Merawehih et sa pirogue doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completMerawehih mi heqere tegtegine: nihe ge tehtëh n' ēke.
Heqere tegtegine, Merawehih ni tare n' ēke mē, ne rega in ne niēre.
Heqere tegtegine ge tare n' ēke mēhe, n' ēke mēhe ne kelat.
Nihe ge tëh, tëh tëh tëh tëh vēn — heqere tegtegine ge vēn ge tare hur n' ēke mēhe nihe vese hi Merawehih, të “Merawehih, vē me dege vē ge tare nod' ēke / node si ēke vēn.”
Nihe ge vēn; Merawehih ni toge toge ni vēn.
Nihe ge vēn tuwtōw, Merawehih n' ake vēn tegur.
Ni vēn, ni tare hur n' ēke mē, ne niēre.
Heqere tegtegine ge vēn ge tare hur n' ēke mēhe, ne kelat.
Nihe ge teretare vēn vēn, ge tehtëh vēn vēn vēn, heqere tegtegine ge tëh pah n' ēke mēhe, Merawehih vë tëh n' ēke mē vēn vēn, qen̄ ha, nie vë vēn me, ni itë vete nie ve tëh si mat wōn wulë, mat luh wulë.
Pah wë ne, ni da pe wë ne vol-qen̄, vol-qen̄.
Pah wë ne, Merawehih ni dōem: “Den̄wē'k noke vë n̄wule noke të k' ole si vere terēme i ēke mino pe noke ve tëh o si.”
Ni ole ni n̄wule-vë.
Merawe ni vēn me ni qul qul qul qul qul n' ēke vēn vēn të ni wōn, si vere tategë!
Si vere tategë, ni gel ni hiar.
Ni hiar, pa Merawehih ni laqe me; Merawehih ni laqe me, ni vese të: “A! Nike pe ne ve gel ve / noke ve tëh pah n' ēke mino nike vēn me we qul?! — qul wulë vë rak të ni wōn wulë? Den̄wē pe noke ve not nike nōk!”
Merawe ni vese hivie të: “O, nike mit not noke! Nok' ake tëh nom' ēke!”
Alē, ne Merawe ni rōw rake vēn, ni tëh n' ēke mi Merawehih ni vēn ni pah.
Qer tegtegine ge vese hi Merawehih të “Dege vēn ge rav nod' ēke!”
Heqere tegtegine të: “Ge vēn!” Nihe ge vēn tuwtōw; vēn, Merawehih n' ake vēn me tegur.
Nihe ge vēn ge rav hur n' ēke mēhe, rav rōw lo, nawë n' ēke mēhe ne kelat: nihe ve tōrn̄ë n' ēke rōw, n' ēke ni rōr, nawë ne kelat.
Vēn vēn vēn, Merawehih ni rav wië mē rōw: nawë ne niēre.
Ni rav rōw: n' ēke mē ni al.
Nie ni qul pah, n' ēke mē — ni vēn, ni tare ne vetël, ni vahn̄ēm l' ēn̄we me.
Qen̄ sise, nihe ge vin ne n̄ër, nihe mi qer' tegtegine.
Nihe vēn ge vin ne n̄ër, vin vin vin vin pah ne n̄ër; heqer' tegtegine ge iu dë nie — ge iu dë ne tarepi n̄ër ne.
Ge iu me, ge da hur ne sipahare.
Dahur ne sipahare dë ne tarepi n̄ër — ge vese hi ne n̄ër të: “N̄ër melmelaw, n̄ër melmelaw!”
Ni rak të ne tarepi n̄ër ne ve luwō, ve luwō, ve luwō.
Ni rak Merawehih tat ho iu, ne tarepi n̄ër mak luwō.
Ni gel ni da seh të ni iu ni tat ho iu, Merawe ni vēn me — ni vese hi ne Merawe : “Merawe, nike si rak ne mesale mino të Nok' iu?” ?”
Merawe ni rak n' ëh: telowe wë nōk, vēn wë nōk —
Telowe ni vēn vēn vēn, Merawehih ni iu ur ne telowe ni vē——n vēn, wahe li tēn.
heqer' tegtegine ge ole n' ēke mē, ge ole leqëvine mē, ge ole ne vetël, mat ven̄kë! Mat vēn!
