Narad in Assam doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Phonologique

Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en

iŋga acham pekŋa lɔˀraŋŋaŋ ambasi ammasi mɛttuŋsiŋ.
khɔmbhɛaŋ kɔ pegaŋ — pegaŋ pus məŋsir — məŋsir teis gəte thaasiŋ pegaŋaŋ yammu akkhɛn sat dinlɛ — sat dinlɛ siliguɖi lɔːndigɛ.
khɔtmunu relɛtmu ʈikəʈ khɔktumbɛaŋ na phərkətin lɔːndigɛ dui dinlɛ.
dui dinlɛ lɔːndigɛaŋ anigɛ na merapani lɔːndigɛ khɔtmunu kam hɔksumbɛ.
kam hɔksumbɛaŋ kɔ na ara dulai cokma khosumbɛ.
khosumbɛaŋ kɔ — ãã — khɔmbhɛaŋ ara dulai coksɛ tho nãga hil lasigɛ.
lasigɛaŋ kɔ khɔmbha kam cogigɛ — cogigɛ taːndi khɔmbhɛaŋ məhina thik yagigɛ.
məhina thik yagigɛaŋ kɔ yagigɛaŋ taːndi pəisa məhinəvari tələb mɛbɛrigɛ.
mɛbɛrigɛaŋ kɔ hatmunu taːndi yammu lɔːndigɛ.
lɔːndigɛaŋ yammu lam tɔm'ɛtmu lasigɛ.
lam tɔyumbɛ.
khɔmbhɛaŋ lammɛtmu məhina thik yagigɛ.
khɔmbhɛaŋ lammɛn tɔyum surumbɛaŋ khɔtmunu yammu pəisa mɛbɛrigɛ.
mɛbɛrigɛaŋ yammu khɔtmu sɔpma yagigɛ pəisa mɛbɛrigɛaŋ tho mekləjəŋ pegigɛ.
mekləjəŋ pegigɛaŋ kɔ ambhu kancha thik yuŋɛ.
ambhu yuŋɛaŋ kɔ khɔtmu phaˀruŋsiŋ kam niyaːn — pəndrə din the yaˀ letma phaˀruŋsiŋ.
yaˀ lettum surumbɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ yammu adzum thiknu tho nãga hil pesigɛ.
tho pesigɛaŋ kɔ yammu rəksi yususigɛ ɛmbhɛdaŋba khola thikkɛtmu.
rəksi yususigɛ. yususigɛ. khɔmbhɛaŋ bərkhə bhər rəksi yususigɛ pãc chə məhina.
khɔmbhɛaŋ kha rəksin sɛndik yuma poŋ.
sɛndik yumaŋ kɔ yammu bihandik sɛndiksa na lainɛtmu sam'na tham'naba.
khɔmbha pəisa ambi.
ambiaŋ yammu phɛtmunayaŋ kɔ yammu bəjarɛtmu pekmaŋ kɔ gũɖ iŋma poksɛ — miʈhai.
miʈhai iŋmunayaŋ kɔ thakmaŋ kɔ yammu ʈinɛtmu pas cokma poksɛ.
pas cokmaŋ kɔ khɔtmunu sat dinlɛ yuma poŋ rəksin.
rəksi yumaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ sat dinlɛ yammu yuma poksɛ.
khɔmbhɛaŋ yammu lainɛtmu sama poksɛ.
khɔmbha kam coguŋŋaŋ ʈinlɛ — ʈin thiklɛ kumɛn əsi rupiyarɔt nɛssɛ kumɛnnɛn cəĩ.
əsi rupiya nɛssɛ.
əsi rupiya nɛssɛ. taːndi —
bərkhə — wayɛsigɛ adzummɛnnu wayɛsigɛ khɔmbhɛaŋ thaŋ nãga hilɛ pe —
yammu pesigɛaŋ kɔ nãganu kam cogigɛ ?? kam cogigɛ waːttigɛaŋ taːndi —
khɔmbhɛaŋ nãgahaˀrɛ khunchi yaˀ lettumbɛ waːttumbɛaŋ taːndi nãgarɛ khunchi kam mɛsuru.
mɛsuru mɛwaːttuaŋ kɔ ɛtyo y'yɛsigɛ.
khɔmbhɛaŋ kɔ andhɛba mɛtmunaba thik wayɛ.
khɔ andh'banu sorik wayɛsigɛ.
wayɛsigɛaŋ kɔ kam thedhe cogusigɛ.
khɔmbhɛaŋ taːndik ɛtnanu khəbər phɛrɛ — ambarɛ khəbər haŋu phɛnchu — ciʈʈhi haŋu phɛnchu.
ciʈʈhi haŋuaŋ kɔ "hara himmu t'yɛ pegɛ kɛmmaŋ sallik tuk" pha mɛbaːttu.
ciʈʈhi khɔmbha mɛsaptu.
tərə khɔmbhasaŋ iŋga mɛmbhɛnba.
iŋga taːndi yagaŋ yagaŋ khɔmbhɛaŋ nãga hil yagaŋ nãga hilnu lɔːndaŋŋaŋ kɔ yammu yo bəɖhapəʈʈhəra mɛtmunab'ɛtmu yammu yo pegaŋ ara hɛksɛ.
khɔmbhɛ ara lɛːbuŋ hɛguŋ hɛguŋ. taːndi —
taːndi kɔ akkhɛn chə məhina ara lɛːbuŋ.
lɛːbuŋŋaŋ kɔ khɔn ara lɛːbuŋb'ɛn pəisan mɛmbɛraŋŋɛn.
kubhɛrɛklɔt mɛbɛraŋ.
kubhɛrɛk mɛbɛraŋŋɛn kɔ hɔmbhɛaŋ taːndi kɔ amba s'yɛ rətchə ɛtna cəubis sal.
cəubis sallɛ jeʈhə'llɛ s'yɛ rətchə tərə iŋga khɔmbhasaŋ pətyaro mɛndzokpa amba s'yɛ pha mɛndzokpa.
taːndi — jeʈhə'llɛ s'yɛ məŋsirɛllɛ kam mɛdzogu mɛdesu pusɛllɛ ciʈʈhi mɛhaŋu mɛbhɛnchu.
khɔmbhɛaŋ ciʈʈhi mɛhaŋuaŋ kɔ iŋga khɔmbhɛaŋ kɔ alla s'yɛ rətchə phɛaŋ kɔ hoitlɔrik thaasiŋ phɛraŋ.
khɔmbhɛaŋ phɛraŋaŋ kɔ himmu t'yaŋ.
t'yaŋaŋ pəisaŋ mɛndaːppa.
mɛndabayaŋ kɔ taːndik khɔmbhɛaŋ kɔ mɛndzo suddhə cokŋasiŋ adhɛgekkɛn suyuŋ.
alla pəhile thɛgekkɛn mɛnchuɛ himmu tama mɛnnuˀmuna
yo yapmi him thikkɛtmu t'yaŋ.
