An untimely death doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
fr en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
fr en
Mots


Gloses
fr en


asen dəmər dhojlɛ kunnakpa thik wayɛ.
usko babuko naũ məlai thaha bhəenə, usko tumbako naũ matrəi məlai thaha bhəeko.
kunnakpa thik wayɛaŋ kumiŋ the kɔ phɔgɔrɔ uttərhaŋ mɛmɛttuba.
khannɛn kɔ kumbaaŋ s'yɛ kummaaŋ s'yɛaŋ kɔ khunɛ kumauli jəgga wayɛ
tho təmər khola liŋghim.
wayɛaŋ tho saːŋwa kɔttɛ pit kɔttɛ.
kuŋg'warɛ kuhimmu wayɛ.
wayɛrɔ bela kɔ bihaŋ mɛmɛttuaŋ kɔ tɔŋbe sumsi therɔgɔ thummə tɛrɔŋŋɛtmu kɛŋɛaŋ kɔ s'yɛ.
kɛŋɛaŋ s'yɛ'llɛ kɔ —
"ləu! alla kɛgɛŋba kɛsib'ɛn thedhe cokma poŋ" phɛaŋ "ani yakthumb'ɛllɛ — ə̃ — thedhe — thedhe cokma poŋ" phɛaŋ "yakthumb'ɛllɛ"
phɛaŋ kɔ khunchi — kuŋg'wasi kunn'yasirɛ khunchi hɛna mɛmuyɛ -- mɛyuŋɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ "ləu! kumbhu kun'saˀ kudaju kubhai kumbhu kun'saˀ attatti mɛwaˀ?" phɛaŋ kɔ hɛna mɛmuyɛaŋ kɔ
"ləu! libaŋ ni mɛyuŋ kumbhu kun'saˀ" phɛaŋ kɔ ɛtyo mɛbaŋsu thik — mɔna thik.
khunchi tho liŋghim kɛyuŋba thik mɛbaŋsu'llɛ kɔ y'yɛ.
y'yɛaŋ kɔ the poksɛ kɔ phɛaŋ y'yɛ'llɛ kɔ
"ɛmdaŋba kɛŋɛaŋ s'yɛ ləu! khɛni nakpa thik
tho tɛrɔŋŋɛtmu th'yɛaŋ kɛŋɛaŋ s'yɛ c'waːttɛtmu lasɛaŋ s'yɛ" phɛaŋ kɔ
ɛtyo iŋghɔŋ yuːru.
iŋghɔŋ yuːru'llɛ kɔ "ləu! kɛŋɛaŋ s'yɛ kɔrɔ alla khan kɔ kɛsiba mɔnan kɔ the cokma poŋ?
tugɛaŋ — kɛdukpaaŋ kɛsib'ɛn cəĩ kudopma cokma poŋ.
kɛgɛŋbaaŋ kɛsib'ɛn cəĩ the cokma poŋ phɛllɛ yɛba ni caha cok.
yɛba'llɛ khan mundhum cogurɔ poŋ.
mundhum lamba rɔt ni khunɛ kɔ nuˀba kɛgɛŋba kɛsib'ɛllɛ kɔ"
phɛaŋ mɛbaːttu. khɔmbhɛaŋ khɔmbhɛ mɛbaːttuaŋ "allo pegi!" phɛaŋ ɛtmunu mɛbe.
kundumbarɛ kusahaˀ kundumbasi kumbhɔŋarɛ kusahaˀ mɛbeaŋ khattho liŋghim mɛbeaŋ ni "ləu!
abheabhe poksɛaŋ s'yɛ mɔɛ?" phɛllɛaŋ
"tɛrɔŋŋɛtmu — thici thuŋu. khɔmbhɛaŋ cəĩ thi'llɛ yoruaŋ wayɛ.
wahit thasurɔ pɔtchɛ'llɛ anigɛ nɛtchi sumsi kɔ pəhila na pari pegigɛaŋ tarba cok wasigɛaŋ pegigɛ.
khɔmbhɔ na yɛbigɛ kɔrɔ khunɛ egaŋ phɛrɛ'llɛ kɔ tɛrɔŋŋɛllɛ kulummu lɛːksɛaŋ s'yɛ" phɛaŋ kɔ mɛbaːttu.
khɔmbhɛaŋ mɛbaːttuaŋ kɔ mɛbe. khɔmbhɛaŋ mɛbe.
c'waːtbhitri kɛlaːtp'ɛn mɛhɔksusaŋ mɛŋghosun.
khɔmbhɛaŋ tho mɛbeaŋ ni "ləu! alla yɛba taːtma poŋ" phɛaŋ kɔ yɛba mɛhɔksusi.
mɛhɔksusi'llɛ yo khebheŋ mɛmɛttub'ɛtmu yɛba thiknu yɛma thik yuŋɛsi.
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔnhaˀ thakmasi poŋ" phɛaŋ kɔ səllah mɛdzogu.
khɔmbhɛllɛ səllah mɛdzogu'llɛ kɔ khebheŋ yɛbanu yɛma'llɛ mɛmɛttusi "anigɛ bhənda kɛlɛba yɛba yɛma mɛwaˀ.
khɔnhaˀrɛ rɔt ni mɛsɛru'llɛ kɔ si.
abhɛllɛ s'yɛba?" phɛaŋ
"asɛn siŋyaːn lɔt kɛsiba phɔgɔrɔ anchigɛ sɛtma suksigɛ.
aseasen ni laba ŋasi tuksi kɛyoba phɔgɔrɔ sɛtma mɛsuksigɛn" phɛaŋ paːttusia.
"aseasen kɛsib'ɛllɛ kɔ kumurikmu liŋmu kenbamu hat thikthik thɛnba.
ə̃ — kudaŋmu lɔːnmu.
khɔn kɔ sɛtma suk mɛdɛtnɛn" phɛaŋ paːttusi.
khɔmbhɛllɛ "mɛːnna siŋyaːn khɛmyaːn lɔt s'yɛba niya" phɛaŋ kɔ
yammu kha'tmu kuŋg'wasi kunn'yasirɛ mɛbaːttu.
"ləu siŋyaːn khɛmyaːn lɔt kɛsib'ɛn kɔ sɛtma suk tɛt.
laba lisi ŋasi kɛyob'ɛn kɔ kudaŋmu lɔːn. kumimu lɔːn.
kumurikmu lala thɛnba poŋ. sɛtma suk mɛdɛtnɛn" phɛaŋ yɛbahaˀrɛ mɛbaːttu'llɛ kɔ
"asɛn siŋyaːnba rɔt ni" kuŋg'wanu kunn'ya lɔˀrɛsi'llɛ kɔ
"sɛtma suk tɛt" yɛba'llɛ lɔˀrɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ səllah mɛdzogɛ. khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.
cumluŋ mɛdzogɛ'llɛ kɔ "ləu! thedhe caha cok?" phɛaŋ khunchi mɛbaːttu.
"kumbhu kun'saˀ — kɛsib'ɛllɛ caha mɛdzok" khunɛ
kumbhu kun'saˀ caha mɛdzok phɛllɛ "kumbhu kun'saˀaŋ mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ" phɛaŋ khɔ'tmu kuŋg'wanu kunn'yarɛ paːttusi.
"ləu kumbhu kun'saˀ mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ kɔrɔ iŋga coguŋ ɛn".
"thedhe cokma poŋ" phɛllɛ
yɛba'llɛ "anigɛ mundhum waˀ. mundhummɛllɛ sɛtma poŋ ɛn.
ɛn mɛnchɛtm'ɛllɛ the poŋ — ɛnlɛ
yammu kumbhu kun'saˀsi kundumbasi kunnakpasi mɛnchɛtm'ɛllɛ uːksusimu.
tɛrɔŋŋɛtmu uːksu thɛktusi. c'waːttɛtmu uːksu thɛktusi.
siŋŋɛtthaŋnu mu mut mɛdhaaŋ mɛsimu phɛaŋ
khɔmdaŋba əghi ani — uhileaŋ əghiaŋ tho khɔmdaŋba cokmunaba yuːtmunaba ani yɛba mundhummɛllɛ.
mɛnchɛttɛ mɛnnuˀmunaba".
khɔmbha cumluŋ mɛdzogɛ. səllah mɛdzogɛ'llɛ kɔ khɔmbha khunchi mɛbaːttu.
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔmbhɔ kɔrɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ kɔrɔ ləu! iŋga coguŋ" phɛaŋ ni
wasaːŋ thaktu. cɛtthiya thaktu. ə̃ — pɔŋge thaktu. malaŋ thaktu.
thedhe thaktu phɛllɛ pu'llɛ kudhɛgekhaˀ thaktu.
khɔmdaŋba giddha'llɛ kudhɛgekhaˀ thaktu.
khɔmdaŋba khɔmdaŋba khunɛ thaktuaŋ thaŋɛ jəmmə khunɛ waːtma kɛboŋpa.
khɔmbhɛaŋ "kɛgɛŋpa kɛsib'ɛn khan iŋga waːruŋb'ɛllɛ eptuŋ.
iŋga mundhummɛllɛ eptuŋ" lɔˀrɛaŋ kɔ thaŋɛ.
lɔˀrɛaŋ thaŋɛaŋ kɔ khunɛ mundhum cogu.
cogu'llɛ kɔ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛn kɔ — kulam — khɔ'llɛ kulam kɔ — lam mɛdɔŋnɛn.
ɛmbha kɛsib'ɛllɛ kulam ɛmbha kudopma pek.
kɛgɛŋb'ɛllɛ kɛsib'ɛllɛ kulam kɔ pɛgɔk ni pek.
khɔmbhɛllɛ kha pɛgɔk kɛbekp'ɛn kɔ pɛgɔk lam teˀma poŋ.
khɔmbhɛaŋ teˀmaŋ kha'llɛ kɔ bhinnəi lamba khunɛ pɛgɔk teˀmaŋ
khunɛ kulammɛtmunu lammɛtmunuaŋ kɔ
"ləu nuˀ" pha poksɛ'llɛ kɔ yɛba'llɛ khɔmbhɛaŋ cok hektu. cogu'llɛ kɔ "ləu! iŋga kɔ coguŋ" lɔˀrɛaŋ cogu.
khɔmbhɛaŋ khunɛ mundhum cogu'llɛ khunɛ nɛkkhɛkpa caha cogɛ.
khesik caha cogɛ. khanɛtmu əruaŋ lisi ŋasi caha cok.
tərə khanhaˀ jəmmə aniŋwa mɛyagɛn.
nɛtchi kɔ aniŋwa yak —
nɛkkhɛkp'ɛnnu maːŋgwi thikkaŋ caha cok mɛlɔˀrɛa.
khɔnhaˀ caha cok mɛlɔˀrɛaŋ mɛdaːruaŋ cok mɛbaŋsu.
khɔmbhɛ cok mɛbaŋsu'llɛ ni yɛba'llɛ "phudzik thikkaŋmu caha cok" lɔˀrɛaŋ
phudzikkɛnnaŋ mɛdaːru mɛburu.
phudzikkɛtmu kha nɛkkhɛkp'ɛn maːŋgwin khesikkɛn thɛktu.
khɔmbhɛaŋ "samsiŋnu muktuaŋ caha cok" lɔˀrɛaŋ yɛbamu mɛdaːru mɛburu.
samsiŋ muktuaŋ mɛdaːru mɛburuaŋ.
khɔmbhɛaŋ kha'tmu khunɛ pɔŋge wasaːŋ cɛtthiyanu khɔmbhɛaŋ yɛmsiŋŋaŋ khunɛ phoŋsiŋ.
phoŋsiŋŋɛllɛ kɔ — phoŋsiŋŋɛllɛ kɔ khunɛ mundhum thaktu.
thaktu'llɛ kɔ khunɛ maŋhaˀrɛ khunchi miŋ iŋsu thaktu.
khunɛ kuguru phoksusi. khɔmdaŋba khunɛ kumaŋhaˀ jəmmə phoksu thaktusi — phoksurɔ thaktusi.
khɔmbhɛaŋ ni akkho kɔ phoksurɔ thaktusiaŋ kɔ na lamdo'tna khunɛ kha phudzikkɛn mɛdhoktu mɛyuksu.
laktuaŋ yuŋɛrɔ nɛkkhɛkpa khesikhaˀ maːŋgwihaˀ mɛdhɛktuaŋ ɛtna khunɛ mundhum cogurɔ teˀru.
khɔmbhɛaŋ khunɛ yo indɛn kɛŋɛba tɛnnɛtyonu peaŋ kɔ yammu yo kɛŋɛba tɛnnɛtyo peaŋ khɔtyo kɔ laːksɛ. iːrɛ.
mundhummɛllɛ eptu.
khɔnnɛtyonu khɔn kusammɛn lɛmurɔ thaktu lɛmurɔ thaktu lammɛtyo yo laːktu tho indɛn khɔmbhɛaŋ kɔ khɔn kɛgɛŋpa tɛnnɛtmu tɛrɔŋŋɛtmu ɛmbhɛllɛ
laːksurɔ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ ɛttho mitluŋ kɛrɛ.
mitluŋnu kɔ ɛttho səŋkranti kɛbokpa bəjarɛtmu kɛrɛ.
khanɛtmunuaŋ laːksɛ yammu tho thaŋɛ.
tho tho seŋwattho laːksɛ kugɔp lisi ŋasi iːrɛ kha'tmunu yammu thaŋɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ thaŋ thaŋmaŋ thaŋɛ thaŋ idzoŋ thɛgu'tmu thaŋmaŋ thaŋɛ.
tipuŋnu thaŋmaŋ thaŋ thaŋɛ.
kha'tthaŋnu laːksɛrɔ laːksɛrɔ liŋghim phɛrɛ.
"kha kɛsib'ɛllɛ kuŋg'warɛ kuhim atti kɔ?" phɔgɔrɔ —
pãc bhaiya kancha mɛmɛttu —
kumiŋ kɔ — kuŋg'warɛ kumiŋ kɔ jəgət bəhadur tərə kɛsib'ɛllɛ kumiŋ kɔ uttərhaŋ.
khɔmbha yo laːksɛrɔ thaŋɛaŋ khɔmbhɛaŋ kɔ laːksɛrɔ thaŋɛaŋ kɔ kuŋg'warɛ kuhimmu kɛrɛ.
yɛba khɔmbhɛaŋ laːksɛ. kha'tmunu mundhum teˀrɛ laːksɛaŋ phɛllɛ kɔ
"ləu! khɛnɛ yɛba'llɛ kɔ nurik cokma poŋ ɛtmu.
kɛsib'ɛllɛ nurik kɛndzogunnɛllɛ kɔ yammu auːŋ.
yammu c'waːttɛtmu auːŋ adhɛk.
yammu khãs cɛpma yakkek liŋma liŋ hɛkm'ɛllɛ yammu auːŋ adhɛk" phɛaŋ kɔ yɛban sarik pa mɛmɛttu'llɛ kɔ
"ok. iŋga coguŋ. nurik coguŋ piniŋ a" mɛttusi yɛba'llɛ.
"nurik cogɛ" mɛmɛttu.
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ kɔ "ləu! alla khɛpsammɛ! — iŋga nurik coguŋ — ɛmbha khɛniaŋ — khɛni ɛmbha nɛbhakkɛllɛ.
iŋga akkhot nurik mɛdzogun agɛmɛtti phɛaŋ kɔ yɛba'llɛ mɛttusi.
khɔmbhɛaŋ khunɛ mundhum yonu laːktɛrɔ thaktu paːtturɔ thaktu.
ɛttho yammu ɛmbha mɛbaːrɛ mɛyuŋɛ'llɛ kɔ yɛba'llɛ yammu cok hektu.
cok hektu'llɛ kɔ ləu! khɔmbhɛaŋ kɔ mundhum taˀ thɔktu yuŋɛ. taˀ thɔktu yuŋɛ.
taˀ thɔktu yuŋɛ'llɛ kɔ khɔmbhɛ akkhot na taˀ thɔktuaŋ kɔ
kha kɛsib'ɛn kɔ yonu uːttuaŋ kɔ kudhɔkkɛtmu thɛktu thaktu.
wayɛ rətchə.
khɔmbhɛaŋ kudhɔkkɛtmu thɛktu thaktuaŋ kɔ mundhummɛtmu paːttuaŋ himbhitri lasɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ kɛsib'ɛn kɔ yammu yɛba'llɛ kɔ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ kɔ haːp hektɛ. haːbɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ "iŋga kɔ yo ajəgga nɛssɛ.
iŋga kɔ aghambek nɛssɛ.
iŋga kɔ ɛmdaŋba ahim nɛssɛ.
tərə ambaaŋ mɛs'yɛ ammaaŋ mɛs'yɛ.
iŋga yɛtchaba poksaŋŋaŋ ni ɛmbha aŋg'warɛ kuhimmu thaŋaŋŋaŋ saːŋwa kɔttaŋ pit kɔttaŋŋaŋ wayaŋ.
ɛmbhɔrɔ aŋg'warɛ biha mɛttaŋbaaŋ tɔŋbe sumsi the yo.
khɔmbhɛaŋ ɛmbha yo pegaŋ ahimdaŋm'ɛllɛ kulasɛ pegaŋŋaŋ thaŋaŋ kɔrɔ ahimdaŋm'ɛnnaŋ mɛdhaŋɛn.
iŋga kɔ ɛmbha tɛrɔŋŋɛtmunu mut th'yaŋ s'yaŋ" phɛaŋ kɔ —
allo kha sogha kɛboŋpa kɛsib'ɛn kɔ yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ kɔ khunɛ kɔ yammu paːttu.
kɛsib'ɛn kɔ paːrɛ.
khɔmbhɛaŋ abhedaŋba kisimɛllɛ paːrɛ kɔ phɛllɛ kɛsib'ɛn —
kɛsib'ɛn kɔ s'yɛ tərə yɛba'llɛ kusammɛn thaktuaŋ kɔ kusammɛn yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ paːrɛ.
paːrɛ'llɛ kɔ "khɛnɛ thedhe kɛniŋwa mɛndaɛ waˀ paːttɛ!
kɛniŋwa tasumbɛ" phɛaŋ kuŋg'warɛ mɛttu — pãc bhaiya kancha kumiŋ kɔrɔ —
kuŋg'warɛ kumiŋ kɔ jəgət bəhadur mɛmɛttu.
khɔmbhɛaŋ "k'wai iŋga bihaaŋ kɛmɛttaŋ iŋga ɛmbha tɔŋbe sumsi poksɛ tərə iŋga aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋ.
theaŋ aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋ —
aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋŋaŋsa ɛmbhɔ kɛhim wəripəri luŋhaˀ kɛŋsuŋŋaŋ wayaŋ — taŋdaŋ tuŋduŋ lɔˀrɛaŋ.
kɛlamdhettɛn hɔnduŋŋaŋ wayaŋ.
khɔmbhɛllɛ himbhitri kɛnɛpa pɔgi kɛgisiaŋ kɛwayi — kɛnɛssi khɛni — khɔmbha wayaŋŋɛllɛ".
khɔmbhɛaŋ — lɔrik — khɔmbhɛaŋ kɛsib'ɛn kɔ yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu ləu! paːrɛ.
paːrɛ'llɛ kɔ jəmmərɛ "ləu!" — ɛmbha paːrɛ.
alla luŋma poduktukkɛnnɔ pɔkɔsɛllɛ kusɔmdhaŋ yuŋsiŋŋaŋ kɔ thɛkkɔkkɔk phɛ yɔksɛrɔ haːbɛrɔ mɛttusi.
"iŋga kɔ akoʈ nub'ɛn atti pɔt kɔ?" lɔˀrɛ.
"ɛtmu pɔt" mɛmɛttuaŋ mɛnɛssu mɛburu.
"khɔn thik aluŋma tuk a! akoʈɛn abɛraŋŋɛ a!" lɔˀrɛ.
khɔmbhɛaŋ mɛnɛssu mɛburu yammu.
"iŋga ajutta ləu!" pha "atti kɛyuksummaŋ yuŋ?
kha nəya ajutta sarəi aluŋma tuk" lɔˀrɛ.
khɔmbhɛaŋ yammu khɔnnaŋ mɛnɛssu mɛburu.
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu akkho kɔ abhe poksɛ kɔ phɛllɛ kudɔkkattɛnnaŋmu sarik kuluŋma tuk nɛssɛ.
"adɔkkattɛn — adɔkkattɛn atti waˀ kɔ? aluŋma tuk. amaya pɔt" lɔˀrɛ'llɛ kɔ khanaŋ mɛnɛssu mɛburu.
khɔmbhɛaŋ khɔmbhɛsaŋ haːbɛ. kuniŋwa mɛd'yɛnɛn.
"kɛniŋwa mɛndamuna thedhe waˀ kɔ lamsae!" mɛmɛttu'llɛ kɔ
"allasaŋ aniŋwa kɛdukpa k'wai waˀ a" lɔˀrɛ yammu haːbɛ'llɛ kɔ.
"ləu! paːttammɛ ni!"
"mɛːn — thaŋ pandotluŋ kɛyuŋma mɛnchiahaˀmu iŋga pəisa puruŋsiŋŋaŋ pɔtchɛ a iŋga — khɔnhaˀ.
khɔmbhɛllɛ khɔn thikkaŋ khɔnnɛn mɛbia'llɛ mɛn aniŋwa ta mɛn" lɔˀrɛaŋ kɔ haːbɛ.
haːbɛ'llɛ kɔ khɔmbha yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu khunɛ kusammɛn thaktuaŋ haːp.
khɔmbhɛaŋ kɔ kɛsib'ɛllɛ — kɛsib'ɛn ɛmbha haːbɛ'llɛ kɔ kha mɛnchiahaˀaŋ khɔ'tmu mɛd'yɛaŋ mɛyuŋɛ mɛgɔrɛ.
"kɔ waˀ ro! kɛpəisan kɔ mɛdeˀrumbɛn lo! kɔ waˀ ro! teˀrɛ ro!" mɛmɛttuaŋ kɔ
dui səi yaŋ mɛnɛssu mɛburu.
yammu yɛban khɔmbhɛ haːbɛ'llɛ kɔ —
khɔmbhɛaŋ kha kɛsib'ɛn kɔ alla yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu kusammɛn t'yɛaŋ haːbɛ'llɛ kɔ
khɔmbhɛllɛ kɔ hattirepəttire mɛdhɛktu mɛburu.
"yammu thik pandotluŋ iŋga pəisa puruŋŋaŋ pɔtchɛa səi yaŋ kɔ.
yaˀ raːktɛsigɛ wayɛsigɛ.
iŋga jari coguŋ yuːruŋ lɔˀraŋsaŋ jari cokma mɛnchukpa.
khɔmbhɛaŋ khɔnnaŋ səi yaŋ puruŋŋaŋ pɔt" lɔˀrɛaŋ haːbɛ phiːktɛ'llɛ kɔ yammu khɔmbhɛ lɔˀrɛ.
khɔmbhɛllɛ kɔ "ɛ waˀ ro kɛpəisan!" mɛmɛttuaŋ yammu mɛnɛssu mɛburu.
"attiattihaˀrɛ iŋga apəisa phɛt mɛlaːnduaŋ pɔt
khɔn mɛdaːruaŋ lɛppaŋlɛpmu mɛnɛssu mɛbia kɔrɔ iŋga aniŋwa ta.
mɛːn kɔrɔ iŋga aniŋwa mɛdanɛn iŋga kɔ.
iŋga kɔ tɛrɔŋŋɛtmu uːksuŋ thɛktuŋsiŋ igɔrɔ.
igɔrɔ yakkekkɛtmu uːksuŋ thɛktuŋsiŋ liŋ mɛhɛkkɛllɛ.
igɔrɔ siŋŋɛtthaŋ siŋ mɛdzɛppaŋ mɛyaksaŋ siŋŋɛtmunusaŋ uːksuŋsiŋ thasuŋsiŋ
aniŋwa mɛdanɛn kɔ" phɛaŋ kɔ yammu ɛmbha haːbɛ'llɛ kɔ
kuŋg'warɛ mɛttu "lamsae khɛnɛ thedhe'tmu khɛnɛ kɛniŋwa mɛndamuna waˀi?
ləu! ɛyarik mɔre pit saːŋwa kɛgɔttu kɛbɛraŋ kɛwayɛ.
iŋga kɔ ɛmbha bihan mɛtnɛ.
ləu! thedhe kɛniŋwa mɛdanɛn" lɔˀrɛ.
"ləu! iŋga akoʈɛnnaŋ aŋg'wai kɛnɛssu agɛbɛrɛ. aniŋwa t'yɛ.
alla ɛmdaŋba mɔre iŋga khɛni khɛni goʈhɛtmu wayaŋ. hal toksaŋ.
yaˀ ɔːgaŋ wayaŋŋɛllɛ alla akkh'yarik agɛbia kɔ k'wai?
khɛnchi khɛni agɛ-- kɛbia kɔrɔ pɛraŋŋɛ!
kɛmbian kɔrɔ iŋga aniŋwa mɛndaɛ kɔ mɛbekŋan" lɔˀrɛ'llɛ kɔ
"lamsae ləu! khɛnɛ kɛniŋwa tasuŋ pinɛ ləu!
akkh'yarik kɛnaːktu?" phɛaŋ kɔ yammu kuŋg'warɛ mɛttu'llɛ kɔ
"iŋga kɔ mɛnaːkŋan.
aŋg'warɛ aphna khɛnɛ akkh'yarik kɛnɛssu kɛbia ləu! nɛssɛ pɛraŋŋɛ!
aniŋwa ta kɔrɔ aniŋwa ta paːttuŋ.
aniŋwa mɛdanɛn kɔrɔ aniŋwa mɛdanɛn pha paːttuŋ phɛaŋ yammu"
khɔmbhɛ lɔrik kha kɛsib'ɛllɛ paːttu'llɛ kɔ
kuŋg'warɛ mɛttu "ləu! yɔllik kɔ mɛsukŋan iŋga. bihaŋ mɛtnɛ.
iŋga ləu! pãc səi yaŋ pinɛ" phɛ mɛttuaŋ kuŋg'warɛmu pãc səi yaŋ nɛssu puru.
"ləu pãc səi yaŋ ni kɛnɛssu kɛbɛraŋ kɔrɔ k'wai iŋga kɔ aniŋwa t'yɛ.
aŋg'wanu kɔ aniŋwa kɛdukpa theaŋ hop.
aniŋwa mɛduknɛn k'wai" phɛaŋ yammu kɛsib'ɛllɛ kuŋg'wa khɔmbha mɛttu.
"ləu! khɔmbhɛllɛ thedhe waˀ khɛnɛ kɛniŋwa kɛdukpa yammu paːttɛ lamsae!" phɛaŋ kɔ kuŋg'warɛ mɛttu'llɛ kɔ
"aniŋwa mɛduknɛn" lɔˀrɛ'llɛ kɔ "aniŋwa mɛduknɛn" lɔˀrɛ kɛsipa kullamsa.
khɔmbhɛaŋ kɔ yammu pɔkɔsɛtmu cɔtchiŋŋaŋ kɔ nas'ma pɔkɔsɛtmu peaŋ kɔ haːbɛaŋ yuŋɛ.
"iŋga ann'yarɛ kunɛse thikkaŋ kughɛːk thik teˀruŋŋaŋ kɔ yo khebheŋ kɛyuŋma mɛnchia thik puruŋŋaŋ wayɛ.
khɔ nɛsen thaktui mɛdhaktunni?
kha pɔkɔsɛtmu o mɛttamm' saˀrammɛ! khuːttuŋ teˀruŋ yuŋŋaŋ kɔ s'waˀ puruŋba ləu! k'wae n'yae"
phɛaŋ yammu haːbɛrɔ khɔmbhɔ lɔˀrɛ'llɛ kɔ
na mɛlasɛaŋ khunchi səndus pɔkɔsɛtmu mɛbeaŋ o mɛmɛttu kɔrɔ nɛse kudzɛk mɛyagɛn.
"ambhui! mɛːn! attin kɛburua? khebheŋ a?"
"atti puruŋŋaŋ waˀ khebheŋ mɛnchia thik.
khɔnlɛ ni mɛdhaktun phɔgɔrɔ iŋga khan kɔ alla niyaːn sumyaːnlɛ uːksuŋ teˀruŋ ni.
iŋga khola'tmusaŋ thɛktuŋ.
liŋ hɛksi pe kɔrɔ liŋ hɛksɛ peksaŋ uːksuŋŋaŋ iŋga teˀruŋ.
igɔrɔ siŋ liŋuaŋ yakkɛllɛ siŋŋɛtmunusaŋ uːksuŋ thasuŋ"
phɛaŋ kɔ yammu haːbɛrɔ khɔmbhɛ lɔˀrɛ'llɛ kɔ kha'tmu t'yɛaŋ yuŋɛ rətchə.
kha'tmu kumɛnchian kɔ yammu "ɛ waˀ ro! khɛnɛ kɛbɛraŋba nɛse kughɛːk thikkɛn.
khɔmbhɛ mɛllɔˀ'o! ɛ nɛssuŋŋaŋ nɛ ro!" kɔ
yammu nɛssu puru kha nɛse kughɛːk thikkɛn khɔmbhɛllɛ kɔ.
"ləu! iŋga aniŋwa t'yɛ ɛ nɛsenaŋ alla kɛnɛssum kɔrɔ.
alla — khɛni himhaˀ'tmu wəripəri loktaŋ pindaŋ siŋhaˀ lap tesuŋ luŋhaˀ kɛŋsuŋ.
khɛni lamdhaːttaŋ phɔŋbhɔŋlɔˀ hɔnduŋ.
wayaŋ lo khɛni niŋwa yak laˀba, kɛghɛpsum laˀba" mɛttusi.
"khɛpsumbɛ ro! anigɛ lamdhaːttɛn phɔŋlɔˀ kɛhɔndu.
khɔmbhɛaŋ kɔ "haːt ni t'yɛ kɔ" phɛaŋ kɔ anigɛ aːmbhu'tna lɔːndigɛaŋ o mɛttumbɛ kɔrɔ mɔna kɔrɔ kɛhoppa.
lamdhaːttɛn lɔt phɔŋŋaŋ phɔŋ kɛhɔnpa — ɛmbha khɛpsumbɛ.
khunɛ khɔmbhɛlɔˀrik khɔmbhɛllɛ kɔ "e! lamsa ni kɛŋɛ s'yɛaŋ kɔ ɛmbha allamsa ni cal cokkaŋ waˀ rətchə" phɛaŋ kɔ
iŋga aniŋwa'tmu lasɛ.
khɔmbhɛaŋ yaŋna lasaŋŋɛllɛ ipsaŋ — ipsigɛ.
khɔmbhasaŋ him thuŋdho kɛbeaŋ luŋŋɛn kɛgɛŋsu.
yammu yohaŋ kɛbeaŋ muɖha thik nɛssɛ khɔnnaŋ kɛgɛŋsu.
khɔmbhɛaŋ s'waˀ khɛpsumbɛ. khɔmbhɔ kɛlɔˀrɛaŋ kɛwayɛ".
yammu kumɛnchiahaˀrɛ mɛbaːttu — khebheŋ kɛyuŋmahaˀrɛ —
"anigɛ him thuŋdho thɛktuk ʈeki ni uːksuaŋ khɔdɔŋdɔŋ phɔ wayɛ.
thɛktuk jutta caksuaŋ khɔrɔkkaŋ khɔrɔk khɔrɔkkaŋ khɔrɔk lɔˀrɛaŋ wayɛ mɔna thik laŋ kɛghekpa kusik.
lɔːndigɛaŋ o mɛttumbɛ kɔrɔ mɔna kɔrɔ kɛhoppa.
khunɛ kusəbəd rɔt khɔmdaŋba kɛwaˀpa.
khɔmbhɛllɛ kɔ "ləu! e! mɔna pəkka ani libaŋ kanchan kɔ kɛŋɛaŋ s'yɛ phɛaŋ khɛmmuna
ɛn ni ɛmbhɔ lɔˀaŋ waˀ rətchə, cal cokkaŋ waˀ rətchə" phɛaŋ kɔ anigɛaŋ khɔmbhɛaŋ anigɛ niŋwa'tmu pe.
khɔmbhɛaŋ sɛndikkaŋ sɛpmaŋmu maktumbɛ kɔrɔ — khun — makkhiəi makkhi
kudhɛgekhaˀ'tmu kulaŋhaˀ'tmu makkhirɛ ɛmbha lup.
khɔmbha wab'ritma thaŋrɔ pɔtchɛ — makmuna.
"ləu! ɛn kɔ sariksa tɛrɔŋŋɛtmu kɛŋɛaŋ kɔ s'yɛ rətchə"
phɛaŋ anigɛaŋ sɛpmaŋ maktumbɛaŋ khɔmbhɛ maktumbɛ".
khɔmbhɔ "alla khɛnɛ kɛdheaŋ mɛbɔtchigɛn lo anigɛ.
kɛpəisa mɛbɔtchigɛn, kɛsammyaŋyuppa mɛbɔtchigɛn.
kɛdheaŋ mɛndzaɛ wayigɛ.
jəmmə anigɛ nɛssum piasigɛaŋ waˀ ro!
pəisaaŋ nɛssumbɛaŋ waˀ. kɛkoʈaŋ nɛssumbɛaŋ waˀ.
kɛjuttaŋ nɛssumbɛaŋ waˀ. kɛs'waːgeppɛnnaŋ nɛssumbɛaŋ waˀ.
kɛbhɛdzanaŋ kɔ nɛ. kɛdɔkkattɛnnaŋ kɔ nɛ" mɛmɛttu jəmmərɛ.
"allasaŋ nurik iŋga aniŋwa mɛndaɛ waˀ.
aŋg'warɛ kɔ jəmmə pɛraŋ" khɔmbhɛaŋ yammu lɔˀrɛaŋ kɔ
"the'tmu kɛniŋwa mɛdanɛn?" phɛaŋ yammu sen mɛdosu'llɛ kɔ
"mɛnchia thiklɛ ni iŋga apəisa thik kɔ cɛːtcikmu phɛt laːnduaŋ pɔt".
"atti kɔ?" phɛllɛ ni
"tho piputhap kɛyuŋma thik mɛnchia thik puruŋŋaŋ wayɛ.
khɔ mɛnchia'llɛ apəisan yuːru phɔgɔrɔ yuːru ro!
mɛyuːrun phɔgɔrɔ iŋga khannɛn uːksuŋ teˀruŋ" lɔˀrɛ.
khɔmbhɔrɔ "anigɛ alla mɔna thik paŋsum tesumbɛ tho.
paŋsumbɛaŋ yuːt paŋsumbɛ.
mɛyuːrun phɔgɔrɔ khɛnɛ uːksɛ teˀrɛ! siŋŋɛtmunusaŋ kɛŋsɛ! tɛrɔŋŋɛtmusaŋ uːksɛ khɛnɛ!
yuːru phɔgɔrɔ mɛnyuːŋŋɛ lamsae!" phɛaŋ kuŋg'warɛ yammu mɛttu —
kuŋg'wa jəgət bəhadur pãc bhaiya kancha mɛmɛttu'llɛ kɔ
yammu "ləu! ok. khɔmbhɔrɔ yuːru kɔrɔ mɛuːŋŋan a.
theaŋ mɛdzokŋan" lɔˀrɛaŋ kɔ haːbɛaŋ yuŋɛ — kumikwa cɔkcɔk lɔˀrik.
sədhəĩ ɛmbha khunɛ kha kɛsipa mɔnan kuhiŋwɛt wayɛ'llɛ bela hal toŋsɛ pek, yaˀ ɔːksɛ pekkaŋ ta'llɛ
puŋŋɛtmunu pekkaŋ ta'llɛ kuhimmu ta'llɛ kha pɔkɔsɛllɛ kusɔmdhaŋ laːttaŋ pəhilo yuŋ khɔmbha.
khɔ'tmu ni yɛbanaŋ t'yɛaŋ kɔ ɛ'tmu yonu laːksɛrɔ thaŋɛaŋ kha'ttho lasɛaŋ yuŋɛ'llɛ kɔ
khan himdaŋbarɛ abheba mɛittu khɔ phɛllɛ —
ləu! asen kuhiŋwɛt wayɛ'llɛaŋ puŋ pekkaŋ ta'llɛ pɔkɔsɛllɛ kusɔmdhaŋ laːttaŋ yuŋpa —
yammu khambha yɛbanaŋ ni laːksɛrɔ t'yɛaŋ kɔ kha'llɛ kusɔmdhaŋ yuŋɛ'llɛ kɔ khunchi mɛittu.
"ləu! allamsaaŋ kɔ kudzɛk əghi kuhiŋwɛt wayɛsaŋ khɔ'tmu yuŋsiŋŋaŋ yuŋɛ.
alla yɛbanaŋ t'yɛaŋ kha'tmu yuŋɛ'llɛ kɔ kudzɛk lətchə" phɛaŋ kɔ khunchi khɔmbha kɔ kudzɛk mɛittu.
khɔmbhɛaŋ kɔ khunchi luŋma tugɛaŋ kɔ jəmmə mɛburu — mɛburuaŋ yuŋɛ.
"allayaŋ tho khɔmbhɔgɔrɔ iŋga calaŋ mɛdzokŋan, theaŋ mɛdzokŋan iŋga.
siŋŋaŋ mɛuːŋŋan, luŋŋaŋ mɛgɛŋŋan alla aniŋwa kɛdasum kɔrɔ —
aniŋwa kɛdasum phɔgɔrɔ" phɛaŋ
yammu khɔmbhɔ mɛttusi. khɔmbhɛaŋ ni —
ləu! khɔmbhɛaŋ kɔ yɛba'llɛ uːtturɔ lɛmurɔ teˀru — kusamhaˀ mɛnɛssu — uːtturɔ lɛmurɔ teˀru mundhummɛllɛ.
lɛmurɔ teˀru lɛmurɔ thaktu
lɛmurɔ yo kɛŋɛb'ɛtmunu lɛmurɔ thaktu mundhummɛllɛ lɛmurɔ thaktu
himmu kɛttuaŋ yammu lɛmu jəmmə lɛmu kusam kɔ.
ɛmbha kɛdukpaaŋ kɛsib'ɛllɛ ɛtna kuhiŋwɛt yɛtcham mɛmɛttu kɛsib'ɛllɛ — sammɛn yɛtchammɛllɛ …
khɔmbhɛaŋ yo kɛŋɛ s'yɛb'ɛtmu kusammɛnnaŋ thaktu yammu uːttuaŋ.
tak kɛgɔnpa kusammɛnnaŋ uːttu.
himmu kɛwaˀpa kusammɛnnaŋ uːttu.
jəmmə kusamhaˀ cogu waːttuaŋ kɔ yɛba'llɛ khɔmbhɛaŋ lɛmurɔ teˀru.
lɛmurɔ teˀru mundhummɛllɛ lɛmurɔ teˀru waːttuaŋ kɔ na teˀru waːttuaŋ kɔ lamdo'tna kɛttu waːttuaŋ kɔ lamdo'tna abhe cogu kɔ phɛllɛ
yɛba'llɛ phudzikkɛtmu thɛktuk kɛlakpaaŋ kɛyuŋpa phudzikkɛtmu khanhaˀ thɛktu.
amumupa cahaˀ thɛktuaŋ kɔ sahaˀ tɔːkhaˀ thihaˀ jəmmə thɛktuaŋ amupahaˀaŋ kha'tmu thɛktu.
phuksuaŋ teˀruaŋ na uːttu uːttu uːttu uːttuaŋ kɔ lɛmu.
lɛmuaŋ — akkhot uːttuaŋ kɔ sɛndik adhi — kubhɛrɛk the rɔt wayɛ ya.
khɔmbhɔdariklɛ kɔ rat — kha otma bela'llɛ kɔ uːttu waːttuaŋ
iŋwa mɛŋgaɛ kusammɛn uːttuaŋ surup thɛktuaŋ kɔ cihuˀ huˀruaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ thoktu.
mi mɛduptuaŋ nɛssɛ pharaklak pha lakturɔ thoktu thoktu thoktuaŋ kɔ thoktu.
khɔmbhɛaŋ kɔ amumupaaŋ thɛktuaŋ yagɛ. muyɛrɔ yaːndu …
kha yɛba'llɛ uːttu lɛmuaŋ kɔ amumupa thɛktu phudzikkɛtmu.
na teˀruaŋ lamdo'tna yuksuaŋ kɔ mi mɛmɛttu. mi mɛmɛttu lakturɔ mɛyaːndu
khɔmbhɛaŋ mu lɛmurɔ lɛmu lɛmu lɛmu lɛmu uːttuaŋ kɔ kusammɛn — kha'tmu lɛmuaŋ kɔ thɛktu.
"ɛtmu kɛdɔːk kɛdhi yuŋ. sa yuŋ"
mɛttuaŋ lɛmu lɛmu kha'tmu lɛmuaŋ kɔ kha'tmu lɛmuaŋ kɔ
kulasɛ'llɛ bela kɔ yɛba'llɛ yammu lɛplɔrik t'yɛaŋ kɔ
cidɛp! tɛptu kudɛpm'ɛllɛ kudɛpm'ɛnnu muktunu samsiŋ tɔŋsuaŋ kɔ tɛptu.
tɛptu'llɛ kɔ mu pəl cogɛ.
pəl cogɛ'llɛ kɔ jəmmərɛ abhe mɛdzogu — mɛsuktun yɛba'llɛ —
mu phudzikkɛtmu phɔdɔk phɔdɔk phɔdɔk lɔˀrɛ maːkki nɔm'ɛllɛ kɛbhɔkpa kusik phɔktɛ yagɛ'llɛ kɔ
"abhaˀrinnɛaŋ abhaˀrinnɛ!" lɔˀrɛ yɛba'llɛ kɔ.
khɔmbhɛllɛ kɔ khɔpmɛːn yɛba'llɛ mɛnaːndun mɛgɔttunnɛllɛ kɔ kha'tmu wəripəri saŋlaŋgoˀpa mɛbɔtchɛ —
nɛtchi the huˀrusirɔ yagɛba yɛba'llɛ.
khan phaŋlɛaŋ tɛmsusiaŋ kɔ cinɛaŋ cinɛ nɛːptusi, jəmmərɛ nɛːp mɛbhaˀru yɛban.
khɔmbhɛaŋ kɔ khɔmbhɛllɛ yammu khunɛ mundhummɛllɛ eptu.
mundhummɛllɛ yammu tɛmsu.
khɔmbhɛaŋ kɔ akkho thoktu thoktu thoktu thoktuaŋ amumupa jəmmə thɛktuaŋ yagɛ,
khanhaˀrɛ khɔmbhɛaŋ musu.
mu khɔ'llɛaŋ musu, yammu mundhummɛllɛ eptu.
khɔmbhɛaŋ mundhummɛllɛ eptu khunɛ
"khɛnɛ alla ɛnnɛtmu khɛnɛ tama mɛnuˀnɛn khɛnɛ alla —
khɛnɛ kɛgɛŋpa kɛsipa mɔna" phɛaŋ khunɛ mundhummɛllɛ eptuaŋ kɔ khunɛ lam khɔktu.
lam khɔktu khunɛ mundhummɛllɛ.
"ɛnnɛtmu tama mɛnuˀnɛn
khɛnɛ taːndi jəbə kɛmbhu kɛn'saˀ kɛmbhɔŋa kɛndumbarɛ khɛnɛ kɛghambek nɛ phɔgɔrɔ
yo libaŋ paŋbhetyo khɛnɛ kɛmmuːttɛ'llɛ khɔtyo pegɛ!" mɛttuaŋ yammu yɛba'llɛ mɛttu.
"ɛttho cəĩ khɛnɛ kɛdheaŋ mɛnɛnɛn.
kɛbaŋbheaŋ mɛnɛnɛn" mɛttuaŋ khunɛ mundhummɛllɛ eptu.
"ɛtmu alla khɛnɛ kɛda'llɛ mɛnuˀnɛn" mɛttuaŋ mundhummɛllɛ eptuaŋ yɛba'llɛ yammu thoktuaŋ …
jəbə kɛgɛŋpa kɛsib'ɛllɛ kusam paŋbhe'tmu tak kɛgɔnpa taŋdaŋ tuŋduŋ luŋ kɛgɛŋpa siŋ kɛgɛŋb'ɛn cəĩ yɛba'llɛ thoktuaŋ sɛru.
niŋ caːttuaŋ niŋbɔːt caːttuaŋ sɛru.
khɔmbhɛaŋ əru yɛtchammɛllɛ — yɛtchammɛllɛ ?? thik sɛru.
khɔmbhɛaŋ əru kusam kɛwaˀpa "taːndi yo kɛbegi'llɛ khɛni khɔtyo kɛbegi'llɛ libaŋ kɛmuːtti alla kɛmuːtti'llɛ bela peginnɛ aŋ khɛni —
khɛni phu phɔŋa nakpa kɛndumbarɛ khatyo khɛni jəmmə kɛmbiri — kɛmbiri — yo pekma poŋ yo peginnɛ!"
phɛaŋ kɔ yɛba'llɛ mɛttusiaŋ kha'tna mundhummɛllɛ eptu sɛruaŋ kɔ
yɛbanlɛ kha'tmunu mɛnuːksɛ mɛbhɛrɛaŋ ɛtna yɛba'llɛ himmɛtna muktu samsiŋlɛ himmɛllɛ wəripəri thɛptu.
yammu thɛptu yuksuaŋ lammɛtna chə sat ʈhaũ thɛptu.
khɔmbhɛaŋ himmu phɛrɛaŋ yammu yɛbanlɛ ɛn mundhummɛn — khunɛ suru.
tyətinəi ho.
Il y a longtemps de cela, Damar Dhoj [chef important de Libang, mort en 1952] avait un neveu.
[En népalais] Je ne connais plus le nom de son père, je me souviens seulement du nom de l'oncle.
Ce neveu s'appelait Uttar Hang.
Son père et sa mère étant morts, le garçon était allé s'installer dans le village de sa mère,
à Lingkhim, en amont dans la vallée de la Tamur.
Là-haut, il gardait les buffles et les vaches,
et il habitait chez son oncle maternel.
Et c'est comme ça qu'on l'a marié. Et trois ans plus tard, il s'est tué en tombant du pont de Thumma.
Le voilà mort.
"Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres Limbus, pour quelqu'un qui meurt d'une chute ?
se demandent l'oncle, la tante et les autres. Et ils en parlent.
— Où sont ses frères ? demande quelqu'un.
— Ils habitent là-bas, à Libang." Alors on a envoyé un homme ici [à Libang].
Ils ont envoyé un homme de Lingkhim ; il est arrivé ici, à Libang.
À son arrivée [il a dit] :
"Il est tombé et il s'est tué, comme ça.
Votre neveu, il est tombé d'un pont, là-haut, et il est mort.
Il est tombé à l'eau et il est mort." C'est comme ça qu'il a apporté la nouvelle.
Quand il leur a annoncé la nouvelle [ils ont dit] : "Bon, puisqu'il est mort d'une chute, qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ?
Si quelqu'un meurt de maladie, c'est tout simple.
Mais si quelqu'un meurt d'une chute, alors là, il faut un yeba [chamane spécialisé].
C'est un yeba qui doit accomplir le rituel.
Ce n'est que par le rituel que les choses peuvent rentrer dans l'ordre dans le cas de quelqu'un qui meurt d'une chute.
Allons-y!" ont-ils dit. Et ils se sont mis en route.
Les oncles et les cousins paternels, tous sont montés à Lingkhim.
"Comment est-il mort ? ont-ils demandé.
— C'était sur le pont. Il avait bu un peu de bière. Il avait même son compte.
Il n'arrêtait pas de pleuvoir ; à deux ou trois, on avait déjà traversé et on était de l'autre côté.
Pendant qu'on attendait, lui, il arrivait derrière, et au milieu du pont, il a glissé et il s'est tué", ont-ils dit.
Ils sont allés sur place.
Ils ont cherché le corps dans l'eau, mais ne l'ont pas trouvé.
Alors ils sont remontés : "Maintenant, il faut faire venir un yeba." Et ils ont commencé à chercher des yeba.
Or, plus bas, dans un village qui s'appelle Khebheng vivait un couple de yeba.
"Voilà, il faut les faire monter ici."
Quand on leur a demandé conseil, les deux yeba de Khebheng ont dit : "Il y a des yeba qui savent mieux que nous.
Et c'est seulement si eux le tuent [c.-à-d. tuent l'esprit du mort] qu'il sera mort.
Quand est-ce qu'il est mort ?
Si c'est seulement hier ou avant-hier, nous deux, on peut le tuer.
Mais si c'est il y a longtemps et que le mort a déjà cinq ou six mois, nous ne pourrons pas le tuer.
Quelqu'un qui est mort depuis longtemps a des poils longs d'une coudée.
Il a des cornes qui lui poussent.
Et là, c'est impossible de le tuer, ont-ils dit.
— Non, il y a seulement deux ou trois jours qu'il est mort,
ont répondu les oncles et les tantes maternels.
— Bien. Quelqu'un qui est mort depuis seulement deux ou trois jours, on peut le tuer,
mais un mort de quatre ou cinq mois, il lui a poussé des cornes et une queue,
ses poils sont longs comme ça et c'est impossible de le tuer, ont dit les yeba
— Il est seulement d'hier ou d'avant-hier, ont dit l'oncle et la tante.
— Alors on peut le tuer", a dit le yeba.
Et ils discutent. Ils tiennent conseil.
"Bon, qu'est-ce qu'il faut ?
— Il nous faudrait ses frères – ; les frères du mort, ont dit les yeba.
— Les frères sont venus, ils sont là, ont dit l'oncle et la tante.
— Très bien. Si ses frères sont là, je m'y mets.
— Qu'est-ce qu'il faut faire ?
— Nous avons un rituel, répond le yeba. Il faut le tuer au moyen de ce rituel.
Si on ne le tue pas, ce qui va se passer, c'est que…
Si on ne le tue pas, il entraînera avec lui ses frères, ses oncles paternels et ses neveux.
Il les tirera du haut d'un pont, il les entraînera dans l'eau.
Ou alors, ils tomberont d'un arbre et se tueront.
C'est pour cela que depuis toujours nous avons gardé la tradition de traiter ce genre de choses par notre rituel de yeba.
Si on ne le tue pas, ça n'ira pas."
Donc ils s'étaient réunis. Ils avaient tenu conseil et voilà ce qu'ils avaient dit.
Alors [le yeba dit] : "Bon, puisqu'il en est ainsi… Si les frères sont tous ici, très bien, je vais faire le rituel."
Il a amené [au village] sa coiffe de plumes. Il amené son plat de cuivre. Il a amené sa ceinture à clochettes. Il a amené sa guirlande.
Il a amené toutes sortes de choses ; il a amené des têtes d'oiseau,
des têtes de vautour.
Il est venu avec tous les ornements qu'il devait porter.
"Avec tout ça, je vais mâter ce mort.
Je vais le mâter à l'aide de mon rituel", a-t-il dit. Et il est monté [au village].
Puis il a exécuté le rituel.
Car pour quelqu'un qui meurt en faisant une chute, le chemin [au pays des morts] n'est pas le même.
Le chemin de quelqu'un qui meurt normalement va tout droit,
mais le chemin de quelqu'un qui meurt en faisant une chute est tordu.
Celui qui ne doit pas aller tout droit, il faut l'emmener par le chemin tordu.
Donc, en l'emmenant par un chemin différent, par le chemin tordu,
par son chemin à lui…
"Bon, ça va", a dit le yeba quand tout a été prêt. Et il s'y est mis. "Je vais le faire", a-t-il dit, et il l'a fait.
Pour le rituel, il fallait de l'Entada.
Il fallait des noix, et encore quatre ou cinq autres choses.
Mais je ne me rappelle pas de toutes.
Deux, je m'en rappelle :
ils ont dit qu'il fallait de l'Entada et du mangwi.
Ils ont dit qu'il fallait tout ça, alors les gens en ont apporté ; les yeba ont fait faire ce qu'il fallait.
"Il va nous falloir un pot en terre", a dit le yeba.
On lui a apporté le pot.
Il a mis l'Entada, le mangwi et les noix dans le pot.
Puis le yeba a dit qu'il aurait besoin de laurier et on lui en a apporté.
On lui a apporté du laurier.
Alors, avec sa ceinture à clochettes, sa coiffe de plumes et son plat de cuivre, le yeba s'est levé. Il était possédé [par les esprits].
Alors, il a commencé le rituel.
Pour commencer, il a crié les noms des divinités.
Il a réveillé ses gourous. De même, il a réveillé toutes ses divinités et les a fait venir.
Il les a fait venir, et ses assistants ont mis le pot sur le feu plus loin, au carrefour.
Quand le pot s'est mis à bouillir, ils ont mis l'Entada, les noix et le mangwi. Et le yeba a continué le rituel.
Mais avant de faire tout ça, il était allé à l'endroit de l'accident et s'était mis à danser en cercles.
Grâce au rituel, il a mâté le mort.
De là, par des cajoleries, il a fait monter l'esprit avec lui. Il a dansé sur le chemin, puis sur le pont d'où le mort était tombé.
Il a continué à monter tout en dansant, et il est arrivé à Mitlung.
De Mitlung, il est arrivé à l'endroit où se tient le marché le premier de chaque mois.
De là, toujours en dansant, il a continué à monter.
Il a dansé à Sangwa, il a fait quatre ou cinq tours, et de là,
il a continué à monter jusqu'à la colline d'Idzong.
Il est passé par Tipung.
De là, il a atteint Lingkhim, toujours en dansant.
"Où est la maison de l'oncle maternel de la victime ?", a-t-il alors demandé.
On l'appelait Cadet-des-Cinq Frères,
mais son vrai nom, le nom de l'oncle, était Jagat Bahadur, et le nom de la victime était Uttarhang.
C'est ainsi que, toujours en dansant, il est arrivé en haut, chez l'oncle maternel.
Il a dansé et il a fait le rituel.
"Bon, yeba, il faut que tu nous fasses ça bien,
parce que si tu ne fais pas ça bien, ce mort va nous entraîner
pour nous faire tomber à l'eau.
Ou bien, si on est en train de couper du fourrage ou si on grimpe sur une falaise pour couper du chaume, il va nous tirer pour nous faire tomber, ont-ils dit au yeba en insistant.
— D'accord, je vais vous faire ça bien, leur a dit le yeba.
— Fais ça bien."
Alors le yeba a dit : "Maintenant, écoutez! Je vais faire ça bien, mais vous, écoutez de toutes vos oreilles,
sinon, après, vous allez me dire que je n'ai pas fait les choses bien", a dit le yeba.
Il était donc arrivé là-haut en dansant et en récitant le rituel.
Là, ils ont discuté, puis le yeba s'est mis au travail.
Il a commencé, il a exécuté le rituel.
Quand il avait exécuté le rituel [dans la maison], plus tard, il l'a fait là-bas [au carrefour].
Il avait appelé le mort, il l'avait fait passer dans son propre corps et l'avait amené jusque là-haut,
et l'esprit était là.
Alors il a récité le rituel et il est entré dans la maison.
Le mort qui était passé dans le corps du yeba s'est mis à pleurer. Il a pleuré.
"Moi, j'avais des terres là-bas [à Libang].
J'avais de la terre.
J'avais une maison comme celle-ci.
Mais mon père et ma mère sont morts tous les deux
et je me suis retrouvé orphelin. Alors je suis monté chez mon oncle maternel et là, je gardais le bétail.
Mon oncle m'a arrangé un mariage, il y a trois ou quatre ans de cela.
Et puis juste là, mon oncle m'a emmené avec lui pour chercher ma femme, mais au moment de remonter, ma femme n'a pas voulu venir,
et je suis tombé du pont et je suis mort!"
Voilà que ce mort qui était devenu un sogha, et était entré dans le corps du yeba, parlait.
Le mort parlait.
Comment se fait-il que le mort parlait ?
Le mort était bien mort, mais le yeba avait attiré son esprit, et l'esprit était passé dans le corps du yeba, et il parlait.
"Dis-nous ce qui te chagrine,
et nous allons te donner satisfaction", a dit l'oncle maternel, Cadet-des-Cinq Frères,
l'oncle maternel dont le nom était Jagat Bahadur.
"Mon oncle, tu as arrangé mon mariage il y a trois ans. Et pourtant je suis mort insatisfait.
Pourquoi je ne suis pas satisfait ?
Eh bien, comme je suis mort insatisfait, j'ai fait rouler des pierres autour de ta maison. Crac! Boum!
J'ai ouvert ta porte,
et comme j'étais là, comme ça, vous, dans la maison, vous étiez terrorisés."
Ainsi parlait le mort dans le corps du yeba.
Et tout le monde disait : "Regarde, regarde, il parle!"
Alors, le cœur battant, le yeba est allé s'installer sur le coffre, et tremblant de tous ses membres, il leur a dit en pleurant :
"Ma veste neuve, où est-elle ?
— Elle est là!" lui a-t-on dit, et on l'a posée devant lui.
"Elle me manque. Donnez-moi ma veste!" a-t-il dit.
Et on l'a mise devant lui.
"Et mes chaussures, où est-ce que vous les avez mises ?
Elle me manquent terriblement, mes chaussures neuves!"
Alors on lui a sorti ses chaussures.
Mais après, c'était sa canne qui lui manquait.
"Ma canne, où est ma canne ? Mon cœur saigne! J'y tiens encore", a-t-il dit. Et on lui a aussi donné sa canne.
Malgré tout ça, il continuait de pleurer. Il n'était pas satisfait.
"Dis-nous ce qui te chagrine, neveu! lui ont-ils dit.
— Il y a encore des choses qui me manquent, mon oncle, a-t-il répondu en pleurant.
— Eh bien, dis-nous lesquelles.
— J'ai donné de l'argent à des femmes de Pandotlung et on ne me l'a pas rendu.
Si on me le rendait, je serais content", a-t-il dit en pleurant.
Le yeba avait son esprit dans le corps, et il pleurait.
Pendant que le mort était là à pleurer, les femmes en question sont venues s'asseoir tout autour.
"Tiens, le voilà, on ne va pas te le prendre ton argent! Il est là, prends-le!"
Et elles posent deux cents roupies là.
Le yeba pleurait toujours.
L'esprit du mort qui était entré dans le corps du yeba pleurait
et elles se sont dépêchées de lui donner l'argent.
"Il y en a encore une autre, à Pandotlung, à qui j'ai donné de l'argent : cent roupies.
