Vulture doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Traduction par phrase
en
Transcription du texte complet


Traduction du texte complet
en
Mots


Gloses
en


make make kole delra nwale ʣaumo tarapa ʦɵ baʈʦi ʔe ma umam baiɖa ʔe
me umamlai ʦʌi kole bjuka lʌɖy reʦha ʔe ɖjɵiɖyma
ʦokoɖjɵiɖyma lʌɖy reʦha ʔe lʌɖy reʦha ʔe memma hala gele lʌɖyma ɖokpu dʌksaɖʌla nem bʌnyɖyma ʣyllym baiɖa ʔe
memma ne me uʦɵʦip reʦɵkupa reʦɵkuma dymʦi reʦha ʔe ma me umamlai malto malto malto lʌkʦi reʦha ʔe
lʌkʦilo ne kole plemʦi ɖepakara rokthiʈʦi reʦha ʔe
plemʦi ɖepakara lʌkʦima uʦi mam hila beʈʦi reʦha ʔe
memma ne aʦimam melwaniwa rwakta ma hila byrylo ne me plemʦi ɖepaka go ne milauwa hajy masi ɖepalai lʌksa ma hila be ka rwakta ʔe
memma ne lʌkʦi reʦha ʔe pheri masi meʔe kjaksi ɖepakara
kjaksi ɖepakara lʌkʦim pʌʦhi ne me kjaksi ɖepaka wo rwakta reʦha ʔe go ne milauwa
lʌksa ma lʌkʦi ma hajy masi ɖepalai hila beʈʦi rwakta reʦha ʔe
mekotima ne lʌkʦi reʦha ʔe pheri masi ɖepakara lʌkʦim ne hila byry hila beʈʦi reʦha ʔe
pheri agobare akimam milwaniwa rwakʦima hila beʈʦi lo ne me maːsi ɖepaka rwakta ʔe kole tukisaːle gwaktyʦi reʦha ʔe
memma thyrstyʦi reʦha ʔe lu lʌkʦi oram saːle ʦarto ʦarto lʌkʦi memma lʌkʦilo kole ɖokpu sɵpdi ɖarʦi
mesinɖa ʦʌi oram saːle kole dʌksara uhem dʌksara hamsi meram dʌksara hela betʦi ʔei iʦimam mettaŋa bu rwakta ma thyrstyʦi reʦha ʔe
memma lʌkʦi reʦha ʔe lʌkto lʌkto me saːle ʦarto ʦarto ʦarto lʌkʦilo ne kole ɖokpu dʌksara hapɖy reʦha ʔe
memma hela betʦi reʦha uʦi mamlai maʔao maʔao rwakto hela beʈʦi reʦha ʔe
mekotima ne me umamka thɵsty reʦha ʔe
memma thɵstym pʌʦhi ne me saːlera ʦesikto ʦesikto lʌkʦi reʦha ʔe gele
me bjuka bʌne byɖym dʌksaɖʌlam nebraŋa rokthiʈʦi reʦha ʔe
memma metta rokthiʈʦim pʌʦhi me umamka pomu ɖumu gwaktyʦi reʦha ʔe
mekotima ne ʌsinɖa ne etha bju roma poʦi gaʦilai rwakta reʦha ʔe
mekotima ne ʣylly reʦha ʔe thʌktyma ʣylly reʦha ʔe phokaka khrepɖyma
mekotima ne thama ne me bju rokta reʦha ʔe
roktam ʦʌŋra ne meramka ham ne anep ne mini mini mur nem miniku mur rokta reʦha ʔe
memma me merʦipku mamka ʦʌi rwakta ʔe
meʔe goŋʌ mini goŋʌ mur neŋŋorom rwakta reʦha ʔe
mekotima ne mem rwakta ma lima theʈɖy reʦha ʔe
memma udikam pheri me bju ʦʌi bante lʌsta pakha gele mekotima pheri pomu ɖu:mu gwaktyʦi reʦha ʔe
memma thyrstyʦi reʦha ʔe otta mebaʦi bjuka poʦi gaʦilai rwakta reʦha ʔe
mekotima lʌkʦi hai ʌbʌ lʌkʦi lʌkʦilo jo gwaktyma thyrstyʦi reʦha ʔe
me lapdira lʌkʦi bante ghrenem ɖarʦi meramnuŋ peʦi hai jo rwakta ma jo gwaktyʦim baiɖa ʔe
mekotima ne lʌ rwakʦi ma jo kurʦi ʔe mekotima lʌkʦi lʌʦi lʌʦilo me lamdira nwale lamdi ɖarʦi metta ʦʌi kole bipa lapdi dym kole ʦʌi plʌkplʌjem ʣɵpa lapdi dym meram ʣɵpa lapdi lʌkʦi hai rwaktam baiɖa ʔe
memma lʌ rwakʦi ma lʌkʦi reʦha ʔe thyrstyʦi reʦha ʔe memma lamdiʈʦi reʦha ʔe
lʌkʦi hoŋŋa me ulwak reʦɵkumaka ne lapdiraŋʌ me jo wo pyleʈɖy reʦha ʔe
mekotima me uwaːka ʦʌi ʣylthʌɖɖym baiɖa ʔe lʌkʦi lʌkʦilo lapdira rokthiʈʦim pʌʦhi ne ghrenem ɖarʦi reʦha ʔe
memma me uwaːka ʦʌi ghrenem lypto petto me joka ghrenem lypto petto lypto petto byry ʔe
memma me uwaː, ulwakka wo golai wo gwakŋi ka waʔa rwakta reʦha ʔe
megwani, basilo heŋʌ penna gana mepe rwaŋrom meʔe ŋado ŋado hao jo penna rwakta reʦha ʔe
memma ne lypto petto beʈʦim pʌʦhi ne pheri lʌk, gwakty reʦha ʔe thama ne ulwaklai wo memma me ghrenemra jo lypto petto beʈʦi ʔe memma lʌkʦi reʦha ʔe
lʌkto lʌkto ne lʌkʦim ʦʌŋra me nwale lamdi ɖarʦi reʦha ʔe
nwale lamdi ɖarʦim ʦʌŋra ne me ulwakka ʦʌi meʔe mamka ne bipa lapdi lʌkʦi rwaktam bu rwakta ʔe
me uwaːka ʦʌi meʔe meʔe mamka ne ʣɵpa lapdi mebipa lapdi lʌkʦi rwaktam baiɖa ʔe
rwaktam rwakta ma ne thama ne ulwakkaŋʌ meʔe me bipa lapdiŋʌ lʌkʦi rwamrim rwaktam rwaktaŋʌ byɖy reʦha ʔe
mekotima ne mesem ʦʌi hapa me hari bepa dymmi reʦha ʔe dymmi reʦha ʔe
memiŋka me ulwakŋʌ ghlwasta reʦha ʔe
memma lʌkʦi reʦha ʔe bipa lapdiŋʌ lʌkto lʌktoŋʌ ne kole lamlemaku delra rokthiʈʦi reʦha ʔe
meram ʦʌi me lamlema rwakma ʦʌi myʦy pepa mesem baiɖa ʔe wossɵ me woʦy moʦy bathalʦi ʔe
metta memma ne me lamlemaku nebra rokthiʈʦi ʔe
mekotima ne hila beʈʦi ʔe mima mima guʦuku anep ini nebra buʦuku hai rwakʦi reʦha ʔe
me lamlemaka ne me myʦy lwasty ma lwastymka gersi dwakto atha ne pomu lautoʦi oʦiplai rwakta ma ne baʦi baʦi aʦysyʦip balaŋka re rokʦi bikʦi bikʦi rwakta reʦha ʔe
mekotima lʌkʦi reʦha ʔe mettaŋʌ batʦi reʦha ʔe memma thama ne uwoʦy wo rokta reʦha ʔe
mekotima ne batʦi reʦha ʔe me waːlai reʦɵkupalai ʦʌi bokoliku djɵla ʦʌkʌrɖʌla amsty reʦha ʔe
ʌni me ulwaklai ʦʌi anep ne oram aʦysy ne ʣaumo aʦysy ne gonuŋŋʌ ʌm guʦi ʌmʦi rwakta reʦha ʔe ma ne
mem rwakpa lista reʦha ʔe mekotima ne me uwaːka ne etha seɖy rwakpa thesi_ theʈɖym baiɖa ʔe
memma meʌmsa guʦi ʌmʦi rwaktalo wo mebisawa ʔe me ulwak ʦʌi meʔe go ne mimnuŋŋʌ ʌmŋu rwakta reʦha ʔe
mekotima thama ne ʌmʦi reʦha mimnuŋ ʌmʦim ne selku peperʦa muku mena gunu thyrmura phumɖyma lalaje bepa bʌne byɖy reʦha ʔe
mekotima thastyma sintha ne me unepʦira sukty reʦha ʔe ubuira
mekotima suktym pʌʦhi ne pakha lukta reʦha ʔe unepʦi wo me peperʦara kemsikpa nepʦi wo lepɖy reʦha ʔe
mmm haŋko bhrʌpa re rwakta ʔe mekotima ne me uwaːka ʦʌi ʦʌkʌrɖʌːlamka lwastym baiɖa repthaʈɖym baiɖa ʔe
memma ne mekotima thama udikam ne bʌktam pʌʦhi ne akialwak bante re lʌsta mima rwakta ma hila byɖy reʦha ʔe
gana hopmam bhreʣɵlpa ho bassi re bʌktama sʌŋra lʌsta rwakta reʦha ʔe
meʔe hola rwaktam ne meʔe meʔe gana hopmam bhreʣɵlpa meʔe me ne bassire sʌŋra lʌsta rwakta reʦha ʔe memma thama wo hila byɖy reʦha ʔe
bama roktam alwak rwakta reʦha ʔe etha ghʌrikoŋka ro roktama wo basire kutha lʌsta rwakta ʔe
mekotima thama ne me ulwakkam sɵ khoktyma gwakty reʦha ʔe me uwaːlai wo
memma uwaːka ne khotleŋʌ basiŋa ʦʌrym baiɖa mepyja reʦha ʔe ko ʈhau lʌry ma klymry reʦha ʔe me uwaː, ulwakku sɵ
mekotima guka wo udikam ne udikam pheri utwaplai wo seʈpa nʌbyɖym baiɖa ʔe me ŋaːmika
mekotima memsaka meɖʌːla amrym ne me ŋaːmika senmulai amrym baiɖa ʔe mekotima gu ne lukta ma gele halaɖʌːla huŋram baiɖa ʔe
metta gu ʌmkhopra ʦʌi kole bom ʦarʣɵllym baiɖa ʔe
memma ne sintha ne meŋkaŋʌ me ŋaːmika ne pheri peperʦa mari thyrmura phumryma lalaje bepaŋʌ bʌne byrym baiɖa ʔe
mekotima sintha thastyma ne mina me bomra sukty reʦha ʔe
suktym ne lepɖy reʦha ʔe lepɖylo ne khesta reʦha ʔe
ʔe mena reʦɵkuma ne ʦʌi bhrʌpana bhrʌpa baiɖa reʦɵkupa ne khepa reʦha rwakta reʦha ʔe
memma ne mekaŋʌ seʈ, guka ne seʈto rwakpa mimɖym baiɖa me ne siram meʔe udikam bijan ne bʌkta ma lukta reʦha ʔe me reʦɵkupa ne
memma ne siram miju reʦha rwakpa ʦʌry reʦha ʔe
dikam mepʌʦhi ne me reʦɵkupaka wo rwakta reʦha ʔe ʌbʌ anep ʦʌi ʔe hano mina sɵpdi pharnu kerao phoʈma baiɖa ʔe
menu lʌsta ma me kerao sally ma pyɖy pyɖy pyɖy mekotima me kokte kodep kodep bukʣylly reʦha ʔe
mekotima nebra rokta reʦha ʔe memma rwakta reʦha ʔe mima anep ne hano me keraojeno khotle sɵpdibwa rokta ma pyɖy reʦha kerao pyɖy reʦha ʌbʌ guʦuku bepnuŋ sɵkhlira lʌʦuku hai me sɵbdiwa seʈɖa lʌʦuku rwakta reʦha ʔe
memma lʌ lʌ rwakta reʦha ʔe mim ʦʌi nepraŋʌ baja hai rwakta reʦha ʔe mekotima lʌ lʌ rwakta ma ne lʌkʦi reʦha ʔe
memma me sɵpdinu lʌkʦim pʌʦhi mina me reʦɵkupaka rwakta reʦha ʔe bebe gana ʦʌi ikaʦi plysama kumsa memma ʌhʌi ʌhʌi rwakto baja hʌi rwakta reʦha ʔe go honlaŋka sɵpdibwa khaʈto khaʈto phiʈpu rwakta reʦha ʔe
lʌ lʌ rwakta reʦha ʔe mekotima ne me lamlemaku woʦy wo meŋŋa byɖy reʦha ʔe ukaʦi plysty ma kumsta reʦha ʔe
memma hʌi hʌi rwaktam belaka honlaŋka me reʦɵkupaka nɵplika opɖyma seʈɖy reʦha ʔe
mekotima ne me lamlemaku woʦyku sɵ reʈɖyma rokta reʦha ʔe nepra
roktam pʌʦhi baːma bebe rwakta reʦha ʔe bebe ʦʌi menuŋʌ sɵpdibwa khaʈtoŋʌ by ethama ro rwakta reʦha ʔe
memma ne lu mima go iser sensani hʌi rwakta reʦha ʔe
memma me thʌsa ku thʌŋki bokolira mari khoktoŋʌ khobeʈɖy reʦha ʔe khoktoŋʌ leʈɖy loktoŋʌ leʈɖym baiɖa ʔe
memma ne mima go iser remsani are beʈa rwakta ʔe memma lʌ repra ka tʌ rwakta reʦha ʔe
mekotima me ser repa lista ma hubʌkta ʦʌŋlaŋka lʌsta hubʌkta ma me thʌsa ku thʌŋki ʣhoŋkosty ma thoŋkoʈɖy ʔe ubuiɖʌːla
mekotima ne koʈɖym pʌʦhi ne ghlɵsta reʦha ʔe memma khaʈɖy reʦha ʔe me ŋaːmika khaʈɖy ʔe
swaŋra ʔe swaŋra ʔe swaŋra ʔe me reʦɵkupa ne memma ne ɖarmu ɖarmu khapɖym belaka ɖarmu ɖarmu khapɖym tharika ne me ukaijonuŋ ʈhakro ʦhaghroktym ne metta nardu dysta reʦha ʔe
memma me nardu gunu ghʌrikoŋ me ŋaːmi ne thamballa reʦha ʔe thamballam tharika gu swaŋra reʦha ʔe
swaŋralo atha wo me pheri me ŋaːmika me reʦɵkupalai khanmu miɖirywa ʔe
khaʈɖy ʔe khaʈɖy ʔe khaʈɖy ʔe atha wo ɖarmu khapɖym ʦʌŋra ne nwale poku ɖi kurthʌʈɖym baiɖa ʔe meramka
mekotima me bloku pharra rokthiʈɖa reʦha ʔe bloku pharra rokthiʈɖalo ne blokura ʦhaghroktym poku ɖi saʈɖa reʦha ʔe bloku
mekotima honohombu lukta reʦha ʔe memma luktam ʦʌŋra atha wo kole poku ɖi baiɖa gunuŋ me poku ɖi ʦhaghroktym ne basim hopmaŋa bloku dysta reʦha ʔe
ma ne me lamlema me bloku pharra rokphaʈɖa reʦha ʔe aʦysy gana heka re honohombu lukna golai wo rwaka ka rwakta reʦha ʔe
klukŋi ka rwakta ne go ne akaʦi hʌmto ma luŋrom gana wo ithʌkpuri hʌmra ma luka rwakta reʦha ʔe
mekotima ne me ŋaːmika wo meŋkaŋʌ uthʌkpuri hʌmry ma luːmu mallylo ne blokuka sepbʌkty ʔe mekotima me reʦɵkupa swaŋra ʔe
Long ago in a village lived two children and their mother.
A vulture picked up their mother and carried her away.