yapmi him thikkɛtmu t'yaŋŋaŋ adhɛgekkɛn suyuŋ.
khɔmbhɛaŋ kɔ caŋ lɛkŋasiŋŋaŋ himmu t'yaŋ khɔmbhɛ car dinlɛ mɛndzo yum nɛttuŋaŋ kɔ iŋga apalo kam suruŋ.
"I'm going to Assam," I told my parents.
And I went — in Paus or Mangsir — the 23d of Mangsir I started out and after some 7 days I got to Siliguri [railway station in West Bengal].
From there we took rail tickets and after two days we arrived in Pharkatin.
Then we got to Merapani and from there we looked for work.
We got work sawing wood.
We went into the Naga Hills to saw wood.
We worked there for a month.
After we were there a month they paid us our salary.
They paid us and we came out from there.
We came out and got into digging roads.
We dug the road.
We kept working a month on the road.
Then we finished digging the road and they gave us the money for that.
They paid us, and we stayed there a bit, and we went up to Meklayang.
One of my cousins stayed there.
I helped them a couple days — for about fifteen days I helped them transplant rice.
We finished transplanting the rice.
Then with a friend of mine we went up to the Naga Hills.
We went up there and distilled liquor in a valley.
We distilled liquor all summer — five or six months.
The liquor had to be distilled at night.
After distilling it, in the morning, while it was still dark, we'd take it over to the barracks.
The gave us money.
They gave us money and we'd bring it and go to the bazaar and we had to buy molasses — sweet stuff.
We bought molasses and brought it up and again we put it to ferment in a tin.
We put it to ferment and from there, after seven days, the liquor had to be distilled.
Then again the liquor [a new batch] had to be distilled after seven days.
Then again it had to be delivered to the barracks.
When I worked, the price was only 80 rupees per tin — for one tin.
It was 80 rupees.
It was 80 rupees. The later —
In summer — we two were there, me and my friend, and then we went up in the Naga Hills.
Again we went and worked with the Nagas. We were working and then later —
We stayed on transplanting the Nagas' rice, and the Nagas finished their work.
When they had finished, we came back down.
There was a person who was said to be my grandfather.
We stayed together with that grandfather.
We did some work.
Then later news came from over here [in Nepal] — my father sent news — he sent a letter.
He sent a letter saying, "Come home quickly, your mother is seriously ill."
He wrote a letter like that.
But even so I didn't come.
I stayed on, and then I stayed in the Naga Hills, and then I came out from the Naga Hills and again went down to saw wood at Barhapatthara.
I sawed wood. Then later —
Later — I sawed wood for some six months.
I sawed, and they didn't pay me for it.
They only paid me half.
They paid me half, and then later it turned out that my father had died over here [in Nepal], in 1967.
He died in Jeth (May-June), but I didn't believe it at the time.
He died in Jeth and they did the ceremonies in the autumn and sent a letter in winter.
When they sent the letter I realized that he had died and I immediately set out and came.
I came and arrived home.
I didn't even bring money.
I purified myself and shaved my head.
It wouldn't do to arrive home without having shaved my head.
I arrived down at someone's house.
I shaved my head there.
Then I changed my clothes and arrived home, and I abstained from salt for four days, and I too finished mourning in turn.

