Khakcalop doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


ʔʌnʌm tûːba delbi pɛʦoksikolo dilindo mêi dumbu mʉ̂iti ʔe
ʔʌmsupo sukpu ʔusʦɵhɛm moːtnu sakpu melsem ʔuʦɵsu grômmɛkolo lasmɛsu
grômmɛ khɵtlekʌ ʔudʉspɛ lasmɛ ʔuʦhɛri
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵhɛmbi joŋʌ khɵtlekʌ ʔuʦhɛri khakʦalʌp
dilindo pɛʦoksi grômmɛ lasmɛ mʌnʌ khakʦalʌp ʔʌmhɛmpo ʔunpʌriwʌr bʌŋpɛ goːtɛ ʦɛnʉte moːtnu bʌŋte moːtnu bhʌŋte moːtnu
molo mɛ ʦɵʦʦɵhɛm mʌbhoɔrŋʌ moːtnulo ʔunpɛp ʣhɛm khɵstɛ
mɛbeːnʌ dʉk thɵtnu
mɛbeːnʌ jaːthʌ ʔunmɛ̂m jo ʣhɛ̂mkhɵstɛ
grômmɛ lasmɛ khakʦalʌp ʦɵʦʦɵ moːtnulo reskʌp ʦhʉktɛnu
mɛbeːnʌ mʌri dʉk thɵtnu
koksa mʌkoksa kʌmbîm kɛm mʉnɛ mʌttɛ
kʌmnoɔm mʉnɛ mʌttɛ
tunɵ̂l didi bahini grômmɛ lasmɛsuʔɛ mɵ̂l mʉssu
ʣʌkhʌl loɔmbi khoɔ̂nnɛpo laːgi mʌnʌ ʣʌkhʌlbi khɵsti thuːnɛmbʉjʉ
mɛbeːlo khakʦalʌpʔɛ dʌtkhʌtɛsu
ʔunɵ̂l ʣʌkhʌl kâːnɛnʌ ʔusominɛ kʌm ʔoɔ̂nnɛ mʌiçpɛ
dhawa dhawa ʣʌkhʌl kâːktɛsu
mɛbeːlo khakʦalʌp ʔusdhaː mɛbi wʌripʌri tɛkkʌ mɛkkʌ ʦemsitoŋ moːtɛ
mʌnʌ ʔɛʣɛ khakʦalʌp ghrʉ̂mtɛnʌ khjou ʔipdɵktɛ
grômmɛkolo lasmɛsuʔɛ dhawa mɛ ʣʌkhʌl kâːtɛsulo mɛ lekʦeːmʔɛ nekto nekto khɵstɛ
ʔusominɛ kʌm ʔoɔ̂n belabi ʔuswɛ lɵ̂mtɛsu khakʦalʌp khɛbi khɵstɛ hola khɛbi jo muthɵwɛsu
mʌnʌ mɛ lekʦeːmthem mɛjo wɵŋiti phlêmtɛsu
mɛbeːlo mʌmâŋ tʉ̂rtɛ ŋissu
hɛpi mɛ lekʦeːm phoɔlto phoɔlto khɵstilo mɛ gojʉ ʔuswɛ ni mɛ gojʉ goː
sôːʔɛ mʌttɛnʌ kʉmînʔɛ mʌttɛnʌ ʔipdɵktɛm
ʔɛʣɛ ni ʣuŋʔɛ mɛjûŋ krʌksetɛ
mʌnʌ sêntɛsu phʉktɛsu thêntɛsu
ʔuswɛ muthʉkwɛ muʣeːwɛ
mʌnʌ khakʦalʌp mistɛ mimsîiti
mɛjûŋ lekʦeːmʔɛ nektʉssu
ʔustâːp tʌ̂ŋ kʌm ʔɵsti
kʌmbi hɵ̂itinʌ mʉ̂iti
ʔushɛri jo puːpɛstɛ
mʌnʌ hʌpde khoɔ̂ide bʌjʌ khoɔ̂nnɛ mɵ̂lmʉssu
mʌnʌ sʉ̂ː lɛ̂l khɵʦi sʉ̂ː lɛ̂l bheri sʌŋlʉ̂iti
kʌmbi munɛ ʔusseikîm mʌmkîm sʉ̂ː jo mumoːnwɛ
mɛkaʔɛŋʌ ʔuskʌmbi kʌmbikʌ khoɔ̂nnɛ khoɔ̂nnɛ nûː ʦhʉktɛ
mʌnʌ sʉ̂ː lɛ̂l bhernɛ mɵ̂l mʉssu
melo grômʔɛ sîŋtɛ mokho lasmɛŋʌ lɛ̂l bhere lasmɛʔɛ pheri ʔuwɛ̂ː lʉ̂ːtɛ mʌʔʌ wɛ̂ːŋʌ lɛ̂l bhere
ʔʌni meːsaʔa toɔllʉ̂iti
mʌnʌ jaːthʌ lasmɛʔɛ mokho ʔuŋʌ lɛ̂l bherŋʌ
ʔɛstɛnʌ lasmɛ bhertɛ wʌjʌtʌ wʌjʌtʌ khɵstɛ
mɛ ʔʌʣoː toɔllʉ̂itim ʦhʌl ʦhʉktɛ
mɛ ʦhʌl puktʌtɛ
ʔuwɛ̂ː grômʔɛ ni bhernɛ muʦɛ̂ːpwɛ
grômmɛ ʔuthʌlobiŋʌ munɛ mʌiçpɛ ʦhʉktɛ
jaːthʌ ʔuwɛʔɛ ʔuwɛ̂ː grômmɛ dʌmbi hoːtɛ
mɛbelo ʔuwɛ̂ː kʌmbîŋ moːtɛ
mɛbîŋ moːtɛ ʔuthʌlobîŋ moːtɛ
mʌnʌ lasmɛ ni ʔutâːppo kʌmnoɔmbi ʔɵstɛ
mʌnʌ khɵlestɛ mɛbelo grômmɛ kʌmbi moːtɛ
mɛbi moːtɛlo ʔuthʌlobi moːtɛlo jakaːbʉjʉ thuːnɛmbʉjʉ tû sʌŋbi poɔpoɔp gʌrigʌri ʣeːʣoːtɛ
poɔppoɔpoɔp ʔɛstɛ segesege daːtɛ
mʌnʌ grômmɛʔɛ ʔɛstɛ tikîm poɔpoɔp ni sʉ̂ːʔɛ go ʔisêisaŋʌnu ni
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwʌ
poɔpoɔp meːsâŋ ʣeːʣoːtɛ
grômmɛ meːsâŋ ʔɛsʣoːtɛ
mʌnʌ poɔpoɔp koɔm ghɵ̂ltɛ
reːmɛ̂ː dhuma koɔm mughɵ̂l wɵ
̂ʔuŋʌ seseː sêlkɵne sɵ̂ː poɔpoɔpʔɛ meːsʌ lʉ̂ːtɛ
mʌnʌ grômmɛʔɛŋʌ meːsʌŋʌ ʔɛsʣoːtɛ
sʉ̂ːʔɛ ʔisêisʌŋʌnu ni
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwâm
ʔusominɛ ʦhʉktɛ ʣʌkhʌl kʉ̂rtɛsunʌ kʌm ʔɵsti
kʌmnoɔm mʉssu kʌmbi mʉ̂iti ʣʌkhʌl thʉ̂ːtɛsu sʉ̂ːtɛsu sɵle thʉ̂ːtɛsu
siki mʉssu bhaŋra pʉssu bʌŋpɛ pʉssu
reŋ pêːktɛsu dhʌʣura pêːktɛsu
phurka mʉssu blaŋsîiti ʔʌthaː bʌŋpɛ ʦhʉkiti
mʌnʌ tunɵ̂l mɵ̂l mʉssu ʔishʌpde khoɔ̂ide bʌjʌ loɔmbi khɵʦi seibi khɵʦi
didi bahiniʔɛ mɵ̂l mʉssu sʉ̂ː lɛ̂l khoɔ̂nnɛ
ʔʌmsupo ʔusmɵ̂l bele mudhʉmwɛ
grômʔɛ ʔuwɛ lasmɛ lʉ̂ːtɛ
lasmɛ lɛ̂l bhere lasmɛ lɛ̂l khɵʦe
lasmɛʔɛ ʔuwɛ̂ː lʉ̂ːtɛ
mʌʔʌ ʔʌwɛ̂ː lɛ̂l khɵʦe
ʔʌwɛ̂ː lɛ̂l bhere
mʌnʌ ʔʌmsu toɔltoɔllʉ̂:iti jaːthʌ lasmɛʔɛ ʔɛstɛ mokho ʔûŋŋʌ lɛ̂l khoɔ̂iŋʌ
mʌnʌ lasmɛ phʉrʉ bhêrtɛ khɵstɛ ʔukʌmbikʌ ʔʌm ʣheːs khɵstɛ
ʔuhʌpde bʌjʌ seibi ʦɛri bʌjʌ seibi khɵstɛ
ʔuwɛ khɵstɛ tʌrʌ ʔuwɛ̂ːʔɛ ʔʌʣoː toɔltoɔllʉ̂ːitim ʦhʌl puktʌtɛ grômbi
mʌnʌ grôm bhernɛ muʦɛpwɛ
grôm ʔukʌmbîŋ moːtɛ ʔuthʌlobîŋ moːtɛ
ʔukʌmbi moːtɛlo jakaːbʉjʉ tûː sʌŋbʉjʉ poɔpoɔp moːtɛ ʔe
mɛ poɔpoɔp bhrɵsʣoːtɛ
poɔpoɔpoɔp poɔpoɔpoɔp ʔɛsʣoːtɛ
mʌnʌ grômmɛ segesege loːtɛnʌ segesege dakpɛ mɛ poɔpoɔp ʔajejejeje sʉ̂ːʔɛ go ʔisêisʌŋʌnu ni tikîm poɔpoɔp ni
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwʌ
mʌnʌ poɔpoɔp ŋiʣʉtɛ
mʌnʌ poɔpoɔp ʣeːʣoːtɛnʌ grômmɛʔɛ mêŋ ʔɛsʣoːtɛ
mʌnʌ poɔpoɔp tunɵ̂l koɔm ghɵ̂ltɛ
ʔe reːmɛ toːmɛ koɔm mughɵ̂l wɵ
ʔuŋʌ seseː sêlkɵne sɵ̂:
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ meːsâŋ ʣeːʣoːtɛ
grômmɛʔɛ mêŋ ʔɛsʣoːtɛ
mʌnʌ tunɵ̂l poɔpoɔpʔɛ grômmɛ seseː sêlkʉtɛ
tunɵ̂l ʔuwɛ lasmɛ hoːloːtɛ
hoːloːtɛlo ʔuwɛ̂ː kʌmbi mumoːwɛ
tɛːthʌ mɛːthʌ khɵlede sêntɛ ʔuwɛ̂ː muthɵwɛ
jakaːbʉjʉ poɔpoɔp tʌ̂ŋ ŋoɔŋoɔː ŋɛidepɛ moːtɛ
mʌnʌ sîŋtɛ
ʔe rêː hou tɛbi ʔʌwɛ̂ː ʔithɵtɛ hou
grômmɛ tɛtɛbi ʔithɵtɛ hou sîŋtɛ
poɔpoɔpʔɛ maː jo mulʉ̂ːtwɛ lɛbɛ lɛbɛ moːʣoːtɛ
suk khep sʌmmʌ lasmɛʔɛ poɔpoɔp sîŋtɛ
poɔpoɔpʔɛ blɛ̂nnɛ̂ŋ mʌiçpɛ ʦhʉktɛ
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ ʔɛstɛ koɔm ghɵ̂ltɛ
ʔuŋʌ jo seseː sêlkûŋtʌ
mʌnʌ lasmɛʔɛ lʉ̂ːtɛ
khɵle ni mʌkʉkhaːtwɛ hola ʔusoloŋolo khɛbi gɵ
mɛ poɔpoɔpʔɛ ʔɛstɛ
tuka hoɔrsʌŋtʉ bektuŋtʌ
lasmɛʔɛ mɛ ʔusoloŋolo ʔuphɛrbi hoɔ̂imʉtɛ poɔpoɔp
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ ʔusoloŋolo hɵ̂ːtɛ lasmɛ phɛrbi
mʌnʌ lasmɛʔɛ rakʦikipo gɵbi ʦʉ̂ŋtɛnʌ lɵlɵ lʌttɛ soɔmdu lʌttɛ
mʌnʌ ʔuwɛ̂ː thʌ̂ntɛ
ʔuwɛ̂ː thiːstɛ
mɛbelo grômmɛʔɛ ʔɛstɛ
ʔʌmmʌmʌmʌm mâŋ sɛtʔɛ ʔûŋ ni ʔipdɵkʌtâm
mɛbelo lasmɛʔɛ lʉ̂ːtɛ
ʔʌwɛ̂ː ʔiʔipdɵktɛ̂m mʌʔʌ
jakaːm rêː poɔpoɔpʔɛ seseː ʔisêlkotɛ̂m go
mʌnʌ mɛ nɵ̂lkʌ didi bahini tuju mʉ̂iti
tôː mʉssu siki mʉssu reŋ pêːktɛsu dhʌʣura mʉssu phurka mʉssu
ʔʌthaː bhʌŋte mʉ̂iti
mʌnʌ mɛ didi bahinipo ʔussîl grômsîl ʔɛ̂nʣɵjoŋʌ mɛ̂m ʦʉnʉhɛmʔɛ bêŋmɛ ʦɵhɛmʔɛ was ʦhoɔmnulo ʔʌthaː bʌŋpɛ ʦhoɔmnu
ʔʌthaː bʌŋpɛ sîl khɵtleʔɛ jɛçkim sîl grômsîl ʔɛ̂nʣɵjoŋʌ khɵtleʔɛ jɛçkim sîl gɵ
mʌnʌ jʉnɛmbi ʣheːslʌka brokpɛ ʣeto je
wʌjʌlʌkʌ noɔmdulêm ʣeto khoŋ
ʣheːslʌkʌ brokpɛ jelo raʦaʦaʦaʦa ʔɛçsa je ʔudhʌlu
mʌnʌ wʌjʌlʌkʌ noɔmdulêm ʣeto khoŋlo njejejejeje ʔɛçsa khoŋ
mʌnʌ tɛ brokpɛkolo noɔmdulêmkolo tuju dʉmi
ʔulʉpphibʌjʌbi dʉmi
mɛ brokpɛkolo noɔmdulêmkolo ʔʌnʌm grômmɛ lasmɛsupo sʌrup lʉssu ʔêm
ʔʌmsu dʉmîm pʌʦhi mɛbenʌ tʌ̂ŋ ʔikbʌjʌbi thoːʦi nuːri hɵ
mɛbelo ʔʌtʦhʌŋʌ bʌjʌ poɔttʉ
ʣɛ ʔoɔm mʌttʉ
sʌroŋʌ bʌŋ, theː seikilo bʌŋpɛ bʌjʌ ʔʌthaː bʌŋpɛ ʣheːs ʔoɔm ʣɛ ʔoɔm
mʌmkilo seikilo ʔʌtʦhʌŋʌ hêŋ lʉki
Long ago in a village were a husband and wife, Petsoksi and Dilindo.
They had three children, two were girls, Gromme and Lasme.
Of them all, Gromme was the elder, and Lasme the younger.
And of the children, the youngest was Khaktsalop.
Dilindo, Pechoksi, Gromme, Lasme and Khaktsalop had a beautiful family.
But those children were not growing well, and their father died.
Then they suffered.
Then later their mother also died.
Gromme, Lasme and Khaktsalop were children and became orphans.