It picked up the mother quickly and carried her away, it carried her up, made a nest up in a big tree and put her in it. (tsoko=quickly, adv with pick up)
Then the two children becamse orphans and they went looking for their mother.
When they went, they arrived at the place of someone was beating lentils (plemtsi=dark red flat lentils)
When they went to the place of the person beating lentils, they asked for their mother.
Did you see our mother, he said and asked, and that lentil beater said I did not see her; go to the person beating black lentils down there and ask him, he said.
They went there and and it was not black lentils but the place of a beater of soybeans.
After they went to the place of the soybean beater, the soybean beater said "I did not see her."
Go and ask the black.lentil beater down there, he said.
They went and when they went to the place of the black lentil beater, they asked.
They said "Did you not see our mother around here?" they asked and the black lentil beater said, he gave them a spool of thread.
He sent them away, go, throw the thread as you go, you will find a big forest when you go.
There this string will hang from a tree, at that tree you must call, your mother will be there, he said, and sent them away.
They went there, and they threw the spool as they went and the string hung in a big tree.
They called their mother "Mom, Mom"
Then their mother heard (the sound.)
After she heard them, they went up by hanging on the thread
They arrived at the house the vulture had built up in the tree.
Then after they arrived there their mother gave them food and drink.
Then she said here the vulture will come and eat you afterwards.
Then she put them there and hid them and covered them with ashes.
The vulture arrived later.
After he came, he said, What, today, there is a smell of human.
And their mother said.
No, I am a human, I am the one who smelled, she said.
And she lied, saying that.
The next day, the vulture again went out and up, and she again gave her children food and drink.
She sent them away, and said Do not stay here, the vulture will eat you.
They they went, and when they went she gave them salt and sent them away.
Go by the road and you will come to nettles there, eat them with salt, she said and gave them salt.
They said Yes and carried the salt, and they went and went. "When you go, you will come to a fork in the road, one is cracked, and the other is smooth and nice, and you must take the nice road" she had told them.
Yes, they said, and she sent them away and they walked.
They went like this, and the younger sibling, the orphan girl, ate up all of her salt on the road.
The older sibling, on the other hand, had kept all his salt. When they went, after they arrived on the road, they found nettles.
The older sibling dipped the nettles into the salt and ate them.
The younger sibling said "Older brother, give me some also".
I will not give you any, before why did you eat it, I told you don't eat it, didn't it, why did you eat the salt earlier, he said.
Then after they dipped and ate and he gave some to his younger sister and they both ate salt on their nettles and then they left.
They went and went and they came upon at the fork in the road.
They arrived at the fork in the road and the younger sibling said "No, mother said Take the rough road".
The older sibling said No, mother had said take the good road, the not-rough road.
He said it and said it and later the younger sibling said "No, she said take that rough road".
Women are very insistent.
Therefore the younger sibling won.
So they went on the rough road, and they arrived in the village of Lamlema (woman's name)
That Lamlema was an ogress, it was her and her husband.
They arrived at Lamlema's house.
They asked "grandmother, can we stay in your house today"
That Lamlema saw the people and she was very happy upon seeing them, and she said to herself, I will get to eat these two later, and she said Stay stay, Grandchildren, where did you come from?
They went there and stayed, and later her husband also came.
They stayed there, and they put the older brother, the orphan boy, to sleep straight above the hearth, on top of the rack.
And to the younger sister she said "today, this grandchild, this girl grandchild will sleep with me, we will sleep"
She pretended that, and then that older brother knew that she would kill [the girl] later.
Then the older sibling said "Don't sleep [with her], let's sleep [together], and the younger sibling did not agree, and said No, I will sleep with grandmother, she said.
Then later they slept, she slept with the grandmother, and she (grandmother) inserted the iron tongs into the smoldering embers of the fire (mena=hesitation) and she made them very red.
She removed them and at night she pierced them into her brain in her head
After she pierced it, it (the brain) came out and the brain stuck on the tongs and she licked it.
Yum, how delicious, she said, and the older brother saw from above his rack, and he continued to watch her.
Then the next day, later, after he woke up, and asked "Grandmother, where has my sister gone?"
How lazy you are! She got up much earlier and went to get wood, she said.
No! he said, and she said "She is not so lazy like you, she went to get wood much earlier" she said and later he asked again.
Where did she go, my sister, he said, "she will come later, she went to get water a while ago" she said.
Then later she cooked the younger sibling's flesh and gave it to her brother.
The older brother knew everything and he did not eat, he brought it somewhere and buried it, his sister's flesh.
The old lady thought the next day, she would kill him (utwaplai refers to boy, but mistake)
She put him to sleep up there to kill him, but he left the sleeping place and climbed all the way upstairs.
He placed a gourd on his bed. He placed a gourd on his bed.
Then that evening the old lady again stuck the tongs into the embers and made them red.
Then at night she removed them and stuck them in the gourd.
She licked what she had pulled out and when she licked them, it was bitter.
The orphan girl was really delicious (Adj-na adj) but the boy is bitter, she said.
She thought she killed him, but he did not die, the next morning he woke up and came out, the orphan
He did not die, she thought
The next day, the orphan boy said Today over there near the forest the peas are sown (and ready to be harvested).
He went there and he picked out some peas and he ate them, and he piled the skins/peels in piles here and there.
Then he came home, and he said "grandmother, today, over there, the peas over in the field, a boar came and ate them all, grandfather and I will go hunting, we will go kill the boar, OK?"
She said OK, OK, and he said "grandmother, stay home", and she said OK, OK, and they left.
After they went to the forest over there, the orphan boy said: hey grandfather, take off your loincloth and bow your head and say Ahay, ahay, he told him. I will pursue the boar from over there and bring it, he said.
Ok, OK, he said, and then Lamlema's husband did that and removed his loincloth and bowed his head.
And when he said Hai Hai, from over there, the orphan boy shot him with an arrow and killed him.
Then he brought Lamlema's husband's flesh and came back home.
When he came back, where is grandfather, she said, and he said "grandfather is pursuing the board, he will come later"
Then he said "Hey, grandmother, I will kill your lice for you"
Then he made her cook up on the hearth pine resin for a long time, she cooked it for a long time, it boiled for a long time. [lenmu gives np rahanu]
Then he said "Grandmother, I will look for lice for you, do this [put your head back]", "OK, look then" she said [repra is 2sg.imp for 'look',-ta in Np]
Then he pretended to look for lice, and he suddenly got up, he went from her backside and got up suddenly, and picked up the pine resin suddenly, and poured it suddenly onto the top of her head.
After he poured it on her, she blistered, and she chased him, the old woman chased him.
And he fled and fled and fled, that orphan boy, then when she was about to catch him, he suddenly threw his comb and brush, and a small bamboo grove appeared.
Inside that bamboo grove, the old lady was lost for a while (bal=continue to be lost) and at that time she continued to be lost, he fled.
When he fled, later that old woman did not abandon her pursuit of him.
She chased and chased and chased and later after she was close to catching him, he had been carrying two eggs.
He arrived near a river, and when he arrived near the river, he threw one egg suddenly into the river and it [the river] became dry.
And then he came out over there, and after he came out, he had another egg with him and threw it again like before (basim=before-nmlz + hopmam) and it became a river.
Then Lamlema arrived near the river and said "My grandchild, how did you come out on that side, tell me also".
Bring me out, she said, and he said" I spread out my loincloth [on the river] and came out, you too spread out your belt and come out".
Then the old woman spread out her belt like that and tried to come out and the river swept her away suddenly and the orphan boy fled.

