Millet paste cooked on a stone doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


asina aŋ del-bi mu-ʦu-lɔ uk ŋiʦi ʦʰeʦʰelu-lɔm kʰɔʔ-ʦu
dʰaiʔlɔ aŋu ʦukʦu rɔtnɔ-kɔ bubu bʰimbahadur-kɔ ʦʰeʦʰelu-lɔm kʰuʦ-akɔ
kʰuʦ-akɔ-lɔ pipi-nɔ-bi nibarja hɔbaʦ-akɔ
um-bi ʣirmaʦin duŋ-akɔ
heʦi pu kur-akɔ-nɔ kʰuʦ-akɔ
kʰuʦ-akɔ-lɔ ʦerkʰa hɔbaʦ-akɔ gurbisja-bi
um-bi ŋi siʦ-akɔ kibultja siʦ-akɔ kɔŋkʰa sapʦ-akɔ-nɔ heʦi siʦ-a-tʰaʦɔ-kɔ heʔŋɔ
hu hɔ-di-kʰa ɔŋkɔ lɔmtʰja-kɔ ʦʰandu-lɔm dʰo dumluku
dumluku-bika heʦi dʰo hɔbaʦ-akɔ-m ɔŋkɔ hu hɔ-di
hjuʔwarikɔm ʣʰiʦ-akɔ
ɔni ʦukʦu kɔpa sul-nasi bubu kɔpa sul-nasi
aŋ ne oko lɔ-nɔ pʰuli-bi rip-nasu
rip-bɔk-ʦu ɔ-nɔ-di soʔwa miʔ-ʦu-kʰa mumu-ŋɔ liʔ-mu lam-u
dʰanɔ dʰam-bi dʰam wale-bi paʦ baʣe ʦʰɔʔ-ŋir-a-m gɔ
umbika ʦukʦu-kɔ bubu-kɔ tepʰoʔ-ŋasu-nɔ luʔ-nasu jo ɔt-ʦiki
ɔt-ʦakɔ-nɔ dumluku-bi-m pʰuli-bi mɔ-kɔ
dʰanɔ aŋa kʰa-wa gʰud-u-m sɔ lam-uŋa hoʔŋa ʦukʦu-kɔ bubu-ka min dumd-usi
dʰanɔ ʦula kʰund-usi dʰanɔ aŋ-lai aŋ juʔwa kʰip-ka lɔ lam-di pʰiŋʦ-usi
hu ho-ʣe-m-bi lɔ sampʰja lam pɔrne
a-dʰoʔd-uŋa
hɔi-hɔilɔ dʰi-ho-ŋa-m jɔ dʰuwa-ŋɔ a-ʣupʰ-a-m
aʣi ne ho-ŋa-nɔ dʰam kʰojɔ ŋand-uŋa dʰuwa-ŋɔ ra a-rapʦ-a
aʣi aʣi rapʰ-a-m-me nau baʣe heʔd-a-m bela pu juʔwa lɔ-bi luʣɔm pʰul ʦuk-akɔ-nɔ um-ʦoptu dja-kɔ-nɔ juʔwa kʰip-akɔ
kʰip-akɔ juʔwa minʦ-a ɔbɔ ke ke-ʦɔ ke-kɔ ʣi-mu dja-kɔ-lɔ ase gurubisja-bi siʦ-akɔ-m kibultja heʦi gɔ-di-m
dʰam kibultja-nɔ ke kʰip-akɔ gilas-bi oko sano oko ʦursɔ gilas gɔ-di-m dʰam-bi min-bi kʰapʦɔ-kɔ-nɔ kʰip-akɔ-m kʰiʔlɔm dipd-uŋa
ʦʰɔi dja-di bʰir-a-kʰuʦ-a
laʔ-ŋa-nɔ-lɔ ɔ-gɔ-di-m dʰaʔi mu-to mu-to kʰipd-uŋa
aʣi ne heʦiʦi ke-ʦɔ-m jɔ ʦjuri-nɔ sɔpʰo wale gɔ-di-m dʰam-bi tɔpara mu-ŋa-m dagam kanʦ-akɔ ʦʰa
dʰainɔ-ŋɔ ʦjuri-nɔ sɔpʰo wale gɔ-di-m-nɔ wale-nɔ tɔpara mu-ŋa-nɔ dʰam-bi ke minʦ-a-m heʦi-ʦi gɔ-di-m lend-uŋa
lend-uŋa-nɔ dʰam-kɔ juʔwa minʦ-a-m ʣja-kɔ
ʣi-to kʰuʦ-akɔ-lɔ ne juʔwa ŋir-a-suʦ-a
aŋu-ne mumu a-supʰ-a
soʔwa lɔ-ʣa ʣi-di ʣi-di lɔ-di
ʦanɔ-di
aʣi ne juʔwa ŋir-akʦ-a
lɔ-bi kʰip-akɔ-m
kʰip-akɔ-lɔ haʦ-a-m
busum jɔ aŋa ne tʰil-uŋa-nɔ ʣa-ŋa
kʰɔlɔ-ŋɔ tʰil-a busum ne
dʰanɔ supʰ-akɔ-m-me sɔlɔ gʰat-ka bibu ʦum-akɔ-nɔ ɔŋkɔ kʰa-bi taʦ-akɔ
kʰa-bika sɔlɔ gʰat-to gʰat-to dʰo kʰuʦ-akɔ ɔŋkɔ ɔŋkɔ basakʰɔm-lɔm
dʰaiʔlɔ aŋa oko sɔlɔ lɔbd-uŋa-m
sɔlɔ lɔp-mu a-kuk-uŋa ʦʰa
a-kʰur-bi ne pʰɔtjak mu
juku kɔpa kɔpa kɔŋkʰa go-bo huŋ-akʦ-a
dʰam-bi ne aŋ lɔp-mu-ŋɔ ɔ-ʦap-dɔ heʔŋɔ luʦ-u
um-bika sɔlɔ kur-ka ʦukʦu-nɔ ʦukʦu-kɔ bubu-kɔ dʰin-to lɔmtʰi-ʦu
bubu-kɔ ʦukʦu-ka ne sɔlɔ ne seʔ-si bʰɔkku dʰuwaŋɔ seʔ-si
kʰur-bi ɔ-wanʦ-a
unʦi kɔm-ʔa kaʔ-si
dʰanɔ aŋ bi-ʦusi aŋa sik-to kur-to mu-ŋa-nɔ kʰɔrja pʰuli-bi hɔbaʦ-akɔ-nɔ ipʰ-akɔ
ipʰ-mu bʰɔndai soʔwa lɔ-di
he um-bi ne sɔlɔ-si ʦʰɔpʦ-akɔ-nɔ sɔlɔ ke kʰip-akɔ-nɔ juʔwa kʰip-akɔ kʰo-bi
um-bika ʣja-kɔ-nɔ ipʰ-akɔ
dʰanɔ mɔ-kɔ-nɔ sela disja pʰɔʔ-kɔ
pʰɔʔ-kɔ-nɔ maliŋgo-nɔ der kak-ɔkɔ
aŋa kɔʔ-mu ɔ-kuk-uŋa-m ʦukʦu-wa ʦen-ʦu dʰanɔ kuk-uŋa-lɔ kuk-uŋa dʰanɔ maliŋgo kʰoʔd-uŋa-nɔ hoʔ-ŋa
dʰanɔ der kak-uŋa dʰaiʔlɔ kʰur jɔ koʔd-uŋa dʰaʔi mu-to mu-to mɔ-kɔ
dʰuwa dʰuwaŋɔ ŋiʦi mɔ-kɔ
dʰanɔ pjura-ʦɔ jɔ siʦ-akɔ kɔles-ʦɔ jɔ siʦ-akɔ
um-nɔ si-ʦɔ jɔ pja-kɔ
dʰanɔ uk ŋiʦi kim ɔt-ʦakɔ
dʰanɔ sɔlɔ ne kim jɔ gʰukʦ-akɔ
kim gʰuʔ-mu pu dʰuwaŋɔ ʦaiʔja
der dʰumɔ ʦʰɔʔʦ-a
der kur-akɔ-nɔ tʰu-to tʰu-to gʰɔʔ-kɔ
der kim hogʰud-uŋa-nɔ aŋa ne ljɔ bʰa-ŋa gʰum bʰa-ŋa
dʰaiʔnɔ-ŋɔ idɔ tumlo ŋir-a
A while ago, I was in my village, and one day, I went up from the hillside.
I went up from the hilllside with my grandfather Ratna and my brother Bim Bahadur.
When we went, we arrived at Grandmother's (village), Nibarya.
There we drank millet beer.
Carrying just a little (beer) we went.
We left, and arrived up at the Tser river, in Gurbisya.