They suffered greatly.
Able to or not, they had to do the housework.
They had to do the housework.
One day, Gromme and Lasme had a discussion.
They went down into the forest in order to go search for nettle fiber.
Khaktsalop followed them.
They had to peel the nettle fiber during the day and return home that evening.
They peeled the nettle fiber quickly.
At that time, Khaktsalop was playing beneath his sisters, here and there.
Later Khaktsalop grew tired and fell asleep.
Gromme and Lasme quickly peeled the nettle fiber and covered [him] with the inside of the fiber.
That evening, when they returned home, they searched for their brother, where had Khaktsalop gone, they could not find him anywhere.
They went to the place [where they had put] the nettle core and stepped on it.
At that time, they heard something snap.
As they dug through the nettle core, their brother was down in there.
He was hungry and thirsty and had fallen asleep.
Later he became stiff with cold.
They looked, woke him up and lifted him.
Their brother did not move, did not speak.
They thought he was dead.
They covered him with nettle core and left him down there.
They returned home alone.
They came home and did things.
They became young women.
They decided to go to the place they were fated to go to.
Who should go first, who should fly first, they asked each other.
There was no one at home to look after them, to remember them.
They decided to leave their house.
They discussed who would fly away first.
Gromme said: "so, Lasme should fly first" and Lasme said to her sister "No, sister should fly first".
And they pushed each other like that.
And later Lasme said "So, I will fly first".
And after saying that, Lasme flew and went towards the lowlands.
That they had pushed each other earlier led to a bad feeling.
This conflict piled up.
Gromme, the elder, was unable to fly.
Gromme had to stay in Uthalo.
Later the younger sibling came to meet her older sister Gromme.
At that time, the older sister was at home.
She was there, at Uthal.
Then Lasme has to return to keep her own house.
She arrived and at that time, Gromme was at home.
While she was there at Uthal, far away down in the forest, there was an owl in a tree continuously crying.
It said "pwop, pwopwop" and she was annoyed with the sound.
Gromme said: Who is going to kill that noisy owl for me?
When I'm exhausted like this, I would eat it.
The owl made noise like before.
Gromme said what she had before.
The owl spoke rudely.
"Sister, don't be too rude"
"I will eat you all up" said the owl.
And Gromme said again:
"Who will kill him for me?
When he exhausts me like this, I would eat him.
In the evening, they carried the nettle fiber and returned home.
They did the housework, and were at home, and they spun the nettle fiber and cleaned it and spun it into thread.
They did their handicrafts, wove vests, wove beautifully.
They braided the flower decorations, and the flowers parts.
They made decorations, dressed themselves up, and became very beautiful.
Then one day they decided to go to search for the place they were fated to be.
The sisters discussed who would go first.
They did not quite agree.
Gromme told her sister Lasme:
"Lasme, you fly first, you go first"
Lasme told her sister:
"No, my sister, you go first.
You fly first."
They argued back and forth, and later Lasme said "if that's the case, then I will go first."
And Lasme flew, she went from her house and flew upwards.
She went to search for her fated place, to search for land.
The younger sister left, but the conflict from their earlier arguing piled up on Gromme.
Gromme could not fly.
Gromme stayed in her house, she stayed in Uthal.
When she was in her house, there was an owl in a tree far away and down below.
That owl cried again and again.
He kept saying: "pwopwopwop"
Gromme felt crazy with the noise, and said: "who will kill that noisy owl for me?
When he exhausts me like this, I would eat him."
And the owl heard this.
And the owl continued to cry, and Gromme continued to say the same thing.
And one day the owl was rude.
"Hey sister, don't be rude.
I will eat you all up."
And the owl continued to speak like that.
Gromme continued to say the same thing.
And one day, the owl ate Gromme all up.
One day, her younger sister Lasme arrived.
When she arrived, her older sister was not at home.
She looked here, there and everywhere and could not find her sister.
Far away down below, a lone owl was sitting, showing signs of stress.
She asked him.
"Hey, have you seen my sister here?
Have you seen Gromme around here?" she asked.
"I saw nothing at all" said the owl, and he continued to be silent.
Lasme asked the owl three times.
The owl had to tell.
And the owl said: "she was rude.
I ate her up."
And Lasme said:
"You probably didn't eat her completely. Where are her bones?"
The owl said:
"I put them in a hole up in a tree."
Lasme made the owl bring to bones to her.
And the owl brought the bones to Lasme.
Lasme wrapped [the bones] in cloth made of nettle fiber and performed an enchantment, a eulogy.
And she woke up her sister.
Her sister woke up.
Gromme said:
"Oh my, how deeply I slept."
Then Lasme said:
"Sister, noone put you to sleep.
That owl from over there ate you all up."
From that day, the sister were together.
They wove, made handicrafts, made decorations.
They stayed together nicely.
Those sisters' dance, [called] Gromsil, even now when mothers and women and sisters and children dance the dance, they dance it beautifully.
Even now, the beautiful dance that everyone like is Gromsil, it's a dance that everyone likes.
In the summer, the "brokpɛ" insect comes down from the highlands, calling.
The lowland insect, calling out, comes up from the lowlands.
When the highland insect comes down from the highlands, he comes downwards saying "rachachacha".
When the lowland insect goes up from the lowlands, calling, he goes up saying "nyeyeyeyeye".
These highland and lowland insects meet together.
They meet in the middle.
The highland and lowland insects acted like the nature of Gromme and Lasme.
Only after they meet does autumn come to our area.
At that time, the earth really changes colors.
The crops must turn yellow.
When we look at this, the earth is very beautiful, the lowlands are yellow, the crops are yellow.
When we think of that, when we look at that, we really feel like this [like the story of Gromme and Lasme is real].