S1 doi

stop
make make kole delra nwale ʣaumo tarapa ʦɵ baʈʦi ʔe ma umam baiɖa ʔe

make

long.ago

make

long.ago

ko-le

one-_cl

del-ra

village-_loc

nwa-le

two-_cl

ʣaumo

daughter

tarapa

son

ʦɵ

child

ba-ʦi

be-_du

ʔe

_hs

ma

and.then

u-mam

3_sg._poss-mother

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsLong ago in a village lived two children and their mother.

S2 doi

stop
me umamlai ʦʌi kole bjuka lʌɖy reʦha ʔe ɖjɵiɖyma

that

u-mam-lai

3_sg._poss-mother-_dat

ʦʌi

_contr

ko-le

one-_cl

bju-ka

eagle-_erg

lʌk-ɖy

take.away-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

ɖjɵ-ɖy

pick.up-3_sg._pst._a

ma

and.thenA vulture picked up their mother and carried her away.

S3 doi

stop
ʦokoɖjɵiɖyma lʌɖy reʦha ʔe lʌɖy reʦha ʔe memma hala gele lʌɖyma ɖokpu dʌksaɖʌla nem bʌnyɖyma ʣyllym baiɖa ʔe

ʦoko-ɖjɵ-ɖy

suddenly-pick.up-3_sg._pst._a

ma

and.then

lʌk-ɖy

take.away-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

lʌk-ɖy

take.away-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

hala

up

gele

up

lʌk-ɖy

take.away-3_sg._pst._a

ma

and.then

ɖokpu

big

dʌksa-ɖʌla

tree-above

nem

house

bʌne-ɖy

make-3_sg._pst._a

ma

and.then

ʣyl-ɖy-m

place-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsIt picked up the mother quickly and carried her away, it carried her up, made a nest up in a big tree and put her in it. (tsoko=quickly, adv with pick up)

S4 doi

stop
memma ne me uʦɵʦip reʦɵkupa reʦɵkuma dymʦi reʦha ʔe ma me umamlai malto malto malto lʌkʦi reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

that

u-ʦɵ-ʦip

3_sg._poss-child-_du

reʦɵkupa

orphan.boy

reʦɵkuma

orphan.girl

dyms-ʦi

become-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

ma

and.then

that

u-mam-lai

3_sg._poss-mother-_dat

mal-to

search.for-_cvb

mal-to

search.for-_cvb

mal-to

search.for-_cvb

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen the two children becamse orphans and they went looking for their mother.

S5 doi

stop
lʌkʦilo ne kole plemʦi ɖepakara rokthiʈʦi reʦha ʔe

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

ne

_foc

ko-le

one-_cl

plemʦi

dark.red.lentil

ɖep-pa-ka-ra

beat-__npst._ptcp-_erg-_loc

rok-thi-ʦi

come-_aux-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsWhen they went, they arrived at the place of someone was beating lentils (plemtsi=dark red flat lentils)

S6 doi

stop
plemʦi ɖepakara lʌkʦima uʦi mam hila beʈʦi reʦha ʔe

plemʦi

dark.red.lentil

ɖep-pa-ka-ra

beat-__npst._ptcp-_erg-_loc

lʌks-ʦi

go-_du

ma

and.then

uʦi

3_du._poss

mam

mother

hila

question

beʈ-ʦi

make-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsWhen they went to the place of the person beating lentils, they asked for their mother.

S7 doi

stop
memma ne aʦimam melwaniwa rwakta ma hila byrylo ne me plemʦi ɖepaka go ne milauwa hajy masi ɖepalai lʌksa ma hila be ka rwakta ʔe

memma

then

ne

_foc

aʦi-mam

1_du._poss-mother

mi-lwas-ni-wa

_neg-see-2_pl-_irr

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

hila

question

be-ɖy-lo

do-3_sg._pst._a-_temp

ne

_foc

that

plemʦi

dark.red.lentil

ɖep-pa-ka

beat-__npst._ptcp-_erg

go

1_sg

ne

_foc

mi-lwas-u-wa

_neg-see-1_sg._a._copy-_irr

hajy

further.down

masi

black.lentil

ɖep-pa-lai

beat-__npst._ptcp-_dat

lʌks-a

go-2_sg._imp

ma

and.then

hila

question

be

do

ka

inj

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ʔe

_hsDid you see our mother, he said and asked, and that lentil beater said I did not see her; go to the person beating black lentils down there and ask him, he said.

S8 doi

stop
memma ne lʌkʦi reʦha ʔe pheri masi meʔe kjaksi ɖepakara

memma

then

ne

_foc

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

pheri

again

masi

black.lentil

meʔe

no

kjaksi

soybeans

ɖep-pa-ka-ra

beat-__npst._ptcp-_erg-_locThey went there and and it was not black lentils but the place of a beater of soybeans.

S9 doi

stop
kjaksi ɖepakara lʌkʦim pʌʦhi ne me kjaksi ɖepaka wo rwakta reʦha ʔe go ne milauwa

kjaksi

soybeans

ɖep-pa-ka-ra

beat-__npst._ptcp-_erg-_loc

lʌks-ʦi-m

go-_du-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

that

kjaksi

soybeans

ɖep-pa-ka

beat-__npst._ptcp-_erg

wo

also

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

go

1_sg

ne

_foc

mi-lwas-u-wa

_neg-see-1_sg._a._copy-_irrAfter they went to the place of the soybean beater, the soybean beater said "I did not see her."

S10 doi

stop
lʌksa ma lʌkʦi ma hajy masi ɖepalai hila beʈʦi rwakta reʦha ʔe

lʌks-a

go-2_sg._imp

ma

and.then

lʌks-ʦi

go-_du

ma

and.then

hajy

further.down

masi

black.lentil

ɖep-pa-lai

beat-__npst._ptcp-_dat

hila

question

beʈ-ʦi

make-_du

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsGo and ask the black.lentil beater down there, he said.

S11 doi

stop
mekotima ne lʌkʦi reʦha ʔe pheri masi ɖepakara lʌkʦim ne hila byry hila beʈʦi reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

pheri

again

masi

black.lentil

ɖep-pa-ka-ra

beat-__npst._ptcp-_erg-_loc

lʌks-ʦi-m

go-_du-_nmlz

ne

_foc

hila

question

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

hila

question

beʈ-ʦi

make-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey went and when they went to the place of the black lentil beater, they asked.

S12 doi

stop
pheri agobare akimam milwaniwa rwakʦima hila beʈʦi lo ne me maːsi ɖepaka rwakta ʔe kole tukisaːle gwaktyʦi reʦha ʔe

pheri

again

agobare

here.and.there

aki-mam

1_pi._poss-mother

mi-lwas-ni-wa

_neg-see-2_pl-_irr

rwak-ʦi

speak-_du

ma

and.then

hila

question

beʈ-ʦi

make-_du

lo

frog

ne

_foc

that

maːsi

black.lentil

ɖep-pa-ka

beat-__npst._ptcp-_erg

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ʔe

_hs

ko-le

one-_cl

tukisaːle

thread.spool

gwak-ɖy-ʦi

give-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey said "Did you not see our mother around here?" they asked and the black lentil beater said, he gave them a spool of thread.

S13 doi

stop
memma thyrstyʦi reʦha ʔe lu lʌkʦi oram saːle ʦarto ʦarto lʌkʦi memma lʌkʦilo kole ɖokpu sɵpdi ɖarʦi

memma

then

thyr(s)-ɖy-ʦi

send-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

lu

hey

lʌks-ʦi

go-_du

oram

this

sale

thread

ʦar-to

make.fall-_cvb

ʦar-to

make.fall-_cvb

lʌks-ʦi

go-_du

memma

then

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

ko-le

one-_cl

ɖokpu

big

sɵbdi

forest

ɖar-ʦi

find-_duHe sent them away, go, throw the thread as you go, you will find a big forest when you go.

S14 doi

stop
mesinɖa ʦʌi oram saːle kole dʌksara uhem dʌksara hamsi meram dʌksara hela betʦi ʔei iʦimam mettaŋa bu rwakta ma thyrstyʦi reʦha ʔe

mesinɖa

there

ʦʌi

_contr

oram

this

saːle

thread

ko-le

one-_cl

dʌksa-ra

tree-_loc

uhem

_rel._pro

dʌksa-ra

tree-_loc

hap_si

be.hanging

meram

that

dʌksa-ra

tree-_loc

hela

call

be-t-ʦi

do-_pst-_du

ʔei

hey

iʦi-mam

1_di._poss-mother

metta-ŋa

there-_int

ba

be

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

thyr(s)-ɖy-ʦi

send-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThere this string will hang from a tree, at that tree you must call, your mother will be there, he said, and sent them away.

