Solme Lamalit doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


ʔɛ̂n ʔuŋʌ sôlmɛ lʌmʌlitpo kʌtha blɛttu sɵ
ʔʌnʌm tûːba delbi sûːk daʣubhai motnu
ʔʌmhɛmbi jo ŋʌ sâːk bhaisu baʈho mʉ̂iti ʔe
tûː bhai ʦʌi goːdu moːtɛ molo goːdupo ʔumeswɛ ʦʌi sʌnuwɛ luŋpɛ bʌŋpɛ jo ŋʌ
mʌnʌ ʣipo jo moːtɛ ʔe
sak bhaisu nʌʦʌr lʉ̂itinʌ tunɵ̂l ni "ʔik meswɛ bhʌmdelbɵjo lɛikinʌ lɵ pakpa thoɔpki" lʉ̂ːtɛsu rʌeʦhʌ
mɛ ʔugoːdu ʦʌi mʌnʌ ni ʔʌm ni ʔʌʦʌŋŋʌ mʌ̂mtɛsinʌ ʔumêi ni mari thoɔptɛnʌ jʉpʦi khʌʣʌ ŋʌ mʉtɛ rʌeʦhʌ
ʔʌmsuʔɛ ni mɛ teŋʌ thoɔppɛ tʌŋŋʌ mʉssum rʌeʦhʌ ni
mʌnʌ thoɔptɛm thoɔptɛm ŋʌ mʉtɛ rʌeʦhʌ mɛ goːduʔɛ
mʌnʌ ʣhʌn kʌmbîm kɛm mʉnɛʔɛ ghrʌmpɛ jakki ʔuʦɵsu jo seinɛ mʌçpɛ khɵleŋ kɛm jo mʉnɛ mʌçpɛ sʌrsinɛ hʌrsinɛ jo mujʌtwɛ ʔe
mʌnʌ mɛ goːdupo ʔumeswɛpo ni mari ʔuser motnu ʔe
thoɔptɛnʌ mɛ ʔudhoːsʌm jo phɛmphɛmjʌ
mʌnʌ ni dhâmtʉ bîː khʌrlentɛsi, mɛ bîːʔɛ go ʦok sʉ̂ŋkhʌtɛ ʔe
sôlmɛ lʌmʌlitpo ʔusmɛ̂m mesʌ bîːʔɛ sʉ̂ŋkhʌtɛm sôlmɛ lʌmʌlitsuʔɛ ni tha jo moʔo
mʌnʌ ni mɛ̂m khjou khɵstɛ lɵ̂mtɛsu mumoːwɛ ʔusmɛ̂m loɔmbi lɛm lɛm khɵsti khɛbi jo mumoːwɛ
tɛjo sêntɛsu mɛjo jo sêntɛsu khɛbi jo mumoːwɛ
mʌnʌ ni jʌka mɛjo ʔûː ʣhoŋpɛ dʉ̂mkhʌtɛsu ʔe
ʔûː ʣhoŋpɛ sîŋtɛsu ʔe "ʔe ʔûː ʣhoŋpɛ, ʔokmɛ̂m ʔithɵtɛ hɛi?" lʉ̂ːtɛsu rʌeʦhʌ
mʌnʌ ni mɛ ʔûː ʣhoŋpɛʔɛ jo ŋʌ "ʔe ʦɵsu ʔuŋʌ ni muthɵŋwʌ go hʌi, jʌkai jʌkʌ̂m tôː pɵpɛ siŋije, ʔilʉʦi hola" lʉ̂ːtɛsunʌ
sôlmɛ lʌmʌlitsu pheri mɛjoŋ khɵsti tôː pɵpɛ phɛrbɵjo
mɛbenʌ "ʔe tôː pɵpɛɛ ʔosmɛ̂m ʔithɵtɛ hɛi" lʉ̂ːtɛsu ʔe
"ʦɵsu, muthɵŋwʌ ʔuŋʌ jo ŋʌ, mokho jo ŋʌ sɵle pʌmdel khɵʦije mʌnʌ thuːnɛmbɵjo ʔihɵipɛʦilo ghoɔlpɛ dheksu phɛrbi mɛ sɵle pʌmdel kôŋ hersɵje
sɵle pʌmdel kôŋ ʔihersɵjilo mɛ dheksu mɛ̂ː rʌmdʉ nâːkhomîm mɛbi ʔesmɛ̂m mu" lʉ̂ːtɛsunʌ phîŋsʉssu ʔe
khɵsti ʔe khɵsti ʔe khɵsti ʔe ghoɔlpɛ dheksu thɵssu dheksubi kôŋ hersʉssu mɛbi mumoːwɛ ʔe
mʌnʌ woŋâm dheksubi pheri ŋʌ mɛ sɵle kôŋ hersʉssulo mɛbi jo mumoːwɛ ʔe
ʔɛʣɛ ni tûːba ghoɔlpɛ dheksubi pheri kôŋ hersʉssu ʔenʌ ni mɛ sɵleʔɛ ni mɛ̂ː rʌ̂mtɛ ʔe mɛ dheksu
mʌnʌ ni mɛbikâː sôlmɛ lʌmʌlitpo ʔusmɛ̂mʔɛ thɵssu ʔe mɛju dheksupo ʔuphɛrbuju
"ʔe ʔʌʦɵsu heŋ go jɵʦi jukûm ni sʉ goɔi [=go hei]" ʔɛstɛnʌ ʔʌkhîːmɵ tɛinɛ pʌrjɵ
ʔɛ̂n tɛ ʔʌkhîːmɵ ʦʌi lakʣɛsu nâːkhomîm ʔʌʦɵsu, mulakʣɛsu nâːkhomîm ʔʌʦɵsu moʔo mʌ̂mtɛsi ʔenʌ
ʔukhîːmɵ tɛ̂ntɛ ʔe mʌnʌ ni thoɔrsesʌ hoɔi hoɔi lʉsʌ mɛ khîːmɵ lakʣʉssu ʔe
mʌnʌ he goɔi mʉnɛ ʦɵsu tɛ dheksutʉ woɔinɛ goje dheksupo ʔujemtʉ woɔinɛ goje mʌwoɔinɛ go, bîːpo ʔuŋʌinɛ jo ŋʌ gɵmim ʔɛ̂n bîː hɵlɵ nâːkho ni munʉ mʌ̂mtɛsi ʔe
mʌnʌ ni ʔuthoɔprupo saharala ʔʌmsu ʔukhoːtʉ dheksutʉ woɔ̂ntɛsu ʔe
mʌnʌ ni bîː hɵnɛkʌ lɛ̂l ʔʌmsu phʉːnsɵnɛ mʌçpɛ ʔɛ̂n lɵ ʔɛ̂n kʌm khɵʦije kʌm ʔɵʦije lɛmdugudubi sôːʔɛ ʔimʉʦi hola bîːʔɛ khɛbikʌ rʌm hɵtʉtɛm goːtɛ mɛ rʌm bisʉssu ʔe
lɛmdugudubi sôːʔɛ ʔimʉʦilo joːʦʌm lʌmkolo kuʔɛ tokto ku tuŋto khɵʦi wo" lʉ̂ːtɛsunʌ mɛ rʌm bisʉssu ʔe
mʌnʌ ni sʌnuwɛ lʌ̂ntɛsuʔɛ ʔʌrti bissunʌ phîŋsʉssu rʌeʦhʌ
maːmʌ phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ ʔikhɵʦi sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ khɵʦi ʦɵsu" lʉ̂ːtɛsunʌ phîŋsʉssu ʔe
molo sôlmɛ lʌmʌlitsu mesʌ khɵsti ʔe mɛbikʌ mɵ̂l mʉssu ʔe
lɛmdubi mɛ̂mʔɛ ni ʔɛstɛ̂m phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ go khɵʦije ʔɛstɛ̂m sôlmɛʔɛ ʔɛstɛ ʔe
moʔo ni mɛ̂mʔɛ ʔɛstɛm ni sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ go khɵʦije ʔilʉstim lʉːdʉ
ʔuʦhɛri sôlmɛʔɛ ʦʌi ʣitdi mʉtɛ ʔe mɛ phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ ŋʌ khɵsti ʔe khɵsti ʔe khɵsti ʔe
mʌnʌ ni tûːba pokhʌri phɛrbi wo mâŋpo ʦiskhli mo sʉ̂rtɛ he moːtɛ ʔe sokpuʔɛ sôlmɛʔɛ thɵkhʌtɛ ʔe
ha ha pipîː jʌka pipîː ʔɛstɛ ʔe mʌnʌ ni ʔa~ sɵ ʔa~ sɵ ʔespip ŋʌ sɵ ʔûŋ ŋʌ sɵ, ʔespip ʔɛstɛ ʔenʌ mɛ sokpu jo thoɔrsetɛ ʔe
mesʌŋʌ pip ʦɛs khɵstɛnu ʔe kʌmtʉ khɵstɛnu ʔe
mʌnʌ ni ʔusominɛ ʔʌmsîn bela ʦhuktɛ mʌnʌ khɛbi ʔʌmsinɛ ʦhʉkiti rʌeʦhʌ ke
mʌnʌ pipîː khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe sôlmɛʔɛ
punʣʌtʉ ʔʌmsije ʦɛsîː lʉ̂ːtɛ ʔe pipʔɛ
mɛtʉ ni mikmɵ lʉ mâŋ ʔɛstɛ ʔe sôlmɛʔɛ
mʌnʌ pheri jo ŋʌ pipîː khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe
hoŋtʉ ʔʌmsije lʉ̂ːtɛ rʌeʦhʌ hoŋtʉ jo mikmɵ lʉ mâŋ pipîː lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ pipîː lʉ̂ːtɛ ʔe
demphetʉ ʔʌmsije lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ ni demphetʉ ʔʌ̂mtɛsi ʔe sôlmɛ, lʌmʌlit ʦʌi bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi ʔe
sôlmɛ tibîː sʌnuwɛ mʌluŋpɛ ŋʌ moːtɛ, soːʣôŋ moːtɛ rʌeʦhʌ ʔupɛp heŋmim
mʌnʌ lʌmʌlit ʣʌti tibîː baʈho moːtɛnʌ khi ʔʌm ni bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi mikmɵ mʌlʉkdetʉ
ʔɛʣɛ ʔʌmdonɛ khɛptɛnulo ni ʔipdɵktɛnu ni
mʌnʌ bhartʉkʌ ʣhîrkolo brʌmsʌŋkolo lɛttɛnʌ jêːtɛnʌ sôlmɛ ni lʌmʌlitʔɛ sêntɛ heŋʌ tha mʉtɛ heŋʌ ʣhîrʔɛ bhrîː thûntɛnâː jo brʌmsʌŋʔɛ sʌrʌmakti phʌptɛnâː jo ŋʌ nertɛsu mɛ sokpusu
mʌnʌ lʌmʌlitpo palo hoːtɛ ʔɛ̂n lʌmʌlitpo palo hoːtɛm pʌʦhi ni ʔɛ̂n mâŋ idea khʌrdu mʌ̂mtɛsinʌ mɛtʉ ʔʌmʔɛ ʔusʌnuwɛ khʌ̂rtɛlo ni kɛphɛm go thɵkhʌtɛ mɵppɛtɛ rʌeʦhʌnʌ
mɛ kɛphɛmbi ʦêrtɛnʌ ni mas mɛgoju phɵ̂ltɛnʌ mɛbi ʔuʔʌpsikde phɛrbi ʈhikkʌ mʉdetɛ rʌeʦhʌ ke
mʌnʌ ni lʌmʌlit ʔʌpsikde phɛrbi bhrîː thûntɛsu ʔe ʣhîrʔɛ
mʌnʌ brʌmsʌŋ lîŋtɛsunʌ soromaksi tʉ̂ŋtɛsu ʔe lo ni ʦhi khaːtɛ ʔɛsti ʔe
sôlmɛ sôlmɛ ʦɛnoːtɛ lʌmʌlit lʌmʌlit khaːtɛ ʔɛsti ʔe
mʌnʌ ni mesʌŋʌ ʔuditʦhɛ ʦhʉktɛm pʌʦhi lʌmʌlitʔɛ ʔubêŋmɛ mesʌ sêːtɛsum ŋʌ tha mʌkhojo ŋʌ ʔupip sîŋtɛ ʔe
pipîː sôlmɛ khjou khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe
ʔin heŋ nʌ hai, ʔʌʣoː go kubi khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe pipʔɛ
pipîː sôlmɛ khjou khɵstɛ
ʔin heŋ nʌ hai, ʔʌʣoː go sʌŋbi khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ ni jûː ʣɵ̂n bela ʦhʉktɛ ʔe
mʌnʌ jûː koɔi bitɛ ʔe koɔi ni ʔubêŋmɛpo sɵ bitɛ rʌeʦhʌ ʔe
mʌnʌ ʔubrepʦolʌkʌ go ʦhenkhʌtɛ ʔe
mʌnʌ ni mɛ sɵ ni kɵpɛ mʉto tɵto, kɵpɛ mʉto tɵto mʉtɛ rʌeʦhʌ ʔe
ʔɛʣɛ mɛ ʔubêŋmɛpo ʔusɵ khɵleŋʌ khoɔttɛ ʔe nʌ sʌlʌm mʌttɛ ʔe
mʌnʌ ŋoromɛsdûːbi mʌri kɛmɛndupôː kɛ̂nnu, ʦɛssu ʦûːsu ʦɛssu khɵʦi nʌʔʌ ŋoromɛs hʉŋi wɵ kɛmɛndupôːʔɛ mʌri ʣɛnu rʌeʦhʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe
mʌnʌ ni selmɛ lʌphukolo khɵsti ʔe
selmɛ lʌphu ʦʌi lʌmʌlitʔɛ kʉ̂rtɛ ʔe
tɛlâm ʦhɛubi ʦʌi ʦûːʔɛ hʉːŋwɵ ʔuŋʌ tɛlâm ʦhɛubi ʔuŋʌ huŋu
mʌnʌ ni "kɛmɛndupôː puːtɛ sɵ... ʦûːʔɛ hou, mɛ ʔimʌs krʌmbhâː mʉwɵ, ʔikre hɛmbhâː mʉwɵ" lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ ni ʔʌmʔɛ jo ŋʌ selmɛ lʌphu ʔɛ̂ltɛ ʔe ke ʔukre goju phlôː ʔɵ̂ːptɛ ʔe
mɛbenʌ mɛ ʔusuk dana phlôː lɛttɛnâː kʌm jaːtɛ ʔe
melo ni ʔupipʔɛ ʦɛssîː ʔiʦûː mʌnʌ khjou mʌnʌ ʔiʦûː mujaːwɛ ʔôː lʉ̂ːtɛ ʔe
ʦûː ni mʌri kɛmɛndupôː kɛ̂nnu rʌeʦhʌ mɛtʉ, ʔin lɛ̂lju khɵsthere ʔilʉstʌnʌ ʔûŋ lɛ̂l jeŋʌtâm lʉ̂ːtɛ ʔe
mʌnʌ mɛ ʔutin dana ʦʌi pipîː ʦûːʔɛ ʔɛstɛm tɛ laskʌbi ʔikhektʉ ʔe
mɛbenʌ ʔugo ʔutuː ʔimɛlo ʦʌi ʔombauʣuk, ʔombauʣuk ʔiʔɛ̂i ʔe sɵ lʉ̂ːtɛnʌ mɛ ʦʌi mɛbi kheː mʉtɛ ʔe
mʌnʌ pipîː ʔûŋ ni pheri ʦûːʔɛ mɛtʉ̂ŋ hoɔi ʔimʉstâm ʔûŋ ni ʔoɔ̂ikhʌŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe
ʦûːʔɛ ʔilʉssɵŋʌtâm pipʔɛ ni ʔʌnɵ̂l doːrʌm ʔihɛːmʉ ʔe luːʣʌ mʌkʌi rɵ̂ː bhrɛ̂m
mʌnʌ ʔamkhi jo kharei ʔimɛnʌ mɛbi ʈhikkʌ ʔimɛdetʉ ʔe
phɵpoti jo ʔe khʉrmi kɛrdo mɛbenʌ mɛbi ʔiʔʌmsi ʔe sɵ lʉ̂ːtɛnʌ ʔupip mɛ lʉ̂ːtʉtɛ ʔe lʉ̂ːtɛnʌ
ʔʌm ʦʌi ʔoɔçpɛ mʌ̂ntɛsi rʌeʦhʌ ni lʌmʌlit mʌkʌ tibîː baʈho ŋʌ
mʌnʌ mɛ tûːde gʌ̂mkhantɛsi rʌeʦhʌ ʔou mɛ ʦʌi mʌnʌ sêndetɛ ʔe
ʔupip hebolo ʔʌpdomim pʌʦhi ʔuŋʌ ni tɛ doːrʌmhɛm woɔ̂nkhʌtunʌ khoɔ̂iŋʌ mʌ̂mtɛsi rʌeʦhʌnʌ mɛ khjoukʌ sêndetɛ rʌeʦhʌ dau, ʔupip ʔipdɵktɛ ʔe
mɛbenʌ mɛ doːrʌm hɛmtɛ̂m pʉlʉ ʦʉ̂ŋtɛnʌ kɛrdo phɵpoti pʉlʉ ʦʉ̂ŋtɛ
mɛbenʌ ʔupippo ʔumʌstʉ ʔamkhiʔɛ pɵde mʉtʉtɛnʌ phlûŋ ʣhʉktɛnʌ khɵstɛ rʌeʦhʌ
mʌnʌ lɛmlɛm khɵstɛ mokho jo khɵstɛ mʌnʌ theː ʔupip thʌilo ni ʔamkhiʔɛ ʔumʌs pɵde ʦhukkhʌpɛ
mʌnʌ ni he goɔi mʉnɛ tɛ he goɔi mʉnɛ mʌ̂msi ʔelo ni melo go tûːba ʦɛŋgrʉʔɛ go khʉrmi ghɛrghɛr kɵkɵ welwel ʔɛ̂i rʌeʦhʌ ʔe
ʔe ʔʌtʦhʌŋ ʔʌʣoː ʔʌkhʉrmi go tɛbi gɵmim mɵppɛtɛ ʔe
ʔumʌs ʔʌmʔɛ jo ŋʌ theː wêltɛ ʔe nʌ sendʉ ʔudoːrʌm sendʉ ʔelo ni khɛ̂ː go gɵmim, mʌri lɵbi moːtɛ ʔe mɛ sokpu pip
mʌnʌ mɛ ʔudoːrʌm tɛːthʌ mɛːthʌ sendʉ ʔe
lɛmkrʌ puksʌ puksʌ mɛ mʌkʌi rɵ̂ː dhoːʦer mʉsʌ khoɔttɛ ʔe
mʌnʌ hebe hebe ʔupipʔɛ ʦʌ̂mnɛ khɛptɛlo ʦʌi luːʣʌ puktɛ ʔe
mɛbenʌ rɵ̂ː puktɛ ʔe puksʌ puksʌ puksʌ khɵstɛ ʔe
mɛbenʌ ni mɛlam keti lɛːstɛ ʔe
mʌnʌ mɛ phɵpoti ʦʌi kɛrdoʔɛ bhrɵktɛnʌ bhrɵktɛ ʔelo ni mɛ ni kʌwʌ bʌnei ʦhʉktɛ ʔe
mʌnʌ mɛlam ketikolo tɛlam ketibɵi mâŋ go ʔupip "ʔe ʦɛssîː heːsʌ go ʔilɛːstɛ hîː ʔûŋ jo lʉʦʌje"
"ʔe pipîː ʔûŋ ni gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔʌluŋkudumʔɛ dʌlsiŋʌtʌnʌ go bhûŋ leisiŋʌtʌ" lʉ̂ːtɛ ʔe
ʔuʦɛs lʌmʌlitʔɛ he lʉ̂ːtɛ meŋʌ pip sokpu jo ŋʌ mêŋ mʌ̂ntɛsi ʔe
gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔuluŋkudumʔɛ dʌltɛsinʌ bhûŋ lêitɛsim ni mɛ kʌwʌʔɛ sʉlittʌi khoɔttɛ ʔe
mʌnʌ ni lʌmʌlit sʌnuwɛ ʣhɵ̂rbi ghlâŋtɛ sɛt ʔoɔttɛ ʔubêŋmɛpo sêːtɛm sɛt ʔoɔttɛ
mʌnʌ tɛ kʌtha thɛbeːbiŋʌ nêrtɛ
I will now tell the story of Solme and Lamalit.
Long ago, there were three brothers in a village.
Two of them were clever.
One of the brothers was an idiot but his wife was clever and was very beautiful