Ni vēn me, ni itë heqere mat ole n' ēke mē, mi leqëvine mē mi ne vetël nie ve vahn̄ēm si mat mëne; ni vese / ni hue / ni ole ne metu al.
Ne metu al, ni vese / ni vē rōw lo wë nōk, ni vese hi remë mē: “Nike luk ne nēw! Ne nēw hēn̄wewul tuwage mahelin tuwē, mahelin verue, nike letn̄ë ne metu.”
Ni n̄wul' il li metu, remë mē ni luk ne nēw.
Ne nēw ni lit, nēw tuwē, verue, vetel, vevët, tevëlime, livise, leverue, levetel, livivët, hēn̄wewul — mahelin tuwē, mahelin verue-iën: ni halen̄ë ne metu!
Ne metu ni al.
Ni vēn vēn vēn vēn vēn, vēn wahe — heqere tegtegine ve gel që ri ēke.
Vēn wahe me pa — qere gën ne vetël mëne, ge luk ne vin vetël mē: hēn̄wewul tuwage mahelin tuwē!
Ne vin vetël; nihe ge luk: ne win vetël hēn̄wewul tuwage mahelin verue.
Da pe wë ne, ni vēn vēn vēn.
Nihe ge vēn hër ē ne metu ne ve al me, revetë n' ēke mēhe me —
Sa sise ni ho rake ne metu, ni hin̄evë wë nōk, Merawehih ni hie.
Ni hin̄evë wë nōk: të “Mffm! Ne metu ki na qune!”
Ni wutë ni al. Ne metu ne ni al, ni al ni al ni al v-ag tuwtōw. Ni al v-ag tuwtōw.
Merawehih ve tog' li metu pe ne. Ni al v-ag tuwtōw.
Heqere tegtegine ve vēn që me tugur mi leqëvine mē.
Nie ni vēn vēn, ni ho toge ni itë nihe ve vēn me.
Nihe ve vēn me ri ēke, ve vēn me — ni vēn vēn, ni hag ri wën̄ rōn̄ën.
Ni hag ri wën̄ rōn̄ën, hag (vese)sëh nihe ve vēn me.
Nihe vēn il me, qergë / heqer' tekële / paie? leqëvine mē na lōlmerën ē, të Merawehih të n' ake daihe ē si ave.
Pah wë ne, nihe ge vēn il me, Merawehih v-il hag.
Ni itë nihe ge rōw il me, Merawehih ni rōw hur dë ne wën̄ rōn̄ën ne, mi none wōn̄or — ni vē rōw me ni ere teletale n' ēke.
Ni ere teletale n' ēke, ni ton n' or — ni ton n' or vete ne.
Ni ton n' or: ni ere tale pah n' ēke nihe ge vēn.
Nihe ge vēn, vēn wahe li venie; nonegë ne, sa n̄wië nōk ve toge li venie, ni vilëhe.
Ni vilëhe, ni mok nihe l' ēn̄we.
Mok nihe l' ēn̄we, ni vese të: “Kemi ge toge pe'k! k' ake vē ke hiar gemi gengën.”
Pa ne n̄wië ne ve gel ve deda gerë të ni rohe nihe.
Pa Merawehih, nawë nie na lōlmerën, a? Nie na hehomēte.
Na lōlmerën ē n' ēve të ne n̄wië ne të n' ake daih' ē.
Alē, li qen̄, nihe metmetur.
Nihe metmetur, Merawehih ni vese të: “Den̄wē kike, dege të ge n̄wule li qone, metur li qone.”
Alē, nihe ge vēn li qone.
Ge metur vēn vēn vēn, ne metave ni tōt.
Ne n̄wië ni vēn me, ni hiarvihe, tat' ise nihe.
Metave ni tōt, ne n̄wië ni holōq me, ni itë të nihe ve toge.
Nie të “Pa, noke vēn me li qen̄ të dege wiēne, k' ole ne gi me të dege wiēne, pa kemi tategë! Kemi na toge si vë?”
Pa nawë tegine / heqere tegtegine, sa / Merawehih, tegine sise na ho… tektakelëin!
Ni vese laqe, ni vese të “Kemëm na metur si li qone!”
Li qen̄, ni vēn wulë me.
Nihe metmetur, pa Merawehih të: “Den̄wē, dege të ge metur ri hōg!”
Ne n̄wië ni vēn me ni ere letlit ne qone pah rēt — nihe na toge li hōg!
