Histoire de diable doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completNe n̄wië.
Nihe ve tog' ē net venue sise.
Nihe ve tog' ē net venue sise ve toge vē—n vēn vēn, pa ne n̄wië ve gel ve kur hen̄were, kur ne tēle.
Vē—n vēn alē, nihe g' itë të “O! None kike hen̄were mat menmën ē ne venue kike!”
Ni kalrake vēn ni vese hi hen̄were të: “None ki, gide të ge vēn o dë net venue kike!”
Nihe ge kalrake vēn, ge tëh ne kēnu sise —
Nihe ge tëh ne kēnu sise, nihe ge tëh pah ne kēnu, tëh ne hēme — vēn vēn, volgë pah ne ni gëwie — nihe ge qul ne kēnu.
Nihe ge qul ne kēnu, alē nihe ge vese të “None'k, merën, gide të ge vēn o wulë dë net venue kike.”
Pah — li metave, nihe ge gōen ne kēnu.
Nihe ge gōen ne kēnu sise, gōen gōen gōen gōen gōen vēn vēn, ne tēle ni wure; nihe wure ri kēnu sise, vēn riëg ne leqëvine sise nie na sēne. Okēi.
Nonegë nihe ve vēn o, leqëvine ne ni hag ni let ne qetvot sise.
Ni let let let vē—n vēn, ni let lue ne hure tuwē.
Ni let lue ne hure tuwē — nihe ge vēn wah' ē net venue sise ne ge toge pe ne.
Nonegë ne n̄wië ve kur kur nihe nine — alē, nihe g' ole / kalrake vēn.
Ni n̄wule li hure ne, ne tēle leqëvine sēne ne, ni n̄wule li hure, ni toge pe wë ne.
Ni toge vē—n vēn vēn vēn ni rak ne megole lilie!
Ni rak ne megole lilie, ni vese të: “Pa— të g' ake ven̄ënie ē n' ēve?” ?”
Pa ne lilie ne, ne win miēhe ve toge lione.
Ne win miēhe ve toge lione, ni kalrake vēn ni men̄ën ne megole ne ē ne win miēhe.
Ni men̄ënie vē—n vēn vēn, ni da tēle luwō, ne ten̄wën. Okēi.
Ni da tēle.
Nonegë nie ve da tēle wë net megole reri, ni vese hi remë mē të: “Mema, nike të we rak n' u hi nëke!”
Ni rak n' u hivie, ni gel ni kare ne gelih lilie.
Ni kare ne gelih lilie vē—n vēn vēn, nonegë nie ve da tēle / megole nie ve luwō, nie ve luwō wulë vin ni vese hi remë mē të: “Mema, nike të w' ake rak n' u wulë të ni luwō.”
Nonegë nie ve rak pah n' u ve luwō, ni rak pah hivie ni rak ne mesor wōn vagetuwē hivie. Okēi.
Nonegë vie ve rak pah ne mesor wōn hivie, ni vese hi remë mē të “Mema, nëke të ke vēn o! Noke të ke vēn o vaw ke kare ne mon!”
Nonegë remë mē ni kerë hivie, ni v/ ni kerë kerë kerë ni vese të “No! Nike tat ho vēn o! Ne n̄wië mit kur nike!”
Nie ni vahligōr remë mē, remë mē ni o (ne qet-) / ni o ne lilie ni ve n̄wule si lione, nie ni vēn o.
Ni vēn o, ni toge toge toge ni dōem të “O, mowe nōk nëke të ke vēn nao!”
Ni vēn o ni vēn pe ne, ni vēn vēn vēn ni vēn sëh ne tewe sise.
Toge ri tewe ne, vēn vēn vēn —