She also had good fortune .
Two of the brothers were jealous, and one day they said (to the other brother): "Let's take the wife out into the courtyard and beat her hard".
The idiot thought to himself, that's true, and he beat his wife a lot and (jyuptsi/khaja both ideophones for reducing to a pulp) beat her to a pulp.
They (two brothers) only pretended to beat her
But he beat her and beat her, the idiot brother.
She was tired from all the house work, she also had to watch her two small children and do all the work, and she didn't have time to wash herself or wash her head.
Then that idiot's wife got many lice.
He beat her and her hair was also very messy
A vulture was turned up in the sky and suddenly picked her up suddenly.
Solme and Lamalit didn't know that their mother was picked up by the vulture.
Where did mother go?, they searched and she was not there, they went searching every path, but she was nowhere.
They looked here and there but she was nowhere.
And further on, they met a ploughman.
And they asked the plower, Hey ploughman, did you see our mother?
And the ploughsman also said to them "Hey children, I didn't see her; ask the weaver over there, she will tell you"
And Solme and Lamalit again went there, near the weaver.
"Hey weaver, did you see our mother", they said.
"Children, I didn't see her either. Nonetheless, take this ball of thread and when you arrive in a forest, near a big tree, throw+spin the ball very quickly.
When you suddenly unroll the spool and thread, after it coils around that big tree, your mother is there" she said and sent them off.
They went and went and went and saw a large tree and quickly threw it at the tree but she was not there.
When they quickly unfurled the thread at another large tree, she wasn't there either.
Later, they unfurled it quickly at another big tree, and the thread coiled around it suddenly.
And they saw their mothere up in the tree up there.
Hey, they look like my children, who is it?" she said, "I have to drop some spit.
Now if they lick up my spit, they are my children, if they don't lick it up, they are not my children" she thought to herself
She spat and they happily and greedily (fighting with each other for it) licked up that spit.
What can be done, whether to bring the children up into the tree, to bring them to the top of the tree, or whether not to bring them into the tree, and she had a fear of the vulture. She said to herself: it will not be good if the vulture comes (while the children are there)
With the means of her belt, she brought them up into the tree
And before the vulture arrived, she had to send them home, go home now, return home now, you may feel hungry on the way, there was salt the vulture had brought back from somewhere and she gave it to them
When you get hungry on the road, eat jotsam (plant type) shoots with water and drink water, she told them and gave them the salt.
She suggested this to them (mind+cover=suggest), she gave them advice, and sent them away
Never go on the cracked, go on the nice trail, children, she said and sent them away
They went like that, and they discussed it
Solme said "Mother said to go on the cracked trail"
"No, she said to to us to take the clear trail" he says
The younger Solme insisted and so they went on the cracked road.
Near a pond, there was an ogre washing something's intestines, and Solme saw her.
Hurray, hey Grandmother, grandmother over there, she said, and the ogre said, yes I am your grandmother, and the ogre was also happy
That way, the grandmother and the grandchildren went up to her house
In the evening, it became time to sleep, and where would the children sleep
Hey grandmother, where should I sleep? said Solme
Sleep on the rack above the hearth, Grandchild, said the grandmother
It is smoky up there, Solme said
And again she said: where shall I sleep, grandmother?
"Sleep on the basket shelf above the hearth rack", she said. "It is smoky there, grandmother," she said.
Where shall I sleep, Grandmother, she said
Sleep in the basket shelf closer to the wall, she said.
So Solme slept in the shelf basket, Lamalit slept upstairs.
Solme was not very clever, she was not so smart, like her father
Lamalit was a little more clever, he slept upstairs, up in a place with no smoke
Later when they started to sleep, they slept.
The grandfather took out from the upstairs a poker and a straw and brought them down, and Lamalit saw and knew how he (GF) stabbed Solme suddenly with the poker and sucked slurpingly with the straw and the ogres fininshed
Lamalit's turn came, and after his turn came, he thought to himself "I am thinking of an idea" and he 'turned' his brain and he saw a gourd and felt around for it.
He urinated into the gourd and stirred in soot and he put it near where he was sleeping.
Then they poked where Lamalit was sleeping with the poker.
Then they inserted the straw [into the gourd] and when they drank slurpingly and said "yuck, it's bitter"
Solme is delicious, Lamalit is bitter, they said.
After the next day came, even though Lamalit knew they had killed his sister like that, he asked grandmother.
Grandmother, where did Solme go? he said.
She is like you (ironic--timi jasto ho ra), she has already gone for water, said Grandmother.
Grandmother, where did Solme go?
She isn't like you, she has already gone for wood, she said.
Then it was time to eat.
She gave him a meal with curry, and as for the curry, she gave him his sister's meat.
He recognized it from her finger.
He acted as if he was eating that meat and put it aside.
He took away all his sister's meat and performed burial rites.
In the partly grown lentils, the wild pigs are trouble, "you two, grandchild and grandfather go, and protect the lentils, the wild pigs are eating a lot." she told them.
They came with an arrow and bow.
Lamalit carried the arrow and bow.
Grandfather you wait on that side, I will wait on that side
The wild pig is coming, grandfather, close your eyes more, spread your thighs more" he said
And he stretched the bow and shot suddenly between his thighs.
He took out three pieces [reproductive system] suddenly and went back down home.
And grandmother said "hey grandchild, where is grandfather? Grandfather didn't come back home"
The wild pigs are making trouble up there, and he told me "you go first" and I went down first" he said.
Grandfather said, grandmother, you must hang these three things above the threshhold.
After that, while you do (=go) inside, outside you will say "ombaujuk" and she hung those things.
Grandfather called me back up there, I will return there, he said.
Grandfather told me that you have to spread grains for drying today, millet, corn, rice, buckwheat
You will melt resin and prepare it.
eggs, sickle, little knife, and then lie down there, he said to her.
He pretended to go back, Lamalit was more clever (than his sister) [ma, ka discourse: ta, wa in Np]
He hid himself in one place, and watched [grandmother]
After grandmother falls asleep, I will collect the drying grains and go, he thought to himself he looked out from where he was at that trickery his grandmother was sleeping.
He wrapped up the dried grains (doram hyamtyam should be hyamtyam doram) quickly, he packed the small knife and eggs quickly
He plugged up his grandmother's eyes with resin, and escaped suddenly and left
Even though he stayed on the trail, when the grandmother wakes up her eyes are plugged with resin
What shall I do, she thought to herself, and then a blackbird says "khyurmi ghyar ghyar kyo kyo wel wel"
Ah, earlier my sickle was there, and she felt (myop) [her waist]
She scraped her eyes [to remove the resin] and she looks, when she looks at her drying grains, "there's nothing left" (Np khai) and she felt greedy, the ogre grandmother
She looks this way and that way for her grains
He went dropping rice and corn at the road forks and brought it with him.
When she began to catch up with him he dropped millet.
Then he put down rice and went putting and putting.
And he came out at the other side [of the gorge]
He broke the egg with a knife and when he broke it a river formed.
They were on either side of the river, and grandmother said" hey grandchild, how did you get over there? Tell me as well"
Hey grandmother, I wrapped mylsef in whatever clothes I had and I suddenly pushed myself [into the river], he said.
The grandchild Lamalit told her how and what he said she did this as well.
She wrapped herself with whatever rag she had and suddenly pushed herself in and the river took her suddenly.
Lamalit won in the competition of minds and took back revenge, he took back revenge for his sister's death.
And this story is finished with that.