There, we killed fish and tadpoles, we diverted the water and killed like this.
Because it was raining, we walked up tp Dumluku above Chandu
When we arrived a little above Dumluku, it was raining.
We got wet from the fog.
Grandfather and my brother were hidden from view to me.
I took shelter in a stone cave.
Staying sheltered was no good, because I felt hungry, and was stomach tried to roll.
Then, at that time, it got to be after five o'clock.
From there, I called out to my grandfather and brother and told them, 'go back down'
After we returned to the cave at Dumluku, we sat there.
Then I searched for wood brought down by the river and my grandfather and brother lit a fire like that.
Then they buried (stones to make ) a stove, and sent me to search for a stone to cook millet paste on.
While it rained, I had to find a flat stone.
I couldn't find one.
However I looked, I only found many bad ones.
Later I brought it and put it (on the stove) and it wasn't very hot.
Later on, at about 9 oclock, after it got hot, we kneaded the millet flour on the stone and put the millet paste on the stone and cooked it.
We cooked it, and the millet paste cooked, and when we decided to eat it with curry, we had some of the tadpoles we killed before at Gurbisya.
We cooked the tadpoles in a small glass, in a glass which we placed on the fire, and we dipped what we cooked in ghee.
It made a sizzling sound and went flying.
I picked up (the glass) and there was none left (butter) and I cooked like that (without).
We had tree leaves as well, and I made plates from them and placed a little cooked curry on them.
There were leaves of a tree, and I made plates from them and placed a little cooked curry on them.
After I transferred it, we ate the cooked millet paste with it.
As we ate, the millet paste disappeared.
My stomach was not full.
I felt hungry, I felt like eating.
It tasted good.
Then the millet paste was gone.
We had cooked on a stone.
When we cooked, it burned.
I even peeled off and ate the burned part of what we cooked.
All the burned part peeled off.
After we were full, we split bamboo (to make torches) to shine on frogs (to kill them) and then we went down to the river.
From the river we went back up, having shined (and stunned) the frogs.
Then I (tried to) caught a frog.
But I did not know how to catch the frog.
The frog went "potyak" on my hand.
He went down somewhere into the water.
I felt that I couldn't catch it there.
From there I walked following my grandfather and brother who were holding a frog.
Brother and Grandfather killed many.
They couldn't be contained in our arms.
They held them in their mouths.
Then they gave them to me, I put them on a stick and carried them, and we arrived at the cave in Khorya and slept.
When we tried to sleep we felt hungry again.
There we roasted the frogs and cooked curry and millet paste in a pot.
Then we ate and slept.
Then we stayed there and woke up the next morning.
After getting up, we prepared (by peeling) bamboo cane.
I didn't know how to peel it and my grandfather taught me, then I knew and cut down the bamboo and brought it.
Then I prepared cane, and then I cut my hand, then we stayed there (doing work).
We stayed for many days.
We killed pheasants and other chickens.
We ate their meat too.
Then one day we returned home.
We brought the frogs down home as well.
Returning home was very difficult.
We had the split bamboo.
Carrying the cane, we came down by dragging it.
I brought down the bamboo house, I made baskets.
And with that, this story is finished.

