Les deux ogres Al et Oydin doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completTo to e, yepyō tamat vōyō. N-sayō Al, pe Oydin.
Kyeyō kuykuy n-at sōw Aö en. N-gēngēn gayō ka– n-nat.
Pe– Oydin, kye nge sasa lap lipnō. Pēge kye nge las.
Kye nge las: kye m-gil n-qayan̄ lowo – n-las yon m-dam ji ka lölö qayan̄.
Kye nge sasa lap l-yen̄ nen. Pe Al, kye n-van ji, n-syeysyey, wuswus n-at gayō.
Kyeyō m-wo mene nen e. Vēlqōn̄, Al kye n-van, n-wus n-at sōw me entan e, Löyöp – kye n-van jävälge, n-wus n-at, n-gap jöy me, siy kyeyō – ji kyeyō kuy.
Vēlqōn̄ kyeyō wo mene yen.
Van van e, qōn̄ vujuwa e, yepyō: n-tam̄an, n-liqyen yon.
Yepyō jitm̄ey yoyō, kyeyō m-vap se “Qiyi, mōmyō van et Al kyeyō Oydin.”
Ive yoyō m-vap se: “Óòó, mōyō tet vanvan! – kyeyō nin wus mōyō.”
Se “Óòó, mōmyō van! Etet etgal kyeyō. Kyeyō wun wus mōmyō, wus mōmyō. Si mamjege, mōmyō t-wus mat kyeyō.”
Ji m̄a, kyeyō van. Kyeyō m-an̄ jöymat n-wus, kyeyō m-an̄ jöymat n-qōyōn̄, kyeyō m-an̄ jöymat n-matas yoyō.
Kyeyō m-an̄ n-qata ka nge m̄adē ka nge m̄adē!
Ji, n-qōn̄ vujuwa nen kyeyō m-vap van siy ivep yoyō se “Mōmyō van eyen!”
Kyeyō m-vap se “A, nge itōk, mōyō vanvan etgal.”
Kyeyō m-van, m-qētēg van.
Kyeyō m-vanvan lö, m-vanvan van va– van, van dyen̄ me n-mësë kyeyō nge toto pen, pe kyeyō nge toto ka– ēlēl, n-wutwut ēlēl.
Kyeyō m-kal. Kyeyō m-yēm kal n-wutwut, van van van en; kal lō sa lipnō yoyō, kyeyō m-kal lō sa lipnō yoyō: Al mamjege. Oydin wye lipnō.
Kyeyō m-dyen̄ kye me: “Ō, yepyō! Mōyō m-van me?” Se “O!”
“Mōyō m-van me se anjē?” Se “Óòó! Mōmyō m-van me se et mōyō. Pe Al ki ’ve?”
Kye se “Ō! Yepyō! Al kye m-van syeysyey n-gamōmyō n-gēngēn. Pe mōyō m̄ōl ttogo lem! Mayese kye nin wus mōyō!”
Kyeyō se “O! Nge itōk, mōmyō sasa day kye. Mōmyō sasa day kye kye n-van me qiyi e, mōmyō et päs kye e, mōmyō pey m̄ōl.”
Kyeyō m-kal lon̄vē say l-yen̄ vujuwa yoyō.
Kyeyō m-lē n-dömji, m-an̄ latlat n-qētge; m-din jöyjöymat n-yen̄ nen; m-an̄ goy n-mējēyjap.
Kyeyō m-kal lon̄vē say lon, m-an̄ goy n-mējēyjap; kyeyō m-kal lon̄vē say, mi n-wus yoyō, mi n-qata yoyō, mi n-matas yoyō, mi n-qōyōn̄ yoyō.
Kyeyō m-sasa, yon̄yon̄ goy Al.