S1 doi

stop
ʔɛ̂n ʔuŋʌ sôlmɛ lʌmʌlitpo kʌtha blɛttu sɵ

ʔɛ̂n

now

ʔuŋʌ

1_sg._erg

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-po

Lamalit-_gen

kʌtha

story

blɛtt-u

tell-1_sg._a

_hortI will now tell the story of Solme and Lamalit.

S2 doi

stop
ʔʌnʌm tûːba delbi sûːk daʣubhai motnu

ʔʌnʌm

long.ago

tûː-ba

one-_cl

del-bi

village-_loc

sûːk

three

daʣu-bhai

o.brother-y.brother

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pstLong ago, there were three brothers in a village.

S3 doi

stop
ʔʌmhɛmbi jo ŋʌ sâːk bhaisu baʈho mʉ̂iti ʔe

ʔʌm-hɛm-bi

3-_pl-_loc

jo

also

ŋʌ

_int

sâːk

two

bhai-su

y.brother-_du

baʈho

clever

mu-ti

be.anim-3du_pst

ʔe

_hsTwo of them were clever.

S4 doi

stop
tûː bhai ʦʌi goːdu moːtɛ molo goːdupo ʔumeswɛ ʦʌi sʌnuwɛ luŋpɛ bʌŋpɛ jo ŋʌ

tûː

one

bhai

y.brother

ʦʌi

_contr

goːdu

idiot

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

molo

but

goːdu-po

idiot-_gen

ʔu-mesbɛ

3_sg._poss-wife

ʦʌi

_contr

sʌnuwɛ

brain

luŋpɛ

rich

bʌŋpɛ

nice

jo

also

ŋʌ

_intOne of the brothers was an idiot but his wife was clever and was very beautiful

S5 doi

stop
mʌnʌ ʣipo jo moːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʣipo

fortunate

jo

also

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hsShe also had good fortune .

S6 doi

stop
sak bhaisu nʌʦʌr lʉ̂itinʌ tunɵ̂l ni "ʔik meswɛ bhʌmdelbɵjo lɛikinʌ lɵ pakpa thoɔpki" lʉ̂ːtɛsu rʌeʦhʌ

sak

two

bhai-su

y.brother-_du

nʌʦʌr

jealousy

lʉ-ti-nʌ

feel-3du_pst-then

tunɵ̂l

one.day

ni

indeed

ʔik

1_pi

mesbɛ

wife

bhʌmdel-bɵjo

courtyard-_level._loc

lɛnt-ki-nʌ

take.out-1.pi-then

well

pakpa

beating.sound

thɵpt-ki

beat-1.pi

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

rʌeʦhʌ

it.seemsTwo of the brothers were jealous, and one day they said (to the other brother): "Let's take the wife out into the courtyard and beat her hard".

S7 doi

stop
mɛ ʔugoːdu ʦʌi mʌnʌ ni ʔʌm ni ʔʌʦʌŋŋʌ mʌ̂mtɛsinʌ ʔumêi ni mari thoɔptɛnʌ jʉpʦi khʌʣʌ ŋʌ mʉtɛ rʌeʦhʌ

that

ʔu-goːdu

3_sg._poss-idiot

ʦʌi

_contr

mʌnʌ

and

ni

indeed

ʔʌm

3

ni

indeed

ʔʌʦʌŋŋʌ

really

mʌmsi-nʌ

think-then

ʔu-mêi

3_sg._poss-wife

ni

indeed

mari

much

thɵpt-tɛ-nʌ

beat-_3sg._pst-then

jʉpʦi

crushing

khʌʣʌ

crushing

ŋʌ

_int

mu-tɛ

do-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seemsThe idiot thought to himself, that's true, and he beat his wife a lot and (jyuptsi/khaja both ideophones for reducing to a pulp) beat her to a pulp.

S8 doi

stop
ʔʌmsuʔɛ ni mɛ teŋʌ thoɔppɛ tʌŋŋʌ mʉssum rʌeʦhʌ ni

ʔʌm-su-ʔɛ

3-_du-_erg

ni

indeed

that

teŋʌ

like.that

thɵpt-pɛ

beat-_npst._ptcp

tʌ̂ŋ

only

mu-tɛsu-m

do-3_du._pst-_nmlz

rʌeʦhʌ

it.seems

ni

indeedThey (two brothers) only pretended to beat her

S9 doi

stop
mʌnʌ thoɔptɛm thoɔptɛm ŋʌ mʉtɛ rʌeʦhʌ mɛ goːduʔɛ

mʌnʌ

and

thɵpt-tɛ-m

beat-_3sg._pst-_nmlz

thɵpt-tɛ-m

beat-_3sg._pst-_nmlz

ŋʌ

_int

mu-tɛ

do-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

that

goːdu-ʔɛ

idiot-_ergBut he beat her and beat her, the idiot brother.

S10 doi

stop
mʌnʌ ʣhʌn kʌmbîm kɛm mʉnɛʔɛ ghrʌmpɛ jakki ʔuʦɵsu jo seinɛ mʌçpɛ khɵleŋ kɛm jo mʉnɛ mʌçpɛ sʌrsinɛ hʌrsinɛ jo mujʌtwɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʣhʌn

so.much

kʌm-bi-m

house-_loc-_nmlz

kɛm

work

mu-nɛ-ʔɛ

do-_inf-_erg

ghrum-pɛ

be.tired-_npst._ptcp

jakki

small

ʔu-ʦɵ-su

3_sg._poss-child-_du

jo

also

sent-nɛ

look-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcp

khɵle-ŋʌ

all-_intens

kɛm

work

jo

also

mu-nɛ

do-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcp

sʉr-si-nɛ

wash-_refl-_inf

hur-si-nɛ

wash.head-_refl-_inf

jo

also

mu-jitt-wɛ

_neg-have.time-_irr

ʔe

_hsShe was tired from all the house work, she also had to watch her two small children and do all the work, and she didn't have time to wash herself or wash her head.

S11 doi

stop
mʌnʌ mɛ goːdupo ʔumeswɛpo ni mari ʔuser motnu ʔe

mʌnʌ

and

that

goːdu-po

idiot-_gen

ʔu-mesbɛ-po

3_sg._poss-wife-_gen

ni

indeed

mari

much

ʔu-ser

3_sg._poss-lice

mu-tɛnu

be.anim-23_pl._pst

ʔe

_hsThen that idiot's wife got many lice.

S12 doi

stop
thoɔptɛnʌ mɛ ʔudhoːsʌm jo phɛmphɛmjʌ

thɵpt-tɛ-nʌ

beat-_3sg._pst-then

that

ʔu-dhoːsʌm

3_sg._poss-hair

jo

also

phɛm-phɛm-jʌ

be.tangled-be.tangled-_adverbializerHe beat her and her hair was also very messy

S13 doi

stop
mʌnʌ ni dhâmtʉ bîː khʌrlentɛsi, mɛ bîːʔɛ go ʦok sʉ̂ŋkhʌtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

dhâm-tʉ

sky-_loc._high

bîː

mythical.vulture

khurt-le-tɛ-si

make.turn-_aux-_3sg._pst-_refl

that

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

go

_foc

ʦok

suddenly

suŋ-khʌ-tɛ

pick.up-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsA vulture was turned up in the sky and suddenly picked her up suddenly.

S14 doi

stop
sôlmɛ lʌmʌlitpo ʔusmɛ̂m mesʌ bîːʔɛ sʉ̂ŋkhʌtɛm sôlmɛ lʌmʌlitsuʔɛ ni tha jo moʔo

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-po

Lamalit-_gen

ʔus-mɛ̂m

3_du._poss-mother

mesʌ

like.that

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

suŋ-khʌ-tɛ-m

pick.up-_aux-_3sg._pst-_nmlz

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-su-ʔɛ

Lamalit-_du-_erg

ni

indeed

tha

know

jo

also

moʔo

_neg._copSolme and Lamalit didn't know that their mother was picked up by the vulture.

S15 doi

stop
mʌnʌ ni mɛ̂m khjou khɵstɛ lɵ̂mtɛsu mumoːwɛ ʔusmɛ̂m loɔmbi lɛm lɛm khɵsti khɛbi jo mumoːwɛ

mʌnʌ

and

ni

indeed

mɛm

mother

khjou

where

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

lom-tɛsu

look.for-3_du._pst

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irr

ʔus-mɛ̂m

3_du._poss-mother

lom-bi

look.for-_purp

lɛm

road

lɛm

road

khɵt-ti

go-3du_pst

khɛbi

where

jo

also

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irrWhere did mother go?, they searched and she was not there, they went searching every path, but she was nowhere.

S16 doi

stop
tɛjo sêntɛsu mɛjo jo sêntɛsu khɛbi jo mumoːwɛ

tɛ-jo

this-_loc._distant

sent-tɛsu

look-3_du._pst

mɛjo

over.there

jo

also

sent-tɛsu

look-3_du._pst

khɛbi

where

jo

also

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irrThey looked here and there but she was nowhere.

S17 doi

stop
mʌnʌ ni jʌka mɛjo ʔûː ʣhoŋpɛ dʉ̂mkhʌtɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

jʌka

over.there

mɛjo

over.there

ʔûː

field

ʣhoŋ-pɛ

plough-_npst._ptcp

dum-khʌ-tɛsu

meet-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsAnd further on, they met a ploughman.