Nous dansions le paddy ensemble.
Je pensais l'enlever à son mari et la faire venir avec moi, mais ça ne s'est pas fait.
Celle-là aussi je lui ai donné cent roupies, disait-il en pleurant et en gémissant.
— Tiens, le voilà ton argent, lui ont-elles dit en le posant devant lui.
— Ceux qui ont pris mon argent,
s'ils me le rapportent et le comptent devant moi, je serai content.
Sinon, je ne serai pas content, moi.
Je les tirerai du haut du pont.
Ou bien je les entraînerai dans le vide quand ils coupent du chaume.
Ou encore, quand ils seront en haut d'un arbre en train de couper du bois, je les tirerai de là et je les ferai tomber
si je ne suis pas content!" Et il s'est remis à pleurer.
L'oncle maternel a dit : "Neveu! Y a-t-il encore quelque chose qui te rende malheureux ?
Pendant longtemps, tu as gardé mon bétail,
aussi, je t'ai arrangé un mariage.
Alors, qu'est-ce qui te chagrine ?
— Bon, mon oncle, tu m'as rendu ma veste, je suis content.
Maintenant, j'ai travaillé longtemps dans ton étable, j'ai labouré tes champs,
j'ai sarclé tes semis. Alors combien tu me donnes [forme erronée], mon oncle ?
Vous deux… Vous tous, si vous pensez me donner quelque chose, donnez-le!
Si vous ne me donnez rien, je ne serai pas content et je ne m'en irai pas!
— D'accord, neveu! Je vais te donner satisfaction.
Combien demandes-tu ? a dit l'oncle.
— Moi, je ne demande rien!
Mais ce que toi, mon oncle, tu penses me donner, donne-le!
Si je suis content, je dirai que je suis content.
Et si je ne suis pas content, je dirai que je ne suis pas content."
Après que le mort a dit ça,
son oncle a dit : "Écoute, je ne peux pas faire beaucoup. Je t'ai arrangé un mariage.
Voilà, je te donne cinq cents roupies", a dit l'oncle. Et il a sorti cinq cents roupies.
"Bon, mon oncle, puisque tu me donnes cinq cents roupies, je suis content.
Pour ce qui est de mon oncle, rien à redire,
je n'ai pas de regrets, a dit le mort à son oncle.
— S'il y a quelque chose d'autre dont tu aies à te plaindre, dis-le, neveu.
— Je ne me plains pas, a répondu le neveu mort, je suis satisfait."
Et il est retourné s'asseoir sur le coffre en pleurant.
"J'ai pris une boucle d'oreille à ma tante, une d'une paire, et je l'ai donnée à une femme de Khebheng, là-bas dans la vallée.
Cette boucle d'oreille, elle l'a rapportée ou pas ?
Regardez voir dans le coffre, mon oncle, ma tante, je l'ai volée et j'en ai fait cadeau en cachette",
a-t-il dit pleurant.
Ils vont voir dans le coffre, et c'est vrai, la boucle d'oreille n'y est pas!
"Mince alors! Non! Où l'as-tu donnée ? À Khebheng ?
— Je l'ai donnée quelque part, à une femme de Khebheng.
Si elle ne la ramène pas, dans deux ou trois jours je vais l'entraîner
et je vais la faire tomber dans la rivière.
Si elle va couper du chaume, je vais l'entraîner.
Si elle est dans un arbre, je vais la tirer de là et la faire tomber."
Il disait tout ça en pleurant. Il se trouve que la femme en question était là.
"La voilà la boucle d'oreille que tu m'as donnée, a-t-elle dit.
Ne fais pas ça, je la mets là!"
Et elle pose la boucle d'oreille devant lui.
"Bon, puisque vous me rendez la boucle d'oreille, je suis satisfait.
J'ai sauté et couru autour de vos maisons, j'ai lancé des bouts de bois, j'ai fait rouler des pierres,
j'ai ouvert les portes d'un seul coup.
Vous vous rappelez bien, vous avez bien entendu ? leur a-t-il dit.
— On a entendu, tu as ouvert notre porte d'un seul coup.
On est sortis devant la maison pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne.
Seulement la porte qui battait, boum! boum! On a bien entendu.
Tiens, notre neveu est tombé, il est mort, et maintenant il vient nous jouer des tours!
C'est ce que j'ai pensé.
Alors je suis rentré, je me suis recouché. On s'est tous recouchés.
Alors tu es allé derrière la maison, tu es monté et tu as fait débouler des pierres.
Tu es redescendu, tu as pris un tronc d'arbre et tu l'as fait rouler.
On écoutait sans rien dire pendant que tu faisais ton raffut."
Et encore ses petites amies, celles de Khebheng, ont dit :
"Derrière chez nous, il a tiré sur le levier de la machine à décortiquer le riz, et badaboum!…
On a entendu clop! clop! comme quelqu'un qui marche avec des chaussures.
On est sorties pour voir. Il n'y avait personne,
juste le bruit.
Tiens, c'est vrai, il paraît que notre jeune ami de Libang s'est tué en tombant,
c'est lui qui fait tout ça, qui joue des tours! C'est ce qu'on a pensé.
Et puis la nuit, on a fait des cauchemars… Du sang! du sang partout!
Sa tête, ses pieds étaient couverts de sang!
Il se dressait, tout ruisselant, dans notre rêve.
C'est sûr qu'il est tombé et qu'il s'est tué, qu'on s'est dit,
et c'est pour ça que nous avons fait ces cauchemars.
Maintenant, il ne nous reste plus rien à toi.
Nous n'avons plus un sou, ni or, ni argent à toi.
Nous n'avons rien gardé de ce qui est à toi.
Nous t'avons tout rendu.
Nous avons mis là ton argent, nous avons mis là ta veste.
Nous avons mis là tes chassures, nous avons mis là ta bague.
Ton khukuri est là, ta canne aussi, ont-ils dit, tous ensemble.
— Pourtant, je ne suis pas encore tout à fait satisfait.
Mon oncle, lui, m'a tout donné.
— Pourquoi est-ce que tu n'es toujours pas satisfait ? lui ont-ils demandé.
— Il y a encore une femme qui m'a soutiré de l'argent.
— Qui ?
— J'avais donné de l'argent à une femme qui habite la-haut, à Piputhap.
Si elle veut me rapporter mon argent, qu'elle le fasse,
sinon, je l'entraînerai avec moi.
— Nous allons envoyer quelqu'un là-haut.
Nous allons l'envoyer chercher l'argent.
S'il ne le rapporte pas, alors entraîne-la avec toi, fais-la tomber du haut d'un arbre, tire-la d'un pont!
Mais si on te le rapporte, ne fais pas ça, neveu, a dit l'oncle,
l'oncle Jagat Bahadur, celui qu'on appelait Cadet-des-Cinq Frères.
— D'accord, si on me le rapporte, je ne l'entraînerai pas avec moi,
je ne ferai rien." Mais il continuait de pleurer, et ses larmes faisaient floc! floc! en tombant.
Tout comme le mort qui, de son vivant, dès qu'il rentrait de labourer ou de sarcler un champ,
ou qu'il revenait du travail collectif, allait tout de suite s'asseoir sur le coffre,
le yeba, lui aussi, après avoir dansé jusqu'à la maison, est allé directement s'asseoir sur le coffre.
Et les gens de la maison se sont souvenus :
"Tiens, avant, de son vivant, quand il rentrait du travail, il allait s'asseoir sur ce coffre,
et maintenant, le yeba arrive en dansant, et lui aussi, il va s'asseoir sur le coffre, se sont-ils dit.
— En effet, de son vivant mon neveu s'asseyait bien là,
et voilà que le yeba lui aussi vient s'asseoir là… C'est bien ça." Et ils y croyaient vraiment.
Alors, ils se sont mis à le regretter et lui ont donné tout [ce qu'il demandait].
"Puisque c'est comme ça, à partir de maintenant je ne vous jouerai plus de tours. Je ne ferai plus rien.
Je ne traînerai plus des troncs d'arbre, je ne ferai plus débouler des pierres, puisque vous m'avez donné satisfaction, maintenant,
puisque vous m'avez donné satisfaction",
leur a-t-il dit.
Donc, le yeba l'avait emmené avec lui en l'appelant avec des mots gentils – ses âmes étaient là – il l'avait emmené par le rituel.
Il l'avait emmené.
Par le rituel, il l'avait fait remonter de l'endroit où il était tombé,
il l'avait fait remonter jusque dans la maison – toutes les âmes.
Parce que quelqu'un qui tombe malade et meurt … quand il est en vie on dit qu'il a huit âmes, mais le mort… parce que l'âme, les huit âmes…
En tout cas, le yeba a appelé l'âme qui était en bas, là où il avait fait sa chute mortelle.
Et il a aussi appelé une âme qui errait.
Et il a appelé l'âme qui habitait la maison.
Quand il les a eu toutes réunies, il leur a dit des mots gentils pour qu'elles viennent avec lui.
Par les paroles rituelles, il les a amadouées pour qu'elles viennent avec lui, il les emmenées jusqu'au carrefour, et là ce qu'il a fait,
c'est que tout d'un coup il les a fourrées dans le pot en terre où ça bouillait fort.
Il y avait mis de la nourriture empoisonnée, de la viande, du grain et de la bière.
Il avait rassemblé les âmes et les avaient amenées en les appelant gentiment.
Il était aux environs de minuit,
il a continué de les appeler presque jusqu'à l'aube.
Et là, avant le chant du coq, il a appelé l'esprit et d'un seul coup, il l'a fourré dans le pot, il a flanqué un couvercle dessus et il l'a mis à cuire.
On avait soufflé sur le feu et ça bouillait à gros bouillons, et il l'a fait cuire et recuire.
Il y avait du poison et il l'a empoisonné… [Interruption pour changer la bande.]
Le yeba l'a appelé – il avait mis des poisons dans le pot.
Au carrefour, on avait fait un feu et mis le pot à bouillir.
Le yeba a appelé l'esprit avec des mots gentils et l'a mis dedans.
"Tiens, voilà ta nourriture et ta bière, voilà ta viande!"
lui a-t-il dit pour l'attirer.
Juste au moment où il entrait [dans le pot], le yeba est arrivé,
et pop! il a flanqué le couvercle dessus ; il a ajouté des feuilles de laurier et il l'a recouvert.
Il a maintenu le couvercle de toutes ses forces.
Et pendant qu'il faisait tous ces efforts, les autres… Le yeba n'y arrivait pas ;
au fond du récipient ça faisait pop! pop! ça éclatait comme des grains de maïs qu'on fait griller.
"Venez m'aider, venez tous m'aider!" a dit le yeba.
Pour un peu, il n'y serait pas arrivé mais ses disciples étaient là,
deux d'entre eux… Le yeba leur apprenait.
Ces deux-là aussi, ils appuyaient de toutes leurs forces pour tenir le couvercle ; tout le monde aidait le yeba à appuyer.
Finalement, il a réussi à le maîtriser par le rituel.
Il l'a tenu par le rituel.
Puis il l'a fait cuire et recuire – il avait déjà mis tous les poisons,
et les poisons l'ont empoisonné.
Il l'a empoisonné avec les poisons et il l'a maîtrisé par le rituel.
Il l'a maîtrisé en faisant le rituel.
"Maintenant, il ne faut plus que tu viennes ici, toi qui as trouvé la mort en faisant une chute,"
a-t-il dit ; puis il lui a barré la route.
Il lui a barré la route par le rituel.
"Il ne faut pas que tu viennes ici.
À l'avenir, puisque tu as de la terre [là-bas], quand tes frères et tes oncles paternels
t'appelleront pour te faire descendre à Libang, vas-y! a dit le yeba.
Il n'y a rien à toi ici,
ton village n'est pas ici", a-t-il dit, et il l'a maîtrisé en faisant le rituel.
"Maintenant, il ne faut plus que tu reviennes ici", a-t-il dit, et il l'a maîtrisé et il l'a fait cuire, et…
L'esprit de celui qui est mort en faisant une chute et qui errait autour du village en faisant débouler des pierres et en faisant tomber des arbres – le yeba l'a tué et l'a fait cuire.
Il lui a donné du poison et il l'a tué.
Il a tué l'une des huit âmes [?].
Puis s'adressant aux autres âmes qui se trouvaient là : "À l'avenir, quand vous descendrez là-bas, quand ils vous appelleront pour aller à Libang, allez-y toutes!
Vos frères, vos oncles paternels et les fils de vos frères vous donneront tout – ils vous le donneront. Il faut que vous descendiez – allez là-bas!"
Le yeba leur a dit ça après l'avoir maîtrisé et tué par le rituel.
Et ensuite, tout le monde est revenu [du carrefour] et le yeba a planté du laurier autour de la maison [pour la protéger].
Il en a planté aussi à six ou sept endroits le long de la route.
Puis le yeba est retourné à la maison [des maternels] pour terminer le rituel.
C'est tout.
Long ago, Damar Dhoj (important subba of Libang, d. 1952) had a nephew.
(In Nepali: I don't remember his father's name — I only know his uncle's name.)
He had a nephew whose name was Uttarhang.
Now this Uttarhang lost both his father and his mother, and he went and stayed at his maternal uncle's place
up at Lingkhim in the Tamur Valley.
Up there he looked after the buffalo and the cattle.
He stayed at his uncle's house.
He stayed there and they arranged a marriage for him, and then three years later he fell off the Thumma bridge and died.
When he died, his maternal uncles and aunts discussed
what we Limbus have to do for someone who dies in a fall.
They sat and discussed it.
"Well, where are his brothers?" they asked.
"They live back in Libang," they said, and they sent a man down here.
They sent a man who lived up in Lingkhim, and he came down.
When he came down to Libang, he said,
"Well, he fell and he died just like that,
a nephew of yours up there — he fell off a bridge and died.
He went under the water and died," he said, bringing down the news.
When he brought the news, (everyone said:) "Well, he fell to his death, so now what needs to be done?
If a man becomes ill and dies, it is handled straightforwardly.
But for a man who falls to his death, a yeba (shaman) is needed.
A shaman has to perform the ritual.
It can only be put right by the ritual, the funeral of one who dies in a fall," they said.
Then they said, "Let's go!", and off they went.
The paternal uncles and the cousins all went up to Lingkhim.
"How did it happen?" they asked.
"It was on a bridge. He had drunk a little beer. He'd had enough beer.
It was raining continuously and two or three of us had already crossed and gone ahead to the other side.
While we were standing over there, he came along behind and he slipped in the middle of the bridge and was killed," they said.
They spoke, and then they went [to the scene].
They looked for the body in the water, but they did not find it.
So they went back up saying, "Now we have to get a shaman," and they looked for shamans.
Now down in the place called Khebheng there were two shamans living together, a shaman and a female shaman.
"Good, we should bring them up here," they said, and they consulted them.
When they consulted them, the Khebheng shaman couple said "There are shamans who know better than we do.
Only if they kill it (i.e. the ghost) it will die.
When did it die?" they asked.
"If he died only yesterday or the day before, we two can kill it.
But if it was long ago, and it has reached five or six years of age, then we two cannot kill it," they said.
"One that died long ago — its hair grows up to one cubit long.
Its horns grow out.
It can't be killed," they said.
"No, it died only two or three days back,"
said the maternal uncles and aunts.
"Good. One that died only two or three days ago can be killed.
But one that has reached four or five years of age — its horns grow out. Its tail grows out.
Its hair gets long. It's impossible to kill it," said the shamans.
"It was only yesterday or the day before," said the uncles and aunts.
"Then it can be killed," said the shaman.
Then they took counsel. They took counsel.
"What all is needed?" they asked.
"His brothers — the dead man's — are needed," said the shamans.
"His brothers have come up and they're there," said his maternal uncles and aunts.
"Good! If his brothers are there I'll do it."
"What all needs to be done?"
"We have a ritual," said the shaman. "This thing has to be killed by the ritual.
If it's not killed, what will happen is —
if it's not killed it will drag down its brothers and its paternal uncles and its nephews.
It will drag them off a bridge, it will drag them into the water.
Or they'll fall out of a tree and be killed," he said.
"That's why in the past — that's why we've carried on the tradition down [to the present], of handling it by our shaman ritual.
It's no good not to kill it."
So they met together. They took counsel and discussed it.
Then the shaman said, "Well, if that's the way it is — if his brothers have all come up, good! I'll do it,"
and he brought up his feather headdress [to the village]. He brought his brass plate. He brought his belt of bells. He brought his flower garland.
He brought all kinds of things; he brought birds' heads.
And he brought vultures' heads.
He came up bringing along such things — all the ornaments that he needed to wear.
"I'll handle this one that died in a fall with the help of my ornaments.
I'll get it under control by the ritual," he said, and he came up.
So saying, he came up and performed the ritual.
Now when someone dies in a fall, his road [to the country of the dead] is different.
When someone dies normally, his road is straight.
But the road of one who dies in a fall is crooked.
And one who goes a crooked way must be led along a crooked road.
His is a different road.
He must be led crookedly, [?] and by this road …
"Well, good,Ẫ said the shaman, when everything was ready, and he began to perform. "I'll do it," he said, and he performed.
Now during the ritual, Entada (a giant-seeded legume) was needed.
Walnuts were needed, along with four or five other things.
But I don't remember all of them.
Two I do remember.
Entada and ?mangwi were necessary, they said.
They said those things were needed, and people brought them and the shamans had them do the necessary.
"We'll need an earthen cooking-pot," said the shaman.
So they brought him a pot.
And he put the Entada and the [?] other plant and the walnuts into the pot.
Then the shamans said they needed laurel and bay leaf, and they brought it and gave it to him.
They brought him laurel and bay leaf.
Then with his belt of bells and his feather hat and his brass plate the shaman stood up, possessed.
When he was possessed, he began the ritual.
He called out the names of the spirits.
He roused his gurus. In the same way, he roused all of his spirits and he brought them up.
Then later, after he had roused the spirits, they (the helpers) had the earthen pot cooking over at a crossroads.
They had put in the Entada and the walnut and the mangwi and it was boiling, and he carried on with the ceremony over there.
But before that he went down to the place where the victim had fallen, and he danced in circles.
And by the ritual he got the ghost under control.
From there he brought the soul up, coaxing it, and he danced down on the road and up on the bridge where he had fallen.
Then he came up, dancing all the while, and arrived in Mitlung.
From Mitlung he came up to where the bazaar is held on the first of the month.
From there again he danced and came up further.
He danced up in Sengwa and made four or five rounds, and from there he came up further.
He came up and up, up to Idzong hill.
Then he came up by Tipung.
And from up there he came to Lingkhim, dancing all the time.
"Where's the house of the victim's maternal uncle?" he asked.
They call him the Youngest of Five Brothers,
but his name — his uncle's name was Jagat Bahadur, and the victim's name was Uttarhang.
So he came up dancing and arrived at the uncle's house.
Then the shaman danced. He carried on the ritual and he danced.
"Well, shaman, you must do a good job," said the others.
"Because if you don't do it properly, this dead man will pull us down.
He'll drag us into the water.
When we're cutting fodder or climbing a cliff to cut thatch-grass he'll pull us down," they told the shaman over and over.
"All right. I'll do it. I'll do a good job for you," the shaman told them.
"Do a good job!" they told him.
"All right! Now everyone pay attention! I'll do a good job, but you, too — use your ears!
Or else later you'll say about me, 'He didn't do a good job,'" the shaman said to them.
Then he brought the ritual along from down below, dancing and reciting.
Up here they sat talking, and then the shaman started performing.
He went on performing the ritual.
He continued and then later he performed over there (at the crossroads).
He called the spirit up from below and put it in his own body and brought it up.
And it was really there.
He put it into his own body and brought it up, and then he said the ritual and he entered the house.
The victim for his part had entered the body of the shaman and begun to weep. He wept.
"I had land down there [in Libang]," he said.
"I had land.
And I had a house like this.
But my father and my mother both died.
I became an orphan, so I came up to my maternal uncle's house and stayed looking after the buffalo and the cattle.
So my uncle arranged a marriage for me, it's been some three years now.
Then he took me to fetch my wife, and I went down, but when I came back up, my wife didn't come.
And I fell down from a bridge and died," he said.
Now that one who had become a ghost (lit. malevolent spirit of the victim of a fall) — the dead man — had entered into the body of the shaman, and he spoke again.
The dead man spoke.
Now you might ask how the dead man could speak.
The dead man had indeed died, but the shaman had brought up his soul — his soul had entered the body of the shaman and it spoke.
"What all you are unhappy about, say it!
We will make you happy," said his maternal uncle, who was called Youngest of Five Brothers.
The uncle's name was Jagat Bahadur.
"Uncle," said the dead man, "you arranged a marriage for me — it's been some three years now — but even so I died unsatisfied.
Why am I unsatisfied?
Well, it's because I died unsatisfied that I've been rolling stones down around your house, crash! boom!
I opened your door.
And you who were inside, you were all scared to death! You were all in there while I was doing it!"
The dead man spoke like that in the body of the shaman.
When he spoke, everyone said, "See, see, he spoke!"
Now with his heart thumping he sat down on top of a trunk, and trembling uncontrollably and weeping he spoke to them:
"My new coat — where is it?" he said.
"Here it is," they said and they laid it out for him.
"My heart aches for that one thing! Give me my coat!" he said.
So they laid it out for him.
"What about my shoes? Where have you put them?
I miss my new shoes very badly," he said.
So they put those out for him as well.
But after that he sorely missed his walking-stick.
"Where's my walking-stick? My heart aches. I still love it!" he said, and they set that out for him as well.
But he wept even so. He was not satisfied.
"What are you unhappy about, nephew," they said.
"Even now there are things that I miss, uncle!" he replied, weeping.
"Well, tell everyone!"
"No — I gave some money to some women who live up in Pandotlung and it's still outstanding.
If they would only give that back to me, I would be happy," he said, and he wept.
The shaman carried his soul in his body and it wept.
While the dead man wept, those women came and sat around.
"Here it is! We won't take your money! Here it is! Take it!" they said,
and they laid out two hundred rupees for him.
When the shaman wept —
when the soul of the dead man came into the body of the shaman and wept,
they hastily gave it to him.
"I gave money to someone else up in Pandotlung and it's still left over — a hundred rupees.
We used to paddy-dance together.
I thought I would elope with her, but I couldn't manage it.
I gave her a hundred rupees and she still has them," he said, weeping and wailing.
"Here's your money," they said, and they gave it to him.
"Whoever has taken my money,
if they bring it here and count it out for me, I'll be satisfied!
Otherwise I won't.
I'll pull them down from a bridge.
Or else I'll pull them down from a cliff when they are cutting thatch-grass.
Or else when they are up in a tree cutting wood, I'll pull them down out of the tree as well,
if I'm not satisfied." he said, and again he wept.
His uncle said, "Nephew! Are there things you're still unhappy about?"
"You looked after the cattle and buffalo for me for a long time.
So I arranged a marriage for you.
Now what are you unhappy about?"
"Well, uncle, you gave me my coat, and I am satisfied.
I worked a long time in your cowshed. I plowed the fields.
I used to weed the crops — so now how much will you give me [erroneous form], uncle?
If you're going to give me something, give it to me!
If you don't, I won't be satisfied and I won't leave," he said.
"All right, nephew, I will make you happy!
How much are you asking?" said his uncle.
"I'm not asking!
Whatever amount you give me on your own, uncle, lay it out for me!
If I'm satisfied, I'll say I'm satisfied.
If I'm not satisfied, I'll say I'm not satisfied."
When the dead man said this,
his uncle said, "Well, I can't do much. I arranged your marriage.
OK! I'll give you five hundred rupees!" he said, and he laid out five hundred rupees for him.
"All right, if you're giving me five hundred rupees, uncle, then I am happy.
With my uncle, I have no complaint.
I have no regrets," the dead man said to his uncle.
"If you have anything more to complain about, say so, nephew!" said his uncle.
"I am satisfied," said the dead nephew. "I am satisfied."
He moved over to the chest and sat, weeping.
"I took one of my aunt's earrings, one of a pair, and I gave it to a woman down in Khebheng.
Did she bring that earring up or didn't she?
Look in the chest and see! I stole it and gave it away secretly, uncle, auntie!"
He said this, weeping,
and when they went across to the trunk and looked in, the earring was indeed not there.
"Oh, brother! No! Which one did you give it to? In Khebkeng?"
"I gave it to someone, a woman from Khebheng.
If she doesn't bring it up, in two or three days I'll drag her away.
I'll throw her into the river.
If she goes to cut thatch-grass, I'll drag her away.
Or when she's climbed up into a tree, I'll pull her down out of the tree,"
he said, weeping, and it turned out that she had come and was there.
"Here it is — the odd earring you gave me!" she said.
"Don't do it! I've put it down right here,"
and she put down the odd earring for him.
"All right, I'm satisfied, if you've given back the earring.
I jumped and ran around your houses; I threw sticks and rolled down stones.
I threw open your doors, boom! boom!
It was me! You must remember. You must have heard it," he told them.
"We heard it! You threw our doors wide open!
And when we said 'Who's there?' and went out into the front yard and looked, there was no one,
just the door swinging open — we heard it.
'Why, our nephew fell to his death and now he's doing these tricks.'
The idea came to me.
Then I went back in and went to bed — we went to bed.
Even then you went up above the house and rolled down a rock.
You went down where there was a tree-trunk and you knocked it over.
And we listened silently while you were making noise."
Then his women friends — the ones who lived in Khebheng — said,
"He pulled over the pedal-huller above our house and it went crash!
He was wearing shoes and they went clump! clump! like a man walking.
But when we came out and looked, there was no man there.
Only his noise.
[Then it came to us:] 'Why, this man surely — we've heard that our young friend from Libang died in a fall —
it's him, making noises and doing tricks,' we thought.
And then at night when we dreamed — it was blood everywhere.
His head and his hands were covered with blood.
He rose up soaking and hovered like that, in the dream.
Why, he really did fall from a bridge and get killed,
[we thought], that's why we're having dreams like this."
(They all said:) "Now there's nothing of yours left with us.
We don't have your money, we don't have your gold or silver.
We haven't kept anything of yours.
We've given it all back to you.
We've put down your money. We've laid out your coat.
We've laid out your shoes. We've put down your ring.
Your khukuri is here. Your walking-stick is here, too," they all said.
"Even now, I am not fully satisfied,
although my uncle has given me everything." he said.
"What are you unhappy about?" they asked him again.
"There's a woman who has taken a bit of my money and kept it."
"Who?"
"Well, I gave it to a woman who lives up in Piputhap.
If she brings down my money, good!
If she doesn't, I'll drag her off," he said.
"We'll send a man up there.
We'll send someone to bring it down.
If he doesn't bring it, you drag her away! Make her fall from a tree! Pull her off a bridge!
But if he brings it, don't do it, nephew!" said his uncle —
his uncle Jagat Bahadur, whom they called Youngest of Five Brothers.
"All right then! If he brings it I won't drag her off.
I won't do anything," he said, and he went on weeping, his tears falling drip! drip!
Just as the dead man, during his lifetime when he went plowing or cultivating and came back,
or when he went with the work party and came back home, first thing he would go over on top of that chest,
so the shaman, too, when he came dancing up from down below, went straight in and sat on that same chest.
At this, the women of the house remembered,
"Before, when he was alive, he'd go to the work party and come back, and he'd sit on top of the chest.
And now the shaman came dancing up and sat on it," they thought.
"Why, my nephew also when he was alive really used to sit there.
Now the shaman comes and sits there — it must be him," and they really believed it.
And they missed him and gave him everything.
"In that case, from now on I won't do any tricks — I won't do anything.
I won't pull up trees, and I won't roll down stones, if you satisfy me now —
if you make me happy,"
he told them.
After this, the shaman called him and coaxed him away — his souls were there — he called him and coaxed him away by means of the ritual.
He coaxed him away, he coaxed him up,
he coaxed him up from the place where he had fallen, by the ritual.
He coaxed him up to the house — he coaxed all of his souls.
Now someone who gets ill and dies — when he is alive, they say he has eight souls — since the soul, the eight souls …
Anyway, the shaman called up the soul which was down at the place where he had fallen to his death.
And he called the soul which wanders about.
And he called the soul which stays in the house.
When the shaman had brought them all together, he coaxed them away.
He coaxed them away by the ritual and led them over to the crossroads, and there what he did was,
suddenly he put them in the earthen pot, which was boiling briskly.
He put in poisons, he put in various meats and cooked grains and beer.
He'd collected the souls together and coaxed them away, calling and calling;
he coaxed and called them — it was only about midnight.
He went on calling them until just before dawn.
Then before the cock crowed he called the soul and suddenly he stuck it into the pot and covered it up and cooked it.
They had blown up the fire and the pot was boiling furiously, and he cooked and cooked it.
He had put in poisons and poisoned it … [pause to change tape]
The shaman called it — he had put poisons into the pot.
He had taken it across and placed it at the crossroads, and they had made a fire; they made a fire and brought the pot to a boil.
Then down below he called the soul, coaxing it; he coaxed it and he stuck it into the pot.
"Here's your food and your beer — here's your meat,"
he said, coaxing it; he coaxed it there,
and when it went in[to the pot], the shaman arrived at that very moment
and pop! he covered it with the lid, and at the same time he mixed in some laurel and bay leaf and covered it up.
When he covered it he used all his strength.
And while he was straining, the others — the shaman couldn't do it.
Down in the pot it went pop! pop! pop! — it exploded like maize which pops when it's roasted, when it was inside.
"Help me! Everyone help me!" said the shaman.
He almost couldn't handle it, but his disciples were there —
two of them — the shaman was teaching them.
Those two also held it and pushed it down hard; everyone helped the shaman push it down.
And then he got it back under control with the ritual.
He held it by the ritual.
Then he cooked and cooked it — he had already put in all the poisons,
and they poisoned it.
He poisoned it with the poisons and he subdued it with the ritual.
He subdued it with the ritual.
"Now you mustn't come here — you who died in a fall,"
he said, and he cut the road.
He cut the road by the ritual.
"It won't do for you to come here.
In future, if you have land, then whenever your brothers and your paternal uncles
call you down to Libang village, go there!" said the shaman.
"There's nothing of yours up here.
Your village isn't here," he said, and he subdued him by the ritual.
"If you come here now, it's no good," he said, and he subdued him, and he cooked him and…
The soul of a person who dies in a fall, the one which wanders around the village rolling down stones and knocking down trees — the shaman killed it by cooking it.
He fed it poison and killed it.
He killed one of the eight souls.
As for the other souls which were there, [he told them]: "In future when you go down there, when they call you down to Libang, go, all of you!
Your brothers and paternal uncles and brothers' sons will give you everything — they'll give it to you. You have to go down — go down there!"
The shaman told them this, when he had controlled it and killed it by the ritual
and then everyone came back from there, and the shaman planted laurel and bay leaf around the house [to protect it].
He planted it and left it at six or seven places along the road as well.
Then the shaman came back to the house and finished the ritual.
That's all.

