke gatēt ti kimi tom: ‘N̄wute pene take r̄ekr̄ak! On tego ti, temar̄ër̄ë peon qētn̄og i tite!’ Tekn̄waëne, tite mas n̄wuye yön̄we naō.”
Sise n̄wuye vën e yön̄we.
Sise vën wate vën yön̄we, temar̄ër̄ë gat tom: “Pa kemi motr̄ig yö gemoy ekye! Kemi motr̄ig r̄ē ape.”
(n’ ape tuwtōw, sise tēt ne wōvir̄e yö tën. Se moner̄ög tegtag er̄ëne. Ne wōvir̄e, titom ne tivase.
Ti nëpe tom on ta ttintin i sise, sise tēt pa ne tivase, sise mok ne wōvir̄e sise moner̄ög er̄ëne.)
R̄ak ur̄ pa nösa ape, tom “Kemi motr̄ig p’ ëne!”
Mer̄avtit tom “Ōw!”
Alë, yö kön̄, taketimer̄ën sise motr̄ig, sise kayr̄ake ton n’ ape, sise vën se toge petar̄’ i ne tēg.
Temar̄ër̄ë mi Mayë kay wate me, tom: “Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok!”
Sör̄ö r̄ōw ie n’ ape vën – ör̄e ör̄e ör̄e ör̄e, ör̄e vën vën ne tayö ve tego.
Yö metave, tō me, tom: “Kamar̄e tō me tom tite vegevage r̄ossë, kimi yër̄e! Mer̄avtit, kimi motr̄ig ti vo?”
Mer̄avtit tom “Take getgatēt! Take getgatēt!”
Ten̄wën / Ne qin tektakēin gat tom: “At, temar̄ër̄ë, ike tō me / kemir̄e ve tō me ve tuwe n’ ape ma: kema vor̄tur̄ petar̄’ i ne metevetave.”
Ow, ne kön̄ vir̄öon.
Mer̄avtit tom: “Ne kön̄ tati pusune pe ve toge.”
Metave tōt vën, yö kön̄ in, yö r̄evr̄ov, sise kayr̄ake ton ne n̄wute pe se motr̄ig ti ie, sise iw eyö qer̄on̄ u.
Tamer̄ën tör̄öqate tamesō ve tō me tom r̄otevog ise, ör̄e teyetaye ne metevetave, sise moner̄ög yö qer̄on̄ u.
Yö metave, ten̄wën tektakēin gatēt yaqe wuyog.
Mer̄avtit tom: “Ne n̄wute vir̄ö n̄wutuye pe tom tite on motr̄ig eye. To kemi on tat pa tōqn̄wōt ton ne n̄wute penëne, temar̄ër̄ë peon r̄ote ptog ite pa!”
Alë ne kön̄ vitöyon, tör̄öqate tamesō r̄e tō me r̄e ör̄e teyetaye ne qer̄on̄ u, se moner̄ög tegtag r̄ē siqe.
Ne metave tōt vën, Mer̄avtit tom: “Ow, kn̄wa pene, temar̄ër̄ë peon tēr̄yē-te i kn̄wu ave ssa. Pa noke n̄is tom noke gat ti kemi tom: Ye peon tō, tomn̄wëtom temar̄ër̄ë on gat tom nine gon ne gengon, tom nin’ on sō yö qer̄on̄ gë pe nine ve tatogin ti, n’ on r̄ōw tu uw, n’ on tar̄ake giy ne wōnaye ti tite! On to ti, temar̄ër̄ë peon wuwseyesay’ ite.”
Temar̄ër̄ë mi yeqën ena, r̄e sin̄ pa ne vot r̄e vot pa ne pē, on wuwsaye tekn̄wa ie, ta men̄a, tom: “Mer̄avtit! Kemi vën me kemi gengon!”
Wetewoten̄wō tō.
Tō wate vën, temar̄ër̄ë tom: “Ye, tok! Ga mëk, wöt tō wöt sagvog n̄wute tir̄tir̄ toq ekye wöt r̄ak wöt toge p’ ëne.”
Tamer̄ën ne wotewoten̄wō tō vën sag uw, r̄ōw yër̄e yö qer̄on̄ tën, vën ur̄ ne men̄a ’n Mer̄avtit nine tar̄ake giy ne wōnaye sa.
Ne gë / Ne wetewote vir̄öon pe n̄wë ne.
Vë——n vën, pepavëin, Mer̄avtit.
Mer̄avtit tō wate me, tom: “Tok, e, temar̄ër̄ë! Evo tekn̄wa n̄watik vën ti m’ ëne?”
“Noke viye gesa mëk ti-se sise vën se r̄ak ar̄ yö tön̄e tir̄tir̄ toq ekye, pa: Ye, ga mëk! Tō wöt sagvog wöt r̄ak ar̄ tön̄e tir̄tir̄ toq ekye!”
Tamer̄ën nine tō ve sag uw, r̄ōw yër̄e uw, ne wōnaye ve ēn pe nine veyag ar̄i.
Tamer̄ën nine ve ōy yër̄e n’ aye tën pe tekn̄wa n̄watine ve giy ti, nine sōn̄e wōn wuyog i ne tën.
R̄ak tom tamer̄ën tör̄öqate tamesō r̄e ve wuwseyesaye, to ne pē, r̄e sin̄ ne vot, vën uw, ne tayö tego.
Sise gi——y giy, giy wr̄og i nöt-vönyö, ne metëvönyö n̄ot.
Sise giy wr̄og ie, se vën me; se vën atta me se yë vën: ne sov os, yö vi ēn̄we r̄ekr̄ak gengon.
Sise vën iy me: matepō n̄ot ve sag.
Në ta—mesō në matepō, ve vr̄ov gena owuw.
Nine r̄ak ter̄og ti ne kaye: n’ owuw, nine mok ti vën, tan̄wuy. Tan̄wuy wōnwōn.
Taketimer̄ën nin’ on sowuy, nine sowuy, nine sowuy i ne kaye, tom visë, vir̄ö, vitöy, vivot, tevoyime, yevesë, yövör̄ö, yövötöy, yëvot, tan̄wuy ton: n’ owuw tan̄wuy.
Tamer̄ën / nine ve sowuy wuyog, nine yuq wuyog: Mer̄avtit oye n̄wot tuwë. Sur̄ ain. Sur̄ vise vën.