S18 doi

stop
ʔûː ʣhoŋpɛ sîŋtɛsu ʔe "ʔe ʔûː ʣhoŋpɛ, ʔokmɛ̂m ʔithɵtɛ hɛi?" lʉ̂ːtɛsu rʌeʦhʌ

ʔûː

field

ʣhoŋ-pɛ

plough-_npst._ptcp

siŋ-tɛsu

ask-3_du._pst

ʔe

_hs

ʔe

hey

ʔûː

field

ʣhoŋ-pɛ

plough-_npst._ptcp

ʔok-mɛ̂m

1_pe._poss-mother

ʔi-thɵ-tɛ

_inv/2-see-_3sg._pst

hɛi

hey

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

rʌeʦhʌ

it.seemsAnd they asked the plower, Hey ploughman, did you see our mother?

S19 doi

stop
mʌnʌ ni mɛ ʔûː ʣhoŋpɛʔɛ jo ŋʌ "ʔe ʦɵsu ʔuŋʌ ni muthɵŋwʌ go hʌi, jʌkai jʌkʌ̂m tôː pɵpɛ siŋije, ʔilʉʦi hola" lʉ̂ːtɛsunʌ

mʌnʌ

and

ni

indeed

that

ʔûː

field

ʣhoŋ-pɛ-ʔɛ

plough-_npst._ptcp-_erg

jo

also

ŋʌ

_int

ʔe

hey

ʦɵ-su

child-_du

ʔuŋʌ

1_sg._erg

ni

indeed

mu-thɵ-ŋʌ-wɛ

_neg-see-1_sg-_irr

go

_foc

hʌi

OK

jʌkʌ

over.there

jʌkʌ-m

over.there-_nmlz

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

siŋ-ije

ask-2_du._imp

ʔi-lut-i

_inv/2-tell-2/3_du

hola

maybe

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-thenAnd the ploughsman also said to them "Hey children, I didn't see her; ask the weaver over there, she will tell you"

S20 doi

stop
sôlmɛ lʌmʌlitsu pheri mɛjoŋ khɵsti tôː pɵpɛ phɛrbɵjo

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-su

Lamalit-_du

pheri

again

mɛjo-ŋʌ

over.there-_intens

khɵt-ti

go-3du_pst

tôː

loom

pa-pɛ

weave-_npst._ptcp

phɛr-bɵjo

vicinity-_level._locAnd Solme and Lamalit again went there, near the weaver.

S21 doi

stop
mɛbenʌ "ʔe tôː pɵpɛɛ ʔosmɛ̂m ʔithɵtɛ hɛi" lʉ̂ːtɛsu ʔe

mɛbenʌ

then

ʔe

hey

tôː

loom

pa-pɛ-i

weave-_npst._ptcp-_voc

ʔos-mɛ̂m

1_du._poss-mother

ʔi-thɵ-tɛ

_inv/2-see-_3sg._pst

hɛi

hey

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

ʔe

_hs"Hey weaver, did you see our mother", they said.

S22 doi

stop
"ʦɵsu, muthɵŋwʌ ʔuŋʌ jo ŋʌ, mokho jo ŋʌ sɵle pʌmdel khɵʦije mʌnʌ thuːnɛmbɵjo ʔihɵipɛʦilo ghoɔlpɛ dheksu phɛrbi mɛ sɵle pʌmdel kôŋ hersɵje

ʦɵ-su

child-_du

mu-thɵ-ŋʌ-wɛ

_neg-see-1_sg-_irr

ʔuŋʌ

1_sg._erg

jo

also

ŋʌ

_int

mokho

even.though

jo

also

ŋʌ

_int

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

khɵt-ije

go-2_du._imp

mʌnʌ

and

thuːnɛm-bɵjo

forest-_level._loc

ʔi-hɵ̂npɛnɛ-i-lo

_inv/2-reach-2/3_du-when

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

dheksu

large.tree

phɛr-bi

vicinity-_loc

that

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

kôŋ

suddenly

her-so-je

spin-_aux-_imp"Children, I didn't see her either. Nonetheless, take this ball of thread and when you arrive in a forest, near a big tree, throw+spin the ball very quickly.

S23 doi

stop
sɵle pʌmdel kôŋ ʔihersɵjilo mɛ dheksu mɛ̂ː rʌmdʉ nâːkhomîm mɛbi ʔesmɛ̂m mu" lʉ̂ːtɛsunʌ phîŋsʉssu ʔe

sɵle

thread

pʌmdel

ball.of.thread

kôŋ

suddenly

ʔi-her-so-ji-lo

_inv/2-spin-_aux-3_du-when

that

dheksu

large.tree

mɛ̂m

mother

rumt-ʉ

coil-3_sg._npst._a

nâːkho-m

in.the.case.that-_nmlz

mɛbi

there

ʔes-mɛ̂m

2_du._poss-mother

mu

be.anim

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-then

phiŋ-sʉ-tɛsu

send-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsWhen you suddenly unroll the spool and thread, after it coils around that big tree, your mother is there" she said and sent them off.

S24 doi

stop
khɵsti ʔe khɵsti ʔe khɵsti ʔe ghoɔlpɛ dheksu thɵssu dheksubi kôŋ hersʉssu mɛbi mumoːwɛ ʔe

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

dheksu

large.tree

thɵ-s-su

see-_aux-_du

dheksu-bi

large.tree-_loc

kôŋ

suddenly

her-sʉ-tɛsu

spin-_aux-3_du._pst

mɛbi

there

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irr

ʔe

_hsThey went and went and went and saw a large tree and quickly threw it at the tree but she was not there.

S25 doi

stop
mʌnʌ woŋâm dheksubi pheri ŋʌ mɛ sɵle kôŋ hersʉssulo mɛbi jo mumoːwɛ ʔe

mʌnʌ

and

woŋâm

other

dheksu-bi

large.tree-_loc

pheri

again

ŋʌ

_int

that

sɵle

thread

kôŋ

suddenly

her-sʉ-tɛsu-lo

spin-_aux-3_du._pst-when

mɛbi

there

jo

also

mu-mu-wɛ

_neg-be.anim-_irr

ʔe

_hsWhen they quickly unfurled the thread at another large tree, she wasn't there either.

S26 doi

stop
ʔɛʣɛ ni tûːba ghoɔlpɛ dheksubi pheri kôŋ hersʉssu ʔenʌ ni mɛ sɵleʔɛ ni mɛ̂ː rʌ̂mtɛ ʔe mɛ dheksu

ʔɛʣɛ

later

ni

indeed

tûː-ba

one-_cl

ghoɔl-pɛ

big-_npst._ptcp

dheksu-bi

large.tree-_loc

pheri

again

kôŋ

suddenly

her-sʉ-tɛsu

spin-_aux-3_du._pst

ʔe-nʌ

_hs-then

ni

indeed

that

sɵle-ʔɛ

thread-_instr

ni

indeed

mɛ̂ː

suddenly

rumt-tɛ

coil-_3sg._pst

ʔe

_hs

that

dheksu

large.treeLater, they unfurled it quickly at another big tree, and the thread coiled around it suddenly.

S27 doi

stop
mʌnʌ ni mɛbikâː sôlmɛ lʌmʌlitpo ʔusmɛ̂mʔɛ thɵssu ʔe mɛju dheksupo ʔuphɛrbuju

mʌnʌ

and

ni

indeed

mɛ-bika

that-_abl

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-po

Lamalit-_gen

ʔus-mɛ̂m-ʔɛ

3_du._poss-mother-_erg

thɵ-s-su

see-_aux-_du

ʔe

_hs

mɛju

down.there

dheksu-po

large.tree-_gen

ʔu-phɛr-bi-ju

3_sg._poss-vicinity-_loc-_loc._lowAnd they saw their mothere up in the tree up there.

S28 doi

stop
"ʔe ʔʌʦɵsu heŋ go jɵʦi jukûm ni sʉ goɔi [=go hei]" ʔɛstɛnʌ ʔʌkhîːmɵ tɛinɛ pʌrjɵ

ʔe

hey

ʔʌ-ʦɵ-su

1_sg._poss-child-_du

he-ŋʌ

how-_intens

go

_foc

jɵt-i

look.like-2/3_du

jukum

down.below

ni

indeed

who

goɔi

_cop

goɔi

_cop

ʔɛt-tɛ-nʌ

say-_3sg._pst-then

ʔʌ-khîːmɵ

1_sg._poss-spit

tɛnt-nɛ

drop-_inf

pʌrjɵ

_oblHey, they look like my children, who is it?" she said, "I have to drop some spit.

S29 doi

stop
ʔɛ̂n tɛ ʔʌkhîːmɵ ʦʌi lakʣɛsu nâːkhomîm ʔʌʦɵsu, mulakʣɛsu nâːkhomîm ʔʌʦɵsu moʔo mʌ̂mtɛsi ʔenʌ

ʔɛ̂n

now

this

ʔʌ-khîːmɵ

1_sg._poss-spit

ʦʌi

_contr

lak-ʣa-su

lick-eat-_du

nâːkho-m

in.the.case.that-_nmlz

ʔʌ-ʦɵ-su

1_sg._poss-child-_du

mu-lak-ʣa-su

_neg-lick-eat-_du

nâːkho-m

in.the.case.that-_nmlz

ʔʌ-ʦɵ-su

1_sg._poss-child-_du

moʔo

_neg._cop

mʌmsi

think

ʔe-nʌ

_hs-thenNow if they lick up my spit, they are my children, if they don't lick it up, they are not my children" she thought to herself

S30 doi

stop
ʔukhîːmɵ tɛ̂ntɛ ʔe mʌnʌ ni thoɔrsesʌ hoɔi hoɔi lʉsʌ mɛ khîːmɵ lakʣʉssu ʔe

ʔu-khîːmɵ

3_sg._poss-spit

tɛnt-tɛ

drop-_3sg._pst

mʌnʌ

and

ni

indeed

thoɔr-se-sʌ

be.glad-_aux-_aux

hoɔi

sound

hoɔi

sound

lut-sʌ

tell-_aux

that

khîːmɵ

spit

lak-ʣɵ-tɛsu

lick-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsShe spat and they happily and greedily (fighting with each other for it) licked up that spit.

S31 doi

stop
mʌnʌ he goɔi mʉnɛ ʦɵsu tɛ dheksutʉ woɔinɛ goje dheksupo ʔujemtʉ woɔinɛ goje mʌwoɔinɛ go, bîːpo ʔuŋʌinɛ jo ŋʌ gɵmim ʔɛ̂n bîː hɵlɵ nâːkho ni munʉ mʌ̂mtɛsi ʔe

mʌnʌ

and

he

how

goɔi

_cop

mu-nɛ

do-_inf

ʦɵ-su

child-_du

this

dheksu-tʉ

large.tree-_loc._high

wɵnt-nɛ

bring.in-_inf

go

_foc

dheksu-po

large.tree-_gen

ʔu-jem-tʉ

3_sg._poss-top-_loc._high

wɵnt-nɛ

bring.in-_inf

go

_foc

mu-wɵnt-nɛ

_neg-bring.in-_inf

go

_foc

bîː-po

mythical.vulture-_gen

ʔu-ŋʌinɛ

3_sg._poss-fear

jo

also

ŋʌ

_int

gɵ-m

be.inan-_nmlz

ʔɛ̂n

now

bîː

mythical.vulture

hɵ-lɵ

come-_aux

nâːkho

in.the.case.that

ni

indeed

mu-nʉ

_neg-be.good

mʌmsi

think

ʔe

_hsWhat can be done, whether to bring the children up into the tree, to bring them to the top of the tree, or whether not to bring them into the tree, and she had a fear of the vulture. She said to herself: it will not be good if the vulture comes (while the children are there)

S32 doi

stop
mʌnʌ ni ʔuthoɔprupo saharala ʔʌmsu ʔukhoːtʉ dheksutʉ woɔ̂ntɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