Alē, ne n̄wië ni vēn me li qen̄, ni ere teletale ne hōg ni n̄wule.
Metave tōt vēn, ni vēn wulë me ni itë nihe ve toge. “Noke vē me li qen̄, kemi na toge si vë?”
Sa ne ni vese të “Kemëm na metur si li hehō!”
Li qen̄, ne n̄wië ni holōq wulë me, ni ere letlit pah ne hehō, nihe tat mene gë.
Pah wë ne, ni holōq wulë me, ni vese të: “Pa kemi na toge si vë li qen̄, noke vē me të dege wiēne pa kemi tategë!”
Sa noke / “Kemëm na metur si li hehō!”
Sa mat ere teletale pah ne hehō.
Qen̄ pehpahvëin, nihe ge metur li pit — tet rega i ēn̄we.
Pah vēn, nihe ge metur li pit ne, ne n̄wië ni vēn me li qen̄, ni ere teletale ne pit: nihe na toge si li tēn.
Alē! Ni vese hivie të “None'k, të ge rak ne gengën.”
Nihe ge vēn lete ge vil ne gengën.
Ge vile pah ne gengën, ge n̄wule.
Ge pi n' ëv, pi n' ëv li lugu, ge rak ne menoge; rak ne menoge, tor ne gengën — ne qō —
Ne metave tōt vēn; nihe ge tor ne gengën, nihe ge rak ne gengën, li metave.
Nie ni silë heqere tegtegine, Merawehih “Kemi g' ole ne pue ge vē hël ne pē!” Tuwē dën nihe ni vēn.
Ni vē rōw: n' or Merawehih ve ton si lo, mak sōw, mak luwō.
Len̄whë teletale ne pue vēn ē ne tarepi or — ni vin.
Sise wulë: nihe ge toge toge, sa nōk tate holōq me!
Ni ole wulë ne tet pē, ni rōw, ni len̄whë teletale ne pue, ē ne tet or, ni vē—n vēn vēn vēn; pehpahvëin, Merawehih.
Merawehih ni ole ne gat; nonegë hō(r) mi ne n̄wië ve gel l' ēn̄we, pi menoge, ne n̄wië vë ere nie vete'k ni wël vēn wë nōk, ni hō rake ne wehale, ni gōen li gat.
Ne n̄wië vën ere nie vete'k, ni wël rake, ni ole ne wun̄or tël vete'k, ni ole ne gengën, ni gōen li gat.
Vēn vēn, ne vere wuhale, ne qëte hēn̄wewul mahelin verue, taterihe hivihe.
Hōr rerōw pe ne, ne n̄wië ni lie.
Hōr rerōw rerōw rerōw, wah' ē ne tet or in, ni vin.
Ni vin vin, mowe nie ve hëm rake ri wën̄ or tuwtōw, ne n̄wië ve da sëh që të ni vin.
Mowe nie ve vare rake ē ne wën̄ or vurueiën, ne n̄wië ni hëm rake ne wën̄ or nie ve tu si rëne tuwtōw.
Da pe wë ne.
Nihe ve vin — Merawehih ni vese të “n' or melmelaw, n' or melmelaw!” — rak të n' or ve pero. “n' or melmelaw!”
Nihe ge vin pe wë ne — ni vin vin vin vin, tegine sise vēn vēn ni iu.
Ni vēn vēn vēn vēn ni iu; nonegë n' or v' iu tuwtōw, tegine ni iu tuwtōw, ni gih tegtegerë n' or.
Nihe ge vēn.
Tegine sise ni iu, ni iu.
None ki, nihe na toge Venielave nōk.
Nihe ge vēn dë ne Gawe vēn Venielave.
Nihe vēn vēn vēn, Merawehih pahvëin.
Nonegë nie ve iuiu li tēn, ni varetu li tēn wë nōk, ni gih tegtegrë ne wuh or wë nōk.
Nonegë ne n̄wië ni vēn vēn vēn, pahvëin ē ne wuh or, Merawehih ni gih roqrë ne wuh or, ne wuh or ni laqe rake!
Nonegë ne wuh or ve laqe rake, n' or ni wuvie ni gave.
Vēn vēn Gawe, ne n̄wië ni len̄whë mēse pe ne.
Ne vegevag' in ni pah pe nōk.