Tamer̄ën nine ve yuqyuq, yuq wate: “Éèé! n’ owuw ne, yëvot n̄wutuye pe!”
Nine r̄ak ar̄ naō. R̄ak ar̄ vë—n vën, tego, tati r̄ak sor̄ ie.
“Ye ve r̄ak në sa ti noke ne, ve menëg gok owuw?!”
Vën, taketimer̄ën nine ve yuq wuyog, vën wate yövötöy. Vir̄ö yër̄e pe.
R̄ak n̄wë ne vë—n vën, tamer̄ën vën wate yevesë: “Pa n’ owuw ekye, yevesë n̄wutuye pe ve toge. Vivot, ne tayö menëg piti. Ye ve r̄ak nëgë ne?”
Tamer̄ën Mer̄avtit tati oye r̄ake ne myane që tom oye n̄wot yövör̄ö-on, matepō r̄ak ter̄og ne myane.
Tom “Oow! Ike pe menmenëg gok / gok owuw?! Kn̄wa pe noke ve not mat ike ne!”
Mer̄avtit gat tom “Teta kye! Ike take netnot inoke! Kema venvën ar̄ nöma wōnaye, pa yök n̄is tom noke yur̄ mike tom: N̄wë n’ ave? Ike ta vati kema i ne metëkn̄aye pe kema on yaqe yö mer̄ame? / yö mer̄ame pe kema vën me ton?”
Ne qin tamesō in, ne matepō gat tom “Në mer̄awe! Pa ike mas / Pa ti noke take gatēt tike, ike viye n̄wuye n̄wō gok owuw që me.”
Tom “Pa ëne ga owuw! Noke mok vise n̄wutuye ti vën. Ur̄ nëpe noke yer̄yëar̄ ne wōnaye pe kema on vën wr̄og eye.”
Viye pa vën se, ne gat tom: “Kemi vën, kemi gōt ne n̄ër̄, gōt vo—ygë pa pe ne gesuwe gengon: ne wtage; … ne voygë pa pe n̄wë ne.
Kemi gōt pa, kemi gōt / taketimer̄ën kemi ve toge ve gōt ne n̄ër̄, tom: tipe ne wtage, gōt ne wtage, ne gesuwe peon voyi me.
Ne gesuwe voyi me, ne gesuwe yyave, ne gesuwe myë, ne gesuwe miyigeyige…
Vë—n vën, kemi yō: ne vitin̄ër̄! Ne gesuwe pe në kkë r̄ēt in, ne gesuwe myë: ike r̄ak ter̄og ie.
n’ on wegewoge, ike yur̄ ne metëkn̄aye mi nine nine peon gatēt tike.”
Taketimer̄ën se vën ur̄ men̄a ’n matepō, ne qin / ne yeqën tamesō pe nëne, sise vën se gōt ne voygë pa pe n̄wë ne n̄ër̄, ne gengon, tamer̄ën sise gōtgōt që, ne gesuwe voyi me.
Vë—n vën, në pepavëin, vëyag tir̄ig mötöt: ne vitin̄ër̄! Ve tu. Ne gesuwe kkë—! Ne gesuwe myë.
Ne r̄ak ter̄og ie, ne gesuwe wegewoge, nine tom: “Tego, tego! Noke tat not mat ike. Pa ike vati kema i ne wōnaye.”
Ne vitin̄ër̄ in gat tom: “Ike yë r̄ake vēn ne, r̄ē mesaye, ike yō ne tur̄ pake n̄ot, yaqe ti me, ve tu. Ne wōnaye to kemi vën wr̄og eye pe nëne.
Pa nëpe, wesaye tom, në tegtag, noke yin̄etog tom kimi take r̄ak n̄wëna.”
Mer̄avtit tom “Tego! Ne yök n̄is tan̄wöy tom ike vati kema i ne n̄wute pe tom kema on vën wr̄og eye.”
Taketimer̄ën nine ve qog ie, Mer̄avtit tom “Alë, qutukn̄waëne, noke nëne on kar̄en̄og ten̄wog ne mesor̄ ekye!”
Nine kar̄en̄og ne mesor̄ ena, vën, r̄ōw tu i ne r̄öt pake.
Kar̄en̄og ne mesor̄ vir̄ö-on; vitöy-on, vivot-on, vën wate tan̄wuy — alë n̄watine së kar̄en̄og.
Vë——n vën, pepavëin Mer̄avtit oye r̄ake ne mesor̄ en n̄watine së pe pepavëin pe vē ēn: sēr̄n̄i ne qasn̄ë wōyuqe / ne qasn̄ë tōw i mesor̄ en tekn̄wa n̄watine,
gat tom: “Alë! Kimi vēnvēn n̄wō! Noke pavëin.”
Tamer̄ën sise ve vēn, Mer̄avtit pavëin, tamer̄ën ve vēn avi ne tōw ten̄wog, nine r̄av n̄wot nine wötog.
Vir̄öon, wötog. Vitöyon, wötog.
Vë——n vën, tekn̄wa miti n̄watise vën wr̄og, nine pepavëin, nin r̄av n̄wot, nine vör̄ēt vën.
Nin’ oye ne votmēt, nine wōn — ne mer̄ame pe sise ve vën ti me ton.
Ne vegevage pene ppa p’ ëne.
Tomn̄wëtom ike tō r̄ē Teqov-Vot, ike tō uw, ike yë r̄ake vēn tegtag, ike yō.
Ike yë r̄ake vēn tegtag, ike yō ne töt pake së vēn tu: ne pak’ in, ne pak’ in pe ne r̄öt’ in, iti Mer̄avtit vēn wr̄og ti ie.
Alë ne n̄wute / ne n̄wut’ in që r̄ē Ton-vot-taqe / r̄ē Teqov-Vot, ike yō vēn tegtag, ike yō vēn er̄ē Teqov-Vot, ike yō ne vot mēt en̄ot ve sag, wōn ne Pënö ti ie.
Wōn ne Pënö ti ie: Mer̄avtit ve wōn ne metëkn̄aye ti pe se ve yaqe ti me yö mer̄ame pe tite ve toge ie.
Ne vot in ve sag wate që me ne. R̄ē Teqov-Vot.
Tan̄wöy pene. Yöywye tike.
[question en note]