Kyeyō sasa nen, yon̄ ka– Oydin suysuy n-ēs / kye n-suy kye n-qētēg n-ēs vujuwa kye m-vap se – n-ēs pen mene yen:
Al ōōōy!
Yon̄ ka– Al se: “Uuu!”
Kyeyō: “Ō! Al nge vanvan ji! Al nge vanvan ji! Nge itō. Yedō sasa day kye.”
Kyeyjöl sa van / kyeyjöl sa van sa sa – yon̄ e, Oydin suy wēlē n-ēs.
Al ō gadō tēmat lē venō e/ yon̄ döl jēyja ē/ yök döl jēyja/ Al ōōōy!
Yon̄ e, Al e se “Uuu!”
Kyeyō m-wo mene n̄a, m-wo wo e, Al n-dyen̄ n-vōnō.
Al n-dyen̄ n-vōnō, kye se “Meneve?” Oydin se “Ō! Ngadō tamat vōyō sa ji yow kēei. Nin̄ vanvan syeysyey nge yös, vōyō sa ji kē! Nin̄ van me, wus kyeyō, pe yedō kuy.” – “Nge itōk! Kyeyō ve?”
Kye m-syey kyeyō me sili nen, m-syey: kyeyō mamjege.
Al m-vanvan me lē pēypēysis pē yen̄ m̄oyō nen: kyeyō venven kye.
Nge jen ven, nge jen ven, nge jen ven…
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye – Al m-an̄an̄ etgal se kye se n-kal lon̄vē l-yen̄ se n-wus kyeyō: mamjege!
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, ven ven e, m-ven mat kye.
Kyeyō m-ven mat kye: kyeyō se et yow, silil e, Al m-së ji en ji ka entan.
Kyeyō m-dēyē mänyi e: kyeyō m-wan̄ n-mējēyjap, m-kal lō yow siy kye.
M-kal lō yow siy kye, m-lē n-qōyōn̄ yoyō, m-lan̄ woywoy n-qijen. Lan̄ woywoy n-qijen –
Sōwlō: van sa me siy Oydin eyen.
Kyeyō se “Oydin! Mōmyō mal wus Al. Mōmyō van me siy nin̄ se wus nin̄ eyen.”
Kye se “Ō! Gepyō! Mōyō tet an̄an̄ mäysē nö! Mōyō mal wus kye, pe nge itōk.”
“Óòó, pēge mōyō e m-wus e pōpō yōmōmyō, imam yōmōmyō – yege ivep yōmōmyō. Pe– mōmyō mal wus Al; pe mōmyō m-van me, n-qōn̄ yöm qiyi kēei! mōmyō wus mat nin̄.”
Kye m-vap van siy kyeyō se tet wuswus kye, pe kyeyō te yon̄jē kye je.
Se “O! Mōmyō tet yon̄jē tam̄as nin̄ je! Mōmyō wus mat nin̄ e, n-qōn̄ pen qiyi kēei. Al mal mat, pe nin̄ qiyi yen!”
Kyeyō m-kalan̄ sa, m-nin n-wōö.
M-nin yan̄ nin n-yen̄ m̄oyō e – van yow: m-sas yan̄ sa Al / Oydin mene n̄a; m-sēl m̄öt n-julumēn yon; ji n-julumēn yon m-yoy, Oydin m-mat.
Kyeyō m-van vējē kye, van lem sōw lipnō, vap se: “Mōmyō mal wus Al, mōmyō mal wus Oydin. Kyeyō mal matmat qēt eyen!”
Yege sul lipnō kyey malan̄lan̄.
N-yoy m-dyen̄ jävälge yow, Li, m-vap sēm: yege sul döl kyey m-yon̄, kyey malan̄lan̄, m-vap wye kyeyō pen.
N-vap ta-m̄a m-qēt van yen.