S1 doi

stop
ʔʌnʌm tûːba delbi pɛʦoksikolo dilindo mêi dumbu mʉ̂iti ʔe

ʔʌnʌm

long.ago

tûː-ba

one-_cl

del-bi

village-_loc

pɛʦoksi-kolo

Pecoksi-_com

dilindo

Dilindo

mêi

wife

dumbu

husband

mu-ti

be.anim-3du_pst

ʔe

_hsLong ago in a village were a husband and wife, Petsoksi and Dilindo.

S2 doi

stop
ʔʌmsupo sukpu ʔusʦɵhɛm moːtnu sakpu melsem ʔuʦɵsu grômmɛkolo lasmɛsu

ʔʌm-su-po

3-_du-_gen

sûːk-pu

three-_class

ʔus-ʦɵ-hɛm

3_du._poss-child-_pl

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

sâːk-pu

two-_class

melsem

girl

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

grômmɛ-kolo

Gromme-_com

lasmɛ-su

Lasme-_duThey had three children, two were girls, Gromme and Lasme.

S3 doi

stop
grômmɛ khɵtlekʌ ʔudʉspɛ lasmɛ ʔuʦhɛri

grômmɛ

Gromme

khɵtle-ka

all-_abl

ʔu-dʉspɛ

3_sg._poss-elder

lasmɛ

Lasme

ʔu-ʦhɛri

3_sg._poss-younger.childOf them all, Gromme was the elder, and Lasme the younger.

S4 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʦɵʦʦɵhɛmbi joŋʌ khɵtlekʌ ʔuʦhɛri khakʦalʌp

mʌnʌ

and

that

ʦɵ-hɛm-bi

child-_pl-_loc

jo-ŋʌ

also-_intens

khɵtle-ka

all-_abl

ʔu-ʦhɛri

3_sg._poss-younger.child

khakʦalʌp

KhakcalopAnd of the children, the youngest was Khaktsalop.

S5 doi

stop
dilindo pɛʦoksi grômmɛ lasmɛ mʌnʌ khakʦalʌp ʔʌmhɛmpo ʔunpʌriwʌr bʌŋpɛ goːtɛ ʦɛnʉte moːtnu bʌŋte moːtnu bhʌŋte moːtnu

dilindo

Dilindo

pɛʦoksi

Pecoksi

grômmɛ

Gromme

lasmɛ

Lasme

mʌnʌ

and

khakʦalʌp

Khakcalop

ʔʌm-hɛm-po

3-_pl-_gen

ʔun-pʌriwʌr

3_pl._poss-family

bʌŋpɛ

nice

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

ʦɛnʉte

sweetly

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

bʌŋte

nicely

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

bhʌŋte

properly

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pstDilindo, Pechoksi, Gromme, Lasme and Khaktsalop had a beautiful family.

S6 doi

stop
molo mɛ ʦɵʦʦɵhɛm mʌbhoɔrŋʌ moːtnulo ʔunpɛp ʣhɛm khɵstɛ

molo

but

that

that

ʦɵ-hɛm

child-_pl

mu-bhɵr-ŋʌ

_neg-grow-_intens

mu-tɛnu-lo

be.anim-23_pl._pst-when

ʔun-pɛp

3_pl._poss-father

ʣhɛm

die

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstBut those children were not growing well, and their father died.

S7 doi

stop
mɛbeːnʌ dʉk thɵtnu

mɛbeːnʌ

then

dʉk

difficulty

thɵ-tɛnu

see-23_pl._pstThen they suffered.

S8 doi

stop
mɛbeːnʌ jaːthʌ ʔunmɛ̂m jo ʣhɛ̂mkhɵstɛ

mɛbeːnʌ

then

jaːthʌ

later

ʔun-mɛ̂m

3_pl._poss-mother

jo

also

ʣhɛm

die

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstThen later their mother also died.

S9 doi

stop
grômmɛ lasmɛ khakʦalʌp ʦɵʦʦɵ moːtnulo reskʌp ʦhʉktɛnu

grômmɛ

Gromme

lasmɛ

Lasme

khakʦalʌp

Khakcalop

ʦɵ

child

mu-tɛnu-lo

be.anim-23_pl._pst-when

reskʌp

orphan

ʦhuk-tɛnu

become-23_pl._pstGromme, Lasme and Khaktsalop were children and became orphans.

S10 doi

stop
mɛbeːnʌ mʌri dʉk thɵtnu

mɛbeːnʌ

then

mʌri

much

dʉk

difficulty

thɵ-tɛnu

see-23_pl._pstThey suffered greatly.

S11 doi

stop
koksa mʌkoksa kʌmbîm kɛm mʉnɛ mʌttɛ

kɵk-sa

know-_cvb

mu-kɵk-sa

_neg-know-_cvb

kʌm-bi-m

house-_loc-_nmlz

kɛm

work

mu-nɛ

do-_inf

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pstAble to or not, they had to do the housework.

S12 doi

stop
kʌmnoɔm mʉnɛ mʌttɛ

kʌmnoɔm

housework

mu-nɛ

do-_inf

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pstThey had to do the housework.

S13 doi

stop
tunɵ̂l didi bahini grômmɛ lasmɛsuʔɛ mɵ̂l mʉssu

tunɵ̂l

one.day

didi

e.sister

bahini

y.sister

grômmɛ

Gromme

lasmɛ-su-ʔɛ

Lasme-_du-_erg

mɵ̂l

discussion

mu-tɛsu

do-3_du._pstOne day, Gromme and Lasme had a discussion.

S14 doi

stop
ʣʌkhʌl loɔmbi khoɔ̂nnɛpo laːgi mʌnʌ ʣʌkhʌlbi khɵsti thuːnɛmbʉjʉ

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

lom-bi

look.for-_purp

khɵt-nɛ-po

go-_inf-_gen

lagi

sake

mʌnʌ

and

ʣʌkhʌl-bi

nettle.fiber-_loc

khɵt-ti

go-3du_pst

thuːnɛm-bʉju

forest-_loc._lowThey went down into the forest in order to go search for nettle fiber.

S15 doi

stop
mɛbeːlo khakʦalʌpʔɛ dʌtkhʌtɛsu

mɛbeːlo

at.that.time

khakʦalʌp-ʔɛ

Khakcalop-_erg

ditt-khʌ-tɛsu

follow-_aux-3_du._pstKhaktsalop followed them.

