L'igname doi


Lecture en continu :

Transcription par phrase
Autre
Transcription du texte completTōwtōw, taketimer̄ën pe / ne vegevage pe ne, ne vegevage pē taketimer̄ën pe ne pēta tati papper̄o që Hiw.
Kön̄ së, ne tamesō n̄ot nine tō nine ön̄we nöna yöte ti.
Pē kyë pe nin’ ön̄we pa, nine sin̄. Nine sin̄ pa ne yöte, ne ter̄ogiy.
Taketimer̄ën nine ve ter̄ogiy ne pēta, nine ter̄ogiy ne r̄ö yegate vir̄ö ti ne toy töt r̄ër̄ë vir̄ö.
Ne giyn̄og ise pa, taketimer̄ën ne rö yegat’ in ve tōw, nine tuvar̄ër̄ë.
Tuvar̄ër̄ë ise, vën ti ne teytoy töt r̄ër̄ë.
Taketimer̄ën nine tuvar̄ër̄ë ise pa, nine va pa ne gengon i yöte, nine kay n̄wuye.
Kay n̄wuye, pa ne qin in, ne tamesō in nine ne temëtr̄ōn̄.
Taketimer̄ën ne gengon r̄o tegtag piti r̄ē r̄ër̄ë, tuqur̄ piti, kön̄ së nine tō yö r̄ër̄ë, ne tō wate me ise naō nine r̄ōn̄.
Nine r̄ōn̄ ne r̄ö yegate ve vegevage.
Së yur̄ tom: “Temar̄ër̄ë! Ike vo pe?”
Nine voy tom: “Noke tëy n̄ë p’ u——w ne.”
Nine / Temar̄ër̄ë, ne pēta in gat tom: “Pa noke toqë: noke ve vayë meyun̄yun̄ që me. Sor̄e, tör̄ö sor̄e!”
Ne tamesō pe ne nine tu r̄ōn̄tog. R̄ōn̄tog ti, nine tō n̄wuye.
Ne metave tōt me, nine toge tömtöm ur̄ / töm ur̄ n’ ave pe n̄wë ’ne, nine ve r̄ōn̄ ti yö qōr̄qōr̄ ena.
Taketimer̄ën ne to ve r̄ën̄w / taketimer̄ën ne to ve r̄ën̄w, nine tō vën ne yë vën ti ne pēta, ne gevgov ter̄og tom ne yō tom ne mon̄ë ne r̄ö pēta in ve r̄ak ti.
Tamer̄ën nine gevgov ter̄og n̄wë ne, ne gov uw, pa– ne r̄ö pēta in yër̄e pe!
Ne temët vën me, viye r̄ake piti.
Taketimer̄ën nine yō n̄wë ne, ne tō n̄wuye.
Ne tō n̄wuye, yö kön̄ nine tō / ne tō yö r̄ër̄ë na, tō wate n̄wute pe– tekn̄wa temët ve toge ie, Pënö.
Tō me, tamer̄ën nine ve tō atta që me, nine r̄ōn̄ tekn̄wa temët ve sawe vog ne pēta.
Sise r̄ö ti i ne wni r̄ër̄ë / ne tewot r̄ër̄ë, sise r̄ö ne pēta ti ie, sise ve sawe vog.
Sise ve sawe n̄wë ne, pa ne r̄ö temët vir̄ö r̄e ve sag – nëpe ne temët së nine ne n̄wë sa, ne n̄wë te Tëyiy.
Ne n̄wë te Tëyiy, nine ne n̄wë sa. Sise gat tom / ne men̄a te venyate, tom ‘ne n̄wë Sag R̄ōn̄tog’.
‘Ne n̄wë Sag R̄ōn̄tog’, tom / ur̄ nëpe tom ne yōne ve sa pëne.
Alë nine / nin’ on putput, nine r̄aksat ne n̄wut’ in.
Taketimer̄ën temar̄ër̄ë tamesō pe nëne ve tō wate n̄wute wetewate, Pënö, n̄wute pe tekn̄wa temët ve sawe vog ne pēta ie, nine yō ne pēta / ne tar̄epē pēta vir̄ö pe nine ve ter̄ogiy ti, sise ve sawe vog Pënö!
Timer̄ën sise ve sawe vog, sise sur̄ ne tenteno pe tom:
Vigë vigë ne vigë sav ë/ Vigë vigë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ sav lō sav lō/ ne mate gë sav e/ ne mate gë ie/ sen̄og pētegöwe/ tōn̄og qe vönyö/
Timer̄ën sise sawe pa n̄wë ne, sise sur̄sur̄ n̄wë ne, ne n̄wë wye meyekeyake tim, sur̄ tom:
Uvë uvë ne vigë sav e/ Uvë uvë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ ne vun taqegat ë/ ne vun yōvyōv
Alë, sise sur̄ wuyog.
Vigë vigë ne vigë sav ë/ Vigë vigë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ sav lō sav lō/ ne mate gë sav e/ ne mate gë ie/ sen̄og pētegöwe/ tōn̄og qe vönyö
Timer̄ën sise oye n̄wöt vën, ne n̄wë te Tëyiy, ne n̄wë ssa, nine voy nine tom
Ver̄ōt e ver̄ōt e/ ne matëgë sa/ Ver̄ōt e ver̄ōt e/ ne matëgë yë ē/ Ta ēn taqegat ē/ Ta ēn yōvyōv
Taketimer̄ën sise ve / nine tō pa Pënö, nine ve r̄ōn̄ vogyaye tom ne pēta pe nine ve ter̄ogiy ti, ne r̄ö yegat’ in pe tekn̄wa ve giy piti.
Alë – ur̄ ne men̄a pe sise ve sur̄sur̄ ti, nine r̄ōn̄ vegyaye tom / r̄akevtaye tom ne tayö on r̄ak / on ton ne pēta per̄o pe n̄wë ne.
R̄ak tom nine ta ter̄og, taketimer̄ën nine ve ön̄we wuyog ne yöte, nine ter̄ogiy ne pēta tuwë, ne yegate, nine / taketimer̄ën ne mōwē vēn wate yö mōwē February, nine tō wat’ ie ne pēta, nine gov ur̄.
Taketimer̄ën nine gov ur̄, nine r̄ak n̄wë ne temët ve sur̄sur̄ ti Pënö, nine sor̄n̄og ne pusmyane vitöy, vën i ne qiti pēta on ta vegyaye tom ne pēta vivye on r̄ōg ti.
Tom n̄wë tom on vir̄ö, nine tō n̄wöt tuwë, moketog tuwë, on r̄ōg.
N̄wute pe ne naō r̄ak tom qetukn̄wa ëne tekn̄wa te Hiw sise giygiy ne pēta paper̄o ti.
Tan̄wöy pe ne.