S15 doi

stop
memma lʌkʦi reʦha ʔe lʌkto lʌkto me saːle ʦarto ʦarto ʦarto lʌkʦilo ne kole ɖokpu dʌksara hapɖy reʦha ʔe

memma

then

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

lʌks-to

go-_cvb

lʌks-to

go-_cvb

that

sale

thread

ʦar-to

make.fall-_cvb

ʦar-to

make.fall-_cvb

ʦar-to

make.fall-_cvb

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

ne

_foc

ko-le

one-_cl

ɖokpu

big

dʌksa-ra

tree-_loc

hap-ɖy

hang-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey went there, and they threw the spool as they went and the string hung in a big tree.

S16 doi

stop
memma hela betʦi reʦha uʦi mamlai maʔao maʔao rwakto hela beʈʦi reʦha ʔe

memma

then

hela

call

be-t-ʦi

do-_pst-_du

reʦha

it.seems

uʦi

3_du._poss

mam-lai

mother-_dat

maʔa

mother._voc

maʔa

mother._voc

rwak-to

speak-_cvb

hela

call

beʈ-ʦi

make-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey called their mother "Mom, Mom"

S17 doi

stop
mekotima ne me umamka thɵsty reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

that

u-mam-ka

3_sg._poss-mother-_erg

thɵ(s)-ɖy

hear-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen their mother heard (the sound.)

S18 doi

stop
memma thɵstym pʌʦhi ne me saːlera ʦesikto ʦesikto lʌkʦi reʦha ʔe gele

memma

then

thɵ(s)-ɖy-m

hear-3_sg._pst._a-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

that

sale-ra

thread-_loc

ʦeʈ_si-to

hang-_cvb

ʦeʈ_si-to

hang-_cvb

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

gele

upAfter she heard them, they went up by hanging on the thread

S19 doi

stop
me bjuka bʌne byɖym dʌksaɖʌlam nebraŋa rokthiʈʦi reʦha ʔe

that

bju-ka

eagle-_erg

bʌne

make

be-ɖy-m

do-3_sg._pst._a-_nmlz

dʌksa-ɖʌk(s)-lam

tree-drop-_abl

nem-ra-ŋa

house-_loc-_int

rok-thi-ʦi

come-_aux-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey arrived at the house the vulture had built up in the tree.

S20 doi

stop
memma metta rokthiʈʦim pʌʦhi me umamka pomu ɖumu gwaktyʦi reʦha ʔe

memma

then

metta

there

rok-thi-ʦi-m

come-_aux-_du-_nmlz

pʌʦhi

after

that

u-mam-ka

3_sg._poss-mother-_erg

pe-mu

eat-_inf

ɖuŋ-mu

drink-_inf

gwak-ɖy-ʦi

give-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen after they arrived there their mother gave them food and drink.

S21 doi

stop
mekotima ne ʌsinɖa ne etha bju roma poʦi gaʦilai rwakta reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

asinɖa

here

ne

_foc

etha

now

bju

eagle

rok

come

ma

and.then

pe-ʦi

eat-_du

gaʦi-lai

2_du-_dat

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen she said here the vulture will come and eat you afterwards.

S22 doi

stop
mekotima ne ʣylly reʦha ʔe thʌktyma ʣylly reʦha ʔe phokaka khrepɖyma

mekotima

after.that

ne

_foc

ʣyl-ɖy

place-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

thʌk-ɖy

hide-3_sg._pst._a

ma

and.then

ʣyl-ɖy

place-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

phoka-ka

ash-_instr

khrep-ɖy

cover-3_sg._pst._a

ma

and.thenThen she put them there and hid them and covered them with ashes.

S23 doi

stop
mekotima ne thama ne me bju rokta reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

thama

later

ne

_foc

that

bju

eagle

rok-ɖa

come-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThe vulture arrived later.

S24 doi

stop
roktam ʦʌŋra ne meramka ham ne anep ne mini mini mur nem miniku mur rokta reʦha ʔe

rok-ɖa-m

come-3_sg._pst-_nmlz

ʦʌŋra

after

ne

_foc

meram-ka

that-_erg

ham

what

ne

_foc

anep

today

ne

_foc

mini

human

mini

human

mur

smell

nem

smell

mini-ku

human-_gen

mur

smell

rok-ɖa

come-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAfter he came, he said, What, today, there is a smell of human.

S25 doi

stop
memma me merʦipku mamka ʦʌi rwakta ʔe

memma

then

that

mɵ-ʦip-ku

that-_du-_gen

mam-ka

mother-_erg

ʦʌi

_contr

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ʔe

_hsAnd their mother said.

S26 doi

stop
meʔe goŋʌ mini goŋʌ mur neŋŋorom rwakta reʦha ʔe

meʔe

no

go-ŋa

1_sg-_int

mini

human

go-ŋa

1_sg-_int

mur

smell

nem-ŋro-m

smell-1_sg._pst._s-_nmlz

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsNo, I am a human, I am the one who smelled, she said.

S27 doi

stop
mekotima ne mem rwakta ma lima theʈɖy reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

that

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

lima

lie

theʈ-ɖy

know-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAnd she lied, saying that.

S28 doi

stop
memma udikam pheri me bju ʦʌi bante lʌsta pakha gele mekotima pheri pomu ɖu:mu gwaktyʦi reʦha ʔe

memma

then

udikam

the.next.day

pheri

again

that

bju

eagle

ʦʌi

_contr

bante

where

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

pakha

outside

gele

up

mekotima

after.that

pheri

again

pe-mu

eat-_inf

ɖuŋ-mu

drink-_inf

gwak-ɖy-ʦi

give-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThe next day, the vulture again went out and up, and she again gave her children food and drink.

S29 doi

stop
memma thyrstyʦi reʦha ʔe otta mebaʦi bjuka poʦi gaʦilai rwakta reʦha ʔe

memma

then

thyr(s)-ɖy-ʦi

send-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

otta

here

mi-ba-ʦi

_neg-be-_du

bju-ka

eagle-_erg

pe-ʦi

eat-_du

gaʦi-lai

2_du-_dat

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsShe sent them away, and said Do not stay here, the vulture will eat you.

S30 doi

stop
mekotima lʌkʦi hai ʌbʌ lʌkʦi lʌkʦilo jo gwaktyma thyrstyʦi reʦha ʔe

mekotima

after.that

lʌks-ʦi

go-_du

hai

Hey

ʌbʌ

now

lʌks-ʦi

go-_du

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

jo

salt

gwak-ɖy

give-3_sg._pst._a

ma

and.then

thyr(s)-ɖy-ʦi

send-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey they went, and when they went she gave them salt and sent them away.

S31 doi

stop
me lapdira lʌkʦi bante ghrenem ɖarʦi meramnuŋ peʦi hai jo rwakta ma jo gwaktyʦim baiɖa ʔe

that

lamdi-ra

path-_loc

lʌks-ʦi

go-_du

bante

where

ghrenem

nettle

ɖar-ʦi

find-_du

meram-num

that-_com

pe-ʦi

eat-_du

hai

Hey

jo

salt

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

jo

salt

gwak-ɖy-ʦi-m

give-3_sg._pst._a-_du-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsGo by the road and you will come to nettles there, eat them with salt, she said and gave them salt.

S32 doi

stop
mekotima ne lʌ rwakʦi ma jo kurʦi ʔe mekotima lʌkʦi lʌʦi lʌʦilo me lamdira nwale lamdi ɖarʦi metta ʦʌi kole bipa lapdi dym kole ʦʌi plʌkplʌjem ʣɵpa lapdi dym meram ʣɵpa lapdi lʌkʦi hai rwaktam baiɖa ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

lu

hey

rwak-ʦi

speak-_du

ma

and.then

jo

salt

kur-ʦi

carry-_du

ʔe

_hs

mekotima

after.that

lʌks-ʦi

go-_du

lʌks-ʦi

go-_du

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

that

lamdi-ra

path-_loc

nwa-le

two-_cl

lamdi

path

ɖar-ʦi

find-_du

metta

there

ʦʌi

_contr

ko-le

one-_cl

bipa

rough

lamdi

path

dyms

become

ko-le

one-_cl

ʦʌi

_contr

plʌkplʌjem

smooth

ʣɵpa

nice

lamdi

path

dyms

become

meram

that

ʣɵpa

nice

lamdi

path

lʌks-ʦi

go-_du

hai

Hey

rwak-ɖa-m

speak-3_sg._pst-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThey said Yes and carried the salt, and they went and went. "When you go, you will come to a fork in the road, one is cracked, and the other is smooth and nice, and you must take the nice road" she had told them.

S33 doi

stop
memma lʌ rwakʦi ma lʌkʦi reʦha ʔe thyrstyʦi reʦha ʔe memma lamdiʈʦi reʦha ʔe

memma

then

lu

hey

rwak-ʦi

speak-_du

ma

and.then

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

thyr(s)-ɖy-ʦi

send-3_sg._pst._a-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

lamdi-ʦi

walk-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsYes, they said, and she sent them away and they walked.

S34 doi

stop
lʌkʦi hoŋŋa me ulwak reʦɵkumaka ne lapdiraŋʌ me jo wo pyleʈɖy reʦha ʔe

lʌks-ʦi

go-_du

hoŋŋa

like

that

u-lwak

3_sg._poss-y.sibling

reʦɵkuma-ka

orphan.girl-_erg

ne

_foc

lamdi-ra-ŋa

path-_loc-_int

that

jo

salt

wo

also

pe-leʈ-ɖy

eat-_aux-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey went like this, and the younger sibling, the orphan girl, ate up all of her salt on the road.

S35 doi

stop
mekotima me uwaːka ʦʌi ʣylthʌɖɖym baiɖa ʔe lʌkʦi lʌkʦilo lapdira rokthiʈʦim pʌʦhi ne ghrenem ɖarʦi reʦha ʔe

mekotima

after.that

that

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ʦʌi

_contr

ʣyl-thʌ-t-ɖy-m

place-_aux-_pst-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hs

lʌks-ʦi

go-_du

lʌks-ʦi-lo

go-_du-_temp

lamdi-ra

path-_loc

rok-thi-ʦi-m

come-_aux-_du-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

ghrenem

nettle

ɖar-ʦi

find-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThe older sibling, on the other hand, had kept all his salt. When they went, after they arrived on the road, they found nettles.