S1 doi

stop écouter
Merawehih mi heqere tegtegine: nihe ge tehtëh n' ēke.

S2 doi

stop écouter
Heqere tegtegine, Merawehih ni tare n' ēke mē, ne rega in ne niēre.

S3 doi

stop écouter
Heqere tegtegine ge tare n' ēke mēhe, n' ēke mēhe ne kelat.

S4 doi

stop écouter
Nihe ge tëh, tëh tëh tëh tëh vēn — heqere tegtegine ge vēn ge tare hur n' ēke mēhe nihe vese hi Merawehih, të “Merawehih, vē me dege vē ge tare nod' ēke / node si ēke vēn.”

S5 doi

stop écouter
Nihe ge vēn; Merawehih ni toge toge ni vēn.

S6 doi

stop écouter
Nihe ge vēn tuwtōw, Merawehih n' ake vēn tegur.

S7 doi

stop écouter
Ni vēn, ni tare hur n' ēke mē, ne niēre.

S8 doi

stop écouter
Heqere tegtegine ge vēn ge tare hur n' ēke mēhe, ne kelat.

S9 doi

stop écouter
Nihe ge teretare vēn vēn, ge tehtëh vēn vēn vēn, heqere tegtegine ge tëh pah n' ēke mēhe, Merawehih vë tëh n' ēke mē vēn vēn, qen̄ ha, nie vë vēn me, ni itë vete nie ve tëh si mat wōn wulë, mat luh wulë.

S10 doi

stop écouter
Pah wë ne, ni da pe wë ne vol-qen̄, vol-qen̄.

S11 doi

stop écouter
Pah wë ne, Merawehih ni dōem: “Den̄wē'k noke vë n̄wule noke të k' ole si vere terēme i ēke mino pe noke ve tëh o si.”

S12 doi

stop écouter
Ni ole ni n̄wule-vë.

S13 doi

stop écouter
Merawe ni vēn me ni qul qul qul qul qul n' ēke vēn vēn të ni wōn, si vere tategë!

S14 doi

stop écouter
Si vere tategë, ni gel ni hiar.

S15 doi

stop écouter
Ni hiar, pa Merawehih ni laqe me; Merawehih ni laqe me, ni vese të: “A! Nike pe ne ve gel ve / noke ve tëh pah n' ēke mino nike vēn me we qul?! — qul wulë vë rak të ni wōn wulë? Den̄wē pe noke ve not nike nōk!”

S16 doi

stop écouter
Merawe ni vese hivie të: “O, nike mit not noke! Nok' ake tëh nom' ēke!”

S17 doi

stop écouter
Alē, ne Merawe ni rōw rake vēn, ni tëh n' ēke mi Merawehih ni vēn ni pah.

S18 doi

stop écouter
Qer tegtegine ge vese hi Merawehih të “Dege vēn ge rav nod' ēke!”

S19 doi

stop écouter
Heqere tegtegine të: “Ge vēn!” Nihe ge vēn tuwtōw; vēn, Merawehih n' ake vēn me tegur.

S20 doi

stop écouter
Nihe ge vēn ge rav hur n' ēke mēhe, rav rōw lo, nawë n' ēke mēhe ne kelat: nihe ve tōrn̄ë n' ēke rōw, n' ēke ni rōr, nawë ne kelat.

S21 doi

stop écouter
Vēn vēn vēn, Merawehih ni rav wië mē rōw: nawë ne niēre.

S22 doi

stop écouter
Ni rav rōw: n' ēke mē ni al.

S23 doi

stop écouter
Nie ni qul pah, n' ēke mē — ni vēn, ni tare ne vetël, ni vahn̄ēm l' ēn̄we me.

S24 doi

stop écouter
Qen̄ sise, nihe ge vin ne n̄ër, nihe mi qer' tegtegine.