S1 doi

stop écouter
Tōwtōw, taketimer̄ën pe / ne vegevage pe ne, ne vegevage pē taketimer̄ën pe ne pēta tati papper̄o që Hiw.

S2 doi

stop écouter
Kön̄ së, ne tamesō n̄ot nine tō nine ön̄we nöna yöte ti.

S3 doi

stop écouter
Pē kyë pe nin’ ön̄we pa, nine sin̄. Nine sin̄ pa ne yöte, ne ter̄ogiy.

S4 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nine ve ter̄ogiy ne pēta, nine ter̄ogiy ne r̄ö yegate vir̄ö ti ne toy töt r̄ër̄ë vir̄ö.

S5 doi

stop écouter
Ne giyn̄og ise pa, taketimer̄ën ne rö yegat’ in ve tōw, nine tuvar̄ër̄ë.

S6 doi

stop écouter
Tuvar̄ër̄ë ise, vën ti ne teytoy töt r̄ër̄ë.

S7 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nine tuvar̄ër̄ë ise pa, nine va pa ne gengon i yöte, nine kay n̄wuye.

S8 doi

stop écouter
Kay n̄wuye, pa ne qin in, ne tamesō in nine ne temëtr̄ōn̄.

S9 doi

stop écouter
Taketimer̄ën ne gengon r̄o tegtag piti r̄ē r̄ër̄ë, tuqur̄ piti, kön̄ së nine tō yö r̄ër̄ë, ne tō wate me ise naō nine r̄ōn̄.

S10 doi

stop écouter
Nine r̄ōn̄ ne r̄ö yegate ve vegevage.

S11 doi

stop écouter
Së yur̄ tom: “Temar̄ër̄ë! Ike vo pe?”

S12 doi

stop écouter
Nine voy tom: “Noke tëy n̄ë p’ u——w ne.”

S13 doi

stop écouter
Nine / Temar̄ër̄ë, ne pēta in gat tom: “Pa noke toqë: noke ve vayë meyun̄yun̄ që me. Sor̄e, tör̄ö sor̄e!”

S14 doi

stop écouter
Ne tamesō pe ne nine tu r̄ōn̄tog. R̄ōn̄tog ti, nine tō n̄wuye.

S15 doi

stop écouter
Ne metave tōt me, nine toge tömtöm ur̄ / töm ur̄ n’ ave pe n̄wë ’ne, nine ve r̄ōn̄ ti yö qōr̄qōr̄ ena.

S16 doi

stop écouter
Taketimer̄ën ne to ve r̄ën̄w / taketimer̄ën ne to ve r̄ën̄w, nine tō vën ne yë vën ti ne pēta, ne gevgov ter̄og tom ne yō tom ne mon̄ë ne r̄ö pēta in ve r̄ak ti.

S17 doi

stop écouter
Tamer̄ën nine gevgov ter̄og n̄wë ne, ne gov uw, pa– ne r̄ö pēta in yër̄e pe!

S18 doi

stop écouter
Ne temët vën me, viye r̄ake piti.