S1 doi

stop écouter
asen dəmər dhojlɛ kunnakpa thik wayɛ.

asen

before

avant

dəmər

Damar

Damar

dhoj-lɛ

Dhoj-GEN

Dhoj-GEN

ku-nakpa

3SG-nephew

3SG-neveu

thik

one

un

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PAIl y a longtemps de cela, Damar Dhoj [chef important de Libang, mort en 1952] avait un neveu.

Long ago, Damar Dhoj (important subba of Libang, d. 1952) had a nephew.

S2 doi

stop écouter
usko babuko naũ məlai thaha bhəenə, usko tumbako naũ matrəi məlai thaha bhəeko.

usko

his

fils

babu-ko

father-of

père-de

naũ

name

nom

məlai

to.me

à.moi

thaha

knowledge

connaissance

bhəenə

is.not

n'est.pas

usko

his

fils

tumba-ko

sen.pat.uncle-of

oncle.pat.aîné-de

naũ

name

nom

matrəi

only

seulement

məlai

to.me

à.moi

thaha

knowledge

connaissance

bhəeko

been

été[En népalais] Je ne connais plus le nom de son père, je me souviens seulement du nom de l'oncle.

(In Nepali: I don't remember his father's name — I only know his uncle's name.)

S3 doi

stop écouter
kunnakpa thik wayɛaŋ kumiŋ the kɔ phɔgɔrɔ uttərhaŋ mɛmɛttuba.

ku-nakpa

3SG-nephew

3SG-neveu

thik

one

un

way-ɛ-aŋ

be.S2-PA-and

être.S2-PA-et

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

the

what

quoi

TOP

TOP

phɔgɔrɔ

if

si

uttərhaŋ

Uttarhang

Uttarhang

mɛ-mɛtt-u-pa

3PL-call.S2-3SG.O-NOM

3PL-appeler.S2-3SG.O-NOMCe neveu s'appelait Uttar Hang.

He had a nephew whose name was Uttarhang.