Ni vese hi Mema të: “Nike vën tat rōn̄ō nëke, nëke vën tat den̄din̄ ne hōg, pa ne n̄wië mat kur nëke.” Okēi.
Ni vēn.
Ni vēn sëh ne tewe nao, ni vēn vēn vēn vēn, ni vēn wahe ri tewe — ni itë / lōlmerën ē të ne n̄wië ve kur ne tēle, nie ve gel kō lete.
Nie ve gel kō lete, ni gelgel vē—n vēn vēn, sa ne ni vēn wahe me ni vese hi resiga n̄wië sise wulë ve hag l' en̄we.
Alē, ni vese hivie të “Ow! Ne liek na n̄ih ne n̄ër ne ve tu!”
Alē — ne n̄wië leqëvine ni vese hivie të “Pa nike vin!”
Nonegë ve vin, ni lēn̄we ne n̄ër, ni lēn̄we lēn̄we lēn̄we ne n̄ër, ni iu me ni wō ne n̄ër.
Nonegë nie ve wō ne n̄ër, ni gën ne wenin, ni vese hi ne n̄wië të: “Hē!” / Pa ne n̄wië ni vese hivie të: “Pa nëke verië të ke gën ne n̄ër!”
Ni kalrake vēn, ni gën ne win n̄ër, ni vile ne venin vēn hi ne n̄wië leqëvine ni gën ne vin n̄ër.
Vē——n vēn vēn, ni lōlmerën ē të: “O! Pa sa n̄wië kike nie të ni n̄wule me li venue, ni n̄wule wulë me nao!”
Nonegë nie ve vēn wahe me, pa nie mat vēn. Nie mat n̄wule.
Ni n̄wule n̄wule n̄wule n̄wule, n̄wule wahe me l' en̄we mi remë mē — Vete mat qen̄!
Ni hag vēn, ni den̄din̄ ne hōg wë nōk.
Ni hag vēn, ni den̄din̄ ne hōg — remë mē të: “Nike ne tēle hi të nike ne n̄wië?”
Alē, ni vese hivie të: “E e e, nëke tat ho o ne hōg! Nëke na lōlmerën ē të ne n̄wië na kur nike pe t’.”
Alē, ni kalrake vēn, ni vese të “E e e, mema, nëke ne tēle!” Vagelë wë ne vē—n vēn vēn.
Remë mē ni o ne hōg nie ni vēn wulë il.
Vēn il l' en̄we — ni vese hi remë mē të “O! Merën, nëke të ke holōq wulë.”
Alē, remë mē të “E e, nike holōq, pa kilale të ne n̄wië ni kur nike pe nōk!”
Ni vese hi remë mē të: “E e, nëke të ke vēn o!”
Alē — remë mē ni o ne hōg nie ni vēn. Ni ole n' u, ni vile ne mesor wōn vagetuwē, ni vēn pe ne.
Nie ni vēn sëh ni gerage ri tewe.
Vēn vēn vēn vēn vēn, nonegë nie ve vēn revetë n' en̄we me, ne lun̄lun̄ine, ni wutë n' en̄we.
Ne lun̄lun̄in sa ne ni wutë n' en̄we dë sa n̄wië!
Ne n̄wië hōr n̄wule li lugu! N̄wule li lugu, hōr toge pe ne.
Toge toge toge vēn vēn vēn; nonegë nie vēn wahe me hi hōr, ni itë të nie të n' ake rak davetënie?
Kalrake vēn, ni vese të: “O! Nëke tat ho rohe! Na ne ve toge na pepun pe!”
Nie tat ho kare nih' ē ne mesor.
(Nie tat ho rohe hōr ē ne wun̄or.)
Kalrake vēn, ni hō rake weren̄o ne wun̄or tuwē ni si vēn ni ere punpun hōr iu li lugu —
Ni vëtur n' iëv vēn ē n' en̄we mi hōr, n' iëv ni gow.
Ni gow gow gow gow, ni gow (li)lëre n' en̄we, ni gow pelage rue hōr.
Ne vegevage ni pah pe nōkōke.