S19 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nine yō n̄wë ne, ne tō n̄wuye.

S20 doi

stop écouter
Ne tō n̄wuye, yö kön̄ nine tō / ne tō yö r̄ër̄ë na, tō wate n̄wute pe– tekn̄wa temët ve toge ie, Pënö.

S21 doi

stop écouter
Tō me, tamer̄ën nine ve tō atta që me, nine r̄ōn̄ tekn̄wa temët ve sawe vog ne pēta.

S22 doi

stop écouter
Sise r̄ö ti i ne wni r̄ër̄ë / ne tewot r̄ër̄ë, sise r̄ö ne pēta ti ie, sise ve sawe vog.

S23 doi

stop écouter
Sise ve sawe n̄wë ne, pa ne r̄ö temët vir̄ö r̄e ve sag – nëpe ne temët së nine ne n̄wë sa, ne n̄wë te Tëyiy.

S24 doi

stop écouter
Ne n̄wë te Tëyiy, nine ne n̄wë sa. Sise gat tom / ne men̄a te venyate, tom ‘ne n̄wë Sag R̄ōn̄tog’.

S25 doi

stop écouter
‘Ne n̄wë Sag R̄ōn̄tog’, tom / ur̄ nëpe tom ne yōne ve sa pëne.

S26 doi

stop écouter
Alë nine / nin’ on putput, nine r̄aksat ne n̄wut’ in.

S27 doi

stop écouter
Taketimer̄ën temar̄ër̄ë tamesō pe nëne ve tō wate n̄wute wetewate, Pënö, n̄wute pe tekn̄wa temët ve sawe vog ne pēta ie, nine yō ne pēta / ne tar̄epē pēta vir̄ö pe nine ve ter̄ogiy ti, sise ve sawe vog Pënö!

S28 doi

stop écouter
Timer̄ën sise ve sawe vog, sise sur̄ ne tenteno pe tom:

S29 doi

stop écouter
Vigë vigë ne vigë sav ë/ Vigë vigë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ sav lō sav lō/ ne mate gë sav e/ ne mate gë ie/ sen̄og pētegöwe/ tōn̄og qe vönyö/

S30 doi

stop écouter
Timer̄ën sise sawe pa n̄wë ne, sise sur̄sur̄ n̄wë ne, ne n̄wë wye meyekeyake tim, sur̄ tom:

S31 doi

stop écouter
Uvë uvë ne vigë sav e/ Uvë uvë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ ne vun taqegat ë/ ne vun yōvyōv

S32 doi

stop écouter
Alë, sise sur̄ wuyog.

S33 doi

stop écouter
Vigë vigë ne vigë sav ë/ Vigë vigë ne vigë r̄ēgr̄ēg/ sav lō sav lō/ ne mate gë sav e/ ne mate gë ie/ sen̄og pētegöwe/ tōn̄og qe vönyö

S34 doi

stop écouter
Timer̄ën sise oye n̄wöt vën, ne n̄wë te Tëyiy, ne n̄wë ssa, nine voy nine tom

S35 doi

stop écouter
Ver̄ōt e ver̄ōt e/ ne matëgë sa/ Ver̄ōt e ver̄ōt e/ ne matëgë yë ē/ Ta ēn taqegat ē/ Ta ēn yōvyōv

S36 doi

stop écouter
Taketimer̄ën sise ve / nine tō pa Pënö, nine ve r̄ōn̄ vogyaye tom ne pēta pe nine ve ter̄ogiy ti, ne r̄ö yegat’ in pe tekn̄wa ve giy piti.

S37 doi

stop écouter
Alë – ur̄ ne men̄a pe sise ve sur̄sur̄ ti, nine r̄ōn̄ vegyaye tom / r̄akevtaye tom ne tayö on r̄ak / on ton ne pēta per̄o pe n̄wë ne.

S38 doi

stop écouter
R̄ak tom nine ta ter̄og, taketimer̄ën nine ve ön̄we wuyog ne yöte, nine ter̄ogiy ne pēta tuwë, ne yegate, nine / taketimer̄ën ne mōwē vēn wate yö mōwē February, nine tō wat’ ie ne pēta, nine gov ur̄.

S39 doi

stop écouter
Taketimer̄ën nine gov ur̄, nine r̄ak n̄wë ne temët ve sur̄sur̄ ti Pënö, nine sor̄n̄og ne pusmyane vitöy, vën i ne qiti pēta on ta vegyaye tom ne pēta vivye on r̄ōg ti.

S40 doi

stop écouter
Tom n̄wë tom on vir̄ö, nine tō n̄wöt tuwë, moketog tuwë, on r̄ōg.

S41 doi

stop écouter
N̄wute pe ne naō r̄ak tom qetukn̄wa ëne tekn̄wa te Hiw sise giygiy ne pēta paper̄o ti.

S42 doi

stop écouter
Tan̄wöy pe ne.