S1 doi

stop écouter
asina aŋ del-bi mu-ʦu-lɔ uk ŋiʦi ʦʰeʦʰelu-lɔm kʰɔʔ-ʦu

asina

yesterday

1SG

del-bi

village-LOC

mu-ʦu-lɔ

be.anim-1SG.PST-TEMP

uk

one

ŋiʦi

daytime

ʦʰeʦʰelu-lɔm

hillside-ALL

kʰɔʔ-ʦu

go.up-1SG.PSTA while ago, I was in my village, and one day, I went up from the hillside.

S2 doi

stop écouter
dʰaiʔlɔ aŋu ʦukʦu rɔtnɔ-kɔ bubu bʰimbahadur-kɔ ʦʰeʦʰelu-lɔm kʰuʦ-akɔ

dʰaiʔlɔ

then

aŋu

1SG.POSS

ʦukʦu

grandfather

rɔtnɔ-kɔ

[name]-COM

bubu

o.brother

bʰimbahadur-kɔ

[name]-COM

ʦʰeʦʰelu-lɔm

hillside-ALL

kʰuʦ-akɔ

go.up-1PE.PSTI went up from the hilllside with my grandfather Ratna and my brother Bim Bahadur.

S3 doi

stop écouter
kʰuʦ-akɔ-lɔ pipi-nɔ-bi nibarja hɔbaʦ-akɔ

kʰuʦ-akɔ-lɔ

go-1PE.PST-TEMP

pipi-nɔ-bi

grandmother-GEN-LOC

nibarja

[name]

hɔbaʦ-akɔ

arrive.from.below-1PE.PSTWhen we went, we arrived at Grandmother's (village), Nibarya.

S4 doi

stop écouter
um-bi ʣirmaʦin duŋ-akɔ

um-bi

that-LOC

ʣirma-ʦin

(pressed)-beer

duŋ-akɔ

drink-1PE.PSTThere we drank millet beer.

S5 doi

stop écouter
heʦi pu kur-akɔ-nɔ kʰuʦ-akɔ

heʦi

a.little

pu

CONTR

kur-akɔ-nɔ

carry-1PE/3SG.PST-SEQ

kʰuʦ-akɔ

go-1PE.PSTCarrying just a little (beer) we went.

S6 doi

stop écouter
kʰuʦ-akɔ-lɔ ʦerkʰa hɔbaʦ-akɔ gurbisja-bi

kʰuʦ-akɔ-lɔ

go-1PE.PST-TEMP

ʦerkʰa

[name]

hɔbaʦ-akɔ

arrive.from.below-1PE.PST

gurbisja-bi

[name]-LOCWe left, and arrived up at the Tser river, in Gurbisya.

S7 doi

stop écouter
um-bi ŋi siʦ-akɔ kibultja siʦ-akɔ kɔŋkʰa sapʦ-akɔ-nɔ heʦi siʦ-a-tʰaʦɔ-kɔ heʔŋɔ

um-bi

that-LOC

ŋi

fish

siʦ-akɔ

kill-1PE/3SG.PST

kibultja

tadpole

siʦ-akɔ

kill-1PE/3SG.PST

kɔŋkʰa

water

sapʦ-akɔ-nɔ

divert.water-1PE/3SG.PST-SEQ

heʦi

a.little

siʦ-a-tʰaʦɔ-kɔ

kill-verb.filler-ASP-1PE/3SG.PST

heʔŋɔ

like.thisThere, we killed fish and tadpoles, we diverted the water and killed like this.

S8 doi

stop écouter
hu hɔ-di-kʰa ɔŋkɔ lɔmtʰja-kɔ ʦʰandu-lɔm dʰo dumluku

hu

come

hɔ-di-kʰa

come-3SG.PST-CAUS

ɔŋkɔ

1PE

lɔmtʰja-kɔ

walk-1PE.PST

ʦʰandu-lɔm

[name]-ALL

dʰo

up.above

dumluku

[name]Because it was raining, we walked up tp Dumluku above Chandu

S9 doi

stop écouter
dumluku-bika heʦi dʰo hɔbaʦ-akɔ-m ɔŋkɔ hu hɔ-di

dumluku-bika

[name]-ABL

heʦi

a.little

dʰo

up.above

hɔbaʦ-akɔ-m

arrive.from.below-1PE.PST-NOM

ɔŋkɔ

1PE

hu

rain

hɔ-di

come-3SG.PSTWhen we arrived a little above Dumluku, it was raining.

S10 doi

stop écouter
hjuʔwarikɔm ʣʰiʦ-akɔ

hjuʔwarikɔm

fog

ʣʰiʦ-akɔ

be.wet-1PE.PSTWe got wet from the fog.