S1 doi

stop écouter
To to e, yepyō tamat vōyō. N-sayō Al, pe Oydin.

S2 doi

stop écouter
Kyeyō kuykuy n-at sōw Aö en. N-gēngēn gayō ka– n-nat.

S3 doi

stop écouter
Pe– Oydin, kye nge sasa lap lipnō. Pēge kye nge las.

S4 doi

stop écouter
Kye nge las: kye m-gil n-qayan̄ lowo – n-las yon m-dam ji ka lölö qayan̄.

S5 doi

stop écouter
Kye nge sasa lap l-yen̄ nen. Pe Al, kye n-van ji, n-syeysyey, wuswus n-at gayō.

S6 doi

stop écouter
Kyeyō m-wo mene nen e. Vēlqōn̄, Al kye n-van, n-wus n-at sōw me entan e, Löyöp – kye n-van jävälge, n-wus n-at, n-gap jöy me, siy kyeyō – ji kyeyō kuy.

S7 doi

stop écouter
Vēlqōn̄ kyeyō wo mene yen.

S8 doi

stop écouter
Van van e, qōn̄ vujuwa e, yepyō: n-tam̄an, n-liqyen yon.

S9 doi

stop écouter
Yepyō jitm̄ey yoyō, kyeyō m-vap se “Qiyi, mōmyō van et Al kyeyō Oydin.”

S10 doi

stop écouter
Ive yoyō m-vap se: “Óòó, mōyō tet vanvan! – kyeyō nin wus mōyō.”

S11 doi

stop écouter
Se “Óòó, mōmyō van! Etet etgal kyeyō. Kyeyō wun wus mōmyō, wus mōmyō. Si mamjege, mōmyō t-wus mat kyeyō.”

S12 doi

stop écouter
Ji m̄a, kyeyō van. Kyeyō m-an̄ jöymat n-wus, kyeyō m-an̄ jöymat n-qōyōn̄, kyeyō m-an̄ jöymat n-matas yoyō.

S13 doi

stop écouter
Kyeyō m-an̄ n-qata ka nge m̄adē ka nge m̄adē!

S14 doi

stop écouter
Ji, n-qōn̄ vujuwa nen kyeyō m-vap van siy ivep yoyō se “Mōmyō van eyen!”

S15 doi

stop écouter
Kyeyō m-vap se “A, nge itōk, mōyō vanvan etgal.”

S16 doi

stop écouter
Kyeyō m-van, m-qētēg van.

S17 doi

stop écouter
Kyeyō m-vanvan lö, m-vanvan van va– van, van dyen̄ me n-mësë kyeyō nge toto pen, pe kyeyō nge toto ka– ēlēl, n-wutwut ēlēl.

S18 doi

stop écouter
Kyeyō m-kal. Kyeyō m-yēm kal n-wutwut, van van van en; kal lō sa lipnō yoyō, kyeyō m-kal lō sa lipnō yoyō: Al mamjege. Oydin wye lipnō.

S19 doi

stop écouter
Kyeyō m-dyen̄ kye me: “Ō, yepyō! Mōyō m-van me?” Se “O!”

S20 doi

stop écouter
“Mōyō m-van me se anjē?” Se “Óòó! Mōmyō m-van me se et mōyō. Pe Al ki ’ve?”

S21 doi

stop écouter
Kye se “Ō! Yepyō! Al kye m-van syeysyey n-gamōmyō n-gēngēn. Pe mōyō m̄ōl ttogo lem! Mayese kye nin wus mōyō!”

S22 doi

stop écouter
Kyeyō se “O! Nge itōk, mōmyō sasa day kye. Mōmyō sasa day kye kye n-van me qiyi e, mōmyō et päs kye e, mōmyō pey m̄ōl.”

S23 doi

stop écouter
Kyeyō m-kal lon̄vē say l-yen̄ vujuwa yoyō.

S24 doi

stop écouter
Kyeyō m-lē n-dömji, m-an̄ latlat n-qētge; m-din jöyjöymat n-yen̄ nen; m-an̄ goy n-mējēyjap.

S25 doi

stop écouter
Kyeyō m-kal lon̄vē say lon, m-an̄ goy n-mējēyjap; kyeyō m-kal lon̄vē say, mi n-wus yoyō, mi n-qata yoyō, mi n-matas yoyō, mi n-qōyōn̄ yoyō.

S26 doi

stop écouter
Kyeyō m-sasa, yon̄yon̄ goy Al.

S27 doi

stop écouter
Kyeyō sasa nen, yon̄ ka– Oydin suysuy n-ēs / kye n-suy kye n-qētēg n-ēs vujuwa kye m-vap se – n-ēs pen mene yen:

S28 doi

stop écouter
Al ōōōy!

S29 doi

stop écouter
Yon̄ ka– Al se: “Uuu!”

S30 doi

stop écouter
Kyeyō: “Ō! Al nge vanvan ji! Al nge vanvan ji! Nge itō. Yedō sasa day kye.”