ʔu-thoɔpru-po

3_sg._poss-cloth.belt-_gen

saharala

with.help.of

ʔʌm-su

3-_du

ʔukhoːtʉ

above

dheksu-tʉ

large.tree-_loc._high

wɵnt-tɛsu

bring.in-3_du._pst

ʔe

_hsWith the means of her belt, she brought them up into the tree

S33 doi

stop
mʌnʌ ni bîː hɵnɛkʌ lɛ̂l ʔʌmsu phʉːnsɵnɛ mʌçpɛ ʔɛ̂n lɵ ʔɛ̂n kʌm khɵʦije kʌm ʔɵʦije lɛmdugudubi sôːʔɛ ʔimʉʦi hola bîːʔɛ khɛbikʌ rʌm hɵtʉtɛm goːtɛ mɛ rʌm bisʉssu ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

bîː

mythical.vulture

hɵ-nɛ-ka

come-_inf-_abl

lɛ̂l

earlier

ʔʌm-su

3-_du

phiŋ-n-so-nɛ

send-_copy._inf-_aux-_inf

mutt-pɛ

make-_npst._ptcp

ʔɛ̂n

now

well

ʔɛ̂n

now

kʌm

house

khɵt-ije

go-2_du._imp

kʌm

house

ʔɵt-ije

return-2_du._imp

lɛm-bi

road-_loc

sôː-ʔɛ

hunger-_instr

ʔi-mutt-i

_inv/2-make-2/3_du

hola

maybe

bîː-ʔɛ

mythical.vulture-_erg

khɛbi-ka

where-_abl

rʌm

salt

come

ta-tɛ-m

put-_3sg._pst-_nmlz

gɵ-tɛ

be.inan-_3sg._pst

that

rʌm

salt

bi-sʉ-tɛsu

give-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsAnd before the vulture arrived, she had to send them home, go home now, return home now, you may feel hungry on the way, there was salt the vulture had brought back from somewhere and she gave it to them

S34 doi

stop
lɛmdugudubi sôːʔɛ ʔimʉʦilo joːʦʌm lʌmkolo kuʔɛ tokto ku tuŋto khɵʦi wo" lʉ̂ːtɛsunʌ mɛ rʌm bisʉssu ʔe

lɛm-bi

road-_loc

sôː-ʔɛ

hunger-_instr

ʔi-mutt-i-lo

_inv/2-make-2/3_du-when

joːʦʌm

plant.type

lʌm-kolo

shoot-_com

ku-ʔɛ

water-_instr

tokt-to

take.with-_cvb

ku

water

tʉŋ-to

drink-_cvb

khɵt-i

go-2/3_du

wo

***

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-then

that

rʌm

salt

bi-sʉ-tɛsu

give-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsWhen you get hungry on the road, eat jotsam (plant type) shoots with water and drink water, she told them and gave them the salt.

S35 doi

stop
mʌnʌ ni sʌnuwɛ lʌ̂ntɛsuʔɛ ʔʌrti bissunʌ phîŋsʉssu rʌeʦhʌ

mʌnʌ

and

ni

indeed

sʌnuwɛ

brain

lunt-tɛsu-ʔɛ

cover-3_du._pst-_erg

ʔʌrti

advice

bi-tɛsu-nʌ

give-3_du._pst-then

phiŋ-sʉ-tɛsu

send-_aux-3_du._pst

rʌeʦhʌ

it.seemsShe suggested this to them (mind+cover=suggest), she gave them advice, and sent them away

S36 doi

stop
maːmʌ phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ ʔikhɵʦi sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ khɵʦi ʦɵsu" lʉ̂ːtɛsunʌ phîŋsʉssu ʔe

maːmʌ

never

phaŋpha

cracked

lele

cracked

ghekt-pɛ

crack-_npst._ptcp

lɛm-lʌ

road-_abl

ʔi-khɵt-i

_inv/2-go-2/3_du

sɵlɛːsɵlɛm

clear

lɛm-lʌ

road-_abl

khɵt-i

go-2/3_du

ʦɵ-su

child-_du

lut-tɛsu-nʌ

tell-3_du._pst-then

phiŋ-sʉ-tɛsu

send-_aux-3_du._pst

ʔe

_hsNever go on the cracked, go on the nice trail, children, she said and sent them away

S37 doi

stop
molo sôlmɛ lʌmʌlitsu mesʌ khɵsti ʔe mɛbikʌ mɵ̂l mʉssu ʔe

molo

but

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit-su

Lamalit-_du

mesʌ

like.that

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

mɛbi-ka

there-_abl

mɵ̂l

discussion

mu-tɛsu

do-3_du._pst

ʔe

_hsThey went like that, and they discussed it

S38 doi

stop
lɛmdubi mɛ̂mʔɛ ni ʔɛstɛ̂m phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ go khɵʦije ʔɛstɛ̂m sôlmɛʔɛ ʔɛstɛ ʔe

lɛm-bi

road-_loc

mɛ̂m-ʔɛ

mother-_erg

ni

indeed

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

phaŋpha

cracked

lele

cracked

ghekt-pɛ

crack-_npst._ptcp

lɛm-lʌ

road-_abl

go

_foc

khɵt-ije

go-2_du._imp

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_erg

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hsSolme said "Mother said to go on the cracked trail"

S39 doi

stop
moʔo ni mɛ̂mʔɛ ʔɛstɛm ni sɵlɛːsɵlɛm lɛmlʌ go khɵʦije ʔilʉstim lʉːdʉ

moʔo

_neg._cop

ni

indeed

mɛ̂m-ʔɛ

mother-_erg

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

ni

indeed

sɵlɛːsɵlɛm

clear

lɛm-lʌ

road-_abl

go

_foc

khɵt-ije

go-2_du._imp

ʔi-lʉ-s-ti-m

sulk-_recip-_aux-3du_pst-_nmlz

lut-ʉ

tell-3_sg._npst._a"No, she said to to us to take the clear trail" he says

S40 doi

stop
ʔuʦhɛri sôlmɛʔɛ ʦʌi ʣitdi mʉtɛ ʔe mɛ phaŋpha lele ghekpɛ lɛmlʌ ŋʌ khɵsti ʔe khɵsti ʔe khɵsti ʔe

ʔu-ʦhɛri

3_sg._poss-younger.child

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_erg

ʦʌi

_contr

ʣitdi

insist

mu-tɛ

do-_3sg._pst

ʔe

_hs

that

phaŋpha

cracked

lele

cracked

ghekt-pɛ

crack-_npst._ptcp

lɛm-lʌ

road-_abl

ŋʌ

_int

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hs

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hsThe younger Solme insisted and so they went on the cracked road.

S41 doi

stop
mʌnʌ ni tûːba pokhʌri phɛrbi wo mâŋpo ʦiskhli mo sʉ̂rtɛ he moːtɛ ʔe sokpuʔɛ sôlmɛʔɛ thɵkhʌtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

tûː-ba

one-_cl

pokhʌri

pool

phɛr-bi

vicinity-_loc

wo

***

mâŋ-po

what-_gen

ʦiskhli

intestines

mu

be.anim

sʉr-tɛ

wash-_3sg._pst

he

how

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hs

sokpu-ʔɛ

ogre-_erg

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_erg

thɵ-khʌ-tɛ

see-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsNear a pond, there was an ogre washing something's intestines, and Solme saw her.

S42 doi

stop
ha ha pipîː jʌka pipîː ʔɛstɛ ʔe mʌnʌ ni ʔa~ sɵ ʔa~ sɵ ʔespip ŋʌ sɵ ʔûŋ ŋʌ sɵ, ʔespip ʔɛstɛ ʔenʌ mɛ sokpu jo thoɔrsetɛ ʔe

ha

hey

ha

hey

pip-i

grandmother-_voc

jʌkʌ

over.there

pip-i

grandmother-_voc

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hs

mʌnʌ

and

ni

indeed

ʔa~

hey

_hort

ʔa~

hey

_hort

ʔes-pip

2_du._poss-grandmother

ŋʌ

_int

_hort

ʔûŋ

1_sg

ŋʌ

_int

_hort

ʔes-pip

2_du._poss-grandmother

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe-nʌ

_hs-then

that

sokpu

ogre

jo

also

thoɔr-se-tɛ

be.glad-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsHurray, hey Grandmother, grandmother over there, she said, and the ogre said, yes I am your grandmother, and the ogre was also happy

S43 doi

stop
mesʌŋʌ pip ʦɛs khɵstɛnu ʔe kʌmtʉ khɵstɛnu ʔe

mesʌ-ŋʌ

like.that-_intens

pip

grandmother

ʦɛs

grandchild

khɵt-tɛnu

go-23_pl._pst

ʔe

_hs

kʌm-tʉ

house-_loc._high

khɵt-tɛnu

go-23_pl._pst

ʔe

_hsThat way, the grandmother and the grandchildren went up to her house

S44 doi

stop
mʌnʌ ni ʔusominɛ ʔʌmsîn bela ʦhuktɛ mʌnʌ khɛbi ʔʌmsinɛ ʦhʉkiti rʌeʦhʌ ke

mʌnʌ

and

ni

indeed

ʔusominɛ

evening

ʔipt-si-nɛ

make.sleep-_refl-_inf

bela

time

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

mʌnʌ

and

khɛbi

where

ʔipt-si-nɛ

make.sleep-_refl-_inf

ʦhuk-ti

become-3du_pst

rʌeʦhʌ

it.seems

ke

whatIn the evening, it became time to sleep, and where would the children sleep

S45 doi

stop
mʌnʌ pipîː khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe sôlmɛʔɛ

mʌnʌ

and

pip-i

grandmother-_voc

khɛbi

where

ʔipt-si-ŋʌ

make.sleep-_refl-1_sg

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hs

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_ergHey grandmother, where should I sleep? said Solme

S46 doi

stop
punʣʌtʉ ʔʌmsije ʦɛsîː lʉ̂ːtɛ ʔe pipʔɛ

punʣʌ-tʉ

hearth.rack-_loc._high

ʔipt-si-je

make.sleep-_refl-_imp

ʦɛs-i

grandchild-_voc

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hs

pip-ʔɛ

grandmother-_ergSleep on the rack above the hearth, Grandchild, said the grandmother

S47 doi

stop
mɛtʉ ni mikmɵ lʉ mâŋ ʔɛstɛ ʔe sôlmɛʔɛ

mɛtʉ

up.there

ni

indeed

mikmɵ

smoke

lu

feel

mâŋ

what

ʔɛt-tɛ

say-_3sg._pst

ʔe

_hs

sôlmɛ-ʔɛ

Solme-_ergIt is smoky up there, Solme said

S48 doi

stop
mʌnʌ pheri jo ŋʌ pipîː khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

pheri

again

jo

also

ŋʌ

_int

pip-i

grandmother-_voc

khɛbi

where

ʔipt-si-ŋʌ

make.sleep-_refl-1_sg

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd again she said: where shall I sleep, grandmother?

S49 doi

stop
hoŋtʉ ʔʌmsije lʉ̂ːtɛ rʌeʦhʌ hoŋtʉ jo mikmɵ lʉ mâŋ pipîː lʉ̂ːtɛ ʔe

hoŋ-tʉ

shelf.near.hearth-_loc._high

ʔipt-si-je

make.sleep-_refl-_imp

je

_imp

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

rʌehoŋ-tʉ

it.sshelf.near.hearth-_loc._high

jo

also

mikmɵ

smoke

lu

feel

mâŋ

what

pip-i

grandmother-_voc

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hs"Sleep on the basket shelf above the hearth rack", she said. "It is smoky there, grandmother," she said.

S50 doi

stop
mʌnʌ khɛbi ʔʌ̂msiŋʌ pipîː lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

khɛbi

where

ʔipt-si-ŋʌ

make.sleep-_refl-1_sg

pip-i

grandmother-_voc

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsWhere shall I sleep, Grandmother, she said

S51 doi

stop
demphetʉ ʔʌmsije lʉ̂ːtɛ ʔe

demphe-tʉ

basket.shelf-_loc._high

ʔipt-si-je

make.sleep-_refl-_imp

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsSleep in the basket shelf closer to the wall, she said.

S52 doi

stop
mʌnʌ ni demphetʉ ʔʌ̂mtɛsi ʔe sôlmɛ, lʌmʌlit ʦʌi bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

demphe-tʉ

basket.shelf-_loc._high

ʔipt-tɛ-si

make.sleep-_3sg._pst-_refl

ʔe

_hs

sôlmɛ

Solme

lʌmʌlit

Lamalit

ʦʌi

_contr

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

ʔipt-tɛ-si

make.sleep-_3sg._pst-_refl

ʔe

_hsSo Solme slept in the shelf basket, Lamalit slept upstairs.