S1 doi

stop écouter
Kön̄ së, tekn̄wa miti n̄watise, ti Mer̄avtit.

S2 doi

stop écouter
Sise toge toge vë–n vën, tekn̄wa n̄watine pe tekn̄wa wotewoten̄wō, gat tom sise vën sise tot ne wake kkë.

S3 doi

stop écouter
Sise r̄ōn̄tog Mer̄avtit tim. Gatēt yaqe ti Mer̄avtit, Mer̄avtit gat tom: “Vogmamer̄ö, noke në mmo. Noke tat tō.”

S4 doi

stop écouter
Pa vën, sise tom: “Pa –” / Sise r̄ak ne vor̄vegoy ie, togekëse ie.

S5 doi

stop écouter
Se r̄ak togekëse ie, tekn̄wa tr̄ö gat tom: “E pa, woteye ik’ on / ik’ on / ike pene ik’ on tot ne kënuw / ike peon tot ne wake kkë, nömi mi Mer̄avtit.”

S6 doi

stop écouter
Alë, tom “É è é! Noke tër̄ö ton –” / Ne n̄watine së tom “Noke tër̄ö ton tom ne / Mer̄avtit te vën er̄ē kënuw kye / r̄ē wake kkë kye, nëpe nine tër̄ö ton r̄ekr̄ak.”

S7 doi

stop écouter
Sise toge vën, tamer̄ën sise vënvën yër̄eyër̄e, Mer̄avtit kayr̄ake, oye ne vi-teyë na, tō tar̄e sur̄ ne töt r̄ër̄ë n̄ot.

S8 doi

stop écouter
Tekn̄wa miti n̄watise pe sise ve vën se ve tot ne wake kkë ti, tr̄ö tot ne keyat; tr̄ö tot ne tan̄wit — voy r̄ër̄ë pa pe n̄wë ne tati ayay — ne r̄ër̄ë mettate, sise r̄ōt, se tot ne wake kkë ie.

S9 doi

stop écouter
Pa Mer̄avtit nine tar̄e sur̄ ne wēt.

S10 doi

stop écouter
Ne töt wēt en̄ot: nine tar̄eptēye; nine tōt n̄wöt; nine tar̄ake tot ne wake kkë.

S11 doi

stop écouter
Tamer̄ën r̄ēptog me ti ne yö r̄evr̄ov, nine vëyag n̄wuye n̄wō.

S12 doi

stop écouter
Vëyag, nine r̄ak vitikeyë ne negōne; nine su i ne towr̄ut, nine ēn petar̄’ i ne töt ov.

S13 doi

stop écouter
Pe tom tegtegagyë tekn̄wa n̄watine tom nine ve ēn taëtwë që n̄wesaye tom nine ve tar̄ake ti yö metave.

S14 doi

stop écouter
Alë, tekn̄wa n̄wuyen̄wuye wate me, tom: “Pa kemi n̄wuye watöö?!” Ta “Ööö!”

S15 doi

stop écouter
“Kemi tot pa piti nö-ta wake kkë?!”

S16 doi

stop écouter
Alë së i sise r̄ak ne vr̄iwane tom “É è é! Kema yin̄etog ike!”

S17 doi

stop écouter
Alë së ton i sise gat tom “On ta n̄wë ne, pa ike take sösö r̄ē wake kkë ’n ne qin pene.”

S18 doi

stop écouter
Alë, n̄watine n̄wō gat tom “É è é! Noke tër̄ö ton Mer̄avtit!”

S19 doi

stop écouter
Alë, kön̄ vir̄ö-on, se r̄ōn̄tog ie wuyog tim.

S20 doi

stop écouter
Sise yur̄ wuyog mie tom sise vor̄er̄age; pa nine gat tom: “Tego!” Nine në mmo; tat tō vor̄er̄age. Alë sise vën.

S21 doi

stop écouter
Sise vën sise sor̄e weyog mi ne tot vë wake kkë.

S22 doi

stop écouter
Pa Mer̄avtit tamer̄ën nine ve tō wate vën, nine tōur̄ie tom: ne wēt pe nine ve tar̄e sur̄ ti ve tu wuyog pe!

S23 doi

stop écouter
Nine tar̄e sur̄, tar̄eptēye wuyog.

S24 doi

stop écouter
Tar̄eptēye, ne tipe yēt ne tot ne takē / ne takē n̄wō i wake kkë, ne takē tir̄tir̄ig;

S25 doi

stop écouter
ne tir̄tir̄ig, ne tot tot tot pa: ne tō n̄wuye.

S26 doi

stop écouter
N’ ave pe wesaye tom ve r̄ak ti, tar̄ake timer̄ën ne kön̄ ten̄wog, vën pe n̄wë ne, vën pe n̄wë ne.

S27 doi

stop écouter
Vën, tom / ne metave tōt wuyog vën, tekn̄wa r̄ēptog pe tom tetot pa ne wake kkë sa nao.

S28 doi

stop écouter
Sise vor̄er̄age vēn, se yur̄ / se vën me s’ yur̄ tom: “Mer̄avtit, ike vē ēn që?”

S29 doi

stop écouter
“Ee! R̄akevtaye? Kamar̄e mi së ton i kemi peon sö r̄ē wake kkë na!” Së gat tom “Tego!”

S30 doi

stop écouter
Sise r̄ak ne togekëse ie, gat tom “Kema tër̄ö ton ne tayö pe ne tayö mmo, ne tayö pe tati wye n̄wën ike tom vën er̄ē wake kkë ma.”

S31 doi

stop écouter
Ne kön̄ vitöyon, tamer̄ën nine/ sise n̄wuyen̄wuye wuyog vën, nine tō me nine yō vën: ne töt r̄ër̄ë nine ve tar̄e sur̄ ti, ve tu tēnnēr̄ weyog pe!

S32 doi

stop écouter
Wesaye tom tati me tipeptēye.

S33 doi

stop écouter
Alë, ne ttöm: “Qate, n’ ave ve r̄ekr̄ak ti ne wake kkë kye ne? Noke tō noke tar̄e sur̄ ne kön̄ ten̄wog. Pa metave tōt me nenor̄e: nenor̄e noke yō ve tu weyog pe! Alë noke tar̄e sur̄ nenor̄e, kn̄wa pene noke tō me (ke) yō ve tu weyog pe.”

S34 doi

stop écouter
“Tuqë! Ne qin pe ve r̄ak ne voygë pene ti noke, ve r̄ak wiywiy pe n̄wë ne ti noke, kn̄wa pe nine ve yöymer̄ën i noke ne!“

S35 doi

stop écouter
Nine tar̄eptēye wuyog ne töt r̄ër̄ë, nine tipeyēt r̄ö ie; n’ oye ne takē, nine tot ne takē qiti wake kkë; tot tir̄tir̄ig —

S36 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine to–tot, yö r̄evr̄ov r̄ēt, pa ti nine take tō n̄wuye, nine sur̄ mënëg ne tayvi r̄ër̄ë n̄ot.