S1 doi

stop écouter
Ne n̄wië.

S2 doi

stop écouter
Nihe ve tog' ē net venue sise.

S3 doi

stop écouter
Nihe ve tog' ē net venue sise ve toge vē—n vēn vēn, pa ne n̄wië ve gel ve kur hen̄were, kur ne tēle.

S4 doi

stop écouter
Vē—n vēn alē, nihe g' itë të “O! None kike hen̄were mat menmën ē ne venue kike!”

S5 doi

stop écouter
Ni kalrake vēn ni vese hi hen̄were të: “None ki, gide të ge vēn o dë net venue kike!”

S6 doi

stop écouter
Nihe ge kalrake vēn, ge tëh ne kēnu sise —

S7 doi

stop écouter
Nihe ge tëh ne kēnu sise, nihe ge tëh pah ne kēnu, tëh ne hēme — vēn vēn, volgë pah ne ni gëwie — nihe ge qul ne kēnu.

S8 doi

stop écouter
Nihe ge qul ne kēnu, alē nihe ge vese të “None'k, merën, gide të ge vēn o wulë dë net venue kike.”

S9 doi

stop écouter
Pah — li metave, nihe ge gōen ne kēnu.

S10 doi

stop écouter
Nihe ge gōen ne kēnu sise, gōen gōen gōen gōen gōen vēn vēn, ne tēle ni wure; nihe wure ri kēnu sise, vēn riëg ne leqëvine sise nie na sēne. Okēi.

S11 doi

stop écouter
Nonegë nihe ve vēn o, leqëvine ne ni hag ni let ne qetvot sise.

S12 doi

stop écouter
Ni let let let vē—n vēn, ni let lue ne hure tuwē.

S13 doi

stop écouter
Ni let lue ne hure tuwē — nihe ge vēn wah' ē net venue sise ne ge toge pe ne.

S14 doi

stop écouter
Nonegë ne n̄wië ve kur kur nihe nine — alē, nihe g' ole / kalrake vēn.

S15 doi

stop écouter
Ni n̄wule li hure ne, ne tēle leqëvine sēne ne, ni n̄wule li hure, ni toge pe wë ne.

S16 doi

stop écouter
Ni toge vē—n vēn vēn vēn ni rak ne megole lilie!

S17 doi

stop écouter
Ni rak ne megole lilie, ni vese të: “Pa— të g' ake ven̄ënie ē n' ēve?” ?”

S18 doi

stop écouter
Pa ne lilie ne, ne win miēhe ve toge lione.

S19 doi

stop écouter
Ne win miēhe ve toge lione, ni kalrake vēn ni men̄ën ne megole ne ē ne win miēhe.

S20 doi

stop écouter
Ni men̄ënie vē—n vēn vēn, ni da tēle luwō, ne ten̄wën. Okēi.

S21 doi

stop écouter
Ni da tēle.

S22 doi

stop écouter
Nonegë nie ve da tēle wë net megole reri, ni vese hi remë mē të: “Mema, nike të we rak n' u hi nëke!”

S23 doi

stop écouter
Ni rak n' u hivie, ni gel ni kare ne gelih lilie.

S24 doi

stop écouter
Ni kare ne gelih lilie vē—n vēn vēn, nonegë nie ve da tēle / megole nie ve luwō, nie ve luwō wulë vin ni vese hi remë mē të: “Mema, nike të w' ake rak n' u wulë të ni luwō.”

S25 doi

stop écouter
Nonegë nie ve rak pah n' u ve luwō, ni rak pah hivie ni rak ne mesor wōn vagetuwē hivie. Okēi.

S26 doi

stop écouter
Nonegë vie ve rak pah ne mesor wōn hivie, ni vese hi remë mē të “Mema, nëke të ke vēn o! Noke të ke vēn o vaw ke kare ne mon!”

S27 doi

stop écouter
Nonegë remë mē ni kerë hivie, ni v/ ni kerë kerë kerë ni vese të “No! Nike tat ho vēn o! Ne n̄wië mit kur nike!”

S28 doi

stop écouter
Nie ni vahligōr remë mē, remë mē ni o (ne qet-) / ni o ne lilie ni ve n̄wule si lione, nie ni vēn o.

S29 doi

stop écouter
Ni vēn o, ni toge toge toge ni dōem të “O, mowe nōk nëke të ke vēn nao!”

S30 doi

stop écouter
Ni vēn o ni vēn pe ne, ni vēn vēn vēn ni vēn sëh ne tewe sise.

S31 doi

stop écouter
Toge ri tewe ne, vēn vēn vēn —

S32 doi

stop écouter
Ni vese hi Mema të: “Nike vën tat rōn̄ō nëke, nëke vën tat den̄din̄ ne hōg, pa ne n̄wië mat kur nëke.” Okēi.

S33 doi

stop écouter
Ni vēn.

S34 doi

stop écouter
Ni vēn sëh ne tewe nao, ni vēn vēn vēn vēn, ni vēn wahe ri tewe — ni itë / lōlmerën ē të ne n̄wië ve kur ne tēle, nie ve gel kō lete.

S35 doi

stop écouter
Nie ve gel kō lete, ni gelgel vē—n vēn vēn, sa ne ni vēn wahe me ni vese hi resiga n̄wië sise wulë ve hag l' en̄we.