S4 doi

stop écouter
khannɛn kɔ kumbaaŋ s'yɛ kummaaŋ s'yɛaŋ kɔ khunɛ kumauli jəgga wayɛ

khan-ɛn

that.one-DEF

celui-là-DEF

TOP

TOP

ku-pa-aŋ

3SG-father-also

3SG-père-aussi

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

ku-ma-aŋ

3SG-mother-also

3SG-mère-aussi

s'y-ɛ-aŋ

die.S2-PA-and

mourir.S2-PA-et

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

ku-mauli

3SG-mat.uncles'.place

3SG-maison.des.maternaux

jəgga

land

terre

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PASon père et sa mère étant morts, le garçon était allé s'installer dans le village de sa mère,

Now this Uttarhang lost both his father and his mother, and he went and stayed at his maternal uncle's place

S5 doi

stop écouter
tho təmər khola liŋghim.

tho

up

en.haut

təmər

Tamur

Tamur

khola

river

rivière

liŋghim

Lingkhim

Lingkhimà Lingkhim, en amont dans la vallée de la Tamur.

up at Lingkhim in the Tamur Valley.

S6 doi

stop écouter
wayɛaŋ tho saːŋwa kɔttɛ pit kɔttɛ.

way-ɛ-aŋ

be.S2-PA-and

être.S2-PA-et

tho

up

en.haut

saːŋwa

buffalo

buffle

kɔtt-ɛ

watch.S2-PA

garder.S2-PA

pit

cattle

vache

kɔtt-ɛ

watch.S2-PA

garder.S2-PALà-haut, il gardait les buffles et les vaches,

Up there he looked after the buffalo and the cattle.

S7 doi

stop écouter
kuŋg'warɛ kuhimmu wayɛ.

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-GEN

3SG-oncle.mat.-GEN

ku-him-mu

3SG-house-at

3SG-maison-à

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PAet il habitait chez son oncle maternel.

He stayed at his uncle's house.

S8 doi

stop écouter
wayɛrɔ bela kɔ bihaŋ mɛmɛttuaŋ kɔ tɔŋbe sumsi therɔgɔ thummə tɛrɔŋŋɛtmu kɛŋɛaŋ kɔ s'yɛ.

way-ɛ-rɔ

be.S2-PA-PROG

être.S2-PA-PROG

bela

time

temps

TOP

TOP

biha-ŋ

marriage-also

mariage-aussi

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-do.S2-3SG.O-and

3PL-faire.S2-3SG.O-et

TOP

TOP

tɔŋbe

year

an

sumsi

three

trois

the-rɔgɔ

what-when

quoi-quand

thummə

Thumma

Thumma

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

kɛŋ-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

TOP

TOP

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PAEt c'est comme ça qu'on l'a marié. Et trois ans plus tard, il s'est tué en tombant du pont de Thumma.

He stayed there and they arranged a marriage for him, and then three years later he fell off the Thumma bridge and died.

S9 doi

stop écouter
kɛŋɛaŋ s'yɛ'llɛ kɔ —

kɛŋ-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

s'y-ɛ-ɛllɛ

die.S2-PA-SUB

mourir.S2-PA-SUB

TOP

TOPLe voilà mort.

When he died, his maternal uncles and aunts discussed

S10 doi

stop écouter
"ləu! alla kɛgɛŋba kɛsib'ɛn thedhe cokma poŋ" phɛaŋ "ani yakthumb'ɛllɛ — ə̃ — thedhe — thedhe cokma poŋ" phɛaŋ "yakthumb'ɛllɛ"

ləu

INTERJ

alors!

alla

now

maintenant

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

ACT-tomber.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

the-the

what-what

quoi-quoi

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

ani

1PL.IN

1PL.IN

yakthuŋba-ɛllɛ

Limbu-ERG

Limbu-ERG

ə̃

uh

euh

the-the

what-what

quoi-quoi

the-the

what-what

quoi-quoi

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

yakthumba-ɛllɛ

Limbu-ERG

Limbu-ERG"Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres Limbus, pour quelqu'un qui meurt d'une chute ?

what we Limbus have to do for someone who dies in a fall.

S11 doi

stop écouter
phɛaŋ kɔ khunchi — kuŋg'wasi kunn'yasirɛ khunchi hɛna mɛmuyɛ -- mɛyuŋɛ.

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

khunchi

3NSG

3NSG

ku-k'wa-si

3SG-mat.uncle-PL

3SG-oncle.mat.-PL

ku-n'ya-si-rɛ

3SG-m.aunt-PL-ERG

3SG-tante.mat.-PL-ERG

khunchi

3NSG

3NSG

hɛna

PV

PV

mɛ-muy-ɛ

3PL-discuss.S2-PA

3PL-discuter.S2-PA

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-sit.S2-PA

3PL-rester.S2-PAse demandent l'oncle, la tante et les autres. Et ils en parlent.

They sat and discussed it.

S12 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ "ləu! kumbhu kun'saˀ kudaju kubhai kumbhu kun'saˀ attatti mɛwaˀ?" phɛaŋ kɔ hɛna mɛmuyɛaŋ kɔ

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

ku-daju

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-bhai

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

at-atti

REDUP-where

REDUP-où

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

3PL-être.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

hɛna

PV

PV

mɛ-muy-ɛ-aŋ

3PL-discuss.S2-PA-and

3PL-discuter.S2-PA-et

TOP

TOP— Où sont ses frères ? demande quelqu'un.

"Well, where are his brothers?" they asked.

S13 doi

stop écouter
"ləu! libaŋ ni mɛyuŋ kumbhu kun'saˀ" phɛaŋ kɔ ɛtyo mɛbaŋsu thik — mɔna thik.

ləu

INTERJ

alors!

libaŋ

Libang

Libang

ni

EMPH

EMPH

mɛ-yuŋ

3PL-stay.S1

3PL-rester.S1

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

ɛ-ɛtyo

here-down

ici-en.bas

mɛ-paŋs-u

3PL-send.S2-3SG.O

3PL-envoyer.S2-3SG.O

thik

one

un

mɔna

man

personne

thik

one

un— Ils habitent là-bas, à Libang." Alors on a envoyé un homme ici [à Libang].

"They live back in Libang," they said, and they sent a man down here.

S14 doi

stop écouter
khunchi tho liŋghim kɛyuŋba thik mɛbaŋsu'llɛ kɔ y'yɛ.

khunchi

3NSG

3NSG

tho

up

en.haut

liŋghim

Lingkhim

Lingkhim

kɛ-yuŋ-pa

ACT-stay.S1-NOM

ACT-rester.S1-NOM

thik

one

un

mɛ-paŋs-u-ɛllɛ

3PL-send.S2-3SG.O-SUB

3PL-envoyer.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

y'y-ɛ

come.down.S2-PA

descendre.S2-PAIls ont envoyé un homme de Lingkhim ; il est arrivé ici, à Libang.

They sent a man who lived up in Lingkhim, and he came down.

S15 doi

stop écouter
y'yɛaŋ kɔ the poksɛ kɔ phɛaŋ y'yɛ'llɛ kɔ

y'y-ɛ-aŋ

come.down.S2-PA-and

descendre.S2-PA-et

TOP

TOP

the

what

quoi

poks-ɛ

become.S2-PA

devenir.S2-PA

TOP

TOP

phɛaŋ

COMP

COMP

y'y-ɛ-ɛllɛ

come.down.S2-PA-SUB

descendre.S2-PA-SUB

TOP

TOPÀ son arrivée [il a dit] :

When he came down to Libang, he said,

S16 doi

stop écouter
"ɛmdaŋba kɛŋɛaŋ s'yɛ ləu! khɛni nakpa thik

ɛmdaŋba

like.this

comme.ceci

kɛŋ-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

ləu

INTERJ

alors!

khɛni

2PL

2PL

nakpa

nephew

neveu

thik

one

un"Il est tombé et il s'est tué, comme ça.

"Well, he fell and he died just like that,

S17 doi

stop écouter
tho tɛrɔŋŋɛtmu th'yɛaŋ kɛŋɛaŋ s'yɛ c'waːttɛtmu lasɛaŋ s'yɛ" phɛaŋ kɔ

tho

up

en.haut

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

th'y-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

kɛŋ-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

c'waːt-ɛtmu

water-in

eau-dans

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-and

entrer.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOPVotre neveu, il est tombé d'un pont, là-haut, et il est mort.

a nephew of yours up there — he fell off a bridge and died.

S18 doi

stop écouter
ɛtyo iŋghɔŋ yuːru.

ɛtyo

down.here

ici.en.bas

iŋghɔŋ

news

nouvelle

yuːr-u

bring.down.S2-3SG.O

descendre.S2-3SG.OIl est tombé à l'eau et il est mort." C'est comme ça qu'il a apporté la nouvelle.

He went under the water and died," he said, bringing down the news.

S19 doi

stop écouter
iŋghɔŋ yuːru'llɛ kɔ "ləu! kɛŋɛaŋ s'yɛ kɔrɔ alla khan kɔ kɛsiba mɔnan kɔ the cokma poŋ?

iŋghɔŋ

news

nouvelle

yuːr-u-ɛllɛ

bring.down.S2-3SG.O-SUB

descendre.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

kɛŋ-ɛ-aŋ

fall.S2-PA-and

tomber.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

kɔrɔ

if

si

alla

now

maintenant

kha-n

that-DEF

cela-DEF

TOP

TOP

kɛ-si-pa

ACT-die.S1-NOM

ACT-mourir.S1-NOM

mɔna-n

man-DEF

personne-DEF

TOP

TOP

the

what

quoi

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1Quand il leur a annoncé la nouvelle [ils ont dit] : "Bon, puisqu'il est mort d'une chute, qu'est-ce qu'il faut faire, maintenant ?

When he brought the news, (everyone said:) "Well, he fell to his death, so now what needs to be done?

S20 doi

stop écouter
tugɛaŋ — kɛdukpaaŋ kɛsib'ɛn cəĩ kudopma cokma poŋ.

tug-ɛ-aŋ

be.ill.S2-PA-and

avoir.mal.S2-PA-et

kɛ-tuk-pa-aŋ

ACT-be.ill.S1-NOM-and

ACT-avoir.mal.S1-NOM-et

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

cəĩ

TOP

TOP

kudopma

straight

droit

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1Si quelqu'un meurt de maladie, c'est tout simple.

If a man becomes ill and dies, it is handled straightforwardly.

S21 doi

stop écouter
kɛgɛŋbaaŋ kɛsib'ɛn cəĩ the cokma poŋ phɛllɛ yɛba ni caha cok.

kɛ-kɛŋ-pa-aŋ

ACT-fall.S1-NOM-and

ACT-tomber.S1-NOM-et

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

cəĩ

TOP

TOP

the

what

quoi

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛllɛ

COMP

COMP

yɛba

shaman

chamane

ni

EMPH

EMPH

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1Mais si quelqu'un meurt d'une chute, alors là, il faut un yeba [chamane spécialisé].

But for a man who falls to his death, a yeba (shaman) is needed.

S22 doi

stop écouter
yɛba'llɛ khan mundhum cogurɔ poŋ.

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

kha-n

that-DEF

cela-DEF

mundhum

ritual

rite

cog-u-rɔ

do.S2-3SG.O-PROG

faire.S2-3SG.O-PROG

poŋ

must.S1

devoir.S1C'est un yeba qui doit accomplir le rituel.

A shaman has to perform the ritual.

S23 doi

stop écouter
mundhum lamba rɔt ni khunɛ kɔ nuˀba kɛgɛŋba kɛsib'ɛllɛ kɔ"

mundhum

ritual

rite

lamba

via

via

rɔt

only

seulement

ni

EMPH

EMPH

khunɛ

3SG

3SG

TOP

TOP

nuˀ-pa

good.S1-NOM

bon.S1-NOM

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

ACT-tomber.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

TOP

TOPCe n'est que par le rituel que les choses peuvent rentrer dans l'ordre dans le cas de quelqu'un qui meurt d'une chute.

It can only be put right by the ritual, the funeral of one who dies in a fall," they said.

S24 doi

stop écouter
phɛaŋ mɛbaːttu. khɔmbhɛaŋ khɔmbhɛ mɛbaːttuaŋ "allo pegi!" phɛaŋ ɛtmunu mɛbe.

phɛaŋ

COMP

COMP

mɛ-paːtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.O

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khɔmbhɛ

thus

ainsi

mɛ-paːtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-and

3PL-dire.S2-3SG.O-et

allo

now

maintenant

peg-i

go.S2-1PL.HORT

aller.S2-1PL.HORT

phɛaŋ

COMP

COMP

ɛtmu-nu

here-ABL

ici-ABL

mɛ-pe

3PL-go.S2

3PL-aller.S2Allons-y!" ont-ils dit. Et ils se sont mis en route.

Then they said, "Let's go!", and off they went.

S25 doi

stop écouter
kundumbarɛ kusahaˀ kundumbasi kumbhɔŋarɛ kusahaˀ mɛbeaŋ khattho liŋghim mɛbeaŋ ni "ləu!

ku-tumba-rɛ

3SG-sen.pat.uncle-GEN

3SG-oncle.pat.aîné-GEN

ku-sa-haˀ

3SG-son-PL

3SG-fils-PL

ku-tumba-si

3SG-sen.pat.uncle-PL

3SG-oncle.pat.aîné-PL

ku-phɔŋa-rɛ

3SG-jun.pat.uncle-GEN

3SG-oncle.pat.cadet-GEN

ku-sa-haˀ

3SG-son-PL

3SG-fils-PL

mɛ-pe-aŋ

3PL-go.S2-and

3PL-aller.S2-et

kha-ɛttho

that-up

cela-en.haut

liŋghim

Lingkhim

Lingkhim

mɛ-pe-aŋ

3PL-go.S2-and

3PL-aller.S2-et

ni

EMPH

EMPH

ləu

INTERJ

alors!Les oncles et les cousins paternels, tous sont montés à Lingkhim.

The paternal uncles and the cousins all went up to Lingkhim.

S26 doi

stop écouter
abheabhe poksɛaŋ s'yɛ mɔɛ?" phɛllɛaŋ

abhe-abhe

how-how

comment-comment

poks-ɛ-aŋ

become.S2-PA-and

devenir.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

mɔɛ

?REP

?RAP

phɛllɛ-aŋ

COMP-and

COMP-et"Comment est-il mort ? ont-ils demandé.

"How did it happen?" they asked.

S27 doi

stop écouter
"tɛrɔŋŋɛtmu — thici thuŋu. khɔmbhɛaŋ cəĩ thi'llɛ yoruaŋ wayɛ.

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

thi-ci

beer-a.little

bière-un.peu

thuŋ-u

drink.S2-3SG.O

boire.S2-3SG.O

khɔmbhɛaŋ

then

alors

cəĩ

TOP

TOP

thi-ɛllɛ

beer-INST

bière-INST

yor-u-aŋ

suffice.S2-3SG.O-and

suffire.S2-3SG.O-et

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PA— C'était sur le pont. Il avait bu un peu de bière. Il avait même son compte.

"It was on a bridge. He had drunk a little beer. He'd had enough beer.

S28 doi

stop écouter
wahit thasurɔ pɔtchɛ'llɛ anigɛ nɛtchi sumsi kɔ pəhila na pari pegigɛaŋ tarba cok wasigɛaŋ pegigɛ.

wahit

rain

pluie

thas-u-rɔ

fall.S2-3SG.O-PROG

tomber.S2-3SG.O-PROG

pɔtch-ɛ-ɛllɛ

continue.S2-PA-SUB

continuer.S2-PA-SUB

anigɛ

1PL.EX

1PL.EX

nɛtchi

two

deux

sumsi

three

trois

TOP

TOP

pəhila

first

d'abord

na

across

en.face

pari

across

en.face

peg-igɛ-aŋ

go.S2-1PL.EX-and

aller.S2-1PL.EX-et

tar-pa

cross-NOM

traverser-NOM

cok

do.S1

faire.S1

was-igɛ-aŋ

be.S2-1PL.EX-and

être.S2-1PL.EX-et

peg-igɛ

go.S2-1PL.EX

aller.S2-1PL.EXIl n'arrêtait pas de pleuvoir ; à deux ou trois, on avait déjà traversé et on était de l'autre côté.

It was raining continuously and two or three of us had already crossed and gone ahead to the other side.

S29 doi

stop écouter
khɔmbhɔ na yɛbigɛ kɔrɔ khunɛ egaŋ phɛrɛ'llɛ kɔ tɛrɔŋŋɛllɛ kulummu lɛːksɛaŋ s'yɛ" phɛaŋ kɔ mɛbaːttu.

khɔmbhɔ

then

alors

na

across

en.face

yɛb-igɛ

stand.S2-1PL.EX

être.debout.S2-1PL.EX

kɔrɔ

when

quand

khunɛ

3SG

3SG

egaŋ

behind

derrière

phɛr-ɛ-ɛllɛ

come.S2-PA-SUB

venir.S2-PA-SUB

TOP

TOP

tɛrɔŋ-ɛllɛ

bridge-GEN

pont-GEN

ku-lum-mu

3SG-middle-at

3SG-milieu-à

lɛːks-ɛ-aŋ

slip.S2-PA-and

glisser.S2-PA-et

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

mɛ-paːtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.OPendant qu'on attendait, lui, il arrivait derrière, et au milieu du pont, il a glissé et il s'est tué", ont-ils dit.

While we were standing over there, he came along behind and he slipped in the middle of the bridge and was killed," they said.

S30 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mɛbaːttuaŋ kɔ mɛbe. khɔmbhɛaŋ mɛbe.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

mɛ-paːtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-and

3PL-dire.S2-3SG.O-et

TOP

TOP

mɛ-pe

3PL-go.S2

3PL-aller.S2

khɔmbhɛaŋ

then

alors

mɛ-pe

3PL-go.S2

3PL-aller.S2Ils sont allés sur place.

They spoke, and then they went [to the scene].

S31 doi

stop écouter
c'waːtbhitri kɛlaːtp'ɛn mɛhɔksusaŋ mɛŋghosun.

c'waːt-bhitri

water-in

eau-dans

kɛ-laːt-pa-ɛn

ACT-enter.S1-NOM-DEF

ACT-entrer.S1-NOM-DEF

mɛ-hɔks-u-saŋ

3PL-look.for.S2-3SG.O-CONCESS

3PL-chercher.S2-3SG.O-quoique

mɛn-khos-un

3PL.SA.NEG-get.S2-3SG.O.NEG

3PL.SA.NEG-obtenir.S2-3SG.O.NEGIls ont cherché le corps dans l'eau, mais ne l'ont pas trouvé.

They looked for the body in the water, but they did not find it.

S32 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ tho mɛbeaŋ ni "ləu! alla yɛba taːtma poŋ" phɛaŋ kɔ yɛba mɛhɔksusi.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

tho

up

en.haut

mɛ-pe-aŋ

3PL-go.S2-and

3PL-aller.S2-et

ni

EMPH

EMPH

ləu

INTERJ

alors!

alla

now

maintenant

yɛba

shaman

chamane

taːt-ma

bring.S1-INF

amener.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yɛba

shaman

chamane

mɛ-hɔks-usi

3PL-look.for.S2-3.O.NSG

3PL-chercher.S2-3.O.NSGAlors ils sont remontés : "Maintenant, il faut faire venir un yeba." Et ils ont commencé à chercher des yeba.

So they went back up saying, "Now we have to get a shaman," and they looked for shamans.

S33 doi

stop écouter
mɛhɔksusi'llɛ yo khebheŋ mɛmɛttub'ɛtmu yɛba thiknu yɛma thik yuŋɛsi.

mɛ-hɔks-usi-ɛllɛ

3PL-look.for.S2-3.O.NSG-SUB

3PL-chercher.S2-3.O.NSG-SUB

yo

down

en.bas

khebheŋ

Khebheng

Khebheng

mɛ-mɛtt-u-pa-ɛtmu

3PL-call.S2-3SG.O-NOM-in

3PL-appeler.S2-3SG.O-NOM-dans

yɛba

shaman

chamane

thik-nu

one-SOC

un-avec

yɛma

fem.shaman

chamane.FEM

thik

one

un

yuŋ-ɛsi

stay.S2-PA.DU

rester.S2-PA.DUOr, plus bas, dans un village qui s'appelle Khebheng vivait un couple de yeba.

Now down in the place called Khebheng there were two shamans living together, a shaman and a female shaman.

S34 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔnhaˀ thakmasi poŋ" phɛaŋ kɔ səllah mɛdzogu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

khɔn-haˀ

that-PL

cela-PL

thak-ma-si

bring.up.S1-INF-NSG.O

monter.S1-INF-NSG.O

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

səllah

counsel

conseil

mɛ-cog-u

3PL-make.S2-3SG.O

3PL-faire.S2-3SG.O"Voilà, il faut les faire monter ici."

"Good, we should bring them up here," they said, and they consulted them.

S35 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ səllah mɛdzogu'llɛ kɔ khebheŋ yɛbanu yɛma'llɛ mɛmɛttusi "anigɛ bhənda kɛlɛba yɛba yɛma mɛwaˀ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

səllah

counsel

conseil

mɛ-cog-u-ɛllɛ

3PL-make.S2-3SG.O-SUB

3PL-faire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

khebheŋ

Khebheng

Khebheng

yɛba-nu

shaman-SOC

chamane-avec

yɛma-ɛllɛ

fem.shaman-ERG

chamane.FEM-ERG

mɛ-mɛtt-usi

3PL-say.S2-3.O.NSG

3PL-dire.S2-3.O.NSG

anigɛ

1PL.EX

1PL.EX

bhənda

than

COMPAR.

kɛ-lɛ-pa

ACT-know.S1-NOM

ACT-savoir.S1-NOM

yɛba

shaman

chamane

yɛma

fem.shaman

chamane.FEM

mɛ-waˀ

3PL-be.S1

3PL-être.S1Quand on leur a demandé conseil, les deux yeba de Khebheng ont dit : "Il y a des yeba qui savent mieux que nous.

When they consulted them, the Khebheng shaman couple said "There are shamans who know better than we do.

S36 doi

stop écouter
khɔnhaˀrɛ rɔt ni mɛsɛru'llɛ kɔ si.

khɔn-haˀ-rɛ

that-PL-ERG

cela-PL-ERG

rɔt

only

seulement

ni

EMPH

EMPH

mɛ-sɛr-u-ɛllɛ

3PL-kill.S2-3SG.O-SUB

3PL-tuer.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

si

die.S1

mourir.S1Et c'est seulement si eux le tuent [c.-à-d. tuent l'esprit du mort] qu'il sera mort.

Only if they kill it (i.e. the ghost) it will die.

S37 doi

stop écouter
abhɛllɛ s'yɛba?" phɛaŋ

abhɛllɛ

how

comment

s'y-ɛ-pa

die.S2-PA-NOM

mourir.S2-PA-NOM

phɛaŋ

COMP

COMPQuand est-ce qu'il est mort ?

When did it die?" they asked.

S38 doi

stop écouter
"asɛn siŋyaːn lɔt kɛsiba phɔgɔrɔ anchigɛ sɛtma suksigɛ.

asɛn

yesterday

hier

siŋyaːn

2.days.ago

avant.hier

lɔt

only

seulement

kɛ-si-pa

ACT-die.S1-NOM

ACT-mourir.S1-NOM

phɔgɔrɔ

if

si

anchigɛ

1DU.EX

1DU.EX

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

suk-sigɛ

be.able.S1-1DU.EX.SO.PR

pouvoir.S1-1DU.EX.SO.PRSi c'est seulement hier ou avant-hier, nous deux, on peut le tuer.

"If he died only yesterday or the day before, we two can kill it.

S39 doi

stop écouter
aseasen ni laba ŋasi tuksi kɛyoba phɔgɔrɔ sɛtma mɛsuksigɛn" phɛaŋ paːttusia.

ase-asen

REDUP-before

REDUP-avant

ni

EMPH

EMPH

laba

month

mois

ŋasi

five

cinq

tuksi

six

six

kɛ-yo-pa

ACT-reach.S1-NOM

ACT-atteindre.S1-NOM

phɔgɔrɔ

if

si

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

mɛ-suk-sigɛn

NEG-be.able.S1-1DU.EX.SO.PR.NEG

NEG-pouvoir.S1-1DU.EX.SO.PR.NEG

phɛaŋ

COMP

COMP

paːtt-usi-a

say.S2-3.O.NSG-EXPR

dire.S2-3.O.NSG-EXPRMais si c'est il y a longtemps et que le mort a déjà cinq ou six mois, nous ne pourrons pas le tuer.

But if it was long ago, and it has reached five or six years of age, then we two cannot kill it," they said.

S40 doi

stop écouter
"aseasen kɛsib'ɛllɛ kɔ kumurikmu liŋmu kenbamu hat thikthik thɛnba.

ase-asen

REDUP-before

REDUP-avant

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

TOP

TOP

ku-murik-mu

3SG-hair-CTR

3SG-poil-CTR

liŋ-mu

sprout.S1-CTR

pousser.S1-CTR

ken-pa-mu

long.S1-NOM-CTR

long.S1-NOM-CTR

hat

cubit

coudée

thik-thik

one-one

un-un

thɛ-n-pa

up.to-DEF-NOM

jusqu'à-DEF-NOMQuelqu'un qui est mort depuis longtemps a des poils longs d'une coudée.

"One that died long ago — its hair grows up to one cubit long.

S41 doi

stop écouter
ə̃ — kudaŋmu lɔːnmu.

ə̃

umm

hmm

ku-taŋ-mu

3SG-horn-CTR

3SG-corne-CTR

lɔːn-mu

come.out.S1-CTR

sortir.S1-CTRIl a des cornes qui lui poussent.

Its horns grow out.

S42 doi

stop écouter
khɔn kɔ sɛtma suk mɛdɛtnɛn" phɛaŋ paːttusi.

khɔn

that

cela

TOP

TOP

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

suk

be.able.S1

pouvoir.S1

mɛ-tɛt-nɛn

NEG-be.possible.S1-NEG

NEG-être.possible.S1-NEG

phɛaŋ

COMP

COMP

paːtt-usi

say.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSGEt là, c'est impossible de le tuer, ont-ils dit.

It can't be killed," they said.

S43 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ "mɛːnna siŋyaːn khɛmyaːn lɔt s'yɛba niya" phɛaŋ kɔ

khɔmbhɛllɛ

then

alors

mɛːn-a

no-EXPR

non-EXPR

siŋyaːn

2.days.ago

avant.hier

khɛmyaːn

3.days.ago

il.y.a.3.jours

lɔt

only

seulement

s'y-ɛ-pa

die.S2-PA-NOM

mourir.S2-PA-NOM

ni-ya

EMPH-EXPR

EMPH-EXPR

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP— Non, il y a seulement deux ou trois jours qu'il est mort,

"No, it died only two or three days back,"

S44 doi

stop écouter
yammu kha'tmu kuŋg'wasi kunn'yasirɛ mɛbaːttu.

yammu

again

encore

kha-ɛtmu

that-at

cela-à

ku-k'wa-si

3SG-mat.uncle-PL

3SG-oncle.mat.-PL

ku-n'ya-si-rɛ

3SG-m.aunt-PL-ERG

3SG-tante.mat.-PL-ERG

mɛ-paːtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.Oont répondu les oncles et les tantes maternels.

said the maternal uncles and aunts.

S45 doi

stop écouter
"ləu siŋyaːn khɛmyaːn lɔt kɛsib'ɛn kɔ sɛtma suk tɛt.

ləu

INTERJ

alors!

siŋyaːn

2.days.ago

avant.hier

khɛmyaːn

3.days.ago

il.y.a.3.jours

lɔt

only

seulement

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

suk

be.able.S1

pouvoir.S1

tɛt

be.possible.S1

être.possible.S1— Bien. Quelqu'un qui est mort depuis seulement deux ou trois jours, on peut le tuer,

"Good. One that died only two or three days ago can be killed.

S46 doi

stop écouter
laba lisi ŋasi kɛyob'ɛn kɔ kudaŋmu lɔːn. kumimu lɔːn.

laba

month

mois

lisi

four

quatre

ŋasi

five

cinq

kɛ-yo-pa-ɛn

ACT-reach.S1-NOM-DEF

ACT-atteindre.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

ku-taŋ-mu

3SG-horn-CTR

3SG-corne-CTR

lɔːn

come.out.S1

sortir.S1

ku-mi-mu

3SG-tail-CTR

3SG-queue-CTR

lɔːn

come.out.S1

sortir.S1mais un mort de quatre ou cinq mois, il lui a poussé des cornes et une queue,

But one that has reached four or five years of age — its horns grow out. Its tail grows out.

S47 doi

stop écouter
kumurikmu lala thɛnba poŋ. sɛtma suk mɛdɛtnɛn" phɛaŋ yɛbahaˀrɛ mɛbaːttu'llɛ kɔ

ku-murik-mu

3SG-hair-CTR

3SG-poil-CTR

lala

ONOM

ONOM

thɛ-n-pa

up.to-DEF-NOM

jusqu'à-DEF-NOM

poŋ

become.S1

devenir.S1

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

suk

be.able.S1

pouvoir.S1

mɛ-tɛt-nɛn

NEG-be.possible.S1-NEG

NEG-être.possible.S1-NEG

phɛaŋ

COMP

COMP

yɛba-haˀ-rɛ

shaman-PL-ERG

chamane-PL-ERG

mɛ-paːtt-u-ɛllɛ

3PL-say.S2-3SG.O-SUB

3PL-dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOPses poils sont longs comme ça et c'est impossible de le tuer, ont dit les yeba

Its hair gets long. It's impossible to kill it," said the shamans.

S48 doi

stop écouter
"asɛn siŋyaːnba rɔt ni" kuŋg'wanu kunn'ya lɔˀrɛsi'llɛ kɔ

asɛn

yesterday

hier

siŋyaːn-pa

2.days.ago-NOM

avant.hier-NOM

rɔt

only

seulement

ni

EMPH

EMPH

ku-k'wa-nu

3SG-mat.uncle-SOC

3SG-oncle.mat.-avec

ku-n'ya

3SG-m.aunt

3SG-tante.mat.

lɔˀr-ɛsi-ɛllɛ

say.S2-PA.DU-SUB

dire.S2-PA.DU-SUB

TOP

TOP— Il est seulement d'hier ou d'avant-hier, ont dit l'oncle et la tante.

"It was only yesterday or the day before," said the uncles and aunts.

S49 doi

stop écouter
"sɛtma suk tɛt" yɛba'llɛ lɔˀrɛ.

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

suk

be.able.S1

pouvoir.S1

tɛt

be.possible.S1

être.possible.S1

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PA— Alors on peut le tuer", a dit le yeba.

"Then it can be killed," said the shaman.