S16 doi

stop
ʔunɵ̂l ʣʌkhʌl kâːnɛnʌ ʔusominɛ kʌm ʔoɔ̂nnɛ mʌiçpɛ

ʔunɵ̂l

day

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

kak-nɛ-nʌ

peel-_inf-then

ʔusominɛ

evening

kʌm

house

ʔɵtt-nɛ

bring.back-_inf

mʉtt-pɛ

make-_npst._ptcpThey had to peel the nettle fiber during the day and return home that evening.

S17 doi

stop
dhawa dhawa ʣʌkhʌl kâːktɛsu

dhawa

suddenly

dhawa

suddenly

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

kak-tɛsu

peel-3_du._pstThey peeled the nettle fiber quickly.

S18 doi

stop
mɛbeːlo khakʦalʌp ʔusdhaː mɛbi wʌripʌri tɛkkʌ mɛkkʌ ʦemsitoŋ moːtɛ

mɛbeːlo

at.that.time

khakʦalʌp

Khakcalop

ʔus-dhaː

3_du._poss-underneath

mɛbi

there

wʌripʌri

all.around

tɛkkʌ

this.way

mɛkkʌ

that.way

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstAt that time, Khaktsalop was playing beneath his sisters, here and there.

S19 doi

stop
mʌnʌ ʔɛʣɛ khakʦalʌp ghrʉ̂mtɛnʌ khjou ʔipdɵktɛ

mʌnʌ

and

ʔɛʣɛ

later

khakʦalʌp

Khakcalop

ghrum-tɛ-nʌ

be.tired-_3sg._pst-then

khjou

where

ʔipt-do-tɛ

make.sleep-_aux-_3sg._pstLater Khaktsalop grew tired and fell asleep.

S20 doi

stop
grômmɛkolo lasmɛsuʔɛ dhawa mɛ ʣʌkhʌl kâːtɛsulo mɛ lekʦeːmʔɛ nekto nekto khɵstɛ

grômmɛ-kolo

Gromme-_com

lasmɛ-su-ʔɛ

Lasme-_du-_erg

dhawa

suddenly

that

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

kak-tɛsu-lo

peel-3_du._pst-when

that

lekʦeːm-ʔɛ

inside.of.nettle-_instr

nekt-to

cover-_cvb

nekt-to

cover-_cvb

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstGromme and Lasme quickly peeled the nettle fiber and covered [him] with the inside of the fiber.

S21 doi

stop
ʔusominɛ kʌm ʔoɔ̂n belabi ʔuswɛ lɵ̂mtɛsu khakʦalʌp khɛbi khɵstɛ hola khɛbi jo muthɵwɛsu

ʔusominɛ

evening

kʌm

house

ʔɵtt

bring.back

bela-bi

time-_loc

ʔus-wɛ

3_du._poss-y.sibling

lom-tɛsu

look.for-3_du._pst

khakʦalʌp

Khakcalop

khɛbi

where

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

hola

maybe

khɛbi

where

jo

also

mu-thɵ-wɛ-su

_neg-see-_irr-_duThat evening, when they returned home, they searched for their brother, where had Khaktsalop gone, they could not find him anywhere.

S22 doi

stop
mʌnʌ mɛ lekʦeːmthem mɛjo wɵŋiti phlêmtɛsu

mʌnʌ

and

that

lekʦeːm-them

inside.of.nettle-place

mɛjo

over.there

wɵŋ-ti

enter-3du_pst

phlem-tɛsu

tread-3_du._pstThey went to the place [where they had put] the nettle core and stepped on it.

S23 doi

stop
mɛbeːlo mʌmâŋ tʉ̂rtɛ ŋissu

mɛbeːlo

at.that.time

mʌmâŋ

something

tur-tɛ

snap-_3sg._pst

ŋi-tɛsu

hear-3_du._pstAt that time, they heard something snap.

S24 doi

stop
hɛpi mɛ lekʦeːm phoɔlto phoɔlto khɵstilo mɛ gojʉ ʔuswɛ ni mɛ gojʉ goː

hɛpi

very

that

lekʦeːm

inside.of.nettle

phɵl-to

stir-_cvb

phɵl-to

stir-_cvb

khɵt-ti-lo

go-3du_pst-when

that

go-ju

inside-_loc._low

ʔus-wɛ

3_du._poss-y.sibling

ni

indeed

that

go-ju

inside-_loc._low

be.inanAs they dug through the nettle core, their brother was down in there.

S25 doi

stop
sôːʔɛ mʌttɛnʌ kʉmînʔɛ mʌttɛnʌ ʔipdɵktɛm

sôː-ʔɛ

hunger-_instr

mʉtt-tɛ-nʌ

make-_3sg._pst-then

kʉmîn-ʔɛ

thirst-_instr

mʉtt-tɛ-nʌ

make-_3sg._pst-then

ʔipt-do-tɛ-m

make.sleep-_aux-_3sg._pst-_nmlzHe was hungry and thirsty and had fallen asleep.

S26 doi

stop
ʔɛʣɛ ni ʣuŋʔɛ mɛjûŋ krʌksetɛ

ʔɛʣɛ

later

ni

indeed

ʣa-ʔɛ

eat-_instr

mɛju-ŋʌ

down.there-_intens

krikt-se-tɛ

have.hypothermia-_aux-_3sg._pstLater he became stiff with cold.

S27 doi

stop
mʌnʌ sêntɛsu phʉktɛsu thêntɛsu

mʌnʌ

and

sent-tɛsu

look-3_du._pst

phuk-tɛsu

raise-3_du._pst

thent-tɛsu

lift-3_du._pstThey looked, woke him up and lifted him.

S28 doi

stop
ʔuswɛ muthʉkwɛ muʣeːwɛ

ʔus-wɛ

3_du._poss-y.sibling

mu-thʉk-wɛ

_neg-move-_irr

mu-ʣe-wɛ

_neg-say-_irrTheir brother did not move, did not speak.

S29 doi

stop
mʌnʌ khakʦalʌp mistɛ mimsîiti

mʌnʌ

and

khakʦalʌp

Khakcalop

mit-tɛ

die-_3sg._pst

mimt-si-ti

think.about-_refl-3du_pstThey thought he was dead.

S30 doi

stop
mɛjûŋ lekʦeːmʔɛ nektʉssu

mɛju-ŋʌ

down.there-_intens

lekʦeːm-ʔɛ

inside.of.nettle-_instr

nekt

cover

ta-tɛsu

put-3_du._pstThey covered him with nettle core and left him down there.

S31 doi

stop
ʔustâːp tʌ̂ŋ kʌm ʔɵsti

ʔus-tâːp

3_du._poss-self

tʌ̂ŋ

only

kʌm

house

ʔɵt-ti

return-3du_pstThey returned home alone.

S32 doi

stop
kʌmbi hɵ̂itinʌ mʉ̂iti

kʌm-bi

house-_loc

hɵ-ti-nʌ

come-3du_pst-then

mu-ti

do-3du_pstThey came home and did things.

S33 doi

stop
ʔushɛri jo puːpɛstɛ

ʔus-hɛri

3_du._poss-grown.person

jo

also

pi-pɛt-tɛ

come-_aux-_3sg._pstThey became young women.

S34 doi

stop
mʌnʌ hʌpde khoɔ̂ide bʌjʌ khoɔ̂nnɛ mɵ̂lmʉssu

mʌnʌ

and

hipt-de

be.happily.fated-_nmlz

khɵt-de

go-_nmlz

bʌjʌ

land

khɵt-nɛ

go-_inf

mɵ̂l-mʉ-tɛsu

discussion-_caus-3_du._pstThey decided to go to the place they were fated to go to.

S35 doi

stop
mʌnʌ sʉ̂ː lɛ̂l khɵʦi sʉ̂ː lɛ̂l bheri sʌŋlʉ̂iti

mʌnʌ

and

sʉ̂ː

who

lɛ̂l

earlier

khɵt-i

go-1_di

sʉ̂ː

who

lɛ̂l

earlier

bher-i

fly-1_di

siŋ-lu-ti

ask-_recip-3du_pstWho should go first, who should fly first, they asked each other.

S36 doi

stop
kʌmbi munɛ ʔusseikîm mʌmkîm sʉ̂ː jo mumoːnwɛ

kʌm-bi

house-_loc

mu-nɛ

be.anim-_inf

ʔus-sent-ki-m

3_du._poss-look-1.pi-_nmlz

mimt-ki-m

think.about-1.pi-_nmlz

sʉ̂ː

who

jo

also

mu-mu-n-wɛ

_neg-be.anim-23_pl._copy-_irrThere was no one at home to look after them, to remember them.

S37 doi

stop
mɛkaʔɛŋʌ ʔuskʌmbi kʌmbikʌ khoɔ̂nnɛ khoɔ̂nnɛ nûː ʦhʉktɛ

mɛ-ka-ʔɛ-ŋʌ

that-_abl-_erg-_intens

ʔus-kʌm-bi

3_du._poss-house-_loc

kʌm-bika

house-_abl

khɵt-nɛ

go-_inf

khɵt-nɛ

go-_inf

nûː

mind

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThey decided to leave their house.

S38 doi

stop
mʌnʌ sʉ̂ː lɛ̂l bhernɛ mɵ̂l mʉssu

mʌnʌ

and

sʉ̂ː

who

lɛ̂l

earlier

bher-nɛ

fly-_inf

mɵ̂l

discussion

mu-tɛsu

do-3_du._pstThey discussed who would fly away first.