S37 doi

stop écouter
Alë ne tutu ne tō ne yuq, ne tu yëvog tom ye ve r̄ak ne gë sa se pe ve votur̄ n̄wuye wuyog ne r̄ër̄ë?

S38 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine tutu yëvog që, nine yō ne Mer̄awe. Ve kay me.

S39 doi

stop écouter
Ne Mer̄awe ve kay me, ve viye ne r̄ër̄ë, ve mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye, mok n̄wuyen̄wuye —

S40 doi

stop écouter
Ppa: tom votur̄ r̄ake: tayvigë së ve yër̄e. Alë, ne yëar̄.

S41 doi

stop écouter
Tamer̄ën, nine yer̄yëar̄ që, Mer̄avtit r̄ōw ie vën.

S42 doi

stop écouter
Tom: “Ow, ike pe ve vegevageyë inoke i nök wake kkë?! Kn̄wa pe genome ne!”

S43 doi

stop écouter
Nine r̄ōw vën tom nine taie, ne Mer̄awe gatēt se tom “Tego, tego, ququy! Tati netnot inoke! Tomn̄wë ik’ on tat not inoke, noke peon / Tomn̄wë ik’ on tat not inoke, not mat inoke, noke peon yekyok mike, tör̄ö peon tot pa nome wake kkë.”

S44 doi

stop écouter
Sör̄ö sor̄e. Sör̄ö tar̄eptēye, sör̄ö sor̄e, r̄e tot tot tot tot, pa vën nine tō n̄wuye.

S45 doi

stop écouter
Mer̄ën, nine tō n̄wuye, metave tōt wuyog me, wuyog vën me, ne tō vën me, ne yō vën: ne wake kkë, tot pa piti!

S46 doi

stop écouter
Alë nine °yökē° Mer̄awe, sör̄ö tot ne wōsome.

S47 doi

stop écouter
Sör̄ö r̄a—k r̄ak r̄ak ppa ne wake kë, ta togin pa, kön̄ pe tom / vën wate kön̄ pe tom tekn̄wa miti n̄watise / tekn̄wa n̄watine sise r̄av sur̄sur̄ ne wake kkë sa naō / ne wake kkë sa.

S48 doi

stop écouter
Alë, sise vën me tom: “Mer̄avtit!” / Yö metave, tom: “Mer̄avtit! Kema vën r̄av sur̄ ne wake kkë ma! Pa kn̄wa pene ike take vën er̄ē wake kkë ’n ye?”

S49 doi

stop écouter
Gat tom: “Noke take vën r̄ē wake kkë ’n së kimi pe nëne!”

S50 doi

stop écouter
Sise r̄iwagie, r̄iwagie vën vën, sise vën.

S51 doi

stop écouter
Sise vën se r̄av ne wake kkë sa, on r̄av / on r̄av wate r̄ōw yö pēgone së on r̄av sur̄ r̄ōw yö pēgone, woy vën er̄ëne, r̄ōw yër̄e.

S52 doi

stop écouter
Nëpe / Sise paëne pe n̄wë ne: ne wake kkë sa paëne, paëne r̄ōw yër̄eyër̄e par̄uw.

S53 doi

stop écouter
Ur̄ nëpe n̄wë ne: sise tot ti i ne r̄ër̄ë pe tati ayay.

S54 doi

stop écouter
Alë, sise togetoge që tötenēn sise r̄ōn̄: nine viv ne teyö.

S55 doi

stop écouter
Ne wut pa ne teyö tegtag, yaw r̄ake: timer̄ën nine ve yawr̄ake n̄wë ne, nine r̄av ne wake kkë na naō.

S56 doi

stop écouter
Nine r̄a—v r̄av wr̄og r̄ōw me yo, woy r̄ake vēn er̄ëne, ne sö o.

S57 doi

stop écouter
Sö o r̄ō—w tëyn̄ë r̄ō—w ne, nine wut ne teyö.

S58 doi

stop écouter
Ne wut ne teyö, tekn̄wa n̄watine ve toge momer̄ög ogie pe.

S59 doi

stop écouter
Sise gat tom: “Në sa Mer̄avtit ve r̄ak ti tite! Tegtegagyë-te tom nine në mmo; pa nine tetot nöna wake kkë. Tite mok gö kn̄wu tittöm, tite ta mase tit’ oye ne wake kkë na.”

S60 doi

stop écouter
Alë sise wer̄war̄ie ag me, tom “Ëi! Mer̄avtit, vën te ag me!”

S61 doi

stop écouter
Mer̄avtit vën ag me, se gat tom: “Tite vën tite vēn ne n̄ër̄!” — “E, wye! Vën, te vën!”

S62 doi

stop écouter
Sise vën wate vën ne töt n̄ër̄ en̄ot, tom “Pa – sise vitöy / on vēn ne n̄ër̄ sise miti ne Mer̄avtit.”

S63 doi

stop écouter
Tör̄öqate n̄watise, n̄watin Mer̄avtit vir̄ö, alë Mer̄avtit.

S64 doi

stop écouter
Sise vën. Sise vën, tör̄öqate gatēt se tom: “Ike vēn, ik’ oye ne keyekaye, ike kaye ptog ne n̄ër̄.”

S65 doi

stop écouter
Tamer̄ën Mer̄avtit ve keyekaye ptog ne n̄ër̄ n̄wë ne, nine kaye ptog ne n̄ër̄ n̄wë ne, sör̄ö n̄wuye r̄e senuw ne git opē n̄ër̄.

S66 doi

stop écouter
Vë—n vën wate ne töt i n̄ër̄: wat’ uw, sör̄ö woy sur̄ uw.

S67 doi

stop écouter
Gatēt ti tekn̄wa n̄watise sise voyi.

S68 doi

stop écouter
Sise voyi sise r̄av sur̄ ne wake kkë na, sise vën o.

S69 doi

stop écouter
Sise vën o r̄ōw, tamer̄ën sise vën o r̄ōw, waw, sise yewyaw, sise wut ne teyö.

S70 doi

stop écouter
Mer̄avtit sag er̄ē töt n̄ër̄, r̄ōn̄.

S71 doi

stop écouter
Yë kēr̄ me, tör̄öqate miti n̄watine ve yër̄e pe.