S11 doi

stop écouter
ɔni ʦukʦu kɔpa sul-nasi bubu kɔpa sul-nasi

ɔni

(and)

ʦukʦu

grandfather

kɔpa

where

sul-nasi

hide-3SG.PST.refl

bubu

o.brother

kɔpa

where

sul-nasi

hide-3SG.PST.reflGrandfather and my brother were hidden from view to me.

S12 doi

stop écouter
aŋ ne oko lɔ-nɔ pʰuli-bi rip-nasu

1SG

ne

TOP

oko

one.CL

lɔ-nɔ

stone-GEN

pʰuli-bi

cave-LOC

rip-nasu

shelter-1SG.PST.reflI took shelter in a stone cave.

S13 doi

stop écouter
rip-bɔk-ʦu ɔ-nɔ-di soʔwa miʔ-ʦu-kʰa mumu-ŋɔ liʔ-mu lam-u

rip-bɔk-ʦu

shelter-PER-1SG.PST

ɔ-nɔ-di

NEG-be.good-3SG.PST

soʔwa

hunger

miʔ-ʦu-kʰa

feel-1SG.PST-CAUS

mumu-ŋɔ

stomach-INT

liʔ-mu

roll?-INF

lam-u

search-3SG/3SG.PSTStaying sheltered was no good, because I felt hungry, and was stomach tried to roll.

S14 doi

stop écouter
dʰanɔ dʰam-bi dʰam wale-bi paʦ baʣe ʦʰɔʔ-ŋir-a-m gɔ

dʰanɔ

CONJ

dʰam-bi

that-LOC

dʰam

that

wale-bi

time-LOC

paʦ

(five)

baʣe

(o'clock)

ʦʰɔʔ-ŋir-a-m

become-FIN-3SG.PST-NOM

be.inan.3SG.PSTThen, at that time, it got to be after five o'clock.

S15 doi

stop écouter
umbika ʦukʦu-kɔ bubu-kɔ tepʰoʔ-ŋasu-nɔ luʔ-nasu jo ɔt-ʦiki

umbika

therefore

ʦukʦu-kɔ

grandfather-COM

bubu-kɔ

o.brother-COM

tepʰoʔ-ŋasu-nɔ

call.out-1SG/3DU.PST-SEQ

luʔ-nasu

say-1SG.PST.refl

jo

down.below

ɔt-ʦiki

return-1PI.NPST.reflFrom there, I called out to my grandfather and brother and told them, 'go back down'

S16 doi

stop écouter
ɔt-ʦakɔ-nɔ dumluku-bi-m pʰuli-bi mɔ-kɔ

ɔt-ʦakɔ-nɔ

return-1PE.PST-SEQ

dumluku-bi-m

[name]-LOC-NOM

pʰuli-bi

cave-LOC

mɔ-kɔ

be.anim-1PE.PSTAfter we returned to the cave at Dumluku, we sat there.

S17 doi

stop écouter
dʰanɔ aŋa kʰa-wa gʰud-u-m sɔ lam-uŋa hoʔŋa ʦukʦu-kɔ bubu-ka min dumd-usi

dʰanɔ

CONJ

aŋa

1SG.ERG

kʰa-wa

river-ERG

gʰud-u-m

bring.down-3SG/3SG.PST-NOM

tree

lam-uŋa

search-1SG/3SG.PST

hoʔŋa

like.this

ʦukʦu-kɔ

grandfather-with

bubu-ka

o.brother-COM

min

fire

dumd-usi

light-3DU/3SG.PSTThen I searched for wood brought down by the river and my grandfather and brother lit a fire like that.

S18 doi

stop écouter
dʰanɔ ʦula kʰund-usi dʰanɔ aŋ-lai aŋ juʔwa kʰip-ka lɔ lam-di pʰiŋʦ-usi

dʰanɔ

CONJ

ʦula

stove

kʰund-usi

bury-3DU/3SG.PST

dʰanɔ

CONJ

aŋ-lai

1SG-(DAT)

1SG

juʔwa

millet.paste

kʰip-ka

cook-NPST.PRT

stone

lam-di

search-PURP

pʰiŋʦ-usi

send-3DU/3SG.PSTThen they buried (stones to make ) a stove, and sent me to search for a stone to cook millet paste on.

S19 doi

stop écouter
hu ho-ʣe-m-bi lɔ sampʰja lam pɔrne

hu

rain

ho-ʣe-m-bi

come-DUR.3SG.NPST-NOM-LOC

stone

sampʰja

flat

lam

search

pɔrne

(OBL)While it rained, I had to find a flat stone.

S20 doi

stop écouter
a-dʰoʔd-uŋa

a-dʰoʔd-uŋa

NEG-find-1SG/3SG.PSTI couldn't find one.

S21 doi

stop écouter
hɔi-hɔilɔ dʰi-ho-ŋa-m jɔ dʰuwa-ŋɔ a-ʣupʰ-a-m

hɔi-hɔilɔ

how-however

dʰi-ho-ŋa-m

find-bring-1SG/3SG.PST-NOM

even

dʰuwa-ŋɔ

much-INT

a-ʣupʰ-a-m

NEG-be.nice-3SG.PST-NOMHowever I looked, I only found many bad ones.

S22 doi

stop écouter
aʣi ne ho-ŋa-nɔ dʰam kʰojɔ ŋand-uŋa dʰuwa-ŋɔ ra a-rapʦ-a

aʣi

later

ne

TOP

ho-ŋa-nɔ

bring-1SG/3SG.PST-SEQ

dʰam

that

kʰojɔ

even.if

ŋand-uŋa

set-1SG/3SG.PST

dʰuwa-ŋɔ

much-INT

ra

[hes]

a-rapʦ-a

NEG-be.hot-3SG.PSTLater I brought it and put it (on the stove) and it wasn't very hot.