S50 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ səllah mɛdzogɛ. khunchi cumluŋ mɛdzogɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

səllah

counsel

conseil

mɛ-cog-ɛ

3PL-make.S2-PA

3PL-faire.S2-PA

khunchi

3NSG

3NSG

cumluŋ

meeting

réunion

mɛ-cog-ɛ

3PL-make.S2-PA

3PL-faire.S2-PAEt ils discutent. Ils tiennent conseil.

Then they took counsel. They took counsel.

S51 doi

stop écouter
cumluŋ mɛdzogɛ'llɛ kɔ "ləu! thedhe caha cok?" phɛaŋ khunchi mɛbaːttu.

cumluŋ

meeting

réunion

mɛ-cog-ɛ-ɛllɛ

3PL-make.S2-PA-SUB

3PL-faire.S2-PA-SUB

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

the-the

what-what

quoi-quoi

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

khunchi

3NSG

3NSG

mɛ-paːtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.O"Bon, qu'est-ce qu'il faut ?

"What all is needed?" they asked.

S52 doi

stop écouter
"kumbhu kun'saˀ — kɛsib'ɛllɛ caha mɛdzok" khunɛ

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

caha

PV

PV

mɛ-cok

3PL-be.needed.S1

3PL-falloir.S1

khunɛ

3SG

3SG— Il nous faudrait ses frères – ; les frères du mort, ont dit les yeba.

"His brothers — the dead man's — are needed," said the shamans.

S53 doi

stop écouter
kumbhu kun'saˀ caha mɛdzok phɛllɛ "kumbhu kun'saˀaŋ mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ" phɛaŋ khɔ'tmu kuŋg'wanu kunn'yarɛ paːttusi.

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

caha

PV

PV

mɛ-cok

3PL-be.needed.S1

3PL-falloir.S1

phɛllɛ

COMP

COMP

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ-aŋ

3SG-y.brother-also

3SG-frère.cadet-aussi

mɛ-thaŋ-ɛ-aŋ

3PL-come.up.S2-PA-and

3PL-monter.S2-PA-et

mɛ-yuŋ

3PL-stay.S1

3PL-rester.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

khɔ-ɛtmu

there-at

là-à

ku-k'wa-nu

3SG-mat.uncle-SOC

3SG-oncle.mat.-avec

ku-n'ya-rɛ

3SG-m.aunt-ERG

3SG-tante.mat.-ERG

paːtt-usi

say.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSG— Les frères sont venus, ils sont là, ont dit l'oncle et la tante.

"His brothers have come up and they're there," said his maternal uncles and aunts.

S54 doi

stop écouter
"ləu kumbhu kun'saˀ mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ kɔrɔ iŋga coguŋ ɛn".

ləu

INTERJ

alors!

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

mɛ-thaŋ-ɛ-aŋ

3PL-come.up.S2-PA-and

3PL-monter.S2-PA-et

mɛ-yuŋ

3PL-stay.S1

3PL-rester.S1

kɔrɔ

if

si

iŋga

1SG

1SG

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

ɛn

this

ceci— Très bien. Si ses frères sont là, je m'y mets.

"Good! If his brothers are there I'll do it."

S55 doi

stop écouter
"thedhe cokma poŋ" phɛllɛ

the-the

what-what

quoi-quoi

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

phɛllɛ

COMP

COMP— Qu'est-ce qu'il faut faire ?

"What all needs to be done?"

S56 doi

stop écouter
yɛba'llɛ "anigɛ mundhum waˀ. mundhummɛllɛ sɛtma poŋ ɛn.

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

anigɛ

1PL.EX

1PL.EX

mundhum

ritual

rite

waˀ

be.S1

être.S1

mundhum-ɛllɛ

ritual-INST

rite-INST

sɛt-ma

kill.S1-INF

tuer.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

ɛn

this

ceci— Nous avons un rituel, répond le yeba. Il faut le tuer au moyen de ce rituel.

"We have a ritual," said the shaman. "This thing has to be killed by the ritual.

S57 doi

stop écouter
ɛn mɛnchɛtm'ɛllɛ the poŋ — ɛnlɛ

ɛn

this

ceci

mɛn-sɛt-ma-ɛllɛ

NEG-kill.S1-INF-SUB

NEG-tuer.S1-INF-SUB

the

what

quoi

poŋ

become.S1

devenir.S1

ɛn-lɛ

this-ERG

ceci-ERGSi on ne le tue pas, ce qui va se passer, c'est que…

If it's not killed, what will happen is —

S58 doi

stop écouter
yammu kumbhu kun'saˀsi kundumbasi kunnakpasi mɛnchɛtm'ɛllɛ uːksusimu.

yammu

again

encore

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ-si

3SG-y.brother-PL

3SG-frère.cadet-PL

ku-tumba-si

3SG-sen.pat.uncle-PL

3SG-oncle.pat.aîné-PL

ku-nakpa-si

3SG-nephew-PL

3SG-neveu-PL

mɛn-sɛt-ma-ɛllɛ

NEG-kill.S1-INF-SUB

NEG-tuer.S1-INF-SUB

uːks-usi-mu

pull.S2-3.O.NSG-CTR

tirer.S2-3.O.NSG-CTRSi on ne le tue pas, il entraînera avec lui ses frères, ses oncles paternels et ses neveux.

if it's not killed it will drag down its brothers and its paternal uncles and its nephews.

S59 doi

stop écouter
tɛrɔŋŋɛtmu uːksu thɛktusi. c'waːttɛtmu uːksu thɛktusi.

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

uːks-u

pull.S2-3SG.O

tirer.S2-3SG.O

thɛkt-usi

put.in.S2-3.O.NSG

insérer.S2-3.O.NSG

c'waːt-ɛtmu

water-in

eau-dans

uːks-u

pull.S2-3SG.O

tirer.S2-3SG.O

thɛkt-usi

put.in.S2-3.O.NSG

insérer.S2-3.O.NSGIl les tirera du haut d'un pont, il les entraînera dans l'eau.

It will drag them off a bridge, it will drag them into the water.

S60 doi

stop écouter
siŋŋɛtthaŋnu mu mut mɛdhaaŋ mɛsimu phɛaŋ

siŋ-ɛtthaŋ-nu

tree-up-ABL

arbre-en.haut-ABL

mu

down

en.bas

mut

down.PV

PV

mɛ-tha-aŋ

3PL-fall.S1-and

3PL-tomber.S1-et

mɛ-si-mu

3PL-die.S1-CTR

3PL-mourir.S1-CTR

phɛaŋ

COMP

COMPOu alors, ils tomberont d'un arbre et se tueront.

Or they'll fall out of a tree and be killed," he said.

S61 doi

stop écouter
khɔmdaŋba əghi ani — uhileaŋ əghiaŋ tho khɔmdaŋba cokmunaba yuːtmunaba ani yɛba mundhummɛllɛ.

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

əghi

before

avant

ani

1PL.IN

1PL.IN

uhile-aŋ

before-also

avant-aussi

əghi-aŋ

before-also

avant-aussi

tho

up

en.haut

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

cok-muna-pa

do.S1-GER-NOM

faire.S1-GER-NOM

yuːt-muna-pa

bring.down.S1-GER-NOM

descendre.S1-GER-NOM

ani

1PL.IN

1PL.IN

yɛba

shaman

chamane

mundhum-ɛllɛ

ritual-INST

rite-INSTC'est pour cela que depuis toujours nous avons gardé la tradition de traiter ce genre de choses par notre rituel de yeba.

"That's why in the past — that's why we've carried on the tradition down [to the present], of handling it by our shaman ritual.

S62 doi

stop écouter
mɛnchɛttɛ mɛnnuˀmunaba".

mɛn-sɛt-ɛ

NEG-kill.S1-GER

NEG-tuer.S1-GER

mɛn-nuˀ-muna-pa

NEG-good.S1-GER-NOM

NEG-bon.S1-GER-NOMSi on ne le tue pas, ça n'ira pas."

It's no good not to kill it."

S63 doi

stop écouter
khɔmbha cumluŋ mɛdzogɛ. səllah mɛdzogɛ'llɛ kɔ khɔmbha khunchi mɛbaːttu.

khɔmbha

thus

ainsi

cumluŋ

meeting

réunion

mɛ-cog-ɛ

3PL-make.S2-PA

3PL-faire.S2-PA

səllah

counsel

conseil

mɛ-cog-ɛ-ɛllɛ

3PL-make.S2-PA-SUB

3PL-faire.S2-PA-SUB

TOP

TOP

khɔmbha

thus

ainsi

khunchi

3NSG

3NSG

mɛ-paːtt-u

3PL-say.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.ODonc ils s'étaient réunis. Ils avaient tenu conseil et voilà ce qu'ils avaient dit.

So they met together. They took counsel and discussed it.

S64 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ "ləu! khɔmbhɔ kɔrɔ kumbhu kun'saˀ jəmmə mɛdhaŋɛaŋ mɛyuŋ kɔrɔ ləu! iŋga coguŋ" phɛaŋ ni

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

ləu

INTERJ

bon!

khɔmbhɔ

thus

ainsi

kɔrɔ

if

si

ku-phu

3SG-e.brother

3SG-frère.aîné

ku-n'saˀ

3SG-y.brother

3SG-frère.cadet

jəmmə

all

tout

mɛ-thaŋ-ɛ-aŋ

3PL-come.up.S2-PA-and

3PL-monter.S2-PA-et

mɛ-yuŋ

3PL-stay.S1

3PL-rester.S1

kɔrɔ

if

si

ləu

INTERJ

bon!

iŋga

1SG

1SG

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

phɛaŋ

COMP

COMP

ni

EMPH

EMPHAlors [le yeba dit] : "Bon, puisqu'il en est ainsi… Si les frères sont tous ici, très bien, je vais faire le rituel."

Then the shaman said, "Well, if that's the way it is — if his brothers have all come up, good! I'll do it,"

S65 doi

stop écouter
wasaːŋ thaktu. cɛtthiya thaktu. ə̃ — pɔŋge thaktu. malaŋ thaktu.

wasaːŋ

feather.hat

chapeau.de.plumes

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

cɛtthiya

plate

assiette

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

ə̃

umm

hmm

pɔŋge

bell.belt

ceinture.de.clochettes

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

mala-ŋ

garland-also

guirlande-aussi

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OIl a amené [au village] sa coiffe de plumes. Il amené son plat de cuivre. Il a amené sa ceinture à clochettes. Il a amené sa guirlande.

and he brought up his feather headdress [to the village]. He brought his brass plate. He brought his belt of bells. He brought his flower garland.

S66 doi

stop écouter
thedhe thaktu phɛllɛ pu'llɛ kudhɛgekhaˀ thaktu.

the-the

what-what

quoi-quoi

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

phɛllɛ

COMP

COMP

pu-ɛllɛ

bird-GEN

oiseau-GEN

ku-thɛgek-haˀ

3SG-head-PL

3SG-tête-PL

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OIl a amené toutes sortes de choses ; il a amené des têtes d'oiseau,

He brought all kinds of things; he brought birds' heads.

S67 doi

stop écouter
khɔmdaŋba giddha'llɛ kudhɛgekhaˀ thaktu.

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

giddha-ɛllɛ

vulture-GEN

vautour-GEN

ku-thɛgek-haˀ

3SG-head-PL

3SG-tête-PL

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.Odes têtes de vautour.

And he brought vultures' heads.

S68 doi

stop écouter
khɔmdaŋba khɔmdaŋba khunɛ thaktuaŋ thaŋɛ jəmmə khunɛ waːtma kɛboŋpa.

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

khunɛ

3SG

3SG

thakt-u-aŋ

bring.up.S2-3SG.O-and

monter.S2-3SG.O-et

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

jəmmə

all

tout

khunɛ

3SG

3SG

waːt-ma

wear.S1-INF

porter.S1-INF

kɛ-poŋ-pa

ACT-must.S1-NOM

ACT-devoir.S1-NOMIl est venu avec tous les ornements qu'il devait porter.

He came up bringing along such things — all the ornaments that he needed to wear.

S69 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ "kɛgɛŋpa kɛsib'ɛn khan iŋga waːruŋb'ɛllɛ eptuŋ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

ACT-tomber.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

kha-n

that-DEF

cela-DEF

iŋga

1SG

1SG

waːr-uŋ-pa-ɛllɛ

wear.S2-1SG→3SG-NOM-INST

porter.S2-1SG→3-NOM-INST

ept-uŋ

control.S2-1SG→3SG

mâter.S2-1SG→3"Avec tout ça, je vais mâter ce mort.

"I'll handle this one that died in a fall with the help of my ornaments.

S70 doi

stop écouter
iŋga mundhummɛllɛ eptuŋ" lɔˀrɛaŋ kɔ thaŋɛ.

iŋga

1SG

1SG

mundhum-ɛllɛ

ritual-INST

rite-INST

ept-uŋ

control.S2-1SG→3SG

mâter.S2-1SG→3

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

TOP

TOP

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PAJe vais le mâter à l'aide de mon rituel", a-t-il dit. Et il est monté [au village].

I'll get it under control by the ritual," he said, and he came up.

S71 doi

stop écouter
lɔˀrɛaŋ thaŋɛaŋ kɔ khunɛ mundhum cogu.

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

thaŋ-ɛ-aŋ

come.up.S2-PA-and

monter.S2-PA-et

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

mundhum

ritual

rite

cog-u

do.S2-3SG.O

faire.S2-3SG.OPuis il a exécuté le rituel.

So saying, he came up and performed the ritual.

S72 doi

stop écouter
cogu'llɛ kɔ kɛgɛŋpa kɛsib'ɛn kɔ — kulam — khɔ'llɛ kulam kɔ — lam mɛdɔŋnɛn.

cog-u-ɛllɛ

do.S2-3SG.O-SUB

faire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

ACT-tomber.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

ku-lam

3SG-road

3SG-chemin

khɔ-ɛllɛ

that-GEN

cela-GEN

ku-lam

3SG-road

3SG-chemin

TOP

TOP

lam

road

chemin

mɛ-tɔŋ-nɛn

NEG-agree.S1-NEG

NEG-s'accorder.S1-NEGCar pour quelqu'un qui meurt en faisant une chute, le chemin [au pays des morts] n'est pas le même.

Now when someone dies in a fall, his road [to the country of the dead] is different.

S73 doi

stop écouter
ɛmbha kɛsib'ɛllɛ kulam ɛmbha kudopma pek.

ɛmbha

thus

ainsi

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

ku-lam

3SG-road

3SG-chemin

ɛmbha

thus

ainsi

kudopma

straight

droit

pek

go.S1

aller.S1Le chemin de quelqu'un qui meurt normalement va tout droit,

When someone dies normally, his road is straight.

S74 doi

stop écouter
kɛgɛŋb'ɛllɛ kɛsib'ɛllɛ kulam kɔ pɛgɔk ni pek.

kɛ-kɛŋ-pa-ɛllɛ

ACT-fall.S1-NOM-GEN

ACT-tomber.S1-NOM-GEN

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

ku-lam

3SG-road

3SG-chemin

TOP

TOP

pɛgɔk

crooked

tordu

ni

EMPH

EMPH

pek

go.S1

aller.S1mais le chemin de quelqu'un qui meurt en faisant une chute est tordu.

But the road of one who dies in a fall is crooked.

S75 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kha pɛgɔk kɛbekp'ɛn kɔ pɛgɔk lam teˀma poŋ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

kha

that

cela

pɛgɔk

crooked

tordu

kɛ-pek-pa-ɛn

ACT-go.S1-NOM-DEF

ACT-aller.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

pɛgɔk

crooked

tordu

lam

road

chemin

teˀ-ma

take.S1-INF

emmener.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1Celui qui ne doit pas aller tout droit, il faut l'emmener par le chemin tordu.

And one who goes a crooked way must be led along a crooked road.

S76 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ teˀmaŋ kha'llɛ kɔ bhinnəi lamba khunɛ pɛgɔk teˀmaŋ

khɔmbhɛaŋ

thus

ainsi

teˀ-ma-ŋ

take.S1-INF-also

emmener.S1-INF-aussi

kha-ɛllɛ

that-GEN

cela-GEN

TOP

TOP

bhinnəi

different

différent

lamba

via

via

khunɛ

3SG

3SG

pɛgɔk

crooked

tordu

teˀ-ma-ŋ

take.S1-INF-and

emmener.S1-INF-etDonc, en l'emmenant par un chemin différent, par le chemin tordu,

His is a different road.

S77 doi

stop écouter
khunɛ kulammɛtmunu lammɛtmunuaŋ kɔ

khunɛ

3SG

3SG

ku-lam-ɛtmu-nu

3SG-road-on-ABL

3SG-chemin-sur-ABL

lam-ɛtmu-nu-aŋ

road-on-ABL-and

chemin-sur-ABL-et

TOP

TOPpar son chemin à lui…

He must be led crookedly, [?] and by this road …

S78 doi

stop écouter
"ləu nuˀ" pha poksɛ'llɛ kɔ yɛba'llɛ khɔmbhɛaŋ cok hektu. cogu'llɛ kɔ "ləu! iŋga kɔ coguŋ" lɔˀrɛaŋ cogu.

ləu

INTERJ

alors!

nuˀ

good.S1

bon.S1

pha

COMP

COMP

poks-ɛ-ɛllɛ

become.S2-PA-SUB

devenir.S2-PA-SUB

TOP

TOP

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

khɔmbhɛaŋ

then

alors

cok

do.S1

faire.S1

hekt-u

begin.S2-3SG.O

commencer.S2-3SG.O

cog-u-ɛllɛ

do.S2-3SG.O-SUB

faire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

cog-u

do.S2-3SG.O

faire.S2-3SG.O"Bon, ça va", a dit le yeba quand tout a été prêt. Et il s'y est mis. "Je vais le faire", a-t-il dit, et il l'a fait.

"Well, good,Ẫ said the shaman, when everything was ready, and he began to perform. "I'll do it," he said, and he performed.

S79 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunɛ mundhum cogu'llɛ khunɛ nɛkkhɛkpa caha cogɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khunɛ

3SG

3SG

mundhum

ritual

rite

cog-u-ɛllɛ

do.S2-3SG.O-SUB

faire.S2-3SG.O-SUB

khunɛ

3SG

3SG

nɛkkhɛkpa

Entada

Entada

caha

PV

PV

cog-ɛ

be.needed.S2-PA

falloir.S2-PAPour le rituel, il fallait de l'Entada.

Now during the ritual, Entada (a giant-seeded legume) was needed.

S80 doi

stop écouter
khesik caha cogɛ. khanɛtmu əruaŋ lisi ŋasi caha cok.

khesik

walnut

noix

caha

PV

PV

cog-ɛ

be.needed.S2-PA

falloir.S2-PA

kha-n-ɛtmu

that-DEF-in

cela-DEF-dans

əru-aŋ

other.PL-also

autre.PL-aussi

lisi

four

quatre

ŋasi

five

cinq

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1Il fallait des noix, et encore quatre ou cinq autres choses.

Walnuts were needed, along with four or five other things.

S81 doi

stop écouter
tərə khanhaˀ jəmmə aniŋwa mɛyagɛn.

tərə

but

mais

khan-haˀ

that-PL

cela-PL

jəmmə

all

tout

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-yag-ɛn

3PL-be.in.S2-PA.NEG

3PL-être.dedans.S2-PA.NEGMais je ne me rappelle pas de toutes.

But I don't remember all of them.

S82 doi

stop écouter
nɛtchi kɔ aniŋwa yak —

nɛtchi

two

deux

TOP

TOP

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

yak

be.in.S1

être.dedans.S1Deux, je m'en rappelle :

Two I do remember.

S83 doi

stop écouter
nɛkkhɛkp'ɛnnu maːŋgwi thikkaŋ caha cok mɛlɔˀrɛa.

nɛkkhɛkpa-ɛn-nu

Entada-DEF-SOC

Entada-DEF-avec

maːŋgwi

a.creeper

une.liane

thik-aŋ

one-also

un-aussi

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1

mɛ-lɔˀr-ɛ-a

3PL-say.S2-PA-EXPR

3PL-dire.S2-PA-EXPRils ont dit qu'il fallait de l'Entada et du mangwi.

Entada and ?mangwi were necessary, they said.

S84 doi

stop écouter
khɔnhaˀ caha cok mɛlɔˀrɛaŋ mɛdaːruaŋ cok mɛbaŋsu.

khɔn-haˀ

that-PL

cela-PL

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1

mɛ-lɔˀr-ɛ-aŋ

3PL-say.S2-PA-and

3PL-dire.S2-PA-et

mɛ-taːr-u-aŋ

3PL-bring.S2-3SG.O-and

3PL-amener.S2-3SG.O-et

cok

do.S1

faire.S1

mɛ-paŋs-u

3PL-cause.S2-3SG.O

3PL-envoyer.S2-3SG.OIls ont dit qu'il fallait tout ça, alors les gens en ont apporté ; les yeba ont fait faire ce qu'il fallait.

They said those things were needed, and people brought them and the shamans had them do the necessary.

S85 doi

stop écouter
khɔmbhɛ cok mɛbaŋsu'llɛ ni yɛba'llɛ "phudzik thikkaŋmu caha cok" lɔˀrɛaŋ

khɔmbhɛ

thus

ainsi

cok

do.S1

faire.S1

mɛ-paŋs-u-ɛllɛ

3PL-cause.S2-3SG.O-SUB

3PL-envoyer.S2-3SG.O-SUB

ni

EMPH

EMPH

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

phudzik

pot

pot

thik-aŋ-mu

one-also-CTR

un-aussi-CTR

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et"Il va nous falloir un pot en terre", a dit le yeba.

"We'll need an earthen cooking-pot," said the shaman.

S86 doi

stop écouter
phudzikkɛnnaŋ mɛdaːru mɛburu.

phudzik-ɛn-aŋ

pot-DEF-also

pot-DEF-aussi

mɛ-taːr-u

3PL-bring.S2-3SG.O

3PL-amener.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.OOn lui a apporté le pot.

So they brought him a pot.

S87 doi

stop écouter
phudzikkɛtmu kha nɛkkhɛkp'ɛn maːŋgwin khesikkɛn thɛktu.

phudzik-ɛtmu

pot-in

pot-dans

kha

that

cela

nɛkkhɛkpa-ɛn

Entada-DEF

Entada-DEF

maːŋgwi-n

a.creeper-DEF

une.liane-DEF

khesik-ɛn

walnut-DEF

noix-DEF

thɛkt-u

put.in.S2-3SG.O

insérer.S2-3SG.OIl a mis l'Entada, le mangwi et les noix dans le pot.

And he put the Entada and the [?] other plant and the walnuts into the pot.

S88 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ "samsiŋnu muktuaŋ caha cok" lɔˀrɛaŋ yɛbamu mɛdaːru mɛburu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

samsiŋ-nu

laurel-SOC

laurier-avec

muktu-aŋ

a.grass-also

une.herbe-aussi

caha

PV

PV

cok

be.needed.S1

falloir.S1

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

yɛba-mu

shaman-CTR

chamane-CTR

mɛ-taːr-u

3PL-bring.S2-3SG.O

3PL-amener.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.OPuis le yeba a dit qu'il aurait besoin de laurier et on lui en a apporté.

Then the shamans said they needed laurel and bay leaf, and they brought it and gave it to him.

S89 doi

stop écouter
samsiŋ muktuaŋ mɛdaːru mɛburuaŋ.

samsiŋ

laurel

laurier

muktu-aŋ

a.grass-also

une.herbe-aussi

mɛ-taːr-u

3PL-bring.S2-3SG.O

3PL-amener.S2-3SG.O

mɛ-pur-u-aŋ

3PL-give.S2-3SG.O-and

3PL-donner.S2-3SG.O-etOn lui a apporté du laurier.

They brought him laurel and bay leaf.

S90 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kha'tmu khunɛ pɔŋge wasaːŋ cɛtthiyanu khɔmbhɛaŋ yɛmsiŋŋaŋ khunɛ phoŋsiŋ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

kha-ɛtmu

there-at

là-à

khunɛ

3SG

3SG

pɔŋge

bell.belt

ceinture.de.clochettes

wasaːŋ

feather.hat

chapeau.de.plumes

cɛtthiya-nu

plate-SOC

assiette-avec

khɔmbhɛaŋ

then

alors

yɛm-siŋ-aŋ

stand.S1-23.REFL-and

être.debout.S1-23.REFL-et

khunɛ

3SG

3SG

phoŋ-siŋ

possess.S1-23.REFL

posséder.S1-23.REFLAlors, avec sa ceinture à clochettes, sa coiffe de plumes et son plat de cuivre, le yeba s'est levé. Il était possédé [par les esprits].

Then with his belt of bells and his feather hat and his brass plate the shaman stood up, possessed.

S91 doi

stop écouter
phoŋsiŋŋɛllɛ kɔ — phoŋsiŋŋɛllɛ kɔ khunɛ mundhum thaktu.

phoŋ-siŋ-ɛllɛ

possess.S1-23.REFL-SUB

posséder.S1-23.REFL-SUB

TOP

TOP

phoŋ-siŋ-ɛllɛ

possess.S1-23.REFL-SUB

posséder.S1-23.REFL-SUB

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

mundhum

ritual

rite

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OAlors, il a commencé le rituel.

When he was possessed, he began the ritual.

S92 doi

stop écouter
thaktu'llɛ kɔ khunɛ maŋhaˀrɛ khunchi miŋ iŋsu thaktu.

thakt-u-ɛllɛ

bring.up.S2-3SG.O-SUB

monter.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

maŋ-haˀ-rɛ

divinity-PL-GEN

divinité-PL-GEN

khunchi

3NSG

3NSG

miŋ

name

nom

iŋs-u

call.S2-3SG.O

appeler.S2-3SG.O

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OPour commencer, il a crié les noms des divinités.

He called out the names of the spirits.

S93 doi

stop écouter
khunɛ kuguru phoksusi. khɔmdaŋba khunɛ kumaŋhaˀ jəmmə phoksu thaktusi — phoksurɔ thaktusi.

khunɛ

3SG

3SG

ku-guru

3SG-guru

3SG-gourou

phoks-usi

rouse.S2-3.O.NSG

lever.S2-3.O.NSG

khɔmdaŋba

like.that

comme.cela

khunɛ

3SG

3SG

ku-maŋ-haˀ

3SG-divinity-PL

3SG-divinité-PL

jəmmə

all

tout

phoks-u

rouse.S2-3SG.O

lever.S2-3SG.O

thakt-usi

bring.up.S2-3.O.NSG

monter.S2-3.O.NSG

phoks-u-rɔ

rouse.S2-3SG.O-PROG

lever.S2-3SG.O-PROG

thakt-usi

bring.up.S2-3.O.NSG

monter.S2-3.O.NSGIl a réveillé ses gourous. De même, il a réveillé toutes ses divinités et les a fait venir.

He roused his gurus. In the same way, he roused all of his spirits and he brought them up.

S94 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ni akkho kɔ phoksurɔ thaktusiaŋ kɔ na lamdo'tna khunɛ kha phudzikkɛn mɛdhoktu mɛyuksu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

ni

EMPH

EMPH

akkho

later

plus.tard

TOP

TOP

phoks-u-rɔ

rouse.S2-3SG.O-PROG

lever.S2-3SG.O-PROG

thakt-usi-aŋ

bring.up.S2-3.O.NSG-and

monter.S2-3.O.NSG-et

TOP

TOP

na

across

en.face

lamdo-ɛtna

crossroads-at

carrefour-à

khunɛ

3SG

3SG

kha

that

cela

phudzik-ɛn

pot-DEF

pot-DEF

mɛ-thokt-u

3PL-cook.S2-3SG.O

3PL-cuire.S2-3SG.O

mɛ-yuks-u

3PL-put.down.S2-3SG.O

3PL-poser.S2-3SG.OIl les a fait venir, et ses assistants ont mis le pot sur le feu plus loin, au carrefour.

Then later, after he had roused the spirits, they (the helpers) had the earthen pot cooking over at a crossroads.

S95 doi

stop écouter
laktuaŋ yuŋɛrɔ nɛkkhɛkpa khesikhaˀ maːŋgwihaˀ mɛdhɛktuaŋ ɛtna khunɛ mundhum cogurɔ teˀru.

lakt-u-aŋ

boil.S2-3SG.O-and

bouillir.S2-3SG.O-et

yuŋ-ɛ-rɔ

stay.S2-PA-PROG

rester.S2-PA-PROG

nɛkkhɛkpa

Entada

Entada

khesik-haˀ

walnut-PL

noix-PL

maːŋgwi-haˀ

a.creeper-PL

une.liane-PL

mɛ-thɛkt-u-aŋ

3PL-put.in.S2-3SG.O-and

3PL-insérer.S2-3SG.O-et

ɛtna

over.here

ici

khunɛ

3SG

3SG

mundhum

ritual

rite

cog-u-rɔ

do.S2-3SG.O-PROG

faire.S2-3SG.O-PROG

teˀr-u

take.S2-3SG.O

emmener.S2-3SG.OQuand le pot s'est mis à bouillir, ils ont mis l'Entada, les noix et le mangwi. Et le yeba a continué le rituel.

They had put in the Entada and the walnut and the mangwi and it was boiling, and he carried on with the ceremony over there.

S96 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunɛ yo indɛn kɛŋɛba tɛnnɛtyonu peaŋ kɔ yammu yo kɛŋɛba tɛnnɛtyo peaŋ khɔtyo kɔ laːksɛ. iːrɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khunɛ

3SG

3SG

yo

down

en.bas

indɛn

before

avant

kɛŋ-ɛ-pa

fall.S2-PA-NOM

tomber.S2-PA-NOM

tɛn-ɛtyo-nu

place-in-ABL

endroit-dans-ABL

pe-aŋ

go.S2-and

aller.S2-et

TOP

TOP

yammu

again

encore

yo

down

en.bas

kɛŋ-ɛ-pa

fall.S2-PA-NOM

tomber.S2-PA-NOM

tɛn-ɛtyo

place-in

endroit-dans

pe-aŋ

go.S2-and

aller.S2-et

khɔ-ɛtyo

there-at

là-à

TOP

TOP

laːks-ɛ

dance.S2-PA

danser.S2-PA

iːr-ɛ

turn.S2-PA

tourner.S2-PAMais avant de faire tout ça, il était allé à l'endroit de l'accident et s'était mis à danser en cercles.

But before that he went down to the place where the victim had fallen, and he danced in circles.

S97 doi

stop écouter
mundhummɛllɛ eptu.

mundhum-ɛllɛ

ritual-INST

rite-INST

ept-u

control.S2-3SG.O

mâter.S2-3SG.OGrâce au rituel, il a mâté le mort.