S31 doi

stop écouter
Kyeyjöl sa van / kyeyjöl sa van sa sa – yon̄ e, Oydin suy wēlē n-ēs.

S32 doi

stop écouter
Al ō gadō tēmat lē venō e/ yon̄ döl jēyja ē/ yök döl jēyja/ Al ōōōy!

S33 doi

stop écouter
Yon̄ e, Al e se “Uuu!”

S34 doi

stop écouter
Kyeyō m-wo mene n̄a, m-wo wo e, Al n-dyen̄ n-vōnō.

S35 doi

stop écouter
Al n-dyen̄ n-vōnō, kye se “Meneve?” Oydin se “Ō! Ngadō tamat vōyō sa ji yow kēei. Nin̄ vanvan syeysyey nge yös, vōyō sa ji kē! Nin̄ van me, wus kyeyō, pe yedō kuy.” – “Nge itōk! Kyeyō ve?”

S36 doi

stop écouter
Kye m-syey kyeyō me sili nen, m-syey: kyeyō mamjege.

S37 doi

stop écouter
Al m-vanvan me lē pēypēysis pē yen̄ m̄oyō nen: kyeyō venven kye.

S38 doi

stop écouter
Nge jen ven, nge jen ven, nge jen ven…

S39 doi

stop écouter
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye – Al m-an̄an̄ etgal se kye se n-kal lon̄vē l-yen̄ se n-wus kyeyō: mamjege!

S40 doi

stop écouter
Kyeyō m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, m-ven kye, ven ven e, m-ven mat kye.

S41 doi

stop écouter
Kyeyō m-ven mat kye: kyeyō se et yow, silil e, Al m-së ji en ji ka entan.

S42 doi

stop écouter
Kyeyō m-dēyē mänyi e: kyeyō m-wan̄ n-mējēyjap, m-kal lō yow siy kye.

S43 doi

stop écouter
M-kal lō yow siy kye, m-lē n-qōyōn̄ yoyō, m-lan̄ woywoy n-qijen. Lan̄ woywoy n-qijen –

S44 doi

stop écouter
Sōwlō: van sa me siy Oydin eyen.

S45 doi

stop écouter
Kyeyō se “Oydin! Mōmyō mal wus Al. Mōmyō van me siy nin̄ se wus nin̄ eyen.”

S46 doi

stop écouter
Kye se “Ō! Gepyō! Mōyō tet an̄an̄ mäysē nö! Mōyō mal wus kye, pe nge itōk.”

S47 doi

stop écouter
“Óòó, pēge mōyō e m-wus e pōpō yōmōmyō, imam yōmōmyō – yege ivep yōmōmyō. Pe– mōmyō mal wus Al; pe mōmyō m-van me, n-qōn̄ yöm qiyi kēei! mōmyō wus mat nin̄.”

S48 doi

stop écouter
Kye m-vap van siy kyeyō se tet wuswus kye, pe kyeyō te yon̄jē kye je.

S49 doi

stop écouter
Se “O! Mōmyō tet yon̄jē tam̄as nin̄ je! Mōmyō wus mat nin̄ e, n-qōn̄ pen qiyi kēei. Al mal mat, pe nin̄ qiyi yen!”

S50 doi

stop écouter
Kyeyō m-kalan̄ sa, m-nin n-wōö.

S51 doi

stop écouter
M-nin yan̄ nin n-yen̄ m̄oyō e – van yow: m-sas yan̄ sa Al / Oydin mene n̄a; m-sēl m̄öt n-julumēn yon; ji n-julumēn yon m-yoy, Oydin m-mat.

S52 doi

stop écouter
Kyeyō m-van vējē kye, van lem sōw lipnō, vap se: “Mōmyō mal wus Al, mōmyō mal wus Oydin. Kyeyō mal matmat qēt eyen!”

S53 doi

stop écouter
Yege sul lipnō kyey malan̄lan̄.

S54 doi

stop écouter
N-yoy m-dyen̄ jävälge yow, Li, m-vap sēm: yege sul döl kyey m-yon̄, kyey malan̄lan̄, m-vap wye kyeyō pen.

S55 doi

stop écouter
N-vap ta-m̄a m-qēt van yen.