S23 doi

stop écouter
aʣi aʣi rapʰ-a-m-me nau baʣe heʔd-a-m bela pu juʔwa lɔ-bi luʣɔm pʰul ʦuk-akɔ-nɔ um-ʦoptu dja-kɔ-nɔ juʔwa kʰip-akɔ

aʣi

later

aʣi

later

rapʰ-a-m-me

be.spicy-3SG.PST-NOM-SEQ

nau

(nine)

baʣe

(o'clock)

heʔd-a-m

be.like-3SG.PST-NOM

bela

(time)

pu

CONTR

juʔwa

millet.paste

lɔ-bi

stone-LOC

luʣɔm

millet

pʰul

flour

ʦuk-akɔ-nɔ

knead-1PE/3SG.PST-SEQ

um-ʦoptu

that-above

dja-kɔ-nɔ

put-1PE/3SG.PST-SEQ

juʔwa

millet.paste

kʰip-akɔ

cook-1PE/3SG.PSTLater on, at about 9 oclock, after it got hot, we kneaded the millet flour on the stone and put the millet paste on the stone and cooked it.

S24 doi

stop écouter
kʰip-akɔ juʔwa minʦ-a ɔbɔ ke ke-ʦɔ ke-kɔ ʣi-mu dja-kɔ-lɔ ase gurubisja-bi siʦ-akɔ-m kibultja heʦi gɔ-di-m

kʰip-akɔ

cook-1PE/3SG.PST

juʔwa

millet.paste

minʦ-a

cook-3SG.PST

ɔbɔ

(now)

ke

curry

ke-ʦɔ

curry-PLU

ke-kɔ

curry-COM

ʣi-mu

eat-INF

dja-kɔ-lɔ

put-1PE/3SG.PST-TEMP

ase

before

gurubisja-bi

[name]-LOC

siʦ-akɔ-m

kill-1PE/3SG.PST-NOM

kibultja

tadpole

heʦi

a.little

gɔ-di-m

be.inan-3SG.PST-NOMWe cooked it, and the millet paste cooked, and when we decided to eat it with curry, we had some of the tadpoles we killed before at Gurbisya.

S25 doi

stop écouter
dʰam kibultja-nɔ ke kʰip-akɔ gilas-bi oko sano oko ʦursɔ gilas gɔ-di-m dʰam-bi min-bi kʰapʦɔ-kɔ-nɔ kʰip-akɔ-m kʰiʔlɔm dipd-uŋa

dʰam

that

kibultja-nɔ

tadpole-GEN

ke

curry

kʰip-akɔ

cook-1PE/3SG.PST

gilas-bi

(glass)-LOC

oko

one.CL

sano

(small)

oko

one.CL

ʦursɔ

small

gilas

(glass)

gɔ-di-m

be.inan-3SG.PST-NOM

dʰam-bi

that-LOC

min-bi

fire-LOC

kʰapʦɔ-kɔ-nɔ

put.on.fire-1PE/3SG.PST-SEQ

kʰip-akɔ-m

cook-1PE/3SG.PST-NOM

kʰiʔlɔm

butter

dipd-uŋa

apply-1SG/3SG.PSTWe cooked the tadpoles in a small glass, in a glass which we placed on the fire, and we dipped what we cooked in ghee.

S26 doi

stop écouter
ʦʰɔi dja-di bʰir-a-kʰuʦ-a

ʦʰɔi

(sizzling sound)

dja-di

put-3SG.PST

bʰir-a-kʰuʦ-a

fly-3SG.PST-go-3SG.PSTIt made a sizzling sound and went flying.

S27 doi

stop écouter
laʔ-ŋa-nɔ-lɔ ɔ-gɔ-di-m dʰaʔi mu-to mu-to kʰipd-uŋa

laʔ-ŋa-nɔ-lɔ

pick.up-1SG/3SG.PST-SEQ-TEMP

ɔ-gɔ-di-m

NEG-be.inan-3SG.PST-NOM

dʰaʔi

like.that

mu-to

do-MAN

mu-to

do-MAN

kʰipd-uŋa

cook-1SG/3SG.PSTI picked up (the glass) and there was none left (butter) and I cooked like that (without).

S28 doi

stop écouter
aʣi ne heʦiʦi ke-ʦɔ-m jɔ ʦjuri-nɔ sɔpʰo wale gɔ-di-m dʰam-bi tɔpara mu-ŋa-m dagam kanʦ-akɔ ʦʰa

aʣi

later

ne

TOP

heʦiʦi

a.little

ke-ʦɔ-m

curry-PLU-NOM

even

ʦjuri-nɔ

[tree.name]-GEN

sɔpʰo

leaf

wale

y.leaf

gɔ-di-m

be.inan-3SG.PST-NOM

dʰam-bi

that-LOC

tɔpara

(plate)

mu-ŋa-m

do-1SG/3SG.PST-NOM

dagam

kanʦ-akɔ

spill-1PE/3SG.PST

ʦʰa

HSWe had tree leaves as well, and I made plates from them and placed a little cooked curry on them.