S25 doi

stop écouter
Nihe vēn ge vin ne n̄ër, vin vin vin vin pah ne n̄ër; heqer' tegtegine ge iu dë nie — ge iu dë ne tarepi n̄ër ne.

S26 doi

stop écouter
Ge iu me, ge da hur ne sipahare.

S27 doi

stop écouter
Dahur ne sipahare dë ne tarepi n̄ër — ge vese hi ne n̄ër të: “N̄ër melmelaw, n̄ër melmelaw!”

S28 doi

stop écouter
Ni rak të ne tarepi n̄ër ne ve luwō, ve luwō, ve luwō.

S29 doi

stop écouter
Ni rak Merawehih tat ho iu, ne tarepi n̄ër mak luwō.

S30 doi

stop écouter
Ni gel ni da seh të ni iu ni tat ho iu, Merawe ni vēn me — ni vese hi ne Merawe : “Merawe, nike si rak ne mesale mino të Nok' iu?” ?”

S31 doi

stop écouter
Merawe ni rak n' ëh: telowe wë nōk, vēn wë nōk —

S32 doi

stop écouter
Telowe ni vēn vēn vēn, Merawehih ni iu ur ne telowe ni vē——n vēn, wahe li tēn.

S33 doi

stop écouter
heqer' tegtegine ge ole n' ēke mē, ge ole leqëvine mē, ge ole ne vetël, mat ven̄kë! Mat vēn!

S34 doi

stop écouter
Ni vēn me, ni itë heqere mat ole n' ēke mē, mi leqëvine mē mi ne vetël nie ve vahn̄ēm si mat mëne; ni vese / ni hue / ni ole ne metu al.

S35 doi

stop écouter
Ne metu al, ni vese / ni vē rōw lo wë nōk, ni vese hi remë mē: “Nike luk ne nēw! Ne nēw hēn̄wewul tuwage mahelin tuwē, mahelin verue, nike letn̄ë ne metu.”

S36 doi

stop écouter
Ni n̄wul' il li metu, remë mē ni luk ne nēw.

S37 doi

stop écouter
Ne nēw ni lit, nēw tuwē, verue, vetel, vevët, tevëlime, livise, leverue, levetel, livivët, hēn̄wewul — mahelin tuwē, mahelin verue-iën: ni halen̄ë ne metu!

S38 doi

stop écouter
Ne metu ni al.

S39 doi

stop écouter
Ni vēn vēn vēn vēn vēn, vēn wahe — heqere tegtegine ve gel që ri ēke.

S40 doi

stop écouter
Vēn wahe me pa — qere gën ne vetël mëne, ge luk ne vin vetël mē: hēn̄wewul tuwage mahelin tuwē!

S41 doi

stop écouter
Ne vin vetël; nihe ge luk: ne win vetël hēn̄wewul tuwage mahelin verue.

S42 doi

stop écouter
Da pe wë ne, ni vēn vēn vēn.

S43 doi

stop écouter
Nihe ge vēn hër ē ne metu ne ve al me, revetë n' ēke mēhe me —

S44 doi

stop écouter
Sa sise ni ho rake ne metu, ni hin̄evë wë nōk, Merawehih ni hie.

S45 doi

stop écouter
Ni hin̄evë wë nōk: të “Mffm! Ne metu ki na qune!”

S46 doi

stop écouter
Ni wutë ni al. Ne metu ne ni al, ni al ni al ni al v-ag tuwtōw. Ni al v-ag tuwtōw.

S47 doi

stop écouter
Merawehih ve tog' li metu pe ne. Ni al v-ag tuwtōw.

S48 doi

stop écouter
Heqere tegtegine ve vēn që me tugur mi leqëvine mē.

S49 doi

stop écouter
Nie ni vēn vēn, ni ho toge ni itë nihe ve vēn me.

S50 doi

stop écouter
Nihe ve vēn me ri ēke, ve vēn me — ni vēn vēn, ni hag ri wën̄ rōn̄ën.

S51 doi

stop écouter
Ni hag ri wën̄ rōn̄ën, hag (vese)sëh nihe ve vēn me.

S52 doi

stop écouter
Nihe vēn il me, qergë / heqer' tekële / paie? leqëvine mē na lōlmerën ē, të Merawehih të n' ake daihe ē si ave.