S53 doi

stop
sôlmɛ tibîː sʌnuwɛ mʌluŋpɛ ŋʌ moːtɛ, soːʣôŋ moːtɛ rʌeʦhʌ ʔupɛp heŋmim

sôlmɛ

Solme

tibîː

a.little

sʌnuwɛ

brain

mu-luŋpɛ

_neg-rich

ŋʌ

_int

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

soːʣo-ŋʌ

naive-_intens

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

ʔu-pɛp

3_sg._poss-father

he-ŋʌ-m

how-_intens-_nmlzSolme was not very clever, she was not so smart, like her father

S54 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlit ʣʌti tibîː baʈho moːtɛnʌ khi ʔʌm ni bhartʉ ʔʌ̂mtɛsi mikmɵ mʌlʉkdetʉ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit

Lamalit

ʣa-ti

eat-3du_pst

tibîː

a.little

baʈho

clever

mu-tɛ-nʌ

be.anim-_3sg._pst-then

khi

_intens

ʔʌm

3

ni

indeed

bhar-tʉ

upstairs-_loc._high

ʔipt-tɛ-si

make.sleep-_3sg._pst-_refl

mikmɵ

smokeLamalit was a little more clever, he slept upstairs, up in a place with no smoke

S55 doi

stop
ʔɛʣɛ ʔʌmdonɛ khɛptɛnulo ni ʔipdɵktɛnu ni

ʔɛʣɛ

later

ʔipt-do-nɛ

make.sleep-_aux-_inf

khɛp-tɛnu-lo

start.to-23_pl._pst-when

ni

indeed

ʔipt-do-tɛnu

make.sleep-_aux-23_pl._pst

ni

indeedLater when they started to sleep, they slept.

S56 doi

stop
mʌnʌ bhartʉkʌ ʣhîrkolo brʌmsʌŋkolo lɛttɛnʌ jêːtɛnʌ sôlmɛ ni lʌmʌlitʔɛ sêntɛ heŋʌ tha mʉtɛ heŋʌ ʣhîrʔɛ bhrîː thûntɛnâː jo brʌmsʌŋʔɛ sʌrʌmakti phʌptɛnâː jo ŋʌ nertɛsu mɛ sokpusu

mʌnʌ

and

bhar-tʉ-ka

upstairs-_loc._high-_abl

ʣhîr-kolo

poker-_com

brʌmsʌŋ-kolo

bamboo.straw-_com

lɛtt-tɛ-nʌ

take.out-_3sg._pst-then

jet-tɛ-nʌ

bring.down-_3sg._pst-then

sôlmɛ

Solme

ni

indeed

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

sent-tɛ

look-_3sg._pst

he-ŋʌ

how-_intens

tha

know

mu-tɛ

do-_3sg._pst

he-ŋʌ

how-_intens

ʣhîr-ʔɛ

poker-_instr

bhrîː

suddenly

thuŋt-tɛ-nʌ

stab-_3sg._pst-then

jo

also

brʌmsʌŋ-ʔɛ

bamboo.straw-_instr

sʌrʌmakti

sucking.sound

phipt-tɛ-nʌ

suck.out-_3sg._pst-then

jo

also

ŋʌ

_int

ner-tɛsu

finish-3_du._pst

that

sokpu-su

ogre-_duThe grandfather took out from the upstairs a poker and a straw and brought them down, and Lamalit saw and knew how he (GF) stabbed Solme suddenly with the poker and sucked slurpingly with the straw and the ogres fininshed

S57 doi

stop
mʌnʌ lʌmʌlitpo palo hoːtɛ ʔɛ̂n lʌmʌlitpo palo hoːtɛm pʌʦhi ni ʔɛ̂n mâŋ idea khʌrdu mʌ̂mtɛsinʌ mɛtʉ ʔʌmʔɛ ʔusʌnuwɛ khʌ̂rtɛlo ni kɛphɛm go thɵkhʌtɛ mɵppɛtɛ rʌeʦhʌnʌ

mʌnʌ

and

lʌmʌlit-po

Lamalit-_gen

palo

turn

hɵ-tɛ

come-_3sg._pst

ʔɛ̂n

now

lʌmʌlit-po

Lamalit-_gen

palo

turn

hɵ-tɛ-m

come-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ni

indeed

ʔɛ̂n

now

mâŋ

what

idea

idea

khurt-u

make.turn-1_sg._a

mʌmsi-nʌ

think-then

mɛtʉ

up.there

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

ʔu-sʌnuwɛ

3_sg._poss-brain

khurt-tɛ-lo

make.turn-_3sg._pst-when

ni

indeed

kɛphɛm

gourd

go

_foc

thɵ-khʌ-tɛ

see-_aux-_3sg._pst

mɵp-pɛ-tɛ

feel.around-_aux-_3sg._pst

rʌeʦhʌ-nʌ

it.seems-thenLamalit's turn came, and after his turn came, he thought to himself "I am thinking of an idea" and he 'turned' his brain and he saw a gourd and felt around for it.

S58 doi

stop
mɛ kɛphɛmbi ʦêrtɛnʌ ni mas mɛgoju phɵ̂ltɛnʌ mɛbi ʔuʔʌpsikde phɛrbi ʈhikkʌ mʉdetɛ rʌeʦhʌ ke

that

kɛphɛm-bi

gourd-_loc

ʦer-tɛ-nʌ

urinate-_3sg._pst-then

ni

indeed

mas

soot

mɛ-go-ju

that-inside-_loc._low

phɵl-tɛ-nʌ

stir-_3sg._pst-then

mɛbi

there

ʔu-ʔipt-si-de

3_sg._poss-make.sleep-_nmlz-_aux

phɛr-bi

vicinity-_loc

ʈhikkʌ

correctly

mu-de-tɛ

do-_aux-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

ke

whatHe urinated into the gourd and stirred in soot and he put it near where he was sleeping.

S59 doi

stop
mʌnʌ ni lʌmʌlit ʔʌpsikde phɛrbi bhrîː thûntɛsu ʔe ʣhîrʔɛ

mʌnʌ

and

ni

indeed

lʌmʌlit

Lamalit

ʔipt-si-de

make.sleep-_nmlz-_nmlz

phɛr-bi

vicinity-_loc

bhrîː

suddenly

thuŋt-tɛsu

stab-3_du._pst

ʔe

_hs

ʣhîr-ʔɛ

poker-_instrThen they poked where Lamalit was sleeping with the poker.

S60 doi

stop
mʌnʌ brʌmsʌŋ lîŋtɛsunʌ soromaksi tʉ̂ŋtɛsu ʔe lo ni ʦhi khaːtɛ ʔɛsti ʔe

mʌnʌ

and

brʌmsʌŋ

bamboo.straw

liŋ-tɛsu-nʌ

insert-3_du._pst-then

soromaksi

slurping.sound

tuŋ-tɛsu

drink-3_du._pst

ʔe

_hs

lu

feel

ni

indeed

ʦhi

yuck

khɛ-tɛ

be.bitter-_3sg._pst

ʔɛt-ti

say-3du_pst

ʔe

_hsThen they inserted the straw [into the gourd] and when they drank slurpingly and said "yuck, it's bitter"

S61 doi

stop
sôlmɛ sôlmɛ ʦɛnoːtɛ lʌmʌlit lʌmʌlit khaːtɛ ʔɛsti ʔe

sôlmɛ

Solme

sôlmɛ

Solme

ʦɛnu-tɛ

be.good-_3sg._pst

lʌmʌlit

Lamalit

lʌmʌlit

Lamalit

khɛ-tɛ

be.bitter-_3sg._pst

ʔɛt-ti

say-3du_pst

ʔe

_hsSolme is delicious, Lamalit is bitter, they said.

S62 doi

stop
mʌnʌ ni mesʌŋʌ ʔuditʦhɛ ʦhʉktɛm pʌʦhi lʌmʌlitʔɛ ʔubêŋmɛ mesʌ sêːtɛsum ŋʌ tha mʌkhojo ŋʌ ʔupip sîŋtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

mesʌ-ŋʌ

like.that-_intens

ʔuditʦhɛ

the.next.day

ʦhuk-tɛ-m

become-_3sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

ʔu-bêŋmɛ

3_sg._poss-sister

mesʌ

like.that

set-tɛsu-m

kill-3_du._pst-_nmlz

ŋʌ

_int

tha

know

ŋʌ

_int

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

siŋ-tɛ

ask-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter the next day came, even though Lamalit knew they had killed his sister like that, he asked grandmother.

S63 doi

stop
pipîː sôlmɛ khjou khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe

pip-i

grandmother-_voc

sôlmɛ

Solme

khjou

where

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsGrandmother, where did Solme go? he said.

S64 doi

stop
ʔin heŋ nʌ hai, ʔʌʣoː go kubi khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe pipʔɛ

ʔin

2_sg

he-ŋʌ

how-_intens

*-nʌ

***-then

hɛi

hey

ʔʌʣoː

before

go

_foc

ku-bi

water-_purp

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hs

pip-ʔɛ

grandmother-_ergShe is like you (ironic--timi jasto ho ra), she has already gone for water, said Grandmother.

S65 doi

stop
pipîː sôlmɛ khjou khɵstɛ

pip-i

grandmother-_voc

sôlmɛ

Solme

khjou

where

khɵt-tɛ

go-_3sg._pstGrandmother, where did Solme go?

S66 doi

stop
ʔin heŋ nʌ hai, ʔʌʣoː go sʌŋbi khɵstɛ lʉ̂ːtɛ ʔe

ʔin

2_sg

he-ŋʌ

how-_intens

*-nʌ

***-then

hɛi

hey

ʔʌʣoː

before

go

_foc

sʌŋ-bi

tree-_purp

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsShe isn't like you, she has already gone for wood, she said.

S67 doi

stop
mʌnʌ ni jûː ʣɵ̂n bela ʦhʉktɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

jûː

meal

ʣa-nɛ

eat-_inf

bela

time

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hsThen it was time to eat.

S68 doi

stop
mʌnʌ jûː koɔi bitɛ ʔe koɔi ni ʔubêŋmɛpo sɵ bitɛ rʌeʦhʌ ʔe

mʌnʌ

and

jûː

meal

koɔi

curry

bi-tɛ

give-_3sg._pst

ʔe

_hs

koɔi

curry

ni

indeed

ʔu-bêŋmɛ-po

3_sg._poss-sister-_gen

meat

bi-tɛ

give-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

ʔe

_hsShe gave him a meal with curry, and as for the curry, she gave him his sister's meat.

S69 doi

stop
mʌnʌ ʔubrepʦolʌkʌ go ʦhenkhʌtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ʔu-brepʦo-lʌ

3_sg._poss-finger-_abl

go

_foc

ʦhent-khʌ-tɛ

recognize-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsHe recognized it from her finger.

S70 doi

stop
mʌnʌ ni mɛ sɵ ni kɵpɛ mʉto tɵto, kɵpɛ mʉto tɵto mʉtɛ rʌeʦhʌ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

that

meat

ni

indeed

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

mu-to

do-_cvb

ta-to

put-_cvb

ka-pɛ

eat-_npst._ptcp

mu-to

do-_cvb

ta-to

put-_cvb

mu-tɛ

do-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

ʔe

_hsHe acted as if he was eating that meat and put it aside.

S71 doi

stop
ʔɛʣɛ mɛ ʔubêŋmɛpo ʔusɵ khɵleŋʌ khoɔttɛ ʔe nʌ sʌlʌm mʌttɛ ʔe

ʔɛʣɛ

later

that

ʔu-bêŋmɛ-po

3_sg._poss-sister-_gen

ʔu-sɵ

3_sg._poss-meat

khɵle-ŋʌ

all-_intens

khɵtt-tɛ

take.away-_3sg._pst

ʔe

go

*-nʌ

t***-then

sʌlʌm

burial.rites

mʉtt-tɛ

make-_3sg._pst

ʔe

_hsHe took away all his sister's meat and performed burial rites.

S72 doi

stop
mʌnʌ ŋoromɛsdûːbi mʌri kɛmɛndupôː kɛ̂nnu, ʦɛssu ʦûːsu ʦɛssu khɵʦi nʌʔʌ ŋoromɛs hʉŋi wɵ kɛmɛndupôːʔɛ mʌri ʣɛnu rʌeʦhʌ lʉ̂ːtɛsu ʔe

mʌnʌ

and

ŋoromɛs-dûː-bi

lentils-start-_loc

mʌri

much

kɛmɛndupôː

wild.pig

kɛn-nu

be.trouble-3_pl

ʦɛs-su

grandchild-_du

ʦûː-su

grandfather-_du

ʦɛs-su

grandchild-_du

khɵt-i

go-2/3_du

nʌʔʌ

so.that

ŋoromɛs

lentils

huŋ-i

wait.for-2/3_du

_opt

kɛmɛndupôː-ʔɛ

wild.pig-_erg

mʌri

much

ʣa-nu

eat-3_pl

rʌeʦhʌ

it.seems

lut-tɛsu

tell-3_du._pst

ʔe

_hsIn the partly grown lentils, the wild pigs are trouble, "you two, grandchild and grandfather go, and protect the lentils, the wild pigs are eating a lot." she told them.