S72 doi

stop écouter
Tom nine n̄wuye, ne n̄wuye r̄ēn̄ta.

S73 doi

stop écouter
Nëpe n’ opē / ne tar̄epē n̄ër̄ në pr̄awe.

S74 doi

stop écouter
Tör̄öqate senuw pa piti ne git opē n̄ër̄.

S75 doi

stop écouter
Nine sag nine woge, wogewoge vën; ne Mer̄awe kay wate me.

S76 doi

stop écouter
Tom “Ququy! Ike tevetave?” — “Eköö! Tekn̄wa n̄watik r̄ak në sa ti noke! Tegtegagyë noke pe / yō sa inoke pē nök kënu / nök wake kkë.”

S77 doi

stop écouter
Sise kayr̄ake me sise tegtegagyë noke to kema vēn ne n̄ër̄.

S78 doi

stop écouter
Senuw ptog ne git n̄ër̄, noke ve sag magēk ne, noke yin̄etog to noke take n̄wuye n̄wë n’ a.

S79 doi

stop écouter
Mer̄awe gat tom: “Tawye! Noke peon r̄ak nome wōnaye ike peon n̄wuye toy er̄ëne.”

S80 doi

stop écouter
Nine r̄ake ne wōnaye ’n Mer̄avtit i n’ or̄yë na, nine tin̄.

S81 doi

stop écouter
Tin̄ pa vën i ne ter̄ot n̄ër̄; vën wat’ uw yö tën.

S82 doi

stop écouter
R̄ak vë–n vën: Mer̄avtit n̄wuye toy er̄ëne.

S83 doi

stop écouter
Nine gatēt ti Mer̄avtit tom: “Në sa pe tekn̄wa n̄wati ve taike ti ie. Noke peon vegoy ne metu, noke sur̄ike yōne. Alë noke wotog ike ike ay wate tekn̄wa n̄wati.”

S84 doi

stop écouter
Tekn̄wa n̄watine sö pe — sö te, sö ti net-vönyö kë n̄ot. Sise vën.

S85 doi

stop écouter
Sise sö që, ne Mer̄awe vegoy ne metu mer̄on̄; sur̄ i Mer̄avtit eyōne: wöttog eyö pēgone.

S86 doi

stop écouter
Mer̄avtit ay. Tekn̄wa miti n̄watise pe ve vën ti, sise vën se vën r̄ak vog ne quy vetoy ti ne quy vetoy mëne.

S87 doi

stop écouter
Tamer̄ën sise vë—n vën, n’ or̄ye pe n’ or̄ye në ttin sise yō ne metu mer̄on̄ ve ay.

S88 doi

stop écouter
Pe Mer̄avtit ve sag eyōne.

S89 doi

stop écouter
“Ëi! Geta metu mer̄on̄ wëte, tite an ni! Tite gon pa ne vetoy, tite an ni!”

S90 doi

stop écouter
Sö wate vën ne metu mer̄on̄, se oye r̄ake sur̄ uw eyö wake kkë.

S91 doi

stop écouter
Taketimer̄ën ten̄wën pe wotewoten̄wō gatēt tom: “Tite gon ne vetoy mëne: ne tayö tuwë gon ne vetoy mëne tuwë.”

S92 doi

stop écouter
Taketimer̄ën se gon pa, sise ve tr̄og ne git vetoy me, sise yuq.

S93 doi

stop écouter
Sise yu—q yuq, ne git vetoy avi ne tōwtōw esa.

S94 doi

stop écouter
Sise momer̄ög naō, sise oye tōvēyēt epëne.

S95 doi

stop écouter
“Pa ye ve / Woteye së kemi ve gon ne vetoy vir̄ö ti!”

S96 doi

stop écouter
Gat tom: “Tite gon tuwtuwë, tego, së gon vir̄ö. Së mok er̄ēn së, së mok er̄ēn së.”

S97 doi

stop écouter
Tom / Së tom: “É è é, tati noke!” Së tom: “Tati noke!”

S98 doi

stop écouter
Tom “Pa r̄akevtaye tom tite, tuwtōw eta tite yöymer̄ën i tite; pa tamer̄ën tite ve gon ne vetoy, ne vetoy avi tite ti?! Tite take r̄ak wuyog ne wiywiy pe n̄wë ne! Alë, tipe ne metu, tite ni!“

S99 doi

stop écouter
s’ oye r̄ake ne metu pe Mer̄avtit ve sag eyōne, to se tipe tom sise ni.

S100 doi

stop écouter
Se qnovenie tom ne metu në qune. Se wöttog eyö pēgone.

S101 doi

stop écouter
Alë se vë—n vën, tom “O! Ne metu mer̄on̄ en̄ot ëte v’ ay! Në r̄aqe! Ne metu take sō ti ton er̄ē töt in.“

S102 doi

stop écouter
Se oye r̄ake: Sise sur̄ wuyog eyö wake kkë.

S103 doi

stop écouter
Se r̄ak n̄wë ne vë—n vën, sise yō tom tego!

S104 doi

stop écouter
Sise tati tewer̄ie tom r̄ak ti n̄wë n’ ave.

S105 doi

stop écouter
Ten̄wën en̄ot, nine në tektakēin.

S106 doi

stop écouter
Ve sag ton i tekn̄wa n̄watine pe nëne, nine në tektakēin.

S107 doi

stop écouter
Nine gat tom: “At, tuwesate! Tite oyoy’ ar̄ pa noke gatēt kn̄wu gë që!”

S108 doi

stop écouter
Tom: “N̄wë n’ a? Noke ttöm tom: Ne metu mer̄on̄ pe tite wötwötog ne, woteye Mer̄avtit ve sag eyōne? Woteye taketimer̄ën tit’ an gon ne vetoy, nine gon, tit’ an tr̄og, nine wötog ver̄og ne git vetoy, mite. R̄ak tom tite tati yō vogyaye.”

S109 doi

stop écouter
Alë tekn̄wa n̄watine gat tom: “Mer̄avtit enome vo?! Vēn r̄awr̄ot eptēye piti r̄ē töt n̄ër̄.”

S110 doi

stop écouter
Sise vën.

S111 doi

stop écouter
Vë——n vën, se vën ag net-venyö kkë; se yë ag: ne tayö n̄ot v’ ag tu.