And by the ritual he got the ghost under control.

S98 doi

stop écouter
khɔnnɛtyonu khɔn kusammɛn lɛmurɔ thaktu lɛmurɔ thaktu lammɛtyo yo laːktu tho indɛn khɔmbhɛaŋ kɔ khɔn kɛgɛŋpa tɛnnɛtmu tɛrɔŋŋɛtmu ɛmbhɛllɛ

khɔn-ɛtyo-nu

that-in-ABL

cela-dans-ABL

khɔn

that

cela

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

3SG-âme-DEF

lɛm-u-rɔ

coax.S2-3SG.O-PROG

cajoler.S2-3SG.O-PROG

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

lɛm-u-rɔ

coax.S2-3SG.O-PROG

cajoler.S2-3SG.O-PROG

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

lam-ɛtyo

road-on

chemin-sur

yo

down

en.bas

laːkt-u

dance.S2-3SG.O

danser.S2-3SG.O

tho

above

en.haut

indɛn

before

avant

khɔmbhɛ-aŋ

thus-also

ainsi-aussi

TOP

TOP

khɔn

that

cela

kɛ-kɛŋ-pa

ACT-fall.S1-NOM

ACT-tomber.S1-NOM

tɛn-ɛtmu

place-in

endroit-dans

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

ɛmbhɛllɛ

then

alorsDe là, par des cajoleries, il a fait monter l'esprit avec lui. Il a dansé sur le chemin, puis sur le pont d'où le mort était tombé.

From there he brought the soul up, coaxing it, and he danced down on the road and up on the bridge where he had fallen.

S99 doi

stop écouter
laːksurɔ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ laːksurɔ thaŋɛ ɛttho mitluŋ kɛrɛ.

laːks-u-rɔ

dance.S2-3SG.O-PROG

danser.S2-3SG.O-PROG

laːks-u-rɔ

dance.S2-3SG.O-PROG

danser.S2-3SG.O-PROG

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

laːks-u-rɔ

dance.S2-3SG.O-PROG

danser.S2-3SG.O-PROG

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

laːks-u-rɔ

dance.S2-3SG.O-PROG

danser.S2-3SG.O-PROG

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

laːks-u-rɔ

dance.S2-3SG.O-PROG

danser.S2-3SG.O-PROG

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

ɛttho

up

en.haut

mitluŋ

Mitlung

Mitlung

kɛr-ɛ

arrive.S2-PA

arriver.S2-PAIl a continué à monter tout en dansant, et il est arrivé à Mitlung.

Then he came up, dancing all the while, and arrived in Mitlung.

S100 doi

stop écouter
mitluŋnu kɔ ɛttho səŋkranti kɛbokpa bəjarɛtmu kɛrɛ.

mitluŋ-nu

Mitlung-ABL

Mitlung-ABL

TOP

TOP

ɛttho

up

en.haut

səŋkranti

Sakrante

Sakrante

kɛ-pok-pa

ACT-rise.S1-NOM

ACT-se.lever.S1-NOM

bəjar-ɛtmu

market-at

marché-à

kɛr-ɛ

arrive.S2-PA

arriver.S2-PADe Mitlung, il est arrivé à l'endroit où se tient le marché le premier de chaque mois.

From Mitlung he came up to where the bazaar is held on the first of the month.

S101 doi

stop écouter
khanɛtmunuaŋ laːksɛ yammu tho thaŋɛ.

kha-n-ɛtmu-nu-aŋ

that-DEF-in-ABL-also

cela-DEF-dans-ABL-aussi

laːks-ɛ

dance.S2-PA

danser.S2-PA

yammu

again

encore

tho

up

en.haut

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PADe là, toujours en dansant, il a continué à monter.

From there again he danced and came up further.

S102 doi

stop écouter
tho tho seŋwattho laːksɛ kugɔp lisi ŋasi iːrɛ kha'tmunu yammu thaŋɛ.

tho

up

en.haut

tho

up

en.haut

seŋwa-ɛttho

Sengwa-up

Sengwa-en.haut

laːks-ɛ

dance.S2-PA

danser.S2-PA

ku-kɔp

3SG-tour

3SG-tour

lisi

four

quatre

ŋasi

five

cinq

iːr-ɛ

turn.S2-PA

tourner.S2-PA

kha-ɛtmu-nu

that-in-ABL

cela-dans-ABL

yammu

again

encore

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PAIl a dansé à Sangwa, il a fait quatre ou cinq tours, et de là,

He danced up in Sengwa and made four or five rounds, and from there he came up further.

S103 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ thaŋ thaŋmaŋ thaŋɛ thaŋ idzoŋ thɛgu'tmu thaŋmaŋ thaŋɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

thaŋ

up

en.haut

thaŋmaŋ

up

en.haut

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PA

thaŋ

up

en.haut

idzoŋ

Idzong

Idzong

thɛgu-ɛtmu

hill-on

colline-sur

thaŋmaŋ

up

en.haut

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PAil a continué à monter jusqu'à la colline d'Idzong.

He came up and up, up to Idzong hill.

S104 doi

stop écouter
tipuŋnu thaŋmaŋ thaŋ thaŋɛ.

tipuŋ-nu

Tipung-ABL

Tipung-ABL

thaŋmaŋ

up

en.haut

thaŋ

up

en.haut

thaŋ-ɛ

come.up.S2-PA

monter.S2-PAIl est passé par Tipung.

Then he came up by Tipung.

S105 doi

stop écouter
kha'tthaŋnu laːksɛrɔ laːksɛrɔ liŋghim phɛrɛ.

kha-ɛtthaŋ-nu

there-up-ABL

là-en.haut-ABL

laːks-ɛ-rɔ

dance.S2-PA-PROG

danser.S2-PA-PROG

laːks-ɛ-rɔ

dance.S2-PA-PROG

danser.S2-PA-PROG

liŋghim

Lingkhim

Lingkhim

phɛr-ɛ

come.S2-PA

venir.S2-PADe là, il a atteint Lingkhim, toujours en dansant.

And from up there he came to Lingkhim, dancing all the time.

S106 doi

stop écouter
"kha kɛsib'ɛllɛ kuŋg'warɛ kuhim atti kɔ?" phɔgɔrɔ —

kha

that

cela

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-GEN

3SG-oncle.mat.-GEN

ku-him

3SG-house

3SG-maison

atti

where

TOP

TOP

phɔgɔrɔ

COMP

COMP"Où est la maison de l'oncle maternel de la victime ?", a-t-il alors demandé.

"Where's the house of the victim's maternal uncle?" he asked.

S107 doi

stop écouter
pãc bhaiya kancha mɛmɛttu —

pãc

five

cinq

bhaiya

brothers

frères

kancha

youngest

cadet

mɛ-mɛtt-u

3PL-call.S2-3SG.O

3PL-appeler.S2-3SG.OOn l'appelait Cadet-des-Cinq Frères,

They call him the Youngest of Five Brothers,

S108 doi

stop écouter
kumiŋ kɔ — kuŋg'warɛ kumiŋ kɔ jəgət bəhadur tərə kɛsib'ɛllɛ kumiŋ kɔ uttərhaŋ.

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

TOP

TOP

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-GEN

3SG-oncle.mat.-GEN

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

TOP

TOP

jəgət

Jagat

Jagat

bəhadur

Bahadur

Bahadur

tərə

but

mais

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-GEN

ACT-mourir.S1-NOM-GEN

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

TOP

TOP

uttərhaŋ

Uttarhang

Uttarhangmais son vrai nom, le nom de l'oncle, était Jagat Bahadur, et le nom de la victime était Uttarhang.

but his name — his uncle's name was Jagat Bahadur, and the victim's name was Uttarhang.

S109 doi

stop écouter
khɔmbha yo laːksɛrɔ thaŋɛaŋ khɔmbhɛaŋ kɔ laːksɛrɔ thaŋɛaŋ kɔ kuŋg'warɛ kuhimmu kɛrɛ.

khɔmbha

thus

ainsi

yo

down

en.bas

laːks-ɛ-rɔ

dance.S2-PA-PROG

danser.S2-PA-PROG

thaŋ-ɛ-aŋ

come.up.S2-PA-and

monter.S2-PA-et

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

laːks-ɛ-rɔ

dance.S2-PA-PROG

danser.S2-PA-PROG

thaŋ-ɛ-aŋ

come.up.S2-PA-and

monter.S2-PA-et

TOP

TOP

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-GEN

3SG-oncle.mat.-GEN

ku-him-mu

3SG-house-at

3SG-maison-à

kɛr-ɛ

arrive.S2-PA

arriver.S2-PAC'est ainsi que, toujours en dansant, il est arrivé en haut, chez l'oncle maternel.

So he came up dancing and arrived at the uncle's house.

S110 doi

stop écouter
yɛba khɔmbhɛaŋ laːksɛ. kha'tmunu mundhum teˀrɛ laːksɛaŋ phɛllɛ kɔ

yɛba

shaman

chamane

khɔmbhɛaŋ

then

alors

laːks-ɛ

dance.S2-PA

danser.S2-PA

kha-ɛtmu-nu

there-at-ABL

là-à-ABL

mundhum

ritual

rite

teˀr-ɛ

lead.S2-PA

emmener.S2-PA

laːks-ɛ-aŋ

dance.S2-PA-and

danser.S2-PA-et

phɛllɛ

then

alors

TOP

TOPIl a dansé et il a fait le rituel.

Then the shaman danced. He carried on the ritual and he danced.

S111 doi

stop écouter
"ləu! khɛnɛ yɛba'llɛ kɔ nurik cokma poŋ ɛtmu.

ləu

INTERJ

alors!

khɛnɛ

2SG

2SG

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

TOP

TOP

nurik

well

alors!

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

poŋ

must.S1

devoir.S1

ɛtmu

here

ici"Bon, yeba, il faut que tu nous fasses ça bien,

"Well, shaman, you must do a good job," said the others.

S112 doi

stop écouter
kɛsib'ɛllɛ nurik kɛndzogunnɛllɛ kɔ yammu auːŋ.

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-ERG

ACT-mourir.S1-NOM-ERG

nurik

well

alors!

kɛn-cog-un-ɛllɛ

2.NEG-do.S2-3SG.O.NEG-SUB

2.NEG-faire.S2-3SG.O.NEG-SUB

TOP

TOP

yammu

again

encore

a-uːŋ

1IN-pull.S1

1IN-tirer.S1parce que si tu ne fais pas ça bien, ce mort va nous entraîner

"Because if you don't do it properly, this dead man will pull us down.

S113 doi

stop écouter
yammu c'waːttɛtmu auːŋ adhɛk.

yammu

again

encore

c'waːt-ɛtmu

water-in

eau-dans

a-uːŋ

1IN-pull.S1

1IN-tirer.S1

a-thɛk

1IN-put.in.S1

1IN-insérer.S1pour nous faire tomber à l'eau.

He'll drag us into the water.

S114 doi

stop écouter
yammu khãs cɛpma yakkek liŋma liŋ hɛkm'ɛllɛ yammu auːŋ adhɛk" phɛaŋ kɔ yɛban sarik pa mɛmɛttu'llɛ kɔ

yammu

again

encore

khãs

fodder

fourrage

cɛp-ma

cut.S1-INF

couper.S1-INF

yakkek

cliff

falaise

liŋ-ma

climb.S1-INF

grimper.S1-INF

liŋ

thatch

chaume

hɛk-ma-ɛllɛ

cut.S1-INF-SUB

couper.S1-INF-SUB

yammu

again

encore

a-uːŋ

1IN-pull.S1

1IN-tirer.S1

a-thɛk

1IN-put.in.S1

1IN-insérer.S1

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yɛba-n

shaman-DEF

chamane-DEF

sarik

much

beaucoup

pa

warning.PV

PV

mɛ-mɛtt-u-ɛllɛ

3PL-do.S2-3SG.O-SUB

3PL-dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOPOu bien, si on est en train de couper du fourrage ou si on grimpe sur une falaise pour couper du chaume, il va nous tirer pour nous faire tomber, ont-ils dit au yeba en insistant.

When we're cutting fodder or climbing a cliff to cut thatch-grass he'll pull us down," they told the shaman over and over.

S115 doi

stop écouter
"ok. iŋga coguŋ. nurik coguŋ piniŋ a" mɛttusi yɛba'llɛ.

ok

OK

d'accord

iŋga

1SG

1SG

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

nurik

well

alors!

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

pi-niŋ

give.S1-1SG→2PL

donner.S1-1SG→2PL

a

EXPR

EXPR

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSG

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG— D'accord, je vais vous faire ça bien, leur a dit le yeba.

"All right. I'll do it. I'll do a good job for you," the shaman told them.

S116 doi

stop écouter
"nurik cogɛ" mɛmɛttu.

nurik

well

alors!

cog-ɛ

do.S2-IMP

faire.S2-IMP

mɛ-mɛtt-u

3PL-tell.S2-3SG.O

3PL-dire.S2-3SG.O— Fais ça bien."

"Do a good job!" they told him.

S117 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ khunɛ kɔ "ləu! alla khɛpsammɛ! — iŋga nurik coguŋ — ɛmbha khɛniaŋ — khɛni ɛmbha nɛbhakkɛllɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

alla

now

maintenant

khɛps-ammɛ

hear.S2-2PL→3.IMP

entendre.S2-2PL→3.IMP

iŋga

1SG

1SG

nurik

well

alors!

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

ɛmbha

thus

ainsi

khɛni-aŋ

2PL-also

2PL-aussi

khɛni

2PL

2PL

ɛmbha

thus

ainsi

nɛbhak-ɛllɛ

ear-INST

oreille-INSTAlors le yeba a dit : "Maintenant, écoutez! Je vais faire ça bien, mais vous, écoutez de toutes vos oreilles,

"All right! Now everyone pay attention! I'll do a good job, but you, too — use your ears!

S118 doi

stop écouter
iŋga akkhot nurik mɛdzogun agɛmɛtti phɛaŋ kɔ yɛba'llɛ mɛttusi.

iŋga

1SG

1SG

akkhot

later

plus.tard

nurik

well

alors!

mɛ-cog-un

NEG-do.S2-3SG.O.NEG

NEG-faire.S2-3SG.O.NEG

agɛ-mɛtt-i

2→1-tell.S2-2PL

2→1-dire.S2-2PL

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSGsinon, après, vous allez me dire que je n'ai pas fait les choses bien", a dit le yeba.

Or else later you'll say about me, 'He didn't do a good job,'" the shaman said to them.

S119 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khunɛ mundhum yonu laːktɛrɔ thaktu paːtturɔ thaktu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khunɛ

3SG

3SG

mundhum

ritual

rite

yo-nu

below-ABL

en.bas-ABL

laːkt-ɛ-rɔ

dance.S2-PA-PROG

danser.S2-PA-PROG

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.O

paːtt-u-rɔ

say.S2-3SG.O-PROG

dire.S2-3SG.O-PROG

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OIl était donc arrivé là-haut en dansant et en récitant le rituel.

Then he brought the ritual along from down below, dancing and reciting.

S120 doi

stop écouter
ɛttho yammu ɛmbha mɛbaːrɛ mɛyuŋɛ'llɛ kɔ yɛba'llɛ yammu cok hektu.

ɛttho

up.here

ici.en.haut

yammu

again

encore

ɛmbha

thus

ainsi

mɛ-paːr-ɛ

3PL-speak.S2-PA

3PL-parler.S2-PA

mɛ-yuŋ-ɛ-ɛllɛ

3PL-stay.S2-PA-SUB

3PL-rester.S2-PA-SUB

TOP

TOP

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

yammu

again

encore

cok

do.S1

faire.S1

hekt-u

begin.S2-3SG.O

commencer.S2-3SG.OLà, ils ont discuté, puis le yeba s'est mis au travail.

Up here they sat talking, and then the shaman started performing.

S121 doi

stop écouter
cok hektu'llɛ kɔ ləu! khɔmbhɛaŋ kɔ mundhum taˀ thɔktu yuŋɛ. taˀ thɔktu yuŋɛ.

cok

do.S1

faire.S1

hekt-u-ɛllɛ

begin.S2-3SG.O-SUB

commencer.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP

ləu

INTERJ

alors!

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

mundhum

ritual

rite

taˀ

speech.PV

PV

thɔkt-u

perform.S2-3SG.O

faire.S2-3SG.O

yuŋ-ɛ

stay.S2-PA

rester.S2-PA

taˀ

speech.PV

PV

thɔkt-u

perform.S2-3SG.O

faire.S2-3SG.O

yuŋ-ɛ

stay.S2-PA

rester.S2-PAIl a commencé, il a exécuté le rituel.

He went on performing the ritual.

S122 doi

stop écouter
taˀ thɔktu yuŋɛ'llɛ kɔ khɔmbhɛ akkhot na taˀ thɔktuaŋ kɔ

taˀ

speech.PV

PV

thɔkt-u

perform.S2-3SG.O

faire.S2-3SG.O

yuŋ-ɛ-ɛllɛ

stay.S2-PA-SUB

rester.S2-PA-SUB

TOP

TOP

khɔmbhɛ

thus

ainsi

akkhot

later

plus.tard

na

across

en.face

taˀ

speech.PV

PV

thɔkt-u-aŋ

perform.S2-3SG.O-and

faire.S2-3SG.O-et

TOP

TOPQuand il avait exécuté le rituel [dans la maison], plus tard, il l'a fait là-bas [au carrefour].

He continued and then later he performed over there (at the crossroads).

S123 doi

stop écouter
kha kɛsib'ɛn kɔ yonu uːttuaŋ kɔ kudhɔkkɛtmu thɛktu thaktu.

kha

that

cela

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

yo-nu

below-ABL

en.bas-ABL

uːtt-u-aŋ

call.S2-3SG.O-and

appeler.S2-3SG.O-et

TOP

TOP

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

thɛkt-u

put.in.S2-3SG.O

insérer.S2-3SG.O

thakt-u

bring.up.S2-3SG.O

monter.S2-3SG.OIl avait appelé le mort, il l'avait fait passer dans son propre corps et l'avait amené jusque là-haut,

He called the spirit up from below and put it in his own body and brought it up.

S124 doi

stop écouter
wayɛ rətchə.

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PA

rətchə

EVID

INFERet l'esprit était là.

And it was really there.

S125 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kudhɔkkɛtmu thɛktu thaktuaŋ kɔ mundhummɛtmu paːttuaŋ himbhitri lasɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

thɛkt-u

put.in.S2-3SG.O

insérer.S2-3SG.O

thakt-u-aŋ

bring.up.S2-3SG.O-and

monter.S2-3SG.O-et

TOP

TOP

mundhum-ɛtmu

ritual-in

rite-dans

paːtt-u-aŋ

say.S2-3SG.O-and

dire.S2-3SG.O-et

him-bhitri

house-in

maison-dans

las-ɛ

enter.S2-PA

entrer.S2-PAAlors il a récité le rituel et il est entré dans la maison.

He put it into his own body and brought it up, and then he said the ritual and he entered the house.

S126 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ kɛsib'ɛn kɔ yammu yɛba'llɛ kɔ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ kɔ haːp hektɛ. haːbɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

yammu

again

encore

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

TOP

TOP

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-and

entrer.S2-PA-et

TOP

TOP

haːp

weep.S1

pleurer.S1

hekt-ɛ

begin.S2-PA

commencer.S2-PA

haːb-ɛ

weep.S2-PA

pleurer.S2-PALe mort qui était passé dans le corps du yeba s'est mis à pleurer. Il a pleuré.

The victim for his part had entered the body of the shaman and begun to weep. He wept.

S127 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ "iŋga kɔ yo ajəgga nɛssɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

yo

below

en.bas

a-jəgga

1SG-land

1SG-terre

nɛss-ɛ

lie.S2-PA

être.allongé.S2-PA"Moi, j'avais des terres là-bas [à Libang].

"I had land down there [in Libang]," he said.

S128 doi

stop écouter
iŋga kɔ aghambek nɛssɛ.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

a-khambek

1SG-land

1SG-terre

nɛss-ɛ

lie.S2-PA

être.allongé.S2-PAJ'avais de la terre.

"I had land.

S129 doi

stop écouter
iŋga kɔ ɛmdaŋba ahim nɛssɛ.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

ɛmdaŋba

like.this

comme.ceci

a-him

1SG-house

1SG-maison

nɛss-ɛ

lie.S2-PA

être.allongé.S2-PAJ'avais une maison comme celle-ci.

And I had a house like this.

S130 doi

stop écouter
tərə ambaaŋ mɛs'yɛ ammaaŋ mɛs'yɛ.

tərə

but

mais

a-pa-aŋ

1SG-father-also

1SG-père-aussi

mɛ-s'y-ɛ

3PL-die.S2-PA

3PL-mourir.S2-PA

a-ma-aŋ

1SG-mother-also

1SG-mère-aussi

mɛ-s'y-ɛ

3PL-die.S2-PA

3PL-mourir.S2-PAMais mon père et ma mère sont morts tous les deux

But my father and my mother both died.

S131 doi

stop écouter
iŋga yɛtchaba poksaŋŋaŋ ni ɛmbha aŋg'warɛ kuhimmu thaŋaŋŋaŋ saːŋwa kɔttaŋ pit kɔttaŋŋaŋ wayaŋ.

iŋga

1SG

1SG

yɛtchaba

orphan

orphelin

poks-aŋ-aŋ

become.S2-1SG.SO.PA-and

devenir.S2-1SG.SO.PA-et

ni

EMPH

EMPH

ɛmbha

thus

ainsi

a-k'wa-rɛ

1SG-mat.uncle-GEN

1SG-oncle.mat.-GEN

ku-him-mu

3SG-house-in

3SG-maison-dans

thaŋ-aŋ-aŋ

come.up.S2-1SG.SO.PA-also

monter.S2-1SG.SO.PA-aussi

saːŋwa

buffalo

buffle

kɔtt-aŋ

keep.S2-1SG.SO.PA

garder.S2-1SG.SO.PA

pit

cattle

vache

kɔtt-aŋ-aŋ

keep.S2-1SG.SO.PA-and

garder.S2-1SG.SO.PA-et

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PA

être.S2-1SG.SO.PAet je me suis retrouvé orphelin. Alors je suis monté chez mon oncle maternel et là, je gardais le bétail.

I became an orphan, so I came up to my maternal uncle's house and stayed looking after the buffalo and the cattle.

S132 doi

stop écouter
ɛmbhɔrɔ aŋg'warɛ biha mɛttaŋbaaŋ tɔŋbe sumsi the yo.

ɛmbhɔ-rɔ

thus-PROG

ainsi-PROG

a-k'wa-rɛ

1SG-mat.uncle-ERG

1SG-oncle.mat.-ERG

biha

marriage

mariage

mɛtt-aŋ-pa-aŋ

make.S2-1SG.SO.PA-NOM-also

faire.S2-1SG.SO.PA-NOM-aussi

tɔŋbe

year

an

sumsi

three

trois

the

what

quoi

yo

reach.S1

atteindre.S1Mon oncle m'a arrangé un mariage, il y a trois ou quatre ans de cela.

So my uncle arranged a marriage for me, it's been some three years now.

S133 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ɛmbha yo pegaŋ ahimdaŋm'ɛllɛ kulasɛ pegaŋŋaŋ thaŋaŋ kɔrɔ ahimdaŋm'ɛnnaŋ mɛdhaŋɛn.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

ɛmbha

thus

ainsi

yo

down

en.bas

peg-aŋ

go.S2-1SG.SO.PA

aller.S2-1SG.SO.PA

a-himdaŋma-ɛllɛ

1SG-wife-GEN

1SG-épouse-GEN

ku-la-sɛ

3SG-bring.S1-PURP

3SG-amener.S1-BUT

peg-aŋ-aŋ

go.S2-1SG.SO.PA-and

aller.S2-1SG.SO.PA-et

thaŋ-aŋ

come.up.S2-1SG.SO.PA

monter.S2-1SG.SO.PA

kɔrɔ

when

quand

a-himdaŋma-ɛn-aŋ

1SG-wife-DEF-also

1SG-épouse-DEF-aussi

mɛ-thaŋ-ɛn

NEG-come.up.S2-PA.NEG

NEG-monter.S2-PA.NEGEt puis juste là, mon oncle m'a emmené avec lui pour chercher ma femme, mais au moment de remonter, ma femme n'a pas voulu venir,

Then he took me to fetch my wife, and I went down, but when I came back up, my wife didn't come.

S134 doi

stop écouter
iŋga kɔ ɛmbha tɛrɔŋŋɛtmunu mut th'yaŋ s'yaŋ" phɛaŋ kɔ —

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

ɛmbha

thus

ainsi

tɛrɔŋ-ɛtmu-nu

bridge-on-ABL

pont-sur-ABL

mut

down.PV

PV

th'y-aŋ

fall.S2-1SG.SO.PA

tomber.S2-1SG.SO.PA

s'y-aŋ

die.S2-1SG.SO.PA

mourir.S2-1SG.SO.PA

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOPet je suis tombé du pont et je suis mort!"

And I fell down from a bridge and died," he said.

S135 doi

stop écouter
allo kha sogha kɛboŋpa kɛsib'ɛn kɔ yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ kɔ khunɛ kɔ yammu paːttu.

allo

now

maintenant

kha

that

cela

sogha

spirit

esprit

kɛ-poŋ-pa

ACT-become.S1-NOM

ACT-devenir.S1-NOM

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-and

entrer.S2-PA-et

TOP

TOP

khunɛ

3SG

3SG

TOP

TOP

yammu

again

encore

paːtt-u

say.S2-3SG.O

dire.S2-3SG.OVoilà que ce mort qui était devenu un sogha, et était entré dans le corps du yeba, parlait.

Now that one who had become a ghost (lit. malevolent spirit of the victim of a fall) — the dead man — had entered into the body of the shaman, and he spoke again.

S136 doi

stop écouter
kɛsib'ɛn kɔ paːrɛ.

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

paːr-ɛ

speak.S2-PA

parler.S2-PALe mort parlait.

The dead man spoke.

S137 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ abhedaŋba kisimɛllɛ paːrɛ kɔ phɛllɛ kɛsib'ɛn —

khɔmbhɛaŋ

then

alors

abhedaŋba

how.ADJ

comment

kisim-ɛllɛ

sort-INST

sorte-INST

paːr-ɛ

speak.S2-PA

parler.S2-PA

TOP

TOP

phɛllɛ

COMP

COMP

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEFComment se fait-il que le mort parlait ?

Now you might ask how the dead man could speak.

S138 doi

stop écouter
kɛsib'ɛn kɔ s'yɛ tərə yɛba'llɛ kusammɛn thaktuaŋ kɔ kusammɛn yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu lasɛaŋ paːrɛ.

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

s'y-ɛ

die.S2-PA

mourir.S2-PA

tərə

but

mais

yɛba-ɛllɛ

shaman-ERG

chamane-ERG

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

3SG-âme-DEF

thakt-u-aŋ

bring.up.S2-3SG.O-and

monter.S2-3SG.O-et

TOP

TOP

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

3SG-âme-DEF

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

las-ɛ-aŋ

enter.S2-PA-and

entrer.S2-PA-et

paːr-ɛ

speak.S2-PA

parler.S2-PALe mort était bien mort, mais le yeba avait attiré son esprit, et l'esprit était passé dans le corps du yeba, et il parlait.

The dead man had indeed died, but the shaman had brought up his soul — his soul had entered the body of the shaman and it spoke.

S139 doi

stop écouter
paːrɛ'llɛ kɔ "khɛnɛ thedhe kɛniŋwa mɛndaɛ waˀ paːttɛ!

paːr-ɛ-ɛllɛ

speak.S2-PA-SUB

parler.S2-PA-SUB

TOP

TOP

khɛnɛ

2SG

2SG

the-the

what-what

quoi-quoi

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

mɛn-ta-ɛ

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

waˀ

be.S1

être.S1

paːtt-ɛ

say.S2-IMP

dire.S2-IMP"Dis-nous ce qui te chagrine,

"What all you are unhappy about, say it!

S140 doi

stop écouter
kɛniŋwa tasumbɛ" phɛaŋ kuŋg'warɛ mɛttu — pãc bhaiya kancha kumiŋ kɔrɔ —

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

tas-umbɛ

satisfy.S2-1PL.EX→3SG

combler.S2-1PL.EX→3SG

phɛaŋ

COMP

COMP

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-ERG

3SG-oncle.mat.-ERG

mɛtt-u

tell.S2-3SG.O

dire.S2-3SG.O

pãc

five

cinq

bhaiya

brothers

frères

kancha

youngest

cadet

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

kɔrɔ

when

quandet nous allons te donner satisfaction", a dit l'oncle maternel, Cadet-des-Cinq Frères,

We will make you happy," said his maternal uncle, who was called Youngest of Five Brothers.

S141 doi

stop écouter
kuŋg'warɛ kumiŋ kɔ jəgət bəhadur mɛmɛttu.

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-GEN

3SG-oncle.mat.-GEN

ku-miŋ

3SG-name

3SG-nom

TOP

TOP

jəgət

Jagat

Jagat

bəhadur

Bahadur

Bahadur

mɛ-mɛtt-u

3PL-call.S2-3SG.O

3PL-appeler.S2-3SG.Ol'oncle maternel dont le nom était Jagat Bahadur.

The uncle's name was Jagat Bahadur.

S142 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ "k'wai iŋga bihaaŋ kɛmɛttaŋ iŋga ɛmbha tɔŋbe sumsi poksɛ tərə iŋga aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

k'wa-i

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOC

iŋga

1SG

1SG

biha-aŋ

marriage-also

mariage-aussi

kɛ-mɛtt-aŋ

2-do.S2-1SG.SO.PA

2-faire.S2-1SG.SO.PA

iŋga

1SG

1SG

ɛmbha

thus

ainsi

tɔŋbe

year

an

sumsi

three

trois

poks-ɛ

become.S2-PA

devenir.S2-PA

tərə

but

mais

iŋga

1SG

1SG

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛn-ta-ɛ

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

s'y-aŋ

die.S2-1SG.SO.PA

mourir.S2-1SG.SO.PA"Mon oncle, tu as arrangé mon mariage il y a trois ans. Et pourtant je suis mort insatisfait.

"Uncle," said the dead man, "you arranged a marriage for me — it's been some three years now — but even so I died unsatisfied.

S143 doi

stop écouter
theaŋ aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋ —

theaŋ

why

pourquoi

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛn-ta-ɛ

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

s'y-aŋ

die.S2-1SG.SO.PA

mourir.S2-1SG.SO.PAPourquoi je ne suis pas satisfait ?

Why am I unsatisfied?