S1 doi

stop écouter
iŋga acham pekŋa lɔˀraŋŋaŋ ambasi ammasi mɛttuŋsiŋ.

"I'm going to Assam," I told my parents.

S2 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ pegaŋ — pegaŋ pus məŋsir — məŋsir teis gəte thaasiŋ pegaŋaŋ yammu akkhɛn sat dinlɛ — sat dinlɛ siliguɖi lɔːndigɛ.

And I went — in Paus or Mangsir — the 23d of Mangsir I started out and after some 7 days I got to Siliguri [railway station in West Bengal].

S3 doi

stop écouter
khɔtmunu relɛtmu ʈikəʈ khɔktumbɛaŋ na phərkətin lɔːndigɛ dui dinlɛ.

From there we took rail tickets and after two days we arrived in Pharkatin.

S4 doi

stop écouter
dui dinlɛ lɔːndigɛaŋ anigɛ na merapani lɔːndigɛ khɔtmunu kam hɔksumbɛ.

Then we got to Merapani and from there we looked for work.

S5 doi

stop écouter
kam hɔksumbɛaŋ kɔ na ara dulai cokma khosumbɛ.

We got work sawing wood.

S6 doi

stop écouter
khosumbɛaŋ kɔ — ãã — khɔmbhɛaŋ ara dulai coksɛ tho nãga hil lasigɛ.

We went into the Naga Hills to saw wood.

S7 doi

stop écouter
lasigɛaŋ kɔ khɔmbha kam cogigɛ — cogigɛ taːndi khɔmbhɛaŋ məhina thik yagigɛ.

We worked there for a month.

S8 doi

stop écouter
məhina thik yagigɛaŋ kɔ yagigɛaŋ taːndi pəisa məhinəvari tələb mɛbɛrigɛ.

After we were there a month they paid us our salary.

S9 doi

stop écouter
mɛbɛrigɛaŋ kɔ hatmunu taːndi yammu lɔːndigɛ.

They paid us and we came out from there.

S10 doi

stop écouter
lɔːndigɛaŋ yammu lam tɔm'ɛtmu lasigɛ.

We came out and got into digging roads.

S11 doi

stop écouter
lam tɔyumbɛ.

We dug the road.

S12 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ lammɛtmu məhina thik yagigɛ.

We kept working a month on the road.

S13 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ lammɛn tɔyum surumbɛaŋ khɔtmunu yammu pəisa mɛbɛrigɛ.

Then we finished digging the road and they gave us the money for that.

S14 doi

stop écouter
mɛbɛrigɛaŋ yammu khɔtmu sɔpma yagigɛ pəisa mɛbɛrigɛaŋ tho mekləjəŋ pegigɛ.

They paid us, and we stayed there a bit, and we went up to Meklayang.