S29 doi

stop écouter
dʰainɔ-ŋɔ ʦjuri-nɔ sɔpʰo wale gɔ-di-m-nɔ wale-nɔ tɔpara mu-ŋa-nɔ dʰam-bi ke minʦ-a-m heʦi-ʦi gɔ-di-m lend-uŋa

dʰainɔ-ŋɔ

then-INT

ʦjuri-nɔ

[tree name]-GEN

sɔpʰo

leaf

wale

y.leaf

gɔ-di-m-nɔ

be.inan-3SG.PST-NOM-SEQ

wale-nɔ

y.leaf-GEN

tɔpara

(plate)

mu-ŋa-nɔ

do-1SG/3SG.PST-SEQ

dʰam-bi

that-LOC

ke

curry

minʦ-a-m

cook-3SG.PST-NOM

heʦiʦi

a.little

gɔ-di-m

be.inan-3SG.PST-NOM

lend-uŋa

transfer-1SG/3SG.PSTThere were leaves of a tree, and I made plates from them and placed a little cooked curry on them.

S30 doi

stop écouter
lend-uŋa-nɔ dʰam-kɔ juʔwa minʦ-a-m ʣja-kɔ

lend-uŋa-nɔ

transfer-1SG/3SG.PST-SEQ

dʰam-kɔ

that-COM

juʔwa

millet.paste

minʦ-a-m

cook-3SG.PST-NOM

ʣja-kɔ

eat-1PE/3SG.PSTAfter I transferred it, we ate the cooked millet paste with it.

S31 doi

stop écouter
ʣi-to kʰuʦ-akɔ-lɔ ne juʔwa ŋir-a-suʦ-a

ʣi-to

eat-MAN

kʰuʦ-akɔ-lɔ

go-1PE.PST-TEMP

ne

TOP

juʔwa

millet.paste

ŋir-a-suʦ-a

finish-verb.filler-DEF-3SG.PSTAs we ate, the millet paste disappeared.

S32 doi

stop écouter
aŋu-ne mumu a-supʰ-a

aŋu

1SG.POSS

ne

TOP

mumu

stomach

a-supʰ-a

NEG-be.full-3SG.PSTMy stomach was not full.

S33 doi

stop écouter
soʔwa lɔ-ʣa ʣi-di ʣi-di lɔ-di

soʔwa

hunger

lɔ-ʣa

feel-DUR.3SG.PST

ʣi-di

eat-PURP

ʣi-di

eat-PURP

lɔ-di

feel-3SG.PSTI felt hungry, I felt like eating.

S34 doi

stop écouter
ʦanɔ-di

ʦanɔ-di

be.tasty-3SG.PSTIt tasted good.

S35 doi

stop écouter
aʣi ne juʔwa ŋir-akʦ-a

aʣi

later

ne

TOP

juʔwa

millet.paste

ŋir-akʦ-a

finish-ASP-3SG.PSTThen the millet paste was gone.

S36 doi

stop écouter
lɔ-bi kʰip-akɔ-m

lɔ-bi

stone-LOC

kʰip-akɔ-m

cook-1PE/3SG.PST-NOMWe had cooked on a stone.

S37 doi

stop écouter
kʰip-akɔ-lɔ haʦ-a-m

kʰip-akɔ-lɔ

cook-1PE/3SG.PST-TEMP

haʦ-a-m

burn-3SG.PST-NOMWhen we cooked, it burned.

S38 doi

stop écouter
busum jɔ aŋa ne tʰil-uŋa-nɔ ʣa-ŋa

busum

burned.part

even

aŋa

1SG.ERG

ne

TOP

tʰil-uŋa-nɔ

peel-1SG/3SG.PST-SEQ

ʣa-ŋa

eat-1SG/3SG.PSTI even peeled off and ate the burned part of what we cooked.

S39 doi

stop écouter
kʰɔlɔ-ŋɔ tʰil-a busum ne

kʰɔlɔ-ŋɔ

all-INT

tʰil-a

peel-3SG.PST

busum

burned.part

ne

TOPAll the burned part peeled off.

S40 doi

stop écouter
dʰanɔ supʰ-akɔ-m-me sɔlɔ gʰat-ka bibu ʦum-akɔ-nɔ ɔŋkɔ kʰa-bi taʦ-akɔ

dʰanɔ

CONJ

supʰ-akɔ-m-me

be.full-1PE.PST-NOM-SEQ

sɔlɔ

frog

gʰat-ka

shine-NPST.PRT

bibu

bamboo

ʦum-akɔ-nɔ

split-1PE/3SG.PST-SEQ

ɔŋkɔ

1PE

kʰa-bi

river-LOC

taʦ-akɔ

descend-1PE.PSTAfter we were full, we split bamboo (to make torches) to shine on frogs (to kill them) and then we went down to the river.

S41 doi

stop écouter
kʰa-bika sɔlɔ gʰat-to gʰat-to dʰo kʰuʦ-akɔ ɔŋkɔ ɔŋkɔ basakʰɔm-lɔm

kʰa-bika

river-ABL

sɔlɔ

frog

gʰat-to

shine-MAN

gʰat-to

shine-MAN

dʰo

up.above

kʰuʦ-akɔ

go-1PE.PST

ɔŋkɔ

1PE

ɔŋkɔ

1PE

basakʰɔm-lɔm

house-ALLFrom the river we went back up, having shined (and stunned) the frogs.

S42 doi

stop écouter
dʰaiʔlɔ aŋa oko sɔlɔ lɔbd-uŋa-m

dʰaiʔlɔ

then

aŋa

1SG.ERG

oko

one.CL

sɔlɔ

frog

lɔbd-uŋa-m

catch-1SG/3SG.PST-NOMThen I (tried to) caught a frog.