S144 doi

stop écouter
aniŋwa mɛndaɛ s'yaŋŋaŋsa ɛmbhɔ kɛhim wəripəri luŋhaˀ kɛŋsuŋŋaŋ wayaŋ — taŋdaŋ tuŋduŋ lɔˀrɛaŋ.

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛn-ta-ɛ

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

s'y-aŋ-aŋ-sa

die.S2-1SG.SO.PA-and-ADV

mourir.S2-1SG.SO.PA-et-ADV

ɛmbhɔ

thus

ainsi

kɛ-him

2SG-house

2SG-maison

wəripəri

around

autour

luŋ-haˀ

stone-PL

pierre-PL

kɛŋs-uŋ-aŋ

make.fall.S2-1SG→3SG-and

faire.tomber.S2-1SG→3-et

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PA

être.S2-1SG.SO.PA

taŋdaŋ

ONOM

ONOM

tuŋduŋ

ONOM

ONOM

lɔˀr-ɛ-aŋ

sound.S2-PA-and

faire.S2-PA-etEh bien, comme je suis mort insatisfait, j'ai fait rouler des pierres autour de ta maison. Crac! Boum!

Well, it's because I died unsatisfied that I've been rolling stones down around your house, crash! boom!

S145 doi

stop écouter
kɛlamdhettɛn hɔnduŋŋaŋ wayaŋ.

kɛ-lamdhet-ɛn

2SG-door-DEF

2SG-porte-DEF

hɔnd-uŋ-aŋ

open.S2-1SG→3SG-and

ouvrir.S2-1SG→3-et

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PA

être.S2-1SG.SO.PAJ'ai ouvert ta porte,

I opened your door.

S146 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ himbhitri kɛnɛpa pɔgi kɛgisiaŋ kɛwayi — kɛnɛssi khɛni — khɔmbha wayaŋŋɛllɛ".

khɔmbhɛllɛ

then

alors

him-bhitri

house-in

maison-dans

kɛ-nɛ-pa

ACT-lie.S1-NOM

ACT-être.allongé.S1-NOM

pɔgi

ONOM

ONOM

kɛ-kis-i-aŋ

2-fear.S2-2PL-and

2-avoir.peur.S2-2PL-et

kɛ-way-i

2-be.S2-2PL

2-être.S2-2PL

kɛ-nɛss-i

2-lie.S2-2PL

2-être.allongé.S2-2PL

khɛni

2PL

2PL

khɔmbha

thus

ainsi

way-aŋ-ɛllɛ

be.S2-1SG.SO.PA-SUB

être.S2-1SG.SO.PA-SUBet comme j'étais là, comme ça, vous, dans la maison, vous étiez terrorisés."

And you who were inside, you were all scared to death! You were all in there while I was doing it!"

S147 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ — lɔrik — khɔmbhɛaŋ kɛsib'ɛn kɔ yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu ləu! paːrɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

lɔrik

ADV

ADV

khɔmbhɛaŋ

then

alors

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

ləu

INTERJ

alors!

paːr-ɛ

speak.S2-PA

parler.S2-PAAinsi parlait le mort dans le corps du yeba.

The dead man spoke like that in the body of the shaman.

S148 doi

stop écouter
paːrɛ'llɛ kɔ jəmmərɛ "ləu!" — ɛmbha paːrɛ.

paːr-ɛ-ɛllɛ

speak.S2-PA-SUB

parler.S2-PA-SUB

TOP

TOP

jəmmə-rɛ

all-ERG

tout-ERG

ləu

INTERJ

alors!

ɛmbha

thus

ainsi

paːr-ɛ

speak.S2-PA

parler.S2-PAEt tout le monde disait : "Regarde, regarde, il parle!"

When he spoke, everyone said, "See, see, he spoke!"

S149 doi

stop écouter
alla luŋma poduktukkɛnnɔ pɔkɔsɛllɛ kusɔmdhaŋ yuŋsiŋŋaŋ kɔ thɛkkɔkkɔk phɛ yɔksɛrɔ haːbɛrɔ mɛttusi.

alla

now

maintenant

luŋma

heart

coeur

poduktukkɛnnɔ

ONOM.thump.thump

ONOM

pɔkɔs-ɛllɛ

trunk-GEN

coffre-GEN

ku-sɔm-thaŋ

3SG-top-on

3SG-sommet-sur

yuŋ-siŋ-aŋ

sit.S1-23.REFL-and

rester.S1-23.REFL-et

TOP

TOP

thɛkkɔkkɔk

ONOM

ONOM

phɛ

COMP

COMP

yɔks-ɛ-rɔ

shake.S2-PA-PROG

trembler.S2-PA-PROG

haːb-ɛ-rɔ

weep.S2-PA-PROG

pleurer.S2-PA-PROG

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSGAlors, le cœur battant, le yeba est allé s'installer sur le coffre, et tremblant de tous ses membres, il leur a dit en pleurant :

Now with his heart thumping he sat down on top of a trunk, and trembling uncontrollably and weeping he spoke to them:

S150 doi

stop écouter
"iŋga kɔ akoʈ nub'ɛn atti pɔt kɔ?" lɔˀrɛ.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

a-koʈ

1SG-coat

1SG-veste

nuˀ-pa-ɛn

good.S1-NOM-DEF

bon.S1-NOM-DEF

atti

where

pɔt

be.suspended.S1

être.accroché.S1

TOP

TOP

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PA"Ma veste neuve, où est-elle ?

"My new coat — where is it?" he said.

S151 doi

stop écouter
"ɛtmu pɔt" mɛmɛttuaŋ mɛnɛssu mɛburu.

ɛtmu

here

ici

pɔt

be.suspended.S1

être.accroché.S1

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-and

3PL-dire.S2-3SG.O-et

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.O— Elle est là!" lui a-t-on dit, et on l'a posée devant lui.

"Here it is," they said and they laid it out for him.

S152 doi

stop écouter
"khɔn thik aluŋma tuk a! akoʈɛn abɛraŋŋɛ a!" lɔˀrɛ.

khɔn

that

cela

thik

one

un

a-luŋma

1SG-heart

1SG-coeur

tuk

hurt.S1

avoir.mal.S1

a

EXPR

EXPR

a-koʈ-ɛn

1SG-coat-DEF

1SG-veste-DEF

a-pɛr-aŋŋɛ

1-give.S2-2SG→1SG.IMP

1-donner.S2-2SG→1SG.IMP

a

EXPR

EXPR

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PA"Elle me manque. Donnez-moi ma veste!" a-t-il dit.

"My heart aches for that one thing! Give me my coat!" he said.

S153 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ mɛnɛssu mɛburu yammu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.O

yammu

again

encoreEt on l'a mise devant lui.

So they laid it out for him.

S154 doi

stop écouter
"iŋga ajutta ləu!" pha "atti kɛyuksummaŋ yuŋ?

iŋga

1SG

1SG

a-jutta

1SG-shoe

1SG-chaussure

ləu

INTERJ

alors!

pha

COMP

COMP

atti

where

kɛ-yuks-um-aŋ

2-put.down.S2-12PL→3SG-and

2-poser.S2-12PL→3SG-et

yuŋ

be.sitting.S1

être.posé.S1"Et mes chaussures, où est-ce que vous les avez mises ?

"What about my shoes? Where have you put them?

S155 doi

stop écouter
kha nəya ajutta sarəi aluŋma tuk" lɔˀrɛ.

kha

that

cela

nəya

new

neuf

a-jutta

1SG-shoe

1SG-chaussure

sarəi

much

beaucoup

a-luŋma

1SG-heart

1SG-coeur

tuk

hurt.S1

avoir.mal.S1

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PAElle me manquent terriblement, mes chaussures neuves!"

I miss my new shoes very badly," he said.

S156 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu khɔnnaŋ mɛnɛssu mɛburu.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

yammu

again

encore

khɔn-aŋ

that-also

cela-aussi

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.OAlors on lui a sorti ses chaussures.

So they put those out for him as well.

S157 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ yammu akkho kɔ abhe poksɛ kɔ phɛllɛ kudɔkkattɛnnaŋmu sarik kuluŋma tuk nɛssɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

yammu

again

encore

akkhot

later

plus.tard

TOP

TOP

abhe

how

comment

poks-ɛ

become.S2-PA

devenir.S2-PA

TOP

TOP

phɛllɛ

COMP

COMP

ku-tɔkkat-ɛn-aŋ-mu

3SG-cane-DEF-also-CTR

3SG-canne-DEF-aussi-CTR

sarik

much

beaucoup

ku-luŋma

3SG-heart

3SG-coeur

tuk

hurt.S1

avoir.mal.S1

nɛss-ɛ

lie.S2-PA

être.allongé.S2-PAMais après, c'était sa canne qui lui manquait.

But after that he sorely missed his walking-stick.

S158 doi

stop écouter
"adɔkkattɛn — adɔkkattɛn atti waˀ kɔ? aluŋma tuk. amaya pɔt" lɔˀrɛ'llɛ kɔ khanaŋ mɛnɛssu mɛburu.

a-tɔkkat-ɛn

1SG-cane-DEF

1SG-canne-DEF

a-tɔkkat-ɛn

1SG-cane-DEF

1SG-canne-DEF

atti

where

waˀ

be.S1

être.S1

TOP

TOP

a-luŋma

1SG-heart

1SG-coeur

tuk

hurt.S1

avoir.mal.S1

a-maya

1SG-love

1SG-attachement

pɔt

be.suspended.S1

être.accroché.S1

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-SUB

dire.S2-PA-SUB

TOP

TOP

kha-n-aŋ

that-DEF-also

cela-DEF-aussi

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.O"Ma canne, où est ma canne ? Mon cœur saigne! J'y tiens encore", a-t-il dit. Et on lui a aussi donné sa canne.

"Where's my walking-stick? My heart aches. I still love it!" he said, and they set that out for him as well.

S159 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khɔmbhɛsaŋ haːbɛ. kuniŋwa mɛd'yɛnɛn.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khɔmbhɛ-saŋ

thus-even

ainsi-même

haːb-ɛ

weep.S2-PA

pleurer.S2-PA

ku-niŋwa

3SG-mind

3SG-esprit

mɛ-t'y-ɛnɛn

NEG-be.satisfied.S2-PA.NEG

NEG-être.satisfait.S2-PA.NEGMalgré tout ça, il continuait de pleurer. Il n'était pas satisfait.

But he wept even so. He was not satisfied.

S160 doi

stop écouter
"kɛniŋwa mɛndamuna thedhe waˀ kɔ lamsae!" mɛmɛttu'llɛ kɔ

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

mɛn-ta-muna

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

the-the

what-what

quoi-quoi

waˀ

be.S1

être.S1

TOP

TOP

lamsa-e

nephew-VOC

neveu-VOC

mɛ-mɛtt-u-ɛllɛ

3PL-say.S2-3SG.O-SUB

3PL-dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP"Dis-nous ce qui te chagrine, neveu! lui ont-ils dit.

"What are you unhappy about, nephew," they said.

S161 doi

stop écouter
"allasaŋ aniŋwa kɛdukpa k'wai waˀ a" lɔˀrɛ yammu haːbɛ'llɛ kɔ.

alla-saŋ

now-even

maintenant-même

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

kɛ-tuk-pa

ACT-ache.S1-NOM

ACT-avoir.mal.S1-NOM

k'wa-i

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOC

waˀ

be.S1

être.S1

a

EXPR

EXPR

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PA

yammu

again

encore

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOP— Il y a encore des choses qui me manquent, mon oncle, a-t-il répondu en pleurant.

"Even now there are things that I miss, uncle!" he replied, weeping.

S162 doi

stop écouter
"ləu! paːttammɛ ni!"

ləu

INTERJ

alors!

paːtt-ammɛ

say.S2-2PL→3.IMP

dire.S2-2PL→3.IMP

ni

EMPH

EMPH— Eh bien, dis-nous lesquelles.

"Well, tell everyone!"

S163 doi

stop écouter
"mɛːn — thaŋ pandotluŋ kɛyuŋma mɛnchiahaˀmu iŋga pəisa puruŋsiŋŋaŋ pɔtchɛ a iŋga — khɔnhaˀ.

mɛːn

no

non

thaŋ

up

en.haut

pandotluŋ

Pandotlung

Pandotlung

kɛ-yuŋ-ma

ACT-stay.S1-NOM.F

ACT-rester.S1-NOM.FEM

mɛnchia-haˀ-mu

woman-PL-CTR

femme-PL-CTR

iŋga

1SG

1SG

pəisa

money

argent

pur-uŋsiŋ-aŋ

give.S2-1SG→3NSG-and

donner.S2-1SG→3NSG-et

pɔtch-ɛ

be.suspended.S2-PA

être.accroché.S2-PA

a

EXPR

EXPR

iŋga

1SG

1SG

khɔn-haˀ

that-PL

cela-PL— J'ai donné de l'argent à des femmes de Pandotlung et on ne me l'a pas rendu.

"No — I gave some money to some women who live up in Pandotlung and it's still outstanding.

S164 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ khɔn thikkaŋ khɔnnɛn mɛbia'llɛ mɛn aniŋwa ta mɛn" lɔˀrɛaŋ kɔ haːbɛ.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

khɔn

that

cela

thik-aŋ

one-also

un-aussi

khɔn-ɛn

that-DEF

cela-DEF

mɛ-pi-a-ɛllɛ

3PL-give.S1-1SG.SO.PR-SUB

3PL-donner.S1-1SG.SO.PR-SUB

mɛn

IRR

IRR

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

ta

be.satisfied.S1

être.satisfait.S1

mɛn

IRR

IRR

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

TOP

TOP

haːb-ɛ

weep.S2-PA

pleurer.S2-PASi on me le rendait, je serais content", a-t-il dit en pleurant.

If they would only give that back to me, I would be happy," he said, and he wept.

S165 doi

stop écouter
haːbɛ'llɛ kɔ khɔmbha yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu khunɛ kusammɛn thaktuaŋ haːp.

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOP

khɔmbha

thus

ainsi

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

khunɛ

3SG

3SG

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

3SG-âme-DEF

thakt-u-aŋ

bring.up.S2-3SG.O-and

monter.S2-3SG.O-et

haːp

weep.S1

pleurer.S1Le yeba avait son esprit dans le corps, et il pleurait.

The shaman carried his soul in his body and it wept.

S166 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ kɛsib'ɛllɛ — kɛsib'ɛn ɛmbha haːbɛ'llɛ kɔ kha mɛnchiahaˀaŋ khɔ'tmu mɛd'yɛaŋ mɛyuŋɛ mɛgɔrɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-ERG

ACT-mourir.S1-NOM-ERG

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

ɛmbha

thus

ainsi

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOP

kha

that

cela

mɛnchia-haˀ-aŋ

woman-PL-also

femme-PL-aussi

khɔ-ɛtmu

there-at

là-à

mɛ-t'y-ɛ-aŋ

3PL-come.S2-PA-and

3PL-venir.S2-PA-et

mɛ-yuŋ-ɛ

3PL-stay.S2-PA

3PL-rester.S2-PA

mɛ-kɔr-ɛ

3PL-AUX.S2-PA

3PL-AUX.S2-PAPendant que le mort était là à pleurer, les femmes en question sont venues s'asseoir tout autour.

While the dead man wept, those women came and sat around.

S167 doi

stop écouter
"kɔ waˀ ro! kɛpəisan kɔ mɛdeˀrumbɛn lo! kɔ waˀ ro! teˀrɛ ro!" mɛmɛttuaŋ kɔ

here

ici

waˀ

be.S1

être.S1

ro

EXCL

EXCL

kɛ-pəisa-n

2SG-money-DEF

2SG-argent-DEF

TOP

TOP

mɛ-teˀr-umbɛn

NEG-take.S2-1PL.EX→3SG.NEG

NEG-emmener.S2-1PL.EX→3SG.NEG

lo

EXCL

EXCL

here

ici

waˀ

be.S1

être.S1

ro

EXCL

EXCL

teˀr-ɛ

take.S2-IMP

emmener.S2-IMP

ro

EXCL

EXCL

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-and

3PL-dire.S2-3SG.O-et

TOP

TOP"Tiens, le voilà, on ne va pas te le prendre ton argent! Il est là, prends-le!"

"Here it is! We won't take your money! Here it is! Take it!" they said,

S168 doi

stop écouter
dui səi yaŋ mɛnɛssu mɛburu.

dui

two

deux

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.OEt elles posent deux cents roupies là.

and they laid out two hundred rupees for him.

S169 doi

stop écouter
yammu yɛban khɔmbhɛ haːbɛ'llɛ kɔ —

yammu

again

encore

yɛba-n

shaman-DEF

chamane-DEF

khɔmbhɛ

thus

ainsi

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOPLe yeba pleurait toujours.

When the shaman wept —

S170 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kha kɛsib'ɛn kɔ alla yɛba'llɛ kudhɔkkɛtmu kusammɛn t'yɛaŋ haːbɛ'llɛ kɔ

khɔmbhɛaŋ

then

alors

kha

that

cela

kɛ-si-pa-ɛn

ACT-die.S1-NOM-DEF

ACT-mourir.S1-NOM-DEF

TOP

TOP

alla

now

maintenant

yɛba-ɛllɛ

shaman-GEN

chamane-GEN

ku-thɔk-ɛtmu

3SG-body-in

3SG-corps-dans

ku-sam-ɛn

3SG-soul-DEF

3SG-âme-DEF

t'y-ɛ-aŋ

come.S2-PA-and

venir.S2-PA-et

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOPL'esprit du mort qui était entré dans le corps du yeba pleurait

when the soul of the dead man came into the body of the shaman and wept,

S171 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ hattirepəttire mɛdhɛktu mɛburu.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

hattirepattire

hastily

en.hâte

mɛ-thɛkt-u

3PL-put.in.S2-3SG.O

3PL-insérer.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.Oet elles se sont dépêchées de lui donner l'argent.

they hastily gave it to him.

S172 doi

stop écouter
"yammu thik pandotluŋ iŋga pəisa puruŋŋaŋ pɔtchɛa səi yaŋ kɔ.

yammu

again

encore

thik

one

un

pandotluŋ

Pandotlung

Pandotlung

iŋga

1SG

1SG

pəisa

money

argent

pur-uŋ-aŋ

give.S2-1SG→3SG-and

donner.S2-1SG→3-et

pɔtch-ɛ-a

be.suspended.S2-PA-EXPR

être.accroché.S2-PA-EXPR

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

TOP

TOP"Il y en a encore une autre, à Pandotlung, à qui j'ai donné de l'argent : cent roupies.

"I gave money to someone else up in Pandotlung and it's still left over — a hundred rupees.

S173 doi

stop écouter
yaˀ raːktɛsigɛ wayɛsigɛ.

yaˀ

paddy.PV

paddy.PV

raːkt-ɛsigɛ

dance.S2-1DU.EX.SO.PA

danser.S2-1DU.EX.SO.PA

way-ɛsigɛ

be.S2-1DU.EX.SO.PA

être.S2-1DU.EX.SO.PANous dansions le paddy ensemble.

We used to paddy-dance together.

S174 doi

stop écouter
iŋga jari coguŋ yuːruŋ lɔˀraŋsaŋ jari cokma mɛnchukpa.

iŋga

1SG

1SG

jari

adultery

adultère

cog-uŋ

do.S2-1SG→3SG

faire.S2-1SG→3

yuːr-uŋ

bring.down.S2-1SG→3SG

descendre.S2-1SG→3

lɔˀr-aŋ-saŋ

say.S2-1SG.SO.PA-CONCESS

dire.S2-1SG.SO.PA-quoique

jari

adultery

adultère

cok-ma

do.S1-INF

faire.S1-INF

mɛn-suk-pa

NEG-be.able.S1-NOM

NEG-pouvoir.S1-NOMJe pensais l'enlever à son mari et la faire venir avec moi, mais ça ne s'est pas fait.

I thought I would elope with her, but I couldn't manage it.

S175 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ khɔnnaŋ səi yaŋ puruŋŋaŋ pɔt" lɔˀrɛaŋ haːbɛ phiːktɛ'llɛ kɔ yammu khɔmbhɛ lɔˀrɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

khɔn-aŋ

that-also

cela-aussi

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

pur-uŋ-aŋ

give.S2-1SG→3SG-and

donner.S2-1SG→3-et

pɔt

be.suspended.S1

être.accroché.S1

lɔˀr-ɛ-aŋ

say.S2-PA-and

dire.S2-PA-et

haːb-ɛ

weep.S2-PA

pleurer.S2-PA

phiːkt-ɛ-ɛllɛ

shriek.S2-PA-SUB

crier.S2-PA-SUB

TOP

TOP

yammu

again

encore

khɔmbhɛ

thus

ainsi

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PACelle-là aussi je lui ai donné cent roupies, disait-il en pleurant et en gémissant.

I gave her a hundred rupees and she still has them," he said, weeping and wailing.

S176 doi

stop écouter
khɔmbhɛllɛ kɔ "ɛ waˀ ro kɛpəisan!" mɛmɛttuaŋ yammu mɛnɛssu mɛburu.

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOP

ɛ

here

ici

waˀ

be.S1

être.S1

ro

EXCL

EXCL

kɛ-pəisa-n

2SG-money-DEF

2SG-argent-DEF

mɛ-mɛtt-u-aŋ

3PL-say.S2-3SG.O-and

3PL-dire.S2-3SG.O-et

yammu

again

encore

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pur-u

3PL-give.S2-3SG.O

3PL-donner.S2-3SG.O— Tiens, le voilà ton argent, lui ont-elles dit en le posant devant lui.

"Here's your money," they said, and they gave it to him.

S177 doi

stop écouter
"attiattihaˀrɛ iŋga apəisa phɛt mɛlaːnduaŋ pɔt

atti-atti-haˀ-rɛ

which.one-which.one-PL-ERG

lequel-lequel-PL-ERG

iŋga

1SG

1SG

a-pəisa

1SG-money

1SG-argent

phɛt

PV

PV

mɛ-laːnd-u-aŋ

3PL-spoil.S2-3SG.O-and

3PL-gâcher.S2-3SG.O-et

pɔt

be.suspended.S1

être.accroché.S1— Ceux qui ont pris mon argent,

"Whoever has taken my money,

S178 doi

stop écouter
khɔn mɛdaːruaŋ lɛppaŋlɛpmu mɛnɛssu mɛbia kɔrɔ iŋga aniŋwa ta.

khɔn

that

cela

mɛ-taːr-u-aŋ

3PL-bring.S2-3SG.O-and

3PL-amener.S2-3SG.O-et

lɛp-aŋ-lɛp-mu

ONOM-and-ONOM-CTR

ONOM-et-ONOM-CTR

mɛ-nɛss-u

3PL-lay.down.S2-3SG.O

3PL-allonger.S2-3SG.O

mɛ-pi-a

3PL-give.S1-1SG.SO.PR

3PL-donner.S1-1SG.SO.PR

kɔrɔ

if

si

iŋga

1SG

1SG

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

ta

be.satisfied.S1

être.satisfait.S1s'ils me le rapportent et le comptent devant moi, je serai content.

if they bring it here and count it out for me, I'll be satisfied!

S179 doi

stop écouter
mɛːn kɔrɔ iŋga aniŋwa mɛdanɛn iŋga kɔ.

mɛːn

not

non

kɔrɔ

if

si

iŋga

1SG

1SG

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-ta-nɛn

NEG-be.satisfied.S1-NEG

NEG-être.satisfait.S1-NEG

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOPSinon, je ne serai pas content, moi.

Otherwise I won't.

S180 doi

stop écouter
iŋga kɔ tɛrɔŋŋɛtmu uːksuŋ thɛktuŋsiŋ igɔrɔ.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

tɛrɔŋ-ɛtmu

bridge-on

pont-sur

uːks-uŋ

pull.S2-1SG→3SG

tirer.S2-1SG→3

thɛkt-uŋsiŋ

put.in.S2-1SG→3NSG

insérer.S2-1SG→3NSG

igɔrɔ

or.else

sinonJe les tirerai du haut du pont.

I'll pull them down from a bridge.

S181 doi

stop écouter
igɔrɔ yakkekkɛtmu uːksuŋ thɛktuŋsiŋ liŋ mɛhɛkkɛllɛ.

igɔrɔ

or.else

sinon

yakkek-ɛtmu

cliff-on

falaise-sur

uːks-uŋ

pull.S2-1SG→3SG

tirer.S2-1SG→3

thɛkt-uŋsiŋ

put.in.S2-1SG→3NSG

insérer.S2-1SG→3NSG

liŋ

thatch

chaume

mɛ-hɛk-ɛllɛ

3PL-cut.S1-SUB

3PL-couper.S1-SUBOu bien je les entraînerai dans le vide quand ils coupent du chaume.

Or else I'll pull them down from a cliff when they are cutting thatch-grass.

S182 doi

stop écouter
igɔrɔ siŋŋɛtthaŋ siŋ mɛdzɛppaŋ mɛyaksaŋ siŋŋɛtmunusaŋ uːksuŋsiŋ thasuŋsiŋ

igɔrɔ

or.else

sinon

siŋ-ɛtthaŋ

tree-up

arbre-en.haut

siŋ

tree

arbre

mɛ-cɛp-aŋ

3PL-cut.S1-and

3PL-couper.S1-et

mɛ-yak-saŋ

3PL-be.in.S1-even

3PL-être.dedans.S1-même

siŋ-ɛtmu-nu-saŋ

tree-in-ABL-even

arbre-dans-ABL-même

uːks-uŋsiŋ

pull.S2-1SG→3NSG

tirer.S2-1SG→3NSG

thas-uŋsiŋ

make.fall.S2-1SG→3NSG

faire.tomber.S2-1SG→3NSGOu encore, quand ils seront en haut d'un arbre en train de couper du bois, je les tirerai de là et je les ferai tomber

Or else when they are up in a tree cutting wood, I'll pull them down out of the tree as well,

S183 doi

stop écouter
aniŋwa mɛdanɛn kɔ" phɛaŋ kɔ yammu ɛmbha haːbɛ'llɛ kɔ

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-ta-nɛn

NEG-be.satisfied.S1-NEG

NEG-être.satisfait.S1-NEG

TOP

TOP

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yammu

again

encore

ɛmbha

thus

ainsi

haːb-ɛ-ɛllɛ

weep.S2-PA-SUB

pleurer.S2-PA-SUB

TOP

TOPsi je ne suis pas content!" Et il s'est remis à pleurer.

if I'm not satisfied." he said, and again he wept.

S184 doi

stop écouter
kuŋg'warɛ mɛttu "lamsae khɛnɛ thedhe'tmu khɛnɛ kɛniŋwa mɛndamuna waˀi?

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-ERG

3SG-oncle.mat.-ERG

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

dire.S2-3SG.O

lamsa-e

nephew-VOC

neveu-VOC

khɛnɛ

2SG

2SG

the-the-ɛtmu

what-what-in

quoi-quoi-dans

khɛnɛ

2SG

2SG

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

mɛn-ta-muna

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

waˀ-i

be.S1-Q

être.S1-QL'oncle maternel a dit : "Neveu! Y a-t-il encore quelque chose qui te rende malheureux ?

His uncle said, "Nephew! Are there things you're still unhappy about?"

S185 doi

stop écouter
ləu! ɛyarik mɔre pit saːŋwa kɛgɔttu kɛbɛraŋ kɛwayɛ.

ləu

INTERJ

alors!

ɛ-yarik

this-extent

ceci-jusqu'à

mɔre

long.time

longtemps

pit

cattle

vache

saːŋwa

buffalo

buffle

kɛ-kɔtt-u

2-keep.S2-3SG.O

2-garder.S2-3SG.O

kɛ-pɛr-aŋ

2-give.S2-1SG.SO.PA

2-donner.S2-1SG.SO.PA

kɛ-way-ɛ

2-be.S2-PA

2-être.S2-PAPendant longtemps, tu as gardé mon bétail,

"You looked after the cattle and buffalo for me for a long time.

S186 doi

stop écouter
iŋga kɔ ɛmbha bihan mɛtnɛ.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

ɛmbha

thus

ainsi

biha-n

marriage-DEF

mariage-DEF

mɛt-nɛ

make.S1-1SG→2SG

faire.S1-1SG→2SGaussi, je t'ai arrangé un mariage.

So I arranged a marriage for you.

S187 doi

stop écouter
ləu! thedhe kɛniŋwa mɛdanɛn" lɔˀrɛ.

ləu

INTERJ

alors!

the-the

what-what

quoi-quoi

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

mɛ-ta-nɛn

NEG-be.satisfied.S1-NEG

NEG-être.satisfait.S1-NEG

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PAAlors, qu'est-ce qui te chagrine ?

Now what are you unhappy about?"

S188 doi

stop écouter
"ləu! iŋga akoʈɛnnaŋ aŋg'wai kɛnɛssu agɛbɛrɛ. aniŋwa t'yɛ.

ləu

INTERJ

alors!

iŋga

1SG

1SG

a-koʈ-ɛn-aŋ

1SG-coat-DEF-also

1SG-veste-DEF-aussi

a-k'wa-i

1SG-mat.uncle-VOC

1SG-oncle.mat.-VOC

kɛ-nɛss-u

2-lay.down.S2-3SG.O

2-allonger.S2-3SG.O

agɛ-pɛr-ɛ

2→1-give.S2-PA

2→1-donner.S2-PA

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

t'y-ɛ

be.satisfied.S2-PA

être.satisfait.S2-PA— Bon, mon oncle, tu m'as rendu ma veste, je suis content.

"Well, uncle, you gave me my coat, and I am satisfied.

S189 doi

stop écouter
alla ɛmdaŋba mɔre iŋga khɛni khɛni goʈhɛtmu wayaŋ. hal toksaŋ.

alla

now

maintenant

ɛmdaŋba

like.this

comme.ceci

mɔre

long.time

longtemps

iŋga

1SG

1SG

khɛni

2PL

2PL

khɛni

2PL

2PL

goʈh-ɛtmu

cowshed-in

étable-dans

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PA

être.S2-1SG.SO.PA

hal

plow

araire

toks-aŋ

plow.S2-1SG.SO.PA

labourer.S2-1SG.SO.PAMaintenant, j'ai travaillé longtemps dans ton étable, j'ai labouré tes champs,

I worked a long time in your cowshed. I plowed the fields.