S112 doi

stop écouter
“Tekn̄wa, pa yē v’ ag tu r̄ë?“

S113 doi

stop écouter
Alë, ten̄wën tektakēin, ne n̄watigë tektakēin pe nëne, gat tom: “Mer̄avtit pe noke getgatēt ti kemi pe nëne! Woteye nin’ ay ti me yö wōmetu, woteye ay vēg piti ag.”

S114 doi

stop écouter
Sise gat tom: “Mer̄avtit enome vo? Mer̄avtit enome vēn mët magëne r̄ē n̄ër̄!”

S115 doi

stop écouter
Sise vën. Vën ag me — vën ag me, sise yō vogyaye tom: “E e, qate! Mer̄avtit vöwye!”

S116 doi

stop écouter
Mer̄avtit v’ ag tu pe mi ne peyepaye na / ne vi-teyë.

S117 doi

stop écouter
Tamer̄ën sise vën ag me, tom: “Kemi pe ve r̄ak në sa ti noke nëne? Kn̄wa pene, tite paëne toge r̄ēt pene, tinye kkë pene.”

S118 doi

stop écouter
Kayr̄ake r̄ōw me: ne wor̄e taye ne wake kkë: tipe yētyēt. Pa naō. Pa!

S119 doi

stop écouter
Tom “Ōkëy! Qetukn̄waëne, tite toge p’ ëne naō.”

S120 doi

stop écouter
“Tit’ on toge” / Mer̄avtit gatēt tom “Tit’ on toge, noke ttöm to woteye së tayö ve yër̄e vën ku n̄wute pene. Pa kemi take venvën yeqyōq. Tite toge p’ uw ne.”

S121 doi

stop écouter
Toge vë—n vën, yō vën: temar̄ër̄ë ve kay r̄ōw me.

S122 doi

stop écouter
“Mer̄avtit!” – “Ee?” – “Vën me tite vën ag e yön̄we?” – “E, tego, tok tego tok, temar̄ër̄ë! Kema toge p’ ëne.”

S123 doi

stop écouter
To “Auu! Pa kn̄wa yö kön̄, kemi peon motr̄ig?”

S124 doi

stop écouter
Tom “E e!” – “Kn̄wa yö kön̄, kema take vën r̄ōw me. Kamar̄e mi Maë take tō r̄ōw me tite vegevage r̄ossë.”

S125 doi

stop écouter
To “Ō, wye!”

S126 doi

stop écouter
Alë – n̄wute pe sise gat tom se p’ on motr̄ig eye, Mer̄avtit r̄ak sise motr̄ig n̄wute ain.

S127 doi

stop écouter
Sise viye ne toy pē vetoy, r̄ōt ne toy pē vetoy.

S128 doi

stop écouter
Sise mok vën n̄wute pe sise gat ti temar̄ër̄ë tom s’ on motr̄ig eye.

S129 doi

stop écouter
Yö kön̄, sise motr̄ig vën, se r̄ōn̄ tör̄öqate tamesō ve kay me.

S130 doi

stop écouter
Kay wate me – temar̄ër̄ë gat tom: “Mayë! Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok! Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok!”

S131 doi

stop écouter
Taketimer̄ën sör̄ö r̄ōw i tör̄öqate vën r̄ote, r̄o–te i ne n̄won̄or̄.

S132 doi

stop écouter
Temar̄ër̄ë r̄o–te r̄ote, yan̄we teyetaye ne toy pē vot / ne toy pē vetoy.

S133 doi

stop écouter
Tēwer̄ie tom “É è é! Ne toy pē vetoy n̄wutuye ne! Mer̄avtit mi tekn̄wa n̄watine ve yër̄e.”

S134 doi

stop écouter
Ne metave tōt vën, sör̄ö tati tō që r̄ōw me, Mer̄avtit gatēt tom: “Tite on toge, ne n̄wute pe tom tit’ on motr̄ig eye, së kemi take getgatēt!”

S135 doi

stop écouter
Taketimer̄ën tör̄öqate tamesō ve kay wate r̄ōw me, sör̄ö tom: “Ei! Mer̄avtit! Kamar̄e tō me tom tō ar̄ kimi me yö kön̄ tom kema / tite vegevage r̄ossë, pa kemi motr̄ig ti vo?”

S136 doi

stop écouter
Tekn̄wa ppa r̄ug ne n̄r̄ase vën ur̄ ne men̄an Mer̄avtit.

S137 doi

stop écouter
Ten̄wën tektakēin gat tom: “At temar̄ër̄ë! Ike ike ve ör̄e teyetaye ne tar̄epē vetoy, kema ve moner̄ög tëy vën ne.”

S138 doi

stop écouter
R̄ak tom Mer̄avtit gat tom: / Pa tamer̄ën sör̄ö tō n̄wuye, Mer̄avtit tom: “Ike yō? Noke gatēt ti kimi tom: ‘N̄wute pene take r̄ekr̄ak! On tego ti, temar̄ër̄ë peon qētn̄og i tite!’ Tekn̄waëne, tite mas n̄wuye yön̄we naō.”

S139 doi

stop écouter
Sise n̄wuye vën e yön̄we.

S140 doi

stop écouter
Sise vën wate vën yön̄we, temar̄ër̄ë gat tom: “Pa kemi motr̄ig yö gemoy ekye! Kemi motr̄ig r̄ē ape.”

S141 doi

stop écouter
(n’ ape tuwtōw, sise tēt ne wōvir̄e yö tën. Se moner̄ög tegtag er̄ëne. Ne wōvir̄e, titom ne tivase.

S142 doi

stop écouter
Ti nëpe tom on ta ttintin i sise, sise tēt pa ne tivase, sise mok ne wōvir̄e sise moner̄ög er̄ëne.)

S143 doi

stop écouter
R̄ak ur̄ pa nösa ape, tom “Kemi motr̄ig p’ ëne!”

S144 doi

stop écouter
Mer̄avtit tom “Ōw!”

S145 doi

stop écouter
Alë, yö kön̄, taketimer̄ën sise motr̄ig, sise kayr̄ake ton n’ ape, sise vën se toge petar̄’ i ne tēg.

S146 doi

stop écouter
Temar̄ër̄ë mi Mayë kay wate me, tom: “Ike tēvtēv ga, noke tēvtēv gok!”

S147 doi

stop écouter
Sör̄ö r̄ōw ie n’ ape vën – ör̄e ör̄e ör̄e ör̄e, ör̄e vën vën ne tayö ve tego.

S148 doi

stop écouter
Yö metave, tō me, tom: “Kamar̄e tō me tom tite vegevage r̄ossë, kimi yër̄e! Mer̄avtit, kimi motr̄ig ti vo?”