S15 doi

stop écouter
mekləjəŋ pegigɛaŋ kɔ ambhu kancha thik yuŋɛ.

One of my cousins stayed there.

S16 doi

stop écouter
ambhu yuŋɛaŋ kɔ khɔtmu phaˀruŋsiŋ kam niyaːn — pəndrə din the yaˀ letma phaˀruŋsiŋ.

I helped them a couple days — for about fifteen days I helped them transplant rice.

S17 doi

stop écouter
yaˀ lettum surumbɛ.

We finished transplanting the rice.

S18 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ yammu adzum thiknu tho nãga hil pesigɛ.

Then with a friend of mine we went up to the Naga Hills.

S19 doi

stop écouter
tho pesigɛaŋ kɔ yammu rəksi yususigɛ ɛmbhɛdaŋba khola thikkɛtmu.

We went up there and distilled liquor in a valley.

S20 doi

stop écouter
rəksi yususigɛ. yususigɛ. khɔmbhɛaŋ bərkhə bhər rəksi yususigɛ pãc chə məhina.

We distilled liquor all summer — five or six months.

S21 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kha rəksin sɛndik yuma poŋ.

The liquor had to be distilled at night.

S22 doi

stop écouter
sɛndik yumaŋ kɔ yammu bihandik sɛndiksa na lainɛtmu sam'na tham'naba.

After distilling it, in the morning, while it was still dark, we'd take it over to the barracks.

S23 doi

stop écouter
khɔmbha pəisa ambi.

The gave us money.

S24 doi

stop écouter
ambiaŋ yammu phɛtmunayaŋ kɔ yammu bəjarɛtmu pekmaŋ kɔ gũɖ iŋma poksɛ — miʈhai.

They gave us money and we'd bring it and go to the bazaar and we had to buy molasses — sweet stuff.

S25 doi

stop écouter
miʈhai iŋmunayaŋ kɔ thakmaŋ kɔ yammu ʈinɛtmu pas cokma poksɛ.

We bought molasses and brought it up and again we put it to ferment in a tin.

S26 doi

stop écouter
pas cokmaŋ kɔ khɔtmunu sat dinlɛ yuma poŋ rəksin.

We put it to ferment and from there, after seven days, the liquor had to be distilled.

S27 doi

stop écouter
rəksi yumaŋ kɔ khɔmbhɛaŋ sat dinlɛ yammu yuma poksɛ.

Then again the liquor [a new batch] had to be distilled after seven days.

S28 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ yammu lainɛtmu sama poksɛ.

Then again it had to be delivered to the barracks.

S29 doi

stop écouter
khɔmbha kam coguŋŋaŋ ʈinlɛ — ʈin thiklɛ kumɛn əsi rupiyarɔt nɛssɛ kumɛnnɛn cəĩ.

When I worked, the price was only 80 rupees per tin — for one tin.

S30 doi

stop écouter
əsi rupiya nɛssɛ.

It was 80 rupees.

S31 doi

stop écouter
əsi rupiya nɛssɛ. taːndi —

It was 80 rupees. The later —

S32 doi

stop écouter
bərkhə — wayɛsigɛ adzummɛnnu wayɛsigɛ khɔmbhɛaŋ thaŋ nãga hilɛ pe —

In summer — we two were there, me and my friend, and then we went up in the Naga Hills.

S33 doi

stop écouter
yammu pesigɛaŋ kɔ nãganu kam cogigɛ ?? kam cogigɛ waːttigɛaŋ taːndi —

Again we went and worked with the Nagas. We were working and then later —

S34 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ nãgahaˀrɛ khunchi yaˀ lettumbɛ waːttumbɛaŋ taːndi nãgarɛ khunchi kam mɛsuru.

We stayed on transplanting the Nagas' rice, and the Nagas finished their work.

S35 doi

stop écouter
mɛsuru mɛwaːttuaŋ kɔ ɛtyo y'yɛsigɛ.

When they had finished, we came back down.

S36 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ andhɛba mɛtmunaba thik wayɛ.

There was a person who was said to be my grandfather.

S37 doi

stop écouter
khɔ andh'banu sorik wayɛsigɛ.

We stayed together with that grandfather.

S38 doi

stop écouter
wayɛsigɛaŋ kɔ kam thedhe cogusigɛ.

We did some work.