S36 doi

stop écouter
Alē, ni vese hivie të “Ow! Ne liek na n̄ih ne n̄ër ne ve tu!”

S37 doi

stop écouter
Alē — ne n̄wië leqëvine ni vese hivie të “Pa nike vin!”

S38 doi

stop écouter
Nonegë ve vin, ni lēn̄we ne n̄ër, ni lēn̄we lēn̄we lēn̄we ne n̄ër, ni iu me ni wō ne n̄ër.

S39 doi

stop écouter
Nonegë nie ve wō ne n̄ër, ni gën ne wenin, ni vese hi ne n̄wië të: “Hē!” / Pa ne n̄wië ni vese hivie të: “Pa nëke verië të ke gën ne n̄ër!”

S40 doi

stop écouter
Ni kalrake vēn, ni gën ne win n̄ër, ni vile ne venin vēn hi ne n̄wië leqëvine ni gën ne vin n̄ër.

S41 doi

stop écouter
Vē——n vēn vēn, ni lōlmerën ē të: “O! Pa sa n̄wië kike nie të ni n̄wule me li venue, ni n̄wule wulë me nao!”

S42 doi

stop écouter
Nonegë nie ve vēn wahe me, pa nie mat vēn. Nie mat n̄wule.

S43 doi

stop écouter
Ni n̄wule n̄wule n̄wule n̄wule, n̄wule wahe me l' en̄we mi remë mē — Vete mat qen̄!

S44 doi

stop écouter
Ni hag vēn, ni den̄din̄ ne hōg wë nōk.

S45 doi

stop écouter
Ni hag vēn, ni den̄din̄ ne hōg — remë mē të: “Nike ne tēle hi të nike ne n̄wië?”

S46 doi

stop écouter
Alē, ni vese hivie të: “E e e, nëke tat ho o ne hōg! Nëke na lōlmerën ē të ne n̄wië na kur nike pe t’.”

S47 doi

stop écouter
Alē, ni kalrake vēn, ni vese të “E e e, mema, nëke ne tēle!” Vagelë wë ne vē—n vēn vēn.

S48 doi

stop écouter
Remë mē ni o ne hōg nie ni vēn wulë il.

S49 doi

stop écouter
Vēn il l' en̄we — ni vese hi remë mē të “O! Merën, nëke të ke holōq wulë.”

S50 doi

stop écouter
Alē, remë mē të “E e, nike holōq, pa kilale të ne n̄wië ni kur nike pe nōk!”

S51 doi

stop écouter
Ni vese hi remë mē të: “E e, nëke të ke vēn o!”

S52 doi

stop écouter
Alē — remë mē ni o ne hōg nie ni vēn. Ni ole n' u, ni vile ne mesor wōn vagetuwē, ni vēn pe ne.

S53 doi

stop écouter
Nie ni vēn sëh ni gerage ri tewe.

S54 doi

stop écouter
Vēn vēn vēn vēn vēn, nonegë nie ve vēn revetë n' en̄we me, ne lun̄lun̄ine, ni wutë n' en̄we.

S55 doi

stop écouter
Ne lun̄lun̄in sa ne ni wutë n' en̄we dë sa n̄wië!

S56 doi

stop écouter
Ne n̄wië hōr n̄wule li lugu! N̄wule li lugu, hōr toge pe ne.

S57 doi

stop écouter
Toge toge toge vēn vēn vēn; nonegë nie vēn wahe me hi hōr, ni itë të nie të n' ake rak davetënie?

S58 doi

stop écouter
Kalrake vēn, ni vese të: “O! Nëke tat ho rohe! Na ne ve toge na pepun pe!”

S59 doi

stop écouter
Nie tat ho kare nih' ē ne mesor.

S60 doi

stop écouter
(Nie tat ho rohe hōr ē ne wun̄or.)

S61 doi

stop écouter
Kalrake vēn, ni hō rake weren̄o ne wun̄or tuwē ni si vēn ni ere punpun hōr iu li lugu —

S62 doi

stop écouter
Ni vëtur n' iëv vēn ē n' en̄we mi hōr, n' iëv ni gow.

S63 doi

stop écouter
Ni gow gow gow gow, ni gow (li)lëre n' en̄we, ni gow pelage rue hōr.

S64 doi

stop écouter
Ne vegevage ni pah pe nōkōke.