S43 doi

stop écouter
sɔlɔ lɔp-mu a-kuk-uŋa ʦʰa

sɔlɔ

frog

lɔp-mu

catch-INF

a-kuk-uŋa

NEG-know-1SG/3SG.PST

ʦʰa

HSBut I did not know how to catch the frog.

S44 doi

stop écouter
a-kʰur-bi ne pʰɔtjak mu

a-kʰur-bi

1POSS-arm-LOC

ne

TOP

pʰɔtjak

[frog sound]

mu

do.3SG/3SG.PSTThe frog went "potyak" on my hand.

S45 doi

stop écouter
juku kɔpa kɔpa kɔŋkʰa go-bo huŋ-akʦ-a

juku

down.below

kɔpa

where

kɔpa

where

kɔŋkʰa

water

go-bo

inside-LOC

huŋ-akʦ-a

enter-ASP-3SG.PSTHe went down somewhere into the water.

S46 doi

stop écouter
dʰam-bi ne aŋ lɔp-mu-ŋɔ ɔ-ʦap-dɔ heʔŋɔ luʦ-u

dʰam-bi

that-LOC

ne

TOP

1SG

lɔp-mu-ŋɔ

catch-INF-INT

ɔ-ʦap-dɔ

NEG-be.able-1SG/3SG.NPST

heʔŋɔ

like.this

luʦ-u

feel-3SG/3SG.PSTI felt that I couldn't catch it there.

S47 doi

stop écouter
um-bika sɔlɔ kur-ka ʦukʦu-nɔ ʦukʦu-kɔ bubu-kɔ dʰin-to lɔmtʰi-ʦu

um-bika

that-ABL

sɔlɔ

frog

kur-ka

carry-NPST.PRT

ʦukʦu-nɔ

grandfather-GEN

ʦukʦu-kɔ

grandfather-COM

bubu-kɔ

o.brother-COM

dʰin-to

follow-MAN

lɔmtʰi-ʦu

walk-1SG.PSTFrom there I walked following my grandfather and brother who were holding a frog.

S48 doi

stop écouter
bubu-kɔ ʦukʦu-ka ne sɔlɔ ne seʔ-si bʰɔkku dʰuwaŋɔ seʔ-si

bubu-kɔ

o.brother-COM

ʦukʦu-ka

grandfather-COM

ne

TOP

sɔlɔ

frog

ne

TOP

seʔ-si

kill-3DU/3SG.PST

bʰɔkku

many

dʰuwaŋɔ

many

seʔ-si

kill-3DU/3SG.PSTBrother and Grandfather killed many.

S49 doi

stop écouter
kʰur-bi ɔ-wanʦ-a

kʰur-bi

arm-LOC

ɔ-wanʦ-a

NEG-hold-3SG.PSTThey couldn't be contained in our arms.

S50 doi

stop écouter
unʦi kɔm-ʔa kaʔ-si

unʦi

3DU.POSS

kɔm-ʔa

mouth-INSTR

kaʔ-si

bite-3DU/3SG.PSTThey held them in their mouths.

S51 doi

stop écouter
dʰanɔ aŋ bi-ʦusi aŋa sik-to kur-to mu-ŋa-nɔ kʰɔrja pʰuli-bi hɔbaʦ-akɔ-nɔ ipʰ-akɔ

dʰanɔ

CONJ

1SG

bi-ʦusi

give-3DU/1SG.PST

aŋa

1SG.ERG

sik-to

put.on.stick-MAN

kur-to

carry-MAN

mu-ŋa-nɔ

do-1SG/3SG.PST-SEQ

kʰɔrja

[name]

pʰuli-bi

cave-LOC

hɔbaʦ-akɔ-nɔ

arrive.from.below-1PE.PST-SEQ

ipʰ-akɔ

sleep-1PE.PSTThen they gave them to me, I put them on a stick and carried them, and we arrived at the cave in Khorya and slept.

S52 doi

stop écouter
ipʰ-mu bʰɔndai soʔwa lɔ-di

ipʰ-mu

sleep-INF

bʰɔndai

soʔwa

hunger

lɔ-di

feel-3SG.PSTWhen we tried to sleep we felt hungry again.

S53 doi

stop écouter
he um-bi ne sɔlɔ-si ʦʰɔpʦ-akɔ-nɔ sɔlɔ ke kʰip-akɔ-nɔ juʔwa kʰip-akɔ kʰo-bi

he

that

um-bi

that-LOC

ne

TOP

sɔlɔ-si

frog-DU

ʦʰɔpʦ-akɔ-nɔ

roast-1PE/3SG.PST-SEQ

sɔlɔ

frog

ke

curry

kʰip-akɔ-nɔ

cook-1PE/3SG.PST-SEQ

juʔwa

millet.paste

kʰip-akɔ

cook-1PE/3SG.PST

kʰo-bi

pot-LOCThere we roasted the frogs and cooked curry and millet paste in a pot.

S54 doi

stop écouter
um-bika ʣja-kɔ-nɔ ipʰ-akɔ

um-bika

that-ABL

ʣja-kɔ-nɔ

eat-1PE/3SG.PST-SEQ

ipʰ-akɔ

sleep-1PE.PSTThen we ate and slept.

S55 doi

stop écouter
dʰanɔ mɔ-kɔ-nɔ sela disja pʰɔʔ-kɔ

dʰanɔ

CONJ

mɔ-kɔ-nɔ

be.anim-1PE.PST-SEQ

sela

tomorrow

disja

morning

pʰɔʔ-kɔ

wake.up-1PE.PSTThen we stayed there and woke up the next morning.