S73 doi

stop
mʌnʌ ni selmɛ lʌphukolo khɵsti ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

selmɛ

arrow

lʌphu-kolo

bow-_com

khɵt-ti

go-3du_pst

ʔe

_hsThey came with an arrow and bow.

S74 doi

stop
selmɛ lʌphu ʦʌi lʌmʌlitʔɛ kʉ̂rtɛ ʔe

selmɛ

arrow

lʌphu

bow

ʦʌi

_contr

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

kur-tɛ

carry-_3sg._pst

ʔe

_hsLamalit carried the arrow and bow.

S75 doi

stop
tɛlâm ʦhɛubi ʦʌi ʦûːʔɛ hʉːŋwɵ ʔuŋʌ tɛlâm ʦhɛubi ʔuŋʌ huŋu

tɛ-lʌ-m

this-_abl-_nmlz

ʦhɛu-bi

side-_loc

ʦʌi

_contr

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

huŋ-wɵ

wait.for-_opt

ʔuŋʌ

1_sg._erg

tɛ-lʌ-m

this-_abl-_nmlz

ʦhɛu-bi

side-_loc

ʔuŋʌ

1_sg._erg

huŋ-u

wait.for-1_sg._aGrandfather you wait on that side, I will wait on that side

S76 doi

stop
mʌnʌ ni "kɛmɛndupôː puːtɛ sɵ... ʦûːʔɛ hou, mɛ ʔimʌs krʌmbhâː mʉwɵ, ʔikre hɛmbhâː mʉwɵ" lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

kɛmɛndupôː

wild.pig

pi-tɛ

come-_3sg._pst

_hort

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

ho

hey

that

ʔi-mʌs

2_sg._poss-eye

krim-bhâː

close.eyes-_aux

mu-wɵ

do-_opt

ʔi-kre

2_sg._poss-thigh

hɛm-bhâː

spread-_aux

mu-wɵ

do-_opt

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsThe wild pig is coming, grandfather, close your eyes more, spread your thighs more" he said

S77 doi

stop
mʌnʌ ni ʔʌmʔɛ jo ŋʌ selmɛ lʌphu ʔɛ̂ltɛ ʔe ke ʔukre goju phlôː ʔɵ̂ːptɛ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

jo

also

ŋʌ

_int

selmɛ

arrow

lʌphu

bow

ʔɛl-tɛ

pull.forward-_3sg._pst

ʔe

_hs

ke

what

ʔu-kre

3_sg._poss-thigh

go-ju

inside-_loc._low

phlôː

suddenly

ʔop-tɛ

shoot-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd he stretched the bow and shot suddenly between his thighs.

S78 doi

stop
mɛbenʌ mɛ ʔusuk dana phlôː lɛttɛnâː kʌm jaːtɛ ʔe

mɛbenʌ

then

that

ʔu-sûːk

3_sg._poss-three

dana

piece

phlôː

suddenly

lɛtt-tɛ-nʌ

take.out-_3sg._pst-then

kʌm

house

je-tɛ

come.down-_3sg._pst

ʔe

_hsHe took out three pieces [reproductive system] suddenly and went back down home.

S79 doi

stop
melo ni ʔupipʔɛ ʦɛssîː ʔiʦûː mʌnʌ khjou mʌnʌ ʔiʦûː mujaːwɛ ʔôː lʉ̂ːtɛ ʔe

melo

at.that.time

ni

indeed

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_erg

ʦɛs-i

grandchild-_voc

ʔi-ʦûː

2_sg._poss-grandfather

mʌnʌ

and

khjou

where

mʌnʌ

and

ʔi-ʦûː

2_sg._poss-grandfather

mu-je-wɛ

_neg-come.down-_irr

ʔôː

hey

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd grandmother said "hey grandchild, where is grandfather? Grandfather didn't come back home"

S80 doi

stop
ʦûː ni mʌri kɛmɛndupôː kɛ̂nnu rʌeʦhʌ mɛtʉ, ʔin lɛ̂lju khɵsthere ʔilʉstʌnʌ ʔûŋ lɛ̂l jeŋʌtâm lʉ̂ːtɛ ʔe

ʦûː

grandfather

ni

indeed

mʌri

much

kɛmɛndupôː

wild.pig

kɛn-nu

be.trouble-3_pl

rʌeʦhʌ

it.seems

mɛtʉ

up.there

ʔin

2_sg

lɛ̂l-ju

earlier-_loc._low

khɵt-ther-je

go-_aux-_imp

ʔi-lut-tʌ-nʌ

_inv/2-tell-1_sg._pst-then

ʔûŋ

1_sg

lɛ̂l

earlier

je-ŋʌtʌ-m

come.down-1_sg._pst-_nmlz

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsThe wild pigs are making trouble up there, and he told me "you go first" and I went down first" he said.

S81 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔutin dana ʦʌi pipîː ʦûːʔɛ ʔɛstɛm tɛ laskʌbi ʔikhektʉ ʔe

mʌnʌ

and

that

ʔu-tin

3_sg._poss-three

dana

piece

ʦʌi

_contr

pip-i

grandmother-_voc

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

ʔɛt-tɛ-m

say-_3sg._pst-_nmlz

this

laskʌ-bi

door-_loc

ʔi-khekt-ʉ

_inv/2-hang-3_sg._npst._a

ʔe

_hsGrandfather said, grandmother, you must hang these three things above the threshhold.

S82 doi

stop
mɛbenʌ ʔugo ʔutuː ʔimɛlo ʦʌi ʔombauʣuk, ʔombauʣuk ʔiʔɛ̂i ʔe sɵ lʉ̂ːtɛnʌ mɛ ʦʌi mɛbi kheː mʉtɛ ʔe

mɛbenʌ

then

ʔu-go

3_sg._poss-inside

ʔutuː

outside

ʔi-mu-lo

_inv/2-do-when

ʦʌi

_contr

ʔombauʣuk

_nonsense._word

ʔombauʣuk

_nonsense._word

ʔi-ʔɛt

_inv/2-say

ʔe

_hs

_hort

lut-tɛ-nʌ

tell-_3sg._pst-then

that

ʦʌi

_contr

mɛbi

there

khekt

hang

mu-tɛ

do-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter that, while you do (=go) inside, outside you will say "ombaujuk" and she hung those things.

S83 doi

stop
mʌnʌ pipîː ʔûŋ ni pheri ʦûːʔɛ mɛtʉ̂ŋ hoɔi ʔimʉstâm ʔûŋ ni ʔoɔ̂ikhʌŋʌ lʉ̂ːtɛ ʔe

mʌnʌ

and

pip-i

grandmother-_voc

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

pheri

again

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

mɛtʉ-ŋʌ

up.there-_intens

hoɔi

sound

ʔi-mʉtt-tʌ-m

_inv/2-make-1_sg._pst-_nmlz

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

ʔɵt-khʌ-ŋʌ

return-_aux-1_sg

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsGrandfather called me back up there, I will return there, he said.

S84 doi

stop
ʦûːʔɛ ʔilʉssɵŋʌtâm pipʔɛ ni ʔʌnɵ̂l doːrʌm ʔihɛːmʉ ʔe luːʣʌ mʌkʌi rɵ̂ː bhrɛ̂m

ʦûː-ʔɛ

grandfather-_erg

ʔi-lut-so-ŋʌtʌ-m

_inv/2-tell-_aux-1_sg._pst-_nmlz

pip-ʔɛ

grandmother-_erg

ni

indeed

ʔʌnɵ̂l

today

doːrʌm

drying.grains

ʔi-hɛm-ʉ

_inv/2-spread-3_sg._npst._a

ʔe

_hs

luːʣʌ

millet

mʌkʌi

corn

rɵ̂ː

rice.seed

bhrɛ̂m

buckwheatGrandfather told me that you have to spread grains for drying today, millet, corn, rice, buckwheat

S85 doi

stop
mʌnʌ ʔamkhi jo kharei ʔimɛnʌ mɛbi ʈhikkʌ ʔimɛdetʉ ʔe

mʌnʌ

and

ʔamkhi

resin

jo

also

kharei

melt

ʔi-mu-nʌ

_inv/2-do-then

mɛbi

there

ʈhikkʌ

correctly

ʔi-mu-de-ʉ

_inv/2-do-_aux-3_sg._npst._a

ʔe

_hsYou will melt resin and prepare it.

S86 doi

stop
phɵpoti jo ʔe khʉrmi kɛrdo mɛbenʌ mɛbi ʔiʔʌmsi ʔe sɵ lʉ̂ːtɛnʌ ʔupip mɛ lʉ̂ːtʉtɛ ʔe lʉ̂ːtɛnʌ

phɵ-po-ti

chicken-_gen-3du_pst

jo

also

ʔe

_hs

khʉrmi

sickle

kɛrdo

small.curved.knife

mɛbenʌ

then

mɛbi

there

ʔi-ʔipt-si

_inv/2-make.sleep-_nmlz

ʔe

_hs

_hort

lut-tɛ-nʌ

tell-_3sg._pst-then

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

that

lut

tell

ta-tɛ

put-_3sg._pst

ʔe

_hs

lut-tɛ-nʌ

tell-_3sg._pst-theneggs, sickle, little knife, and then lie down there, he said to her.

S87 doi

stop
ʔʌm ʦʌi ʔoɔçpɛ mʌ̂ntɛsi rʌeʦhʌ ni lʌmʌlit mʌkʌ tibîː baʈho ŋʌ

ʔʌm

3

ʦʌi

_contr

ʔɵt-pɛ

return-_npst._ptcp

mʉtt-tɛ-si

make-_3sg._pst-_nmlz

rʌeʦhʌ

it.seems

ni

indeed

lʌmʌlit

Lamalit

mʌkʌ

_hes

tibîː

a.little

baʈho

clever

ŋʌ

_intHe pretended to go back, Lamalit was more clever (than his sister) [ma, ka discourse: ta, wa in Np]

S88 doi

stop
mʌnʌ mɛ tûːde gʌ̂mkhantɛsi rʌeʦhʌ ʔou mɛ ʦʌi mʌnʌ sêndetɛ ʔe

mʌnʌ

and

that

tûː-de

one-_nmlz

gʉp-khʌ-tɛ-si

hide-_aux-_3sg._pst-_refl

rʌeʦhʌ

it.seems

ʔou

hey

that

ʦʌi

_contr

mʌnʌ

and

sent-de-tɛ

look-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsHe hid himself in one place, and watched [grandmother]

S89 doi

stop
ʔupip hebolo ʔʌpdomim pʌʦhi ʔuŋʌ ni tɛ doːrʌmhɛm woɔ̂nkhʌtunʌ khoɔ̂iŋʌ mʌ̂mtɛsi rʌeʦhʌnʌ mɛ khjoukʌ sêndetɛ rʌeʦhʌ dau, ʔupip ʔipdɵktɛ ʔe

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

hebolo

when

ʔipt-do-m

make.sleep-_aux-_nmlz

pʌʦhi

after

ʔuŋʌ

1_sg._erg

ni

indeed

this

doːrʌm-hɛm

drying.grains-_pl

wɵnt-khʌ-u-nʌ

bring.in-_aux-1_sg._a-then

khɵt-ŋʌ

go-1_sg

mʌmsi

think

rʌeʦhʌ-nʌ

it.seems-then

that

khjou-ka

where-_abl

sent-de-tɛ

look-_aux-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seems

dau

strategy

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

ʔipt-do-tɛ

make.sleep-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsAfter grandmother falls asleep, I will collect the drying grains and go, he thought to himself he looked out from where he was at that trickery his grandmother was sleeping.