S39 doi

stop
melo grômʔɛ sîŋtɛ mokho lasmɛŋʌ lɛ̂l bhere lasmɛʔɛ pheri ʔuwɛ̂ː lʉ̂ːtɛ mʌʔʌ wɛ̂ːŋʌ lɛ̂l bhere

melo

at.that.time

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pst

mokho

even.though

lasmɛ-ŋʌ

Lasme-_intens

lɛ̂l

earlier

bher-je

fly-_imp

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

pheri

again

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

mʌʔʌ

no

wɛ̂ː-ŋʌ

o.sibling-_intens

lɛ̂l

earlier

bher-je

fly-_impGromme said: "so, Lasme should fly first" and Lasme said to her sister "No, sister should fly first".

S40 doi

stop
ʔʌni meːsaʔa toɔllʉ̂iti

ʔʌni

then

meːsaʔa

like.that

tɵl-lu-ti

push-_recip-3du_pstAnd they pushed each other like that.

S41 doi

stop
mʌnʌ jaːthʌ lasmɛʔɛ mokho ʔuŋʌ lɛ̂l bherŋʌ

mʌnʌ

and

jaːthʌ

later

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

mokho

even.though

ʔuŋʌ

1_sg._erg

lɛ̂l

earlier

bher-ŋʌ

fly-1_sgAnd later Lasme said "So, I will fly first".

S42 doi

stop
ʔɛstɛnʌ lasmɛ bhertɛ wʌjʌtʌ wʌjʌtʌ khɵstɛ

ʔɛt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

lasmɛ

Lasme

bher-tɛ

fly-_3sg._pst

wʌjʌ-tʌ

lowlands-towards

wʌjʌ-tʌ

lowlands-towards

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstAnd after saying that, Lasme flew and went towards the lowlands.

S43 doi

stop
mɛ ʔʌʣoː toɔllʉ̂itim ʦhʌl ʦhʉktɛ

that

ʔʌʣoː

before

tɵl-lu-ti-m

push-_recip-3du_pst-_nmlz

ʦhʌl

dissatisfaction

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThat they had pushed each other earlier led to a bad feeling.

S44 doi

stop
mɛ ʦhʌl puktʌtɛ

that

ʦhʌl

dissatisfaction

pʉk-tʌ-tɛ

drop-_aux-_3sg._pstThis conflict piled up.

S45 doi

stop
ʔuwɛ̂ː grômʔɛ ni bhernɛ muʦɛ̂ːpwɛ

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

ni

indeed

bher-nɛ

fly-_inf

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irrGromme, the elder, was unable to fly.

S46 doi

stop
grômmɛ ʔuthʌlobiŋʌ munɛ mʌiçpɛ ʦhʉktɛ

grômmɛ

Gromme

ʔuthʌlo-bi-ŋʌ

Uthalo-_loc-_intens

mu-nɛ

be.anim-_inf

mʉtt-pɛ

make-_npst._ptcp

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstGromme had to stay in Uthalo.

S47 doi

stop
jaːthʌ ʔuwɛʔɛ ʔuwɛ̂ː grômmɛ dʌmbi hoːtɛ

jaːthʌ

later

ʔu-wɛ-ʔɛ

3_sg._poss-y.sibling-_erg

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

grômmɛ

Gromme

dum-bi

meet-_purp

hɵ-tɛ

come-_3sg._pstLater the younger sibling came to meet her older sister Gromme.

S48 doi

stop
mɛbelo ʔuwɛ̂ː kʌmbîŋ moːtɛ

mɛbelo

at.that.time

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

kʌm-bi-ŋʌ

house-_loc-_intens

ŋʌ

_int

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstAt that time, the older sister was at home.

S49 doi

stop
mɛbîŋ moːtɛ ʔuthʌlobîŋ moːtɛ

mɛbi-ŋʌ

there-_intens

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔuthʌlo-bi-ŋʌ

Uthalo-_loc-_intens

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstShe was there, at Uthal.

S50 doi

stop
mʌnʌ lasmɛ ni ʔutâːppo kʌmnoɔmbi ʔɵstɛ

mʌnʌ

and

lasmɛ

Lasme

ni

indeed

ʔu-tâːp-po

3_sg._poss-self-_gen

kʌmnoɔm-bi

housework-_loc

ʔɵt-tɛ

return-_3sg._pstThen Lasme has to return to keep her own house.

S51 doi

stop
mʌnʌ khɵlestɛ mɛbelo grômmɛ kʌmbi moːtɛ

mʌnʌ

and

khɵt-le-tɛ

go-_aux-_3sg._pst

mɛbelo

at.that.time

grômmɛ

Gromme

kʌm-bi

house-_loc

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstShe arrived and at that time, Gromme was at home.

S52 doi

stop
mɛbi moːtɛlo ʔuthʌlobi moːtɛlo jakaːbʉjʉ thuːnɛmbʉjʉ tû sʌŋbi poɔpoɔp gʌrigʌri ʣeːʣoːtɛ

mɛbi

there

mu-tɛ-lo

be.anim-_3sg._pst-when

ʔuthʌlo-bi

Uthalo-_loc

mu-tɛ-lo

be.anim-_3sg._pst-when

jakaː-bʉju

far.away-_loc._low

thuːnɛm-bʉju

forest-_loc._low

ta

put

sʌŋ-bi

tree-_loc

poɔpoɔp

owl

gʌrigʌri

time.and.again

ʣe-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstWhile she was there at Uthal, far away down in the forest, there was an owl in a tree continuously crying.

S53 doi

stop
poɔppoɔpoɔp ʔɛstɛ segesege daːtɛ

poɔppoɔpoɔp

owl.call

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

segesege

grating.sound

dak-tɛ

want-_3sg._pstIt said "pwop, pwopwop" and she was annoyed with the sound.

S54 doi

stop
mʌnʌ grômmɛʔɛ ʔɛstɛ tikîm poɔpoɔp ni sʉ̂ːʔɛ go ʔisêisaŋʌnu ni

mʌnʌ

and

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

tikîm

_aud._dem

poɔpoɔp

owl

ni

indeed

sʉ̂ː-ʔɛ

who-_erg

go

_foc

ʔi-set-sa-ŋʌnu

_inv/2-kill-_ben-2_pl>1_sg

ni

indeedGromme said: Who is going to kill that noisy owl for me?

S55 doi

stop
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwʌ

theː

like.this

lu-ŋ-do-ŋʌ-lo

feel-1_sg._copy-_aux-1_sg-when

ka-wʌ

eat-_irr.1_sgWhen I'm exhausted like this, I would eat it.

S56 doi

stop
poɔpoɔp meːsâŋ ʣeːʣoːtɛ

poɔpoɔp

owl

meːsʌ-ŋʌ

like.that-_intens

ʣe-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstThe owl made noise like before.

S57 doi

stop
grômmɛ meːsâŋ ʔɛsʣoːtɛ

grômmɛ

Gromme

meːsʌ-ŋʌ

like.that-_intens

ʔɛt-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstGromme said what she had before.

S58 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔp koɔm ghɵ̂ltɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp

owl

koɔm

mouth

ghɵl-tɛ

widen-_3sg._pstThe owl spoke rudely.

S59 doi

stop
reːmɛ̂ː dhuma koɔm mughɵ̂l wɵ

reːmɛ

female.relative

dhuma

too.much

koɔm

mouth

mu-ghɵl

_neg-widen

_opt"Sister, don't be too rude"

S60 doi

stop
̂ʔuŋʌ seseː sêlkɵne sɵ̂ː poɔpoɔpʔɛ meːsʌ lʉ̂ːtɛ

*̂ʔ-u-ŋʌ

***-1_sg._a-1_sg

seseː

clear

*sêl-k-ɵ-n-e

***-1_p._pst-_imp-_copy._inf-2/3>1_sg._imp

sA-*̂ː

pass-***

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

meːsʌ

like.that

lut-tɛ

tell-_3sg._pst"I will eat you all up" said the owl.

S61 doi

stop
mʌnʌ grômmɛʔɛŋʌ meːsʌŋʌ ʔɛsʣoːtɛ

mʌnʌ

and

grômmɛ-ʔɛ-ŋʌ

Gromme-_erg-_intens

meːsʌ-ŋʌ

like.that-_intens

ʔɛt-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstAnd Gromme said again:

S62 doi

stop
sʉ̂ːʔɛ ʔisêisʌŋʌnu ni

sʉ̂ː-ʔɛ

who-_erg

ʔi-set-sa-ŋʌnu

_inv/2-kill-_ben-2_pl>1_sg

ni

indeed"Who will kill him for me?

S63 doi

stop
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwâm

theː

like.this

lu-ŋ-do-ŋʌ-lo

feel-1_sg._copy-_aux-1_sg-when

ka-wʌ-m

eat-_irr.1_sg-_nmlzWhen he exhausts me like this, I would eat him.

S64 doi

stop
ʔusominɛ ʦhʉktɛ ʣʌkhʌl kʉ̂rtɛsunʌ kʌm ʔɵsti

ʔusominɛ

evening

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

kur-tɛsu-nʌ

carry-3_du._pst-then

kʌm

house

ʔɵt-ti

return-3du_pstIn the evening, they carried the nettle fiber and returned home.