S56 doi

stop écouter
pʰɔʔ-kɔ-nɔ maliŋgo-nɔ der kak-ɔkɔ

pʰɔʔ-kɔ-nɔ

wake.up-1PE.PST-SEQ

maliŋgo-nɔ

(bamboo.cane)-GEN

der

(split.bamboo)

kak-ɔkɔ

peel-1PE/3SG.PSTAfter getting up, we prepared (by peeling) bamboo cane.

S57 doi

stop écouter
aŋa kɔʔ-mu ɔ-kuk-uŋa-m ʦukʦu-wa ʦen-ʦu dʰanɔ kuk-uŋa-lɔ kuk-uŋa dʰanɔ maliŋgo kʰoʔd-uŋa-nɔ hoʔ-ŋa

aŋa

1SG.ERG

kɔʔ-mu

peel-INF

ɔ-kuk-uŋa-m

NEG-know-1SG/3SG.PST-NOM

ʦukʦu-wa

grandfather-ERG

ʦen-ʦu

teach-3SG/1SG.PST

dʰanɔ

CONJ

kuk-uŋa-lɔ

know-1SG/3SG.PST-TEMP

kuk-uŋa

know-1SG/3SG.PST

dʰanɔ

CONJ

maliŋgo

(bamboo.cane)

kʰoʔd-uŋa-nɔ

cut.down-1SG/3SG.PST-SEQ

hoʔ-ŋa

bring-1SG/3SG.PSTI didn't know how to peel it and my grandfather taught me, then I knew and cut down the bamboo and brought it.

S58 doi

stop écouter
dʰanɔ der kak-uŋa dʰaiʔlɔ kʰur jɔ koʔd-uŋa dʰaʔi mu-to mu-to mɔ-kɔ

dʰanɔ

CONJ

der

(split.bamboo)

kak-uŋa

peel-1SG/3SG.PST

dʰaiʔlɔ

then

kʰur

arm

even

koʔd-uŋa

cut-1SG/3SG.PST

dʰaʔi

like.that

mu-to

do-MAN

mu-to

do-MAN

mɔ-kɔ

be.anim-1PE.PSTThen I prepared cane, and then I cut my hand, then we stayed there (doing work).

S59 doi

stop écouter
dʰuwa dʰuwaŋɔ ŋiʦi mɔ-kɔ

dʰuwa

many [hes]

dʰuwaŋɔ

many

ŋiʦi

daytime

mɔ-kɔ

be.anim-1PE.PSTWe stayed for many days.

S60 doi

stop écouter
dʰanɔ pjura-ʦɔ jɔ siʦ-akɔ kɔles-ʦɔ jɔ siʦ-akɔ

dʰanɔ

then

pjura-ʦɔ

pheasant-PLU

even

siʦ-akɔ

kill-1PE/3SG.PST

kɔles-ʦɔ

chicken.type (N?)-PLU

even

siʦ-akɔ

kill-1PE/3SG.PSTWe killed pheasants and other chickens.

S61 doi

stop écouter
um-nɔ si-ʦɔ jɔ pja-kɔ

um-nɔ

that-GEN

si-ʦɔ

flesh-PLU

even

pja-kɔ

eat-1PE/3SG.PSTWe ate their meat too.

S62 doi

stop écouter
dʰanɔ uk ŋiʦi kim ɔt-ʦakɔ

dʰanɔ

CONJ

uk

one

ŋiʦi

daytime

kim

house

ɔt-ʦakɔ

return-1PE.PSTThen one day we returned home.

S63 doi

stop écouter
dʰanɔ sɔlɔ ne kim jɔ gʰukʦ-akɔ

dʰanɔ

CONJ

sɔlɔ

frog

ne

TOP

kim

house

even

gʰukʦ-akɔ

bring.down-1PE/3SG.PSTWe brought the frogs down home as well.

S64 doi

stop écouter
kim gʰuʔ-mu pu dʰuwaŋɔ ʦaiʔja

kim

house

gʰuʔ-mu

come.down-INF

pu

CONTR

dʰuwaŋɔ

many

ʦaiʔja

difficultReturning home was very difficult.

S65 doi

stop écouter
der dʰumɔ ʦʰɔʔʦ-a

der

(split.bamboo)

dʰumɔ

many

ʦʰɔʔʦ-a

become-3SG.PSTWe had the split bamboo.

S66 doi

stop écouter
der kur-akɔ-nɔ tʰu-to tʰu-to gʰɔʔ-kɔ

der

(split.bamboo)

kur-akɔ-nɔ

carry-1PE/3SG.PST-SEQ

tʰu-to

drag-MAN

tʰu-to

drag-MAN

gʰɔʔ-kɔ

come.down-1PE.PSTCarrying the cane, we came down by dragging it.

S67 doi

stop écouter
der kim hogʰud-uŋa-nɔ aŋa ne ljɔ bʰa-ŋa gʰum bʰa-ŋa

der

(split.bamboo)

kim

house

hogʰud-uŋa-nɔ

bring+go.down-1SG/3SG.PST-SEQ

aŋa

1SG.ERG

ne

TOP

ljɔ

basket

bʰa-ŋa

make-1SG/3SG.PST

gʰum

basket

bʰa-ŋa

make-1SG/3SG.PSTI brought down the bamboo house, I made baskets.

S68 doi

stop écouter
dʰaiʔnɔ-ŋɔ idɔ tumlo ŋir-a

dʰaiʔnɔ-ŋɔ

then-INT

idɔ

this

tumlo

word

ŋir-a

finish-3SG.PSTAnd with that, this story is finished.