S90 doi

stop
mɛbenʌ mɛ doːrʌm hɛmtɛ̂m pʉlʉ ʦʉ̂ŋtɛnʌ kɛrdo phɵpoti pʉlʉ ʦʉ̂ŋtɛ

mɛbenʌ

then

that

doːrʌm

drying.grains

hɛm-tɛ-m

spread-_3sg._pst-_nmlz

pʉlʉ

suddenly

ʦuŋ-tɛ-nʌ

wrap-_3sg._pst-then

kɛrdo

small.curved.knife

phɵ-po-ti

chicken-_gen-3du_pst

pʉlʉ

suddenly

ʦuŋ-tɛ

wrap-_3sg._pstHe wrapped up the dried grains (doram hyamtyam should be hyamtyam doram) quickly, he packed the small knife and eggs quickly

S91 doi

stop
mɛbenʌ ʔupippo ʔumʌstʉ ʔamkhiʔɛ pɵde mʉtʉtɛnʌ phlûŋ ʣhʉktɛnʌ khɵstɛ rʌeʦhʌ

mɛbenʌ

then

ʔu-pip-po

3_sg._poss-grandmother-_gen

ʔu-mʌs-tʉ

3_sg._poss-eye-_loc._high

ʔamkhi-ʔɛ

resin-_instr

pɵde

plugged

mu

do

ta-tɛ-nʌ

put-_3sg._pst-then

phlûŋ

suddenly

ʣhuk-tɛ-nʌ

escape-_3sg._pst-then

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

rʌeʦhʌ

it.seemsHe plugged up his grandmother's eyes with resin, and escaped suddenly and left

S92 doi

stop
mʌnʌ lɛmlɛm khɵstɛ mokho jo khɵstɛ mʌnʌ theː ʔupip thʌilo ni ʔamkhiʔɛ ʔumʌs pɵde ʦhukkhʌpɛ

mʌnʌ

and

lɛm-lɛm

road-road

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

mokho

even.though

jo

also

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

mʌnʌ

and

theː

like.this

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

thin-lo

wake.up-when

ni

indeed

ʔamkhi-ʔɛ

resin-_instr

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

pɵde

plugged

ʦhuk-khʌ-pɛ

become-_aux-_npst._ptcpEven though he stayed on the trail, when the grandmother wakes up her eyes are plugged with resin

S93 doi

stop
mʌnʌ ni he goɔi mʉnɛ tɛ he goɔi mʉnɛ mʌ̂msi ʔelo ni melo go tûːba ʦɛŋgrʉʔɛ go khʉrmi ghɛrghɛr kɵkɵ welwel ʔɛ̂i rʌeʦhʌ ʔe

mʌnʌ

and

ni

indeed

he

how

goɔi

_cop

mu-nɛ

do-_inf

this

he

how

goɔi

_cop

mu-nɛ

do-_inf

mʌmsi

think

ʔe-lo

_hs-when

ni

indeed

melo

at.that.time

go

_foc

tûː-ba

one-_cl

ʦɛŋgrʉ-ʔɛ

blackbird-_erg

go

_foc

khʉrmi

bird.sound

ghɛrghɛr

bird.sound

kɵkɵ

bird.sound

welwel

bird.sound

ʔɛt

say

rʌeʦhʌ

it.seems

ʔe

_hsWhat shall I do, she thought to herself, and then a blackbird says "khyurmi ghyar ghyar kyo kyo wel wel"

S94 doi

stop
ʔe ʔʌtʦhʌŋ ʔʌʣoː ʔʌkhʉrmi go tɛbi gɵmim mɵppɛtɛ ʔe

ʔe

hey

ʔʌʦhʌŋ

really

ʔʌʣoː

before

ʔʌ-khʉrmi

1_sg._poss-sickle

go

_foc

tɛ-bi

this-_loc

gɵ-m

be.inan-_nmlz

mɵp-pɛ-tɛ

feel.around-_aux-_3sg._pst

ʔe

_hsAh, earlier my sickle was there, and she felt (myop) [her waist]

S95 doi

stop
ʔumʌs ʔʌmʔɛ jo ŋʌ theː wêltɛ ʔe nʌ sendʉ ʔudoːrʌm sendʉ ʔelo ni khɛ̂ː go gɵmim, mʌri lɵbi moːtɛ ʔe mɛ sokpu pip

ʔu-mʌs

3_sg._poss-eye

ʔʌm-ʔɛ

3-_erg

jo

also

ŋʌ

_int

theː

like.this

wel-tɛ

make.shallow.cut-_3sg._pst

ʔe

_hs

*-nʌ

***-then

sent-ʉ

look-3_sg._npst._a

ʔu-doːrʌm

3_sg._poss-drying.grains

sent-ʉ

look-3_sg._npst._a

ʔe-lo

_hs-when

ni

indeed

khɛ̂ː

***

go

_foc

gɵ-m

be.inan-_nmlz

mʌri

much

lɵbi

greedy

mu-tɛ

be.anim-_3sg._pst

ʔe

_hs

that

sokpu

ogre

pip

grandmotherShe scraped her eyes [to remove the resin] and she looks, when she looks at her drying grains, "there's nothing left" (Np khai) and she felt greedy, the ogre grandmother

S96 doi

stop
mʌnʌ mɛ ʔudoːrʌm tɛːthʌ mɛːthʌ sendʉ ʔe

mʌnʌ

and

that

ʔu-doːrʌm

3_sg._poss-drying.grains

tɛːthʌ

this.way

mɛːthʌ

that.way

sent-ʉ

look-3_sg._npst._a

ʔe

_hsShe looks this way and that way for her grains

S97 doi

stop
lɛmkrʌ puksʌ puksʌ mɛ mʌkʌi rɵ̂ː dhoːʦer mʉsʌ khoɔttɛ ʔe

lɛmkrʌ

road.junction

pukt-sʌ

throw.down-_aux

pukt-sʌ

throw.down-_aux

that

mʌkʌi

corn

rɵ̂ː

rice.seed

dhoːʦer

wheat

mu-sʌ

do-_aux

khɵtt-tɛ

take.away-_3sg._pst

ʔe

_hsHe went dropping rice and corn at the road forks and brought it with him.

S98 doi

stop
mʌnʌ hebe hebe ʔupipʔɛ ʦʌ̂mnɛ khɛptɛlo ʦʌi luːʣʌ puktɛ ʔe

mʌnʌ

and

hebe

how

hebe

how

ʔu-pip-ʔɛ

3_sg._poss-grandmother-_erg

ʦipt-nɛ

catch-_inf

khɛp-tɛ-lo

start.to-_3sg._pst-when

ʦʌi

_contr

luːʣʌ

millet

pukt-tɛ

throw.down-_3sg._pst

ʔe

_hsWhen she began to catch up with him he dropped millet.

S99 doi

stop
mɛbenʌ rɵ̂ː puktɛ ʔe puksʌ puksʌ puksʌ khɵstɛ ʔe

mɛbenʌ

then

rɵ̂ː

rice.seed

pukt-tɛ

throw.down-_3sg._pst

ʔe

_hs

pukt-sʌ

throw.down-_aux

pukt-sʌ

throw.down-_aux

pukt-sʌ

throw.down-_aux

khɵt-tɛ

go-_3sg._pst

ʔe

_hsThen he put down rice and went putting and putting.

S100 doi

stop
mɛbenʌ ni mɛlam keti lɛːstɛ ʔe

mɛbenʌ

then

ni

indeed

mɛ-lʌ-m

that-_abl-_nmlz

keti

side.of.gorge

lɛn-tɛ

come.out-_3sg._pst

ʔe

_hsAnd he came out at the other side [of the gorge]

S101 doi

stop
mʌnʌ mɛ phɵpoti ʦʌi kɛrdoʔɛ bhrɵktɛnʌ bhrɵktɛ ʔelo ni mɛ ni kʌwʌ bʌnei ʦhʉktɛ ʔe

mʌnʌ

and

that

phɵ-po-ti

chicken-_gen-3du_pst

ʦʌi

_contr

kɛrdo-ʔɛ

small.curved.knife-_instr

bhrɵk-tɛ-nʌ

break-_3sg._pst-then

bhrɵk-tɛ

break-_3sg._pst

ʔe-lo

_hs-when

ni

indeed

that

ni

indeed

kʌwʌ

stream

bʌnei

make

ʦhuk-tɛ

become-_3sg._pst

ʔe

_hsHe broke the egg with a knife and when he broke it a river formed.

S102 doi

stop
mʌnʌ mɛlam ketikolo tɛlam ketibɵi mâŋ go ʔupip "ʔe ʦɛssîː heːsʌ go ʔilɛːstɛ hîː ʔûŋ jo lʉʦʌje"

mʌnʌ

and

mɛ-lʌ-m

that-_abl-_nmlz

keti-kolo

side.of.gorge-_com

tɛ-lʌ-m

this-_abl-_nmlz

keti-bi

side.of.gorge-_loc

mâŋ

what

go

inside

ʔu-pip

3_sg._poss-grandmother

ʔe

_hs

ʦɛs-i

grandchild-_voc

heːsʌ

how

go

_foc

ʔi-lɛn-tɛ

_inv/2-come.out-_3sg._pst

hɛi

hey

ʔûŋ

1_sg

jo

also

lut-ʌ-je

tell-1_sg.O-_impThey were on either side of the river, and grandmother said" hey grandchild, how did you get over there? Tell me as well"

S103 doi

stop
"ʔe pipîː ʔûŋ ni gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔʌluŋkudumʔɛ dʌlsiŋʌtʌnʌ go bhûŋ leisiŋʌtʌ" lʉ̂ːtɛ ʔe

ʔe

hey

pip-i

grandmother-_voc

ʔûŋ

1_sg

ni

indeed

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

mu-gɵ-pɛ

_neg-be.inan-_npst._ptcp

ʔʌ-luŋkudum-ʔɛ

1_sg._poss-rag-_instr

dʌl-si-ŋʌtʌ-nʌ

wrap-_nmlz-1_sg._pst-then

go

_foc

bhûŋ

suddenly

lent-si-ŋʌtʌ

push.down-_refl-1_sg._pst

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

ʔe

_hsHey grandmother, I wrapped mylsef in whatever clothes I had and I suddenly pushed myself [into the river], he said.

S104 doi

stop
ʔuʦɛs lʌmʌlitʔɛ he lʉ̂ːtɛ meŋʌ pip sokpu jo ŋʌ mêŋ mʌ̂ntɛsi ʔe

ʔu-ʦɛs

3_sg._poss-grandchild

lʌmʌlit-ʔɛ

Lamalit-_erg

he

how

lut-tɛ

tell-_3sg._pst

meŋʌ

like.that

pip

grandmother

sokpu

ogre

jo

also

ŋʌ

_int

meŋʌ

like.that

mʉtt-tɛ-si

make-_3sg._pst-_refl

ʔe

_hsThe grandchild Lamalit told her how and what he said she did this as well.

S105 doi

stop
gɵpɛ mʌgɵpɛ ʔuluŋkudumʔɛ dʌltɛsinʌ bhûŋ lêitɛsim ni mɛ kʌwʌʔɛ sʉlittʌi khoɔttɛ ʔe

gɵ-pɛ

be.inan-_npst._ptcp

mu-gɵ-pɛ

_neg-be.inan-_npst._ptcp

ʔu-luŋkudum-ʔɛ

3_sg._poss-rag-_instr

dʌl-tɛ-si-nʌ

wrap-_3sg._pst-_refl-then

bhûŋ

suddenly

lent-tɛ-si-m

push.down-_3sg._pst-_refl-_nmlz

ni

indeed

that

kʌwʌ-ʔɛ

stream-_erg

sʉlittʌi

suddenly

khɵtt-tɛ

take.away-_3sg._pst

ʔe

_hsShe wrapped herself with whatever rag she had and suddenly pushed herself in and the river took her suddenly.

S106 doi

stop
mʌnʌ ni lʌmʌlit sʌnuwɛ ʣhɵ̂rbi ghlâŋtɛ sɛt ʔoɔttɛ ʔubêŋmɛpo sêːtɛm sɛt ʔoɔttɛ

mʌnʌ

and

ni

indeed

lʌmʌlit

Lamalit

sʌnuwɛ

brain

ʣhɵ̂r-bi

competition-_loc

ghlaŋ-tɛ

win-_3sg._pst

sɛt

revenge

ʔɵtt-tɛ

bring.back-_3sg._pst

ʔu-bêŋmɛ-po

3_sg._poss-sister-_gen

set-tɛ-m

kill-_3sg._pst-_nmlz

sɛt

revenge

ʔɵtt-tɛ

bring.back-_3sg._pstLamalit won in the competition of minds and took back revenge, he took back revenge for his sister's death.

S107 doi

stop
mʌnʌ tɛ kʌtha thɛbeːbiŋʌ nêrtɛ

mʌnʌ

and

this

kʌtha

story

thɛbeː-bi-ŋʌ

this.much-_loc-_intens

ner-tɛ

finish-_3sg._pstAnd this story is finished with that.