S149 doi

stop écouter
Mer̄avtit tom “Take getgatēt! Take getgatēt!”

S150 doi

stop écouter
Ten̄wën / Ne qin tektakēin gat tom: “At, temar̄ër̄ë, ike tō me / kemir̄e ve tō me ve tuwe n’ ape ma: kema vor̄tur̄ petar̄’ i ne metevetave.”

S151 doi

stop écouter
Ow, ne kön̄ vir̄öon.

S152 doi

stop écouter
Mer̄avtit tom: “Ne kön̄ tati pusune pe ve toge.”

S153 doi

stop écouter
Metave tōt vën, yö kön̄ in, yö r̄evr̄ov, sise kayr̄ake ton ne n̄wute pe se motr̄ig ti ie, sise iw eyö qer̄on̄ u.

S154 doi

stop écouter
Tamer̄ën tör̄öqate tamesō ve tō me tom r̄otevog ise, ör̄e teyetaye ne metevetave, sise moner̄ög yö qer̄on̄ u.

S155 doi

stop écouter
Yö metave, ten̄wën tektakēin gatēt yaqe wuyog.

S156 doi

stop écouter
Mer̄avtit tom: “Ne n̄wute vir̄ö n̄wutuye pe tom tite on motr̄ig eye. To kemi on tat pa tōqn̄wōt ton ne n̄wute penëne, temar̄ër̄ë peon r̄ote ptog ite pa!”

S157 doi

stop écouter
Alë ne kön̄ vitöyon, tör̄öqate tamesō r̄e tō me r̄e ör̄e teyetaye ne qer̄on̄ u, se moner̄ög tegtag r̄ē siqe.

S158 doi

stop écouter
Ne metave tōt vën, Mer̄avtit tom: “Ow, kn̄wa pene, temar̄ër̄ë peon tēr̄yē-te i kn̄wu ave ssa. Pa noke n̄is tom noke gat ti kemi tom: Ye peon tō, tomn̄wëtom temar̄ër̄ë on gat tom nine gon ne gengon, tom nin’ on sō yö qer̄on̄ gë pe nine ve tatogin ti, n’ on r̄ōw tu uw, n’ on tar̄ake giy ne wōnaye ti tite! On to ti, temar̄ër̄ë peon wuwseyesay’ ite.”

S159 doi

stop écouter
Temar̄ër̄ë mi yeqën ena, r̄e sin̄ pa ne vot r̄e vot pa ne pē, on wuwsaye tekn̄wa ie, ta men̄a, tom: “Mer̄avtit! Kemi vën me kemi gengon!”

S160 doi

stop écouter
Wetewoten̄wō tō.

S161 doi

stop écouter
Tō wate vën, temar̄ër̄ë tom: “Ye, tok! Ga mëk, wöt tō wöt sagvog n̄wute tir̄tir̄ toq ekye wöt r̄ak wöt toge p’ ëne.”

S162 doi

stop écouter
Tamer̄ën ne wotewoten̄wō tō vën sag uw, r̄ōw yër̄e yö qer̄on̄ tën, vën ur̄ ne men̄a ’n Mer̄avtit nine tar̄ake giy ne wōnaye sa.

S163 doi

stop écouter
Ne gë / Ne wetewote vir̄öon pe n̄wë ne.

S164 doi

stop écouter
Vë——n vën, pepavëin, Mer̄avtit.

S165 doi

stop écouter
Mer̄avtit tō wate me, tom: “Tok, e, temar̄ër̄ë! Evo tekn̄wa n̄watik vën ti m’ ëne?”

S166 doi

stop écouter
“Noke viye gesa mëk ti-se sise vën se r̄ak ar̄ yö tön̄e tir̄tir̄ toq ekye, pa: Ye, ga mëk! Tō wöt sagvog wöt r̄ak ar̄ tön̄e tir̄tir̄ toq ekye!”

S167 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine tō ve sag uw, r̄ōw yër̄e uw, ne wōnaye ve ēn pe nine veyag ar̄i.

S168 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine ve ōy yër̄e n’ aye tën pe tekn̄wa n̄watine ve giy ti, nine sōn̄e wōn wuyog i ne tën.

S169 doi

stop écouter
R̄ak tom tamer̄ën tör̄öqate tamesō r̄e ve wuwseyesaye, to ne pē, r̄e sin̄ ne vot, vën uw, ne tayö tego.

S170 doi

stop écouter
Sise gi——y giy, giy wr̄og i nöt-vönyö, ne metëvönyö n̄ot.

S171 doi

stop écouter
Sise giy wr̄og ie, se vën me; se vën atta me se yë vën: ne sov os, yö vi ēn̄we r̄ekr̄ak gengon.

S172 doi

stop écouter
Sise vën iy me: matepō n̄ot ve sag.

S173 doi

stop écouter
Në ta—mesō në matepō, ve vr̄ov gena owuw.

S174 doi

stop écouter
Nine r̄ak ter̄og ti ne kaye: n’ owuw, nine mok ti vën, tan̄wuy. Tan̄wuy wōnwōn.

S175 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nin’ on sowuy, nine sowuy, nine sowuy i ne kaye, tom visë, vir̄ö, vitöy, vivot, tevoyime, yevesë, yövör̄ö, yövötöy, yëvot, tan̄wuy ton: n’ owuw tan̄wuy.

S176 doi

stop écouter
Tamer̄ën / nine ve sowuy wuyog, nine yuq wuyog: Mer̄avtit oye n̄wot tuwë. Sur̄ ain. Sur̄ vise vën.

S177 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine ve yuqyuq, yuq wate: “Éèé! n’ owuw ne, yëvot n̄wutuye pe!”

S178 doi

stop écouter
Nine r̄ak ar̄ naō. R̄ak ar̄ vë—n vën, tego, tati r̄ak sor̄ ie.

S179 doi

stop écouter
“Ye ve r̄ak në sa ti noke ne, ve menëg gok owuw?!”

S180 doi

stop écouter
Vën, taketimer̄ën nine ve yuq wuyog, vën wate yövötöy. Vir̄ö yër̄e pe.

S181 doi

stop écouter
R̄ak n̄wë ne vë—n vën, tamer̄ën vën wate yevesë: “Pa n’ owuw ekye, yevesë n̄wutuye pe ve toge. Vivot, ne tayö menëg piti. Ye ve r̄ak nëgë ne?”