S36 doi

stop
memma me uwaːka ʦʌi ghrenem lypto petto me joka ghrenem lypto petto lypto petto byry ʔe

memma

then

that

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ʦʌi

_contr

ghrenem

nettle

lyp-to

dip.into.condiment-_cvb

pe-to

eat-_cvb

that

jo-ka

salt-_instr

ghrenem

nettle

lyp-to

dip.into.condiment-_cvb

pe-to

eat-_cvb

lyp-to

dip.into.condiment-_cvb

pe-to

eat-_cvb

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

ʔe

_hsThe older sibling dipped the nettles into the salt and ate them.

S37 doi

stop
memma me uwaː, ulwakka wo golai wo gwakŋi ka waʔa rwakta reʦha ʔe

memma

then

that

u-waː

3_sg._poss-older.sibling

u-lwak-ka

3_sg._poss-y.sibling-_erg

wo

also

go-lai

1_sg-_dat

wo

also

gwak-ŋi

give-1._sg._p

ka

inj

waː-ʔa

older.sibling-_voc

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThe younger sibling said "Older brother, give me some also".

S38 doi

stop
megwani, basilo heŋʌ penna gana mepe rwaŋrom meʔe ŋado ŋado hao jo penna rwakta reʦha ʔe

mi-gwak-ni

_neg-give-1_sg>2_sg

basi-lo

before-_temp

heŋa

why

pe-nna

eat-2_sg._pst

gana

2_sg

mi-pe

_neg-eat

rwak-ŋro-m

speak-1_sg._pst._s-_nmlz

meʔe

no

ŋado

first

ŋado

first

hao

why

jo

salt

pe-nna

eat-2_sg._pst

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsI will not give you any, before why did you eat it, I told you don't eat it, didn't it, why did you eat the salt earlier, he said.

S39 doi

stop
memma ne lypto petto beʈʦim pʌʦhi ne pheri lʌk, gwakty reʦha ʔe thama ne ulwaklai wo memma me ghrenemra jo lypto petto beʈʦi ʔe memma lʌkʦi reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

lyp-to

dip.into.condiment-_cvb

pe-to

eat-_cvb

beʈ-ʦi-m

make-_du-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

pheri

again

lʌks

go

gwak-ɖy

give-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

thama

later

ne

_foc

u-lwak-lai

3_sg._poss-y.sibling-_dat

wo

also

memma

then

that

ghrenem-ra

nettle-_loc

jo

salt

lyp-to

dip.into.condiment-_cvb

pe-to

eat-_cvb

beʈ-ʦi

make-_du

ʔe

_hs

memma

then

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen after they dipped and ate and he gave some to his younger sister and they both ate salt on their nettles and then they left.

S40 doi

stop
lʌkto lʌkto ne lʌkʦim ʦʌŋra me nwale lamdi ɖarʦi reʦha ʔe

lʌks-to

go-_cvb

lʌks-to

go-_cvb

ne

_foc

lʌks-ʦi-m

go-_du-_nmlz

ʦʌŋra

after

that

nwa-le

two-_cl

lamdi

path

ɖar-ʦi

find-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey went and went and they came upon at the fork in the road.

S41 doi

stop
nwale lamdi ɖarʦim ʦʌŋra ne me ulwakka ʦʌi meʔe mamka ne bipa lapdi lʌkʦi rwaktam bu rwakta ʔe

nwa-le

two-_cl

lamdi

path

ɖar-ʦi-m

find-_du-_nmlz

ʦʌŋra

after

ne

_foc

that

u-lwak-ka

3_sg._poss-y.sibling-_erg

ʦʌi

_contr

meʔe

no

mam-ka

mother-_erg

ne

_foc

bipa

rough

lamdi

path

lʌks-ʦi

go-_du

rwak-ɖa-m

speak-3_sg._pst-_nmlz

ba

be

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ʔe

_hsThey arrived at the fork in the road and the younger sibling said "No, mother said Take the rough road".

S42 doi

stop
me uwaːka ʦʌi meʔe meʔe mamka ne ʣɵpa lapdi mebipa lapdi lʌkʦi rwaktam baiɖa ʔe

that

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ʦʌi

_contr

meʔe

no

meʔe

no

mam-ka

mother-_erg

ne

_foc

ʣɵpa

nice

lamdi

path

mi-bipa

_neg-rough

lamdi

path

lʌks-ʦi

go-_du

rwak-ɖa-m

speak-3_sg._pst-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThe older sibling said No, mother had said take the good road, the not-rough road.

S43 doi

stop
rwaktam rwakta ma ne thama ne ulwakkaŋʌ meʔe me bipa lapdiŋʌ lʌkʦi rwamrim rwaktam rwaktaŋʌ byɖy reʦha ʔe

rwak-ɖa-m

speak-3_sg._pst-_nmlz

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

ne

_foc

thama

later

ne

_foc

u-lwak-ka-ŋa

3_sg._poss-y.sibling-_erg-_int

meʔe

no

that

bipa

rough

lamdi-ŋa

path-_int

lʌks-ʦi

go-_du

rwak-miri-mu

speak-3_pl._pst-_inf

rwak-ɖa-m

speak-3_sg._pst-_nmlz

rwak-ɖa-ŋa

speak-3_sg._pst-_int

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsHe said it and said it and later the younger sibling said "No, she said take that rough road".

S44 doi

stop
mekotima ne mesem ʦʌi hapa me hari bepa dymmi reʦha ʔe dymmi reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

mesem

woman

ʦʌi

_contr

hapa

a.lot

that

hari

insist

be-pa

do-__npst._ptcp

dyms-mi

become-3_pl

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

dyms-mi

become-3_pl

reʦha

it.seems

ʔe

_hsWomen are very insistent.

S45 doi

stop
memiŋka me ulwakŋʌ ghlwasta reʦha ʔe

memimka

therefore

that

u-lwak-ŋa

3_sg._poss-y.sibling-_int

ghlwas-ɖa

win-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsTherefore the younger sibling won.

S46 doi

stop
memma lʌkʦi reʦha ʔe bipa lapdiŋʌ lʌkto lʌktoŋʌ ne kole lamlemaku delra rokthiʈʦi reʦha ʔe

memma

then

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

bipa

rough

lamdi-ŋa

path-_int

lʌks-to

go-_cvb

lʌks-to-ŋa

go-_cvb-_int

ne

_foc

ko-le

one-_cl

lamlema-ku

Lamlema-_gen

del-ra

village-_loc

rok-thi-ʦi

come-_aux-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsSo they went on the rough road, and they arrived in the village of Lamlema (woman's name)

S47 doi

stop
meram ʦʌi me lamlema rwakma ʦʌi myʦy pepa mesem baiɖa ʔe wossɵ me woʦy moʦy bathalʦi ʔe

meram

that

ʦʌi

_contr

that

lamlema

Lamlema

rwak-ma

speak-_pst._ptcp

ʦʌi

_contr

myʦy

person

pe-pa

eat-__npst._ptcp

mesem

woman

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThat Lamlema was an ogress, it was her and her husband.

S48 doi

stop
metta memma ne me lamlemaku nebra rokthiʈʦi ʔe

metta

there

memma

then

ne

_foc

that

lamlema-ku

Lamlema-_gen

nem-ra

house-_loc

rok-thi-ʦi

come-_aux-_du

ʔe

_hsThey arrived at Lamlema's house.

S49 doi

stop
mekotima ne hila beʈʦi ʔe mima mima guʦuku anep ini nebra buʦuku hai rwakʦi reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

hila

question

beʈ-ʦi

make-_du

ʔe

_hs

mima

grandmother._voc

mima

grandmother._voc

guʦuku

1_de

anep

today

i-ni

2_sg._poss-indeed

nem-ra

house-_loc

ba-ʦuku

be-1_de._npst

hai

Hey

rwak-ʦi

speak-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey asked "grandmother, can we stay in your house today"

S50 doi

stop
me lamlemaka ne me myʦy lwasty ma lwastymka gersi dwakto atha ne pomu lautoʦi oʦiplai rwakta ma ne baʦi baʦi aʦysyʦip balaŋka re rokʦi bikʦi bikʦi rwakta reʦha ʔe

that

lamlema-ka

Lamlema-_erg

ne

_foc

that

myʦy

person

lwas-ɖy

see-3_sg._pst._a

ma

and.then

lwas-ɖy-m-ka

see-3_sg._pst._a-_nmlz-_erg

gersi

happiness

dwak-to

like-_cvb

atha

now

ne

_foc

pe-mu

eat-_inf

lwa-to-ʦi

get-1_sg>3._pst-_du

o-ʦip-lai

this-_du-_dat

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

ma

and.then

ne

_foc

ba-ʦi

be-_du

ba-ʦi

be-_du

a-ʦysy-ʦip

1_sg._poss-grandchild-_du

bante-laŋka

where-_abl

re

_foc

rok-ʦi

come-_du

bik-ʦi

come-_du

bik-ʦi

come-_du

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThat Lamlema saw the people and she was very happy upon seeing them, and she said to herself, I will get to eat these two later, and she said Stay stay, Grandchildren, where did you come from?

S51 doi

stop
mekotima lʌkʦi reʦha ʔe mettaŋʌ batʦi reʦha ʔe memma thama ne uwoʦy wo rokta reʦha ʔe

mekotima

after.that

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

metta-ŋa

there-_int

ba-ʦi

be-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

thama

later

ne

_foc

u-woʦy

3_sg._poss-husband

wo

also

rok-ɖa

come-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey went there and stayed, and later her husband also came.

S52 doi

stop
mekotima ne batʦi reʦha ʔe me waːlai reʦɵkupalai ʦʌi bokoliku djɵla ʦʌkʌrɖʌla amsty reʦha ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

ba-t-ʦi

be-_pst-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

that

waː-lai

older.sibling-_dat

reʦɵkupa-lai

orphan.boy-_dat

ʦʌi

_contr

bokoli-ku

hearth-_gen

djɵla

straight.above

ʦʌkʌr-ɖʌla

hearth.rack-above

am(s)-ɖy

make.sleep-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThey stayed there, and they put the older brother, the orphan boy, to sleep straight above the hearth, on top of the rack.