S65 doi

stop
kʌmnoɔm mʉssu kʌmbi mʉ̂iti ʣʌkhʌl thʉ̂ːtɛsu sʉ̂ːtɛsu sɵle thʉ̂ːtɛsu

kʌmnoɔm

housework

mu-tɛsu

do-3_du._pst

kʌm-bi

house-_loc

mu-ti

be.anim-3du_pst

ʣʌkhʌl

nettle.fiber

thʉt-tɛsu

drag-3_du._pst

sʉt-tɛsu

rinse.in.stroking.motion-3_du._pst

sɵle

thread

thʉt-tɛsu

drag-3_du._pstThey did the housework, and were at home, and they spun the nettle fiber and cleaned it and spun it into thread.

S66 doi

stop
siki mʉssu bhaŋra pʉssu bʌŋpɛ pʉssu

siki

handcraft

mu-tɛsu

do-3_du._pst

bhaŋra

cloth

pa-tɛsu

weave-3_du._pst

bʌŋpɛ

nice

pa-tɛsu

weave-3_du._pstThey did their handicrafts, wove vests, wove beautifully.

S67 doi

stop
reŋ pêːktɛsu dhʌʣura pêːktɛsu

reŋ

braid.on.flower.decoration

pek-tɛsu

braid-3_du._pst

dhʌʣura

flower.decoration

pek-tɛsu

braid-3_du._pstThey braided the flower decorations, and the flowers parts.

S68 doi

stop
phurka mʉssu blaŋsîiti ʔʌthaː bʌŋpɛ ʦhʉkiti

phurka

flower.decoration

mu-tɛsu

do-3_du._pst

ʔʌtha

so.much

bʌŋpɛ

nice

ʦhuk-ti

become-3du_pstThey made decorations, dressed themselves up, and became very beautiful.

S69 doi

stop
mʌnʌ tunɵ̂l mɵ̂l mʉssu ʔishʌpde khoɔ̂ide bʌjʌ loɔmbi khɵʦi seibi khɵʦi

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

mɵ̂l

discussion

mu-tɛsu

do-3_du._pst

ʔis-hipt-de

3_du._poss-be.happily.fated-_nmlz

khɵt-de

go-_nmlz

bʌjʌ

land

lom-bi

look.for-_purp

khɵt-i

go-2/3_du

sent-bi

look-_purp

khɵt-i

go-2/3_duThen one day they decided to go to search for the place they were fated to be.

S70 doi

stop
didi bahiniʔɛ mɵ̂l mʉssu sʉ̂ː lɛ̂l khoɔ̂nnɛ

didi

e.sister

bahini-ʔɛ

y.sister-_erg

mɵ̂l

discussion

mu-tɛsu

do-3_du._pst

sʉ̂ː

who

lɛ̂l

earlier

khɵt-nɛ

go-_infThe sisters discussed who would go first.

S71 doi

stop
ʔʌmsupo ʔusmɵ̂l bele mudhʉmwɛ

ʔʌm-su-po

3-_du-_gen

ʔus-mɵ̂l

3_du._poss-discussion

bele

a.little

mu-dhʉm-wɛ

_neg-fit.together-_irrThey did not quite agree.

S72 doi

stop
grômʔɛ ʔuwɛ lasmɛ lʉ̂ːtɛ

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

ʔu-wɛ

3_sg._poss-y.sibling

lasmɛ

Lasme

lut-tɛ

tell-_3sg._pstGromme told her sister Lasme:

S73 doi

stop
lasmɛ lɛ̂l bhere lasmɛ lɛ̂l khɵʦe

lasmɛ

Lasme

lɛ̂l

earlier

bher-je

fly-_imp

lasmɛ

Lasme

lɛ̂l

earlier

khɵt-je

go-_imp"Lasme, you fly first, you go first"

S74 doi

stop
lasmɛʔɛ ʔuwɛ̂ː lʉ̂ːtɛ

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

lut-tɛ

tell-_3sg._pstLasme told her sister:

S75 doi

stop
mʌʔʌ ʔʌwɛ̂ː lɛ̂l khɵʦe

mʌʔʌ

no

ʔʌ-wɛ̂ː

1_sg._poss-o.sibling

lɛ̂l

earlier

khɵt-je

go-_imp"No, my sister, you go first.

S76 doi

stop
ʔʌwɛ̂ː lɛ̂l bhere

ʔʌ-wɛ̂ː

1_sg._poss-o.sibling

lɛ̂l

earlier

bher-je

fly-_impYou fly first."

S77 doi

stop
mʌnʌ ʔʌmsu toɔltoɔllʉ̂:iti jaːthʌ lasmɛʔɛ ʔɛstɛ mokho ʔûŋŋʌ lɛ̂l khoɔ̂iŋʌ

mʌnʌ

and

ʔʌm-su

3-_du

tɵl-tɵl-lu-ti

push-push-_recip-3du_pst

jaːthʌ

later

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

mokho

even.though

ʔûŋ-ŋʌ

1_sg-_intens

lɛ̂l

earlier

khɵt-ŋʌ

go-1_sgThey argued back and forth, and later Lasme said "if that's the case, then I will go first."

S78 doi

stop
mʌnʌ lasmɛ phʉrʉ bhêrtɛ khɵstɛ ʔukʌmbikʌ ʔʌm ʣheːs khɵstɛ

mʌnʌ

and

lasmɛ

Lasme

phʉrʉ

suddenly

bher-tɛ

fly-_3sg._pst

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔu-kʌm-bika

3_sg._poss-house-_abl

ʔʌm

3

ʣheːs

highlands

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstAnd Lasme flew, she went from her house and flew upwards.

S79 doi

stop
ʔuhʌpde bʌjʌ seibi ʦɛri bʌjʌ seibi khɵstɛ

ʔu-hipt-de

3_sg._poss-be.happily.fated-_nmlz

bʌjʌ

land

sent-bi

look-_purp

ʦɛri

land

bʌjʌ

land

sent-bi

look-_purp

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstShe went to search for her fated place, to search for land.

S80 doi

stop
ʔuwɛ khɵstɛ tʌrʌ ʔuwɛ̂ːʔɛ ʔʌʣoː toɔltoɔllʉ̂ːitim ʦhʌl puktʌtɛ grômbi

ʔu-wɛ

3_sg._poss-y.sibling

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

tʌrʌ

but

ʔu-wɛ̂ː-ʔɛ

3_sg._poss-o.sibling-_erg

ʔʌʣoː

before

tɵl-tɵl-lut-ti-m

push-push-tell-3du_pst-_nmlz

ʦhʌl

dissatisfaction

pʉk-tʌ-tɛ

drop-_aux-_3sg._pst

grômmɛ-bi

Gromme-_locThe younger sister left, but the conflict from their earlier arguing piled up on Gromme.

S81 doi

stop
mʌnʌ grôm bhernɛ muʦɛpwɛ

mʌnʌ

and

grômmɛ

Gromme

bher-nɛ

fly-_inf

mu-ʦɛp-wɛ

_neg-be.able-_irrGromme could not fly.

S82 doi

stop
grôm ʔukʌmbîŋ moːtɛ ʔuthʌlobîŋ moːtɛ

grômmɛ

Gromme

ʔu-kʌm-bi-ŋʌ

3_sg._poss-house-_loc-_intens

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔuthʌlo-bi-ŋʌ

Uthalo-_loc-_intens

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstGromme stayed in her house, she stayed in Uthal.

S83 doi

stop
ʔukʌmbi moːtɛlo jakaːbʉjʉ tûː sʌŋbʉjʉ poɔpoɔp moːtɛ ʔe

ʔu-kʌm-bi

3_sg._poss-house-_loc

mu-tɛ-lo

be.anim-_3sg._pst-when

jakaː-bʉju

far.away-_loc._low

tûː

one

sʌŋ-bʉju

tree-_loc._low

poɔpoɔp

owl

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen she was in her house, there was an owl in a tree far away and down below.

S84 doi

stop
mɛ poɔpoɔp bhrɵsʣoːtɛ

that

poɔpoɔp

owl

bhrɵt-ʣɵ-tɛ

shout-_aux-_3sg._pstThat owl cried again and again.

S85 doi

stop
poɔpoɔpoɔp poɔpoɔpoɔp ʔɛsʣoːtɛ

poɔppoɔpoɔp

owl.call

poɔppoɔpoɔp

owl.call

ʔɛt-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstHe kept saying: "pwopwopwop"

S86 doi

stop
mʌnʌ grômmɛ segesege loːtɛnʌ segesege dakpɛ mɛ poɔpoɔp ʔajejejeje sʉ̂ːʔɛ go ʔisêisʌŋʌnu ni tikîm poɔpoɔp ni

mʌnʌ

and

grômmɛ

Gromme

segesege

grating.sound

lu-tɛ-nʌ

feel-_3sg._pst-then

segesege

grating.sound

dak-pɛ

want-_npst._ptcp

that

poɔpoɔp

owl

ʔajejejeje

oh.my

sʉ̂ː-ʔɛ

who-_erg

go

_foc

ʔi-set-sa-ŋʌnu

_inv/2-kill-_ben-2_pl>1_sg

ni

indeed

tikîm

_aud._dem

poɔpoɔp

owl

ni

indeedGromme felt crazy with the noise, and said: "who will kill that noisy owl for me?