S190 doi

stop écouter
yaˀ ɔːgaŋ wayaŋŋɛllɛ alla akkh'yarik agɛbia kɔ k'wai?

yaˀ

grain

grain

ɔːg-aŋ

dig.S2-1SG.SO.PA

biner.S2-1SG.SO.PA

way-aŋ-ɛllɛ

be.S2-1SG.SO.PA-SUB

être.S2-1SG.SO.PA-SUB

alla

now

maintenant

akkhe-yarik

how.much-extent

combien-jusqu'à

agɛ-pi-a

2→1-give.S1-1SG.SO.PR

2→1-donner.S1-1SG.SO.PR

TOP

TOP

k'wa-i

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOCj'ai sarclé tes semis. Alors combien tu me donnes [forme erronée], mon oncle ?

I used to weed the crops — so now how much will you give me [erroneous form], uncle?

S191 doi

stop écouter
khɛnchi khɛni agɛ-- kɛbia kɔrɔ pɛraŋŋɛ!

khɛnchi

2DU

2DU

khɛni

2PL

2PL

agɛ

kɛ-pi-a

2-give.S1-1SG.SO.PR

2-donner.S1-1SG.SO.PR

kɔrɔ

if

si

pɛr-aŋŋɛ

give.S2-2SG→1SG.IMP

donner.S2-2SG→1SG.IMPVous deux… Vous tous, si vous pensez me donner quelque chose, donnez-le!

If you're going to give me something, give it to me!

S192 doi

stop écouter
kɛmbian kɔrɔ iŋga aniŋwa mɛndaɛ kɔ mɛbekŋan" lɔˀrɛ'llɛ kɔ

kɛn-pi-an

2.NEG-give.S1-1SG.PR.NEG

2.NEG-donner.S1-1SG.PR.NEG

kɔrɔ

if

si

iŋga

1SG

1SG

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛn-ta-ɛ

NEG-be.satisfied.S1-GER

NEG-être.satisfait.S1-GER

TOP

TOP

mɛ-pek-ŋan

NEG-go.S1-1SG.PR.NEG

NEG-aller.S1-1SG.PR.NEG

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-SUB

dire.S2-PA-SUB

TOP

TOPSi vous ne me donnez rien, je ne serai pas content et je ne m'en irai pas!

If you don't, I won't be satisfied and I won't leave," he said.

S193 doi

stop écouter
"lamsae ləu! khɛnɛ kɛniŋwa tasuŋ pinɛ ləu!

lamsa-e

nephew-VOC

neveu-VOC

ləu

INTERJ

alors!

khɛnɛ

2SG

2SG

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

tas-uŋ

satisfy.S2-1SG→3SG

combler.S2-1SG→3

pi-nɛ

give.S1-1SG→2SG

donner.S1-1SG→2SG

ləu

INTERJ

EXCL— D'accord, neveu! Je vais te donner satisfaction.

"All right, nephew, I will make you happy!

S194 doi

stop écouter
akkh'yarik kɛnaːktu?" phɛaŋ kɔ yammu kuŋg'warɛ mɛttu'llɛ kɔ

akkhe-yarik

how.much-extent

combien-jusqu'à

kɛ-naːkt-u

2-ask.for.S2-3SG.O

2-demander.S2-3SG.O

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yammu

again

encore

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-ERG

3SG-oncle.mat.-ERG

mɛtt-u-ɛllɛ

say.S2-3SG.O-SUB

dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOPCombien demandes-tu ? a dit l'oncle.

How much are you asking?" said his uncle.

S195 doi

stop écouter
"iŋga kɔ mɛnaːkŋan.

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

mɛ-naːk-ŋan

NEG-ask.for.S1-1SG.PR.NEG

NEG-demander.S1-1SG.PR.NEG— Moi, je ne demande rien!

"I'm not asking!

S196 doi

stop écouter
aŋg'warɛ aphna khɛnɛ akkh'yarik kɛnɛssu kɛbia ləu! nɛssɛ pɛraŋŋɛ!

a-k'wa-rɛ

1SG-mat.uncle-ERG

1SG-oncle.mat.-ERG

aphna

own

son.propre

khɛnɛ

2SG

2SG

akkhe-yarik

how.much-up.to

combien-jusqu'à

kɛ-nɛss-u

2-lay.down.S2-3SG.O

2-allonger.S2-3SG.O

kɛ-pi-a

2-give.S1-1SG.SO.PR

2-donner.S1-1SG.SO.PR

ləu

INTERJ

alors!

nɛss-ɛ

lay.down.S2-IMP

allonger.S2-IMP

pɛr-aŋŋɛ

give.S2-2SG→1SG.IMP

donner.S2-2SG→1SG.IMPMais ce que toi, mon oncle, tu penses me donner, donne-le!

Whatever amount you give me on your own, uncle, lay it out for me!

S197 doi

stop écouter
aniŋwa ta kɔrɔ aniŋwa ta paːttuŋ.

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

ta

be.satisfied.S1

être.satisfait.S1

kɔrɔ

if

si

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

ta

be.satisfied.S1

être.satisfait.S1

paːtt-uŋ

say.S2-1SG→3SG

dire.S2-1SG→3Si je suis content, je dirai que je suis content.

If I'm satisfied, I'll say I'm satisfied.

S198 doi

stop écouter
aniŋwa mɛdanɛn kɔrɔ aniŋwa mɛdanɛn pha paːttuŋ phɛaŋ yammu"

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-ta-nɛn

NEG-be.satisfied.S1-NEG

NEG-être.satisfait.S1-NEG

kɔrɔ

if

si

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-ta-nɛn

NEG-be.satisfied.S1-NEG

NEG-être.satisfait.S1-NEG

pha

COMP

COMP

paːtt-uŋ

say.S2-1SG→3SG

dire.S2-1SG→3

phɛaŋ

COMP

COMP

yammu

again

encoreEt si je ne suis pas content, je dirai que je ne suis pas content."

If I'm not satisfied, I'll say I'm not satisfied."

S199 doi

stop écouter
khɔmbhɛ lɔrik kha kɛsib'ɛllɛ paːttu'llɛ kɔ

khɔmbhɛ

thus

ainsi

lɔrik

ADV

ADV

kha

that

cela

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-ERG

ACT-mourir.S1-NOM-ERG

paːtt-u-ɛllɛ

say.S2-3SG.O-SUB

dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOPAprès que le mort a dit ça,

When the dead man said this,

S200 doi

stop écouter
kuŋg'warɛ mɛttu "ləu! yɔllik kɔ mɛsukŋan iŋga. bihaŋ mɛtnɛ.

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-ERG

3SG-oncle.mat.-ERG

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

dire.S2-3SG.O

ləu

INTERJ

alors!

yɔllik

much

beaucoup

TOP

TOP

mɛ-suk-ŋan

NEG-be.able.S1-1SG.PR.NEG

NEG-pouvoir.S1-1SG.PR.NEG

iŋga

1SG

1SG

biha-ŋ

marriage-also

mariage-aussi

mɛt-nɛ

make.S1-1SG→2SG

faire.S1-1SG→2SGson oncle a dit : "Écoute, je ne peux pas faire beaucoup. Je t'ai arrangé un mariage.

his uncle said, "Well, I can't do much. I arranged your marriage.

S201 doi

stop écouter
iŋga ləu! pãc səi yaŋ pinɛ" phɛ mɛttuaŋ kuŋg'warɛmu pãc səi yaŋ nɛssu puru.

iŋga

1SG

1SG

ləu

INTERJ

alors!

pãc

five

cinq

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

pi-nɛ

give.S1-1SG→2SG

donner.S1-1SG→2SG

phɛ

COMP

COMP

mɛtt-u-aŋ

say.S2-3SG.O-and

dire.S2-3SG.O-et

ku-k'wa-rɛ-mu

3SG-mat.uncle-ERG-CTR

3SG-oncle.mat.-ERG-CTR

pãc

five

cinq

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

nɛss-u

lay.down.S2-3SG.O

allonger.S2-3SG.O

pur-u

give.S2-3SG.O

donner.S2-3SG.OVoilà, je te donne cinq cents roupies", a dit l'oncle. Et il a sorti cinq cents roupies.

OK! I'll give you five hundred rupees!" he said, and he laid out five hundred rupees for him.

S202 doi

stop écouter
"ləu pãc səi yaŋ ni kɛnɛssu kɛbɛraŋ kɔrɔ k'wai iŋga kɔ aniŋwa t'yɛ.

ləu

INTERJ

alors!

pãc

five

cinq

səi

hundred

cent

yaŋ

rupee

rupee

ni

EMPH

EMPH

kɛ-nɛss-u

2-lay.down.S2-3SG.O

2-allonger.S2-3SG.O

kɛ-pɛr-aŋ

2-give.S2-1SG.SO.PA

2-donner.S2-1SG.SO.PA

kɔrɔ

if

si

k'wa-i

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOC

iŋga

1SG

1SG

TOP

TOP

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

t'y-ɛ

be.satisfied.S2-PA

être.satisfait.S2-PA"Bon, mon oncle, puisque tu me donnes cinq cents roupies, je suis content.

"All right, if you're giving me five hundred rupees, uncle, then I am happy.

S203 doi

stop écouter
aŋg'wanu kɔ aniŋwa kɛdukpa theaŋ hop.

a-k'wa-nu

1SG-mat.uncle-SOC

1SG-oncle.mat.-avec

TOP

TOP

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

kɛ-tuk-pa

ACT-ache.S1-NOM

ACT-avoir.mal.S1-NOM

theaŋ

nothing

rien

hop

not.be.S1

ne.pas.être.S1Pour ce qui est de mon oncle, rien à redire,

With my uncle, I have no complaint.

S204 doi

stop écouter
aniŋwa mɛduknɛn k'wai" phɛaŋ yammu kɛsib'ɛllɛ kuŋg'wa khɔmbha mɛttu.

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-tuk-nɛn

NEG-hurt.S1-NEG

NEG-avoir.mal.S1-NEG

k'wa-i

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOC

phɛaŋ

COMP

COMP

yammu

again

encore

kɛ-si-pa-ɛllɛ

ACT-die.S1-NOM-ERG

ACT-mourir.S1-NOM-ERG

ku-k'wa

3SG-mat.uncle

3SG-oncle.mat.

khɔmbha

thus

ainsi

mɛtt-u

say.S2-3SG.O

dire.S2-3SG.Oje n'ai pas de regrets, a dit le mort à son oncle.

I have no regrets," the dead man said to his uncle.

S205 doi

stop écouter
"ləu! khɔmbhɛllɛ thedhe waˀ khɛnɛ kɛniŋwa kɛdukpa yammu paːttɛ lamsae!" phɛaŋ kɔ kuŋg'warɛ mɛttu'llɛ kɔ

ləu

INTERJ

alors!

khɔmbhɛllɛ

then

alors

the-the

what-what

quoi-quoi

waˀ

be.S1

être.S1

khɛnɛ

2SG

2SG

kɛ-niŋwa

2SG-mind

2SG-esprit

kɛ-tuk-pa

ACT-ache.S1-NOM

ACT-avoir.mal.S1-NOM

yammu

again

encore

paːtt-ɛ

say.S2-IMP

dire.S2-IMP

lamsa-e

nephew-VOC

neveu-VOC

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

ku-k'wa-rɛ

3SG-mat.uncle-ERG

3SG-oncle.mat.-ERG

mɛtt-u-ɛllɛ

say.S2-3SG.O-SUB

dire.S2-3SG.O-SUB

TOP

TOP— S'il y a quelque chose d'autre dont tu aies à te plaindre, dis-le, neveu.

"If you have anything more to complain about, say so, nephew!" said his uncle.

S206 doi

stop écouter
"aniŋwa mɛduknɛn" lɔˀrɛ'llɛ kɔ "aniŋwa mɛduknɛn" lɔˀrɛ kɛsipa kullamsa.

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-tuk-nɛn

NEG-hurt.S1-NEG

NEG-avoir.mal.S1-NEG

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-SUB

dire.S2-PA-SUB

TOP

TOP

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

mɛ-tuk-nɛn

NEG-hurt.S1-NEG

NEG-avoir.mal.S1-NEG

lɔˀr-ɛ

say.S2-PA

dire.S2-PA

kɛ-si-pa

ACT-die.S1-NOM

ACT-mourir.S1-NOM

ku-lamsa

3SG-nephew

3SG-neveu— Je ne me plains pas, a répondu le neveu mort, je suis satisfait."

"I am satisfied," said the dead nephew. "I am satisfied."

S207 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ yammu pɔkɔsɛtmu cɔtchiŋŋaŋ kɔ nas'ma pɔkɔsɛtmu peaŋ kɔ haːbɛaŋ yuŋɛ.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

yammu

again

encore

pɔkɔs-ɛtmu

trunk-on

coffre-sur

cɔt-siŋ-aŋ

move.S1-23.REFL-and

bouger.S1-23.REFL-et

TOP

TOP

na-s'ma

across-LOC

en.face-LOC

pɔkɔs-ɛtmu

trunk-on

coffre-sur

pe-aŋ

go.S2-and

aller.S2-et

TOP

TOP

haːb-ɛ-aŋ

weep.S2-PA-and

pleurer.S2-PA-et

yuŋ-ɛ

sit.S2-PA

rester.S2-PAEt il est retourné s'asseoir sur le coffre en pleurant.

He moved over to the chest and sat, weeping.

S208 doi

stop écouter
"iŋga ann'yarɛ kunɛse thikkaŋ kughɛːk thik teˀruŋŋaŋ kɔ yo khebheŋ kɛyuŋma mɛnchia thik puruŋŋaŋ wayɛ.

iŋga

1SG

1SG

a-n'ya-rɛ

1SG-m.aunt-GEN

1SG-tante.mat.-GEN

ku-nɛse

3SG-earring

3SG-boucle.d'oreille

thik-aŋ

one-also

un-aussi

kughɛːk

one.of.pair

un.d'une.paire

thik

one

un

teˀr-uŋ-aŋ

take.S2-1SG→3SG-and

emmener.S2-1SG→3-et

TOP

TOP

yo

below

en.bas

khebheŋ

Khebheng

Khebeng

kɛ-yuŋ-ma

ACT-stay.S1-NOM.F

ACT-rester.S1-NOM.FEM

mɛnchia

woman

femme

thik

one

un

pur-uŋ-aŋ

give.S2-1SG→3SG-and

donner.S2-1SG→3-et

way-ɛ

be.S2-PA

être.S2-PA"J'ai pris une boucle d'oreille à ma tante, une d'une paire, et je l'ai donnée à une femme de Khebheng, là-bas dans la vallée.

"I took one of my aunt's earrings, one of a pair, and I gave it to a woman down in Khebheng.

S209 doi

stop écouter
khɔ nɛsen thaktui mɛdhaktunni?

khɔ

that

cela

nɛse-n

earring-DEF

boucle.d'oreille-DEF

thakt-u-i

bring.up.S2-3SG.O-Q

monter.S2-3SG.O-Q

mɛ-thakt-un-i

NEG-bring.up.S2-3SG.O.NEG-Q

NEG-monter.S2-3SG.O.NEG-QCette boucle d'oreille, elle l'a rapportée ou pas ?

Did she bring that earring up or didn't she?

S210 doi

stop écouter
kha pɔkɔsɛtmu o mɛttamm' saˀrammɛ! khuːttuŋ teˀruŋ yuŋŋaŋ kɔ s'waˀ puruŋba ləu! k'wae n'yae"

kha

that

cela

pɔkɔs-ɛtmu

trunk-in

coffre-dans

o

look.PV

PV

mɛtt-ammɛ

do.S2-2PL→3.IMP

regarder.S2-2PL→3.IMP

saˀr-ammɛ

test.S2-2PL→3.IMP

essayer.S2-2PL→3.IMP

khuːtt-uŋ

steal.S2-1SG→3SG

voler.S2-1SG→3

teˀr-uŋ

take.S2-1SG→3SG

emmener.S2-1SG→3

yuŋ-aŋ

put.S1-and

poser.S1-et

TOP

TOP

s'waˀ

secretly

en.secret

pur-uŋ-pa

give.S2-1SG→3SG-NOM

donner.S2-1SG→3-NOM

ləu

INTERJ

EXCL

k'wa-e

mat.uncle-VOC

oncle.mat.-VOC

n'ya-e

m.aunt-VOC

tante.mat.-VOCRegardez voir dans le coffre, mon oncle, ma tante, je l'ai volée et j'en ai fait cadeau en cachette",

Look in the chest and see! I stole it and gave it away secretly, uncle, auntie!"

S211 doi

stop écouter
phɛaŋ yammu haːbɛrɔ khɔmbhɔ lɔˀrɛ'llɛ kɔ

phɛaŋ

COMP

COMP

yammu

again

encore

haːb-ɛ-rɔ

weep.S2-PA-PROG

pleurer.S2-PA-PROG

khɔmbhɔ

thus

ainsi

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-SUB

dire.S2-PA-SUB

TOP

TOPa-t-il dit pleurant.

He said this, weeping,

S212 doi

stop écouter
na mɛlasɛaŋ khunchi səndus pɔkɔsɛtmu mɛbeaŋ o mɛmɛttu kɔrɔ nɛse kudzɛk mɛyagɛn.

na

across

en.face

mɛ-las-ɛ-aŋ

3PL-enter.S2-PA-and

3PL-entrer.S2-PA-et

khunchi

3NSG

3NSG

səndus

trunk

coffre

pɔkɔs-ɛtmu

trunk-in

coffre-dans

mɛ-pe-aŋ

3PL-go.S2-and

3PL-aller.S2-et

o

look.PV

PV

mɛ-mɛtt-u

3PL-do.S2-3SG.O

3PL-regarder.S2-3SG.O

kɔrɔ

when

quand

nɛse

earring

boucle.d'oreille

kudzɛk

truly

vraiment

mɛ-yag-ɛn

NEG-be.in.S2-PA.NEG

NEG-être.dedans.S2-PA.NEGIls vont voir dans le coffre, et c'est vrai, la boucle d'oreille n'y est pas!

and when they went across to the trunk and looked in, the earring was indeed not there.

S213 doi

stop écouter
"ambhui! mɛːn! attin kɛburua? khebheŋ a?"

a-phu-i

1SG-e.brother-VOC

1SG-frère.aîné-VOC

mɛːn

no

non

atti-n

which.one-DEF

lequel-DEF

kɛ-pur-u-a

2-give.S2-3SG.O-EXPR

2-donner.S2-3SG.O-EXPR

khebheŋ-a

Khebheng-EXPR

Khebeng-EXPR"Mince alors! Non! Où l'as-tu donnée ? À Khebheng ?

"Oh, brother! No! Which one did you give it to? In Khebkeng?"

S214 doi

stop écouter
"atti puruŋŋaŋ waˀ khebheŋ mɛnchia thik.

atti

which.one

lequel

pur-uŋ-aŋ

give.S2-1SG→3SG-and

donner.S2-1SG→3-et

waˀ

be.S1

être.S1

khebheŋ

Khebheng

Khebheng

mɛnchia

woman

femme

thik

one

un— Je l'ai donnée quelque part, à une femme de Khebheng.

"I gave it to someone, a woman from Khebheng.

S215 doi

stop écouter
khɔnlɛ ni mɛdhaktun phɔgɔrɔ iŋga khan kɔ alla niyaːn sumyaːnlɛ uːksuŋ teˀruŋ ni.

khɔn-lɛ

that-ERG

cela-ERG

ni

EMPH

EMPH

mɛ-thakt-un

NEG-bring.up.S2-3SG.O.NEG

NEG-monter.S2-3SG.O.NEG

phɔgɔrɔ

if

si

iŋga

1SG

1SG

khan

that.one

celui-là

TOP

TOP

alla

now

maintenant

niyaːn

two.days

deux.jours

sumyaːn-lɛ

three.days-INST

trois.jours-INST

uːks-uŋ

pull.S2-1SG→3SG

tirer.S2-1SG→3

teˀr-uŋ

take.S2-1SG→3SG

emmener.S2-1SG→3

ni

EMPH

EMPHSi elle ne la ramène pas, dans deux ou trois jours je vais l'entraîner

If she doesn't bring it up, in two or three days I'll drag her away.

S216 doi

stop écouter
iŋga khola'tmusaŋ thɛktuŋ.

iŋga

1SG

1SG

khola-ɛtmu-saŋ

river-in-even

rivière-dans-même

thɛkt-uŋ

put.in.S2-1SG→3SG

insérer.S2-1SG→3et je vais la faire tomber dans la rivière.

I'll throw her into the river.

S217 doi

stop écouter
liŋ hɛksi pe kɔrɔ liŋ hɛksɛ peksaŋ uːksuŋŋaŋ iŋga teˀruŋ.

liŋ

thatch

chaume

hɛk-si

cut.S1-PURP

couper.S1-BUT

pe

go.S2

aller.S2

kɔrɔ

if

si

liŋ

thatch

chaume

hɛk-si

cut.S1-PURP

couper.S1-BUT

pek-saŋ

go.S1-even

aller.S1-même

uːks-uŋ-aŋ

pull.S2-1SG→3SG-and

tirer.S2-1SG→3-et

iŋga

1SG

1SG

teˀr-uŋ

take.S2-1SG→3SG

emmener.S2-1SG→3Si elle va couper du chaume, je vais l'entraîner.

If she goes to cut thatch-grass, I'll drag her away.

S218 doi

stop écouter
igɔrɔ siŋ liŋuaŋ yakkɛllɛ siŋŋɛtmunusaŋ uːksuŋ thasuŋ"

igɔrɔ

or.else

sinon

siŋ

tree

arbre

liŋ-u-aŋ

climb.S2-3SG.O-and

grimper.S2-3SG.O-et

yak-ɛllɛ

be.in.S1-SUB

être.dedans.S1-SUB

siŋ-ɛtmu-nu-saŋ

tree-in-ABL-even

arbre-dans-ABL-même

uːks-uŋ

pull.S2-1SG→3SG

tirer.S2-1SG→3

thas-uŋ

make.fall.S2-1SG→3SG

faire.tomber.S2-1SG→3Si elle est dans un arbre, je vais la tirer de là et la faire tomber."

Or when she's climbed up into a tree, I'll pull her down out of the tree,"

S219 doi

stop écouter
phɛaŋ kɔ yammu haːbɛrɔ khɔmbhɛ lɔˀrɛ'llɛ kɔ kha'tmu t'yɛaŋ yuŋɛ rətchə.

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

yammu

again

encore

haːb-ɛ-rɔ

weep.S2-PA-PROG

pleurer.S2-PA-PROG

khɔmbhɛ

thus

ainsi

lɔˀr-ɛ-ɛllɛ

say.S2-PA-SUB

dire.S2-PA-SUB

TOP

TOP

kha-ɛtmu

there-at

là-à

t'y-ɛ-aŋ

come.S2-PA-and

venir.S2-PA-et

yuŋ-ɛ

stay.S2-PA

rester.S2-PA

rətchə

EVID

INFERIl disait tout ça en pleurant. Il se trouve que la femme en question était là.

he said, weeping, and it turned out that she had come and was there.

S220 doi

stop écouter
kha'tmu kumɛnchian kɔ yammu "ɛ waˀ ro! khɛnɛ kɛbɛraŋba nɛse kughɛːk thikkɛn.

kha-ɛtmu

there-at

là-à

ku-mɛnchia-n

3SG-woman-DEF

3SG-femme-DEF

TOP

TOP

yammu

again

encore

ɛ

here

ici

waˀ

be.S1

être.S1

ro

EXCL

EXCL

khɛnɛ

2SG

2SG

kɛ-pɛr-aŋ-pa

2-give.S2-1SG.SO.PA-NOM

2-donner.S2-1SG.SO.PA-NOM

nɛse

earring

boucle.d'oreille

kughɛːk

one.of.pair

un.d'une.paire

thik-ɛn

one-DEF

un-DEF"La voilà la boucle d'oreille que tu m'as donnée, a-t-elle dit.

"Here it is — the odd earring you gave me!" she said.

S221 doi

stop écouter
khɔmbhɛ mɛllɔˀ'o! ɛ nɛssuŋŋaŋ nɛ ro!" kɔ

khɔmbhɛ

thus

ainsi

mɛn-lɔˀ-ɛ-o

NEG-do.S1-IMP-EXCL

NEG-faire.S1-IMP-EXCL

ɛ

here

ici

nɛss-uŋ-aŋ

lay.down.S2-1SG→3SG-and

allonger.S2-1SG→3-et

lie.S1

être.allongé.S1

ro

EXCL

EXCL

TOP

TOPNe fais pas ça, je la mets là!"

"Don't do it! I've put it down right here,"

S222 doi

stop écouter
yammu nɛssu puru kha nɛse kughɛːk thikkɛn khɔmbhɛllɛ kɔ.

yammu

again

encore

nɛss-u

lay.down.S2-3SG.O

allonger.S2-3SG.O

pur-u

give.S2-3SG.O

donner.S2-3SG.O

kha

that

cela

nɛse

earring

boucle.d'oreille

kughɛːk

one.of.pair

un.d'une.paire

thik-ɛn

one-DEF

un-DEF

khɔmbhɛllɛ

then

alors

TOP

TOPEt elle pose la boucle d'oreille devant lui.

and she put down the odd earring for him.

S223 doi

stop écouter
"ləu! iŋga aniŋwa t'yɛ ɛ nɛsenaŋ alla kɛnɛssum kɔrɔ.

ləu

INTERJ

alors!

iŋga

1SG

1SG

a-niŋwa

1SG-mind

1SG-esprit

t'y-ɛ

be.satisfied.S2-PA

être.satisfait.S2-PA

ɛ

this

ceci

nɛse-n-aŋ

earring-DEF-also

boucle.d'oreille-DEF-aussi

alla

now

maintenant

kɛ-nɛss-um

2-lay.down.S2-12PL→3SG

2-allonger.S2-12PL→3SG

kɔrɔ

if

si"Bon, puisque vous me rendez la boucle d'oreille, je suis satisfait.

"All right, I'm satisfied, if you've given back the earring.

S224 doi

stop écouter
alla — khɛni himhaˀ'tmu wəripəri loktaŋ pindaŋ siŋhaˀ lap tesuŋ luŋhaˀ kɛŋsuŋ.

alla

now

maintenant

khɛni

2PL

2PL

him-haˀ-ɛtmu

house-PL-at

maison-PL-à

wəripəri

around

autour

lokt-aŋ

run.S2-1SG.SO.PA

courir.S2-1SG.SO.PA

pind-aŋ

jump.S2-1SG.SO.PA

sauter.S2-1SG.SO.PA

siŋ-haˀ

wood-PL

bois-PL

lap

throw.away.PV

PV

tes-uŋ

dispatch.S2-1SG→3SG

lancer.S2-1SG→3

luŋ-haˀ

stone-PL

pierre-PL

kɛŋs-uŋ

make.fall.S2-1SG→3SG

faire.tomber.S2-1SG→3J'ai sauté et couru autour de vos maisons, j'ai lancé des bouts de bois, j'ai fait rouler des pierres,

I jumped and ran around your houses; I threw sticks and rolled down stones.

S225 doi

stop écouter
khɛni lamdhaːttaŋ phɔŋbhɔŋlɔˀ hɔnduŋ.

khɛni

2PL

2PL

lamdhaːt-aŋ

door-also

porte-aussi

phɔŋ-phɔŋ-lɔˀ

ONOM.boom-ONOM.boom-sounding

ONOM-ONOM-faisant

hɔnd-uŋ

open.S2-1SG→3SG

ouvrir.S2-1SG→3j'ai ouvert les portes d'un seul coup.

I threw open your doors, boom! boom!

S226 doi

stop écouter
wayaŋ lo khɛni niŋwa yak laˀba, kɛghɛpsum laˀba" mɛttusi.

way-aŋ

be.S2-1SG.SO.PA

être.S2-1SG.SO.PA

lo

EXCL

EXCL

khɛni

2PL

2PL

niŋwa

mind

esprit

yak

be.in.S1

être.dedans.S1

laˀba

HYP

HYP

kɛ-khɛps-um

2-hear.S2-12PL→3SG

2-entendre.S2-12PL→3SG

laˀba

HYP

HYP

mɛtt-usi

tell.S2-3.O.NSG

dire.S2-3.O.NSGVous vous rappelez bien, vous avez bien entendu ? leur a-t-il dit.

It was me! You must remember. You must have heard it," he told them.

S227 doi

stop écouter
"khɛpsumbɛ ro! anigɛ lamdhaːttɛn phɔŋlɔˀ kɛhɔndu.

khɛps-umbɛ

hear.S2-1PL.EX→3SG

entendre.S2-1PL.EX→3SG

ro

EXCL

EXCL

anigɛ

1PL.EX

1PL.EX

lamdhaːt-ɛn

door-DEF

porte-DEF

phɔŋ-lɔˀ

ONOM.boom-sounding

ONOM-faisant

kɛ-hɔnd-u

2-open.S2-3SG.O

2-ouvrir.S2-3SG.O— On a entendu, tu as ouvert notre porte d'un seul coup.

"We heard it! You threw our doors wide open!

S228 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ "haːt ni t'yɛ kɔ" phɛaŋ kɔ anigɛ aːmbhu'tna lɔːndigɛaŋ o mɛttumbɛ kɔrɔ mɔna kɔrɔ kɛhoppa.

khɔmbhɛaŋ

then

alors

TOP

TOP

haːt

who

qui

ni

EMPH

EMPH

t'y-ɛ

come.S2-PA

venir.S2-PA

TOP

TOP

phɛaŋ

COMP

COMP

TOP

TOP

anigɛ

1PL.EX

1PL.EX

aːmbhu-ɛtna

front.yard-in

cour.d'entrée-dans

lɔːnd-igɛ-aŋ

go.out.S2-1PL.EX-and

sortir.S2-1PL.EX-et

o

look.PV

PV

mɛtt-umbɛ

do.S2-1PL.EX→3SG

regarder.S2-1PL.EX→3SG

kɔrɔ

when

quand

mɔna

man

personne

kɔrɔ

TOP

TOP

kɛ-hop-pa

ACT-not.be.S1-NOM

ACT-ne.pas.être.S1-NOMOn est sortis devant la maison pour voir qui c'était, mais il n'y avait personne.

And when we said 'Who's there?' and went out into the front yard and looked, there was no one,

S229 doi

stop écouter
lamdhaːttɛn lɔt phɔŋŋaŋ phɔŋ kɛhɔnpa — ɛmbha khɛpsumbɛ.

lamdhaːt-ɛn

door-DEF

porte-DEF

lɔt

only

seulement

phɔŋ-aŋ

ONOM.boom-and

ONOM-et

phɔŋ

ONOM.boom

ONOM

kɛ-hɔn-pa

ACT-open.S1-NOM

ACT-ouvrir.S1-NOM

ɛmbha

thus

ainsi

khɛps-umbɛ