S53 doi

stop
ʌni me ulwaklai ʦʌi anep ne oram aʦysy ne ʣaumo aʦysy ne gonuŋŋʌ ʌm guʦi ʌmʦi rwakta reʦha ʔe ma ne

ʌni

then

that

u-lwak-lai

3_sg._poss-y.sibling-_dat

ʦʌi

_contr

anep

today

ne

_foc

oram

this

a-ʦysy

1_sg._poss-grandchild

ne

_foc

ʣaumo

daughter

a-ʦysy

1_sg._poss-grandchild

ne

_foc

go-num-ŋa

1_sg-_com-_int

ʌms

sleep

guʦi

1_di

ʌms-ʦi

sleep-_du

rwak-ɖa

speak-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

ma

and.then

ne

_focAnd to the younger sister she said "today, this grandchild, this girl grandchild will sleep with me, we will sleep"

S54 doi

stop
mem rwakpa lista reʦha ʔe mekotima ne me uwaːka ne etha seɖy rwakpa thesi_ theʈɖym baiɖa ʔe

that

rwak-pa

say-__npst._ptcp

lisiʈ-ɖa

pretend-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

mekotima

after.that

ne

_foc

that

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ne

_foc

etha

now

set-ɖy

kill-3_sg._pst._a

rwak-pa

say-__npst._ptcp

thet-si

understand-_refl

thet-ɖy-m

understand-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsShe pretended that, and then that older brother knew that she would kill [the girl] later.

S55 doi

stop
memma meʌmsa guʦi ʌmʦi rwaktalo wo mebisawa ʔe me ulwak ʦʌi meʔe go ne mimnuŋŋʌ ʌmŋu rwakta reʦha ʔe

memma

then

mi-ʌms-a

_neg-sleep-2_sg._imp

guʦi

1_di

ʌms-ʦi

sleep-_du

rwak-ɖa-lo

say-3_sg._pst-_temp

wo

also

mi-bisi-wa

_neg-agree-_irr

ʔe

_hs

that

u-lwak

3_sg._poss-y.sibling

ʦʌi

_contr

meʔe

no

go

1_sg

ne

_foc

mim-num-ŋa

grandmother-_com-_int

ʌms-ŋu

sleep-1_sg._npst

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen the older sibling said "Don't sleep [with her], let's sleep [together], and the younger sibling did not agree, and said No, I will sleep with grandmother, she said.

S56 doi

stop
mekotima thama ne ʌmʦi reʦha mimnuŋ ʌmʦim ne selku peperʦa muku mena gunu thyrmura phumɖyma lalaje bepa bʌne byɖy reʦha ʔe

mekotima

after.that

thama

later

ne

_foc

ʌms-ʦi

sleep-_du

reʦha

it.seems

mim-num

grandmother-_com

ʌms-ʦi-m

sleep-_du-_nmlz

ne

_foc

sel-ku

iron-_gen

peperʦɵ

pincers

mu-ku

fire-_gen

mena

um

gu-nu

3_sg-_loc._dist

thyrmu-ra

smoldering.embers-_loc

phum-ɖy

insert-_copy

ma

and.then

lalaje

very.red

be-pa

do-__npst._ptcp

bʌne

make

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen later they slept, she slept with the grandmother, and she (grandmother) inserted the iron tongs into the smoldering embers of the fire (mena=hesitation) and she made them very red.

S57 doi

stop
mekotima thastyma sintha ne me unepʦira sukty reʦha ʔe ubuira

mekotima

after.that

that(s)-ɖy

remove-3_sg._pst._a

ma

and.then

sintha

night

ne

_foc

that

u-nepʦi-ra

3_sg._poss-brain-_loc

suk-ɖy

pierce-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

u-bui-ra

3_sg._poss-head-_locShe removed them and at night she pierced them into her brain in her head

S58 doi

stop
mekotima suktym pʌʦhi ne pakha lukta reʦha ʔe unepʦi wo me peperʦara kemsikpa nepʦi wo lepɖy reʦha ʔe

mekotima

after.that

suk-ɖy-m

pierce-3_sg._pst._a-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

pakha

outside

luk-ɖa

come.out-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

u-nepʦi

3_sg._poss-brain

wo

also

that

peperʦɵ-ra

pincers-_loc

kemsi-pa

stick.onto-__npst._ptcp

nepʦi

brain

wo

also

lep-ɖy

lick-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAfter she pierced it, it (the brain) came out and the brain stuck on the tongs and she licked it.

S59 doi

stop
mmm haŋko bhrʌpa re rwakta ʔe mekotima ne me uwaːka ʦʌi ʦʌkʌrɖʌːlamka lwastym baiɖa repthaʈɖym baiɖa ʔe

mmm

yum

haŋko

how

bhrʌpa

delicious

re

_foc

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ʔe

_hs

mekotima

after.that

ne

_foc

that

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ʦʌi

_contr

ʦʌkʌr-ɖʌːla-m-ka

hearth.rack-above-_nmlz-_loc

lwas-ɖy-m

see-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

rep-thaʈ-ɖy-m

look-_aux-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsYum, how delicious, she said, and the older brother saw from above his rack, and he continued to watch her.

S60 doi

stop
memma ne mekotima thama udikam ne bʌktam pʌʦhi ne akialwak bante re lʌsta mima rwakta ma hila byɖy reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

mekotima

after.that

thama

later

udikam

the.next.day

ne

_foc

bʌk-ɖa-m

arise-3_sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

ne-a-lwak

_foc-1_sg._poss-y.sibling

bante

where

re

_foc

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

mima

grandmother._voc

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ma

and.then

hila

question

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen the next day, later, after he woke up, and asked "Grandmother, where has my sister gone?"

S61 doi

stop
gana hopmam bhreʣɵlpa ho bassi re bʌktama sʌŋra lʌsta rwakta reʦha ʔe

gana

2_sg

hopmam

like

bhreʣɵlpa

lazy

ho

_cop

bassi

much.before

re

_foc

bʌk-ɖa

arise-3_sg._pst

ma

and.then

sʌŋ-ɖa

wood-_purp

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsHow lazy you are! She got up much earlier and went to get wood, she said.

S62 doi

stop
meʔe hola rwaktam ne meʔe meʔe gana hopmam bhreʣɵlpa meʔe me ne bassire sʌŋra lʌsta rwakta reʦha ʔe memma thama wo hila byɖy reʦha ʔe

meʔe

no

hola

maybe

rwak-ɖa-m

say-3_sg._pst-_nmlz

ne

_foc

meʔe

no

meʔe

no

gana

2_sg

hopmam

like

bhreʣɵlpa

lazy

meʔe

no

that

ne

_foc

bassi-re

much.before-_foc

sʌŋ-ɖa

wood-_purp

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

thama

later

wo

also

hila

question

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsNo! he said, and she said "She is not so lazy like you, she went to get wood much earlier" she said and later he asked again.

S63 doi

stop
bama roktam alwak rwakta reʦha ʔe etha ghʌrikoŋka ro roktama wo basire kutha lʌsta rwakta ʔe

bante-ma

where-_pst._ptcp

rok-ɖa-m

come-3_sg._pst-_nmlz

a-lwak

1_sg._poss-y.sibling

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

etha

now

ghʌrikoŋka

some.time.later

rok

come

rok-ɖa

come-3_sg._pst

ma

and.then

wo

also

basi-re

before-_foc

kutha

water.fetching

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ʔe

_hsWhere did she go, my sister, he said, "she will come later, she went to get water a while ago" she said.

S64 doi

stop
mekotima thama ne me ulwakkam sɵ khoktyma gwakty reʦha ʔe me uwaːlai wo

mekotima

after.that

thama

later

ne

_foc

that

u-lwak-kam

3_sg._poss-y.sibling-_gen

meat

khok-ɖy

cook-3_sg._pst._a

ma

and.then

gwak-ɖy

give-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

that

u-waː-lai

3_sg._poss-older.sibling-_dat

wo

alsoThen later she cooked the younger sibling's flesh and gave it to her brother.

S65 doi

stop
memma uwaːka ne khotleŋʌ basiŋa ʦʌrym baiɖa mepyja reʦha ʔe ko ʈhau lʌry ma klymry reʦha ʔe me uwaː, ulwakku sɵ

memma

then

u-waː-ka

3_sg._poss-older.sibling-_erg

ne

_foc

khotle-ŋa

all-_int

basi-ŋa

before-_int

ʦʌk-ɖy-m

know-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

mi-pe-wa

_neg-eat-_irr

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

ko

one

ʈhau

place

lʌks-ɖy

go-3_sg._pst._a

ma

and.then

klym-ɖy

bury-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

that

u-waː

3_sg._poss-older.sibling

u-lwak-ku

3_sg._poss-y.sibling-_gen

meatThe older brother knew everything and he did not eat, he brought it somewhere and buried it, his sister's flesh.

S66 doi

stop
mekotima guka wo udikam ne udikam pheri utwaplai wo seʈpa nʌbyɖym baiɖa ʔe me ŋaːmika

mekotima

after.that

gu-ka

3_sg-_erg

wo

also

udikam

the.next.day

ne

_foc

udikam

the.next.day

pheri

again

u-twap-lai

3_sg._poss-self-_dat

wo

also

set-pa

kill-__npst._ptcp

nʌbo-ɖy-m

desire-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hs

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_ergThe old lady thought the next day, she would kill him (utwaplai refers to boy, but mistake)

S67 doi

stop
mekotima memsaka meɖʌːla amrym ne me ŋaːmika senmulai amrym baiɖa ʔe mekotima gu ne lukta ma gele halaɖʌːla huŋram baiɖa ʔe

mekotima

after.that

memsaka

like.that

mɵ-ɖʌːla

that-above

am(s)-ɖy-m

make.sleep-3_sg._pst._a-_nmlz

ne

_foc

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_erg

set-mu-lai

kill-_inf-_dat

am(s)-ɖy-m

make.sleep-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hs

mekotima

after.that

gu

3_sg

ne

_foc

luk-ɖa

come.out-3_sg._pst

ma

and.then

gele

up

hala-ɖʌːla

up-above

huŋ-ram

enter-_abl

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsShe put him to sleep up there to kill him, but he left the sleeping place and climbed all the way upstairs.

S68 doi

stop
metta gu ʌmkhopra ʦʌi kole bom ʦarʣɵllym baiɖa ʔe

metta

there

gu

3_sg

ʌms-khop-ra

sleep-_nmlz-_loc

ʦʌi

_contr

ko-le

one-_cl

bom

gourd

ʦar-ʣɵl-ɖy-m

make.fall-_aux-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsHe placed a gourd on his bed. He placed a gourd on his bed.

S69 doi

stop
memma ne sintha ne meŋkaŋʌ me ŋaːmika ne pheri peperʦa mari thyrmura phumryma lalaje bepaŋʌ bʌne byrym baiɖa ʔe

memma

then

ne

_foc

sintha

night

ne

_foc

memka-ŋa

like.that-_int

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_erg

ne

_foc

pheri

again

peperʦɵ

pincers

mari

much

thyrmu-ra

smoldering.embers-_loc

phum-ɖy

insert-_copy

ma

and.then

lalaje

very.red

be-pa-ŋa

do-__npst._ptcp-_int

bʌne

make

be-ɖy-m

do-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThen that evening the old lady again stuck the tongs into the embers and made them red.