S39 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ taːndik ɛtnanu khəbər phɛrɛ — ambarɛ khəbər haŋu phɛnchu — ciʈʈhi haŋu phɛnchu.

Then later news came from over here [in Nepal] — my father sent news — he sent a letter.

S40 doi

stop écouter
ciʈʈhi haŋuaŋ kɔ "hara himmu t'yɛ pegɛ kɛmmaŋ sallik tuk" pha mɛbaːttu.

He sent a letter saying, "Come home quickly, your mother is seriously ill."

S41 doi

stop écouter
ciʈʈhi khɔmbha mɛsaptu.

He wrote a letter like that.

S42 doi

stop écouter
tərə khɔmbhasaŋ iŋga mɛmbhɛnba.

But even so I didn't come.

S43 doi

stop écouter
iŋga taːndi yagaŋ yagaŋ khɔmbhɛaŋ nãga hil yagaŋ nãga hilnu lɔːndaŋŋaŋ kɔ yammu yo bəɖhapəʈʈhəra mɛtmunab'ɛtmu yammu yo pegaŋ ara hɛksɛ.

I stayed on, and then I stayed in the Naga Hills, and then I came out from the Naga Hills and again went down to saw wood at Barhapatthara.

S44 doi

stop écouter
khɔmbhɛ ara lɛːbuŋ hɛguŋ hɛguŋ. taːndi —

I sawed wood. Then later —

S45 doi

stop écouter
taːndi kɔ akkhɛn chə məhina ara lɛːbuŋ.

Later — I sawed wood for some six months.

S46 doi

stop écouter
lɛːbuŋŋaŋ kɔ khɔn ara lɛːbuŋb'ɛn pəisan mɛmbɛraŋŋɛn.

I sawed, and they didn't pay me for it.

S47 doi

stop écouter
kubhɛrɛklɔt mɛbɛraŋ.

They only paid me half.

S48 doi

stop écouter
kubhɛrɛk mɛbɛraŋŋɛn kɔ hɔmbhɛaŋ taːndi kɔ amba s'yɛ rətchə ɛtna cəubis sal.

They paid me half, and then later it turned out that my father had died over here [in Nepal], in 1967.

S49 doi

stop écouter
cəubis sallɛ jeʈhə'llɛ s'yɛ rətchə tərə iŋga khɔmbhasaŋ pətyaro mɛndzokpa amba s'yɛ pha mɛndzokpa.

He died in Jeth (May-June), but I didn't believe it at the time.

S50 doi

stop écouter
taːndi — jeʈhə'llɛ s'yɛ məŋsirɛllɛ kam mɛdzogu mɛdesu pusɛllɛ ciʈʈhi mɛhaŋu mɛbhɛnchu.

He died in Jeth and they did the ceremonies in the autumn and sent a letter in winter.

S51 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ ciʈʈhi mɛhaŋuaŋ kɔ iŋga khɔmbhɛaŋ kɔ alla s'yɛ rətchə phɛaŋ kɔ hoitlɔrik thaasiŋ phɛraŋ.

When they sent the letter I realized that he had died and I immediately set out and came.

S52 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ phɛraŋaŋ kɔ himmu t'yaŋ.

I came and arrived home.

S53 doi

stop écouter
t'yaŋaŋ pəisaŋ mɛndaːppa.

I didn't even bring money.

S54 doi

stop écouter
mɛndabayaŋ kɔ taːndik khɔmbhɛaŋ kɔ mɛndzo suddhə cokŋasiŋ adhɛgekkɛn suyuŋ.

I purified myself and shaved my head.

S55 doi

stop écouter
alla pəhile thɛgekkɛn mɛnchuɛ himmu tama mɛnnuˀmuna

It wouldn't do to arrive home without having shaved my head.

S56 doi

stop écouter
yo yapmi him thikkɛtmu t'yaŋ.

I arrived down at someone's house.

S57 doi

stop écouter
yapmi him thikkɛtmu t'yaŋŋaŋ adhɛgekkɛn suyuŋ.

I shaved my head there.

S58 doi

stop écouter
khɔmbhɛaŋ kɔ caŋ lɛkŋasiŋŋaŋ himmu t'yaŋ khɔmbhɛ car dinlɛ mɛndzo yum nɛttuŋaŋ kɔ iŋga apalo kam suruŋ.

Then I changed my clothes and arrived home, and I abstained from salt for four days, and I too finished mourning in turn.