S87 doi

stop
theː lʉ̂ŋdoŋʌlo kûŋwʌ

theː

like.this

lu-ŋ-do-ŋʌ-lo

feel-1_sg._copy-_aux-1_sg-when

ka-wʌ

eat-_irr.1_sgWhen he exhausts me like this, I would eat him."

S88 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔp ŋiʣʉtɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp

owl

ŋi-ʣɵ-tɛ

hear-_aux-_3sg._pstAnd the owl heard this.

S89 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔp ʣeːʣoːtɛnʌ grômmɛʔɛ mêŋ ʔɛsʣoːtɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp

owl

ʣe-ʣɵ-tɛ-nʌ

say-_aux-_3sg._pst-then

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

meŋʌ

like.that

ʔɛt-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstAnd the owl continued to cry, and Gromme continued to say the same thing.

S90 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔp tunɵ̂l koɔm ghɵ̂ltɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp

owl

tunɵ̂l

one.day

koɔm

mouth

ghɵl-tɛ

widen-_3sg._pstAnd one day the owl was rude.

S91 doi

stop
ʔe reːmɛ toːmɛ koɔm mughɵ̂l wɵ

ʔe

hey

reːmɛ

female.relative

toːmɛ

eldest.girl

koɔm

mouth

mu-ghɵl

_neg-widen

_opt"Hey sister, don't be rude.

S92 doi

stop
ʔuŋʌ seseː sêlkɵne sɵ̂:

ʔuŋʌ

1_sg._erg

seseː

clear

*-s

***-_aux

*l-k-ɵ-n-e

***-1_p._pst-_imp-_copy._inf-2/3>1_sg._imp

sA-*̂:

pass-***I will eat you all up."

S93 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ meːsâŋ ʣeːʣoːtɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

meːsʌ-ŋʌ

like.that-_intens

ʣe-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstAnd the owl continued to speak like that.

S94 doi

stop
grômmɛʔɛ mêŋ ʔɛsʣoːtɛ

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

meŋʌ

like.that

ʔɛt-ʣɵ-tɛ

say-_aux-_3sg._pstGromme continued to say the same thing.

S95 doi

stop
mʌnʌ tunɵ̂l poɔpoɔpʔɛ grômmɛ seseː sêlkʉtɛ

mʌnʌ

and

tunɵ̂l

one.day

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

grômmɛ

Gromme

seseː

clearAnd one day, the owl ate Gromme all up.

S96 doi

stop
tunɵ̂l ʔuwɛ lasmɛ hoːloːtɛ

tunɵ̂l

one.day

ʔu-wɛ

3_sg._poss-y.sibling

lasmɛ

Lasme

hɵlɵ-tɛ

arrive-_3sg._pstOne day, her younger sister Lasme arrived.

S97 doi

stop
hoːloːtɛlo ʔuwɛ̂ː kʌmbi mumoːwɛ

hɵlɵ-tɛ-lo

arrive-_3sg._pst-when

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

kʌm-bi

house-_loc

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irrWhen she arrived, her older sister was not at home.

S98 doi

stop
tɛːthʌ mɛːthʌ khɵlede sêntɛ ʔuwɛ̂ː muthɵwɛ

tɛːthʌ

this.way

mɛːthʌ

that.way

khɵle-de

all-_nmlz

sent-tɛ

look-_3sg._pst

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

mu-thɵ-wɛ

_neg-see-_irrShe looked here, there and everywhere and could not find her sister.

S99 doi

stop
jakaːbʉjʉ poɔpoɔp tʌ̂ŋ ŋoɔŋoɔː ŋɛidepɛ moːtɛ

jakaː-bʉju

far.away-_loc._low

poɔpoɔp

owl

tʌ̂ŋ

only

ŋoɔŋoɔː

appearance.of.bad.mood

ŋɛn-de-pɛ

sit-_aux-_npst._ptcp

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pstFar away down below, a lone owl was sitting, showing signs of stress.

S100 doi

stop
mʌnʌ sîŋtɛ

mʌnʌ

and

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pstShe asked him.

S101 doi

stop
ʔe rêː hou tɛbi ʔʌwɛ̂ː ʔithɵtɛ hou

ʔe

hey

rêː

male.relative

ho

hey

tɛ-bi

this-_loc

ʔʌ-wɛ̂ː

1_sg._poss-o.sibling

ʔi-thɵ-tɛ

_inv/2-see-_3sg._pst

ho

hey"Hey, have you seen my sister here?

S102 doi

stop
grômmɛ tɛtɛbi ʔithɵtɛ hou sîŋtɛ

grômmɛ

Gromme

ʔi-thɵ-tɛ

_inv/2-see-_3sg._pst

ho

hey

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pstHave you seen Gromme around here?" she asked.

S103 doi

stop
poɔpoɔpʔɛ maː jo mulʉ̂ːtwɛ lɛbɛ lɛbɛ moːʣoːtɛ

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

mâŋ

what

jo

also

mu-lut-wɛ

_neg-tell-_irr

lɛbɛ

silently

lɛbɛ

silently

mu-ʣɵ-tɛ

be.anim-_aux-_3sg._pst"I saw nothing at all" said the owl, and he continued to be silent.

S104 doi

stop
suk khep sʌmmʌ lasmɛʔɛ poɔpoɔp sîŋtɛ

sûːk

three

khep

time

sʌmmʌ

until

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

poɔpoɔp

owl

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pstLasme asked the owl three times.

S105 doi

stop
poɔpoɔpʔɛ blɛ̂nnɛ̂ŋ mʌiçpɛ ʦhʉktɛ

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

blɛtt-nɛ-ŋʌ

tell-_inf-_intens

mʉtt-pɛ

make-_npst._ptcp

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pstThe owl had to tell.

S106 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ ʔɛstɛ koɔm ghɵ̂ltɛ

mʌnʌ

and

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

koɔm

mouth

ghɵl-tɛ

widen-_3sg._pstAnd the owl said: "she was rude.

S107 doi

stop
ʔuŋʌ jo seseː sêlkûŋtʌ

ʔuŋʌ

1_sg._erg

jo

also

seseː

clear

*-s

***-_auxI ate her up."

S108 doi

stop
mʌnʌ lasmɛʔɛ lʉ̂ːtɛ

mʌnʌ

and

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

lut-tɛ

tell-_3sg._pstAnd Lasme said:

S109 doi

stop
khɵle ni mʌkʉkhaːtwɛ hola ʔusoloŋolo khɛbi gɵ

khɵle

all

ni

indeed

mu-ka-khʌ-wɛ

_neg-eat-_aux-_irr

hola

maybe

ʔu-soloŋolo

3_sg._poss-bones.et.al

khɛbi

where

be.inan"You probably didn't eat her completely. Where are her bones?"

S110 doi

stop
mɛ poɔpoɔpʔɛ ʔɛstɛ

that

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pstThe owl said:

S111 doi

stop
tuka hoɔrsʌŋtʉ bektuŋtʌ

tuka

up.there

hoɔrsʌŋ-tʉ

hole.in.tree-_loc._high

bekt-tuŋ-tʌ

pour.in-_aux-1_sg._pst"I put them in a hole up in a tree."

S112 doi

stop
lasmɛʔɛ mɛ ʔusoloŋolo ʔuphɛrbi hoɔ̂imʉtɛ poɔpoɔp

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

that

ʔu-soloŋolo

3_sg._poss-bones.et.al

ʔu-phɛr-bi

3_sg._poss-vicinity-_loc

hɵt-mʉ-tɛ

bring-_caus-_3sg._pst

poɔpoɔp

owlLasme made the owl bring to bones to her.

S113 doi

stop
mʌnʌ poɔpoɔpʔɛ ʔusoloŋolo hɵ̂ːtɛ lasmɛ phɛrbi

mʌnʌ

and

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

ʔu-soloŋolo

3_sg._poss-bones.et.al

hɵt-tɛ

bring-_3sg._pst

lasmɛ

Lasme

phɛr-bi

vicinity-_locAnd the owl brought the bones to Lasme.

S114 doi

stop
mʌnʌ lasmɛʔɛ rakʦikipo gɵbi ʦʉ̂ŋtɛnʌ lɵlɵ lʌttɛ soɔmdu lʌttɛ

mʌnʌ

and

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

rakʦiki-po

nettle.fiber-_gen

gɵ-bi

clothes-_loc

ʦuŋ-tɛ-nʌ

wrap-_3sg._pst-then

lɵlɵ

ritual.enchantment

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

soɔmdu

ritual.eulogy

lut-tɛ

tell-_3sg._pstLasme wrapped [the bones] in cloth made of nettle fiber and performed an enchantment, a eulogy.

S115 doi

stop
mʌnʌ ʔuwɛ̂ː thʌ̂ntɛ

mʌnʌ

and

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

thint-tɛ

wake-_3sg._pstAnd she woke up her sister.

S116 doi

stop
ʔuwɛ̂ː thiːstɛ

ʔu-wɛ̂ː

3_sg._poss-o.sibling

thin-tɛ

wake.up-_3sg._pstHer sister woke up.