S70 doi

stop
mekotima sintha thastyma ne mina me bomra sukty reʦha ʔe

mekotima

after.that

sintha

night

that(s)-ɖy

remove-3_sg._pst._a

ma

and.then

ne

_foc

mina

...um

that

bom-ra

gourd-_loc

suk-ɖy

pierce-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen at night she removed them and stuck them in the gourd.

S71 doi

stop
suktym ne lepɖy reʦha ʔe lepɖylo ne khesta reʦha ʔe

suk-ɖy-m

pierce-3_sg._pst._a-_nmlz

ne

_foc

lep-ɖy

lick-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

lep-ɖy-lo

lick-3_sg._pst._a-_temp

ne

_foc

khes-ɖa

be.bitter-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsShe licked what she had pulled out and when she licked them, it was bitter.

S72 doi

stop
ʔe mena reʦɵkuma ne ʦʌi bhrʌpana bhrʌpa baiɖa reʦɵkupa ne khepa reʦha rwakta reʦha ʔe

ʔe

_hs

mena

um

reʦɵkuma

orphan.girl

ne

_foc

ʦʌi

_contr

bhrʌpa-na

delicious-2_sg

bhrʌpa

delicious

ba-ɖa

be-3_sg._pst

reʦɵkupa

orphan.boy

ne

_foc

khes-pa

be.bitter-__npst._ptcp

reʦha

it.seems

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThe orphan girl was really delicious (Adj-na adj) but the boy is bitter, she said.

S73 doi

stop
memma ne mekaŋʌ seʈ, guka ne seʈto rwakpa mimɖym baiɖa me ne siram meʔe udikam bijan ne bʌkta ma lukta reʦha ʔe me reʦɵkupa ne

memma

then

ne

_foc

mɵ-ka-ŋa

that-_erg-_int

set

kill

gu-ka

3_sg-_erg

ne

_foc

set-to

kill-1_sg>3._pst

rwak-pa

say-__npst._ptcp

mim-ɖy-m

think.about-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

that

ne

_foc

si-ram

die-_abl

meʔe

no

udikam

the.next.day

bijan

morning

ne

_foc

bʌk-ɖa

arise-3_sg._pst

ma

and.then

luk-ɖa

come.out-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

that

reʦɵkupa

orphan.boy

ne

_focShe thought she killed him, but he did not die, the next morning he woke up and came out, the orphan

S74 doi

stop
memma ne siram miju reʦha rwakpa ʦʌry reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

si-ram

die-_abl

mibu

_neg._cop

reʦha

it.seems

rwak-pa

say-__npst._ptcp

ʦʌk-ɖy

know-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsHe did not die, she thought

S75 doi

stop
dikam mepʌʦhi ne me reʦɵkupaka wo rwakta reʦha ʔe ʌbʌ anep ʦʌi ʔe hano mina sɵpdi pharnu kerao phoʈma baiɖa ʔe

dika-m

tomorrow-_nmlz

mi-pʌʦhi

_neg-after

ne

_foc

that

reʦɵkupa-ka

orphan.boy-_erg

wo

also

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

ʌbʌ

now

anep

today

ʦʌi

_contr

ʔe

_hs

hano

there

mina

...um

sɵbdi

forest

phar-nu

proximity-_loc._dist

kerao

pea

phot-ma

scatter-_pst._ptcp

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThe next day, the orphan boy said Today over there near the forest the peas are sown (and ready to be harvested).

S76 doi

stop
menu lʌsta ma me kerao sally ma pyɖy pyɖy pyɖy mekotima me kokte kodep kodep bukʣylly reʦha ʔe

menu

there

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

ma

and.then

that

kerao

pea

sal-ɖy

pick.out-3_sg._pst._a

ma

and.then

pe-ɖy

eat-3_sg._pst._a

pe-ɖy

eat-3_sg._pst._a

pe-ɖy

eat-3_sg._pst._a

mekotima

after.that

that

kokte

skin

kodep

at.one.place

kodep

at.one.place

buk-ʣyl-ɖy

pile.up-place-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsHe went there and he picked out some peas and he ate them, and he piled the skins/peels in piles here and there.

S77 doi

stop
mekotima nebra rokta reʦha ʔe memma rwakta reʦha ʔe mima anep ne hano me keraojeno khotle sɵpdibwa rokta ma pyɖy reʦha kerao pyɖy reʦha ʌbʌ guʦuku bepnuŋ sɵkhlira lʌʦuku hai me sɵbdiwa seʈɖa lʌʦuku rwakta reʦha ʔe

mekotima

after.that

nem-ra

house-_loc

rok-ɖa

come-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

mima

grandmother._voc

anep

today

ne

_foc

hano

there

that

keraoje-nu

bean.field-_loc._dist

khotle

all

sɵbdi-bwa

forest-pig

rok-ɖa

come-3_sg._pst

ma

and.then

pe-ɖy

eat-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

kerao

peaThen he came home, and he said "grandmother, today, over there, the peas over in the field, a boar came and ate them all, grandfather and I will go hunting, we will go kill the boar, OK?"

S78 doi

stop
memma lʌ lʌ rwakta reʦha ʔe mim ʦʌi nepraŋʌ baja hai rwakta reʦha ʔe mekotima lʌ lʌ rwakta ma ne lʌkʦi reʦha ʔe

memma

then

OK

OK

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

mim

grandmother

ʦʌi

_contr

nem-ra-ŋa

house-_loc-_int

ba-a

be-2_sg._imp

hai

Hey

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

mekotima

after.that

OK

OK

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ma

and.then

ne

_foc

lʌks-ʦi

go-_du

reʦha

it.seems

ʔe

_hsShe said OK, OK, and he said "grandmother, stay home", and she said OK, OK, and they left.

S79 doi

stop
memma me sɵpdinu lʌkʦim pʌʦhi mina me reʦɵkupaka rwakta reʦha ʔe bebe gana ʦʌi ikaʦi plysama kumsa memma ʌhʌi ʌhʌi rwakto baja hʌi rwakta reʦha ʔe go honlaŋka sɵpdibwa khaʈto khaʈto phiʈpu rwakta reʦha ʔe

memma

then

that

sɵbdi-nu

forest-_loc._dist

lʌks-ʦi-m

go-_du-_nmlz

pʌʦhi

after

mina

...um

that

reʦɵkupa-ka

orphan.boy-_erg

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

bebe

grandfather._voc

gana

2_sg

ʦʌi

_contr

i-kaʦi

2_sg._poss-loincloth

plys-a

remove-2_sg._imp

ma

and.then

kumsi-a

bow-2_sg._imp

memma

then

ʌhʌi

Ahay!

ʌhʌi

Ahay!

rwak-to

say-_cvb

ba-a

be-2_sg._imp

hʌi

OK

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

go

1_sg

hanolaŋka

from.there

sɵbdi-bwa

forest-pig

khat-to

chase-_cvb

khat-to

chase-_cvb

phit-u

bring.here-1_sg>3._npst

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAfter they went to the forest over there, the orphan boy said: hey grandfather, take off your loincloth and bow your head and say Ahay, ahay, he told him. I will pursue the boar from over there and bring it, he said.

S80 doi

stop
lʌ lʌ rwakta reʦha ʔe mekotima ne me lamlemaku woʦy wo meŋŋa byɖy reʦha ʔe ukaʦi plysty ma kumsta reʦha ʔe

OK

OK

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

mekotima

after.that

ne

_foc

that

lamlema-ku

Lamlema-_gen

woʦy

husband

wo

also

meŋŋa

like.that

be-ɖy

do-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

u-kaʦi

3_sg._poss-loincloth

plys-ɖy

remove-3_sg._pst._a

ma

and.then

kumsi-ɖa

bow-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsOk, OK, he said, and then Lamlema's husband did that and removed his loincloth and bowed his head.

S81 doi

stop
memma hʌi hʌi rwaktam belaka honlaŋka me reʦɵkupaka nɵplika opɖyma seʈɖy reʦha ʔe

memma

then

hʌi

OK

hʌi

OK

rwak-ɖa-m

say-3_sg._pst-_nmlz

bela-ka

time-_loc

hot-laŋka

blow-_abl

that

reʦɵkupa-ka

orphan.boy-_erg

nɵpli-ka

arrow-_instr

op-ɖy

shoot-3_sg._pst._a

ma

and.then

set-ɖy

kill-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAnd when he said Hai Hai, from over there, the orphan boy shot him with an arrow and killed him.

S82 doi

stop
mekotima ne me lamlemaku woʦyku sɵ reʈɖyma rokta reʦha ʔe nepra

mekotima

after.that

ne

_foc

that

lamlema-ku

Lamlema-_gen

woʦy-ku

husband-_gen

meat

ret-ɖy

bring-3_sg._pst._a

ma

and.then

rok-ɖa

come-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

nem-ra

house-_locThen he brought Lamlema's husband's flesh and came back home.

S83 doi

stop
roktam pʌʦhi baːma bebe rwakta reʦha ʔe bebe ʦʌi menuŋʌ sɵpdibwa khaʈtoŋʌ by ethama ro rwakta reʦha ʔe

rok-ɖa-m

come-3_sg._pst-_nmlz

pʌʦhi

after

baːma

where

bebe

grandfather._voc

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

bebe

grandfather._voc

ʦʌi

_contr

menu-ŋa

there-_int

sɵbdi-bwa

forest-pig

khat-to-ŋa

chase-_cvb-_int

be

do

etha

now

ma

and.then

rok

come

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsWhen he came back, where is grandfather, she said, and he said "grandfather is pursuing the board, he will come later"

S84 doi

stop
memma ne lu mima go iser sensani hʌi rwakta reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

lu

hey

mima

grandmother._voc

go

1_sg

i-ser

2_sg._poss-louse

set-sa-ni

kill-_ben-1_sg>2_sg

hʌi

OK

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen he said "Hey, grandmother, I will kill your lice for you"

S85 doi

stop
memma me thʌsa ku thʌŋki bokolira mari khoktoŋʌ khobeʈɖy reʦha ʔe khoktoŋʌ leʈɖy loktoŋʌ leʈɖym baiɖa ʔe

memma

then

that

thʌsa

resin.pine

ku

water

thʌŋki

resin

bokoli-ra

hearth-_loc

mari

much

khok-to-ŋa

cook-_cvb-_int

khok-beʈ-ɖy

cook-_caus-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

khok-to-ŋa

cook-_cvb-_int

leʈ-ɖy

_aux-3_sg._pst._a

lok-to-ŋa

boil-_cvb-_int

leʈ-ɖy-m

_aux-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hsThen he made her cook up on the hearth pine resin for a long time, she cooked it for a long time, it boiled for a long time. [lenmu gives np rahanu]