S53 doi

stop écouter
Pah wë ne, nihe ge vēn il me, Merawehih v-il hag.

S54 doi

stop écouter
Ni itë nihe ge rōw il me, Merawehih ni rōw hur dë ne wën̄ rōn̄ën ne, mi none wōn̄or — ni vē rōw me ni ere teletale n' ēke.

S55 doi

stop écouter
Ni ere teletale n' ēke, ni ton n' or — ni ton n' or vete ne.

S56 doi

stop écouter
Ni ton n' or: ni ere tale pah n' ēke nihe ge vēn.

S57 doi

stop écouter
Nihe ge vēn, vēn wahe li venie; nonegë ne, sa n̄wië nōk ve toge li venie, ni vilëhe.

S58 doi

stop écouter
Ni vilëhe, ni mok nihe l' ēn̄we.

S59 doi

stop écouter
Mok nihe l' ēn̄we, ni vese të: “Kemi ge toge pe'k! k' ake vē ke hiar gemi gengën.”

S60 doi

stop écouter
Pa ne n̄wië ne ve gel ve deda gerë të ni rohe nihe.

S61 doi

stop écouter
Pa Merawehih, nawë nie na lōlmerën, a? Nie na hehomēte.

S62 doi

stop écouter
Na lōlmerën ē n' ēve të ne n̄wië ne të n' ake daih' ē.

S63 doi

stop écouter
Alē, li qen̄, nihe metmetur.

S64 doi

stop écouter
Nihe metmetur, Merawehih ni vese të: “Den̄wē kike, dege të ge n̄wule li qone, metur li qone.”

S65 doi

stop écouter
Alē, nihe ge vēn li qone.

S66 doi

stop écouter
Ge metur vēn vēn vēn, ne metave ni tōt.

S67 doi

stop écouter
Ne n̄wië ni vēn me, ni hiarvihe, tat' ise nihe.

S68 doi

stop écouter
Metave ni tōt, ne n̄wië ni holōq me, ni itë të nihe ve toge.

S69 doi

stop écouter
Nie të “Pa, noke vēn me li qen̄ të dege wiēne, k' ole ne gi me të dege wiēne, pa kemi tategë! Kemi na toge si vë?”

S70 doi

stop écouter
Pa nawë tegine / heqere tegtegine, sa / Merawehih, tegine sise na ho… tektakelëin!

S71 doi

stop écouter
Ni vese laqe, ni vese të “Kemëm na metur si li qone!”

S72 doi

stop écouter
Li qen̄, ni vēn wulë me.

S73 doi

stop écouter
Nihe metmetur, pa Merawehih të: “Den̄wē, dege të ge metur ri hōg!”

S74 doi

stop écouter
Ne n̄wië ni vēn me ni ere letlit ne qone pah rēt — nihe na toge li hōg!

S75 doi

stop écouter
Alē, ne n̄wië ni vēn me li qen̄, ni ere teletale ne hōg ni n̄wule.

S76 doi

stop écouter
Metave tōt vēn, ni vēn wulë me ni itë nihe ve toge. “Noke vē me li qen̄, kemi na toge si vë?”

S77 doi

stop écouter
Sa ne ni vese të “Kemëm na metur si li hehō!”

S78 doi

stop écouter
Li qen̄, ne n̄wië ni holōq wulë me, ni ere letlit pah ne hehō, nihe tat mene gë.

S79 doi

stop écouter
Pah wë ne, ni holōq wulë me, ni vese të: “Pa kemi na toge si vë li qen̄, noke vē me të dege wiēne pa kemi tategë!”

S80 doi

stop écouter
Sa noke / “Kemëm na metur si li hehō!”

S81 doi

stop écouter
Sa mat ere teletale pah ne hehō.

S82 doi

stop écouter
Qen̄ pehpahvëin, nihe ge metur li pit — tet rega i ēn̄we.

S83 doi

stop écouter
Pah vēn, nihe ge metur li pit ne, ne n̄wië ni vēn me li qen̄, ni ere teletale ne pit: nihe na toge si li tēn.

S84 doi

stop écouter
Alē! Ni vese hivie të “None'k, të ge rak ne gengën.”