S117 doi

stop
mɛbelo grômmɛʔɛ ʔɛstɛ

mɛbelo

at.that.time

grômmɛ-ʔɛ

Gromme-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pstGromme said:

S118 doi

stop
ʔʌmmʌmʌmʌm mâŋ sɛtʔɛ ʔûŋ ni ʔipdɵkʌtâm

ʔʌmmʌmʌmʌm

oh.my

mâŋ

what

sɛt-ʔɛ

great.depth-_instr

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

ʔipt-do-tʌ-m

make.sleep-_aux-1_sg._pst-_nmlz"Oh my, how deeply I slept."

S119 doi

stop
mɛbelo lasmɛʔɛ lʉ̂ːtɛ

mɛbelo

at.that.time

lasmɛ-ʔɛ

Lasme-_erg

lut-tɛ

tell-_3sg._pstThen Lasme said:

S120 doi

stop
ʔʌwɛ̂ː ʔiʔipdɵktɛ̂m mʌʔʌ

ʔʌ-wɛ̂ː

1_sg._poss-o.sibling

ʔi-ʔipt-do-tɛ-m

_inv/2-make.sleep-_aux-_3sg._pst-_nmlz

mʌʔʌ

no"Sister, noone put you to sleep.

S121 doi

stop
jakaːm rêː poɔpoɔpʔɛ seseː ʔisêlkotɛ̂m go

jakaː-m

far.away-_nmlz

rêː

male.relative

poɔpoɔp-ʔɛ

owl-_erg

seseː

clear

ʔi-s

sulk-_auxThat owl from over there ate you all up."

S122 doi

stop
mʌnʌ mɛ nɵ̂lkʌ didi bahini tuju mʉ̂iti

mʌnʌ

and

that

nɵ̂l-ka

day-_abl

didi

e.sister

bahini

y.sister

tuju

together

mu-ti

be.anim-3du_pstFrom that day, the sister were together.

S123 doi

stop
tôː mʉssu siki mʉssu reŋ pêːktɛsu dhʌʣura mʉssu phurka mʉssu

tôː

loom

mu-tɛsu

do-3_du._pst

siki

handcraft

mu-tɛsu

do-3_du._pst

reŋ

braid.on.flower.decoration

pek-tɛsu

braid-3_du._pst

dhʌʣura

flower.decoration

mu-tɛsu

do-3_du._pst

phurka

flower.decoration

mu-tɛsu

do-3_du._pstThey wove, made handicrafts, made decorations.

S124 doi

stop
ʔʌthaː bhʌŋte mʉ̂iti

ʔʌtha

so.much

bhʌŋte

nicely

mu-ti

be.anim-3du_pstThey stayed together nicely.

S125 doi

stop
mʌnʌ mɛ didi bahinipo ʔussîl grômsîl ʔɛ̂nʣɵjoŋʌ mɛ̂m ʦʉnʉhɛmʔɛ bêŋmɛ ʦɵhɛmʔɛ was ʦhoɔmnulo ʔʌthaː bʌŋpɛ ʦhoɔmnu

mʌnʌ

and

that

didi

e.sister

bahini-po

y.sister-_gen

ʔus-sîl

3_du._poss-performance

grômmɛ-sîl

Gromme-performance

ʔɛ̂nʣɵjo-ŋʌ

up.until.now-_intens

mɛ̂m

mother

ʦʉnʉ-hɛm-ʔɛ

eldest.girl-_pl-_erg

bêŋmɛ

sister

ʦɵ-hɛm-ʔɛ

child-_pl-_erg

was

Tos

ʦhɵm-nu-lo

dance-3_pl-when

ʔʌtha

so.much

bʌŋpɛ

nice

ʦhɵm-nu

dance-3_plThose sisters' dance, [called] Gromsil, even now when mothers and women and sisters and children dance the dance, they dance it beautifully.

S126 doi

stop
ʔʌthaː bʌŋpɛ sîl khɵtleʔɛ jɛçkim sîl grômsîl ʔɛ̂nʣɵjoŋʌ khɵtleʔɛ jɛçkim sîl gɵ

ʔʌtha

so.much

bʌŋpɛ

nice

sîl

performance

khɵtle-ʔɛ

all-_erg

jɛt-ki-m

want-1.pi-_nmlz

sîl

performance

grômmɛ-sîl

Gromme-performance

ʔɛ̂nʣɵjo-ŋʌ

up.until.now-_intens

khɵtle-ʔɛ

all-_erg

jɛt-ki-m

want-1.pi-_nmlz

sîl

performance

be.inanEven now, the beautiful dance that everyone like is Gromsil, it's a dance that everyone likes.

S127 doi

stop
mʌnʌ jʉnɛmbi ʣheːslʌka brokpɛ ʣeto je

mʌnʌ

and

jʉnɛm-bi

rainy.season-_loc

ʣheːs-lʌ-ka

highlands-_abl-_abl

brokpɛ

insect.type

ʣe-to

say-_cvb

je

come.downIn the summer, the "brokpɛ" insect comes down from the highlands, calling.

S128 doi

stop
wʌjʌlʌkʌ noɔmdulêm ʣeto khoŋ

wʌjʌ-lʌ

lowlands-_abl

noɔmdulêm

locust

ʣe-to

say-_cvb

khɵŋ

come.upThe lowland insect, calling out, comes up from the lowlands.

S129 doi

stop
ʣheːslʌkʌ brokpɛ jelo raʦaʦaʦaʦa ʔɛçsa je ʔudhʌlu

ʣheːs-lʌ

highlands-_abl

brokpɛ

insect.type

je-lo

come.down-when

raʦaʦaʦaʦa

insect.call

ʔɛt-sa

say-_cvb

je

come.down

ʔudhʌlu

downWhen the highland insect comes down from the highlands, he comes downwards saying "rachachacha".

S130 doi

stop
mʌnʌ wʌjʌlʌkʌ noɔmdulêm ʣeto khoŋlo njejejejeje ʔɛçsa khoŋ

mʌnʌ

and

wʌjʌ-lʌ

lowlands-_abl

noɔmdulêm

locust

ʣe-to

say-_cvb

khɵŋ-lo

come.up-when

njejejejeje

insect.call

ʔɛt-sa

say-_cvb

khɵŋ

come.upWhen the lowland insect goes up from the lowlands, calling, he goes up saying "nyeyeyeyeye".

S131 doi

stop
mʌnʌ tɛ brokpɛkolo noɔmdulêmkolo tuju dʉmi

mʌnʌ

and

this

brokpɛ-kolo

insect.type-_com

noɔmdulêm-kolo

locust-_com

tuju

together

dum-i

meet-2/3_duThese highland and lowland insects meet together.

S132 doi

stop
ʔulʉpphibʌjʌbi dʉmi

ʔu-lʉpphɛ-bʌjʌ-bi

3_sg._poss-middle-land-_loc

dum-i

meet-2/3_duThey meet in the middle.

S133 doi

stop
mɛ brokpɛkolo noɔmdulêmkolo ʔʌnʌm grômmɛ lasmɛsupo sʌrup lʉssu ʔêm

that

brokpɛ-kolo

insect.type-_com

noɔmdulêm-kolo

locust-_com

ʔʌnʌm

long.ago

grômmɛ

Gromme

lasmɛ-su-po

Lasme-_du-_gen

sʌrup

reincarnation

lʉ-tɛsu

feel-3_du._pst

ʔemt

heatThe highland and lowland insects acted like the nature of Gromme and Lasme.

S134 doi

stop
ʔʌmsu dʉmîm pʌʦhi mɛbenʌ tʌ̂ŋ ʔikbʌjʌbi thoːʦi nuːri hɵ

ʔʌm-su

3-_du

dum-i-m

meet-2/3_du-_nmlz

pʌʦhi

after

mɛbenʌ

then

tʌ̂ŋ

only

ʔik-bʌjʌ-bi

1_pi-land-_loc

thoːʦi

time

nuːri

new

comeOnly after they meet does autumn come to our area.

S135 doi

stop
mɛbelo ʔʌtʦhʌŋʌ bʌjʌ poɔttʉ

mɛbelo

at.that.time

ʔʌʦhʌŋ

really

bʌjʌ

land

pɵtt-ʉ

bloom-3_sg._npst._aAt that time, the earth really changes colors.

S136 doi

stop
ʣɛ ʔoɔm mʌttʉ

ʣɛ

grains

ʔoɔm

yellow

mʉtt-ʉ

make-3_sg._npst._aThe crops must turn yellow.

S137 doi

stop
sʌroŋʌ bʌŋ, theː seikilo bʌŋpɛ bʌjʌ ʔʌthaː bʌŋpɛ ʣheːs ʔoɔm ʣɛ ʔoɔm

sʌro-ŋʌ

very.much-_intens

biŋ

look.nice

theː

like.this

sent-ki-lo

look-1.pi-when

bʌŋpɛ

nice

bʌjʌ

land

ʔʌtha

so.much

bʌŋpɛ

nice

ʣheːs

highlands

ʔoɔm

yellow

ʣɛ

grains

ʔoɔm

yellowWhen we look at this, the earth is very beautiful, the lowlands are yellow, the crops are yellow.

S138 doi

stop
mʌmkilo seikilo ʔʌtʦhʌŋʌ hêŋ lʉki

mimt-ki-lo

think.about-1.pi-when

sent-ki-lo

look-1.pi-when

ʔʌʦhʌŋ

really

he-ŋʌ

how-_intens

lʉ-ki

feel-1.piWhen we think of that, when we look at that, we really feel like this [like the story of Gromme and Lasme is real].