S86 doi

stop
memma ne mima go iser remsani are beʈa rwakta ʔe memma lʌ repra ka tʌ rwakta reʦha ʔe

memma

then

ne

_foc

mima

grandmother._voc

go

1_sg

i-ser

2_sg._poss-louse

rep-sa-ni

look-_ben-1_sg>2_sg

are

like.this

bet-a

make-2_sg._imp

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ʔe

_hs

memma

then

OK

rep-a

look-2_sg._imp

ka

inj

indeed

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen he said "Grandmother, I will look for lice for you, do this [put your head back]", "OK, look then" she said [repra is 2sg.imp for 'look',-ta in Np]

S87 doi

stop
mekotima me ser repa lista ma hubʌkta ʦʌŋlaŋka lʌsta hubʌkta ma me thʌsa ku thʌŋki ʣhoŋkosty ma thoŋkoʈɖy ʔe ubuiɖʌːla

mekotima

after.that

that

ser

louse

re-pa

_foc-__npst._ptcp

lisiʈ-ɖa

pretend-3_sg._pst

ma

and.then

hu-bʌk-ɖa

suddenly-arise-3_sg._pst

ʦʌŋ-laŋka

back-_abl

lʌks-ɖa

go-3_sg._pst

hu-bʌk-ɖa

suddenly-arise-3_sg._pst

ma

and.then

that

thʌsa

resin.pine

ku

water

thʌŋki

resin

ʣhoŋ-kok(s)-ɖy

suddenly-lift-3_sg._pst._a

ma

and.then

thoŋ-koʈ-ɖy

suddenly-pour-3_sg._pst._a

ʔe

_hs

u-bui-ɖʌːla

3_sg._poss-head-aboveThen he pretended to look for lice, and he suddenly got up, he went from her backside and got up suddenly, and picked up the pine resin suddenly, and poured it suddenly onto the top of her head.

S88 doi

stop
mekotima ne koʈɖym pʌʦhi ne ghlɵsta reʦha ʔe memma khaʈɖy reʦha ʔe me ŋaːmika khaʈɖy ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

koʈ-ɖy-m

pour-3_sg._pst._a-_nmlz

pʌʦhi

after

ne

_foc

ghlɵts-ɖa

blister-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

khat-ɖy

chase-3_sg._pst._a

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_erg

khat-ɖy

chase-3_sg._pst._a

ʔe

_hsAfter he poured it on her, she blistered, and she chased him, the old woman chased him.

S89 doi

stop
swaŋra ʔe swaŋra ʔe swaŋra ʔe me reʦɵkupa ne memma ne ɖarmu ɖarmu khapɖym belaka ɖarmu ɖarmu khapɖym tharika ne me ukaijonuŋ ʈhakro ʦhaghroktym ne metta nardu dysta reʦha ʔe

swaŋ-ɖa

flee-3_sg._pst

ʔe

_hs

swaŋ-ɖa

flee-3_sg._pst

ʔe

_hs

swaŋ-ɖa

flee-3_sg._pst

ʔe

_hs

that

reʦɵkupa

orphan.boy

ne

_foc

memma

then

ne

_foc

ɖar-mu

find-_inf

ɖar-mu

find-_inf

khap-ɖy-m

be.about.to-3_sg._pst._a-_nmlz

bela-ka

time-_loc

ɖar-mu

find-_inf

ɖar-mu

find-_inf

khap-ɖy-m

be.about.to-3_sg._pst._a-_nmlz

thari-ka

time-_loc

ne

_foc

that

u-kaijo-num

3_sg._poss-comb-_com

ʈhakro

bamboo.brush

ʦha-ghrok-ɖy-m

cop-throw-3_sg._pst._a-_nmlz

ne

_foc

metta

there

nardu

bamboo.grove

dyms-ɖa

become-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAnd he fled and fled and fled, that orphan boy, then when she was about to catch him, he suddenly threw his comb and brush, and a small bamboo grove appeared.

S90 doi

stop
memma me nardu gunu ghʌrikoŋ me ŋaːmi ne thamballa reʦha ʔe thamballam tharika gu swaŋra reʦha ʔe

memma

then

that

nardu

bamboo.grove

go-nu

inside-_loc._dist

ghʌrikoŋ

for.a.while

that

ŋaːmi

old.woman

ne

_foc

tham-bal-ɖa

get.lost-_aux-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

tham-bal-lam

get.lost-_aux-_abl

thari-ka

time-_loc

gu

3_sg

swaŋ-ɖa

flee-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsInside that bamboo grove, the old lady was lost for a while (bal=continue to be lost) and at that time she continued to be lost, he fled.

S91 doi

stop
swaŋralo atha wo me pheri me ŋaːmika me reʦɵkupalai khanmu miɖirywa ʔe

swaŋ-ɖa-lo

flee-3_sg._pst-_temp

atha

now

wo

also

that

pheri

again

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_erg

that

reʦɵkupa-lai

orphan.boy-_dat

khat-mu

chase-_inf

mi-ɖit-ɖy-wa

_neg-leave-3_sg._pst._a-_irr

ʔe

_hsWhen he fled, later that old woman did not abandon her pursuit of him.

S92 doi

stop
khaʈɖy ʔe khaʈɖy ʔe khaʈɖy ʔe atha wo ɖarmu khapɖym ʦʌŋra ne nwale poku ɖi kurthʌʈɖym baiɖa ʔe meramka

khat-ɖy

chase-3_sg._pst._a

ʔe

_hs

khat-ɖy

chase-3_sg._pst._a

ʔe

_hs

khat-ɖy

chase-3_sg._pst._a

ʔe

_hs

atha

now

wo

also

ɖar-mu

find-_inf

khap-ɖy-m

be.about.to-3_sg._pst._a-_nmlz

ʦʌŋra

after

ne

_foc

nwa-le

two-_cl

po-ku

chicken-_gen

ɖi

egg

kur-thʌ-ɖy-m

carry-_aux-3_sg._pst._a-_nmlz

ba-ɖa

be-3_sg._pst

ʔe

_hs

meram-ka

that-_ergShe chased and chased and chased and later after she was close to catching him, he had been carrying two eggs.

S93 doi

stop
mekotima me bloku pharra rokthiʈɖa reʦha ʔe bloku pharra rokthiʈɖalo ne blokura ʦhaghroktym poku ɖi saʈɖa reʦha ʔe bloku

mekotima

after.that

that

bloku

river

phar-ra

proximity-_loc

rok-thi-ɖa

come-_aux-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

bloku

river

phar-ra

proximity-_loc

rok-thi-ɖa-lo

come-_aux-3_sg._pst-_temp

ne

_foc

bloku-ra

river-_loc

ʦha-ghrok-ɖy-m

cop-throw-3_sg._pst._a-_nmlz

po-ku

chicken-_gen

ɖi

egg

sat-ɖa

dry-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

bloku

riverHe arrived near a river, and when he arrived near the river, he threw one egg suddenly into the river and it [the river] became dry.

S94 doi

stop
mekotima honohombu lukta reʦha ʔe memma luktam ʦʌŋra atha wo kole poku ɖi baiɖa gunuŋ me poku ɖi ʦhaghroktym ne basim hopmaŋa bloku dysta reʦha ʔe

mekotima

after.that

hunuhombu

opposite.side

luk-ɖa

come.out-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

memma

then

luk-ɖa-m

come.out-3_sg._pst-_nmlz

ʦʌŋra

after

atha

now

wo

also

ko-le

one-_cl

po-ku

chicken-_gen

ɖi

egg

ba-ɖa

be-3_sg._pst

gu-num

3_sg-_com

that

po-ku

chicken-1_pe

ɖi

egg

ʦha-ghrok-ɖy-m

suddenly-throw-3_sg._pst._a-_nmlz

ne

_foc

basi-m

before-_nmlz

hopmam-ŋa

like-_int

bloku

river

dyms-ɖa

become-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsAnd then he came out over there, and after he came out, he had another egg with him and threw it again like before (basim=before-nmlz + hopmam) and it became a river.

S95 doi

stop
ma ne me lamlema me bloku pharra rokphaʈɖa reʦha ʔe aʦysy gana heka re honohombu lukna golai wo rwaka ka rwakta reʦha ʔe

ma

and.then

ne

_foc

that

lamlema

Lamlema

that

bloku

river

phar-ra

proximity-_loc

rokphaʈ-ɖa

arrive-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hs

a-ʦysy

1_sg._poss-grandchild

gana

2_sg

he

how

re

_foc

hunuhombu

opposite.side

luk-na

come.out-2_sg

go-lai

1_sg-_dat

wo

also

rwak-a

say-2_sg._imp

ka

inj

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsThen Lamlema arrived near the river and said "My grandchild, how did you come out on that side, tell me also".

S96 doi

stop
klukŋi ka rwakta ne go ne akaʦi hʌmto ma luŋrom gana wo ithʌkpuri hʌmra ma luka rwakta reʦha ʔe

kluk-ŋi

take.out-1._sg._p

ka

inj

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

ne

_foc

go

1_sg

ne

_foc

a-kaʦi

1_sg._poss-loincloth

hʌm-to

spread.out-1_sg>3._pst

ma

and.then

luk-ŋro-m

come.out-1_sg._pst._s-_nmlz

gana

2_sg

wo

also

i-thʌkpuri

2_sg._poss-belt

hʌm-a

spread.out-2_sg._imp

ma

and.then

luk-a

come.out-2_sg._imp

rwak-ɖa

say-3_sg._pst

reʦha

it.seems

ʔe

_hsBring me out, she said, and he said" I spread out my loincloth [on the river] and came out, you too spread out your belt and come out".

S97 doi

stop
mekotima ne me ŋaːmika wo meŋkaŋʌ uthʌkpuri hʌmry ma luːmu mallylo ne blokuka sepbʌkty ʔe mekotima me reʦɵkupa swaŋra ʔe

mekotima

after.that

ne

_foc

that

ŋaːmi-ka

old.woman-_erg

wo

also

memka-ŋa

like.that-_int

u-thʌkpuri

3_sg._poss-belt

hʌm-ɖy

spread.out-3_sg._pst._a

ma

and.then

luk-mu

come.out-_inf

mal-ɖy-lo

search.for-3_sg._pst._a-_temp

ne

_foc

bloku-ka

river-_erg

sep-bʌk-ɖy

suddenly-wash.away-3_sg._pst._a

ʔe

_hs

mekotima

after.that

that

reʦɵkupa

orphan.boy

swaŋ-ɖa

flee-3_sg._pst

ʔe

_hsThen the old woman spread out her belt like that and tried to come out and the river swept her away suddenly and the orphan boy fled.