S85 doi

stop écouter
Nihe ge vēn lete ge vil ne gengën.

S86 doi

stop écouter
Ge vile pah ne gengën, ge n̄wule.

S87 doi

stop écouter
Ge pi n' ëv, pi n' ëv li lugu, ge rak ne menoge; rak ne menoge, tor ne gengën — ne qō —

S88 doi

stop écouter
Ne metave tōt vēn; nihe ge tor ne gengën, nihe ge rak ne gengën, li metave.

S89 doi

stop écouter
Nie ni silë heqere tegtegine, Merawehih “Kemi g' ole ne pue ge vē hël ne pē!” Tuwē dën nihe ni vēn.

S90 doi

stop écouter
Ni vē rōw: n' or Merawehih ve ton si lo, mak sōw, mak luwō.

S91 doi

stop écouter
Len̄whë teletale ne pue vēn ē ne tarepi or — ni vin.

S92 doi

stop écouter
Sise wulë: nihe ge toge toge, sa nōk tate holōq me!

S93 doi

stop écouter
Ni ole wulë ne tet pē, ni rōw, ni len̄whë teletale ne pue, ē ne tet or, ni vē—n vēn vēn vēn; pehpahvëin, Merawehih.

S94 doi

stop écouter
Merawehih ni ole ne gat; nonegë hō(r) mi ne n̄wië ve gel l' ēn̄we, pi menoge, ne n̄wië vë ere nie vete'k ni wël vēn wë nōk, ni hō rake ne wehale, ni gōen li gat.

S95 doi

stop écouter
Ne n̄wië vën ere nie vete'k, ni wël rake, ni ole ne wun̄or tël vete'k, ni ole ne gengën, ni gōen li gat.

S96 doi

stop écouter
Vēn vēn, ne vere wuhale, ne qëte hēn̄wewul mahelin verue, taterihe hivihe.

S97 doi

stop écouter
Hōr rerōw pe ne, ne n̄wië ni lie.

S98 doi

stop écouter
Hōr rerōw rerōw rerōw, wah' ē ne tet or in, ni vin.

S99 doi

stop écouter
Ni vin vin, mowe nie ve hëm rake ri wën̄ or tuwtōw, ne n̄wië ve da sëh që të ni vin.

S100 doi

stop écouter
Mowe nie ve vare rake ē ne wën̄ or vurueiën, ne n̄wië ni hëm rake ne wën̄ or nie ve tu si rëne tuwtōw.

S101 doi

stop écouter
Da pe wë ne.

S102 doi

stop écouter
Nihe ve vin — Merawehih ni vese të “n' or melmelaw, n' or melmelaw!” — rak të n' or ve pero. “n' or melmelaw!”

S103 doi

stop écouter
Nihe ge vin pe wë ne — ni vin vin vin vin, tegine sise vēn vēn ni iu.

S104 doi

stop écouter
Ni vēn vēn vēn vēn ni iu; nonegë n' or v' iu tuwtōw, tegine ni iu tuwtōw, ni gih tegtegerë n' or.

S105 doi

stop écouter
Nihe ge vēn.

S106 doi

stop écouter
Tegine sise ni iu, ni iu.

S107 doi

stop écouter
None ki, nihe na toge Venielave nōk.

S108 doi

stop écouter
Nihe ge vēn dë ne Gawe vēn Venielave.

S109 doi

stop écouter
Nihe vēn vēn vēn, Merawehih pahvëin.

S110 doi

stop écouter
Nonegë nie ve iuiu li tēn, ni varetu li tēn wë nōk, ni gih tegtegrë ne wuh or wë nōk.

S111 doi

stop écouter
Nonegë ne n̄wië ni vēn vēn vēn, pahvëin ē ne wuh or, Merawehih ni gih roqrë ne wuh or, ne wuh or ni laqe rake!

S112 doi

stop écouter
Nonegë ne wuh or ve laqe rake, n' or ni wuvie ni gave.

S113 doi

stop écouter
Vēn vēn Gawe, ne n̄wië ni len̄whë mēse pe ne.

S114 doi

stop écouter
Ne vegevag' in ni pah pe nōk.

S115 doi

stop