S182 doi

stop écouter
Tamer̄ën Mer̄avtit tati oye r̄ake ne myane që tom oye n̄wot yövör̄ö-on, matepō r̄ak ter̄og ne myane.

S183 doi

stop écouter
Tom “Oow! Ike pe menmenëg gok / gok owuw?! Kn̄wa pe noke ve not mat ike ne!”

S184 doi

stop écouter
Mer̄avtit gat tom “Teta kye! Ike take netnot inoke! Kema venvën ar̄ nöma wōnaye, pa yök n̄is tom noke yur̄ mike tom: N̄wë n’ ave? Ike ta vati kema i ne metëkn̄aye pe kema on yaqe yö mer̄ame? / yö mer̄ame pe kema vën me ton?”

S185 doi

stop écouter
Ne qin tamesō in, ne matepō gat tom “Në mer̄awe! Pa ike mas / Pa ti noke take gatēt tike, ike viye n̄wuye n̄wō gok owuw që me.”

S186 doi

stop écouter
Tom “Pa ëne ga owuw! Noke mok vise n̄wutuye ti vën. Ur̄ nëpe noke yer̄yëar̄ ne wōnaye pe kema on vën wr̄og eye.”

S187 doi

stop écouter
Viye pa vën se, ne gat tom: “Kemi vën, kemi gōt ne n̄ër̄, gōt vo—ygë pa pe ne gesuwe gengon: ne wtage; … ne voygë pa pe n̄wë ne.

S188 doi

stop écouter
Kemi gōt pa, kemi gōt / taketimer̄ën kemi ve toge ve gōt ne n̄ër̄, tom: tipe ne wtage, gōt ne wtage, ne gesuwe peon voyi me.

S189 doi

stop écouter
Ne gesuwe voyi me, ne gesuwe yyave, ne gesuwe myë, ne gesuwe miyigeyige…

S190 doi

stop écouter
Vë—n vën, kemi yō: ne vitin̄ër̄! Ne gesuwe pe në kkë r̄ēt in, ne gesuwe myë: ike r̄ak ter̄og ie.

S191 doi

stop écouter
n’ on wegewoge, ike yur̄ ne metëkn̄aye mi nine nine peon gatēt tike.”

S192 doi

stop écouter
Taketimer̄ën se vën ur̄ men̄a ’n matepō, ne qin / ne yeqën tamesō pe nëne, sise vën se gōt ne voygë pa pe n̄wë ne n̄ër̄, ne gengon, tamer̄ën sise gōtgōt që, ne gesuwe voyi me.

S193 doi

stop écouter
Vë—n vën, në pepavëin, vëyag tir̄ig mötöt: ne vitin̄ër̄! Ve tu. Ne gesuwe kkë—! Ne gesuwe myë.

S194 doi

stop écouter
Ne r̄ak ter̄og ie, ne gesuwe wegewoge, nine tom: “Tego, tego! Noke tat not mat ike. Pa ike vati kema i ne wōnaye.”

S195 doi

stop écouter
Ne vitin̄ër̄ in gat tom: “Ike yë r̄ake vēn ne, r̄ē mesaye, ike yō ne tur̄ pake n̄ot, yaqe ti me, ve tu. Ne wōnaye to kemi vën wr̄og eye pe nëne.

S196 doi

stop écouter
Pa nëpe, wesaye tom, në tegtag, noke yin̄etog tom kimi take r̄ak n̄wëna.”

S197 doi

stop écouter
Mer̄avtit tom “Tego! Ne yök n̄is tan̄wöy tom ike vati kema i ne n̄wute pe tom kema on vën wr̄og eye.”

S198 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nine ve qog ie, Mer̄avtit tom “Alë, qutukn̄waëne, noke nëne on kar̄en̄og ten̄wog ne mesor̄ ekye!”

S199 doi

stop écouter
Nine kar̄en̄og ne mesor̄ ena, vën, r̄ōw tu i ne r̄öt pake.

S200 doi

stop écouter
Kar̄en̄og ne mesor̄ vir̄ö-on; vitöy-on, vivot-on, vën wate tan̄wuy — alë n̄watine së kar̄en̄og.

S201 doi

stop écouter
Vë——n vën, pepavëin Mer̄avtit oye r̄ake ne mesor̄ en n̄watine së pe pepavëin pe vē ēn: sēr̄n̄i ne qasn̄ë wōyuqe / ne qasn̄ë tōw i mesor̄ en tekn̄wa n̄watine,

S202 doi

stop écouter
gat tom: “Alë! Kimi vēnvēn n̄wō! Noke pavëin.”

S203 doi

stop écouter
Tamer̄ën sise ve vēn, Mer̄avtit pavëin, tamer̄ën ve vēn avi ne tōw ten̄wog, nine r̄av n̄wot nine wötog.

S204 doi

stop écouter
Vir̄öon, wötog. Vitöyon, wötog.

S205 doi

stop écouter
Vë——n vën, tekn̄wa miti n̄watise vën wr̄og, nine pepavëin, nin r̄av n̄wot, nine vör̄ēt vën.

S206 doi

stop écouter
Nin’ oye ne votmēt, nine wōn — ne mer̄ame pe sise ve vën ti me ton.

S207 doi

stop écouter
Ne vegevage pene ppa p’ ëne.

S208 doi

stop écouter
Tomn̄wëtom ike tō r̄ē Teqov-Vot, ike tō uw, ike yë r̄ake vēn tegtag, ike yō.

S209 doi

stop écouter
Ike yë r̄ake vēn tegtag, ike yō ne töt pake së vēn tu: ne pak’ in, ne pak’ in pe ne r̄öt’ in, iti Mer̄avtit vēn wr̄og ti ie.

S210 doi

stop écouter
Alë ne n̄wute / ne n̄wut’ in që r̄ē Ton-vot-taqe / r̄ē Teqov-Vot, ike yō vēn tegtag, ike yō vēn er̄ē Teqov-Vot, ike yō ne vot mēt en̄ot ve sag, wōn ne Pënö ti ie.

S211 doi

stop écouter
Wōn ne Pënö ti ie: Mer̄avtit ve wōn ne metëkn̄aye ti pe se ve yaqe ti me yö mer̄ame pe tite ve toge ie.

S212 doi

stop écouter
Ne vot in ve sag wate që me ne. R̄ē Teqov-Vot.

S213 doi

stop écouter
Tan̄wöy pene. Yöywye tike.

S214 doi

stop écouter
[question en note]